STANOVY ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE"

Transkript

1 STANOVY ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE dále jen Stanovy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Právní postavení Česká Triatlonová Asociace o.s. (dále též ČTA ) je občanským sdružením, které vzniklo dne pod názvem Český svaz triatlonu o.s. za účelem zajištění sportovní činnosti svých členů ČTA je registrováno Ministerstvem vnitra České republiky pod č.j. VSP/1-914/90 R Identifikační číslo ČTA je ČTA je právnickou osobou, která v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. ČTA uznává právní, organizační a finanční samostatnost svých členů a neodpovídá za jejich závazky Název a sídlo ČTA vystupuje pod názvem Česká Triatlonová Asociace o.s. a používá zkratku ČTA. V anglickojazyčném překladu vystupuje ČTA pod názvem Czech Triathlon Association a používá zkratku CTA Sídlem ČTA je: Praha 6, Zátopkova 100/2, P.O. Box 40, PSČ Trvání ČTA ČTA je založena na dobu neurčitou Poslání ČTA ČTA sdružuje sportovní oddíly, kluby, tělovýchovné kolektivy, krajské triatlonové svazy, obchodní společnosti a další právnické a fyzické osoby ČTA pečuje o rozvoj a kultivaci sportovního prostředí v ČR ve sportovních kombinacích aquatlon (plavání a běh), zimní triatlon (běh, horské(mtb) kolo, lyže-běh), triatlon (plavání, kolo, běh), terénní triatlon (plavání, MTB kolo, běh), duatlon (běh, kolo, běh), kvadriatlon (plavání, kajak, kolo, běh) a paratriatlon (triatlon, technicky přizpůsobený pro handicapované závodníky), dále jen triatlon, nebo triatlonové hnutí ČTA chrání práva a zájmy svých členů a přispívá k uspokojování jejich potřeb ČTA vytváří metodické a organizační podmínky triatlonového hnutí, vydává základní normy s celostátní působností, zabezpečuje školení a přípravu trenérů, rozhodčích a dalších pracovníků. ČTA organizuje či spoluorganizuje a řídí domácí soutěže a pohárové seriály v triatlonu, případně mezinárodní soutěže v triatlonu na území ČR. ČTA řídí a zajišťuje státní reprezentaci ČR v triatlonu, včetně přípravy talentované mládeže Poslání ČTA je konkretizováno souborem výhod a služeb pro členy, které jsou uvedeny dále v těchto Stanovách. 1/11

2 1.5. Členství ČTA v dalších organizacích ČTA je členem Českého Olympijského výboru (ČOV) a Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV). Případná změna členství ve střešní organizaci ČSTV může být v případě potřeby provedena z rozhodnutí Rady ČTA ČTA zastupuje triatlonové hnutí ČR v mezinárodních organizacích, zejména v European Triathlon Union (ETU), International Triathlon Union (ITU) a World Quadriathlon Federation (WQF). Základní dokumenty těchto mezinárodních organizací musí být v nezbytné míře respektovány při organizaci činnosti ČTA ČTA spolupracuje s orgány ČR a dalšími tělovýchovnými, sportovními a společenskými organizacemi a hájí při tom zájmy svých členů. 2. ČLENSTVÍ 2.1. Druhy členství ČTA sdružuje fyzické a právnické osoby. Vztahy vyplývající z členství fyzických osob v ČTA, které jsou zároveň členy právnických osob, které jsou samy členy ČTA, zejména vztahy vyplývající z členství ve sportovních oddílech či klubech, jsou upraveny licenčním a přestupním řádem ČTA Členství fyzických osob Členem ČTA se může stát jakákoliv fyzická osoba, bez ohledu na státní příslušnost či bydliště, pokud souhlasí se Stanovami a ztotožňuje se s obsahem a formou činnosti ČTA dle Stanov Fyzické osoby, které jsou mladší než 18 let, se mohou stát členy ČTA pouze s písemným souhlasem jejich zákonného zástupce Členství fyzických osob vzniká registrací provedenou sekretariátem, sportovním oddílem či klubem, nebo prostřednictvím informačního systému ČTA (dále jen IS ČTA ) na základě řádně vyplněné přihlášky Dokladem o členství fyzické osoby je licence ČTA vystavená na jméno člena Členství právnických osob Členem ČTA se může stát jakákoliv právnická osoba splňující podmínky dle článku 2.3.2, bez ohledu na místo svého sídla, pokud souhlasí se Stanovami a ztotožňuje se s obsahem a formou činnosti ČTA dle Stanov Člen ČTA, který je právnickou osobou, může být pouze sportovním klubem, jehož členy jsou členové ČTA, které jsou fyzickými osobami; zaměstnavatelem nejméně jednoho člena ČTA, který je fyzickou osobou; smluvním partnerem ČTA nebo České triatlonové společnosti, s.r.o.; krajským triatlonovým svazem, nebo jiným subjektem, který je zřízen v rámci daného kraje ČR s příslušnou krajskou působností v oblasti triatlonu Členství právnické osoby vzniká schválením členství Radou, a to na základě řádně vyplněné písemné přihlášky či elektronické přihlášky v IS ČTA, případně uzavřením asociační smlouvy mezi ČTA a danou právnickou osobou Podmínkou vzniku členství právnické osoby je předložení úplného znění stanov či jiných obdobných zakladatelských dokumentů a doložení jmen členů svých statutárních orgánů, jakož i skutečností, na jejichž základě jsou statutární orgány oprávněny jejich jménem jednat. 2/11

3 Členové, kteří jsou právnickými osobami, jsou povinni předkládat ČTA i veškeré změny dokumentů dle článku 2.3.4, jakož i informovat ČTA o změnách členů svých statutárních orgánů. Tito členové zároveň souhlasí s tím, aby ČTA uveřejnila dokumenty dle článku a jména členů jejich statutárních orgánů Zánik členství Členství v ČTA zaniká vystoupením; vyloučením; úmrtím fyzické osoby; zánikem právnické osoby bez právního nástupce; v souladu s asociační smlouvou dle článku Každý člen je oprávněn z ČTA vystoupit na základě písemného oznámení adresovaného sekretariátu ČTA. V takovém případě končí členství dnem doručení oznámení o vystoupení sekretariátu ČTA Příslušný orgán ČTA může člena vyloučit v případě závažného či opakovaného porušení Stanov; závažného či opakovaného porušení jiných dokumentů ČTA závazných pro členy; poškozování dobrého jména ČTA; Přestože má zanikající člen ČTA právního nástupce, jeho členství zaniká v případě, že jeho právním nástupcem je jiný člen sdružení. V případě existence více právních nástupců zanikajícího člena přechází členství na toho z právních nástupců, na kterého má členství přejít na základě rozhodnutí příslušných orgánů dotčených právnických osob, popřípadě dohody všech právních nástupců Další podmínky zániku členství právnické osoby mohou být stanoveny v asociační smlouvě dle článku Čestné členství Čestné členství může Rada udělit osobám, které se zvlášť zasloužily o rozvoj českého triatlonu. Rada je rovněž oprávněna čestné členství odebrat Čestný člen má stejná práva, jako řádní členové Čestný člen nemá povinnost platit členské příspěvky Práva členů Člen má právo hlásit se k členství v ČTA Členové ČTA, kteří mají uhrazen členský příspěvek, mají právo využívat služeb poskytovaných ČTA, nebo prostřednictvím České triatlonové společnosti, s.r.o. a dalších smluvních partnerů, jakož i využívat dalších výhod, které ČTA zajišťuje svým členům při nákupu určitého zboží a vybraných služeb Člen ČTA starší 18 let má právo účastnit se valných hromad ČTA, je-li k tomu delegován členem s hlasovacím právem Hlasovací práva na valné hromadě ČTA mají členové, kteří jsou právnickými osobami, mají ke dni předcházejícímu dni rozeslání pozvánek na příslušnou valnou hromadu zaplaceny členské příspěvky na aktuální kalendářní rok i roky předcházející a jsou členy ČTA nejméně po dobu 6 měsíců. Každý takový člen má jeden hlas. 3/11

4 Členové mají právo podávat orgánům ČTA podněty, týkající se činnosti těchto orgánů a právo odvolávat se proti rozhodnutí, která se těchto členů týkají, k odvolacím orgánům ČTA, je-li takové odvolání přípustné Členové nemají právo samostatně vyhlašovat mistrovské soutěže ani soutěže seriálů Českého poháru a to ani v takové podobě, která by mohla být s mistrovskými, nebo pohárovými závody zaměnitelná Povinnosti členů Každý člen je povinen dodržovat Stanovy, řídit se dokumenty ČTA závaznými pro členy, chránit zájmy ČTA a její majetek. Členové jsou povinni dodržovat předpisy, směrnice, licenční a přestupní řády, technické normy a pravidla soutěží vydávaná ČTA Členové jsou povinni platit členské příspěvky Rada může rozhodnout o tom, že čerpání poskytovaných služeb či výhod bude v případě členů, kteří neuhradí členský příspěvek, omezeno Rada může zároveň rozhodnout, že u takových členů bude omezeno či vyloučeno získávání bodů v rámci pohárových soutěží ČTA uveřejňuje prostřednictvím IS ČTA seznam členů, kteří jsou v prodlení se zaplacením členského příspěvku Každý člen je povinen poskytovat ČTA identifikační, kontaktní a statistické informace určené pro sportovní, organizační a marketingové účely ČTA. Jestliže z platných právních předpisů vyplývá právo člena odmítnout poskytnutí takových informací, je člen oprávněn tak učinit Každý člen, který od ČTA obdrží finanční prostředky, je povinen o těchto prostředcích řádně a v souladu s účetními předpisy účtovat Každý člen, který organizuje závod v triatlonu, je povinen registrovat závod nebo seriál závodů nejpozději 3 měsíce před jejich konáním v informačním systému CzechTriSeries a využívat jednotnou databázi členů ČTA v tomto systému pro registraci startujících a následnou publikaci výsledků závodníků při vytváření propozic a při realizaci závodů dodržovat pravidla triatlonu a soutěžní směrnice schválené pro příslušnou sezonu. Tuto shodu propozic s pravidly a soutěžními směrnicemi je člen povinen v propozicích závodů výslovně uvádět při organizaci závodů vhodným způsobem publikovat a komunikovat logo a název ČTA tak, aby byla zřejmá členská příslušnost k ČTA odvést bez zbytečného odkladu po ukončení závodu 20% z příjmů ze startovného ve prospěch ČTA Členové jsou povinni respektovat vyhlašování mistrovských závodů a závodů Českých pohárů, které je ve výlučné pravomoci ČTA Každý člen je povinen chovat se tak, aby nepoškozoval dobré jméno ČTA Řešení vzájemných sporů mezi členy ČTA má probíhat přednostně prostřednictvím orgánů ČTA Zpracování osobních údajů členů ČTA je oprávněna sama i prostřednictvím třetích osob shromažďovat, vést a zpracovávat identifikační, kontaktní a statistické informace o svých členech, či poskytnutých jejími členy, a to i v případě, že se jedná o osobní údaje dle zvláštních právních předpisů, za účelem výkonu spolkové činnosti, za účelem publikování sportovních výsledků, jakož i za účelem marketingové činnosti. 4/11

5 Údaje o členech, kteří jsou fyzickými osobami, a které jsou vedené a zpracovávané ČTA, zahrnují zejména informace o jméně, datu narození, krevní skupině, klubové příslušnosti, sportovních výsledcích, účasti na závodech, kontaktní informace apod ČTA je oprávněna zpracovávat informace o jménu, datu narození, klubové příslušnosti a sportovních výsledcích člena bez ohledu na případné ukončení členství Člen ČTA není oprávněn zpracovávat a využívat osobní údaje o jiných členech ČTA a tyto publikovat, nebo jinak využívat bez předchozího písemného souhlasu ČTA, který stanoví rozsah a účel takového zpracování ČTA je povinna postupovat při shromažďování osobních údajů, jakož i při jejich uchovávání, zpracovávání a využívání v souladu s příslušnými právními předpisy. 3. ORGÁNY ČTA 3.1. Valná hromada Nejvyšším orgánem ČTA je valná hromada. Jednání valné hromady svolává Rada nejméně 1 ročně Na základě písemné žádosti členů, kteří mají nejméně 1/3 hlasů, jež obsahuje navrhovaný program jednání valné hromady, a po zaplacení administrativního poplatku ve výši 2.000,- Kč za každý takový hlas, je Rada povinna do 30 dnů svolat jednání mimořádné valné hromady Každá první valná hromada následující po ukončení Letních olympijských her je řádnou volební valnou hromadou, na které se volí předseda Rady, členové Rady, Disciplinární komise, Revizní komise a Rozhodčí komise V případě, že počet členů Rady zvolených valnou hromadou klesne pod jednu polovinu, nebo v případě, že zanikne funkční období předsedy Rady, nebo pokud z jiného vážného důvodu předseda Rady nevykonává svou funkci, může Rada rozhodnout o svolání mimořádné volební valné hromady Valná hromada se svolává nejpozději 30 dnů před termínem konání valné hromady, u mimořádné valné hromady pak nejpozději 14 dnů před termínem jejího konání, a to pozvánkou odeslanou písemně a/nebo elektronickou poštou na adresy členů s hlasovacím právem, evidované v IS ČTA a zároveň uveřejněním na oficiálních webových stránkách ČTA Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat: název ČTA, místo, datum a hodinu konání valné hromady a návrh programu jednání valné hromady Rada je povinna zařadit do programu jednání valné hromady písemné návrhy jednotlivých členů doručené Radě nejpozději 14 dnů před termínem konání valné hromady. Návrh musí obsahovat název navrhovaného bodu programu, případně i podkladové materiály a text navrhovaného usnesení. Doplnění programu jednání Rada oznámí členům prostřednictvím elektronické pošty a vyvěšením na oficiálních www stránkách ČTA Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni členové, kteří mají alespoň jednu polovinu hlasů. V případě, že není valná hromada usnášeníschopná v čase, kdy má být jednání valné hromady dle pozvánky zahájeno, koná se po 30 minutách náhradní valná hromada, která má nezměněný program jednání, a která je usnášeníschopná bez ohledu na počet hlasů přítomných členů Není-li dále stanoveno jinak, valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. K rozhodnutí o změně stanov je zapotřebí nejméně dvou třetin hlasů přítomných členů. K rozhodnutí o odvolání předsedy Rady, členů Rady, členů Disciplinární komise, členů Revizní komise a členů Rozhodčí komise, a k následné volbě nových členů těchto orgánů na valné hromadě, která není řádnou volební valnou hromadou dle článku 3.1.3, je zapotřebí nejméně 60% hlasů přítomných členů. 5/11

6 Do výlučné pravomoci valné hromady náleží volba a odvolání předsedy Rady, člena Rady, člena Disciplinární komise, člena Revizní komise a člena Rozhodčí komise; potvrzení kooptace člena Rady, člena Disciplinární komise, člena Revizní komise a člena Rozhodčí komise; schvalování Stanov a jejich změn; schvalování výše ročních členských příspěvků; schvalování disciplinárního řádu a jeho změn; schvalování jednacího řádu valné hromady a jeho změn; schvalování dlouhodobých cílů ČTA; projednávání zprávy o hospodaření ČTA; rozhodnutí o vyloučení člena ČTA; schválení změn majetkové účasti ve společnosti Česká triatlonová společnost s.r.o.; rozhodnutí o zrušení ČTA; valná hromada v takovém případě musí rozhodnout i o rozdělení majetku, resp. způsobu jeho likvidace a jeho použití na vypořádání závazků ČTA; rozhodnutí o rozdělení ČTA nebo o jejím sloučení s jinými subjekty Jednání valné hromady se řídí jednacím řádem valné hromady Jednání se mohou vedle členů ČTA, členů orgánů ČTA a osob pověřených zajištěním průběhu valné hromady zúčastnit se souhlasem valné hromady i třetí osoby jako hosté Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, jehož vyhotovení zabezpečuje Rada. Zápis obsahuje název ČTA, místo a dobu konání valné hromady, jméno předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu, zapisovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů, popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady a rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování Rada Rada je orgán volený valnou hromadou, který má 5 členů včetně předsedy Rady. Rada se schází nejméně 4 ročně V čele Rady stojí předseda Rady, který je statutárním zástupcem a nejvyšším představitelem ČTA oprávněným jednat samostatně jejím jménem. Předsedu Rady volí valná hromada. V případě zániku funkčního období předsedy Rady se statutárním zástupcem ČTA oprávněným jednat samostatně jejím jménem stává na dobu do konání nejbližšího následujícího jednání valné hromady, která zvolí nového předsedu Rady, člen Rady pověřený k tomu Radou Rada vykonává veškeré činnosti, které nejsou Stanovami svěřeny do působnosti jiných orgánů ČTA, a to zejména: zajišťuje a dohlíží na plnění cílů stanovených valnou hromadou; schvaluje rozpočet ČTA; odpovídá za hospodaření ČTA a předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření; vykonává práva, která ČTA náleží z titulu společníka (či jediného společníka) společnosti Česká triatlonová společnost, s.r.o., odpovídá za aktuálnost obsahu zakládacích dokumentů České triatlonové společnosti, s.r.o., a dohlíží na její činnost; 6/11

7 schvaluje organizační řád, jednací řád Rady, licenční a přestupní řád, soutěžní směrnice, metodiky a pravidla triatlonu; rozhoduje o členství ČTA v národních i mezinárodních organizacích; uděluje a odebírá čestné členství v ČTA; stanoví pravidla pro užívání majetku ČTA včetně užívání ochranných známek a loga ČTA; uzavírá s členy, kteří jsou právnickými osobami, asociační smlouvy; rozhoduje o výši přídělu do rezervního fondu, i o čerpání z rezervního fondu; objednává zajišťování služeb dle těchto stanov pro členy ČTA, a to zejména u společnosti Česká triatlonová společnost s.r.o.; v případě potřeby mění sídlo ČTA. Změna sídla podléhá následnému schválení nejbližší valnou hromadou ČTA; stanovuje výši členského příspěvku členům, kteří odmítnou poskytnout ČTA kontaktní informace; rozhoduje o dalších otázkách, které jí svěřují tyto stanovy Rada je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Rady. Každý člen Rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Rady Jednání Rady se řídí jednacím řádem Rady Členům Rady náleží za výkon jejich funkce měsíční odměna ve výši stanovené rozhodnutím valné hromady Disciplinární komise Disciplinární komise je nezávislým orgánem ČTA voleným valnou hromadou, který má 5 členů. Disciplinární komise volí ze svého středu předsedu Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky členů ČTA a ukládá tresty dle disciplinárního řádu ČTA; předkládá valné hromadě zprávy o své činnosti Disciplinární komise je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Disciplinární komise přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů komise. Každý člen disciplinární komise má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy disciplinární komise Předseda nebo jím pověřený člen disciplinární komise je oprávněn účastnit se jednání Rady na základě předchozího oznámení svého zájmu o účast, či na základě pozvání Rady Revizní komise Revizní komise je nezávislým orgánem ČTA voleným valnou hromadou, který má 5 členů. Revizní komise volí ze svého středu předsedu Revizní komise kontroluje hospodaření ČTA upozorňuje Radu a ČTA na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy na jejich řešení; vyjadřuje se ke zprávě o hospodaření ČTA předkládané Radou valné hromadě; 7/11

8 předkládá valné hromadě zprávy o své činnosti Revizní komise je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Revizní komise přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů komise. Každý člen revizní komise má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy revizní komise Předseda nebo jím pověřený člen revizní komise je oprávněn účastnit se jednání Rady na základě předchozího oznámení svého zájmu o účast, či na základě pozvání Rady Rozhodčí komise Rozhodčí komise je nezávislým orgánem ČTA voleným valnou hromadou, který má 5 členů. Rozhodčí komise volí ze svého středu předsedu Rozhodčí komise rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí Disciplinární komise; rozhoduje ve věci sporů mezi členy ČTA vyplývajících z dokumentů ČTA závazných pro členy; předkládá valné hromadě zprávy o své činnosti Rozhodčí komise je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodčí komise přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů komise. Každý člen rozhodčí komise má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy rozhodčí komise Předseda nebo jím pověřený člen rozhodčí komise je oprávněn účastnit se jednání Rady na základě předchozího oznámení svého zájmu o účast, či na základě pozvání Rady V případě, že Rada nesplní svou povinnost svolat mimořádnou valnou hromadu dle článku 3.1.1, je předseda rozhodčí komise je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu, a to do 30 dnů od okamžiku, kdy byl seznámen s žádostí o svolání mimořádné valné hromady a se skutečností, že Rada svou povinnost mimořádnou valnou hromadu svolat nesplnila Funkční období členů volených orgánů Funkční období všech členů volených orgánů ČTA (předseda Rady, Rada, Disciplinární komise, Revizní komise a Rozhodčí komise) činí 4 roky, končí však konáním řádné volební valné hromady ČTA Zaniká-li funkce člena voleného orgánu ČTA uplynutím funkčního období, nezanikne dříve, než dojde ke zvolení nového člena takového orgánu ČTA. Funkce člena voleného orgánu ČTA však zaniká nejpozději uplynutím 3 měsíců od uplynutí funkčního období Členové volených orgánů ČTA mohou být kdykoliv ze své funkce odvoláni Opětovná volba člena voleného orgánu je možná Člen voleného orgánu ČTA může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným Radě. Výkon funkce člena voleného orgánu, který odstoupil ze své funkce, končí uplynutím 2 měsíců od oznámení odstoupení Radě, jestliže v oznámení není uvedeno pozdější datum zániku funkce. Rada může na návrh odstupujícího člena voleného orgánu schválit i jiný okamžik zániku funkce Pokud počet členů voleného orgánu ČTA neklesl pod jednu polovinu zvolených členů daného orgánu, může daný orgán kooptovat náhradní členy takového orgánu, a to do doby konání nejbližšího následujícího jednání valné hromady, která buď kooptaci těchto náhradníků schválí, nebo dovolí nové členy takového orgánu. 8/11

9 3.7. Společná ustanovení o orgánech ČTA Náklady činnosti orgánů ČTA nese ČTA Členové volených orgánů ČTA jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit ČTA škodu Funkce člena voleného orgánu ČTA není slučitelná s funkcí člena jiného voleného orgánu ČTA Sekretariát Operativní a administrativní činnost ČTA zajišťuje sekretariát Činnost sekretariátu se řídí organizačním řádem. 4. ČINNOST A HOSPODAŘENÍ ČTA 4.1. Základní služby poskytované členům evidence členů prostřednictvím IS ČTA, která slouží pro jednoznačnou identifikaci závodníků a jejich sportovních výsledků na závodech, které pořádají členové ČTA a pro mistrovské a pohárové závody vyhlašované ČTA; evidence závodů, přihlášek, výsledků závodů a výsledků mistrovských a pohárových závodů prostřednictvím IS ČTA; evidence všech závodů a ostatních sérií, které pořádají členové ČTA prostřednictvím IS ČTA; informační služby; komunikace činnosti ČTA a problematiky triatlonu k odborné i laické veřejnosti, propagace triatlonu a akcí, které jsou určeny pro členy ČTA; koordinace, řízení, podpora a výchova talentované mládeže; reprezentace ČTA na úrovni partnerských organizací státu, nadnárodních organizací i partnerských organizací jiných zemí; zastupování triatlonového hnutí v mezinárodních i domácích sportovních organizacích a orgánech a hájení zájmů členů ČTA v těchto orgánech; koordinace termínů domácích vyhlašovaných závodů, udržování aktuální termínové listiny všech akcí, které pořádají nebo spolupořádají členové ČTA; vytváření metodických a organizačních podmínek, vydávání základních závazných norem s celostátní působností; zabezpečování školení a přípravy trenérů, rozhodčích a dalších pracovníků; vyhlašování a organizace či spoluorganizace mezinárodních, mistrovských a pohárových soutěží všech věkových kategorií; řízení a zajišťování státní reprezentace ČR v triatlonu Členské výhody ČTA s cílem maximalizovat členské výhody pro členy ČTA zřídila obchodní společnost Česká triatlonová společnost s.r.o. (ČTS) ČTA tak prostřednictvím ČTS maximalizuje výhody pro členy ČTA, plynoucí z množství členů ČTA, podpořené obchodně-marketingovým potenciálem sportovních akcí a státní reprezentací. 9/11

10 ČTS je oprávněna využívat sama, nebo prostřednictvím svých obchodních partnerů, veškeré dostupné kontakty a spojení na členy ČTA k obchodním a marketingovým účelům Financování činnosti ČTA Činnost ČTA je financována členskými příspěvky, dotacemi, dary a ziskem České triatlonové společnosti, s.r.o Z účelově vázaných dotací či darů, bude 20% použito pro účely financování vlastní činnosti ČTA a zbývající část bude poskytnuta k účelu, k němuž byla dotace či dar určena, za předpokladu, že takový postup nebude v rozporu s pravidly, za kterých byla dotace či dar poskytnuta Výši ročních členských příspěvků stanovuje valná hromada Roční členský příspěvek je splatný do konce měsíce ledna kalendářního roku. V případě, že členství v ČTA vznikne v průběhu kalendářního roku, platí se poplatek ve výši 100% (pokud členství vznikne v době od 1.1. do 30.6.) nebo 50% (pokud členství vznikne v době od 1.7. do ) a je splatný do 30 dnů ode dne vzniku členství. Pro případ prodlení se zaplacením členského příspěvku je člen povinen platit úrok z prodlení ve výši 10% ročně Členský příspěvek člena, který je právnickou osobou, může být upraven v asociační smlouvě, a to jak jeho výše, tak jeho splatnost Rezervní fond ČTA vytváří rezervní fond určený ke krytí výpadků financování činnosti ČTA Maximální výše rezervního fondu činí 1 mil. Kč Do rezervního fondu bude ročně přidělováno 5% příjmů ČTA Práva k soutěžím ČTA je výhradním vyhlašovatelem a vlastníkem všech práv k mistrovským soutěžím ve všech sportovních kombinacích triatlonu dle článku a dalších příbuzných odvětví ve všech věkových kategoriích a dále závodů zařazených do seriálů Českého poháru, jakožto i dalších společenských akcí vyhlášených ČTA, které realizuje sama, nebo prostřednictvím svých dodavatelů na základě předpisů, které pro tento účel vydává ČTA je majitelem práv poskytnutých ITU, ETU, WQF při pořádání mezinárodních závodů řízených těmito federacemi na území České republiky ČTA je výhradním vlastníkem všech komerčních, reklamních, televizních, rozhlasových práv, práv na fotografické snímky a audiovizuální snímání, všech marketingových a ostatních práv zde výslovně neuvedených (dále jen práva ), vztahujících se ke všem soutěžím a akcím vyhlašovaným ČTA na území České republiky Tato práva mohou být smluvně delegována na společnost Česká triatlonová společnost, s.r.o., která tak bude oprávněna s těmito právy obchodně disponovat. 5. ZRUŠOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 5.1. Zrušovací ustanovení Těmito stanovami se nahrazují dosavadní stanovy Českého svazu triatlonu o.s. registrované Ministerstvem vnitra ČR dne pod č.j. VSP/1-914/90 R, se změnami registrovanými dne , , , a (dále jen dosavadní stanovy ). 10/11

11 5.2. Přechodná ustanovení Výkonný výbor dle dosavadních stanov se považuje za Radu ČTA dle Stanov. Členové výkonného výboru dle dosavadních stanov se považují za členy Rady ČTA dle Stanov. Předseda výkonného výboru dle dosavadních stanov se považuje za předsedu Rady ČTA dle Stanov Rada dle dosavadních stanov se zrušuje a členství členů Rady dle dosavadních stanov zaniká účinností Stanov Členové Rozhodčí komise, Revizní komise a Disciplinární komise dle dosavadních stanov se považují za členy příslušných komisí dle Stanov Délka funkčních období členů orgánů dle dosavadních stanov není Stanovami dotčena a jejich funkční období trvá do nejbližší následující řádné volební valné hromady Dosavadní členové Českého svazu triatlonu o.s., ať již jde o fyzické či právnické osoby, se považují za členy ČTA podle Stanov Závěrečná ustanovení Stanovy byly schváleny rozhodnutím valné hromady dne Stanovy nabývají účinností dnem jejich registrace Ministerstvem vnitra ČR. Dne: Ing. Jaromír Horák předseda Rady Česká Triatlonová Asociace 11/11

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Čl. I Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Pink Floyd fanklub CZ (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Grafická 46, Praha 5, PSČ 150 00. Čl. II Právní

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y Název organizace: Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. IČ : 00435805 Sídlo organizace: Svitavy, Kapitána Nálepky 39 Působnost: Regionální sportovní tělovýchovná organizace tělovýchovných

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

Občané za spokojené bydlení

Občané za spokojené bydlení STANOVY SPOLKU Občané za spokojené bydlení 2015 (verze dle NOZ) S t a n o v y s p o l k u Občané za spokojené bydlení Čl. 1 Sídlo a cíl činnosti 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen OSB

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA STANOVY zájmového sdružení právnických osob TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA 1 Název, sídlo a právní postavení 1. Název: Technologická platforma silniční doprava (dále jen sdružení ). 2. Sídlo

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

S T A N O V Y. ODDÍLU TENISU TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV z.s.

S T A N O V Y. ODDÍLU TENISU TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV z.s. I. Základní ustanovení 1. Oddíl tenisu (dále jen oddíl ) je samostatný organizační článek TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV z.s. (dále jen TJ ). 2. Oficiální zkratkou TJ je LOKO TRUTNOV. 3. Oddíl nemá právní subjektivitu.

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Stanovy. Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou.

Stanovy. Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou. Stanovy Čl. 1. Název a sídlo spolku Název spolku: PRO Arny z. s. (dále jen spolek ) Sídlo spolku: Riegrova 1756/51, České Budějovice, 370 01 Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující

Více

LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE

LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE dále jen 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Charakter Licenčního řádu 1.1.1. Tento České Triatlonové Asociace o.s. (dále též ČTA ) byl schválen Radou ČTA dne 7.10.2012 je

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY SPOLKU. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY SPOLKU Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

Stanovy občanského sdružení Svata.net

Stanovy občanského sdružení Svata.net Stanovy sdružení Svata.net verze: 20050715 Stanovy občanského sdružení Svata.net Čl. 1. Základní ustanovení 1. Svata.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

2. h) aktivně se zúčastňovat na zvelebování životního prostředí a spolupracovat při realizaci ekologických programů. Přispívat k ochraně zemědělského

2. h) aktivně se zúčastňovat na zvelebování životního prostředí a spolupracovat při realizaci ekologických programů. Přispívat k ochraně zemědělského S T A N O V Y OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ "FOTBALOVÝ KLUB DOLNÍ POUSTEVNA" Základní ustanovení Název, sídlo a organizační působnost : Článek 1 1. Fotbalový klub Dolní Poustevna (dále jen FK Dolní Poustevna) je

Více

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s.

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. čl. I. Název a sídlo Název sdružení : Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o.s. Sídlo sdružení : Městský

Více

Stanovy Athletic Clubu Sparta Praha

Stanovy Athletic Clubu Sparta Praha Stanovy Athletic Clubu Sparta Praha I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1) Poslání klubu a obsah jeho činnosti Athletic Club Sparta Praha {dále jen klub) je sdružením občanů, kteří chtějí provozovat v jakékoliv formě

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

Stanovy občanského sdružení Fotbalový klub Horažďovice

Stanovy občanského sdružení Fotbalový klub Horažďovice Stanovy občanského sdružení Fotbalový klub Horažďovice (ve zkratce FK Horažďovice) I. Základní ustanovení Fotbalový klub Horažďovice je občanským sdružením (dále jen sdružení) založeným podle zákona číslo

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

INTERNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ

INTERNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ INTERNÍ ŘÁD HOKEJOVÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ Valná hromada hokejového oddílu TJ Lokomotiva Česká Třebová (dále jen hokejový oddíl ) přijala na své schůzi konané dne 26. února 2011 Interní

Více

Návrh nových stanov spolku FOTBAL STUDÉNKA z.s.

Návrh nových stanov spolku FOTBAL STUDÉNKA z.s. Návrh nových stanov spolku FOTBAL STUDÉNKA z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) FOTBAL STUDÉNKA z.s. (dále jen spolek nebo fotbalový klub ) je spolkem, který je založen jako volné

Více

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. (dále jen Unie ) Čl. 1 Název, sídlo, postavení Unie (1) Unie je založena na principu dobrovolnosti

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. 1. Základní ustanovení 1.1 Sdružení se nazývá Tělovýchovná jednota Sport pro všechny, z. s. V běžném korespondenčním styku nebo při propagaci

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. I. Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Omská, z. s. 2. Sídlo spolku: Gymnázium, Omská 1300, 100 00 Praha 10. 3. Spolek je

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ Preambule Občanské sdružení rodičů při ZŠDP bylo založeno 9. dubna 2008, dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Název, sídlo a IČO Úvodní ustanovení 1 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou (dále jen

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Stanovy Singulární společnosti Nedašov, o.s. občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název občanského

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

S T A N O V Y TJ Tatran Hostinné, spolek

S T A N O V Y TJ Tatran Hostinné, spolek S T A N O V Y TJ Tatran Hostinné, spolek I. Základní ustanovení Spolek s názvem TJ Tatran Hostinné, spolek (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

Stanovy ČLÁNEK I. Poslání a cíle asociace

Stanovy ČLÁNEK I. Poslání a cíle asociace Stanovy Českomoravské asociace dětských country tanečních skupin (dále jen asociace), která je nevýdělečným občanským sdružením dětí a mládeže, pracujícím podle platných právních předpisů, s vlastní právní

Více

Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s.

Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s. Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s. Podkrkonošský trabi klub z.s. (dále jen spolek nebo klub) je samostatným suverénním a dobrovolným spolkem s vlastní právní osobností. Byl založen v souladu se zákonem

Více

Název (Sdružení) se s ohledem na 216 NOZ mění na (LIPACI.NET, z.s./zapsaný spolek (dále jen Spolek ). /

Název (Sdružení) se s ohledem na 216 NOZ mění na (LIPACI.NET, z.s./zapsaný spolek (dále jen Spolek ). / Stanovy Spolek LIPACI.NET Název (Sdružení) se s ohledem na 216 NOZ mění na (LIPACI.NET, z.s./zapsaný spolek (dále jen Spolek ). / Název spolku je LIPACI.NET, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Tyto stanovy

Více

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Stanovy spolku Golf Club Hostivař Článek 1 Název, trvání spolku 1. Název spolku je Golf Club Hostivař, z.s. (dále jen Klub ). 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Stanovy sdružení Lesná o.s. str. 1 z 5. Lesná o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Název sdružení. Čl. III. Sídlo sdružení. Čl. V.

Stanovy sdružení Lesná o.s. str. 1 z 5. Lesná o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Název sdružení. Čl. III. Sídlo sdružení. Čl. V. str. 1 z 5 Stanovy občanského sdružení s názvem: Lesná o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení Sdružení Lesná o.s. (dále jen sdružení ) zakládají jeho členové podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice

STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice Název: Spolek Mažoretky Anife Rosice Sídlo: Rosice, Pod Zahrádkami 120, 665 01 Čl. 1 Název a sídlo, právní postavení Spolek Mažoretky Anife Rosice (dále jen,,spolek

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Česká asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav, z. s.

Česká asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav, z. s. Česká asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav, z. s. STANOVY Článek I. Název spolku Název spolku je Česká asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav, z. s. (dále také jen Spolek

Více

Stanovy. Revma Ligy v ČR, o.s.

Stanovy. Revma Ligy v ČR, o.s. Stanovy Revma Ligy v ČR, o.s. Revma Liga v Č R je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, které bylo registrováno Ministerstvem vnitra České republiky dne 15. 8. 1991 pod

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen Spolek ). 2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž

Více

S T A N O V Y Občanského sdružení

S T A N O V Y Občanského sdružení S T A N O V Y Občanského sdružení DOBRÁ KNÍŽKA 1 I. Základní ustanovení Článek 1 Název sdruženi Název občanského sdružení je Dobrá knížka. Článek 2 Sídlo sdruženi Sídlo sdružení je na adrese: V cihelně

Více

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie.

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie. Stanovy spolku Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Asociace studentů fyzioterapie z.s. (dále jen asociace ). Sídlo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol Čl. 2 Statut asociace

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214

Více

STANOVY spolku. (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015)

STANOVY spolku. (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015) strana 1. STANOVY spolku (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015) I. Název spolku Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Uničov. Tam, kde je to vhodné nebo žádoucí, lze použít akronym SRP ZUŠ Uničov.

Více

STANOVY: Klub českých velocipedistů v Hrabové o.s.

STANOVY: Klub českých velocipedistů v Hrabové o.s. STANOVY: Klub českých velocipedistů v Hrabové o.s. NÁZEV OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ: Klub českých velocipedistů v Hrabové o.s. SÍDLO SDRUŽENÍ: L.HOSÁKA 996/3 OSTRAVA-BĚLSKÝ LES 700 30 I. PREAMBULE Klub českých

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

S T A N O V Y A S O C I A C E

S T A N O V Y A S O C I A C E S T A N O V Y A S O C I A C E Asociace je spolkem ve smyslu ust. 214 a následující občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Název, sídlo, doba trvání 1. Název spolku zní: Česká logistická asociace, z. s.

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Stanovy Sdružení nájemníků ČR

Stanovy Sdružení nájemníků ČR Stanovy Sdružení nájemníků ČR Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Sdružení nájemníků České republiky (dále jen SON ) je dobrovolné sdružení občanů České republiky, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s.

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Název a sídlo: Občanského sdružení, které bude užívat název LEPŠÍ KOSTELEC o.s., se sídlem Smržická 884, 798 41 Kostelec na Hané (IČO: 28553837). Místem

Více

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno S t a n o v y Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno I. Obecná ustanovení 1. Zakládá se občanské sdružení občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na vytváření a naplňování výchovné a vzdělávací koncepce

Více

Úplné znění stanov spolku Kulatá šachovnice z.s.

Úplné znění stanov spolku Kulatá šachovnice z.s. Úplné znění stanov spolku Kulatá šachovnice z.s. 1. Základní ustanovení 1.1. Název spolku je Kulatá šachovnice z.s. (dále jen Spolek). 1.2. Sídlo Spolku je Nerudova 132, 50002 Hradec Králové. 1.3. Spolek

Více

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě.

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě. 1. Název spolku Název spolku zní: Spolek šťastných dětí (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 2. Sídlo spolku Maixnerova

Více