K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZMĚNA č. 1 / 2007

2 I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla zakládací smlouvou ze dne založena obecně prospěšná společnost AQUATIUS, o.p.s. (dále jen společnost). Společnost vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle o, vložka 160, dne Dne byl dodatkem č.1 zakládací smlouvy změněn název obecně prospěšné společnosti na KLASTR AQUARIUS o.p.s. Sídlo společnosti: Havířská 346/100, Ústí nad Labem, PSČ IČ: Právní forma: obecně prospěšná společnost Společnost může rozhodnutím správní rady zřizovat své zastoupení i mimo území Ústeckého kraje. Členem společnosti se dle čl. VII Stanov může stát fyzická nebo právnická osoba osoba, která splňuje požadované podmínky. II. Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb Posláním společnosti je podpora poznáváni v oblasti ekologie, vodohospodářství, obnovitelných zdrojů energií a odpadového hospodářství. Společnost bude poskytovat následující obecně prospěšné činnosti: - poradenskou a informační činnost v oblasti ekologie, vodohospodářství, obnovitelných zdrojů energií a odpadového hospodářství pro města, obce a jejich svazky, mikroregiony, včetně ziskových subjektů - osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti ekologie, vodohospodářství, obnovitelných zdrojů energií a odpadového hospodářství - koordinaci a provádění programu na rozvoj informačních a poradenských služeb v regionu podle Operačního programu Průmysl a podnikání - podporu výzkumu, vědy a vzdělávání v oblasti ekologie, vodohospodářství, obnovitelných zdrojů energií a odpadového hospodářství Doplňková činnost společnosti pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí v oblasti ekologie, vodohospodářství, obnovitelných zdrojů energií a odpadového hospodářství. (živnostenské oprávnění č.j /živ/05/Luč) - 2 -

3 III. Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb Služby uvedené v čl.ii. shora budou poskytovány úplatně i bezúplatně v souladu s platnými předpisy na základě živnostenských oprávnění a podle provozních předpisů vypracovaných pro poskytování každého jednotlivého druhu služby, popřípadě na základě smluv o obchodní a jiné spolupráci s dalšími subjekty. IV. Doba trvání společnosti Společnost KLASTR AQUARIUS o.p.s.se zakládá na dobu neurčitou. V. Orgány společnosti Správní rada společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. Správní rada společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s.je statutárním orgánem společnosti a její činnost se řídí zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění. Složení, vznik a zánik členství, funkční období správní rady: Správní rada společnosti je devítičlenná Funkční období členů správní rady je tříleté Funkci člena správní rady nelze zastávat déle, než dvě po sobě jdoucí funkční období Po šestiletém členství ve správní radě muže být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku Zakladatelé navrhují a jmenují členy správní rady z členských organizací Členové správní rady volí prostou většinou ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady, jedná jménem společnosti ve všech věcech, jedná tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí své jméno a příjmení, označení předseda správní rady a svůj podpis Správní radu svolává předseda správní rady a zasedá nejméně dvakrát ročně - 3 -

4 Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny všech členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady Správní rada jmenuje a odvolává výkonného ředitele společnosti a písemně deleguje rozsah jeho oprávnění k zastupování a jednání jménem společnosti Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům a není sama ani jí osoby blízké s touto společností v pracovněprávním nebo jiném obdobném poměru Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin Členství ve správní radě společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě téže společnosti Členům správní a dozorčí rady společnosti nepřísluší odměna za výkon funkce člena Společnost může členům správní a dozorčí rady poskytovat jen náhradu výdajů do výše určené platným právním předpisem Správní radu jmenuje zakladatel, pokud v zakládací smlouvě nestanovil jinak. Nestanoví-li se v zakládací smlouvě jinak, po prvním jmenování členů správní rady společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. se losem určí jména třetiny členů, jejichž funkční období skončí po roce a jedné třetiny členů správní rady společnosti, jejichž funkční období skončí po dvou letech. Členství ve správní radě zaniká: uplynutím tříletého období úmrtím odstoupením odvoláním Zakladatel odvolá člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně tento zákon, zakládací smlouvu nebo stanovy této společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. Zakladatel odvolá člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolá-li zakladatel člena správní rady ve stanovené lhůtě nebo není-li zakladatel a jeho práva nepřešla na jinou osobu, odvolá člena správní rady obec příslušná podle sídla společnosti, a to na návrh statutárního, popřípadě dozorčího orgánu společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60 dnů jmenováni, popřípadě způsobem stanoveným v zakládací smlouvě ustanoveni noví členové. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje nové členy správní rady v přenesené působnosti obecní úřad obce příslušné podle sídla společnosti, a to na návrh statutárního orgánu, popřípadě dozorčího orgánu. Do působnost správní rady společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. náleží: - 4 -

5 vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku společnosti stanovy, kterými se podrobněji upraví vnitřní organizace společnosti, údaje ve stanovách společnosti musí být v souladu s údaji v zakládací smlouvě společnosti schvalování změn v zakládací smlouvě rozhodovat o zrušení společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které bude nabídnut likvidační zůstatek dbát na zachování účelu, pro který byla tato obecně prospěšná společnost založena rozhodovat o přijetí nebo vyloučení členů společnosti na základě návrhu ředitele společnosti a doporučení řídícího výboru schvalovat rozpočet společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu) společnosti rozhodovat o veškerém majetku společnosti, jehož hodnota přesahuje ,- Kč, jeho zcizení, zatížení a pronajmutí na dobu delší jednoho měsíce rozhodovat o zadávání prací a zakázek, jejichž cena přesáhne ,- Kč, rozhodovat o uzavírání kupních, leasingových a jiných smluv u nichž cena předmětu přesahuje ,- Kč schvalovat vnesený majetek do společnosti před jeho zápisem na společnost do katastru nemovitostí rozhodovat o čerpání rozpočtu v částkách vyšších než ,- Kč schvalovat roční účetní uzávěrku a výroční správu společnosti rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti nad rámec vymezený v zakládací smlouvě společnosti udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku společnosti nebo s jeho pronájmem na dobu delší jednoho roku, není-li stanovami určena doba kratší jmenovat a odvolávat výkonného ředitele společnosti, pokud podle zakládací smlouvy je tato funkce zřízena, písemně delegovat rozsah jeho oprávnění k zastupování a jednání jménem společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu Jednání správní rady per rollam Neodkladné záležitosti a návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání správní rady, mohou být z rozhodnutí předsedy správní rady nebo pověřeného ředitele společnosti, rozeslány členům správní rady k posouzení písemnou cestou (per rollam). Lhůta pro takové posouzení se stanoví nejméně na tři dny. Členové správní rady k návrhu zaslanému per rollam písemně sdělí, zda s návrhem souhlasí či nesouhlasí: jestliže nesouhlasí, mohou uvést i důvody svého nesouhlasu Návrh posuzovaný per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů správní rady. I v tomto případě však může předseda nebo pověřený ředitel společnosti, z vlastního podnětu nebo na žádost člena správní rady návrh pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším zasedání správní rady. Zápis o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího zasedání správní rady a je schvalován zároveň s ním. Nedojde-li k jeho schválení učiní předseda správní rady všechna možná opatření vedoucí k nápravě - 5 -

6 Dozorčí rada společnosti Dozorčí rada společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s.je kontrolním orgánem společnosti a její činnost se řídí ustanovením 16 zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění. Dozorčí radu zřizuje povinně společnost, do jejíhož majetku byl vložen majetek státu nebo obce, nebo která užívá nemovitý majetek státu nebo obce, a ta společnost, která podle zvláštních předpisů účtuje v soustavě podvojného účetnictví, zřízení dozorčí rady může ustanovit i zakládací smlouva společnosti. Složení, vznik a zánik členství, funkční období dozorčí rady: Dozorčí rada společnosti je tříčlenná, členové ze svého středu volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady společnosti Dozorčí rada je usnášení schopná, je-li přítomná nadpoloviční většina jejích členů, k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny všech členů a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady První dozorčí radu jmenují zakladatelé společnosti Nestanoví-li zákon jinak, platí pro způsob ustanovení, členství a délku funkčního období obdobně ustanovení o správní radě Dozorčí rada přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti Nejméně jednou ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti Dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu s platnou legislativou a v souladu se zakládací smlouvou společnosti Oprávnění dozorčí rady společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s.: podávat správní radě návrh na odvolání výkonného ředitele společnosti nahlížet do účetních knih společnosti a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžaduji zájmy společnosti navrhovat změny v zakládací smlouvě účastnit se jednání správní rady s tím, že jim musí být uděleno slovo, pokud o ně požádají Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu společnosti na porušení zákonů, ustanovení zakládací smlouvy nebo stanov, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s

7 Řídící výbor společnosti Řídící výbor společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. není statutárním orgánem společnosti a je plně podřízen správní radě. Nejedná jménem společnosti. Složení, činnost a oprávnění řídícího výboru: řídící výbor společnosti je tříčlenný a je tvořen zástupci zakladatelů společnosti svou činnost vykonává v období mezi zasedáními správní rady plní operativní úkoly vyplývající z usnesení správní rady schází se 1 2 měsíčně vyhodnocuje činnost společnosti za měsíc uplynulý a konzultují její okamžité či krátkodobé záměry pověřuje vedením jednotlivých projektů členy společnosti podle projednávaných úkolů může k jednání přizvat ostatní členy společnosti předkládá správní radě zprávu o své činnosti předkládá správní radě podněty k řešení spolupracuje s jmenovaným ředitelem společnosti při správě a řízení společnosti podílí se na formulaci dlouhodobé strategie společnosti VI. Ředitel Ředitele společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. jmenuje a odvolává správní rada a písemně deleguje rozsah jeho oprávnění k zastupování a jednání jménem společnosti. Ředitel společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady,je však oprávněn účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Ředitel řídí činnost společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. v souladu s uzavřenou manažerskou smlouvou a organizačním řádem společnosti, pokud tato není zákonem, zakládací smlouvou nebo statutem společnosti vyhrazena do působnosti správní rady, popř. i jiného orgánu společnosti. Práva a povinnosti jeho řídící činnosti jsou stanoveny v řádně uzavřené smlouvě, kterou je delegován rozsah jeho oprávnění k zastupování a jednání jménem společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s.. Řediteli podléhají všichni pracovníci společnosti, kteří jsou v pracovním či obdobném poměru ke společnosti. K plnění svých úkolů přijímá společnost do pracovněprávního poměru potřebný počet zaměstnanců, zajišťujících veškerou operativní činnost v daném zařízení v oblasti ekonomické, technické a správní. Ředitel odpovídá za dodržování zákonů, za hospodárné využívání prostředků, za zveřejňování výročních zpráv

8 Ředitel přijímá, zpracovává a předkládá písemné přihlášky zájemců o členství ve společnosti se stanoviskem Řídícího výboru nejbližšímu zasedání Správní rady. VII. Podmínky členství ve společnosti Členy společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. jsou její zakladatelé. Další členové mohou být přijati usnesením správní rady. Pro přijetí dalšího člena se musí vyslovit nejméně 2/3 všech členů. Členem společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. se mohou stát právnické, nebo fyzické osoby, jejichž činnost je v souladu se zájmy a cíli společnosti za podmínek: > písemná přihláška bude doručena řediteli společnosti, případně členům správní a dozorčí rady. Na členství ve společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. není právní nárok. Součástí žádosti pravdivě vyplněné ve všech bodech musí být prohlášení, že člen bude dodržovat statut společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. Členství vzniká dnem a za podmínek stanovených v usnesení správní rady společnosti a o členství žadatele musí rozhodnout nejdéle do 3 měsíců od přijetí přihlášky. O svém rozhodnutí musí správní rada žadatele neprodleně informovat Členství ve společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. zaniká: Jednostranným rozhodnutím člena, oznámeným písemně správní radě. Členství zaniká dnem uvedeným v písemném oznámení, nejdříve však uplynutím 3 měsíců od data doručení oznámení. Správní rada může tuto lhůtu po dohodě zkrátit. zánikem člena společnosti, pokud jeho práva a závazky nepřejdou na jeho právního nástupce. Setrvání právního nástupce ve společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. však musí potvrdit správní rada. vyloučením člena : v případě hrubého porušení statutu společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s. nebo poškození zájmů společnosti, členství zaniká dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady O vyloučení rozhoduje správní rada společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s.. Pro vyloučení člena se musí vyslovit nejméně 2/3 všech členů

9 VIII. Práva a povinnosti členů Všichni členové společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s jsou zejména oprávněni: podávat návrhy a podněty týkající se činnosti společnosti využívat bezplatně veškeré výsledky práce společnosti. účastnit se akcí společnosti být uvedeni v informačních materiálech společnosti účastnit se výročních zasedání členů společnosti účastnit se na pozvání jednání Řídícího výboru a Dozorčí rady být volen do Správní rady a Dozorčí rady dostávat zápisy z Valných hromad, Výkonných výborů a Dozorčích rad odebírat informační materiály společnosti Všichni členové společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s jsou zejména povinni: dodržovat ustanovení tohoto statutu podílet se aktivně na plnění předmětu činnosti společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s nepředávat bez souhlasu správní rady společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s třetím osobám získané poznatky a informace neprodleně písemně oznámit správní radě veškeré změny údajů v rozsahu platné přihlášky Členové společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s neručí za závazky společnosti vůči třetím stranám. VIII. Zrušení, likvidace a zánik společnosti Společnost KLASTR AQUARIUS o.p.s může zaniknout v souladu s ustanovením 7 Zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění. Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku Zániku společnosti předchází její zrušení Společnost se zrušuje : - uplynutím doby, na kterou byla založena - dosažením účelu, pro který byla založena - dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení společnosti - sloučením, splynutím s jinou obecně prospěšnou společností nebo rozdělením na dvě či více obecně prospěšné společnosti - 9 -

10 - dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci - prohlášením konkurzu na společnost IX. Hospodaření obecně prospěšné společnosti Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, společnost může vykonávat i jiné činnosti (doplňková činnost) za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. Společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob. Organizační složky mimo území ČR společnost zřizovat za předpokladu, že právní řád státu, ve kterém má být organizační složka společnosti zřízena, upravuje hospodaření společnosti obdobně jako zákon č. 248/1995 Sb. Hospodářský výsledek po zdanění vykázaný ke konci účetního období převádí společnost v celé výši do rezervního fondu, ten je využíván nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních období. Vlastním zdrojem financování společnosti je její jmění, tvořené hodnotou vkladu jednotlivých zakladatelů, hodnotou přijatých darů a dědictví, fondy společnosti nebo dotacemi Při zajišťování své činnosti se společnost může ucházet o dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu územně samosprávných celků nebo ze státního fondu. Dotace z prostředků státního rozpočtu může být společnosti poskytnuta na stejnou činnost nebo stejný projekt pouze z jednoho místa. O poskytnutí dotace ze státního rozpočtu žádá společnost příslušný orgán statní správy podle charakteru převažující činnosti, kterou nabízí. Orgán, jehož prostřednictvím je dotace poskytována, vyhlašuje podmínky pro poskytnutí dotace a vyhodnocuje její využití. X. Účetnictví a výroční zpráva Podvojné účetnictví musí vést společnost pokud provozuje doplňkovou činnost, nebo její celkové příjmy v předchozím roce dosáhly tři milióny korun Společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými činnostmi, náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a náklady spojené se správou společnosti. Roční uzávěrku musí mít společnost ověřenou auditorem pokud je příjemce dotací, jejichž celkový objem převýší v daném roce jeden milion Kč, nebo pokud ve výši čistého obratu překročí deset miliónů Kč. V ostatním pro společnost platí předpisy o účetnictví

11 Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je kalendářní rok. První výroční zprávu o své činnosti je společnost povinna uveřejnit nejpozději do 18 měsíců od svého vzniku. Členům společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s bude výroční zpráva společnosti předána v jednom kompletním výtisku. Mimo to bude oznámeno vydání výroční zprávy v regionálním tisku se sdělením, že je pro zájemce přístupná v sídle společnosti. XI. Závěrečná ustanovení Tento statut je vydán správní radou společnosti KLASTR AQUARIUS o.p.s ve smyslu zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti ze dne 1. dubna 2005 a dodatku č. 1 k zakládací smlouvě ze dne Statut společnosti byl schválen dne: a nabývá platnosti dnem schválení. Stanovy společnosti jsou vyhotoveny ve 4 výtiscích, z toho 3 jsou uloženy v dokumentaci společnosti a jeden výtisk je uložen ve spisech u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Změny a doplňky stanov podléhají projednání a schválení správní radou společnosti. Změna č. 1 byla projednána a schválena správní radou společnosti dne a nabývá platnosti dnem schválení V Ústí nad Labem, předseda správní rady.. ředitel společnosti

12 Členové správní rady:

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S.

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. Správní rada Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního

Více

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost.

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. Článek I. Základní ustanovení 1. Název Společnosti: MAS Litomyšlsko o.p.s. 2. Sídlo Společnosti: Proseč č.p. 125, 539 44 Proseč 3. IČ: 27506096 4. Společnost

Více

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Informační středisko Mikuláš, o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 27. 1. 2005. Čl. 2 Název a sídlo

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut)

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Preambule Archaia Olomouc o.p.s. je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Posláním společnosti

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI I. Zakladatelé SVAZEK MĚST A OBCÍ REGIONU POMALŠÍ Římov 2, 373 24 Římov IČO: 62536443 Zastoupený: Ing. Jaroslavem Chmelařem, bytem Roudné 36, 370 07 České

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb.

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. ZAKLÁDACÍ LISTINA Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. Článek I. Zakladatelé společnosti 1. Zakladatelkami společnosti Centrum inkluze o.p.s. jsou: Mgr. Lucie Stanjurová,

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. je založena na základě zákona č. 248/1995

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Nové znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o.p.s. v roce 2014 Zpracovala:

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1

Příloha návrhu usnesení č. 1 Příloha návrhu usnesení č. 1 Zakládací listina obecně prospěšné společnosti PAP PARDUBICE o.p.s. Jediný zakladatel Statutární Město Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ 00274046

Více

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008.

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Petr Beránek, 2008. AGNES, 2008. ISBN 978-80-903696-2-7 Tato publikace

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Zakladatel Ing. et Bc. Ondřej Kracman Zakladatelka Mgr. Martina Jedličková Zakladatel

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s.

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. čl. I Založení a vznik společnosti 1. Dne 10.7.2008 ODEON FIRM SERVIS a.s., se sídlem v Brně, Josefská 425/25, PSČ 602 00, IČ 63486725, zapsaná

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., Košická 6, Liberec, PSČ 460 12

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., Košická 6, Liberec, PSČ 460 12 ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., Košická 6, Liberec, PSČ 460 12 Dnešního dne, měsíce a roku uzavřely zakladatelky paní Radmila Kořínková, r. č. 565830/0516, bytem

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Čl. I. Zakladatelé, založení a vznik obecně prospěšné společnosti 1.1 Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: Mgr. et Bc. Andrea Krákorová, RČ 725915/0899,

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

Úvod všeobecný přehled

Úvod všeobecný přehled Úvod všeobecný přehled Neziskové organizace bývají vymezeny jako organizace, které nejsou založeny za účelem tvorby zisku k přerozdělení mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele. To neznamená, že

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vládní návrh ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy a) způsob zřízení,

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Pomáháme vozíčkářům po poranění míchy najít cestu dál. Centrum Paraple poskytuje poradenské a sociálně-rehabilitační služby lidem s poškozením

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S.

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 25) Dokumentace integrovaného systému R 02-VSLG/02 STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vypracoval Schválil Funkce Manager IS Ředitel společnosti Jméno Dana

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept)

Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept) Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept) Článek I. Základní pojmy a ustanovení 1. Název společnosti je Olivova dětská léčebna, o.p.s., sídlo společnosti je Olivova 224, 251 01

Více