STANOVY ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE"

Transkript

1 STANOVY ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE dále jen Stanovy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Právní postavení Česká Triatlonová Asociace o.s. (dále též ČTA ) je občanským sdružením, které vzniklo dne pod názvem Český svaz triatlonu o.s. za účelem zajištění sportovní činnosti svých členů ČTA je registrováno Ministerstvem vnitra České republiky pod č.j. VSP/1-914/90 R Identifikační číslo ČTA je ČTA je právnickou osobou, která v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. ČTA uznává právní, organizační a finanční samostatnost svých členů a neodpovídá za jejich závazky Název a sídlo ČTA vystupuje pod názvem Česká Triatlonová Asociace o.s. a používá zkratku ČTA. V anglickojazyčném překladu vystupuje ČTA pod názvem Czech Triathlon Association a používá zkratku CTA Sídlem ČTA je: Praha 6, Zátopkova 100/2, P.O. Box 40, PSČ Trvání ČTA ČTA je založena na dobu neurčitou Poslání ČTA ČTA sdružuje sportovní oddíly, kluby, tělovýchovné kolektivy, krajské triatlonové svazy, obchodní společnosti a další právnické a fyzické osoby ČTA pečuje o rozvoj a kultivaci sportovního prostředí v ČR ve sportovních kombinacích aquatlon (plavání a běh), zimní triatlon (běh, horské(mtb) kolo, lyže-běh), triatlon (plavání, kolo, běh), terénní triatlon (plavání, MTB kolo, běh), duatlon (běh, kolo, běh), kvadriatlon (plavání, kajak, kolo, běh) a paratriatlon (triatlon, technicky přizpůsobený pro handicapované závodníky), dále jen triatlon, nebo triatlonové hnutí ČTA chrání práva a zájmy svých členů a přispívá k uspokojování jejich potřeb ČTA vytváří metodické a organizační podmínky triatlonového hnutí, vydává základní normy s celostátní působností, zabezpečuje školení a přípravu trenérů, rozhodčích a dalších pracovníků. ČTA organizuje či spoluorganizuje a řídí domácí soutěže a pohárové seriály v triatlonu, případně mezinárodní soutěže v triatlonu na území ČR. ČTA řídí a zajišťuje státní reprezentaci ČR v triatlonu, včetně přípravy talentované mládeže Poslání ČTA je konkretizováno souborem výhod a služeb pro členy, které jsou uvedeny dále v těchto Stanovách. 1/11

2 1.5. Členství ČTA v dalších organizacích ČTA je členem Českého Olympijského výboru (ČOV) a Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV). Případná změna členství ve střešní organizaci ČSTV může být v případě potřeby provedena z rozhodnutí Rady ČTA ČTA zastupuje triatlonové hnutí ČR v mezinárodních organizacích, zejména v European Triathlon Union (ETU), International Triathlon Union (ITU) a World Quadriathlon Federation (WQF). Základní dokumenty těchto mezinárodních organizací musí být v nezbytné míře respektovány při organizaci činnosti ČTA ČTA spolupracuje s orgány ČR a dalšími tělovýchovnými, sportovními a společenskými organizacemi a hájí při tom zájmy svých členů. 2. ČLENSTVÍ 2.1. Druhy členství ČTA sdružuje fyzické a právnické osoby. Vztahy vyplývající z členství fyzických osob v ČTA, které jsou zároveň členy právnických osob, které jsou samy členy ČTA, zejména vztahy vyplývající z členství ve sportovních oddílech či klubech, jsou upraveny licenčním a přestupním řádem ČTA Členství fyzických osob Členem ČTA se může stát jakákoliv fyzická osoba, bez ohledu na státní příslušnost či bydliště, pokud souhlasí se Stanovami a ztotožňuje se s obsahem a formou činnosti ČTA dle Stanov Fyzické osoby, které jsou mladší než 18 let, se mohou stát členy ČTA pouze s písemným souhlasem jejich zákonného zástupce Členství fyzických osob vzniká registrací provedenou sekretariátem, sportovním oddílem či klubem, nebo prostřednictvím informačního systému ČTA (dále jen IS ČTA ) na základě řádně vyplněné přihlášky Dokladem o členství fyzické osoby je licence ČTA vystavená na jméno člena Členství právnických osob Členem ČTA se může stát jakákoliv právnická osoba splňující podmínky dle článku 2.3.2, bez ohledu na místo svého sídla, pokud souhlasí se Stanovami a ztotožňuje se s obsahem a formou činnosti ČTA dle Stanov Člen ČTA, který je právnickou osobou, může být pouze sportovním klubem, jehož členy jsou členové ČTA, které jsou fyzickými osobami; zaměstnavatelem nejméně jednoho člena ČTA, který je fyzickou osobou; smluvním partnerem ČTA nebo České triatlonové společnosti, s.r.o.; krajským triatlonovým svazem, nebo jiným subjektem, který je zřízen v rámci daného kraje ČR s příslušnou krajskou působností v oblasti triatlonu Členství právnické osoby vzniká schválením členství Radou, a to na základě řádně vyplněné písemné přihlášky či elektronické přihlášky v IS ČTA, případně uzavřením asociační smlouvy mezi ČTA a danou právnickou osobou Podmínkou vzniku členství právnické osoby je předložení úplného znění stanov či jiných obdobných zakladatelských dokumentů a doložení jmen členů svých statutárních orgánů, jakož i skutečností, na jejichž základě jsou statutární orgány oprávněny jejich jménem jednat. 2/11

3 Členové, kteří jsou právnickými osobami, jsou povinni předkládat ČTA i veškeré změny dokumentů dle článku 2.3.4, jakož i informovat ČTA o změnách členů svých statutárních orgánů. Tito členové zároveň souhlasí s tím, aby ČTA uveřejnila dokumenty dle článku a jména členů jejich statutárních orgánů Zánik členství Členství v ČTA zaniká vystoupením; vyloučením; úmrtím fyzické osoby; zánikem právnické osoby bez právního nástupce; v souladu s asociační smlouvou dle článku Každý člen je oprávněn z ČTA vystoupit na základě písemného oznámení adresovaného sekretariátu ČTA. V takovém případě končí členství dnem doručení oznámení o vystoupení sekretariátu ČTA Příslušný orgán ČTA může člena vyloučit v případě závažného či opakovaného porušení Stanov; závažného či opakovaného porušení jiných dokumentů ČTA závazných pro členy; poškozování dobrého jména ČTA; Přestože má zanikající člen ČTA právního nástupce, jeho členství zaniká v případě, že jeho právním nástupcem je jiný člen sdružení. V případě existence více právních nástupců zanikajícího člena přechází členství na toho z právních nástupců, na kterého má členství přejít na základě rozhodnutí příslušných orgánů dotčených právnických osob, popřípadě dohody všech právních nástupců Další podmínky zániku členství právnické osoby mohou být stanoveny v asociační smlouvě dle článku Čestné členství Čestné členství může Rada udělit osobám, které se zvlášť zasloužily o rozvoj českého triatlonu. Rada je rovněž oprávněna čestné členství odebrat Čestný člen má stejná práva, jako řádní členové Čestný člen nemá povinnost platit členské příspěvky Práva členů Člen má právo hlásit se k členství v ČTA Členové ČTA, kteří mají uhrazen členský příspěvek, mají právo využívat služeb poskytovaných ČTA, nebo prostřednictvím České triatlonové společnosti, s.r.o. a dalších smluvních partnerů, jakož i využívat dalších výhod, které ČTA zajišťuje svým členům při nákupu určitého zboží a vybraných služeb Člen ČTA starší 18 let má právo účastnit se valných hromad ČTA, je-li k tomu delegován členem s hlasovacím právem Hlasovací práva na valné hromadě ČTA mají členové, kteří jsou právnickými osobami, mají ke dni předcházejícímu dni rozeslání pozvánek na příslušnou valnou hromadu zaplaceny členské příspěvky na aktuální kalendářní rok i roky předcházející a jsou členy ČTA nejméně po dobu 6 měsíců. Každý takový člen má jeden hlas. 3/11

4 Členové mají právo podávat orgánům ČTA podněty, týkající se činnosti těchto orgánů a právo odvolávat se proti rozhodnutí, která se těchto členů týkají, k odvolacím orgánům ČTA, je-li takové odvolání přípustné Členové nemají právo samostatně vyhlašovat mistrovské soutěže ani soutěže seriálů Českého poháru a to ani v takové podobě, která by mohla být s mistrovskými, nebo pohárovými závody zaměnitelná Povinnosti členů Každý člen je povinen dodržovat Stanovy, řídit se dokumenty ČTA závaznými pro členy, chránit zájmy ČTA a její majetek. Členové jsou povinni dodržovat předpisy, směrnice, licenční a přestupní řády, technické normy a pravidla soutěží vydávaná ČTA Členové jsou povinni platit členské příspěvky Rada může rozhodnout o tom, že čerpání poskytovaných služeb či výhod bude v případě členů, kteří neuhradí členský příspěvek, omezeno Rada může zároveň rozhodnout, že u takových členů bude omezeno či vyloučeno získávání bodů v rámci pohárových soutěží ČTA uveřejňuje prostřednictvím IS ČTA seznam členů, kteří jsou v prodlení se zaplacením členského příspěvku Každý člen je povinen poskytovat ČTA identifikační, kontaktní a statistické informace určené pro sportovní, organizační a marketingové účely ČTA. Jestliže z platných právních předpisů vyplývá právo člena odmítnout poskytnutí takových informací, je člen oprávněn tak učinit Každý člen, který od ČTA obdrží finanční prostředky, je povinen o těchto prostředcích řádně a v souladu s účetními předpisy účtovat Každý člen, který organizuje závod v triatlonu, je povinen registrovat závod nebo seriál závodů nejpozději 3 měsíce před jejich konáním v informačním systému CzechTriSeries a využívat jednotnou databázi členů ČTA v tomto systému pro registraci startujících a následnou publikaci výsledků závodníků při vytváření propozic a při realizaci závodů dodržovat pravidla triatlonu a soutěžní směrnice schválené pro příslušnou sezonu. Tuto shodu propozic s pravidly a soutěžními směrnicemi je člen povinen v propozicích závodů výslovně uvádět při organizaci závodů vhodným způsobem publikovat a komunikovat logo a název ČTA tak, aby byla zřejmá členská příslušnost k ČTA odvést bez zbytečného odkladu po ukončení závodu 20% z příjmů ze startovného ve prospěch ČTA Členové jsou povinni respektovat vyhlašování mistrovských závodů a závodů Českých pohárů, které je ve výlučné pravomoci ČTA Každý člen je povinen chovat se tak, aby nepoškozoval dobré jméno ČTA Řešení vzájemných sporů mezi členy ČTA má probíhat přednostně prostřednictvím orgánů ČTA Zpracování osobních údajů členů ČTA je oprávněna sama i prostřednictvím třetích osob shromažďovat, vést a zpracovávat identifikační, kontaktní a statistické informace o svých členech, či poskytnutých jejími členy, a to i v případě, že se jedná o osobní údaje dle zvláštních právních předpisů, za účelem výkonu spolkové činnosti, za účelem publikování sportovních výsledků, jakož i za účelem marketingové činnosti. 4/11

5 Údaje o členech, kteří jsou fyzickými osobami, a které jsou vedené a zpracovávané ČTA, zahrnují zejména informace o jméně, datu narození, krevní skupině, klubové příslušnosti, sportovních výsledcích, účasti na závodech, kontaktní informace apod ČTA je oprávněna zpracovávat informace o jménu, datu narození, klubové příslušnosti a sportovních výsledcích člena bez ohledu na případné ukončení členství Člen ČTA není oprávněn zpracovávat a využívat osobní údaje o jiných členech ČTA a tyto publikovat, nebo jinak využívat bez předchozího písemného souhlasu ČTA, který stanoví rozsah a účel takového zpracování ČTA je povinna postupovat při shromažďování osobních údajů, jakož i při jejich uchovávání, zpracovávání a využívání v souladu s příslušnými právními předpisy. 3. ORGÁNY ČTA 3.1. Valná hromada Nejvyšším orgánem ČTA je valná hromada. Jednání valné hromady svolává Rada nejméně 1 ročně Na základě písemné žádosti členů, kteří mají nejméně 1/3 hlasů, jež obsahuje navrhovaný program jednání valné hromady, a po zaplacení administrativního poplatku ve výši 2.000,- Kč za každý takový hlas, je Rada povinna do 30 dnů svolat jednání mimořádné valné hromady Každá první valná hromada následující po ukončení Letních olympijských her je řádnou volební valnou hromadou, na které se volí předseda Rady, členové Rady, Disciplinární komise, Revizní komise a Rozhodčí komise V případě, že počet členů Rady zvolených valnou hromadou klesne pod jednu polovinu, nebo v případě, že zanikne funkční období předsedy Rady, nebo pokud z jiného vážného důvodu předseda Rady nevykonává svou funkci, může Rada rozhodnout o svolání mimořádné volební valné hromady Valná hromada se svolává nejpozději 30 dnů před termínem konání valné hromady, u mimořádné valné hromady pak nejpozději 14 dnů před termínem jejího konání, a to pozvánkou odeslanou písemně a/nebo elektronickou poštou na adresy členů s hlasovacím právem, evidované v IS ČTA a zároveň uveřejněním na oficiálních webových stránkách ČTA Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat: název ČTA, místo, datum a hodinu konání valné hromady a návrh programu jednání valné hromady Rada je povinna zařadit do programu jednání valné hromady písemné návrhy jednotlivých členů doručené Radě nejpozději 14 dnů před termínem konání valné hromady. Návrh musí obsahovat název navrhovaného bodu programu, případně i podkladové materiály a text navrhovaného usnesení. Doplnění programu jednání Rada oznámí členům prostřednictvím elektronické pošty a vyvěšením na oficiálních www stránkách ČTA Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni členové, kteří mají alespoň jednu polovinu hlasů. V případě, že není valná hromada usnášeníschopná v čase, kdy má být jednání valné hromady dle pozvánky zahájeno, koná se po 30 minutách náhradní valná hromada, která má nezměněný program jednání, a která je usnášeníschopná bez ohledu na počet hlasů přítomných členů Není-li dále stanoveno jinak, valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. K rozhodnutí o změně stanov je zapotřebí nejméně dvou třetin hlasů přítomných členů. K rozhodnutí o odvolání předsedy Rady, členů Rady, členů Disciplinární komise, členů Revizní komise a členů Rozhodčí komise, a k následné volbě nových členů těchto orgánů na valné hromadě, která není řádnou volební valnou hromadou dle článku 3.1.3, je zapotřebí nejméně 60% hlasů přítomných členů. 5/11

6 Do výlučné pravomoci valné hromady náleží volba a odvolání předsedy Rady, člena Rady, člena Disciplinární komise, člena Revizní komise a člena Rozhodčí komise; potvrzení kooptace člena Rady, člena Disciplinární komise, člena Revizní komise a člena Rozhodčí komise; schvalování Stanov a jejich změn; schvalování výše ročních členských příspěvků; schvalování disciplinárního řádu a jeho změn; schvalování jednacího řádu valné hromady a jeho změn; schvalování dlouhodobých cílů ČTA; projednávání zprávy o hospodaření ČTA; rozhodnutí o vyloučení člena ČTA; schválení změn majetkové účasti ve společnosti Česká triatlonová společnost s.r.o.; rozhodnutí o zrušení ČTA; valná hromada v takovém případě musí rozhodnout i o rozdělení majetku, resp. způsobu jeho likvidace a jeho použití na vypořádání závazků ČTA; rozhodnutí o rozdělení ČTA nebo o jejím sloučení s jinými subjekty Jednání valné hromady se řídí jednacím řádem valné hromady Jednání se mohou vedle členů ČTA, členů orgánů ČTA a osob pověřených zajištěním průběhu valné hromady zúčastnit se souhlasem valné hromady i třetí osoby jako hosté Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, jehož vyhotovení zabezpečuje Rada. Zápis obsahuje název ČTA, místo a dobu konání valné hromady, jméno předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu, zapisovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů, popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady a rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování Rada Rada je orgán volený valnou hromadou, který má 5 členů včetně předsedy Rady. Rada se schází nejméně 4 ročně V čele Rady stojí předseda Rady, který je statutárním zástupcem a nejvyšším představitelem ČTA oprávněným jednat samostatně jejím jménem. Předsedu Rady volí valná hromada. V případě zániku funkčního období předsedy Rady se statutárním zástupcem ČTA oprávněným jednat samostatně jejím jménem stává na dobu do konání nejbližšího následujícího jednání valné hromady, která zvolí nového předsedu Rady, člen Rady pověřený k tomu Radou Rada vykonává veškeré činnosti, které nejsou Stanovami svěřeny do působnosti jiných orgánů ČTA, a to zejména: zajišťuje a dohlíží na plnění cílů stanovených valnou hromadou; schvaluje rozpočet ČTA; odpovídá za hospodaření ČTA a předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření; vykonává práva, která ČTA náleží z titulu společníka (či jediného společníka) společnosti Česká triatlonová společnost, s.r.o., odpovídá za aktuálnost obsahu zakládacích dokumentů České triatlonové společnosti, s.r.o., a dohlíží na její činnost; 6/11

7 schvaluje organizační řád, jednací řád Rady, licenční a přestupní řád, soutěžní směrnice, metodiky a pravidla triatlonu; rozhoduje o členství ČTA v národních i mezinárodních organizacích; uděluje a odebírá čestné členství v ČTA; stanoví pravidla pro užívání majetku ČTA včetně užívání ochranných známek a loga ČTA; uzavírá s členy, kteří jsou právnickými osobami, asociační smlouvy; rozhoduje o výši přídělu do rezervního fondu, i o čerpání z rezervního fondu; objednává zajišťování služeb dle těchto stanov pro členy ČTA, a to zejména u společnosti Česká triatlonová společnost s.r.o.; v případě potřeby mění sídlo ČTA. Změna sídla podléhá následnému schválení nejbližší valnou hromadou ČTA; stanovuje výši členského příspěvku členům, kteří odmítnou poskytnout ČTA kontaktní informace; rozhoduje o dalších otázkách, které jí svěřují tyto stanovy Rada je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Rady. Každý člen Rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Rady Jednání Rady se řídí jednacím řádem Rady Členům Rady náleží za výkon jejich funkce měsíční odměna ve výši stanovené rozhodnutím valné hromady Disciplinární komise Disciplinární komise je nezávislým orgánem ČTA voleným valnou hromadou, který má 5 členů. Disciplinární komise volí ze svého středu předsedu Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky členů ČTA a ukládá tresty dle disciplinárního řádu ČTA; předkládá valné hromadě zprávy o své činnosti Disciplinární komise je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Disciplinární komise přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů komise. Každý člen disciplinární komise má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy disciplinární komise Předseda nebo jím pověřený člen disciplinární komise je oprávněn účastnit se jednání Rady na základě předchozího oznámení svého zájmu o účast, či na základě pozvání Rady Revizní komise Revizní komise je nezávislým orgánem ČTA voleným valnou hromadou, který má 5 členů. Revizní komise volí ze svého středu předsedu Revizní komise kontroluje hospodaření ČTA upozorňuje Radu a ČTA na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy na jejich řešení; vyjadřuje se ke zprávě o hospodaření ČTA předkládané Radou valné hromadě; 7/11

8 předkládá valné hromadě zprávy o své činnosti Revizní komise je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Revizní komise přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů komise. Každý člen revizní komise má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy revizní komise Předseda nebo jím pověřený člen revizní komise je oprávněn účastnit se jednání Rady na základě předchozího oznámení svého zájmu o účast, či na základě pozvání Rady Rozhodčí komise Rozhodčí komise je nezávislým orgánem ČTA voleným valnou hromadou, který má 5 členů. Rozhodčí komise volí ze svého středu předsedu Rozhodčí komise rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí Disciplinární komise; rozhoduje ve věci sporů mezi členy ČTA vyplývajících z dokumentů ČTA závazných pro členy; předkládá valné hromadě zprávy o své činnosti Rozhodčí komise je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodčí komise přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů komise. Každý člen rozhodčí komise má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy rozhodčí komise Předseda nebo jím pověřený člen rozhodčí komise je oprávněn účastnit se jednání Rady na základě předchozího oznámení svého zájmu o účast, či na základě pozvání Rady V případě, že Rada nesplní svou povinnost svolat mimořádnou valnou hromadu dle článku 3.1.1, je předseda rozhodčí komise je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu, a to do 30 dnů od okamžiku, kdy byl seznámen s žádostí o svolání mimořádné valné hromady a se skutečností, že Rada svou povinnost mimořádnou valnou hromadu svolat nesplnila Funkční období členů volených orgánů Funkční období všech členů volených orgánů ČTA (předseda Rady, Rada, Disciplinární komise, Revizní komise a Rozhodčí komise) činí 4 roky, končí však konáním řádné volební valné hromady ČTA Zaniká-li funkce člena voleného orgánu ČTA uplynutím funkčního období, nezanikne dříve, než dojde ke zvolení nového člena takového orgánu ČTA. Funkce člena voleného orgánu ČTA však zaniká nejpozději uplynutím 3 měsíců od uplynutí funkčního období Členové volených orgánů ČTA mohou být kdykoliv ze své funkce odvoláni Opětovná volba člena voleného orgánu je možná Člen voleného orgánu ČTA může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným Radě. Výkon funkce člena voleného orgánu, který odstoupil ze své funkce, končí uplynutím 2 měsíců od oznámení odstoupení Radě, jestliže v oznámení není uvedeno pozdější datum zániku funkce. Rada může na návrh odstupujícího člena voleného orgánu schválit i jiný okamžik zániku funkce Pokud počet členů voleného orgánu ČTA neklesl pod jednu polovinu zvolených členů daného orgánu, může daný orgán kooptovat náhradní členy takového orgánu, a to do doby konání nejbližšího následujícího jednání valné hromady, která buď kooptaci těchto náhradníků schválí, nebo dovolí nové členy takového orgánu. 8/11

9 3.7. Společná ustanovení o orgánech ČTA Náklady činnosti orgánů ČTA nese ČTA Členové volených orgánů ČTA jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit ČTA škodu Funkce člena voleného orgánu ČTA není slučitelná s funkcí člena jiného voleného orgánu ČTA Sekretariát Operativní a administrativní činnost ČTA zajišťuje sekretariát Činnost sekretariátu se řídí organizačním řádem. 4. ČINNOST A HOSPODAŘENÍ ČTA 4.1. Základní služby poskytované členům evidence členů prostřednictvím IS ČTA, která slouží pro jednoznačnou identifikaci závodníků a jejich sportovních výsledků na závodech, které pořádají členové ČTA a pro mistrovské a pohárové závody vyhlašované ČTA; evidence závodů, přihlášek, výsledků závodů a výsledků mistrovských a pohárových závodů prostřednictvím IS ČTA; evidence všech závodů a ostatních sérií, které pořádají členové ČTA prostřednictvím IS ČTA; informační služby; komunikace činnosti ČTA a problematiky triatlonu k odborné i laické veřejnosti, propagace triatlonu a akcí, které jsou určeny pro členy ČTA; koordinace, řízení, podpora a výchova talentované mládeže; reprezentace ČTA na úrovni partnerských organizací státu, nadnárodních organizací i partnerských organizací jiných zemí; zastupování triatlonového hnutí v mezinárodních i domácích sportovních organizacích a orgánech a hájení zájmů členů ČTA v těchto orgánech; koordinace termínů domácích vyhlašovaných závodů, udržování aktuální termínové listiny všech akcí, které pořádají nebo spolupořádají členové ČTA; vytváření metodických a organizačních podmínek, vydávání základních závazných norem s celostátní působností; zabezpečování školení a přípravy trenérů, rozhodčích a dalších pracovníků; vyhlašování a organizace či spoluorganizace mezinárodních, mistrovských a pohárových soutěží všech věkových kategorií; řízení a zajišťování státní reprezentace ČR v triatlonu Členské výhody ČTA s cílem maximalizovat členské výhody pro členy ČTA zřídila obchodní společnost Česká triatlonová společnost s.r.o. (ČTS) ČTA tak prostřednictvím ČTS maximalizuje výhody pro členy ČTA, plynoucí z množství členů ČTA, podpořené obchodně-marketingovým potenciálem sportovních akcí a státní reprezentací. 9/11

10 ČTS je oprávněna využívat sama, nebo prostřednictvím svých obchodních partnerů, veškeré dostupné kontakty a spojení na členy ČTA k obchodním a marketingovým účelům Financování činnosti ČTA Činnost ČTA je financována členskými příspěvky, dotacemi, dary a ziskem České triatlonové společnosti, s.r.o Z účelově vázaných dotací či darů, bude 20% použito pro účely financování vlastní činnosti ČTA a zbývající část bude poskytnuta k účelu, k němuž byla dotace či dar určena, za předpokladu, že takový postup nebude v rozporu s pravidly, za kterých byla dotace či dar poskytnuta Výši ročních členských příspěvků stanovuje valná hromada Roční členský příspěvek je splatný do konce měsíce ledna kalendářního roku. V případě, že členství v ČTA vznikne v průběhu kalendářního roku, platí se poplatek ve výši 100% (pokud členství vznikne v době od 1.1. do 30.6.) nebo 50% (pokud členství vznikne v době od 1.7. do ) a je splatný do 30 dnů ode dne vzniku členství. Pro případ prodlení se zaplacením členského příspěvku je člen povinen platit úrok z prodlení ve výši 10% ročně Členský příspěvek člena, který je právnickou osobou, může být upraven v asociační smlouvě, a to jak jeho výše, tak jeho splatnost Rezervní fond ČTA vytváří rezervní fond určený ke krytí výpadků financování činnosti ČTA Maximální výše rezervního fondu činí 1 mil. Kč Do rezervního fondu bude ročně přidělováno 5% příjmů ČTA Práva k soutěžím ČTA je výhradním vyhlašovatelem a vlastníkem všech práv k mistrovským soutěžím ve všech sportovních kombinacích triatlonu dle článku a dalších příbuzných odvětví ve všech věkových kategoriích a dále závodů zařazených do seriálů Českého poháru, jakožto i dalších společenských akcí vyhlášených ČTA, které realizuje sama, nebo prostřednictvím svých dodavatelů na základě předpisů, které pro tento účel vydává ČTA je majitelem práv poskytnutých ITU, ETU, WQF při pořádání mezinárodních závodů řízených těmito federacemi na území České republiky ČTA je výhradním vlastníkem všech komerčních, reklamních, televizních, rozhlasových práv, práv na fotografické snímky a audiovizuální snímání, všech marketingových a ostatních práv zde výslovně neuvedených (dále jen práva ), vztahujících se ke všem soutěžím a akcím vyhlašovaným ČTA na území České republiky Tato práva mohou být smluvně delegována na společnost Česká triatlonová společnost, s.r.o., která tak bude oprávněna s těmito právy obchodně disponovat. 5. ZRUŠOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 5.1. Zrušovací ustanovení Těmito stanovami se nahrazují dosavadní stanovy Českého svazu triatlonu o.s. registrované Ministerstvem vnitra ČR dne pod č.j. VSP/1-914/90 R, se změnami registrovanými dne , , , a (dále jen dosavadní stanovy ). 10/11

11 5.2. Přechodná ustanovení Výkonný výbor dle dosavadních stanov se považuje za Radu ČTA dle Stanov. Členové výkonného výboru dle dosavadních stanov se považují za členy Rady ČTA dle Stanov. Předseda výkonného výboru dle dosavadních stanov se považuje za předsedu Rady ČTA dle Stanov Rada dle dosavadních stanov se zrušuje a členství členů Rady dle dosavadních stanov zaniká účinností Stanov Členové Rozhodčí komise, Revizní komise a Disciplinární komise dle dosavadních stanov se považují za členy příslušných komisí dle Stanov Délka funkčních období členů orgánů dle dosavadních stanov není Stanovami dotčena a jejich funkční období trvá do nejbližší následující řádné volební valné hromady Dosavadní členové Českého svazu triatlonu o.s., ať již jde o fyzické či právnické osoby, se považují za členy ČTA podle Stanov Závěrečná ustanovení Stanovy byly schváleny rozhodnutím valné hromady dne Stanovy nabývají účinností dnem jejich registrace Ministerstvem vnitra ČR. Dne: Ing. Jaromír Horák předseda Rady Česká Triatlonová Asociace 11/11

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY

ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Český svaz pole & art sports, z.s. Lze používat i zkratku: ČESPAS, z.s. (dále je v textu uváděn

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu. STANOVY RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, O.S. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Rodinné centrum Leťánek, o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou a vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013. Článek 1 Všeobecná ustanovení

STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013. Článek 1 Všeobecná ustanovení STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Golf Indoor Club Prague o.s. je občanským sdružením dle ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. ze dne 27. 03. 1990,

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy ČOSKF ČLS JEP

Stanovy ČOSKF ČLS JEP Stanovy ČOSKF ČLS JEP 1 Obecná ustanovení (1) Česká odborná společnost klinické farmacie (dále jen ČOSKF) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).

Více

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení 1. Název sdružení: Klub sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. používaná zkratka: KST QUICK Olomouc sídlo organizace: Sudova

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 4

Článek 1. Článek 2. Článek 4 Právní forma Článek 1 Stanovy České asociace shogi z. s. 1. Česká asociace shogi z. s. (dále jen Asociace) je založena jako spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

S T A N O V Y Alcedo Praha, z. s.

S T A N O V Y Alcedo Praha, z. s. S T A N O V Y Alcedo Praha, z. s. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Název spolku zní: ALCEDO Praha, z. s. (dále jen spolek ). Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří

Více

S T A N O V Y. FBC Dobruška

S T A N O V Y. FBC Dobruška S T A N O V Y FBC Dobruška I. Základní ustanovení 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniká sportovní klub s názvem FBC Dobruška (dále jen Sdružení ). 2. FBC Dobruška je dobrovolným

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

Název sdružení: Institut rogersovské psychoterapie a poradenství. Sídlo: 142 00 PRAHA 4 Krč, Sládkovičova 1238. Stanovy. Preambule

Název sdružení: Institut rogersovské psychoterapie a poradenství. Sídlo: 142 00 PRAHA 4 Krč, Sládkovičova 1238. Stanovy. Preambule Název sdružení: Institut rogersovské psychoterapie a poradenství Sídlo: 142 00 PRAHA 4 Krč, Sládkovičova 1238 Cíl: viz stanovy Stanovy Preambule Institut rogersovské psychoterapie a poradenství, dále jen

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s.

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Základní ustanovení a účel spolku Ultras Lipina z.s. je v současné době spolkem fyzických a právnických osob, původně založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Stanovy asociace ADMEZ

Stanovy asociace ADMEZ Stanovy asociace ADMEZ I. Název sdružení a) Úplný název: Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu b) Zkrácený název: ADMEZ c) Název v anglickém jazyce: Direct marketing, e-commerce

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. STANOVY Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. čl. 1 Název a sídlo spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice (dále jen Společnost) je občanské sdružení založené podle

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY Vážení členové ČNDT, v návaznosti na nový občanský zákoník je nezbytné provést úpravu stanov České společnosti pro NDT. Vedení ČNDT připravilo návrh těchto stanov, který byl projednán na schůzi výboru

Více

Stanovy sdružení Hrabova.net o.s.

Stanovy sdružení Hrabova.net o.s. Stanovy sdružení Hrabova.net o.s. I. Základní ustanovení 1. Občanské sdružení - název: Hrabova.net o.s. (dále jen sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení osob. 2. Sdružení je právnickou

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Zakladatelé prohlašují, že posláním a cílem klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, z. s. Stanovy

Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, z. s. Stanovy Stanovy TJ Slavoj Suchdol schválené členskou schůzí dne 8.května 1990 se mění tak, že jejich text se nahrazuje novým zněním takto: Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, z. s. Stanovy Článek I. Založení,

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

STANOVY. Parkinson-Help z. s. dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY. Parkinson-Help z. s. dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY Parkinson-Help z. s. dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Parkinson-Help z. s. 2. Sídlo spolku je (obec, město): Dürerova 2177/18, 100

Více

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic 1 Článek 1 Vznik, název a sídlo 1. Název klubu zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 2. Sídlo klubu je na adrese: Ke Spofě 19, Praha 4, 143 00 3.

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s. I. Základní ustanovení 1. Spolek s názvem Tělovýchovná jednota Zemědělského družstva v Záboří, z. s. (dále jen spolek ) je samosprávný

Více

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER I. Název a sídlo 1. V právních vztazích občanské sdružení vystupuje pod názvem KLUB PATHFINDER (dále jen sdružení). 2. Sídlem sdružení je Praha 2, ul. Londýnská

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

5.1. Sdružování majitelů a příznivců motocyklů Gold Wing /dále jen GW/.

5.1. Sdružování majitelů a příznivců motocyklů Gold Wing /dále jen GW/. Článek 1 Preambule 1.1 Gold Wing Club Czech Republic / dále jen GWCCZ/ je dobrovolný sportovní klub řidičů motocyklů GOLD WING. Působí na území České republiky. Článek 2 Sídlo GWCCZ 2.1 Sídlem GWCCZ je

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích Čl. I Úvodní ustanovení Sdružení rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích, které bylo Ministerstvem vnitra registrováno dne 4. května 1994, čj. II/s-OS/1-24458/94-2,

Více

STANOVY SPOLKU. Článek 1 Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek 1 Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Kartografická společnost ČR, z. s. spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 4739 Úplné znění ke dni DD. MM. RRRR Článek 1 Základní ustanovení Občanské

Více

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s.

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. čl. 1 Základní ustanovení Basketbalový klub Nový Jičín, který přijal tyto stanovy, je podle zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku spolkem což je

Více

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s.

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Část 1. Základní ustanovení čl. I. Název a sídlo spolku 1) Název spolku je: Česká glaukomová společnost z. s. (dále již jen jako spolek). 2) Sídlem spolku

Více