6. funkční období K 035 / 06

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. funkční období K 035 / 06"

Transkript

1 K 035 / funkční období K 035 / 06 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Uplatňování globálního přístupu k migraci ve východních a jihovýchodních regionech sousedících s Evropskou unií 2007 (26. týden)

2 PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období 118. USNESENÍ VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE ze 14. schůze, konané dne 13. června 2007 k doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU výbor Na návrh předsedy výboru senátora Luďka Sefziga a po rozpravě I. b e r e b e z p r o j e d n á n í n a v ě d o m í návrhy legislativních aktů EU uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení; II. III. III. p r o j e d n á návrhy legislativních aktů EU a komunikační dokumenty EU uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení; ž á d á Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR o stanovisko ke komunikačnímu dokumentu uvedenému v příloze č. 2 pod bodem č. 3 tohoto usnesení; p o v ě ř u j e předsedu výboru senátora Luďka Sefziga, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR a s předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR dohodl lhůtu pro sdělení stanoviska Luděk S e f z i g v.r. předseda výboru Karel T e j n o r a v.r. ověřovatel výboru

3 Příloha č. 1 k usnesení č. 118 ze 14. schůze VEU Seznam návrhů legislativních aktů EU, které bere Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR bez projednání na vědomí 26. týden /07 z KOM(2007) 254 z Návrh NAŘÍZENÍ(cs) Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu /07 z KOM(2007) 268 z Návrh NAŘÍZENÍ(en) Rady o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu a ve třetích zemích /07 z KOM(2007) 260 z Návrh NAŘÍZENÍ(en) Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 o zavedení eura na Maltě /07 z KOM(2007) 257 z Návrh NAŘÍZENÍ(en) Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 o zavedení eura na Kypru 27. týden /07 z KOM(2007) 263 z Návrh NAŘÍZENÍ(en) Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná pravidla týkající se podmínek, které musí být splněny pro výkon povolání provozovatele silniční přepravy /07 z KOM(2007) 264 z Návrh NAŘÍZENÍ(en) Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu osob autokary a autobusy (přepracované znění)

4 /07 z KOM(2007) 265 z Návrh NAŘÍZENÍ(en) Evropského parlamentu a Rady o přístupu na trh v oblasti silniční přepravy zboží na území Společenství na nebo z území členského státu nebo při průjezdu přes území jednoho nebo více členských států /07 z KOM(2007) 271 z Návrh NAŘÍZENÍ(cs) Rady, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovozy některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska /07 z KOM(2007) 278 z Návrh NAŘÍZENÍ(cs) Rady o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla z dovozů některých sedel pocházejících z Čínské lidové republiky 28. týden /07 z KOM(2007) 289 z Návrh NAŘÍZENÍ(cs) Rady, o otevření a způsobu řízení autonomních celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu pro období 2007 až /07 z KOM(2007) 296 z Návrh NAŘÍZENÍ(cs) Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii a o zrušení nařízení (ES) č. 1030/2003

5 Příloha č. 2 k usnesení č. 118 ze 14. schůze VEU Seznam návrhů legislativních aktů EU a komunikačních dokumentů, kterými se bude Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR zabývat 26. týden /07 z KOM(2007) 249 z Návrh SMĚRNICE(en) Evropského parlamentu a Rady zavádějící sankce pro zaměstnavatele nelegálně pobývajících příslušníků třetích států Zpravodaj výboru: senátor Tomáš Grulich /07 z KOM(2007) 247 z SDĚLENÍ(en) Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Aplikace globálního přístupu k migraci na východní a jihovýchodní regiony sousedící s Evropskou unií Zpravodaj výboru: senátor Tomáš Grulich /07 z KOM(2007) 261 z SDĚLENÍ(en) Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - GALILEO na křižovatce: Implementace evropských programů GNSS Zpravodaj výboru: senátor Miroslav Škaloud 28. týden /07 z KOM(2007) 298 z Návrh SMĚRNICE(en) Rady, kterou se mění směrnice 2003/109/ES tak, aby její působnost byla rozšířena na adresáty mezinárodní ochrany Zpravodaj výboru: senátor Tomáš Grulich

6 /07 z KOM(2007) 301 z ZELENÁ KNIHA(en) o budoucnosti společného evropského azylového systému Zpravodaj výboru: senátor Tomáš Grulich /07 z KOM(2007) 279 z BÍLÁ KNIHA(en) Evropská strategie ohledně zdravotních problémů spojených s výživou, nadváhou a obezitou Zpravodaj výboru: senátor Karel Tejnora

7 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. května 2007 (12.06) (OR. en) 9773/07 ASIM 38 RELEX 366 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 22. května 2007 Příjemce: Javier SOLANA, generální tajemník, vysoký představitel Předmět: Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Uplatňování globálního přístupu k migraci ve východních a jihovýchodních regionech sousedících s Evropskou unií Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2007) 247 v konečném znění. Příloha: KOM(2007) 247 v konečném znění 9773/07 is DG H 1B CS

8 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) 247 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Uplatňování globálního přístupu k migraci ve východních a jihovýchodních regionech sousedících s Evropskou unií CS CS

9 OBSAH 1. Úvod Země východních a jihovýchodních regionů sousedících s Evropskou unií Turecko a západní Balkán Stávající rámec pro dialog Doporučení Partnerské země evropské politiky sousedství z východní Evropy a jižního Kavkazu Stávající rámec pro dialog Doporučení Ruská federace Stávající rámec pro dialog Doporučení Ostatní regiony Partnerské země evropské politiky sousedství z východního Středomoří (Sýrie, Libanon a Jordánsko) a jiné země Středního východu (Irán a Irák) Stávající rámec pro dialog Doporučení Střední Asie Stávající rámec pro dialog Doporučení Asijské země původu Stávající rámec pro dialog Doporučení Zlepšení koordinace Závěr Příloha I: Zkratky a pojmy Příloha II: Příklady spolupráce mezi EU a zeměmi uvedenými ve sdělení a příklady pomoci poskytované Evropskou unií těmto zemím Příloha III: Přehled situace v oblasti migrace a migračních toků z východních a jihovýchodních regionů sousedících s EU a v rámci těchto regionů a statistiky CS 2 CS

10 Uplatňování globálního přístupu k migraci ve východních a jihovýchodních regionech sousedících s Evropskou unii 1. ÚVOD V prosinci 2005 přijala Evropská rada globální přístup k migraci. Tento přístup se původně soustředil na Afriku a Středomoří. Ve svých závěrech z prosince vyzvala Rada Komisi, aby s ohledem na uplatňování globálního přístupu ve východních a jihovýchodních regionech sousedících s EU předložila návrhy týkající se posíleného dialogu a konkrétních opatření. Toto sdělení reaguje na uvedenou výzvu. Navrhuje přístup založený na konceptu migračních tras (viz příloha I uvádějící seznam všech pojmů použitých v tomto textu a význam zkratek). Toto sdělení se zaměřuje především na východní a jihovýchodní regiony sousedící s EU, kam podle názoru Komise patří: Turecko, západní Balkán (Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko, včetně Kosova 2 ); partnerské země evropské politiky sousedství (EPS) z východní Evropy (Ukrajina, Moldavsko a Bělorusko 3 ) a jižního Kavkazu (Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie) a Ruská federace. Při provádění tohoto sdělení by měla být doporučení, která se vztahují přímo na tyto země, zvážena jako první. Uplatňování globálního přístupu ve východních a jihovýchodních regionech sousedících s EU v souladu s konceptem migračních tras však rovněž vyžaduje, aby do úvahy byly vzaty i vzdálenější země původu a tranzitní země. Proto je třeba věnovat pozornost: partnerským zemím EPS na Středním východě (Sýrii, Jordánsku a Libanonu), Iránu a Iráku; střední Asii (Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu) a asijským zemím původu, jako jsou Čína, Indie, Pákistán, Afghánistán, Bangladéš, Srí Lanka, Vietnam, Filipíny a Indonésie. Pro tyto země a regiony uvádí toto sdělení střednědobá a dlouhodobá doporučení. Pro všechny uvedené země má Společenství platný institucionální rámec, podle kterého byl zahájen politický a ekonomický dialog a navázány vztahy spolupráce, jež všeobecně zahrnují i oblast migrace. Pro každou skupinu zemí byl v tomto sdělení uveden výčet těchto rámců. V některých případech se dialog a spolupráce v oblasti migrace a souvisejících oblastech (jako například zaměstnanosti a vzdělávání) nacházejí již ve velmi rozvinutém stupni. Jakékoliv možné posílení dialogu a spolupráce v oblasti migrace by mělo vycházet ze stávajícího dialogu a spolupráce, přičemž by mělo plně zahrnovat související otázky a zúčastněné strany, zejména v oblasti pracovní migrace. Příloha II uvádí orientační seznam mnoha probíhajících projektů spolupráce v oblasti migrace, víz a ochrany hranic financovaných v těchto Na základě sdělení Komise Globální přístup k migraci rok poté: směrem ke komplexní evropské politice migrace, listopad 2006, KOM(2006) 735 v konečném znění. Jak je uvedeno v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č V případě Běloruska by měl být dialog veden v souladu s omezeními platnými pro vztahy EU- Bělorusko v oblasti kontaktů s orgány a v kontextu regionálního rámce. CS 3 CS

11 zemích Evropským společenstvím a je důležité, aby taková spolupráce byla i nadále vyzdvihována a zviditelňována. Při uplatňování globálního přístupu je zapotřebí ucelené analýzy v oblasti zákonné a nezákonné migrace, globální poptávky a nabídky pracovních sil, pracovní migrace a řízení hospodářské migrace a potřeby mezinárodní ochrany. Je potřeba rovněž prošetřit migrační trasy, tendence a možné změny tras. V této souvislosti uvádí příloha III některé předběžné závěry týkající se regionu, jakož i různé soubory statistických údajů. Význam tohoto regionu pro EU je již jasný. Přibližně jedna třetina všech státních příslušníků třetích zemí žijících v EU jsou státními příslušníky sousedních zemí jižního a jihovýchodního regionu a Ruské federace. Rozšíření EU směrem na východ v letech 2004 a 2007 změnilo pro mnohé sousední země právní základ přeshraničních přesunů a migrace, přičemž výhody členství v EU, které s sebou přináší vysoký hospodářský růst a pracovní příležitosti, činí nové členské státy přitažlivější pro migraci ze zemí, se kterými sousedí na východě. Sousední země jsou postiženy účinky jak získávání mozků, tak jejich odlivem, a čisté výhody pomáhají zmírnit tlak v podobě vysoké nezaměstnanosti a nízkého příjmu, který často plyne z obtíží spojených s politickým a hospodářským přechodem. Je třeba poznamenat, že Latinská Amerika a Karibik nebyly v souvislosti s globálním přístupem k migraci zatím projednávány, ačkoliv migrace je součástí pravidelného politického dialogu s tímto regionem. S ohledem na rostoucí význam otázek týkajících se migrace ve vztazích s Latinskou Amerikou a Karibikem se bude Komise dodatečně zabývat otázkou migrace společně se svými partnery během přípravy na příští vrcholnou schůzku EU-Latinská Amerika a Karibik (konanou v Limě v květnu 2008). To bude provedeno způsobem, který je v souladu s globálním přístupem a který rovněž umožňuje provádění závazků přijatých oběma stranami na vídeňské vrcholné schůzce konané v květnu ZEMĚ VÝCHODNÍCH A JIHOVÝCHODNÍCH REGIONŮ SOUSEDÍCÍCH S EVROPSKOU UNIÍ V rámci vypracování globálního přístupu s africkými zeměmi se při začleňování partnerských zemí do spolupráce osvědčily různé nástroje, jako například migrační profily a platformy spolupráce v oblasti migrace a rozvoje (viz příloha I). Tyto nástroje by mohly být použity při uplatňování globálního přístupu ve východních a jihovýchodních regionech. Jejich použití je však třeba zvážit s ohledem na jednotlivé země a/nebo regiony, zejména vezmeme-li v úvahu stávající rámce a vztahy s danými zeměmi a regiony, ve kterých by použití uvedených nástrojů mohlo přidat na hodnotě. Toto sdělení by dále mělo být čteno ve spojení se sdělením O cirkulační migraci a partnerstvích mobility mezi Evropskou unií a třetími zeměmi, které bylo přijato současně s tímto sdělením. CS 4 CS

12 2.1. Turecko a západní Balkán Stávající rámec pro dialog Migrační otázky týkající se Turecka které má s EU dohodu o přidružení od roku 1963 jsou zahrnuty do přístupového partnerství z roku V případě západního Balkánu jsou otázky týkající se migrace obsaženy v dohodě o stabilizaci a přidružení (DSP), což je rámec smluvních vztahů vypracovaný či vypracovávaný s každou zemí západního Balkánu 5. O otázkách souvisejících s migrací dále často velmi podrobně pojednávají příslušná evropská či přístupová partnerství (případ Chorvatska a Turecka). Provádění partnerství je sledováno zejména prostřednictvím každoročních zpráv o pokroku a prostřednictvím jednání s dotčenými zeměmi. Migrační otázky jsou rovněž projednávány v rámci každoročních ministerských setkání pro oblast spravedlnosti, svobody a bezpečnosti pořádaných se zeměmi západního Balkánu. Pokud jde o kandidátské země Chorvatsko, Turecko a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, jsou otázky týkající se migrace podrobně projednávány na zasedáních příslušných podvýborů a mohou být vzneseny i v souvislosti s Výborem a Radou pro přidružení. V souvislosti s přístupovými jednáními vedenými s Chorvatskem a Tureckem byly otázky týkající se migrace přezkoumány a jsou sledovány mj. v kapitolách Spravedlnost, svoboda a bezpečnost a Volný pohyb pracovníků. S ohledem na ostatní země v regionu se o migračních záležitostech jedná v rámci konkrétních politických doporučení a procesů sledování (poradní pracovní skupina s Albánií, proces sledování reforem v případě Bosny a Hercegoviny, zesílený stálý dialog v případě Černé Hory a Srbska), včetně prostřednictvím jednání odborných skupin. Co se týká Kosova, jsou tyto otázky řešeny v rámci mechanismu pro sledování pokroku vedoucího ke stabilizaci a přidružení (STM). Proces spolupráce v jihovýchodní Evropě (SEECP) hraje stále důležitější úlohu jako fórum pro regionální spolupráci v celém regionu jihovýchodní Evropy a zahrnuje spolupráci v oblasti otázek týkajících se spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. SEECP je součástí procesu tvorby nového regionálního rámce, který bude regionálním nástupcem Paktu o stabilitě pro jihovýchodní Evropu. Všechny kandidátské země nebo země, které mají uznávanou šanci na přistoupení k EU, se již plně věnují přijímání acquis EU. Aby tento proces probíhal bez prodlení a aby toky po migrační trasách jižní Evropy byly prozatím lépe řízeny, jsou jako prvořadé úkoly navrhována následující opatření. 4 5 Turecko bylo oficiálně uznáno za kandidátskou zemi v prosinci Jednání o přistoupení byla zahájena dne 3. října Chorvatsko je rovněž kandidátskou zemí, která jedná o členství v EU. Bývalé jugoslávské republice Makedonii byl udělen statut kandidátské země v prosinci 2005, přístupová jednání však ještě nebyla zahájena. Zatímco DSP s Chorvatskem a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií jsou v platnosti, DSP s Albánií byla podepsána, ale prozatím nebyla ratifikována, DSP s Černou Horou byla parafována, jednání o DSP s Bosnou a Hercegovinou byla ukončena a jednání o DSP se Srbskem jsou v současnosti pozastavena. CS 5 CS

13 Doporučení Za účelem doplnění dialogu o migraci vedeného ve dvoustranných a regionálních fórech by dialog mezi všemi zúčastněnými stranami mohly dále usnadnit vnitrostátní a subregionální platformy spolupráce v oblasti migrace za využití zkušeností z iniciativy MARRI. Dialog s orgány kandidátských a partnerských zemí by měl zahrnovat diskuzi o tom, jak může dopad migrace na rozvoj posílit stabilitu a podpořit růst v regionu. Měly by být vypracovány politiky, jak zabránit odlivu mozků, jako například investice do odborné přípravy a budování kapacit s cílem zlepšit pracovní podmínky a zvýšit počet pracovních příležitostí, a takto tudíž zabránit odlivu kvalifikovaných pracovníků. Dále by měly být analyzovány způsoby snížení nákladů na převod finančních prostředků a posílení jejich dopadu na rozvoj zemí v tomto regionu. Pro odborníky by měly být organizovány studijní pobyty, jejichž cílem je upevňovat kontakty, podněcovat přímou spolupráci mezi správními orgány a přezkoumat institucionální kapacitu. Rovněž by mohly být organizovány semináře o různých aspektech migrace a rozvojové agendy. Na závěr by měly být podporovány iniciativy zaměřené na napojování vysoce kvalifikovaných migrantů jako například výzkumných vědeckých pracovníků na země jejich původu. Měly by být zvýšeny příležitosti pro cirkulační migraci, přičemž je potřeba vzít v úvahu stávající krátkodobý sezónní přeshraniční pohyb v regionu. S výjimkou Chorvatska, které již požívá výhod bezvízového styku s EU, je třeba v regionu dále zdokonalit a sjednotit vízové režimy s cílem umožnit cirkulaci pracovních sil. Rovněž by měla být prozkoumána proveditelnost nabídky široké řady výměnných programů pro výzkumné pracovníky a studenty. Dále je třeba se důkladně zamyslet nad tím, jak zajistit, aby migranti byli řádně připraveni na odjezd a měli realistické představy o životě a pracovních příležitostech v EU. Odborné vzdělávání či speciální programy a slaďování poptávky a nabídky na trhu práce by tento proces usnadnilo. Migrační portály zde budou hrát klíčovou úlohu a budou uvedeny do provozu do konce roku Po vyhodnocení zkušeností se stávajícími středisky migračních služeb by mohl jejich počet vzrůst. Zřízení kontaktních bodů na každém ministerstvu práce či vnitra by bylo užitečné při formulování vhodných politických reakcí, které udržují rovnováhu mezi potřebami trhu práce a bezpečnostními hledisky migrace. Pokud jde o krátkodobá víza, přispěje provádění dohod Společenství o zjednodušení vízového styku, které byly dosud parafovány s některými zeměmi západního Balkánu, ke zdokonalení a zjednodušení postupů vydávání víz pro určité kategorie občanů těchto zemí. Právní předpisy v oblasti azylové politiky a ochrany uprchlíků by měly být posíleny či doplněny tak, aby poskytovaly ucelené právní záruky v oblasti práv osob, které mohou potřebovat mezinárodní ochranu. Černá Hora a Srbsko teprve musí přijmout základní zákony o azylu a je třeba je v tomto úsilí podporovat. Turecko musí upravit své hlavní právní předpisy v oblasti azylové politiky v souladu s příslušným acquis, zabezpečit jejich účinné provádění a vytvořit správní kapacity v souladu s osvědčenými postupy EU. Ve všech státech je zapotřebí vyvinout další úsilí a zajistit provádění vhodných právních předpisů v praxi. Boj proti ilegální migraci a obchodování s lidmi musí být zesílen. Agentura FRONTEX by měla v této souvislosti dále rozvíjet své stávající vztahy se zeměmi regionu. Partnerským zemím by měla být poskytována technická pomoc, která by zahrnovala další odborné vzdělávání pohraniční stráže a imigračních úředníků, jakož i vypracovávání spolehlivých statistik o hlášených případech, a to prostřednictvím CS 6 CS

14 takových nástrojů, jako jsou předvstupní nástroj či twinning a TAIEX. V rámci nástroje předvstupní pomoci by mohla být rovněž podporována některá opatření týkající se ochrany hranic a řízení migrace v kandidátských zemích EU a možných kandidátských zemích. Je třeba provádět readmisní dohody ES se zeměmi západního Balkánu i readmisní dohoda ES s Tureckem musí být neprodleně uzavřena. 6 EU musí podporovat užší regionální a multidisciplinární spolupráci při prosazování práva v oblasti boje proti organizovanému zločinu, zejména prostřednictvím posílené spolupráce mezi Europolem a regionálním střediskem pro boj s přeshraniční kriminalitou (SECI) v Bukurešti. V této souvislosti je třeba uzavřít memorandum o porozumění mezi Europolem a střediskem SECI, které se zaměří zejména na otázky obchodování s lidmi, přičemž dlouhodobým cílem je uzavření dohody o operativní spolupráci Partnerské země evropské politiky sousedství z východní Evropy a jižního Kavkazu Stávající rámec pro dialog Rámcem pro vztahy se zeměmi východní Evropy a jižního Kavkazu je evropská politika sousedství. Ačkoliv se o spolupráci v oblasti migrace, vízových otázek, azylové politiky, správy hranic a dalších souvisejících hospodářských a sociálních otázek nepřímo zmiňují dohody o partnerství a spolupráci, které tvoří právní základ vztahu ES s těmito zeměmi, jsou tato témata zahrnuta rovněž do všech akčních plánů evropské politiky sousedství, které byly s východními partnery sjednány. Některé z těchto partnerských zemí mají v této souvislosti rovněž své vlastní vnitrostátní akční programy. V případě Ukrajiny existuje zvláštní akční plán pro oblast spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, který odpovídá části týkající se této oblasti v akčních plánech sjednaných s Arménií, Ázerbájdžánem, Gruzií a Moldavskem, a Komise rovněž spolupracuje s Ukrajinou na základě hodnotících výsledků vycházejících z akčního plánu v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, který je směrným bodem. O migračních otázkách se již podrobně diskutuje s Moldavskem a Ukrajinou v příslušných podvýborech a jsou rovněž probírány na pravidelných setkáních ministerské trojky EU-Ukrajina pro oblast spravedlnosti, bezpečnosti a práva, jakož i na zasedáních Výboru pro spolupráci a Rady pro spolupráci. Podobný přístup následuje v případě třech zemí jižního Kavkazu, jejichž akční plány byly přijaty v listopadu Dialog a spolupráce s jednotlivými zeměmi postupuje různým tempem, a to podle jejich schopností, velikosti (což platí obzvláště v případě Ukrajiny) a situace. I když je Bělorusko zvláštním případem 7, technická spolupráce v otázkách pohraniční politiky, migrace a organizovaného zločinu je možná na základě kontaktů s běloruskými představiteli na pracovní úrovni a v rámci regionálního dialogu a regionálních programů. 6 7 Readmisní dohoda ES s Albánií platí od května 2006; readmisní dohody s Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Černou Horou byly parafovány a očekává se, že vstoupí v platnost do konce roku V případě Běloruska neexistuje platná dohoda o partnerství a spolupráci a v souladu se závěry Rady je vztah EU s Běloruskem upraven dvousměrnou politikou, v jejímž rámci je politika omezených kontaktů na ministerské úrovni doprovázena pomocí ES zaměřenou na demokratizaci a podporu potřeb obyvatel. CS 7 CS

15 Doporučení Vztahy s jednotlivými zeměmi se samozřejmě navzájem liší, ale ke krátkodobým prioritám by měly patřit následující prvky: Ačkoliv potřebný rámec dialogu na dvoustranné úrovni se všemi těmito zeměmi (s výjimkou Běloruska) již existuje, je třeba zahájit skutečný dialog o těchto otázkách s Arménií, Ázerbájdžánem a Gruzií v rámci jejich akčních plánů evropské politiky sousedství, zatímco stávající dialog s Moldavskem a Ukrajinou je prohlubován. Ačkoliv jsou vztahy s Běloruskem omezeny, měly by být v otázkách migrace navázány kontakty na úrovni odborníků. Takový dialog je rovněž důležitý pro řešení problému xenofobie a jejího dopadu na migraci a integraci. Na regionální úrovni, kde se řeší migrační otázky a související problematika, by mohly být využity zkušenosti ze söderköpingského a budapešťského procesu. Rovněž by měla být posílena podpora zaměřená na zlepšení schopnosti partnerských zemí vypořádat se s nezákonnými migranty v souladu s mezinárodními standardy. To by se mohlo týkat otázek souvisejících s vyšetřovací vazbou nezákonných migrantů a potřebami obětí obchodování s lidmi a jiných zranitelných osob, jakož i mezinárodních norem ochrany uprchlíků, kdy uvedené země mají závazky (mj. jako členové Rady Evropy), ale nemají ještě k dispozici účinné zákony, postupy a opatření v oblasti azylové politiky a ochrany uprchlíků. Měla by pokračovat spolupráce s příslušnými organizacemi, včetně spolupráce v oblasti opětovné integrace navrácených osob. Při prosazování uceleného přístupu k migraci má černomořský region zvláštní význam, pokud jde o tranzitní migraci a obchodování s lidmi. S využitím zkušeností získaných při spolupráci v Baltském moři by měla být prozkoumána proveditelnost zřízení platformy regionální spolupráce, která bude zahrnovat příslušné členské státy EU, agentury EU, jiné země hraničící s Černým mořem a regionální organizace, jako jsou SECI, Organizace pro černomořskou hospodářskou spolupráci (BSEC), pracovní skupina pro otázky organizovaného zločinu v Baltském moři (TF-OC) a Černomořské fórum, s cílem lépe řídit migraci. V této souvislosti by mohlo být podporováno předávání informací a koordinováno vykonávání hlídek či dozoru. Přínos EU může mít různé formy, od odborné přípravy (partnerských programů) osob pověřených prosazováním práva až po spolupráci s agenturou FRONTEX a Europolem a může se týkat řady otázek, od sociální ochrany a odborné přípravy osob činných v oblasti pracovních otázek až po rehabilitaci obětí obchodování s lidmi. Jak Komise objasnila ve svém sdělení z prosince 2006, je mobilita osob nesmírně důležitá pro partnery evropské politiky sousedství a rovněž pro EU, aby mohl být tento cíl zahraniční politiky plně splněn. Komise proto navrhuje velmi důkladné přezkoumání toho, jak lze u postupu udělování víz zmírnit jeho charakter překážky pro oprávněné cestování ze sousedních zemí do EU (a naopak) v kontextu obsáhlejšího přezkumu souvisejících problémů (v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti). Pro tyto země je tudíž potřeba zvážit partnerství mobility, včetně možností zjednodušení vízového styku, pracovních povolení a informací týkajících se potřeb trhu sezónní práce v rámci EU. Jako prvořadý úkol by měla být prozkoumána proveditelnost takového partnerství mimo jiné s Ukrajinou. Zjednodušení vízového styku by se dále mělo vztahovat na nepracovní účely (např. obchodní a vzdělávací účely a účely cestovního ruchu) a na úředníky, kteří se zúčastňují CS 8 CS

16 příslušných jednání týkajících se reformy, jak to již umožňují stávající Společné konzulární instrukce. Komise nyní důrazně doporučuje uplatňovat tyto pokyny, zejména ze strany těch členských států, v nichž se koná většina příslušných jednání (tj. států, v nichž se nachází instituce EU, a států, které střídavě předsedají Radě). Komise požaduje zejména, aby se uvedené pokyny s okamžitým účinkem vztahovaly na osoby cestující za účelem pracovních záležitostí týkajících se EU (což představuje velmi malý počet vízových žádostí). Těmto osobám Komise poskytne doporučující dopis pro velvyslanectví či konzulát příslušného členského státu EU a bude v této souvislosti s velvyslanectvím či konzulátem spolupracovat. Finanční prostředky migrantů jsou v tomto regionu rovněž důležité a Arménie, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina patří v celosvětovém měřítku mezi země, které jsou na těchto prostředcích nejvíce závislé. Měly by být prozkoumány možnosti, jak snížit náklady na převod finančních prostředků a jak posílit dopad těchto prostředků na rozvoj země původu (přičemž je třeba mít na paměti, že finanční prostředky jsou soukromé povahy). Rovněž je třeba podpořit způsoby podněcování sociálně-ekonomického rozvoje těchto zemí, a to zabráněním dalšího odlivu mozků, usnadněním dobrovolného návratu (vysoce) kvalifikovaných osob a podporou velkých diaspor s cílem přispět k rozvoji jejich zemí původu. Měly by být podporovány iniciativy zaměřené na napojování vysoce kvalifikovaných migrantů jako například výzkumných vědeckých pracovníků na země jejich původu. Pozornost by měla být věnována uzavření readmisních dohod. S Ukrajinou již byla readmisní dohoda parafována a jednání s Moldavskem byla dokončena s cílem, aby dohoda vstoupila v platnost co nejdříve během roku Rovněž je třeba do budoucna zvážit zahájení jednání s dalšími zeměmi. U těch zemí, které s EU takové dohody mají, by se tudíž měla pozornost soustředit na jejich schopnost provádět tyto dohody, jakož i na podporu zaměřenou na uzavření obdobných dohod s jejich vlastními východními a jihovýchodními sousedy. Ačkoli Společenství v této souvislosti již poskytuje značnou podporu, mělo by být budování kapacit u těchto zemí posíleno, ať už jde o správu jejich vlastních hranic (či prosazování práva obecně) nebo zvyšování jejich vzájemné spolupráce (v tomto ohledu stojí Ukrajina před konkrétními úkoly vyplývajícími z její polohy a velikosti a z charakteru její ochrany hranic; Bělorusko vyjádřilo zájem na spolupráci v oblasti ochrany hranic a boje proti organizovanému zločinu, přičemž účinné řešení problému obchodování s lidmi směřujícího z Běloruska by mohlo být dále posíleno). Stávající mise EU pro pomoc na moldavsko-ukrajinských hranicích (EUBAM) je dobrým příkladem. Tato opatření musí být v souladu s probíhajícím bojem proti korupci a organizovanému zločinu. Je třeba dále zdůraznit mezery v právním a institucionálním rámci a vyzdvihnout vnitrostátní kapacity při shromažďování údajů a sledování migračních toků. Mohla by být poskytnuta příslušná technická pomoc, například v oblasti zabezpečení cestovních dokladů, povolení k pobytu a vízových štítků proti zneužití a v oblasti zabezpečení souvisejících občanských informačních systémů. Snahy vedoucí ke zdokonalení bezpečnosti dokumentů budou muset využít nejnovějších poznatků s uplatňováním biometrických prvků. Do režimů technické podpory by kromě toho mohlo být začleněno vytvoření zvláštních středisek poskytujících informace o pracovních příležitostech a středisek odborné přípravy a vzdělávání. CS 9 CS

17 2.3. Ruská federace Stávající rámec pro dialog Plán pro společný prostor v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, přijatý v květnu 2005, je postupně vypracováván v rámci dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskem. Schůzky Stálé rady partnerství EU-Rusko na úrovni ministrů spravedlnosti a vnitra, pořádané dvakrát ročně, sledují celkové provádění uvedeného společného prostoru. Dále je veden neformální dialog a konají se schůzky na úrovni odborníků. Strategické partnerství je založeno na společných hodnotách, které jsou základem vztahu mezi EU a Ruskem a jsou zakotveny v dohodě o partnerství a spolupráci a v plánu pro společný prostor. Tyto hodnoty výslovně předpokládají posílení naší spolupráce dodržováním lidských práv a základních svobod v členských státech EU a v Rusku, které jako člen Rady Evropy musí dodržovat ustanovení obsažená v Evropské úmluvě o lidských právech Doporučení Od zániku SSSR je Rusko hlavním útočištěm uprchlíků a hospodářských migrantů ze sousedních zemí, jakož i státem s vysokým počtem vnitřně vysídlených osob. V nedávné době se rovněž stalo hlavní tranzitní zemí pro migrační toky směřující především z jihovýchodní Asie, Číny a Afghánistánu do západní Evropy. Spolupráce s Ruskem v oblasti migrační politiky a pohybu osob je proto záležitostí, jejíž význam roste. Je zapotřebí prohloubit komplexní dialog s Ruskem ve všech otázkách souvisejících s migrací, včetně azylové politiky, boje proti nedovolenému přistěhovalectví a obchodování s lidmi, pracovní migrace a všech příslušných sociálních hledisek migrace. Podpora výměny zkušeností mezi členskými státy EU a Ruskem z řízení pracovní migrace by byla obzvláště plodná. Provádění klíčových úkolů stanovených plánem pro společný prostor by mělo být posíleno, zejména pokud jde o cíle výměny informací o politikách řízení migrace a výměnu osvědčených postupů, včetně vyhodnocování statistik a případné spolupráce ve vztahu s třetími zeměmi. V této souvislosti je třeba podpořit spolupráci mezi příslušnými orgány zodpovědnými za provádění readmisních dohod a dohod o zjednodušení vízového styku, úzce sledovat proces provádění a přispět k účinnějšímu boji proti nedovolenému přistěhovalectví a usnadnit osobní kontakty. Jak je uvedeno ve společném prostoru, byl zahájen dialog, jehož dlouhodobým cílem je přezkoumání podmínek pro bezvízový styk. Tento nově vytvořený rámec by mohl být využit při přezkoumání způsobů pro posílení vztahů v jiných oblastech týkajících se migrace. Je třeba věnovat pozornost obavám týkajícím se ruských právních předpisů provádějících Úmluvu o právním postavení uprchlíků z roku 1951, a to posílením spolupráce s Ruskou federací v oblasti azylové politiky. Rovněž vyvstává potřeba zdokonalit ochranu vnitřně vysídlených osob v souladu s mezinárodními standardy, v neposlední řadě i proto, aby se zabránilo tlaku na azylové systémy sousedních zemí. Měla by být prosazována výměna informací o právním rámci v souvislosti se všemi formami obchodu s lidmi, a to i v rámci činnosti pracovní skupiny pro otázky organizovaného zločinu. Posíleno by mělo být zejména provádění dohody o spolupráci CS 10 CS

18 mezi Europolem a Ruskem z roku 2003 v oblasti boje proti různým formám nadnárodní trestné činnosti. Dále je třeba podporovat i pracovní skupinu pro otázky organizovaného zločinu v jejím boji proti obchodu s lidmi, přičemž tato podpora je nástrojem ke zlepšení spolupráce v oblasti prosazování multidisciplinárních právních předpisů v Pobaltí, a zejména spolupráce s Ruskou federací. Měly by být prozkoumány způsoby posílení úlohy Europolu a agentury FRONTEX v Pobaltí. Účinná operativní spolupráce, kterou předjímá i rozdělení pravomocí mezi agenturou FRONTEX a ruskou pohraniční službou, je důležitá, zejména pro prosazování osvědčených postupů při správě hranic. 3. OSTATNÍ REGIONY 3.1. Partnerské země evropské politiky sousedství z východního Středomoří (Sýrie, Libanon a Jordánsko) a jiné země Středního východu (Irán a Irák) Stávající rámec pro dialog Pokud jde o Libanon a Jordánsko, jsou migrace a související otázky projednávány v příslušných podvýborech pro migraci a sociální záležitosti v rámci konkrétních dohod o přidružení a akčních plánů evropské politiky sousedství. Akční plán s Libanonem obsahuje konkrétní odkazy na spolupráci v oblasti migrace a správy hranic, partnerství s agenturou FRONTEX, možnosti lepšího řízení pracovní migrace a zjednodušení vízového styku. Součástí akčního plánu pro Jordánsko je oddíl týkající se migračních otázek, včetně možnosti projednání spolupráce v oblasti tranzitní migrace, azylové politiky, jakož i vízových záležitostí. Správa hranic je dalším prvořadým úkolem akčních plánů obou zemí. V rámci stávající dohody o spolupráci není se Sýrií veden formální dvoustranný dialog. Evropskostředomořské partnerství, kterého se Libanon, Jordánsko i Sýrie účastní, rovněž umožňuje vést mezi EU a partnerskými zeměmi regionální dialog o migraci. Pro dialog s Iránem neexistuje žádný rámec 8 a neprobíhá ani oficiální dialog o migraci a souvisejících otázkách s Irákem Doporučení Dialog s Libanonem a Jordánskem v oblasti migrace, víz, azylové politiky a správy hranic bude aktivně veden v rámci zasedání příslušných podvýborů a v souladu s prvořadými úkoly vytyčenými v akčních plánech evropské politiky sousedství. Pokud jde o Sýrii, bude ihned po podpisu dohody o přidružení zahájen dvoustranný dialog o migraci. S ohledem na rostoucí význam otázek uprchlíků v těchto zemích, zejména v souvislosti s konfliktem v Iráku a jeho dopadem na sousední země, a s ohledem na skutečnost, že 8 9 Jednání s Iránem o dohodě o obchodu a spolupráci byla zahájena v roce V důsledku iránské jaderné krize se od července 2005 nemohlo konat žádné kolo jednání. Jakmile bude možné opět zahájit jednání o dohodě o obchodu a spolupráci, je možné, že EU a Íránská islámská republika shledají, že je v jejich zájmu zahrnout do jednání konkrétní ustanovení týkající se dialogu a spolupráce v migračních otázkách. V listopadu 2006 zahájila Komise s Irákem jednání o dohodě o obchodu a spolupráci. Dialog s Irákem o migraci, vízových otázkách a azylové politice bude velmi záviset na bezpečnostní situaci v Iráku, jakož i na rozsahu, do jakého irácké vedení zvýši své vlastní kapacity. CS 11 CS

19 většině uprchlíků je až dosud poskytováno útočiště v jejich hostitelských zemích (přičemž Jordánsko a Sýrie vykazují nejvyšší počty, konkrétně , respektive 1 milion uprchlíků), EU musí být připravena i nadále podporovat příslušný regionální dialog či iniciativy v oblasti spolupráce a účastnit se jich. Ve svých vztazích s Jordánskem a Sýrií by měla EU a její členské státy pokračovat v prosazování podmínek, za kterých může mezinárodní společenství poskytovat humanitární pomoc a mezinárodní ochranu, včetně podpory prostřednictvím rehabilitace a jiných programů. Je třeba podporovat Irán, aby se aktivněji účastnil spolupráce se svými sousedy (zejména Tureckem a jižním Kavkazem, ale i Pákistánem a Afghánistánem) v oblasti prevence a stíhání převaděčství a obchodování s lidmi. Mohly by být prozkoumány pilotní verze konkrétní spolupráce na technické úrovni. Všechny tyto země by měly být rovněž vedeny k tomu, aby ratifikovaly (v případě potřeby) a prováděly Ženevskou úmluvu a Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (UNTOC) a její doplňující protokoly Střední Asie Stávající rámec pro dialog Migrace a související otázky jsou projednávány na zasedáních podvýboru pro spravedlnost a vnitřní záležitosti stanovených v případě Kazachstánu a Uzbekistánu v rámci příslušné dohody o partnerství a spolupráci. Migrace je rovněž projednávána ve výboru pro spolupráci podle dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Kyrgyzstánem. V případě Turkmenistánu a Tádžikistánu však zatím ještě žádný formální dvoustranný dialog neexistuje. Vedle výše zmíněných jednání je veden regionální dialog o migraci mezi EU a střední Asií. Časem může dojít k tomu, že EU systematicky zařadí migrační otázky do politického a hospodářského dialogu se zeměmi střední Asie Doporučení Mohla by být prozkoumána další spolupráce v oblasti správy hranic v souladu s projektem BOMCA (Program pro správu hranic střední Asie) či jinými projekty, které probíhají v oblasti řízení pracovní migrace. Lze uvažovat o technické pomoci zemím v regionu s cílem dále spolupracovat s EU, Tureckem a východními partnerskými zeměmi evropské politiky sousedství při prevenci nedovoleného přistěhovalectví a v boji proti převaděčství a obchodování s lidmi. Partnerské země by měly být rovněž vedeny k tomu, aby ratifikovaly (v případě potřeby) a prováděly Ženevskou úmluvu a Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (UNTOC) a její doplňující protokoly. CS 12 CS

20 3.3. Asijské země původu Stávající rámec pro dialog Politickým rámcem pro spolupráci s Asií je sdělení z roku 2001 Evropa a Asie: strategický rámec pro lepší partnerství 10, které předpokládá posílení našeho dialogu a spolupráce s Asií v řadě oblastí, včetně spravedlnosti a vnitřních záležitostí kam patří víza, azylová politika, přistěhovalectví a další politiky týkající se volného pohybu osob jakož i oblasti sociální politiky a celosvětových úkolů a příležitostí. Komise se domnívá, že politický a hospodářský dialog je potřeba postavit na regionální úroveň, například v rámci fóra ASEAN a ASEM. Rovněž by měl být tento dialog zintenzívněn na dvoustranné úrovni. Pokud jde o Čínu, konají se pravidelně konzultace se Společenstvím na vysoké úrovni o otázkách, které se týkají boje proti nedovolenému přistěhovalectví a obchodování s lidmi, přičemž pozornost je zaměřována na výměnu informací a na opatření pro posílení důvěry. V této souvislosti dochází k výměně informací o právních předpisech zavedených oběma stranami a vedle diskuzí o právních prostředcích cestování do Evropy a po Evropě probíhají i informativní rozhovory o readmisi Doporučení Otázky víz, azylové politiky, přistěhovalectví a jiné politiky související s volným pohybem osob, společně s migrací a záležitostmi týkajícími se rozvoje, nabývají v našem vztahu s Asií na stále větším významu, zejména v souvislosti s narůstajícími obchodními vztahy, včetně obchodu se službami; v souvislosti s demografickými změnami, kdy ve většině asijských zemí dochází k vysokému nárůstu obyvatel, zatímco počet obyvatel v Evropě se snižuje; a v souvislosti s narůstajícím prostorem pro pracovní migraci a pro slaďování nabídky a poptávky po pracovních silách v některých hospodářských odvětvích v celosvětovém měřítku. To dokládá i nárůst přistěhovalectví z regionu, rozvoj dialogu v těchto otázkách, zařazení migrace do nových dohod o spolupráci se zeměmi jihovýchodní Asie a rozvoj globálních iniciativ, jako je proces z Bali. Některým zemím je kromě toho věnována zvláštní pozornost z důvodu přednostního postavení, které jim EU přidělila v rámci readmisní politiky. Jedná se o země či subjekty, s nimiž Společenství uzavřelo readmisní dohodu (Hong Kong, Macao a Srí Lanka) nebo v jejichž případě probíhá jednání o uzavření dohody (Pákistán) či Společenství hodlá dohodu sjednat (Čína). EU rovněž zahájilo dvoustranný a vícestranný dialog s Asií o otázkách týkajících se pracovní migrace, včetně zaměstnávání, sociální politiky a vzdělávání. Zatímco výchozím bodem je potřeba i nadále se zabývat základními příčinami vystěhování ze třetích zemí v tomto regionu: je nutné dále podporovat probíhající readmisní jednání a iniciativy související s bojem proti převaděčství a obchodování s lidmi. Ve střednědobém výhledu by se měl dialog o všech migračních otázkách stát běžným prvkem politického a ekonomického dialogu se zeměmi v regionu. Měly by se plně využít 10 KOM(2001) 469 ze dne CS 13 CS

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání.

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání. Evropská rada Brusel 18. března 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: Zasedání Evropské rady (17. a 18.

Více

PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE OBECNÉ SOUVISLOSTI NÁSTROJE

PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE OBECNÉ SOUVISLOSTI NÁSTROJE ZEMĚ ZÁPADNÍHO BALKÁNU EU vypracovala politiku na podporu postupného začleňování zemí západního Balkánu do Unie. Dne 1. července 2013 přistoupilo Chorvatsko jako první ze sedmi zemí, které se mají připojit.

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE ZEMĚ/Název dohody Pokud není v Úředním věstníku EU oficiální česká verze, je ponechán název dohody v anglické verzi. Publikace v Úředním

Více

Maltské prohlášení členů Evropské rady. o vnějších aspektech migrace: řešení otázek spojených s trasou přes centrální Středomoří

Maltské prohlášení členů Evropské rady. o vnějších aspektech migrace: řešení otázek spojených s trasou přes centrální Středomoří Valletta 3. února 2017 (OR. en) SN 17/17 Maltské prohlášení členů Evropské rady o vnějších aspektech migrace: řešení otázek spojených s trasou přes centrální Středomoří 1. Vítáme a podporujeme úsilí maltského

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2015 COM(2015) 152 final 2015/0077 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ohledně přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 50. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 50. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 5. volební období 50. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 6. schůze konané dne 16. listopadu 2006 ke Sdělení Komise o prioritách boje proti nelegálnímu

Více

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE ZEMĚ/Název dohody Pokud není v Úředním věstníku EU oficiální česká verze, je ponechán název dohody v anglické verzi. Publikace v Úředním

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovisku Unie v Radě

Více

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE ZEMĚ/Název dohody Pokud není v Úředním věstníku EU oficiální česká verze, je ponechán název dohody v anglické verzi. Publikace v Úředním

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Migrační výzvy a trendy

Migrační výzvy a trendy Migrační výzvy a trendy Letní škola migračních studií 4. září 2009 Pavla Novotná, odbor azylové a migrační politiky, MV ČR Osnova Trendy v mezinárodní migraci Trendy v migraci do EU a její řešení Trendy

Více

15412/16 ls/lk 1 DGD 1C

15412/16 ls/lk 1 DGD 1C Rada Evropské unie Brusel 12. prosince 2016 (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 8. prosince 2016 Příjemce: Č. předchozího

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0314 (NLE) 15405/15 ASIM 176 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 16. prosince 2015 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/0125(COD)

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/0125(COD) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 18.7.2016 2016/0125(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES)

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE ZEMĚ/Název dohody Pokud není v Úředním věstníku EU oficiální česká verze, je ponechán název dohody v anglické verzi. Publikace v Úředním

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2012 COM(2012) 133 final 2012/0063 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu)

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ V Bruselu dne 10. ledna 2011 127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) předkládá generální tajemník K ROZHODNUTÍ

Více

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 21. 9. 2009 2009/0104(CNS) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zahraniční věci pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu nařízení

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Rada Evropské unie Brusel 16. září 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 16. září 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 16. září 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0265 (NLE) 13217/14 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 16. září 2014 Příjemce: ACP 145 WTO 244 COAFR 248 RELEX 743 Jordi AYET

Více

Mezinárodní kreditová mobilita

Mezinárodní kreditová mobilita Mezinárodní kreditová mobilita 1 Mezinárodní kreditová mobilita mobility mimo Evropu zejména incoming mobilita nelze uplatit pro praktické stáže upřednostnění již existujících partnerství jasná spojitost

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. července 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2003/0196 (CNS) 2003/0197 (CNS) 11384/06 CRIMORG 122 MIGR 102 OC 521 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : ROZHODNUTÍ RADY

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Nástroje EU v kontextu spolupráce s třetími státy

Nástroje EU v kontextu spolupráce s třetími státy Nástroje EU v kontextu spolupráce s třetími státy Veřejná správa, sluţby, agentury, vzdělávací instituce, hospodářské komory, investoři, občanská sdruţení, zástupci průmyslu Důvody existence nástrojů z

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.3.2012 COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Dobrovolné návraty dosavadní výsledky a další vývoj. Martin Pecina ministr vnitra

Dobrovolné návraty dosavadní výsledky a další vývoj. Martin Pecina ministr vnitra Dobrovolné návraty dosavadní výsledky a další vývoj Martin Pecina ministr vnitra Hospodářská krize první polovina roku 2009 = konec platnosti až 68 000 pracovních povolení Rizika pro občany a stát zahraniční

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 56. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 56. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 5. volební období 56. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 6. schůze konané dne 16. listopadu 2006 ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě,

Více

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06 M 073 / 06 6. funkční období M 073 / 06 Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu 2007 (53. týden) P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ozavedení autonomních obchodních preferencí

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 15. února 2006 Předmět: Návrh nařízení Rady o provedení

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 12/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: PROTOKOL, PŘÍLOHA IX NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ Druhá zpráva o pokroku: první výsledky rámce pro partnerství se třetími

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

(96. týden) N 118 / 10

(96. týden) N 118 / 10 N 118 / 10 10. funkční období N 118 / 10 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 (96. týden) 2016 Rada Evropské

Více

N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 / 02 a K 042 / 10 / 02

N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 / 02 a K 042 / 10 / 02 N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 /02 a K 042 / 10 / 02 10. funkční období N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 / 02 a K 042 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 3. února 2010 Předmět: Návrh rozhodnutí

Více

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 67 RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 2. srpna 2013 Č. dok. Komise: COM(2013)

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 15. března 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

Akce 1. Mládež pro Evropu

Akce 1. Mládež pro Evropu Akce 1 Mládež pro Evropu Výměny mládeže Iniciativy mládeže Projekty participativní demokracie Akce 1.1 Výměny mládeže Setkání mladých lidí ze zemí EU s cílem se vzájemně poznat, porozumět odlišné kultuře,

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0765),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0765), P7_TA-PROV(0)07 Zrušení některých zastaralých aktů Rady ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne. září 0 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení některých zastaralých aktů

Více

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. června 2011 (22.06) (OR. en) 11841/11 SOC 584 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího dokumentu: 10324/11 SOC 413 Předmět: Soulad

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 19. května 2004 (OR. fr) 9704/04. Interinstitucionální složka: 2004/0124 (ACC) SID 11 NIS 82

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 19. května 2004 (OR. fr) 9704/04. Interinstitucionální složka: 2004/0124 (ACC) SID 11 NIS 82 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 19. května 2004 (OR. fr) 9704/04 Interinstitucionální složka: 2004/0124 (ACC) SID 11 NIS 82 NÁVRH Od: Evropská komise ze dne: 19. května 2004 Předmět: Návrh rozhodnutí Rady,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.9.2005 KOM(2005) 460 v konečném znění 2005/0195 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se mění rozhodnutí 2000/24/ES za účelem doplnění Malediv na seznam zemí,

Více

N 049/10/02 a K 057/10/ funkční období

N 049/10/02 a K 057/10/ funkční období N 049/10/02 a K 057/10/02 10. funkční období N 049/10/02 a K 057/10/02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

PŘEHLED UZAVŘENÝCH READMISNÍCH SMLUV

PŘEHLED UZAVŘENÝCH READMISNÍCH SMLUV PŘEHLED UZAVŘENÝCH READMISNÍCH SMLUV I. BILATERÁLNÍ READMISNÍ DOHODY POLSKO Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích podepsána dne:

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / funkční období

N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / funkční období N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / 02 10. funkční období N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996 SPOLEČNÁ AKCE ze dne 29. listopadu 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, kterou se zavádí program podpor a výměn pro osoby, které jsou odpovědné za boj proti obchodu s lidmi

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o založení mezinárodní nadace EU-LAC

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o založení mezinárodní nadace EU-LAC EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 14.7.2016 JOIN(2016) 34 final 2016/0217 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody o založení

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PRACOVNÍ DOKUMENT Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 29.1.2016 PRACOVNÍ DOKUMENT o provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, a to se zvláštním ohledem na závěrečné připomínky

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie CS CS

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.9.2008 KOM(2008) 569 v konečném znění 2002/0072 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 29. 6. 2012 2011/2050(INI) NÁVRH ZPRÁVY obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost týkající se

Více

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 Mezinárodní ekonomická integrace BS VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 1 Osnova 1. Další vybraná seskupení 1.1 Amerika 1.2 Asie 2. Integrační seskupení na území východní Evropy

Více

6074/17 dhr/mv/mb 1 DG A SSCIS

6074/17 dhr/mv/mb 1 DG A SSCIS Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en) 6074/17 C 42 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Příjemce: Výbor stálých zástupců Rada Č. předchozího dokumentu: 12940/15, 12940/1/15, 10746/16, 12913/16 Předmět:

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.10.2013 COM(2013) 720 final 2013/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Konference ministrů Světové obchodní organizace k přistoupení

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2016/0120(NLE) 29.9.2016 *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více