ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME"

Transkript

1 ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME I. Úvodní ustanovení a. Tyto smluvní Zvláštní smluvní podmínky netmail s.r.o. pro zařízení Chrome (dále jen ZSP Chrome ) platí pouze pro nákup zařízení Chrome (tj. Chromebooky, Chromeboxy), vedle Všeobecných smluvních podmínek netmail s.r.o. pro prodej zboží (dále jen Podmínky ). V případě rozporu mezi ZSP Chrome a Podmínkami mají přednost ZSP Chrome. b. Prodávající je na základě smlouvy ( Chrome OS for Enterprise Reseller Agreement ) uzavřené mezi společností netmail s.r.o. a společností Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, autorizovaným distributorem společnosti Google pro zařízení Chrome (dále jen Společnost Google ); c. Zařízení Chrome. Zařízeními Chrome se rozumí hardwarové produkty Společnosti Google včetně software (dále v těchto ZSP Chrome Zařízení Chrome či řešení ). II. Zvláštní podmínky pro nákup Zařízení Chrome Využívání řešení Kupujícím podléhá, vedle Podmínek následujícím podmínkám: 1. Licence (a) Licence. Na základě této Kupní smlouvy (vč. Podmínek a ZSP Chrome) uděluje Prodávající protihodnotou za poplatek zahrnutý v Kupní ceně Kupujícímu nevýhradní, dále nepřenosnou licenci bez možnosti sublicence k užívání softwaru k dodanému hardwaru (řešení) v průběhu licenčního období; Kupující s touto licencí souhlasí. (b) Dodání a uvedení do provozu. Pokud Kupující užívá Služby Google Apps na téže doméně, pro kterou hodlá využívat řešení, souhlasí s tím, že nepoužije řešení pro více koncových uživatelů, než pro kolik zřídil účty koncových uživatelů pro Služby Google Apps, a že pro koncové uživatele použije pouze řešení, které aktivoval pro Služby Google Apps. Aby bylo možno doručit nový hardware (Zařízení Chrome) či hardware na výměnu či obnovu na správnou adresu Kupujícího, souhlasí Kupující s tím, že uvědomí Prodávajícího o jakékoliv změně své zasílací adresy alespoň 10 dní před připravovanou zásilkou. (c) Ochrana soukromí. Prodávající (a jeho subdodavatelé) zavedou přiměřená technická a organizační opatření k ochraně dat Kupujícího před náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, změnou či neoprávněným poskytnutím dat a proti neoprávněnému přístupu v souladu s politikou ochrany soukromí Společnosti Google. Dodávka řešení proběhne v souladu s politikou ochrany soukromí. Případné změny v politice ochrany soukromí Google budou prováděny způsobem v ní uvedeným. 2. Úpravy a aktualizace; Náhradní hardware; Aplikace, rozšíření a témata. (a) Úpravy řešení. Prodávající (a jeho subdodavatelé) může podle potřeby provádět komerčně přiměřené změny řešení. Pokud Prodávající (či jeho subdodavatel) provede v řešení zásadní změnu, informuje o této skutečnosti Kupujícího, pokud Kupující požádal prodávajícího prostřednictvím u o oznamování takových změn. Některé funkční rozšíření služeb nemusí na určitém Zařízení Chrome fungovat. (b) Aktualizace Zařízení Chrome. Prodávající (a jeho subdodavatelé) může u určitých modelů Zařízení Chrome ukončit dodávání aktualizací a poskytování služeb technické podpory, je však povinen o této 1

2 skutečnosti informovat Kupujícího alespoň 90 dní předem. Kromě toho je Prodávající povinen v takovém případě poskytnout Kupujícímu možnost získat bezplatně srovnatelný náhradní hardware (i zrenovovaný). Prodávající neposkytne Kupujícímu náhradu za hardware pořízený Kupujícím od třetích stran. (c) Aktualizace softwaru a služeb. Řešení může podle potřeby automaticky stahovat a instalovat aktualizace, jejichž účelem je zlepšit, rozšířit či dále rozvinout řešení a které mohou mít formu opravy chyb, rozšíření funkcí, nových softwarových modulů a/nebo zcela nových verzí (aktualizace). Kupující souhlasí s aktualizacemi (a povoluje Prodávajícímu a jeho subdodavatelům je dodat) v souvislosti s používáním řešení Kupujícím. (d) Náhradní hardware. Nebylo- li dohodnuto jinak, Prodávající a jeho subdodavatelé nemají na základě Kupní smlouvy povinnost poskytnout Kupujícímu náhradní nebo aktualizovaný hardware. Pokud se Prodávající (nebo jeho subdodavatelé) rozhodne pro náhradu hardwaru nebo poskytnutí aktualizací, bude provedení takové náhrady nebo aktualizace zcela na uvážení Společnosti Google a bude podléhat zásadám poskytování služeb technické podpory, platným v té době. (e) K hardwaru, za který Prodávající (nebo jeho subdodavatelé) poskytl Kupujícímu náhradu podle těchto ZSP Chrome (viz předchozí odstavec), nemusí být poskytovány softwarové aktualizace, služby či služby technické podpory. Prodávající (nebo jeho subdodavatel) nemá povinnost poskytnout softwarové aktualizace, služby technické podpory, služby nebo záruku na hardware, za který Společnost Google poskytla Kupujícímu náhradu podle těchto ZSP Chrome, pokud taková náhrada nevyplývá z poskytnuté či zákonné záruky Prodávajícího (nebo jeho subdodavatelů). (f) Nové aplikace. Podle potřeby mohou být zpřístupněny nové aplikace, prvky nebo funkce řešení, jejichž využití může být podmíněno souhlasem Kupujícího s dodatečnými podmínkami. (g) Aplikace, rozšíření a témata. (i) Všeobecné podmínky. Věta čl. II.2 (f) těchto ZSP Chrome se vztahuje na aplikace, rozšíření a témata, která mohou být předem nainstalována v rámci softwaru řešení nebo instalovaná Kupujícím. Aplikace jsou webové aplikace, vyvinuté Společností Google nebo třetími stranami, které mohou být instalovány v softwaru a které mohou modifikovat nebo rozšiřovat jeho funkce. Rozšíření jsou malé počítačové programy, vyvinuté Společností Google nebo třetími stranami, které mohou modifikovat a rozšiřovat funkce softwaru. Témata jsou zvláštním druhem rozšíření, které mění vzhled softwaru. Rozšíření a aplikace mohou mít vyšší přístupová práva k řešení než běžné webové stránky, včetně schopnosti číst a upravovat data koncového uživatele. Využívání aplikací, rozšíření a témat poskytovaných Společností Google (vyjma produktů třetích stran) Kupujícím podléhá těmto ZSP Chrome, pokud nebylo stanoveno jinak. Využívání aplikací, rozšíření a témat poskytovaných třetími stranami Kupujícím může podléhat obchodním podmínkám těchto třetích stran. (ii) Aktualizace. Řešení může podle potřeby prověřit, zda jsou na vzdáleném serveru (zřízeném společností Google nebo třetí stranou) k dispozici aktualizace aplikací a rozšíření, včetně oprav chyb či rozšíření funkcí. Kupující souhlasí, že takové aktualizace budou automaticky vyžádány, staženy a nainstalovány bez dalšího upozornění Kupujícího. (iii) Odstranění. Společnost Google může zjistit, že určitá aplikace či rozšíření porušuje pravidla vývoje Společnosti Google, případně jiná ujednání, zákony, předpisy nebo politiky. Software bude v pravidelných intervalech stahovat seznam takových aplikací a rozšíření ze serverů Společnosti Google. Kupující souhlasí s tím, aby Společnost Google na základě vlastního uvážení jakoukoliv takovou aplikaci či rozšíření z řešení dálkově zablokovala či odstranila. 2

3 3. Povinnosti Kupujícího (a) Správa řešení Kupujícím. Kupující může prostřednictvím konzole správce určit jednoho nebo více osob (správců), kteří budou mít práva přístupu k účtu (účtům) správce za účelem správy řešení. Povinností Kupujícího je (a) zajistit důvěrnost hesla k účtu (účtům) správce; (b) určit, které osoby budou mít právo přístupu k účtům k účtu (účtům) správce; (c) zajistit, aby všechny aktivity spojené s účtem (účty) správce byly v souladu s těmito ZSP Chrome; a (d) bezodkladně uvědomit Společnost Google o každém neoprávněném užití konzoly správce nebo neoprávněném přístupu k ní, o kterém se Kupující dozví. (b) Souhlas koncového uživatele. Správci Kupujícího mohou mít možnost přístupu k datům, která má v rámci řešení k dispozici koncový uživatel, k jejich sledování, používání a poskytování, a k datům, týkající se umístění hardwaru (Zařízení Chrome), a to v souladu s právem České republiky. Kupující obdrží a bude obnovovat všechna povolení koncového uživatele, která umožní (i) Kupujícímu přístup k těmto datům, jejich sledování a využití, a Společnosti Google poskytnout Kupujícímu možnost tohoto přístupu, sledování a využití, a (ii) Společnosti Google poskytovat řešení. (c) Požadavky třetích stran. Kupující je odpovědný za vyhovění oprávněným Požadavkům třetích stran. Prodávající (a jeho subdodavatelé) mají v rozsahu daném zákonem a podmínkami Požadavků třetích stran povinnost: (a) bezodkladně uvědomit Kupujícího o obdržení Požadavku třetí strany; (b) vyhovět přiměřeným požadavkům Kupujícího při jeho snaze právními prostředky brojit proti Požadavku třetí strany; a (c) pokud je relevantní informace výhradně ve vlastnictví Společnosti Google a je Společnosti Google přiměřeně dostupná, poskytnout Kupujícímu požadovanou informaci, tak, aby Kupující mohl reagovat na Požadavek třetí strany. Kupující se v první řadě bude snažit získat informaci potřebnou k reakci na Požadavek třetí strany vlastními silami a Společnost Google bude kontaktovat pouze v případě, že takovou informaci není schopen přiměřenými prostředky získat. 4. Omezení. (a) Všeobecné podmínky. Bez písemného souhlasu Společnosti Google nebo nevyplývá- li tak z právních předpisů, nesmí Kupující(a) přizpůsobovat, měnit, modifikovat, dekompilovat, překládat, rozebírat ani dešifrovat řešení nebo jakoukoliv jeho část; (b) kopírovat řešení nebo z něj vytvářet odvozená díla, pokoušet se o extrakci zdrojového kódu softwaru nebo služeb, nebo se jinak pokoušet redukovat software nebo služby na formu, vnímatelnou člověkem; (c) používat řešení pro vysoce rizikové činnosti; (d) poskytovat sublicence, nebo pronajímat řešení nebo jakoukoliv jeho část; nebo (e) odstraňovat nebo měnit jakékoliv atributy značky, umístěné na řešení nebo v něm obsažené. (b) Komponenty třetích stran. Jakékoliv komponenty třetích stran osazené v Zařízení Chrome, tvořící jeho součást nebo dodané pro použití spolu se zařízením mohou být užívány pouze ve spojení se Zařízením Chrome, a toto použití podléhá těmto ZSP Chrome. Kupující si je vědom toho, že pro využití řešení může být nezbytné bezdrátové internetového připojení, které si Kupující zajistí vlastními prostředky. Zahrnuje- li řešení komponenty podléhající volným licencím, jejichž podmínky nejsou konzistentní s těmito ZSP Chrome, budou takové komponenty podléhat pouze příslušným otevřeným licencím. Pokud takové komponenty obsažené v řešení, které se řídí podmínkami otevřených licencí, vyžadují poskytnutí odpovídajícího zdrojového kódu, bude informace, jak takový kód získat, obsažena v informačním letáku k těmto komponentám. 3

4 5. Vlastnictví; Značky. (a) Všeobecné podmínky. Pokud tyto ZSP Chrome výslovně nestanoví jinak, nejsou Kupujícímu ani Společnosti Google poskytována žádná práva na duševní vlastnictví druhé strany. Práva k duševnímu vlastnictví obsažená v řešení a přístupná jeho prostřednictvím jsou majetkem příslušného vlastníka a jsou chráněna platnou legislativou. Ve vztahu Kupujícího a Společnosti Google vlastní společnost Google (a/její licenční partneři či dodavatelé) veškerá práva duševního vlastnictví obsažená v řešení. (b) Zobrazení značky. Společnost Google může ve stanovených oblastech služby zobrazovat Kupujícím schválené označení Kupujícího (Kupující dává své svolení nahráním svých označení do služeb). Kupující může specifikovat povahu využití prostřednictvím konzole správce. Společnost Google může dále zobrazovat označení Google na řešení, aby tak dala najevo, že řešení je poskytováno Společností Google. Žádná ze stran nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé strany zobrazovat nebo užívat označení druhé strany nad rámec povolený těmito ZSP Chrome. (c) Omezení značky. Jakékoliv užití označení Kupujícího nebo Společnosti Google bude v zájmu subjektu vlastnící práva k duševnímu vlastnictví k těmto označením. Společnost Google nebo Kupující může odvolat právo druhé strany k užití označení podle těchto ZSP Chrome písemným oznámením druhé straně s uvedením přiměřené lhůty. 6. Dodání, vlastnictví a rizika. Prodávající nese odpovědnost za ztrátu (zničení) Zařízení Chrome až do okamžiku jeho doručení Kupujícímu. Po doručení nese veškerá rizika za ztrátu (zničení) Zařízení Chrome Kupující. Vlastnické právo k Zařízení Chrome přechází na Kupujícího okamžikem přijetí Zařízení Chrome Kupujícím. 7. Služby technické podpory. (a) Poskytované Kupujícím. Kupující bude na vlastní náklady reagovat na dotazy a stížnosti koncových uživatelů nebo třetích stran, týkající se užití řešení koncových uživatelů. Dříve, než je postoupí Prodávajícímu (nebo jeho dodavatelům), vynaloží Kupující přiměřenou snahu na vyřešení problémů technické podpory. (b) Poskytované Prodávajícím. Nemůže- li Kupující vyřešit problém technické podpory, jak uvedeno výše, může Kupující problém postoupit technické podpoře v souladu se Směrnicemi pro poskytování služeb technické podpory. Služby technické podpory budou Kupujícímu poskytovány v souladu se Směrnicemi pro poskytování služeb technické podpory. Je- li Kupujícímu v souvislosti s poskytováním služeb technické podpory zasíláno náhradní hardwarové zařízení, Kupující souhlasí, že nahrazený hardware vrátí v souladu se Směrnicemi pro poskytování služeb technické podpory. (c) Změny ve Směrnicích pro poskytování služeb technické podpory. Ve Směrnicích pro poskytování služeb technické podpory mohou být podle potřeby prováděny změny. Dochází- li k významné změně služeb technické podpory, Kupující bude informován prostřednictvím u zaslaného na jeho adresu nebo obdržením upozornění prostřednictvím konzole správce. Bude- li mít změna významný negativní dopad na Kupujícího a Kupující s takovou změnou nebude souhlasit, musí o této skutečnosti informovat technickou podporu prostřednictvím jejího portálu nebo centra zákaznické pomoci do třiceti dnů od okamžiku, kdy byl o změně informován. Pokud Kupující takto informuje technickou podporu, zůstávají pro něj nadále závazné Směrnice pro poskytování služeb technické podpory v rozsahu platném těsně před změnou, a to až do vypršení příslušného licenčního období pro příslušné řešení. Je- li poskytování služeb technické podpory obnoveno, děje se tak za stávajících směrnic pro poskytování služeb technické podpory. 4

5 8. Vyloučení odpovědnosti. Záruky a obchodní podmínky obsažené v této smlouvě nahrazují všechny ostatní záruky a obchodní podmínky a požadavky ve vztahu k předmětu této smlouvy, které by se nebýt tohoto ustanovení na obě strany (nebo na jejich licenční partnery) vztahovaly, nebo které by jinak vyplývaly z této smlouvy nebo byly jinak obsaženy v této nebo jiné podobné smlouvě, ať již působením zákona nebo jiným způsobem, a které jsou tímto vyloučeny (včetně, bez jakéhokoliv omezení, implikovaných podmínek, záruk nebo podmínek týkajících se uspokojivé kvality, vhodnosti k danému účelu nebo k využití přiměřených znalostí a péče), není- li jejich vyloučení v rozporu se zákonem (tj. zejména kogentní ustanovení právních předpisů). Prodávající nezaručuje, že provoz řešení bude bezchybný nebo bez přerušení. Řešení nebylo vyvinuto a vyrobeno pro vysoce rizikové činnosti, a není pro ně určeno. Prodávající nenese odpovědnost za produkty třetích stran (včetně bezdrátového internetového připojení) a za webové stránky, které Kupující prostřednictvím řešení navštíví. 9. Vyhovění podmínkám exportu. Zákazník v souvislosti s touto smlouvou dodrží podmínky aplikovatelných právních předpisů pro ochranu exportu (vč. Legislativy na ochranu exportu) a zajistí si předem veškerá potřebná povolení od příslušných orgánů státní správy. 10. Oprávněná osoba třetí strany. Společnost (a její nástupci a oprávnění nabyvatelé) má právo vymáhat ustanovení obsažené v článku II.1(a), II.4 a II.5 těchto ZSP Chrome. 11. Podmínky při prvním přihlášení. Byla- li Kupujícímu nebo koncovému uživateli při prvním přihlášení pro použití řešení předložena podobná dohoda týkající se stejného předmětu, tyto ZSP Chrome nad touto dohodou převažují a nahrazují ji. 12. Ukončení. (a) Ukončení z důvodů nedodržení podmínek. Prodávající může odstoupit od práv a povinností sjednaných v těchto ZSP Chrome, nestanoví- li právní předpisy jinak, pokud (i) Kupující podstatným způsobem tyto ZSP Chrome poruší a pokud nedojde k nápravě takového porušení do třiceti dnů od obdržení písemného upozornění; (iii) Kupující podstatným způsobem poruší tyto ZSP Chrome více než dvakrát, nehledě na to, zda došlo k nápravě. (b) Účinky ukončení. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. (c) Ukončení smlouvy s Prodávajícím. Dojde- li v průběhu licenčního období k ukončení platnosti smlouvy mezi Prodávajícím a Společností Google, která se vztahuje k řešení, a přeje- li si Kupující nadále řešení využívat, Prodávající zajistí, že s Kupujícím bude uzavřena jiná smlouva vztahující se k řešení s jiným distributorem nebo, pokud k tomu dá Společnosti Google souhlas, přímo se Společností Google. 5

6 III. Definice Administrátorskou konzolí se rozumí on- line nástroj poskytovaný Společností Google Kupujícímu za účelem konfigurace a správy řešení. Označeními se rozumí obchodní názvy, obchodní značky, servisní značky, loga, názvy domén a další charakteristické atributy značky obou ze stran, které si strany podle potřeby zajišťují. Dokumentací se rozumí popis řešení, přístupný pomocí následujícího odkazu: education- solution.html, nebo na jiné URL adrese, poskytnuté společností Google, neboť tento popis může být podle potřeby aktualizován. Koncovými uživateli se rozumí osoby, kterým zákazník povolí užívat řešení. Legislativou na ochranu exportu se rozumí veškeré platné zákony a směrnice týkající se exportu a reexportu, včetně Správních exportních opatření (Export Administration Regulations, EAR) amerického ministerstva obchodu, obchodních a ekonomických postihů úřadu pro zahraniční majetek amerického ministerstva financí, mezinárodních směrnic pro regulaci obchodu se zbraněmi (International Traffic in Arms Regulations, ITAR) amerického ministerstva vnitra a obdobných zákonů a směrnic, platných ve Velké Británii či České republice. Poplatky se rozumí částky, fakturované zákazníkovi distributorem k úhradě řešení. Google Apps znamená služby Google Apps, poskytované zákazníkům společnosti Google na základě samostatné smlouvy mezi společností Google a Kupujícím. Centrem zákaznické pomoci se rozumí centrum pomoci dostupné na nebo na jiné URL adrese, poskytnuté společností Google. Vysoce rizikovými činnostmi se rozumí činnosti jako provoz jaderných zařízení, řízení letového provozu nebo zařízení pro podporu života, kde by použití či selhání řešení mohlo vést k úmrtí či zranění osob nebo ke škodě na životním prostředí. Licenčním ujednáním se rozumí časové období vyznačené na objednávce/smlouvě, během kterého je Kupující oprávněn použít software na svém hardwaru a využívat služeb technické podpory. Doba, po kterou bude dané řešení zakoupené Kupujícím podporováno, je stanovena směrnicemi pro poskytování zákaznické podpory, které jsou k dispozici na adrese ovou adresou zákazníka se rozumí ová adresa určená Kupujícím, na kterou mu Společností Google budou zasílána upozornění. Zákazník může tuto adresu změnit pomocí konzole správce. Produktem se rozumí software a hardware. Ochranou soukromí se rozumí politika ochrany soukromí společnosti Google, která je k dispozici na následující URL adrese: nebo na jiné URL adrese, poskytnuté společností Google. Softwarem se rozumí software Chrome OS, poskytnutý na základě licence Prodávajícím Kupujícímu pouze v binární formě, který je nainstalován na hardwaru, a jakékoliv jeho aktualizace, které jsou podle potřeby prováděny. Řešením se rozumí software a/nebo hardware. Řešení je blíže popsáno v dokumentaci. Lhůtou se rozumí doba trvání smlouvy, která začíná datem platnosti a pokračuje do (i) konce posledního licenčního období nebo (ii) do data ukončení Smlouvy stanovené v takové Smlouvě, podle toho, co nastane dříve. 6

7 Informačním listem ke komponentám třetí strany se rozumí informace, která je k dispozici na následující URL adrese: education- tos- additional.html, nebo na URL adrese, poskytnuté Společností Google, a aktualizace, které Společnost Google může podle potřeby v tomto informačním listu provádět. Produkty třetích stran se rozumí jakékoliv produkty, software či služby, které nenesou značku/označení Společnosti Google. Požadavky třetích stran se rozumí oprávněné požadavky třetích stran ohledně záznamů koncového uživatele řešení učiněné v souladu s právním řádem České republiky. Požadavky třetích stran mohou být soudní příkazy k prohlídce, soudní příkazy, předvolání, další platné soudní příkazy či písemný souhlas koncového uživatele svolující k poskytnutí informací. Službami technické podpory se rozumí technická podpora, poskytovaná společností Google k řešení, zakoupené Kupujícím od Prodávajícího na základě těchto smlouvy a těchto ZSP Chrome. Směrnicemi pro poskytování technické podpory se rozumí směrnice pro poskytování technické podpory, platné v době poskytnutí řešení. Tyto směrnice jsou k dispozici na následující URL adrese: URL: nebo na jiné URL adrese, poskytnuté společností Google. 7

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA 1. Kupující je povinen a oprávněn sám nebo se svými pracovníky a společníky používat koupený SW JÍDELNA pro svoji osobní resp. firemní potřebu výhradně dle

Více

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB POSKYTOVATEL FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB: Adresa: E-mail: Telefon: NÁZEV SPOLEČNOSTI: Adresa firmy: E-mail: Telefon: Datum schůzky: Čas schůzky: Poskytovatel služeb a firma mohou uzavřít vzájemnou dohodu o pořízení

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ Provozovatelem slevového portálu www.bejkr.cz je společnost Jk Joblife s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI 1) Základní ustanovení Vlastníkem a provozovatelem internetového systému Zákaznické sekce (dále jen Sekce ) je společnost SMS, s. r. o. Teplice, která je v souladu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R)

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI UŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení. II. Objednávka

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení. II. Objednávka Obchodní podmínky vyhlášené podnikající fyzickou osobou, kterou je Olga Bajková, IČ: 75959844, se sídlem Teličkova 6/6, 751 24, Přerov Předmostí (dále Prodávající) I. Úvodní ustanovení a) Tyto obchodní

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

A. Úvodní ustanovení. 2. Kupujícím se rozumí zákazník Internetového obchodu.

A. Úvodní ustanovení. 2. Kupujícím se rozumí zákazník Internetového obchodu. A. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v Internetových obchodech umístěných na následujících internetových stránkách www.radiocity.cz (dále pro všechny tyto internetové obchody

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

smlouvu o ochraně důvěrných informací a autorských práv

smlouvu o ochraně důvěrných informací a autorských práv Smlouva o ochraně důvěrných informací a autorských práv uzavřená v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 a 1730, Občanského zákoníku a autorského zákona kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.manufaktura.cz. Obchodní podmínky upravují v souladu s

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICORN SYSTEMS A.S. (dále jen Obchodní podmínky )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICORN SYSTEMS A.S. (dále jen Obchodní podmínky ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICORN SYSTEMS A.S. (dále jen Obchodní podmínky ) 1. Užití Obchodních podmínek 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen,,vop ) blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Ev.č. Software602 a.s.: Ev.č. Organizace: SUPP/FFSaFP/Písek/0606/2016 1. Článek Smluvní strany Společnost: Software602 a.s. se sídlem: Hornokrčská 15, 140

Více

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz.

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz. Obchodní podmínky Firma a fakturační adresa MUDr. Miroslava Muchová Gruzínská 515/9 625 00 Brno Česká republika IČ: 02991128 Číslo účtu: 2200596290/2010 FIO banka V případě registrace a nákupu na těchto

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Stáhnout! 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TUTO LICENČNÍ SMLOUVU S KONCOVÝM UŽIVATELEM ( EULA ). PODNIKNUTÍM JAKÉHOKOLI KROKU KE STAŽENÍ, NASTAVENÍ, INSTALACI NEBO

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy IČ: 63608944 Sídlo: Kostelní náměstí č.o. 21, 571 01 Moravská

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ licenční smlouvu k software SPOLEČNOSTI SAFETICA TECHNOLOGIES

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení Licenční podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se týkají uzavření dohody o užívání softwarového produktu Robeeto (dále jako Program ) mezi Podnikatelem a společností JobAs s.r.o.,

Více

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 409 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními

Více

Obchodní podmínky služby Smartform

Obchodní podmínky služby Smartform Obchodní podmínky služby Smartform Poslední aktualizace: 6. května 2015 Děkujeme za Váš zájem o službu Smartform, která umožňuje komfortní a spolehlivé vyplňování poštovních adres ve webových i desktopových

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění.

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č.... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. ČLÁNEK 1. SMLUVNÍ STRANY název adresa sídla jehož (jejímž)

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. 1. VŠEOBECNÉ 1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále také jen VNP ) jsou platné, účinné a upravují a vztahují se na všechny vztahy, ve kterých vystupuje společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Ceníky a ceny Ceny uvedené v oficiálních nabídkách firmy Grade service centre s.r.o., zasílané firmou individuálně konkrétnímu zákazníkovi jsou závazné a platné po dobu platnosti

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád. 1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád. 1. Úvodní ustanovení Zhotovitel: Petr Skřivánek Genea Moravica et Silesiana IČ: 674 970 98 Za Vodou 885/21 751 31 Lipník nad Bečvou Česká republika Mob.: +420 732 998 110 E-mail: genea@genea-moravice.eu Web: www.genea-moravica.eu

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 DEFINICE: Aktivace Služby: Aktivace Služby se provádí po potvrzení platby Zákazníka a vyznačuje se

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH*

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH* Referenční číslo Oracle: CZ-1210-1804 ORACLE SERVICES AGREEMENT SMLOUVA O SLUŽBÁCH ORACLE č. PPR-24409-12/ČJ-2012-990656 uzavřená ve vzájemné shodě ve smyslu ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Škroupova 18, Plzeň

KUPNÍ SMLOUVA. Škroupova 18, Plzeň KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert 1. Základní ustanovení a definice pojmů 1.1 Následující licenční podmínky

Více

SERVISNÍ SMLOUVA. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

SERVISNÍ SMLOUVA. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zhotovitel: Objednatel: Název: 4ISP s.r.o. Název: Adresa: Purkyňova 1805

Více

KUPNÍ SMLOUVU uzavřenou podle 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

KUPNÍ SMLOUVU uzavřenou podle 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany Kupující se sídlem náměstí Republiky 1090/5 110 00 Praha 1 Staré Město IČ: 27251918 DIČ: CZ27251918 Zastoupené: Mgr. Vlastimil Ježek předseda představenstva, Ing. Pavel Klaška - místopředseda

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) mezi: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 140 59 Praha 4, Zapsaná

Více

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.fler.cz/move-material.podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Více

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 uzavřená na základě části III. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Kupující: Město Semily Husova čp. 82, 513 01 Semily IČ 00276111, DIČ CZ00276111

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více