Bezpečný výkon práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečný výkon práce"

Transkript

1 Bezpečný výkon práce Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát 1 Title: Safety execution of work Anotace: Cílem příspěvku bude snaha o základní rozbor platné právní úpravy českého systému odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání z pohledu odpovědnosti zaměstnavatele. Současná podoba právní úpravy v České republice nastoluje několik otázek souvisejících s pojistným principem, jehož praktická podoba by měla být změněna, avšak od roku 2006 je účinnost nové právní úpravy doposud odkládána. Bude tedy zhodnocena současná a plánovaná podoba tohoto systému pojištění z pohledu praxe. Annotation: The aim of the contribution is to describe the valid legal adjustment of the Czech system of worker s compensation of work accident and occupational diseases from the point of view of responsibility of employer. Nowadays legislation in the Czech Republic open some problems of injury system, which should be changed, from the year 2006 is the new legislation prepared but not in power. Therefore there will be evaluated the nowadays and the future form of the injury system from the practical view. Klíčová slova: pracovní úraz, nemoc z povolání, odškodnění zaměstnance, odpovědnost zaměstnavatel, škoda na zdraví, pojištění Key words: work accident, occupational disease, worker s compensation, responsibility of employer, industrial injury, insurance 1 Vysoká škola Karlovy Vary o. p. s., web: Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

2 Úvod Podstata právní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání historicky vždy souvisela a souvisí s odpovědností zaměstnavatele. Praktickou otázkou zůstává, jak je koncipována míra zajištění této odpovědnosti zaměstnavatele pro udržení jistoty zaměstnanců spočívající v garanci práva na odškodnění. Jak významná je tato problematika demonstrují základní statistické údaje čítající počty pracovních úrazů a jejich závažnost. V roce 2013 bylo v České republice evidováno pracovních úrazů s pracovní neschopností, přičemž z toho bylo závažných vyžadujících hospitalizaci postiženého delší než 5 dnů a 113 bylo smrtelných pracovních úrazů. 2 Právo zaměstnance na uspokojivé a zdraví neohrožující pracovní podmínky garantuje již naše Listina základních práv a svobod v článku 28, z. č.2/1993 Sb., v platném znění (dále jen LZPS). Dále je pak garantováno právo občanů na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci v článku 30 odst. 1 variantě druhé LZPS a právo každého na ochranu zdraví a právo občanů na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného pojištění v článku 31 LZPS. Zaměstnavatel odpovídá vždy za škodu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání vůči zaměstnancům v pracovním poměru a vůči těm, kteří pracují na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), 366 a násl. zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění (dále jen ZP). Předpokladem odpovědnosti zaměstnavatele (ZV) jsou existence pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, vznik škody zaměstnanci (ZN) nebo jeho pozůstalým, a příčinná souvislost mezi tímto úrazem nebo nemocí a vznikem škody. 3 Názorně si lze vztah příčinné souvislosti ukázat v následujícím obrázku. Obrázek č. 1 : Předpoklad odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu (vlastní zpracování autorky) Pracovní úraz/nemoc z povolání ŠKODA ZN, pozůstalých Příčinná souvislost 2 FOLTISOVÁ, Ivona. Pracovní úrazovost v ČR v roce 2013 a výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za 1. pololetí roku 2014: Tisková zpráva MPSV a SÚIP. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 3 Josef Hochmann v KOTTNAUER, Antonín et al. Zákoník práce: komentář s judikaturou : podle stavu k 1. lednu 2012, včetně novely účinné k 1. dubnu Vyd. 1. Praha: Leges, 2012, 1087 s. Komentátor. ISBN , str. 997

3 Kapitola 1: Bezpečnost a ochrana zdraví při prácí (BOZP), pracovní úraz a nemoc z povolání v roce 2015 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen BOZP) 4 je obecně vnímán jako pojem vyjadřující takový stav pracovních podmínek, které vylučují působení nebezpečných a škodlivých faktorů pracovního procesu na zaměstnance. Právo tak vytváří předpoklady, aby práce byla vykonávána za takových podmínek, které nebudou ohrožovat životy a zdraví zaměstnanců nebo alespoň aby bylo jejich ohrožení minimalizováno. Právní institut BOZP proto chápeme jako: souhrn práv a povinností účastníků pracovněprávních vztahů, jakož i orgánů dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a právních institutů, které směřují k zabezpečení opatření a technických zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5 Ustanovení 105 ZP stanoví zvláštní povinnosti zaměstnavatelů při pracovních úrazech a nemocech z povolání, které doplňuje institut odpovědnosti zaměstnavatele. Oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je věnována rovněž pozornost na úrovni Evropské unie. Podle článku 153 Smlouvy o založení EU 6 ve znění Lisabonské smlouvy je kladen důraz na zlepšování pracovního prostředí k ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků a podle článku 156 na podporu spolupráce členských států mimojiné v oblastech ochrany před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a ochrany zdraví při práci. 7 Pracovní úraz Posouzení, zda určité poškození zdraví je v praxi pracovním úrazem, je otázkou právní. Je potřeba zkoumat, zda zjištěné skutkové okolnosti, za nichž k poškození zdraví došlo, naplňují skutkovou podstatu 380 ZP. Lze říci, že je tak prakticky vyloučeno, aby byl znalec lékař dotazován, zda určitý úraz je úrazem pracovním. Součinnosti s lékařem se však nelze v praxi vyhnout při posouzení, zda k poškození zdraví došlo v příčinné souvislosti se zjištěným úrazovým dějem. 8 Definice pojmu pracovní úraz 9 vychází z ustanovení 380 ZP, přičemž jde o poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, 4 Doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. v GALVAS, Milan et al. Pracovní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 752 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č ISBN , str Doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. v GALVAS, Milan et al. Pracovní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 752 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č ISBN , str EUROPA.EU. Evropská unie: EU [online]. [cit ]. Dostupné z:http://europa.eu/index_cs.htm 7 Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. v BĚLINA, Miroslav et al. Pracovní právo. 5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xxxv, 599 s. Beckovy právnické učebnice. ISBN , str JUDr. Zdeněk Novotný v BĚLINA, Miroslav et al. Zákoník práce: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, xxi, 1063 p. ISBN , str ZP, z. č. 262/2006 Sb., nově pravděpodobně ustanovení 10 ZUrazPoj

4 náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů 10 nebo v přímé souvislosti s ním 11. Nebo působením vlastní tělesné síly podle ustanovení 10 odst. 1 ZUrazPoj, z.č. 266/2006 Sb. Jako pracovní úraz se považuje rovněž úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. Pracovním úrazem však není úraz, který utrpěl zaměstnanec na cestě do zaměstnání a zpět. Problémy mohou nastávat v praxi zejména při služebních cestách. Činnost, která je předmětem pracovní cesty, je vždy plněním pracovních úkolů 12. K tomu lze uvést jeden nedávný rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 13 ze dne , sp. zn. 21 Cdo 4834/2010: Ubytuje-li se zaměstnanec v obci, která je předmětem pracovní cesty, a z místa ubytování jde na pracoviště do budovy určené k plnění pracovních úkolů, pak poškození zdraví, které zaměstnanec utrpí cestou z místa ubytování na toto pracoviště nebo cestou zpět, nelze považovat za pracovní úraz. Jde-li o tmelení kolektivu na výjezdních cestách, i zde je nutné řešit vždy individuálně každé poškození zdraví a posuzovat, zda šlo nebo nešlo o plnění pracovních úkolů 14. Nemoc z povolání Nemocí z povolání se rozumí nemoc vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických faktorů nebo jiných škodlivých faktorů souvisejících s prací, pokud je uvedena v seznamu nemocí z povolání a pokud vznikla za podmínek, za nichž nemoc z povolání vzniká, a dosáhla klinického stupně závažnosti, který je jako nemoc z povolání uznáván. Za nemoc z povolání se považuje i nemoc vzniklá před jejím zařazením do seznamu nemocí z povolání, a to od jejího zařazení do seznamu a za dobu nejvýše 3 let před jejím zařazením do seznamu. Nemocemi z povolání jsou nemoci uvedené ve zvláštním právním předpisu, kterým je nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 15. Pro rok 2015 vstoupilo v účinnost nové nařízení vlády č. 168/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Vzhledem k tomu, že se v praxi objevují zcela nové nemoci mající původ ve výkonu práce, a v důsledku vývoje vědeckého poznání, schválila Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rámci Národního akčního programu BOZP pro období opatření, které uložilo příslušným orgánům a organizacím provádět revize seznamu nemocí z povolání ve dvouletých intervalech. Smyslem měněné právní úpravy je na základě téměř tříletých 10 Plnění pracovních úkolů, 273 ZP. 11 Přímá souvislost s plněním pracovních úkolů, 274 ZP. 12 JUDr. Martin Mikyska v ŠUBRT, Bořivoj et al. Abeceda mzdové účetní... Olomouc: ANAG, 2014, 607 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN , str. 594, MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání: podle právního stavu k...olomouc: ANAG, 2010, 599 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN , str NEJVYŠŠÍ SOUD. [online]. [cit ]. Dostupné z: 14 Lze doporučit rovněž rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 21 Cdo 5060/2007, k pořádání sportovních her zaměstnavatelem rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 21 Cdo 2259/2011, a k obdobné problematice rovněž Nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. IV. ÚS 3782/11, ÚSTAVNÍ SOUD. [online]. [cit ]. Dostupné z: odst. 1 ZUrazPoj, z. č. 266/2006 Sb., zatím neúčinný

5 zkušeností s aplikací novelizovaného seznamu nemocí z povolání seznam aktualizovat v návaznosti na vývoj techniky i vědeckého poznání v oblasti medicíny. Uznávání nemocí z povolání pro účely úrazového pojištění provádějí specializovaná zdravotnická zařízení stanovená zvláštním právním předpisem, vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, v platném znění, zejména ve znění vyhlášky č. 38/2005 Sb. Odškodnění v pracovněprávních vztazích Druhy náhrad upravuje 369 odst. 1 ZP. Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, povinen poskytnout zaměstnavatel náhradu za: a) ztrátu na výdělku, b) bolest a ztížení společenského uplatnění, c) účelně vynaložené náklady spojené s léčením, d) věcnou škodu. Druhy náhrad pro pozůstalé při úmrtí zaměstnance upravuje 375 odst. 1 ZP. Zemře-li zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, je zaměstnavatel povinen v rozsahu své odpovědnosti poskytnout: a) náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jeho léčením, b) náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem, c) náhradu nákladů na výživu pozůstalých, d) jednorázové odškodnění pozůstalých, e) náhradu věcné škody. Jednorázové odškodnění pozůstalých při smrtelném pracovním úrazu je zakotveno v 378 odst. 1 ZP. Jednorázové odškodnění pozůstalých přísluší pozůstalému manželovi a nezaopatřenému dítěti, a to každému ve výši nejméně Kč; rodičům zemřelého zaměstnance, jestliže žili se zaměstnancem v domácnosti, v úhrnné výši nejméně Kč. Jednorázové odškodnění ve výši nejméně Kč přísluší i v případě, že se zemřelým zaměstnancem žil v domácnosti pouze jeden rodič. DÁVKY z připravovaného systému úrazového pojištění zakotvené v 17 Z UrazPoj, z. č. 266/2006 Sb., doposud neúčinný právní předpis. Z úrazového pojištění měly být poskytovány tyto peněžité dávky: a) úrazový příplatek, b) úrazové vyrovnání, 19 Z UrazPoj Zaměstnanec má při poškození zdraví nárok na jednorázové úrazové vyrovnání, pokud míra jeho poškození zdraví přesahuje 10 % a nedosahuje 33 %, c) úrazová renta, 20 ZUrazPojZaměstnanec má při poškození zdraví nárok na úrazovou rentu, pokud míra poškození jeho zdraví činí nejméně 33 %, d) bolestné, e) příspěvek za ztížení společenského uplatnění, f) náhrada nákladů spojených s léčením, g) náhrada nákladů spojených s pohřbem, h) jednorázový příspěvek pozůstalému, i) úrazová renta pozůstalého. Z úrazového pojištění může být, za podmínek stanovených zákonem, poskytnuta i věcná dávka ve formě rehabilitace v úrazovém pojištění. Dále 27 odst. 1 nového zákona o úrazovém pojištění ZUrazPoj upravuje jednorázový příspěvek pozůstalému, kdy měl náležet pozůstalému manželovi a nezaopatřenému dítěti, a to každému ve výši Kč; rodičům zemřelého zaměstnance, jestliže žili se zaměstnancem v domácnosti, v úhrnné výši Kč.

6 Hmotné zabezpečení práva sociálního zabezpečení povinné či dobrovolné systémy Pozůstalostní důchody (vodvský/vdovecký, sirotčí důchod) a invalidní důchod upravuje zákon o důchodovém pojištění, z. č. 155/1995 Sb., v platném znění/zdp a k němu vydaná prováděcí vyhláška č. 359/2009 Sb. o posuzování invalidity. Zraněný práce neschopný zaměstnanec je dále hmotně zabezpečen dávkami nemocenského pojištění a to především nemocenským vypláceným na základě zákona o nemocenském pojištění, z. č. 187/2006 Sb., v platném znění/znp. Z. č. 340/2006 Sb. upravuje tzv. zaměstnanecké penzijní systémy fungující v Evropě. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 ze dne a prováděcí č. 987/2009 ze dne koordinace systémů sociálního zabezpečení členských států. Kompetentní instituce komunikují mezi sebou i v oblasti pojištění pro případ odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v závislosti na druhu systému. Dlouhodobá nezpůsobilost vykonávat ze zdravotních důvodů dosavadní práci V důsledku utrpěného úrazu s trvalými následky může zaměstnanec přijít o své zaměstnání, neboť jde o výpovědní důvod podle 52 písm. d) ZP. Nesmí-li zaměstnanec dále konat práci pro pracovní úraz, onemocnění nebo ohrožení nemocí z povolání, dosáhl-li na pracovišti nejvyšší přípustné hranice. Zaměstnanci náleží v takovém případě nárok na odstupné podle 67 ZP ve výši nejméně 12ti násobku průměrného výdělku. Odstupné nenáleží, zprostí-li se zaměstnavatel své odpovědnosti 16. Zdravotní důvody výpovědi dané zaměstnavatelem, nejde-li o pracovní úraz, upravuje 52 písm. e) ZP, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci, pak je to bez odstupného a odškodnění úrazu v rámci pracovněprávních vztahů. Fyzická osoba se však může domáhat náhrady škody na zdraví v občanskoprávním řízení 17. Kapitola 2: Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání bylo zavedeno v České republice již do starého zákoníku práce, z. č. 65/1965 Sb., účinný do , novelou č. 37/1993 Sb. účinnou od , zakotvením v ustanovení 205d starého zákoníku práce. Právní úprava přešla v zásadě z důvodu sporu o novou podobu zcela nezměněna do nového zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb., účinný od , v platném znění (ZP), a to konkrétně do 365 a násl. do části přechodných ustanovení. V přechodných ustanoveních nového zákoníku práce měla být právní úprava pouze dočasně. Byl totiž společně s novým zákoníkem práce přijat nový zákon 16 Zaměstnavatel se zprostí své odpovědnosti podle 367 ZP zcela, prokáže-li, že jedinou příčinou úrazu bylo porušení pracovních povinností ze strany zaměstnance zejména například v důsledku opilosti. 17 K odškodňování škody na zdraví od roku 2014 vydal Nejvyšší soud konkrétní metodiku, NEJVYŠŠÍ SOUD. Metodika k 2958 OZ: Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku [online]. [cit ]. Dostupné z:

7 o úrazovém pojištění zaměstnanců, z. č. 266/2006 Sb. (ZUrazPoj), který měl původní právní úpravu odpovědnosti zaměstnavatele a jeho pojištění za pracovní úraz a nemoc z povolání nahradit zcela s důrazem kladeným na pojištění zaměstnance spravovaného příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení, avšak z důvodu neshody sociálních partnerů zaměstnavatelů a odborů nedošlo až do současné doby k nabytí účinnosti tohoto nového zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců a nedošlo tak zatím k žádné zásadní změně systému z pojištění zaměstnavatele v systém úrazového pojištění zaměstnance. Základním prováděcím předpisem je tedy v praxi stále vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz a nemoc z povolání, v platném znění. Majoritní pojišťovnou spravující zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele je Kooperativa. Zákonným pojištěním pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání jsou pojištěni zaměstnavatelé u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, v zásadě všichni ti zaměstnavatelé, kteří s Českou pojišťovnou, a. s. neměli sjednáno odpovědnostní pojištění k Pojistnou událostí je vznik povinnosti zaměstnavatele nahradit škodu za pracovní úraz nebo nemoc z povolání. Povinnost zaměstnavatele platit pojistné vzniká podle 12 vyhlášky č. 125/1993 Sb., zaměstnává-li alespoň jednoho zaměstnance. Pojistné si vypočítává ze základu stanoveného shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, z. č. 589/1992 Sb., v platném znění (sociální pojištění). K výpočtu použije sazbu uvedenou v příloze vyhlášky pro příslušnou kategorii určenou podle převazující základní činnosti tvořící předmět podnikání zaměstnavatele. Minimální pojistné za kalendářní čtvrtletí je 100 Kč. Obecně lze prakticky říci, že čím nebezpečnější mohou být pro zaměstnance pracovní podmínky při výkonu práce v odvětví o to vyšší je sazba pojistného. Tabulka sazeb viz přílohová část číslo jedna příspěvku. Současná praktická realizace uplatnění nároků poškozených zaměstnanců plněním z platného a účinného zákonného pojištění zaměstnavatele Obecně lze prakticky z platné právní úpravy dovodit dva základní modely možného postupu realizace 19 uplatňování nároků zaměstnance na odškodnění za pracovní úraz či nemoc z povolání ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. První alternativa realizace: Odpovědný zaměstnavatel soustředí všechny podklady pro odškodnění konkrétního pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, odškodnění vypočte a případ předá k finanční realizaci příslušné pojišťovně, která má právo a povinnost případ posoudit a plnit nároky na odškodnění přímo poškozenému zaměstnanci, podle 6 vyhlášky 18 KOOPERATIVA VIENNA INSURANCE GROUP. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele [online]. [cit ]. Dostupné z: 19 JUDr. Martin Mikyska v ŠUBRT, Bořivoj et al. Abeceda mzdové účetní... Olomouc: ANAG, 2014, 607 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN , str. 594, MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání: podle právního stavu k...olomouc: ANAG, 2010, 599 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN , str. 321

8 č. 125/1993 Sb. a to nejpozději do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu její povinnosti poskytnout plnění poškozenému zaměstnanci. Druhá alternativa realizace: Odpovědný zaměstnavatel přímo vyplatí odškodnění postiženému zaměstnanci a následně požaduje refundaci vyplacených částek od pojišťovny. Praxe ukazuje, že je jednoznačně zaměstnavateli preferována první alternativa realizace, kdy by měla plnit pojišťovna přímo poškozenému zaměstnanci. Výhodou této realizace je, že není povinností zaměstnavatele, aby nejprve vyplatil odškodnění z vlastních prostředků a má právo, aby za něj pojišťovna přímo plnila postiženému zaměstnanci. Nevýhodou však může být fakt, že dojde-li k průtahům v šetření pojišťovny, není povinností postiženého zaměstnance snášet průtahy v odškodnění při vyřizování pojistné události a za řádné a včasné plnění odškodnění i nadále odpovídá podle zákoníku práce zaměstnavatel. Kapitola 3: Úrazové pojištění zaměstnance jako navrhovaná změna právní úpravy Úrazové pojištění zaměstnance měl zavést nový zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců (ZUrazPoj), jehož účinnost byla již několikrát odložena, naposledy k datu Poslední novela zákon č. 182/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony posunul termín nabytí účinnosti zákona k datu 1. ledna Podstatou zásadní změny celého systému by byl přechod pojistného principu z povinného zákonného pojištění zaměstnavatele na povinné sociální pojištění zaměstnance, které by bylo součástí celkového balíčku sociálního pojištění hrazeného společně s nemocenským pojištěním, důchodovým pojištěním a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti odváděným v současné době na základě zákona č. 589/1992 Sb., v platném znění. Monopol majoritní pojišťovny by pak byl nahrazen kompetencí státních orgánů a to konkrétně místně příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ). 20 Nový zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců upravuje právní vztahy úrazového pojištění zaměstnanců pro případ poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a použije se na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti úrazového pojištění. Definice pojmu pracovní úraz se shoduje s dosavadní praxí a definicí obsaženou v zákoníku práce s tím, že je navíc znak pracovního úrazu charakterizovaného jako poškození zdraví nebo smrt způsobené nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů doplněn o úraz způsobený působením vlastní tělesné síly při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Orgány úrazového pojištění by měly být Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV), Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) a Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ). 20 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. [online]. [cit ]. Dostupné z:http://www.cssz.cz/cz

9 POJISTNÉ 39 ZUrazPoj, z. č. 266/2006 Sb., zatím neúčinný předpis Výše a placení pojistného se stanoví procentní sazbou z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanoveného podle zvláštního právního předpisu, z. č. 589/1992 Sb., v rozhodném období (dále jen "vyměřovací základ"). Přitom za vyměřovací základ se u zaměstnance účastného nemocenského pojištění považuje vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení. Za vyměřovací základ zaměstnance vykonávajícího zaměstnání v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti, které nezakládá účast na nemocenském pojištění, a zaměstnance konajícího práce na základě dohody o provedení práce se považuje zúčtovaná mzda nebo odměna. Pojistné platí zaměstnavatel. Pojistné je příjmem státního rozpočtu. Podle 41 odst. 1 ZUrazPoj jsou sazby pojistného z vyměřovacího základu stanoveny v druhé příloze k zákonu. Podle 42 odst. 1 ZUrazPoj se pojistné platí za kalendářní měsíc a je splatné v den, kdy je u zaměstnavatele splatné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců vymezuje v 17 peněžité dávky z úrazového pojištění jako například bolestné, příspěvek za ztížení společenského uplatnění atd. a případné věcné dávky ve formě rehabilitace v úrazovém pojištění. Přesněji bylo o dávkách pojednáno v první kapitole. Prevence dle nového zákona o úrazovém pojištění je zakotvena v 52df ZUrazPoj. Je počítáno s tzv. Přehledem vývoje úrazového pojištění, který Česká správa sociálního zabezpečení vypracovává v návaznosti na zvláštní účet úrazového pojištění do jednoho měsíce po schválení státního rozpočtu na kalendářní rok a který obsahuje podrobné údaje o výši pojistného, o výdajích na dávky, na prevenci v úrazovém pojištění a o výši provozních nákladů v rozsahu ukazatelů statistiky pracovních úrazů a nemocí z povolání včetně jejich zdrojů a příčin. Přehled vývoje úrazového pojištění zveřejní Česká správa sociálního zabezpečení způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podle 53 ZUrazPoj se zřizuje tzv. Rada úrazového pojištění, která má 15 členů a je složena stejným dílem ze zástupců orgánů úrazového pojištění a organizací zaměstnanců a zaměstnavatelů. Obrázek č. 2: Zhodnocení a poměr výhod a nevýhod pojistných systémů

10 Obrázek č. 3 - Tabulka: Výhody a nevýhody komerčního zákonného pojištění zaměstnavatele/zv a sociálního pojištění zaměstnance/zn pro praxi (vlastní zdroj autorky příspěvku) Výhoda současného Nevýhoda Výhoda sociálního Nevýhoda sociálního pojištění současného pojištění pojištění pojištění zaměstnavatele zaměstnavatele zaměstnance zaměstnance Komerční-flexibilita Další administrativní Státní kontrola Administrativa ze zátěž a povinnost pro orgány státu strany státu zaměstnavatele Součást sociálního byrokratické průtahy pojištění Pojistná šetření Chybí důraz kladený Prevence, statistiky Náklady pro státní na prevenci aparát vzrostou, školení, noví ZN státu Individuální přístup Chybí systematická Rada ZN,ZV a stát Správní řízení ke každému případu spolupráce se ZV, ZN Nepřezkoumatelnost některých rozhodnutí soudem Odpovědnost Vlastní šetření Součást sociálního Nerovné postavení zaměstnavatele pojišťoven někdy v pojištění finance ve oprávněné osoby a odškodňuje rozporu se stanovisky státním rozpočtu státu prostřednictvím ZV pojišťovny

11 Spor o novou právní úpravu Projednávání návrhu novely zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců bylo v roce 2011 de facto zastaveno a následně byl zrušen úkol vlády zabývat se věcným řešením problematiky úrazového pojištění. 21 Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále též jen MPSV) muselo již po několikáté navrhnout odložení účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, aby získalo potřebný časový prostor pro rozhodnutí vlády o budoucí podobě zabezpečení zaměstnance při pracovním úrazu či nemoci z povolání. Novela č. 182/20014 Sb. mění rovněž zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění, a to konkrétně 365 odst. 2 zákoníku práce, kdy snižuje náklady správní režie pojišťoven v zákonném pojištění odpovědnosti za škodu z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání z 9% na 4% z celkového objemu přijatého pojistného zaplaceného zaměstnavateli. Na jaře roku 2014 připravilo MPSV rozhodovací materiál, který by měl být podkladem pro rozhodnutí vlády o budoucí podobě zabezpečení zaměstnance při pracovním úrazu či nemoci z povolání a navrhoval možné varianty řešení. Vytvoření materiálu bylo zadáno bez předem stanovených závěrů, což má umožnit najít optimální řešení a dodat vládě kvalifikovaný podklad pro její rozhodování. Po proběhlém připomínkovém řízení bylo vyjasněno, že řešením odpovědnosti za škodu z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání do budoucna je zachování systému odpovědnosti podle zákoníku práce s tím, že bude vyhledán nejvhodnější nositel tohoto pojištění. 22 Jako nositel pojištění v praxi přichází do úvahy několik možných řešení První alternativa: Pojišťovny komerční - obdobně jako dnes Kooperativa a.s. a Česká pojišťovna a.s. - s tím rozdílem, že by tato možnost byla dána všem pojišťovnám, aby nebyla monopolizována pozice jedné silné pojišťovny. Druhá alternativa: Zdravotní pojišťovny, pro které by zajišťování tohoto typu pojištění neměl být prakticky žádný problém. Třetí alternativa: Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) jako organizační složka státu, se kterou jako nositelem úrazového pojištění bylo počítáno již v platném avšak zatím neúčinném zákoně o úrazovém pojištění zaměstnanců č. 266/2006 Sb. Čtvrtá alternativa: Veřejnoprávní instituce, která by vznikla jako pojišťovna a měla stanoveny hlavní úkoly v oblasti prevence motivující k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP). Vzhledem ke skutečnosti, že sociální partneři se doposud neshodli na tom, kdo by měl být nositelem pojištění, přičemž zaměstnavatelé požadují pojišťovny a odbory naopak spíše veřejnoprávní instituce, bude se o konečném osudu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání teprve rozhodovat a vláda bude postupovat tak, aby byl dán dostatečný časový 21 DANDOVÁ, Eva. BOZPINFO.CZ. Novinky BOZP v roce 2015 [online]. [cit ]. Dostupné z:http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema-bozpinfo/novinky_bozp html 22 DANDOVÁ, Eva. BOZPINFO.CZ. Novinky BOZP v roce 2015 [online]. [cit ]. Dostupné z:http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema-bozpinfo/novinky_bozp html

12 prostor na vytvoření potřebné nové právní úpravy a vůbec na celý legislativní proces spojený s jejím zavedením. Pro praxi je to však podle mého názoru již zcela nepřehledná situace, kdy od roku 2006 máme ve Sbírce zákonů České republiky právní předpis, který s největší pravděpodobností nikdy nenabude účinnosti, pokud dojde nakonec k jeho úplnému zrušení. Zmapujeme-li časový horizont délky trvajících jednání od roku 2006 do roku 2015, resp. současné odložení účinnosti nového zákona o úrazovém pojištění do roku 2017, bylo by to jednání trvající téměř 11 let. Praktické legislativní změny v BOZP v roce 2015 Hlavní legislativní změnou v oblasti BOZP, která nastává od 1. ledna 2015, je novela nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu provedená nařízením vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu je v podstatě již druhé nařízení týkající se problematiky evidence pracovních úrazů od harmonizace českého pracovního práva s právem zemí ES v zájmu sjednocení české statistiky pracovních úrazů se statistikou EUROSTATU, statistikou zemí ES v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Toto nařízení vlády si kladlo za cíl zajišťovat především evidenci a informace o pracovních úrazech i elektronickou cestou. Za uplynulé roky od jeho přijetí se ukázaly některé nedostatky a nejasnosti, které bylo třeba upřesnit. Navíc vydala evropská Komise nové Nařízení Evropského parlamentu a Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které bylo třeba do naší legislativy zapracovat. Tyto důvody vedly tedy k novelizaci nařízení vlády č. 201/2010 Sb. provedené nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Hlavní věcnou změnou je zpřesnění evidence pracovních úrazů ve formuláři záznam o úrazu podle druhu poranění a poraněné části těla podle klasifikace ESAW tak, aby bylo vyhověno výše uvedené směrnici. Z toho důvodu se do nařízení vlády doplňuje nová příloha č. 3 Klasifikace druhů zranění podle Metodiky evropské statistiky pracovních úrazů (ESAW). Závěr Komparace náhrady škody na zdraví podle pracovněprávních předpisů a podle předpisů občanskoprávních představuje v praxi výrazný nepoměr. Důraz kladený pouze na pojištění vede prakticky k navýšení nákladů výdajů souvisejících s odškodněním. V současné době není z finančních prostředků odváděných komerční pojišťovně prováděna žádná prevence, statistika pro preventivní účely ani školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zaměstnavatele, kteří si pojištění hradí. Nebude-li odškodňováno z finanční prostředků hrazených na pojistném, jdou finance na konto pojišťovny, což představuje prakticky zisk komerčního subjektu nemalého rozsahu. Možná i to může být jedním z důvodů, proč je boj o podobu a subjekty nositelů pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání předmětem tak dlouholetého sporu. Vláda prozatím schválila návrh novely zákoníku práce, který převede ustanovení 365 a násl. o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání z přechodných ustanovení do hlavy jedenácté zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění. Součástí

13 novely by měl být rovněž návrh na úplné zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. V neposlední řadě by měla novela vyřešit i další postup při odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, vyhláška č. 440/2001 Sb. bude zrušena a bude vydáno nové nařízení vlády o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Účinnost této novely se očekává k datu 1. července Prameny práva: Listina základních práv a svobod, z.č.2/1993 Sb., v platném znění/lzps Zákoník práce, z. č. 65/1965 Sb., účinný do /starý zákoník práce Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, z. č. 589/1992 Sb., v platném znění Zákon o důchodovém pojištění, z. č. 155/1995 Sb., v platném znění/zdp, vyhláška č. 359/2009 Sb. o posuzování invalidity Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění/nový zákoník práce/zp Zákon o nemocenském pojištění, z. č. 187/2006 Sb., v platném znění/znp Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, z. č. 266/2006 Sb., doposud neúčinný/zurazpoj Zaměstnanecké penzijní systémy v Evropě, z. č. 340/2006 Sb., v platném znění Občanský zákoník, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění účinný od /OZ Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, v platném znění, zejména ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb. Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, v platném znění, zejména ve znění nařízení vlády č. 168/2014 Sb. Vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz a nemoc z povolání, v platném znění Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, v platném znění, zejména ve znění vyhlášky č. 38/2005 Sb. Nařízení Evropského parlamentu a Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 ze dne a prováděcí č. 987/2009 ze dne koordinace systémů sociálního zabezpečení členských států Soudní judikatura: Nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. IV. ÚS 3782/11 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 21 Cdo 5060/2007

14 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne , sp. zn. 21 Cdo 4834/2010 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 21 Cdo 2259/2011 Použitá literatura: BĚLINA, Miroslav et al. Zákoník práce: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, 1063 s. ISBN BĚLINA, Miroslav et al. Pracovní právo. 5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s. Beckovy právnické učebnice. ISBN GALVAS, Milan et al. Pracovní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 752 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č ISBN KOTTNAUER, Antonín et al. Zákoník práce: komentář s judikaturou : podle stavu k 1. lednu 2012, včetně novely účinné k 1. dubnu Vyd. 1. Praha: Leges, 2012, 1087 s. Komentátor. ISBN MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání: podle právního stavu k...olomouc: ANAG, 2010, 599 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN ŠUBRT, Bořivoj et al. Abeceda mzdové účetní... Olomouc: ANAG, 2014, 607 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN Internetové zdroje: BOZPINFO.CZ. Novinky BOZP v roce 2015 [online]. [cit ]. Dostupné z:http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema-bozpinfo/novinky_bozp html ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. [online]. [cit ]. Dostupné z:http://www.cssz.cz/cz EUROPA.EU. Evropská unie: EU [online]. [cit ]. Dostupné z:http://europa.eu/index_cs.htm KOOPERATIVA VIENNA INSURANCE GROUP. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele [online]. [cit ]. Dostupné z: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. MPSV [online]. [cit ]. Dostupné z: NEJVYŠŠÍ SOUD. Metodika k 2958 OZ: Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku [online]. [cit ]. Dostupné z: STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE. IP [online]. [cit ]. Dostupné z:http://www.suip.cz/, Pracovní úrazovost v ČR v roce ÚSTAVNÍ SOUD. [online]. [cit ]. Dostupné z:

15 Přílohová část: Příloha č. 1: Sazby pojistného hrazeného zaměstnavatelem pro případ jeho odpovědnosti za pracovní úraz a nemoc z povolání dle přílohy vyhlášky č. 125/1993 Sb. Příl.2 vyhlášky č. 125/1993 Sb.- Sazby pojistného podle převažující činnosti vykonávané zaměstnavatelem dle Odvětvové klasifikace ekonomických činností: OKEČ-kód Ekonomická činnost (OKEČ-název) Z vyměřovacího základu v promile 10.1 Dobývání černého uhlí včetně výroby 50,4 černouhelných briket 12 Dobývání a úprava uranových a thoriových rud 13 Dobývání rud Výroba masa a masných výrobků (vč. drůbeže) 9, Zpracování ryb a rybích výrobků (vč. konzervování) 15.4 Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků 20.1 Výroba pilařská a impregnace dřeva Výroba technických plynů Výroba plochého skla 26.7 Zpracování přírodního kamene 27.5 Odlévání kovů (slévárenství) 37.1 Zpracování kovového odpadu a šrotu 45 Stavebnictví Protipožární ochrana a ostatní záchranné práce Lesnictví, těžba dřeva a přidružené služby 8, Dobývání hnědého uhlí včetně výroby hnědouhelných briket 11 Dobývání ropy a zemního plynu a související služby 14.1 Dobývání a úprava kameniva 15.5 Úprava a zpracování mléka Výroba cukru 15.9 Výroba nápojů Úprava a spřádání lnářských vláken Tkaní jutařských tkanin Výroba netkaných textilií a výrobků z nich (kromě oděvů) 20.2 Výroba dýh, překližkových výrobků a aglomerovaných dřevařských výrobků 20.3 Výroba stavebně truhlářská a tesařská 20.4 Výroba dřevěných obalů 21.1 Výroba vlákniny, papíru a lepenky 24.3 Výroba nátěrových hmot, laků a podobných ochranných vrstev, tiskařských černí a tmelů Výroba chemických výrobků pro fotografické účely 24.7 Výroba chemických vláken Výroba pryžových pneumatik Protektorování a opravy pryžových pneumatik Výroba dutého skla Výroba žáruvzdorných keramických výrobků

16 26.3 Výroba keramických obkládaček a dlaždic 26.5 Výroba cementu, vápna a sádry 26.6 Výroba výrobků z betonu, cementu a sádry Výroba brusiv Výroba kovů (kromě slévárenství) 28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a nářadí 29 Výroba strojů a přístrojů 31.3 Výroba kabelů a vodičů 35.1 Stavba lodí a člunů (vč. oprav) 36.1 Výroba nábytku 37.2 Zpracování nekovového starého materiálu a zbytkového materiálu 60.2 Pozemní doprava (mimo potrubní a železniční) vč. MHD 85.2 Veterinární činnosti 90 Odstraňování odpadu a odvod odpadních vod Zemědělství Zpracování tabáku 4, Tkaní česaných vlnařských tkanin Tkaní hedvábnických tkanin Tkaní lnářských tkanin Tkaní vigoňových tkanin 17.4 Výroba konfekčního textilního zboží (kromě oděvů) - koberce, ložní prádlo aj Výroba provaznická Výroba stuh a prýmků Výroba tylů, krajek, záclon a výšivek 17.6 Výroba pletených materiálů 17.7 Výroba pleteného zboží 18 Oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin 19 Výroba usní a úprava kůží; výroba brašnářského a sedlářského zboží a obuvi Výroba keramických a porcelánových výrobků pro domácnost a ozdobných předmětů Výroba keramických výrobků pro sanitární účely Výroba počítačů aj. přístrojů a zařízení na zpracování dat 32 Výroba rádiových, televizních a spojovacích zařízení a přístrojů 33 Výroba zdravotnických, přesných a optických přístrojů a hodin 35.3 Výroba letadel a kosmických lodí 36.2 Výroba zlatnických a šperkařských předmětů 41 Výroba a rozvod vody 55 Pohostinství a ubytování 60.3 Potrubní doprava Námořní doprava 62 Letecká doprava 63.3 Cestovní kanceláře, průvodcovská činnost 64.2 Telekomunikace 70 Činnosti v oblasti nemovitostí (nákup, prodej, pronájem, správa, realitní agentury) 73.1 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 74.1 Právní, daňové a podnikatelské poradenství;

17 Účetnictví a jeho revize; Výzkum trhu a veřejného mínění; Správa cenných papírů 74.2 Architektonické a inženýrské poradenství a podobné technické služby 75 Veřejná správa; Obrana; Povinné sociální (kromě pojištění (kromě protipožární ochrany 75.25) a ostatních záchranářských prací) 80 Školství 85.1 Zdravotnictví 85.3 Sociální činnosti 91 Činnosti organizací společenských 92.2 Provoz rozhlasu a televize Vydavatelské činnosti 2,8 65 Peněžnictví 66 Pojišťovnictví kromě povinného sociálního zabezpečení 67 Činnosti související s úvěry a pojišťovnictvím 72 Zpracování dat a související činnosti (poradenská činnost, opravy, databanky aj.) 73.2 Výzkum a vývoj v oblasti humanitních, společenských věd a nauk o literatuře 74.4 Reklamní činnosti Fotografické služby 92.1 Výroba, půjčování a distribuce filmů a videa 92.5 Činnosti knihoven, veřejných archivů (kromě muzeí a jiných kulturních zařízení (kromě 92.53) činnosti botanických a zoologických zahrad a přírodních rezervací) Kadeřnické a jiné služby pro ošetření těla (manikura, pedikura, kosmetické úkony) Činnosti nezařazené do jiných sazbových 10,5 skupin (s výjimkou skupiny "Ostatní ekonomické činnosti"), ve kterých se zejména pracuje s výbušninami, radioaktivními látkami, radonem, infekčním materiálem, jedy, činnosti ve velkých výškách nebo hloubkách Ostatní ekonomické činnosti 5, Minimální pojistné za kalendářní čtvrtletí je 100 Kč. Členění ekonomických činností bylo převzato z Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) zpracované Českým statistickým úřadem. Příloha č. 2: Aktuální vzor záznamu o pracovním úrazu pro rok 2015 (pdf)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Návrh důvodové zprávy k zákonu o úrazovém pojištění

Více

ASO. Z obsahu: Číslo: 9/2014. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky. www.ospzv-aso.

ASO. Z obsahu: Číslo: 9/2014. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky. www.ospzv-aso. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky www.ospzv-aso.cz ÚSTŘEDNÍ VÝBOR 120 00 Praha 2, Tyršova 6 Číslo: 9/2014 Z obsahu: Připravovaná opatření v činnosti

Více

ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ k 1. 1. 2010 4. aktualizované a rozšířené vydání 4. aktualizace k 1. 9. 2014 V roce 2014 k žádným podstatným koncepčním změnám v právních nárocích při

Více

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA DESÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉ SOCIÁLNÍ CHARTY PŘEDKLÁDANÁ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY (za období do 31. 12. 2011) Články 3, 11, 12, 13 a 14 Evropské sociální charty a článek 4 Dodatkového

Více

Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem

Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem Tomáš Studýnka 2009 Prohlašuji, že jsem

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE NEBO SMLOUVA O DÍLO PODLE OBČANSKÉHO ČI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE NEBO SMLOUVA O DÍLO PODLE OBČANSKÉHO ČI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE NEBO SMLOUVA O DÍLO PODLE OBČANSKÉHO ČI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU AGREEMENT ON WORK ACCORDING TO LABOUR CODE OR ACCORDING TO CIVIL CODE OR BUSINEESS CODE Mgr. Ilona

Více

Životní situace zadlužených příjemců nemocenských a důchodových dávek. Pavla Krajčovičová

Životní situace zadlužených příjemců nemocenských a důchodových dávek. Pavla Krajčovičová Životní situace zadlužených příjemců nemocenských a důchodových dávek Pavla Krajčovičová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce na téma Životní situace zadlužených příjemců nemocenských

Více

Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání

Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání Část I. Úvod Zabezpečení zaměstnance, popř. osob pozůstalých (dále pro stručnost také pouze zaměstnanec ) při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Více

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv:

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv: ABC postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod Autorský kolektiv: PhDr. Anna Arnoldová Mgr. Jana Běhanová Mgr. Michaela Blatná JUDr. Jaroslav Palas JUDr. Zuzana Špitálská České sdružení obětí

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů Českomoravská konfederace odborových svazů nám. W. Churchilla 2, 113 59 - Praha 3 Název: Pro jednání Rady ČMKOS Dne: 23. 8. 2010 K bodu programu č.: 3b Informace k návrhům novely zákoníku práce a zákonů

Více

Problematika zneužívání sociálních dávek

Problematika zneužívání sociálních dávek Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Problematika zneužívání sociálních dávek Bakalářská práce Autor: Aneta Tomková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Létalová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013. ve znění I. dodatku

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013. ve znění I. dodatku Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013 ve znění I. dodatku Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) ve znění 1. dodatku uzavřená

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 2010 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 2010 Kancelář veřejného ochránce práv, 2011 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-80-904579-1-1 OBSAH

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

Postavení Úřadu práce v systému sociálního zabezpečení

Postavení Úřadu práce v systému sociálního zabezpečení Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Postavení Úřadu práce v systému sociálního zabezpečení Bc. Vladimír Marcián 2013

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Invalidita a invalidní důchod

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Invalidita a invalidní důchod MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Invalidita a invalidní důchod Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Eva Šindlerová Vedoucí práce: doc.

Více

Péče zaměstnavatele o pracovní podmínky zaměstnanců ve školském sektoru

Péče zaměstnavatele o pracovní podmínky zaměstnanců ve školském sektoru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Péče zaměstnavatele o pracovní podmínky zaměstnanců ve školském sektoru Bakalářská práce Autor: Alena Kačírková Právní administrativa v podnikatelské

Více

Vážení čtenáři, Děkujeme Vám. Stanislav Vondruška místopředseda ČSODN. Praha, listopad 2013. Autorský kolektiv:

Vážení čtenáři, Děkujeme Vám. Stanislav Vondruška místopředseda ČSODN. Praha, listopad 2013. Autorský kolektiv: ABC poškozených a pozůstalých po obětech dopravních nehod Vážení čtenáři, tento materiál se snaží pomoci těm, kteří se ocitají v nelehké životní situaci po dopravní nehodě a snaží se jim v co největší

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM

SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM Řešení a předcházení sporům na pracovišti Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM

Více

Bakalářská práce. Invalidita a invalidní důchod

Bakalářská práce. Invalidita a invalidní důchod Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo sociálního zabezpečení Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Invalidita a invalidní důchod (The Invalidity and the Ivalidity Pension)

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE. JUDr. Marie Mazánková

PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE. JUDr. Marie Mazánková 2 PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE JUDr. Marie Mazánková Olomouc, 2013 Obsah I. Přehled subjektů sociální správy, spravující jednotlivé systémy sociální ochrany 7 2. Přehled

Více

Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění

Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění Michaela Vetterlová 2008/2009 Prohlašuji,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kurzu se základními dokumenty z oblasti bezpečnosti

Více

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená 2013 61. ročník vychází od roku 1953 www.mzdovapraxe.cz 6 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená OBSAH Vážení čtenáři,

Více