STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA JIHLAVA, TŘ. LEGIONÁŘŮ 3, JIHLAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA JIHLAVA, TŘ. LEGIONÁŘŮ 3, JIHLAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA JIHLAVA, TŘ. LEGIONÁŘŮ 3, JIHLAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/ Základní údaje o škole Název, sídlo a zřizovatel školy škola Střední škola IZO: činnost vykonává právnická osoba Střední průmyslová škola Jihlava právní forma: identifikátor právnické osoby: IČ: příspěvková organizace adresa: tř. Legionářů 1572/ Jihlava tel.: , fax: bankovní spojení: Volksbank CZ, č. ú.: /6800 Zřizovatel školy: Kraj Vysočina Ţiţkova Jihlava Charakteristika školy Střední průmyslová škola Jihlava byla zaloţena v roce 1945 a od této doby se specializuje na výuku strojírenských a elektrotechnických oborů. Kapacita školy je ţáků, působnost zahrnuje region sedmi okresů. V současné době jsou otevírány třídy v oborech: M/ M/ M/ M/01 elektrotechnika informační technologie strojírenství technické lyceum Pedagogický sbor je plně odborně i pedagogicky kvalifikovaný. Škola usiluje o produktivní vzdělání orientované na výkonnost, adaptabilitu a dobrou přípravu absolventů pro praxi i další studium na vysokých školách. Ve všech studijních oborech je vedle odborné stránky kladen důraz na jazykovou přípravu a dokonalé zvládnutí práce s počítačem a jeho praktické pouţívání. Technické a materiální vybavení školy má dobrou úroveň. Počítačová síť má více neţ 100 stanic, pět specializovaných učeben výpočetní techniky, potřebné programové vybavení a připojení na Internet. Škola má nové elektrotechnické a strojní laboratoře, dílny, učebny pro výuku automatizace a mechatroniky, učebnu pro programování obráběcích strojů CNC, učebny pro výuku cizích jazyků. Učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou. Technické vybavení učeben je soustavně modernizováno tak, aby ţáci pracovali stále s aktuálními technologiemi. Je zde rovněţ sportovní zázemí dvě tělocvičny, posilovna, hřiště s atletickou dráhou a hřiště na odbíjenou. 1

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 Vybavení školy je plně a zdarma k dispozici pro mimoškolní a zájmovou činnost ţáků. V technickém školním klubu je zájem především o Internet a elektroniku. Školní sportovní klub sdruţuje zájemce o odbíjenou, košíkovou, lehkou atletiku a vodáctví. Součástí školní tělesné výchovy je lyţařský kurz a sportovně turistický kurz na vodě. Škola má statut Autodesk Academia a je oprávněna na základě zkoušky vydávat ţákům i jiným případným zájemcům certifikát Autodesk Academia. Je akreditovaným testovacím střediskem ECDL. Úroveň školy je od roku 1994 kaţdoročně testována nezávislými institucemi v projektech SCIO, SET i sondami MATURANT. Výsledky těchto srovnání jsou pro školu velmi příznivé, ţáci se pravidelně umísťují na předních místech. Od školního roku 2006/2007 zpracovává škola autoevaluační zprávu. Absolventi podle svého zaměření získají nejen kompetence k přímému uplatnění na trhu práce ve středních technicko-hospodářských funkcích (konstruktéři, technologové, projektanti, servisní technici, programátoři, správci sítě, obchodníci s technologiemi atd.), ale také dobrý základ k dalšímu studiu přibliţně dvě třetiny absolventů školy pokračuje úspěšně ve studiu na vysokých školách. Údaje o vedení školy Ředitel školy: Ing. Miroslav Vítů Zástupci ředitele školy: Mgr. Ladislav Kašpárek, zástupce ředitele pro pedagogiku a organizaci Ing. Ján Šedo, zástupce ředitele pro informační technologie a provoz Údaje o školské radě Předsedkyně školské rady: Mgr. Věra Kasalová, zástupkyně pedagogických pracovníků školy Členové školské rady: Ing. Jana Hadravová, zástupkyně zřizovatele Ing. Tomáš Prchal, zástupce zřizovatele Ing. Jiří Plášil, zástupce rodičů nezletilých ţáků školy Tomáš Stejskal, zástupce zletilých ţáků školy PhDr. Alena Přesličková, zástupkyně pedagogických pracovníků školy 2

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/ Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku V souladu s Rozhodnutím MŠMT, č. j. 2526/ , s účinností od se do školského rejstříku zapisuje: Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: M Informační technologie M/01 Informační technologie denní forma vzdělávání M Strojírenství M/001 Strojírenství denní forma vzdělávání dobíhající obor M/01 Strojírenství denní forma vzdělávání M Elektrotechnika M/01 Elektrotechnika denní forma vzdělávání M Elektronika M/004 Slaboproudá elektrotechnika denní forma vzdělávání dobíhající obor M Výpočetní technika M/002 Elektronické počítačové systémy denní forma vzdělávání dobíhající obor M Lyceum M/001 Technické lyceum denní forma vzdělávání dobíhající obor M/01 Technické lyceum denní forma vzdělávání 3

5 Ve školním roce 2009/2010 byly vyučovány následující obory: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 a) v 1. ročníku: M/ M/ M/ M/01 informační technologie strojírenství technické lyceum elektrotechnika b) ve 2. a 3. ročníku: M/ M/ M/ M/004 elektronické počítačové systémy strojírenství technické lyceum slaboproudá elektrotechnika c) ve 4. ročníku: M/ M/ M/ M/001 elektronické počítačové systémy strojírenství technické lyceum automatizační technika 4

6 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 Pedagogičtí zaměstnanci počet funkce 1 ředitel splňuje odborné vzdělání 2 zástupci splňují odborné vzdělání 1 vedoucí učitel praktického vyučování splňuje odborné vzdělání 22 učitelé všeobecně vzděl. předmětů; z toho: 18 ţen 17 splňuje odborné vzdělání 1 nesplňuje (na dobu určitou) 4 muţi splňují odborné vzdělání 18 učitelé odborných předmětů; z toho: 3 ţeny splňují odborné vzdělání 15 muţů 14 splňuje odborné vzdělání 1 nesplňuje 5 učitelé dílenských předmětů splňují odborné vzdělání Ve školním roce 2009/2010 byl celkový počet pedagogických zaměstnanců 49. Provozní zaměstnanci počet funkce 1 ekonom splňuje odborné vzdělání 1 účetní splňuje odborné vzdělání 1 asistentka ředitele splňuje odborné vzdělání 1 administrativní pracovnice splňuje odborné vzdělání 1 školník údrţbář splňuje odborné vzdělání 1 domovník splňuje odborné vzdělání 1 správce počítačové sítě splňuje odborné vzdělání 1 technik údrţby a oprav VT splňuje odborné vzdělání 1 informatik splňuje odborné vzdělání 5 uklízeč(ka) splňuje odborné vzdělání Ve školním roce 2009/2010 byl celkový počet provozních zaměstnanců 14. Pedagogických a provozních zaměstnanců bylo celkem 63. 5

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 Vznik pracovního poměru Ve školním roce 2009/2010 nastoupilo celkem 7 nových zaměstnanců. Ukončené pracovní poměry Ve školním roce 2009/2010 ukončilo pracovní poměr celkem 6 zaměstnanců. 6

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/ Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení se konalo v prvním termínu 22. dubna Přihlášeno bylo celkem 405 uchazečů. Pozn.: Přijímací zkouška se nekonala, uchazeči byli přijati na základě výsledků ze ZŠ. Obor Přihlášeno Přijatí Informační technologie tab. 1: Statistika přijímacího řízení 1. termín Přijatí po odvolání Nepřijatí Nedostavili se Odevzdalo zápisový lístek Elektrotechnika Strojírenství Technické lyceum Celkem Obor Přihlášeno Přijatí Informační technologie tab. 2: Statistika přijímacího řízení 2. termín Přijatí po odvolání Nepřijatí Nedostavili se Odevzdalo zápisový lístek Elektrotechnika Strojírenství Technické lyceum Celkem tab. 3: Přijatí žáci dle oborů Obor Uchazeči Informační technologie 60 Elektrotechnika 30 Strojírenství 20 Technické lyceum 21 7

9 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 Ve školním roce 2009/2010 studovalo ve 20 třídách denního studia 579 ţáků, z toho 18 dívek. tab. 4: Studenti podle studijních oborů (stav k výkaz V8 01) Obor Název oboru Počet tříd M/001 ( ) Počet ţáků Celkem Z toho dívky Automatizační technika M/01 Informační technologie M/002 ( ) Elektronické počítačové systémy M/01 Strojírenství M/001 ( ) M/001 Strojírenství Slaboproudá elektrotechnika M/01 Elektrotechnika M/001 Technické lyceum M/01 Technické lyceum Celkem tab. 5: Přehled klasifikace na konci školního roku a po opravných zkouškách Ţáci stav k neprospěli po Ročník Studijní průměr prospěli s opravných prospěli neprospěli vyznamenáním zkouškách I ,2727 II ,3258 III ,3317 IV ,3331 Celkem ,3158 tab. 6: Výsledky maturitních zkoušek v 1. a 2. termínu 1. termín 2. termín Celkem Třídy prospěl s prospěl prospělo v 1. Reprobace prospěl neprospěl prospěl neprospěl vyznamenáním s vyznamenáním a 2. termínu A PS 4A PS 4B ST TL

10 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 Prevence patologických jevů na naší škole probíhá jiţ dlouhodobě několika prověřenými způsoby. Do tohoto procesu se zapojuje převáţná část pedagogického sboru. Tato činnost se odráţí v předmětech občanská nauka, chemie a tělesná výchova. Pro naše ţáky jsou pořádány besedy, dále návštěvy akcí DKO Jihlava a kraje Vysočina. První a druhé ročníky absolvovaly v loňském roce besedu s PČR na téma Drogy, jejich uţívání, právní úprava a moţné postihy. Beseda proběhla Vybraní ţáci třetích ročníků se zapojili do akce pořádané krajem Vysočina její součástí byla beseda o problematice drogové závislosti, ukázka práce psovodů a techniky k vyhledávání drog. S ţáky třetích ročníků proběhla beseda v rámci TEV vedená protidrogovým preventistou školy. Ţáci čtvrtých ročníků navštívili v rámci hodin TEV jihlavské K-Centrum Větrník, kde byli seznámeni s prací tohoto centra. Jeden ze studentů navázal s tímto centrem bliţší spolupráci a pomáhal v jejich činnosti. Ţáci dále shlédli naučné spoty s tématy: Řekni drogám ne a Pravidla o drogách. Co se týká sociálně patologických jevů jako např. šikana a ostatní její formy, je její výskyt na naší škole nepatrný. O tuto oblast se stará naše výchovná poradkyně, která tuto problematiku zvládá velice profesionálně. Věnuje jí mnoho času a neustále se vzdělává. 9

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Kalendářní měsíc Září Říjen Listopad Prosinec Jméno Název akce Částka za školení Částka vyplacená cestovním příkazem Odborná literatura Částka celkem Ing. Vítů UTB mechatronika 0,00 0,00 Ing. Plášil, Ing. Hill CAD Forum 0,00 Nákup odborné literatury 647,00 647,00 Ing. Ifrah, Ing. Pohořelý školení MatLab 0,00 Ing. Plášil konference InvexForum 0,00 Nákup odborné literatury 2 912, ,40 Ing. Hill, Ing. Chudoba konzultace CNC 0,00 Doležal O., Dohnal konzultace CNC Ing. Vítů projekt ZERO Ing. Vítů ZAV konference 0,00 Nákup odborné literatury 636,00 636,00 Ing. Vítů konference UNVZ 0,00 Nákup odborné literatury 1 106, ,00 list č. 1 CELKEM 0,00 0, , ,40 10

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 Kalendářní měsíc Jméno Název akce Částka za školení Částka vyplacená cestovním příkazem Odborná literatura Částka celkem Leden Nákup odborné literatury 358,00 358,00 Únor Ing. Vítů, Ing. Pohořelý Školení vyhl. 50 Sb./ , ,00 Nákup odborné literatury 0, , ,00 Mgr. Veselý Z. Doškolovací kurz snowboardingu 1 900, ,00 Mgr. Posekaná Právo ve škole 1 300, ,00 Březen Ing. Wacek, Hoda, Soukup Seminář plošné spoje Seminář revize a opravy Mgr. Veselý Z. 500,00 500,00 tělocvičného nářadí Nákup odborné literatury 2 486, ,00 Mgr. Posekaná Prevence ve škole 1 300, ,00 PaedDr. Petráčková Seminář ruštiny Mgr. Kašpárek Seminář Wolfram mathematica Duben Ing. Wacek, Hoda Seminář SMC Ing. Vítů Projektové setkání PhDr. Přesličková Konference výchovných poradců Nákup odborné literatury 1 264, ,00 Ing. Kadlec, Ing. Matějíčný Hromadná instalace Windows , ,00 Květen PhDr. Přesličková Konference výchovných poradců 2 000,00 930, ,00 Nákup odborné literatury 2 856, ,00 Ing. Šedo, Ing. Kadlec Hromadná instalace Windows 7 Červen Ing. Bílek Ing. Chudoba konzultace ŠVP Nákup odborné literatury 5 490, ,00 Červenec 0,00 Srpen Bc. Doležal, Ing. Maděrová Seminář Metrologie 0,00 list č. 2 CELKEM ,00 930, , ,00 list č. 1, 2 CELKEM ,00 930, , ,40 11

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 Vzdělávání k nové maturitě Kalendářní měsíc Říjen Březen Duben Květen Jméno Název akce PhDr. Petráčková Hodnotitel písemné a ústní zk. ČJ Mgr. Procházková Hodnotitel písemné a ústní zk. ČJ PhDr. Šenkýřová Hodnotitel písemné a ústní zk. ČJ Mgr. Kasalová Hodnotitel písemné a ústní zk. ČJ Mgr. Dvořáčková Hodnotitel písemné a ústní zk. AJ PhDr. Krásenská Hodnotitel písemné a ústní zk. AJ Mgr. Polodnová Hodnotitel písemné a ústní zk. AJ PaedDr. Šímová O. Hodnotitel písemné a ústní zk. AJ PhDr. Klierová Hodnotitel písemné a ústní zk. NJ PhDr. Přesličková Hodnotitel písemné a ústní zk. NJ Ing. Bílek, Ing. Brtník Studium zadavatelů k nové maturitě Ing. Kadlec, Ing. Moravec Studium zadavatelů k nové maturitě Mgr. Posekaná, Mgr. Šímová Studium zadavatelů k nové maturitě Ing. Škrabánková Studium zadavatelů k nové maturitě RNDr. Tomková, Mgr. Urban Studium zadavatelů k nové maturitě Mgr. Kašpárek Studium šk. maturitních komisařů Mgr. Kašpárek Studium managementu škol k n. m. Mgr. Veselý Studium šk. maturitních komisařů Mgr. Kašpárková Studium zadavatelů k nové maturitě Ing. Bílek, Ing. Brtník Studium zadavatelů k nové maturitě Ing. Kadlec, Ing. Moravec Studium zadavatelů k nové maturitě Mgr. Posekaná, Mgr. Šímová Studium zadavatelů k nové maturitě Ing. Škrabánková Studium zadavatelů k nové maturitě RNDr. Tomková, Mgr. Urban Studium zadavatelů k nové maturitě Částka za školení Částka vyplacená cestovním příkazem Odborná literatura Částka celkem 12

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 Mgr. Kašpárek Studium šk. maturitních komisařů Mgr. Kašpárek Studium managementu škol k n. m. Červen Ing. Chudoba, Bc. Doležal Studium zadavatelů k nové maturitě Ing. Florík, Ing. Forman Studium zadavatelů k nové maturitě Ing. Hill, Ing. Plášil Studium zadavatelů k nové maturitě Ing. Pohořelý, Ing. Švecová Studium zadavatelů k nové maturitě Červenec Srpen Ing. Matějíčný Studium zadavatelů k nové maturitě 13

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Prezentace školy na veřejnosti je základní marketingový nástroj a přispívá nejen k dobrému jménu školy, ale zároveň informuje prostřednictvím vhodných prostředků i aktivit veřejnost (rodiče, budoucí ţáky zájemce o studium, sociální partnery firmy, úřady) o dění ve škole, o nových oborech, vzdělávacích aktivitách, vybavení školy. Škola se pravidelně účastní festivalů vzdělávání a přehlídek středních škol v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Pelhřimově. Zástupci školy z řad vedení i pedagogů navštěvují rodičovské schůzky v 9. třídách ZŠ v Jihlavě, Třešti, Telči a dalších velkých obcích na Vysočině (v roce 2009/2010 zástupci školy navštívili sedm základních škol). Na těchto schůzkách poskytujeme rodičům i zájemcům o studium informace o moţnostech studia, o oborech, o uplatnění absolventů na trhu práce. Kaţdoročně škola organizuje tři dny otevřených dveří, kde je připravena pro zájemce prohlídka školy (v učebnách probíhá simulovaná výuka, kde se mohou zájemci zeptat jednotlivých vyučujících i ţáků nejen na moţnosti studia). Informujeme také veřejnost prostřednictvím médií (tisk, regionální televize) o úspěších našich ţáků i o novém vybavení učeben. Všechny aktivity školy (besedy, návštěvy významných osobností, úspěchy v soutěţích, zřízení nových laboratoří a učeben, nákup moderních učebních pomůcek a další.) jsou prezentovány prostřednictvím webových stránek školy Součástí prezentace školy na veřejnosti je pořádání tří plesů maturitních ročníků (ţáci školy organizují sami, škola s organizací pouze pomáhá). 14

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2009/2010 nebyla Českou školní inspekcí provedena ţádná inspekční činnost. 15

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ Základní údaje o hospodaření školy 1. Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena včetně doplňkové činnosti Příspěvek na provoz školy byl stanoven v celkové výši Kč a byl rozepsán formou závazných ukazatelů. Hospodaření s těmito prostředky bylo prováděno v souladu s platnou legislativou. Při zapojení ostatních příjmů, mimorozpočtových zdrojů, zásluhou úsporných opatření a především díky výsledkům doplňkové činnosti se podařilo stejně jako v roce 2008 (tehdejší hospodářský výsledek činil tis. Kč) vykázat i v roce 2009 kladný hospodářský výsledek ,47 Kč. V hlavní činnosti činí výsledek hospodaření 3 168,41 Kč. V doplňkové činnosti činí výsledek hospodaření ,06 Kč. Nad rámec příspěvku na provoz jsme obdrželi: V roce 2009 nám byla přidělena dotace v rámci programu Podpora romských ţáků ve výši 4 600,00 Kč (tabulka č. 1, řádek 5). Dotace na podporu technického vybavení ICT Standard činila ,00 Kč. Investiční dotace na projekt Učebny mechatroniky ve výši ,00 Kč byla přidělena na konci roku 2008 a částka ,00 Kč byla převedena do roku 2009, neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč byla také přidělena v roce 2008, částka ,00 Kč byla převedena do roku Dotace z Úřadu práce činila ,00 Kč. Nejdůležitější hospodářské úkoly roku 2009: Hlavním úkolem roku 2009 bylo vybavení učeben elektronických měření, vybavení učeben informatiky novou počítačovou technikou (počítače a LCD monitory), pořízení učebních pomůcek pro výuku mechatroniky a robotiky, provedení celkové rekonstrukce elektroinstalací ve 2. a 3. patře budovy A, pořízení základního fotografického vybavení pro obor technické lyceum multimedia a marketing. Splněné úkoly: vybavení učeben elektrotechnických měření pořízení učebních pomůcek pro výuku mechatroniky a robotiky vybavení učeben a kabinetů novou počítačovou technikou pořízení základního fotografického vybavení pro obor technické lyceum multimedia a marketing provedení celkové rekonstrukce elektroinstalací v budově A 2. a 3. patro provedení výmaleb tříd a ostatních prostor opravy elektroinstalací a osvětlení opravy podlah v učebnách stavební úpravy v učebnách elektrotechnických měření 16

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ Vyhodnocení majetkových práv a povinností včetně veřejných zakázek Inventarizace všech rozvahových poloţek byla provedena k Inventarizační rozdíly nebyly vyčísleny. Pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti k nebyly zjištěny. Při nákupu investic bylo postupováno podle 49 b) zákona o veřejných zakázkách. Cenové nabídky byly posouzeny a uzavřeny smlouvy o dílo na dodávky zboţí. 3. Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol, zjištěné nedostatky a závady s důrazem na finanční dopady (pokuty, penále, doměrky apod.); přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků Vnější kontroly: V uplynulém účetním období nebyly zjištěny ţádné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost organizace, a proto nebyla přijata ţádná nápravná opatření. Vnitřní kontrolní systém: Systém vnitřního kontrolního systému je řešen Směrnicí o vnitřním kontrolním systému. Podle této směrnice jsou stanoveny kompetence jednotlivých pracovníků. V průběhu roku 2009 nebyly zjištěny závaţné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost, a vzhledem k tomu nebyla přijata ţádná nápravná opatření. 4. Plnění nápravných opatření z roční zprávy hospodaření, resp. rozboru hospodaření předešlého roku a návrh nápravných opatření ke zlepšení činnosti a hospodaření pro další období V uplynulém roce nebyla stanovena ţádná nápravná opatření. V roce 2010 budeme při hospodaření postupovat tak, aby nebyly porušeny platné legislativní předpisy a aby byly dodrţeny všechny závazné ukazatele. 17

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V tomto školním roce se naše škola zapojila do následujících rozvojových a mezinárodních programů: a) Rozvojové programy Projekty orientované do rozvoje ICT 1. etapa Kompletní vybavení jedné učebny informační technologií (18 počítačů) Celkový projekt v hodnotě ,- Kč z toho dotace ,- Kč z vlastních zdrojů ,- Kč 2. etapa ţádný projekt 3. etapa první projekt: Rozšíření učebny CAD Celkový projekt v hodnotě ,- Kč z toho dotace ,- Kč z vlastních zdrojů ,- Kč druhý projekt: Rozšíření učebny CNC do tohoto projektu se škola nezapojila třetí projekt: Výměna monitorů CRT za LCD (40 ks) Celkový projekt v hodnotě ,- Kč z toho dotace ,- Kč z vlastních zdrojů ,- Kč b) Mezinárodní programy Naše škola a další dvě střední školy z kraje Vysočina se také zapojily do programu s názvem Zero Nulová tolerance šikany na středních školách v Norsku a kraji Vysočina. Ţadatelem o tento program byla organizace Vysočina Education. Program Zero, který se realizoval v termínu byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu. Během trvání projektu probíhala šetření na českých školách podloţená předkládanými dotazníky studentům na téma šikany na školách. V rámci programu se také uskutečnily dvě vzájemné návštěvy vybraných učitelů partnerských škol v České Republice a Norsku. Program byl sestavený odbornými výzkumnými pracovníky Stavanger University k potlačení šikany ve školách, součástí programu bylo mapování situace, práce s učiteli, ţáky a rodiči. 18

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Střední průmyslová škola Jihlava dlouhodobě spolupracuje s úřady práce, vzdělávacími agenturami i jednotlivými firmami při zajišťování dalšího vzdělávání rekvalifikace, kurzy pro dospělé, vzdělávací programy dle poţadavků firem, otevřené kurzy pro veřejnost. Ve školním roce 2009/2010 byl realizován vzdělávací program pro firmu RODOS kovo, s.r.o. s názvem Rozvoj zaměstnanců společnosti RODOS kovo, s.r.o. registr. číslo: CZ.1.04/1.1.02/ , do něhoţ se zapojilo celkem pět učitelů z naší školy. Základy elektrotechniky Vzdělávání pro nástrojaře 16 hodin 80 hodin Další vzdělávací programy s názvem Technické materiály a technická dokumentace byly realizovány pro firmy Motorpal Jemnice, Řetězy Vamberk a Agro Měřín. Celkem se vzdělávacího programu zúčastnilo 42 zájemců. Vzdělávací kurzy byly realizovány přímo ve firmách lektorem z naší školy. Dále se škola zapojila do projektu Projekt UNIV 2 KRAJE (proměna škol v centra celoţivotního učení). Tento projekt je individuální národní projekt Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, jehoţ řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoţivotního učení, která budou nejen učit ţáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. Rozšíření nabídky kurzů má přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání. Po ukončení školy se totiţ dále vzdělává pouze menší část obyvatel ČR a to v uţ při rychlých ekonomických i společenských změnách globalizovaného světa nestačí. Součástí projektu je i vzdělávání pedagogických pracovníků školy. Veškeré činnosti realizované v rámci této aktivity směřují k prohloubení vybraných profesních kompetencí učitelů zapojených škol tak, aby byli připraveni na práci s dospělými i na práci v centru celoţivotního učení. K tomuto cíli budou realizovány vzdělávací semináře, které se zaměří na následující oblasti: a) základy vzdělávání dospělých lektorské dovednosti; b) pedagogické projektování; c) marketing dalšího vzdělávání; d) kariérové poradenství pro dospělé; e) aktuální otázky odborného vzdělávání. Základy vzdělávání dospělých: Učitelé dosud nejsou v rámci svého přípravného vzdělávání cíleně připravováni na práci s dospělým účastníkem vzdělávání, a to přestoţe po celá desetiletí realizují školy i jiné neţ denní formy studia, které jsou primárně určeny právě dospělým posluchačům. Často potom dochází k tomu, ţe učitelé přenášejí do vzdělávání dospělých metody a postupy, které odpovídají jiné věkové skupině. Organizace a realizace práce s dospělými pak ne vţdy dostatečně respektuje jejich specifické vzdělávací moţnosti a potřeby. Vzdělávání proto bude zaměřeno 19

21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 především na metody a formy vzdělávání dospělých, na zjišťování jejich vzdělávacích potřeb a na potřeby trhu práce. Pedagogické projektování: Pedagogické projektování, které bude obsahem uvedeného vzdělávání, není v rozporu s přístupy uplatňovanými v počátečním vzdělávání. Ředitelé škol zapojených v jiţ ukončeném projektu UNIV ocenili tento druh vzdělávání mimo jiné i proto, ţe získané kompetence vyuţili pedagogové při tvorbě školních vzdělávacích programů. Jde o vzdělávání zaloţené na kompetencích, při němţ se účastníci učí připravovat vzdělávací program s vyuţitím modulového systému. Specifická pozornost bude věnována problematice ověřování výsledků vzdělávání, která se ukazuje jako jedna z problematických oblastí konstrukce i realizace vzdělávacích programů. Marketing dalšího vzdělávání: Nestačí pouze programy dalšího vzdělávání dobře připravit, je potřebné je umět i nabízet, propagovat a prodat. Pro vytváření těchto kompetencí bude realizován samostatný vzdělávací blok, který bude určen pouze těm pedagogům, kteří budou pracovat jako vedoucí center celoţivotního učení na školách. Kariérové poradenství pro dospělé: Má-li vytvářený systém skutečně poskytovat vzdělávací sluţby dospělým, je nezbytné zaměřit se i na oblast kariérového poradenství. To zprostředkuje dospělým zájemcům informace o moţném zapojení do vzdělávacích aktivit. Tato potřeba vzrůstá s moţností vyuţívat modulově koncipované programy, protoţe zájemce můţe vyuţít jen ty moduly, které potřebuje. Vzdělávání v oblasti kariérového poradenství pro dospělé bude určeno pouze těm učitelům, kteří budou v sítích škol a v jednotlivých centrech celoţivotního učení plnit roli kariérových poradců. Aktuální otázky odborného vzdělávání: Tento vzdělávací blok bude tvořen tématy volenými podle aktuální situace. Základ bude tvořit Národní soustava kvalifikací (NSK) a uznávání výsledků předchozího učení. Vzdělávání týkající se pedagogického projektování a marketingu bude realizováno ve dvou verzích, které obsahově i z hlediska časové dotace zohlední odlišnosti mezi školami zapojenými do ukončeného projektu UNIV a novými školami. Dále škola zpracuje tři vzdělávací programy, z nichţ jeden ověří (bude pilotovat) ve spolupráci se sociálními partnery (zaměstnanci firem, které se školou spolupracují). Školní tým tohoto projektu má 11 členů z řad učitelů odborných předmětů. V současné době je zpracován první vzdělávací program PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy. 20

22 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2009/2010 byly schváleny a realizovány následující projekty: a) Hustota a Specifika (UZ ) Celková hodnota ,- Kč mzdy ,- Kč pojistné 2 000,- Kč FKSP ,- Kč b) Projekty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Od března naše škola participuje na projektu s názvem Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky registr. číslo: CZ.1.07/1.1.00/ , který je realizován v termínu od Příjemcem finanční podpory projektu je Masarykova obchodní akademie v Jičíně. Naše škola v tomto projektu figuruje jako partner s finanční podporou, kterých na tomto projektu působí celkem 26. Celkový obdrţený příspěvek v tomto školním roce činil pro naši školu ,- Kč z celkového schváleného rozpočtu ,- Kč. Na projektu pracuje celkem pět učitelů z naší školy. 2. V dubnu 2010 jsme předloţili ţádost o finanční podporu na projekt AMPER neboli Aplikovaná Matematika Populárně Efektivně Racionálně registr. číslo: CZ.1.07/1.1.01/ ve výši ,63 Kč. Projekt je zaměřen na inovaci vyučovacích materiálů, metod a postupů pro výuku matematiky a předmětů pouţívajících matematický aparát (fyzika, elektronika, mechanika) ve všech studijních oborech v 1. aţ 3. ročníku. Tento projekt byl k stále ve fázi předloţení. Do projektu je plánováno zapojení deseti učitelů. 3. Vzdělávání vedoucích pracovníků škol projekt realizován od do Projektu se účastní celkem deset učitelů z naší školy. 4. Proměna středních škol v centra celoţivotního učení (UNIV2, kraje) realizace projektu Projektu se účastní celkem jedenáct učitelů z naší školy. 21

23 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 1. Odborová organizace ukončila činnost na naší škole ke dni rozhodnutím členské schůze dne Střední průmyslová škola Jihlava byla představenstvem Hospodářské komory Jihlava dne jednohlasně přijata za řádného člena HK Jihlava pod pořadovým číslem 292. Zástupci školy se pravidelně účastní akcí pořádaných HK Jihlava, vyuţívají informačního servisu HK Jihlava, komunikují prostřednictvím HK se zaměstnavateli apod. 3. Střední průmyslová škola Jihlava úzce spolupracuje (má podepsané rámcové smlouvy o spolupráci) s firmou CZ LOKO, s firmou ČEZ a. s., připravuje smlouvu s firmou AUTOMOTIVE LIGHTING a firmou BOSCH DIESEL s.r.o. Aktivity jsou směřovány do těchto oblastí: Zajišťování odborných praxí pro ţáky školy Exkurze ţáků školy a učitelů odborných předmětů do provozů firem Odborné přednášky pro ţáky školy zajišťují zaměstnanci firem Představení firem a moţnosti uplatnění absolventů ve firmách Konzultace vzdělávacích programů s potřeby zaměstnavatelů Moţnosti výuky ţáků školy přímo ve firmách na specializovaných pracovištích S dalšími cca 20 firmami spolupracujeme při zajišťování odborných praxí ţáků školy 4. Spolupráce s vysokými školami SPŠ Jihlava spolupracuje s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, s Ústavem radioelektroniky VUT Brno, s dopravní fakultou ČVUT Praha Spolupráce se rozvíjí především v těchto oblastech: Exkurze ţáků školy na pracoviště vysokých škol Odborné přednášky profesorů VŠ na zvolené téma (VUT FEKT BRNO) Podpora výuky (materiály, konzultace) UTB Zlín robotika Besedy představitelů VŠ s ţáky školy o moţnostech studia a uplatnění absolventů 22

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA JIHLAVA, TŘ. LEGIONÁŘŮ 3, JIHLAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA JIHLAVA, TŘ. LEGIONÁŘŮ 3, JIHLAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA JIHLAVA, TŘ. LEGIONÁŘŮ 3, JIHLAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název, sídlo a zřizovatel školy škola střední škola IZO: 108

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA JIHLAVA, TŘ. LEGIONÁŘŮ 3, JIHLAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA JIHLAVA, TŘ. LEGIONÁŘŮ 3, JIHLAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA JIHLAVA, TŘ. LEGIONÁŘŮ 3, JIHLAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1. Základní údaje o škole Název, sídlo a zřizovatel školy škola střední škola IZO: 108

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova 3373 Identifikátor: 600 005 186 Termín konání inspekce: 9. a 10. května 2007 Čj.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Jeseník, Komenského 281. Komenského 281, Jeseník. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Jeseník, Komenského 281. Komenského 281, Jeseník. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Komenského 281, 790 01 Jeseník Identifikátor: 600 018 351 Termín konání inspekce: 6. červen 2007 Čj. Signatura

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-475/13-J Název právnické osoby Střední škola technická Žďár nad Sázavou vykonávající činnost školy: Sídlo: Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 00 226 206 Identifikátor:

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42. Hálkova 42, Jihlava Helenín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42. Hálkova 42, Jihlava Helenín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Hálkova 42, 586 03 Jihlava Helenín Identifikátor školy: 600 014 924 Termín

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004 / 2005 obsah Charakteristika školy Zhodnocení současného stavu školy Vzdělávací programy školy Způsob zabezpečení odborné praxe Personální a statistické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace, telefon: 485 110 096, fax: 485 113 230, e-mail: luksch@spstliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola Dalovice Hlavní 27, 362 63 Dalovice Identifikátor školy: 600 009 181 Termín konání inspekce: 14. a 16. března 2006

Více

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Dříve realizované projekty PALMIF 3 projekty (Fond aktivních opatření trhu práce) Modulární vzdělávání dospělých (Fond Vysočiny) Adaptabilní

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola Ostrov Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Identifikátor: 600 009 084 Termín konání inspekce: 7. a 9. února 2007 Čj. Signatura

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informaci:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

3941M Technický interdisciplinární M/001 Strojírenská a elektrotechnická zařízení UČEBNÍ PLÁN. studijního oboru

3941M Technický interdisciplinární M/001 Strojírenská a elektrotechnická zařízení UČEBNÍ PLÁN. studijního oboru MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne. 6. 999, čj. 7 00/99, s platností od. 9. 999 počínaje. ročníkem Kmenový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun 267 54 Praskolesy 104 Identifikátor školy: 600 043 011 Termín konání inspekce: 11.

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark Identifikátor školy: 600 016 510 Termín

Více