ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME"

Transkript

1 ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME I. Úvodní ustanovení a. Tyto smluvní Zvláštní smluvní podmínky netmail s.r.o. pro zařízení Chrome (dále jen ZSP Chrome ) platí pouze pro nákup zařízení Chrome (tj. Chromebooky, Chromeboxy), vedle Všeobecných smluvních podmínek netmail s.r.o. pro prodej zboží (dále jen Podmínky ). V případě rozporu mezi ZSP Chrome a Podmínkami mají přednost ZSP Chrome. b. Prodávající je na základě smlouvy ( Chrome OS for Enterprise Reseller Agreement ) uzavřené mezi společností netmail s.r.o. a společností Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, autorizovaným distributorem společnosti Google pro zařízení Chrome (dále jen Společnost Google ); c. Zařízení Chrome. Zařízeními Chrome se rozumí hardwarové produkty Společnosti Google včetně software (dále v těchto ZSP Chrome Zařízení Chrome či řešení ). II. Zvláštní podmínky pro nákup Zařízení Chrome Využívání řešení Kupujícím podléhá, vedle Podmínek následujícím podmínkám: 1. Licence (a) Licence. Na základě této Kupní smlouvy (vč. Podmínek a ZSP Chrome) uděluje Prodávající protihodnotou za poplatek zahrnutý v Kupní ceně Kupujícímu nevýhradní, dále nepřenosnou licenci bez možnosti sublicence k užívání softwaru k dodanému hardwaru (řešení) v průběhu licenčního období; Kupující s touto licencí souhlasí. (b) Dodání a uvedení do provozu. Pokud Kupující užívá Služby Google Apps na téže doméně, pro kterou hodlá využívat řešení, souhlasí s tím, že nepoužije řešení pro více koncových uživatelů, než pro kolik zřídil účty koncových uživatelů pro Služby Google Apps, a že pro koncové uživatele použije pouze řešení, které aktivoval pro Služby Google Apps. Aby bylo možno doručit nový hardware (Zařízení Chrome) či hardware na výměnu či obnovu na správnou adresu Kupujícího, souhlasí Kupující s tím, že uvědomí Prodávajícího o jakékoliv změně své zasílací adresy alespoň 10 dní před připravovanou zásilkou. (c) Ochrana soukromí. Prodávající (a jeho subdodavatelé) zavedou přiměřená technická a organizační opatření k ochraně dat Kupujícího před náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, změnou či neoprávněným poskytnutím dat a proti neoprávněnému přístupu v souladu s politikou ochrany soukromí Společnosti Google. Dodávka řešení proběhne v souladu s politikou ochrany soukromí. Případné změny v politice ochrany soukromí Google budou prováděny způsobem v ní uvedeným. 2. Úpravy a aktualizace; Náhradní hardware; Aplikace, rozšíření a témata. (a) Úpravy řešení. Prodávající (a jeho subdodavatelé) může podle potřeby provádět komerčně přiměřené změny řešení. Pokud Prodávající (či jeho subdodavatel) provede v řešení zásadní změnu, informuje o této skutečnosti Kupujícího, pokud Kupující požádal prodávajícího prostřednictvím u o oznamování takových změn. Některé funkční rozšíření služeb nemusí na určitém Zařízení Chrome fungovat. (b) Aktualizace Zařízení Chrome. Prodávající (a jeho subdodavatelé) může u určitých modelů Zařízení Chrome ukončit dodávání aktualizací a poskytování služeb technické podpory, je však povinen o této 1

2 skutečnosti informovat Kupujícího alespoň 90 dní předem. Kromě toho je Prodávající povinen v takovém případě poskytnout Kupujícímu možnost získat bezplatně srovnatelný náhradní hardware (i zrenovovaný). Prodávající neposkytne Kupujícímu náhradu za hardware pořízený Kupujícím od třetích stran. (c) Aktualizace softwaru a služeb. Řešení může podle potřeby automaticky stahovat a instalovat aktualizace, jejichž účelem je zlepšit, rozšířit či dále rozvinout řešení a které mohou mít formu opravy chyb, rozšíření funkcí, nových softwarových modulů a/nebo zcela nových verzí (aktualizace). Kupující souhlasí s aktualizacemi (a povoluje Prodávajícímu a jeho subdodavatelům je dodat) v souvislosti s používáním řešení Kupujícím. (d) Náhradní hardware. Nebylo- li dohodnuto jinak, Prodávající a jeho subdodavatelé nemají na základě Kupní smlouvy povinnost poskytnout Kupujícímu náhradní nebo aktualizovaný hardware. Pokud se Prodávající (nebo jeho subdodavatelé) rozhodne pro náhradu hardwaru nebo poskytnutí aktualizací, bude provedení takové náhrady nebo aktualizace zcela na uvážení Společnosti Google a bude podléhat zásadám poskytování služeb technické podpory, platným v té době. (e) K hardwaru, za který Prodávající (nebo jeho subdodavatelé) poskytl Kupujícímu náhradu podle těchto ZSP Chrome (viz předchozí odstavec), nemusí být poskytovány softwarové aktualizace, služby či služby technické podpory. Prodávající (nebo jeho subdodavatel) nemá povinnost poskytnout softwarové aktualizace, služby technické podpory, služby nebo záruku na hardware, za který Společnost Google poskytla Kupujícímu náhradu podle těchto ZSP Chrome, pokud taková náhrada nevyplývá z poskytnuté či zákonné záruky Prodávajícího (nebo jeho subdodavatelů). (f) Nové aplikace. Podle potřeby mohou být zpřístupněny nové aplikace, prvky nebo funkce řešení, jejichž využití může být podmíněno souhlasem Kupujícího s dodatečnými podmínkami. (g) Aplikace, rozšíření a témata. (i) Všeobecné podmínky. Věta čl. II.2 (f) těchto ZSP Chrome se vztahuje na aplikace, rozšíření a témata, která mohou být předem nainstalována v rámci softwaru řešení nebo instalovaná Kupujícím. Aplikace jsou webové aplikace, vyvinuté Společností Google nebo třetími stranami, které mohou být instalovány v softwaru a které mohou modifikovat nebo rozšiřovat jeho funkce. Rozšíření jsou malé počítačové programy, vyvinuté Společností Google nebo třetími stranami, které mohou modifikovat a rozšiřovat funkce softwaru. Témata jsou zvláštním druhem rozšíření, které mění vzhled softwaru. Rozšíření a aplikace mohou mít vyšší přístupová práva k řešení než běžné webové stránky, včetně schopnosti číst a upravovat data koncového uživatele. Využívání aplikací, rozšíření a témat poskytovaných Společností Google (vyjma produktů třetích stran) Kupujícím podléhá těmto ZSP Chrome, pokud nebylo stanoveno jinak. Využívání aplikací, rozšíření a témat poskytovaných třetími stranami Kupujícím může podléhat obchodním podmínkám těchto třetích stran. (ii) Aktualizace. Řešení může podle potřeby prověřit, zda jsou na vzdáleném serveru (zřízeném společností Google nebo třetí stranou) k dispozici aktualizace aplikací a rozšíření, včetně oprav chyb či rozšíření funkcí. Kupující souhlasí, že takové aktualizace budou automaticky vyžádány, staženy a nainstalovány bez dalšího upozornění Kupujícího. (iii) Odstranění. Společnost Google může zjistit, že určitá aplikace či rozšíření porušuje pravidla vývoje Společnosti Google, případně jiná ujednání, zákony, předpisy nebo politiky. Software bude v pravidelných intervalech stahovat seznam takových aplikací a rozšíření ze serverů Společnosti Google. Kupující souhlasí s tím, aby Společnost Google na základě vlastního uvážení jakoukoliv takovou aplikaci či rozšíření z řešení dálkově zablokovala či odstranila. 2

3 3. Povinnosti Kupujícího (a) Správa řešení Kupujícím. Kupující může prostřednictvím konzole správce určit jednoho nebo více osob (správců), kteří budou mít práva přístupu k účtu (účtům) správce za účelem správy řešení. Povinností Kupujícího je (a) zajistit důvěrnost hesla k účtu (účtům) správce; (b) určit, které osoby budou mít právo přístupu k účtům k účtu (účtům) správce; (c) zajistit, aby všechny aktivity spojené s účtem (účty) správce byly v souladu s těmito ZSP Chrome; a (d) bezodkladně uvědomit Společnost Google o každém neoprávněném užití konzoly správce nebo neoprávněném přístupu k ní, o kterém se Kupující dozví. (b) Souhlas koncového uživatele. Správci Kupujícího mohou mít možnost přístupu k datům, která má v rámci řešení k dispozici koncový uživatel, k jejich sledování, používání a poskytování, a k datům, týkající se umístění hardwaru (Zařízení Chrome), a to v souladu s právem České republiky. Kupující obdrží a bude obnovovat všechna povolení koncového uživatele, která umožní (i) Kupujícímu přístup k těmto datům, jejich sledování a využití, a Společnosti Google poskytnout Kupujícímu možnost tohoto přístupu, sledování a využití, a (ii) Společnosti Google poskytovat řešení. (c) Požadavky třetích stran. Kupující je odpovědný za vyhovění oprávněným Požadavkům třetích stran. Prodávající (a jeho subdodavatelé) mají v rozsahu daném zákonem a podmínkami Požadavků třetích stran povinnost: (a) bezodkladně uvědomit Kupujícího o obdržení Požadavku třetí strany; (b) vyhovět přiměřeným požadavkům Kupujícího při jeho snaze právními prostředky brojit proti Požadavku třetí strany; a (c) pokud je relevantní informace výhradně ve vlastnictví Společnosti Google a je Společnosti Google přiměřeně dostupná, poskytnout Kupujícímu požadovanou informaci, tak, aby Kupující mohl reagovat na Požadavek třetí strany. Kupující se v první řadě bude snažit získat informaci potřebnou k reakci na Požadavek třetí strany vlastními silami a Společnost Google bude kontaktovat pouze v případě, že takovou informaci není schopen přiměřenými prostředky získat. 4. Omezení. (a) Všeobecné podmínky. Bez písemného souhlasu Společnosti Google nebo nevyplývá- li tak z právních předpisů, nesmí Kupující(a) přizpůsobovat, měnit, modifikovat, dekompilovat, překládat, rozebírat ani dešifrovat řešení nebo jakoukoliv jeho část; (b) kopírovat řešení nebo z něj vytvářet odvozená díla, pokoušet se o extrakci zdrojového kódu softwaru nebo služeb, nebo se jinak pokoušet redukovat software nebo služby na formu, vnímatelnou člověkem; (c) používat řešení pro vysoce rizikové činnosti; (d) poskytovat sublicence, nebo pronajímat řešení nebo jakoukoliv jeho část; nebo (e) odstraňovat nebo měnit jakékoliv atributy značky, umístěné na řešení nebo v něm obsažené. (b) Komponenty třetích stran. Jakékoliv komponenty třetích stran osazené v Zařízení Chrome, tvořící jeho součást nebo dodané pro použití spolu se zařízením mohou být užívány pouze ve spojení se Zařízením Chrome, a toto použití podléhá těmto ZSP Chrome. Kupující si je vědom toho, že pro využití řešení může být nezbytné bezdrátové internetového připojení, které si Kupující zajistí vlastními prostředky. Zahrnuje- li řešení komponenty podléhající volným licencím, jejichž podmínky nejsou konzistentní s těmito ZSP Chrome, budou takové komponenty podléhat pouze příslušným otevřeným licencím. Pokud takové komponenty obsažené v řešení, které se řídí podmínkami otevřených licencí, vyžadují poskytnutí odpovídajícího zdrojového kódu, bude informace, jak takový kód získat, obsažena v informačním letáku k těmto komponentám. 3

4 5. Vlastnictví; Značky. (a) Všeobecné podmínky. Pokud tyto ZSP Chrome výslovně nestanoví jinak, nejsou Kupujícímu ani Společnosti Google poskytována žádná práva na duševní vlastnictví druhé strany. Práva k duševnímu vlastnictví obsažená v řešení a přístupná jeho prostřednictvím jsou majetkem příslušného vlastníka a jsou chráněna platnou legislativou. Ve vztahu Kupujícího a Společnosti Google vlastní společnost Google (a/její licenční partneři či dodavatelé) veškerá práva duševního vlastnictví obsažená v řešení. (b) Zobrazení značky. Společnost Google může ve stanovených oblastech služby zobrazovat Kupujícím schválené označení Kupujícího (Kupující dává své svolení nahráním svých označení do služeb). Kupující může specifikovat povahu využití prostřednictvím konzole správce. Společnost Google může dále zobrazovat označení Google na řešení, aby tak dala najevo, že řešení je poskytováno Společností Google. Žádná ze stran nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé strany zobrazovat nebo užívat označení druhé strany nad rámec povolený těmito ZSP Chrome. (c) Omezení značky. Jakékoliv užití označení Kupujícího nebo Společnosti Google bude v zájmu subjektu vlastnící práva k duševnímu vlastnictví k těmto označením. Společnost Google nebo Kupující může odvolat právo druhé strany k užití označení podle těchto ZSP Chrome písemným oznámením druhé straně s uvedením přiměřené lhůty. 6. Dodání, vlastnictví a rizika. Prodávající nese odpovědnost za ztrátu (zničení) Zařízení Chrome až do okamžiku jeho doručení Kupujícímu. Po doručení nese veškerá rizika za ztrátu (zničení) Zařízení Chrome Kupující. Vlastnické právo k Zařízení Chrome přechází na Kupujícího okamžikem přijetí Zařízení Chrome Kupujícím. 7. Služby technické podpory. (a) Poskytované Kupujícím. Kupující bude na vlastní náklady reagovat na dotazy a stížnosti koncových uživatelů nebo třetích stran, týkající se užití řešení koncových uživatelů. Dříve, než je postoupí Prodávajícímu (nebo jeho dodavatelům), vynaloží Kupující přiměřenou snahu na vyřešení problémů technické podpory. (b) Poskytované Prodávajícím. Nemůže- li Kupující vyřešit problém technické podpory, jak uvedeno výše, může Kupující problém postoupit technické podpoře v souladu se Směrnicemi pro poskytování služeb technické podpory. Služby technické podpory budou Kupujícímu poskytovány v souladu se Směrnicemi pro poskytování služeb technické podpory. Je- li Kupujícímu v souvislosti s poskytováním služeb technické podpory zasíláno náhradní hardwarové zařízení, Kupující souhlasí, že nahrazený hardware vrátí v souladu se Směrnicemi pro poskytování služeb technické podpory. (c) Změny ve Směrnicích pro poskytování služeb technické podpory. Ve Směrnicích pro poskytování služeb technické podpory mohou být podle potřeby prováděny změny. Dochází- li k významné změně služeb technické podpory, Kupující bude informován prostřednictvím u zaslaného na jeho adresu nebo obdržením upozornění prostřednictvím konzole správce. Bude- li mít změna významný negativní dopad na Kupujícího a Kupující s takovou změnou nebude souhlasit, musí o této skutečnosti informovat technickou podporu prostřednictvím jejího portálu nebo centra zákaznické pomoci do třiceti dnů od okamžiku, kdy byl o změně informován. Pokud Kupující takto informuje technickou podporu, zůstávají pro něj nadále závazné Směrnice pro poskytování služeb technické podpory v rozsahu platném těsně před změnou, a to až do vypršení příslušného licenčního období pro příslušné řešení. Je- li poskytování služeb technické podpory obnoveno, děje se tak za stávajících směrnic pro poskytování služeb technické podpory. 4

5 8. Vyloučení odpovědnosti. Záruky a obchodní podmínky obsažené v této smlouvě nahrazují všechny ostatní záruky a obchodní podmínky a požadavky ve vztahu k předmětu této smlouvy, které by se nebýt tohoto ustanovení na obě strany (nebo na jejich licenční partnery) vztahovaly, nebo které by jinak vyplývaly z této smlouvy nebo byly jinak obsaženy v této nebo jiné podobné smlouvě, ať již působením zákona nebo jiným způsobem, a které jsou tímto vyloučeny (včetně, bez jakéhokoliv omezení, implikovaných podmínek, záruk nebo podmínek týkajících se uspokojivé kvality, vhodnosti k danému účelu nebo k využití přiměřených znalostí a péče), není- li jejich vyloučení v rozporu se zákonem (tj. zejména kogentní ustanovení právních předpisů). Prodávající nezaručuje, že provoz řešení bude bezchybný nebo bez přerušení. Řešení nebylo vyvinuto a vyrobeno pro vysoce rizikové činnosti, a není pro ně určeno. Prodávající nenese odpovědnost za produkty třetích stran (včetně bezdrátového internetového připojení) a za webové stránky, které Kupující prostřednictvím řešení navštíví. 9. Vyhovění podmínkám exportu. Zákazník v souvislosti s touto smlouvou dodrží podmínky aplikovatelných právních předpisů pro ochranu exportu (vč. Legislativy na ochranu exportu) a zajistí si předem veškerá potřebná povolení od příslušných orgánů státní správy. 10. Oprávněná osoba třetí strany. Společnost (a její nástupci a oprávnění nabyvatelé) má právo vymáhat ustanovení obsažené v článku II.1(a), II.4 a II.5 těchto ZSP Chrome. 11. Podmínky při prvním přihlášení. Byla- li Kupujícímu nebo koncovému uživateli při prvním přihlášení pro použití řešení předložena podobná dohoda týkající se stejného předmětu, tyto ZSP Chrome nad touto dohodou převažují a nahrazují ji. 12. Ukončení. (a) Ukončení z důvodů nedodržení podmínek. Prodávající může odstoupit od práv a povinností sjednaných v těchto ZSP Chrome, nestanoví- li právní předpisy jinak, pokud (i) Kupující podstatným způsobem tyto ZSP Chrome poruší a pokud nedojde k nápravě takového porušení do třiceti dnů od obdržení písemného upozornění; (iii) Kupující podstatným způsobem poruší tyto ZSP Chrome více než dvakrát, nehledě na to, zda došlo k nápravě. (b) Účinky ukončení. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. (c) Ukončení smlouvy s Prodávajícím. Dojde- li v průběhu licenčního období k ukončení platnosti smlouvy mezi Prodávajícím a Společností Google, která se vztahuje k řešení, a přeje- li si Kupující nadále řešení využívat, Prodávající zajistí, že s Kupujícím bude uzavřena jiná smlouva vztahující se k řešení s jiným distributorem nebo, pokud k tomu dá Společnosti Google souhlas, přímo se Společností Google. 5

6 III. Definice Administrátorskou konzolí se rozumí on- line nástroj poskytovaný Společností Google Kupujícímu za účelem konfigurace a správy řešení. Označeními se rozumí obchodní názvy, obchodní značky, servisní značky, loga, názvy domén a další charakteristické atributy značky obou ze stran, které si strany podle potřeby zajišťují. Dokumentací se rozumí popis řešení, přístupný pomocí následujícího odkazu: education- solution.html, nebo na jiné URL adrese, poskytnuté společností Google, neboť tento popis může být podle potřeby aktualizován. Koncovými uživateli se rozumí osoby, kterým zákazník povolí užívat řešení. Legislativou na ochranu exportu se rozumí veškeré platné zákony a směrnice týkající se exportu a reexportu, včetně Správních exportních opatření (Export Administration Regulations, EAR) amerického ministerstva obchodu, obchodních a ekonomických postihů úřadu pro zahraniční majetek amerického ministerstva financí, mezinárodních směrnic pro regulaci obchodu se zbraněmi (International Traffic in Arms Regulations, ITAR) amerického ministerstva vnitra a obdobných zákonů a směrnic, platných ve Velké Británii či České republice. Poplatky se rozumí částky, fakturované zákazníkovi distributorem k úhradě řešení. Google Apps znamená služby Google Apps, poskytované zákazníkům společnosti Google na základě samostatné smlouvy mezi společností Google a Kupujícím. Centrem zákaznické pomoci se rozumí centrum pomoci dostupné na nebo na jiné URL adrese, poskytnuté společností Google. Vysoce rizikovými činnostmi se rozumí činnosti jako provoz jaderných zařízení, řízení letového provozu nebo zařízení pro podporu života, kde by použití či selhání řešení mohlo vést k úmrtí či zranění osob nebo ke škodě na životním prostředí. Licenčním ujednáním se rozumí časové období vyznačené na objednávce/smlouvě, během kterého je Kupující oprávněn použít software na svém hardwaru a využívat služeb technické podpory. Doba, po kterou bude dané řešení zakoupené Kupujícím podporováno, je stanovena směrnicemi pro poskytování zákaznické podpory, které jsou k dispozici na adrese ovou adresou zákazníka se rozumí ová adresa určená Kupujícím, na kterou mu Společností Google budou zasílána upozornění. Zákazník může tuto adresu změnit pomocí konzole správce. Produktem se rozumí software a hardware. Ochranou soukromí se rozumí politika ochrany soukromí společnosti Google, která je k dispozici na následující URL adrese: nebo na jiné URL adrese, poskytnuté společností Google. Softwarem se rozumí software Chrome OS, poskytnutý na základě licence Prodávajícím Kupujícímu pouze v binární formě, který je nainstalován na hardwaru, a jakékoliv jeho aktualizace, které jsou podle potřeby prováděny. Řešením se rozumí software a/nebo hardware. Řešení je blíže popsáno v dokumentaci. Lhůtou se rozumí doba trvání smlouvy, která začíná datem platnosti a pokračuje do (i) konce posledního licenčního období nebo (ii) do data ukončení Smlouvy stanovené v takové Smlouvě, podle toho, co nastane dříve. 6

7 Informačním listem ke komponentám třetí strany se rozumí informace, která je k dispozici na následující URL adrese: education- tos- additional.html, nebo na URL adrese, poskytnuté Společností Google, a aktualizace, které Společnost Google může podle potřeby v tomto informačním listu provádět. Produkty třetích stran se rozumí jakékoliv produkty, software či služby, které nenesou značku/označení Společnosti Google. Požadavky třetích stran se rozumí oprávněné požadavky třetích stran ohledně záznamů koncového uživatele řešení učiněné v souladu s právním řádem České republiky. Požadavky třetích stran mohou být soudní příkazy k prohlídce, soudní příkazy, předvolání, další platné soudní příkazy či písemný souhlas koncového uživatele svolující k poskytnutí informací. Službami technické podpory se rozumí technická podpora, poskytovaná společností Google k řešení, zakoupené Kupujícím od Prodávajícího na základě těchto smlouvy a těchto ZSP Chrome. Směrnicemi pro poskytování technické podpory se rozumí směrnice pro poskytování technické podpory, platné v době poskytnutí řešení. Tyto směrnice jsou k dispozici na následující URL adrese: URL: nebo na jiné URL adrese, poskytnuté společností Google. 7

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA 1. Kupující je povinen a oprávněn sám nebo se svými pracovníky a společníky používat koupený SW JÍDELNA pro svoji osobní resp. firemní potřebu výhradně dle

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB POSKYTOVATEL FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB: Adresa: E-mail: Telefon: NÁZEV SPOLEČNOSTI: Adresa firmy: E-mail: Telefon: Datum schůzky: Čas schůzky: Poskytovatel služeb a firma mohou uzavřít vzájemnou dohodu o pořízení

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz.

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz. Obchodní podmínky Firma a fakturační adresa MUDr. Miroslava Muchová Gruzínská 515/9 625 00 Brno Česká republika IČ: 02991128 Číslo účtu: 2200596290/2010 FIO banka V případě registrace a nákupu na těchto

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R)

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI UŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI 1) Základní ustanovení Vlastníkem a provozovatelem internetového systému Zákaznické sekce (dále jen Sekce ) je společnost SMS, s. r. o. Teplice, která je v souladu

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

A. Úvodní ustanovení. 2. Kupujícím se rozumí zákazník Internetového obchodu.

A. Úvodní ustanovení. 2. Kupujícím se rozumí zákazník Internetového obchodu. A. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v Internetových obchodech umístěných na následujících internetových stránkách www.radiocity.cz (dále pro všechny tyto internetové obchody

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ licenční smlouvu k software SPOLEČNOSTI SAFETICA TECHNOLOGIES

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 uzavřená na základě části III. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Kupující: Město Semily Husova čp. 82, 513 01 Semily IČ 00276111, DIČ CZ00276111

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních důvodů si před použitím

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající - Aurum1990 Trade Czech s.r.o., IČO: 015 23 392, DIČ: CZ01523392. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 1 OBSAH SCHÉMA... 3 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 13 2 SCHÉMA 3 MONTÁŽ KROK 1 4 KROK 2 5 KROK 3 6 KROK 4 7 KROK 5 8

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 DEFINICE: Aktivace Služby: Aktivace Služby se provádí po potvrzení platby Zákazníka a vyznačuje se

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH*

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH* Referenční číslo Oracle: CZ-1210-1804 ORACLE SERVICES AGREEMENT SMLOUVA O SLUŽBÁCH ORACLE č. PPR-24409-12/ČJ-2012-990656 uzavřená ve vzájemné shodě ve smyslu ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb.,

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o., IČ 49433776, Hudcova 78b, Brno, PSČ 612 00 I. Všeobecná ustanovení 1. Prodávajícím se pro účely tohoto řádu rozumí obchodní společnost TECHNOPARK

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o., se sídlem Plzeň - Lhota, Meduňková 264/26, PSČ 301 00, IČ 27971015 dle 273 obchodního zákoníku ČLÁNEK

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. podpora@miraf.cz (dále jen prodávající )

OBCHODNÍ PODMÍNKY. podpora@miraf.cz (dále jen prodávající ) OBCHODNÍ PODMÍNKY podpora@miraf.cz (dále jen prodávající ) pro prodej softwaru prostřednictvím on-line portálu www.miraf.cz. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX ()

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () I. Smluvní strany Poskytovatel: COOLHOUSING s.r.o. sídlo: Na Okraji 6, Praha 6, 162 00 bankovní spojení: zastoupená: Komerční Banka, č.ú. 51-1028170217/0100

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Návrh smlouvy o dodávce software

Návrh smlouvy o dodávce software Návrh smlouvy o dodávce software Smluvní strany: Sídlo: Právní forma: Zastoupená: Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: (dále jen dodavatel ) a Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Pavla Hrubého, IČ: 034 90 947, se sídlem Lhotákova

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE. Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým dnem!"

PRAVIDLA SOUTĚŽE. Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým dnem! PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým dnem!" 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE Organizátorem soutěže s názvem Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Smlouva o dílo Článek I. smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most Zastoupený: Karlem Řehákem, starostou obce IČ: 00266124 DIČ:

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Čl. I Předmět smlouvy

Čl. I Předmět smlouvy Smlouva o účasti v programu odstraňování graffiti: Městská část Praha 2 se sídlem: nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 IČ: 00063461 DIČ: CZ00063461 zastoupená: Ing. Jiřím Paluskou, zástupcem starostky v předmětu

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Licenční smlouva. I. Úvodní ustanovení

Licenční smlouva. I. Úvodní ustanovení Licenční smlouva I. Úvodní ustanovení Tato smlouva je licenční smlouvou mezi Vlastníkem licence nebo koncovým Uživatelem Softwarového produktu a společností Ing. Radomír Vaníček, IČ: 74841157, se sídlem

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3098 Stůl na stolní tenis insportline FORTE Seznam dílů Označení a nákres Název Množství Šroub M6*50 8 Matice M6 12 Spojovací obdélník 2 Podložka 8 Šroub M8X30 10 Šroub M8*60 4

Více

Zásady použití aplikace (Všeobecné obchodní podmínky) pro přístup a využití webových stránek: WWW.VYHODNACENA.CZ. 1.

Zásady použití aplikace (Všeobecné obchodní podmínky) pro přístup a využití webových stránek: WWW.VYHODNACENA.CZ. 1. Zásady použití aplikace (Všeobecné obchodní podmínky) společnosti FIDELIO, s.r.o, Sídlo: Praha 4 - Libuš, Mirotická 771/4, PSČ 142 00 Identifikační číslo: 26387379 DIČ: CZ26387379 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert 1. Základní ustanovení a definice pojmů 1.1 Následující licenční podmínky

Více

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA ContOS LICENČNÍ SMLOUVA Obsah LICENČNÍ SMLOUVA...2 I. LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU...2 1. UDĚLENÍ LICENCE...2 2. POVINNÁ AKTIVACE...2 3. ZÁKAZ PRONÁJMU/SDÍLENÍ/POSKYTOVÁNÍ KOMERČNÍCH HOSTITELSKÝCH SLUŽEB.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 DO INTERIÉRU 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 MONTÁŽ... 4 POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽE... 11 ILUSTROVANÝ SEZNAM DÍLŮ... 12 ZÁRUČNÍ

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více