ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME"

Transkript

1 ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME I. Úvodní ustanovení a. Tyto smluvní Zvláštní smluvní podmínky netmail s.r.o. pro zařízení Chrome (dále jen ZSP Chrome ) platí pouze pro nákup zařízení Chrome (tj. Chromebooky, Chromeboxy), vedle Všeobecných smluvních podmínek netmail s.r.o. pro prodej zboží (dále jen Podmínky ). V případě rozporu mezi ZSP Chrome a Podmínkami mají přednost ZSP Chrome. b. Prodávající je na základě smlouvy ( Chrome OS for Enterprise Reseller Agreement ) uzavřené mezi společností netmail s.r.o. a společností Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, autorizovaným distributorem společnosti Google pro zařízení Chrome (dále jen Společnost Google ); c. Zařízení Chrome. Zařízeními Chrome se rozumí hardwarové produkty Společnosti Google včetně software (dále v těchto ZSP Chrome Zařízení Chrome či řešení ). II. Zvláštní podmínky pro nákup Zařízení Chrome Využívání řešení Kupujícím podléhá, vedle Podmínek následujícím podmínkám: 1. Licence (a) Licence. Na základě této Kupní smlouvy (vč. Podmínek a ZSP Chrome) uděluje Prodávající protihodnotou za poplatek zahrnutý v Kupní ceně Kupujícímu nevýhradní, dále nepřenosnou licenci bez možnosti sublicence k užívání softwaru k dodanému hardwaru (řešení) v průběhu licenčního období; Kupující s touto licencí souhlasí. (b) Dodání a uvedení do provozu. Pokud Kupující užívá Služby Google Apps na téže doméně, pro kterou hodlá využívat řešení, souhlasí s tím, že nepoužije řešení pro více koncových uživatelů, než pro kolik zřídil účty koncových uživatelů pro Služby Google Apps, a že pro koncové uživatele použije pouze řešení, které aktivoval pro Služby Google Apps. Aby bylo možno doručit nový hardware (Zařízení Chrome) či hardware na výměnu či obnovu na správnou adresu Kupujícího, souhlasí Kupující s tím, že uvědomí Prodávajícího o jakékoliv změně své zasílací adresy alespoň 10 dní před připravovanou zásilkou. (c) Ochrana soukromí. Prodávající (a jeho subdodavatelé) zavedou přiměřená technická a organizační opatření k ochraně dat Kupujícího před náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, změnou či neoprávněným poskytnutím dat a proti neoprávněnému přístupu v souladu s politikou ochrany soukromí Společnosti Google. Dodávka řešení proběhne v souladu s politikou ochrany soukromí. Případné změny v politice ochrany soukromí Google budou prováděny způsobem v ní uvedeným. 2. Úpravy a aktualizace; Náhradní hardware; Aplikace, rozšíření a témata. (a) Úpravy řešení. Prodávající (a jeho subdodavatelé) může podle potřeby provádět komerčně přiměřené změny řešení. Pokud Prodávající (či jeho subdodavatel) provede v řešení zásadní změnu, informuje o této skutečnosti Kupujícího, pokud Kupující požádal prodávajícího prostřednictvím u o oznamování takových změn. Některé funkční rozšíření služeb nemusí na určitém Zařízení Chrome fungovat. (b) Aktualizace Zařízení Chrome. Prodávající (a jeho subdodavatelé) může u určitých modelů Zařízení Chrome ukončit dodávání aktualizací a poskytování služeb technické podpory, je však povinen o této 1

2 skutečnosti informovat Kupujícího alespoň 90 dní předem. Kromě toho je Prodávající povinen v takovém případě poskytnout Kupujícímu možnost získat bezplatně srovnatelný náhradní hardware (i zrenovovaný). Prodávající neposkytne Kupujícímu náhradu za hardware pořízený Kupujícím od třetích stran. (c) Aktualizace softwaru a služeb. Řešení může podle potřeby automaticky stahovat a instalovat aktualizace, jejichž účelem je zlepšit, rozšířit či dále rozvinout řešení a které mohou mít formu opravy chyb, rozšíření funkcí, nových softwarových modulů a/nebo zcela nových verzí (aktualizace). Kupující souhlasí s aktualizacemi (a povoluje Prodávajícímu a jeho subdodavatelům je dodat) v souvislosti s používáním řešení Kupujícím. (d) Náhradní hardware. Nebylo- li dohodnuto jinak, Prodávající a jeho subdodavatelé nemají na základě Kupní smlouvy povinnost poskytnout Kupujícímu náhradní nebo aktualizovaný hardware. Pokud se Prodávající (nebo jeho subdodavatelé) rozhodne pro náhradu hardwaru nebo poskytnutí aktualizací, bude provedení takové náhrady nebo aktualizace zcela na uvážení Společnosti Google a bude podléhat zásadám poskytování služeb technické podpory, platným v té době. (e) K hardwaru, za který Prodávající (nebo jeho subdodavatelé) poskytl Kupujícímu náhradu podle těchto ZSP Chrome (viz předchozí odstavec), nemusí být poskytovány softwarové aktualizace, služby či služby technické podpory. Prodávající (nebo jeho subdodavatel) nemá povinnost poskytnout softwarové aktualizace, služby technické podpory, služby nebo záruku na hardware, za který Společnost Google poskytla Kupujícímu náhradu podle těchto ZSP Chrome, pokud taková náhrada nevyplývá z poskytnuté či zákonné záruky Prodávajícího (nebo jeho subdodavatelů). (f) Nové aplikace. Podle potřeby mohou být zpřístupněny nové aplikace, prvky nebo funkce řešení, jejichž využití může být podmíněno souhlasem Kupujícího s dodatečnými podmínkami. (g) Aplikace, rozšíření a témata. (i) Všeobecné podmínky. Věta čl. II.2 (f) těchto ZSP Chrome se vztahuje na aplikace, rozšíření a témata, která mohou být předem nainstalována v rámci softwaru řešení nebo instalovaná Kupujícím. Aplikace jsou webové aplikace, vyvinuté Společností Google nebo třetími stranami, které mohou být instalovány v softwaru a které mohou modifikovat nebo rozšiřovat jeho funkce. Rozšíření jsou malé počítačové programy, vyvinuté Společností Google nebo třetími stranami, které mohou modifikovat a rozšiřovat funkce softwaru. Témata jsou zvláštním druhem rozšíření, které mění vzhled softwaru. Rozšíření a aplikace mohou mít vyšší přístupová práva k řešení než běžné webové stránky, včetně schopnosti číst a upravovat data koncového uživatele. Využívání aplikací, rozšíření a témat poskytovaných Společností Google (vyjma produktů třetích stran) Kupujícím podléhá těmto ZSP Chrome, pokud nebylo stanoveno jinak. Využívání aplikací, rozšíření a témat poskytovaných třetími stranami Kupujícím může podléhat obchodním podmínkám těchto třetích stran. (ii) Aktualizace. Řešení může podle potřeby prověřit, zda jsou na vzdáleném serveru (zřízeném společností Google nebo třetí stranou) k dispozici aktualizace aplikací a rozšíření, včetně oprav chyb či rozšíření funkcí. Kupující souhlasí, že takové aktualizace budou automaticky vyžádány, staženy a nainstalovány bez dalšího upozornění Kupujícího. (iii) Odstranění. Společnost Google může zjistit, že určitá aplikace či rozšíření porušuje pravidla vývoje Společnosti Google, případně jiná ujednání, zákony, předpisy nebo politiky. Software bude v pravidelných intervalech stahovat seznam takových aplikací a rozšíření ze serverů Společnosti Google. Kupující souhlasí s tím, aby Společnost Google na základě vlastního uvážení jakoukoliv takovou aplikaci či rozšíření z řešení dálkově zablokovala či odstranila. 2

3 3. Povinnosti Kupujícího (a) Správa řešení Kupujícím. Kupující může prostřednictvím konzole správce určit jednoho nebo více osob (správců), kteří budou mít práva přístupu k účtu (účtům) správce za účelem správy řešení. Povinností Kupujícího je (a) zajistit důvěrnost hesla k účtu (účtům) správce; (b) určit, které osoby budou mít právo přístupu k účtům k účtu (účtům) správce; (c) zajistit, aby všechny aktivity spojené s účtem (účty) správce byly v souladu s těmito ZSP Chrome; a (d) bezodkladně uvědomit Společnost Google o každém neoprávněném užití konzoly správce nebo neoprávněném přístupu k ní, o kterém se Kupující dozví. (b) Souhlas koncového uživatele. Správci Kupujícího mohou mít možnost přístupu k datům, která má v rámci řešení k dispozici koncový uživatel, k jejich sledování, používání a poskytování, a k datům, týkající se umístění hardwaru (Zařízení Chrome), a to v souladu s právem České republiky. Kupující obdrží a bude obnovovat všechna povolení koncového uživatele, která umožní (i) Kupujícímu přístup k těmto datům, jejich sledování a využití, a Společnosti Google poskytnout Kupujícímu možnost tohoto přístupu, sledování a využití, a (ii) Společnosti Google poskytovat řešení. (c) Požadavky třetích stran. Kupující je odpovědný za vyhovění oprávněným Požadavkům třetích stran. Prodávající (a jeho subdodavatelé) mají v rozsahu daném zákonem a podmínkami Požadavků třetích stran povinnost: (a) bezodkladně uvědomit Kupujícího o obdržení Požadavku třetí strany; (b) vyhovět přiměřeným požadavkům Kupujícího při jeho snaze právními prostředky brojit proti Požadavku třetí strany; a (c) pokud je relevantní informace výhradně ve vlastnictví Společnosti Google a je Společnosti Google přiměřeně dostupná, poskytnout Kupujícímu požadovanou informaci, tak, aby Kupující mohl reagovat na Požadavek třetí strany. Kupující se v první řadě bude snažit získat informaci potřebnou k reakci na Požadavek třetí strany vlastními silami a Společnost Google bude kontaktovat pouze v případě, že takovou informaci není schopen přiměřenými prostředky získat. 4. Omezení. (a) Všeobecné podmínky. Bez písemného souhlasu Společnosti Google nebo nevyplývá- li tak z právních předpisů, nesmí Kupující(a) přizpůsobovat, měnit, modifikovat, dekompilovat, překládat, rozebírat ani dešifrovat řešení nebo jakoukoliv jeho část; (b) kopírovat řešení nebo z něj vytvářet odvozená díla, pokoušet se o extrakci zdrojového kódu softwaru nebo služeb, nebo se jinak pokoušet redukovat software nebo služby na formu, vnímatelnou člověkem; (c) používat řešení pro vysoce rizikové činnosti; (d) poskytovat sublicence, nebo pronajímat řešení nebo jakoukoliv jeho část; nebo (e) odstraňovat nebo měnit jakékoliv atributy značky, umístěné na řešení nebo v něm obsažené. (b) Komponenty třetích stran. Jakékoliv komponenty třetích stran osazené v Zařízení Chrome, tvořící jeho součást nebo dodané pro použití spolu se zařízením mohou být užívány pouze ve spojení se Zařízením Chrome, a toto použití podléhá těmto ZSP Chrome. Kupující si je vědom toho, že pro využití řešení může být nezbytné bezdrátové internetového připojení, které si Kupující zajistí vlastními prostředky. Zahrnuje- li řešení komponenty podléhající volným licencím, jejichž podmínky nejsou konzistentní s těmito ZSP Chrome, budou takové komponenty podléhat pouze příslušným otevřeným licencím. Pokud takové komponenty obsažené v řešení, které se řídí podmínkami otevřených licencí, vyžadují poskytnutí odpovídajícího zdrojového kódu, bude informace, jak takový kód získat, obsažena v informačním letáku k těmto komponentám. 3

4 5. Vlastnictví; Značky. (a) Všeobecné podmínky. Pokud tyto ZSP Chrome výslovně nestanoví jinak, nejsou Kupujícímu ani Společnosti Google poskytována žádná práva na duševní vlastnictví druhé strany. Práva k duševnímu vlastnictví obsažená v řešení a přístupná jeho prostřednictvím jsou majetkem příslušného vlastníka a jsou chráněna platnou legislativou. Ve vztahu Kupujícího a Společnosti Google vlastní společnost Google (a/její licenční partneři či dodavatelé) veškerá práva duševního vlastnictví obsažená v řešení. (b) Zobrazení značky. Společnost Google může ve stanovených oblastech služby zobrazovat Kupujícím schválené označení Kupujícího (Kupující dává své svolení nahráním svých označení do služeb). Kupující může specifikovat povahu využití prostřednictvím konzole správce. Společnost Google může dále zobrazovat označení Google na řešení, aby tak dala najevo, že řešení je poskytováno Společností Google. Žádná ze stran nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé strany zobrazovat nebo užívat označení druhé strany nad rámec povolený těmito ZSP Chrome. (c) Omezení značky. Jakékoliv užití označení Kupujícího nebo Společnosti Google bude v zájmu subjektu vlastnící práva k duševnímu vlastnictví k těmto označením. Společnost Google nebo Kupující může odvolat právo druhé strany k užití označení podle těchto ZSP Chrome písemným oznámením druhé straně s uvedením přiměřené lhůty. 6. Dodání, vlastnictví a rizika. Prodávající nese odpovědnost za ztrátu (zničení) Zařízení Chrome až do okamžiku jeho doručení Kupujícímu. Po doručení nese veškerá rizika za ztrátu (zničení) Zařízení Chrome Kupující. Vlastnické právo k Zařízení Chrome přechází na Kupujícího okamžikem přijetí Zařízení Chrome Kupujícím. 7. Služby technické podpory. (a) Poskytované Kupujícím. Kupující bude na vlastní náklady reagovat na dotazy a stížnosti koncových uživatelů nebo třetích stran, týkající se užití řešení koncových uživatelů. Dříve, než je postoupí Prodávajícímu (nebo jeho dodavatelům), vynaloží Kupující přiměřenou snahu na vyřešení problémů technické podpory. (b) Poskytované Prodávajícím. Nemůže- li Kupující vyřešit problém technické podpory, jak uvedeno výše, může Kupující problém postoupit technické podpoře v souladu se Směrnicemi pro poskytování služeb technické podpory. Služby technické podpory budou Kupujícímu poskytovány v souladu se Směrnicemi pro poskytování služeb technické podpory. Je- li Kupujícímu v souvislosti s poskytováním služeb technické podpory zasíláno náhradní hardwarové zařízení, Kupující souhlasí, že nahrazený hardware vrátí v souladu se Směrnicemi pro poskytování služeb technické podpory. (c) Změny ve Směrnicích pro poskytování služeb technické podpory. Ve Směrnicích pro poskytování služeb technické podpory mohou být podle potřeby prováděny změny. Dochází- li k významné změně služeb technické podpory, Kupující bude informován prostřednictvím u zaslaného na jeho adresu nebo obdržením upozornění prostřednictvím konzole správce. Bude- li mít změna významný negativní dopad na Kupujícího a Kupující s takovou změnou nebude souhlasit, musí o této skutečnosti informovat technickou podporu prostřednictvím jejího portálu nebo centra zákaznické pomoci do třiceti dnů od okamžiku, kdy byl o změně informován. Pokud Kupující takto informuje technickou podporu, zůstávají pro něj nadále závazné Směrnice pro poskytování služeb technické podpory v rozsahu platném těsně před změnou, a to až do vypršení příslušného licenčního období pro příslušné řešení. Je- li poskytování služeb technické podpory obnoveno, děje se tak za stávajících směrnic pro poskytování služeb technické podpory. 4

5 8. Vyloučení odpovědnosti. Záruky a obchodní podmínky obsažené v této smlouvě nahrazují všechny ostatní záruky a obchodní podmínky a požadavky ve vztahu k předmětu této smlouvy, které by se nebýt tohoto ustanovení na obě strany (nebo na jejich licenční partnery) vztahovaly, nebo které by jinak vyplývaly z této smlouvy nebo byly jinak obsaženy v této nebo jiné podobné smlouvě, ať již působením zákona nebo jiným způsobem, a které jsou tímto vyloučeny (včetně, bez jakéhokoliv omezení, implikovaných podmínek, záruk nebo podmínek týkajících se uspokojivé kvality, vhodnosti k danému účelu nebo k využití přiměřených znalostí a péče), není- li jejich vyloučení v rozporu se zákonem (tj. zejména kogentní ustanovení právních předpisů). Prodávající nezaručuje, že provoz řešení bude bezchybný nebo bez přerušení. Řešení nebylo vyvinuto a vyrobeno pro vysoce rizikové činnosti, a není pro ně určeno. Prodávající nenese odpovědnost za produkty třetích stran (včetně bezdrátového internetového připojení) a za webové stránky, které Kupující prostřednictvím řešení navštíví. 9. Vyhovění podmínkám exportu. Zákazník v souvislosti s touto smlouvou dodrží podmínky aplikovatelných právních předpisů pro ochranu exportu (vč. Legislativy na ochranu exportu) a zajistí si předem veškerá potřebná povolení od příslušných orgánů státní správy. 10. Oprávněná osoba třetí strany. Společnost (a její nástupci a oprávnění nabyvatelé) má právo vymáhat ustanovení obsažené v článku II.1(a), II.4 a II.5 těchto ZSP Chrome. 11. Podmínky při prvním přihlášení. Byla- li Kupujícímu nebo koncovému uživateli při prvním přihlášení pro použití řešení předložena podobná dohoda týkající se stejného předmětu, tyto ZSP Chrome nad touto dohodou převažují a nahrazují ji. 12. Ukončení. (a) Ukončení z důvodů nedodržení podmínek. Prodávající může odstoupit od práv a povinností sjednaných v těchto ZSP Chrome, nestanoví- li právní předpisy jinak, pokud (i) Kupující podstatným způsobem tyto ZSP Chrome poruší a pokud nedojde k nápravě takového porušení do třiceti dnů od obdržení písemného upozornění; (iii) Kupující podstatným způsobem poruší tyto ZSP Chrome více než dvakrát, nehledě na to, zda došlo k nápravě. (b) Účinky ukončení. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. (c) Ukončení smlouvy s Prodávajícím. Dojde- li v průběhu licenčního období k ukončení platnosti smlouvy mezi Prodávajícím a Společností Google, která se vztahuje k řešení, a přeje- li si Kupující nadále řešení využívat, Prodávající zajistí, že s Kupujícím bude uzavřena jiná smlouva vztahující se k řešení s jiným distributorem nebo, pokud k tomu dá Společnosti Google souhlas, přímo se Společností Google. 5

6 III. Definice Administrátorskou konzolí se rozumí on- line nástroj poskytovaný Společností Google Kupujícímu za účelem konfigurace a správy řešení. Označeními se rozumí obchodní názvy, obchodní značky, servisní značky, loga, názvy domén a další charakteristické atributy značky obou ze stran, které si strany podle potřeby zajišťují. Dokumentací se rozumí popis řešení, přístupný pomocí následujícího odkazu: education- solution.html, nebo na jiné URL adrese, poskytnuté společností Google, neboť tento popis může být podle potřeby aktualizován. Koncovými uživateli se rozumí osoby, kterým zákazník povolí užívat řešení. Legislativou na ochranu exportu se rozumí veškeré platné zákony a směrnice týkající se exportu a reexportu, včetně Správních exportních opatření (Export Administration Regulations, EAR) amerického ministerstva obchodu, obchodních a ekonomických postihů úřadu pro zahraniční majetek amerického ministerstva financí, mezinárodních směrnic pro regulaci obchodu se zbraněmi (International Traffic in Arms Regulations, ITAR) amerického ministerstva vnitra a obdobných zákonů a směrnic, platných ve Velké Británii či České republice. Poplatky se rozumí částky, fakturované zákazníkovi distributorem k úhradě řešení. Google Apps znamená služby Google Apps, poskytované zákazníkům společnosti Google na základě samostatné smlouvy mezi společností Google a Kupujícím. Centrem zákaznické pomoci se rozumí centrum pomoci dostupné na nebo na jiné URL adrese, poskytnuté společností Google. Vysoce rizikovými činnostmi se rozumí činnosti jako provoz jaderných zařízení, řízení letového provozu nebo zařízení pro podporu života, kde by použití či selhání řešení mohlo vést k úmrtí či zranění osob nebo ke škodě na životním prostředí. Licenčním ujednáním se rozumí časové období vyznačené na objednávce/smlouvě, během kterého je Kupující oprávněn použít software na svém hardwaru a využívat služeb technické podpory. Doba, po kterou bude dané řešení zakoupené Kupujícím podporováno, je stanovena směrnicemi pro poskytování zákaznické podpory, které jsou k dispozici na adrese ovou adresou zákazníka se rozumí ová adresa určená Kupujícím, na kterou mu Společností Google budou zasílána upozornění. Zákazník může tuto adresu změnit pomocí konzole správce. Produktem se rozumí software a hardware. Ochranou soukromí se rozumí politika ochrany soukromí společnosti Google, která je k dispozici na následující URL adrese: nebo na jiné URL adrese, poskytnuté společností Google. Softwarem se rozumí software Chrome OS, poskytnutý na základě licence Prodávajícím Kupujícímu pouze v binární formě, který je nainstalován na hardwaru, a jakékoliv jeho aktualizace, které jsou podle potřeby prováděny. Řešením se rozumí software a/nebo hardware. Řešení je blíže popsáno v dokumentaci. Lhůtou se rozumí doba trvání smlouvy, která začíná datem platnosti a pokračuje do (i) konce posledního licenčního období nebo (ii) do data ukončení Smlouvy stanovené v takové Smlouvě, podle toho, co nastane dříve. 6

7 Informačním listem ke komponentám třetí strany se rozumí informace, která je k dispozici na následující URL adrese: education- tos- additional.html, nebo na URL adrese, poskytnuté Společností Google, a aktualizace, které Společnost Google může podle potřeby v tomto informačním listu provádět. Produkty třetích stran se rozumí jakékoliv produkty, software či služby, které nenesou značku/označení Společnosti Google. Požadavky třetích stran se rozumí oprávněné požadavky třetích stran ohledně záznamů koncového uživatele řešení učiněné v souladu s právním řádem České republiky. Požadavky třetích stran mohou být soudní příkazy k prohlídce, soudní příkazy, předvolání, další platné soudní příkazy či písemný souhlas koncového uživatele svolující k poskytnutí informací. Službami technické podpory se rozumí technická podpora, poskytovaná společností Google k řešení, zakoupené Kupujícím od Prodávajícího na základě těchto smlouvy a těchto ZSP Chrome. Směrnicemi pro poskytování technické podpory se rozumí směrnice pro poskytování technické podpory, platné v době poskytnutí řešení. Tyto směrnice jsou k dispozici na následující URL adrese: URL: nebo na jiné URL adrese, poskytnuté společností Google. 7

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R)

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI UŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert 1. Základní ustanovení a definice pojmů 1.1 Následující licenční podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ licenční smlouvu k software SPOLEČNOSTI SAFETICA TECHNOLOGIES

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software.

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním anebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM ANEBO POUŽITÍM SOFTWARE VYJADŘUJETE

Více

Obchodní podmínky služby Smartform

Obchodní podmínky služby Smartform Obchodní podmínky služby Smartform Poslední aktualizace: 6. května 2015 Děkujeme za Váš zájem o službu Smartform, která umožňuje komfortní a spolehlivé vyplňování poštovních adres ve webových i desktopových

Více

Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o., se sídlem Plzeň - Lhota, Meduňková 264/26, PSČ 301 00, IČ 27971015 dle 273 obchodního zákoníku ČLÁNEK

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA ContOS LICENČNÍ SMLOUVA Obsah LICENČNÍ SMLOUVA...2 I. LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU...2 1. UDĚLENÍ LICENCE...2 2. POVINNÁ AKTIVACE...2 3. ZÁKAZ PRONÁJMU/SDÍLENÍ/POSKYTOVÁNÍ KOMERČNÍCH HOSTITELSKÝCH SLUŽEB.

Více

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ) VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008 1/9 Verze 2 5.5.2008 Všeobecné obchodní podmínky jsou ujednání, jimiž se řídí obchodní vztahy mezi dodavatelem (označeným též jako prodávající) a odběratelem (označeným též jako kupující či uživatel) a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby) SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby) 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup konzultačních služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Licenční smlouva. I. Úvodní ustanovení

Licenční smlouva. I. Úvodní ustanovení Licenční smlouva I. Úvodní ustanovení Tato smlouva je licenční smlouvou mezi Vlastníkem licence nebo koncovým Uživatelem Softwarového produktu a společností Ing. Radomír Vaníček, IČ: 74841157, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7, OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Polární linka s.r.o. se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 02009757 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty Všeobecné obchodní podmínky Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty 1. Elektronické tržiště Softrade Letiště Praha (dále jen e-tržiště nebo systém ) je elektronický systém pro vyhlašování výběrových

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585 OMEZENÁ ZÁRUKA Další práva vyplývající ze zákonů na ochranu spotřebitelů. Pokud jste spotřebitel, můžete mít zákonná (statutární) práva ( práva spotřebitelů na ochranu ), která platí současně s právy stanovenými

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy Obchodní podmínky společnosti Biomee, s.r.o se sídlem v Klentnici 157, 692 01 Klentnice, IČ: 01867679, DIČ: CZ01867679, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace číslo: W1/.../... Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření webové aplikace ( Uzavřená dle

Více

Licence pro vzdělávání firmy Corel ( oblast EMEA): termíny a podmínky

Licence pro vzdělávání firmy Corel ( oblast EMEA): termíny a podmínky 1. Účel programu. Firma COREL vytvořila svůj Program licencí pro vzdělávání (dále jen Program ) proto, aby poskytla určitým významným koncovým uživatelům výhodný a pružný způsob získání licence pro softwarové

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu 2014 V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B 1. ÚVOD VOLVO Vám chce nabídnout nejlepší dostupné Služby (jak jsou definovány

Více

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz.

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz. Obchodní podmínky Firma a fakturační adresa MUDr. Miroslava Muchová Gruzínská 515/9 625 00 Brno Česká republika IČ: 02991128 Číslo účtu: 2200596290/2010 FIO banka V případě registrace a nákupu na těchto

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji (dále jen "pravidla") Nadace ČEZ, se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14000, IČ: 267 21 511, zapsané

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Strany 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen všeobecné podmínky ) upravují závazkové vztahy při dodávkách produktů, výrobků, služeb či jakýchkoli jiných dodávkách obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Číslo smlouvy: Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Zhotovitel,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.3. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.3. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nezapsané v OR: Ing. Šárka Ullrichová se sídlem Uralská 889/4, 460 07 Liberec III-Jeřáb identifikační číslo: 04335961 pro

Více

Záruční podmínky pokladen (POS) a HW AMAX COM s.r.o.

Záruční podmínky pokladen (POS) a HW AMAX COM s.r.o. Záruční podmínky pokladen (POS) a HW AMAX COM s.r.o. Platné od 1.6.2009 Tento dokument doplňuje popis Všeobecné podmínky prodeje pokladen a ostatního HW firmy AMAX COM s.r.o. Tyto všeobecné záruční podmínky

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky a Reklamační řád

Obchodní podmínky a Reklamační řád Obchodní podmínky a Reklamační řád Společnost 1) Identifikace provozovatele prodejního místa: 4stones, s.r.o. provozovatel webu Poradci-sobě.cz Ke Školce 1319F 252 19 Rudná IČ:29002303 DIČ: CZ-29002303

Více

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ PŘED INSTALACÍ. Autorská práva a další práva vyplývající z duševního vlastnictví na tento software veškerý obsah v něm obsažený a veškerá související dokumentace a projektová dokumentace

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto VOP upravují vztahy vzniklé v souvislosti s prodejem zboží a služeb poskytovaných společností

Více

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY LICENČNÍ SMLOUVA k předmětům chráněným právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právem průmyslového vlastnictví, uzavřená dle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže občanského sdružení Hroší kůže, se sídlem Chotiměř 96, 410 02, IČ: 01221906 registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 9.11.2012

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů. Pravidla inzerce

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů. Pravidla inzerce Úvodní ustanovení Následující podmínky upravují užívání internetových stránek, zejména pravidla zadávání inzerce, pravidla odpovědnosti provozovatele a uživatelů za obsah stránek a pravidla členství. Uživatel

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více