Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009"

Transkript

1 Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 P ř í t o m n i : O m l u v e n i: MUDr. Vojtěch Adam, Ing. Jan Blatný, Mgr. Karla Černá, Mgr. Pavel Dočkal, Mgr. Tomáš Chytka, MUDr. Jaroslav Jarolím, MUDr. František Matušina od 16.20, Jaroslav Pospíchal, Radoslav Skála, Ing. Vladan Ševčík, MVDr. Luboš Šlapanský, František Tylč Ing. Antonín Moravec, pí. Alena Kahúnová, Ing. Roman Sládek Jednání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Protože byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, bylo usnášeníschopné. Jednání zahájil starosta města MUDr. Vojtěch Adam v 16,05 hodin, přivítal veřejnost a přednesl návrh programu jednání zastupitelstva. Návrh p r o g r a m u j e d n á n í byl následující: 1. Kontrola úkolů 2. Zpráva o činnosti rady 3. Zpráva finančního výboru 4. Zpráva kontrolního výboru 5. Výkon pečovatelské služby a dotace na jeho zajištění: a) Smlouva s obcí Čučice b) Dodatek pro rok 2010 ke smlouvě s městem Dolní Kounice 6. Varianty smluv o finanční výpomoci pro Orel Jednota Ivančice a TJ Slovan Ivančice 7. Dodatek č. 4 ke smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK 8. Záměry převodů nemovitostí 9. Převody nemovitostí 10. Souhlas ke stavbě RD 11. Volby přísedících Okresního soudu Brno-venkov 12. Závazné stanovisko města Ivančice k dokrytí kupní ceny cisternové automobilové stříkačky 13. Dodatek č. 3 k Zásadám pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání 14. Rozpočtové opatření 15. Schválení rozpočtového provizoria na rok Různé 17. Výpis přijatých usnesení 18. Závěr H l a s o v á n í o programu jednání : Pro 11, proti 0, zdržel se 0 Sčítáním hlasů byl pověřen Ing. Josef Janíček. Zápis provede Ing. Ivana Krejčová. Ověřovatelé: Zápis ze zákona podepisuje starosta, místostarosta a dva ověřovatelé ze zastupitelstva. Starosta navrhl p. Františka Tylče a p. Radoslava Skálu. H l a s o v á n í : Pro 10, proti 0, zdržel se 1

2 Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen. Všichni členové zastupitelstva města obdrželi jeho kopii, zápis byl uložen k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Městského úřadu Ivančice ( dále MěÚ ), vyvěšen na informační desce a zveřejněn na webových stránkách města. Proti zápisu nebyly vzneseny žádné námitky. 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z minulého zastupitelstva nevyplynul žádný speciální úkol, déletrvající úkoly jsou plněny průběžně. Za splněný úkol lze považovat zpracování variant smluv mezi Městem a Orel Jednota Ivančice a Městem a TJ Slovan Ivančice, které pro zasedání zastupitelstva připravila JUDr. Chládková. 2. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY Starosta informoval zastupitele, že rada se sešla od posledního zasedání zastupitelstva celkem 3 krát a projednala 75 bodů programu. Zápisy jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka MěÚ; výpisy jsou zveřejněny na webových stránkách města. V průběhu sledovaného období nebyl starostou pozastaven výkon usnesení rady pro nesprávnost. 3. ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU Dne se konala schůze finančního výboru (dále jen FV). FV se zabýval otázkou sestavení rozpočtu na rok 2010, které bylo vzhledem k hospodářské krizi velice obtížné. Následně se FV seznámil s návrhem rozpočtového provizoria na rok 2010 a s rozpočtovým opatřením č. 18; obojí doporučuje ke schválení. H l a s o v á n í o usnesení, kterým bere zastupitelstvo zprávu FV bez dalšího na vědomí: Pro 11, proti 0, zdržel se 0 4. ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU Předseda kontrolního výboru (dále KV) MVDr. Luboš Šlapanský přednesl zprávu KV. Ve druhém pololetí roku 2009 řešil KV podání manželů Karafiátových z Penzionu pro důchodce, kteří si stěžovali na vysoké platby vodného. Šetřením bylo konstatováno, že tyto účty vycházely z měření spotřeby vody teplé a studené pro jednotlivé obytné jednotky a vysoká spotřeba souvisí se zdravotním stavem uživatelů bytu a zvýšenou potřebou teplé vody. KV se domnívá, že problém je možno řešit jasným a srozumitelným vysvětlením vedení Penzionu klientům. Členové KV byly požádáni o konzultaci týkající se vybírání poplatku za vstup na nádvoří městského úřadu pro účely fotografování svateb o sobotách. Pověřená osoba nad rámec původních pověření inkasovala od svatebčanů platby v hotovosti. Problém byl projednán s tajemníkem MěÚ a byla sjednána okamžitá změna. Prostory zpřístupňuje pracovnice matriky a nejsou vybírány žádné poplatky. Předseda KV byl tajemníkem MěÚ seznámen s kauzou týkající se stížnosti na rozhodnutí vedoucího odboru regionálního rozvoje. Bylo konstatováno, že problematika se týká činnosti orgánu státní správy a nespadá do kompetence KV. H l a s o v á n í o usnesení, kterým bere zastupitelstvo zprávu KV bez dalšího na vědomí: Pro 10, proti 0, zdržel se 1 2

3 5. VÝKON PEČOVATELSKÉ SLUŽBY A DOTACE NA JEHO ZAJIŠTĚNÍ Starosta předal slovo paní Vladimíře Kábelové, vedoucí pečovatelské služby. 5.A) Smlouva s obcí Čučice Ke schválení se zastupitelům předkládá uzavření smlouvy mezi městem Ivančice a obcí Čučice o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytnutí dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby. Smlouvou bude zajištěn výkon Pečovatelské služby Ivančice v obci Čučice a ze strany obce Čučice budou dorovnávány dotací náklady vzniklé při poskytování naší pečovatelské služby v jejich obci. Zajistit výkon pečovatelské služby potřebným klientům v regionu je morální povinností každého zřizovatele jediné pečovatelské služby v okolí, a to zejména pokud je zřizovatelem obec s rozšířenou působností. Současně je povinností každé obce dle zákona o obcích vytvářet podmínky pro výkon služeb v jejich územních obvodech. Nato bylo přistoupeno k hlasování o schválení Smlouvy a zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytnutí dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby. H l a s o v á n í : Pro 11, proti 0, zdržel se 0 5.B) Dodatek pro rok 2010 ke smlouvě s městem Dolní Kounice Paní Kábelová pokračovala informací, že mezi městem Ivančice a městem Dolní Kounice byla v roce 2007 uzavřena Smlouva, na jejímž základě pečovatelskou službu v Dolních Kounicích zajišťuje svými pracovníky město Ivančice. Dolní Kounice poskytují Ivančicím každoročně dotaci na úhradu nákladů, které městu Ivančice výkonem pečovatelské služby v Dolních Kounicích vznikají. Výše dotace se mění ročně podle rozsahu služby poskytované klientům Dolních Kounic. Pro rok 2010 je předpokládaný rozsah služby stejný jako v roce Z tohoto důvodu je částka dotace pro rok 2010, kterou Ivančice od Dolních Kounic obdrží, navržená ve stejné výši jako pro rok 2009, tedy ,- Kč. Ke schválení se předkládá Dodatek pro rok 2010, na jehož základě Dolní Kounice v roce 2010 zaplatí městu Ivančice za zajištění pečovatelské služby ,- Kč. H l a s o v á n í : Pro 11, proti 0, zdržel se 0 6. VARIANTY SMLUV O FINANČNÍ VÝPOMOCI PRO OREL JEDNOTA IVANČICE A TJ SLOVAN IVANČICE Starosta MUDr. Vojtěch Adam předložil zastupitelstvu varianty smluv o poskytnutí finanční výpomoci občanským sdružením OREL JEDNOTA Ivančice a TJ SLOVAN Ivančice. Varianty smluv jsou buď nevratná forma (účelově vázaná dotace) nebo vratná forma (bezúročná půjčka splatná do 10 let, a to v deseti ročních splátkách). Pro oba subjekty jsou navržena stejná pravidla, povinnosti a sankce pro případ porušení stanovených podmínek. Radou města byly varianty smluv projednány pod č. 20/R28; rada považuje za optimální pro oba subjekty variantu smlouva o půjčce. Starosta k bodu uvedl, že vidí, jak rekonstrukce orlovny úspěšně probíhá, vzniká krásné zařízení a už v současné době je využíváno mj. i školami, ale také vidí, v jakém stavu je tělocvična TJ Slovan Ivančice. Orlu město přislíbilo 404 tis. Kč, tj. cca 10% ke státní dotaci na dokončení rekonstrukce orlovny. Částka 100 tis. Kč určená Slovanu je tak na záchranné práce / rekonstrukci elektroinstalace; jde o to zachránit, co se dá. Orel má a bude mít jiné podmínky pro činnost než Slovan, proto má starosta na mysli, aby se postupovalo ne 3

4 jednotně, ale aby Orlu byla poskytnuta dotace a TJ Slovan aby byla poskytnuta bezúročná půjčka. Tajemník MěÚ Mgr. Jiří Vařejka doplnil, že rada doporučila pro oba subjekty variantu o půjčce. Starosta navázal, že rada se přiklonila k variantě pro oba subjekty půjčka, měly by se zvážit oba návrhy. Na dotaz Ing. Blatného, proč by podle starosty měl TJ Slovan splácet bezúročnou půjčku a Orel ne, starosta upřesnil, že měl na mysli, aby Orlu byla poskytnuta bezúročná půjčka a TJ Slovan byl poskytnut finanční příspěvek formou dotace. JUDr. Chládková vysvětlila, že v případě poskytnutí dotace se finanční prostředky vracet nebudou a v případě bezúročné půjčky je příjemce povinen prostředky vrátit se splatností 10 let. V hod. dostavil se MUDr. Matušina. Pan Skála se vrátil k minulému zastupitelstvu, kde usnesením zastupitelstva bylo projevena vůle poskytnout finanční příspěvek TJ Slovan a Jednotě Orel. JUDr. Chládková navázala, že bylo schváleno poskytnutí finanční výpomoci oběma subjektům s tím, že o formě, jakou budou tyto prostředky příjemcům poskytnuty, zastupitelstvo rozhodne následně a podmínky pro oba příjemce budou nastaveny stejné. Na připomínku pana Skály, že podle něj forma bezúročné půjčky byla zamítnuta a že v tom smyslu svůj návrh formuloval Ing. Sládek, reagovala JUDr. Chládková, že podle zvukového záznamu nebyli zastupitelé schopni dojít k nějakému závěru o formě finančního příspěvku; proto přijali usnesení navržené Ing Sládkem o poskytnutí finanční výpomoci, tzn. že zastupitelé projevili vůli poskytnout finanční výpomoc, ale jakým způsobem se tak stane, jestli návratně nebo nenávratně, rozhodnuto nebylo. Starosta konstatoval, že to je na zastupitelích, aby o formě rozhodli. Ing. Ševčík potvrdil, že na minulém zastupitelstvu bylo rozhodnuto o tom, že finanční výpomoc oběma subjektům město poskytne, ale k dohodě o formě nedošlo. Zná dobře situaci Slovanu a bezpečnostní stav objektu, v havarijním stavu je zejm. elektroinstalace ( vypadávají světla apod.), v tomto případě doporučuje dotaci; v případě Orla bezúročnou půjčku. MUDr. Matušina se vyjádřil stejně jako na minulém zastupitelstvu, že nebude hlasovat. Z pohledu města však nevidí důvod k rozdílnému přístupu k jednotlivým subjektům. Podle Dr. Matušiny by bylo vhodné vzít v úvahu i to, že TJ Slovan je stejně jako Jednota Orel akcionářem Sazky, Slovan je členem ČSTV a ČSTV je 90% majitel; 90% dotace běží spíše pod ČSTV. Dále pak když je stav sokolovny tak havarijní, proč se TJ Slovan nesnažil situaci nějakým způsobem řešit? Starosta, souhlasil s MUDr. Matušinou ovšem s tím, že na otázku, proč Slovan neřešil situaci sokolovny dřív, asi nikdo neodpoví. Bohužel situace je taková, jaká je a Slovan je v úplně jiných podmínkách než Orel, zvláště majetkoprávně, neboť je zde vztah se Sokolem. Orel je majetkově čistý, avšak Slovan ne. MUDr. Matušina reagoval, že právě proto na minulém zasedání řekl Ing. Blatný, že se nebude investovat do cizího majetku, a v tomto případě se investuje dvakrát a ještě do subjektu, který má větší šance získat prostředky, kdyby se snažil; co řekl minule Ing. Blatný i MUDr. Matušina, zcela platí. Jak starostovi tak tajemníkovi MUDr. Matušina referoval o přestávce minulého zasedání, že Dr. Chládková upozornila na to, že to usnesení je k ničemu, ale bylo mu garantováno, že není problém uvolnit peníze. Pak najednou tenhle problém vznikl; je známo, jaká je problematika dotační, že je to záležitost, kdy do konce roku se musí akce profinancovat a musí proběhnout po všech stránkách. Starosta MUDr. Matušinu přerušil; dotace je věcí Orla a není věcí města, že ji musí Orel profinancovat. Zastupitelstvo rozhodlo, že finanční prostředky ve výši 404 tis. Orlu dá tak, aby bylo možné stavět. MUDr. Matušina navázal, že 1) zastupitelstvo chce nějakým způsobem pomáhat subjektům, ale těm subjektům měří různým metrem a že 2) bylo zastupitelstvo upozorněno na technické 4

5 nedostatky rozhodnutí, protože jasně bylo řečeno, že do druhého dne se musí garantovat, že ty peníze budou a že ty peníze musí běžet do konce roku včetně profinancování. Jednota Orel požádala město o pomoc a bylo zcela na zastupitelích, zda pomoc od města bude nebo ne. Zásadní je, že je-li to majetek Sokola, jde to do cizího; je-li to záležitost Slovanu, je to vlastně ČSTV, takže se to dává většinovému vlastníku Sazky. Zde není zásadní rozdíl; proč jednomu dát dotaci a druhému půjčku, proč nedat oběma subjektům dotaci v určité výši a zbytek třeba formou půjčky. Na dotaz p. Skály, zda se tedy nyní schvaluje něco, co vlastně není potřeba, odpověděl MUDr. Matušina, že tomu tak není; Orel situaci musel řešit jinak-překlenovacím úvěrem, protože byla časová tíseň. Podle JUDr. Chládkové Orel zřejmě předpokládal, že na minulém zastupitelstvu bude schváleno, že město vypomůže a také jakou formou a hned i smlouva; pak by po podpisu smlouvy peníze mohly být uvolněny hned. Jen na základě usnesení přijatého na minulém zastupitelstvu nebylo možno peníze poskytnout. Diskuse o formě pomoci nevedla k závěru a tak bylo přijato alespoň usnesení o tom, že město částkou 404 tis. Kč Orlu vypomůže. Výrok, že minulé usnesení je k ničemu, rozhodně nezazněl: usnesením město závazně vyjádřilo, že vypomůže částkou 404 tis. Kč a na základě toho byly peníze pro Orel zarezervovány; ten závazný příslib byl a je platný a sloužil pro poskytovatele státní dotace. Nyní se řeší, jakou formu bude finanční výpomoc mít. Mgr. Dočkal vyjádřil podiv nad probíhající debatou, protože ať už to bude dotace nebo půjčka, město vydává peníze cizímu subjektu; kdyby dalo toho půl milionu např. do své sportovní haly, mohla by vypadat jinak. Jde o schválení formy výpomoci. MUDr. Matušina připomněl, že jde o to, že nejde o jednotný přístup-jednomu má být poskytnuta dotace a druhému půjčka. Na dotaz MUDr. Adama, zda Orel tedy peníze potřebuje, odpověděl MUDr. Matušina, že půjčku bude muset Orel uhradit. Na minulém zastupitelstvu upozornil na časovou tíseň i na to, že na základě usnesení, jak bylo přijato, peníze nebude možné uvolnit. MUDr. Adam opět připomněl, že zastupitelstvo minule projevilo vůli finančně pomoci, ale na formě se zablokovalo a nebylo schopné se usnést. Na opakovaný dotaz MUDr. Matušiny, proč jednomu subjektu dá město peníze formou dotace a druhému formou půjčky, proč jsou ty rozdíly, odpověděl MUDr. Adam, že orlovnu bude využívat veřejnost a školy, ale sokolovnu ne. Ing. Ševčík doplnil, že peníze pro Orel jsou určeny na zateplení a dokončení rekonstrukce orlovny a peníze pro Slovan jsou určeny na rekonstrukci elektroinstalace; je zásadní rozdíl mezi havarijním stavem a tím, kde se buduje něco nového. Na dotaz Mgr. Černé, jak si Orel vypůjčil chybějící peníze, odpověděl MUDr. Matušina, že si povypůjčovali, jak se to dalo sehnat. Na dotaz MVDr. Šlapanského, jakou šanci získat peníze subjekty mají, zda má Orel zdroje financí, zda mu subjekty (např. školy) za užívání platí, odpověděl MUDr. Matušina, že orlovnu užívají školy i veřejnost. Orel si to nedělá pro sebe; užívá to asi z 25% a ve zbytku ostatní. Na dotaz p. Skály, když orlovnu užívají z 75% ostatní, zda ti ostatní za to platí nebo ne, odpověděl MUDr. Matušina, že užívání je částečně hrazené, částečně to další subjekty užívají za výhodnějších podmínek za čistě provozní náklady, je to nezisková záležitost. Na dotaz p. Skály, zda to není proto, že město už v minulosti dalo Orlu dotaci, odpověděl MUDr. Matušina, že to bylo asi tis. Kč a to už bylo umořeno. MUDr. Adam rekapituloval, že Orel bude mít podmínky, aby aspoň něco městu vrátil, kdežto Slovan ty podmínky v dohledné době mít nebude. Nato bylo přistoupeno k hlasování o návrhu předneseném starostou města poskytnout finanční výpomoc Orlu jako bezúročnou půjčku ,-Kč s návratností 10 let a schválení předložené smlouvy o půjčce. H l a s o v á n í pro Orel jednota Ivančice: Pro 10, proti 0, zdržel se 2 5

6 Nato bylo přistoupeno k hlasování o návrhu předneseném starostou města poskytnout finanční výpomoc TJ Slovan Ivančice jako účelovou dotaci ,- Kč a schválení předložené smlouvy o poskytnutí dotace. H l a s o v á n í pro TJ Slovan Ivančice: Pro 9, proti 2, zdržel se 1 7. DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ SYSTÉMU IDS JMK Mezi městem Ivančice a Jihomoravským krajem je uzavřena Smlouva, na základě které je město od účastníkem IDS na dobu neurčitou. Podle této smlouvy město platí za standard dopravních služeb základní sazbu 50,- Kč na jednoho obyvatele s trvalým pobytem v Ivančicích vč. částí Řeznovice, Hrubšice a Budkovice. Za nadstandard dopravní obslužnosti (to jsou spoje Ivančice-Hrubšice a zpět) platí město částku vypočtenou podle vzorce sjednaného ve smlouvě, jež se pro každý následující rok aktualizuje dodatkem ke smlouvě. Platba za nadstandard není odvislá od počtu obyvatel, ale vypočítává ji kraj podle nákladové ceny na jeden vozokilometr, podle počtu vozokilometrů na nadstandardních linkách města za rok a podle tržeb na 1 vozokilometr. Platba pro rok 2010 za nadstandard dle předloženého Dodatku č. 4 činí ,- Kč. (V roce 2009 činila platba za nadstandard ,- Kč, meziroční snížení činí ,- Kč.) Smlouvu schvalovalo zastupitelstvo a dodatky schvaluje rovněž. H l a s o v á n í : Pro 11, proti 0, zdržel se 1 8. ZÁMĚRY PŘEVODŮ NEMOVITOSTÍ Místostarosta Mgr. Pavel Dočkal přednesl komentář k předloženým návrhům záměrů prodeje nemovitostí. 8.A.1) Bytový dům Alexovice 28 Záměr prodeje bytového domu Alexovice 28, pozemku st. 43/1 o výměře m 2, pozemku p. č. 402/1 zahrada o výměře m 2 a pozemku p. č. 400 zahrada o výměře 284 m 2 v k. ú. Alexovice. Naposledy byly nemovitosti oceněny v březnu Záměr prodeje doporučen radou dne Pro informaci místostarosta uvedl, že v roce 2008 a 2009 poměr výdajů a příjmů na uvedené nemovitosti byl cca 585 tis. tržby v nájemném 345 tis. Kč. Za dva roky je na této nemovitosti vykazována ztráta asi 300 tis. Kč. Starosta otevřel diskusi. Na dotaz MUDr. Matušiny, zda se něco na nemovitosti opravovalo, Mgr. Dočkal odpověděl, že v roce 2008 se opravoval jeden byt. Dům potřebuje dle Mgr. Dočkala celkovou rekonstrukci. Je špatná kanalizace a všechny rozvody. Na dotaz MUDr. Matušiny, jak se k prodeji staví ostatní nájemníci, odpověděl Mgr. Dočkal, že nikdo z dalších nájemníků neprojevil zájem nemovitost koupit. Zatím se schvaluje pouze záměr, nikoliv prodej. Na dotaz MUDr. Matušiny, jak bude město řešit sociální bydlení, Mgr. Dočkal odpověděl, že na některém z budoucích zastupitelstev se bude řešit prodej i dalších nemovitostí, protože od doby, kdy se tato věc projednávala, uplynula delší doba a nemovitosti chátrají. Pokud jde o otázku sociálního bydlení, není povinností města zajišťovat bydlení pro občany města. H l a s o v á n í : Pro 11, proti 0, zdržel se 1 6

7 8.A.2) Pozemek p. č. ZE 550/1 v k. ú. Ivančice O prodej pozemku p. č. ZE 550/1 o výměře 675 m 2 v k. ú. Ivančice požádala Rezidence Boží Hora, s. r. o. Doporučeno radou. H l a s o v á n í : Pro 12, proti 0, zdržel se 0 8.B.1) Pozemek p. č. 3161/2 v k. ú. Ivančice O prodej požádal p. Ludvík Dobrovolný, jednatel společnosti AGROMONT GARANT s.r.o. Jedná se o parkoviště před Penzionem Princ na ulici Jana Fibicha. Prodej nedoporučil odbor životního prostředí (OŽP) - prodejem by se zamezilo v přístupu do parčíku a k opěrné zdi - ani odbor technický a investiční (OTI) -jedná se o pozemek výhledově určený k možnosti řešení dopravní situace v centru města. Nedoporučeno radou. 8.B.2) Pozemek p.č.357/1 v k.ú.ivančice O prodej požádal p. Karel Čech, který má v ulici Na Volvách dům a garáž. Na žádané části pozemku dochází podle jeho sdělení ke shromažďování mládeže a devastaci jeho majetku (především sprejerství). Nedoporučeno OTI (jedná se o část pozemku sloužícího pro přístup k mlýnskému náhonu za účelem údržby břehů a koryta této vodoteče). Nedoporučeno radou. Starosta otevřel diskusi. Bude se uvažovat o nějaké výpůjčce nebo pronájmu, aby byl umožněn i do budoucna vstup. MUDr. Adam navrhl, aby o obou bodech bylo hlasováno společně. H l a s o v á n í o bodech 8.B.1) a 8.B.2) neschválení záměrů prodeje: Pro 12, proti 0, zdržel se 0 9. PŘEVODY NEMOVITOSTÍ Místostarosta Mgr. Dočkal pokračoval komentářem k dalšímu bodu - převody nemovitostí. Prodej pozemků v lokalitě Meruňkový sad dle geometrického plánu č /2008, a to : - p.č.2595/21 zahrada o výměře 183 m 2 do vlastnictví Dušana Vituly - p.č.2595/25 zahrada o výměře 328 m 2 do vlastnictví Jiřího Pařízka - p.č.2595/26 zahrada o výměře 367 m 2 do SJM manželů Vlastimila a Zdeňky Konečných - p.č.2595/27 zahrada o výměře 352 m 2 do vlastnictví Miroslavy Sojkové - p.č.2595/28 zahrada o výměře 369 m 2 do SJM manželů Jaromíra a Olgy Svobodových - p.č.2595/29 zahrada o výměře 363 m 2 do vlastnictví Romana Zunky - p.č.2595/30 zahrada o výměře 396 m 2 do vlastnictví Ivana Kliky - p.č.2595/32 zahrada o výměře 373 m 2 do SJM manželů Petra a Jany Pospíšilových - p.č.2595/34 zahrada o výměře 377 m 2 do SJM manželů Vladimíra a Jaroslavy Otevřelových - p.č.2595/35 zahrada o výměře 358 m 2 do SJM manželů Aloise a Věry Štěrbových - p.č.2595/36 zahrada o výměře 353 m 2 do vlastnictví Vladimíra Ryšavého - p.č.2595/37 zahrada o výměře 356 m 2 do SJM manželů Oldřicha a Elišky Dvořáčkových - p.č.2595/38 zahrada o výměře 313 m 2 do SJM manželů Františka a Květoslavy Jeklových 7

8 - p.č.2595/40 zahrada o výměře 359 m 2 + st.740 o výměře 16 m 2 do vlastnictví Jiřího Stránského - p.č.2595/42 zahrada o výměře 347 m 2 do vlastnictví PaedDr.Elišky Suchánkové - p.č.2595/43 zahrada o výměře 359 m 2 do vlastnictví Ladislava Hradila - p.č.2595/44 zahrada o výměře 368 m 2 do vlastnictví Radky Kameníkové - p.č.2595/45 zahrada o výměře 349 m 2 do vlastnictví Josefa Bureše - p.č.2595/46 zahrada o výměře 368 m 2 a p.č.2601/9 ost.plocha o výměře 23 m 2 do SJM manželů Ing.Arnošta a Bohumily Bárových - p.č.2595/47 zahrada o výměře 373 m 2 do vlastnictví Františka Horvátha - p.č.2595/48 zahrada o výměře 379 m 2 do vlastnictví dle pravomocného dědického rozhodnutí - p.č.2595/49 zahrada o výměře 377 m 2 do SJM manželů Václava a Blanky Kameníkových - p.č.2595/50 zahrada o výměře 366 m 2 do vlastnictví Miroslava Papouška - p.č.2595/51 zahrada o výměře 385 m 2 do vlastnictví Jitky Štěpanovské - p.č.2595/52 zahrada o výměře 484 m 2 do vlastnictví Marty Sychrové - p.č.2595/55 zahrada o výměře 366 m 2 do SJM manželů Ladislava a Aleny Hradilových - p.č.2595/56 zahrada o výměře 364 m 2 + st.862 o výměře 16 m 2 do vlastnictví Jaromíra Kliky - p.č.2595/57 zahrada o výměře 395 m 2 do SJM manželů Oldřicha a Vladimíry Hellarových - p.č.2595/58 zahrada o výměře 426 m 2 do vlastnictví Jiřího Dlapky. Kupní cena 100,- Kč/m 2 za zahradu a 500,- Kč/m 2 za pozemek zastavěný zahradní chatkou dle schváleného ceníku. Záměr byl schválen zastupitelstvem dne , vyvěšen ve dnech H l a s o v á n í Pro 12, proti 0, zdržel se SOUHLAS KE STAVBĚ RODINNÉHO DOMU 10.1) Rodinný dům (RD) k.ú.hrubšice Šafránková, Řezáč Prodej pozemku p. č. ZE 44 v k. ú. Hrubšice, na kterém má být RD umístěn, schválilo zastupitelstvo dne Jedná se o RD venkovského typu, nepodsklepený, jednopodlažní se sedlovou střechou a podkrovím. Zastavěná plocha domu nepřesáhne 100 m 2. Příslušenství bude tvořeno zděnou dvojgaráží, 3 krytými parkovacími stáními, oplocením, vodovodní a el. přípojkou, žumpou, zpevněnými plochami a boxy pro 5 koní. Na pozemku bude dále umístěna studna pro odběr vody. H l a s o v á n í Pro 12, proti 0, zdržel se ) RD v k.ú.budkovice Jakubovi Jedná se rovněž o nepodsklepený jednopodlažní RD s podkrovím, garáž bude součástí domu. Pozemek p. č. 1683/63 v k. ú. Budkovice je ve vlastnictví žadatelů. H l a s o v á n í Pro 12, proti 0, zdržel se ) Přístavba k RD Malovanská 16 Jedná se o rekonstrukci již stojícího rodinného domu, o přístavbu k tomuto RD a o následnou změnu na bytový dům. Všechny dotčené pozemky p. č. 519/31, 3319, 519/35 a st v k. ú. Ivančice jsou ve vlastnictví p. Milana Mareše. 8

9 Na dotaz p. Skály, zda to bude stavba na cizím pozemku, odpověděl Mgr. Dočkal, že se jedná o pozemky pana Mareše. Na dotaz MUDr. Matušiny, zda by nebylo vhodné stavebníkovi prodat část sousedního pozemku ve vlastnictví města, odpověděl starosta, že by musel být ze strany stavebníka zájem a ten v současné době není. Mgr. Dočkal upozornil, že na pořadu jednání dnešního zastupitelstva je otázka souhlasu se stavbou domu. (Pozn. Souhlas zastupitelstva vyžaduje ust. 188a zák.č.183/2006 Sb.) (stavební zákon). H l a s o v á n í Pro 9, proti 0, zdržel se VOLBY PŘÍSEDÍCÍCH OKRESNÍHO SOUDU BRNO-VENKOV Mgr. Dočkal seznámil zastupitele se žádostí Okresního soudu Brno-venkov. Okresní soud Brno-venkov předložil ke zvolení dva kandidáty do funkce přísedících, a to paní Marii Holoubkovou a pana Iva Veselého, kteří s volbou vyslovili souhlas. Volbu přísedících vyžaduje zákon č.6/2002 Sb. o soudech ( 64). Volba jmenovaných přísedících je soudem plně doporučena, funkci vykonávají již druhé funkční období. H l a s o v á n í Pro 11, proti 0, zdržel se ZÁVAZNÉ STANOVISKO MĚSTA IVANČICE K DOKRYTÍ KUPNÍ CENY CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY Starosta MUDr. Adam přednesl k bodu komentář. Při projednávání státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně se podařilo domluvit s dotací pro Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje i dotace pro jednotky dobrovolných hasičů - dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů Němčice (SDH) ve výši ,- Kč na nákup nové cisterny. Tato částka je zařazena do rozpočtu r Jednotka SDH je jediná v okolí, která nemá toto vybavení. Jihomoravský kraj k výše uvedené částce přidá ,- Kč a zbytek ve výši cca ,- by mělo deklarovat město Ivančice. Navázal místostarosta Jaroslav Pospíchal. Jednotce SDH Němčice je věnována dlouhodobě velká pozornost ze strany města. Tato jednotka je v systému řešení krizových situací v regionu Ivančicko nenahraditelná. Potvrzuje to i jejich pomoc při povodních v roce 1997, 2002 a 2006 na řekách Oslavě, Jihlavě i Rokytné. Místní jednotka SDH Němčice zasahovala nejen při velkých povodních a požárech, ale také při drobných událostech v našem městě a v i v okolních obcích. Jednotka odpracovala od roku 2006 celkem 2302 hodin u zásahů. O nutnosti zajištění zásahuschopné jednotky SDH jsou přesvědčeni všichni členové současného zastupitelstva města. Dobrovolný hasičský sbor byl ustaven dne a od té doby je velkou oporou již při zmíněných událostech, avšak současný stav techniky automobil ŠKODA 706 RTHP CAS 25 (rok výroby 1978) - je již nevyhovující. Bohužel vzhledem k finančním možnostem města je nákup nového vozidla pro SDH Němčice reálný pouze za přispění státní účelové dotace. Pro nový automobil má město i samostatná jednotka SDH Němčice ty nejlepší předpoklady. Město má budovu hasičské zbrojnice (kolaudovanou v roce 2008) s 2 garážovými boxy v potřebných parametrech. Do nové hasičské zbrojnice město investovalo hodně finančních prostředků. Jednotka SDH má proškolené a zkušené strojníky, dostatečný počet proškolených dalších členů a samozřejmě i potřebnou výstroj a výzbroj. V dubnu 2009 proto byla zpracována a předložena na Ministerstvo vnitra (MV), generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, žádost o poskytnutí účelové dotace na rok 2010 v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany. MV 9

10 generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí a rozhodlo zařadit do návrhu státního rozpočtu na rok 2010, v kapitole Ministerstva vnitra, investiční program rozvoj a obnova materiálně technické základny HZS ČR, obec Ivančice Němčice s návrhem na dotaci ve výši tis. Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky. Celkové předpokládané náklady investiční akce jsou cca tis. Kč. Město Ivančice bude dále podávat žádost o poskytnutí dotace od Jihomoravského kraje prostřednictvím dotačního programu Jihomoravského kraje Na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje na období nejpozději do poloviny ledna Zde je předpoklad získání dotace tis. Kč, která bude použita na spolufinancování projektu. Spoluúčast města Ivančice z vlastních zdrojů by tedy neměla převýšit tis. Kč. Konečná cena cisternové automobilové stříkačky se bude také odvíjet od přesně definovaných technických požadavků, na základě kterých bude v únoru 2010 vypsáno výběrové řízení a bude vybrán dodavatel a typ cisternové automobilové stříkačky. Vzhledem k uvedenému bylo nyní město Ivančice požádáno MV generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, aby nyní předložilo závazné stanovisko o dokrytí kupní ceny požárního automobilu formou usnesení zastupitelstva. Na dotaz Ing. Blatného, který nedávno viděl v televizi, jak MV předávalo 140 vozidel profesionálním požárníkům v Jihočeském kraji, proč tedy MV nezakoupí tato vozidla i pro sbory dobrovolných hasičů, když by jistě ve větším množství byla možná nějaká sleva, reagoval p. Pospíchal, že bude probíhat výběr asi pro 60 vozidel. Na další dotaz Ing. Blatného, zda je možné vzít si vozidlo na leasing, odpověděl starosta, že v případě dotačního titulu nelze využít formy leasingu. Nákup cisterny považuje za potřebný; připomněl případ, kdy hasiči zasahovali u havárie a nemohli využít hydrantů. Ing. Blatný vysvětlil, že nenamítá nepotřebnost cisterny, ale chtěl poukázat na to, že postupováno chybně již v rámci celé republiky. Starosta ukončil diskusi a nechal hlasovat o usnesení, zda zastupitelstvo vydává souhlasné závazné stanovisko k dokrytí kupní ceny požární cisterny. H l a s o v á n í Pro 10, proti 0, zdržel se DODATEK Č. 3 K ZÁSADÁM PRO KONTROLU PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA A JEHO ČERPÁNÍ Vedoucí plánovacího a finančního odboru Ing. Ladislav Peška předložil zastupitelstvu návrh dodatku č. 3 k Zásadám pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání: v bodě B Zásad se upravuje bod 3, kde se věta Radě města bude dále podléhat schvalování účelových dodací navyšující příjmy a výdaje ve stejné výši. nahrazuje novým zněním Rada města bude provádět a schvalovat rozpočtová opatření týkající se účelových dotací. Účelové dotace, jejichž příjem proti výdajům bude až v následném roce, budou rozpočtovány do provozní rezervy. Dále se přidává věta Rada města bude provádět a schvalovat rozpočtová opatření týkající se rozpočtových rezerv (provozní rezervy, havarijní rezervy, rezervy rady) a finančních prostředků z ČEZ kromě rezervy zastupitelstva. Projednáno radou města dne v bodě 24/R28. Projednáno ve FV dne Schváleno dne na 7. veřejném zasedání ZM Ivančice v bodě 13. H l a s o v á n í Pro 12, proti 0, zdržel se 0 10

11 14. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 18 Ing. Peška pokračoval komentářem k návrhu rozpočtového opatření č. 18. Rozpočtové opatření č.18 ZM č.7 ze dne ) Úprava dle návrhu OTI orj par pol org P nebo V Popis změna v tis. Kč V Oprava kapličky v Němčicích 18, V Ze spoluúčasti - Park na Réně -18,0 změna celkem 0,0 2) Žádost Orel jednota Ivančice o návratnou finanční výpomoc (spoluúčast k dotaci na rekonstr.) V Investiční půjčené prostředky 404, V Ponížení provozní rezervy -404,0 3) Žádost TJ Slovan Ivančice o nenávratnou finanční výpomoc (rekonstrukce elektroinstalace) V Neinvestiční transfer občanským sdružením 100, V Ponížení provozní rezervy -100,0 4) Převod finančních prostředků ze zrušeného účtu ubytovny do rozpočtu Města P Převod zůstatku účtu po zrušení ubytovny 12, V Do provozní rezervy 12,7 5) Schválení příspěvku od Skupiny ČEZ na rok 2009 (schváleno v radě č. 5, bodu 1/R5) P Příjem od skupiny ČEZ 400, V Park Réna nákup materiálu 25, V Park Réna nákup služeb 248, V Park Réna pohoštění 6, V Židovský hřbitov vydání brožury 25, V Slavnosti Chřestu 45, V Den dětí v Hrubšicích 25, V Den dětí v Řeznovicích 25,0 celkem 400,0 změna celkem 0,0 H l a s o v á n í : Pro 12, proti 0, zdržel se SCHVÁLENÍ ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2010 nová hodnota Úvodem starosta připomněl, že stávající hospodář ská krize se projevuje i v hospodař ení města, a to především daňovými výpadky pro mě sto v letošním roce cca ,- Kč oproti minulému roku. Hospodaření města bude za cenu úsporných opatř ení v letošním roce vyrovnané. Otázkou zů stává, co bude v příštím roce. Př edevším se bude jednat o výpadek dan ě z příjmu právnických osob. Něco dokryje navýšení dan ě z nemovitosti. V př íštím roce a následných letech město čeká spolufinancování investiční akce odkanalizování Ivanč ic. Další velkou akcí bude rekonstrukce synagogy, na kterou má být dotace ve výši 40 mil. Kč rovněž se spoluúčastí města. Mimo tyto velké projekty bude město mít spoluúč ast i v dalších projektech. Město proto uvažuje o úvěru ve výši 80 mil. K č povinných a k tomu dalších mil. K č práv ě pro tyto akce. S návrhem rozpočtového provizoria na rok 2010 seznámil zastupitele Ing. Peška. 11

12 Návrh provizorního rozpočtu na rok 2010 Příjmy: Schválený schválený (v tis. Kč) rozpočet rozpočet č.třídy pojmenování třídy DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,70 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 6 653, ,70 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 576,40 300,00 4 PŘIJATÉ DOTACE , ,00 PŘÍJMY CELKEM , ,40 Schválený rozpočet schválený rozpočet Výdaje: (v tis. Kč) OdPa název Par, Od nákup pozemků-omp 10 Zemědělství a lesní hospodářství 2 035,2 214, Nákup materiálu-omp 3 873, ,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod,služby 2212 Silnice (materiál, služby, PHM, přechodné závazky) 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací-chodníky 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (územní obslužnost) 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě (značky) 22 Doprava , , Pitná voda (příspěvek Svazku, nákup služeb...) 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2322 Prevence znečišťování vody 2333 Úpravy drobných vodních toků (vyčištění náhonu.) 23 Vodní hospodářství 2 052,1 681, Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 3141 Školní stravování při MŠ a ZŠ 31 Vzdělání , , Filmová tvorba (kino-opravy) 3314 Činnosti knihovnické (mzdy, knihy, provoz, ) 3319 Ostatní záležitosti kultury (příspěvek KIC) 3322 Zachování a obnova kulturních památek (materiál) 3326 Pořízení, zachování místních pam. (židov.hřbit., Dny evr.dědictví) 3341 Rozhlas a televize (platy, PHM, DHM,.) 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. (vítání občánků) 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 9 129, , Sport. zařízení v majetku obce (hala, tělocvična Řeznovice) 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (FC Ivančice) 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 34 Tělovýchova a zájmová činnost 4 796, ,90 12

13 3513 Lékařská služba první pomoci (LSPP) 3522 Ostatní nemocnice 3549 Sociální péče mládeži - Streetworker 35 Zdravotnictví 0,0 0, Bytové hospodářství (převod BS, služby,..) 3613 Nebytové hospodářství (zap.bd,..) 3631 Veřejné osvětlení (materiál, elektřina,..) 3632 Pohřebnictví (platy, služby,provozní výdaje..) 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 Územní plánování 3639 Kom.služby (daň z PN,znalecké posudky, členství) 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj , , Sběr a svoz komunálního odpadu (svoz PDO,PHM,závazky) 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň (služby,mater.,phm) 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 37 Ochrana životního prostředí 9 250, ,00 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení , , Domovy pro zdravotně postižené občany (příspěvek Penzionu, Pečovatelská služba (platy, služby, auta..) 4323 Sociální pomoc dětem a mládeži -Streetworker 4359 Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiž.(senior klub a ZP) 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manžel. (Šlapanice) 43 Sociální péče a pomoc s spol.činnosti v soc.zab , , Správa v oblasti krizového řízení 52 Civilní připravenost na krizové stavy 972,5 594, Bezpečnost a veřejný pořádek (platy,provozní výd., služby,auto) 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 375, , Požární ochrana dobrovolná část (DHM, provozní výdaje) 55 Požární ochrana - dobrovolná část 1 090,1 365, Zastupitelstva obcí (platy, provozní výdaje) 6171 Činnost místní správy (platy, provozní výdaje,rezervy) 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva , , Mezinárodní spolupráce - družební města 62 Jiné veřejné služby a činnosti 120,0 113, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky,bank. poplatky) 6399 Ostatní finanční operace (vratky FU,daň z PPO) 63 Finanční operace 4 473, , Finanční vypořádání minulých let (ze sociálních dávek) 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené (RR, přefakturace) 64 Ostatní činnosti 1 833,4 351,10 VÝDAJE CELKEM , ,40 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , ,00 8 FINANCOVÁNÍ , ,00 Bytová správa a příspěvkové organizace: 13

14 VH: schválený 2009 schválený 2010 Bytová správa 500,00 250,00 Městské PO: 1. Městské lesy Ivančice 0,00 0,00 2. Kulturní a informační centrum 3 994, ,00 3. Penzion pro důchodce 350,00 300,00 Školské PO: ZŠ: 4. Základní škola Vladimíra Menšíka 2 950, ,00 5. Základní škola T. G. Masaryka 2 573, ,00 6. Základní a mateřská škola Ivančice - Němčice 3 272, ,00 7. Základní a mateřská škola Ivančice - Řeznovice 883,00 841,00 MŠ: 8. Mateřská škola Na Úvoze Ivančice-(80,0 investiční ) 1 200,50 993,00 9. Mateřská škola Chřestová Ivančice 826, ,00 ŠJ: 10. Školní jídelna Ivančice 1 763, ,30 Školní jídelna Ivančice - investiční 400,00 vše celkem , ,30 Návrh na schválení neinvestiční dotace: schválený 2009 schválený 2010 FC Ivančice 370,00 550,00 HC Ivančice 200,00 150,00 Klub důchodců Ivančice 50,00 50,00 Svaz tělesně postižených 40,00 40,00 Náhrady placené obyvatelstvu - židovský hřbitov 20,00 10,00 Ostatní neinvestiční dotace-sdružení pro mez.spolupráci 40,00 20,00 celkem 720,00 820,00 schválený schválený Město je členem: Ostatní neinvestiční dotace veř.rozp.-svazek 93,70 187,00 Mikroregion 140,60 140,50 Sdružení obcí a měst JM 9,40 9,40 Česká asociace pečovatelské služby 2,00 2,50 Energoregion Dukovany 9,40 16,90 Sdružení historických sídel 9,40 9,40 celkem 264,50 365,70 schválený schválený Vytvořené rezervy k rozdělení: rezerva zastupitelstva v Od 61 0, ,90 14

15 rezerva provozní v Od , ,00 rezerva protikrizová V Od ,00 300,00 rezerva havarijní V Od ,00 700,10 rezerva rady v Od ,00 315,00 celkem 6 212, ,90 V sestavených rozpočtech se počítá se zapojením: 1 230,00 Akce v orj 555 (z roku 2009) - tab OTI Návrh na schválení: ZM schvaluje předložený provizorní rozpočet pro rok 2010 v příjmech za jednotlivé třídy, tedy čtyři hlavní čísla (daňové, nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace). Výdaje se schvalují v číslech za jednotlivé Od. ( tedy Od 10,21,22,23,31,33,34,35,36,37,41,43,52,53,55,61,62,63,64) V třídě 8 - financování - se splácí stávající úvěr - jistina ve výši 8 000,0 Kč Dále se schvalují výše uvedené příspěvky PO města, převod BS, dotace a částky za členství města v jednotlivých sdruženích. (Členské příspěvky se budou ještě upřesňovat.) Závěr: Rozpočtové provizorium 2010 vzhledem k tíživé celosvětové finanční situaci neobsahuje investice. Skutečné daňové příjmy proti minulému roku propadly cca o 16,0 mil. Kč (tj. 20 %). Provádějí se kroky nezbytně nutné k tomu, aby město bylo schopno podílet se na spolufinancování kanalizací v Ivančicích ve výši 80 mil. Kč. Na tuto nutnou spoluúčast si Město bude muset vzít úvěr. V souvislosti s opravami kanalizací vzniknou i další dotačně nepokryté náklady, takže úvěr bude muset být větší než 80 mil. Kč. Př. - pokud by úvěr byl ve výši 140,0 mil. Kč, jen roční úroky budou činit cca 7,8 mil. Kč při úroku 5,73 %. (dle simulace úvěru bankou). V novém roce bude možné ještě při schvalování rozpočtu 2010 zapojit nevyčerpané prostředky z roku 2009;, vše je odvislé stále od toho, kolik finančních prostředků ještě dostane město na daních za prosinec. Pokud by to finanční situace umožňovala, provádělo by město kromě oprav kanalizací ještě akce s výrazným přispěním z dotačních titulů. (Sestavil: Ing. Peška Ladislav - vedoucí OPF) V diskusi se Mgr. Karla Černá zeptala, jak je možné, že všem organizacím a sdružením byly rozpočty poníženy a pouze FC Ivančice byl rozpočet oproti roku 2009 navýšen. Ing. Peška odpověděl, že v příspěvku pro FC se jedná o hrazení správce stadionu ve výši 290 tis. Kč a 260 tis. Kč je na provoz fotbalového stadionu. Ing. Blatný doplnil, že správce byl loni placen jako zaměstnanec města. Ing. Peška upřesnil, že na úřadě ubyli 2 zaměstnanci a příspěvkem fotbalistům se převedly mzdové prostředky. Ing. Blatný seznámil přítomné s tím, jak FC Ivančice hospodaří na majetku města. Přednesl výpis plateb a zdůraznil, že celková částka nákladů ( spotřeba el., vody, plynu a náklady na provoz ) na stadion v roce 2009 je 416 tis. Kč; město přispěje 260 tis. Kč a oddíl dotuje město 150 tisíci Kč. MUDr. Matušina s tímto tvrzením zásadně nesouhlasil; provoz stadionu je zájem FC a to, to co Ing. Blatný přečetl, jsou běžné provozní náklady, které si ostatní organizace hradí samostatně, 15

16 ty by město vůbec nemělo nést. Jako provozní náklady by bylo možné uznat nějaké havarijní stavy. To, co Ing. Blatný přednesl, není na dotaci od města. Ing. Blatný reagoval na připomínku MUDr. Matušiny,, že jak Orel tak městská sportovní hala mají stanovené sazby za hodinu, za kterou tam lidé a školy chodí (Orel má pro školy 150,- Kč/hod.), a FC by nestačila ani sazba 400,- Kč na hodinu; to nepočítá dopravu, rozhodčí a další náklady. MUDr. Matušina vyjádřil názor, že každý nájemce si musí platit své náklady; není možné aby jakákoli organizace se nesnažila a nestarala. Město podporuje organizace pracující s mládeží, dospělí ať si za svůj sport platí. Ing. Blatný upozornil, kolik platí město za sportovní halu. MUDr. Matušina upozornil na to, že dříve byly dotace pro FC tis. a kolik je to dnes. Mgr. Dočkal konstatoval jako nešťastné, že se o majetek města stará FC. Zdůraznil, že se v současné době uvažuje o vzniku příspěvkové organizace, která by se starala o všechna městská sportoviště. K návrhu starosty ukončit diskusi k této otázce se přiklonil MVDr. Šlapanský. Na dotaz Ing. Ševčíka, dokdy bude toto rozpočtové provizorium trvat a kdy bude schválen rozpočet na rok 2010, odpověděl Ing. Peška, že to bude na zasedání zastupitelstva v únoru nebo březnu roku Na dotaz MVDr. Šlapanského, proč je v kapitole zemědělství a lesní hospodářství na rok 2010 navržena přibližně desetina rozpočtu roku 2009, odpověděl Ing. Peška, že vyšší částka v roce 2009 byla předpokládána na nákup pozemků. Na dotaz MVDr. Šlapanského, zda se neuvažuje o spolupráci s Městskými lesy Moravský Krumlov, odpověděl místostarosta, že se jednalo pouze o konzultaci. H l a s o v á n í : Pro 12, proti 0, zdržel se RŮZNÉ Starosta seznámil přítomné s připravovanou výstavbou Domova pro seniory, který bude v příštím roce stavět v areálu Penzionu pro důchodce Jihomoravský kraj. Místostarosta p. Pospíchal předal zastupitelům DVD skupiny Mighty Shake Zastávka jako poděkování za poskytnutí dotace v roce VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ Zastupitelstvo města Ivančice dne 21. prosince 2009 A) SCHVALUJE *** uzavření Smlouvy o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytnutí dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby mezi městem Ivančice a obcí Čučice *** dodatek pro rok 2010 ke Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby uzavřené dne s městem Dolní Kounice 16

17 *** smlouvu a poskytnutí bezúročné půjčky ,- Kč Orlu jednota Ivančice na dokončení zateplení a izolace střechy, stropů a obvodového zdiva tělocvičny v areálu orlovny na Chřestové ulici se splatností půjčky do deseti let v rovnoměrných ročních splátkách *** smlouvu a poskytnutí dotace ,- Kč TJ Slovan Ivančice na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí elektroinstalace v objektu sokolovny na Rybářské ulici *** Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění financování Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, podle něhož cena za nadstandardní dopravní služby (spoje Ivančice- Hrubšice) pro rok 2010 bude činit ,- Kč *** záměr prodeje bytového domu Alexovice 28, pozemku st. 43/1 o výměře m 2, pozemku p. č. 402/1 zahrada o výměře m 2 a pozemku p. č. 400 zahrada o výměře 284 m 2 v k. ú. Alexovice ***záměr prodeje pozemku p. č. ZE 550/1 o výměře 675 m 2 v k. ú. Ivančice *** prodej pozemků v lokalitě Meruňkový sad dle geometrického plánu č /2008, a to: - p. č. 2595/21 zahrada o výměře 183 m 2 do vlastnictví Dušana Vituly - p. č. 2595/25 zahrada o výměře 328 m 2 do vlastnictví Jiřího Pařízka - p. č. 2595/26 zahrada o výměře 367 m 2 do SJM manželů Vlastimila a Zdeňky Konečných - p. č. 2595/27 zahrada o výměře 352 m 2 do vlastnictví Miroslavy Sojkové - p. č. 2595/28 zahrada o výměře 369 m 2 do SJM manželů Jaromíra a Olgy Svobodových - p. č. 2595/29 zahrada o výměře 363 m 2 do vlastnictví Romana Zunky - p. č. 2595/30 zahrada o výměře 396 m 2 do vlastnictví Ivana Kliky - p. č. 2595/32 zahrada o výměře 373 m 2 do SJM manželů Petra a Jany Pospíšilových - p. č. 2595/34 zahrada o výměře 377 m 2 do SJM manželů Vladimíra a Jaroslavy Otevřelových - p. č. 2595/35 zahrada o výměře 358 m 2 do SJM manželů Aloise a Věry Štěrbových - p. č. 2595/36 zahrada o výměře 353 m 2 do vlastnictví Vladimíra Ryšavého - p. č. 2595/37 zahrada o výměře 356 m 2 do SJM manželů Oldřicha a Elišky Dvořáčkových - p. č. 2595/38 zahrada o výměře 313 m 2 do SJM manželů Františka a Květoslavy Jeklových - p. č. 2595/40 zahrada o výměře 359 m 2 + st. 740 o výměře 16 m 2 do vlastnictví Jiřího Stránského - p. č. 2595/42 zahrada o výměře 347 m 2 do vlastnictví PaedDr.Elišky Suchánkové - p. č. 2595/43 zahrada o výměře 359 m 2 do vlastnictví Ladislava Hradila - p. č. 2595/44 zahrada o výměře 368 m 2 do vlastnictví Radky Kameníkové - p. č. 2595/45 zahrada o výměře 349 m 2 do vlastnictví Josefa Bureše - p. č. 2595/46 zahrada o výměře 368 m 2 a p. č. 2601/9 ostatní plocha o výměře 23 m 2 do SJM manželů Ing. Arnošta a Bohumily Bárových - p. č. 2595/47 zahrada o výměře 373 m 2 do vlastnictví Františka Horvátha - p. č. 2595/48 zahrada o výměře 379 m 2 do vlastnictví dle pravomocného dědického rozhodnutí - p. č. 2595/49 zahrada o výměře 377 m 2 do SJM manželů Václava a Blanky Kameníkových - p. č. 2595/50 zahrada o výměře 366 m 2 do vlastnictví Miroslava Papouška - p. č. 2595/51 zahrada o výměře 385 m 2 do vlastnictví Jitky Štěpanovské - p. č. 2595/52 zahrada o výměře 484 m 2 do vlastnictví Marty Sychrové 17

18 - p. č. 2595/55 zahrada o výměře 366 m 2 do SJM manželů Ladislava a Aleny Hradilových - p. č. 2595/56 zahrada o výměře 364 m 2 + st. 862 o výměře 16 m 2 do vlastnictví Jaromíra Kliky - p. č. 2595/57 zahrada o výměře 395 m 2 do SJM manželů Oldřicha a Vladimíry Hellarových - p. č. 2595/58 zahrada o výměře 426 m 2 do vlastnictví Jiřího Dlapky Kupní cena 100,- Kč/m 2 za zahradu a 500,- Kč/m 2 za pozemek zastavěný zahradní chatkou dle schváleného ceníku. *** volbu přísedících Okresního soudu Brno-venkov pro funkční období , a to: paní Marii Holoubkovou a pana Iva Veselého. *** zařazení finanční částky ve výši ,- Kč do rozpočtu města Ivančice na rok 2010, jako formu spoluúčasti k dokrytí celkové ceny CAS pro SDH Ivančice-Němčice *** dodatek č. 3 k Zásadám pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání *** rozpočtové opatření č. 18 dle návrhu přeloženého Ing. Peškou *** rozpočtové provizorium na rok 2010 dle návrhu přeloženého Ing. Peškou B) BERE NA VĚDOMÍ *** zprávu o činnosti rady *** zprávu finančního výboru *** zprávu kontrolního výboru C) NESCHVALUJE *** záměr prodeje části pozemku p. č. 3161/2 v k. ú. Ivančice *** záměr prodeje části pozemku p. č. 357/1 v k. ú. Ivančice D) UKLÁDÁ *** odboru majetkoprávnímu objednat znalecký posudek na nemovitosti uvedené v bodu 8.A.1) a předložit ho na příštím zasedání zastupitelstva E) UDĚLUJE SOUHLAS *** Martině Šafránkové a Lukáši Řezáčovi k výstavbě RD na pozemku p. č. ZE 44 v k. ú. Hrubšice *** manželům Petrovi a Dagmaře Jakubovým k výstavbě RD na pozemku p. č. 1683/63 v k. ú. Budkovice 18

19 *** RKM brokers s. r. o., IČ k přístavbě bytového domu k rodinnému domu Malovanská 16 na pozemcích p. č. 519/31, 3319, 519/35 a st v k. ú. Ivančice. 12. ZÁVĚR MUDr. Adam poděkoval přítomným za účast a zakončil zasedání zastupitelstva v hod. V Ivančicích dne 22. prosince 2009 MUDr. Vojtěch Adam Jaroslav Pospíchal starosta místostarosta František Tylč Radoslav Skála ověřovatel ověřovatel Zapsala: Ing. Ivana Krejčová Příloha: 1) Prezenční listina 19

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 M Ě S T O I V A N Č I C E Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 P ř í t o m n i : starosta MUDr. Vojtěch Adam místostarostové Jaroslav Pospíchal, Mgr. Pavel Dočkal ostatní členové rady

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 2 090 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 35 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 240 000 Daň z příjmu právnických

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00 Obec Dolní Třebonín KEO-W 1.9.251 / Uc19r Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016 zpracováno: 23.11.2015 strana: 1/3 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona Č. 250/2000

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 37. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 20.12.2013 od 18.30 hodin do 19.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 17. 12. 2007

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 17. 12. 2007 Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 17. 12. 2007 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Jaroslav Pospíchal, Mgr. Pavel Dočkal, Radoslav Skála, Mgr. Tomáš Chytka,

Více

Z á p i s z 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 12. července 2010

Z á p i s z 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 12. července 2010 Z á p i s z 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 12. července 2010 P ř í t o m n i : O m l u v e n i: MUDr. Vojtěch Adam, Ing. Jan Blatný, Mgr. Pavel Dočkal, Mgr. Tomáš Chytka,

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Z Á P I S o průběhu 24. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 22. 10. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 24. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 22. 10. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 24. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 22. 10. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 24. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více