STANOVY ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE"

Transkript

1 STANOVY ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE dále jen Stanovy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Právní postavení Česká Triatlonová Asociace o.s. (dále též ČTA ) je občanským sdružením, které vzniklo dne pod názvem Český svaz triatlonu o.s. za účelem zajištění sportovní činnosti svých členů ČTA je registrováno Ministerstvem vnitra České republiky pod č.j. VSP/1-914/90 R Identifikační číslo ČTA je ČTA je právnickou osobou, která v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. ČTA uznává právní, organizační a finanční samostatnost svých členů a neodpovídá za jejich závazky Název a sídlo ČTA vystupuje pod názvem Česká Triatlonová Asociace o.s. a používá zkratku ČTA. V anglickojazyčném překladu vystupuje ČTA pod názvem Czech Triathlon Association a používá zkratku CTA Sídlem ČTA je: Praha 6, Zátopkova 100/2, P.O. Box 40, PSČ Trvání ČTA ČTA je založena na dobu neurčitou Poslání ČTA ČTA sdružuje sportovní oddíly, kluby, tělovýchovné kolektivy, krajské triatlonové svazy, obchodní společnosti a další právnické a fyzické osoby ČTA pečuje o rozvoj a kultivaci sportovního prostředí v ČR ve sportovních kombinacích aquatlon (plavání a běh), zimní triatlon (běh, horské(mtb) kolo, lyže-běh), triatlon (plavání, kolo, běh), terénní triatlon (plavání, MTB kolo, běh), duatlon (běh, kolo, běh), kvadriatlon (plavání, kajak, kolo, běh) a paratriatlon (triatlon, technicky přizpůsobený pro handicapované závodníky), dále jen triatlon, nebo triatlonové hnutí ČTA chrání práva a zájmy svých členů a přispívá k uspokojování jejich potřeb ČTA vytváří metodické a organizační podmínky triatlonového hnutí, vydává základní normy s celostátní působností, zabezpečuje školení a přípravu trenérů, rozhodčích a dalších pracovníků. ČTA organizuje či spoluorganizuje a řídí domácí soutěže a pohárové seriály v triatlonu, případně mezinárodní soutěže v triatlonu na území ČR. ČTA řídí a zajišťuje státní reprezentaci ČR v triatlonu, včetně přípravy talentované mládeže Poslání ČTA je konkretizováno souborem výhod a služeb pro členy, které jsou uvedeny dále v těchto Stanovách. 1/11

2 1.5. Členství ČTA v dalších organizacích ČTA je členem Českého Olympijského výboru (ČOV) a Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV). Případná změna členství ve střešní organizaci ČSTV může být v případě potřeby provedena z rozhodnutí Rady ČTA ČTA zastupuje triatlonové hnutí ČR v mezinárodních organizacích, zejména v European Triathlon Union (ETU), International Triathlon Union (ITU) a World Quadriathlon Federation (WQF). Základní dokumenty těchto mezinárodních organizací musí být v nezbytné míře respektovány při organizaci činnosti ČTA ČTA spolupracuje s orgány ČR a dalšími tělovýchovnými, sportovními a společenskými organizacemi a hájí při tom zájmy svých členů. 2. ČLENSTVÍ 2.1. Druhy členství ČTA sdružuje fyzické a právnické osoby. Vztahy vyplývající z členství fyzických osob v ČTA, které jsou zároveň členy právnických osob, které jsou samy členy ČTA, zejména vztahy vyplývající z členství ve sportovních oddílech či klubech, jsou upraveny licenčním a přestupním řádem ČTA Členství fyzických osob Členem ČTA se může stát jakákoliv fyzická osoba, bez ohledu na státní příslušnost či bydliště, pokud souhlasí se Stanovami a ztotožňuje se s obsahem a formou činnosti ČTA dle Stanov Fyzické osoby, které jsou mladší než 18 let, se mohou stát členy ČTA pouze s písemným souhlasem jejich zákonného zástupce Členství fyzických osob vzniká registrací provedenou sekretariátem, sportovním oddílem či klubem, nebo prostřednictvím informačního systému ČTA (dále jen IS ČTA ) na základě řádně vyplněné přihlášky Dokladem o členství fyzické osoby je licence ČTA vystavená na jméno člena Členství právnických osob Členem ČTA se může stát jakákoliv právnická osoba splňující podmínky dle článku 2.3.2, bez ohledu na místo svého sídla, pokud souhlasí se Stanovami a ztotožňuje se s obsahem a formou činnosti ČTA dle Stanov Člen ČTA, který je právnickou osobou, může být pouze sportovním klubem, jehož členy jsou členové ČTA, které jsou fyzickými osobami; zaměstnavatelem nejméně jednoho člena ČTA, který je fyzickou osobou; smluvním partnerem ČTA nebo České triatlonové společnosti, s.r.o.; krajským triatlonovým svazem, nebo jiným subjektem, který je zřízen v rámci daného kraje ČR s příslušnou krajskou působností v oblasti triatlonu Členství právnické osoby vzniká schválením členství Radou, a to na základě řádně vyplněné písemné přihlášky či elektronické přihlášky v IS ČTA, případně uzavřením asociační smlouvy mezi ČTA a danou právnickou osobou Podmínkou vzniku členství právnické osoby je předložení úplného znění stanov či jiných obdobných zakladatelských dokumentů a doložení jmen členů svých statutárních orgánů, jakož i skutečností, na jejichž základě jsou statutární orgány oprávněny jejich jménem jednat. 2/11

3 Členové, kteří jsou právnickými osobami, jsou povinni předkládat ČTA i veškeré změny dokumentů dle článku 2.3.4, jakož i informovat ČTA o změnách členů svých statutárních orgánů. Tito členové zároveň souhlasí s tím, aby ČTA uveřejnila dokumenty dle článku a jména členů jejich statutárních orgánů Zánik členství Členství v ČTA zaniká vystoupením; vyloučením; úmrtím fyzické osoby; zánikem právnické osoby bez právního nástupce; v souladu s asociační smlouvou dle článku Každý člen je oprávněn z ČTA vystoupit na základě písemného oznámení adresovaného sekretariátu ČTA. V takovém případě končí členství dnem doručení oznámení o vystoupení sekretariátu ČTA Příslušný orgán ČTA může člena vyloučit v případě závažného či opakovaného porušení Stanov; závažného či opakovaného porušení jiných dokumentů ČTA závazných pro členy; poškozování dobrého jména ČTA; Přestože má zanikající člen ČTA právního nástupce, jeho členství zaniká v případě, že jeho právním nástupcem je jiný člen sdružení. V případě existence více právních nástupců zanikajícího člena přechází členství na toho z právních nástupců, na kterého má členství přejít na základě rozhodnutí příslušných orgánů dotčených právnických osob, popřípadě dohody všech právních nástupců Další podmínky zániku členství právnické osoby mohou být stanoveny v asociační smlouvě dle článku Čestné členství Čestné členství může Rada udělit osobám, které se zvlášť zasloužily o rozvoj českého triatlonu. Rada je rovněž oprávněna čestné členství odebrat Čestný člen má stejná práva, jako řádní členové Čestný člen nemá povinnost platit členské příspěvky Práva členů Člen má právo hlásit se k členství v ČTA Členové ČTA, kteří mají uhrazen členský příspěvek, mají právo využívat služeb poskytovaných ČTA, nebo prostřednictvím České triatlonové společnosti, s.r.o. a dalších smluvních partnerů, jakož i využívat dalších výhod, které ČTA zajišťuje svým členům při nákupu určitého zboží a vybraných služeb Člen ČTA starší 18 let má právo účastnit se valných hromad ČTA, je-li k tomu delegován členem s hlasovacím právem Hlasovací práva na valné hromadě ČTA mají členové, kteří jsou právnickými osobami, mají ke dni předcházejícímu dni rozeslání pozvánek na příslušnou valnou hromadu zaplaceny členské příspěvky na aktuální kalendářní rok i roky předcházející a jsou členy ČTA nejméně po dobu 6 měsíců. Každý takový člen má jeden hlas. 3/11

4 Členové mají právo podávat orgánům ČTA podněty, týkající se činnosti těchto orgánů a právo odvolávat se proti rozhodnutí, která se těchto členů týkají, k odvolacím orgánům ČTA, je-li takové odvolání přípustné Členové nemají právo samostatně vyhlašovat mistrovské soutěže ani soutěže seriálů Českého poháru a to ani v takové podobě, která by mohla být s mistrovskými, nebo pohárovými závody zaměnitelná Povinnosti členů Každý člen je povinen dodržovat Stanovy, řídit se dokumenty ČTA závaznými pro členy, chránit zájmy ČTA a její majetek. Členové jsou povinni dodržovat předpisy, směrnice, licenční a přestupní řády, technické normy a pravidla soutěží vydávaná ČTA Členové jsou povinni platit členské příspěvky Rada může rozhodnout o tom, že čerpání poskytovaných služeb či výhod bude v případě členů, kteří neuhradí členský příspěvek, omezeno Rada může zároveň rozhodnout, že u takových členů bude omezeno či vyloučeno získávání bodů v rámci pohárových soutěží ČTA uveřejňuje prostřednictvím IS ČTA seznam členů, kteří jsou v prodlení se zaplacením členského příspěvku Každý člen je povinen poskytovat ČTA identifikační, kontaktní a statistické informace určené pro sportovní, organizační a marketingové účely ČTA. Jestliže z platných právních předpisů vyplývá právo člena odmítnout poskytnutí takových informací, je člen oprávněn tak učinit Každý člen, který od ČTA obdrží finanční prostředky, je povinen o těchto prostředcích řádně a v souladu s účetními předpisy účtovat Každý člen, který organizuje závod v triatlonu, je povinen registrovat závod nebo seriál závodů nejpozději 3 měsíce před jejich konáním v informačním systému CzechTriSeries a využívat jednotnou databázi členů ČTA v tomto systému pro registraci startujících a následnou publikaci výsledků závodníků při vytváření propozic a při realizaci závodů dodržovat pravidla triatlonu a soutěžní směrnice schválené pro příslušnou sezonu. Tuto shodu propozic s pravidly a soutěžními směrnicemi je člen povinen v propozicích závodů výslovně uvádět při organizaci závodů vhodným způsobem publikovat a komunikovat logo a název ČTA tak, aby byla zřejmá členská příslušnost k ČTA odvést bez zbytečného odkladu po ukončení závodu 20% z příjmů ze startovného ve prospěch ČTA Členové jsou povinni respektovat vyhlašování mistrovských závodů a závodů Českých pohárů, které je ve výlučné pravomoci ČTA Každý člen je povinen chovat se tak, aby nepoškozoval dobré jméno ČTA Řešení vzájemných sporů mezi členy ČTA má probíhat přednostně prostřednictvím orgánů ČTA Zpracování osobních údajů členů ČTA je oprávněna sama i prostřednictvím třetích osob shromažďovat, vést a zpracovávat identifikační, kontaktní a statistické informace o svých členech, či poskytnutých jejími členy, a to i v případě, že se jedná o osobní údaje dle zvláštních právních předpisů, za účelem výkonu spolkové činnosti, za účelem publikování sportovních výsledků, jakož i za účelem marketingové činnosti. 4/11

5 Údaje o členech, kteří jsou fyzickými osobami, a které jsou vedené a zpracovávané ČTA, zahrnují zejména informace o jméně, datu narození, krevní skupině, klubové příslušnosti, sportovních výsledcích, účasti na závodech, kontaktní informace apod ČTA je oprávněna zpracovávat informace o jménu, datu narození, klubové příslušnosti a sportovních výsledcích člena bez ohledu na případné ukončení členství Člen ČTA není oprávněn zpracovávat a využívat osobní údaje o jiných členech ČTA a tyto publikovat, nebo jinak využívat bez předchozího písemného souhlasu ČTA, který stanoví rozsah a účel takového zpracování ČTA je povinna postupovat při shromažďování osobních údajů, jakož i při jejich uchovávání, zpracovávání a využívání v souladu s příslušnými právními předpisy. 3. ORGÁNY ČTA 3.1. Valná hromada Nejvyšším orgánem ČTA je valná hromada. Jednání valné hromady svolává Rada nejméně 1 ročně Na základě písemné žádosti členů, kteří mají nejméně 1/3 hlasů, jež obsahuje navrhovaný program jednání valné hromady, a po zaplacení administrativního poplatku ve výši 2.000,- Kč za každý takový hlas, je Rada povinna do 30 dnů svolat jednání mimořádné valné hromady Každá první valná hromada následující po ukončení Letních olympijských her je řádnou volební valnou hromadou, na které se volí předseda Rady, členové Rady, Disciplinární komise, Revizní komise a Rozhodčí komise V případě, že počet členů Rady zvolených valnou hromadou klesne pod jednu polovinu, nebo v případě, že zanikne funkční období předsedy Rady, nebo pokud z jiného vážného důvodu předseda Rady nevykonává svou funkci, může Rada rozhodnout o svolání mimořádné volební valné hromady Valná hromada se svolává nejpozději 30 dnů před termínem konání valné hromady, u mimořádné valné hromady pak nejpozději 14 dnů před termínem jejího konání, a to pozvánkou odeslanou písemně a/nebo elektronickou poštou na adresy členů s hlasovacím právem, evidované v IS ČTA a zároveň uveřejněním na oficiálních webových stránkách ČTA Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat: název ČTA, místo, datum a hodinu konání valné hromady a návrh programu jednání valné hromady Rada je povinna zařadit do programu jednání valné hromady písemné návrhy jednotlivých členů doručené Radě nejpozději 14 dnů před termínem konání valné hromady. Návrh musí obsahovat název navrhovaného bodu programu, případně i podkladové materiály a text navrhovaného usnesení. Doplnění programu jednání Rada oznámí členům prostřednictvím elektronické pošty a vyvěšením na oficiálních www stránkách ČTA Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni členové, kteří mají alespoň jednu polovinu hlasů. V případě, že není valná hromada usnášeníschopná v čase, kdy má být jednání valné hromady dle pozvánky zahájeno, koná se po 30 minutách náhradní valná hromada, která má nezměněný program jednání, a která je usnášeníschopná bez ohledu na počet hlasů přítomných členů Není-li dále stanoveno jinak, valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. K rozhodnutí o změně stanov je zapotřebí nejméně dvou třetin hlasů přítomných členů. K rozhodnutí o odvolání předsedy Rady, členů Rady, členů Disciplinární komise, členů Revizní komise a členů Rozhodčí komise, a k následné volbě nových členů těchto orgánů na valné hromadě, která není řádnou volební valnou hromadou dle článku 3.1.3, je zapotřebí nejméně 60% hlasů přítomných členů. 5/11

6 Do výlučné pravomoci valné hromady náleží volba a odvolání předsedy Rady, člena Rady, člena Disciplinární komise, člena Revizní komise a člena Rozhodčí komise; potvrzení kooptace člena Rady, člena Disciplinární komise, člena Revizní komise a člena Rozhodčí komise; schvalování Stanov a jejich změn; schvalování výše ročních členských příspěvků; schvalování disciplinárního řádu a jeho změn; schvalování jednacího řádu valné hromady a jeho změn; schvalování dlouhodobých cílů ČTA; projednávání zprávy o hospodaření ČTA; rozhodnutí o vyloučení člena ČTA; schválení změn majetkové účasti ve společnosti Česká triatlonová společnost s.r.o.; rozhodnutí o zrušení ČTA; valná hromada v takovém případě musí rozhodnout i o rozdělení majetku, resp. způsobu jeho likvidace a jeho použití na vypořádání závazků ČTA; rozhodnutí o rozdělení ČTA nebo o jejím sloučení s jinými subjekty Jednání valné hromady se řídí jednacím řádem valné hromady Jednání se mohou vedle členů ČTA, členů orgánů ČTA a osob pověřených zajištěním průběhu valné hromady zúčastnit se souhlasem valné hromady i třetí osoby jako hosté Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, jehož vyhotovení zabezpečuje Rada. Zápis obsahuje název ČTA, místo a dobu konání valné hromady, jméno předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu, zapisovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů, popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady a rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování Rada Rada je orgán volený valnou hromadou, který má 5 členů včetně předsedy Rady. Rada se schází nejméně 4 ročně V čele Rady stojí předseda Rady, který je statutárním zástupcem a nejvyšším představitelem ČTA oprávněným jednat samostatně jejím jménem. Předsedu Rady volí valná hromada. V případě zániku funkčního období předsedy Rady se statutárním zástupcem ČTA oprávněným jednat samostatně jejím jménem stává na dobu do konání nejbližšího následujícího jednání valné hromady, která zvolí nového předsedu Rady, člen Rady pověřený k tomu Radou Rada vykonává veškeré činnosti, které nejsou Stanovami svěřeny do působnosti jiných orgánů ČTA, a to zejména: zajišťuje a dohlíží na plnění cílů stanovených valnou hromadou; schvaluje rozpočet ČTA; odpovídá za hospodaření ČTA a předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření; vykonává práva, která ČTA náleží z titulu společníka (či jediného společníka) společnosti Česká triatlonová společnost, s.r.o., odpovídá za aktuálnost obsahu zakládacích dokumentů České triatlonové společnosti, s.r.o., a dohlíží na její činnost; 6/11

7 schvaluje organizační řád, jednací řád Rady, licenční a přestupní řád, soutěžní směrnice, metodiky a pravidla triatlonu; rozhoduje o členství ČTA v národních i mezinárodních organizacích; uděluje a odebírá čestné členství v ČTA; stanoví pravidla pro užívání majetku ČTA včetně užívání ochranných známek a loga ČTA; uzavírá s členy, kteří jsou právnickými osobami, asociační smlouvy; rozhoduje o výši přídělu do rezervního fondu, i o čerpání z rezervního fondu; objednává zajišťování služeb dle těchto stanov pro členy ČTA, a to zejména u společnosti Česká triatlonová společnost s.r.o.; v případě potřeby mění sídlo ČTA. Změna sídla podléhá následnému schválení nejbližší valnou hromadou ČTA; stanovuje výši členského příspěvku členům, kteří odmítnou poskytnout ČTA kontaktní informace; rozhoduje o dalších otázkách, které jí svěřují tyto stanovy Rada je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Rady. Každý člen Rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Rady Jednání Rady se řídí jednacím řádem Rady Členům Rady náleží za výkon jejich funkce měsíční odměna ve výši stanovené rozhodnutím valné hromady Disciplinární komise Disciplinární komise je nezávislým orgánem ČTA voleným valnou hromadou, který má 5 členů. Disciplinární komise volí ze svého středu předsedu Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky členů ČTA a ukládá tresty dle disciplinárního řádu ČTA; předkládá valné hromadě zprávy o své činnosti Disciplinární komise je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Disciplinární komise přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů komise. Každý člen disciplinární komise má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy disciplinární komise Předseda nebo jím pověřený člen disciplinární komise je oprávněn účastnit se jednání Rady na základě předchozího oznámení svého zájmu o účast, či na základě pozvání Rady Revizní komise Revizní komise je nezávislým orgánem ČTA voleným valnou hromadou, který má 5 členů. Revizní komise volí ze svého středu předsedu Revizní komise kontroluje hospodaření ČTA upozorňuje Radu a ČTA na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy na jejich řešení; vyjadřuje se ke zprávě o hospodaření ČTA předkládané Radou valné hromadě; 7/11

8 předkládá valné hromadě zprávy o své činnosti Revizní komise je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Revizní komise přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů komise. Každý člen revizní komise má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy revizní komise Předseda nebo jím pověřený člen revizní komise je oprávněn účastnit se jednání Rady na základě předchozího oznámení svého zájmu o účast, či na základě pozvání Rady Rozhodčí komise Rozhodčí komise je nezávislým orgánem ČTA voleným valnou hromadou, který má 5 členů. Rozhodčí komise volí ze svého středu předsedu Rozhodčí komise rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí Disciplinární komise; rozhoduje ve věci sporů mezi členy ČTA vyplývajících z dokumentů ČTA závazných pro členy; předkládá valné hromadě zprávy o své činnosti Rozhodčí komise je schopna se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodčí komise přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů komise. Každý člen rozhodčí komise má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy rozhodčí komise Předseda nebo jím pověřený člen rozhodčí komise je oprávněn účastnit se jednání Rady na základě předchozího oznámení svého zájmu o účast, či na základě pozvání Rady V případě, že Rada nesplní svou povinnost svolat mimořádnou valnou hromadu dle článku 3.1.1, je předseda rozhodčí komise je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu, a to do 30 dnů od okamžiku, kdy byl seznámen s žádostí o svolání mimořádné valné hromady a se skutečností, že Rada svou povinnost mimořádnou valnou hromadu svolat nesplnila Funkční období členů volených orgánů Funkční období všech členů volených orgánů ČTA (předseda Rady, Rada, Disciplinární komise, Revizní komise a Rozhodčí komise) činí 4 roky, končí však konáním řádné volební valné hromady ČTA Zaniká-li funkce člena voleného orgánu ČTA uplynutím funkčního období, nezanikne dříve, než dojde ke zvolení nového člena takového orgánu ČTA. Funkce člena voleného orgánu ČTA však zaniká nejpozději uplynutím 3 měsíců od uplynutí funkčního období Členové volených orgánů ČTA mohou být kdykoliv ze své funkce odvoláni Opětovná volba člena voleného orgánu je možná Člen voleného orgánu ČTA může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným Radě. Výkon funkce člena voleného orgánu, který odstoupil ze své funkce, končí uplynutím 2 měsíců od oznámení odstoupení Radě, jestliže v oznámení není uvedeno pozdější datum zániku funkce. Rada může na návrh odstupujícího člena voleného orgánu schválit i jiný okamžik zániku funkce Pokud počet členů voleného orgánu ČTA neklesl pod jednu polovinu zvolených členů daného orgánu, může daný orgán kooptovat náhradní členy takového orgánu, a to do doby konání nejbližšího následujícího jednání valné hromady, která buď kooptaci těchto náhradníků schválí, nebo dovolí nové členy takového orgánu. 8/11

9 3.7. Společná ustanovení o orgánech ČTA Náklady činnosti orgánů ČTA nese ČTA Členové volených orgánů ČTA jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit ČTA škodu Funkce člena voleného orgánu ČTA není slučitelná s funkcí člena jiného voleného orgánu ČTA Sekretariát Operativní a administrativní činnost ČTA zajišťuje sekretariát Činnost sekretariátu se řídí organizačním řádem. 4. ČINNOST A HOSPODAŘENÍ ČTA 4.1. Základní služby poskytované členům evidence členů prostřednictvím IS ČTA, která slouží pro jednoznačnou identifikaci závodníků a jejich sportovních výsledků na závodech, které pořádají členové ČTA a pro mistrovské a pohárové závody vyhlašované ČTA; evidence závodů, přihlášek, výsledků závodů a výsledků mistrovských a pohárových závodů prostřednictvím IS ČTA; evidence všech závodů a ostatních sérií, které pořádají členové ČTA prostřednictvím IS ČTA; informační služby; komunikace činnosti ČTA a problematiky triatlonu k odborné i laické veřejnosti, propagace triatlonu a akcí, které jsou určeny pro členy ČTA; koordinace, řízení, podpora a výchova talentované mládeže; reprezentace ČTA na úrovni partnerských organizací státu, nadnárodních organizací i partnerských organizací jiných zemí; zastupování triatlonového hnutí v mezinárodních i domácích sportovních organizacích a orgánech a hájení zájmů členů ČTA v těchto orgánech; koordinace termínů domácích vyhlašovaných závodů, udržování aktuální termínové listiny všech akcí, které pořádají nebo spolupořádají členové ČTA; vytváření metodických a organizačních podmínek, vydávání základních závazných norem s celostátní působností; zabezpečování školení a přípravy trenérů, rozhodčích a dalších pracovníků; vyhlašování a organizace či spoluorganizace mezinárodních, mistrovských a pohárových soutěží všech věkových kategorií; řízení a zajišťování státní reprezentace ČR v triatlonu Členské výhody ČTA s cílem maximalizovat členské výhody pro členy ČTA zřídila obchodní společnost Česká triatlonová společnost s.r.o. (ČTS) ČTA tak prostřednictvím ČTS maximalizuje výhody pro členy ČTA, plynoucí z množství členů ČTA, podpořené obchodně-marketingovým potenciálem sportovních akcí a státní reprezentací. 9/11

10 ČTS je oprávněna využívat sama, nebo prostřednictvím svých obchodních partnerů, veškeré dostupné kontakty a spojení na členy ČTA k obchodním a marketingovým účelům Financování činnosti ČTA Činnost ČTA je financována členskými příspěvky, dotacemi, dary a ziskem České triatlonové společnosti, s.r.o Z účelově vázaných dotací či darů, bude 20% použito pro účely financování vlastní činnosti ČTA a zbývající část bude poskytnuta k účelu, k němuž byla dotace či dar určena, za předpokladu, že takový postup nebude v rozporu s pravidly, za kterých byla dotace či dar poskytnuta Výši ročních členských příspěvků stanovuje valná hromada Roční členský příspěvek je splatný do konce měsíce ledna kalendářního roku. V případě, že členství v ČTA vznikne v průběhu kalendářního roku, platí se poplatek ve výši 100% (pokud členství vznikne v době od 1.1. do 30.6.) nebo 50% (pokud členství vznikne v době od 1.7. do ) a je splatný do 30 dnů ode dne vzniku členství. Pro případ prodlení se zaplacením členského příspěvku je člen povinen platit úrok z prodlení ve výši 10% ročně Členský příspěvek člena, který je právnickou osobou, může být upraven v asociační smlouvě, a to jak jeho výše, tak jeho splatnost Rezervní fond ČTA vytváří rezervní fond určený ke krytí výpadků financování činnosti ČTA Maximální výše rezervního fondu činí 1 mil. Kč Do rezervního fondu bude ročně přidělováno 5% příjmů ČTA Práva k soutěžím ČTA je výhradním vyhlašovatelem a vlastníkem všech práv k mistrovským soutěžím ve všech sportovních kombinacích triatlonu dle článku a dalších příbuzných odvětví ve všech věkových kategoriích a dále závodů zařazených do seriálů Českého poháru, jakožto i dalších společenských akcí vyhlášených ČTA, které realizuje sama, nebo prostřednictvím svých dodavatelů na základě předpisů, které pro tento účel vydává ČTA je majitelem práv poskytnutých ITU, ETU, WQF při pořádání mezinárodních závodů řízených těmito federacemi na území České republiky ČTA je výhradním vlastníkem všech komerčních, reklamních, televizních, rozhlasových práv, práv na fotografické snímky a audiovizuální snímání, všech marketingových a ostatních práv zde výslovně neuvedených (dále jen práva ), vztahujících se ke všem soutěžím a akcím vyhlašovaným ČTA na území České republiky Tato práva mohou být smluvně delegována na společnost Česká triatlonová společnost, s.r.o., která tak bude oprávněna s těmito právy obchodně disponovat. 5. ZRUŠOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 5.1. Zrušovací ustanovení Těmito stanovami se nahrazují dosavadní stanovy Českého svazu triatlonu o.s. registrované Ministerstvem vnitra ČR dne pod č.j. VSP/1-914/90 R, se změnami registrovanými dne , , , a (dále jen dosavadní stanovy ). 10/11

11 5.2. Přechodná ustanovení Výkonný výbor dle dosavadních stanov se považuje za Radu ČTA dle Stanov. Členové výkonného výboru dle dosavadních stanov se považují za členy Rady ČTA dle Stanov. Předseda výkonného výboru dle dosavadních stanov se považuje za předsedu Rady ČTA dle Stanov Rada dle dosavadních stanov se zrušuje a členství členů Rady dle dosavadních stanov zaniká účinností Stanov Členové Rozhodčí komise, Revizní komise a Disciplinární komise dle dosavadních stanov se považují za členy příslušných komisí dle Stanov Délka funkčních období členů orgánů dle dosavadních stanov není Stanovami dotčena a jejich funkční období trvá do nejbližší následující řádné volební valné hromady Dosavadní členové Českého svazu triatlonu o.s., ať již jde o fyzické či právnické osoby, se považují za členy ČTA podle Stanov Závěrečná ustanovení Stanovy byly schváleny rozhodnutím valné hromady dne Stanovy nabývají účinností dnem jejich registrace Ministerstvem vnitra ČR. Dne: Ing. Jaromír Horák předseda Rady Česká Triatlonová Asociace 11/11

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Stanovy občanského sdružení Fotbalový klub Horažďovice

Stanovy občanského sdružení Fotbalový klub Horažďovice Stanovy občanského sdružení Fotbalový klub Horažďovice (ve zkratce FK Horažďovice) I. Základní ustanovení Fotbalový klub Horažďovice je občanským sdružením (dále jen sdružení) založeným podle zákona číslo

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOV JITKA Název občanského sdružení: Sídlo: Vsetín 755 01,

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Článek I. Název a sídlo spolku 1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3) IČ: 22708537, registrace provedena

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S.

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Brno, o.s. (dále jen

Více

STANOVY. občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s.

STANOVY. občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s. STANOVY občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s. V Praze, dne 29. srpna 2011 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Za férové ústřední topení, o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Název občanského sdružení:

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

STANOVY: Klub českých velocipedistů v Hrabové o.s.

STANOVY: Klub českých velocipedistů v Hrabové o.s. STANOVY: Klub českých velocipedistů v Hrabové o.s. NÁZEV OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ: Klub českých velocipedistů v Hrabové o.s. SÍDLO SDRUŽENÍ: L.HOSÁKA 996/3 OSTRAVA-BĚLSKÝ LES 700 30 I. PREAMBULE Klub českých

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s.

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s. S T A N O V Y Tenisový klub Jeseník, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Tenisový klub Jeseník, z.s., je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport. Sídlem Tenisového klubu Jeseník,

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STANOVY SPOLKU KRČÍN

STANOVY SPOLKU KRČÍN STANOVY SPOLKU KRČÍN Název spolku: Spolek Krčín (dále jen spolek). Článek I Název spolku Článek II Sídlo spolku Sídlo spolku je na adrese:.. Nové Město nad Metují Článek III Právní postavení spolku 1.

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

SK LOB NOVÁ PAKA, z.s. STANOVY

SK LOB NOVÁ PAKA, z.s. STANOVY SK LOB NOVÁ PAKA, z.s. STANOVY OBSAH: I. Základní ustanovení II. Účel, hlavní a vedlejší činnosti spolku III. Orgány SK IV. Členství V. Oddíly VI. Majetek a hospodaření VII. Závěrečná ustanovení V Nové

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu S T A N O V Y upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu čl. 1 Název sídlo: 1. Název sportovní asociace je: Česká asociace

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů Stanovy ČPOK OBSAH Část I. Obecná ustanovení. 2 1. Jméno, sídlo a vznik obchodní komory 2. Doba trvání 3. Účel obchodní komory 4. Jednací jazyk obchodní komory 5. Předmět činnosti 6. Finanční prostředky

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Stanovy Jihlavské astronomické společnosti

Stanovy Jihlavské astronomické společnosti Stanovy Jihlavské astronomické společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název: Jihlavská astronomická společnost (dále jen JAS ). 2. Formálně užívaná zkratka: JAS. 3. Sídlo: Rohozná u Jihlavy 33, 588 44.

Více

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s.

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem USK PROVOD, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku,

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013. Článek 1 Všeobecná ustanovení

STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013. Článek 1 Všeobecná ustanovení STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Golf Indoor Club Prague o.s. je občanským sdružením dle ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. ze dne 27. 03. 1990,

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

Název. Název spolku zní Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec (dále jen Spolek ). II. Sídlo III. Stanovy

Název. Název spolku zní Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec (dále jen Spolek ). II. Sídlo III. Stanovy STANOVY SPOLKU Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec zakládaného podle úpravy vymezené zněním zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v ustanoveních 214 a následujících I. Název Název spolku

Více

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení STANOVY Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení, (dále jen sdružení) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY Název spolku zní: Spolek rodičů při ZŠ Plaňany Zkratka názvu: SRZŠ Plaňany I. Název spolku II. Právní forma a sídlo spolku 1. Spolek rodičů při ZŠ Plaňany (dále jen

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL I. Název a sídlo Byl založen Spolek Angel, se sídlem Angelovova 3183, 14300 Praha 12, IČ: 47610689, registrace provedena dne 25.11.1992 pod č.j. VSC/1-16530/92-R. II. Právní

Více

Stanovy občanského sdružení ADSUMUS o.s.

Stanovy občanského sdružení ADSUMUS o.s. Stanovy občanského sdružení ADSUMUS o.s. Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Článek 1. Název a sídlo Název občanského sdružení:

Více