2.4 Koroze a degradace stavebních materiálů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.4 Koroze a degradace stavebních materiálů"

Transkript

1 2.4 Koroze a degradace stavebních materiálů Petr Kotlík, Kateřina Doubravová, Ústav chemické technologie restaurování památek V úvodu této kapitoly je třeba zdůraznit, že k poškozování a degradaci stavebních materiálů dochází zejména na špatně provedených, příp. špatně udržovaných stavbách. V takovém případě ani velmi kvalitní materiál neodolá působení degradačních vlivů. Stavební materiály (zatvrdlé vápenné a cementové malty a omítky, sádrové či vápenné štuky, kámen, cihly střešní krytina apod.) jsou poškozovány působením fyzikálních a chemických dějů. Tyto pochody mohou být důsledkem působení povětrnosti, znečištěného prostředí, vzlínající vody obsahující soli v ní rozpuštěné, mohou být důsledkem nevhodného stavebního zásahu, špatného výběru materiálu či některé z jeho složek, případně jeho špatným technologickým zpracováním. Vzhledem k tomu, že stavební materiály jsou většinou heterogenní systémy, je důležité sledovat nejen poškození hmoty jako celku, ale i poškození jejích jednotlivých složek Rozdělení korozních a degradačních procesů Příčiny degradace stavebních materiálů (přírodních i umělých) je možno pro přehlednost rozdělit do tří hlavních skupin. Fyzikální degradace Mezi fyzikální degradační děje řadíme takové, při nichž je materiál vystaven různým silám a tlakům (vně i uvnitř), jež poškozují jeho fyzikální strukturu. Vznik těchto sil nejčastěji souvisí se změnami teploty, působením vody a vodných roztoků solí, vznikem nových minerálů, mechanickými vibracemi a oděrem povrchu. Chemická degradace (koroze) Do této skupiny zahrnujeme děje, při nichž se mění chemické složení materiálu nebo některé jeho složky reakcí s okolím (s vodou, s nečistotami z atmosféry nebo ze vzlínající vody, s metabolickými produkty živých organismů, při nevhodném konzervátorském zásahu apod.). Výsledkem probíhající chemické koroze je zpravidla změna barvy, objemu, především ale zvýšení rozpustnosti napadené složky. Biologická degradace (biodegradace, biokoroze) Pod tento pojem se zahrnují degradační procesy vyvolané či podmíněné působením živých organismů. Jejich působení se však ve své podstatě projevuje jako fyzikální degradace (např. vrůstání kořenů nebo houbových vláken do substrátu) nebo chemická koroze (rozpouštění substrátu lišejníkovými kyselinami apod.), tzn. vznikem tlaků, působících na materiál nebo chemickou přeměnou některé ze složek. 2 Koroze a degradace anorganických nekovových materiálů 50

2 Tabulka Hlavní příčiny poškození stavebních materiálů Klimatické vlivy teplota vlhkost vzduchu, srážková voda znečišťující látky v ovzduší Další faktory voda vzlínající, technologická soli rozpustné ve vodě obsažené v původním materiálu, vzlínající z podloží, vznikající při chemických korozních dějích, soli jako důsledek nevhodného čištění apod. působení živých organismů v závislosti na klimatických podmínkách a druhu stavebního materiálu nevhodná poloha stavebního prvku, mechanické vlivy prostředí nevhodný druh stavebního materiálu a jeho zpracování, nevhodná kombinace materiálů, v případě kamene nevhodný způsob těžby a opracování V reálné praxi samozřejmě nepůsobí jednotlivé procesy izolovaně, ale probíhají současně a navzájem se podporují. Navíc výsledky jednoho typu degradačního působení mohou podporovat průběh jiného. Např. pokud dojde u kamene, omítky, štuku, cihly apod. k fyzikálnímu poškození a ke vzniku prasklin, je materiál náchylnější i k chemickému ataku např. kyselým deštěm. A naopak, pokud má např. produkt korozních reakcí větší objem, dochází k poškození struktury materiálu silami doprovázejícími tyto objemové změny. Jestliže je výsledný produkt korozních reakcí rozpustnější, může docházet k jeho odplavování, a tak ke zvětšení pórovitosti materiálu. Pokud zdivo obsahuje hygroskopické soli, zůstává trvale provlhlé, což urychluje hydrolýzu k vodě citlivých složek (cihly, pálená krytina) nebo reakce s kyselými zplodinami v ovzduší apod Charakterizace hlavních degradačních faktorů Teplotní změny Stavební materiály představují většinou heterogenní soustavy, jejichž složky se mezi sebou mohou některými svými vlastnostmi výrazně lišit. Jednou z takových vlastností je změna objemu jako odezva na změny teploty. Je dána schopností jednotlivých složek absorbovat teplo (závisící především na jejich barvě) a velikostí změny objemu tímto teplem vyvolané (koeficientem teplotní roztažnosti). Při zahřívání materiálu (sluncem, požárem, ale např. i při čistění horkou vodou či párou) se teplo šíří postupně od povrchu objektu do hmoty. Při tom mezi povrchem a vnitřkem hmoty, mezi osluněnou a zastíněnou částí apod. vzniká teplotní gradient. Rozdíly teplot i během relativně krátkého časového intervalu (včetně přírodních dějů oslunění střídajícího se s deštěm, prudkého slunce během dne a nočního ochlazení apod.) mohou 2 Koroze a degradace anorganických nekovových materiálů 51

3 dosáhnout i několika desítek stupňů. Teploty povrchu staveb na osluněné jižní straně fasády mohou přesáhnout 60 C. Je zřejmé, že např. částice kamene s tmavším odstínem budou při osvícení sluncem absorbovat větší množství tepla než částice světlé nebo dokonce bílé. Jednotlivé minerály (složky malty apod.) se však liší i koeficientem teplotní roztažnosti. Dokonce u některých minerálů je tato hodnota různá ve směru různých krystalových os. Uvedené jevy, tzn. rozdílná schopnost absorbovat tepelnou energii a rozdílné koeficienty teplotní roztažnosti jednotlivých složek i teplotní gradient mezi povrchovými a vnitřními vrstvami stavebního materiálu, jsou příčinou vzniku pnutí na rozhraní jednotlivých částic, krystalů apod. doprovázených vznikem jemných prasklin. Tento vznik trhlin a prasklin je samozřejmě doprovázen okamžitým poklesem pevnosti, růstem pórovitosti a zvětšováním povrchu materiálu, což vede dále ke snížení odolnosti proti působení vody a vodných roztoků solí. Obrázek Vliv teplotních změn na stavební materiály Teplotním změnám, resp. tomu, že objemové změny spojené s výkyvy teplot nejsou zcela reversibilní, je pravděpodobně možno přičíst i deformace některých kamenných objektů. 2 Koroze a degradace anorganických nekovových materiálů 52

4 Známý je např. opukový jehlan, který stál v zahradách Pražského hradu. Během času se ohnul do té míry, že hrozilo jeho vážné poškození a musel být nahrazen novým materiálem (opět opukou). Odklon od svislé osy bylo možno před jejich opravou pozorovat i u opukových přilbic věží Jiřského kláštera, opět na Pražském hradě. V obou případech se kamenná konstrukce ohýbala směrem k severu, tedy od sluncem nejvíce zahřívané strany ke straně nejchladnější Voda Pórovité stavební materiály obsahují vždy určité množství vody, které je v rovnováze s vlhkostí prostředí, v němž jsou umístěny. Tento rovnovážný obsah vlhkosti závisí na vlastnostech materiálu samotného a na teplotě a vlhkosti prostředí. Voda se v pórovitých materiálech vyskytuje jak v kapalném, tak v plynném skupenství. Kapalná voda je v pevných pórovitých materiálech přítomna ve dvou formách jako voda vázaná a voda volná. První typ (voda vázaná) je relativně pevně uchycena na stěny pórů. Obecně je možno rozlišit několik typů vazeb mezi molekulami vody a stěnami pórů hlavně chemisorpční a fyzikálně sorpční síly (např. známé van der Waalsovy síly). Snížená pohyblivost takto vázaných molekul vody je příčinou toho, že při poklesu teploty pod 0 C nezamrzá. Jednotlivé molekuly jsou však na povrchu pórů uspořádány s jistou pravidelností, která do určité míry připomíná krystalizaci. Zvláště v malých pórech tak mohou tímto způsobem vznikat tlaky obdobné těm, které doprovázejí vznik ledu. Tuto pevně vázanou vodu je možno z materiálu odstranit pouze velmi obtížně a za relativně drastických podmínek (vysoká teplota). Druhý typ voda volná není vázána na stěny pórů, ale může se v pórovitém systému vlivem gravitace, kapilárních nebo jiných sil pohybovat. Při zahřívání na teplotu těsně nad 100 C volně vázaná voda z pórovitého systému odchází. Toho je využíváno např. při zjišťování vlhkosti stavebních materiálů. Velice důležitá je i tzv. technologická voda, tedy ta, která se do hmoty stavebních objektů dostává při čistění, stavebních úpravách apod. Uvažujeme-li pohyb vody směrem vzhůru (pohyb vzlínající vody), je reálná výsledná výška, do níž voda v konkrétním případě vystoupí, výsledkem dvou konkurenčních procesů vzlínání a odpařování. V případě homogenní, izolovaně stojící zdi, která má na obou stranách stejné podmínky, má proto profil vlhkosti přibližně parabolický tvar. V případě smíšeného zdiva, nebo pokud nejsou na obou stranách zdi podmínky pro odpar vody stejné, může mít vlhkostní profil libovolný tvar. Protože rychlost odpařování závisí na povětrnostních 2 Koroze a degradace anorganických nekovových materiálů 53

5 podmínkách teplotě, relativní vlhkosti a rychlosti proudění vzduchu, může se výška, do které voda vystoupí, měnit i podle počasí, což platí samozřejmě také pro vlhkostní profil. Voda může do stavebních materiálů pronikat několika způsoby. Obrázek Zdroje vody ve stavebních materiálech Transport vody v pórovitých materiálech Rychlost pohybu vody i její množství v pórovitém materiálu významně závisí na charakteru pórovité struktury na celkovém objemu pórů a na distribuci pórů podle velikosti. Popsat pórovitý systém stavebních materiálů je velmi složité, protože jejich póry nemají pravidelný, matematicky snadno popsatelný tvar, Jsou to nepravidelné dutinky nejrůznějších velikostí, tvarů i charakteru povrchu. Z hlediska pohybu kapalin a plynů jsou zajímavé pouze ty, které jsou navzájem propojené. V pórovitém materiálu se navíc nikdy nevyskytuje čistá voda, ale více či méně koncentrované vodné roztoky plynů nebo pevných látek, jejichž vlastnosti se od čisté vody mohou v různé míře lišit. 2 Koroze a degradace anorganických nekovových materiálů 54

6 Obrázek Mapy vzlínající vody se solemi na fasádě Ve svislém směru (opět za předpokladu rovných válcovitých kapilár) proti sobě působí hmotnost vodního sloupce (vyvolaná gravitací) a síla kapilárního vztlaku. Po jejich vyrovnání se ustaví rovnováha a kapalina v pórech již dále nestoupá. Pro kapilární sílu Fk platí vztah: Fk = 2 π r γ cos Θ a síla vyvolaná gravitací Fg, daná hydrostatickým tlakem působícím na průřezu kapiláry, je popsána vztahem: Fg = π r2 h ρ g Za předpokladu, že smáčecí úhel θ vody je blízký 0, je možno pro maximální dosaženou výšku získat zjednodušený vztah: hmax = 2 γ / (ρ g r) kde γ je povrchové napětí, ρ hustota kapaliny, r poloměr pórů materiálu a g tíhové zrychlení. Je z něho zřejmé, že dosažená výška roste s rostoucím povrchovým napětím kapaliny a naopak klesá s její zvětšující se hustotou a poloměrem pórů. Vzhledem ke svým vlastnostem (malý smáčecí úhel v kontaktu se silikátovými materiály blížící se 0, vysoké povrchové napětí γ = 72,75 mn m-2, nízká viskozita η = 1 mpa s a relativně malá hustota ρ = 1000 kg m3) má právě voda velmi dobré podmínky pro pronikání do pórovitých silikátových materiálů. Např. v rovné skleněné kapiláře o průměru 0,1 mm vystoupí do výše přibližně 15 cm, je-li průměr kapiláry 0,01 mm vystoupí do výšky přibližně 1,5 m. Obecně tedy, je-li průměr póru v metrech, je rovnovážná výška (rovněž v metrech) dána vztahem: hmax = r Čím je voda pro stavební materiály nebezpečná? Nejznámější jsou pravděpodobně mrazová poškození. Při přechodu z kapalného do pevného skupenství se objem vody zvětšuje 2 Koroze a degradace anorganických nekovových materiálů 55

7 přibližně o 10 %. Pokud tedy jsou póry zaplněné vodou nad určitou kritickou hranici (tato hodnota je pro různé materiály různá), dochází při tom k poškozování pórovitého materiálu krystalizačními tlaky ledu. Obrázek Rozpad opuky jako následek působení vody a mrazu Obrázek Poškození fasády vodou z okapového svodu 2 Koroze a degradace anorganických nekovových materiálů 56

8 Velice vážné nebezpečí představuje voda jako rozpouštědlo a transportní medium některých látek včetně některých složek stavebního materiálu (hydroxidu vápenatého v cementu nebo dosud nezkarbonatované maltě, síranu vápenatého v sádrových omítkách a štucích apod.). Ty mohou být dále srážkovou nebo vzlínající vodou vyplavovány. Důsledkem může být rozpouštění dalších složek (např.u cementu), nebo vznik výkvětů. Obrázek Výkvěty nezkarbonatovaného hydroxidu vápenatého vzniklé prosakování vody z rubu zdi Voda rovněž urychluje nebo přímo umožňuje chemické reakce na povrchu pórů. U pálených materiálů (cihel, střešní krytiny, pálených dlaždic apod.) způsobuje dlouhodobý kontakt s vodou hydrolýzu sklovité matrice. Tento proces je sice pomalý, avšak jeho důsledkem je pozvolná ztráta mechanické pevnosti. Přítomnost vody je nezbytná pro existenci živých organismů (bakterií řas, lišejníků apod.) na povrchu nebo v pórech stavebních materiálů. Velké nebezpečí spojené s vodou hrozí při cyklických změnách jejího množství v materiálu obsahujícím jílové minerály a především vodorozpustné soli (viz dále). Obecně je možno říci, že i poměrně vysoký obsah vody ve stavebním materiálu (s výjimkou pálených hmot) je méně škodlivý, je-li dlouhodobě stálý, než jeho změny, byť při celkově malých množstvích vlhkosti. 2 Koroze a degradace anorganických nekovových materiálů 57

9 Na celkový objem pórů i jejich distribuci je možno při určitém zjednodušení usuzovat např. z měření prováděného rtuťovou pórometrií. Přístupnost pórovitého systému pro vodu je zřetelná i z hodnot nasákavosti vodou. Obrázek Vliv vody na poškození stavebních materiálů Atmosféra Vzduch obsahuje kromě základních složek (hlavně kyslíku, dusíku, argonu a oxidu uhličitého) ještě vodní páru, oxidy síry, dusíku, některé uhlovodíky a další plyny i částice pevných látek jako produkty průmyslových procesů, činnosti spalovacích motorů, živých organismů, sopečných erupcí apod. Největší nebezpečí výskytu a tedy i působení znečistěného ovzduší je ve velkých průmyslových aglomeracích. Vedle nejznámějších exhalátů oxidů síry a dusíku existují i další, na které se někdy zapomíná, především oxid uhličitý. Patří sice k přirozeným složkám ovzduší, ale jeho obsah ve vzduchu v důsledku spalování fosilních i recentních paliv neustále roste. Nebezpečný je hlavně pro materiály obsahující uhličitany. Na degradaci stavebních materiálů se podílejí i tuhé částice ze vzduchu anorganické i organické. Pevné částice a kapky kapalin (především vodných roztoků) unášené vzduchem (angl. airborne particles) jsou součástí tzv. aerosolu. Je-li aerosol tvořen výhradně kapkami kapaliny, nazývá se zpravidla mlha (angl. mist), v případě pevných částic je označován jako prach, kouřem bývají nazývány zplodiny spalování paliv tvořené především pestrou směsí uhlovodíků a sazemi. Ve vzduchu se často nacházejí všechny uvedené skupiny látek zároveň, v různé koncentraci. Vymýváním plynných exhalátů ze vzduchu deštěm, sněhem nebo mlhou vznikají velmi zředěné roztoky anorganických kyselin, částečně jsou tyto plyny sorbovány i na povrch tuhých částic prachu. Tím roste kyselost srážkové vody a mluvíme v této souvislosti o kyselých deštích. Z chemického hlediska je tedy korozní působení kyselých exhalátů 2 Koroze a degradace anorganických nekovových materiálů 58

10 z ovzduší především reakcí anorganických kyselin (sírové, siřičité, dusičné, uhličité apod.) s jednotlivými složkami stavebních materiálů. Agresivita kyselých srážek je přes jejich nízkou koncentraci zřejmá. Jsou jimi napadány složky citlivé na kyselé prostředí, především uhličitany v přírodních vápencích, dolomitech, mramorech, opukách i ve vápenných maltách a omítkách. Stejně je napadán i hydroxid vápenatý (např.v betonu). Kyselina uhličitá je vytěsňována ze svých solí za vzniku nové vápenaté soli příslušné kyseliny a uvolňování oxidu uhličitého. Z původního uhličitanu tak vzniká siřičitan, síran, dusičnan, chlorid apod. Prvním signálem koroze je ztráta lesku leštěných materiálů s vysokým obsahem uhličitanu (povrch krystalů je naleptáván), postupně se však koroze projevuje závažnějšími změnami. Ca(OH) HNO H 2 O Ca(NO 3 ) 2.4H 2 O Ca(OH) 2 + H 2 SO 4 CaSO 4.2H 2 O Každá z těchto chemických reakcí je doprovázena změnami objemu pevných fází. Některé korozní produkty vzniklé výše popsanými chemickými reakcemi jsou podstatně rozpustnější než původní uhličitan (viz tabulka 2.4.2), proto jsou srážkovou vodou snadněji rozpouštěny a odplavovány. Pokud nejsou rozpustnější, nebo jsou v místě srážkového stínu, vytvářejí spolu s usazenými nečistotami tmavou krustu při současném ochuzování materiálu o pojivo. Je zřejmé, že důležitým prostředím pro zmíněné chemické reakce je voda, avšak je prokázáno, že probíhají, i když výrazně pomaleji, např. při vyšších koncentracích oxidu siřičitého i v podmínkách s velmi nízkým obsahem vlhkosti. Rozpustnost uhličitanu vápenatého stoupá i v přítomnosti oxidu uhličitého. Tento plyn se ve vodě rozpouští na kyselinu uhličitou. Vzájemnou reakcí této kyseliny např. s uhličitanem vápenatým vzniká hydrogenuhličitan (kyselý uhličitan) vápenatý podle rovnice: CaCO 3 + CO 2 + H 2 O Ca(HCO 3 ) 2 Tento proces je v přírodě kromě jiného příčinou krasových jevů. Obdobně reagují samozřejmě i další uhličitany (hořečnatý apod.). Vzniklé hydrogenuhličitany jsou ve vodě podstatně rozpustnější (např. hydrogenuhličitanu vápenatého se rozpustí 1,6 g v litru vody nasycené oxidem uhličitým) a proto i tento proces vede k místní korozi materiálů, jejichž základní složkou uhličitany jsou. Reakce vedoucí ke vzniku hydrogenuhličitanu je však vratná a za vhodných podmínek probíhá opačným směrem. Např. s rostoucí teplotou roztoku se oxid uhličitý uvolňuje a hydrogenuhličitan se rozkládá zpět na méně rozpustný uhličitan a vodu. Takto vzniklé úsady jsou však hrubozrnější a poréznější a proto jsou i snadněji napadnutelné (např. kyselými exhaláty) něž původní materiál. 2 Koroze a degradace anorganických nekovových materiálů 59

11 Obrázek Krápník vzniklý působením CO 2 na vápenec sochy Působení oxidu uhličitého je tedy z chemického hlediska vratné a je bezpodmínečně vázané na přítomnost kapalné vody, zatímco reakce uhličitanu s oxidy síry, dusíku apod. vedou k nevratné změně chemického složení uhličitanové složky materiálu a tedy k trvalé změně vlastností, hlavně rozpustnosti. Navíc mohou probíhat i v prostředí vodní páry a určitou rychlost si zachovávají i v přítomnosti velmi malého obsahu vlhkosti. Reakcí některých složek cementu s látkami obsaženými v ovzduší či vzlínající vodě vznikají v pórech cementu sloučeniny s větším specifickým objemem, než jaký měly původní reaktanty, což vede k poškození materiálu vlivem krystalizačních tlaků. Např. působení kyseliny sírové vede k velkým objemovým změnám a výsledkem je vznik významných vnitřních tažných napětí v důsledku vzrůstu objemu při vzniku sádrovce. Sádrovec může reagovat s ostatními součástmi cementu za vzniku objemných produktů. Uvedené reakce je možno popsat následujícími rovnicemi: 4CaO.Al 2 O 3.13H 2 O + 3 CaSO 4.2H 2 O + 14 H 2 O 3CaO.Al 2 O 3.CaSO 4.32H 2 O + Ca(OH) 2 (vzrůst objemu o 54 %) 3CaO.Al 2 O 3.6H 2 O + 3 CaSO 4.2H 2 O + 20 H 2 O 3CaO.Al 2 O 3.3CaSO 4.32H 2 O (ettringit - vzrůst objemu o 95 %) 3CaO.Al 2 O 3.CaSO 4.12H 2 O + 2 CaSO 4.2H 2 O + 16 H 2 O 3CaO.Al 2 O 3.3CaSO 4.32H 2 O (ettringit - vzrůst objemu o 55 %) 2 Koroze a degradace anorganických nekovových materiálů 60

12 2 (CaO)1.7SiO 2.4H 2 O + 2 CaCO CaSO 4.2H 2 O + 11,4 H 2 O Ca 6 [Si(OH) 6 ] 2 (CO 3 ) 2 (SO 4 ) 2.22H 2 O (thaumasit) + 1,4 a(oh) 2 (CaSiO 3.CaSO 4.CaCO 3.15H 2 O) 6 Optimální podmínky pro vznik thaumasitu jsou u betonu vystaveného působení síranů v přítomnosti uhličitanů za chladu a vlhka. Některé složky cementu mohou reagovat s chemickými sloučeninami obsaženými v ovzduší, vzlínající vodě, apod. za vzniku sloučenin rozpustných nebo bez vazebných vlastností. Příkladem může být. reakce oxidu uhličitého s hydroxidem vápenatým za vzniku uhličitanu vápenatého, který je pak postupně přeměněn na hydrogenuhličitan vápenatý (viz výše). Působení kyseliny dusičné může způsobit nejprve velké změny objemu a posléze zvýšení pórovitosti, protože vzniklé dusičnany vápenaté jsou velmi dobře rozpustné a mohou být odplaveny. Pronikání oxidu uhličitého do struktury betonu je příčinou snižování hodnoty ph kapalin v jeho porézním sytému (v důsledku jeho reakce s volným hydroxidem vápenatým, jehož přítomnost zajišťuje vysokou alkalitu prostředí). To může vést ke korozi ocelové výztuže, jež je v původním, alkalickém prostředí minimální. Obrázek 2.4.9: Poškození betonu v důsledku koroze ocelové armatury Nejen složení atmosféry, ale i proudění vzduchu (vítr) může přispívat k degradaci stavebních materiálů. Návětrné strany objektů jsou při dešti více namáhány, jsou vystaveny intenzivnějšímu mechanickému působení dešťových kapek i většímu zavlhčení než plochy před větrem chráněné, naopak ale rychleji vysýchají. Vítr může také přinášet pevné částečky písku apod., které mohou působit erozně. 2 Koroze a degradace anorganických nekovových materiálů 61

13 Vodorozpustné soli Vodorozpustné soli jsou dnes považovány za nejčastější příčinu poškození stavebních materiálů, hlavně v dolních partiích staveb. Zdroje solí ve stavebních materiálech jsou různé. Druh a množství solí ve stavební konstrukci závisí na vlastnostech použitého materiálu, na stupni a době zavlhčení konstrukce, na způsobu kontaminace a na dalších faktorech souvisejících s prostředím (např. proudění vzduchu). Ve stavbách se nejčastěji vyskytují (a proto jsou zpravidla i sledovány) sírany, chloridy, dusičnany, z kationtů vápenatý, sodný, hořečnatý, někdy amonný. Ze složení solí lze usuzovat na jejich původ i když většinou jen s určitou pravděpodobností. Obrázek Vliv ve vodě rozpustných solí na stavební materiály Kritická množství solí v konstrukci staveb se velmi liší podle typu materiálu, charakteru soli, přítomnosti vlhkosti atd. Obecné stanovení mezního množství obsahu dané soli v konstrukci, nad nímž je již nutno se její přítomností vážně zabývat, je z tohoto důvodu nemožné. Z praxe lze říci, že ve většině stavebních materiálů vystavených působení okolí se 2 Koroze a degradace anorganických nekovových materiálů 62

14 nacházejí chloridy a dusičnany v množství do 0,2 % hm., sírany (rozpustné) potom v množství do cca 2 % hm. Je ovšem možné, že i při tomto obsahu solí již k degradaci (např. omítky) jejich vlivem dochází, a naopak, že za jiných podmínek se množství nad uvedenou hranicí degradačními účinky neprojevuje. Zjištěný obsah solí v objektu závisí i na způsobu odběru vzorku, na tom, zda se jedná o povrchovou vrstvu (kde obvykle bývá obsah solí vyšší), nebo o hmotu materiálu v hloubce pod povrchem. Chování solí v pórech souvisí s množstvím vody v materiálu. Tabulka uvádí hodnoty rozpustnosti některých solí, které se ve stavebních materiálech mohou objevovat. Tabulka Rozpustnost vybraných anorganických solí ve vodě při 20 C a relativní vlhkost vzduchu nad jejich nasycenými roztoky Sůl Rozpustnost [g l -1 ] RH [%] síran vápenatý CaSO 4 2 H 2 O 2,4 100 síran draselný K 2 SO dusičnan draselný KNO uhličitan sodný Na 2 CO3 10 H 2 O síran hořečnatý MgSO 4 7 H 2 O síran sodný Na 2 SO 4 10 H 2 O chlorid sodný NaCl chlorid draselný KCl dusičnan sodný NaNO dusičnan amonný NH 4 NO dusičnan hořečnatý Mg(NO 3 ) 2 6 H 2 O dusičnan vápenatý Ca(NO 3 ) 2 4 H 2 O uhličitan draselný K 2 CO 3 2 H 2 O chlorid hořečnatý MgCl 2 6 H 2 O chlorid vápenatý CaCl 2 6 H 2 O hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO 3 ) 2 1,6 uhličitan vápenatý CaCO 3 0,013 uhličitan hořečnatý MgCO 3 0,094 Vysoká rozpustnost některých solí je i příčinou jejich velké pohyblivosti v pórovitém systému. Ve formě roztoku mohou být transportovány z míst s vyšším obsahem do partií, kde je jejich koncentrace nižší. Rychlost transportu je dána hlavně množstvím vody v pórech. Bylo např. zjištěno, že vápenný štuk, použitý jako výplň vrtu po odebrání vzorku pro stanovení solí ve zdivu jednoho z objektů na Pražském hradě, obsahoval po 7 měsících kontaktu s okolním zdivem prakticky shodné koncentrace chloridů a dusičnanů jako okolní zdivo. V původním vzorku bylo nalezeno 0,5 % chloridových aniontů a 1,4 % dusičnanových aniontů, ve štuku po uvedené době 0,5 % chloridů a 1,2 % dusičnanů. U samotného štuku, který byl po stejnou dobu uložen jako kontrolní vzorek v laboratoři, nebyly zmíněné anionty vůbec nalezeny. 2 Koroze a degradace anorganických nekovových materiálů 63

15 Pro chování solí je důležitá i hodnota relativní vlhkosti vzduchu, která udává podmínky, za nichž může daná sůl z nasyceného roztoku krystalizovat, příp. hydratovat. Je možno říci, že soli, nad jejichž nasycenými roztoky je relativní vlhkost vzduchu vyšší než cca 75 %, krystalizují v běžných podmínkách často, soli, u nichž je tato hodnota v rozmezí cca % krystalizují zřídka a soli s touto hodnotou pod 50 % RH krystalizují za normálních podmínek v přírodě pouze výjimečně, většinou zůstávají v roztoku. Soli z první i druhé skupiny mohou za určitých podmínek (nízká vlhkost vzduchu, zvýšená teplota) ztrácet krystalickou vodu a za vhodných podmínek ji opět přijímat (i ve formě vodní páry). To znamená, že mohou rekrystalizovat, aniž by přešly do roztoku. Pro řadu běžných solí leží teplota dehydratace v rozmezí C. Ve stavebních materiálech, zvláště historických objektů, se většinou vyskytují relativně bohatá zastoupení solí, pocházející z různých zdrojů. Některé mohou reagovat přímo s určitou složkou stavebního materiálu za vzniku nových, velice nebezpečných sloučenin. (Viz výše vznik minerálů ettringit (Candlotovy soli) nebo thaumasit. Obrázek Poškození sgrafita působením vzlínající vlhkostí a solí Jak krystalizace, tak i hydratační změny solí v pórovitém systému stavebních materiálů jsou doprovázeny tlaky krystalizačními či hydratačními, které působí na stěny pórů ve snaze oddálit je od sebe. Hodnoty krystalizačních a hydratačních tlaků u solí, které se běžně ve stavebních konstrukcích vyskytují, se pohybují řádově v desítkách MPa. 2 Koroze a degradace anorganických nekovových materiálů 64

16 Obrázek Typické poškození omítky vzlínající vlhkostí a solemi Pokud tyto síly překročí pevnost spojení jednotlivých zrn či krystalů, dochází k destrukci struktury materiálu. Obrázek Poškození cihelného zdiva vzlínající mořskou vodou 2 Koroze a degradace anorganických nekovových materiálů 65

17 Obrázek Typické poškození kamenného obkladu vzlínající vodou a solemi Soli, jejichž relativní vlhkost nad nasyceným roztokem je méně než 50 %, krystalizují pouze při mimořádně nízké vlhkosti vzduchu. Jedná se o hygroskopické soli, které snadno přijímají vodu z ovzduší. Způsobují tak zavlhčení struktury stavebního materiálu. Na fasádě objektu, jež je těmito solemi kontaminován, se projevují tmavými vlhkými skvrnami. Celkově přispívají k degradačním procesům podmíněným přítomností vody. Vlhkost v konstrukcích ovlivňuje však i některé fyzikální vlastnosti stavebních materiálů, např. jejich termoizolační schopnost. Chování objektu, který je trvale ve spojení se zdrojem spodní vody, je možno přirovnat ke knotu. Voda (obsahující rozpuštěné soli) proniká do základů stavby, odtud kapilárními silami dále do zdiva nad úrovní terénu a z povrchu objektu se odpařuje. Soli, které se tímto způsobem dostanou k povrchu, se zde koncentrují, a podle okolních podmínek krystalizují. Buď na povrchu nebo v pórech těsně pod ním tvoří výkvěty, jež pórovitý stavební materiál výše popsanými pochody poškozují. Jak bylo uvedeno dříve, u reálných objektů se mohou objevit i jiné zdroje vlhkosti, stejně tak jako jiné zdroje solí. Korozní mechanizmus je však ve všech uvedených případech obdobný Živé organismy Názory na vliv živých organismů jako jednoho z činitelů způsobujících nežádoucí změny vlastností stavebních materiálů se vyvíjely postupně. Zatímco u organických látek (dřeva, papíru, usně apod.) o nebezpečí poškození účinkem bakterií, hub či hmyzu již dlouho nikdo nepochybuje, v případě anorganických látek je dosud někdy jejich destrukční účinek 2 Koroze a degradace anorganických nekovových materiálů 66

18 podceňován. Přispívá k tomu i fakt, že v praxi lze obvykle pouze obtížně odlišit účinky biodegradace či biokoroze na tyto materiály od jiných degradačních dějů. Mnohdy jsou proto děje vyvolané biologickými činiteli přičítány dějům abiotickým. Praktické zkušenosti, laboratorní práce i stále se rozvíjející znalosti toho, co živé organismy k životu potřebují, však jednoznačně ukazují na nezanedbatelné možnosti živých organismů podílet se na poškozování hmoty i u anorganických stavebních materiálů. Mezi původce biokoroze, tedy mezi živé organismy, které biokorozi stavebních materiálů mohou vyvolávat, patří bakterie, řasy, houby (plísně), lišejníky, vyšší rostliny i živočichové. Jak bylo řečeno dříve, ve své podstatě se biologické poškození projevuje chemicky nebo fyzikálně (mechanicky). Živé organismy potřebují pro zdárný růst určité vhodné podmínky (vlhkost především substrátu, na němž vegetují, teplo, světlo, živiny apod.), některé jsou však schopné přežívat i za podmínek, které pro ně zdaleka nejsou optimální. Bakterie Z chemického hlediska představují pro stavební materiály největší nebezpečí bakterie. K růstu potřebují hlavně zdroj živin uhlíku, dusíku a minerálních prvků a zdroj energie. Maximum růstu bakterií je pozorováno při vlhkosti materiálu nad 10 %. Optimální teplota pro jejich existenci leží v rozmezí 5-35 C, přímé sluneční světlo růst většiny bakterií potlačuje. Základní dělení bakterií vychází z toho, jaké zdroje uhlíku či energie pro svůj růst využívají. Bakterie, které získávají uhlík výhradně z oxidu uhličitého, jsou řazeny mezi autotrofní, pro druhy heterotrofní jsou zdrojem uhlíku organické látky (soli organických kyselin, sacharidy, tuky, bílkoviny apod.). Chemotrofní bakterie získávají energii oxidací anorganických nebo organických látek, bakterie fototrofní ze slunečního záření. Dále rozlišujeme bakterie žijící jen za přístupu kyslíku (striktně aerobní), nebo naopak jen za nepřístupu kyslíku (striktně anaerobní druhy). Existují však i tzv. fakultativně anaerobní druhy, jež se někdy chovají jako aerobní a za jiných podmínek jako anaerobní (podobně existují i fakultativně autotrofní bakterie, které mohou vystupovat jako autotrofní, jindy jako heterotrofní). Je zřejmé, že největší nebezpečí pro kámen a další stavební materiály představují bakterie chemotrofní a autotrofní. Bývají součástí tzv. sírového cyklu nebo dusíkového cyklu v přírodě. Sirné, chemolitotrofní bakterie (vegetující na anorganických substrátech) se vyskytují v půdě, ve vodě a všude tam, kde je dostatečný zdroj síry. Optimální hodnota ph pro tento druh je 7 (ale snášejí i širší rozmezí kyselosti), teplotní rozmezí C. Postupně oxidují sloučeniny obsahující síru v nižším oxidačním stupni až na sírany, případně kyselinu sírovou. Může vznikat až 5 % roztok této silné anorganické kyseliny. Zdrojem síry a sirných sloučenin 2 Koroze a degradace anorganických nekovových materiálů 67

19 bývá prach, ptačí trus a množství solí obsahujících síru je i v půdě a ve spodní vodě. Protože jsou tyto bakterie aerobní, jsou obvykle v největším množství nalézány v povrchových vrstvách materiálu. Hlavními zástupci jsou Thiobacillus thioparus, T. denitrificans, T. thiooxidans. Desulfurikační striktně anaerobní, fakultativně autotrofní bakterie naopak redukují sloučeniny obsahující síru ve vyšším oxidačním stupni (podobně jako vyšší rostliny) až na sulfan a získaný kyslík využívají pro svůj růst. Vyskytují se hojně v půdě, odkud pronikají se spodní vodou do pórů stavebního materiálu. Mohou růst v dosti širokém teplotním rozmezí, některé druhy až při teplotách okolo 50 C. Patří sem druhy Desulfovibrio desulfuricans, D. vulgaris, Desulfotomaculum nigrificans, D. ruminis a další. Dusíkový kruh je tvořen mimo jiné chemoautotrofními nitrifikačními bakteriemi a bakteriemi vážícími vzdušný dusík. První skupina oxiduje amoniak nebo amonné soli až na dusičnany (případně na kyselinu dusičnou). V první fázi (např. v přítomnosti kmenů Nitrosomas či Nitrosobolus) vznikají dusitany nebo kyselina dusitá, ve druhé fázi dusičnany (kmen Nitrobacter). Optimální teplota je C, hraniční rozmezí ph Všechny uvedené druhy jsou striktně nebo fakultativně aerobní, proto je můžeme nalézt opět především v povrchových vrstvách. Zdrojem dusíku může být amoniak v dešťové vodě, v půdě, v organických zbytcích apod. Probíhá-li oxidace v přítomnosti např. uhličitanu vápenatého, vzniká přímo dusitan nebo dusičnan vápenatý a uvolňující se oxid uhličitý je využíván jako stavební materiál bakterií. Charakteristickým rysem činnosti nitrifikačních bakterií je, že se napadený kámen stává poréznějším a postupně ztrácí soudržnost. Do dusíkového cyklu se zapojují vedle uvedených bakterií i vyšší rostliny a živočichové, potřebující ke své výživě dusíkaté sloučeniny. Jejich produkty buď přímo nebo za spoluúčasti mikroorganismů přejdou až na amoniak a ten je nitrifikačními bakteriemi zpětně oxidován až na dusičnany. Kruh se uzavírá. Podobně jako v sírovém cyklu nemusí všechny jeho fáze probíhat na jednom místě. Významnou funkci transportního media hraje v tomto procesu voda. Jiným významnými bakteriemi, jejichž činnost ohrožuje odolnost stavebních materiálů jsou bakterie Ferrobacillus ferrooxidans a Thiobacillus ferrooxidans. Hrají důležitou roli při oxidaci železnatých iontů na železité, čímž získávají potřebnou energii. Kmen Thiobacillus je např. schopen oxidovat vedle železa i sloučeniny síry až na sírany. Existují i další, méně běžné druhy bakterií, které se nicméně na korozi stavebních materiálů mohou podílet. Disociaci uhličitanů např. podporují bakterie kmene Arthrobacter. 2 Koroze a degradace anorganických nekovových materiálů 68

20 Průzkumy mikroflóry na kameni v poslední době ukázaly, že se zde značně rozvíjí společenství chemoorganotrofních bakterií, které je schopno rozkládat uhlovodíky pocházející z průmyslových procesů i z domácích topenišť. Působí na substrát organickými kyselinami, které produkují (kyseliny glukonová, citronová, šťavelová, jablečná, jantarová apod.), a tím jej poškozují. Zároveň jsou původci tzv. extracelulárních polymerních látek (substancí) EPS, jež byly nalezeny na povrchu řady městských objektů. Tyto látky ovlivňují fyzikální chování materiálu, např. kamene, především podporují pronikání vody do jeho pórovitého systému a tím přispívají k jeho korozi. Do skupiny těchto tzv. silikátových bakterií patří Micrococcus luteus, Pseudomonas fluorescens, Bacillus licheniformis a řada dalších. Obecně je možno říci, že ve spodních částech objektů jsou podmínky vhodné pro redukční, anaerobní bakterie. Redukované sloučeniny síry a dusíku zde vzniklé jsou transportovány vodou vzhůru. Dostávají se do prostředí s podmínkami vhodnými pro oxidaci a za účasti vhodných aerobních bakterií jsou skutečně oxidovány. Vzniklé soli jsou jednak využívány vyššími rostlinami a zároveň samy mohou na stavební materiál působit korozně. Řasy Další skupinou živých organismů, které na stavebních materiálech vegetují, jsou řasy. Jsou většinou autotrofní, ke svému růstu potřebují světlo, dostatek minerálních látek a hlavně dostatek vlhkosti. Mohou však existovat i jako heterotrofní, bez světla. Snadno je nalezneme v místech, kde se určitý čas hromadí voda. Mají-li příznivé podmínky, vytvářejí souvislé barevné (zelené, ale i šedé, hnědé, namodralé apod.) povlaky o různé tloušťce. Snášejí i relativně velké výkyvy teplot. Prostředí s ph 12 je pro ně nepříznivé, v závislosti na druhu může optimální hodnota ph ležet v rozmezí 3,5-9. Vyvíjejí se ve vodním filmu na povrchu materiálu. Na suchém povrchu sporulují a tak přežívají nepříznivé podmínky, při zlepšení podmínek se však růst opět obnoví. Hojný výskyt je možno zaznamenat především v zimě a na jaře. Snad nejznámější a nejrozšířenější řasou je zelená zrněnka. Můžeme se však setkat i s rudo-oranžovým povlakem řasy Haematococcus pluvialis apod. Známé jsou kolonie řas vegetujících v okolí světel v krasových jeskyních. Jiným konkrétním příkladem jsou Braunova sochařská díla v areálu Nový les u Kuksu (královédvorský pískovec), na nichž byly identifikovány např. oranžově rezavé povlaky řasy Trentepholia aurea, zelené řasy oddělení Chlorophyta (nejběžnější Protococcus vulgaris) a některé další, méně hojné. Hlavní nebezpečí řas pro stavební materiály je v produkci oxidu uhličitého při dýchání. Ten může v období, kdy neasimilují, napadat uhličitanové složky materiálu a podporovat jejich rozpouštění ve formě hydrogenuhličitanu. Řasy produkují i organické kyseliny, jež mohou rovněž rozpouštět uhličitany; mohou být i zdrojem organických barviv 2 Koroze a degradace anorganických nekovových materiálů 69

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA TECHNOLOGIE VYSOCE ÚČINNÝCH FOTOKATALYTICKÝCH POVRCHŮ uplatnění při výstavbě, rekonstruování a údržbě domů a při vytváření zdravého vnitřního prostředí v budovách Mgr. Pavel Šefl,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK RICHARD KŘÍSTEK STAVEBNÍ CHEMIE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK RICHARD KŘÍSTEK STAVEBNÍ CHEMIE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ PAVEL ROVNANÍK RICHARD KŘÍSTEK STAVEBNÍ CHEMIE MODUL 3 DEGRADACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A CHEMIE KOVŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě.

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě. Pedogeochemie 11. přednáška FOSFOR V PŮDĚ v půdách běžně,8 (,2 -,) % Formy výskytu: apatit, minerální fosforečnany (Ca, Al, Fe) silikáty (substituce Si 4+ v tetraedrech) organické sloučeniny (3- %) inositolfosfáty,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

S prvky 1. 2. skupiny. prvky 1. skupiny alkalické kovy

S prvky 1. 2. skupiny. prvky 1. skupiny alkalické kovy S prvky 1. 2. skupiny mají valenční orbitalu s1 nebo 2e - typické z chem. hlediska nejreaktivnější kovy, protože mají nejmenší ionizační energii reaktivita roste spolu s rostoucím protonovým číslem Snadno

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Pracovní listy na procvičování úpravy textů

Pracovní listy na procvičování úpravy textů Pracovní listy na procvičování úpravy textů Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úkol 1 Následující text opište 1x, chemické

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Ochrana dokumentů. Miloš Korhoň Vědecká knihovna v Olomouci

Ochrana dokumentů. Miloš Korhoň Vědecká knihovna v Olomouci Ochrana dokumentů Miloš Korhoň Vědecká knihovna v Olomouci Ochrana fondů patří mezi základní knihovnické aktivity u všech kategorií knihoven. rozsah závisí na druzích uchovávaných dokumentů a na charakteru

Více

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny!

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny! Kyseliny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.2.2013

Více

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz

Vláknobetony. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Vláknobetony Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Úvod Beton křehký materiál s nízkou pevností v tahu a deformační kapacitou Od konce 60.

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

VLHKOST A PLÍSNĚ VE STAVBĚ

VLHKOST A PLÍSNĚ VE STAVBĚ VLHKOST A PLÍSNĚ VE STAVBĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a

Více

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Milí žáci, připravili jsme pro vás korespondenční seminář, ve kterém můžete změřit své síly v oboru chemie se svými vrstevníky z jiných škol. Zadání bude vyhlašováno

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Průmyslové podlahové systémy penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Ceresit-flooring brochure-cz_v5.indd 1 30.4.2009 13:56:02 EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR Dvousložková pryskyřice k penetraci cementem

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

EMISE CO 2. Princip přípravy: CaCO 3 + 2 HCl ¾ CO 2 + CaCl 2 + H 2 O. Možnost detekce (důkaz):

EMISE CO 2. Princip přípravy: CaCO 3 + 2 HCl ¾ CO 2 + CaCl 2 + H 2 O. Možnost detekce (důkaz): EMISE CO 2 Oxid uhličitý, společně s dalšími látkami jako jsou methan, oxid dusný, freony a ozon, patří mezi takzvané skleníkové plyny, které mají schopnost absorbovat tepelné (IR) záření Země, díky čemuž

Více

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Základní principy MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Co je to tepelná izolace? Jednoduše řečeno

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají)

Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají) Kyseliny Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají) ve vodných roztocích pak vznikají kationty H 3 O +

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD.

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD. KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení Ing. Miroslav Richter, PhD., EUR ING 2014 Materiálové bilance 3.5.1 Do tkaninového filtru vstupuje 10000

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd MYKOTOXINY Jarmila Vytřasová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti

Více

Oxidy dusíku (NOx/NO2)

Oxidy dusíku (NOx/NO2) Oxidy dusíku (NOx/NO2) další názvy číslo CAS chemický vzorec ohlašovací práh pro emise a přenosy noxy, oxid dusnatý, oxid dusičitý 10102-44-0 (NO 2, oxid dusičitý) NO x do ovzduší (kg/rok) 100 000 do vody

Více

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Pedologické praktikum - téma č.. 6: Práce v pedologické laboratoři - půdní fyzika Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Půdní

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Často kladené otázky. Co je to půda? Z čeho se půda skládá? Jak půdy vznikají? Je pravda, že půda je neobnovitelný zdroj? Proč je půda důležitá?

Často kladené otázky. Co je to půda? Z čeho se půda skládá? Jak půdy vznikají? Je pravda, že půda je neobnovitelný zdroj? Proč je půda důležitá? Často kladené otázky Co je to půda? Půda je tenká vrstva matérie na povrchu Země. Je to přírodní zdroj, který se skládá ze zvětralých hornin, organických materiálů, vzduchu a vody. Vzhledem k tomu, že

Více

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové

Více

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4 Všeobecně je normálně tuhnoucí, ale rychle tvrdnoucí hlinitanový cement s vysokou počáteční pevností. Na základě jeho výrobního postupu, jeho chemického složení a jeho schopnosti tuhnutí se výrazně liší

Více

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_467A Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

SOLI. Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin.

SOLI. Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin. Co to jsou soli? Soli jsou chemické sloučeniny, složené z kationtů kovů a aniontů kyselin. Soli jsou nejvýznamnější iontové sloučeniny, které se ve velké míře vyskytují v zemské kůře. Jsou nejdůležitějším

Více

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor:

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Toxické,

Více

5/4.4.2 ÚDRŽBA A OBNOVA HISTORICKÝCH FASÁD

5/4.4.2 ÚDRŽBA A OBNOVA HISTORICKÝCH FASÁD TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU Část 5, Díl 4, Kapitola 4.2, str. 1 5/4.4.2 ÚDRŽBA A OBNOVA HISTORICKÝCH FASÁD Předpokladem kvalitně provedené obnovy historické fasády je v první řadě vyhodnocení její

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě Úkol: Sušení a chlazení jsou elementární procesní kroky ve zpracování sypkých materiálů ve všech oblastech průmyslu. Sypké materiály jako je písek a štěrk,

Více

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Acidobazické (Acidum = kyselina, Baze = zásada) Jedná se o reakce kyselin a zásad. Při této reakci vždy kyselina zásadě předá proton H +. Obrázek

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu KEIM Reno Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu První kontaktní zateplovací systémy byly vyvinuty už v 60. letech minulého století, u nás se objevují od 90. let. Od

Více

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI SOLI JSOU CHEMICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z KATIONTŮ KOVŮ A ANIONTŮ KYSELIN 1. NEUTRALIZACÍ VZNIK SOLÍ 2. REAKCÍ

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu www.vscht.cz Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Laboruntersuchungen der Karel Ciahotný Gastrocknung e-mail:karel.ciahotny@vscht.cz mit Hilfe von Adsorption und Odstraňování Absorption minoritních

Více