Tax Information. Newsletter for the Czech Republic. Steuerliche, 2013 zu erwartende Neuigkeiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tax Information. Newsletter for the Czech Republic. Steuerliche, 2013 zu erwartende Neuigkeiten"

Transkript

1 Tax Information Newsletter for the Czech Republic CCS Consulting, s.r.o. CCS Audit, s.r.o. Ružička, Srp & Partners s.r.o., advokátní kancelář Palác Myslbek, Ovocný trh 8/1096, Praha 1 Tel.: , Fax: Daňové novinky přicházející s novým rokem 2013 Ing. Libor Kadlec Ing. Radko Matyáš Ing. Alžběta Pokorná Steuerliche, 2013 zu erwartende Neuigkeiten News in Taxation Introduced in 2013 Vážení klienti, Sehr geehrte Geschäftsfreunde, Dear Clients, nadcházející rok 2013 přinese nemálo změn v daňové legislativě. Změny jsou obsaženy zejména ve dvou významných novelách samostatné novele zákona o DPH a novele, kterou se mění daňové, pojistné a další zákony. das kommende Jahr 2013 bringt nicht wenige Änderungen in der Steuerlegislative mit sich. Sie sind insbesondere in zwei wichtigen Novellen enthalten der eigenständigen Novelle über die USt. und der Novelle, durch die steuerliche, Versicherungs- und andere Gesetze geändert werden. The coming year 2013 brings with it quite a few changes in tax legislation. These changes follow chiefly from two important amendments to laws a separate amendatory act to the Law on VAT, and an amendatory act modifying taxation, insurance and other laws. Rádi bychom Vás tímto stručně seznámili s některými ustanoveními těchto novel. Hiermit möchten wir Sie mit einigen Bestimmungen dieser Novellen kurz bekannt machen. We would like to introduce you briefly to some of the provisions of these amendments. Změny v zákoně o dani z přidané hodnoty Änderungen im Umsatzsteuergesetz Modifications to the Law on Value Added Tax Sazby daně z přidané hodnoty Umsatzsteuersätze Value Added Tax Rates Základní sazba daně bude činit od roku % a snížená sazba 15 % (s platností do konce roku 2015). Několik položek zboží se přesouvá do základní sazby (např. dětské pleny, vata). Der Grundsatz wird ab % und der gesenkte Satz 15% (mit einer Gültigkeit bis Jahresende 2015) betragen. Einige Warenartikel werden unter den Grundsatz eingeordnet (z.b. Babywindeln, Watte). The Standard Rate as of 2013 will be 21%, the Reduced Rate will be 15% (in force until the end of 2015). A few commodity items are transferred to Standard Rate (such as baby nappies, medicinal cotton).

2 Registrace k DPH - vznik plátcovství Při překročení limitu obratu (pro rok Kč, pro rok Kč) se osoba stává plátcem daně již od druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. Lhůta se tedy zkracuje o 1 měsíc. Navíc se zavádí zpětná registrace při nesplnění registrační povinnosti. Umsatzsteuerregistrierung - Entstehen der Steuerzahlungspflicht Bei einem Überschreiten des Umsatzlimits (für CZK, für CZK) wird das Subjekt schon nach dem zweiten Monat, nachdem es die Umsatzlimit überschritten hat, Steuerzahler. Die Frist verkürzt sich also um einen Monat. Noch dazu wird eine rückwirkende Registrierung bei Nichterfüllen der Registrierungspflicht eingeführt. Registration to VAT creation of the institution of a "taxpayer" Having exceeded a certain turnover limit (CZK 1,000,000 in 2013, CZK 750,000 in 2014), a person becomes a VAT payer already beginning with the second month following the month in which the turnover limit was exceeded. The deferment period is thus shortened by 1 month. Furthermore, retroactive registration is introduced for cases of failure to comply with the obligation to register. Registrační údaje Registrierungsangaben Registration data Nově je v přihlášce k registraci nutné uvést čísla všech bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost, přičemž je subjekt oprávněn určit, která čísla účtů budou zveřejněna (registr plátců DPH na internetu). Pokud ale bude například některé plnění uhrazeno na bankovní účet, který dodavatel nezveřejní, i tato situace bude důvodem pro ručení odběratele za daň z přijatého plnění. Vývoj v této kontroverzní záležitosti bude zajímavé sledovat. Neu sind in der Registrierungsanmeldung alle Bankkontennummern, die für die ökonomische Tätigkeit genutzt werden, anzugeben, wobei das Subjekt zu bestimmen berechtigt ist, welche Kontennummern veröffentlicht werden (Register der USt.-Zahler am Internet). Sollten jedoch z.b. einige Leistungen auf ein Bankkonto beglichen werden, die der Lieferant nicht veröffentlicht, wird auch eine solche Situation Grund für die Haftung des Abnehmers für die Steuer aus eingegangener Leistung sein. Es wird interessant sein, die Entwicklung in dieser kontroversen Angelegenheit zu verfolgen. In a registration application it is now necessary to provide numbers of all bank accounts used in business activities while the business entity decides which account numbers are to be made public (as part of the internet accessible VAT Payers Register). At the same time, when a payment is received on a bank account which has not been made public by a supplier, the purchaser is still liable for tax on the received payment. Further development of this controversial issue is to be watched with interest. Nespolehlivý plátce Unverlässliche Steuerzahler Unreliable payer Cílem zavedení veřejného registru nespolehlivých plátců DPH je dostat příjemce plnění do role ručitele. Nesplní-li dodavatel své povinnosti při správě daní, bude označen za nespolehlivého plátce a povinnosti dodavatele pak přejdou na odběratele. O tom, zda bude dotyčný podnikatel označen za nespolehlivého, rozhodne správce daně. Podle čeho budou správci daně při určování nespolehlivého plátce postupovat, bude ještě předmětem diskuzí. Ziel der Einführung eines öffentlichen Registers von unverlässlichen USt.- Zahlern ist es, den Leistungsempfänger in die Rolle des Bürgen zu bekommen. Wenn der Lieferant nicht seiner Pflicht bei der Steuerverwaltung nachkommt, wird er als unverlässlicher Steuerzahler bezeichnet und die Pflichten des Lieferanten gehen dann auf den Abnehmer über. Über die Zuordnung eines Unternehmens als unverlässlicher Steuerzahler entscheidet das Finanzamt. Wonach das Finanzamt bei der Bestimmung der Unverlässlichkeit vorgehen wird, ist noch Diskussionsgegenstand. The purpose of instituting a public register of "unreliable VAT payers" is to put the payment receiver into the position of a warrantor. If a supplier does not meet his obligations in terms of tax administration, he will be classified unreliable payer and the obligations of the supplier will be transferred to the purchaser. Whether a particular business is classified unreliable, is up to the decision of tax administrator. The grounds for classification of a payer as unreliable by tax administrators will be subject to further discussions. Zdaňovací období Steuerperiode Taxation period Zdaňovacím obdobím je zcela nově automaticky při registraci kalendářní měsíc. To se týká i subjektů usa- Als Steuerperiode wird völlig neu automatisch bei der Registrierung der Kalendermonat bestimmt. Das The new taxation period set automatically at registration is a calendar month. It concerns also business

3 zených mimo tuzemsko. Aby se pak subjekt stal čtvrtletním plátcem (na základě vlastní volby), nesmí mít za předcházející kalendářní rok obrat vyšší než Kč, nesmí být označen za nespolehlivého plátce a samozřejmě není členem skupiny. Poprvé se však nově registrovaný plátce může stát čtvrtletním plátcem až od počátku druhého kalendářního roku po roce, ve kterém se registroval. (Správce může rozhodnout o výjimce z tohoto pravidla). Změnu zdaňovacího období musí subjekt nahlásit správci daně do konce ledna příslušného kalendářního roku. Dosavadní čtvrtletní plátci nemusí změnu oznamovat v případě, že splňují uvedené podmínky tedy především nepřekročili v předchozím roce obrat Kč. Konkrétně pokud v roce 2012 čtvrtletní plátce DPH nepřekročil obrat Kč, nemusí v lednu 2013 oznamovat nic a nadále čtvrtletním plátcem zůstává. betrifft auch Subjekte, die im Ausland angesiedelt sind. Damit dann das Subjekt Quartalszahler werden kann (wahlweise), darf er für das vorausgehende Kalenderjahr keinen höheren Umsatz als CZK haben, darf nicht als unverlässlich bezeichnet sein und selbstverständlich nicht Mitglied einer Steuergruppe sein. Erstmals jedoch kann ein neu registrierter Steuerzahler erst ab Beginn des zweiten Kalenderjahres, nachdem Jahr, in dem er sich registrierte, Quartalszahler sein. (Die Finanzbehörde kann über Ausnahmen von dieser Regel entscheiden). Die Änderung der Steuerperiode hat das Subjekt bis Ende Januar des entsprechenden Kalenderjahres dem Finanzamt mitzuteilen. Der bisherige Quartalszahler muss die Änderung dann nicht mitteilen, wenn die angeführten Bedingungen erfüllt sind d.h. wenn im Vorjahr der Umsatz nicht 10 Mio. CZK überschritt. Konkret, wenn ein Quartalssteuerzahler im Jahre 2012 nicht die Umsatzgrenze von 10 Mio. CZK überschritt, muss er im Januar 2013 nichts melden und bleibt weiterhin Quartalssteuerzahler. entities based abroad. For an entity to become a quarterly payer (based on their own choice), their turnover for the previous calendar year must not exceed CZK 10,000,000, they must not be classified unreliable payer and obviously must not be member of a group. A newly registered payer may become quarterly payer for the first time not earlier than from the beginning of the second calendar year following the year of registration. (Tax administrator may decide on an exception to this rule.) The entity must notify the tax administrator of any change of taxation period before the end of January of the year in question. Current quarterly payers are not required to communicate the change if they fulfil the said conditions that is mainly did not exceed the turnover of CZK 10,000,000 in the previous year. Specifically, if in 2012 a quarterly VAT payer had not exceeded the turnover of CZK 10,000,000, he has no reporting obligation in January 2013, and remains a quarterly payer. Identifikované osoby Identifizierte Subjekte Specified persons Jedná se o zbrusu nový pojem (nahrazující a zároveň rozšiřující pojem osoby identifikované k dani), díky kterému bude dosaženo zjednodušení administrativy u subjektů, kteří se nestávají plátci DPH z důvodu překročení obratu Kč, ale uskutečňují určité aktivity - pořízení zboží z jiného členského státu nebo přijetí služby z jiného členského státu, při kterých mají povinnost odvést daň. Tyto osoby pak mají povinnost odvést daň jen z těchto plnění. Es handelt sich um einen völlig neuen Begriff (der den Begriff eines zur Steuer identifizierten Subjektes ersetzt und gleichzeitig erweitert), dank dem eine Administrationsvereinfachung bei Subjekten erzielt wird, die USt. Zahler nicht wegen einer Überschreitung der 1 Mio. CZK Umsatzgrenze werden, aber gewisse Aktivitäten Warenankauf aus anderen Mitgliedsstaaten oder Leistungserhalt aus anderen Mitgliedsstaaten - verwirklichen, bei denen die Pflicht entsteht, Steuer abzuführen. Diese Subjekte sind dann verpflichtet, Steuer nur aus diesen Leistungen abzuführen. This is a completely new concept (replacing and broadening at the same time the concept of tax specified person) which should help to achieve a simplified administration for entities that do not become VAT payers based on their exceeding the turnover of CZK 1,000,000 but due to their specific activities: purchasing goods from another member state or receiving service from another member state, which entail their obligation to pay tax. The tax obligation of these persons then concerns only these payments. Daňové doklady listinná vs. elektronická podoba Záměrem technické novely zákona o DPH je mimo jiné i zrovnoprávnění listinné a elektronické formy daňových dokladů. Novela nově definuje Steuerbelege Papier- vs. Datenform Tax documents paper vs. electronic form Absicht der technischen Novelle des UStG ist unter anderem auch die Gleichstellung der Papier- und der Datenform von Steuerbelegen. Die The aim of this technical amendment to the Law on VAT is among other things to grant equal validity to both paper and electronic forms of tax

4 pojmy věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost a v nejbližších dnech je očekáváno vydání pokynu Generálního finančního ředitelství, který by měl situaci dále zpřesnit. Novelle definiert neu die Begriffe der Ursprungsglaubwürdigkeit, Inhaltsverletzung und Lesbarkeit und es wird in den nächsten Tagen die Ausgabe der Anweisungen der Generalfinanzdirektion erwartet, die die Situation weiter spezifizieren sollte. documents. The amendment gives new definitions to the concepts of credibility of origin, intactness of content and legibility, and an instruction of the General Directorate of Finance which should give more precision to the situation is expected in the coming days. Náležitosti daňových dokladů Erfordernisse von Steuerbelegen Requirements of tax documents Z hlediska daňových dokladů došlo jen k nepatrným faktickým změnám. Náležitostí dokladu za situace, kdy daň přiznává odběratel, bude nově od roku 2013 údaj daň odvede zákazník. Pokud je osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zároveň oprávněna vystavovat daňový doklad, uvede údaj vystaveno zákazníkem. Zároveň se ruší povinnost doplňování údajů přímo na daňovém dokladu příjemcem při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě resp. zahraniční osobou, při pořízení zboží z jiného členského státu nebo v režimu přenesení daňové povinnosti. Za datum vystavení dokladu při pořízení zboží z jiného členského státu tak již není považováno datum doplnění údajů, ale datum vystavení uvedené vystavitelem. Hinsichtlich der Steuerbelege kam es zu geringfügigen faktischen Änderungen. Erfordernis eines Belegs, wenn die Steuer der Abnehmer bekennt, wird ab 2013 neu die Angabe Steuerabführung durch Kunden sein. Wenn das Subjekt, für das die Leistung erbracht wird, gleichzeitig berechtigt ist, Steuerbelege auszustellen, wird die Angabe vom Kunden ausgestellt angeführt. Gleichzeitig wird bei Leistungserbringen durch ein, in einem anderen Mitgliedsstaat registriertes bzw. ausländisches Subjekt, bei Warenbeschaffung aus anderen Mitgliedsstaaten oder im Steuerpflichtübertragungsregime die Pflicht der Ergänzung von Daten direkt auf dem Steuerbeleg durch den Empfänger aufgehoben Als Belegausstellungsdatum bei Anschaffung von Waren aus einem anderen Mitgliedstaat wird somit nicht mehr als Datum der Datenergänzung betrachtet, aber als das vom Aussteller angeführte Ausstellungsdatum. In terms of tax documents there have only been subtle effective changes. A required information in cases when the tax is declared by the purchaser will since 2013 be: "tax paid by customer". If the person for which the payment is realised is at the same time authorized to issue a tax document, they include the mention: "issued by customer". At the same time, the obligation of the receiver to include information directly in a tax document when a service is provided by a person registered for taxation in another member state, or a foreign person, when procuring goods from another member state, or when the tax obligation is transferred, is lifted. As the date of issue of a document when procuring goods from another member state, it is no more considered the date of filling in information, but the date of issue indicated by the issuer. Zjednodušený daňový doklad Vereinfachte Steuerbelege Simplified tax document Zjednodušený daňový doklad lze nově užívat rovněž pro bezhotovostní platby. Der vereinfachte Steuerbeleg kann neu ebenfalls für bargeldlose Zahlungen genutzt werden. A simplified tax document can now be used also for credit transfers. Evidence pro účely daně z přidané hodnoty Plátce je nově povinen vést v evidenci pro účely DPH u přijatých zdanitelných plnění také daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, s výjimkou plnění, u nichž byly vystaveny zjednodušené daňové doklady. Evidenz zu Zwecken der USt. Der Steuerzahler ist neu verpflichtet, in der USt.-Evidenz bei erhaltenen Steuerleistungen auch die UID des Subjektes zu führen, das die Leistung erbringt, mit Ausnahme der Leistungen, bei denen vereinfachte Steuerbelege ausgestellt wurden. Records for value added tax purposes A payer is now obliged, in records kept for VAT purposes for received taxable payments, to include also the VAT number of the person effectuating the payment, with the exception of payments for which simplified tax documents were issued.

5 Plátce, který, pořizuje zboží z jiného členského státu, je povinen rovněž vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty hodnotu pořízeného zboží v členění na pořízení zboží z jednotlivých členských států. Der Steuerzahler, der Waren aus einem anderen Mitgliedstaat beschafft, ist verpflichtet, in der USt.- Evidenz auch den Wert der beschafften Ware aufgegliedert in die einzelnen Mitgliedstaaten zu führen. A payer procuring goods from another member state is now also obliged, in records kept for VAT purposes, to state the value of procured goods filed by procurements of goods from individual member states. Povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty Podnikatelé, kteří nevedou účetnictví, budou nově povinně přiznávat daň z přijaté platby (dosud dobrovolně). Pflicht, die Steuer zum Tag des Zahlungseingangs zu bekennen Die Unternehmer, die keine Buchhaltung führen, werden neu verpflichtet sein, die Steuer aus erhaltener Zahlung abzuführen (bisher freiwillig). Obligation to file a tax return as of the day of reception of payment Businesses that do not keep books will now be obliged to file a tax return for received payments (was optional up to now). Osvobození při prodeji nemovitosti Lhůta pro osvobození od daně se prodlužuje ze tří na pět let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data prvního užívání. Prodloužení se netýká nemovitostí nabytých před účinností novely. Plátce se zároveň může rozhodnout, že i po uplynutí lhůty uplatní při prodeji DPH a zachrání si tak nárok na odpočet daně. Steuerfreistellung bei Immobilienverkauf Die Frist für die Steuerfreistellung verlängert sich von drei auf fünf Jahre ab Ausgabe der ersten Kollaudierungszustimmung oder ab Datum der ersten Inbetriebnahme. Die Verlängerung betrifft nicht Immobilien, die vor der Novellenwirksamkeit erworben wurden. Der Steuerzahler kann sich gleichzeitig entscheiden, dass er auch nach Fristablauf beim Verkauf die USt. anwendet und somit den Anspruch auf Steuerabzug rettet. Exemption for real property sale The tax exemption period is extended from three to five years starting with the issue of the first final building approval or the date of first use. The extension does not apply to property acquired before the coming into force of the amendment. The payer may still decide to apply VAT to the sale of the property after the elapse of this period, to keep his entitlement to tax deduction valid. Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku Při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku nadále zůstává místem plnění místo, kde osoba, které je služba poskytnuta, dopravní prostředek skutečně fyzicky přebírá (jde pouze o novou formulaci v novele). U poskytnutí jiného než krátkodobého nájmu dopravního prostředku osobě nepovinné k dani, je však nově místem plnění místo, kde má tato nepovinná osoba nájemce sídlo (dosud by bylo použito základní pravidlo z 9, zákona o DPH, takže by místem plnění bylo sídlo pronajímatele). Výjimkou je poskytnutí jiného než krátkodobého nájmu rekreační lodi osobě nepovinné k dani, kde je místem plnění rovněž jako v případě krátkodobého nájmu místo, kde tato osoba loď skutečně fyzicky přebírá za podmínky, že pronajímatel má v tomto místě sídlo. Leistungsort bei Verkehrsmittelmiete Bei kurzfristiger Miete von Verkehrsmitteln bleibt auch weiterhin Leistungsort der Ort, wo das Subjekt, dem die Leistung erbracht wird, das Verkehrsmittel tatsächlich physisch übernimmt (es geht nur um eine neue Formulierung in der Novelle). Bei anderen als kurzfristigen Mieten von Verkehrsmitteln an ein nicht steuerpflichtiges Subjekt ist jedoch neuerdings Leistungsort der Ort, wo das nicht steuerpflichtige Subjekt Mieter seinen Sitz hat (bisher wurde die Grundregel des ) UStG genutzt, wo Leistungsort der Sitz des Vermieters war). Ausnahme ist die andere als kurzfristige Miete eines Erholungsschiffs an ein nicht steuerpflichtiges Subjekt, wo Leistungsort ebenfalls, wie im Fall von kurzfristigen Mieten, der Ort ist, wo das Subjekt das Schiff tatsächlich physisch übernimmt, zu der Be- Place of performance of provision of lease of a transport vehicle For provisions of short-term lease of transport vehicles, the place of performance remains the place where the person receiving the service actually physically receives the vehicle (the amendment only reformulates provisions of the law). However, for other than short-term leases of transport vehicles to a person not obliged to taxation, the place of performance is now the address of this not obliged person lessee (so far, the fundamental provision of 9 of the Law on VAT has applied, that is the place of performance would be the place of business of the lessor. An exception occurs in the event of other than short-term lease of a pleasure boat to a person not obliged to taxation where the place of performance is, as in the case of a short-term lease, the place where this person actually

6 dingung, dass der Vermieter an diesem Ort seinen Sitz hat. physically receives the boat, on the condition that this place is the place of business of the lessor. Závazné posouzení zatřídění zboží podle 92c Od roku 2013 bude možné také požádat o závazné posouzení, zda se u daného zboží použije či nepoužije režim přenesení daňové povinnosti podle 92c tj. dodání odpadů a šrotu. Verbindliche Beurteilung von Warenklassifizierung lt. 92c Ab 2013 wird es möglich sein, eine verbindliche Beurteilung zu beantragen, ob bei der entsprechenden Ware das Steuerübertragungsregime lt. 92c, d.h. Lieferung von Abfall und Schrott, angewandt wird oder nicht. Binding evaluation of goods classification according to 92c Starting with 2013, a binding evaluation may be requested whether a transfer of tax obligation is used for specific goods, in compliance with 92c i.e. supply of waste and scraps. Podávání přiznání k DPH výhradně elektronicky S účinností od bude dle technické novely DPH každý plátce povinen podávat přiznání k DPH výhradně elektronicky. Výjimkou jsou fyzické osoby s obratem do Kč za předcházejících 12 měsíců. USt.- Erklärungseingabe nur elektronisch Mit Wirksamkeit ab wird lt. der technischen Novelle des UStG jeder Steuerzahler verpflichtet sein, die Umsatzsteuererklärung ausschließlich elektronisch zu stellen. Eine Ausnahme bilden natürliche Personen mit Umsatz bis zu CZK für die vorausgehenden 12 Monate. Filing VAT tax returns strictly by electronic way Starting with 2013, a binding evaluation may be requested whether a transfer of tax obligation is used for specific goods, in compliance with 92c i.e. supply of waste and scraps. Změny v zákoně o daních z příjmů Änderungen im EStG. Modifications to the Law on Income Taxation Solidární zvýšení daně Solidarische Steueraufstockung Solidarity increase of tax Nově je zavedeno solidární zvýšení daně (od roku 2013 do konce roku 2015) ve výši 7% z kladného rozdílu mezi součtem příjmů ze zaměstnání a základu daně z podnikání a 48 násobkem průměrné mzdy (pro rok 2013 jde o částku Kč, tj. měsíčně Kč). Každý poplatník, na kterého se vztahuje solidární zvýšení daně je povinen podat přiznání k dani z příjmů. Solidární zvýšení daně se uplatňuje již při výpočtu záloh v zaměstnání. Neuerdings wird eine solidarische Steueraufstockung (2013 Jahresende 2015) in Höhe von 7% aus der positiven Differenz zwischen der Summe der Einkommen aus Beschäftigung und der Steuergrundlage aus Unternehmen und dem 48 fachen des Durchschnittsgehalts (für 2013 handelt es sich um einen Betrag von CZK, d.h. monatlich um CZK.) eingeführt. Jeder Steuerzahler, auf den sich sie solidarische Steueraufstockung bezieht, ist verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung zu stellen. Die solidarische Steueraufstockung wird schon bei der Berechnung der Steueranzahlungen im Arbeitsverhältnis angewandt. A solidarity increase of tax is newly instituted (starting with 2013, until the end of 2015), amounting to 7% of the positive difference between the sum of income from employment and tax assessment base of conducting business, and the average wage multiplied by 48 (for 2013 this equals to CZK 1,242,432, that is CZK 103,536 per month). Every payer affected by the solidarity increase of tax is obliged to file an income tax return. The solidarity increase of tax is already applied at the calculation of prepayments from employment. Omezení výše uplatnitelných paušálních výdajů Výše paušálních výdajů bude od roku 2013 omezena. Konkrétně u příjmů s paušálem 40 %, tj. z jiného podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (např. příjmy znalců, tlumočníků a nezávislá povolání - architekt, Höheneinschränkung bei steuerwirksamen Kostenpauschalen Die Höhe der Kostenpauschale wird ab 2013 eingeschränkt. Konkret wird bei Einkommen mit einer Pauschale von 40%, d.h. aus anderen Unternehmen und andere selbständiger Tätigkeit (z.b. Einkommen von Sach- Limits to the sum of applicable flat rate expenses deduction The sum of flat rate expenses deduction will be limited, starting with Specifically, for incomes where the flat rate of 40% applies, that is from other business activities and other self-employment activities (e.g.

7 právník, lékař, daňový poradce atd.), bude výše výdajů omezena absolutní částkou Kč. U příjmů s paušálem 30 %, tj. u pronájmu, bude nastaven maximální limit výdajů Kč. gutachtern, Dolmetschern, und unabhängigen Berufen - Architekt, Rechtsanwalt, Arzt, Steuerberater, usw.) die Kostenhöhe mit einem absoluten Betrag von CZK beschränkt. Bei Einkommen mit einer Pauschale von 30%, d.h. Vermietung, wird ein Höchstbetrag von CZK festgelegt. incomes of court experts, interpreters and independent professions architects, lawyers, physicians, tax advisers, etc.), expense deduction will be limited by the absolute amount of CZK 800,000. For incomes where the flat rate of 30% applies, that is renting, the maximum limit of expense deduction will be set to CZK 600,000. Zrušení slevy na manželku a daňového zvýhodnění pro paušalisty Pokud poplatník uplatní u příjmů z podnikání nebo příjmů z pronájmu výdajový paušál a součet příjmů (u kterých byl paušál použit) je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže si poplatník uplatnit slevu na manželku, ani daňové zvýhodnění na dítě. Aufhebung der Steuersenkung bzgl. Ehepartner und Steuerbegünstigung für Pauschalanwender Sofern der Steuerzahler bei Einkommen aus Unternehmen oder Einkommen aus Vermietung die Kostenpauschale anwendet und die Einkommenssumme (zu denen die Kostenpauschale appliziert wird) ist höher als 50% der Steuergesamtgrundlage, kann dieser Steuerzahler weder die Ehepartnersteuersenkung noch die Kindersteuerbegünstigung anwenden. Cancellation of the deduction on spouse and of tax benefits for "flatratists" If a payer makes use of an expense deduction flat rate for incomes from business activities or for incomes from renting, and the sum of the income (for which the flat rate has been used) exceeds 50% of total tax assessment base, the payer may not use a deduction on spouse or a child tax benefit. Zrušení slevy na poplatníka pro důchodce Základní slevu na poplatníka nebude moci od počátku roku 2013 uplatnit poplatník, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod. Tato úprava je však dočasná platí do konce roku Aufhebung der Steuersenkung für Rentner Die grundlegende Steuersenkung für Zahler wird ab Jahresbeginn 2013 der Zahler nicht geltend machen können, der zum 1. Januar der Steuerperiode Altersrente in Anspruch nimmt. Diese Regelung jedoch ist befristet bis Jahresende Cancellation of the per payer deduction for pensioners Starting with 2013, the basic deduction per payer will not be applicable to a payer who as of 1 January of the tax period receives old age pension. However, this amendment applies temporarily until the end of Srážková daň nerezidentů Quellensteuer bei Nichtresidenten Withholding tax for non-residents Zvláštní sazba daně z příjmů bude zvýšena na 35 % u těch nerezidentů, jejichž domicil se nachází v zemi, se kterou Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Jedná se o příjmy z poskytnutých služeb na území ČR, z nezávislých povolání vykonávaných na území ČR, licenční poplatky, úroky, podíly na zisku a další příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Der Sondersatz der Einkommensteuer wird auf 35% bei den Nichtresidenten aufgestockt, deren Domizil sich in einem Land befindet, mit dem die Tschechische Republik kein DBA abgeschlossen hat. Es handelt sich um Einkommen aus erbrachten Leistungen auf dem Gebiet von Tschechien, aus unabhängigen Berufen, die auf dem Gebiet von Tschechien ausgeübt wurden, Lizenzgebühren, Zinsen, Dividendenanteile und weitere Einkommen, die aus Quellen auf dem Gebiet von Tschechien hervorgehen. Special income tax rate will be increased to 35% for those nonresidents whose domicile is in countries which the Czech Republic has not agreed on a double taxation treaty with. It applies to incomes from services provided in the territory of the Czech Republic, from independent professions practised in the territory of the CR, licence fees, interests, profit shares, and other incomes arising from sources in the territory of the Czech Republic.

8 Zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí Sazba daně z převodu nemovitostí bude od roku 2013 zvýšena z 3 % na 4 %. Grundübertragungssteueraufstockung Die Grundübertragungssteuer wird ab 2013 von 3 % auf 4 % angehoben. Increase of rate of the property transfer tax The rate of the property transfer tax will increase from 3% to 4% in Změny ve výpočtu pojistného na zdravotní pojištění S účinností od ledna 2013 do konce roku 2015 bude zrušen maximální vyměřovací základ při výpočtu pojistného na zdravotní pojištění. Znamená to, že poplatníci s vyššími příjmy budou pojistné platit z celého vyměřovacího základu. Při platnosti superhrubé mzdy se tím zvýší i zdanění daní ze závislé činnosti. Änderung in der Krankenversicherungsberechnung Mit Wirksamkeit ab Januar 2013 bis Jahresende 2015 wird die Höchstgrenze für die Berechnungsgrundlage bei der Krankenversicherungsberechnung aufgehoben. Das bedeutet, dass Zahler mit höheren Einkommen die Versicherung aus dem gesamten Einkommen zahlen werden. Bei einer Gültigkeit des Superbruttogehalts erhöht sich auch die Lohnbesteuerung. Modifications to calculations of health insurance payments Taking effect from January 2013 to the end of 2015, the maximum assessment basis for calculating health insurance payments will be cancelled. This means that payers with higher incomes will be paying the insurance premiums based on the full assessment basis. While the concept of super gross salary is valid, taxation on employment activity will also be affected. Finanční správa v roce 2013 Finanzverwaltung im Jahre 2013 Financial administration in 2013 Od nového roku nabývá účinnosti zákon o Finanční správě ČR, který mění stávající soustavu územních finančních orgánů. Nově ji nahradí orgány Finanční správy, tedy Generální finanční ředitelství, čtrnáct finančních úřadů, Specializovaný finanční úřad a Odvolací finanční ředitelství v Brně pro celou Českou republiku. Finanční úřady nově získají krajskou územní působnost. Sídla úřadů budou v krajských městech a v Praze. Územní pracoviště finančního úřadu pak vzniknou na všech místech, kde sídlí dosavadní finanční úřady. Ab dem neuen Jahr wird das Gesetz über die Finanzverwaltung der TschR gültig, welches das gegenwärtige System der gebietszuständigen Finanzorgane ändert. Diese werden durch Organe der Finanzverwaltung ersetzt, also durch die Generalfinanzdirektion, vierzehn Finanzämter, ein spezialisiertes Finanzamt und das Berufungsfinanzamt in Brünn für die gesamte Tschechische Republik. Die Finanzämter erhalten somit neuerdings Regionswirksamkeit. Der Sitz der Ämter wird sich in den Regionshauptstädten und in Prag befinden. Territoriale Dienststellen des Finanzamtes entstehen dann an allen Stellen, wo die bisherigen Finanzämter angesiedelt waren. Beginning with the new year, the law on Financial administration of the CR comes into force, changing the current system of regional financial authorities. It is being replaced by bodies of financial administration, that is the General Directorate of Finance, fourteen revenue offices, the Specialized Revenue Office, and an Appeal Directorate of Finance in Brno for the whole of the Czech Republic. Revenue offices will now gain regional operational authority. Seats of the offices will be in regional capitals and in Prague. Local departments of the Revenue Office will be created at all sites where current revenue offices reside. Doručení písemností v rámci jednoho finančního úřadu (např. Praha 1 až 10) tak bude rovnocenné bez ohledu na to, na jaké územní pracoviště bude doručeno. Pokud jde o platbu daní, budou zřízena nová čísla bankovních účtů pro platby. Die Zustellung von Schriftstücken im Rahmen eines Finanzamtes (z.b. Prag 1 und Prag 10) werden somit gleichwertig sein, ohne Rücksicht darauf, an welche konkrete Dienstelle zugestellt wurde. Bezüglich der Steuerzahlungen werden neu Bankkontennummern eingerichtet. Mail delivery within one revenue office (e.g. Prague 1 to 10) will thus have equal validity regardless on to which local department it will have been delivered. As for tax payment, new bank accounts for payments will be established. Zpracováno k Bearbeitet zum Accurate as of 1st January 2013

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Steuerliche Neuigkeiten für 2015. Sehr geehrte Geschäftsfreunde,

Steuerliche Neuigkeiten für 2015. Sehr geehrte Geschäftsfreunde, TAX INFO 2014/2 Newsletter for the Czech Republic Ing. Libor Kadlec Ing. Radko Matyáš Ing. Alžběta Pokorná Daňové novinky pro rok 2015 Vážení klienti, počátkem nového roku 2015 vejde v účinnost opět ne

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Právo a podnikání 1/2013

Právo a podnikání 1/2013 Právo a podnikání 1/2013 Přehled nejdůležitějších změn týkajících se daní od 1. 1. 2013 Ing. Jana Kunešová, daňový poradce kunesova@jkraudit.cz Jak se již stalo u našich zákonodárců zvykem, jsou důležité

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Změny v oblasti daní od 1.1.2013 Vážení klienti, dovolte nám popřát vám všem vše nejlepší a spoustu osobních a pracovních úspěchů

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Concept of EDI communication for JIS and local suppliers VWGR NiNo

Concept of EDI communication for JIS and local suppliers VWGR NiNo Concept of EDI communication for JIS and local suppliers VWGR NiNo Konzept JIS-Datenübermittlung und lokale Lieferanten VWGR NiNo Koncept přenosu EDI dat pro JIS a lokální dodavatele VWGR NiNo ŠKODA AUTO

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Newsletter. Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013

Newsletter. Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013 Daňové, účetní a právní novinky Newsletter Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013 Osnova: Novinky ve finanční správě Důchodové spoření tzv. Opt-out Změny zákona o DPH Daň z převodu nemovitostí Upozornění

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 11 strana 1/8 11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Ing. Ondřej Burian, Ing. Jan Zábrodský Za účelem zvýšení přehlednosti zákona byly 10d a

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 5. dubna 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000 COMPETENT AUTHORITY responsible for ensuring compliance with Regulation (EC) No 1760/2000 title I is: Ministry of Agriculture of the Czech Republic Těšnov 17 117 05 Prague 1 Czech Republic Contact person:

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

má za následek přeřazení do kategorie prodeje podílů na společnostech, tzn. 5ti-letá lhůta pro osvobození.

má za následek přeřazení do kategorie prodeje podílů na společnostech, tzn. 5ti-letá lhůta pro osvobození. Vážení čtenáři Schaffer News! Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Po napínavém souboji s opozičními i vlastními zákonodárci se před několika týdny podařilo vládní koalici v poslanecké sněmovně prosadit

Více

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288 Antrag auf zinsbegünstigten Kredit / Žádost o zvýhodněný úvěr (Muster gültig seit 12.06.2014 / Vzor platný od 12.06.2014) Im Rahmen der BMI-Maßnahme "Förderung kleiner und mittlerer Gewerbebetriebe in

Více

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace)

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Stav: duben 2015 Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Veškeré údaje v tomto poučení jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době sestavení tohoto informačního

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

ÚSKALÍ APLIKACE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY U NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ÚSKALÍ APLIKACE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY U NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Trendy v podnikání, 4(4) 29-34 The Author(s) 2014 ISSN 1805-0603 Publisher: UWB in Pilsen http://www.fek.zcu.cz/tvp/ ÚSKALÍ APLIKACE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY U NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Michaela Strzelecká

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz ESCNEWSLETTER březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, v našem 2. vydání odborného občasníku se vracíme ke

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNÍKŮ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM S OHLEDEM NA VÝŠI ZÁKLADU PRO VÝPOČET DŮCHODU

ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNÍKŮ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM S OHLEDEM NA VÝŠI ZÁKLADU PRO VÝPOČET DŮCHODU ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Ročník LVIII 33 Číslo 6, 2010 ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNÍKŮ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM S OHLEDEM NA VÝŠI ZÁKLADU PRO VÝPOČET DŮCHODU M.

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ METODICKÝ POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH HRÁČŮ NA BEACHVOLEJBALOVÉ TURNAJE ABV REGISTRATION OF FOREIGN PLAYERS IN THE ABV BEACHVOLLEYBALL TOURNAMENTS KROK 1 REGISTRACE HRÁČE A. Zahraniční hráči registrovaní

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby Příjmení a jméno žadatele Name und der antragstellenden Person Přídavky na děti č. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Příloha Zahraničí k žásti o německé přídavky na děti ze d.. pro osoby, které pobírají důch bo

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2013 leden 2013

Více

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008 Energy News 3 Nové produkty New products 1 Imunosan V předchozím čísle jsme Vás podrobně informovali o novém produktu Imunosan. Nyní jsme již obdrželi upřesněný termín první dodávky, která by měla být

Více

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Oldřich Novický Pavel Treml Ladislav Kašpárek Základní charakteristiky povodí Labe Daten zum Einzugsgebiet der Elbe Rozloha Fläche 51 394 km 2 Střední

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 13. června 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více