K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZMĚNA č. 1 / 2007

2 I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla zakládací smlouvou ze dne založena obecně prospěšná společnost AQUATIUS, o.p.s. (dále jen společnost). Společnost vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle o, vložka 160, dne Dne byl dodatkem č.1 zakládací smlouvy změněn název obecně prospěšné společnosti na KLASTR AQUARIUS o.p.s. Sídlo společnosti: Havířská 346/100, Ústí nad Labem, PSČ IČ: Právní forma: obecně prospěšná společnost Společnost může rozhodnutím správní rady zřizovat své zastoupení i mimo území Ústeckého kraje. Členem společnosti se dle čl. VII Stanov může stát fyzická nebo právnická osoba osoba, která splňuje požadované podmínky. II. Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb Posláním společnosti je podpora poznáváni v oblasti ekologie, vodohospodářství, obnovitelných zdrojů energií a odpadového hospodářství. Společnost bude poskytovat následující obecně prospěšné činnosti: - poradenskou a informační činnost v oblasti ekologie, vodohospodářství, obnovitelných zdrojů energií a odpadového hospodářství pro města, obce a jejich svazky, mikroregiony, včetně ziskových subjektů - osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti ekologie, vodohospodářství, obnovitelných zdrojů energií a odpadového hospodářství - koordinaci a provádění programu na rozvoj informačních a poradenských služeb v regionu podle Operačního programu Průmysl a podnikání - podporu výzkumu, vědy a vzdělávání v oblasti ekologie, vodohospodářství, obnovitelných zdrojů energií a odpadového hospodářství Doplňková činnost společnosti pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí v oblasti ekologie, vodohospodářství, obnovitelných zdrojů energií a odpadového hospodářství. (živnostenské oprávnění č.j /živ/05/Luč) - 2 -

3 III. Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb Služby uvedené v čl.ii. shora budou poskytovány úplatně i bezúplatně v souladu s platnými předpisy na základě živnostenských oprávnění a podle provozních předpisů vypracovaných pro poskytování každého jednotlivého druhu služby, popřípadě na základě smluv o obchodní a jiné spolupráci s dalšími subjekty. IV. Doba trvání společnosti Společnost KLASTR AQUARIUS o.p.s.se zakládá na dobu neurčitou. V. Orgány společnosti Správní rada společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. Správní rada společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s.je statutárním orgánem společnosti a její činnost se řídí zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění. Složení, vznik a zánik členství, funkční období správní rady: Správní rada společnosti je devítičlenná Funkční období členů správní rady je tříleté Funkci člena správní rady nelze zastávat déle, než dvě po sobě jdoucí funkční období Po šestiletém členství ve správní radě muže být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku Zakladatelé navrhují a jmenují členy správní rady z členských organizací Členové správní rady volí prostou většinou ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady, jedná jménem společnosti ve všech věcech, jedná tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí své jméno a příjmení, označení předseda správní rady a svůj podpis Správní radu svolává předseda správní rady a zasedá nejméně dvakrát ročně - 3 -

4 Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny všech členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady Správní rada jmenuje a odvolává výkonného ředitele společnosti a písemně deleguje rozsah jeho oprávnění k zastupování a jednání jménem společnosti Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům a není sama ani jí osoby blízké s touto společností v pracovněprávním nebo jiném obdobném poměru Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin Členství ve správní radě společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě téže společnosti Členům správní a dozorčí rady společnosti nepřísluší odměna za výkon funkce člena Společnost může členům správní a dozorčí rady poskytovat jen náhradu výdajů do výše určené platným právním předpisem Správní radu jmenuje zakladatel, pokud v zakládací smlouvě nestanovil jinak. Nestanoví-li se v zakládací smlouvě jinak, po prvním jmenování členů správní rady společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. se losem určí jména třetiny členů, jejichž funkční období skončí po roce a jedné třetiny členů správní rady společnosti, jejichž funkční období skončí po dvou letech. Členství ve správní radě zaniká: uplynutím tříletého období úmrtím odstoupením odvoláním Zakladatel odvolá člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně tento zákon, zakládací smlouvu nebo stanovy této společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. Zakladatel odvolá člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolá-li zakladatel člena správní rady ve stanovené lhůtě nebo není-li zakladatel a jeho práva nepřešla na jinou osobu, odvolá člena správní rady obec příslušná podle sídla společnosti, a to na návrh statutárního, popřípadě dozorčího orgánu společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60 dnů jmenováni, popřípadě způsobem stanoveným v zakládací smlouvě ustanoveni noví členové. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje nové členy správní rady v přenesené působnosti obecní úřad obce příslušné podle sídla společnosti, a to na návrh statutárního orgánu, popřípadě dozorčího orgánu. Do působnost správní rady společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. náleží: - 4 -

5 vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku společnosti stanovy, kterými se podrobněji upraví vnitřní organizace společnosti, údaje ve stanovách společnosti musí být v souladu s údaji v zakládací smlouvě společnosti schvalování změn v zakládací smlouvě rozhodovat o zrušení společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které bude nabídnut likvidační zůstatek dbát na zachování účelu, pro který byla tato obecně prospěšná společnost založena rozhodovat o přijetí nebo vyloučení členů společnosti na základě návrhu ředitele společnosti a doporučení řídícího výboru schvalovat rozpočet společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu) společnosti rozhodovat o veškerém majetku společnosti, jehož hodnota přesahuje ,- Kč, jeho zcizení, zatížení a pronajmutí na dobu delší jednoho měsíce rozhodovat o zadávání prací a zakázek, jejichž cena přesáhne ,- Kč, rozhodovat o uzavírání kupních, leasingových a jiných smluv u nichž cena předmětu přesahuje ,- Kč schvalovat vnesený majetek do společnosti před jeho zápisem na společnost do katastru nemovitostí rozhodovat o čerpání rozpočtu v částkách vyšších než ,- Kč schvalovat roční účetní uzávěrku a výroční správu společnosti rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti nad rámec vymezený v zakládací smlouvě společnosti udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku společnosti nebo s jeho pronájmem na dobu delší jednoho roku, není-li stanovami určena doba kratší jmenovat a odvolávat výkonného ředitele společnosti, pokud podle zakládací smlouvy je tato funkce zřízena, písemně delegovat rozsah jeho oprávnění k zastupování a jednání jménem společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu Jednání správní rady per rollam Neodkladné záležitosti a návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání správní rady, mohou být z rozhodnutí předsedy správní rady nebo pověřeného ředitele společnosti, rozeslány členům správní rady k posouzení písemnou cestou (per rollam). Lhůta pro takové posouzení se stanoví nejméně na tři dny. Členové správní rady k návrhu zaslanému per rollam písemně sdělí, zda s návrhem souhlasí či nesouhlasí: jestliže nesouhlasí, mohou uvést i důvody svého nesouhlasu Návrh posuzovaný per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů správní rady. I v tomto případě však může předseda nebo pověřený ředitel společnosti, z vlastního podnětu nebo na žádost člena správní rady návrh pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším zasedání správní rady. Zápis o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího zasedání správní rady a je schvalován zároveň s ním. Nedojde-li k jeho schválení učiní předseda správní rady všechna možná opatření vedoucí k nápravě - 5 -

6 Dozorčí rada společnosti Dozorčí rada společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s.je kontrolním orgánem společnosti a její činnost se řídí ustanovením 16 zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění. Dozorčí radu zřizuje povinně společnost, do jejíhož majetku byl vložen majetek státu nebo obce, nebo která užívá nemovitý majetek státu nebo obce, a ta společnost, která podle zvláštních předpisů účtuje v soustavě podvojného účetnictví, zřízení dozorčí rady může ustanovit i zakládací smlouva společnosti. Složení, vznik a zánik členství, funkční období dozorčí rady: Dozorčí rada společnosti je tříčlenná, členové ze svého středu volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady společnosti Dozorčí rada je usnášení schopná, je-li přítomná nadpoloviční většina jejích členů, k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny všech členů a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady První dozorčí radu jmenují zakladatelé společnosti Nestanoví-li zákon jinak, platí pro způsob ustanovení, členství a délku funkčního období obdobně ustanovení o správní radě Dozorčí rada přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti Nejméně jednou ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti Dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu s platnou legislativou a v souladu se zakládací smlouvou společnosti Oprávnění dozorčí rady společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s.: podávat správní radě návrh na odvolání výkonného ředitele společnosti nahlížet do účetních knih společnosti a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžaduji zájmy společnosti navrhovat změny v zakládací smlouvě účastnit se jednání správní rady s tím, že jim musí být uděleno slovo, pokud o ně požádají Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu společnosti na porušení zákonů, ustanovení zakládací smlouvy nebo stanov, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s

7 Řídící výbor společnosti Řídící výbor společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. není statutárním orgánem společnosti a je plně podřízen správní radě. Nejedná jménem společnosti. Složení, činnost a oprávnění řídícího výboru: řídící výbor společnosti je tříčlenný a je tvořen zástupci zakladatelů společnosti svou činnost vykonává v období mezi zasedáními správní rady plní operativní úkoly vyplývající z usnesení správní rady schází se 1 2 měsíčně vyhodnocuje činnost společnosti za měsíc uplynulý a konzultují její okamžité či krátkodobé záměry pověřuje vedením jednotlivých projektů členy společnosti podle projednávaných úkolů může k jednání přizvat ostatní členy společnosti předkládá správní radě zprávu o své činnosti předkládá správní radě podněty k řešení spolupracuje s jmenovaným ředitelem společnosti při správě a řízení společnosti podílí se na formulaci dlouhodobé strategie společnosti VI. Ředitel Ředitele společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. jmenuje a odvolává správní rada a písemně deleguje rozsah jeho oprávnění k zastupování a jednání jménem společnosti. Ředitel společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady,je však oprávněn účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Ředitel řídí činnost společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. v souladu s uzavřenou manažerskou smlouvou a organizačním řádem společnosti, pokud tato není zákonem, zakládací smlouvou nebo statutem společnosti vyhrazena do působnosti správní rady, popř. i jiného orgánu společnosti. Práva a povinnosti jeho řídící činnosti jsou stanoveny v řádně uzavřené smlouvě, kterou je delegován rozsah jeho oprávnění k zastupování a jednání jménem společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s.. Řediteli podléhají všichni pracovníci společnosti, kteří jsou v pracovním či obdobném poměru ke společnosti. K plnění svých úkolů přijímá společnost do pracovněprávního poměru potřebný počet zaměstnanců, zajišťujících veškerou operativní činnost v daném zařízení v oblasti ekonomické, technické a správní. Ředitel odpovídá za dodržování zákonů, za hospodárné využívání prostředků, za zveřejňování výročních zpráv

8 Ředitel přijímá, zpracovává a předkládá písemné přihlášky zájemců o členství ve společnosti se stanoviskem Řídícího výboru nejbližšímu zasedání Správní rady. VII. Podmínky členství ve společnosti Členy společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. jsou její zakladatelé. Další členové mohou být přijati usnesením správní rady. Pro přijetí dalšího člena se musí vyslovit nejméně 2/3 všech členů. Členem společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. se mohou stát právnické, nebo fyzické osoby, jejichž činnost je v souladu se zájmy a cíli společnosti za podmínek: > písemná přihláška bude doručena řediteli společnosti, případně členům správní a dozorčí rady. Na členství ve společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. není právní nárok. Součástí žádosti pravdivě vyplněné ve všech bodech musí být prohlášení, že člen bude dodržovat statut společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. Členství vzniká dnem a za podmínek stanovených v usnesení správní rady společnosti a o členství žadatele musí rozhodnout nejdéle do 3 měsíců od přijetí přihlášky. O svém rozhodnutí musí správní rada žadatele neprodleně informovat Členství ve společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. zaniká: Jednostranným rozhodnutím člena, oznámeným písemně správní radě. Členství zaniká dnem uvedeným v písemném oznámení, nejdříve však uplynutím 3 měsíců od data doručení oznámení. Správní rada může tuto lhůtu po dohodě zkrátit. zánikem člena společnosti, pokud jeho práva a závazky nepřejdou na jeho právního nástupce. Setrvání právního nástupce ve společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. však musí potvrdit správní rada. vyloučením člena : v případě hrubého porušení statutu společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. nebo poškození zájmů společnosti, členství zaniká dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady O vyloučení rozhoduje správní rada společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s.. Pro vyloučení člena se musí vyslovit nejméně 2/3 všech členů

9 VIII. Práva a povinnosti členů Všichni členové společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s jsou zejména oprávněni: podávat návrhy a podněty týkající se činnosti společnosti využívat bezplatně veškeré výsledky práce společnosti. účastnit se akcí společnosti být uvedeni v informačních materiálech společnosti účastnit se výročních zasedání členů společnosti účastnit se na pozvání jednání Řídícího výboru a Dozorčí rady být volen do Správní rady a Dozorčí rady dostávat zápisy z Valných hromad, Výkonných výborů a Dozorčích rad odebírat informační materiály společnosti Všichni členové společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s jsou zejména povinni: dodržovat ustanovení tohoto statutu podílet se aktivně na plnění předmětu činnosti společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s nepředávat bez souhlasu správní rady společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s třetím osobám získané poznatky a informace neprodleně písemně oznámit správní radě veškeré změny údajů v rozsahu platné přihlášky Členové společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s neručí za závazky společnosti vůči třetím stranám. VIII. Zrušení, likvidace a zánik společnosti Společnost KLASTR AQUARIUS o.p.s může zaniknout v souladu s ustanovením 7 Zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění. Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku Zániku společnosti předchází její zrušení Společnost se zrušuje : - uplynutím doby, na kterou byla založena - dosažením účelu, pro který byla založena - dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení společnosti - sloučením, splynutím s jinou obecně prospěšnou společností nebo rozdělením na dvě či více obecně prospěšné společnosti - 9 -

10 - dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci - prohlášením konkurzu na společnost IX. Hospodaření obecně prospěšné společnosti Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, společnost může vykonávat i jiné činnosti (doplňková činnost) za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. Společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob. Organizační složky mimo území ČR společnost zřizovat za předpokladu, že právní řád státu, ve kterém má být organizační složka společnosti zřízena, upravuje hospodaření společnosti obdobně jako zákon č. 248/1995 Sb. Hospodářský výsledek po zdanění vykázaný ke konci účetního období převádí společnost v celé výši do rezervního fondu, ten je využíván nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních období. Vlastním zdrojem financování společnosti je její jmění, tvořené hodnotou vkladu jednotlivých zakladatelů, hodnotou přijatých darů a dědictví, fondy společnosti nebo dotacemi Při zajišťování své činnosti se společnost může ucházet o dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu územně samosprávných celků nebo ze státního fondu. Dotace z prostředků státního rozpočtu může být společnosti poskytnuta na stejnou činnost nebo stejný projekt pouze z jednoho místa. O poskytnutí dotace ze státního rozpočtu žádá společnost příslušný orgán statní správy podle charakteru převažující činnosti, kterou nabízí. Orgán, jehož prostřednictvím je dotace poskytována, vyhlašuje podmínky pro poskytnutí dotace a vyhodnocuje její využití. X. Účetnictví a výroční zpráva Podvojné účetnictví musí vést společnost pokud provozuje doplňkovou činnost, nebo její celkové příjmy v předchozím roce dosáhly tři milióny korun Společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými činnostmi, náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a náklady spojené se správou společnosti. Roční uzávěrku musí mít společnost ověřenou auditorem pokud je příjemce dotací, jejichž celkový objem převýší v daném roce jeden milion Kč, nebo pokud ve výši čistého obratu překročí deset miliónů Kč. V ostatním pro společnost platí předpisy o účetnictví

11 Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je kalendářní rok. První výroční zprávu o své činnosti je společnost povinna uveřejnit nejpozději do 18 měsíců od svého vzniku. Členům společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s bude výroční zpráva společnosti předána v jednom kompletním výtisku. Mimo to bude oznámeno vydání výroční zprávy v regionálním tisku se sdělením, že je pro zájemce přístupná v sídle společnosti. XI. Závěrečná ustanovení Tento statut je vydán správní radou společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s ve smyslu zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti ze dne 1. dubna 2005 a dodatku č. 1 k zakládací smlouvě ze dne Statut společnosti byl schválen dne: a nabývá platnosti dnem schválení. Stanovy společnosti jsou vyhotoveny ve 4 výtiscích, z toho 3 jsou uloženy v dokumentaci společnosti a jeden výtisk je uložen ve spisech u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Změny a doplňky stanov podléhají projednání a schválení správní radou společnosti. Změna č. 1 byla projednána a schválena správní radou společnosti dne a nabývá platnosti dnem schválení V Ústí nad Labem, předseda správní rady.. ředitel společnosti

12 Členové správní rady:

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

Statut obecně prospěšné společnosti

Statut obecně prospěšné společnosti Statut obecně prospěšné společnosti Temperi, o.p.s. zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností Č. Budějovice, oddíl O, vložka 235 IČ: 28159179 Čl. I Úvodní ustanovení 1) Dne 2. 8. 2012 uzavřeli,

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA. RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. o založení obecně prospěšné společnosti. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli:

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA. RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. o založení obecně prospěšné společnosti. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli: ZAKLÁDACÍ SMLOUVA o založení obecně prospěšné společnosti RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli: panem Janem Kružíkem, bytem Praha 5, Zázvorkova 1997, RČ:

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Domácí hospic Jordán, o.p.s. Domácí hospic Jordán, o.p.s. O B S A H S T A N O V ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Čl. I : Základní ustanovení Čl. II: Druh obecně prospěšné společnosti ČÁST DRUHÁ Členství a členské poměry Čl. III: Vznik

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8.6.2011 založené na základě zákona

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. (dále jen "Společnost") 1. ZAKLADATELÉ, NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1 Zakladatelem Společnosti je: společnost Josefínka s.r.o., IČ: 246

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

Zakládací listina. o b e c n ě p r o s p ě š n é s p o l e č n o s t i. Čl.I. Název obecně prospěšné společnosti

Zakládací listina. o b e c n ě p r o s p ě š n é s p o l e č n o s t i. Čl.I. Název obecně prospěšné společnosti Zakládací listina o b e c n ě p r o s p ě š n é s p o l e č n o s t i Čl.I. Název obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšná společnost nese název: Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny

Více

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD Zakládací listina kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR se sídlem Na Harfě 9, poštovní přihrádka

Více

ACADEMY CENTER o.p.s.

ACADEMY CENTER o.p.s. STATUT Obecně prospěšné společnosti ACADEMY CENTER o.p.s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento statut na základě zákona o obecně prospěšných společnostech a na základě zakládací listiny ze dne 1.4. 2008,

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

Zákon č. 248/1995 Sb. Parlamentu České republiky o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

Zákon č. 248/1995 Sb. Parlamentu České republiky o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů Zákon č. 248/1995 Sb. Parlamentu České republiky o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů zpet na puvodni stranku Schváleno (Vydáno): 28.09.1995 Účinnost od: 01.01.1996

Více

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Čl. I. Název: Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín Sídlo: Střední průmyslová škola Zlín, třída T. Bati 4187 IČO: 292 70 031 Čl. II. Účel Cílem

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb Zakládací listina obecně prospěšné společnosti MAS. Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: MAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Dny české státnosti, o.p.s.

Dny české státnosti, o.p.s. ZAKLÁDACÍ SMLOUVA obecně prospěšné společnosti Dny české státnosti, o.p.s. I. Zakladatelé Radim Kolek Štěpán Kubišta Jan Novák Lucie Wittlichová II. Název a sídlo obecně prospěšné společnosti 1. Název

Více

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé:

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: VZOR Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: 1. Název (právnické osoby):... Sídlo... IČ:... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného soudem v..., odd..., vložka... jednající panem:... a

Více

248/1995 Sb. ZÁKON ze dne 28. září 1995 HLAVA I. Základní ustanovení

248/1995 Sb. ZÁKON ze dne 28. září 1995 HLAVA I. Základní ustanovení 248/1995 Sb. ZÁKON ze dne 28. září 1995 o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů HLAVA I Základní ustanovení 1 Tento zákon upravuje postavení a právní poměry obecně prospěšné

Více

Luhačovské Zálesí o.p.s.

Luhačovské Zálesí o.p.s. Úplné znění zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí o.p.s. Preambule Zakladatelé společnosti, vědomi si společné odpovědnosti za region Luhačovské Zálesí, rozhodli se k založení

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy Stanovy obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. zkrácený název MAS Mikulovsko o.p.s. I) Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost MAS Mikulovsko o.p.s. je založena na

Více

Statut Nadačního fondu Harmonie

Statut Nadačního fondu Harmonie Statut Nadačního fondu Harmonie Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond Harmonie (dále jen nadační fond ) 2. Sídlem nadačního fondu je Lázeňská 11 č.p. 285, 110 00 Praha 1. 3.

Více

STATUT Nadačního fondu NABLA

STATUT Nadačního fondu NABLA STATUT Nadačního fondu NABLA Článek I. Úvodní ustanovení 1.1 Název a sídlo nadačního fondu: Nadační fond NABLA Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba 1.2 Statut Nadačního fondu NABLA je závazným vnitřním

Více

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.)

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Preambule Pavel Cais r.č.: 481205/078 trvale bytem: Za Pazdernou 2574, 397 01 Písek (dále jen zřizovatel) zřídil nadační listinou ze dne 21. 11. 2013,

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I. Zakladatel společnosti

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I. Zakladatel společnosti ZAKLÁDACÍ LISTINA obecně prospěšné společnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen ZOPS ) (jak vyplývá ze změn

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. Dukelská 145, 379 01 Třeboň IČ: 26075679 DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s.

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s. SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAS Lužnicko o.p.s. uzavřená dnešního dne podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, (dále též jen zákon o o.p.s.

Více

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Ing. Arch. Jan Kasl, r.č. 511231/021, narozen 31.12. 1951, trvalý pobyt Eliášova 762/48, 160 00, Praha 6; Doc.

Více

Statut Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s.

Statut Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. Statut Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. Čl. 1 Založení Společnosti pro Jizerské hory Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. byla založena v lednu 1999 a 23.2.1999 zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech I. Název a sídlo obecně prospěšné společnosti 1.1 název: České zdravotnické fórum, o.p.s. 1.2

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

STATUT ZLATOHORSKÉHO NADAČNÍHO FONDU. Čl. I Název a sídlo nadačního fondu

STATUT ZLATOHORSKÉHO NADAČNÍHO FONDU. Čl. I Název a sídlo nadačního fondu STATUT ZLATOHORSKÉHO NADAČNÍHO FONDU Čl. I Název a sídlo nadačního fondu Název nadačního fondu zní: Zlatohorský nadační fond (dále jen nadační fond ). Nadační fond má sídlo na adrese: Lázeňská 491, 793

Více

Statut společnosti Mariánskolázeňsko, o.p.s.

Statut společnosti Mariánskolázeňsko, o.p.s. Statut společnosti Mariánskolázeňsko, o.p.s. Tento Statut níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti Mariánskolázeňsko, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle

Více

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Dne 30. 3. 2006 založili zřizovatelé Ing. Michal Šnobr, nar. 25. 5. 1970, r. č. 700525/1693, trvale bytem Zvolenská 134, 386 01 Strakonice a Ing. Martin Batěk,

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení STATUT obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení Místní akční skupina Pomalší o.p.s. je založená na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,

Více

STATUT. Nadačního fondu Šance pro děti. 1. Základní ustanovení. 2. Majetek Nadačního fondu

STATUT. Nadačního fondu Šance pro děti. 1. Základní ustanovení. 2. Majetek Nadačního fondu STATUT Nadačního fondu Šance pro děti Nadační fond je účelové sdružení majetku, zřízený pro uskutečňování programů v oblasti protidrogové prevence a programů podpůrných. 1. Základní ustanovení 1.1. Název

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Čl. I. Zakladatelé, založení a vznik obecně prospěšné společnosti 1.1 Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: Mgr. et Bc. Andrea Krákorová, RČ 725915/0899,

Více

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu 2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Medindex o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Medindex o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Medindex o.p.s. Článek I Úvodní ustanovení 1. Obecně prospěšná společnost Medindex o.p.s. je právnickou osobou založenou dle zákona č.248/1995 Sb. v jeho

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut)

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Preambule Archaia Olomouc o.p.s. je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Posláním společnosti

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl.

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Zakladatel: Tomáš Feřtek Zakladatel: Zdeněk Slejška Zakladatelka: Lucie Slejšková jako zakladatelé obecně prospěšné společnosti uzavřeli níže uvedeného dne,

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

Statut Nadačního fondu Adygine. Preambule. Část 1 Úvodní ustanovení

Statut Nadačního fondu Adygine. Preambule. Část 1 Úvodní ustanovení Statut Nadačního fondu Adygine Preambule Nadační fond Adygine je nezávislou, nevýdělečnou, samostatnou právnickou osobou založenou pro dosahování obecně prospěšných cílů v souladu se zákonem č. 227/97

Více

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOV JITKA Název občanského sdružení: Sídlo: Vsetín 755 01,

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I Název a sídlo společnosti

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I Název a sídlo společnosti ZAKLÁDACÍ LISTINA Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: -------------------------------------------------------- Farní charita Cheb, identifikační číslo 73634409, se sídlem Cheb, Kostelní nám.

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

II. Den vyhotovení projektu změny právní formy. III. Zvláštní výhody poskytované společností statutárnímu orgánu nebo jeho členům

II. Den vyhotovení projektu změny právní formy. III. Zvláštní výhody poskytované společností statutárnímu orgánu nebo jeho členům II. Den vyhotovení projektu změny právní formy Den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy je 31.12.2014 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct). III. Zvláštní výhody poskytované

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA Společnost Vivendi Water Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, 110 00, IČ 49679821, zřídila dne 30. 4. 2003 rozhodnutím o založení nadačního fondu jediným

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. :

Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. : Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. : Ing. Miroslav GERYK, rodné číslo.., trvale bytem.., Petr HOVADÍK, rodné číslo, trvale bytem., rozhodli takto : Celý dosavadní text Zakládací smlouvy o zřízení

Více

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18.

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Část I. Úvodní ustanovení Vznik Nadace Nadace Divoké husy byla založena v roce 1997 dále uvedenými zřizovateli. 17.2.1997 byla zapsána v registru nadací

Více

STANOVY KOKONÍN z. s.

STANOVY KOKONÍN z. s. STANOVY KOKONÍN z. s. Čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1. Název spolku: Kokonín z. s. (dále jen spolek); 2. Sídlem spolku je Jablonec nad Nisou Kokonín, Dělnická 4315, PSČ 468 01; 3. Spolek

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s.

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem USK PROVOD, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku,

Více

obecně prospěšné společnosti

obecně prospěšné společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti (Plné znění k 30. 01. 2013) 20130130 V.15 1 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tento statut upravuje vnitřní organizaci činnosti obecně prospěšné společnosti MAS Naděje

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Nové znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o.p.s. v roce 2014 Zpracovala:

Více

STANOVY BEZPEČNĚ NA SILNICÍCH o.p.s.

STANOVY BEZPEČNĚ NA SILNICÍCH o.p.s. STANOVY BEZPEČNĚ NA SILNICÍCH o.p.s. A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 06. 10. 2010 byla založena obecně prospěšná společnost Bezpečně na silnicích o.p.s.

Více

zakládací listinu obecně prospěšné společnosti

zakládací listinu obecně prospěšné společnosti Zakladatelé: Občanské sdružení Rybka, se sídlem Nuzice 24, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ 14501791, registrované u Ministerstva vnitra České republiky pod čj. II/s-OS/1-26385/95-R zastoupené předsedkyní výboru

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb.

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. ZAKLÁDACÍ LISTINA Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. Článek I. Zakladatelé společnosti 1. Zakladatelkami společnosti Centrum inkluze o.p.s. jsou: Mgr. Lucie Stanjurová,

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou.

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou. Stanovy Čl. 1 Název a sídlo a právní forma spolku Název: Asociace poskytovatelů energetických služeb, z.s. (dále jen Spolek ) používaná zkratka "APES" Sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 Právní forma

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Článek I. Název a sídlo spolku 1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3) IČ: 22708537, registrace provedena

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S.

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. Správní rada Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního

Více

STATUT Nadačního fondu Horizont. Část A - Základní ustanovení

STATUT Nadačního fondu Horizont. Část A - Základní ustanovení STATUT Nadačního fondu Horizont Část A - Základní ustanovení Čl. I Název nadačního fondu Název nadačního fondu zní: Nadační fond Horizont (dále jen "fond"). Čl. II Sídlo fondu Sídlo fondu je: Zámek Dobříčany,

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Článek I. Základní ustanovení 4. Název sdružení zní: Komora obnovitelných zdrojů energie Sídlo sdružení: Sněmovní 174/7,

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více