Bezpečný výkon práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečný výkon práce"

Transkript

1 Bezpečný výkon práce Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát 1 Title: Safety execution of work Anotace: Cílem příspěvku bude snaha o základní rozbor platné právní úpravy českého systému odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání z pohledu odpovědnosti zaměstnavatele. Současná podoba právní úpravy v České republice nastoluje několik otázek souvisejících s pojistným principem, jehož praktická podoba by měla být změněna, avšak od roku 2006 je účinnost nové právní úpravy doposud odkládána. Bude tedy zhodnocena současná a plánovaná podoba tohoto systému pojištění z pohledu praxe. Annotation: The aim of the contribution is to describe the valid legal adjustment of the Czech system of worker s compensation of work accident and occupational diseases from the point of view of responsibility of employer. Nowadays legislation in the Czech Republic open some problems of injury system, which should be changed, from the year 2006 is the new legislation prepared but not in power. Therefore there will be evaluated the nowadays and the future form of the injury system from the practical view. Klíčová slova: pracovní úraz, nemoc z povolání, odškodnění zaměstnance, odpovědnost zaměstnavatel, škoda na zdraví, pojištění Key words: work accident, occupational disease, worker s compensation, responsibility of employer, industrial injury, insurance 1 Vysoká škola Karlovy Vary o. p. s., web: Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

2 Úvod Podstata právní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání historicky vždy souvisela a souvisí s odpovědností zaměstnavatele. Praktickou otázkou zůstává, jak je koncipována míra zajištění této odpovědnosti zaměstnavatele pro udržení jistoty zaměstnanců spočívající v garanci práva na odškodnění. Jak významná je tato problematika demonstrují základní statistické údaje čítající počty pracovních úrazů a jejich závažnost. V roce 2013 bylo v České republice evidováno pracovních úrazů s pracovní neschopností, přičemž z toho bylo závažných vyžadujících hospitalizaci postiženého delší než 5 dnů a 113 bylo smrtelných pracovních úrazů. 2 Právo zaměstnance na uspokojivé a zdraví neohrožující pracovní podmínky garantuje již naše Listina základních práv a svobod v článku 28, z. č.2/1993 Sb., v platném znění (dále jen LZPS). Dále je pak garantováno právo občanů na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci v článku 30 odst. 1 variantě druhé LZPS a právo každého na ochranu zdraví a právo občanů na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného pojištění v článku 31 LZPS. Zaměstnavatel odpovídá vždy za škodu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání vůči zaměstnancům v pracovním poměru a vůči těm, kteří pracují na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), 366 a násl. zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění (dále jen ZP). Předpokladem odpovědnosti zaměstnavatele (ZV) jsou existence pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, vznik škody zaměstnanci (ZN) nebo jeho pozůstalým, a příčinná souvislost mezi tímto úrazem nebo nemocí a vznikem škody. 3 Názorně si lze vztah příčinné souvislosti ukázat v následujícím obrázku. Obrázek č. 1 : Předpoklad odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu (vlastní zpracování autorky) Pracovní úraz/nemoc z povolání ŠKODA ZN, pozůstalých Příčinná souvislost 2 FOLTISOVÁ, Ivona. Pracovní úrazovost v ČR v roce 2013 a výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za 1. pololetí roku 2014: Tisková zpráva MPSV a SÚIP. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 3 Josef Hochmann v KOTTNAUER, Antonín et al. Zákoník práce: komentář s judikaturou : podle stavu k 1. lednu 2012, včetně novely účinné k 1. dubnu Vyd. 1. Praha: Leges, 2012, 1087 s. Komentátor. ISBN , str. 997

3 Kapitola 1: Bezpečnost a ochrana zdraví při prácí (BOZP), pracovní úraz a nemoc z povolání v roce 2015 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen BOZP) 4 je obecně vnímán jako pojem vyjadřující takový stav pracovních podmínek, které vylučují působení nebezpečných a škodlivých faktorů pracovního procesu na zaměstnance. Právo tak vytváří předpoklady, aby práce byla vykonávána za takových podmínek, které nebudou ohrožovat životy a zdraví zaměstnanců nebo alespoň aby bylo jejich ohrožení minimalizováno. Právní institut BOZP proto chápeme jako: souhrn práv a povinností účastníků pracovněprávních vztahů, jakož i orgánů dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a právních institutů, které směřují k zabezpečení opatření a technických zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5 Ustanovení 105 ZP stanoví zvláštní povinnosti zaměstnavatelů při pracovních úrazech a nemocech z povolání, které doplňuje institut odpovědnosti zaměstnavatele. Oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je věnována rovněž pozornost na úrovni Evropské unie. Podle článku 153 Smlouvy o založení EU 6 ve znění Lisabonské smlouvy je kladen důraz na zlepšování pracovního prostředí k ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků a podle článku 156 na podporu spolupráce členských států mimojiné v oblastech ochrany před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a ochrany zdraví při práci. 7 Pracovní úraz Posouzení, zda určité poškození zdraví je v praxi pracovním úrazem, je otázkou právní. Je potřeba zkoumat, zda zjištěné skutkové okolnosti, za nichž k poškození zdraví došlo, naplňují skutkovou podstatu 380 ZP. Lze říci, že je tak prakticky vyloučeno, aby byl znalec lékař dotazován, zda určitý úraz je úrazem pracovním. Součinnosti s lékařem se však nelze v praxi vyhnout při posouzení, zda k poškození zdraví došlo v příčinné souvislosti se zjištěným úrazovým dějem. 8 Definice pojmu pracovní úraz 9 vychází z ustanovení 380 ZP, přičemž jde o poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, 4 Doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. v GALVAS, Milan et al. Pracovní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 752 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č ISBN , str Doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. v GALVAS, Milan et al. Pracovní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 752 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č ISBN , str EUROPA.EU. Evropská unie: EU [online]. [cit ]. Dostupné z:http://europa.eu/index_cs.htm 7 Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. v BĚLINA, Miroslav et al. Pracovní právo. 5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xxxv, 599 s. Beckovy právnické učebnice. ISBN , str JUDr. Zdeněk Novotný v BĚLINA, Miroslav et al. Zákoník práce: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, xxi, 1063 p. ISBN , str ZP, z. č. 262/2006 Sb., nově pravděpodobně ustanovení 10 ZUrazPoj

4 náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů 10 nebo v přímé souvislosti s ním 11. Nebo působením vlastní tělesné síly podle ustanovení 10 odst. 1 ZUrazPoj, z.č. 266/2006 Sb. Jako pracovní úraz se považuje rovněž úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. Pracovním úrazem však není úraz, který utrpěl zaměstnanec na cestě do zaměstnání a zpět. Problémy mohou nastávat v praxi zejména při služebních cestách. Činnost, která je předmětem pracovní cesty, je vždy plněním pracovních úkolů 12. K tomu lze uvést jeden nedávný rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 13 ze dne , sp. zn. 21 Cdo 4834/2010: Ubytuje-li se zaměstnanec v obci, která je předmětem pracovní cesty, a z místa ubytování jde na pracoviště do budovy určené k plnění pracovních úkolů, pak poškození zdraví, které zaměstnanec utrpí cestou z místa ubytování na toto pracoviště nebo cestou zpět, nelze považovat za pracovní úraz. Jde-li o tmelení kolektivu na výjezdních cestách, i zde je nutné řešit vždy individuálně každé poškození zdraví a posuzovat, zda šlo nebo nešlo o plnění pracovních úkolů 14. Nemoc z povolání Nemocí z povolání se rozumí nemoc vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických faktorů nebo jiných škodlivých faktorů souvisejících s prací, pokud je uvedena v seznamu nemocí z povolání a pokud vznikla za podmínek, za nichž nemoc z povolání vzniká, a dosáhla klinického stupně závažnosti, který je jako nemoc z povolání uznáván. Za nemoc z povolání se považuje i nemoc vzniklá před jejím zařazením do seznamu nemocí z povolání, a to od jejího zařazení do seznamu a za dobu nejvýše 3 let před jejím zařazením do seznamu. Nemocemi z povolání jsou nemoci uvedené ve zvláštním právním předpisu, kterým je nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 15. Pro rok 2015 vstoupilo v účinnost nové nařízení vlády č. 168/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Vzhledem k tomu, že se v praxi objevují zcela nové nemoci mající původ ve výkonu práce, a v důsledku vývoje vědeckého poznání, schválila Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rámci Národního akčního programu BOZP pro období opatření, které uložilo příslušným orgánům a organizacím provádět revize seznamu nemocí z povolání ve dvouletých intervalech. Smyslem měněné právní úpravy je na základě téměř tříletých 10 Plnění pracovních úkolů, 273 ZP. 11 Přímá souvislost s plněním pracovních úkolů, 274 ZP. 12 JUDr. Martin Mikyska v ŠUBRT, Bořivoj et al. Abeceda mzdové účetní... Olomouc: ANAG, 2014, 607 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN , str. 594, MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání: podle právního stavu k...olomouc: ANAG, 2010, 599 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN , str NEJVYŠŠÍ SOUD. [online]. [cit ]. Dostupné z: 14 Lze doporučit rovněž rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 21 Cdo 5060/2007, k pořádání sportovních her zaměstnavatelem rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 21 Cdo 2259/2011, a k obdobné problematice rovněž Nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. IV. ÚS 3782/11, ÚSTAVNÍ SOUD. [online]. [cit ]. Dostupné z: odst. 1 ZUrazPoj, z. č. 266/2006 Sb., zatím neúčinný

5 zkušeností s aplikací novelizovaného seznamu nemocí z povolání seznam aktualizovat v návaznosti na vývoj techniky i vědeckého poznání v oblasti medicíny. Uznávání nemocí z povolání pro účely úrazového pojištění provádějí specializovaná zdravotnická zařízení stanovená zvláštním právním předpisem, vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, v platném znění, zejména ve znění vyhlášky č. 38/2005 Sb. Odškodnění v pracovněprávních vztazích Druhy náhrad upravuje 369 odst. 1 ZP. Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, povinen poskytnout zaměstnavatel náhradu za: a) ztrátu na výdělku, b) bolest a ztížení společenského uplatnění, c) účelně vynaložené náklady spojené s léčením, d) věcnou škodu. Druhy náhrad pro pozůstalé při úmrtí zaměstnance upravuje 375 odst. 1 ZP. Zemře-li zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, je zaměstnavatel povinen v rozsahu své odpovědnosti poskytnout: a) náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jeho léčením, b) náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem, c) náhradu nákladů na výživu pozůstalých, d) jednorázové odškodnění pozůstalých, e) náhradu věcné škody. Jednorázové odškodnění pozůstalých při smrtelném pracovním úrazu je zakotveno v 378 odst. 1 ZP. Jednorázové odškodnění pozůstalých přísluší pozůstalému manželovi a nezaopatřenému dítěti, a to každému ve výši nejméně Kč; rodičům zemřelého zaměstnance, jestliže žili se zaměstnancem v domácnosti, v úhrnné výši nejméně Kč. Jednorázové odškodnění ve výši nejméně Kč přísluší i v případě, že se zemřelým zaměstnancem žil v domácnosti pouze jeden rodič. DÁVKY z připravovaného systému úrazového pojištění zakotvené v 17 Z UrazPoj, z. č. 266/2006 Sb., doposud neúčinný právní předpis. Z úrazového pojištění měly být poskytovány tyto peněžité dávky: a) úrazový příplatek, b) úrazové vyrovnání, 19 Z UrazPoj Zaměstnanec má při poškození zdraví nárok na jednorázové úrazové vyrovnání, pokud míra jeho poškození zdraví přesahuje 10 % a nedosahuje 33 %, c) úrazová renta, 20 ZUrazPojZaměstnanec má při poškození zdraví nárok na úrazovou rentu, pokud míra poškození jeho zdraví činí nejméně 33 %, d) bolestné, e) příspěvek za ztížení společenského uplatnění, f) náhrada nákladů spojených s léčením, g) náhrada nákladů spojených s pohřbem, h) jednorázový příspěvek pozůstalému, i) úrazová renta pozůstalého. Z úrazového pojištění může být, za podmínek stanovených zákonem, poskytnuta i věcná dávka ve formě rehabilitace v úrazovém pojištění. Dále 27 odst. 1 nového zákona o úrazovém pojištění ZUrazPoj upravuje jednorázový příspěvek pozůstalému, kdy měl náležet pozůstalému manželovi a nezaopatřenému dítěti, a to každému ve výši Kč; rodičům zemřelého zaměstnance, jestliže žili se zaměstnancem v domácnosti, v úhrnné výši Kč.

6 Hmotné zabezpečení práva sociálního zabezpečení povinné či dobrovolné systémy Pozůstalostní důchody (vodvský/vdovecký, sirotčí důchod) a invalidní důchod upravuje zákon o důchodovém pojištění, z. č. 155/1995 Sb., v platném znění/zdp a k němu vydaná prováděcí vyhláška č. 359/2009 Sb. o posuzování invalidity. Zraněný práce neschopný zaměstnanec je dále hmotně zabezpečen dávkami nemocenského pojištění a to především nemocenským vypláceným na základě zákona o nemocenském pojištění, z. č. 187/2006 Sb., v platném znění/znp. Z. č. 340/2006 Sb. upravuje tzv. zaměstnanecké penzijní systémy fungující v Evropě. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 ze dne a prováděcí č. 987/2009 ze dne koordinace systémů sociálního zabezpečení členských států. Kompetentní instituce komunikují mezi sebou i v oblasti pojištění pro případ odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v závislosti na druhu systému. Dlouhodobá nezpůsobilost vykonávat ze zdravotních důvodů dosavadní práci V důsledku utrpěného úrazu s trvalými následky může zaměstnanec přijít o své zaměstnání, neboť jde o výpovědní důvod podle 52 písm. d) ZP. Nesmí-li zaměstnanec dále konat práci pro pracovní úraz, onemocnění nebo ohrožení nemocí z povolání, dosáhl-li na pracovišti nejvyšší přípustné hranice. Zaměstnanci náleží v takovém případě nárok na odstupné podle 67 ZP ve výši nejméně 12ti násobku průměrného výdělku. Odstupné nenáleží, zprostí-li se zaměstnavatel své odpovědnosti 16. Zdravotní důvody výpovědi dané zaměstnavatelem, nejde-li o pracovní úraz, upravuje 52 písm. e) ZP, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci, pak je to bez odstupného a odškodnění úrazu v rámci pracovněprávních vztahů. Fyzická osoba se však může domáhat náhrady škody na zdraví v občanskoprávním řízení 17. Kapitola 2: Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání bylo zavedeno v České republice již do starého zákoníku práce, z. č. 65/1965 Sb., účinný do , novelou č. 37/1993 Sb. účinnou od , zakotvením v ustanovení 205d starého zákoníku práce. Právní úprava přešla v zásadě z důvodu sporu o novou podobu zcela nezměněna do nového zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb., účinný od , v platném znění (ZP), a to konkrétně do 365 a násl. do části přechodných ustanovení. V přechodných ustanoveních nového zákoníku práce měla být právní úprava pouze dočasně. Byl totiž společně s novým zákoníkem práce přijat nový zákon 16 Zaměstnavatel se zprostí své odpovědnosti podle 367 ZP zcela, prokáže-li, že jedinou příčinou úrazu bylo porušení pracovních povinností ze strany zaměstnance zejména například v důsledku opilosti. 17 K odškodňování škody na zdraví od roku 2014 vydal Nejvyšší soud konkrétní metodiku, NEJVYŠŠÍ SOUD. Metodika k 2958 OZ: Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku [online]. [cit ]. Dostupné z:

7 o úrazovém pojištění zaměstnanců, z. č. 266/2006 Sb. (ZUrazPoj), který měl původní právní úpravu odpovědnosti zaměstnavatele a jeho pojištění za pracovní úraz a nemoc z povolání nahradit zcela s důrazem kladeným na pojištění zaměstnance spravovaného příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení, avšak z důvodu neshody sociálních partnerů zaměstnavatelů a odborů nedošlo až do současné doby k nabytí účinnosti tohoto nového zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců a nedošlo tak zatím k žádné zásadní změně systému z pojištění zaměstnavatele v systém úrazového pojištění zaměstnance. Základním prováděcím předpisem je tedy v praxi stále vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz a nemoc z povolání, v platném znění. Majoritní pojišťovnou spravující zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele je Kooperativa. Zákonným pojištěním pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání jsou pojištěni zaměstnavatelé u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, v zásadě všichni ti zaměstnavatelé, kteří s Českou pojišťovnou, a. s. neměli sjednáno odpovědnostní pojištění k Pojistnou událostí je vznik povinnosti zaměstnavatele nahradit škodu za pracovní úraz nebo nemoc z povolání. Povinnost zaměstnavatele platit pojistné vzniká podle 12 vyhlášky č. 125/1993 Sb., zaměstnává-li alespoň jednoho zaměstnance. Pojistné si vypočítává ze základu stanoveného shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, z. č. 589/1992 Sb., v platném znění (sociální pojištění). K výpočtu použije sazbu uvedenou v příloze vyhlášky pro příslušnou kategorii určenou podle převazující základní činnosti tvořící předmět podnikání zaměstnavatele. Minimální pojistné za kalendářní čtvrtletí je 100 Kč. Obecně lze prakticky říci, že čím nebezpečnější mohou být pro zaměstnance pracovní podmínky při výkonu práce v odvětví o to vyšší je sazba pojistného. Tabulka sazeb viz přílohová část číslo jedna příspěvku. Současná praktická realizace uplatnění nároků poškozených zaměstnanců plněním z platného a účinného zákonného pojištění zaměstnavatele Obecně lze prakticky z platné právní úpravy dovodit dva základní modely možného postupu realizace 19 uplatňování nároků zaměstnance na odškodnění za pracovní úraz či nemoc z povolání ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. První alternativa realizace: Odpovědný zaměstnavatel soustředí všechny podklady pro odškodnění konkrétního pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, odškodnění vypočte a případ předá k finanční realizaci příslušné pojišťovně, která má právo a povinnost případ posoudit a plnit nároky na odškodnění přímo poškozenému zaměstnanci, podle 6 vyhlášky 18 KOOPERATIVA VIENNA INSURANCE GROUP. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele [online]. [cit ]. Dostupné z: 19 JUDr. Martin Mikyska v ŠUBRT, Bořivoj et al. Abeceda mzdové účetní... Olomouc: ANAG, 2014, 607 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN , str. 594, MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání: podle právního stavu k...olomouc: ANAG, 2010, 599 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN , str. 321

8 č. 125/1993 Sb. a to nejpozději do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu její povinnosti poskytnout plnění poškozenému zaměstnanci. Druhá alternativa realizace: Odpovědný zaměstnavatel přímo vyplatí odškodnění postiženému zaměstnanci a následně požaduje refundaci vyplacených částek od pojišťovny. Praxe ukazuje, že je jednoznačně zaměstnavateli preferována první alternativa realizace, kdy by měla plnit pojišťovna přímo poškozenému zaměstnanci. Výhodou této realizace je, že není povinností zaměstnavatele, aby nejprve vyplatil odškodnění z vlastních prostředků a má právo, aby za něj pojišťovna přímo plnila postiženému zaměstnanci. Nevýhodou však může být fakt, že dojde-li k průtahům v šetření pojišťovny, není povinností postiženého zaměstnance snášet průtahy v odškodnění při vyřizování pojistné události a za řádné a včasné plnění odškodnění i nadále odpovídá podle zákoníku práce zaměstnavatel. Kapitola 3: Úrazové pojištění zaměstnance jako navrhovaná změna právní úpravy Úrazové pojištění zaměstnance měl zavést nový zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců (ZUrazPoj), jehož účinnost byla již několikrát odložena, naposledy k datu Poslední novela zákon č. 182/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony posunul termín nabytí účinnosti zákona k datu 1. ledna Podstatou zásadní změny celého systému by byl přechod pojistného principu z povinného zákonného pojištění zaměstnavatele na povinné sociální pojištění zaměstnance, které by bylo součástí celkového balíčku sociálního pojištění hrazeného společně s nemocenským pojištěním, důchodovým pojištěním a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti odváděným v současné době na základě zákona č. 589/1992 Sb., v platném znění. Monopol majoritní pojišťovny by pak byl nahrazen kompetencí státních orgánů a to konkrétně místně příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ). 20 Nový zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců upravuje právní vztahy úrazového pojištění zaměstnanců pro případ poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a použije se na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti úrazového pojištění. Definice pojmu pracovní úraz se shoduje s dosavadní praxí a definicí obsaženou v zákoníku práce s tím, že je navíc znak pracovního úrazu charakterizovaného jako poškození zdraví nebo smrt způsobené nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů doplněn o úraz způsobený působením vlastní tělesné síly při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Orgány úrazového pojištění by měly být Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV), Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) a Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ). 20 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. [online]. [cit ]. Dostupné z:http://www.cssz.cz/cz

9 POJISTNÉ 39 ZUrazPoj, z. č. 266/2006 Sb., zatím neúčinný předpis Výše a placení pojistného se stanoví procentní sazbou z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanoveného podle zvláštního právního předpisu, z. č. 589/1992 Sb., v rozhodném období (dále jen "vyměřovací základ"). Přitom za vyměřovací základ se u zaměstnance účastného nemocenského pojištění považuje vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení. Za vyměřovací základ zaměstnance vykonávajícího zaměstnání v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti, které nezakládá účast na nemocenském pojištění, a zaměstnance konajícího práce na základě dohody o provedení práce se považuje zúčtovaná mzda nebo odměna. Pojistné platí zaměstnavatel. Pojistné je příjmem státního rozpočtu. Podle 41 odst. 1 ZUrazPoj jsou sazby pojistného z vyměřovacího základu stanoveny v druhé příloze k zákonu. Podle 42 odst. 1 ZUrazPoj se pojistné platí za kalendářní měsíc a je splatné v den, kdy je u zaměstnavatele splatné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců vymezuje v 17 peněžité dávky z úrazového pojištění jako například bolestné, příspěvek za ztížení společenského uplatnění atd. a případné věcné dávky ve formě rehabilitace v úrazovém pojištění. Přesněji bylo o dávkách pojednáno v první kapitole. Prevence dle nového zákona o úrazovém pojištění je zakotvena v 52df ZUrazPoj. Je počítáno s tzv. Přehledem vývoje úrazového pojištění, který Česká správa sociálního zabezpečení vypracovává v návaznosti na zvláštní účet úrazového pojištění do jednoho měsíce po schválení státního rozpočtu na kalendářní rok a který obsahuje podrobné údaje o výši pojistného, o výdajích na dávky, na prevenci v úrazovém pojištění a o výši provozních nákladů v rozsahu ukazatelů statistiky pracovních úrazů a nemocí z povolání včetně jejich zdrojů a příčin. Přehled vývoje úrazového pojištění zveřejní Česká správa sociálního zabezpečení způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podle 53 ZUrazPoj se zřizuje tzv. Rada úrazového pojištění, která má 15 členů a je složena stejným dílem ze zástupců orgánů úrazového pojištění a organizací zaměstnanců a zaměstnavatelů. Obrázek č. 2: Zhodnocení a poměr výhod a nevýhod pojistných systémů

10 Obrázek č. 3 - Tabulka: Výhody a nevýhody komerčního zákonného pojištění zaměstnavatele/zv a sociálního pojištění zaměstnance/zn pro praxi (vlastní zdroj autorky příspěvku) Výhoda současného Nevýhoda Výhoda sociálního Nevýhoda sociálního pojištění současného pojištění pojištění pojištění zaměstnavatele zaměstnavatele zaměstnance zaměstnance Komerční-flexibilita Další administrativní Státní kontrola Administrativa ze zátěž a povinnost pro orgány státu strany státu zaměstnavatele Součást sociálního byrokratické průtahy pojištění Pojistná šetření Chybí důraz kladený Prevence, statistiky Náklady pro státní na prevenci aparát vzrostou, školení, noví ZN státu Individuální přístup Chybí systematická Rada ZN,ZV a stát Správní řízení ke každému případu spolupráce se ZV, ZN Nepřezkoumatelnost některých rozhodnutí soudem Odpovědnost Vlastní šetření Součást sociálního Nerovné postavení zaměstnavatele pojišťoven někdy v pojištění finance ve oprávněné osoby a odškodňuje rozporu se stanovisky státním rozpočtu státu prostřednictvím ZV pojišťovny

11 Spor o novou právní úpravu Projednávání návrhu novely zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců bylo v roce 2011 de facto zastaveno a následně byl zrušen úkol vlády zabývat se věcným řešením problematiky úrazového pojištění. 21 Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále též jen MPSV) muselo již po několikáté navrhnout odložení účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, aby získalo potřebný časový prostor pro rozhodnutí vlády o budoucí podobě zabezpečení zaměstnance při pracovním úrazu či nemoci z povolání. Novela č. 182/20014 Sb. mění rovněž zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění, a to konkrétně 365 odst. 2 zákoníku práce, kdy snižuje náklady správní režie pojišťoven v zákonném pojištění odpovědnosti za škodu z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání z 9% na 4% z celkového objemu přijatého pojistného zaplaceného zaměstnavateli. Na jaře roku 2014 připravilo MPSV rozhodovací materiál, který by měl být podkladem pro rozhodnutí vlády o budoucí podobě zabezpečení zaměstnance při pracovním úrazu či nemoci z povolání a navrhoval možné varianty řešení. Vytvoření materiálu bylo zadáno bez předem stanovených závěrů, což má umožnit najít optimální řešení a dodat vládě kvalifikovaný podklad pro její rozhodování. Po proběhlém připomínkovém řízení bylo vyjasněno, že řešením odpovědnosti za škodu z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání do budoucna je zachování systému odpovědnosti podle zákoníku práce s tím, že bude vyhledán nejvhodnější nositel tohoto pojištění. 22 Jako nositel pojištění v praxi přichází do úvahy několik možných řešení První alternativa: Pojišťovny komerční - obdobně jako dnes Kooperativa a.s. a Česká pojišťovna a.s. - s tím rozdílem, že by tato možnost byla dána všem pojišťovnám, aby nebyla monopolizována pozice jedné silné pojišťovny. Druhá alternativa: Zdravotní pojišťovny, pro které by zajišťování tohoto typu pojištění neměl být prakticky žádný problém. Třetí alternativa: Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) jako organizační složka státu, se kterou jako nositelem úrazového pojištění bylo počítáno již v platném avšak zatím neúčinném zákoně o úrazovém pojištění zaměstnanců č. 266/2006 Sb. Čtvrtá alternativa: Veřejnoprávní instituce, která by vznikla jako pojišťovna a měla stanoveny hlavní úkoly v oblasti prevence motivující k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP). Vzhledem ke skutečnosti, že sociální partneři se doposud neshodli na tom, kdo by měl být nositelem pojištění, přičemž zaměstnavatelé požadují pojišťovny a odbory naopak spíše veřejnoprávní instituce, bude se o konečném osudu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání teprve rozhodovat a vláda bude postupovat tak, aby byl dán dostatečný časový 21 DANDOVÁ, Eva. BOZPINFO.CZ. Novinky BOZP v roce 2015 [online]. [cit ]. Dostupné z:http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema-bozpinfo/novinky_bozp html 22 DANDOVÁ, Eva. BOZPINFO.CZ. Novinky BOZP v roce 2015 [online]. [cit ]. Dostupné z:http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema-bozpinfo/novinky_bozp html

12 prostor na vytvoření potřebné nové právní úpravy a vůbec na celý legislativní proces spojený s jejím zavedením. Pro praxi je to však podle mého názoru již zcela nepřehledná situace, kdy od roku 2006 máme ve Sbírce zákonů České republiky právní předpis, který s největší pravděpodobností nikdy nenabude účinnosti, pokud dojde nakonec k jeho úplnému zrušení. Zmapujeme-li časový horizont délky trvajících jednání od roku 2006 do roku 2015, resp. současné odložení účinnosti nového zákona o úrazovém pojištění do roku 2017, bylo by to jednání trvající téměř 11 let. Praktické legislativní změny v BOZP v roce 2015 Hlavní legislativní změnou v oblasti BOZP, která nastává od 1. ledna 2015, je novela nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu provedená nařízením vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu je v podstatě již druhé nařízení týkající se problematiky evidence pracovních úrazů od harmonizace českého pracovního práva s právem zemí ES v zájmu sjednocení české statistiky pracovních úrazů se statistikou EUROSTATU, statistikou zemí ES v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Toto nařízení vlády si kladlo za cíl zajišťovat především evidenci a informace o pracovních úrazech i elektronickou cestou. Za uplynulé roky od jeho přijetí se ukázaly některé nedostatky a nejasnosti, které bylo třeba upřesnit. Navíc vydala evropská Komise nové Nařízení Evropského parlamentu a Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které bylo třeba do naší legislativy zapracovat. Tyto důvody vedly tedy k novelizaci nařízení vlády č. 201/2010 Sb. provedené nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Hlavní věcnou změnou je zpřesnění evidence pracovních úrazů ve formuláři záznam o úrazu podle druhu poranění a poraněné části těla podle klasifikace ESAW tak, aby bylo vyhověno výše uvedené směrnici. Z toho důvodu se do nařízení vlády doplňuje nová příloha č. 3 Klasifikace druhů zranění podle Metodiky evropské statistiky pracovních úrazů (ESAW). Závěr Komparace náhrady škody na zdraví podle pracovněprávních předpisů a podle předpisů občanskoprávních představuje v praxi výrazný nepoměr. Důraz kladený pouze na pojištění vede prakticky k navýšení nákladů výdajů souvisejících s odškodněním. V současné době není z finančních prostředků odváděných komerční pojišťovně prováděna žádná prevence, statistika pro preventivní účely ani školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zaměstnavatele, kteří si pojištění hradí. Nebude-li odškodňováno z finanční prostředků hrazených na pojistném, jdou finance na konto pojišťovny, což představuje prakticky zisk komerčního subjektu nemalého rozsahu. Možná i to může být jedním z důvodů, proč je boj o podobu a subjekty nositelů pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání předmětem tak dlouholetého sporu. Vláda prozatím schválila návrh novely zákoníku práce, který převede ustanovení 365 a násl. o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání z přechodných ustanovení do hlavy jedenácté zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění. Součástí

13 novely by měl být rovněž návrh na úplné zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. V neposlední řadě by měla novela vyřešit i další postup při odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, vyhláška č. 440/2001 Sb. bude zrušena a bude vydáno nové nařízení vlády o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Účinnost této novely se očekává k datu 1. července Prameny práva: Listina základních práv a svobod, z.č.2/1993 Sb., v platném znění/lzps Zákoník práce, z. č. 65/1965 Sb., účinný do /starý zákoník práce Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, z. č. 589/1992 Sb., v platném znění Zákon o důchodovém pojištění, z. č. 155/1995 Sb., v platném znění/zdp, vyhláška č. 359/2009 Sb. o posuzování invalidity Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění/nový zákoník práce/zp Zákon o nemocenském pojištění, z. č. 187/2006 Sb., v platném znění/znp Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, z. č. 266/2006 Sb., doposud neúčinný/zurazpoj Zaměstnanecké penzijní systémy v Evropě, z. č. 340/2006 Sb., v platném znění Občanský zákoník, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění účinný od /OZ Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, v platném znění, zejména ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb. Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, v platném znění, zejména ve znění nařízení vlády č. 168/2014 Sb. Vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz a nemoc z povolání, v platném znění Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, v platném znění, zejména ve znění vyhlášky č. 38/2005 Sb. Nařízení Evropského parlamentu a Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 ze dne a prováděcí č. 987/2009 ze dne koordinace systémů sociálního zabezpečení členských států Soudní judikatura: Nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. IV. ÚS 3782/11 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 21 Cdo 5060/2007

14 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne , sp. zn. 21 Cdo 4834/2010 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 21 Cdo 2259/2011 Použitá literatura: BĚLINA, Miroslav et al. Zákoník práce: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, 1063 s. ISBN BĚLINA, Miroslav et al. Pracovní právo. 5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s. Beckovy právnické učebnice. ISBN GALVAS, Milan et al. Pracovní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 752 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č ISBN KOTTNAUER, Antonín et al. Zákoník práce: komentář s judikaturou : podle stavu k 1. lednu 2012, včetně novely účinné k 1. dubnu Vyd. 1. Praha: Leges, 2012, 1087 s. Komentátor. ISBN MIKYSKA, Martin. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání: podle právního stavu k...olomouc: ANAG, 2010, 599 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN ŠUBRT, Bořivoj et al. Abeceda mzdové účetní... Olomouc: ANAG, 2014, 607 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN Internetové zdroje: BOZPINFO.CZ. Novinky BOZP v roce 2015 [online]. [cit ]. Dostupné z:http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema-bozpinfo/novinky_bozp html ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. [online]. [cit ]. Dostupné z:http://www.cssz.cz/cz EUROPA.EU. Evropská unie: EU [online]. [cit ]. Dostupné z:http://europa.eu/index_cs.htm KOOPERATIVA VIENNA INSURANCE GROUP. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele [online]. [cit ]. Dostupné z: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. MPSV [online]. [cit ]. Dostupné z: NEJVYŠŠÍ SOUD. Metodika k 2958 OZ: Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku [online]. [cit ]. Dostupné z: STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE. IP [online]. [cit ]. Dostupné z:http://www.suip.cz/, Pracovní úrazovost v ČR v roce ÚSTAVNÍ SOUD. [online]. [cit ]. Dostupné z:

15 Přílohová část: Příloha č. 1: Sazby pojistného hrazeného zaměstnavatelem pro případ jeho odpovědnosti za pracovní úraz a nemoc z povolání dle přílohy vyhlášky č. 125/1993 Sb. Příl.2 vyhlášky č. 125/1993 Sb.- Sazby pojistného podle převažující činnosti vykonávané zaměstnavatelem dle Odvětvové klasifikace ekonomických činností: OKEČ-kód Ekonomická činnost (OKEČ-název) Z vyměřovacího základu v promile 10.1 Dobývání černého uhlí včetně výroby 50,4 černouhelných briket 12 Dobývání a úprava uranových a thoriových rud 13 Dobývání rud Výroba masa a masných výrobků (vč. drůbeže) 9, Zpracování ryb a rybích výrobků (vč. konzervování) 15.4 Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků 20.1 Výroba pilařská a impregnace dřeva Výroba technických plynů Výroba plochého skla 26.7 Zpracování přírodního kamene 27.5 Odlévání kovů (slévárenství) 37.1 Zpracování kovového odpadu a šrotu 45 Stavebnictví Protipožární ochrana a ostatní záchranné práce Lesnictví, těžba dřeva a přidružené služby 8, Dobývání hnědého uhlí včetně výroby hnědouhelných briket 11 Dobývání ropy a zemního plynu a související služby 14.1 Dobývání a úprava kameniva 15.5 Úprava a zpracování mléka Výroba cukru 15.9 Výroba nápojů Úprava a spřádání lnářských vláken Tkaní jutařských tkanin Výroba netkaných textilií a výrobků z nich (kromě oděvů) 20.2 Výroba dýh, překližkových výrobků a aglomerovaných dřevařských výrobků 20.3 Výroba stavebně truhlářská a tesařská 20.4 Výroba dřevěných obalů 21.1 Výroba vlákniny, papíru a lepenky 24.3 Výroba nátěrových hmot, laků a podobných ochranných vrstev, tiskařských černí a tmelů Výroba chemických výrobků pro fotografické účely 24.7 Výroba chemických vláken Výroba pryžových pneumatik Protektorování a opravy pryžových pneumatik Výroba dutého skla Výroba žáruvzdorných keramických výrobků

16 26.3 Výroba keramických obkládaček a dlaždic 26.5 Výroba cementu, vápna a sádry 26.6 Výroba výrobků z betonu, cementu a sádry Výroba brusiv Výroba kovů (kromě slévárenství) 28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a nářadí 29 Výroba strojů a přístrojů 31.3 Výroba kabelů a vodičů 35.1 Stavba lodí a člunů (vč. oprav) 36.1 Výroba nábytku 37.2 Zpracování nekovového starého materiálu a zbytkového materiálu 60.2 Pozemní doprava (mimo potrubní a železniční) vč. MHD 85.2 Veterinární činnosti 90 Odstraňování odpadu a odvod odpadních vod Zemědělství Zpracování tabáku 4, Tkaní česaných vlnařských tkanin Tkaní hedvábnických tkanin Tkaní lnářských tkanin Tkaní vigoňových tkanin 17.4 Výroba konfekčního textilního zboží (kromě oděvů) - koberce, ložní prádlo aj Výroba provaznická Výroba stuh a prýmků Výroba tylů, krajek, záclon a výšivek 17.6 Výroba pletených materiálů 17.7 Výroba pleteného zboží 18 Oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin 19 Výroba usní a úprava kůží; výroba brašnářského a sedlářského zboží a obuvi Výroba keramických a porcelánových výrobků pro domácnost a ozdobných předmětů Výroba keramických výrobků pro sanitární účely Výroba počítačů aj. přístrojů a zařízení na zpracování dat 32 Výroba rádiových, televizních a spojovacích zařízení a přístrojů 33 Výroba zdravotnických, přesných a optických přístrojů a hodin 35.3 Výroba letadel a kosmických lodí 36.2 Výroba zlatnických a šperkařských předmětů 41 Výroba a rozvod vody 55 Pohostinství a ubytování 60.3 Potrubní doprava Námořní doprava 62 Letecká doprava 63.3 Cestovní kanceláře, průvodcovská činnost 64.2 Telekomunikace 70 Činnosti v oblasti nemovitostí (nákup, prodej, pronájem, správa, realitní agentury) 73.1 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 74.1 Právní, daňové a podnikatelské poradenství;

17 Účetnictví a jeho revize; Výzkum trhu a veřejného mínění; Správa cenných papírů 74.2 Architektonické a inženýrské poradenství a podobné technické služby 75 Veřejná správa; Obrana; Povinné sociální (kromě pojištění (kromě protipožární ochrany 75.25) a ostatních záchranářských prací) 80 Školství 85.1 Zdravotnictví 85.3 Sociální činnosti 91 Činnosti organizací společenských 92.2 Provoz rozhlasu a televize Vydavatelské činnosti 2,8 65 Peněžnictví 66 Pojišťovnictví kromě povinného sociálního zabezpečení 67 Činnosti související s úvěry a pojišťovnictvím 72 Zpracování dat a související činnosti (poradenská činnost, opravy, databanky aj.) 73.2 Výzkum a vývoj v oblasti humanitních, společenských věd a nauk o literatuře 74.4 Reklamní činnosti Fotografické služby 92.1 Výroba, půjčování a distribuce filmů a videa 92.5 Činnosti knihoven, veřejných archivů (kromě muzeí a jiných kulturních zařízení (kromě 92.53) činnosti botanických a zoologických zahrad a přírodních rezervací) Kadeřnické a jiné služby pro ošetření těla (manikura, pedikura, kosmetické úkony) Činnosti nezařazené do jiných sazbových 10,5 skupin (s výjimkou skupiny "Ostatní ekonomické činnosti"), ve kterých se zejména pracuje s výbušninami, radioaktivními látkami, radonem, infekčním materiálem, jedy, činnosti ve velkých výškách nebo hloubkách Ostatní ekonomické činnosti 5, Minimální pojistné za kalendářní čtvrtletí je 100 Kč. Členění ekonomických činností bylo převzato z Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) zpracované Českým statistickým úřadem. Příloha č. 2: Aktuální vzor záznamu o pracovním úrazu pro rok 2015 (pdf)

125/1993 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva financí ze dne 5. dubna 1993,

125/1993 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva financí ze dne 5. dubna 1993, 125/1993 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva financí ze dne 5. dubna 1993, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Změna:

Více

125/1993 Sb. VYHLÁŠKA

125/1993 Sb. VYHLÁŠKA 125/1993 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva financí ze dne 5. dubna 1993, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Změna:

Více

peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci

peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 4 Mzdy a platy Mzda Mzdy a platy peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci Plat Peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem,

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ( 365-393) zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců (účinnost

Více

125/1993 Sb. VYHLÁŠKA. ministerstva financí

125/1993 Sb. VYHLÁŠKA. ministerstva financí 125/1993 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva financí ze dne 5. dubna 1993, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Změna:

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Vyhláška č. 125/1993 o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Vyhláška č. 125/1993 o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Vyhláška č. 125/1993 o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Ministerstva financí ze dne 5. dubna 1993, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: Odpovědný řešitel projektu: Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc. Ing. Vladimír

Více

Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1 Cíl předmětu SZ 3.4.2014 2 Literatura 3.4.2014 3 Literatura 3.4.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 105 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání (1) Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu * 201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

Kniha úrazů. Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby

Kniha úrazů. Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby Kniha úrazů Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU S účinností od 01.01.2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády (NV)

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o.

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Seznam dokumentů do klientských smluv Evropské Centrum Odškodného, Český Těšín 2013 Náhrada škody u dopravních nehod a pracovních

Více

pracovních a školních úrazů.

pracovních a školních úrazů. Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice Pokyn ředitele školy k zajištění první pomoci a evidenci pracovních a školních

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hláení a zasílání záznamu o úrazu Změna: 170/2014 Sb. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Více

534/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

534/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 534/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. prosince 2005 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Příloha IV Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, s vyznačením navrhovaných změn 91 Obecné

Více

PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ

PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ OKEČ Název platný do 31. 12. 2002 Název platný od 1. 1. 2003 Zkrácený název DA PRŮMYSL POTRAVINÁŘSKÝ A TABÁKOVÝ VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

SMĚRNICE č. S2101-07

SMĚRNICE č. S2101-07 Název procesu/ Číslo Vlastník 2101 ROZ 01.01.2015 Štefan ŘŠ S2101-07 SMĚRNICE č. S2101-07 ZPŮSOB EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU VŠECH PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ZAMĚSTNANCŮ Tato směrnice nahrazuje:

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz Pracovní úrazy Pojem pracovní úraz Pracovním úrazem je podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP) poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

Legislativní vymezení závodní preventivní péče

Legislativní vymezení závodní preventivní péče Legislativní vymezení závodní preventivní péče MUDr. Jarmila Minksová Hygiena práce jarmila.minksova@fm.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Zákoník práce - Zákon č. 262/2006

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Z čeho vyplývají požadavky na zajištění BOZP PRÁVNÍ PŘEDPISY Vyhledání

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2014 BŘEZNOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Pracovní úrazy si v Česku vyžádají kolem dvaceti miliard korun ročně PRAHA, 4. března 2014 V Evropské

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Metodický pokyn. Zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, v 1 stanoví

Metodický pokyn. Zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, v 1 stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor hornictví č. j.: 48560/10/03100 Metodický pokyn k zabezpečení výplaty mandatorních dávek podle zákona č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně

Více

Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu

Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu Tisková zpráva ze dne 2. června 2008 Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu Dne 23. dubna 2008 Ústavní soud (dále jen ÚS ) v rámci posuzování ústavnosti změn provedených

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

~ 1 ~ Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání

~ 1 ~ Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání ~ 1 ~ Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání Obsah pracovního materiálu: 1. Základní právní předpisy týkající se problematiky pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Ročník: 2004 V Hradci Králové dne 19. ledna 2004 Částka: 4 O B S A H : 4. Pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D.

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

60/2003 Sb. ze dne 24. února 2003

60/2003 Sb. ze dne 24. února 2003 60/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. února 2003 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Zákon o nemocenském pojištění

Zákon o nemocenském pojištění Zákon o nemocenském pojištění 1. aktualizace k 1. 8. 2010 Nabyl úèinnosti 1. srpna 2010 Zákon č. 157/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 6 ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Tato směrnice nahrazuje: Datum platnosti od: 01.07.2014 Základní právní předpisy:

Více

Změna zákona upravuje pouze přílohu zákona o obalech, kde jsou blíže popsána kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal.

Změna zákona upravuje pouze přílohu zákona o obalech, kde jsou blíže popsána kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období duben červen 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Zákon Parlamentu ČR č. 60/2014 Sb., kterým

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Návrh důvodové zprávy k zákonu o změně zákonů souvisejících

Více

6/2.1.3.1 Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

6/2.1.3.1 Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény Náklady a výnosy v hlavní činnosti str. 1 NO Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény Od 1. ledna 2009 je uplatňován zcela odlišný princip hmotného zabezpečení

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více