Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Višňové č. p Višňové Tel.: , Fax: Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2011/2012 Vypracoval: Mgr. Radek Šinko Schválil: Mgr. Zdenek Vichta vedoucí vychovatel ředitel - 1 -

2 Cíle a úkoly Výchovného ústavu (dále jen VÚ) Základním cílem VÚ je realizace reedukace a resocializace dítěte. Reedukace a resocializace vychází z úkolů založených na režimovém systému s využitím individuálního a komunitního přístupu. Hlavními úkoly VÚ jsou: ovlivnění postojů a chování dítěte směrem k vyšší prosociálnosti, změna vnitřního psychického vnímání jedince, úprava chápání vnějšího světa, nabídka smysluplných programů a činností, snaha o změnu postojů a chápání sebe sama. Hlavní cíle výchovně vzdělávací činnosti Hlavním cílem výchovně vzdělávací činnosti je zabezpečit co nejlepší podmínky pro realizaci reedukačního a resocializačního programu výchovného ústavu. Stěžejním úkolem je zabezpečit stabilizaci kádru a profesní růst pedagogických pracovníků, zajistit příjemné prostředí v místě VÚ (úprava parku a sportovních hřišť), připravit chlapce pro samotný život ve společnosti. V oblasti výchovy Pedagog je povinen klást při práci s chlapci zvýšený důraz na individuální přístup ke každému, vycházet z individuálních zájmů a potřeb dítěte. Na základě prostudování spisového materiálu a osobních pohovorů je každému chlapci stanoven individuální reedukační program osobního rozvoje. Jestliže jsou do zařízení přijaty nové děti, pak je třeba na ně zaměřit pozornost, plně k nim uplatnit individuální přístup a zejména pomoci s adaptací na prostředí zařízení a se začleňováním se do kolektivu. Děti jsou rozděleny do šesti výchovných skupin. V oblasti vzdělávání Významnou roli vzdělávacího procesu hraje motivace, která by měla být u chlapců VÚ probouzena. Vzdělávání je podpořeno vhodnými besedami, exkurzemi, návštěvami výstav apod. Chlapci spolupracují při kulturních a sportovních aktivitách školy. Cílem je podporovat aktivity školy v rámci reedukačního procesu, upevnit základní učivo, osvojit vědomosti požadovaných daným učebním oborem a hlavně umět aplikovat získané vědomosti - 2 -

3 v praktickém životě. Důležitá je individuální práce a zohledňování žáků s poruchami učení, zvýšená péče žákům, kteří ukončují základní vzdělání a kladení zvýšeného důrazu v oblasti přípravy na vyučování. Po příchodu nového chlapce je třeba stanovit individuální učební plán. Klíčové kompetence Klíčové kompetence se dítě nenaučí v jednom z vyučovacích předmětů, ale prolínají se v rámci celé výuky. V roce 2002 se zasedání EU dohodlo na osmi základních klíčových kompetencích, které jsou nejzásadnější: 1. komunikace v mateřském jazyce, 2. komunikace v cizích jazycích, 3. informační technologie, 4. matematika a využití vědy, 5. aktivní občanství, 6. mezilidské a sociální kompetence, 7. schopnost se dále učit, 8. základní kulturní návyky. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány '''kompetence k učení''', '''k řešení problémů''', '''komunikativní''', '''sociální a personální''', '''občanské''' a '''pracovní kompetence''': V oblasti sportovní činnosti Očekávaným cílem je dobrá komunikace stran ve využití sportovního zařízení, bohatost sportu v zařízení, osobní hygiena dětí při tělesné výchově, kvalitní dopravní výchova, aktivní odpočinek při volném čase (přestávky), účast vychovatelů a asistentů pedagoga na sportovních soutěžích, řádné udržování sport. areálu. Pro děti jsou zajišťovány činnosti sportovních kroužků. Děti pak mohou své dovednosti uplatňovat ve skupinových či celoústavních a mimoústavních soutěžích. Mohou se zpravidla zúčastnit též lyžařských kurzů vedených ústavem, jsou pro ně pořádány besedy se sportovní tématikou, je jim umožněno navštěvovat sportovní areál v rámci školní i mimoškolní činnosti. Úkolem dětí je podílet se na úpravě sportovního areálu, který se nachází v místě zařízení

4 Tělesná výchova - často podceňovaná přesto velice potřebná, protože pohyb je nejpřirozenějším projevem našich dětí. Přirozený zájem o pohyb lze vhodnými prostředky cíleně využívat k nápravě charakterové složky osobnosti. Nenásilně lze strukturovat prvky kázně, férovosti, zdravé ctižádosti, odpovědnosti vůči ostatním a spolupráci. Akce celoústavního významu budeme obsazovat v plné míře, budeme se účastnit akcí regionálního významu či akcí celorepublikových. Zúčastníme se CSH zimních a letních, několik akcí sami připravíme v průběhu roku. V průběhu celého školního roku budeme využívat různých sportovních areálů k všestrannému tělesnému rozvoji dětí (hřiště v zařízení: na kopanou, košíkovou, volejbal, tenis, sportovní halu, travnaté hřiště místního klubu). Mezi motivační prvky bude zařazeno fotbalové utkání chlapců s pedagogickými pracovníky zařízení. Na oblast tělesné výchovy budou zaměřeny i aktivity v době prázdnin, zejména pak mimoústavní pobytové akce. Pravidelně budeme zařazovat dopravní výchovu. S touto výchovou souvisí i využívání ústavních kol v cykloturistice. V oblasti kulturní činnosti Úkolem VÚ je zabezpečit činnosti zájmových kroužků: výtvarného, pracovního, hudebního apod., umožnit návštěvy koncertů, výstav, filmových a divadelních představení, uskutečňovat besedy s kulturní tématikou. Důležité je podněcovat děti ke zvýšení zájmu o kulturu a případně je individuálně rozvíjet v oblasti hry na hudební nástroje, zpěvu, výtvarného umění a společenského tance. V průběhu celého školního roku lze nepřetržitě využívat ústavní knihovnu ke vzdělávání, ale i relaxaci. V oblasti pracovní činnosti Snahou VÚ je vést děti k získání manuálních dovedností potřebných pro život a rozvíjet jejich motorické schopnosti. Cílem je naučit děti tomu, aby zvládly samostatně splnit zadaný úkol, aby si osvojily dovednosti, které určuje učební plán příslušného učebního oboru a aby uměly aplikovat v praxi získané vědomosti a dovednosti. Do týdenních programů jsou pravidelně zařazovány pracovní činnosti v areálu celého zařízení, aby se děti naučily udržovat kolem sebe čistotu, pořádek a upravenost. Náplň pracovní činnosti bude volena s ohledem na věkové a somatické zvláštnosti dětí, jejich případná zdravotní omezení i vztah k náplni učebního oboru. Primární snahou bude u našich dětí vypěstovat pozitivní vztah k práci a tím nabourat zažité negativní vzorce jednání v souvislosti se získáváním finančních prostředků - 4 -

5 k obživě a uspokojování dalších potřeb. U našich dětí bude do budoucna vždy rozhodující manuální zručnost jako hlavní zdroj saturace peněžních příjmů. Hlavními pracovními akcemi v tomto roce budou pomocné práce při opravách v zařízení a přestavbě ubytovacích prostor. V rámci spolupráce s Městysem Višňové se mohou podílet i na aktivitách určených k jeho zvelebování, při zajišťování jarního úklidu veřejných prostranství, údržba kruhového objezdu a dalších činnostech dle požadavků a potřeb. Tradiční práce spojené s péčí o parkové prostory v areálu, chovatelský dvorek, péče o pozemky a skleníky jsou dány rozmanitostí prací spojených s odborným výcvikem. Z hlediska lukrativnosti pro děti jsou oblíbené krátkodobé výpomoci občanům či firmám. Práce budou prováděny za příslušnou úplatu respektující minimální mzdu, se kterou budou zákazníci včas seznámeni. Před každou činností budou děti řádně poučeni o bezpečnosti a pracovní hygieně. V oblasti spolupráce s rodinou Úkolem je podporovat a dohlížet na pravidelnou komunikaci mezi dětmi a jejich rodiči, buď formou korespondenční - dopisy nebo telefonicky. Každý pedagogický pracovník výchovného ústavu je povinen mít prostudovánu veškerou dokumentaci týkající se rodinného prostředí dítěte, včetně vztahů v rodině. Na písemnou žádost rodičů (osob odpovědných za výchovu, zákonných zástupců) a souhlasu OSPOD - dítě odjíždí na dovolenku (pobyt mimo zařízení). Před každou dovolenkou je dítě pedagogickým pracovníkem poučeno o způsobu chování během cesty a pobytu na dovolence. Po návratu z dovolenky je skupinovým vychovatelem proveden pohovor o průběhu dovolenky. Sociální pracovník se též snaží v co největší míře zabezpečit návštěvy rodiny v období prázdnin. Pravidelně třikrát ročně informujeme písemně rodiče o prospěchu, zařazení a chování dítěte. Náplní mimoškolní výchovné činnosti bude především resocializace a integrace dětí s nařízenou ústavní či uloženou ochrannou výchovou (popř. předběžným opatřením), ve spolupráci se školou a ostatními. Mravní výchova Nabývá na stále větším významu vzhledem k vývoji ve společnosti, jehož jsou naše děti produktem. Jsou v období, kdy neplní normy, nároky a požadavky společnosti, my se jim budeme snažit porozumět a podat pomocnou ruku. V jejich věku je vzpoura proti establishmentu (skupina lidí, která stabilizovala své vyšší pozice ve společnosti) normálním - 5 -

6 jevem i v populaci normálních vrstevníků. Každodenní drobnou prací na ovlivňování chování a jednání dětí se budeme snažit pomoci tápajícím a vyvést je ze zmatků. Vychovatel jako elementární článek reedukace ve své každodenní práci musí vycházet z poznatků předchozích odborných závěrů v diagnostice a to psychologa a speciálního pedagoga. Případnou spolupráci s rodinou lze uvítat, i když se často jedná o rodinné prostředí kriminogenní, pak působit i na rodinu. Využijeme i pomoci drogového preventisty za pomoci školy formou besed, promítání videokazet, a dle možností a pořádání peer programových aktivit se studentkami SPgŠ Znojmo nebo SZŠ Znojmo. Psychoterapeutické metody tradičně používané komunity /týdně vede vedoucí vychovatel, speciální pedagog/ schůzky výchovné skupiny, /týdně vede skupinový vychovatel/, celoústavní komunity vede ředitel. Upevníme letitou spolupráci s evangelickým farářem, jehož pastorační činnost ocení až v dalším životě. Vytvářet u dětí: pozitivní citový vztah k sobě samému i svému okolí, správné mezilidské vztahy ve vší jejich složitosti, vést dialog s cílem najít kompromisní řešení, správné návyky společenského chování, jednání a vystupování, Pěstovat u dětí: ohleduplnost k lidem a přírodě, zdravý vývoj jejich osobnosti (respektovat jejich osobnost); jednat s dětmi jako s dospělými, respektovat jejich názory; odstranit ze svého jednání autokratické projevy, vytvářet rovnovážný stav ve vztahu vychovatel dítě, tím se odstraní v pocitu dítěte představa zařízení jako na bitevním poli, kladný vztah k lidem postiženým, nemohoucím, odkázaným na pomoc druhých šetrné zacházení se zařízením ústavu, cizím majetkem. Očekávaným cílem je nepoškozování zařízení ústavu, neobjevující se sgrafita v interiéru a exteriéru zařízení, vyrovnané a přátelské chování dětí i vychovatelů, dobré klima celého ústavu

7 Využívat: vlastních názorů dětí. Věnovat se: protidrogové prevenci (je přílohou - minimální preventivní program), poskytovat dětem dostatek skutečných, faktických informací o drogách, jejich škodlivosti a nebezpečnosti, pěstovat u dětí, aby dokázali říci ne v případě, že se drogou setkají. Respektovat: deklaraci lidských práv, především právo dítěte, kdy má právo na svůj názor a možnost vzdělání. Dítě však nesmí ve svých názorech poškozovat osobnost a pověst druhého s výjimkou oprávněnosti a pravdivosti. Odmítat: rasismus, xenofobii, jakékoliv formy násilí, šikany, nesnášenlivosti (řídit se metodickým pokynem MŠMT). Opatření proti šikaně: Vnímat chování a reakci dětí každodenním pozorováním (zapisovat do knihy denní evidence zařízení); vyhodnocovat názory pedagogických pracovníků. Naším cílem a výsledkem působení v této oblasti pak by mělo být to, že si chlapci uvědomí, že něco jako mravnost skutečně existuje. Estetická výchova Je neméně důležitá pro další harmonický rozvoj osobnosti našich dětí - drtivá většina jich pochází s prostředí insuficietního (nedostatečného), podnětně vágního. Zaměření společnosti navíc nahrává tomuto směrování hromaděním věcí pofiderní hodnoty, kýčů a diskutabilním hodnotám programů elektronických medií i psaného slova. Zaměříme se na vkusnou výzdobu kluboven, ložnic, tříd školy, stejně jako celého zařízení s důrazem na rozvoj a podíl estetického cítění dětí. Při výzdobě využijeme vlastních výrobků - 7 -

8 dětí z výtvarné, keramické, arteterapeutické, ergoterapeutické a zájmové činnosti dětí. Do tvorby této výzdoby se budeme v maximální míře snažit děti aktivně zapojovat. Při činnostech a různých akcích využívat ústavní kameru a ústavní fotoaparát k fotodokumentaci, která se objeví nejen na nástěnkách, ale i v kronice. Vychovatelé budou dbát na slušné a čisté oblečení dětí, podobně na jejich vzhled. Během roku uspořádáme několik diskoték. Budeme se snažit i za pomoci hudební výchovy obohatit program vánoční besídky. Po dohodě s pracovníky SPgŠ Znojmo, SZŠ Znojmo budeme pokračovat ve společných aktivitách arteterapie a peer programu. Tradičně se zúčastníme celostátní akce ZUČ. Budeme rozvíjet zájem o kulturní díla umělecké hodnoty návštěvami výstav, muzeí, knihovny, hradů a zámků. Výchova k právnímu vědomí a rodičovství Sociální pracovnice zařízení bude na svých sezeních s dětmi jim pomáhat orientovat se v korespondenci s úřady, při získávání občanství, v přípravě na odchod ze zařízení při dovršení věkové hranice a začátku civilního života, atd. Ke zklidnění a zmenšení tenze dětí, bude sloužit schránka důvěry, ale i možnost komunikace především s výchovným poradcem, speciálním pedagogem, preventistou, vedoucím vychovatelem a ostatními pedagogickými a nepedagogickými pracovníky. Problematiku šikanování, která se v poslední době se rozrůstá v celé společnosti, musíme tlumit už v zárodku, předcházet možným situacím a okolnostem pro její podhoubí, vypořádat se s jejími původci. Pracovat především v rovině prevence. Útěkovost - nenávraty z dovolenek budeme řešit především prevencí při udělování dovolenek a terapeutickou prací s dětmi odjíždějícími a vracejícími se z dovolenek. Útěkářům bude věnována především péče v oblasti prevence, pohovorů, hledání podnětů a příčin útěků. Opakující se útěky chlapců budou řešeny i návrhy na změnu ústavní výchovy v ochrannou. Při případném užití násilí ze strany dítěte, je pracovník oprávněn postupovat tak, aby zamezil zranění sebe, ostatních dětí a ničení věcí. Ochrana zdraví člověka je předřazena materiálním škodám. Ve výchově k rodičovství je elementárním prvkem v působení na osobu dítěte samotný harmonický příklad rodin výchovných pracovníků, osobní příklad pracovníků, - 8 -

9 besedy, přednášky lékaře. Od nás dospělých to vyžaduje specifické vlastnosti - nevzdávat se a vyzbrojit se nesmírnou trpělivostí. Za pomoci zvenčí (OSPOD, Policie, Státního zastupitelství) budeme upevňovat právní vědomí dětí, které buď absentuje, nebo je značně oslabené. Současně je třeba systematicky působit i na žebříček hodnot dětí. Přírodovědný program a ekologická výchova posílit vědomí dětí o stavu životního prostředí zvýšit úroveň poznání planety podpořit žáky v prohlubování jejich znalostí v oblasti přírodních věd a techniky. Důležitým faktorem je zde i možnost seznamování se hospodářskými zvířaty na chovatelském dvorku našeho zařízení a péče o ně. Současně sledováním společenstev rostlin a zvířat celého parku. Elementárně ekologickou výchovu představovat dětem v postoji člověka k přírodě. Významným prvkem výchovy k ekologii jsou i akce zaměřené na třídění odpadů, úklid areálu (parkový den) a likvidace černých skládek v okolí obce. Zdravý životní styl Dovednosti a kvality pozitivního zdravého životního stylu nesmí stát až na konci výchovného snažení, ale musí být součástí procesu výchovy a vzdělávání. Povedeme chlapce k vypěstování správných návyků. K vytvoření základu zdravého životního stylu, kam kromě pravidelné vyvážené stravy také zahrneme i další faktory, které jsou: vzduch vycházky do přírody, čistý vzduch nejen venku, ale i v zámku. voda hojné používání vody ke koupání a mytí, ale i k pití (pitný režim) slunce sluneční světlo je nezbytné pro život a uchování zdraví tělesné cvičení pravidelný pohyb odpočinek pravidelně dostatečně dlouhý čas na odpočinek zdržování se toxických látek zdržování se všeho, co by mohlo škodit a střídmost ve všem dobrém dobrý duševní stav postupné vypěstování návyků brát věci s klidem, netrápit se, nechovat vůči druhým ani k sobě žádnou zlobu (k řešení životních problémů přistupovat s úsměvným optimismem) dodržování hygieny hygiena stravování a osobní - 9 -

10 dodržování biorytmu, co nejmenší změny životních pochodů během dne Vlastenecká výchova Vést žáky k poučení z dobrých, ale i špatných činů naší historie. Využívat myšlenek našich, ale i světových velkých osobností z minulosti i současnosti a dbát především na to, že: jsme členy EU, součástí historického vývoje Evropy, evropských národů, podporovat celosvětový boj za život bez válek, utrpení, vysvětlovat výhody i nevýhody členství v NATO, EU, jehož jsme nedílnou součástí, pěstovat kladný vztah k spoluobčanům jiných národností; historie poukazuje na nejdůležitější, to je tolerance (národnostní, náboženská, rasová). Volnočasové aktivity Volnočasové aktivity jsou pozitivně orientovanou činností strávenou dětmi, na jejíž tvorbě, plánování se spolu s pedagogy sami podílí. Nejenom v těchto činnostech se prolínají veškeré druhy výchov, zájmů dětí. Volný čas naše děti mohou trávit odpoledními vycházkami mimo areál zařízení, turistikou, výlety po ČR, návštěvami kina, divadla, výstav, expozicí, muzeí, koupališť a bazénů, cykloturistikou, sportovní činností tenis, kopaná, nohejbal, stolní tenis, volejbal, basketbal, kulečník aj., celodenními turistickými výpravami s vařením v přírodě, výlety po naučných stezkách, zájmově - orientováni činnostmi výtvarnými, hudebními, tanečními, sportovními, kulinářskými, modelářskými, keramickými aj. Součástí je i nácvik sociálních dovedností formou sociálního učení, pobytové akce, CSH, ZUČ, lyžařské výcviky, školní výlety, poznávací výlety. Zájmové kroužky Zájmové kroužky jsou zřizovány s tématickým zaměřením na základě zájmů dětí tak, aby byl co nejlépe vyplněn volný čas dětí a zároveň splněn i motivační prvek dlouhodobé činnosti kroužku směřujícího k určitému cíli, např. příprava na soutěže jak ústavní tak mimoústavní. Každý vychovatel má zpracován roční plán zájmových kroužků

11 Plánované zájmové kroužky Turistický Vaření Rybářský Sportovní Výtvarný Hudební Počítačový Ekologický Cykloturistický Zdeněk Potůček, Blanka Hrnčiříková Jiří Cakl Bc. David Hlávka, Miroslav Krchňavý, DiS. Libor Koubek Libor Oliva Jakub Indra, DiS., Adámek Pavel Bc. David Hlávka, Karel Adámek, Mgr. Radek Šinko Miroslav Krchňavý, DiS. Téma činnosti Téma Podzim září, říjen, listopad přírodovědné vycházky, poznávání a sběr přírodnin, pozorování zvěře výroba artefaktů z přírodních materiálů sběr lesních plodů (houby, žaludy, kaštany) využití konstruktivních her (stavebnice) výtvarná činnost na určité téma Barevný podzim, výstavka na nástěnce práce na PC (rozvoj tvůrčí schopnosti dítěte) turistické a poznávací vycházky do okolí, využití prvků dopravní výchovy společná četba, práce s dětskými časopisy závodivé hry a soutěže jak ve sportovní hale, přírodě turnaj ve stolním tenisu stolní a společenské hry podle výběru dětí rozvoj sociálních dovedností využívání zájmových kroužků Téma Zima prosinec, leden, únor příprava vánoční besídky (koledy, zvyky, hra na hudební nástroje, scénky ) výroba drobných vánočních dárků (přáníčka, ozdoby, novoročenky) společná vánoční výzdoba skupiny vánoční výlety (výlov kaprů, prohlídka vánočních měst, ) turistické vycházky do zimní přírody využívání školní knihovny (četba) využití sněhu podle podmínek hry na sněhu, sáňkování, lyžování bruslení (kluziště, zim. stadion) přírodovědné vycházky (sledování stop ve sněhu, pozorování zvěře, zásyp do krmelců) didaktické hry na poznávání ptáků a lesních zvířat soutěž ve stavění sněhuláků znalosti a dovednosti ve stolování společenské chování

12 využívaní počítačové učebny využívaní sportovní haly k různým sportům využívání zájmových kroužků (keramický, ) turnaj mezi skupinami ve vybíjené Téma jaro a léto březen, duben, květen, červen soutěž ve zpěvu a hře na hudební nástroj (ZUČ) vycházky do přírody, pozorování změn s příchodem jara práce s časopisy, s knihou, (četba, jazykolamy) velikonoční výzdoba skupin, velikonoční zvyky a obyčeje péče o květiny turnaj v Dámě, Šachy přírodovědné vycházky (zvířata a jejich mláďata) správné chování v lese, ochrana přírody a životního prostředí video, DVD, přírodovědné filmy duben měsíc bezpečnosti cyklovýlety výtvarná soutěž s dopravní tématikou kolektivní hry v přírodě (plnění úkolů, soutěže) míčové, pohybové a závodivé hry na louce a hřišti poznávání kvetoucích stromů a rostlin, práce na zahrádkách práce s papírem sportovní a soutěživé odpoledne drobné výrobky z lesního materiálu (šišky, kůra, větvičky) 100 jarních kilometrů pobytové akce vaření v přírodě kopaná, basketbal, volejbal, aj. míčové hry utkání v kopané proti pedagogickým pracovníkům tenis, stol. tenis využívání zájmových kroužků Zvyšování odborné úrovně vychovatelů a asistentů pedagoga, učitelů proškolování ped. pracovníků v kategorii Z a P" - získávání počítačové gramotnosti pokračování dalšího odborného vzdělávání pedagogů, dle aktuálních nabídek během školního roku (kurzy, přednášky, školení, aj.) Jiří Cakl bakalářské studium Libor Koubek speciální pedagogika Jakub Indra DiS, Pavel Adámek, Miroslav Krchňavý DiS bakalářské studium Blanka Hrnčiříková, Dušan Hradecký - bakalářské studium Zlín Jiří Dokoupil DVPP pro asistenty ped. Bc. David Hlávka kurz psychoterapie (akreditace 500 hod.) Jakub Indra DiS. - kurz psychoterapie (akreditace 360 hod.)

13 Plánované akce ZÁŘÍ - účast na sportovních akcích pořádaných jinými zařízeními - celodenní turistické výlety - návštěva kina (po skupinách) - cykloturistika - zahájení činnosti zájmových kroužků - účast na turnaji v malé kopané ŘÍJEN - účast na sportovní soutěži STŘÍLKYMAN - branný závod o Pohár ředitele VÚ Višňové s turnajem v nohejbale - návštěva VÚ v Moravském Krumlově - fotbalové utkání našich dětí proti pedagogickým pracovníkům - účast na turnaji v malé kopané - Olešnice: turnaj ve floorbale - pokračuje pravidelná činnost zájmových kroužků - turnaj ve stolním tenise LISTOPAD - diskotéka - návštěva kina po skupinách - výlovy rybníka: EXKURZE - pokračuje činnost zájmových kroužků PROSINEC - výstavka prací dětí - vánoční besídka s programem - vánoční koncert pro veřejnost - soutěž ve stolničení - bruslení na stadionech a přírodních kluzištích - pokračuje činnost zájmových kroužků - beseda právního vědomí Znojmo

14 LEDEN - celodenní výlet s lyžováním - návštěva zimního stadionu ve Znojmě - návštěva ÚSP v Tavíkovicích (bazén, sauna, posilovna) - výlet do VÚ Velké Meziříčí, VÚ Janštejn - lyžařské kurzy - bruslení na stadionech - pokračuje činnost zájmových kroužků ÚNOR - účast na zimní olympiádě výchovných ústavů - návštěva kina (po skupinách) - Dřevohostice turnaj ve stolním tenise - turnaj ve futsale Ostrava - pokračuje činnost zájmových kroužků BŘEZEN - Parkový den úklid areálu VÚ - návštěva VÚ Janštejn - účast na festivalu ZUČ výchovných ústavů - výstavka prací s velikonoční a jarní tématikou - Turnaj v halové kopané - likvidace černých skládek v okolí obce - pokračuje činnost zájmových kroužků DUBEN - akce 100 jarních kilometrů turistické výlety - atletické odpoledne s utkáním v malé kopané proti pedagogickým pracovníkům - beseda s příslušníky Policie ČR: právní vědomí - pokračuje činnost zájmových kroužků - diskotéka - turnaj ve floorbale: Olešnice

15 KVĚTEN - návštěva letního kina (po skupinách) - CSH výchovných ústavů - volejbal s děvčaty z VÚ Mor. Krumlov - organizace divadelního představení spolku Želetín - pokračuje činnost zájmových kroužků - turnaj v nohejbale: Dřevohostice - atletický pětiboj: Chvalčov ČERVEN - účast a organizace - Den dětí ve Višňovém - diskotéka - slavnostní předávání vysvědčení a ukončení školního roku na úřadě Městyse Višňové - ukončení činnosti zájmových kroužků - kopaná mezi pedagogy a chlapci - návštěva studentek SPgŠ Znojmo ČERVENEC, SRPEN - výlety s pobytem mimo ústav - návštěva historických památek - turistika a s využitím ústavních kol - návštěva kina - sportovní akce: tenis, kopaná, nohejbal, volejbal, koupání, aj. - výlety po naučných stezkách - celodenní výlety s vařením v přírodě Termíny jednotlivých akcí a osobní odpovědnost k jejich zajištění bude obsahem týdenních programů činnosti, v závěrech metodických sdružení a pedagogických rad. Tento plán je předběžný, v průběhu roku bude upravován dle skutečných možností. Osobní odpovědnost za prostory: kulturní místnost, kancelář vedoucího vychovatele Radek Šinko místnosti herny v 1. patře - David Hlávka vychovatelna a spol. místnost 1. patro - Milan Jelínek

16 vychovatelna 2. patro - Radomír Adámek ředitelna, ubytovna pro zaměstnance Zdenek Vichta nářaďovna přízemí Libor Oliva šatna, sušárna Libor Koubek sprchy, WC přízemí - Miroslav Čáp WC l. poschodí, úklidová místnost - Pavel Jelínek sklady čistého a špinavého prádla Blanka Hrnčiříková sklad kol - Miroslav Krchňavý chodba a schodiště 2. poschodí - Jiří Cakl návštěvní místnost, hudební sklad Jakub Indra sál - Zdeněk Potůček umývárna v 1. patře, točité schodiště Jiří Dokoupil průjezd, velké schodiště Miloslav Husák prostory jednotlivých skupin skupinoví vychovatelé chodba 1. poschodí Pavel Adámek WC vychovatelů II. patro, nářaďovna II. patro Karel Adámek sportovní sklad v přízemí, příruční sportovní sklad na sušárně, třída vedle dílny Rostislav Kudláček počítačová učebna David Hlávka třída vedle sborovny, sklad nářadí na chovatelském dvorku, skleníky a pařeniště, WC chlapců Sylva Jedličková třída kuchařů, cvičná kuchyň, WC chlapců a pedagogů, školní knihovna, kaple Vladimír Hejlek sborovna Marie Šnáblová školní kabinet Josef Veselý školní chodba, školní dílna Jaroslav Debef sklad zednického nářadí, sklepení zednická dílna Dušan Hradecký místnost ošetřovny a sociálního příslušenství, místnost izolace, místnost výdeje léků na vychovatelně Petra Beranová místnosti jednotlivých kanceláří Miluše Bartoníková, Iveta Adámková, Věra Stanislavová, Markéta Čápová, místnost pro kurátory, PČR a chodbička Iveta Adámková

17 místnost zdravotní sestry Petra Beranová kuchyň, sklady v kuchyni Markéta Čápová WC kuchařek Zdeňka Pitauerová sklad potravin Markéta čápová jídelna Petra Menoušková sklad materiálu, kancelář, archiválie Věra Stanislavová dílna Jaroslav Drochytka kotelna plynová, budova nad studnou, bazén Stanislav Indra ostatní sklepení v budově Jaroslav Drochytka garáže Jaroslav Drochytka chodba přízemí, šatna kuchařek, WC vychovatelů Hana Brandlová sklepení u CHD, bazén s budovou čerpadla v zahradě, dvorek zemědělského nářadí, CHD Jan Šnábl místnost prádelny, sociální zázemí budovy prádelny Alena Helingerová místnost švadleny Olga Stanislavová místnost zahradnice, zahradnické sklady Miroslava Fruhwirtová Odpovědnost za nástěnky: na kulturních místnostech skupin: skupinoví vychovatelé, na kulturní místnosti ústavu: vedoucí vychovatel, jídelna: vedoucí stravování na chodbě v 1. patře u kulturní místnosti: preventista, na chodbě v 1. patře u WC: vedoucí vychovatel vývěska u ředitelny: vedoucí vychovatel nástěnka u herny v 1. patře: etoped Pracovní doba učitele, učitele odborného výcviku: 40 hodin týdně, z toho 21 hodin přímé pedagogické činnosti. Pracovní doba výchovného poradce: 40 hodin týdně, z toho 20 hodin přímé pedagogické činnosti. Pracovní doba vychovatele: 40 hodin týdně, z toho 27 hodin přímé pedagogické činnosti. Pracovní doba asistenta vychovatele: 40 hodin týdně, z toho 38 přímé pedagogické činnosti. Týdenní rozsah hodin přímé výchovné pedagogické činnosti je dán na období školního roku rozpisem (rozpis služeb vychovatelů a asistentů pedagoga je dán čtyřtýdenním cyklem)

18 Personální obsazení pedagogického sboru: Ředitel - Mgr. Zdenek Vichta Zástupce ředitele - Ján Málek vedoucí vychovatel - Mgr. Radek Šinko - skupina 6 Speciální pedagog - Jakub Indra, DiS. - skupina 6 Vychovatelé - Pavel Adámek, Libor Oliva - skupina 1 - Bc. David Hlávka, Blanka Hrnčiříková - skupina 2 - Karel Adámek, Libor Koubek - skupina 3 - Zdeněk Potůček, Jiří Cakl - skupina 4 - Miroslav Krchňavý DiS., ing Josef Ludvik- skupina 5 Asistenti pedagoga - Milan Jelínek, Pavel Jelínek, Jiří Dokoupil, Irena Pitourová Radomír Adámek, Miloslav Husák, Miroslav Čáp Vedoucí učitelka - Mgr. Marie Šnáblová Učitelé - Mgr. Vladimír Hejlek, třídní učitel II.roč. PS - Mgr. Rostislav Kudláček, tř. učitel I. roč. PS - Bc. Sylva Jedličková, tř. učitel II.roč. SKP - Bc. Josef Veselý, tř. učitel I.roč. ZP - Dušan Hradecký, tř. učitel II.roč. SP - Jaroslav Debef tř. učitel I. roč. ZP Rozdělení venkovních rajónů západní strana, hřiště, kolem garáží: Oliva, Adámek P. východní strana, rampa, cesta k CHD: Hlávka, Hrnčiříková jižní strana, pod jídelnou, okolí bazénu, vnější strana zdi mezi brankou a potokem za Cyklopensionem: Potůček, Cakl, Pitourová severní strana, pod kaštany, před budovou, před oplocením: Adámek K., Koubek nádvoří: Jedličková, Adámek P. areál sportovišť, hřiště Krchňavý

19 Povinnost všech zaměstnanců zúčastňovat se ústavních akcí parkový den bramborová brigáda branný závod vánoční besídka ostatní akce pořádané ústavem s povinností účasti, Povinností pedagogických a zainteresovaných pracovníků je účastnit se porad jednotlivých úseků, porad vedení, pedagogických rad, metodických sdružení, stravovací komise, atd. Neúčast musí být řádně omluvena. HOSPITACE - kontrolní činnost bude probíhat podle plánu na školní rok 2011/2012 Při hospitacích dbát: Stanovení cíle programu (činnosti), zhodnocení splnění cíle za účasti dětí, Plnění závěrů vyplývajících z pedagogických rad, metodických sdružení, ČŠI Zapojení talent. dětí Hygienu práce Využití motivace Dodržování plánu (časový plán) Závěry z provedené hospitace ověřit následnou hospitací. Ekonomické a technické zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu uvážlivě čerpat rozpočet, na začátku školního roku řádně vybavíme skupiny nábytkem a ostatním materiálem, řádně dbát o materiální vybavení, poškozené věci dle možností opravovat, v letošním školním roce budeme pokračovat v rekonstrukci našeho zařízení, termín dokončení je postupně dle možností budeme skupiny vybavovat počítači, zavádět užívání internetu dětmi dbát na pitný režim, stravovací režim, zdravý životní styl, Ve Višňovém dne Zpracoval: Mgr. Radek Šinko vedoucí vychovatel

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Počet žáků: 53 Ředitelka školy : Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová 1.Charakteristika EVVO. 2.Cíle EVVO. 3.Metody a formy realizace

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Environmentální výchova neexistuje jako samostatný předmět, ale je obsažena téměř v každé vyučovací hodině. 1. Výchova žáků k ochraně zdraví, prostředí,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Zpracovala: Schválil: Hana Černochová, vedoucí domova mládeže Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy září 2009 - 2 - Domov mládeže řídí ředitel školy. Ten stanovuje

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Jaroměř Josefov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Pavlína Krámová, školní metodik prevence Charakteristika školy ŠVP ZŠ Jaroměř Josefov

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obor vzdělání: 24-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 5.14 Školní projekty Název projektu: Čtyři roční období Podzim Zaměření projektu: Výchovně-vzdělávacím projektem stavíme před žáky řadu konkrétních vzájemně propojených úkolů s podzimní tématikou. Realizován

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Předmět: Sportovní hry

Předmět: Sportovní hry Předmět: Sportovní hry Charakteristika volitelného předmětu sportovní hry 2. stupeň Předmět Sportovní hry realizuje část vzdělávacího oboru Tělesná výchova zařazeného do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více