ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME"

Transkript

1 ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME I. Úvodní ustanovení a. Tyto smluvní Zvláštní smluvní podmínky netmail s.r.o. pro zařízení Chrome (dále jen ZSP Chrome ) platí pouze pro nákup zařízení Chrome (tj. Chromebooky, Chromeboxy), vedle Všeobecných smluvních podmínek netmail s.r.o. pro prodej zboží (dále jen Podmínky ). V případě rozporu mezi ZSP Chrome a Podmínkami mají přednost ZSP Chrome. b. Prodávající je na základě smlouvy ( Chrome OS for Enterprise Reseller Agreement ) uzavřené mezi společností netmail s.r.o. a společností Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, autorizovaným distributorem společnosti Google pro zařízení Chrome (dále jen Společnost Google ); c. Zařízení Chrome. Zařízeními Chrome se rozumí hardwarové produkty Společnosti Google včetně software (dále v těchto ZSP Chrome Zařízení Chrome či řešení ). II. Zvláštní podmínky pro nákup Zařízení Chrome Využívání řešení Kupujícím podléhá, vedle Podmínek následujícím podmínkám: 1. Licence (a) Licence. Na základě této Kupní smlouvy (vč. Podmínek a ZSP Chrome) uděluje Prodávající protihodnotou za poplatek zahrnutý v Kupní ceně Kupujícímu nevýhradní, dále nepřenosnou licenci bez možnosti sublicence k užívání softwaru k dodanému hardwaru (řešení) v průběhu licenčního období; Kupující s touto licencí souhlasí. (b) Dodání a uvedení do provozu. Pokud Kupující užívá Služby Google Apps na téže doméně, pro kterou hodlá využívat řešení, souhlasí s tím, že nepoužije řešení pro více koncových uživatelů, než pro kolik zřídil účty koncových uživatelů pro Služby Google Apps, a že pro koncové uživatele použije pouze řešení, které aktivoval pro Služby Google Apps. Aby bylo možno doručit nový hardware (Zařízení Chrome) či hardware na výměnu či obnovu na správnou adresu Kupujícího, souhlasí Kupující s tím, že uvědomí Prodávajícího o jakékoliv změně své zasílací adresy alespoň 10 dní před připravovanou zásilkou. (c) Ochrana soukromí. Prodávající (a jeho subdodavatelé) zavedou přiměřená technická a organizační opatření k ochraně dat Kupujícího před náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, změnou či neoprávněným poskytnutím dat a proti neoprávněnému přístupu v souladu s politikou ochrany soukromí Společnosti Google. Dodávka řešení proběhne v souladu s politikou ochrany soukromí. Případné změny v politice ochrany soukromí Google budou prováděny způsobem v ní uvedeným. 2. Úpravy a aktualizace; Náhradní hardware; Aplikace, rozšíření a témata. (a) Úpravy řešení. Prodávající (a jeho subdodavatelé) může podle potřeby provádět komerčně přiměřené změny řešení. Pokud Prodávající (či jeho subdodavatel) provede v řešení zásadní změnu, informuje o této skutečnosti Kupujícího, pokud Kupující požádal prodávajícího prostřednictvím u o oznamování takových změn. Některé funkční rozšíření služeb nemusí na určitém Zařízení Chrome fungovat. (b) Aktualizace Zařízení Chrome. Prodávající (a jeho subdodavatelé) může u určitých modelů Zařízení Chrome ukončit dodávání aktualizací a poskytování služeb technické podpory, je však povinen o této 1

2 skutečnosti informovat Kupujícího alespoň 90 dní předem. Kromě toho je Prodávající povinen v takovém případě poskytnout Kupujícímu možnost získat bezplatně srovnatelný náhradní hardware (i zrenovovaný). Prodávající neposkytne Kupujícímu náhradu za hardware pořízený Kupujícím od třetích stran. (c) Aktualizace softwaru a služeb. Řešení může podle potřeby automaticky stahovat a instalovat aktualizace, jejichž účelem je zlepšit, rozšířit či dále rozvinout řešení a které mohou mít formu opravy chyb, rozšíření funkcí, nových softwarových modulů a/nebo zcela nových verzí (aktualizace). Kupující souhlasí s aktualizacemi (a povoluje Prodávajícímu a jeho subdodavatelům je dodat) v souvislosti s používáním řešení Kupujícím. (d) Náhradní hardware. Nebylo- li dohodnuto jinak, Prodávající a jeho subdodavatelé nemají na základě Kupní smlouvy povinnost poskytnout Kupujícímu náhradní nebo aktualizovaný hardware. Pokud se Prodávající (nebo jeho subdodavatelé) rozhodne pro náhradu hardwaru nebo poskytnutí aktualizací, bude provedení takové náhrady nebo aktualizace zcela na uvážení Společnosti Google a bude podléhat zásadám poskytování služeb technické podpory, platným v té době. (e) K hardwaru, za který Prodávající (nebo jeho subdodavatelé) poskytl Kupujícímu náhradu podle těchto ZSP Chrome (viz předchozí odstavec), nemusí být poskytovány softwarové aktualizace, služby či služby technické podpory. Prodávající (nebo jeho subdodavatel) nemá povinnost poskytnout softwarové aktualizace, služby technické podpory, služby nebo záruku na hardware, za který Společnost Google poskytla Kupujícímu náhradu podle těchto ZSP Chrome, pokud taková náhrada nevyplývá z poskytnuté či zákonné záruky Prodávajícího (nebo jeho subdodavatelů). (f) Nové aplikace. Podle potřeby mohou být zpřístupněny nové aplikace, prvky nebo funkce řešení, jejichž využití může být podmíněno souhlasem Kupujícího s dodatečnými podmínkami. (g) Aplikace, rozšíření a témata. (i) Všeobecné podmínky. Věta čl. II.2 (f) těchto ZSP Chrome se vztahuje na aplikace, rozšíření a témata, která mohou být předem nainstalována v rámci softwaru řešení nebo instalovaná Kupujícím. Aplikace jsou webové aplikace, vyvinuté Společností Google nebo třetími stranami, které mohou být instalovány v softwaru a které mohou modifikovat nebo rozšiřovat jeho funkce. Rozšíření jsou malé počítačové programy, vyvinuté Společností Google nebo třetími stranami, které mohou modifikovat a rozšiřovat funkce softwaru. Témata jsou zvláštním druhem rozšíření, které mění vzhled softwaru. Rozšíření a aplikace mohou mít vyšší přístupová práva k řešení než běžné webové stránky, včetně schopnosti číst a upravovat data koncového uživatele. Využívání aplikací, rozšíření a témat poskytovaných Společností Google (vyjma produktů třetích stran) Kupujícím podléhá těmto ZSP Chrome, pokud nebylo stanoveno jinak. Využívání aplikací, rozšíření a témat poskytovaných třetími stranami Kupujícím může podléhat obchodním podmínkám těchto třetích stran. (ii) Aktualizace. Řešení může podle potřeby prověřit, zda jsou na vzdáleném serveru (zřízeném společností Google nebo třetí stranou) k dispozici aktualizace aplikací a rozšíření, včetně oprav chyb či rozšíření funkcí. Kupující souhlasí, že takové aktualizace budou automaticky vyžádány, staženy a nainstalovány bez dalšího upozornění Kupujícího. (iii) Odstranění. Společnost Google může zjistit, že určitá aplikace či rozšíření porušuje pravidla vývoje Společnosti Google, případně jiná ujednání, zákony, předpisy nebo politiky. Software bude v pravidelných intervalech stahovat seznam takových aplikací a rozšíření ze serverů Společnosti Google. Kupující souhlasí s tím, aby Společnost Google na základě vlastního uvážení jakoukoliv takovou aplikaci či rozšíření z řešení dálkově zablokovala či odstranila. 2

3 3. Povinnosti Kupujícího (a) Správa řešení Kupujícím. Kupující může prostřednictvím konzole správce určit jednoho nebo více osob (správců), kteří budou mít práva přístupu k účtu (účtům) správce za účelem správy řešení. Povinností Kupujícího je (a) zajistit důvěrnost hesla k účtu (účtům) správce; (b) určit, které osoby budou mít právo přístupu k účtům k účtu (účtům) správce; (c) zajistit, aby všechny aktivity spojené s účtem (účty) správce byly v souladu s těmito ZSP Chrome; a (d) bezodkladně uvědomit Společnost Google o každém neoprávněném užití konzoly správce nebo neoprávněném přístupu k ní, o kterém se Kupující dozví. (b) Souhlas koncového uživatele. Správci Kupujícího mohou mít možnost přístupu k datům, která má v rámci řešení k dispozici koncový uživatel, k jejich sledování, používání a poskytování, a k datům, týkající se umístění hardwaru (Zařízení Chrome), a to v souladu s právem České republiky. Kupující obdrží a bude obnovovat všechna povolení koncového uživatele, která umožní (i) Kupujícímu přístup k těmto datům, jejich sledování a využití, a Společnosti Google poskytnout Kupujícímu možnost tohoto přístupu, sledování a využití, a (ii) Společnosti Google poskytovat řešení. (c) Požadavky třetích stran. Kupující je odpovědný za vyhovění oprávněným Požadavkům třetích stran. Prodávající (a jeho subdodavatelé) mají v rozsahu daném zákonem a podmínkami Požadavků třetích stran povinnost: (a) bezodkladně uvědomit Kupujícího o obdržení Požadavku třetí strany; (b) vyhovět přiměřeným požadavkům Kupujícího při jeho snaze právními prostředky brojit proti Požadavku třetí strany; a (c) pokud je relevantní informace výhradně ve vlastnictví Společnosti Google a je Společnosti Google přiměřeně dostupná, poskytnout Kupujícímu požadovanou informaci, tak, aby Kupující mohl reagovat na Požadavek třetí strany. Kupující se v první řadě bude snažit získat informaci potřebnou k reakci na Požadavek třetí strany vlastními silami a Společnost Google bude kontaktovat pouze v případě, že takovou informaci není schopen přiměřenými prostředky získat. 4. Omezení. (a) Všeobecné podmínky. Bez písemného souhlasu Společnosti Google nebo nevyplývá- li tak z právních předpisů, nesmí Kupující(a) přizpůsobovat, měnit, modifikovat, dekompilovat, překládat, rozebírat ani dešifrovat řešení nebo jakoukoliv jeho část; (b) kopírovat řešení nebo z něj vytvářet odvozená díla, pokoušet se o extrakci zdrojového kódu softwaru nebo služeb, nebo se jinak pokoušet redukovat software nebo služby na formu, vnímatelnou člověkem; (c) používat řešení pro vysoce rizikové činnosti; (d) poskytovat sublicence, nebo pronajímat řešení nebo jakoukoliv jeho část; nebo (e) odstraňovat nebo měnit jakékoliv atributy značky, umístěné na řešení nebo v něm obsažené. (b) Komponenty třetích stran. Jakékoliv komponenty třetích stran osazené v Zařízení Chrome, tvořící jeho součást nebo dodané pro použití spolu se zařízením mohou být užívány pouze ve spojení se Zařízením Chrome, a toto použití podléhá těmto ZSP Chrome. Kupující si je vědom toho, že pro využití řešení může být nezbytné bezdrátové internetového připojení, které si Kupující zajistí vlastními prostředky. Zahrnuje- li řešení komponenty podléhající volným licencím, jejichž podmínky nejsou konzistentní s těmito ZSP Chrome, budou takové komponenty podléhat pouze příslušným otevřeným licencím. Pokud takové komponenty obsažené v řešení, které se řídí podmínkami otevřených licencí, vyžadují poskytnutí odpovídajícího zdrojového kódu, bude informace, jak takový kód získat, obsažena v informačním letáku k těmto komponentám. 3

4 5. Vlastnictví; Značky. (a) Všeobecné podmínky. Pokud tyto ZSP Chrome výslovně nestanoví jinak, nejsou Kupujícímu ani Společnosti Google poskytována žádná práva na duševní vlastnictví druhé strany. Práva k duševnímu vlastnictví obsažená v řešení a přístupná jeho prostřednictvím jsou majetkem příslušného vlastníka a jsou chráněna platnou legislativou. Ve vztahu Kupujícího a Společnosti Google vlastní společnost Google (a/její licenční partneři či dodavatelé) veškerá práva duševního vlastnictví obsažená v řešení. (b) Zobrazení značky. Společnost Google může ve stanovených oblastech služby zobrazovat Kupujícím schválené označení Kupujícího (Kupující dává své svolení nahráním svých označení do služeb). Kupující může specifikovat povahu využití prostřednictvím konzole správce. Společnost Google může dále zobrazovat označení Google na řešení, aby tak dala najevo, že řešení je poskytováno Společností Google. Žádná ze stran nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé strany zobrazovat nebo užívat označení druhé strany nad rámec povolený těmito ZSP Chrome. (c) Omezení značky. Jakékoliv užití označení Kupujícího nebo Společnosti Google bude v zájmu subjektu vlastnící práva k duševnímu vlastnictví k těmto označením. Společnost Google nebo Kupující může odvolat právo druhé strany k užití označení podle těchto ZSP Chrome písemným oznámením druhé straně s uvedením přiměřené lhůty. 6. Dodání, vlastnictví a rizika. Prodávající nese odpovědnost za ztrátu (zničení) Zařízení Chrome až do okamžiku jeho doručení Kupujícímu. Po doručení nese veškerá rizika za ztrátu (zničení) Zařízení Chrome Kupující. Vlastnické právo k Zařízení Chrome přechází na Kupujícího okamžikem přijetí Zařízení Chrome Kupujícím. 7. Služby technické podpory. (a) Poskytované Kupujícím. Kupující bude na vlastní náklady reagovat na dotazy a stížnosti koncových uživatelů nebo třetích stran, týkající se užití řešení koncových uživatelů. Dříve, než je postoupí Prodávajícímu (nebo jeho dodavatelům), vynaloží Kupující přiměřenou snahu na vyřešení problémů technické podpory. (b) Poskytované Prodávajícím. Nemůže- li Kupující vyřešit problém technické podpory, jak uvedeno výše, může Kupující problém postoupit technické podpoře v souladu se Směrnicemi pro poskytování služeb technické podpory. Služby technické podpory budou Kupujícímu poskytovány v souladu se Směrnicemi pro poskytování služeb technické podpory. Je- li Kupujícímu v souvislosti s poskytováním služeb technické podpory zasíláno náhradní hardwarové zařízení, Kupující souhlasí, že nahrazený hardware vrátí v souladu se Směrnicemi pro poskytování služeb technické podpory. (c) Změny ve Směrnicích pro poskytování služeb technické podpory. Ve Směrnicích pro poskytování služeb technické podpory mohou být podle potřeby prováděny změny. Dochází- li k významné změně služeb technické podpory, Kupující bude informován prostřednictvím u zaslaného na jeho adresu nebo obdržením upozornění prostřednictvím konzole správce. Bude- li mít změna významný negativní dopad na Kupujícího a Kupující s takovou změnou nebude souhlasit, musí o této skutečnosti informovat technickou podporu prostřednictvím jejího portálu nebo centra zákaznické pomoci do třiceti dnů od okamžiku, kdy byl o změně informován. Pokud Kupující takto informuje technickou podporu, zůstávají pro něj nadále závazné Směrnice pro poskytování služeb technické podpory v rozsahu platném těsně před změnou, a to až do vypršení příslušného licenčního období pro příslušné řešení. Je- li poskytování služeb technické podpory obnoveno, děje se tak za stávajících směrnic pro poskytování služeb technické podpory. 4

5 8. Vyloučení odpovědnosti. Záruky a obchodní podmínky obsažené v této smlouvě nahrazují všechny ostatní záruky a obchodní podmínky a požadavky ve vztahu k předmětu této smlouvy, které by se nebýt tohoto ustanovení na obě strany (nebo na jejich licenční partnery) vztahovaly, nebo které by jinak vyplývaly z této smlouvy nebo byly jinak obsaženy v této nebo jiné podobné smlouvě, ať již působením zákona nebo jiným způsobem, a které jsou tímto vyloučeny (včetně, bez jakéhokoliv omezení, implikovaných podmínek, záruk nebo podmínek týkajících se uspokojivé kvality, vhodnosti k danému účelu nebo k využití přiměřených znalostí a péče), není- li jejich vyloučení v rozporu se zákonem (tj. zejména kogentní ustanovení právních předpisů). Prodávající nezaručuje, že provoz řešení bude bezchybný nebo bez přerušení. Řešení nebylo vyvinuto a vyrobeno pro vysoce rizikové činnosti, a není pro ně určeno. Prodávající nenese odpovědnost za produkty třetích stran (včetně bezdrátového internetového připojení) a za webové stránky, které Kupující prostřednictvím řešení navštíví. 9. Vyhovění podmínkám exportu. Zákazník v souvislosti s touto smlouvou dodrží podmínky aplikovatelných právních předpisů pro ochranu exportu (vč. Legislativy na ochranu exportu) a zajistí si předem veškerá potřebná povolení od příslušných orgánů státní správy. 10. Oprávněná osoba třetí strany. Společnost (a její nástupci a oprávnění nabyvatelé) má právo vymáhat ustanovení obsažené v článku II.1(a), II.4 a II.5 těchto ZSP Chrome. 11. Podmínky při prvním přihlášení. Byla- li Kupujícímu nebo koncovému uživateli při prvním přihlášení pro použití řešení předložena podobná dohoda týkající se stejného předmětu, tyto ZSP Chrome nad touto dohodou převažují a nahrazují ji. 12. Ukončení. (a) Ukončení z důvodů nedodržení podmínek. Prodávající může odstoupit od práv a povinností sjednaných v těchto ZSP Chrome, nestanoví- li právní předpisy jinak, pokud (i) Kupující podstatným způsobem tyto ZSP Chrome poruší a pokud nedojde k nápravě takového porušení do třiceti dnů od obdržení písemného upozornění; (iii) Kupující podstatným způsobem poruší tyto ZSP Chrome více než dvakrát, nehledě na to, zda došlo k nápravě. (b) Účinky ukončení. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. (c) Ukončení smlouvy s Prodávajícím. Dojde- li v průběhu licenčního období k ukončení platnosti smlouvy mezi Prodávajícím a Společností Google, která se vztahuje k řešení, a přeje- li si Kupující nadále řešení využívat, Prodávající zajistí, že s Kupujícím bude uzavřena jiná smlouva vztahující se k řešení s jiným distributorem nebo, pokud k tomu dá Společnosti Google souhlas, přímo se Společností Google. 5

6 III. Definice Administrátorskou konzolí se rozumí on- line nástroj poskytovaný Společností Google Kupujícímu za účelem konfigurace a správy řešení. Označeními se rozumí obchodní názvy, obchodní značky, servisní značky, loga, názvy domén a další charakteristické atributy značky obou ze stran, které si strany podle potřeby zajišťují. Dokumentací se rozumí popis řešení, přístupný pomocí následujícího odkazu: education- solution.html, nebo na jiné URL adrese, poskytnuté společností Google, neboť tento popis může být podle potřeby aktualizován. Koncovými uživateli se rozumí osoby, kterým zákazník povolí užívat řešení. Legislativou na ochranu exportu se rozumí veškeré platné zákony a směrnice týkající se exportu a reexportu, včetně Správních exportních opatření (Export Administration Regulations, EAR) amerického ministerstva obchodu, obchodních a ekonomických postihů úřadu pro zahraniční majetek amerického ministerstva financí, mezinárodních směrnic pro regulaci obchodu se zbraněmi (International Traffic in Arms Regulations, ITAR) amerického ministerstva vnitra a obdobných zákonů a směrnic, platných ve Velké Británii či České republice. Poplatky se rozumí částky, fakturované zákazníkovi distributorem k úhradě řešení. Google Apps znamená služby Google Apps, poskytované zákazníkům společnosti Google na základě samostatné smlouvy mezi společností Google a Kupujícím. Centrem zákaznické pomoci se rozumí centrum pomoci dostupné na nebo na jiné URL adrese, poskytnuté společností Google. Vysoce rizikovými činnostmi se rozumí činnosti jako provoz jaderných zařízení, řízení letového provozu nebo zařízení pro podporu života, kde by použití či selhání řešení mohlo vést k úmrtí či zranění osob nebo ke škodě na životním prostředí. Licenčním ujednáním se rozumí časové období vyznačené na objednávce/smlouvě, během kterého je Kupující oprávněn použít software na svém hardwaru a využívat služeb technické podpory. Doba, po kterou bude dané řešení zakoupené Kupujícím podporováno, je stanovena směrnicemi pro poskytování zákaznické podpory, které jsou k dispozici na adrese ovou adresou zákazníka se rozumí ová adresa určená Kupujícím, na kterou mu Společností Google budou zasílána upozornění. Zákazník může tuto adresu změnit pomocí konzole správce. Produktem se rozumí software a hardware. Ochranou soukromí se rozumí politika ochrany soukromí společnosti Google, která je k dispozici na následující URL adrese: nebo na jiné URL adrese, poskytnuté společností Google. Softwarem se rozumí software Chrome OS, poskytnutý na základě licence Prodávajícím Kupujícímu pouze v binární formě, který je nainstalován na hardwaru, a jakékoliv jeho aktualizace, které jsou podle potřeby prováděny. Řešením se rozumí software a/nebo hardware. Řešení je blíže popsáno v dokumentaci. Lhůtou se rozumí doba trvání smlouvy, která začíná datem platnosti a pokračuje do (i) konce posledního licenčního období nebo (ii) do data ukončení Smlouvy stanovené v takové Smlouvě, podle toho, co nastane dříve. 6

7 Informačním listem ke komponentám třetí strany se rozumí informace, která je k dispozici na následující URL adrese: education- tos- additional.html, nebo na URL adrese, poskytnuté Společností Google, a aktualizace, které Společnost Google může podle potřeby v tomto informačním listu provádět. Produkty třetích stran se rozumí jakékoliv produkty, software či služby, které nenesou značku/označení Společnosti Google. Požadavky třetích stran se rozumí oprávněné požadavky třetích stran ohledně záznamů koncového uživatele řešení učiněné v souladu s právním řádem České republiky. Požadavky třetích stran mohou být soudní příkazy k prohlídce, soudní příkazy, předvolání, další platné soudní příkazy či písemný souhlas koncového uživatele svolující k poskytnutí informací. Službami technické podpory se rozumí technická podpora, poskytovaná společností Google k řešení, zakoupené Kupujícím od Prodávajícího na základě těchto smlouvy a těchto ZSP Chrome. Směrnicemi pro poskytování technické podpory se rozumí směrnice pro poskytování technické podpory, platné v době poskytnutí řešení. Tyto směrnice jsou k dispozici na následující URL adrese: URL: nebo na jiné URL adrese, poskytnuté společností Google. 7

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU. STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. NESOUHLASÍTE-LI

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné obchodní podmínky ) jsou uzavřeny mezi společností Oracle Czech s.r.o. (dále jen Oracle ) a osobou či společností, uvedenou

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup výrobků a služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard uvedeného níže

Více

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Zakoupení Předplatného, případně Předplatného se Zlatou podporou se řídí následujícími podmínkami a ujednáním ( Smlouva o předplatném ). 1.

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. Tato Smlouva uděluje Vám, zákazníkovi, licenci k užití Software a obsahuje

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM STAŽENÍM, INSTALACÍ, ZKOPÍROVÁNÍM, SPUŠTĚNÍM NEBO POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. POKUD SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI VYJADŘUJETE

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky National Instruments (Czech Republic), s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky National Instruments (Czech Republic), s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky National Instruments (Czech Republic), s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1 Společnost National Instruments (Czech Republic), s.r.o., IČ: 25780697, se sídlem Sokolovská 136D, 186

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost i-prosperity.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Kovanice 85, 288 02 Kovanice zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti IT (dále jen Podmínky ) jsou podmínkami aplikovanými společností ARAMIT, s.r.o., IČO: 267 25 151, se sídlem

Více

1. POUŽITÍ 2. DEFINICE

1. POUŽITÍ 2. DEFINICE 1. POUŽITÍ 1.1 Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále VNP ) jsou obecným řešením otázek nákupu Optimontu resp. prodeje pro Optimont a mají použití na jakékoliv dohody o dodávkách Zboží pro Optimont. 2.

Více

Příloha č.2 Všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb

Příloha č.2 Všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb Příloha č.2 Všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb (dále jen VOP ) blíže upravují vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICE 1.1 Propojenou osobou se rozumí jakýkoli podnik (společnost), který je: (i) nejvyšší mateřskou společností Kupujícího; (ii) nejvyšší

Více

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva )

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva ) PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva ) Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem je uzavírána na software ActivInspire Promethean Professional

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2 ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti IT (dále jen Podmínky ) jsou podmínkami aplikovanými společností

Více

ČÍSLO SMLOUVY: 1. Definice. (d) Dodací adresa znamená dodací adresu Nabyvatele uvedenou v příslušném Objednávkovém formuláři jako dodací adresa.

ČÍSLO SMLOUVY: 1. Definice. (d) Dodací adresa znamená dodací adresu Nabyvatele uvedenou v příslušném Objednávkovém formuláři jako dodací adresa. LICENČNÍ SMLOUVA K SOFTWARU ČÍSLO SMLOUVY: TATO LICENČNÍ SMLOUVA K SOFTWARU ( Smlouva ) je uzavřena mezi ( Infor ) zastoupeným společností ITeuro, a.s., sídlo: Ostrava Moravská

Více

Rozšíření konfigurace Katalogové doplňky Uživatelské doplňky Rozšíření licence Licenční služba Cena Nových verzí SW ABRA. HOT Line. Školení.

Rozšíření konfigurace Katalogové doplňky Uživatelské doplňky Rozšíření licence Licenční služba Cena Nových verzí SW ABRA. HOT Line. Školení. Licenční podmínky k informačnímu systému ABRA G3 1. Toto jsou podmínky pro užívání informačního systému ABRA G3 (dále jen Produkt ) obchodní společnosti ABRA Software a.s., IČ: 25097563, se sídlem Jeremiášova

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu 2014 V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B 1. ÚVOD VOLVO Vám chce nabídnout nejlepší dostupné Služby (jak jsou definovány

Více

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ PŘED INSTALACÍ. Autorská práva a další práva vyplývající z duševního vlastnictví na tento software veškerý obsah v něm obsažený a veškerá související dokumentace a projektová dokumentace

Více

Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell)

Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell) Popis služby Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell) Úvod ke smlouvě o poskytování služeb Společnost Dell s potěšením nabízí službu Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell)

Více

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Verze 2/2012 (dále jen Podmínky ) 1 Všeobecné informace 1.1 Tyto Podmínky upravují poskytování Služby Mobito Zákazníkům tj. fyzickým osobám nepodnikatelům,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA ContOS LICENČNÍ SMLOUVA Obsah LICENČNÍ SMLOUVA...2 I. LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU...2 1. UDĚLENÍ LICENCE...2 2. POVINNÁ AKTIVACE...2 3. ZÁKAZ PRONÁJMU/SDÍLENÍ/POSKYTOVÁNÍ KOMERČNÍCH HOSTITELSKÝCH SLUŽEB.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Poskytovatel Všeobecné obchodní podmínky užívání systému AKTIVITY provozovaného společností MiCoS Software, s.r.o. platné a účinné od 1.2.2014 1.1.1 Poskytovatelem je společnost

Více