ING. MILO DùDEK ING. FRANTI EK VO ICK. Stavební materiály. pro 1. roãník SP stavebních. Páté, upravené vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ING. MILO DùDEK ING. FRANTI EK VO ICK. Stavební materiály. pro 1. roãník SP stavebních. Páté, upravené vydání"

Transkript

1 ING. MILO DùDEK ING. FRANTI EK VO ICK Stavební materiály pro 1. roãník SP stavebních Páté, upravené vydání Schválilo M MT âr dne pod ãj / jako uãebnici pro stfiední koly s dobou platnosti 6 let SOBOTÁLES Praha 2006

2 Tato kniha charakterizuje stavební materiály a zab vá se jejich v znamem. Rozdûluje stavební hmoty podle pûvodu, podle fyzikálních vlastností a podle úãelu. Struãnû popisuje jejich v robu a pouïití. Zahrnuje i soubor cviãení ze stavebních materiálû. Je urãena ÏákÛm l. roãníku SP stavebních. Lektorovali: PaeDr. Jaroslav Matou ek (2. vyd.) Ing. Vlastimila Mo nová (2. vyd.) Ing. Jifií Dvofiák (4. vyd.) 1st edition Ing. MiloÀ Dûdek, th revised edition Ing. MiloÀ Dûdek, Ing. Franti ek Vo ick, 2006 ISBN

3 OBSAH 1 ÚVOD V znam a rozdûlení stavebních materiálû Rozdûlení stavebních materiálû Dne ní stav a perspektivy rozvoje v roby stavebních materiálû VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLÒ Pfiehled fyzikálních a chemick ch vlastností stavebních materiálû Stavba hmoty Základní vlastnosti stavebních materiálû Vzhled a pfiesnost v robních rozmûrû Hmotnost Hustota (mûrná hmotnost) - ( ) Objemová hmotnost - ( v ) Hutnost - (h) Pórovitost - (p) Mezerovitost Zrnitost (granulometrické sloïení) Pevnost PruÏnost Vlhkost Nasákavost Mrazuvzdornost Tepelná vodivost a akumulaãní schopnost Îárovzdornost a stálost v ohni Akustické vlastnosti stavebních materiálû Základní vztahy vlastností látek Hygienická a protipoïární kritéria pro stavební materiály KERAMICKÉ V ROBKY Rozdûlení keramick ch v robkû Keramické suroviny

4 3.2.1 Základní suroviny Pomocné suroviny Materiály na povrchovou úpravu V roba cihláfisk ch v robkû Cihláfiské v robky, skladování a doprava Druhy cihláfisk ch v robkû Prvky pro svislé konstrukce Prvky pro vodorovné konstrukce Pálená krytina Cihelné dlaïdice a obkládaãky Pálené cihláfiské prvky pro speciální úãely Trativodky Antuka Doprava cihláfisk ch v robkû Skladování cihláfisk ch v robkû Keramické obklady a dlaïdice Kameninové v robky Îárovzdorné v robky HORNINY Rozdûlení hornin a technické vlastnosti stavebního kamene Vyvfielé (eruptivní) horniny Hlubinné vyvfieliny Îilné vyvfieliny V levné vyvfieliny Usazené (sedimentární) horniny Mechanické usazeniny (sedimenty) Chemické usazeniny Organické usazeniny (biolity) Pfiemûnûné (metamorfované) horniny Základní technické vlastnosti stavebního kamene Vlastnosti hornin Stavba hornin Odluãnost a puklinatost Zvûtrávání hornin Drtitelnost a típatelnost Opotfiebitelnost a le titelnost Kámen a kamenivo TûÏba stavebního kamene

5 4.3.2 Opracování a úprava stavebního kamene V robky z kamene Kamenivo pro stavební úãely Dodávání, doprava a skladování kameniva Pfiejímka kameniva a zimní pfiedzásobení POJIVA Vzdu ná pojiva Vzdu né vápno V roba vzdu ného vápna Vlastnosti vápna Druhy vápna, pouïití, doprava a skladování Sádra V roba sádry Vlastnosti a pouïití sádry Doprava sádry a skladování Anhydritové pojivo Hydraulická pojiva Hydraulické vápno Cement, v roba, druhy a pouïití Suroviny a v roba Druhy cementû Skladování a doprava cementû MALTY A MALTOVÉ SMùSI SloÏky malt Druhy a vlastnosti malt V roba a zpracování malt PrÛmyslovû vyrábûné malty Mokré malty Suché maltové smûsi CEMENTOVÉ BETONY V hody a nev hody betonov ch konstrukcí SloÏky betonu, pomûry mí ení V roba, doprava a ukládání betonové smûsi Speciální betony Vakuovan beton Provzdu nûn beton

6 7.4.3 Pohledov beton TûÏk beton Beton s rozpt lenou v ztuïí Ohnivzdorn a Ïáruvzdorn beton Prolévan beton Lehké betony Betony mezerovité Betony lehãené nepfiímo Betony lehãené pfiímo Zdivo z betonov ch tvárnic Pórobetonové tvárnice Betonové tvárnice vibrolisované Stropní systém Rector z pfiedepjat ch nosníkû a skofiepinov ch vloïek Autoklávované v robky VLÁKNOCEMENTOVÉ V ROBKY SloÏky, v roba a vlastnosti vláknocementu V robky z vláknocementu D EVO Základní názvosloví a technické vlastnosti dfieva, tûïení a doprava Základní názvosloví Technické vlastnosti TûÏba dfieva a doprava Kulatina, fiezivo a jiné v robky pouïívané ve stavebnictví Kulatina ezivo Jiné v robky z kulatiny Skladování a ochrana dfieva Skladování dfieva Ochrana dfieva Lepené dfievo, suroviny, v roba a v robky Aglomerované dfievo, suroviny, v roba a v robky KOVY PouÏití kovû ve stavebnictví Surové Ïelezo a ocel (sloïení, zpracování a v roba)

7 10.3 V robky z oceli a betonáfiská v ztuï V robky z oceli Betonáfiská ocel Znaãení stavebních ocelí Ochrana oceli pfied korozí Slitiny neïelezn ch kovû NeÏelezné kovy Slitiny neïelezn ch kovû STAVEBNÍ SKLO V znam, suroviny, v roba Vlastnosti skla Druhy stavebního skla Ploché sklo Sklenûné tvarovky Sklenûné trouby Sklenûné vlákno Pûnové sklo Sklenûná mozaika Sklenûné mikrodutinky Skladování skla PLASTY V znam plastû ve stavebnictví, základní suroviny, v roba a vlastnosti plastû Suroviny V roba Vlastnosti plastû Druhy plastû Termoplasty Reaktoplasty Plasty jako pfiísada do malt a betonû IZOLAâNÍ MATERIÁLY A V ROBKY Druhy izolaãních hmot Izolace proti vodû a zemní vlhkosti Izolace proti ztrátám tepla a proti pronikání chladu

8 Základní fyzikální a technické pojmy Rozdûlení tepelnû izolaãních materiálû Druhy tepelnû izolaãních materiálû pouïívan ch v pozemním stavitelství Izolace proti hluku a otfiesûm Základní fyzikální a technické pojmy Druhy v robkû pro izolace proti hluku a otfiesûm Izolaãní hmoty pro poïární ochranu PREFABRIKACE Úãel a v znam prefabrikace, v hody a nev hody Dílce z prostého, Ïelezového a pfiedpjatého betonu Druhy dílcû Znaãení stavebních dílcû V roba a zpracování betonové smûsi Urychlené dozrávání betonu Skladování prefabrikátû Deskové materiály POMOCNÉ MATERIÁLY Nátûrové hmoty, tmely Druhy nátûrov ch hmot Druhy tmelû Lepidla, druhy a pouïití Tapety, druhy a pouïití Speciální textilie LABORATORNÍ CVIâENÍ ZE STAVEBNÍCH MATERIÁLÒ V znam kontroly jakosti stavebních hmot a organizace provádûní Základní laboratorní postupy a úkony ve kolní laboratofii (odbûr vzorkû, metodika zkou ení a ohodnocení v sledkû) Odbûr vzorkû Metodika zkou ení Hodnocení v sledkû zkou ek Ovûfiování vlastností keramick ch v robkû Ovûfiování vlastností pln ch pálen ch cihel

9 Zkou ení rozmûrû Pravoúhlost Zakfiivení ploch a hran Nasákavost Pevnost v tahu za ohybu Pevnost v tlaku Objemová hmotnost Ovûfiování vlastností drenáïních trubek (âsn ) Svûtlost trubek Zplo tûní trubek Délka trubky Tlou Èka stûny trubky Lomové zatíïení trubky Ovûfiování vlastností kameniva pro stavebnictví Zkou ka nasákavosti hutného kameniva Zkou ka zrnitosti kameniva Zkou ka objemové hmotnosti hutného kameniva Zkou ka sypké hmotnosti kameniva Zkou ka mezerovitosti kameniva Zkou ka pevnosti kameniva Ovûfiování vlastností vzdu n ch pojiv Vápno Zkou ka zrnitosti (jemnosti) vápna Zkou ka hasivosti kusového vápna Zkou ka vydatnosti kusového (a mletého) vápna Sádra Zkou ka jemnosti mletí sádry (âsn , ST SEV ) Zkou ka zaãátku a konce doby tuhnutí sádry Zkou ka pevnosti v tlaku Zkou ka pevnosti v ohybu Vláknocementová plochá krytina Zji Èování vlastností vláknocementové ploché krytiny (âsn ) Zkou ení rozmûrû Nasákavost Pevnost v tahu za ohybu Ovûfiování vlastností dfieva Zkou ka objemové hmotnosti dfieva (âsn , ST SEV )

10 Zkou ka pevnosti v tlaku ve smûru vláken (âsn ) Zkou ka pevnosti dfieva v ohybu (âsn , ST SEV Ovûfiování vlastností plastû Stanovení tuhosti lehãené mûkké hmoty pfii stlaãení Ohybová zkou ka tuh ch plastû Stanovení odolnosti zatepla podle Vicata Ovûfiování vlastností Ïivic Stanovení bodu mûknutí krouïkem a kuliãkou (K. K.) Stanovení duktility asfaltu Bod lámavosti asfaltû Ovûfiování vlastností obkládaãek Zkou ení rozmûrû Pfiímost lícních stran Pravoúhlost lícní plochy Nasákavost Odebírání vzorkû zemin Neporu ené vzorky Poru ené vzorky Hustomûmá metoda Základní laboratorní stanovení vlhkosti zeminy Stanovení meze tekutosti Stanovení meze tvárlivosti Stanovení meze smr tûní zeminy Objemové zmûny zemin

11 1 ÚVOD 1.1 VÝZNAM A ROZDĚLENÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ K vytvoření stavebního díla od jeho zrodu v projekčním ateliéru, přes realizaci až po ochranu před okolním prostředím, se využívá řada materiálů, které mají zajistit bezporuchovou funkci. Stavební materiály, které lidstvo po staletí téměř výhradně používalo, byly až do počátku 19. století kámen, cihly, dřevo a spojovací malty. Teprve během 19. století se do stavebnictví rozšířilo používání litiny a oceli. První polovina 20. století se vyznačuje rozvojem betonu, železobetonu a později i předpjatého betonu. V posledních desetiletích se na trhu objevuje velké množství zcela nových materiálů, které postupně pronikají do stavebnictví. Jsou to lehké betony, izolační látky, plasty a materiály kombinované z materiálů klasických s různými chemickými přísadami. Zároveň se objevují zcela nové typy konstrukcí, jako jsou konstrukce tenkostěnné, sendvičové apod. Každý stavební materiál se vyznačuje určitými specifickými vlastnostmi, jako jsou pevnost v tlaku, pevnost v tahu, tepelně izolační schopnost, vodotěsnost apod. Tyto vlastnosti jsou často protichůdné. Např. materiály s vysokou pevností mají špatné tepelně izolační vlastnosti a naopak. Jednotlivé stavební materiály mohou tedy zabezpečovat jen některé funkce stavebních konstrukcí, často jen jednu funkci (např. nosnost konstrukce, tepelně izolační funkci, hydroizolační funkci apod.). Toto všechno vede ke zvýšeným požadavkům na kvalitu používaných materiálů a nutnost komplexních znalostí o jejich chování za různých podmínek. K tomu je zapotřebí širokých znalostí přírodních zákonitostí, kterými se zabývají různé vědní obory počínaje matematikou, fyzikou, chemií, klimatologií a dalšími z nich odvozenými. Některé materiály jsou určeny přímo na vytváření stavebních konstrukcí nebo jejich částí (např. beton, malta, cihlářské výrobky), jiné se používají jako polotovary na výrobu dalších stavebních materiálů (cement, vápno). Správnou volbu potřebných materiálů a výrobků je možno splnit jen tehdy, známe-li jejich technické vlastnosti. Tyto technické vlastnosti závisejí na 13

12 původu použitého materiálu, na technologii jeho výroby i na vzájemném ovlivnění okolním prostředím během života stavebního díla. Spojením více druhů materiálů vznikají tzv. kompozitní materiály. Tyto materiály získávají dobré vlastnosti použitých materiálů a tím výsledný produkt kompozitní materiál získává vlastnosti, kterých nemůžeme dosáhnout při samotném použití jednotlivých materiálů. 1.2 ROZDĚLENÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Sortiment stavebních materiálů je velmi široký. Pro zlepšení přehledu se stavební materiály dělí do skupin podle určitých charakteristických vlastností a hledisek, např. podle původu, vlastností, účelu použití, tvaru apod. 14 Podle původu můžeme stavební materiály rozdělit na: a) stavební materiály přírodní anorganické (kámen, hlína, jíl apod.), organické (dřevo, rákos apod.). b) stavební materiály umělé z anorganických surovin (vápno, cement, keramické výrobky, sklo apod.), z organických surovin (plasty, bitumeny, nátěrové materiály apod.), vzniklé kombinací anorganických a organických surovin (dřevocementové desky, pilinobeton apod.). Podle stupně zpracování rozeznáváme: neupravené přírodní a druhotné suroviny (písek, štěrk, hlína, struska, škvára, piliny apod.), upravené suroviny (opracovaný kámen, drcené a tříděné kamenivo, řezivo apod.), složené (kompozitní) stavební materiály (malta, beton, stavební dílce apod.), průmyslově vyrobené umělé materiály (keramické výrobky, stavební sklo, izolační látky apod.), hotové výrobky (okna, trouby, ocelové výrobky, prvky na dokončovací práce apod.).

13 Podle použití rozeznáváme: konstrukční materiály vytvářejí nosnou část stavby, výplňové a izolační materiály vyplňují nosnou konstrukci a chrání stavební dílo proti různým nepříznivým vlivům, materiály na vnitřní vybavení budov výrobky potřebné na dokončovací práce, instalační materiály vytvářejí se z nich instalace ve stavebním díle, dekorační materiály na vnější nebo vnitřní výzdobu budovy, pomocné materiály používané po dobu výstavby nebo zabudované do stavebního díla. Podle charakteristické vlastnosti můžeme stavební materiály rozdělit na tvárné (hlína, asfalt), pružné (guma, ocel), křehké (sklo), tvrdé (kámen, některé kovy, sklo), stálé nebo nestálé proti chemickým vlivům, tepelně izolační (pěnové sklo, dřevo), zvukově izolační apod. 1.3 DNEŠNÍ STAV A PERSPEKTIVY ROZVOJE VÝROBY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Výroba stavebních materiálů je rozvětvená v celou řadu oborů, jako je těžba a úprava surovin, průmysl kamene, cihlářská výroba, keramická výroba, výroba pojiv, výroba skla apod., souvisí však i s celou řadou průmyslových oborů jiného druhu, jako je strojírenství (výroba stavebních strojů), hutnictví (výroba oceli), chemie (výroba plastických hmot) a stále více se zaměřuje i na zužitkování průmyslových odpadů jiných průmyslových oborů, zejména škváry, vysokopecní strusky, elektrárenských popílků, dřevařských odpadů a jiných. V současné materiálové základně stavebnictví převládají silikátové stavební materiály. Do této skupiny se zařazují především materiály na bázi křemíku a jeho sloučenin (cement, sklo, keramika a další), ale imateriály s podobnou technologií výroby a způsobem aplikace (např. vápno, sádra apod.). Silikátové stavební materiály jsou relativně lehko zpracovatelné, trvanlivé a ekonomicky výhodné. Proto neztratí na významu ani v budoucnosti. Předpokládá se však u nich kvalitativní vývoj, to znamená orientaci na výrobky s vynikajícími vlastnostmi, potřebnou trvanlivostí a estetickým vzhledem. Další vývoj můžeme očekávat hlavně v oblasti kompozitních (složených) materiálů a vysokopevnostních betonů. 15

14 S rostoucími požadavky stavebnictví můžeme předpokládat vývoj nových materiálů, respektive zdokonalování existujících materiálů. Například zlepšování mechanických vlastností (zvyšování pevnosti a únosnosti materiálů), dalším trendem bude snižování objemové hmotnosti vylehčováním materiálů (například keramických) a zvyšování jejich tepelně izolačních vlastností. Další důležitou roli při rozvoji stavebních materiálů budou mít plasty, lehké kovy, tenkostěnné ocelové výrobky, tepelná a zvuková izolace a jejich vzájemná kombinace. Proto v budoucnosti můžeme očekávat kromě silikátové materiálové základny výraznější uplatnění i materiálové základny chemicko-metalurgické. 16

15 2 VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 2.1 PŘEHLED FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Vlastnosti stavebních materiálů lze v zásadě rozdělit na vlastnosti chemické a vlastnosti fyzikální. Chemické vlastnosti závisející především na složení hmoty a vzájemném působení materiálu a okolního prostředí jsou součástí chemické technologie a nejsou v této učebnici uváděny s výjimkou fyzikálně-chemických vlastností, které se projevují např. při tuhnutí a tvrdnutí pojiv malt a betonů. V další části této kapitoly jsou uvedeny jen hlavní fyzikální vlastnosti stavebních materiálů bezprostředně ovlivňující jejich použití v konstrukci. Za hlavní fyzikální a mechanické vlastnosti stavebních hmot, které zajímají odborníky ve stavebnictví, můžeme pokládat přesnost výrobních rozměrů, strukturu, hmotnost, objemovou hmotnost, vlhkost, navlhavost, vzlínavost, mrazuvzdornost, odolnost proti vysokým teplotám, tepelnou vodivost, tepelnou akumulaci a akustickou vodivost. 2.2 STAVBA HMOTY Základním stavebním článkem prvku je atom. V dnešní době byla existence atomů prokázána přímými fyzikálními metodami, byla změřena jejich velikost a přesně stanovena jejich hmotnost. Ukázalo se, že atomy nejsou těmi nejmenšími stavebními kameny hmoty, ale že jsou vytvořeny z kladně nabitých atomových jader a záporně nabitých elektronových obalů. Silnými zásahy zvenčí je lze rozložit na menší částečky, tzv. elementární částice. Jádro atomu obsahuje protony a neutrony, společně nazývané nukleony (nucleus = jádro). Obal jádra tvoří elektrony. Pro chemické chování atomů a chemickou stavbu látek je rozhodující, jakou podobu má elektronový oblak. O složení, vnitřní stavbě a struktuře látek pojednává chemie. Zkoumá vlastnosti látek a chemické děje, při kterých se mění podstata hmoty a složení látek a jejich struktura, studuje výskyt látek v přírodě a zabývá se jejich využitím, zpracováním a umělou výrobou. 17

16 Chemické děje, které probíhají při výrobě látek, jsou předmětem chemické technologie. Výroba většiny stavebních materiálů je založena na chemických procesech, za kterých se přeměňují suroviny na výrobek požadovaných konečných vlastností. Při každé chemické změně probíhají i fyzikální procesy. Proto se při výrobě stavebních materiálů uplatňují rovněž zákony a znalosti z oboru fyziky a fyzikální chemie. Poznatky moderní chemie naznačují, že je možné objevovat nové kvality a nové formy chemického slučování. Látka je forma hmoty vyznačující se chemickým složením, skupenstvím, strukturou apod., může být chemicky individuální nebo homogenní, popř. to může být heterogenní směs různých sloučenin. Materiál je látka, která je předmětem výrobního procesu nebo má určitý vztah k technologii a technickému využití. 2.3 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERI- ÁLŮ Vzhled a přesnost výrobních rozměrů U materiálů rozhodujících o vzhledu stavebního díla je mnohdy důležitá barva a struktura povrchu, neboť např. jiným estetickým účinkem působí leštěná žula, jiným zrnitý pískovec, jiným zdivo betonové a jiným zdivo cihelné. U kusových výrobků záleží především na přesnosti výrobních rozměrů. Za výrobní rozměr považujeme teoretický rozměr prvku při nulové toleranci. Běžným postupem nelze u všech výrobků zajistit přesný výrobní rozměr. Rozdíl mezi skutečným rozměrem a výrobním rozměrem je výrobní tolerance, norma většinou předepisuje tzv. povolenou toleranci, tj. maximální dovolenou odchylku od předepsaných rozměrů. Skutečné rozměry určujeme měřením, které uvádíme v mm a m Hmotnost Hmotnost je setrvačná tíhová vlastnost hmotného objektu. Obvykle uvažujeme (není-li požadováno jinak) hmotnost suché látky. Stanovíme ji vážením, a to v g nebo v kg. 18

17 2.3.3 Hustota (měrná hmotnost) ( ) Je definována jako hmotnost objemové jednotky určité látky bez dutin a pórů. Vypočítá se ze vztahu: m = V h kde je hustota [kg.m 3 ], m hmotnost vzorku [kg], V h objem vzorku bez dutin a pórů [m 3 ]. Tabulka 1. Objemové hmotnosti nejobvyklejších stavebních hmot (podle ČSN ) Druh Objemová hmotmost (kg m 3 ) Sypká (sypaná) stativa cement štěrk hlína a jíl Kámen (celistvý) žula pískovec Keramická staviva plné pálené cihly plné pálené cihly lehčené děrované pálené cihly Dřevo Beton Kovy měkké vyschlé až vlhké tvrdé vyschlé až vlhké prostý beton železový beton lehčený beton (s lehkým kamenivem) ocel hliník

18 2.3.4 Objemová hmotnost ( v ) Je definována jako hmotnost objemové jednotky určité látky včetně dutin a pórů. Vypočítá se ze vztahu: v = m V kde v je objemová hmotnost [kg.m 3 ], m hmotnost vzorku [kg], V objem včetně dutin a pórů [m 3 ] Hutnost (h) Pod pojmem hutnost rozumíme stupeň vyplnění objemu materiálu pevnou látkou. Lze ji tedy definovat pouze u pevných látek a matematicky vyjádřit jako poměr objemu pevné fáze k objemu celkovému nebo poměrem objemové hmotnosti k hustotě. Hutnost se nejčastěji vyjadřuje v procentech: V h h = [%] V.100 = v.100 kde h je hutnost [%], V celkový objem vzorku [m 3 ], V h objem vlastní pevné fáze [m 3 ], v objemová hmotnost [kg.m 3 ], hustota materiálu [kg.m 3 ]. U nesoudržných materiálů je hutnost proměnlivá. Aktuální stav hutnosti (zhuštění) materiálu vyjadřujeme stupněm zhutnění S h. Je to poměr hutnosti nezhutněného materiálu k materiálu zhutněnému. Vypočítá se ze vzorce: S h = h h = v v = v v kde h je hutnost nezhutněného materiálu, h hutnost zhutněného materiálu, v objemová hmotnost nezhutněného materiálu, 20

19 v objemová hmotnost zhutněného materiálu, hustota Pórovitost (p) Poměr objemu pórů a dutin v určitém množství látky V p k celkovému objemu tohoto množství látky V se nazývá pórovitostí. Vypočítá se ze vztahu: V p p =. 100 = V v kde p je pórovitost [%], hustota [kg.m 3 ], v objemová hmotnost [kg.m 3 ]. Pórovitost může být otevřená, když jsou póry a dutiny vzájemně spojeny a jsou spojeny i s povrchem, nebo uzavřená, když jsou póry a dutiny uzavřené. Pórovitost se zjišťuje u pevných látek nebo u jednotlivých zrn látek sypkých. Pórovitost podstatně ovlivňuje mnohé vlastnosti stavebních materiálů, zejména objemovou hmotnost, nasákavost, odolnost proti mrazu, pevnost a tepelnou vodivost Mezerovitost Je charakteristickou vlastností sypkých zrnitých materiálů. Vyjadřuje poměr objemu mezer mezi zrny k celkovému objemu určitého množství sypké látky. Mezerovitost se vypočítá ze vztahu: M = V m V kde M je mezerovitost [%], V m objem mezer mezi zrny [m 3 ], V celkový objem [m 3 ], s sypká hmotnost [kg.m 3 ], v objemová hmotnost zrn [kg.m 3 ]. s v. 100 =

20 2.3.8 Zrnitost U sypkých látek je jednou ze základních vlastností zrnitost, což je poměrná hmotnostní skladba zrn jednotlivých velikostí. Na zrnitosti závisí mezerovitost a tak i sypná hmotnost, propustnost, stlačitelnost a další mechanické, tepelné a akustické vlastnosti. Zrnitost vyjadřujeme obyčejně graficky křivkou zrnitosti. Zrnitých látek používáme v přírodním složení nebo je třídíme na frakce (podíly), tzn. na skupiny zrn s ohraničenými rozměry. Složení zrn nazýváme též granulometrickym složením Pevnost Pevnost tuhého tělesa je jeho odolnost proti porušení staticky působící silou. Podle působení síly rozeznáváme pevnost v tlaku, pevnost v tahu, pevnost v tahu za ohybu, pevnost ve smyku a pevnost v kroucení. Síla, která působí na těleso, způsobuje napětí. Napětí je síla, která působí na jednotku plochy namáhaného průřezu. Mezní napětí je napětí, kterému ještě látka odolává, charakterizuje její pevnost Pružnost Vlivem vnějšího zatížení podléhají pevné látky objemovým změnám, deformují se. To znamená, že mění svůj tvar a rozměry. Tyto změny látek jsou vyvolány buď mechanickou silou (tlakem, tahem), nebo působením teploty, případně i změnou vlhkosti v látce či chemickým působením. Působením síly vzniká deformace těles, a ta může být pružná (elastická) nebo nepružná (plastická). Deformace, které po odlehčení tělesa zaniknou, se nazývají pružné deformace a schopnost látky vrátit se do původního tvaru se nazývá pružnost. Deformace, které zůstávají i po odlehčení, jsou nepružné, trvalé. Označují se jako deformace plastické, a příslušná schopnost materiálu je plasticita tvárnost Vlhkost Stavební materiály mohou být vystaveny různým účinkům vody: obsažené ve vzduchu (vlhkost vzduchu), 22

Cihlářské výrobky - technologie výroby

Cihlářské výrobky - technologie výroby Cihlářské výrobky - technologie výroby Keramické výrobky Keramika materiály vyrobené z anorganických surovin na bázi silikátů tvarováním a vypalováním. Obsahuje menší či větší množství pórů. Keramické

Více

KAPITOLA 7: KERAMICKÉ MATERIÁLY

KAPITOLA 7: KERAMICKÉ MATERIÁLY KAPITOLA 7: KERAMICKÉ MATERIÁLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů chemické závisejí na chemickém složení materiálu zjišťuje se působení na jiné hmoty zkoumá se vliv na životní prostředí

Více

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů Měrná hmotnost (hustota) hmotnost objemové jednotky látky bez dutin a pórů m V h g / cm 3 kg/m 3 V h objem tuhé fáze Objemová hmotnost hmotnost objemové jednotky

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) KERAMIKA

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) KERAMIKA JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) KERAMIKA soudržný materiál z přírodních anorganických surovin s podílem skelné fáze získává se vymodelováním požadovaného tvaru

Více

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. října 1996, kterým se stanoví

Více

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. Speciální betony Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky-

Více

Kámen. Dřevo. Keramika

Kámen. Dřevo. Keramika Kámen Dřevo Keramika Beton Kovy Živice Sklo Slama Polymery Dle funkce: Konstrukční Výplňové Izolační Dekorační Dle zpracovatelnosti: Sypké a tekuté směsi (kamenivo, zásypy, zálivky) Kusové (tvarovky, dílce)

Více

Stavební materiály. Pozemní stavitelství

Stavební materiály. Pozemní stavitelství Učební osnova předmětu Stavební materiály Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 105 1.ročník: 35 týdnů po 3 hodinách

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz

Více

Keramické obklady a dlažby

Keramické obklady a dlažby Keramické obklady a dlažby Na výrobu obkladových materiálů se používají přírodní suroviny - pórovinové a kameninové jíly (kvalitnější než cihlářské). Dalšími surovinami jsou ostřiva (křemičitý písek, pálené

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 6. Prostý beton Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 6.1 LEHKÉ BETONY

STAVEBNÍ MATERIÁLY 6.1 LEHKÉ BETONY LEHKÉ BETONY Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 24 říjen 2013 L E H K É B E T O N Y dělení dle způsobu vylehčení Betony mezerovité zrna kameniva spojena cement. tmelem v bodech dotyku Betony nepřímo

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) LEHKÝ BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) LEHKÝ BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) LEHKÝ BETON lehký beton částečně kompenzuje nevhodné vlastnosti klasického betonu (velká objemová hmotnost, vysoká tepelná

Více

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru 1/5 CIHLY Návrhové ČSN ČSN 73 1101 vč. změn ČSN EN 1745 ČSN P ENV 1996-1-1 ČSN P ENV 1996-1-2 ČSN P ENV 1996-1-3 ČSN P ENV 1996-3 Navrhování zděných konstrukcí Zdivo a výrobky pro zdivo Metody stanovení

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16 List 1 z 16 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři vedoucího

Více

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. NOSNÉ STĚNY SLOUPY A PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. KAMENNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE Kamenné stěny lomové zdivo kyklopské zdivo kvádrové zdivo řádkové zdivo haklíkové zdivo haklíkov kové zdivo lomové zdivo lomové

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Neobsazeno --- --- 2.1 Stanovení zrnitosti Sítový rozbor

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Nauka o materiálu Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Úvod Keramika a nekovová skla jsou ve srovnání s kovy velmi křehké. Jejich pevnost v tahu je nízká a finálnímu lomu nepředchází

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

LEHKÉ BETONY A MALTY

LEHKÉ BETONY A MALTY Betony a malty s nízkou objemovou hmotností jsou velmi žádané materiály, protože pomocí těchto materiálů lze dosáhnout významných úspor energii, potřebných k provozu staveb. Používání materiálů s nízkou

Více

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky NG nová generace stavebního systému pohledové PRVKY HELUZ Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky strana 1 Mrazuvzdorné maloformátové cihly Příčně děrované

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více

sláma, zvířecí chlupy před 9000 lety

sláma, zvířecí chlupy před 9000 lety - historický úvod - druhy stěn - pracovní diagram zdiva -přetvárný součinitel - charakteristické pevnosti -dílčí součinitele -obdélníkový průřez v patě sloupu - obdélníkový průřez v středu sloupu Cihly

Více

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1 HELUZ AKU 30 zalévaná se zvýšeným akustickým útlumem Šalovací cihly HELUZ AKU zalévané jsou určeny pro akustické zdivo tloušťky 300 mm. Hotové zdivo má zvýšené akustické a tepelně akumulační vlastnosti

Více

Technologie staveb. Technologie staveb podle materialu. Tomáš Jelínek 3.S

Technologie staveb. Technologie staveb podle materialu. Tomáš Jelínek 3.S Technologie staveb Technologie staveb podle materialu Tomáš Jelínek 3.S Materiálové dělení konstrukcí Dřevěné Kamenné Z keramických materiálů Betonové Kovové Dřevěné konstrukce Dřevo je přírodní, obnovitelný

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_ZF_POS_18 Beton a jeho vlastnosti Střední průmyslová škola a Vyšší odborná

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 5. PŘÍČKY I. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 22 Desky

Více

Recyklace stavebního odpadu

Recyklace stavebního odpadu Recyklace stavebního odpadu Stavební odpad Stavební odpad, který vzniká při budování staveb nebo při jejich demolicích, představuje významný podíl lidské společnosti. Recyklace se stává novým environmentálním

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm AKU Profi broušené akustické cihly Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm 30 AKU Z Profi Akusticky dělicí nosná stěna Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 30 a 64 cm na

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 01. Rozdělení konstrukcí Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

AKUSTICKA. Jan Řezáč

AKUSTICKA. Jan Řezáč AKUSTICKA Jan Řezáč ZDROJE HLUKU 1. dopravní hluk -automobilová,kolejová a letecká doprava 2. hluk v pracovním prostřed -především ruční a strojní mechanizované nářadí (motorové pily, pneumatická kladiva)

Více

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, 772 11 Olomouc

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_23_MY_1.04 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

K E R A M I K A POHLED A EZ TRADI NÍM ZD NÝM OBYTNÝM DOMEM

K E R A M I K A POHLED A EZ TRADI NÍM ZD NÝM OBYTNÝM DOMEM K E R A M I K A Strana 1 (celkem 30) zá í 2014 DRUHY KERAMICKÝCH VÝROBK A/ STAVEBNÍ KERAMIKA = základní stavební prvky cihlá ské výrobky pro svislé konstrukce pro vodorovné konstrukce st ešní krytina výrobky

Více

K E R A M I K A OZNA ENÍ MATERIÁL A VÝROBK Z HLEDISKA ASOVÉHO ZA AZENÍ

K E R A M I K A OZNA ENÍ MATERIÁL A VÝROBK Z HLEDISKA ASOVÉHO ZA AZENÍ OZNA ENÍ MATERIÁL A VÝROBK Z HLEDISKA ASOVÉHO ZA AZENÍ T R A D I N Í používané a vyráb né v pr b hu minulých století, n které typy stále (nap. CP) N O V O D O B É vzniklé na základ požadavk zpr mysln ní

Více

STUDENTSKÁ KOPIE. Základní princip. Základy stavebního inženýrství. Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí

STUDENTSKÁ KOPIE. Základní princip. Základy stavebního inženýrství. Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí Základní princip Základy stavebního inženýrství Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí Základní princip Základní charakteristiky konstrukce Zatížení působící na konstrukci Účinky zatížení vnitřní

Více

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY TENDENCE A SMĚRY VÝVOJE snižování materiálové náročnosti snižování energetické náročnosti ochrana životního prostředí humanizace staveb a životního prostředí sídel realizace staveb

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nenosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. PŘÍČKY Vnitřní prostor budovy, vytvořený obvodovými zdmi, popř. středními zdmi, serozděluje na jednotlivémístnosti příčkami.

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ I. FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Základní funkce a požadavky architektonická funkce a požadavky - variabilita vnitřního prostoru - estetická

Více

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Betonovými dlažebními deskami jsou označovány betonové dlaždice, jejichž celková délka nepřesahuje 1000 mm a jejichž celková délka vydělená tloušťkou je větší než čtyři. Betonové dlažební desky mají delší

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího

Více

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 PŘÍKLADY 1 Objemová hmotnost, hydrostatické váhy P1.1 V odměrném válci je předloženo 1000 cm 3 vody. Po přisypání 500 g nasákavého lehčeného kameniva bylo kamenivo přitíženo hliníkovým závažím o hmotnosti

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18 Je bezpodmínečně nutné brát do úvahy zásady a dodržovat příslušné normové předpisy a pravidla. POZOR! Důležitá je i kooperace prací topenářské, betonářské firmy a firmy pokládající krytinu. Plovoucí podlaha

Více

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů Hodnoty Normové Výpočtové Měrná Objemová Součinitel tepelná Faktor Součinitel hmotnost difuze kapacita v difuzního tepelné v suchém vodní Položka

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

Zděné konstrukce. Zděné konstrukce historický vývoj

Zděné konstrukce. Zděné konstrukce historický vývoj Zděné konstrukce -historický úvod - druhy stěn - pracovní diagram zdiva - přetvárný součinitel - charakteristické pevnosti - dílčí součinitele - obdélníkový průřez v patě sloupu - obdélníkový průřez v

Více

16. Základní požadavky EN 845-2

16. Základní požadavky EN 845-2 16. Základní požadavky EN 845-2 Evropská norma EN 845-2 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce Část 2: Překlady stanovuje požadavky na předem vyrobené překlady nad otvory do světlosti 4,5

Více

Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové

Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové Zlepšování zemin Zlepšování základové půdy se týká především zvětšení smykové pevnosti, zmenšení deformací nebo i zmenšení propustnosti. Změnu vlastností základové půdy lze dosáhnout například jejím nahrazováním

Více

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením

Více

Materiál zemních konstrukcí

Materiál zemních konstrukcí Materiál zemních konstrukcí Kombinace powerpointu a informací na papíře Materiál zemních konstrukcí: zemina kamenitá sypanina druhotné suroviny lehké materiály ostatní materiály Materiál zemních konstrukcí:

Více

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 Horniny Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/pr ednasky- svoboda-m6153-p1.html

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Systém KS-QUADRO = každý 10. byt navíc zdarma! 3.5.2008 Bytový dům stavěný klasickou zděnou technologií Bytový dům stavěný z vápenopískových bloků

Více

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén SYNTHOS XPS PRIME S Extrudovaný polystyrén Strana 1 z 6 Technický list Datum vydání: 17/12/2013 Vydání: 1 Schválil: Daniel Siwiec Produktový manažer CHARAKTERISTIKA VÝROBKU Synthos XPS PRIME je tepelně

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM Izolace stavebních materiálů K123 YISM z Přednášející: doc. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. Místnost: D1062 (D059) Konzultační

Více

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí

Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Metodika stanovující technické požadavky pro přípravu novostaveb k provizornímu ukrytí Název projektu: Improvizované ukrytí, varování a informování obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy

Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy Pozemní stavitelství Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 0532 Akustika Ochrana proti hluku v budovách

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 31

Více

Technická data Příručka pro projektování

Technická data Příručka pro projektování Technická data Příručka pro projektování www.styrodur.com Doporučené použití 1. Doporučené použití Styrodur NOVINKA Styrodur 2800 C 3000 CS 3035 CS 4000 CS 5000 CS Obvodové 1) podlahové desky Obvodové

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6 PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6 A) ČS E 1996-1-1 (Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce) B) ČS E 1996-3

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 1. Konstrukční systémy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Beton z požárního hlediska Ohnivzdorný materiál: - nehořlavý -tepelně izolační Skupenství:

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok www.kb-blok.cz DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Dopravní infrastruktura perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace použití KB zahradní

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER TECHNICKÝ LIST na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou weber therm TWINNER s izolantem z desek Isover TWINNER Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize WEBER

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Svislé nosné konstrukce - stěny Zděné nosné stěny Cihelné zdivo Tvárnicové zdivo Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Svislé nosné konstrukce - stěny Základní požadavky a) mechanická odolnost

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Dopravní infrastruktura perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace použití str. KB zahradní obrubníky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více