Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Višňové č. p Višňové Tel.: , Fax: Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2011/2012 Vypracoval: Mgr. Radek Šinko Schválil: Mgr. Zdenek Vichta vedoucí vychovatel ředitel - 1 -

2 Cíle a úkoly Výchovného ústavu (dále jen VÚ) Základním cílem VÚ je realizace reedukace a resocializace dítěte. Reedukace a resocializace vychází z úkolů založených na režimovém systému s využitím individuálního a komunitního přístupu. Hlavními úkoly VÚ jsou: ovlivnění postojů a chování dítěte směrem k vyšší prosociálnosti, změna vnitřního psychického vnímání jedince, úprava chápání vnějšího světa, nabídka smysluplných programů a činností, snaha o změnu postojů a chápání sebe sama. Hlavní cíle výchovně vzdělávací činnosti Hlavním cílem výchovně vzdělávací činnosti je zabezpečit co nejlepší podmínky pro realizaci reedukačního a resocializačního programu výchovného ústavu. Stěžejním úkolem je zabezpečit stabilizaci kádru a profesní růst pedagogických pracovníků, zajistit příjemné prostředí v místě VÚ (úprava parku a sportovních hřišť), připravit chlapce pro samotný život ve společnosti. V oblasti výchovy Pedagog je povinen klást při práci s chlapci zvýšený důraz na individuální přístup ke každému, vycházet z individuálních zájmů a potřeb dítěte. Na základě prostudování spisového materiálu a osobních pohovorů je každému chlapci stanoven individuální reedukační program osobního rozvoje. Jestliže jsou do zařízení přijaty nové děti, pak je třeba na ně zaměřit pozornost, plně k nim uplatnit individuální přístup a zejména pomoci s adaptací na prostředí zařízení a se začleňováním se do kolektivu. Děti jsou rozděleny do šesti výchovných skupin. V oblasti vzdělávání Významnou roli vzdělávacího procesu hraje motivace, která by měla být u chlapců VÚ probouzena. Vzdělávání je podpořeno vhodnými besedami, exkurzemi, návštěvami výstav apod. Chlapci spolupracují při kulturních a sportovních aktivitách školy. Cílem je podporovat aktivity školy v rámci reedukačního procesu, upevnit základní učivo, osvojit vědomosti požadovaných daným učebním oborem a hlavně umět aplikovat získané vědomosti - 2 -

3 v praktickém životě. Důležitá je individuální práce a zohledňování žáků s poruchami učení, zvýšená péče žákům, kteří ukončují základní vzdělání a kladení zvýšeného důrazu v oblasti přípravy na vyučování. Po příchodu nového chlapce je třeba stanovit individuální učební plán. Klíčové kompetence Klíčové kompetence se dítě nenaučí v jednom z vyučovacích předmětů, ale prolínají se v rámci celé výuky. V roce 2002 se zasedání EU dohodlo na osmi základních klíčových kompetencích, které jsou nejzásadnější: 1. komunikace v mateřském jazyce, 2. komunikace v cizích jazycích, 3. informační technologie, 4. matematika a využití vědy, 5. aktivní občanství, 6. mezilidské a sociální kompetence, 7. schopnost se dále učit, 8. základní kulturní návyky. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány '''kompetence k učení''', '''k řešení problémů''', '''komunikativní''', '''sociální a personální''', '''občanské''' a '''pracovní kompetence''': V oblasti sportovní činnosti Očekávaným cílem je dobrá komunikace stran ve využití sportovního zařízení, bohatost sportu v zařízení, osobní hygiena dětí při tělesné výchově, kvalitní dopravní výchova, aktivní odpočinek při volném čase (přestávky), účast vychovatelů a asistentů pedagoga na sportovních soutěžích, řádné udržování sport. areálu. Pro děti jsou zajišťovány činnosti sportovních kroužků. Děti pak mohou své dovednosti uplatňovat ve skupinových či celoústavních a mimoústavních soutěžích. Mohou se zpravidla zúčastnit též lyžařských kurzů vedených ústavem, jsou pro ně pořádány besedy se sportovní tématikou, je jim umožněno navštěvovat sportovní areál v rámci školní i mimoškolní činnosti. Úkolem dětí je podílet se na úpravě sportovního areálu, který se nachází v místě zařízení

4 Tělesná výchova - často podceňovaná přesto velice potřebná, protože pohyb je nejpřirozenějším projevem našich dětí. Přirozený zájem o pohyb lze vhodnými prostředky cíleně využívat k nápravě charakterové složky osobnosti. Nenásilně lze strukturovat prvky kázně, férovosti, zdravé ctižádosti, odpovědnosti vůči ostatním a spolupráci. Akce celoústavního významu budeme obsazovat v plné míře, budeme se účastnit akcí regionálního významu či akcí celorepublikových. Zúčastníme se CSH zimních a letních, několik akcí sami připravíme v průběhu roku. V průběhu celého školního roku budeme využívat různých sportovních areálů k všestrannému tělesnému rozvoji dětí (hřiště v zařízení: na kopanou, košíkovou, volejbal, tenis, sportovní halu, travnaté hřiště místního klubu). Mezi motivační prvky bude zařazeno fotbalové utkání chlapců s pedagogickými pracovníky zařízení. Na oblast tělesné výchovy budou zaměřeny i aktivity v době prázdnin, zejména pak mimoústavní pobytové akce. Pravidelně budeme zařazovat dopravní výchovu. S touto výchovou souvisí i využívání ústavních kol v cykloturistice. V oblasti kulturní činnosti Úkolem VÚ je zabezpečit činnosti zájmových kroužků: výtvarného, pracovního, hudebního apod., umožnit návštěvy koncertů, výstav, filmových a divadelních představení, uskutečňovat besedy s kulturní tématikou. Důležité je podněcovat děti ke zvýšení zájmu o kulturu a případně je individuálně rozvíjet v oblasti hry na hudební nástroje, zpěvu, výtvarného umění a společenského tance. V průběhu celého školního roku lze nepřetržitě využívat ústavní knihovnu ke vzdělávání, ale i relaxaci. V oblasti pracovní činnosti Snahou VÚ je vést děti k získání manuálních dovedností potřebných pro život a rozvíjet jejich motorické schopnosti. Cílem je naučit děti tomu, aby zvládly samostatně splnit zadaný úkol, aby si osvojily dovednosti, které určuje učební plán příslušného učebního oboru a aby uměly aplikovat v praxi získané vědomosti a dovednosti. Do týdenních programů jsou pravidelně zařazovány pracovní činnosti v areálu celého zařízení, aby se děti naučily udržovat kolem sebe čistotu, pořádek a upravenost. Náplň pracovní činnosti bude volena s ohledem na věkové a somatické zvláštnosti dětí, jejich případná zdravotní omezení i vztah k náplni učebního oboru. Primární snahou bude u našich dětí vypěstovat pozitivní vztah k práci a tím nabourat zažité negativní vzorce jednání v souvislosti se získáváním finančních prostředků - 4 -

5 k obživě a uspokojování dalších potřeb. U našich dětí bude do budoucna vždy rozhodující manuální zručnost jako hlavní zdroj saturace peněžních příjmů. Hlavními pracovními akcemi v tomto roce budou pomocné práce při opravách v zařízení a přestavbě ubytovacích prostor. V rámci spolupráce s Městysem Višňové se mohou podílet i na aktivitách určených k jeho zvelebování, při zajišťování jarního úklidu veřejných prostranství, údržba kruhového objezdu a dalších činnostech dle požadavků a potřeb. Tradiční práce spojené s péčí o parkové prostory v areálu, chovatelský dvorek, péče o pozemky a skleníky jsou dány rozmanitostí prací spojených s odborným výcvikem. Z hlediska lukrativnosti pro děti jsou oblíbené krátkodobé výpomoci občanům či firmám. Práce budou prováděny za příslušnou úplatu respektující minimální mzdu, se kterou budou zákazníci včas seznámeni. Před každou činností budou děti řádně poučeni o bezpečnosti a pracovní hygieně. V oblasti spolupráce s rodinou Úkolem je podporovat a dohlížet na pravidelnou komunikaci mezi dětmi a jejich rodiči, buď formou korespondenční - dopisy nebo telefonicky. Každý pedagogický pracovník výchovného ústavu je povinen mít prostudovánu veškerou dokumentaci týkající se rodinného prostředí dítěte, včetně vztahů v rodině. Na písemnou žádost rodičů (osob odpovědných za výchovu, zákonných zástupců) a souhlasu OSPOD - dítě odjíždí na dovolenku (pobyt mimo zařízení). Před každou dovolenkou je dítě pedagogickým pracovníkem poučeno o způsobu chování během cesty a pobytu na dovolence. Po návratu z dovolenky je skupinovým vychovatelem proveden pohovor o průběhu dovolenky. Sociální pracovník se též snaží v co největší míře zabezpečit návštěvy rodiny v období prázdnin. Pravidelně třikrát ročně informujeme písemně rodiče o prospěchu, zařazení a chování dítěte. Náplní mimoškolní výchovné činnosti bude především resocializace a integrace dětí s nařízenou ústavní či uloženou ochrannou výchovou (popř. předběžným opatřením), ve spolupráci se školou a ostatními. Mravní výchova Nabývá na stále větším významu vzhledem k vývoji ve společnosti, jehož jsou naše děti produktem. Jsou v období, kdy neplní normy, nároky a požadavky společnosti, my se jim budeme snažit porozumět a podat pomocnou ruku. V jejich věku je vzpoura proti establishmentu (skupina lidí, která stabilizovala své vyšší pozice ve společnosti) normálním - 5 -

6 jevem i v populaci normálních vrstevníků. Každodenní drobnou prací na ovlivňování chování a jednání dětí se budeme snažit pomoci tápajícím a vyvést je ze zmatků. Vychovatel jako elementární článek reedukace ve své každodenní práci musí vycházet z poznatků předchozích odborných závěrů v diagnostice a to psychologa a speciálního pedagoga. Případnou spolupráci s rodinou lze uvítat, i když se často jedná o rodinné prostředí kriminogenní, pak působit i na rodinu. Využijeme i pomoci drogového preventisty za pomoci školy formou besed, promítání videokazet, a dle možností a pořádání peer programových aktivit se studentkami SPgŠ Znojmo nebo SZŠ Znojmo. Psychoterapeutické metody tradičně používané komunity /týdně vede vedoucí vychovatel, speciální pedagog/ schůzky výchovné skupiny, /týdně vede skupinový vychovatel/, celoústavní komunity vede ředitel. Upevníme letitou spolupráci s evangelickým farářem, jehož pastorační činnost ocení až v dalším životě. Vytvářet u dětí: pozitivní citový vztah k sobě samému i svému okolí, správné mezilidské vztahy ve vší jejich složitosti, vést dialog s cílem najít kompromisní řešení, správné návyky společenského chování, jednání a vystupování, Pěstovat u dětí: ohleduplnost k lidem a přírodě, zdravý vývoj jejich osobnosti (respektovat jejich osobnost); jednat s dětmi jako s dospělými, respektovat jejich názory; odstranit ze svého jednání autokratické projevy, vytvářet rovnovážný stav ve vztahu vychovatel dítě, tím se odstraní v pocitu dítěte představa zařízení jako na bitevním poli, kladný vztah k lidem postiženým, nemohoucím, odkázaným na pomoc druhých šetrné zacházení se zařízením ústavu, cizím majetkem. Očekávaným cílem je nepoškozování zařízení ústavu, neobjevující se sgrafita v interiéru a exteriéru zařízení, vyrovnané a přátelské chování dětí i vychovatelů, dobré klima celého ústavu

7 Využívat: vlastních názorů dětí. Věnovat se: protidrogové prevenci (je přílohou - minimální preventivní program), poskytovat dětem dostatek skutečných, faktických informací o drogách, jejich škodlivosti a nebezpečnosti, pěstovat u dětí, aby dokázali říci ne v případě, že se drogou setkají. Respektovat: deklaraci lidských práv, především právo dítěte, kdy má právo na svůj názor a možnost vzdělání. Dítě však nesmí ve svých názorech poškozovat osobnost a pověst druhého s výjimkou oprávněnosti a pravdivosti. Odmítat: rasismus, xenofobii, jakékoliv formy násilí, šikany, nesnášenlivosti (řídit se metodickým pokynem MŠMT). Opatření proti šikaně: Vnímat chování a reakci dětí každodenním pozorováním (zapisovat do knihy denní evidence zařízení); vyhodnocovat názory pedagogických pracovníků. Naším cílem a výsledkem působení v této oblasti pak by mělo být to, že si chlapci uvědomí, že něco jako mravnost skutečně existuje. Estetická výchova Je neméně důležitá pro další harmonický rozvoj osobnosti našich dětí - drtivá většina jich pochází s prostředí insuficietního (nedostatečného), podnětně vágního. Zaměření společnosti navíc nahrává tomuto směrování hromaděním věcí pofiderní hodnoty, kýčů a diskutabilním hodnotám programů elektronických medií i psaného slova. Zaměříme se na vkusnou výzdobu kluboven, ložnic, tříd školy, stejně jako celého zařízení s důrazem na rozvoj a podíl estetického cítění dětí. Při výzdobě využijeme vlastních výrobků - 7 -

8 dětí z výtvarné, keramické, arteterapeutické, ergoterapeutické a zájmové činnosti dětí. Do tvorby této výzdoby se budeme v maximální míře snažit děti aktivně zapojovat. Při činnostech a různých akcích využívat ústavní kameru a ústavní fotoaparát k fotodokumentaci, která se objeví nejen na nástěnkách, ale i v kronice. Vychovatelé budou dbát na slušné a čisté oblečení dětí, podobně na jejich vzhled. Během roku uspořádáme několik diskoték. Budeme se snažit i za pomoci hudební výchovy obohatit program vánoční besídky. Po dohodě s pracovníky SPgŠ Znojmo, SZŠ Znojmo budeme pokračovat ve společných aktivitách arteterapie a peer programu. Tradičně se zúčastníme celostátní akce ZUČ. Budeme rozvíjet zájem o kulturní díla umělecké hodnoty návštěvami výstav, muzeí, knihovny, hradů a zámků. Výchova k právnímu vědomí a rodičovství Sociální pracovnice zařízení bude na svých sezeních s dětmi jim pomáhat orientovat se v korespondenci s úřady, při získávání občanství, v přípravě na odchod ze zařízení při dovršení věkové hranice a začátku civilního života, atd. Ke zklidnění a zmenšení tenze dětí, bude sloužit schránka důvěry, ale i možnost komunikace především s výchovným poradcem, speciálním pedagogem, preventistou, vedoucím vychovatelem a ostatními pedagogickými a nepedagogickými pracovníky. Problematiku šikanování, která se v poslední době se rozrůstá v celé společnosti, musíme tlumit už v zárodku, předcházet možným situacím a okolnostem pro její podhoubí, vypořádat se s jejími původci. Pracovat především v rovině prevence. Útěkovost - nenávraty z dovolenek budeme řešit především prevencí při udělování dovolenek a terapeutickou prací s dětmi odjíždějícími a vracejícími se z dovolenek. Útěkářům bude věnována především péče v oblasti prevence, pohovorů, hledání podnětů a příčin útěků. Opakující se útěky chlapců budou řešeny i návrhy na změnu ústavní výchovy v ochrannou. Při případném užití násilí ze strany dítěte, je pracovník oprávněn postupovat tak, aby zamezil zranění sebe, ostatních dětí a ničení věcí. Ochrana zdraví člověka je předřazena materiálním škodám. Ve výchově k rodičovství je elementárním prvkem v působení na osobu dítěte samotný harmonický příklad rodin výchovných pracovníků, osobní příklad pracovníků, - 8 -

9 besedy, přednášky lékaře. Od nás dospělých to vyžaduje specifické vlastnosti - nevzdávat se a vyzbrojit se nesmírnou trpělivostí. Za pomoci zvenčí (OSPOD, Policie, Státního zastupitelství) budeme upevňovat právní vědomí dětí, které buď absentuje, nebo je značně oslabené. Současně je třeba systematicky působit i na žebříček hodnot dětí. Přírodovědný program a ekologická výchova posílit vědomí dětí o stavu životního prostředí zvýšit úroveň poznání planety podpořit žáky v prohlubování jejich znalostí v oblasti přírodních věd a techniky. Důležitým faktorem je zde i možnost seznamování se hospodářskými zvířaty na chovatelském dvorku našeho zařízení a péče o ně. Současně sledováním společenstev rostlin a zvířat celého parku. Elementárně ekologickou výchovu představovat dětem v postoji člověka k přírodě. Významným prvkem výchovy k ekologii jsou i akce zaměřené na třídění odpadů, úklid areálu (parkový den) a likvidace černých skládek v okolí obce. Zdravý životní styl Dovednosti a kvality pozitivního zdravého životního stylu nesmí stát až na konci výchovného snažení, ale musí být součástí procesu výchovy a vzdělávání. Povedeme chlapce k vypěstování správných návyků. K vytvoření základu zdravého životního stylu, kam kromě pravidelné vyvážené stravy také zahrneme i další faktory, které jsou: vzduch vycházky do přírody, čistý vzduch nejen venku, ale i v zámku. voda hojné používání vody ke koupání a mytí, ale i k pití (pitný režim) slunce sluneční světlo je nezbytné pro život a uchování zdraví tělesné cvičení pravidelný pohyb odpočinek pravidelně dostatečně dlouhý čas na odpočinek zdržování se toxických látek zdržování se všeho, co by mohlo škodit a střídmost ve všem dobrém dobrý duševní stav postupné vypěstování návyků brát věci s klidem, netrápit se, nechovat vůči druhým ani k sobě žádnou zlobu (k řešení životních problémů přistupovat s úsměvným optimismem) dodržování hygieny hygiena stravování a osobní - 9 -

10 dodržování biorytmu, co nejmenší změny životních pochodů během dne Vlastenecká výchova Vést žáky k poučení z dobrých, ale i špatných činů naší historie. Využívat myšlenek našich, ale i světových velkých osobností z minulosti i současnosti a dbát především na to, že: jsme členy EU, součástí historického vývoje Evropy, evropských národů, podporovat celosvětový boj za život bez válek, utrpení, vysvětlovat výhody i nevýhody členství v NATO, EU, jehož jsme nedílnou součástí, pěstovat kladný vztah k spoluobčanům jiných národností; historie poukazuje na nejdůležitější, to je tolerance (národnostní, náboženská, rasová). Volnočasové aktivity Volnočasové aktivity jsou pozitivně orientovanou činností strávenou dětmi, na jejíž tvorbě, plánování se spolu s pedagogy sami podílí. Nejenom v těchto činnostech se prolínají veškeré druhy výchov, zájmů dětí. Volný čas naše děti mohou trávit odpoledními vycházkami mimo areál zařízení, turistikou, výlety po ČR, návštěvami kina, divadla, výstav, expozicí, muzeí, koupališť a bazénů, cykloturistikou, sportovní činností tenis, kopaná, nohejbal, stolní tenis, volejbal, basketbal, kulečník aj., celodenními turistickými výpravami s vařením v přírodě, výlety po naučných stezkách, zájmově - orientováni činnostmi výtvarnými, hudebními, tanečními, sportovními, kulinářskými, modelářskými, keramickými aj. Součástí je i nácvik sociálních dovedností formou sociálního učení, pobytové akce, CSH, ZUČ, lyžařské výcviky, školní výlety, poznávací výlety. Zájmové kroužky Zájmové kroužky jsou zřizovány s tématickým zaměřením na základě zájmů dětí tak, aby byl co nejlépe vyplněn volný čas dětí a zároveň splněn i motivační prvek dlouhodobé činnosti kroužku směřujícího k určitému cíli, např. příprava na soutěže jak ústavní tak mimoústavní. Každý vychovatel má zpracován roční plán zájmových kroužků

11 Plánované zájmové kroužky Turistický Vaření Rybářský Sportovní Výtvarný Hudební Počítačový Ekologický Cykloturistický Zdeněk Potůček, Blanka Hrnčiříková Jiří Cakl Bc. David Hlávka, Miroslav Krchňavý, DiS. Libor Koubek Libor Oliva Jakub Indra, DiS., Adámek Pavel Bc. David Hlávka, Karel Adámek, Mgr. Radek Šinko Miroslav Krchňavý, DiS. Téma činnosti Téma Podzim září, říjen, listopad přírodovědné vycházky, poznávání a sběr přírodnin, pozorování zvěře výroba artefaktů z přírodních materiálů sběr lesních plodů (houby, žaludy, kaštany) využití konstruktivních her (stavebnice) výtvarná činnost na určité téma Barevný podzim, výstavka na nástěnce práce na PC (rozvoj tvůrčí schopnosti dítěte) turistické a poznávací vycházky do okolí, využití prvků dopravní výchovy společná četba, práce s dětskými časopisy závodivé hry a soutěže jak ve sportovní hale, přírodě turnaj ve stolním tenisu stolní a společenské hry podle výběru dětí rozvoj sociálních dovedností využívání zájmových kroužků Téma Zima prosinec, leden, únor příprava vánoční besídky (koledy, zvyky, hra na hudební nástroje, scénky ) výroba drobných vánočních dárků (přáníčka, ozdoby, novoročenky) společná vánoční výzdoba skupiny vánoční výlety (výlov kaprů, prohlídka vánočních měst, ) turistické vycházky do zimní přírody využívání školní knihovny (četba) využití sněhu podle podmínek hry na sněhu, sáňkování, lyžování bruslení (kluziště, zim. stadion) přírodovědné vycházky (sledování stop ve sněhu, pozorování zvěře, zásyp do krmelců) didaktické hry na poznávání ptáků a lesních zvířat soutěž ve stavění sněhuláků znalosti a dovednosti ve stolování společenské chování

12 využívaní počítačové učebny využívaní sportovní haly k různým sportům využívání zájmových kroužků (keramický, ) turnaj mezi skupinami ve vybíjené Téma jaro a léto březen, duben, květen, červen soutěž ve zpěvu a hře na hudební nástroj (ZUČ) vycházky do přírody, pozorování změn s příchodem jara práce s časopisy, s knihou, (četba, jazykolamy) velikonoční výzdoba skupin, velikonoční zvyky a obyčeje péče o květiny turnaj v Dámě, Šachy přírodovědné vycházky (zvířata a jejich mláďata) správné chování v lese, ochrana přírody a životního prostředí video, DVD, přírodovědné filmy duben měsíc bezpečnosti cyklovýlety výtvarná soutěž s dopravní tématikou kolektivní hry v přírodě (plnění úkolů, soutěže) míčové, pohybové a závodivé hry na louce a hřišti poznávání kvetoucích stromů a rostlin, práce na zahrádkách práce s papírem sportovní a soutěživé odpoledne drobné výrobky z lesního materiálu (šišky, kůra, větvičky) 100 jarních kilometrů pobytové akce vaření v přírodě kopaná, basketbal, volejbal, aj. míčové hry utkání v kopané proti pedagogickým pracovníkům tenis, stol. tenis využívání zájmových kroužků Zvyšování odborné úrovně vychovatelů a asistentů pedagoga, učitelů proškolování ped. pracovníků v kategorii Z a P" - získávání počítačové gramotnosti pokračování dalšího odborného vzdělávání pedagogů, dle aktuálních nabídek během školního roku (kurzy, přednášky, školení, aj.) Jiří Cakl bakalářské studium Libor Koubek speciální pedagogika Jakub Indra DiS, Pavel Adámek, Miroslav Krchňavý DiS bakalářské studium Blanka Hrnčiříková, Dušan Hradecký - bakalářské studium Zlín Jiří Dokoupil DVPP pro asistenty ped. Bc. David Hlávka kurz psychoterapie (akreditace 500 hod.) Jakub Indra DiS. - kurz psychoterapie (akreditace 360 hod.)

13 Plánované akce ZÁŘÍ - účast na sportovních akcích pořádaných jinými zařízeními - celodenní turistické výlety - návštěva kina (po skupinách) - cykloturistika - zahájení činnosti zájmových kroužků - účast na turnaji v malé kopané ŘÍJEN - účast na sportovní soutěži STŘÍLKYMAN - branný závod o Pohár ředitele VÚ Višňové s turnajem v nohejbale - návštěva VÚ v Moravském Krumlově - fotbalové utkání našich dětí proti pedagogickým pracovníkům - účast na turnaji v malé kopané - Olešnice: turnaj ve floorbale - pokračuje pravidelná činnost zájmových kroužků - turnaj ve stolním tenise LISTOPAD - diskotéka - návštěva kina po skupinách - výlovy rybníka: EXKURZE - pokračuje činnost zájmových kroužků PROSINEC - výstavka prací dětí - vánoční besídka s programem - vánoční koncert pro veřejnost - soutěž ve stolničení - bruslení na stadionech a přírodních kluzištích - pokračuje činnost zájmových kroužků - beseda právního vědomí Znojmo

14 LEDEN - celodenní výlet s lyžováním - návštěva zimního stadionu ve Znojmě - návštěva ÚSP v Tavíkovicích (bazén, sauna, posilovna) - výlet do VÚ Velké Meziříčí, VÚ Janštejn - lyžařské kurzy - bruslení na stadionech - pokračuje činnost zájmových kroužků ÚNOR - účast na zimní olympiádě výchovných ústavů - návštěva kina (po skupinách) - Dřevohostice turnaj ve stolním tenise - turnaj ve futsale Ostrava - pokračuje činnost zájmových kroužků BŘEZEN - Parkový den úklid areálu VÚ - návštěva VÚ Janštejn - účast na festivalu ZUČ výchovných ústavů - výstavka prací s velikonoční a jarní tématikou - Turnaj v halové kopané - likvidace černých skládek v okolí obce - pokračuje činnost zájmových kroužků DUBEN - akce 100 jarních kilometrů turistické výlety - atletické odpoledne s utkáním v malé kopané proti pedagogickým pracovníkům - beseda s příslušníky Policie ČR: právní vědomí - pokračuje činnost zájmových kroužků - diskotéka - turnaj ve floorbale: Olešnice

15 KVĚTEN - návštěva letního kina (po skupinách) - CSH výchovných ústavů - volejbal s děvčaty z VÚ Mor. Krumlov - organizace divadelního představení spolku Želetín - pokračuje činnost zájmových kroužků - turnaj v nohejbale: Dřevohostice - atletický pětiboj: Chvalčov ČERVEN - účast a organizace - Den dětí ve Višňovém - diskotéka - slavnostní předávání vysvědčení a ukončení školního roku na úřadě Městyse Višňové - ukončení činnosti zájmových kroužků - kopaná mezi pedagogy a chlapci - návštěva studentek SPgŠ Znojmo ČERVENEC, SRPEN - výlety s pobytem mimo ústav - návštěva historických památek - turistika a s využitím ústavních kol - návštěva kina - sportovní akce: tenis, kopaná, nohejbal, volejbal, koupání, aj. - výlety po naučných stezkách - celodenní výlety s vařením v přírodě Termíny jednotlivých akcí a osobní odpovědnost k jejich zajištění bude obsahem týdenních programů činnosti, v závěrech metodických sdružení a pedagogických rad. Tento plán je předběžný, v průběhu roku bude upravován dle skutečných možností. Osobní odpovědnost za prostory: kulturní místnost, kancelář vedoucího vychovatele Radek Šinko místnosti herny v 1. patře - David Hlávka vychovatelna a spol. místnost 1. patro - Milan Jelínek

16 vychovatelna 2. patro - Radomír Adámek ředitelna, ubytovna pro zaměstnance Zdenek Vichta nářaďovna přízemí Libor Oliva šatna, sušárna Libor Koubek sprchy, WC přízemí - Miroslav Čáp WC l. poschodí, úklidová místnost - Pavel Jelínek sklady čistého a špinavého prádla Blanka Hrnčiříková sklad kol - Miroslav Krchňavý chodba a schodiště 2. poschodí - Jiří Cakl návštěvní místnost, hudební sklad Jakub Indra sál - Zdeněk Potůček umývárna v 1. patře, točité schodiště Jiří Dokoupil průjezd, velké schodiště Miloslav Husák prostory jednotlivých skupin skupinoví vychovatelé chodba 1. poschodí Pavel Adámek WC vychovatelů II. patro, nářaďovna II. patro Karel Adámek sportovní sklad v přízemí, příruční sportovní sklad na sušárně, třída vedle dílny Rostislav Kudláček počítačová učebna David Hlávka třída vedle sborovny, sklad nářadí na chovatelském dvorku, skleníky a pařeniště, WC chlapců Sylva Jedličková třída kuchařů, cvičná kuchyň, WC chlapců a pedagogů, školní knihovna, kaple Vladimír Hejlek sborovna Marie Šnáblová školní kabinet Josef Veselý školní chodba, školní dílna Jaroslav Debef sklad zednického nářadí, sklepení zednická dílna Dušan Hradecký místnost ošetřovny a sociálního příslušenství, místnost izolace, místnost výdeje léků na vychovatelně Petra Beranová místnosti jednotlivých kanceláří Miluše Bartoníková, Iveta Adámková, Věra Stanislavová, Markéta Čápová, místnost pro kurátory, PČR a chodbička Iveta Adámková

17 místnost zdravotní sestry Petra Beranová kuchyň, sklady v kuchyni Markéta Čápová WC kuchařek Zdeňka Pitauerová sklad potravin Markéta čápová jídelna Petra Menoušková sklad materiálu, kancelář, archiválie Věra Stanislavová dílna Jaroslav Drochytka kotelna plynová, budova nad studnou, bazén Stanislav Indra ostatní sklepení v budově Jaroslav Drochytka garáže Jaroslav Drochytka chodba přízemí, šatna kuchařek, WC vychovatelů Hana Brandlová sklepení u CHD, bazén s budovou čerpadla v zahradě, dvorek zemědělského nářadí, CHD Jan Šnábl místnost prádelny, sociální zázemí budovy prádelny Alena Helingerová místnost švadleny Olga Stanislavová místnost zahradnice, zahradnické sklady Miroslava Fruhwirtová Odpovědnost za nástěnky: na kulturních místnostech skupin: skupinoví vychovatelé, na kulturní místnosti ústavu: vedoucí vychovatel, jídelna: vedoucí stravování na chodbě v 1. patře u kulturní místnosti: preventista, na chodbě v 1. patře u WC: vedoucí vychovatel vývěska u ředitelny: vedoucí vychovatel nástěnka u herny v 1. patře: etoped Pracovní doba učitele, učitele odborného výcviku: 40 hodin týdně, z toho 21 hodin přímé pedagogické činnosti. Pracovní doba výchovného poradce: 40 hodin týdně, z toho 20 hodin přímé pedagogické činnosti. Pracovní doba vychovatele: 40 hodin týdně, z toho 27 hodin přímé pedagogické činnosti. Pracovní doba asistenta vychovatele: 40 hodin týdně, z toho 38 přímé pedagogické činnosti. Týdenní rozsah hodin přímé výchovné pedagogické činnosti je dán na období školního roku rozpisem (rozpis služeb vychovatelů a asistentů pedagoga je dán čtyřtýdenním cyklem)

18 Personální obsazení pedagogického sboru: Ředitel - Mgr. Zdenek Vichta Zástupce ředitele - Ján Málek vedoucí vychovatel - Mgr. Radek Šinko - skupina 6 Speciální pedagog - Jakub Indra, DiS. - skupina 6 Vychovatelé - Pavel Adámek, Libor Oliva - skupina 1 - Bc. David Hlávka, Blanka Hrnčiříková - skupina 2 - Karel Adámek, Libor Koubek - skupina 3 - Zdeněk Potůček, Jiří Cakl - skupina 4 - Miroslav Krchňavý DiS., ing Josef Ludvik- skupina 5 Asistenti pedagoga - Milan Jelínek, Pavel Jelínek, Jiří Dokoupil, Irena Pitourová Radomír Adámek, Miloslav Husák, Miroslav Čáp Vedoucí učitelka - Mgr. Marie Šnáblová Učitelé - Mgr. Vladimír Hejlek, třídní učitel II.roč. PS - Mgr. Rostislav Kudláček, tř. učitel I. roč. PS - Bc. Sylva Jedličková, tř. učitel II.roč. SKP - Bc. Josef Veselý, tř. učitel I.roč. ZP - Dušan Hradecký, tř. učitel II.roč. SP - Jaroslav Debef tř. učitel I. roč. ZP Rozdělení venkovních rajónů západní strana, hřiště, kolem garáží: Oliva, Adámek P. východní strana, rampa, cesta k CHD: Hlávka, Hrnčiříková jižní strana, pod jídelnou, okolí bazénu, vnější strana zdi mezi brankou a potokem za Cyklopensionem: Potůček, Cakl, Pitourová severní strana, pod kaštany, před budovou, před oplocením: Adámek K., Koubek nádvoří: Jedličková, Adámek P. areál sportovišť, hřiště Krchňavý

19 Povinnost všech zaměstnanců zúčastňovat se ústavních akcí parkový den bramborová brigáda branný závod vánoční besídka ostatní akce pořádané ústavem s povinností účasti, Povinností pedagogických a zainteresovaných pracovníků je účastnit se porad jednotlivých úseků, porad vedení, pedagogických rad, metodických sdružení, stravovací komise, atd. Neúčast musí být řádně omluvena. HOSPITACE - kontrolní činnost bude probíhat podle plánu na školní rok 2011/2012 Při hospitacích dbát: Stanovení cíle programu (činnosti), zhodnocení splnění cíle za účasti dětí, Plnění závěrů vyplývajících z pedagogických rad, metodických sdružení, ČŠI Zapojení talent. dětí Hygienu práce Využití motivace Dodržování plánu (časový plán) Závěry z provedené hospitace ověřit následnou hospitací. Ekonomické a technické zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu uvážlivě čerpat rozpočet, na začátku školního roku řádně vybavíme skupiny nábytkem a ostatním materiálem, řádně dbát o materiální vybavení, poškozené věci dle možností opravovat, v letošním školním roce budeme pokračovat v rekonstrukci našeho zařízení, termín dokončení je postupně dle možností budeme skupiny vybavovat počítači, zavádět užívání internetu dětmi dbát na pitný režim, stravovací režim, zdravý životní styl, Ve Višňovém dne Zpracoval: Mgr. Radek Šinko vedoucí vychovatel

Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Název školského zařízení: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Adresa: Zámek 1, Višňové, 671 38 IČO: 49 438

Více

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Roční zpráva textová část 2011

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Roční zpráva textová část 2011 - 1 - Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Roční zpráva textová část 2011 - 2-1. Historie Výchovný ústav je umístněn v zámecké budově. Původní tvrz byla kolem roku 1600 rodem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

školní rok 2012/2013 č.j.: 504/13 Pracovník pro informace: Jana Horáková

školní rok 2012/2013 č.j.: 504/13 Pracovník pro informace: Jana Horáková 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 č.j.: 504/13 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 STRANA 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 3 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 5 4 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 6 5 EKONOMICKÉ PODMÍNKY 7 6 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ 8 7 FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 12 8 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Š k o l a h r o u aneb

Š k o l a h r o u aneb Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š k o l a h r o u aneb Předkladatel: Název školy : Ž i v o t i c e, I. Identifikační údaje školy Z á k l a d n í š k o l a a M a t eřsk á š k o l a D o

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Organizační směrnice č. 38/2013/SŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÁTU A DOMOVA MLÁDEŽE

Organizační směrnice č. 38/2013/SŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÁTU A DOMOVA MLÁDEŽE Organizační směrnice č. 38/2013/SŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÁTU A DOMOVA MLÁDEŽE Čj.: SŠNM/1248/2013 Zpracovala: Kamila Valterová, zástupkyně pro mimoškolní činnost kolektiv vychovatelů Schválila:

Více

Školní vzdělávací program Základní škola praktická

Školní vzdělávací program Základní škola praktická Základní škola praktická a základní škola speciální, Krušnohorská 304, Ostrov Školní vzdělávací program Základní škola praktická Aktualizované údaje pro školní rok 2013/2014 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

R O Č N Í P L Á N P R Á C E. Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Šumperk

R O Č N Í P L Á N P R Á C E. Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Šumperk R O Č N Í P L Á N P R Á C E Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Šumperk 2014-2015 I. Úvod : Do výchovně vzdělávací a resocializační práce s dětmi budou aplikovány především

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015. (1.část)

ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015. (1.část) ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (1.část) Úvod Základním úkolem je vytvářet co nejlepší podmínky pro výchovu a vzdělávání podle stanovených učebních dokumentů a

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o školském zařízení... 3 2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výchovného ústavu, dětského domova se školou, základní školy, střední školy a školní jídelny Místo 66; 431 58 Místo 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV PROGRAMU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2009/2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 č.j.: 659/10 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

kolní jídelna 2.Školn

kolní jídelna 2.Školn 1 VÝRO ROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011/2012 č.j.: 493/12 Dětsk tský domov a Školn kolní jídelna, Litoměř ěřice Název zařízení: Dětsk tský domov a Školn kolní jídelna, Litoměř ěřice, Čelakovsk elakovského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice

VÝROČNÍ ZPRÁVA č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008/2009 č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Země je náš kamarád Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Aktualizace dne 27. 8. 2014 Č. j MŠ/ 206 /2014

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

Hrou k úsilí, uplatnění, úspěchu

Hrou k úsilí, uplatnění, úspěchu Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, příspěvková organizace Vojanova 178/12 školní družina Hrou k úsilí, uplatnění, úspěchu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Mgr. Karel Rajchl ředitel

Více