STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA JIHLAVA, TŘ. LEGIONÁŘŮ 3, JIHLAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA JIHLAVA, TŘ. LEGIONÁŘŮ 3, JIHLAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA JIHLAVA, TŘ. LEGIONÁŘŮ 3, JIHLAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/ Základní údaje o škole Název, sídlo a zřizovatel školy škola Střední škola IZO: činnost vykonává právnická osoba Střední průmyslová škola Jihlava právní forma: identifikátor právnické osoby: IČ: příspěvková organizace adresa: tř. Legionářů 1572/ Jihlava tel.: , fax: bankovní spojení: Volksbank CZ, č. ú.: /6800 Zřizovatel školy: Kraj Vysočina Ţiţkova Jihlava Charakteristika školy Střední průmyslová škola Jihlava byla zaloţena v roce 1945 a od této doby se specializuje na výuku strojírenských a elektrotechnických oborů. Kapacita školy je ţáků, působnost zahrnuje region sedmi okresů. V současné době jsou otevírány třídy v oborech: M/ M/ M/ M/01 elektrotechnika informační technologie strojírenství technické lyceum Pedagogický sbor je plně odborně i pedagogicky kvalifikovaný. Škola usiluje o produktivní vzdělání orientované na výkonnost, adaptabilitu a dobrou přípravu absolventů pro praxi i další studium na vysokých školách. Ve všech studijních oborech je vedle odborné stránky kladen důraz na jazykovou přípravu a dokonalé zvládnutí práce s počítačem a jeho praktické pouţívání. Technické a materiální vybavení školy má dobrou úroveň. Počítačová síť má více neţ 100 stanic, pět specializovaných učeben výpočetní techniky, potřebné programové vybavení a připojení na Internet. Škola má nové elektrotechnické a strojní laboratoře, dílny, učebny pro výuku automatizace a mechatroniky, učebnu pro programování obráběcích strojů CNC, učebny pro výuku cizích jazyků. Učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou. Technické vybavení učeben je soustavně modernizováno tak, aby ţáci pracovali stále s aktuálními technologiemi. Je zde rovněţ sportovní zázemí dvě tělocvičny, posilovna, hřiště s atletickou dráhou a hřiště na odbíjenou. 1

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 Vybavení školy je plně a zdarma k dispozici pro mimoškolní a zájmovou činnost ţáků. V technickém školním klubu je zájem především o Internet a elektroniku. Školní sportovní klub sdruţuje zájemce o odbíjenou, košíkovou, lehkou atletiku a vodáctví. Součástí školní tělesné výchovy je lyţařský kurz a sportovně turistický kurz na vodě. Škola má statut Autodesk Academia a je oprávněna na základě zkoušky vydávat ţákům i jiným případným zájemcům certifikát Autodesk Academia. Je akreditovaným testovacím střediskem ECDL. Úroveň školy je od roku 1994 kaţdoročně testována nezávislými institucemi v projektech SCIO, SET i sondami MATURANT. Výsledky těchto srovnání jsou pro školu velmi příznivé, ţáci se pravidelně umísťují na předních místech. Od školního roku 2006/2007 zpracovává škola autoevaluační zprávu. Absolventi podle svého zaměření získají nejen kompetence k přímému uplatnění na trhu práce ve středních technicko-hospodářských funkcích (konstruktéři, technologové, projektanti, servisní technici, programátoři, správci sítě, obchodníci s technologiemi atd.), ale také dobrý základ k dalšímu studiu přibliţně dvě třetiny absolventů školy pokračuje úspěšně ve studiu na vysokých školách. Údaje o vedení školy Ředitel školy: Ing. Miroslav Vítů Zástupci ředitele školy: Mgr. Ladislav Kašpárek, zástupce ředitele pro pedagogiku a organizaci Ing. Ján Šedo, zástupce ředitele pro informační technologie a provoz Údaje o školské radě Předsedkyně školské rady: Mgr. Věra Kasalová, zástupkyně pedagogických pracovníků školy Členové školské rady: Ing. Jana Hadravová, zástupkyně zřizovatele Ing. Tomáš Prchal, zástupce zřizovatele Ing. Jiří Plášil, zástupce rodičů nezletilých ţáků školy Tomáš Stejskal, zástupce zletilých ţáků školy PhDr. Alena Přesličková, zástupkyně pedagogických pracovníků školy 2

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/ Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku V souladu s Rozhodnutím MŠMT, č. j. 2526/ , s účinností od se do školského rejstříku zapisuje: Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: M Informační technologie M/01 Informační technologie denní forma vzdělávání M Strojírenství M/001 Strojírenství denní forma vzdělávání dobíhající obor M/01 Strojírenství denní forma vzdělávání M Elektrotechnika M/01 Elektrotechnika denní forma vzdělávání M Elektronika M/004 Slaboproudá elektrotechnika denní forma vzdělávání dobíhající obor M Výpočetní technika M/002 Elektronické počítačové systémy denní forma vzdělávání dobíhající obor M Lyceum M/001 Technické lyceum denní forma vzdělávání dobíhající obor M/01 Technické lyceum denní forma vzdělávání 3

5 Ve školním roce 2009/2010 byly vyučovány následující obory: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 a) v 1. ročníku: M/ M/ M/ M/01 informační technologie strojírenství technické lyceum elektrotechnika b) ve 2. a 3. ročníku: M/ M/ M/ M/004 elektronické počítačové systémy strojírenství technické lyceum slaboproudá elektrotechnika c) ve 4. ročníku: M/ M/ M/ M/001 elektronické počítačové systémy strojírenství technické lyceum automatizační technika 4

6 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 Pedagogičtí zaměstnanci počet funkce 1 ředitel splňuje odborné vzdělání 2 zástupci splňují odborné vzdělání 1 vedoucí učitel praktického vyučování splňuje odborné vzdělání 22 učitelé všeobecně vzděl. předmětů; z toho: 18 ţen 17 splňuje odborné vzdělání 1 nesplňuje (na dobu určitou) 4 muţi splňují odborné vzdělání 18 učitelé odborných předmětů; z toho: 3 ţeny splňují odborné vzdělání 15 muţů 14 splňuje odborné vzdělání 1 nesplňuje 5 učitelé dílenských předmětů splňují odborné vzdělání Ve školním roce 2009/2010 byl celkový počet pedagogických zaměstnanců 49. Provozní zaměstnanci počet funkce 1 ekonom splňuje odborné vzdělání 1 účetní splňuje odborné vzdělání 1 asistentka ředitele splňuje odborné vzdělání 1 administrativní pracovnice splňuje odborné vzdělání 1 školník údrţbář splňuje odborné vzdělání 1 domovník splňuje odborné vzdělání 1 správce počítačové sítě splňuje odborné vzdělání 1 technik údrţby a oprav VT splňuje odborné vzdělání 1 informatik splňuje odborné vzdělání 5 uklízeč(ka) splňuje odborné vzdělání Ve školním roce 2009/2010 byl celkový počet provozních zaměstnanců 14. Pedagogických a provozních zaměstnanců bylo celkem 63. 5

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 Vznik pracovního poměru Ve školním roce 2009/2010 nastoupilo celkem 7 nových zaměstnanců. Ukončené pracovní poměry Ve školním roce 2009/2010 ukončilo pracovní poměr celkem 6 zaměstnanců. 6

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/ Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení se konalo v prvním termínu 22. dubna Přihlášeno bylo celkem 405 uchazečů. Pozn.: Přijímací zkouška se nekonala, uchazeči byli přijati na základě výsledků ze ZŠ. Obor Přihlášeno Přijatí Informační technologie tab. 1: Statistika přijímacího řízení 1. termín Přijatí po odvolání Nepřijatí Nedostavili se Odevzdalo zápisový lístek Elektrotechnika Strojírenství Technické lyceum Celkem Obor Přihlášeno Přijatí Informační technologie tab. 2: Statistika přijímacího řízení 2. termín Přijatí po odvolání Nepřijatí Nedostavili se Odevzdalo zápisový lístek Elektrotechnika Strojírenství Technické lyceum Celkem tab. 3: Přijatí žáci dle oborů Obor Uchazeči Informační technologie 60 Elektrotechnika 30 Strojírenství 20 Technické lyceum 21 7

9 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 Ve školním roce 2009/2010 studovalo ve 20 třídách denního studia 579 ţáků, z toho 18 dívek. tab. 4: Studenti podle studijních oborů (stav k výkaz V8 01) Obor Název oboru Počet tříd M/001 ( ) Počet ţáků Celkem Z toho dívky Automatizační technika M/01 Informační technologie M/002 ( ) Elektronické počítačové systémy M/01 Strojírenství M/001 ( ) M/001 Strojírenství Slaboproudá elektrotechnika M/01 Elektrotechnika M/001 Technické lyceum M/01 Technické lyceum Celkem tab. 5: Přehled klasifikace na konci školního roku a po opravných zkouškách Ţáci stav k neprospěli po Ročník Studijní průměr prospěli s opravných prospěli neprospěli vyznamenáním zkouškách I ,2727 II ,3258 III ,3317 IV ,3331 Celkem ,3158 tab. 6: Výsledky maturitních zkoušek v 1. a 2. termínu 1. termín 2. termín Celkem Třídy prospěl s prospěl prospělo v 1. Reprobace prospěl neprospěl prospěl neprospěl vyznamenáním s vyznamenáním a 2. termínu A PS 4A PS 4B ST TL

10 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 Prevence patologických jevů na naší škole probíhá jiţ dlouhodobě několika prověřenými způsoby. Do tohoto procesu se zapojuje převáţná část pedagogického sboru. Tato činnost se odráţí v předmětech občanská nauka, chemie a tělesná výchova. Pro naše ţáky jsou pořádány besedy, dále návštěvy akcí DKO Jihlava a kraje Vysočina. První a druhé ročníky absolvovaly v loňském roce besedu s PČR na téma Drogy, jejich uţívání, právní úprava a moţné postihy. Beseda proběhla Vybraní ţáci třetích ročníků se zapojili do akce pořádané krajem Vysočina její součástí byla beseda o problematice drogové závislosti, ukázka práce psovodů a techniky k vyhledávání drog. S ţáky třetích ročníků proběhla beseda v rámci TEV vedená protidrogovým preventistou školy. Ţáci čtvrtých ročníků navštívili v rámci hodin TEV jihlavské K-Centrum Větrník, kde byli seznámeni s prací tohoto centra. Jeden ze studentů navázal s tímto centrem bliţší spolupráci a pomáhal v jejich činnosti. Ţáci dále shlédli naučné spoty s tématy: Řekni drogám ne a Pravidla o drogách. Co se týká sociálně patologických jevů jako např. šikana a ostatní její formy, je její výskyt na naší škole nepatrný. O tuto oblast se stará naše výchovná poradkyně, která tuto problematiku zvládá velice profesionálně. Věnuje jí mnoho času a neustále se vzdělává. 9

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Kalendářní měsíc Září Říjen Listopad Prosinec Jméno Název akce Částka za školení Částka vyplacená cestovním příkazem Odborná literatura Částka celkem Ing. Vítů UTB mechatronika 0,00 0,00 Ing. Plášil, Ing. Hill CAD Forum 0,00 Nákup odborné literatury 647,00 647,00 Ing. Ifrah, Ing. Pohořelý školení MatLab 0,00 Ing. Plášil konference InvexForum 0,00 Nákup odborné literatury 2 912, ,40 Ing. Hill, Ing. Chudoba konzultace CNC 0,00 Doležal O., Dohnal konzultace CNC Ing. Vítů projekt ZERO Ing. Vítů ZAV konference 0,00 Nákup odborné literatury 636,00 636,00 Ing. Vítů konference UNVZ 0,00 Nákup odborné literatury 1 106, ,00 list č. 1 CELKEM 0,00 0, , ,40 10

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 Kalendářní měsíc Jméno Název akce Částka za školení Částka vyplacená cestovním příkazem Odborná literatura Částka celkem Leden Nákup odborné literatury 358,00 358,00 Únor Ing. Vítů, Ing. Pohořelý Školení vyhl. 50 Sb./ , ,00 Nákup odborné literatury 0, , ,00 Mgr. Veselý Z. Doškolovací kurz snowboardingu 1 900, ,00 Mgr. Posekaná Právo ve škole 1 300, ,00 Březen Ing. Wacek, Hoda, Soukup Seminář plošné spoje Seminář revize a opravy Mgr. Veselý Z. 500,00 500,00 tělocvičného nářadí Nákup odborné literatury 2 486, ,00 Mgr. Posekaná Prevence ve škole 1 300, ,00 PaedDr. Petráčková Seminář ruštiny Mgr. Kašpárek Seminář Wolfram mathematica Duben Ing. Wacek, Hoda Seminář SMC Ing. Vítů Projektové setkání PhDr. Přesličková Konference výchovných poradců Nákup odborné literatury 1 264, ,00 Ing. Kadlec, Ing. Matějíčný Hromadná instalace Windows , ,00 Květen PhDr. Přesličková Konference výchovných poradců 2 000,00 930, ,00 Nákup odborné literatury 2 856, ,00 Ing. Šedo, Ing. Kadlec Hromadná instalace Windows 7 Červen Ing. Bílek Ing. Chudoba konzultace ŠVP Nákup odborné literatury 5 490, ,00 Červenec 0,00 Srpen Bc. Doležal, Ing. Maděrová Seminář Metrologie 0,00 list č. 2 CELKEM ,00 930, , ,00 list č. 1, 2 CELKEM ,00 930, , ,40 11

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 Vzdělávání k nové maturitě Kalendářní měsíc Říjen Březen Duben Květen Jméno Název akce PhDr. Petráčková Hodnotitel písemné a ústní zk. ČJ Mgr. Procházková Hodnotitel písemné a ústní zk. ČJ PhDr. Šenkýřová Hodnotitel písemné a ústní zk. ČJ Mgr. Kasalová Hodnotitel písemné a ústní zk. ČJ Mgr. Dvořáčková Hodnotitel písemné a ústní zk. AJ PhDr. Krásenská Hodnotitel písemné a ústní zk. AJ Mgr. Polodnová Hodnotitel písemné a ústní zk. AJ PaedDr. Šímová O. Hodnotitel písemné a ústní zk. AJ PhDr. Klierová Hodnotitel písemné a ústní zk. NJ PhDr. Přesličková Hodnotitel písemné a ústní zk. NJ Ing. Bílek, Ing. Brtník Studium zadavatelů k nové maturitě Ing. Kadlec, Ing. Moravec Studium zadavatelů k nové maturitě Mgr. Posekaná, Mgr. Šímová Studium zadavatelů k nové maturitě Ing. Škrabánková Studium zadavatelů k nové maturitě RNDr. Tomková, Mgr. Urban Studium zadavatelů k nové maturitě Mgr. Kašpárek Studium šk. maturitních komisařů Mgr. Kašpárek Studium managementu škol k n. m. Mgr. Veselý Studium šk. maturitních komisařů Mgr. Kašpárková Studium zadavatelů k nové maturitě Ing. Bílek, Ing. Brtník Studium zadavatelů k nové maturitě Ing. Kadlec, Ing. Moravec Studium zadavatelů k nové maturitě Mgr. Posekaná, Mgr. Šímová Studium zadavatelů k nové maturitě Ing. Škrabánková Studium zadavatelů k nové maturitě RNDr. Tomková, Mgr. Urban Studium zadavatelů k nové maturitě Částka za školení Částka vyplacená cestovním příkazem Odborná literatura Částka celkem 12

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 Mgr. Kašpárek Studium šk. maturitních komisařů Mgr. Kašpárek Studium managementu škol k n. m. Červen Ing. Chudoba, Bc. Doležal Studium zadavatelů k nové maturitě Ing. Florík, Ing. Forman Studium zadavatelů k nové maturitě Ing. Hill, Ing. Plášil Studium zadavatelů k nové maturitě Ing. Pohořelý, Ing. Švecová Studium zadavatelů k nové maturitě Červenec Srpen Ing. Matějíčný Studium zadavatelů k nové maturitě 13

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Prezentace školy na veřejnosti je základní marketingový nástroj a přispívá nejen k dobrému jménu školy, ale zároveň informuje prostřednictvím vhodných prostředků i aktivit veřejnost (rodiče, budoucí ţáky zájemce o studium, sociální partnery firmy, úřady) o dění ve škole, o nových oborech, vzdělávacích aktivitách, vybavení školy. Škola se pravidelně účastní festivalů vzdělávání a přehlídek středních škol v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Pelhřimově. Zástupci školy z řad vedení i pedagogů navštěvují rodičovské schůzky v 9. třídách ZŠ v Jihlavě, Třešti, Telči a dalších velkých obcích na Vysočině (v roce 2009/2010 zástupci školy navštívili sedm základních škol). Na těchto schůzkách poskytujeme rodičům i zájemcům o studium informace o moţnostech studia, o oborech, o uplatnění absolventů na trhu práce. Kaţdoročně škola organizuje tři dny otevřených dveří, kde je připravena pro zájemce prohlídka školy (v učebnách probíhá simulovaná výuka, kde se mohou zájemci zeptat jednotlivých vyučujících i ţáků nejen na moţnosti studia). Informujeme také veřejnost prostřednictvím médií (tisk, regionální televize) o úspěších našich ţáků i o novém vybavení učeben. Všechny aktivity školy (besedy, návštěvy významných osobností, úspěchy v soutěţích, zřízení nových laboratoří a učeben, nákup moderních učebních pomůcek a další.) jsou prezentovány prostřednictvím webových stránek školy Součástí prezentace školy na veřejnosti je pořádání tří plesů maturitních ročníků (ţáci školy organizují sami, škola s organizací pouze pomáhá). 14

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2009/2010 nebyla Českou školní inspekcí provedena ţádná inspekční činnost. 15

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ Základní údaje o hospodaření školy 1. Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena včetně doplňkové činnosti Příspěvek na provoz školy byl stanoven v celkové výši Kč a byl rozepsán formou závazných ukazatelů. Hospodaření s těmito prostředky bylo prováděno v souladu s platnou legislativou. Při zapojení ostatních příjmů, mimorozpočtových zdrojů, zásluhou úsporných opatření a především díky výsledkům doplňkové činnosti se podařilo stejně jako v roce 2008 (tehdejší hospodářský výsledek činil tis. Kč) vykázat i v roce 2009 kladný hospodářský výsledek ,47 Kč. V hlavní činnosti činí výsledek hospodaření 3 168,41 Kč. V doplňkové činnosti činí výsledek hospodaření ,06 Kč. Nad rámec příspěvku na provoz jsme obdrželi: V roce 2009 nám byla přidělena dotace v rámci programu Podpora romských ţáků ve výši 4 600,00 Kč (tabulka č. 1, řádek 5). Dotace na podporu technického vybavení ICT Standard činila ,00 Kč. Investiční dotace na projekt Učebny mechatroniky ve výši ,00 Kč byla přidělena na konci roku 2008 a částka ,00 Kč byla převedena do roku 2009, neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč byla také přidělena v roce 2008, částka ,00 Kč byla převedena do roku Dotace z Úřadu práce činila ,00 Kč. Nejdůležitější hospodářské úkoly roku 2009: Hlavním úkolem roku 2009 bylo vybavení učeben elektronických měření, vybavení učeben informatiky novou počítačovou technikou (počítače a LCD monitory), pořízení učebních pomůcek pro výuku mechatroniky a robotiky, provedení celkové rekonstrukce elektroinstalací ve 2. a 3. patře budovy A, pořízení základního fotografického vybavení pro obor technické lyceum multimedia a marketing. Splněné úkoly: vybavení učeben elektrotechnických měření pořízení učebních pomůcek pro výuku mechatroniky a robotiky vybavení učeben a kabinetů novou počítačovou technikou pořízení základního fotografického vybavení pro obor technické lyceum multimedia a marketing provedení celkové rekonstrukce elektroinstalací v budově A 2. a 3. patro provedení výmaleb tříd a ostatních prostor opravy elektroinstalací a osvětlení opravy podlah v učebnách stavební úpravy v učebnách elektrotechnických měření 16

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ Vyhodnocení majetkových práv a povinností včetně veřejných zakázek Inventarizace všech rozvahových poloţek byla provedena k Inventarizační rozdíly nebyly vyčísleny. Pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti k nebyly zjištěny. Při nákupu investic bylo postupováno podle 49 b) zákona o veřejných zakázkách. Cenové nabídky byly posouzeny a uzavřeny smlouvy o dílo na dodávky zboţí. 3. Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol, zjištěné nedostatky a závady s důrazem na finanční dopady (pokuty, penále, doměrky apod.); přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků Vnější kontroly: V uplynulém účetním období nebyly zjištěny ţádné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost organizace, a proto nebyla přijata ţádná nápravná opatření. Vnitřní kontrolní systém: Systém vnitřního kontrolního systému je řešen Směrnicí o vnitřním kontrolním systému. Podle této směrnice jsou stanoveny kompetence jednotlivých pracovníků. V průběhu roku 2009 nebyly zjištěny závaţné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost, a vzhledem k tomu nebyla přijata ţádná nápravná opatření. 4. Plnění nápravných opatření z roční zprávy hospodaření, resp. rozboru hospodaření předešlého roku a návrh nápravných opatření ke zlepšení činnosti a hospodaření pro další období V uplynulém roce nebyla stanovena ţádná nápravná opatření. V roce 2010 budeme při hospodaření postupovat tak, aby nebyly porušeny platné legislativní předpisy a aby byly dodrţeny všechny závazné ukazatele. 17

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V tomto školním roce se naše škola zapojila do následujících rozvojových a mezinárodních programů: a) Rozvojové programy Projekty orientované do rozvoje ICT 1. etapa Kompletní vybavení jedné učebny informační technologií (18 počítačů) Celkový projekt v hodnotě ,- Kč z toho dotace ,- Kč z vlastních zdrojů ,- Kč 2. etapa ţádný projekt 3. etapa první projekt: Rozšíření učebny CAD Celkový projekt v hodnotě ,- Kč z toho dotace ,- Kč z vlastních zdrojů ,- Kč druhý projekt: Rozšíření učebny CNC do tohoto projektu se škola nezapojila třetí projekt: Výměna monitorů CRT za LCD (40 ks) Celkový projekt v hodnotě ,- Kč z toho dotace ,- Kč z vlastních zdrojů ,- Kč b) Mezinárodní programy Naše škola a další dvě střední školy z kraje Vysočina se také zapojily do programu s názvem Zero Nulová tolerance šikany na středních školách v Norsku a kraji Vysočina. Ţadatelem o tento program byla organizace Vysočina Education. Program Zero, který se realizoval v termínu byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu. Během trvání projektu probíhala šetření na českých školách podloţená předkládanými dotazníky studentům na téma šikany na školách. V rámci programu se také uskutečnily dvě vzájemné návštěvy vybraných učitelů partnerských škol v České Republice a Norsku. Program byl sestavený odbornými výzkumnými pracovníky Stavanger University k potlačení šikany ve školách, součástí programu bylo mapování situace, práce s učiteli, ţáky a rodiči. 18

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Střední průmyslová škola Jihlava dlouhodobě spolupracuje s úřady práce, vzdělávacími agenturami i jednotlivými firmami při zajišťování dalšího vzdělávání rekvalifikace, kurzy pro dospělé, vzdělávací programy dle poţadavků firem, otevřené kurzy pro veřejnost. Ve školním roce 2009/2010 byl realizován vzdělávací program pro firmu RODOS kovo, s.r.o. s názvem Rozvoj zaměstnanců společnosti RODOS kovo, s.r.o. registr. číslo: CZ.1.04/1.1.02/ , do něhoţ se zapojilo celkem pět učitelů z naší školy. Základy elektrotechniky Vzdělávání pro nástrojaře 16 hodin 80 hodin Další vzdělávací programy s názvem Technické materiály a technická dokumentace byly realizovány pro firmy Motorpal Jemnice, Řetězy Vamberk a Agro Měřín. Celkem se vzdělávacího programu zúčastnilo 42 zájemců. Vzdělávací kurzy byly realizovány přímo ve firmách lektorem z naší školy. Dále se škola zapojila do projektu Projekt UNIV 2 KRAJE (proměna škol v centra celoţivotního učení). Tento projekt je individuální národní projekt Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, jehoţ řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoţivotního učení, která budou nejen učit ţáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. Rozšíření nabídky kurzů má přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání. Po ukončení školy se totiţ dále vzdělává pouze menší část obyvatel ČR a to v uţ při rychlých ekonomických i společenských změnách globalizovaného světa nestačí. Součástí projektu je i vzdělávání pedagogických pracovníků školy. Veškeré činnosti realizované v rámci této aktivity směřují k prohloubení vybraných profesních kompetencí učitelů zapojených škol tak, aby byli připraveni na práci s dospělými i na práci v centru celoţivotního učení. K tomuto cíli budou realizovány vzdělávací semináře, které se zaměří na následující oblasti: a) základy vzdělávání dospělých lektorské dovednosti; b) pedagogické projektování; c) marketing dalšího vzdělávání; d) kariérové poradenství pro dospělé; e) aktuální otázky odborného vzdělávání. Základy vzdělávání dospělých: Učitelé dosud nejsou v rámci svého přípravného vzdělávání cíleně připravováni na práci s dospělým účastníkem vzdělávání, a to přestoţe po celá desetiletí realizují školy i jiné neţ denní formy studia, které jsou primárně určeny právě dospělým posluchačům. Často potom dochází k tomu, ţe učitelé přenášejí do vzdělávání dospělých metody a postupy, které odpovídají jiné věkové skupině. Organizace a realizace práce s dospělými pak ne vţdy dostatečně respektuje jejich specifické vzdělávací moţnosti a potřeby. Vzdělávání proto bude zaměřeno 19

21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 především na metody a formy vzdělávání dospělých, na zjišťování jejich vzdělávacích potřeb a na potřeby trhu práce. Pedagogické projektování: Pedagogické projektování, které bude obsahem uvedeného vzdělávání, není v rozporu s přístupy uplatňovanými v počátečním vzdělávání. Ředitelé škol zapojených v jiţ ukončeném projektu UNIV ocenili tento druh vzdělávání mimo jiné i proto, ţe získané kompetence vyuţili pedagogové při tvorbě školních vzdělávacích programů. Jde o vzdělávání zaloţené na kompetencích, při němţ se účastníci učí připravovat vzdělávací program s vyuţitím modulového systému. Specifická pozornost bude věnována problematice ověřování výsledků vzdělávání, která se ukazuje jako jedna z problematických oblastí konstrukce i realizace vzdělávacích programů. Marketing dalšího vzdělávání: Nestačí pouze programy dalšího vzdělávání dobře připravit, je potřebné je umět i nabízet, propagovat a prodat. Pro vytváření těchto kompetencí bude realizován samostatný vzdělávací blok, který bude určen pouze těm pedagogům, kteří budou pracovat jako vedoucí center celoţivotního učení na školách. Kariérové poradenství pro dospělé: Má-li vytvářený systém skutečně poskytovat vzdělávací sluţby dospělým, je nezbytné zaměřit se i na oblast kariérového poradenství. To zprostředkuje dospělým zájemcům informace o moţném zapojení do vzdělávacích aktivit. Tato potřeba vzrůstá s moţností vyuţívat modulově koncipované programy, protoţe zájemce můţe vyuţít jen ty moduly, které potřebuje. Vzdělávání v oblasti kariérového poradenství pro dospělé bude určeno pouze těm učitelům, kteří budou v sítích škol a v jednotlivých centrech celoţivotního učení plnit roli kariérových poradců. Aktuální otázky odborného vzdělávání: Tento vzdělávací blok bude tvořen tématy volenými podle aktuální situace. Základ bude tvořit Národní soustava kvalifikací (NSK) a uznávání výsledků předchozího učení. Vzdělávání týkající se pedagogického projektování a marketingu bude realizováno ve dvou verzích, které obsahově i z hlediska časové dotace zohlední odlišnosti mezi školami zapojenými do ukončeného projektu UNIV a novými školami. Dále škola zpracuje tři vzdělávací programy, z nichţ jeden ověří (bude pilotovat) ve spolupráci se sociálními partnery (zaměstnanci firem, které se školou spolupracují). Školní tým tohoto projektu má 11 členů z řad učitelů odborných předmětů. V současné době je zpracován první vzdělávací program PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy. 20

22 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2009/2010 byly schváleny a realizovány následující projekty: a) Hustota a Specifika (UZ ) Celková hodnota ,- Kč mzdy ,- Kč pojistné 2 000,- Kč FKSP ,- Kč b) Projekty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Od března naše škola participuje na projektu s názvem Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky registr. číslo: CZ.1.07/1.1.00/ , který je realizován v termínu od Příjemcem finanční podpory projektu je Masarykova obchodní akademie v Jičíně. Naše škola v tomto projektu figuruje jako partner s finanční podporou, kterých na tomto projektu působí celkem 26. Celkový obdrţený příspěvek v tomto školním roce činil pro naši školu ,- Kč z celkového schváleného rozpočtu ,- Kč. Na projektu pracuje celkem pět učitelů z naší školy. 2. V dubnu 2010 jsme předloţili ţádost o finanční podporu na projekt AMPER neboli Aplikovaná Matematika Populárně Efektivně Racionálně registr. číslo: CZ.1.07/1.1.01/ ve výši ,63 Kč. Projekt je zaměřen na inovaci vyučovacích materiálů, metod a postupů pro výuku matematiky a předmětů pouţívajících matematický aparát (fyzika, elektronika, mechanika) ve všech studijních oborech v 1. aţ 3. ročníku. Tento projekt byl k stále ve fázi předloţení. Do projektu je plánováno zapojení deseti učitelů. 3. Vzdělávání vedoucích pracovníků škol projekt realizován od do Projektu se účastní celkem deset učitelů z naší školy. 4. Proměna středních škol v centra celoţivotního učení (UNIV2, kraje) realizace projektu Projektu se účastní celkem jedenáct učitelů z naší školy. 21

23 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 1. Odborová organizace ukončila činnost na naší škole ke dni rozhodnutím členské schůze dne Střední průmyslová škola Jihlava byla představenstvem Hospodářské komory Jihlava dne jednohlasně přijata za řádného člena HK Jihlava pod pořadovým číslem 292. Zástupci školy se pravidelně účastní akcí pořádaných HK Jihlava, vyuţívají informačního servisu HK Jihlava, komunikují prostřednictvím HK se zaměstnavateli apod. 3. Střední průmyslová škola Jihlava úzce spolupracuje (má podepsané rámcové smlouvy o spolupráci) s firmou CZ LOKO, s firmou ČEZ a. s., připravuje smlouvu s firmou AUTOMOTIVE LIGHTING a firmou BOSCH DIESEL s.r.o. Aktivity jsou směřovány do těchto oblastí: Zajišťování odborných praxí pro ţáky školy Exkurze ţáků školy a učitelů odborných předmětů do provozů firem Odborné přednášky pro ţáky školy zajišťují zaměstnanci firem Představení firem a moţnosti uplatnění absolventů ve firmách Konzultace vzdělávacích programů s potřeby zaměstnavatelů Moţnosti výuky ţáků školy přímo ve firmách na specializovaných pracovištích S dalšími cca 20 firmami spolupracujeme při zajišťování odborných praxí ţáků školy 4. Spolupráce s vysokými školami SPŠ Jihlava spolupracuje s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, s Ústavem radioelektroniky VUT Brno, s dopravní fakultou ČVUT Praha Spolupráce se rozvíjí především v těchto oblastech: Exkurze ţáků školy na pracoviště vysokých škol Odborné přednášky profesorů VŠ na zvolené téma (VUT FEKT BRNO) Podpora výuky (materiály, konzultace) UTB Zlín robotika Besedy představitelů VŠ s ţáky školy o moţnostech studia a uplatnění absolventů 22

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA JIHLAVA, TŘ. LEGIONÁŘŮ 3, JIHLAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA JIHLAVA, TŘ. LEGIONÁŘŮ 3, JIHLAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA JIHLAVA, TŘ. LEGIONÁŘŮ 3, JIHLAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1. Základní údaje o škole Název, sídlo a zřizovatel školy škola střední škola IZO: 108

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Vzděláváme k rozšíření Vašeho uplatnění na trhu práce a k obohacení

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Evidenční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-350/11-T Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Den: 10.12.2009 od 13:30 do 15:30 h Přítomni: dle prezenční

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informaci:

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe

Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe Ministerstvo školství, mládeže a

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Příspěvková organizace Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 plnila v roce 2012 úkoly, pro které byla zřízena na základě

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2546/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069,

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí Projekt UNIV KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání na škole Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Ţadatel: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR:

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR: PŘEDMĚT: Stroje a zařízení OBOR: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač Obsah prezentace: slide obecný cíl předmětu 3 charakteristika obsahu učiva 4 pojetí výuky 5 hodnocení výsledků ţáků 6 rozpis učiva dle RVP

Více