STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA JIHLAVA, TŘ. LEGIONÁŘŮ 3, JIHLAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA JIHLAVA, TŘ. LEGIONÁŘŮ 3, JIHLAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA JIHLAVA, TŘ. LEGIONÁŘŮ 3, JIHLAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/ Základní údaje o škole Název, sídlo a zřizovatel školy škola Střední škola IZO: činnost vykonává právnická osoba Střední průmyslová škola Jihlava právní forma: identifikátor právnické osoby: IČ: příspěvková organizace adresa: tř. Legionářů 1572/ Jihlava tel.: , fax: bankovní spojení: Volksbank CZ, č. ú.: /6800 Zřizovatel školy: Kraj Vysočina Ţiţkova Jihlava Charakteristika školy Střední průmyslová škola Jihlava byla zaloţena v roce 1945 a od této doby se specializuje na výuku strojírenských a elektrotechnických oborů. Kapacita školy je ţáků, působnost zahrnuje region sedmi okresů. V současné době jsou otevírány třídy v oborech: M/ M/ M/ M/01 elektrotechnika informační technologie strojírenství technické lyceum Pedagogický sbor je plně odborně i pedagogicky kvalifikovaný. Škola usiluje o produktivní vzdělání orientované na výkonnost, adaptabilitu a dobrou přípravu absolventů pro praxi i další studium na vysokých školách. Ve všech studijních oborech je vedle odborné stránky kladen důraz na jazykovou přípravu a dokonalé zvládnutí práce s počítačem a jeho praktické pouţívání. Technické a materiální vybavení školy má dobrou úroveň. Počítačová síť má více neţ 100 stanic, pět specializovaných učeben výpočetní techniky, potřebné programové vybavení a připojení na Internet. Škola má nové elektrotechnické a strojní laboratoře, dílny, učebny pro výuku automatizace a mechatroniky, učebnu pro programování obráběcích strojů CNC, učebny pro výuku cizích jazyků. Učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou. Technické vybavení učeben je soustavně modernizováno tak, aby ţáci pracovali stále s aktuálními technologiemi. Je zde rovněţ sportovní zázemí dvě tělocvičny, posilovna, hřiště s atletickou dráhou a hřiště na odbíjenou. 1

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 Vybavení školy je plně a zdarma k dispozici pro mimoškolní a zájmovou činnost ţáků. V technickém školním klubu je zájem především o Internet a elektroniku. Školní sportovní klub sdruţuje zájemce o odbíjenou, košíkovou, lehkou atletiku a vodáctví. Součástí školní tělesné výchovy je lyţařský kurz a sportovně turistický kurz na vodě. Škola má statut Autodesk Academia a je oprávněna na základě zkoušky vydávat ţákům i jiným případným zájemcům certifikát Autodesk Academia. Je akreditovaným testovacím střediskem ECDL. Úroveň školy je od roku 1994 kaţdoročně testována nezávislými institucemi v projektech SCIO, SET i sondami MATURANT. Výsledky těchto srovnání jsou pro školu velmi příznivé, ţáci se pravidelně umísťují na předních místech. Od školního roku 2006/2007 zpracovává škola autoevaluační zprávu. Absolventi podle svého zaměření získají nejen kompetence k přímému uplatnění na trhu práce ve středních technicko-hospodářských funkcích (konstruktéři, technologové, projektanti, servisní technici, programátoři, správci sítě, obchodníci s technologiemi atd.), ale také dobrý základ k dalšímu studiu přibliţně dvě třetiny absolventů školy pokračuje úspěšně ve studiu na vysokých školách. Údaje o vedení školy Ředitel školy: Ing. Miroslav Vítů Zástupci ředitele školy: Mgr. Ladislav Kašpárek, zástupce ředitele pro pedagogiku a organizaci Ing. Ján Šedo, zástupce ředitele pro informační technologie a provoz Údaje o školské radě Předsedkyně školské rady: Mgr. Věra Kasalová, zástupkyně pedagogických pracovníků školy Členové školské rady: Ing. Jana Hadravová, zástupkyně zřizovatele Ing. Tomáš Prchal, zástupce zřizovatele Ing. Jiří Plášil, zástupce rodičů nezletilých ţáků školy Tomáš Stejskal, zástupce zletilých ţáků školy PhDr. Alena Přesličková, zástupkyně pedagogických pracovníků školy 2

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/ Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku V souladu s Rozhodnutím MŠMT, č. j. 2526/ , s účinností od se do školského rejstříku zapisuje: Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: M Informační technologie M/01 Informační technologie denní forma vzdělávání M Strojírenství M/001 Strojírenství denní forma vzdělávání dobíhající obor M/01 Strojírenství denní forma vzdělávání M Elektrotechnika M/01 Elektrotechnika denní forma vzdělávání M Elektronika M/004 Slaboproudá elektrotechnika denní forma vzdělávání dobíhající obor M Výpočetní technika M/002 Elektronické počítačové systémy denní forma vzdělávání dobíhající obor M Lyceum M/001 Technické lyceum denní forma vzdělávání dobíhající obor M/01 Technické lyceum denní forma vzdělávání 3

5 Ve školním roce 2009/2010 byly vyučovány následující obory: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 a) v 1. ročníku: M/ M/ M/ M/01 informační technologie strojírenství technické lyceum elektrotechnika b) ve 2. a 3. ročníku: M/ M/ M/ M/004 elektronické počítačové systémy strojírenství technické lyceum slaboproudá elektrotechnika c) ve 4. ročníku: M/ M/ M/ M/001 elektronické počítačové systémy strojírenství technické lyceum automatizační technika 4

6 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 Pedagogičtí zaměstnanci počet funkce 1 ředitel splňuje odborné vzdělání 2 zástupci splňují odborné vzdělání 1 vedoucí učitel praktického vyučování splňuje odborné vzdělání 22 učitelé všeobecně vzděl. předmětů; z toho: 18 ţen 17 splňuje odborné vzdělání 1 nesplňuje (na dobu určitou) 4 muţi splňují odborné vzdělání 18 učitelé odborných předmětů; z toho: 3 ţeny splňují odborné vzdělání 15 muţů 14 splňuje odborné vzdělání 1 nesplňuje 5 učitelé dílenských předmětů splňují odborné vzdělání Ve školním roce 2009/2010 byl celkový počet pedagogických zaměstnanců 49. Provozní zaměstnanci počet funkce 1 ekonom splňuje odborné vzdělání 1 účetní splňuje odborné vzdělání 1 asistentka ředitele splňuje odborné vzdělání 1 administrativní pracovnice splňuje odborné vzdělání 1 školník údrţbář splňuje odborné vzdělání 1 domovník splňuje odborné vzdělání 1 správce počítačové sítě splňuje odborné vzdělání 1 technik údrţby a oprav VT splňuje odborné vzdělání 1 informatik splňuje odborné vzdělání 5 uklízeč(ka) splňuje odborné vzdělání Ve školním roce 2009/2010 byl celkový počet provozních zaměstnanců 14. Pedagogických a provozních zaměstnanců bylo celkem 63. 5

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 Vznik pracovního poměru Ve školním roce 2009/2010 nastoupilo celkem 7 nových zaměstnanců. Ukončené pracovní poměry Ve školním roce 2009/2010 ukončilo pracovní poměr celkem 6 zaměstnanců. 6

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/ Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení se konalo v prvním termínu 22. dubna Přihlášeno bylo celkem 405 uchazečů. Pozn.: Přijímací zkouška se nekonala, uchazeči byli přijati na základě výsledků ze ZŠ. Obor Přihlášeno Přijatí Informační technologie tab. 1: Statistika přijímacího řízení 1. termín Přijatí po odvolání Nepřijatí Nedostavili se Odevzdalo zápisový lístek Elektrotechnika Strojírenství Technické lyceum Celkem Obor Přihlášeno Přijatí Informační technologie tab. 2: Statistika přijímacího řízení 2. termín Přijatí po odvolání Nepřijatí Nedostavili se Odevzdalo zápisový lístek Elektrotechnika Strojírenství Technické lyceum Celkem tab. 3: Přijatí žáci dle oborů Obor Uchazeči Informační technologie 60 Elektrotechnika 30 Strojírenství 20 Technické lyceum 21 7

9 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 Ve školním roce 2009/2010 studovalo ve 20 třídách denního studia 579 ţáků, z toho 18 dívek. tab. 4: Studenti podle studijních oborů (stav k výkaz V8 01) Obor Název oboru Počet tříd M/001 ( ) Počet ţáků Celkem Z toho dívky Automatizační technika M/01 Informační technologie M/002 ( ) Elektronické počítačové systémy M/01 Strojírenství M/001 ( ) M/001 Strojírenství Slaboproudá elektrotechnika M/01 Elektrotechnika M/001 Technické lyceum M/01 Technické lyceum Celkem tab. 5: Přehled klasifikace na konci školního roku a po opravných zkouškách Ţáci stav k neprospěli po Ročník Studijní průměr prospěli s opravných prospěli neprospěli vyznamenáním zkouškách I ,2727 II ,3258 III ,3317 IV ,3331 Celkem ,3158 tab. 6: Výsledky maturitních zkoušek v 1. a 2. termínu 1. termín 2. termín Celkem Třídy prospěl s prospěl prospělo v 1. Reprobace prospěl neprospěl prospěl neprospěl vyznamenáním s vyznamenáním a 2. termínu A PS 4A PS 4B ST TL

10 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 Prevence patologických jevů na naší škole probíhá jiţ dlouhodobě několika prověřenými způsoby. Do tohoto procesu se zapojuje převáţná část pedagogického sboru. Tato činnost se odráţí v předmětech občanská nauka, chemie a tělesná výchova. Pro naše ţáky jsou pořádány besedy, dále návštěvy akcí DKO Jihlava a kraje Vysočina. První a druhé ročníky absolvovaly v loňském roce besedu s PČR na téma Drogy, jejich uţívání, právní úprava a moţné postihy. Beseda proběhla Vybraní ţáci třetích ročníků se zapojili do akce pořádané krajem Vysočina její součástí byla beseda o problematice drogové závislosti, ukázka práce psovodů a techniky k vyhledávání drog. S ţáky třetích ročníků proběhla beseda v rámci TEV vedená protidrogovým preventistou školy. Ţáci čtvrtých ročníků navštívili v rámci hodin TEV jihlavské K-Centrum Větrník, kde byli seznámeni s prací tohoto centra. Jeden ze studentů navázal s tímto centrem bliţší spolupráci a pomáhal v jejich činnosti. Ţáci dále shlédli naučné spoty s tématy: Řekni drogám ne a Pravidla o drogách. Co se týká sociálně patologických jevů jako např. šikana a ostatní její formy, je její výskyt na naší škole nepatrný. O tuto oblast se stará naše výchovná poradkyně, která tuto problematiku zvládá velice profesionálně. Věnuje jí mnoho času a neustále se vzdělává. 9

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Kalendářní měsíc Září Říjen Listopad Prosinec Jméno Název akce Částka za školení Částka vyplacená cestovním příkazem Odborná literatura Částka celkem Ing. Vítů UTB mechatronika 0,00 0,00 Ing. Plášil, Ing. Hill CAD Forum 0,00 Nákup odborné literatury 647,00 647,00 Ing. Ifrah, Ing. Pohořelý školení MatLab 0,00 Ing. Plášil konference InvexForum 0,00 Nákup odborné literatury 2 912, ,40 Ing. Hill, Ing. Chudoba konzultace CNC 0,00 Doležal O., Dohnal konzultace CNC Ing. Vítů projekt ZERO Ing. Vítů ZAV konference 0,00 Nákup odborné literatury 636,00 636,00 Ing. Vítů konference UNVZ 0,00 Nákup odborné literatury 1 106, ,00 list č. 1 CELKEM 0,00 0, , ,40 10

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 Kalendářní měsíc Jméno Název akce Částka za školení Částka vyplacená cestovním příkazem Odborná literatura Částka celkem Leden Nákup odborné literatury 358,00 358,00 Únor Ing. Vítů, Ing. Pohořelý Školení vyhl. 50 Sb./ , ,00 Nákup odborné literatury 0, , ,00 Mgr. Veselý Z. Doškolovací kurz snowboardingu 1 900, ,00 Mgr. Posekaná Právo ve škole 1 300, ,00 Březen Ing. Wacek, Hoda, Soukup Seminář plošné spoje Seminář revize a opravy Mgr. Veselý Z. 500,00 500,00 tělocvičného nářadí Nákup odborné literatury 2 486, ,00 Mgr. Posekaná Prevence ve škole 1 300, ,00 PaedDr. Petráčková Seminář ruštiny Mgr. Kašpárek Seminář Wolfram mathematica Duben Ing. Wacek, Hoda Seminář SMC Ing. Vítů Projektové setkání PhDr. Přesličková Konference výchovných poradců Nákup odborné literatury 1 264, ,00 Ing. Kadlec, Ing. Matějíčný Hromadná instalace Windows , ,00 Květen PhDr. Přesličková Konference výchovných poradců 2 000,00 930, ,00 Nákup odborné literatury 2 856, ,00 Ing. Šedo, Ing. Kadlec Hromadná instalace Windows 7 Červen Ing. Bílek Ing. Chudoba konzultace ŠVP Nákup odborné literatury 5 490, ,00 Červenec 0,00 Srpen Bc. Doležal, Ing. Maděrová Seminář Metrologie 0,00 list č. 2 CELKEM ,00 930, , ,00 list č. 1, 2 CELKEM ,00 930, , ,40 11

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 Vzdělávání k nové maturitě Kalendářní měsíc Říjen Březen Duben Květen Jméno Název akce PhDr. Petráčková Hodnotitel písemné a ústní zk. ČJ Mgr. Procházková Hodnotitel písemné a ústní zk. ČJ PhDr. Šenkýřová Hodnotitel písemné a ústní zk. ČJ Mgr. Kasalová Hodnotitel písemné a ústní zk. ČJ Mgr. Dvořáčková Hodnotitel písemné a ústní zk. AJ PhDr. Krásenská Hodnotitel písemné a ústní zk. AJ Mgr. Polodnová Hodnotitel písemné a ústní zk. AJ PaedDr. Šímová O. Hodnotitel písemné a ústní zk. AJ PhDr. Klierová Hodnotitel písemné a ústní zk. NJ PhDr. Přesličková Hodnotitel písemné a ústní zk. NJ Ing. Bílek, Ing. Brtník Studium zadavatelů k nové maturitě Ing. Kadlec, Ing. Moravec Studium zadavatelů k nové maturitě Mgr. Posekaná, Mgr. Šímová Studium zadavatelů k nové maturitě Ing. Škrabánková Studium zadavatelů k nové maturitě RNDr. Tomková, Mgr. Urban Studium zadavatelů k nové maturitě Mgr. Kašpárek Studium šk. maturitních komisařů Mgr. Kašpárek Studium managementu škol k n. m. Mgr. Veselý Studium šk. maturitních komisařů Mgr. Kašpárková Studium zadavatelů k nové maturitě Ing. Bílek, Ing. Brtník Studium zadavatelů k nové maturitě Ing. Kadlec, Ing. Moravec Studium zadavatelů k nové maturitě Mgr. Posekaná, Mgr. Šímová Studium zadavatelů k nové maturitě Ing. Škrabánková Studium zadavatelů k nové maturitě RNDr. Tomková, Mgr. Urban Studium zadavatelů k nové maturitě Částka za školení Částka vyplacená cestovním příkazem Odborná literatura Částka celkem 12

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2009/2010 Mgr. Kašpárek Studium šk. maturitních komisařů Mgr. Kašpárek Studium managementu škol k n. m. Červen Ing. Chudoba, Bc. Doležal Studium zadavatelů k nové maturitě Ing. Florík, Ing. Forman Studium zadavatelů k nové maturitě Ing. Hill, Ing. Plášil Studium zadavatelů k nové maturitě Ing. Pohořelý, Ing. Švecová Studium zadavatelů k nové maturitě Červenec Srpen Ing. Matějíčný Studium zadavatelů k nové maturitě 13

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Prezentace školy na veřejnosti je základní marketingový nástroj a přispívá nejen k dobrému jménu školy, ale zároveň informuje prostřednictvím vhodných prostředků i aktivit veřejnost (rodiče, budoucí ţáky zájemce o studium, sociální partnery firmy, úřady) o dění ve škole, o nových oborech, vzdělávacích aktivitách, vybavení školy. Škola se pravidelně účastní festivalů vzdělávání a přehlídek středních škol v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Pelhřimově. Zástupci školy z řad vedení i pedagogů navštěvují rodičovské schůzky v 9. třídách ZŠ v Jihlavě, Třešti, Telči a dalších velkých obcích na Vysočině (v roce 2009/2010 zástupci školy navštívili sedm základních škol). Na těchto schůzkách poskytujeme rodičům i zájemcům o studium informace o moţnostech studia, o oborech, o uplatnění absolventů na trhu práce. Kaţdoročně škola organizuje tři dny otevřených dveří, kde je připravena pro zájemce prohlídka školy (v učebnách probíhá simulovaná výuka, kde se mohou zájemci zeptat jednotlivých vyučujících i ţáků nejen na moţnosti studia). Informujeme také veřejnost prostřednictvím médií (tisk, regionální televize) o úspěších našich ţáků i o novém vybavení učeben. Všechny aktivity školy (besedy, návštěvy významných osobností, úspěchy v soutěţích, zřízení nových laboratoří a učeben, nákup moderních učebních pomůcek a další.) jsou prezentovány prostřednictvím webových stránek školy Součástí prezentace školy na veřejnosti je pořádání tří plesů maturitních ročníků (ţáci školy organizují sami, škola s organizací pouze pomáhá). 14

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2009/2010 nebyla Českou školní inspekcí provedena ţádná inspekční činnost. 15

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ Základní údaje o hospodaření školy 1. Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena včetně doplňkové činnosti Příspěvek na provoz školy byl stanoven v celkové výši Kč a byl rozepsán formou závazných ukazatelů. Hospodaření s těmito prostředky bylo prováděno v souladu s platnou legislativou. Při zapojení ostatních příjmů, mimorozpočtových zdrojů, zásluhou úsporných opatření a především díky výsledkům doplňkové činnosti se podařilo stejně jako v roce 2008 (tehdejší hospodářský výsledek činil tis. Kč) vykázat i v roce 2009 kladný hospodářský výsledek ,47 Kč. V hlavní činnosti činí výsledek hospodaření 3 168,41 Kč. V doplňkové činnosti činí výsledek hospodaření ,06 Kč. Nad rámec příspěvku na provoz jsme obdrželi: V roce 2009 nám byla přidělena dotace v rámci programu Podpora romských ţáků ve výši 4 600,00 Kč (tabulka č. 1, řádek 5). Dotace na podporu technického vybavení ICT Standard činila ,00 Kč. Investiční dotace na projekt Učebny mechatroniky ve výši ,00 Kč byla přidělena na konci roku 2008 a částka ,00 Kč byla převedena do roku 2009, neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč byla také přidělena v roce 2008, částka ,00 Kč byla převedena do roku Dotace z Úřadu práce činila ,00 Kč. Nejdůležitější hospodářské úkoly roku 2009: Hlavním úkolem roku 2009 bylo vybavení učeben elektronických měření, vybavení učeben informatiky novou počítačovou technikou (počítače a LCD monitory), pořízení učebních pomůcek pro výuku mechatroniky a robotiky, provedení celkové rekonstrukce elektroinstalací ve 2. a 3. patře budovy A, pořízení základního fotografického vybavení pro obor technické lyceum multimedia a marketing. Splněné úkoly: vybavení učeben elektrotechnických měření pořízení učebních pomůcek pro výuku mechatroniky a robotiky vybavení učeben a kabinetů novou počítačovou technikou pořízení základního fotografického vybavení pro obor technické lyceum multimedia a marketing provedení celkové rekonstrukce elektroinstalací v budově A 2. a 3. patro provedení výmaleb tříd a ostatních prostor opravy elektroinstalací a osvětlení opravy podlah v učebnách stavební úpravy v učebnách elektrotechnických měření 16

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ Vyhodnocení majetkových práv a povinností včetně veřejných zakázek Inventarizace všech rozvahových poloţek byla provedena k Inventarizační rozdíly nebyly vyčísleny. Pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti k nebyly zjištěny. Při nákupu investic bylo postupováno podle 49 b) zákona o veřejných zakázkách. Cenové nabídky byly posouzeny a uzavřeny smlouvy o dílo na dodávky zboţí. 3. Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol, zjištěné nedostatky a závady s důrazem na finanční dopady (pokuty, penále, doměrky apod.); přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků Vnější kontroly: V uplynulém účetním období nebyly zjištěny ţádné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost organizace, a proto nebyla přijata ţádná nápravná opatření. Vnitřní kontrolní systém: Systém vnitřního kontrolního systému je řešen Směrnicí o vnitřním kontrolním systému. Podle této směrnice jsou stanoveny kompetence jednotlivých pracovníků. V průběhu roku 2009 nebyly zjištěny závaţné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost, a vzhledem k tomu nebyla přijata ţádná nápravná opatření. 4. Plnění nápravných opatření z roční zprávy hospodaření, resp. rozboru hospodaření předešlého roku a návrh nápravných opatření ke zlepšení činnosti a hospodaření pro další období V uplynulém roce nebyla stanovena ţádná nápravná opatření. V roce 2010 budeme při hospodaření postupovat tak, aby nebyly porušeny platné legislativní předpisy a aby byly dodrţeny všechny závazné ukazatele. 17

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V tomto školním roce se naše škola zapojila do následujících rozvojových a mezinárodních programů: a) Rozvojové programy Projekty orientované do rozvoje ICT 1. etapa Kompletní vybavení jedné učebny informační technologií (18 počítačů) Celkový projekt v hodnotě ,- Kč z toho dotace ,- Kč z vlastních zdrojů ,- Kč 2. etapa ţádný projekt 3. etapa první projekt: Rozšíření učebny CAD Celkový projekt v hodnotě ,- Kč z toho dotace ,- Kč z vlastních zdrojů ,- Kč druhý projekt: Rozšíření učebny CNC do tohoto projektu se škola nezapojila třetí projekt: Výměna monitorů CRT za LCD (40 ks) Celkový projekt v hodnotě ,- Kč z toho dotace ,- Kč z vlastních zdrojů ,- Kč b) Mezinárodní programy Naše škola a další dvě střední školy z kraje Vysočina se také zapojily do programu s názvem Zero Nulová tolerance šikany na středních školách v Norsku a kraji Vysočina. Ţadatelem o tento program byla organizace Vysočina Education. Program Zero, který se realizoval v termínu byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu. Během trvání projektu probíhala šetření na českých školách podloţená předkládanými dotazníky studentům na téma šikany na školách. V rámci programu se také uskutečnily dvě vzájemné návštěvy vybraných učitelů partnerských škol v České Republice a Norsku. Program byl sestavený odbornými výzkumnými pracovníky Stavanger University k potlačení šikany ve školách, součástí programu bylo mapování situace, práce s učiteli, ţáky a rodiči. 18

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Střední průmyslová škola Jihlava dlouhodobě spolupracuje s úřady práce, vzdělávacími agenturami i jednotlivými firmami při zajišťování dalšího vzdělávání rekvalifikace, kurzy pro dospělé, vzdělávací programy dle poţadavků firem, otevřené kurzy pro veřejnost. Ve školním roce 2009/2010 byl realizován vzdělávací program pro firmu RODOS kovo, s.r.o. s názvem Rozvoj zaměstnanců společnosti RODOS kovo, s.r.o. registr. číslo: CZ.1.04/1.1.02/ , do něhoţ se zapojilo celkem pět učitelů z naší školy. Základy elektrotechniky Vzdělávání pro nástrojaře 16 hodin 80 hodin Další vzdělávací programy s názvem Technické materiály a technická dokumentace byly realizovány pro firmy Motorpal Jemnice, Řetězy Vamberk a Agro Měřín. Celkem se vzdělávacího programu zúčastnilo 42 zájemců. Vzdělávací kurzy byly realizovány přímo ve firmách lektorem z naší školy. Dále se škola zapojila do projektu Projekt UNIV 2 KRAJE (proměna škol v centra celoţivotního učení). Tento projekt je individuální národní projekt Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, jehoţ řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoţivotního učení, která budou nejen učit ţáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. Rozšíření nabídky kurzů má přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání. Po ukončení školy se totiţ dále vzdělává pouze menší část obyvatel ČR a to v uţ při rychlých ekonomických i společenských změnách globalizovaného světa nestačí. Součástí projektu je i vzdělávání pedagogických pracovníků školy. Veškeré činnosti realizované v rámci této aktivity směřují k prohloubení vybraných profesních kompetencí učitelů zapojených škol tak, aby byli připraveni na práci s dospělými i na práci v centru celoţivotního učení. K tomuto cíli budou realizovány vzdělávací semináře, které se zaměří na následující oblasti: a) základy vzdělávání dospělých lektorské dovednosti; b) pedagogické projektování; c) marketing dalšího vzdělávání; d) kariérové poradenství pro dospělé; e) aktuální otázky odborného vzdělávání. Základy vzdělávání dospělých: Učitelé dosud nejsou v rámci svého přípravného vzdělávání cíleně připravováni na práci s dospělým účastníkem vzdělávání, a to přestoţe po celá desetiletí realizují školy i jiné neţ denní formy studia, které jsou primárně určeny právě dospělým posluchačům. Často potom dochází k tomu, ţe učitelé přenášejí do vzdělávání dospělých metody a postupy, které odpovídají jiné věkové skupině. Organizace a realizace práce s dospělými pak ne vţdy dostatečně respektuje jejich specifické vzdělávací moţnosti a potřeby. Vzdělávání proto bude zaměřeno 19

21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 především na metody a formy vzdělávání dospělých, na zjišťování jejich vzdělávacích potřeb a na potřeby trhu práce. Pedagogické projektování: Pedagogické projektování, které bude obsahem uvedeného vzdělávání, není v rozporu s přístupy uplatňovanými v počátečním vzdělávání. Ředitelé škol zapojených v jiţ ukončeném projektu UNIV ocenili tento druh vzdělávání mimo jiné i proto, ţe získané kompetence vyuţili pedagogové při tvorbě školních vzdělávacích programů. Jde o vzdělávání zaloţené na kompetencích, při němţ se účastníci učí připravovat vzdělávací program s vyuţitím modulového systému. Specifická pozornost bude věnována problematice ověřování výsledků vzdělávání, která se ukazuje jako jedna z problematických oblastí konstrukce i realizace vzdělávacích programů. Marketing dalšího vzdělávání: Nestačí pouze programy dalšího vzdělávání dobře připravit, je potřebné je umět i nabízet, propagovat a prodat. Pro vytváření těchto kompetencí bude realizován samostatný vzdělávací blok, který bude určen pouze těm pedagogům, kteří budou pracovat jako vedoucí center celoţivotního učení na školách. Kariérové poradenství pro dospělé: Má-li vytvářený systém skutečně poskytovat vzdělávací sluţby dospělým, je nezbytné zaměřit se i na oblast kariérového poradenství. To zprostředkuje dospělým zájemcům informace o moţném zapojení do vzdělávacích aktivit. Tato potřeba vzrůstá s moţností vyuţívat modulově koncipované programy, protoţe zájemce můţe vyuţít jen ty moduly, které potřebuje. Vzdělávání v oblasti kariérového poradenství pro dospělé bude určeno pouze těm učitelům, kteří budou v sítích škol a v jednotlivých centrech celoţivotního učení plnit roli kariérových poradců. Aktuální otázky odborného vzdělávání: Tento vzdělávací blok bude tvořen tématy volenými podle aktuální situace. Základ bude tvořit Národní soustava kvalifikací (NSK) a uznávání výsledků předchozího učení. Vzdělávání týkající se pedagogického projektování a marketingu bude realizováno ve dvou verzích, které obsahově i z hlediska časové dotace zohlední odlišnosti mezi školami zapojenými do ukončeného projektu UNIV a novými školami. Dále škola zpracuje tři vzdělávací programy, z nichţ jeden ověří (bude pilotovat) ve spolupráci se sociálními partnery (zaměstnanci firem, které se školou spolupracují). Školní tým tohoto projektu má 11 členů z řad učitelů odborných předmětů. V současné době je zpracován první vzdělávací program PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy. 20

22 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2009/2010 byly schváleny a realizovány následující projekty: a) Hustota a Specifika (UZ ) Celková hodnota ,- Kč mzdy ,- Kč pojistné 2 000,- Kč FKSP ,- Kč b) Projekty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Od března naše škola participuje na projektu s názvem Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky registr. číslo: CZ.1.07/1.1.00/ , který je realizován v termínu od Příjemcem finanční podpory projektu je Masarykova obchodní akademie v Jičíně. Naše škola v tomto projektu figuruje jako partner s finanční podporou, kterých na tomto projektu působí celkem 26. Celkový obdrţený příspěvek v tomto školním roce činil pro naši školu ,- Kč z celkového schváleného rozpočtu ,- Kč. Na projektu pracuje celkem pět učitelů z naší školy. 2. V dubnu 2010 jsme předloţili ţádost o finanční podporu na projekt AMPER neboli Aplikovaná Matematika Populárně Efektivně Racionálně registr. číslo: CZ.1.07/1.1.01/ ve výši ,63 Kč. Projekt je zaměřen na inovaci vyučovacích materiálů, metod a postupů pro výuku matematiky a předmětů pouţívajících matematický aparát (fyzika, elektronika, mechanika) ve všech studijních oborech v 1. aţ 3. ročníku. Tento projekt byl k stále ve fázi předloţení. Do projektu je plánováno zapojení deseti učitelů. 3. Vzdělávání vedoucích pracovníků škol projekt realizován od do Projektu se účastní celkem deset učitelů z naší školy. 4. Proměna středních škol v centra celoţivotního učení (UNIV2, kraje) realizace projektu Projektu se účastní celkem jedenáct učitelů z naší školy. 21

23 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 1. Odborová organizace ukončila činnost na naší škole ke dni rozhodnutím členské schůze dne Střední průmyslová škola Jihlava byla představenstvem Hospodářské komory Jihlava dne jednohlasně přijata za řádného člena HK Jihlava pod pořadovým číslem 292. Zástupci školy se pravidelně účastní akcí pořádaných HK Jihlava, vyuţívají informačního servisu HK Jihlava, komunikují prostřednictvím HK se zaměstnavateli apod. 3. Střední průmyslová škola Jihlava úzce spolupracuje (má podepsané rámcové smlouvy o spolupráci) s firmou CZ LOKO, s firmou ČEZ a. s., připravuje smlouvu s firmou AUTOMOTIVE LIGHTING a firmou BOSCH DIESEL s.r.o. Aktivity jsou směřovány do těchto oblastí: Zajišťování odborných praxí pro ţáky školy Exkurze ţáků školy a učitelů odborných předmětů do provozů firem Odborné přednášky pro ţáky školy zajišťují zaměstnanci firem Představení firem a moţnosti uplatnění absolventů ve firmách Konzultace vzdělávacích programů s potřeby zaměstnavatelů Moţnosti výuky ţáků školy přímo ve firmách na specializovaných pracovištích S dalšími cca 20 firmami spolupracujeme při zajišťování odborných praxí ţáků školy 4. Spolupráce s vysokými školami SPŠ Jihlava spolupracuje s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, s Ústavem radioelektroniky VUT Brno, s dopravní fakultou ČVUT Praha Spolupráce se rozvíjí především v těchto oblastech: Exkurze ţáků školy na pracoviště vysokých škol Odborné přednášky profesorů VŠ na zvolené téma (VUT FEKT BRNO) Podpora výuky (materiály, konzultace) UTB Zlín robotika Besedy představitelů VŠ s ţáky školy o moţnostech studia a uplatnění absolventů 22

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, Září 2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, Září 2009 2008 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední průmyslová škola, Frýdek Místek Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009 Září 2009 Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / Září. října 9, Frýdek-Místek

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-350/11-T Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2010.

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2010. 775351347 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY NOVOVYSOČANSKÁ 48/280, 190 00 PRAHA 9 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010,

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2009 2010 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava - Vítkovice tel.: 552304231 e-mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název: Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370 Adresa: U Letiště 370, Odolena Voda 250 70 Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.Box 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Vypracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010-2011 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Obsah: Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2009/2010 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02, Frýdek Místek. Výroční zpráva 2007/2008

Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02, Frýdek Místek. Výroční zpráva 2007/2008 Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek Místek Výroční zpráva 2007/2008 Září 2008 Učitelský sbor 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j. 400/2011 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2009/2010

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2009/2010 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 OBSAH str. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 4 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za období 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za období 2009/2010 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za období 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Střední průmyslové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-461/10B Název školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Adresa: Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor: 48510921 IČ: 600108007 Místo

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Krnov, 22. září 2014 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více