STANOVY ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE"

Transkript

1 STANOVY ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE dále jen Stanovy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Právní postavení Česká Triatlonová Asociace o.s. (dále též ČTA ) je občanským sdružením, které vzniklo dne pod názvem Český svaz triatlonu o.s. za účelem zajištění sportovní činnosti svých členů ČTA je registrováno Ministerstvem vnitra České republiky pod č.j. VSP/1-914/90 R Identifikační číslo ČTA je ČTA je právnickou osobou, která v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. ČTA uznává právní, organizační a finanční samostatnost svých členů a neodpovídá za jejich závazky Název a sídlo ČTA vystupuje pod názvem Česká Triatlonová Asociace o.s. a používá zkratku ČTA. V anglickojazyčném překladu vystupuje ČTA pod názvem Czech Triathlon Association a používá zkratku CTA Sídlem ČTA je: Praha 6, Zátopkova 100/2, P.O. Box 40, PSČ Trvání ČTA ČTA je založena na dobu neurčitou Poslání ČTA ČTA sdružuje sportovní oddíly, kluby, tělovýchovné kolektivy, krajské triatlonové svazy, obchodní společnosti a další právnické a fyzické osoby ČTA pečuje o rozvoj a kultivaci sportovního prostředí v ČR ve sportovních kombinacích aquatlon (plavání a běh), zimní triatlon (běh, horské(mtb) kolo, lyže-běh), triatlon (plavání, kolo, běh), terénní triatlon (plavání, MTB kolo, běh), duatlon (běh, kolo, běh), kvadriatlon (plavání, kajak, kolo, běh) a paratriatlon (triatlon, technicky přizpůsobený pro handicapované závodníky), dále jen triatlon, nebo triatlonové hnutí ČTA chrání práva a zájmy svých členů a přispívá k uspokojování jejich potřeb ČTA vytváří metodické a organizační podmínky triatlonového hnutí, vydává základní normy s celostátní působností, zabezpečuje školení a přípravu trenérů, rozhodčích a dalších pracovníků. ČTA organizuje či spoluorganizuje a řídí domácí soutěže a pohárové seriály v triatlonu, případně mezinárodní soutěže v triatlonu na území ČR. ČTA řídí a zajišťuje státní reprezentaci ČR v triatlonu, včetně přípravy talentované mládeže Poslání ČTA je konkretizováno souborem výhod a služeb pro členy, které jsou uvedeny dále v těchto Stanovách. 1/11

2 1.5. Členství ČTA v dalších organizacích ČTA je členem Českého Olympijského výboru (ČOV) a Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV). Případná změna členství ve střešní organizaci ČSTV může být v případě potřeby provedena z rozhodnutí Rady ČTA ČTA zastupuje triatlonové hnutí ČR v mezinárodních organizacích, zejména v European Triathlon Union (ETU), International Triathlon Union (ITU) a World Quadriathlon Federation (WQF). Základní dokumenty těchto mezinárodních organizací musí být v nezbytné míře respektovány při organizaci činnosti ČTA ČTA spolupracuje s orgány ČR a dalšími tělovýchovnými, sportovními a společenskými organizacemi a hájí při tom zájmy svých členů. 2. ČLENSTVÍ 2.1. Druhy členství ČTA sdružuje fyzické a právnické osoby. Vztahy vyplývající z členství fyzických osob v ČTA, které jsou zároveň členy právnických osob, které jsou samy členy ČTA, zejména vztahy vyplývající z členství ve sportovních oddílech či klubech, jsou upraveny licenčním a přestupním řádem ČTA Členství fyzických osob Členem ČTA se může stát jakákoliv fyzická osoba, bez ohledu na státní příslušnost či bydliště, pokud souhlasí se Stanovami a ztotožňuje se s obsahem a formou činnosti ČTA dle Stanov Fyzické osoby, které jsou mladší než 18 let, se mohou stát členy ČTA pouze s písemným souhlasem jejich zákonného zástupce Členství fyzických osob vzniká registrací provedenou sekretariátem, sportovním oddílem či klubem, nebo prostřednictvím informačního systému ČTA (dále jen IS ČTA ) na základě řádně vyplněné přihlášky Dokladem o členství fyzické osoby je licence ČTA vystavená na jméno člena Členství právnických osob Členem ČTA se může stát jakákoliv právnická osoba splňující podmínky dle článku 2.3.2, bez ohledu na místo svého sídla, pokud souhlasí se Stanovami a ztotožňuje se s obsahem a formou činnosti ČTA dle Stanov Člen ČTA, který je právnickou osobou, může být pouze sportovním klubem, jehož členy jsou členové ČTA, které jsou fyzickými osobami; zaměstnavatelem nejméně jednoho člena ČTA, který je fyzickou osobou; smluvním partnerem ČTA nebo České triatlonové společnosti, s.r.o.; krajským triatlonovým svazem, nebo jiným subjektem, který je zřízen v rámci daného kraje ČR s příslušnou krajskou působností v oblasti triatlonu Členství právnické osoby vzniká schválením členství Radou, a to na základě řádně vyplněné písemné přihlášky či elektronické přihlášky v IS ČTA, případně uzavřením asociační smlouvy mezi ČTA a danou právnickou osobou Podmínkou vzniku členství právnické osoby je předložení úplného znění stanov či jiných obdobných zakladatelských dokumentů a doložení jmen členů svých statutárních orgánů, jakož i skutečností, na jejichž základě jsou statutární orgány oprávněny jejich jménem jednat. 2/11

3 Členové, kteří jsou právnickými osobami, jsou povinni předkládat ČTA i veškeré změny dokumentů dle článku 2.3.4, jakož i informovat ČTA o změnách členů svých statutárních orgánů. Tito členové zároveň souhlasí s tím, aby ČTA uveřejnila dokumenty dle článku a jména členů jejich statutárních orgánů Zánik členství Členství v ČTA zaniká vystoupením; vyloučením; úmrtím fyzické osoby; zánikem právnické osoby bez právního nástupce; v souladu s asociační smlouvou dle článku Každý člen je oprávněn z ČTA vystoupit na základě písemného oznámení adresovaného sekretariátu ČTA. V takovém případě končí členství dnem doručení oznámení o vystoupení sekretariátu ČTA Příslušný orgán ČTA může člena vyloučit v případě závažného či opakovaného porušení Stanov; závažného či opakovaného porušení jiných dokumentů ČTA závazných pro členy; poškozování dobrého jména ČTA; Přestože má zanikající člen ČTA právního nástupce, jeho členství zaniká v případě, že jeho právním nástupcem je jiný člen sdružení. V případě existence více právních nástupců zanikajícího člena přechází členství na toho z právních nástupců, na kterého má členství přejít na základě rozhodnutí příslušných orgánů dotčených právnických osob, popřípadě dohody všech právních nástupců Další podmínky zániku členství právnické osoby mohou být stanoveny v asociační smlouvě dle článku Čestné členství Čestné členství může Rada udělit osobám, které se zvlášť zasloužily o rozvoj českého triatlonu. Rada je rovněž oprávněna čestné členství odebrat Čestný člen má stejná práva, jako řádní členové Čestný člen nemá povinnost platit členské příspěvky Práva členů Člen má právo hlásit se k členství v ČTA Členové ČTA, kteří mají uhrazen členský příspěvek, mají právo využívat služeb poskytovaných ČTA, nebo prostřednictvím České triatlonové společnosti, s.r.o. a dalších smluvních partnerů, jakož i využívat dalších výhod, které ČTA zajišťuje svým členům při nákupu určitého zboží a vybraných služeb Člen ČTA starší 18 let má právo účastnit se valných hromad ČTA, je-li k tomu delegován členem s hlasovacím právem Hlasovací práva na valné hromadě ČTA mají členové, kteří jsou právnickými osobami, mají ke dni předcházejícímu dni rozeslání pozvánek na příslušnou valnou hromadu zaplaceny členské příspěvky na aktuální kalendářní rok i roky předcházející a jsou členy ČTA nejméně po dobu 6 měsíců. Každý takový člen má jeden hlas. 3/11

4 Členové mají právo podávat orgánům ČTA podněty, týkající se činnosti těchto orgánů a právo odvolávat se proti rozhodnutí, která se těchto členů týkají, k odvolacím orgánům ČTA, je-li takové odvolání přípustné Členové nemají právo samostatně vyhlašovat mistrovské soutěže ani soutěže seriálů Českého poháru a to ani v takové podobě, která by mohla být s mistrovskými, nebo pohárovými závody zaměnitelná Povinnosti členů Každý člen je povinen dodržovat Stanovy, řídit se dokumenty ČTA závaznými pro členy, chránit zájmy ČTA a její majetek. Členové jsou povinni dodržovat předpisy, směrnice, licenční a přestupní řády, technické normy a pravidla soutěží vydávaná ČTA Členové jsou povinni platit členské příspěvky Rada může rozhodnout o tom, že čerpání poskytovaných služeb či výhod bude v případě členů, kteří neuhradí členský příspěvek, omezeno Rada může zároveň rozhodnout, že u takových členů bude omezeno či vyloučeno získávání bodů v rámci pohárových soutěží ČTA uveřejňuje prostřednictvím IS ČTA seznam členů, kteří jsou v prodlení se zaplacením členského příspěvku Každý člen je povinen poskytovat ČTA identifikační, kontaktní a statistické informace určené pro sportovní, organizační a marketingové účely ČTA. Jestliže z platných právních předpisů vyplývá právo člena odmítnout poskytnutí takových informací, je člen oprávněn tak učinit Každý člen, který od ČTA obdrží finanční prostředky, je povinen o těchto prostředcích řádně a v souladu s účetními předpisy účtovat Každý člen, který organizuje závod v triatlonu, je povinen registrovat závod nebo seriál závodů nejpozději 3 měsíce před jejich konáním v informačním systému CzechTriSeries a využívat jednotnou databázi členů ČTA v tomto systému pro registraci startujících a následnou publikaci výsledků závodníků při vytváření propozic a při realizaci závodů dodržovat pravidla triatlonu a soutěžní směrnice schválené pro příslušnou sezonu. Tuto shodu propozic s pravidly a soutěžními směrnicemi je člen povinen v propozicích závodů výslovně uvádět při organizaci závodů vhodným způsobem publikovat a komunikovat logo a název ČTA tak, aby byla zřejmá členská příslušnost k ČTA odvést bez zbytečného odkladu po ukončení závodu 20% z příjmů ze startovného ve prospěch ČTA Členové jsou povinni respektovat vyhlašování mistrovských závodů a závodů Českých pohárů, které je ve výlučné pravomoci ČTA Každý člen je povinen chovat se tak, aby nepoškozoval dobré jméno ČTA Řešení vzájemných sporů mezi členy ČTA má probíhat přednostně prostřednictvím orgánů ČTA Zpracování osobních údajů členů ČTA je oprávněna sama i prostřednictvím třetích osob shromažďovat, vést a zpracovávat identifikační, kontaktní a statistické informace o svých členech, či poskytnutých jejími členy, a to i v případě, že se jedná o osobní údaje dle zvláštních právních předpisů, za účelem výkonu spolkové činnosti, za účelem publikování sportovních výsledků, jakož i za účelem marketingové činnosti. 4/11

5 Údaje o členech, kteří jsou fyzickými osobami, a které jsou vedené a zpracovávané ČTA, zahrnují zejména informace o jméně, datu narození, krevní skupině, klubové příslušnosti, sportovních výsledcích, účasti na závodech, kontaktní informace apod ČTA je oprávněna zpracovávat informace o jménu, datu narození, klubové příslušnosti a sportovních výsledcích člena bez ohledu na případné ukončení členství Člen ČTA není oprávněn zpracovávat a využívat osobní údaje o jiných členech ČTA a tyto publikovat, nebo jinak využívat bez předchozího písemného souhlasu ČTA, který stanoví rozsah a účel takového zpracování ČTA je povinna postupovat při shromažďování osobních údajů, jakož i při jejich uchovávání, zpracovávání a využívání v souladu s příslušnými právními předpisy. 3. ORGÁNY ČTA 3.1. Valná hromada Nejvyšším orgánem ČTA je valná hromada. Jednání valné hromady svolává Rada nejméně 1 ročně Na základě písemné žádosti členů, kteří mají nejméně 1/3 hlasů, jež obsahuje navrhovaný program jednání valné hromady, a po zaplacení administrativního poplatku ve výši 2.000,- Kč za každý takový hlas, je Rada povinna do 30 dnů svolat jednání mimořádné valné hromady Každá první valná hromada následující po ukončení Letních olympijských her je řádnou volební valnou hromadou, na které se volí předseda Rady, členové Rady, Disciplinární komise, Revizní komise a Rozhodčí komise V případě, že počet členů Rady zvolených valnou hromadou klesne pod jednu polovinu, nebo v případě, že zanikne funkční období předsedy Rady, nebo pokud z jiného vážného důvodu předseda Rady nevykonává svou funkci, může Rada rozhodnout o svolání mimořádné volební valné hromady Valná hromada se svolává nejpozději 30 dnů před termínem konání valné hromady, u mimořádné valné hromady pak nejpozději 14 dnů před termínem jejího konání, a to pozvánkou odeslanou písemně a/nebo elektronickou poštou na adresy členů s hlasovacím právem, evidované v IS ČTA a zároveň uveřejněním na oficiálních webových stránkách ČTA Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat: název ČTA, místo, datum a hodinu konání valné hromady a návrh programu jednání valné hromady Rada je povinna zařadit do programu jednání valné hromady písemné návrhy jednotlivých členů doručené Radě nejpozději 14 dnů před termínem konání valné hromady. Návrh musí obsahovat název navrhovaného bodu programu, případně i podkladové materiály a text navrhovaného usnesení. Doplnění programu jednání Rada oznámí členům prostřednictvím elektronické pošty a vyvěšením na oficiálních www stránkách ČTA Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni členové, kteří mají alespoň jednu polovinu hlasů. V případě, že není valná hromada usnášeníschopná v čase, kdy má být jednání valné hromady dle pozvánky zahájeno, koná se po 30 minutách náhradní valná hromada, která má nezměněný program jednání, a která je usnášeníschopná bez ohledu na počet hlasů přítomných členů Není-li dále stanoveno jinak, valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. K rozhodnutí o změně stanov je zapotřebí nejméně dvou třetin hlasů přítomných členů. K rozhodnutí o odvolání předsedy Rady, členů Rady, členů Disciplinární komise, členů Revizní komise a členů Rozhodčí komise, a k následné volbě nových členů těchto orgánů na valné hromadě, která není řádnou volební valnou hromadou dle článku 3.1.3, je zapotřebí nejméně 60% hlasů přítomných členů. 5/11

6 Do výlučné pravomoci valné hromady náleží volba a odvolání předsedy Rady, člena Rady, člena Disciplinární komise, člena Revizní komise a člena Rozhodčí komise; potvrzení kooptace člena Rady, člena Disciplinární komise, člena Revizní komise a člena Rozhodčí komise; schvalování Stanov a jejich změn; schvalování výše ročních členských příspěvků; schvalování disciplinárního řádu a jeho změn; schvalování jednacího řádu valné hromady a jeho změn; schvalování dlouhodobých cílů ČTA; projednávání zprávy o hospodaření ČTA; rozhodnutí o vyloučení člena ČTA; schválení změn majetkové účasti ve společnosti Česká triatlonová společnost s.r.o.; rozhodnutí o zrušení ČTA; valná hromada v takovém případě musí rozhodnout i o rozdělení majetku, resp. způsobu jeho likvidace a jeho použití na vypořádání závazků ČTA; rozhodnutí o rozdělení ČTA nebo o jejím sloučení s jinými subjekty Jednání valné hromady se řídí jednacím řádem valné hromady Jednání se mohou vedle členů ČTA, členů orgánů ČTA a osob pověřených zajištěním průběhu valné hromady zúčastnit se souhlasem valné hromady i třetí osoby jako hosté Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, jehož vyhotovení zabezpečuje Rada. Zápis obsahuje název ČTA, místo a dobu konání valné hromady, jméno předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu, zapisovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů, popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady a rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování Rada Rada je orgán volený valnou hromadou, který má 5 členů včetně předsedy Rady. Rada se schází nejméně 4 ročně V čele Rady stojí předseda Rady, který je statutárním zástupcem a nejvyšším představitelem ČTA oprávněným jednat samostatně jejím jménem. Předsedu Rady volí valná hromada. V případě zániku funkčního období předsedy Rady se statutárním zástupcem ČTA oprávněným jednat samostatně jejím jménem stává na dobu do konání nejbližšího následujícího jednání valné hromady, která zvolí nového předsedu Rady, člen Rady pověřený k tomu Radou Rada vykonává veškeré činnosti, které nejsou Stanovami svěřeny do působnosti jiných orgánů ČTA, a to zejména: zajišťuje a dohlíží na plnění cílů stanovených valnou hromadou; schvaluje rozpočet ČTA; odpovídá za hospodaření ČTA a předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření; vykonává práva, která ČTA náleží z titulu společníka (či jediného společníka) společnosti Česká triatlonová společnost, s.r.o., odpovídá za aktuálnost obsahu zakládacích dokumentů České triatlonové společnosti, s.r.o., a dohlíží na její činnost; 6/11

7 schvaluje organizační řád, jednací řád Rady, licenční a přestupní řád, soutěžní směrnice, metodiky a pravidla triatlonu; rozhoduje o členství ČTA v národních i mezinárodních organizacích; uděluje a odebírá čestné členství v ČTA; stanoví pravidla pro užívání majetku ČTA včetně užívání ochranných známek a loga ČTA; uzavírá s členy, kteří jsou právnickými osobami, asociační smlouvy; rozhoduje o výši přídělu do rezervního fondu, i o čerpání z rezervního fondu; objednává zajišťování služeb dle těchto stanov pro členy ČTA, a to zejména u společnosti Česká triatlonová společnost s.r.o.; v případě potřeby mění sídlo ČTA. Změna sídla podléhá následnému schválení nejbližší valnou hromadou ČTA; stanovuje výši členského příspěvku členům, kteří odmítnou poskytnout ČTA kontaktní informace; rozhoduje o dalších otázkách, které jí svěřují tyto stanovy Rada je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Rady. Každý člen Rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Rady Jednání Rady se řídí jednacím řádem Rady Členům Rady náleží za výkon jejich funkce měsíční odměna ve výši stanovené rozhodnutím valné hromady Disciplinární komise Disciplinární komise je nezávislým orgánem ČTA voleným valnou hromadou, který má 5 členů. Disciplinární komise volí ze svého středu předsedu Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky členů ČTA a ukládá tresty dle disciplinárního řádu ČTA; předkládá valné hromadě zprávy o své činnosti Disciplinární komise je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Disciplinární komise přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů komise. Každý člen disciplinární komise má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy disciplinární komise Předseda nebo jím pověřený člen disciplinární komise je oprávněn účastnit se jednání Rady na základě předchozího oznámení svého zájmu o účast, či na základě pozvání Rady Revizní komise Revizní komise je nezávislým orgánem ČTA voleným valnou hromadou, který má 5 členů. Revizní komise volí ze svého středu předsedu Revizní komise kontroluje hospodaření ČTA upozorňuje Radu a ČTA na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy na jejich řešení; vyjadřuje se ke zprávě o hospodaření ČTA předkládané Radou valné hromadě; 7/11

8 předkládá valné hromadě zprávy o své činnosti Revizní komise je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Revizní komise přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů komise. Každý člen revizní komise má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy revizní komise Předseda nebo jím pověřený člen revizní komise je oprávněn účastnit se jednání Rady na základě předchozího oznámení svého zájmu o účast, či na základě pozvání Rady Rozhodčí komise Rozhodčí komise je nezávislým orgánem ČTA voleným valnou hromadou, který má 5 členů. Rozhodčí komise volí ze svého středu předsedu Rozhodčí komise rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí Disciplinární komise; rozhoduje ve věci sporů mezi členy ČTA vyplývajících z dokumentů ČTA závazných pro členy; předkládá valné hromadě zprávy o své činnosti Rozhodčí komise je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodčí komise přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů komise. Každý člen rozhodčí komise má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy rozhodčí komise Předseda nebo jím pověřený člen rozhodčí komise je oprávněn účastnit se jednání Rady na základě předchozího oznámení svého zájmu o účast, či na základě pozvání Rady V případě, že Rada nesplní svou povinnost svolat mimořádnou valnou hromadu dle článku 3.1.1, je předseda rozhodčí komise je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu, a to do 30 dnů od okamžiku, kdy byl seznámen s žádostí o svolání mimořádné valné hromady a se skutečností, že Rada svou povinnost mimořádnou valnou hromadu svolat nesplnila Funkční období členů volených orgánů Funkční období všech členů volených orgánů ČTA (předseda Rady, Rada, Disciplinární komise, Revizní komise a Rozhodčí komise) činí 4 roky, končí však konáním řádné volební valné hromady ČTA Zaniká-li funkce člena voleného orgánu ČTA uplynutím funkčního období, nezanikne dříve, než dojde ke zvolení nového člena takového orgánu ČTA. Funkce člena voleného orgánu ČTA však zaniká nejpozději uplynutím 3 měsíců od uplynutí funkčního období Členové volených orgánů ČTA mohou být kdykoliv ze své funkce odvoláni Opětovná volba člena voleného orgánu je možná Člen voleného orgánu ČTA může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným Radě. Výkon funkce člena voleného orgánu, který odstoupil ze své funkce, končí uplynutím 2 měsíců od oznámení odstoupení Radě, jestliže v oznámení není uvedeno pozdější datum zániku funkce. Rada může na návrh odstupujícího člena voleného orgánu schválit i jiný okamžik zániku funkce Pokud počet členů voleného orgánu ČTA neklesl pod jednu polovinu zvolených členů daného orgánu, může daný orgán kooptovat náhradní členy takového orgánu, a to do doby konání nejbližšího následujícího jednání valné hromady, která buď kooptaci těchto náhradníků schválí, nebo dovolí nové členy takového orgánu. 8/11

9 3.7. Společná ustanovení o orgánech ČTA Náklady činnosti orgánů ČTA nese ČTA Členové volených orgánů ČTA jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit ČTA škodu Funkce člena voleného orgánu ČTA není slučitelná s funkcí člena jiného voleného orgánu ČTA Sekretariát Operativní a administrativní činnost ČTA zajišťuje sekretariát Činnost sekretariátu se řídí organizačním řádem. 4. ČINNOST A HOSPODAŘENÍ ČTA 4.1. Základní služby poskytované členům evidence členů prostřednictvím IS ČTA, která slouží pro jednoznačnou identifikaci závodníků a jejich sportovních výsledků na závodech, které pořádají členové ČTA a pro mistrovské a pohárové závody vyhlašované ČTA; evidence závodů, přihlášek, výsledků závodů a výsledků mistrovských a pohárových závodů prostřednictvím IS ČTA; evidence všech závodů a ostatních sérií, které pořádají členové ČTA prostřednictvím IS ČTA; informační služby; komunikace činnosti ČTA a problematiky triatlonu k odborné i laické veřejnosti, propagace triatlonu a akcí, které jsou určeny pro členy ČTA; koordinace, řízení, podpora a výchova talentované mládeže; reprezentace ČTA na úrovni partnerských organizací státu, nadnárodních organizací i partnerských organizací jiných zemí; zastupování triatlonového hnutí v mezinárodních i domácích sportovních organizacích a orgánech a hájení zájmů členů ČTA v těchto orgánech; koordinace termínů domácích vyhlašovaných závodů, udržování aktuální termínové listiny všech akcí, které pořádají nebo spolupořádají členové ČTA; vytváření metodických a organizačních podmínek, vydávání základních závazných norem s celostátní působností; zabezpečování školení a přípravy trenérů, rozhodčích a dalších pracovníků; vyhlašování a organizace či spoluorganizace mezinárodních, mistrovských a pohárových soutěží všech věkových kategorií; řízení a zajišťování státní reprezentace ČR v triatlonu Členské výhody ČTA s cílem maximalizovat členské výhody pro členy ČTA zřídila obchodní společnost Česká triatlonová společnost s.r.o. (ČTS) ČTA tak prostřednictvím ČTS maximalizuje výhody pro členy ČTA, plynoucí z množství členů ČTA, podpořené obchodně-marketingovým potenciálem sportovních akcí a státní reprezentací. 9/11

10 ČTS je oprávněna využívat sama, nebo prostřednictvím svých obchodních partnerů, veškeré dostupné kontakty a spojení na členy ČTA k obchodním a marketingovým účelům Financování činnosti ČTA Činnost ČTA je financována členskými příspěvky, dotacemi, dary a ziskem České triatlonové společnosti, s.r.o Z účelově vázaných dotací či darů, bude 20% použito pro účely financování vlastní činnosti ČTA a zbývající část bude poskytnuta k účelu, k němuž byla dotace či dar určena, za předpokladu, že takový postup nebude v rozporu s pravidly, za kterých byla dotace či dar poskytnuta Výši ročních členských příspěvků stanovuje valná hromada Roční členský příspěvek je splatný do konce měsíce ledna kalendářního roku. V případě, že členství v ČTA vznikne v průběhu kalendářního roku, platí se poplatek ve výši 100% (pokud členství vznikne v době od 1.1. do 30.6.) nebo 50% (pokud členství vznikne v době od 1.7. do ) a je splatný do 30 dnů ode dne vzniku členství. Pro případ prodlení se zaplacením členského příspěvku je člen povinen platit úrok z prodlení ve výši 10% ročně Členský příspěvek člena, který je právnickou osobou, může být upraven v asociační smlouvě, a to jak jeho výše, tak jeho splatnost Rezervní fond ČTA vytváří rezervní fond určený ke krytí výpadků financování činnosti ČTA Maximální výše rezervního fondu činí 1 mil. Kč Do rezervního fondu bude ročně přidělováno 5% příjmů ČTA Práva k soutěžím ČTA je výhradním vyhlašovatelem a vlastníkem všech práv k mistrovským soutěžím ve všech sportovních kombinacích triatlonu dle článku a dalších příbuzných odvětví ve všech věkových kategoriích a dále závodů zařazených do seriálů Českého poháru, jakožto i dalších společenských akcí vyhlášených ČTA, které realizuje sama, nebo prostřednictvím svých dodavatelů na základě předpisů, které pro tento účel vydává ČTA je majitelem práv poskytnutých ITU, ETU, WQF při pořádání mezinárodních závodů řízených těmito federacemi na území České republiky ČTA je výhradním vlastníkem všech komerčních, reklamních, televizních, rozhlasových práv, práv na fotografické snímky a audiovizuální snímání, všech marketingových a ostatních práv zde výslovně neuvedených (dále jen práva ), vztahujících se ke všem soutěžím a akcím vyhlašovaným ČTA na území České republiky Tato práva mohou být smluvně delegována na společnost Česká triatlonová společnost, s.r.o., která tak bude oprávněna s těmito právy obchodně disponovat. 5. ZRUŠOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 5.1. Zrušovací ustanovení Těmito stanovami se nahrazují dosavadní stanovy Českého svazu triatlonu o.s. registrované Ministerstvem vnitra ČR dne pod č.j. VSP/1-914/90 R, se změnami registrovanými dne , , , a (dále jen dosavadní stanovy ). 10/11

11 5.2. Přechodná ustanovení Výkonný výbor dle dosavadních stanov se považuje za Radu ČTA dle Stanov. Členové výkonného výboru dle dosavadních stanov se považují za členy Rady ČTA dle Stanov. Předseda výkonného výboru dle dosavadních stanov se považuje za předsedu Rady ČTA dle Stanov Rada dle dosavadních stanov se zrušuje a členství členů Rady dle dosavadních stanov zaniká účinností Stanov Členové Rozhodčí komise, Revizní komise a Disciplinární komise dle dosavadních stanov se považují za členy příslušných komisí dle Stanov Délka funkčních období členů orgánů dle dosavadních stanov není Stanovami dotčena a jejich funkční období trvá do nejbližší následující řádné volební valné hromady Dosavadní členové Českého svazu triatlonu o.s., ať již jde o fyzické či právnické osoby, se považují za členy ČTA podle Stanov Závěrečná ustanovení Stanovy byly schváleny rozhodnutím valné hromady dne Stanovy nabývají účinností dnem jejich registrace Ministerstvem vnitra ČR. Dne: Ing. Jaromír Horák předseda Rady Česká Triatlonová Asociace 11/11

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Zakladatelé prohlašují, že posláním a cílem klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:

Více

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic 1 Článek 1 Vznik, název a sídlo 1. Název klubu zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 2. Sídlo klubu je na adrese: Ke Spofě 19, Praha 4, 143 00 3.

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení STANOVY ORLA ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení 1) Název spolku je Orel. 2) Orel je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon ). 3) Orel je zapsaným

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha Preambule 1. I.Český Lawn - Tennis Klub Praha (dále jen Klub nebo I.ČLTK ) je spolkem, založeným za účelem podpory sportovních aktivit svých členů a rozvoje

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s..

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku:. (dále rovněž spolek ). Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. 2. Sídlo spolku:... Komentář:

Více

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení ..STANOVY SPOLKU Právní úprava spolků v novém občanském zákoníku (dále jen NOZ) je zachycena v ustanovení 214 a následující. Spolek musí bezpodmínečně respektovat závazná pravidla, která zákon stanovuje

Více

S T A N O V Y ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ASOCIACE PRVOLIGOVÝCH KLUBŮ

S T A N O V Y ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ASOCIACE PRVOLIGOVÝCH KLUBŮ S T A N O V Y ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ASOCIACE PRVOLIGOVÝCH KLUBŮ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ K řízení své nejvyšší soutěže NBL a k ochraně a prosazení svých zájmů založili kluby NBL toto zájmové

Více

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Posláním a cílem Klubu chovatelů Collií a Sheltií (dále jen Klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

STANOVY SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s.

STANOVY SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s. STANOVY SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a sídlo Spolku 1) Název v češtině zní: SČS Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s. (dále jen Spolek) 2) Název v angličtině

Více

STANOVY ČESKÉHO SVAZU JUDA

STANOVY ČESKÉHO SVAZU JUDA STANOVY ČESKÉHO SVAZU JUDA OBSAH: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 7 Článek 1.... 7 Úvodní ustanovení... 7 Článek 2.... 7 Název... 7 Článek 3.... 7 Sídlo... 7 Článek 4.... 8 Cíl činnosti... 8 Článek 5.... 8 Hlavní

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF)

Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF) Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF) spolek Úplné znění ke dni 17. 9. 2014 Článek I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Asociace pro evropské fondy, z.s. (dále jen spolek nebo také APEF ) 2. Spolek

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC

Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC I. Úvodní ustanovení 1.1 GOLF CLUB OLOMOUC (dále jen Klub nebo Spolek ) je spolkem ve smyslu 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Klub je organizovaným

Více

ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY

ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Český svaz pole & art sports, z.s. Lze používat i zkratku: ČESPAS, z.s. (dále je v textu uváděn

Více

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s.

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Část 1. Základní ustanovení čl. I. Název a sídlo spolku 1) Název spolku je: Česká glaukomová společnost z. s. (dále již jen jako spolek). 2) Sídlem spolku

Více

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s.

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. ČÁST I SPOLEK Čl. 1 NÁZEV A SÍDLO 1) Název: MAS Broumovsko+, z. s. (dále jen spolek" nebo MAS") 2) Sídlo: Klášterní čp. 1, 55001 Broumov Čl. 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1)

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

Česká asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních letadel, z.s.

Česká asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních letadel, z.s. Česká asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních letadel, z.s. STANOVY SPOLKU Úplné znění ke dni 13.11.2014 Stránka 1 z 10 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Česká asociace profesionálních

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s.

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. čl. 1 Základní ustanovení Basketbalový klub Nový Jičín, který přijal tyto stanovy, je podle zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku spolkem což je

Více