Tax Information. Newsletter for the Czech Republic. Steuerliche, 2013 zu erwartende Neuigkeiten

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tax Information. Newsletter for the Czech Republic. Steuerliche, 2013 zu erwartende Neuigkeiten"

Transkript

1 Tax Information Newsletter for the Czech Republic CCS Consulting, s.r.o. CCS Audit, s.r.o. Ružička, Srp & Partners s.r.o., advokátní kancelář Palác Myslbek, Ovocný trh 8/1096, Praha 1 Tel.: , Fax: Daňové novinky přicházející s novým rokem 2013 Ing. Libor Kadlec Ing. Radko Matyáš Ing. Alžběta Pokorná Steuerliche, 2013 zu erwartende Neuigkeiten News in Taxation Introduced in 2013 Vážení klienti, Sehr geehrte Geschäftsfreunde, Dear Clients, nadcházející rok 2013 přinese nemálo změn v daňové legislativě. Změny jsou obsaženy zejména ve dvou významných novelách samostatné novele zákona o DPH a novele, kterou se mění daňové, pojistné a další zákony. das kommende Jahr 2013 bringt nicht wenige Änderungen in der Steuerlegislative mit sich. Sie sind insbesondere in zwei wichtigen Novellen enthalten der eigenständigen Novelle über die USt. und der Novelle, durch die steuerliche, Versicherungs- und andere Gesetze geändert werden. The coming year 2013 brings with it quite a few changes in tax legislation. These changes follow chiefly from two important amendments to laws a separate amendatory act to the Law on VAT, and an amendatory act modifying taxation, insurance and other laws. Rádi bychom Vás tímto stručně seznámili s některými ustanoveními těchto novel. Hiermit möchten wir Sie mit einigen Bestimmungen dieser Novellen kurz bekannt machen. We would like to introduce you briefly to some of the provisions of these amendments. Změny v zákoně o dani z přidané hodnoty Änderungen im Umsatzsteuergesetz Modifications to the Law on Value Added Tax Sazby daně z přidané hodnoty Umsatzsteuersätze Value Added Tax Rates Základní sazba daně bude činit od roku % a snížená sazba 15 % (s platností do konce roku 2015). Několik položek zboží se přesouvá do základní sazby (např. dětské pleny, vata). Der Grundsatz wird ab % und der gesenkte Satz 15% (mit einer Gültigkeit bis Jahresende 2015) betragen. Einige Warenartikel werden unter den Grundsatz eingeordnet (z.b. Babywindeln, Watte). The Standard Rate as of 2013 will be 21%, the Reduced Rate will be 15% (in force until the end of 2015). A few commodity items are transferred to Standard Rate (such as baby nappies, medicinal cotton).

2 Registrace k DPH - vznik plátcovství Při překročení limitu obratu (pro rok Kč, pro rok Kč) se osoba stává plátcem daně již od druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. Lhůta se tedy zkracuje o 1 měsíc. Navíc se zavádí zpětná registrace při nesplnění registrační povinnosti. Umsatzsteuerregistrierung - Entstehen der Steuerzahlungspflicht Bei einem Überschreiten des Umsatzlimits (für CZK, für CZK) wird das Subjekt schon nach dem zweiten Monat, nachdem es die Umsatzlimit überschritten hat, Steuerzahler. Die Frist verkürzt sich also um einen Monat. Noch dazu wird eine rückwirkende Registrierung bei Nichterfüllen der Registrierungspflicht eingeführt. Registration to VAT creation of the institution of a "taxpayer" Having exceeded a certain turnover limit (CZK 1,000,000 in 2013, CZK 750,000 in 2014), a person becomes a VAT payer already beginning with the second month following the month in which the turnover limit was exceeded. The deferment period is thus shortened by 1 month. Furthermore, retroactive registration is introduced for cases of failure to comply with the obligation to register. Registrační údaje Registrierungsangaben Registration data Nově je v přihlášce k registraci nutné uvést čísla všech bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost, přičemž je subjekt oprávněn určit, která čísla účtů budou zveřejněna (registr plátců DPH na internetu). Pokud ale bude například některé plnění uhrazeno na bankovní účet, který dodavatel nezveřejní, i tato situace bude důvodem pro ručení odběratele za daň z přijatého plnění. Vývoj v této kontroverzní záležitosti bude zajímavé sledovat. Neu sind in der Registrierungsanmeldung alle Bankkontennummern, die für die ökonomische Tätigkeit genutzt werden, anzugeben, wobei das Subjekt zu bestimmen berechtigt ist, welche Kontennummern veröffentlicht werden (Register der USt.-Zahler am Internet). Sollten jedoch z.b. einige Leistungen auf ein Bankkonto beglichen werden, die der Lieferant nicht veröffentlicht, wird auch eine solche Situation Grund für die Haftung des Abnehmers für die Steuer aus eingegangener Leistung sein. Es wird interessant sein, die Entwicklung in dieser kontroversen Angelegenheit zu verfolgen. In a registration application it is now necessary to provide numbers of all bank accounts used in business activities while the business entity decides which account numbers are to be made public (as part of the internet accessible VAT Payers Register). At the same time, when a payment is received on a bank account which has not been made public by a supplier, the purchaser is still liable for tax on the received payment. Further development of this controversial issue is to be watched with interest. Nespolehlivý plátce Unverlässliche Steuerzahler Unreliable payer Cílem zavedení veřejného registru nespolehlivých plátců DPH je dostat příjemce plnění do role ručitele. Nesplní-li dodavatel své povinnosti při správě daní, bude označen za nespolehlivého plátce a povinnosti dodavatele pak přejdou na odběratele. O tom, zda bude dotyčný podnikatel označen za nespolehlivého, rozhodne správce daně. Podle čeho budou správci daně při určování nespolehlivého plátce postupovat, bude ještě předmětem diskuzí. Ziel der Einführung eines öffentlichen Registers von unverlässlichen USt.- Zahlern ist es, den Leistungsempfänger in die Rolle des Bürgen zu bekommen. Wenn der Lieferant nicht seiner Pflicht bei der Steuerverwaltung nachkommt, wird er als unverlässlicher Steuerzahler bezeichnet und die Pflichten des Lieferanten gehen dann auf den Abnehmer über. Über die Zuordnung eines Unternehmens als unverlässlicher Steuerzahler entscheidet das Finanzamt. Wonach das Finanzamt bei der Bestimmung der Unverlässlichkeit vorgehen wird, ist noch Diskussionsgegenstand. The purpose of instituting a public register of "unreliable VAT payers" is to put the payment receiver into the position of a warrantor. If a supplier does not meet his obligations in terms of tax administration, he will be classified unreliable payer and the obligations of the supplier will be transferred to the purchaser. Whether a particular business is classified unreliable, is up to the decision of tax administrator. The grounds for classification of a payer as unreliable by tax administrators will be subject to further discussions. Zdaňovací období Steuerperiode Taxation period Zdaňovacím obdobím je zcela nově automaticky při registraci kalendářní měsíc. To se týká i subjektů usa- Als Steuerperiode wird völlig neu automatisch bei der Registrierung der Kalendermonat bestimmt. Das The new taxation period set automatically at registration is a calendar month. It concerns also business

3 zených mimo tuzemsko. Aby se pak subjekt stal čtvrtletním plátcem (na základě vlastní volby), nesmí mít za předcházející kalendářní rok obrat vyšší než Kč, nesmí být označen za nespolehlivého plátce a samozřejmě není členem skupiny. Poprvé se však nově registrovaný plátce může stát čtvrtletním plátcem až od počátku druhého kalendářního roku po roce, ve kterém se registroval. (Správce může rozhodnout o výjimce z tohoto pravidla). Změnu zdaňovacího období musí subjekt nahlásit správci daně do konce ledna příslušného kalendářního roku. Dosavadní čtvrtletní plátci nemusí změnu oznamovat v případě, že splňují uvedené podmínky tedy především nepřekročili v předchozím roce obrat Kč. Konkrétně pokud v roce 2012 čtvrtletní plátce DPH nepřekročil obrat Kč, nemusí v lednu 2013 oznamovat nic a nadále čtvrtletním plátcem zůstává. betrifft auch Subjekte, die im Ausland angesiedelt sind. Damit dann das Subjekt Quartalszahler werden kann (wahlweise), darf er für das vorausgehende Kalenderjahr keinen höheren Umsatz als CZK haben, darf nicht als unverlässlich bezeichnet sein und selbstverständlich nicht Mitglied einer Steuergruppe sein. Erstmals jedoch kann ein neu registrierter Steuerzahler erst ab Beginn des zweiten Kalenderjahres, nachdem Jahr, in dem er sich registrierte, Quartalszahler sein. (Die Finanzbehörde kann über Ausnahmen von dieser Regel entscheiden). Die Änderung der Steuerperiode hat das Subjekt bis Ende Januar des entsprechenden Kalenderjahres dem Finanzamt mitzuteilen. Der bisherige Quartalszahler muss die Änderung dann nicht mitteilen, wenn die angeführten Bedingungen erfüllt sind d.h. wenn im Vorjahr der Umsatz nicht 10 Mio. CZK überschritt. Konkret, wenn ein Quartalssteuerzahler im Jahre 2012 nicht die Umsatzgrenze von 10 Mio. CZK überschritt, muss er im Januar 2013 nichts melden und bleibt weiterhin Quartalssteuerzahler. entities based abroad. For an entity to become a quarterly payer (based on their own choice), their turnover for the previous calendar year must not exceed CZK 10,000,000, they must not be classified unreliable payer and obviously must not be member of a group. A newly registered payer may become quarterly payer for the first time not earlier than from the beginning of the second calendar year following the year of registration. (Tax administrator may decide on an exception to this rule.) The entity must notify the tax administrator of any change of taxation period before the end of January of the year in question. Current quarterly payers are not required to communicate the change if they fulfil the said conditions that is mainly did not exceed the turnover of CZK 10,000,000 in the previous year. Specifically, if in 2012 a quarterly VAT payer had not exceeded the turnover of CZK 10,000,000, he has no reporting obligation in January 2013, and remains a quarterly payer. Identifikované osoby Identifizierte Subjekte Specified persons Jedná se o zbrusu nový pojem (nahrazující a zároveň rozšiřující pojem osoby identifikované k dani), díky kterému bude dosaženo zjednodušení administrativy u subjektů, kteří se nestávají plátci DPH z důvodu překročení obratu Kč, ale uskutečňují určité aktivity - pořízení zboží z jiného členského státu nebo přijetí služby z jiného členského státu, při kterých mají povinnost odvést daň. Tyto osoby pak mají povinnost odvést daň jen z těchto plnění. Es handelt sich um einen völlig neuen Begriff (der den Begriff eines zur Steuer identifizierten Subjektes ersetzt und gleichzeitig erweitert), dank dem eine Administrationsvereinfachung bei Subjekten erzielt wird, die USt. Zahler nicht wegen einer Überschreitung der 1 Mio. CZK Umsatzgrenze werden, aber gewisse Aktivitäten Warenankauf aus anderen Mitgliedsstaaten oder Leistungserhalt aus anderen Mitgliedsstaaten - verwirklichen, bei denen die Pflicht entsteht, Steuer abzuführen. Diese Subjekte sind dann verpflichtet, Steuer nur aus diesen Leistungen abzuführen. This is a completely new concept (replacing and broadening at the same time the concept of tax specified person) which should help to achieve a simplified administration for entities that do not become VAT payers based on their exceeding the turnover of CZK 1,000,000 but due to their specific activities: purchasing goods from another member state or receiving service from another member state, which entail their obligation to pay tax. The tax obligation of these persons then concerns only these payments. Daňové doklady listinná vs. elektronická podoba Záměrem technické novely zákona o DPH je mimo jiné i zrovnoprávnění listinné a elektronické formy daňových dokladů. Novela nově definuje Steuerbelege Papier- vs. Datenform Tax documents paper vs. electronic form Absicht der technischen Novelle des UStG ist unter anderem auch die Gleichstellung der Papier- und der Datenform von Steuerbelegen. Die The aim of this technical amendment to the Law on VAT is among other things to grant equal validity to both paper and electronic forms of tax

4 pojmy věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost a v nejbližších dnech je očekáváno vydání pokynu Generálního finančního ředitelství, který by měl situaci dále zpřesnit. Novelle definiert neu die Begriffe der Ursprungsglaubwürdigkeit, Inhaltsverletzung und Lesbarkeit und es wird in den nächsten Tagen die Ausgabe der Anweisungen der Generalfinanzdirektion erwartet, die die Situation weiter spezifizieren sollte. documents. The amendment gives new definitions to the concepts of credibility of origin, intactness of content and legibility, and an instruction of the General Directorate of Finance which should give more precision to the situation is expected in the coming days. Náležitosti daňových dokladů Erfordernisse von Steuerbelegen Requirements of tax documents Z hlediska daňových dokladů došlo jen k nepatrným faktickým změnám. Náležitostí dokladu za situace, kdy daň přiznává odběratel, bude nově od roku 2013 údaj daň odvede zákazník. Pokud je osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zároveň oprávněna vystavovat daňový doklad, uvede údaj vystaveno zákazníkem. Zároveň se ruší povinnost doplňování údajů přímo na daňovém dokladu příjemcem při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě resp. zahraniční osobou, při pořízení zboží z jiného členského státu nebo v režimu přenesení daňové povinnosti. Za datum vystavení dokladu při pořízení zboží z jiného členského státu tak již není považováno datum doplnění údajů, ale datum vystavení uvedené vystavitelem. Hinsichtlich der Steuerbelege kam es zu geringfügigen faktischen Änderungen. Erfordernis eines Belegs, wenn die Steuer der Abnehmer bekennt, wird ab 2013 neu die Angabe Steuerabführung durch Kunden sein. Wenn das Subjekt, für das die Leistung erbracht wird, gleichzeitig berechtigt ist, Steuerbelege auszustellen, wird die Angabe vom Kunden ausgestellt angeführt. Gleichzeitig wird bei Leistungserbringen durch ein, in einem anderen Mitgliedsstaat registriertes bzw. ausländisches Subjekt, bei Warenbeschaffung aus anderen Mitgliedsstaaten oder im Steuerpflichtübertragungsregime die Pflicht der Ergänzung von Daten direkt auf dem Steuerbeleg durch den Empfänger aufgehoben Als Belegausstellungsdatum bei Anschaffung von Waren aus einem anderen Mitgliedstaat wird somit nicht mehr als Datum der Datenergänzung betrachtet, aber als das vom Aussteller angeführte Ausstellungsdatum. In terms of tax documents there have only been subtle effective changes. A required information in cases when the tax is declared by the purchaser will since 2013 be: "tax paid by customer". If the person for which the payment is realised is at the same time authorized to issue a tax document, they include the mention: "issued by customer". At the same time, the obligation of the receiver to include information directly in a tax document when a service is provided by a person registered for taxation in another member state, or a foreign person, when procuring goods from another member state, or when the tax obligation is transferred, is lifted. As the date of issue of a document when procuring goods from another member state, it is no more considered the date of filling in information, but the date of issue indicated by the issuer. Zjednodušený daňový doklad Vereinfachte Steuerbelege Simplified tax document Zjednodušený daňový doklad lze nově užívat rovněž pro bezhotovostní platby. Der vereinfachte Steuerbeleg kann neu ebenfalls für bargeldlose Zahlungen genutzt werden. A simplified tax document can now be used also for credit transfers. Evidence pro účely daně z přidané hodnoty Plátce je nově povinen vést v evidenci pro účely DPH u přijatých zdanitelných plnění také daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, s výjimkou plnění, u nichž byly vystaveny zjednodušené daňové doklady. Evidenz zu Zwecken der USt. Der Steuerzahler ist neu verpflichtet, in der USt.-Evidenz bei erhaltenen Steuerleistungen auch die UID des Subjektes zu führen, das die Leistung erbringt, mit Ausnahme der Leistungen, bei denen vereinfachte Steuerbelege ausgestellt wurden. Records for value added tax purposes A payer is now obliged, in records kept for VAT purposes for received taxable payments, to include also the VAT number of the person effectuating the payment, with the exception of payments for which simplified tax documents were issued.

5 Plátce, který, pořizuje zboží z jiného členského státu, je povinen rovněž vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty hodnotu pořízeného zboží v členění na pořízení zboží z jednotlivých členských států. Der Steuerzahler, der Waren aus einem anderen Mitgliedstaat beschafft, ist verpflichtet, in der USt.- Evidenz auch den Wert der beschafften Ware aufgegliedert in die einzelnen Mitgliedstaaten zu führen. A payer procuring goods from another member state is now also obliged, in records kept for VAT purposes, to state the value of procured goods filed by procurements of goods from individual member states. Povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty Podnikatelé, kteří nevedou účetnictví, budou nově povinně přiznávat daň z přijaté platby (dosud dobrovolně). Pflicht, die Steuer zum Tag des Zahlungseingangs zu bekennen Die Unternehmer, die keine Buchhaltung führen, werden neu verpflichtet sein, die Steuer aus erhaltener Zahlung abzuführen (bisher freiwillig). Obligation to file a tax return as of the day of reception of payment Businesses that do not keep books will now be obliged to file a tax return for received payments (was optional up to now). Osvobození při prodeji nemovitosti Lhůta pro osvobození od daně se prodlužuje ze tří na pět let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data prvního užívání. Prodloužení se netýká nemovitostí nabytých před účinností novely. Plátce se zároveň může rozhodnout, že i po uplynutí lhůty uplatní při prodeji DPH a zachrání si tak nárok na odpočet daně. Steuerfreistellung bei Immobilienverkauf Die Frist für die Steuerfreistellung verlängert sich von drei auf fünf Jahre ab Ausgabe der ersten Kollaudierungszustimmung oder ab Datum der ersten Inbetriebnahme. Die Verlängerung betrifft nicht Immobilien, die vor der Novellenwirksamkeit erworben wurden. Der Steuerzahler kann sich gleichzeitig entscheiden, dass er auch nach Fristablauf beim Verkauf die USt. anwendet und somit den Anspruch auf Steuerabzug rettet. Exemption for real property sale The tax exemption period is extended from three to five years starting with the issue of the first final building approval or the date of first use. The extension does not apply to property acquired before the coming into force of the amendment. The payer may still decide to apply VAT to the sale of the property after the elapse of this period, to keep his entitlement to tax deduction valid. Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku Při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku nadále zůstává místem plnění místo, kde osoba, které je služba poskytnuta, dopravní prostředek skutečně fyzicky přebírá (jde pouze o novou formulaci v novele). U poskytnutí jiného než krátkodobého nájmu dopravního prostředku osobě nepovinné k dani, je však nově místem plnění místo, kde má tato nepovinná osoba nájemce sídlo (dosud by bylo použito základní pravidlo z 9, zákona o DPH, takže by místem plnění bylo sídlo pronajímatele). Výjimkou je poskytnutí jiného než krátkodobého nájmu rekreační lodi osobě nepovinné k dani, kde je místem plnění rovněž jako v případě krátkodobého nájmu místo, kde tato osoba loď skutečně fyzicky přebírá za podmínky, že pronajímatel má v tomto místě sídlo. Leistungsort bei Verkehrsmittelmiete Bei kurzfristiger Miete von Verkehrsmitteln bleibt auch weiterhin Leistungsort der Ort, wo das Subjekt, dem die Leistung erbracht wird, das Verkehrsmittel tatsächlich physisch übernimmt (es geht nur um eine neue Formulierung in der Novelle). Bei anderen als kurzfristigen Mieten von Verkehrsmitteln an ein nicht steuerpflichtiges Subjekt ist jedoch neuerdings Leistungsort der Ort, wo das nicht steuerpflichtige Subjekt Mieter seinen Sitz hat (bisher wurde die Grundregel des ) UStG genutzt, wo Leistungsort der Sitz des Vermieters war). Ausnahme ist die andere als kurzfristige Miete eines Erholungsschiffs an ein nicht steuerpflichtiges Subjekt, wo Leistungsort ebenfalls, wie im Fall von kurzfristigen Mieten, der Ort ist, wo das Subjekt das Schiff tatsächlich physisch übernimmt, zu der Be- Place of performance of provision of lease of a transport vehicle For provisions of short-term lease of transport vehicles, the place of performance remains the place where the person receiving the service actually physically receives the vehicle (the amendment only reformulates provisions of the law). However, for other than short-term leases of transport vehicles to a person not obliged to taxation, the place of performance is now the address of this not obliged person lessee (so far, the fundamental provision of 9 of the Law on VAT has applied, that is the place of performance would be the place of business of the lessor. An exception occurs in the event of other than short-term lease of a pleasure boat to a person not obliged to taxation where the place of performance is, as in the case of a short-term lease, the place where this person actually

6 dingung, dass der Vermieter an diesem Ort seinen Sitz hat. physically receives the boat, on the condition that this place is the place of business of the lessor. Závazné posouzení zatřídění zboží podle 92c Od roku 2013 bude možné také požádat o závazné posouzení, zda se u daného zboží použije či nepoužije režim přenesení daňové povinnosti podle 92c tj. dodání odpadů a šrotu. Verbindliche Beurteilung von Warenklassifizierung lt. 92c Ab 2013 wird es möglich sein, eine verbindliche Beurteilung zu beantragen, ob bei der entsprechenden Ware das Steuerübertragungsregime lt. 92c, d.h. Lieferung von Abfall und Schrott, angewandt wird oder nicht. Binding evaluation of goods classification according to 92c Starting with 2013, a binding evaluation may be requested whether a transfer of tax obligation is used for specific goods, in compliance with 92c i.e. supply of waste and scraps. Podávání přiznání k DPH výhradně elektronicky S účinností od bude dle technické novely DPH každý plátce povinen podávat přiznání k DPH výhradně elektronicky. Výjimkou jsou fyzické osoby s obratem do Kč za předcházejících 12 měsíců. USt.- Erklärungseingabe nur elektronisch Mit Wirksamkeit ab wird lt. der technischen Novelle des UStG jeder Steuerzahler verpflichtet sein, die Umsatzsteuererklärung ausschließlich elektronisch zu stellen. Eine Ausnahme bilden natürliche Personen mit Umsatz bis zu CZK für die vorausgehenden 12 Monate. Filing VAT tax returns strictly by electronic way Starting with 2013, a binding evaluation may be requested whether a transfer of tax obligation is used for specific goods, in compliance with 92c i.e. supply of waste and scraps. Změny v zákoně o daních z příjmů Änderungen im EStG. Modifications to the Law on Income Taxation Solidární zvýšení daně Solidarische Steueraufstockung Solidarity increase of tax Nově je zavedeno solidární zvýšení daně (od roku 2013 do konce roku 2015) ve výši 7% z kladného rozdílu mezi součtem příjmů ze zaměstnání a základu daně z podnikání a 48 násobkem průměrné mzdy (pro rok 2013 jde o částku Kč, tj. měsíčně Kč). Každý poplatník, na kterého se vztahuje solidární zvýšení daně je povinen podat přiznání k dani z příjmů. Solidární zvýšení daně se uplatňuje již při výpočtu záloh v zaměstnání. Neuerdings wird eine solidarische Steueraufstockung (2013 Jahresende 2015) in Höhe von 7% aus der positiven Differenz zwischen der Summe der Einkommen aus Beschäftigung und der Steuergrundlage aus Unternehmen und dem 48 fachen des Durchschnittsgehalts (für 2013 handelt es sich um einen Betrag von CZK, d.h. monatlich um CZK.) eingeführt. Jeder Steuerzahler, auf den sich sie solidarische Steueraufstockung bezieht, ist verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung zu stellen. Die solidarische Steueraufstockung wird schon bei der Berechnung der Steueranzahlungen im Arbeitsverhältnis angewandt. A solidarity increase of tax is newly instituted (starting with 2013, until the end of 2015), amounting to 7% of the positive difference between the sum of income from employment and tax assessment base of conducting business, and the average wage multiplied by 48 (for 2013 this equals to CZK 1,242,432, that is CZK 103,536 per month). Every payer affected by the solidarity increase of tax is obliged to file an income tax return. The solidarity increase of tax is already applied at the calculation of prepayments from employment. Omezení výše uplatnitelných paušálních výdajů Výše paušálních výdajů bude od roku 2013 omezena. Konkrétně u příjmů s paušálem 40 %, tj. z jiného podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (např. příjmy znalců, tlumočníků a nezávislá povolání - architekt, Höheneinschränkung bei steuerwirksamen Kostenpauschalen Die Höhe der Kostenpauschale wird ab 2013 eingeschränkt. Konkret wird bei Einkommen mit einer Pauschale von 40%, d.h. aus anderen Unternehmen und andere selbständiger Tätigkeit (z.b. Einkommen von Sach- Limits to the sum of applicable flat rate expenses deduction The sum of flat rate expenses deduction will be limited, starting with Specifically, for incomes where the flat rate of 40% applies, that is from other business activities and other self-employment activities (e.g.

7 právník, lékař, daňový poradce atd.), bude výše výdajů omezena absolutní částkou Kč. U příjmů s paušálem 30 %, tj. u pronájmu, bude nastaven maximální limit výdajů Kč. gutachtern, Dolmetschern, und unabhängigen Berufen - Architekt, Rechtsanwalt, Arzt, Steuerberater, usw.) die Kostenhöhe mit einem absoluten Betrag von CZK beschränkt. Bei Einkommen mit einer Pauschale von 30%, d.h. Vermietung, wird ein Höchstbetrag von CZK festgelegt. incomes of court experts, interpreters and independent professions architects, lawyers, physicians, tax advisers, etc.), expense deduction will be limited by the absolute amount of CZK 800,000. For incomes where the flat rate of 30% applies, that is renting, the maximum limit of expense deduction will be set to CZK 600,000. Zrušení slevy na manželku a daňového zvýhodnění pro paušalisty Pokud poplatník uplatní u příjmů z podnikání nebo příjmů z pronájmu výdajový paušál a součet příjmů (u kterých byl paušál použit) je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže si poplatník uplatnit slevu na manželku, ani daňové zvýhodnění na dítě. Aufhebung der Steuersenkung bzgl. Ehepartner und Steuerbegünstigung für Pauschalanwender Sofern der Steuerzahler bei Einkommen aus Unternehmen oder Einkommen aus Vermietung die Kostenpauschale anwendet und die Einkommenssumme (zu denen die Kostenpauschale appliziert wird) ist höher als 50% der Steuergesamtgrundlage, kann dieser Steuerzahler weder die Ehepartnersteuersenkung noch die Kindersteuerbegünstigung anwenden. Cancellation of the deduction on spouse and of tax benefits for "flatratists" If a payer makes use of an expense deduction flat rate for incomes from business activities or for incomes from renting, and the sum of the income (for which the flat rate has been used) exceeds 50% of total tax assessment base, the payer may not use a deduction on spouse or a child tax benefit. Zrušení slevy na poplatníka pro důchodce Základní slevu na poplatníka nebude moci od počátku roku 2013 uplatnit poplatník, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod. Tato úprava je však dočasná platí do konce roku Aufhebung der Steuersenkung für Rentner Die grundlegende Steuersenkung für Zahler wird ab Jahresbeginn 2013 der Zahler nicht geltend machen können, der zum 1. Januar der Steuerperiode Altersrente in Anspruch nimmt. Diese Regelung jedoch ist befristet bis Jahresende Cancellation of the per payer deduction for pensioners Starting with 2013, the basic deduction per payer will not be applicable to a payer who as of 1 January of the tax period receives old age pension. However, this amendment applies temporarily until the end of Srážková daň nerezidentů Quellensteuer bei Nichtresidenten Withholding tax for non-residents Zvláštní sazba daně z příjmů bude zvýšena na 35 % u těch nerezidentů, jejichž domicil se nachází v zemi, se kterou Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Jedná se o příjmy z poskytnutých služeb na území ČR, z nezávislých povolání vykonávaných na území ČR, licenční poplatky, úroky, podíly na zisku a další příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Der Sondersatz der Einkommensteuer wird auf 35% bei den Nichtresidenten aufgestockt, deren Domizil sich in einem Land befindet, mit dem die Tschechische Republik kein DBA abgeschlossen hat. Es handelt sich um Einkommen aus erbrachten Leistungen auf dem Gebiet von Tschechien, aus unabhängigen Berufen, die auf dem Gebiet von Tschechien ausgeübt wurden, Lizenzgebühren, Zinsen, Dividendenanteile und weitere Einkommen, die aus Quellen auf dem Gebiet von Tschechien hervorgehen. Special income tax rate will be increased to 35% for those nonresidents whose domicile is in countries which the Czech Republic has not agreed on a double taxation treaty with. It applies to incomes from services provided in the territory of the Czech Republic, from independent professions practised in the territory of the CR, licence fees, interests, profit shares, and other incomes arising from sources in the territory of the Czech Republic.

8 Zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí Sazba daně z převodu nemovitostí bude od roku 2013 zvýšena z 3 % na 4 %. Grundübertragungssteueraufstockung Die Grundübertragungssteuer wird ab 2013 von 3 % auf 4 % angehoben. Increase of rate of the property transfer tax The rate of the property transfer tax will increase from 3% to 4% in Změny ve výpočtu pojistného na zdravotní pojištění S účinností od ledna 2013 do konce roku 2015 bude zrušen maximální vyměřovací základ při výpočtu pojistného na zdravotní pojištění. Znamená to, že poplatníci s vyššími příjmy budou pojistné platit z celého vyměřovacího základu. Při platnosti superhrubé mzdy se tím zvýší i zdanění daní ze závislé činnosti. Änderung in der Krankenversicherungsberechnung Mit Wirksamkeit ab Januar 2013 bis Jahresende 2015 wird die Höchstgrenze für die Berechnungsgrundlage bei der Krankenversicherungsberechnung aufgehoben. Das bedeutet, dass Zahler mit höheren Einkommen die Versicherung aus dem gesamten Einkommen zahlen werden. Bei einer Gültigkeit des Superbruttogehalts erhöht sich auch die Lohnbesteuerung. Modifications to calculations of health insurance payments Taking effect from January 2013 to the end of 2015, the maximum assessment basis for calculating health insurance payments will be cancelled. This means that payers with higher incomes will be paying the insurance premiums based on the full assessment basis. While the concept of super gross salary is valid, taxation on employment activity will also be affected. Finanční správa v roce 2013 Finanzverwaltung im Jahre 2013 Financial administration in 2013 Od nového roku nabývá účinnosti zákon o Finanční správě ČR, který mění stávající soustavu územních finančních orgánů. Nově ji nahradí orgány Finanční správy, tedy Generální finanční ředitelství, čtrnáct finančních úřadů, Specializovaný finanční úřad a Odvolací finanční ředitelství v Brně pro celou Českou republiku. Finanční úřady nově získají krajskou územní působnost. Sídla úřadů budou v krajských městech a v Praze. Územní pracoviště finančního úřadu pak vzniknou na všech místech, kde sídlí dosavadní finanční úřady. Ab dem neuen Jahr wird das Gesetz über die Finanzverwaltung der TschR gültig, welches das gegenwärtige System der gebietszuständigen Finanzorgane ändert. Diese werden durch Organe der Finanzverwaltung ersetzt, also durch die Generalfinanzdirektion, vierzehn Finanzämter, ein spezialisiertes Finanzamt und das Berufungsfinanzamt in Brünn für die gesamte Tschechische Republik. Die Finanzämter erhalten somit neuerdings Regionswirksamkeit. Der Sitz der Ämter wird sich in den Regionshauptstädten und in Prag befinden. Territoriale Dienststellen des Finanzamtes entstehen dann an allen Stellen, wo die bisherigen Finanzämter angesiedelt waren. Beginning with the new year, the law on Financial administration of the CR comes into force, changing the current system of regional financial authorities. It is being replaced by bodies of financial administration, that is the General Directorate of Finance, fourteen revenue offices, the Specialized Revenue Office, and an Appeal Directorate of Finance in Brno for the whole of the Czech Republic. Revenue offices will now gain regional operational authority. Seats of the offices will be in regional capitals and in Prague. Local departments of the Revenue Office will be created at all sites where current revenue offices reside. Doručení písemností v rámci jednoho finančního úřadu (např. Praha 1 až 10) tak bude rovnocenné bez ohledu na to, na jaké územní pracoviště bude doručeno. Pokud jde o platbu daní, budou zřízena nová čísla bankovních účtů pro platby. Die Zustellung von Schriftstücken im Rahmen eines Finanzamtes (z.b. Prag 1 und Prag 10) werden somit gleichwertig sein, ohne Rücksicht darauf, an welche konkrete Dienstelle zugestellt wurde. Bezüglich der Steuerzahlungen werden neu Bankkontennummern eingerichtet. Mail delivery within one revenue office (e.g. Prague 1 to 10) will thus have equal validity regardless on to which local department it will have been delivered. As for tax payment, new bank accounts for payments will be established. Zpracováno k Bearbeitet zum Accurate as of 1st January 2013

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

The CEE Law Firm. Alert: Daňové novinky 2013/ Tax News 2013 Česká republika / The Czech Republic: 10. února, 2013/ February 10, 2013

The CEE Law Firm. Alert: Daňové novinky 2013/ Tax News 2013 Česká republika / The Czech Republic: 10. února, 2013/ February 10, 2013 The CEE Law Firm Alert: Daňové novinky 2013/ Tax News 2013 Česká republika / The Czech Republic: 10. února, 2013/ February 10, 2013 PETERKA & PARTNERS www.peterkapartners.com Rok 2013 přináší v oblasti

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Řetězové transakce. 12. listopadu 2013. Erika Gorčíková

Řetězové transakce. 12. listopadu 2013. Erika Gorčíková Řetězové transakce 12. listopadu 2013 Erika Gorčíková Řetězové obchody znázornění a ZDPH transakce, kdy je zboží přeprodáváno několika subjekty mezi sebou, přičemž toto zboží je odesláno výrobcem, resp.

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Petr Toman, Senior Tax Manager 29. dubna 2009 TAX Spory s finančním úřadem v oblasti vozového parku Daň z přidané hodnoty uplatnění odpočtu DPH použití automobilu

Více

Steuerliche Neuigkeiten für 2015. Sehr geehrte Geschäftsfreunde,

Steuerliche Neuigkeiten für 2015. Sehr geehrte Geschäftsfreunde, TAX INFO 2014/2 Newsletter for the Czech Republic Ing. Libor Kadlec Ing. Radko Matyáš Ing. Alžběta Pokorná Daňové novinky pro rok 2015 Vážení klienti, počátkem nového roku 2015 vejde v účinnost opět ne

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en)

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 080404/EU XXV. GP Eingelangt am 16/10/15 Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 VERMERK Absender: Herr Dr. Martin Povejšil, Botschafter,

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Gesetzesänderungen in Tschechien: Newsletter unseres Partners CCS-Group

Gesetzesänderungen in Tschechien: Newsletter unseres Partners CCS-Group Gesetzesänderungen in Tschechien: Newsletter unseres Partners CCS-Group Newsletter for the Czech Republic CCS Consulting, s.r.o. CCS Audit, s.r.o. Ruţička, Srp & Partners s.r.o., advokátní kancelář Palác

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 12 5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 5.1 OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY - MITTEILUNG EINER PHYSISCHEN PERSON o dočasném nebo příležitostném výkonu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Právo a podnikání 1/2013

Právo a podnikání 1/2013 Právo a podnikání 1/2013 Přehled nejdůležitějších změn týkajících se daní od 1. 1. 2013 Ing. Jana Kunešová, daňový poradce kunesova@jkraudit.cz Jak se již stalo u našich zákonodárců zvykem, jsou důležité

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice International and Comparative Law Review No. 13/2005 IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice Mgr. Alena Hálková, JUDr. Václav Novotný V České republice existuje soustava

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

I N F O R M A T I O N

I N F O R M A T I O N I N F O R M A T I O N about the way of the economic operators registration and assignment of the EORI number in the Czech Republic The Commission Regulation No. 312/2009 which amends the Commission Regulation

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Změny v oblasti daní od 1.1.2013 Vážení klienti, dovolte nám popřát vám všem vše nejlepší a spoustu osobních a pracovních úspěchů

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

Daňová povinnost českého plátce DPH v souvislosti s dodávkami zboží a služeb v rámci EU a třetích zemí

Daňová povinnost českého plátce DPH v souvislosti s dodávkami zboží a služeb v rámci EU a třetích zemí Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Daňová povinnost českého plátce DPH v souvislosti s dodávkami zboží a služeb v rámci EU a třetích zemí Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Petr

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Anlage zum Pelletieren / Pellet line / Peletovací linka Marke und Typ / Značka a typ: MGL 400 Baujahr / Rok výroby: 2011 Hersteller / Výrobce:

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Newsletter. Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013

Newsletter. Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013 Daňové, účetní a právní novinky Newsletter Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013 Osnova: Novinky ve finanční správě Důchodové spoření tzv. Opt-out Změny zákona o DPH Daň z převodu nemovitostí Upozornění

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Návrh řešení DPH ve vybrané střední škole. Bc. Jana Táborská

Návrh řešení DPH ve vybrané střední škole. Bc. Jana Táborská Návrh řešení DPH ve vybrané střední škole Bc. Jana Táborská Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tato práce se zabývá návrhem řešení DPH ve vybrané střední škole. V první části se pojednává o obecné problematice

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem

Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem I N S T I T U T P R O D E M O K R A C I I A E K O N O M I C K O U A N A L Ý Z U projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. I N S T I T U T F O R D E M O C R A C Y A N D E C O N O M I C A N A L

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Vliv zvýšených paušálních výdaj na da ovou povinnost podnikatel fyzických osob Ing. Hana ermáková, rok 2005 od roku 2006. zvýšení paušálních výdaj P

Vliv zvýšených paušálních výdaj na da ovou povinnost podnikatel fyzických osob Ing. Hana ermáková, rok 2005 od roku 2006. zvýšení paušálních výdaj P Vliv zvýšených paušálních výdajů na daňovou povinnost podnikatelů fyzických osob Ing. Hana Čermáková, odborný asistent JČU Č. Budějovice, Zemědělská fakulta, katedra účetnictví a financí Cílem novely zákona

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 12 PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 Obr./Abb. 1 Vyhláška z 1.11.1759 se vzory poukázek (80 %), REK. Ausgabeedikt vom 1.11.1759 mit Formularen (80 %), REK. 17 VÍDEŇSKÁ MĚSTSKÁ BANKA WIENER-STADT-BANCO

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_16_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Zdaňovací období: je kalendářní měsíc, plátce se může rozhodnout,

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte O firmě / About / Gessellschaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu DPH u příspěvkové organizace Ilona Stránská Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee service on 2nd week of January with 512kbs it was satisfactory

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 11 strana 1/8 11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Ing. Ondřej Burian, Ing. Jan Zábrodský Za účelem zvýšení přehlednosti zákona byly 10d a

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

The CEE Law Firm. Alert: Daňové novinky 2014/ Tax News 2014 Česká republika / The Czech Republic: 6. srpna, 2014/ August 6, 2014

The CEE Law Firm. Alert: Daňové novinky 2014/ Tax News 2014 Česká republika / The Czech Republic: 6. srpna, 2014/ August 6, 2014 The CEE Law Firm Alert: Daňové novinky 2014/ Tax News 2014 Česká republika / The Czech Republic: 6. srpna, 2014/ August 6, 2014 PETERKA & PARTNERS www.peterkapartners.com Dovolujeme si Vám zaslat daňové

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx Standardní záruka Standardní produkty (Enterprise)» Switches» Routers» Converters» NICs, SFPs Operátorské produkty (NSP)» imgs» imaps» 3rd party (Extricom) Bez registrace 2 roky od prodeje koncovému zákazníkovi

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více