Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Višňové č. p Višňové Tel.: , Fax: Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2011/2012 Vypracoval: Mgr. Radek Šinko Schválil: Mgr. Zdenek Vichta vedoucí vychovatel ředitel - 1 -

2 Cíle a úkoly Výchovného ústavu (dále jen VÚ) Základním cílem VÚ je realizace reedukace a resocializace dítěte. Reedukace a resocializace vychází z úkolů založených na režimovém systému s využitím individuálního a komunitního přístupu. Hlavními úkoly VÚ jsou: ovlivnění postojů a chování dítěte směrem k vyšší prosociálnosti, změna vnitřního psychického vnímání jedince, úprava chápání vnějšího světa, nabídka smysluplných programů a činností, snaha o změnu postojů a chápání sebe sama. Hlavní cíle výchovně vzdělávací činnosti Hlavním cílem výchovně vzdělávací činnosti je zabezpečit co nejlepší podmínky pro realizaci reedukačního a resocializačního programu výchovného ústavu. Stěžejním úkolem je zabezpečit stabilizaci kádru a profesní růst pedagogických pracovníků, zajistit příjemné prostředí v místě VÚ (úprava parku a sportovních hřišť), připravit chlapce pro samotný život ve společnosti. V oblasti výchovy Pedagog je povinen klást při práci s chlapci zvýšený důraz na individuální přístup ke každému, vycházet z individuálních zájmů a potřeb dítěte. Na základě prostudování spisového materiálu a osobních pohovorů je každému chlapci stanoven individuální reedukační program osobního rozvoje. Jestliže jsou do zařízení přijaty nové děti, pak je třeba na ně zaměřit pozornost, plně k nim uplatnit individuální přístup a zejména pomoci s adaptací na prostředí zařízení a se začleňováním se do kolektivu. Děti jsou rozděleny do šesti výchovných skupin. V oblasti vzdělávání Významnou roli vzdělávacího procesu hraje motivace, která by měla být u chlapců VÚ probouzena. Vzdělávání je podpořeno vhodnými besedami, exkurzemi, návštěvami výstav apod. Chlapci spolupracují při kulturních a sportovních aktivitách školy. Cílem je podporovat aktivity školy v rámci reedukačního procesu, upevnit základní učivo, osvojit vědomosti požadovaných daným učebním oborem a hlavně umět aplikovat získané vědomosti - 2 -

3 v praktickém životě. Důležitá je individuální práce a zohledňování žáků s poruchami učení, zvýšená péče žákům, kteří ukončují základní vzdělání a kladení zvýšeného důrazu v oblasti přípravy na vyučování. Po příchodu nového chlapce je třeba stanovit individuální učební plán. Klíčové kompetence Klíčové kompetence se dítě nenaučí v jednom z vyučovacích předmětů, ale prolínají se v rámci celé výuky. V roce 2002 se zasedání EU dohodlo na osmi základních klíčových kompetencích, které jsou nejzásadnější: 1. komunikace v mateřském jazyce, 2. komunikace v cizích jazycích, 3. informační technologie, 4. matematika a využití vědy, 5. aktivní občanství, 6. mezilidské a sociální kompetence, 7. schopnost se dále učit, 8. základní kulturní návyky. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány '''kompetence k učení''', '''k řešení problémů''', '''komunikativní''', '''sociální a personální''', '''občanské''' a '''pracovní kompetence''': V oblasti sportovní činnosti Očekávaným cílem je dobrá komunikace stran ve využití sportovního zařízení, bohatost sportu v zařízení, osobní hygiena dětí při tělesné výchově, kvalitní dopravní výchova, aktivní odpočinek při volném čase (přestávky), účast vychovatelů a asistentů pedagoga na sportovních soutěžích, řádné udržování sport. areálu. Pro děti jsou zajišťovány činnosti sportovních kroužků. Děti pak mohou své dovednosti uplatňovat ve skupinových či celoústavních a mimoústavních soutěžích. Mohou se zpravidla zúčastnit též lyžařských kurzů vedených ústavem, jsou pro ně pořádány besedy se sportovní tématikou, je jim umožněno navštěvovat sportovní areál v rámci školní i mimoškolní činnosti. Úkolem dětí je podílet se na úpravě sportovního areálu, který se nachází v místě zařízení

4 Tělesná výchova - často podceňovaná přesto velice potřebná, protože pohyb je nejpřirozenějším projevem našich dětí. Přirozený zájem o pohyb lze vhodnými prostředky cíleně využívat k nápravě charakterové složky osobnosti. Nenásilně lze strukturovat prvky kázně, férovosti, zdravé ctižádosti, odpovědnosti vůči ostatním a spolupráci. Akce celoústavního významu budeme obsazovat v plné míře, budeme se účastnit akcí regionálního významu či akcí celorepublikových. Zúčastníme se CSH zimních a letních, několik akcí sami připravíme v průběhu roku. V průběhu celého školního roku budeme využívat různých sportovních areálů k všestrannému tělesnému rozvoji dětí (hřiště v zařízení: na kopanou, košíkovou, volejbal, tenis, sportovní halu, travnaté hřiště místního klubu). Mezi motivační prvky bude zařazeno fotbalové utkání chlapců s pedagogickými pracovníky zařízení. Na oblast tělesné výchovy budou zaměřeny i aktivity v době prázdnin, zejména pak mimoústavní pobytové akce. Pravidelně budeme zařazovat dopravní výchovu. S touto výchovou souvisí i využívání ústavních kol v cykloturistice. V oblasti kulturní činnosti Úkolem VÚ je zabezpečit činnosti zájmových kroužků: výtvarného, pracovního, hudebního apod., umožnit návštěvy koncertů, výstav, filmových a divadelních představení, uskutečňovat besedy s kulturní tématikou. Důležité je podněcovat děti ke zvýšení zájmu o kulturu a případně je individuálně rozvíjet v oblasti hry na hudební nástroje, zpěvu, výtvarného umění a společenského tance. V průběhu celého školního roku lze nepřetržitě využívat ústavní knihovnu ke vzdělávání, ale i relaxaci. V oblasti pracovní činnosti Snahou VÚ je vést děti k získání manuálních dovedností potřebných pro život a rozvíjet jejich motorické schopnosti. Cílem je naučit děti tomu, aby zvládly samostatně splnit zadaný úkol, aby si osvojily dovednosti, které určuje učební plán příslušného učebního oboru a aby uměly aplikovat v praxi získané vědomosti a dovednosti. Do týdenních programů jsou pravidelně zařazovány pracovní činnosti v areálu celého zařízení, aby se děti naučily udržovat kolem sebe čistotu, pořádek a upravenost. Náplň pracovní činnosti bude volena s ohledem na věkové a somatické zvláštnosti dětí, jejich případná zdravotní omezení i vztah k náplni učebního oboru. Primární snahou bude u našich dětí vypěstovat pozitivní vztah k práci a tím nabourat zažité negativní vzorce jednání v souvislosti se získáváním finančních prostředků - 4 -

5 k obživě a uspokojování dalších potřeb. U našich dětí bude do budoucna vždy rozhodující manuální zručnost jako hlavní zdroj saturace peněžních příjmů. Hlavními pracovními akcemi v tomto roce budou pomocné práce při opravách v zařízení a přestavbě ubytovacích prostor. V rámci spolupráce s Městysem Višňové se mohou podílet i na aktivitách určených k jeho zvelebování, při zajišťování jarního úklidu veřejných prostranství, údržba kruhového objezdu a dalších činnostech dle požadavků a potřeb. Tradiční práce spojené s péčí o parkové prostory v areálu, chovatelský dvorek, péče o pozemky a skleníky jsou dány rozmanitostí prací spojených s odborným výcvikem. Z hlediska lukrativnosti pro děti jsou oblíbené krátkodobé výpomoci občanům či firmám. Práce budou prováděny za příslušnou úplatu respektující minimální mzdu, se kterou budou zákazníci včas seznámeni. Před každou činností budou děti řádně poučeni o bezpečnosti a pracovní hygieně. V oblasti spolupráce s rodinou Úkolem je podporovat a dohlížet na pravidelnou komunikaci mezi dětmi a jejich rodiči, buď formou korespondenční - dopisy nebo telefonicky. Každý pedagogický pracovník výchovného ústavu je povinen mít prostudovánu veškerou dokumentaci týkající se rodinného prostředí dítěte, včetně vztahů v rodině. Na písemnou žádost rodičů (osob odpovědných za výchovu, zákonných zástupců) a souhlasu OSPOD - dítě odjíždí na dovolenku (pobyt mimo zařízení). Před každou dovolenkou je dítě pedagogickým pracovníkem poučeno o způsobu chování během cesty a pobytu na dovolence. Po návratu z dovolenky je skupinovým vychovatelem proveden pohovor o průběhu dovolenky. Sociální pracovník se též snaží v co největší míře zabezpečit návštěvy rodiny v období prázdnin. Pravidelně třikrát ročně informujeme písemně rodiče o prospěchu, zařazení a chování dítěte. Náplní mimoškolní výchovné činnosti bude především resocializace a integrace dětí s nařízenou ústavní či uloženou ochrannou výchovou (popř. předběžným opatřením), ve spolupráci se školou a ostatními. Mravní výchova Nabývá na stále větším významu vzhledem k vývoji ve společnosti, jehož jsou naše děti produktem. Jsou v období, kdy neplní normy, nároky a požadavky společnosti, my se jim budeme snažit porozumět a podat pomocnou ruku. V jejich věku je vzpoura proti establishmentu (skupina lidí, která stabilizovala své vyšší pozice ve společnosti) normálním - 5 -

6 jevem i v populaci normálních vrstevníků. Každodenní drobnou prací na ovlivňování chování a jednání dětí se budeme snažit pomoci tápajícím a vyvést je ze zmatků. Vychovatel jako elementární článek reedukace ve své každodenní práci musí vycházet z poznatků předchozích odborných závěrů v diagnostice a to psychologa a speciálního pedagoga. Případnou spolupráci s rodinou lze uvítat, i když se často jedná o rodinné prostředí kriminogenní, pak působit i na rodinu. Využijeme i pomoci drogového preventisty za pomoci školy formou besed, promítání videokazet, a dle možností a pořádání peer programových aktivit se studentkami SPgŠ Znojmo nebo SZŠ Znojmo. Psychoterapeutické metody tradičně používané komunity /týdně vede vedoucí vychovatel, speciální pedagog/ schůzky výchovné skupiny, /týdně vede skupinový vychovatel/, celoústavní komunity vede ředitel. Upevníme letitou spolupráci s evangelickým farářem, jehož pastorační činnost ocení až v dalším životě. Vytvářet u dětí: pozitivní citový vztah k sobě samému i svému okolí, správné mezilidské vztahy ve vší jejich složitosti, vést dialog s cílem najít kompromisní řešení, správné návyky společenského chování, jednání a vystupování, Pěstovat u dětí: ohleduplnost k lidem a přírodě, zdravý vývoj jejich osobnosti (respektovat jejich osobnost); jednat s dětmi jako s dospělými, respektovat jejich názory; odstranit ze svého jednání autokratické projevy, vytvářet rovnovážný stav ve vztahu vychovatel dítě, tím se odstraní v pocitu dítěte představa zařízení jako na bitevním poli, kladný vztah k lidem postiženým, nemohoucím, odkázaným na pomoc druhých šetrné zacházení se zařízením ústavu, cizím majetkem. Očekávaným cílem je nepoškozování zařízení ústavu, neobjevující se sgrafita v interiéru a exteriéru zařízení, vyrovnané a přátelské chování dětí i vychovatelů, dobré klima celého ústavu

7 Využívat: vlastních názorů dětí. Věnovat se: protidrogové prevenci (je přílohou - minimální preventivní program), poskytovat dětem dostatek skutečných, faktických informací o drogách, jejich škodlivosti a nebezpečnosti, pěstovat u dětí, aby dokázali říci ne v případě, že se drogou setkají. Respektovat: deklaraci lidských práv, především právo dítěte, kdy má právo na svůj názor a možnost vzdělání. Dítě však nesmí ve svých názorech poškozovat osobnost a pověst druhého s výjimkou oprávněnosti a pravdivosti. Odmítat: rasismus, xenofobii, jakékoliv formy násilí, šikany, nesnášenlivosti (řídit se metodickým pokynem MŠMT). Opatření proti šikaně: Vnímat chování a reakci dětí každodenním pozorováním (zapisovat do knihy denní evidence zařízení); vyhodnocovat názory pedagogických pracovníků. Naším cílem a výsledkem působení v této oblasti pak by mělo být to, že si chlapci uvědomí, že něco jako mravnost skutečně existuje. Estetická výchova Je neméně důležitá pro další harmonický rozvoj osobnosti našich dětí - drtivá většina jich pochází s prostředí insuficietního (nedostatečného), podnětně vágního. Zaměření společnosti navíc nahrává tomuto směrování hromaděním věcí pofiderní hodnoty, kýčů a diskutabilním hodnotám programů elektronických medií i psaného slova. Zaměříme se na vkusnou výzdobu kluboven, ložnic, tříd školy, stejně jako celého zařízení s důrazem na rozvoj a podíl estetického cítění dětí. Při výzdobě využijeme vlastních výrobků - 7 -

8 dětí z výtvarné, keramické, arteterapeutické, ergoterapeutické a zájmové činnosti dětí. Do tvorby této výzdoby se budeme v maximální míře snažit děti aktivně zapojovat. Při činnostech a různých akcích využívat ústavní kameru a ústavní fotoaparát k fotodokumentaci, která se objeví nejen na nástěnkách, ale i v kronice. Vychovatelé budou dbát na slušné a čisté oblečení dětí, podobně na jejich vzhled. Během roku uspořádáme několik diskoték. Budeme se snažit i za pomoci hudební výchovy obohatit program vánoční besídky. Po dohodě s pracovníky SPgŠ Znojmo, SZŠ Znojmo budeme pokračovat ve společných aktivitách arteterapie a peer programu. Tradičně se zúčastníme celostátní akce ZUČ. Budeme rozvíjet zájem o kulturní díla umělecké hodnoty návštěvami výstav, muzeí, knihovny, hradů a zámků. Výchova k právnímu vědomí a rodičovství Sociální pracovnice zařízení bude na svých sezeních s dětmi jim pomáhat orientovat se v korespondenci s úřady, při získávání občanství, v přípravě na odchod ze zařízení při dovršení věkové hranice a začátku civilního života, atd. Ke zklidnění a zmenšení tenze dětí, bude sloužit schránka důvěry, ale i možnost komunikace především s výchovným poradcem, speciálním pedagogem, preventistou, vedoucím vychovatelem a ostatními pedagogickými a nepedagogickými pracovníky. Problematiku šikanování, která se v poslední době se rozrůstá v celé společnosti, musíme tlumit už v zárodku, předcházet možným situacím a okolnostem pro její podhoubí, vypořádat se s jejími původci. Pracovat především v rovině prevence. Útěkovost - nenávraty z dovolenek budeme řešit především prevencí při udělování dovolenek a terapeutickou prací s dětmi odjíždějícími a vracejícími se z dovolenek. Útěkářům bude věnována především péče v oblasti prevence, pohovorů, hledání podnětů a příčin útěků. Opakující se útěky chlapců budou řešeny i návrhy na změnu ústavní výchovy v ochrannou. Při případném užití násilí ze strany dítěte, je pracovník oprávněn postupovat tak, aby zamezil zranění sebe, ostatních dětí a ničení věcí. Ochrana zdraví člověka je předřazena materiálním škodám. Ve výchově k rodičovství je elementárním prvkem v působení na osobu dítěte samotný harmonický příklad rodin výchovných pracovníků, osobní příklad pracovníků, - 8 -

9 besedy, přednášky lékaře. Od nás dospělých to vyžaduje specifické vlastnosti - nevzdávat se a vyzbrojit se nesmírnou trpělivostí. Za pomoci zvenčí (OSPOD, Policie, Státního zastupitelství) budeme upevňovat právní vědomí dětí, které buď absentuje, nebo je značně oslabené. Současně je třeba systematicky působit i na žebříček hodnot dětí. Přírodovědný program a ekologická výchova posílit vědomí dětí o stavu životního prostředí zvýšit úroveň poznání planety podpořit žáky v prohlubování jejich znalostí v oblasti přírodních věd a techniky. Důležitým faktorem je zde i možnost seznamování se hospodářskými zvířaty na chovatelském dvorku našeho zařízení a péče o ně. Současně sledováním společenstev rostlin a zvířat celého parku. Elementárně ekologickou výchovu představovat dětem v postoji člověka k přírodě. Významným prvkem výchovy k ekologii jsou i akce zaměřené na třídění odpadů, úklid areálu (parkový den) a likvidace černých skládek v okolí obce. Zdravý životní styl Dovednosti a kvality pozitivního zdravého životního stylu nesmí stát až na konci výchovného snažení, ale musí být součástí procesu výchovy a vzdělávání. Povedeme chlapce k vypěstování správných návyků. K vytvoření základu zdravého životního stylu, kam kromě pravidelné vyvážené stravy také zahrneme i další faktory, které jsou: vzduch vycházky do přírody, čistý vzduch nejen venku, ale i v zámku. voda hojné používání vody ke koupání a mytí, ale i k pití (pitný režim) slunce sluneční světlo je nezbytné pro život a uchování zdraví tělesné cvičení pravidelný pohyb odpočinek pravidelně dostatečně dlouhý čas na odpočinek zdržování se toxických látek zdržování se všeho, co by mohlo škodit a střídmost ve všem dobrém dobrý duševní stav postupné vypěstování návyků brát věci s klidem, netrápit se, nechovat vůči druhým ani k sobě žádnou zlobu (k řešení životních problémů přistupovat s úsměvným optimismem) dodržování hygieny hygiena stravování a osobní - 9 -

10 dodržování biorytmu, co nejmenší změny životních pochodů během dne Vlastenecká výchova Vést žáky k poučení z dobrých, ale i špatných činů naší historie. Využívat myšlenek našich, ale i světových velkých osobností z minulosti i současnosti a dbát především na to, že: jsme členy EU, součástí historického vývoje Evropy, evropských národů, podporovat celosvětový boj za život bez válek, utrpení, vysvětlovat výhody i nevýhody členství v NATO, EU, jehož jsme nedílnou součástí, pěstovat kladný vztah k spoluobčanům jiných národností; historie poukazuje na nejdůležitější, to je tolerance (národnostní, náboženská, rasová). Volnočasové aktivity Volnočasové aktivity jsou pozitivně orientovanou činností strávenou dětmi, na jejíž tvorbě, plánování se spolu s pedagogy sami podílí. Nejenom v těchto činnostech se prolínají veškeré druhy výchov, zájmů dětí. Volný čas naše děti mohou trávit odpoledními vycházkami mimo areál zařízení, turistikou, výlety po ČR, návštěvami kina, divadla, výstav, expozicí, muzeí, koupališť a bazénů, cykloturistikou, sportovní činností tenis, kopaná, nohejbal, stolní tenis, volejbal, basketbal, kulečník aj., celodenními turistickými výpravami s vařením v přírodě, výlety po naučných stezkách, zájmově - orientováni činnostmi výtvarnými, hudebními, tanečními, sportovními, kulinářskými, modelářskými, keramickými aj. Součástí je i nácvik sociálních dovedností formou sociálního učení, pobytové akce, CSH, ZUČ, lyžařské výcviky, školní výlety, poznávací výlety. Zájmové kroužky Zájmové kroužky jsou zřizovány s tématickým zaměřením na základě zájmů dětí tak, aby byl co nejlépe vyplněn volný čas dětí a zároveň splněn i motivační prvek dlouhodobé činnosti kroužku směřujícího k určitému cíli, např. příprava na soutěže jak ústavní tak mimoústavní. Každý vychovatel má zpracován roční plán zájmových kroužků

11 Plánované zájmové kroužky Turistický Vaření Rybářský Sportovní Výtvarný Hudební Počítačový Ekologický Cykloturistický Zdeněk Potůček, Blanka Hrnčiříková Jiří Cakl Bc. David Hlávka, Miroslav Krchňavý, DiS. Libor Koubek Libor Oliva Jakub Indra, DiS., Adámek Pavel Bc. David Hlávka, Karel Adámek, Mgr. Radek Šinko Miroslav Krchňavý, DiS. Téma činnosti Téma Podzim září, říjen, listopad přírodovědné vycházky, poznávání a sběr přírodnin, pozorování zvěře výroba artefaktů z přírodních materiálů sběr lesních plodů (houby, žaludy, kaštany) využití konstruktivních her (stavebnice) výtvarná činnost na určité téma Barevný podzim, výstavka na nástěnce práce na PC (rozvoj tvůrčí schopnosti dítěte) turistické a poznávací vycházky do okolí, využití prvků dopravní výchovy společná četba, práce s dětskými časopisy závodivé hry a soutěže jak ve sportovní hale, přírodě turnaj ve stolním tenisu stolní a společenské hry podle výběru dětí rozvoj sociálních dovedností využívání zájmových kroužků Téma Zima prosinec, leden, únor příprava vánoční besídky (koledy, zvyky, hra na hudební nástroje, scénky ) výroba drobných vánočních dárků (přáníčka, ozdoby, novoročenky) společná vánoční výzdoba skupiny vánoční výlety (výlov kaprů, prohlídka vánočních měst, ) turistické vycházky do zimní přírody využívání školní knihovny (četba) využití sněhu podle podmínek hry na sněhu, sáňkování, lyžování bruslení (kluziště, zim. stadion) přírodovědné vycházky (sledování stop ve sněhu, pozorování zvěře, zásyp do krmelců) didaktické hry na poznávání ptáků a lesních zvířat soutěž ve stavění sněhuláků znalosti a dovednosti ve stolování společenské chování

12 využívaní počítačové učebny využívaní sportovní haly k různým sportům využívání zájmových kroužků (keramický, ) turnaj mezi skupinami ve vybíjené Téma jaro a léto březen, duben, květen, červen soutěž ve zpěvu a hře na hudební nástroj (ZUČ) vycházky do přírody, pozorování změn s příchodem jara práce s časopisy, s knihou, (četba, jazykolamy) velikonoční výzdoba skupin, velikonoční zvyky a obyčeje péče o květiny turnaj v Dámě, Šachy přírodovědné vycházky (zvířata a jejich mláďata) správné chování v lese, ochrana přírody a životního prostředí video, DVD, přírodovědné filmy duben měsíc bezpečnosti cyklovýlety výtvarná soutěž s dopravní tématikou kolektivní hry v přírodě (plnění úkolů, soutěže) míčové, pohybové a závodivé hry na louce a hřišti poznávání kvetoucích stromů a rostlin, práce na zahrádkách práce s papírem sportovní a soutěživé odpoledne drobné výrobky z lesního materiálu (šišky, kůra, větvičky) 100 jarních kilometrů pobytové akce vaření v přírodě kopaná, basketbal, volejbal, aj. míčové hry utkání v kopané proti pedagogickým pracovníkům tenis, stol. tenis využívání zájmových kroužků Zvyšování odborné úrovně vychovatelů a asistentů pedagoga, učitelů proškolování ped. pracovníků v kategorii Z a P" - získávání počítačové gramotnosti pokračování dalšího odborného vzdělávání pedagogů, dle aktuálních nabídek během školního roku (kurzy, přednášky, školení, aj.) Jiří Cakl bakalářské studium Libor Koubek speciální pedagogika Jakub Indra DiS, Pavel Adámek, Miroslav Krchňavý DiS bakalářské studium Blanka Hrnčiříková, Dušan Hradecký - bakalářské studium Zlín Jiří Dokoupil DVPP pro asistenty ped. Bc. David Hlávka kurz psychoterapie (akreditace 500 hod.) Jakub Indra DiS. - kurz psychoterapie (akreditace 360 hod.)

13 Plánované akce ZÁŘÍ - účast na sportovních akcích pořádaných jinými zařízeními - celodenní turistické výlety - návštěva kina (po skupinách) - cykloturistika - zahájení činnosti zájmových kroužků - účast na turnaji v malé kopané ŘÍJEN - účast na sportovní soutěži STŘÍLKYMAN - branný závod o Pohár ředitele VÚ Višňové s turnajem v nohejbale - návštěva VÚ v Moravském Krumlově - fotbalové utkání našich dětí proti pedagogickým pracovníkům - účast na turnaji v malé kopané - Olešnice: turnaj ve floorbale - pokračuje pravidelná činnost zájmových kroužků - turnaj ve stolním tenise LISTOPAD - diskotéka - návštěva kina po skupinách - výlovy rybníka: EXKURZE - pokračuje činnost zájmových kroužků PROSINEC - výstavka prací dětí - vánoční besídka s programem - vánoční koncert pro veřejnost - soutěž ve stolničení - bruslení na stadionech a přírodních kluzištích - pokračuje činnost zájmových kroužků - beseda právního vědomí Znojmo

14 LEDEN - celodenní výlet s lyžováním - návštěva zimního stadionu ve Znojmě - návštěva ÚSP v Tavíkovicích (bazén, sauna, posilovna) - výlet do VÚ Velké Meziříčí, VÚ Janštejn - lyžařské kurzy - bruslení na stadionech - pokračuje činnost zájmových kroužků ÚNOR - účast na zimní olympiádě výchovných ústavů - návštěva kina (po skupinách) - Dřevohostice turnaj ve stolním tenise - turnaj ve futsale Ostrava - pokračuje činnost zájmových kroužků BŘEZEN - Parkový den úklid areálu VÚ - návštěva VÚ Janštejn - účast na festivalu ZUČ výchovných ústavů - výstavka prací s velikonoční a jarní tématikou - Turnaj v halové kopané - likvidace černých skládek v okolí obce - pokračuje činnost zájmových kroužků DUBEN - akce 100 jarních kilometrů turistické výlety - atletické odpoledne s utkáním v malé kopané proti pedagogickým pracovníkům - beseda s příslušníky Policie ČR: právní vědomí - pokračuje činnost zájmových kroužků - diskotéka - turnaj ve floorbale: Olešnice

15 KVĚTEN - návštěva letního kina (po skupinách) - CSH výchovných ústavů - volejbal s děvčaty z VÚ Mor. Krumlov - organizace divadelního představení spolku Želetín - pokračuje činnost zájmových kroužků - turnaj v nohejbale: Dřevohostice - atletický pětiboj: Chvalčov ČERVEN - účast a organizace - Den dětí ve Višňovém - diskotéka - slavnostní předávání vysvědčení a ukončení školního roku na úřadě Městyse Višňové - ukončení činnosti zájmových kroužků - kopaná mezi pedagogy a chlapci - návštěva studentek SPgŠ Znojmo ČERVENEC, SRPEN - výlety s pobytem mimo ústav - návštěva historických památek - turistika a s využitím ústavních kol - návštěva kina - sportovní akce: tenis, kopaná, nohejbal, volejbal, koupání, aj. - výlety po naučných stezkách - celodenní výlety s vařením v přírodě Termíny jednotlivých akcí a osobní odpovědnost k jejich zajištění bude obsahem týdenních programů činnosti, v závěrech metodických sdružení a pedagogických rad. Tento plán je předběžný, v průběhu roku bude upravován dle skutečných možností. Osobní odpovědnost za prostory: kulturní místnost, kancelář vedoucího vychovatele Radek Šinko místnosti herny v 1. patře - David Hlávka vychovatelna a spol. místnost 1. patro - Milan Jelínek

16 vychovatelna 2. patro - Radomír Adámek ředitelna, ubytovna pro zaměstnance Zdenek Vichta nářaďovna přízemí Libor Oliva šatna, sušárna Libor Koubek sprchy, WC přízemí - Miroslav Čáp WC l. poschodí, úklidová místnost - Pavel Jelínek sklady čistého a špinavého prádla Blanka Hrnčiříková sklad kol - Miroslav Krchňavý chodba a schodiště 2. poschodí - Jiří Cakl návštěvní místnost, hudební sklad Jakub Indra sál - Zdeněk Potůček umývárna v 1. patře, točité schodiště Jiří Dokoupil průjezd, velké schodiště Miloslav Husák prostory jednotlivých skupin skupinoví vychovatelé chodba 1. poschodí Pavel Adámek WC vychovatelů II. patro, nářaďovna II. patro Karel Adámek sportovní sklad v přízemí, příruční sportovní sklad na sušárně, třída vedle dílny Rostislav Kudláček počítačová učebna David Hlávka třída vedle sborovny, sklad nářadí na chovatelském dvorku, skleníky a pařeniště, WC chlapců Sylva Jedličková třída kuchařů, cvičná kuchyň, WC chlapců a pedagogů, školní knihovna, kaple Vladimír Hejlek sborovna Marie Šnáblová školní kabinet Josef Veselý školní chodba, školní dílna Jaroslav Debef sklad zednického nářadí, sklepení zednická dílna Dušan Hradecký místnost ošetřovny a sociálního příslušenství, místnost izolace, místnost výdeje léků na vychovatelně Petra Beranová místnosti jednotlivých kanceláří Miluše Bartoníková, Iveta Adámková, Věra Stanislavová, Markéta Čápová, místnost pro kurátory, PČR a chodbička Iveta Adámková

17 místnost zdravotní sestry Petra Beranová kuchyň, sklady v kuchyni Markéta Čápová WC kuchařek Zdeňka Pitauerová sklad potravin Markéta čápová jídelna Petra Menoušková sklad materiálu, kancelář, archiválie Věra Stanislavová dílna Jaroslav Drochytka kotelna plynová, budova nad studnou, bazén Stanislav Indra ostatní sklepení v budově Jaroslav Drochytka garáže Jaroslav Drochytka chodba přízemí, šatna kuchařek, WC vychovatelů Hana Brandlová sklepení u CHD, bazén s budovou čerpadla v zahradě, dvorek zemědělského nářadí, CHD Jan Šnábl místnost prádelny, sociální zázemí budovy prádelny Alena Helingerová místnost švadleny Olga Stanislavová místnost zahradnice, zahradnické sklady Miroslava Fruhwirtová Odpovědnost za nástěnky: na kulturních místnostech skupin: skupinoví vychovatelé, na kulturní místnosti ústavu: vedoucí vychovatel, jídelna: vedoucí stravování na chodbě v 1. patře u kulturní místnosti: preventista, na chodbě v 1. patře u WC: vedoucí vychovatel vývěska u ředitelny: vedoucí vychovatel nástěnka u herny v 1. patře: etoped Pracovní doba učitele, učitele odborného výcviku: 40 hodin týdně, z toho 21 hodin přímé pedagogické činnosti. Pracovní doba výchovného poradce: 40 hodin týdně, z toho 20 hodin přímé pedagogické činnosti. Pracovní doba vychovatele: 40 hodin týdně, z toho 27 hodin přímé pedagogické činnosti. Pracovní doba asistenta vychovatele: 40 hodin týdně, z toho 38 přímé pedagogické činnosti. Týdenní rozsah hodin přímé výchovné pedagogické činnosti je dán na období školního roku rozpisem (rozpis služeb vychovatelů a asistentů pedagoga je dán čtyřtýdenním cyklem)

18 Personální obsazení pedagogického sboru: Ředitel - Mgr. Zdenek Vichta Zástupce ředitele - Ján Málek vedoucí vychovatel - Mgr. Radek Šinko - skupina 6 Speciální pedagog - Jakub Indra, DiS. - skupina 6 Vychovatelé - Pavel Adámek, Libor Oliva - skupina 1 - Bc. David Hlávka, Blanka Hrnčiříková - skupina 2 - Karel Adámek, Libor Koubek - skupina 3 - Zdeněk Potůček, Jiří Cakl - skupina 4 - Miroslav Krchňavý DiS., ing Josef Ludvik- skupina 5 Asistenti pedagoga - Milan Jelínek, Pavel Jelínek, Jiří Dokoupil, Irena Pitourová Radomír Adámek, Miloslav Husák, Miroslav Čáp Vedoucí učitelka - Mgr. Marie Šnáblová Učitelé - Mgr. Vladimír Hejlek, třídní učitel II.roč. PS - Mgr. Rostislav Kudláček, tř. učitel I. roč. PS - Bc. Sylva Jedličková, tř. učitel II.roč. SKP - Bc. Josef Veselý, tř. učitel I.roč. ZP - Dušan Hradecký, tř. učitel II.roč. SP - Jaroslav Debef tř. učitel I. roč. ZP Rozdělení venkovních rajónů západní strana, hřiště, kolem garáží: Oliva, Adámek P. východní strana, rampa, cesta k CHD: Hlávka, Hrnčiříková jižní strana, pod jídelnou, okolí bazénu, vnější strana zdi mezi brankou a potokem za Cyklopensionem: Potůček, Cakl, Pitourová severní strana, pod kaštany, před budovou, před oplocením: Adámek K., Koubek nádvoří: Jedličková, Adámek P. areál sportovišť, hřiště Krchňavý

19 Povinnost všech zaměstnanců zúčastňovat se ústavních akcí parkový den bramborová brigáda branný závod vánoční besídka ostatní akce pořádané ústavem s povinností účasti, Povinností pedagogických a zainteresovaných pracovníků je účastnit se porad jednotlivých úseků, porad vedení, pedagogických rad, metodických sdružení, stravovací komise, atd. Neúčast musí být řádně omluvena. HOSPITACE - kontrolní činnost bude probíhat podle plánu na školní rok 2011/2012 Při hospitacích dbát: Stanovení cíle programu (činnosti), zhodnocení splnění cíle za účasti dětí, Plnění závěrů vyplývajících z pedagogických rad, metodických sdružení, ČŠI Zapojení talent. dětí Hygienu práce Využití motivace Dodržování plánu (časový plán) Závěry z provedené hospitace ověřit následnou hospitací. Ekonomické a technické zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu uvážlivě čerpat rozpočet, na začátku školního roku řádně vybavíme skupiny nábytkem a ostatním materiálem, řádně dbát o materiální vybavení, poškozené věci dle možností opravovat, v letošním školním roce budeme pokračovat v rekonstrukci našeho zařízení, termín dokončení je postupně dle možností budeme skupiny vybavovat počítači, zavádět užívání internetu dětmi dbát na pitný režim, stravovací režim, zdravý životní styl, Ve Višňovém dne Zpracoval: Mgr. Radek Šinko vedoucí vychovatel

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Osmek 47 751 52 Přerov IČO: 63701171 Tel: 581262611 Fax: 581735836 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Zpracoval: Helena Zrnková, vedoucí vychovatel Schválil:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

P.1 ŠVP pro školní družinu

P.1 ŠVP pro školní družinu 1/5 P.1 ŠVP pro školní družinu P.1.1 Cíle vzdělávání Vzdělávání ve školní družině koresponduje s cíli vzdělávání v základní škole, vychází z nich a vhodně je doplňuje. Školní družina napomáhá zvyšování

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více