uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy"

Transkript

1 Rámcová pojistná smlouva č Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. se sídlem: Bělehradská 132, Praha 2 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn. B 2866 IČ: v zastoupení: Ing. Štefan Tillinger, generální ředitel Ing. Jiří Tesař, vrchní ředitel (dále také Pojistitel ) a Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ: IČ: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 2051 (dále také Pojistník ) uzavřely RÁMCOVOU POJISTNOU SMLOUVU NA CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (dále také Smlouva ) podle ustanovení zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě, Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění osob (dále také VPP CEP 2007/02 ), Zvláštních pojistných podmínek pro cestovní pojištění (dále jen ZPP CEP 2007/02 ) (společně dále také jen Obchodní podmínky ), občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů České republiky. ČLÁNEK I. Předmět smlouvy 1. Pojistitel se zavazuje poskytnout pojištěnému ve sjednaném rozsahu pojistné plnění v rozsahu nároků z pojištění dle čl. II. této Smlouvy, dojde-li během trvání pojištění k pojistné události ve smyslu Obchodních podmínek a Pojistník se zavazuje hradit Pojistiteli pojistné v souladu s čl. VIII. této Smlouvy.

2 ČLÁNEK II. Pojištěné osoby Pojištěným podle této Smlouvy a Obchodních podmínek je každý držitel aktivované kreditní karty vydané Pojistníkem v rámci věrnostního programu EXCLUSIVE zejména na základě Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Pojistitelem a Pojistníkem dne a příslušné smlouvy o vydání kreditní karty mezi Pojistníkem a držitelem takové karty a karty vydané namísto původní kreditní karty, např. tzv. Renewal Card, Replacement Card a Emergency Card Replacement (dále společně jen Kreditní karta ), který o pojištění ve smyslu této Smlouvy požádá Pojistitele prostřednictvím Pojistníka a vyjádří svůj souhlas s touto Smlouvou a Obchodními podmínkami nebo který se stane pojištěnou osobou na základě jiných právních skutečností (dále jen Držitel Kreditní karty ). Pojištěným je dále manžel/manželka Držitele Kreditní karty a vlastní a osvojené děti Držitele Kreditní karty mladší osmnácti let. Bližší specifikace jednotlivých kategorií Kreditních karet, včetně pojistných rizik a pojistných částek je uvedena v článku III. této Smlouvy. ČLÁNEK III. Rozsah a druhy pojištění Rozsah pojistného krytí léčebné výlohy a asistenční služby repatriace pojištěného repatriace tělesných ostatků sublimity léčených výloh a asistenčních služeb: - akutní zubní ošetření - zachraňovací náklady - teroristické útoky přivolání opatrovníka Pro všechny typy Kreditních karet s výjimkou Kreditních karet typu Gold a Business Pro všechny Kreditní karty typu Gold a Business Kč Kč Kč Kč strana 2 (celkem 7)

3 úrazové připojištění: - trvalé následky úrazu - smrt následkem úrazu osobní věci a zavazadla - limit na jedno zavazadlo - limit na jednu položku - pojištění zpoždění zavazadel odpovědnost za způsobenou škodu: - na zdraví - na majetku - finanční náhrada za ušlý zisk nadstandardní asistenční a právní služby: - pojištění právní pomoci a kauce při dopr. nehodě - finanční půjčka - náhrada osobních dokladů přerušení cesty (storno plus) rekreační zimní a letní sporty Kč Kč Kč Kč Kč Kč 80 % skutečných nákladů max Kč Kč Kč Kč Kč Kč 80 % skutečných nákladů max. 1. Pojištění léčebných výloh v zahraničí a pro případ repatriace (ZPP CEP LVR) 1.1. Předmětem pojištění je úhrada nezbytných nákladů na ošetření pojištěného, kterému se byl nucen během pojistné doby podrobit v důsledku pojistné události. Nezbytné náklady na ošetření jsou náklady z lékařského hlediska nutné pro nezbytnou léčbu a ošetření úrazu nebo náhle vzniklého onemocnění. 2. Pojištění pro případ přivolání opatrovníka (ZPP CEP PO) 2.1. Z pojištění se poskytuje v případě pojistné události úhrada nezbytných nákladů spojených s cestou opatrovníka pojištěného do zahraničí a jeho ubytováním, popř. úhrada nezbytných nákladů souvisejících s předčasným nebo pozdějším návratem pojištěného a opatrovníka do místa trvalého bydliště. 3. Úrazové pojištění (ZPP CEP TNU/SU) 3.1. Předmětem pojištění je pojištění pro případ smrti nebo trvalých následků, které vznikly následkem úrazu, který nastal v době trvání pojištění, a které pojištěný utrpěl v běžném životě, pokud ujednáno jinak. V případě smrti pojištěné osoby následkem úrazu náleží pojistné plnění obmyšlené osobě ve smyslu ustanovení 51 zákona o pojistné smlouvě. 4. Pojištění osobních věcí a zavazadel (ZPP CEP OVZ) 4.1. Předmětem pojištění jsou zavazadla a věci osobní potřeby obvyklé pro daný účel cesty, které si pojištěný vzal na cestu, příp. je prokazatelně pořídil během cesty Pojištění zavazadel se sjednává bez spoluúčasti. 5. Pojištění zrušení cesty nebo přerušení nastoupené cesty (ZPP CEP ZC/PC) 5.1. U produktu zrušení cesty ( Storno ) se z pojištění poskytuje náhrada nevratných nákladů, které musel pojištěný vynaložit v souvislosti se zrušením cesty organizované cestovní kanceláří či dopravní společností nebo náklady, které vynaložil na ubytování U produktu přerušení nastoupené cesty ( Storno plus ) jsou předmětem pojištění náklady na nespotřebované služby vyplývající z uzavřené smlouvy o účasti na akci nebo dodatečné náklady na zpáteční cestu. 6. Pojištění odpovědnosti občanů za škodu (ZPP CEP ODP) 6.1. Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu na zdraví nebo na věci, popřípadě z ní vyplývající jinou majetkovou škodu způsobenou činností v běžném strana 3 (celkem 7)

4 občanském životě, provozováním turistické činnosti anebo provozováním sportovní činnosti Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. 7. Pojištění nadstandardních asistenčních a právních služeb (ZPP CEP NAPS) 7.1. Z pojištění nadstandardních asistenčních a právních služeb má pojištěný právo, aby pojistitel: a) Zprostředkoval a uhradil náklady spojené s pořízením náhradních cestovních dokladů nebo jízdenky či letenky v případě jejich ztráty či odcizení; b) poskytnul pojištěnému bezúročnou půjčku k pořízení náhradních osobních potřeb nezbytně nutných k dané cestě v případě ztráty či odcizení osobních věcí či zavazadel; c) poskytnul pojištěnému bezúročnou půjčku pro uhrazení trestněprávní záruky a zprostředkoval pojištěnému s tím související právním pomoc Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. 8. Uvedené limity jsou maximálním limitem pojistného plnění za pojistné události, které nastanou během jedné zahraniční cesty. 9. Dojde-li vzhledem k neomezené možnosti získání více Kreditních karet jednou osobou k vícenásobnému sjednání (souběhu) cestovního pojištění pro jednoho pojištěného, pojistné částky se nesčítají, a v případě pojistné události je Pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění jednomu pojištěnému pouze jednou ze všech Kreditních karet, a to maximálně do výše toho tarifu pojištění, který má nejvyšší limit pojistných částek, v případě stejných limitů z příslušné nejstarší sjednané smlouvy o vydání Kreditní karty. Je-li držitel Kreditních karet pojištěn u Pojistitele dle cestovního pojištění více než jednou, má v případě pojistné události nárok pouze na jedno pojistné plnění. ČLÁNEK IV. Počátek a konec pojištění pro jednotlivé pojištěné 1. Pojištění se pro pojištěné sjednává na dobu neurčitou, nejdéle po dobu platnosti příslušné Kreditní karty, nebylo-li držitelem Kreditní karty požádáno o ukončení pojištění. 2. Cestovní pojištění je automatické nebo volitelné. Skutečnost, kdy je pojištění automatické a kdy volitelné je uvedena v příslušné smlouvě o vydání Kreditní karty mezi Držitelem Kreditní karty a Pojistníkem. 3. Počátek pojištění: a) při vystavení Kreditní karty pojištění ke Kreditní kartě začíná v 00:00 hod. dne následujícího po dni podání a akceptace žádosti o vydání Kreditní karty b) v případě zájmu Držitele Kreditní karty o pojištění v průběhu platnosti Kreditní karty pojištění ke Kreditní kartě začíná v 00:00 hod. dne následujícího po dni podání žádosti Držitele Kreditní karty o sjednání cestovního pojištění Pojistiteli prostřednictvím Pojistníka 4. Konec pojištění: ve 24:00 hod. posledního dne platnosti Kreditní karty; ve 24:00 hod. dne zániku smluvního vztahu mezi Pojistníkem a držitelem Kreditní karty ohledně Kreditní karty; ve 24:00 hod. dne, ve kterém požádal Držitel Kreditní karty Pojistitele prostřednictvím Pojistníka o ukončení pojištění. strana 4 (celkem 7)

5 ČLÁNEK V. Územní platnost a doba trvání cesty 1. Pojištění se vztahuje na pojistné události vzniklé na celém světě, s výjimkou území České republiky. 2. Doba trvání jedné zahraniční cesty, na kterou se vztahuje pojištění, je maximálně 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů ode dne opuštění území České republiky. Počet jednotlivých zahraničních cest omezen. 3. V případě škodné události je jednotlivé výjezdy nutné náležitě zdokumentovat příslušnými doklady (letenka, jízdenka, razítko v cestovním pasu atd.); v případě chybějící dokumentace lze příslušné doklady v odůvodněných případech nahradit čestným prohlášením. Výjezdem se myslí doba mezi opuštěním území České republiky a návratem na území České republiky. ČLÁNEK VI. Hlášení škodných událostí 1. Vznik škodné události je pojištěný nebo jiná oprávněná osoba povinna oznámit bez zbytečného odkladu na tiskopisu Oznámení škodné události na adresu Pojistitele: Generali Pojišťovna a.s. cestovní pojištění Bělehradská Praha 2 Oznámení učiněná telefonicky, faxem či elektronicky je výše uvedená osoba vždy povinna potvrdit dodatečně vyplněním příslušného tiskopisu. 2. Postup pojištěného v případě vzniku škodné události v zahraničí je uveden v Pokynech pro případ oznámení a likvidaci pojistné události. 3. Pojistník na výzvu Pojistitele potvrdí, že osoba uplatňující nárok na pojistné plnění byla v době vzniku pojistné události pojištěným ve smyslu článku II. této Smlouvy a že k pojistné události došlo během platnosti sjednaného pojištění. 4. Pojistitel je oprávněn prověřit si správnost údajů v hlášení škodné události a vyžádat si další doklady nezbytné k jejímu vyřízení. K dokladům, které jsou vystaveny v cizím jazyce, jsou pojištěný, resp.oprávněná osoba, povinni na vlastní náklady opatřit úřední překlad do češtiny. ČLÁNEK VII. Povinnosti Pojistníka a Pojistitele 1. Pojistník se zavazuje: a) Zajistit, aby pojištěné osoby byly seznámeny s Obchodními podmínkami; b) předat pojištěným osobám Průkaz klienta (asistenční kartu), s předepsaným unifikovaným číslem pojistné smlouvy a informační brožuru o podmínkách pojištění. 2. Pojistitel se zavazuje poskytnout Pojistníkovi v potřebném množstvím veškeré nezbytné materiály k plnění této Smlouvy Pojistníkem. ČLÁNEK VIII. Pojistné 1. Poplatek za pojistné za cestovní pojištění je stanoven v ceníku produktů a služeb Pojistníka pro soukromé osoby. strana 5 (celkem 7)

6 2. Pojistník je povinen uhradit sjednané pojistné za každé pojistné období z každého pojištění na účet Pojistitele vždy nejpozději do 25. dne následujícího kalendářního měsíce. ČLÁNEK IX. Prohlášení Pojistníka 1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením této Smlouvy převzal a byl seznámen se zněním Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění (VPP CEP 2007/02), Zvláštních cestovních podmínek platných pro cestovní pojištění (ZPP CEP 2007/02), že jejich obsahu rozumí a s obsahem souhlasí. 2. Pojistník prohlašuje, že mu byly poskytnuty před uzavřením Smlouvy přesným, jasným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o Pojistiteli a informace o pojistném vztahu ve smyslu 66 a 67 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Dále Pojistník prohlašuje, že uzavřená Smlouva odpovídá jeho pojistnému zájmu a jeho pojistným potřebám, které vyjádřil Pojistiteli před uzavřením Smlouvy. ČLÁNEK X. Přílohy Příloha č. 1: Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2007/02) Zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění (ZPP CEP 2007/02) ČLÁNEK XI. Závěrečná ustanovení 1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. května Smlouvu může kdykoli vypovědět kterákoliv ze smluvních stran ve 3-měsíční výpovědní lhůtě. Výpovědní lhůta počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně. V případě pochybností o datu doručení výpovědi se má za to, že výpověď byla doručena třetí den od jejího prokazatelného odeslání. Smlouva pozbývá účinnosti uplynutím výpovědní lhůty. Výpověď Smlouvy se však netýká pojištění osob pojištěných na základě této Smlouvy před pozbytím účinnosti této Smlouvy ohledně takových osob budou smluvní strany do doby skončení platnosti příslušné Kreditní karty pojištěné osoby plnit své závazky z této Smlouvy i nadále tak, jako by k výpovědi této Smlouvy nedošlo. 3. Pojistník prohlašuje, že je na základě uděleného souhlasu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, oprávněn Pojistiteli předat osobní údaje třetích osob (klientů a držitelů platebních karet) uvedené v pojistné smlouvě, vyúčtování a dalších dokumentech, za účelem správy pojištění a plnění povinností Pojistitele z ní vyplývajících, na dobu trvání právních vztahů z této Smlouvy a na dobu nezbytnou pro vypořádání vzájemných nároků vyplývajících z jejich zániku. 4. Otázky, které nejsou touto Smlouvou výslovně řešeny se řídí Obchodními podmínkami, případně zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a občanským zákoníkem. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 5. Tato Smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a očíslovanými dodatky. strana 6 (celkem 7)

7 6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý je originálem. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 7. Obě smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost Smlouvy potvrzují svým podpisem. V Praze dne 1. května 2008 V Praze dne 1. května 2008 Raiffeisenbank a.s. Generali Pojišťovna a.s. Lubor Žalman výkonný ředitel a generální ředitel Ing. Štefan Tillinger Generální ředitel Mario Drosc výkonný ředitel a člen představenstva Ing. Jiří Tesař Vrchní ředitel strana 7 (celkem 7)

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ ke kreditním platebním kartám vydaným Raiffeisenbank Č. 1360500240

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ ke kreditním platebním kartám vydaným Raiffeisenbank Č. 1360500240 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ ke kreditním platebním kartám vydaným Raiffeisenbank Č. 1360500240 UNIQA pojišťovna, a.s. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 492 40 480 Registrována u rejstříkového

Více

Pojistná smlouva č. 8000123001

Pojistná smlouva č. 8000123001 Pojistná smlouva č. 8000123001 Pojistitel CHARTIS EUROPE S.A., se sídlem 34 Place Des Corolles, Paris La Défense, 92400 Courbevoie, Francouzská republika, zapsaná v Rejstříku obchodu a společností v Nanterre

Více

Výhody pojištění. Co je pojištěno

Výhody pojištění. Co je pojištěno CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Víme, jak je důležité mít před dovolenou jistotu, že Vám, ale i celé Vaší rodině bude v zahraničí v případě potřeby poskytnuta plnohodnotná zdravotní péče. Proto Vám ve spolupráci s

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Cestovním pojištění č. 7110000701

Cestovním pojištění č. 7110000701 sjednal: Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ: 532 18, Česká republika IČ: 45534306,

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ:

Více

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIT 2/2009 3 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 16 Oceňovací tabulka

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD/MAXKARTA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Informace k pojištění debetních karet Debit MasterCard/Maxkarta (dále jen Informace ) jsou

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 977/24, IČO: 68379439, zastoupená Ing. Janou Vohralíkovou. uzavírají

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 977/24, IČO: 68379439, zastoupená Ing. Janou Vohralíkovou. uzavírají Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, IČO: 61859869, zastoupená členkou představenstva Ing. Annou Petikovou a prokuristou RNDr. Radovanem Gregorem, CSc. (dále jen pojistitel ) Česká

Více

Cestovní pojištění. držitele platební karty

Cestovní pojištění. držitele platební karty Cestovní pojištění držitele platební karty Cestovní pojištění www.csob.cz ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ pro držitele platební karty Československé obchodní banky, a. s.,

Více

Cestovní pojištění. držitele platební karty. Cestovní pojištění. Člen skupiny KBC. 800 300 300 www.csob.cz

Cestovní pojištění. držitele platební karty. Cestovní pojištění. Člen skupiny KBC. 800 300 300 www.csob.cz Cestovní pojištění držitele platební karty Cestovní pojištění Člen skupiny KBC 800 300 300 www.csob.cz ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ pro držitele platební karty Československé

Více

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY Obáváte se dlouhých a nákladných soudních sporů? Chcete spolehlivě ochránit nejen Vaše zájmy, ale i zájmy Vašich blízkých v nepříjemných a nečekaných životních situacích? Uvítáte

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O ÚRAZOVÉM POJIŠTĚNÍ číslo smlouvy pojistitele 3556000355 číslo smlouvy pojistníka S/2010/01595

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O ÚRAZOVÉM POJIŠTĚNÍ číslo smlouvy pojistitele 3556000355 číslo smlouvy pojistníka S/2010/01595 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O ÚRAZOVÉM POJIŠTĚNÍ číslo smlouvy pojistitele 3556000355 číslo smlouvy pojistníka S/2010/01595 UNIQA pojišťovna, a.s. se sídlem Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 492 40 480 Registrována

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Pojištění zneužití platební karty

Pojištění zneužití platební karty Pojištění zneužití platební karty Spolehlivá ochrana při zneužití platební karty v důsledku její ztráty nebo odcizení Používáte Vaši platební kartu při platbách v obchodech nebo pro výběry z bankomatu?

Více

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /POJISTKA č. CIT 2/2009 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIT 2/2009 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více

TIEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014

TIEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 TIEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO:

Více

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CŽB 1/2007 VE ZNĚNÍ DODATKU č. 1 ZE DNE 4. 1. 2010 A DODATKU č. 2 ZE DNE 29. 3. 2012 Smlouvu uzavírají společnosti:

Více

Obecné informace. Informace o produktu a o vás

Obecné informace. Informace o produktu a o vás Informace o CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ Obecné informace Informace o ZUNO Jsme ZUNO BANK AG, se sídlem Muthgasse 26, 1190 Vídeň, Rakousko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Vídni pod číslem

Více

PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele věrnostních platebních karet Raiffeisenbank v rámci Exclusive programu

PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele věrnostních platebních karet Raiffeisenbank v rámci Exclusive programu PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele věrnostních platebních karet Raiffeisenbank v rámci Exclusive programu EXCLUSIVE PROGRAM Smluvní ujednání cestovnímu pojištění k věrnostním platebním kartám Raiffeisenbank

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM. Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM. Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. TI 1/2013 (Cestovní

Více

Cestovní pojištění. Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění

Cestovní pojištění. Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění Cestovní pojištění Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění 99.50.40.41 01.2014 verze 01 AODIELBJCOAOHK AGHNJMONKHGBGK AHMACOHNICNMOK DDLLLLLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s., se

Více

PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele platebních karet Raiffeisenbank

PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele platebních karet Raiffeisenbank PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele platebních karet Raiffeisenbank OBSAH Pojištění zneužití karet k platebním kartám Raiffeisenbank - Pojištění zneužití karet Základ 2 - Volitelné pojištění zneužití karet

Více

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty)

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) MBFU 1/2010 POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) (Dodatky č. 1 a 2), účinné od 1.3.2015 Smlouvu uzavírají

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZPP K GEM CP 01/2010)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZPP K GEM CP 01/2010) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZPP K GEM CP 01/2010) I. Úvodní ustanovení Tyto zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy o cestovním

Více

- 1 - IMBO11. 2. Identifikace osob platná při výběru Cestovního pojištění Family. 3. Popis Cestovního pojištění a Cestovního pojištění Family:

- 1 - IMBO11. 2. Identifikace osob platná při výběru Cestovního pojištění Family. 3. Popis Cestovního pojištění a Cestovního pojištění Family: CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ pro držitele karty DebitMasterCard / Maxkarty Československé obchodní banky, a. s., Poštovní spořitelny vystavené na základě Pojistné smlouvy č. 8048618217 mezi Československou obchodní

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více