6. funkční období K 035 / 06

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. funkční období K 035 / 06"

Transkript

1 K 035 / funkční období K 035 / 06 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Uplatňování globálního přístupu k migraci ve východních a jihovýchodních regionech sousedících s Evropskou unií 2007 (26. týden)

2 PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období 118. USNESENÍ VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE ze 14. schůze, konané dne 13. června 2007 k doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU výbor Na návrh předsedy výboru senátora Luďka Sefziga a po rozpravě I. b e r e b e z p r o j e d n á n í n a v ě d o m í návrhy legislativních aktů EU uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení; II. III. III. p r o j e d n á návrhy legislativních aktů EU a komunikační dokumenty EU uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení; ž á d á Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR o stanovisko ke komunikačnímu dokumentu uvedenému v příloze č. 2 pod bodem č. 3 tohoto usnesení; p o v ě ř u j e předsedu výboru senátora Luďka Sefziga, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR a s předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR dohodl lhůtu pro sdělení stanoviska Luděk S e f z i g v.r. předseda výboru Karel T e j n o r a v.r. ověřovatel výboru

3 Příloha č. 1 k usnesení č. 118 ze 14. schůze VEU Seznam návrhů legislativních aktů EU, které bere Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR bez projednání na vědomí 26. týden /07 z KOM(2007) 254 z Návrh NAŘÍZENÍ(cs) Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu /07 z KOM(2007) 268 z Návrh NAŘÍZENÍ(en) Rady o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu a ve třetích zemích /07 z KOM(2007) 260 z Návrh NAŘÍZENÍ(en) Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 o zavedení eura na Maltě /07 z KOM(2007) 257 z Návrh NAŘÍZENÍ(en) Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 o zavedení eura na Kypru 27. týden /07 z KOM(2007) 263 z Návrh NAŘÍZENÍ(en) Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná pravidla týkající se podmínek, které musí být splněny pro výkon povolání provozovatele silniční přepravy /07 z KOM(2007) 264 z Návrh NAŘÍZENÍ(en) Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu osob autokary a autobusy (přepracované znění)

4 /07 z KOM(2007) 265 z Návrh NAŘÍZENÍ(en) Evropského parlamentu a Rady o přístupu na trh v oblasti silniční přepravy zboží na území Společenství na nebo z území členského státu nebo při průjezdu přes území jednoho nebo více členských států /07 z KOM(2007) 271 z Návrh NAŘÍZENÍ(cs) Rady, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovozy některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska /07 z KOM(2007) 278 z Návrh NAŘÍZENÍ(cs) Rady o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla z dovozů některých sedel pocházejících z Čínské lidové republiky 28. týden /07 z KOM(2007) 289 z Návrh NAŘÍZENÍ(cs) Rady, o otevření a způsobu řízení autonomních celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu pro období 2007 až /07 z KOM(2007) 296 z Návrh NAŘÍZENÍ(cs) Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii a o zrušení nařízení (ES) č. 1030/2003

5 Příloha č. 2 k usnesení č. 118 ze 14. schůze VEU Seznam návrhů legislativních aktů EU a komunikačních dokumentů, kterými se bude Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR zabývat 26. týden /07 z KOM(2007) 249 z Návrh SMĚRNICE(en) Evropského parlamentu a Rady zavádějící sankce pro zaměstnavatele nelegálně pobývajících příslušníků třetích států Zpravodaj výboru: senátor Tomáš Grulich /07 z KOM(2007) 247 z SDĚLENÍ(en) Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Aplikace globálního přístupu k migraci na východní a jihovýchodní regiony sousedící s Evropskou unií Zpravodaj výboru: senátor Tomáš Grulich /07 z KOM(2007) 261 z SDĚLENÍ(en) Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - GALILEO na křižovatce: Implementace evropských programů GNSS Zpravodaj výboru: senátor Miroslav Škaloud 28. týden /07 z KOM(2007) 298 z Návrh SMĚRNICE(en) Rady, kterou se mění směrnice 2003/109/ES tak, aby její působnost byla rozšířena na adresáty mezinárodní ochrany Zpravodaj výboru: senátor Tomáš Grulich

6 /07 z KOM(2007) 301 z ZELENÁ KNIHA(en) o budoucnosti společného evropského azylového systému Zpravodaj výboru: senátor Tomáš Grulich /07 z KOM(2007) 279 z BÍLÁ KNIHA(en) Evropská strategie ohledně zdravotních problémů spojených s výživou, nadváhou a obezitou Zpravodaj výboru: senátor Karel Tejnora

7 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. května 2007 (12.06) (OR. en) 9773/07 ASIM 38 RELEX 366 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 22. května 2007 Příjemce: Javier SOLANA, generální tajemník, vysoký představitel Předmět: Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Uplatňování globálního přístupu k migraci ve východních a jihovýchodních regionech sousedících s Evropskou unií Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2007) 247 v konečném znění. Příloha: KOM(2007) 247 v konečném znění 9773/07 is DG H 1B CS

8 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) 247 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Uplatňování globálního přístupu k migraci ve východních a jihovýchodních regionech sousedících s Evropskou unií CS CS

9 OBSAH 1. Úvod Země východních a jihovýchodních regionů sousedících s Evropskou unií Turecko a západní Balkán Stávající rámec pro dialog Doporučení Partnerské země evropské politiky sousedství z východní Evropy a jižního Kavkazu Stávající rámec pro dialog Doporučení Ruská federace Stávající rámec pro dialog Doporučení Ostatní regiony Partnerské země evropské politiky sousedství z východního Středomoří (Sýrie, Libanon a Jordánsko) a jiné země Středního východu (Irán a Irák) Stávající rámec pro dialog Doporučení Střední Asie Stávající rámec pro dialog Doporučení Asijské země původu Stávající rámec pro dialog Doporučení Zlepšení koordinace Závěr Příloha I: Zkratky a pojmy Příloha II: Příklady spolupráce mezi EU a zeměmi uvedenými ve sdělení a příklady pomoci poskytované Evropskou unií těmto zemím Příloha III: Přehled situace v oblasti migrace a migračních toků z východních a jihovýchodních regionů sousedících s EU a v rámci těchto regionů a statistiky CS 2 CS

10 Uplatňování globálního přístupu k migraci ve východních a jihovýchodních regionech sousedících s Evropskou unii 1. ÚVOD V prosinci 2005 přijala Evropská rada globální přístup k migraci. Tento přístup se původně soustředil na Afriku a Středomoří. Ve svých závěrech z prosince vyzvala Rada Komisi, aby s ohledem na uplatňování globálního přístupu ve východních a jihovýchodních regionech sousedících s EU předložila návrhy týkající se posíleného dialogu a konkrétních opatření. Toto sdělení reaguje na uvedenou výzvu. Navrhuje přístup založený na konceptu migračních tras (viz příloha I uvádějící seznam všech pojmů použitých v tomto textu a význam zkratek). Toto sdělení se zaměřuje především na východní a jihovýchodní regiony sousedící s EU, kam podle názoru Komise patří: Turecko, západní Balkán (Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko, včetně Kosova 2 ); partnerské země evropské politiky sousedství (EPS) z východní Evropy (Ukrajina, Moldavsko a Bělorusko 3 ) a jižního Kavkazu (Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie) a Ruská federace. Při provádění tohoto sdělení by měla být doporučení, která se vztahují přímo na tyto země, zvážena jako první. Uplatňování globálního přístupu ve východních a jihovýchodních regionech sousedících s EU v souladu s konceptem migračních tras však rovněž vyžaduje, aby do úvahy byly vzaty i vzdálenější země původu a tranzitní země. Proto je třeba věnovat pozornost: partnerským zemím EPS na Středním východě (Sýrii, Jordánsku a Libanonu), Iránu a Iráku; střední Asii (Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu) a asijským zemím původu, jako jsou Čína, Indie, Pákistán, Afghánistán, Bangladéš, Srí Lanka, Vietnam, Filipíny a Indonésie. Pro tyto země a regiony uvádí toto sdělení střednědobá a dlouhodobá doporučení. Pro všechny uvedené země má Společenství platný institucionální rámec, podle kterého byl zahájen politický a ekonomický dialog a navázány vztahy spolupráce, jež všeobecně zahrnují i oblast migrace. Pro každou skupinu zemí byl v tomto sdělení uveden výčet těchto rámců. V některých případech se dialog a spolupráce v oblasti migrace a souvisejících oblastech (jako například zaměstnanosti a vzdělávání) nacházejí již ve velmi rozvinutém stupni. Jakékoliv možné posílení dialogu a spolupráce v oblasti migrace by mělo vycházet ze stávajícího dialogu a spolupráce, přičemž by mělo plně zahrnovat související otázky a zúčastněné strany, zejména v oblasti pracovní migrace. Příloha II uvádí orientační seznam mnoha probíhajících projektů spolupráce v oblasti migrace, víz a ochrany hranic financovaných v těchto Na základě sdělení Komise Globální přístup k migraci rok poté: směrem ke komplexní evropské politice migrace, listopad 2006, KOM(2006) 735 v konečném znění. Jak je uvedeno v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č V případě Běloruska by měl být dialog veden v souladu s omezeními platnými pro vztahy EU- Bělorusko v oblasti kontaktů s orgány a v kontextu regionálního rámce. CS 3 CS

11 zemích Evropským společenstvím a je důležité, aby taková spolupráce byla i nadále vyzdvihována a zviditelňována. Při uplatňování globálního přístupu je zapotřebí ucelené analýzy v oblasti zákonné a nezákonné migrace, globální poptávky a nabídky pracovních sil, pracovní migrace a řízení hospodářské migrace a potřeby mezinárodní ochrany. Je potřeba rovněž prošetřit migrační trasy, tendence a možné změny tras. V této souvislosti uvádí příloha III některé předběžné závěry týkající se regionu, jakož i různé soubory statistických údajů. Význam tohoto regionu pro EU je již jasný. Přibližně jedna třetina všech státních příslušníků třetích zemí žijících v EU jsou státními příslušníky sousedních zemí jižního a jihovýchodního regionu a Ruské federace. Rozšíření EU směrem na východ v letech 2004 a 2007 změnilo pro mnohé sousední země právní základ přeshraničních přesunů a migrace, přičemž výhody členství v EU, které s sebou přináší vysoký hospodářský růst a pracovní příležitosti, činí nové členské státy přitažlivější pro migraci ze zemí, se kterými sousedí na východě. Sousední země jsou postiženy účinky jak získávání mozků, tak jejich odlivem, a čisté výhody pomáhají zmírnit tlak v podobě vysoké nezaměstnanosti a nízkého příjmu, který často plyne z obtíží spojených s politickým a hospodářským přechodem. Je třeba poznamenat, že Latinská Amerika a Karibik nebyly v souvislosti s globálním přístupem k migraci zatím projednávány, ačkoliv migrace je součástí pravidelného politického dialogu s tímto regionem. S ohledem na rostoucí význam otázek týkajících se migrace ve vztazích s Latinskou Amerikou a Karibikem se bude Komise dodatečně zabývat otázkou migrace společně se svými partnery během přípravy na příští vrcholnou schůzku EU-Latinská Amerika a Karibik (konanou v Limě v květnu 2008). To bude provedeno způsobem, který je v souladu s globálním přístupem a který rovněž umožňuje provádění závazků přijatých oběma stranami na vídeňské vrcholné schůzce konané v květnu ZEMĚ VÝCHODNÍCH A JIHOVÝCHODNÍCH REGIONŮ SOUSEDÍCÍCH S EVROPSKOU UNIÍ V rámci vypracování globálního přístupu s africkými zeměmi se při začleňování partnerských zemí do spolupráce osvědčily různé nástroje, jako například migrační profily a platformy spolupráce v oblasti migrace a rozvoje (viz příloha I). Tyto nástroje by mohly být použity při uplatňování globálního přístupu ve východních a jihovýchodních regionech. Jejich použití je však třeba zvážit s ohledem na jednotlivé země a/nebo regiony, zejména vezmeme-li v úvahu stávající rámce a vztahy s danými zeměmi a regiony, ve kterých by použití uvedených nástrojů mohlo přidat na hodnotě. Toto sdělení by dále mělo být čteno ve spojení se sdělením O cirkulační migraci a partnerstvích mobility mezi Evropskou unií a třetími zeměmi, které bylo přijato současně s tímto sdělením. CS 4 CS

12 2.1. Turecko a západní Balkán Stávající rámec pro dialog Migrační otázky týkající se Turecka které má s EU dohodu o přidružení od roku 1963 jsou zahrnuty do přístupového partnerství z roku V případě západního Balkánu jsou otázky týkající se migrace obsaženy v dohodě o stabilizaci a přidružení (DSP), což je rámec smluvních vztahů vypracovaný či vypracovávaný s každou zemí západního Balkánu 5. O otázkách souvisejících s migrací dále často velmi podrobně pojednávají příslušná evropská či přístupová partnerství (případ Chorvatska a Turecka). Provádění partnerství je sledováno zejména prostřednictvím každoročních zpráv o pokroku a prostřednictvím jednání s dotčenými zeměmi. Migrační otázky jsou rovněž projednávány v rámci každoročních ministerských setkání pro oblast spravedlnosti, svobody a bezpečnosti pořádaných se zeměmi západního Balkánu. Pokud jde o kandidátské země Chorvatsko, Turecko a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, jsou otázky týkající se migrace podrobně projednávány na zasedáních příslušných podvýborů a mohou být vzneseny i v souvislosti s Výborem a Radou pro přidružení. V souvislosti s přístupovými jednáními vedenými s Chorvatskem a Tureckem byly otázky týkající se migrace přezkoumány a jsou sledovány mj. v kapitolách Spravedlnost, svoboda a bezpečnost a Volný pohyb pracovníků. S ohledem na ostatní země v regionu se o migračních záležitostech jedná v rámci konkrétních politických doporučení a procesů sledování (poradní pracovní skupina s Albánií, proces sledování reforem v případě Bosny a Hercegoviny, zesílený stálý dialog v případě Černé Hory a Srbska), včetně prostřednictvím jednání odborných skupin. Co se týká Kosova, jsou tyto otázky řešeny v rámci mechanismu pro sledování pokroku vedoucího ke stabilizaci a přidružení (STM). Proces spolupráce v jihovýchodní Evropě (SEECP) hraje stále důležitější úlohu jako fórum pro regionální spolupráci v celém regionu jihovýchodní Evropy a zahrnuje spolupráci v oblasti otázek týkajících se spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. SEECP je součástí procesu tvorby nového regionálního rámce, který bude regionálním nástupcem Paktu o stabilitě pro jihovýchodní Evropu. Všechny kandidátské země nebo země, které mají uznávanou šanci na přistoupení k EU, se již plně věnují přijímání acquis EU. Aby tento proces probíhal bez prodlení a aby toky po migrační trasách jižní Evropy byly prozatím lépe řízeny, jsou jako prvořadé úkoly navrhována následující opatření. 4 5 Turecko bylo oficiálně uznáno za kandidátskou zemi v prosinci Jednání o přistoupení byla zahájena dne 3. října Chorvatsko je rovněž kandidátskou zemí, která jedná o členství v EU. Bývalé jugoslávské republice Makedonii byl udělen statut kandidátské země v prosinci 2005, přístupová jednání však ještě nebyla zahájena. Zatímco DSP s Chorvatskem a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií jsou v platnosti, DSP s Albánií byla podepsána, ale prozatím nebyla ratifikována, DSP s Černou Horou byla parafována, jednání o DSP s Bosnou a Hercegovinou byla ukončena a jednání o DSP se Srbskem jsou v současnosti pozastavena. CS 5 CS

13 Doporučení Za účelem doplnění dialogu o migraci vedeného ve dvoustranných a regionálních fórech by dialog mezi všemi zúčastněnými stranami mohly dále usnadnit vnitrostátní a subregionální platformy spolupráce v oblasti migrace za využití zkušeností z iniciativy MARRI. Dialog s orgány kandidátských a partnerských zemí by měl zahrnovat diskuzi o tom, jak může dopad migrace na rozvoj posílit stabilitu a podpořit růst v regionu. Měly by být vypracovány politiky, jak zabránit odlivu mozků, jako například investice do odborné přípravy a budování kapacit s cílem zlepšit pracovní podmínky a zvýšit počet pracovních příležitostí, a takto tudíž zabránit odlivu kvalifikovaných pracovníků. Dále by měly být analyzovány způsoby snížení nákladů na převod finančních prostředků a posílení jejich dopadu na rozvoj zemí v tomto regionu. Pro odborníky by měly být organizovány studijní pobyty, jejichž cílem je upevňovat kontakty, podněcovat přímou spolupráci mezi správními orgány a přezkoumat institucionální kapacitu. Rovněž by mohly být organizovány semináře o různých aspektech migrace a rozvojové agendy. Na závěr by měly být podporovány iniciativy zaměřené na napojování vysoce kvalifikovaných migrantů jako například výzkumných vědeckých pracovníků na země jejich původu. Měly by být zvýšeny příležitosti pro cirkulační migraci, přičemž je potřeba vzít v úvahu stávající krátkodobý sezónní přeshraniční pohyb v regionu. S výjimkou Chorvatska, které již požívá výhod bezvízového styku s EU, je třeba v regionu dále zdokonalit a sjednotit vízové režimy s cílem umožnit cirkulaci pracovních sil. Rovněž by měla být prozkoumána proveditelnost nabídky široké řady výměnných programů pro výzkumné pracovníky a studenty. Dále je třeba se důkladně zamyslet nad tím, jak zajistit, aby migranti byli řádně připraveni na odjezd a měli realistické představy o životě a pracovních příležitostech v EU. Odborné vzdělávání či speciální programy a slaďování poptávky a nabídky na trhu práce by tento proces usnadnilo. Migrační portály zde budou hrát klíčovou úlohu a budou uvedeny do provozu do konce roku Po vyhodnocení zkušeností se stávajícími středisky migračních služeb by mohl jejich počet vzrůst. Zřízení kontaktních bodů na každém ministerstvu práce či vnitra by bylo užitečné při formulování vhodných politických reakcí, které udržují rovnováhu mezi potřebami trhu práce a bezpečnostními hledisky migrace. Pokud jde o krátkodobá víza, přispěje provádění dohod Společenství o zjednodušení vízového styku, které byly dosud parafovány s některými zeměmi západního Balkánu, ke zdokonalení a zjednodušení postupů vydávání víz pro určité kategorie občanů těchto zemí. Právní předpisy v oblasti azylové politiky a ochrany uprchlíků by měly být posíleny či doplněny tak, aby poskytovaly ucelené právní záruky v oblasti práv osob, které mohou potřebovat mezinárodní ochranu. Černá Hora a Srbsko teprve musí přijmout základní zákony o azylu a je třeba je v tomto úsilí podporovat. Turecko musí upravit své hlavní právní předpisy v oblasti azylové politiky v souladu s příslušným acquis, zabezpečit jejich účinné provádění a vytvořit správní kapacity v souladu s osvědčenými postupy EU. Ve všech státech je zapotřebí vyvinout další úsilí a zajistit provádění vhodných právních předpisů v praxi. Boj proti ilegální migraci a obchodování s lidmi musí být zesílen. Agentura FRONTEX by měla v této souvislosti dále rozvíjet své stávající vztahy se zeměmi regionu. Partnerským zemím by měla být poskytována technická pomoc, která by zahrnovala další odborné vzdělávání pohraniční stráže a imigračních úředníků, jakož i vypracovávání spolehlivých statistik o hlášených případech, a to prostřednictvím CS 6 CS

14 takových nástrojů, jako jsou předvstupní nástroj či twinning a TAIEX. V rámci nástroje předvstupní pomoci by mohla být rovněž podporována některá opatření týkající se ochrany hranic a řízení migrace v kandidátských zemích EU a možných kandidátských zemích. Je třeba provádět readmisní dohody ES se zeměmi západního Balkánu i readmisní dohoda ES s Tureckem musí být neprodleně uzavřena. 6 EU musí podporovat užší regionální a multidisciplinární spolupráci při prosazování práva v oblasti boje proti organizovanému zločinu, zejména prostřednictvím posílené spolupráce mezi Europolem a regionálním střediskem pro boj s přeshraniční kriminalitou (SECI) v Bukurešti. V této souvislosti je třeba uzavřít memorandum o porozumění mezi Europolem a střediskem SECI, které se zaměří zejména na otázky obchodování s lidmi, přičemž dlouhodobým cílem je uzavření dohody o operativní spolupráci Partnerské země evropské politiky sousedství z východní Evropy a jižního Kavkazu Stávající rámec pro dialog Rámcem pro vztahy se zeměmi východní Evropy a jižního Kavkazu je evropská politika sousedství. Ačkoliv se o spolupráci v oblasti migrace, vízových otázek, azylové politiky, správy hranic a dalších souvisejících hospodářských a sociálních otázek nepřímo zmiňují dohody o partnerství a spolupráci, které tvoří právní základ vztahu ES s těmito zeměmi, jsou tato témata zahrnuta rovněž do všech akčních plánů evropské politiky sousedství, které byly s východními partnery sjednány. Některé z těchto partnerských zemí mají v této souvislosti rovněž své vlastní vnitrostátní akční programy. V případě Ukrajiny existuje zvláštní akční plán pro oblast spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, který odpovídá části týkající se této oblasti v akčních plánech sjednaných s Arménií, Ázerbájdžánem, Gruzií a Moldavskem, a Komise rovněž spolupracuje s Ukrajinou na základě hodnotících výsledků vycházejících z akčního plánu v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, který je směrným bodem. O migračních otázkách se již podrobně diskutuje s Moldavskem a Ukrajinou v příslušných podvýborech a jsou rovněž probírány na pravidelných setkáních ministerské trojky EU-Ukrajina pro oblast spravedlnosti, bezpečnosti a práva, jakož i na zasedáních Výboru pro spolupráci a Rady pro spolupráci. Podobný přístup následuje v případě třech zemí jižního Kavkazu, jejichž akční plány byly přijaty v listopadu Dialog a spolupráce s jednotlivými zeměmi postupuje různým tempem, a to podle jejich schopností, velikosti (což platí obzvláště v případě Ukrajiny) a situace. I když je Bělorusko zvláštním případem 7, technická spolupráce v otázkách pohraniční politiky, migrace a organizovaného zločinu je možná na základě kontaktů s běloruskými představiteli na pracovní úrovni a v rámci regionálního dialogu a regionálních programů. 6 7 Readmisní dohoda ES s Albánií platí od května 2006; readmisní dohody s Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Černou Horou byly parafovány a očekává se, že vstoupí v platnost do konce roku V případě Běloruska neexistuje platná dohoda o partnerství a spolupráci a v souladu se závěry Rady je vztah EU s Běloruskem upraven dvousměrnou politikou, v jejímž rámci je politika omezených kontaktů na ministerské úrovni doprovázena pomocí ES zaměřenou na demokratizaci a podporu potřeb obyvatel. CS 7 CS

15 Doporučení Vztahy s jednotlivými zeměmi se samozřejmě navzájem liší, ale ke krátkodobým prioritám by měly patřit následující prvky: Ačkoliv potřebný rámec dialogu na dvoustranné úrovni se všemi těmito zeměmi (s výjimkou Běloruska) již existuje, je třeba zahájit skutečný dialog o těchto otázkách s Arménií, Ázerbájdžánem a Gruzií v rámci jejich akčních plánů evropské politiky sousedství, zatímco stávající dialog s Moldavskem a Ukrajinou je prohlubován. Ačkoliv jsou vztahy s Běloruskem omezeny, měly by být v otázkách migrace navázány kontakty na úrovni odborníků. Takový dialog je rovněž důležitý pro řešení problému xenofobie a jejího dopadu na migraci a integraci. Na regionální úrovni, kde se řeší migrační otázky a související problematika, by mohly být využity zkušenosti ze söderköpingského a budapešťského procesu. Rovněž by měla být posílena podpora zaměřená na zlepšení schopnosti partnerských zemí vypořádat se s nezákonnými migranty v souladu s mezinárodními standardy. To by se mohlo týkat otázek souvisejících s vyšetřovací vazbou nezákonných migrantů a potřebami obětí obchodování s lidmi a jiných zranitelných osob, jakož i mezinárodních norem ochrany uprchlíků, kdy uvedené země mají závazky (mj. jako členové Rady Evropy), ale nemají ještě k dispozici účinné zákony, postupy a opatření v oblasti azylové politiky a ochrany uprchlíků. Měla by pokračovat spolupráce s příslušnými organizacemi, včetně spolupráce v oblasti opětovné integrace navrácených osob. Při prosazování uceleného přístupu k migraci má černomořský region zvláštní význam, pokud jde o tranzitní migraci a obchodování s lidmi. S využitím zkušeností získaných při spolupráci v Baltském moři by měla být prozkoumána proveditelnost zřízení platformy regionální spolupráce, která bude zahrnovat příslušné členské státy EU, agentury EU, jiné země hraničící s Černým mořem a regionální organizace, jako jsou SECI, Organizace pro černomořskou hospodářskou spolupráci (BSEC), pracovní skupina pro otázky organizovaného zločinu v Baltském moři (TF-OC) a Černomořské fórum, s cílem lépe řídit migraci. V této souvislosti by mohlo být podporováno předávání informací a koordinováno vykonávání hlídek či dozoru. Přínos EU může mít různé formy, od odborné přípravy (partnerských programů) osob pověřených prosazováním práva až po spolupráci s agenturou FRONTEX a Europolem a může se týkat řady otázek, od sociální ochrany a odborné přípravy osob činných v oblasti pracovních otázek až po rehabilitaci obětí obchodování s lidmi. Jak Komise objasnila ve svém sdělení z prosince 2006, je mobilita osob nesmírně důležitá pro partnery evropské politiky sousedství a rovněž pro EU, aby mohl být tento cíl zahraniční politiky plně splněn. Komise proto navrhuje velmi důkladné přezkoumání toho, jak lze u postupu udělování víz zmírnit jeho charakter překážky pro oprávněné cestování ze sousedních zemí do EU (a naopak) v kontextu obsáhlejšího přezkumu souvisejících problémů (v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti). Pro tyto země je tudíž potřeba zvážit partnerství mobility, včetně možností zjednodušení vízového styku, pracovních povolení a informací týkajících se potřeb trhu sezónní práce v rámci EU. Jako prvořadý úkol by měla být prozkoumána proveditelnost takového partnerství mimo jiné s Ukrajinou. Zjednodušení vízového styku by se dále mělo vztahovat na nepracovní účely (např. obchodní a vzdělávací účely a účely cestovního ruchu) a na úředníky, kteří se zúčastňují CS 8 CS

16 příslušných jednání týkajících se reformy, jak to již umožňují stávající Společné konzulární instrukce. Komise nyní důrazně doporučuje uplatňovat tyto pokyny, zejména ze strany těch členských států, v nichž se koná většina příslušných jednání (tj. států, v nichž se nachází instituce EU, a států, které střídavě předsedají Radě). Komise požaduje zejména, aby se uvedené pokyny s okamžitým účinkem vztahovaly na osoby cestující za účelem pracovních záležitostí týkajících se EU (což představuje velmi malý počet vízových žádostí). Těmto osobám Komise poskytne doporučující dopis pro velvyslanectví či konzulát příslušného členského státu EU a bude v této souvislosti s velvyslanectvím či konzulátem spolupracovat. Finanční prostředky migrantů jsou v tomto regionu rovněž důležité a Arménie, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina patří v celosvětovém měřítku mezi země, které jsou na těchto prostředcích nejvíce závislé. Měly by být prozkoumány možnosti, jak snížit náklady na převod finančních prostředků a jak posílit dopad těchto prostředků na rozvoj země původu (přičemž je třeba mít na paměti, že finanční prostředky jsou soukromé povahy). Rovněž je třeba podpořit způsoby podněcování sociálně-ekonomického rozvoje těchto zemí, a to zabráněním dalšího odlivu mozků, usnadněním dobrovolného návratu (vysoce) kvalifikovaných osob a podporou velkých diaspor s cílem přispět k rozvoji jejich zemí původu. Měly by být podporovány iniciativy zaměřené na napojování vysoce kvalifikovaných migrantů jako například výzkumných vědeckých pracovníků na země jejich původu. Pozornost by měla být věnována uzavření readmisních dohod. S Ukrajinou již byla readmisní dohoda parafována a jednání s Moldavskem byla dokončena s cílem, aby dohoda vstoupila v platnost co nejdříve během roku Rovněž je třeba do budoucna zvážit zahájení jednání s dalšími zeměmi. U těch zemí, které s EU takové dohody mají, by se tudíž měla pozornost soustředit na jejich schopnost provádět tyto dohody, jakož i na podporu zaměřenou na uzavření obdobných dohod s jejich vlastními východními a jihovýchodními sousedy. Ačkoli Společenství v této souvislosti již poskytuje značnou podporu, mělo by být budování kapacit u těchto zemí posíleno, ať už jde o správu jejich vlastních hranic (či prosazování práva obecně) nebo zvyšování jejich vzájemné spolupráce (v tomto ohledu stojí Ukrajina před konkrétními úkoly vyplývajícími z její polohy a velikosti a z charakteru její ochrany hranic; Bělorusko vyjádřilo zájem na spolupráci v oblasti ochrany hranic a boje proti organizovanému zločinu, přičemž účinné řešení problému obchodování s lidmi směřujícího z Běloruska by mohlo být dále posíleno). Stávající mise EU pro pomoc na moldavsko-ukrajinských hranicích (EUBAM) je dobrým příkladem. Tato opatření musí být v souladu s probíhajícím bojem proti korupci a organizovanému zločinu. Je třeba dále zdůraznit mezery v právním a institucionálním rámci a vyzdvihnout vnitrostátní kapacity při shromažďování údajů a sledování migračních toků. Mohla by být poskytnuta příslušná technická pomoc, například v oblasti zabezpečení cestovních dokladů, povolení k pobytu a vízových štítků proti zneužití a v oblasti zabezpečení souvisejících občanských informačních systémů. Snahy vedoucí ke zdokonalení bezpečnosti dokumentů budou muset využít nejnovějších poznatků s uplatňováním biometrických prvků. Do režimů technické podpory by kromě toho mohlo být začleněno vytvoření zvláštních středisek poskytujících informace o pracovních příležitostech a středisek odborné přípravy a vzdělávání. CS 9 CS

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 240 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI CS CS

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA V BRUSELU 14. a 15. PROSINCE 2006 ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ

Více

Evropská politika sousedství (European Neighbourhood Policy, ENP) je

Evropská politika sousedství (European Neighbourhood Policy, ENP) je Eva Cihelková Evropská politika sousedství: nástroj budování prostoru bezpečnosti, stability a prosperity? * Abstrakt: Evropská politika sousedství (ENP), jež má posilovat bezpečnost, stabilitu a prosperitu

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 154 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Otevřená a bezpečná Evropa: cesta

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

Studie EMN Opatření směřující k omezování neregulérní migrace v České republice

Studie EMN Opatření směřující k omezování neregulérní migrace v České republice Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice Studie EMN Opatření směřující k omezování neregulérní migrace v České republice 2012 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 20. prosince 2013 (OR. en) Delegace naleznou v příloze závěry Evropské rady (19. a 20. prosince 2013).

EVROPSKÁ RADA Brusel 20. prosince 2013 (OR. en) Delegace naleznou v příloze závěry Evropské rady (19. a 20. prosince 2013). EVROPSKÁ RADA Brusel 20. prosince 2013 (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 CO#CL 8 PRŮVOD#Í POZ#ÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA 19. a 20. PROSI#CE 2013

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková Bakalářská práce 2008 SOUHRN Práce se zabývá změnou přístupu k cizincům, kteří na

Více

7. funkční období M 042 / 07

7. funkční období M 042 / 07 M 042 / 07 7. funkční období M 042 / 07 Návrh rámcového rozhodnutí Rady o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE Právní rámec obchodování členských států Evropské unie s třetími (nečlenskými) zeměmi Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Únor 2005 O B S A H strana

Více

TEXTY PŘIJATÉ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. v úterý 6. července 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2010-2011

TEXTY PŘIJATÉ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. v úterý 6. července 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2010-2011 EVROPSKÝ PARLAMENT 2010-2011 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném v úterý 6. července 2010 P7_TA-PROV(2010)07-06 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE PE 443.887 Jednotná v rozmanitosti OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P7_TA(2010)0248

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZELENÁ KNIHA. o pracovnících ve zdravotnictví v Evropě

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZELENÁ KNIHA. o pracovnících ve zdravotnictví v Evropě KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne [ ] KOM(2008) 725 ZELENÁ KNIHA o pracovnících ve zdravotnictví v Evropě CS CS OBSAH ZELENÁ KNIHA o pracovnících ve zdravotnictví v Evropě... 1 1. Úvod... 3

Více

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4 Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Pracovní program na rok 2013 1. SHRNUTÍ... 4 1.1 Strategické cíle... 4 1.2 Klíčové operační

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD))

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD)) P7_TA(2014)0122 Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnnývh pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a vykonávání práce au

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.3.2013 COM(2013) 173 final 2013/0091 (COD) C7-0094/13 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik

Více

Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie

Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie CS Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie Směrem k evropskému modelu bezpečnosti BŘEZEN 2010 Upozornění Toto znění, přijaté Radou pro spravedlnost a vnitřní věci na zasedání ve dnech 25. a 26. února

Více

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Výběr z dokumentů Evropské unie Hana Čiháková, Martina Kaňáková, Miloš Rathouský Vydal Národní ústav odborného

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI (PRO OBDOBÍ LET 2008 2011) PRAHA 2008 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. ledna 2008 č. 67 k Národní

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2012-2015. Odbor bezpečnostní politiky

NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2012-2015. Odbor bezpečnostní politiky NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2012-2015 Odbor bezpečnostní politiky Praha 2012 1 Obsah: Obsah:... 2 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA VNITRA JANA KUBICEHO... 3 1. VÝVOJ

Více

Rozvojové fondy Evropské unie 2 Nové finanční perspektivy 2007-2013

Rozvojové fondy Evropské unie 2 Nové finanční perspektivy 2007-2013 Rozvojové fondy Evropské unie 2 Nové finanční perspektivy 2007-2013 Manuál pro české nevládní neziskové organizace Rozvojové fondy Evropské unie 2 Nové finanční perspektivy 2007-2013 Manuál pro české nevládní

Více

JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA)

JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA) JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA) Pražský institut pro globální politiku Glopolis Prosinec

Více

Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér

Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér 1. ledna 30. června 2009 Úvod... iv 3 E - bilance... iv EKONOMIKA... IV ENERGETIKA... VI EVROPSKÁ UNIE VE SVĚTĚ... VI Vyhodnocení pracovního programu...

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 Obsah 1 Úvod 3 2 Účel koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 4 3 Zahraniční rozvojová spolupráce jako součást zahraniční politiky

Více