Základní škola, Teplice, U Nových lázní o ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102. o ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/2012 podle ustanovení 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Název školy Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 Adresa školy Právní norma IZO Zřizovatel školy Datum zařazení do sítě Základní škola U Nových lázní 1102/ Teplice právní subjektivita - příspěvková organizace Statutární město Teplice adresa: náměstí Svobody Teplice Ředitelka školy Mgr. Bc. Salačová Simona Statutární zástupkyně školy Mgr. Sedláčková Daniela Webové stránky školy E mail Školská rada od Charakteristika školy Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje výuku talentovaných žáků, průměrných i podprůměrných žáků formou diferenciace výuky. V průběhu školního roku realizuje projektové vyučování. Pro žáky 1. stupně umožňuje v odpoledních hodinách využívání čtyř oddělení školní družiny. Žákům též zajišťuje různé volnočasové aktivity, především mimoškolní činnost v zájmových kroužcích, které vedou pedagogové školy. Zabezpečuje kvalitní výuku, individuálně pečuje o integrované žáky, pro které je zřízena též náprava SPU na 1. i 2. stupni. Nápravu mohou navštěvovat i žáci s podpůrným programem. Všichni žáci i rodiče mají možnost využívat konzultačních hodin jednotlivých učitelů. Škola je situovaná v lázeňské oblasti města v příjemném prostředí. Je umístěna v šesti budovách: Budova U Nových lázní 1102/4 8 tříd 2. stupně a 4 třídy 1. stupně Budova U Nových lázní 1102/4 Středisko praktické ekologické výchovy - areál pro výuku pěstitelských prací Budova U Nových lázní 1102/4 tělocvična Budova U Nových lázní 1103/12 7. tříd 1. stupně /1-3. tř./ a 2 oddělení ŠD Budova U Nových lázní1103/12 tělocvična Budova Pod Doubravkou 1478/ 11 školní jídelna a 2 oddělení ŠD V některých případech umístění znamená jisté obtíže, se kterými se škola v průběhu školního roku vyrovnává. Patří mezi ně přecházení do tělocvičen, do školní družiny, školní jídelny, zvýšená dozorová činnost. Součástí školy je ekologické středisko se sedmi skleníky 7mi skleníky, z nichž 4 jsou stavebně upraveny na speciální výukové programy a 3 na úkoly pěstitelské. V současné době probíhá ve skleníkách rozsáhlá oprava. 2

3 Areál je přizpůsoben též k výuce v přírodě, neboť má rozlehlý pozemek pro pěstitelské práce. Budovy jsou v dobrém technickém stavu se zachovalou fasádou, skleníky jsou před celkovou rekonstrukcí. Budovy se každé dva roky malují a dle plánu probíhají na škole investiční akce a úpravy. V srpnu 2011 byla dokončena výměna oken v budovách UNL 4 a UNL 12. Školní jídelna Pod Doubravkou 11 je opatřena novou omítkou a novou střešní krytinou a o hlavních prázdninách v ní došlo k výměně oken. Každý rok je prováděna prověrka BOZP, její závěry a požadavky z ní plynoucí jsou odesílány zřizovateli. Pravidelně probíhají revize a kontroly. V budově U Nových lázní 1103/12 je doporučena rekonstrukce elektroinstalace. Vybudováno je multifunkční hřiště, které slouží nejen pro výuku tělesné výchovy, ale i volnočasovým aktivitám žáků. Vnitřní prostory školy se průběžně obnovují a dovybavují. Plně vyhovující jsou výškově nastavitelné stoly a lavice, též nábytek ve třídách je vkusný a vyhovuje potřebám výuky. Vybavení tříd je vždy laděno do stejné barvy. První až třetí třída má instalované bílé tabule. Na velmi dobré úrovni je učebna fyziky a chemie, ve které funguje dataprojektor a vizualizér. Ve škole mají žáci k dispozici k výuce učebnu výpočetní techniky, 8 učeben s interaktivními tabulemi, 5 interaktivních setů E beam, 15dataprojektorů, vizualizér určený k výuce. Zrekonstruována je školní kuchyňka. Oddělení školní družiny jsou moderně a vkusně vybaveny. Součásti školy a jejich kapacita Škola je zařazena do sítě škol od , účinností od byla provedena změna v zařazení do sítě škol, škola sdružuje : 1. Základní škola kapacita 580 žáků 2. Školní družina kapacita 100 žáků 3. Školní jídelna kapacita 550 strávníků Odloučená pracoviště školy Teplice, Pod Doubravkou Teplice, U Nových lázní 1103/12 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: C Základní škola Výchovně vzdělávací program školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život, ne pro školu ročník 3

4 Poradní orgány školy Pedagogická rada Metodické sdružení školní družiny Předmětová komise 1. stupeň : Jazyk a jazyková komunikace Předmětová komise 1 stupeň : Matematika a její aplikace. Informační a komunikační technologie Předmětová komise 1 stupeň : Člověk a jeho svět Předmětová komise 1. stupeň : Člověk a svět práce. Člověk a zdraví. Umění a kultura Předmětová komise 2 stupeň : Jazyk a jazyková komunikace. Člověk a společnost Předmětová komise 1. a 2. stupeň : Cizí jazyky Předmětová komise 2. stupeň : Matematika a její aplikace. Informační a komunikační technologie Předmětová komise 2.s tupeň: Člověk a příroda Předmětová komise 2. stupeň : Umění a kultura. Člověk a zdraví. Člověk a svět práce. Pěstitelství III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Přehled pracovníků školy Fyzický počet interních pedagogických pracovníků školy 32 Přepočtený počet interních pedagogických pracovníků školy 29,81 Fyzický počet interních pedagogických pracovníků / bez ŠD/ 28 Přepočtený počet interních pedagogických pracovníků školy /bez ŠD/ 26,56 Fyzický počet nepedagogických pracovníků školy 15 Přepočtený počet nepedagogických pracovníků 12,63 Fyzický počet nepedagogických pracovníků školy /bez ŠJ/ 9 Přepočtený počet nepedagogických pracovníků školy /bez ŠJ/ 6,5 IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Počet žáků, kteří přešli na víceletá gymnázia 20 Počet žáků, kteří přešli na konzervatoř 0 Počet žáků, kteří přešli do speciálních škol z 1. stupně 0 Počet žáků, kteří přešli do speciálních škol ze 2. stupně 0 Počet žáků, kteří se dostavili k zápisu k povinné školní docházce a následně byli přijati pro školní rok 2012/2013 do 1. třídy 73 4

5 V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků podle tříd 1. pololetí 2. pololetí PV P N Neh 2. st. 3. st. PV P N Neh 2. st. 3.st 1. A B C A B A B A B A B st A B A B A B A B st CELKEM PV prospěl s vyznamenáním P Prospěl N Neprospěl Nen Nehodnocen NTU napomenutí třídního učitele TD třídní důtka TD třídní důtka P pochvaly v žákovské knížce za soutěže a olympiády aj. PL pochvalné listy k vysvědčení 5

6 Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků 1. pololetí 2. pololetí Počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním Počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kteří neprospěli 21 7 Počet žáků, kteří byli nehodnoceni 0 0 Počet žáků s 2. stupněm z chování 5 4 Počet žáků s 3. stupněm z chování 6 5 V průběhu školního roku 5. a 9. ročníky prošly Národním šetřením žáků v počátečním vzdělávání V prosinci se zúčastnily 5. a 9. ročníky testování s Gepardem. Údaje o výchovných opatřeních 1. pololetí 2. pololetí NTU TD ŘD P PL NTU TD ŘD P PL 1. A B C A B A B A B A B A B A B A B A B CELKEM

7 Údaje o zameškaných hodinách ve školním roce 1. pololetí 2. pololetí Počet zameškaných hodin celkem Z toho počet zameškaných hodin neomluvených Třída Zameškané omluvené hod. 1. pol. Zameškané neomluvené hod. 1. pol. Zameškané omluvené hodiny 2. pol. 1. A B C A B A B A B A B stupeň A B A B A B A B stupeň CELKEM Zameškané omluvené hodiny 2. pol. 7

8 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Základní škola 1. září 2011 vykazovala 17 integrovaných žáků, z toho 10 žáků na 1. stupni a 7 žáků na 2. stupni. Během školního roku byli nově integrováni 4 žáci z 1. stupně a 1 žák 1. stupně se odstěhoval. Na 2. stupni byl nově integrovaný 1 žák. K je na Základní škole, Teplice, U Nových lázní 1102 integrováno 21 žáků, 13 žáků na 1. stupni a 8 žáků na 2. stupni. Škola plně využívá možností podpůrného programu pro žáky, kteří mají určité obtíže diagnostikované poradenským zařízením a plní doporučení uvedené v poradenských zprávách. Podpůrný program k byl využíván na 1. stupni u 22 žáků a na 2. stupni u 25 žáků. K podpůrný program využívalo 33 žáků na 1. stupni a 25 žáků na 2. stupni. Pro 1. stupeň i 2. stupeň byly stanoveny hodiny pro nápravy poruch učení pro český jazyk, cizí jazyky a matematiku. Individuelní nápravy vedli vyučující daných předmětů na 1. a 2. st. školy tak, aby všichni integrovaní žáci měli možnost určitého zlepšení ve výuce. Tyto hodiny byly pro žáky nepovinné a tam, kde jich žáci skutečně využívali, došlo skutečně k určitému zlepšení. Žáci měli možnost dále využívat konzultačních hodin u všech vyučujících, ale využívány byly stále jen minimálně. Kromě samotné práce s dětmi, vyučující připravovali pro žáky dle individuelního plánu rozličné materiály pro výuku, namnožené texty a doplňování. Vyučující využívali k práci s integrovanými žáky interaktivní tabule a výukové programy, plně využívali práce s interaktivní tabulí. Práce s integrovanými žáky je průběžně kontrolována, individuální plány jsou konzultovány minimálně 2 x ročně s poradenským zařízením. Vyučující využívají též návštěv speciálního pedagoga ve škole. Individuelní plány tak, jak byly nastaveny, plní svůj význam. V květnu 2011 byla navázána spolupráce s CPIV Most. Je zajišťována průběžná konzultační a poradenská pomoc. Byly organizovány dvě školení pro celý pedagogický sbor. Perfektní je spolupráce s Mgr. Bunešovou, která pravidelně na školu dochází a spolupracuje s výchovnou poradkyní i s vyučujícími, ale pracuje i se žáky a rodiči. 8

9 VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V oblasti prevence sociálně patologických jevů škola postupuje dle Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, který nahrazuje Metodický pokyn čj / k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a studentů ve školách a školských zařízeních, dále dle Metodického pokynu MŠMT k prevenci řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / v souladu s 29 odst. 1 a 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a 18 písm. c) zákona č. 379/2005., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Do prevence sociálněpatologických jevů se vřazuje konzumace drog, včetně alkoholu, kouření, kriminality, gambitu, záškoláctví, šikanování a jiného násilí, rasismu, intolerance atd. Na podkladě výše uvedených materiálů má škola zpracovanou Školní preventivní strategii, ve které jsou uvedeny dlouhodobé cíle, k jejímž plnění směřujeme aktivity školy. Jedná se zejména o: odhalování, snižování výskytu rizikového chování, zvyšování schopnosti žáků činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí účinná pomoc zejména těm jedincům, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin (minoritám, cizincům, či jinak vybočujícím jedincům z třídních skupin) podpora zdravého životního stylu, trvalý zdravý psychický i fyzický vývoj žáků podpora podnětů ke zpracování Minimálního preventivního programu školy V oblasti primární prevence sociálně patologických jevů se zaměřujeme na a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků (lhavost, záškoláctví, krádeže, drogová závislost, agresivita, šikanování, rasismus, xenofobie, vandalismus, gamblérství, squatterství, závislost na politickém a náboženském extremismu b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech domácího úsilí, týrání a zneužívání dětí, ohrožování mravní výchovy mládeže, poruchy příjmu potravy(mentální bulimie, mentální anorexie) Všichni pedagogové dbají, aby byla prevence rizikového chování prováděna komplexně v oblastech a) zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity) b) společenskovědní (komunikace, sociální dovednosti a kompetence) c) přírodovědná (přírodopis biologie člověka, přírodověda, prvouka, chemie) d) výchova ke zdraví a výchova k občanství, doporučeny informace na e) sociálně-právní Součástí Školní preventivní strategie je Program proti šikanování, kde jsou pevně zakotveny postupy, podle kterých se škola řídí v případě podezření na možnost šikanování mezi žáky. Prvky šikany, byly vždy po ohlášení neprodleně řešeny a následně přijata opatření k zamezení těchto nežádoucích jevů. Preventivní program školy v tomto školním roce byl zaměřen na vytváření vlastního bezpečného prostředí i pocitu bezpečného prostředí školy, vytváření zdravého školního klimatu na principech odpovědnosti, spolupráce a sounáležitosti, posilování komunikačních dovedností (schopnost řešit společně problémy, vyjádřit svůj názor, umět požádat o pomoc atd..), včasné a efektivní kroky školy v případech sociálně závadného chování 9

10 a jednání žáků, zvyšování odolnosti dětí proti negativnímu působení nabídky drog (zvláště kouření) a dalších sociálně patologických jevů, na formování postojů a dovedností, které vedou k samostatnému odpovědnému rozhodování, posilování takových činností, které vedou ke schopnosti sebehodnocení, vytváření kladného vztahu mezi spolužáky, dobrého klima v třídních kolektivech, na prevenci školních úrazů, zlepšování mezilidských vztahů, umění sebeovládat se, umění vážit si sama sebe, znalost zásad slušného chován, umění správně trávit svůj volný čas. K měření efektivity preventivního programu sloužily třídní schůzky, diskuse s rodiči, průběžné sleodání úrovně vědomostí a informovanosti žáků o problematice drog formou besed a diskusí v rámci výuky, rozhovory se žáky, vyhodnocování dotazníků, využití konzultačních hodin školního metodika prevence. V průběhu školního roku bylo uskutečněno dotazníkové šetření ke zhodnocení školního klima. Výsledky této jednoduché ankety nám pomáhají sledovat efektivní plnění preventivního programu a hledat další cesty ke zlepšení klima na škole. Akce zaměřené na prevenci byly plněny v rámci průřezových témat ve vyučovacích hodinách, v projektových dnech, při akcích mimoškolních, např. vš škole v přírodě atd. V letošním školním roce byly ve velké míře sledovány vztahy mezi žáky, snaha o minimalizování záměrného ubližování. Řešily se i 3 případy agresivního chování ke spolužákům. Došlo k sociometrickému šetření třídy 4. B, které prováděla CPIV Most.. Velká pozornost zvlášť ve 2. pololetí byla věnována podezření na konzumaci návykových látek. Toto bylo řešeno s rodiči, s OSPOD Teplice, CPIV Most. Zhodnocení cílů Preventivního programu: Vytváření vlastního bezpečného prostředí školy i pocitu bezpečného prostředí školy žáci si sami tvoří pravidla třídy. Pravidla vytvořená žáky se jim snáze dodržují a hůře porušují (pokud si je sami vytvořili). Jakékoliv náznaky sociálně závadného chování jsou ihned řešeny. Vytváření zdravého školního klimatu na principech odpovědnosti, spolupráce a sounáležitosti v rámci projektových dnů, skupinových prací v rámci výuky se žáci učí vzájemné spolupráci, odpovědnosti za svou práci, tolerance názoru druhých. Posilování komunikačních dovedností ( schopnost společně řešit problémy, vyjádřit svůj názor, umět požádat o pomoc, ) v rámci skupinových prací při výuce, prezentace výrobků při projektových dnech, dramatizace v rámci výuky. Včasné a efektivní kroky školy v případech sociálně závadného chování a jednání žáků jsou stanovena a dodržována transparentní pravidla a výchovná opatření ve školním řádu. Spolupracujeme s odborníky, kteří vnáší nový pohled na řešené problémové situace. Např. s CPIV Most, PPP Teplice, OSPOD Teplice, s Policií ČR a dalšími partnery školy. Řešena byla neomluvená absence, náznaky záměrného ubližování, nevhodné chování ke spolužákům, krádež bundy, sebepoškozování, ztráta učebnic, neplnění školních povinností. Bylo řešeno podezření na užívání návykových látek. Hlášeny byly zasílány na OSPOD Teplice a na přestupkovou komisi kvůli neomluveným hodinám. Pokračuje spolupráce s CPIV Most právě v oblasti eliminace rizikového chování žáků. Zvyšování odolnosti dětí proti negativnímu působení nabídky drog (zvláště kouření) a dalších sociálně patologických jevů - žáci celé školy jsou poučováni v hodinách Prv, Ov, Výchovy ke zdraví. Žáci 6. ročníků v tomto školním roce pracovali v rámci Výchovy ke zdraví, podle programu Unplugged, který se zaměřuje na prevenci užití návykových látek. Formování postojů a dovedností, které vedou k samostatnému odpovědnému rozhodování ve vyučovacích hodinách a v rámci projektových dnů a dnů, kdy žáci pracují ve věkově nerovnoměrných skupinách, učí se spolu spolupracovat a obhajovat své názory. 10

11 Posilování takových činností, které vedou ke schopnosti sebehodnocení žáci se hodnotí v hodinách (sami sebe i navzájem), dále hodnotí své výtvory, které jsou vyrobeny při projektových dnech (žáci I. stupně hodnotí žáky II. stupně a naopak). Vytváření kladného vztahu mezi spolužáky, dobrého klimatu v třídních kolektivech k tomuto výrazně přispívají školy v přírodě a ozdravné pobyty dětí. Kde se utužují vztahy a žáci se lépe sžívají. Dále jsou vztahy mezi spolužáky utužovány při projektových dnech, výletech. Dobrému klima třídy jistě přispívají třídnické hodiny na 2. stupni. Na konci školního roku byl uskutečněna školní akademie Prevence úrazů tato témata jsou probírána v rámci hodin Prvouky, Výchovy ke zdraví. Před každou akcí školy jsou žáci poučeni o zásadách bezpečného chování a jednání. Zlepšovat mezilidské vztahy + Znát zásady slušného chování - vymezení slušného chování, jasně stanovená pravidla a výchovná opatření při jejich porušení, školy v přírodě a ozdravné pobyty dětí, kde se utužují vztahy a žáci se lépe sžívají. Dále jsou mezilidské vztahy utužovány při projektových dnech, výletech, soutěžích. Toto téma je probíráno na hodinách Prvouky a Výchovy ke zdraví. Vzhledem k minimálnímu počtu případů záměrného ubližování, se tento cíl celkem daří plnit, i když je toto otázka dlouhodobého působení. Umět se sebeovládat Sebeovládání se žáci učí vlastně při jakékoliv skupinové práci,projektových dnech, dramatizacích v rámci výuky. Problémy většinou začínají s nástupem puberty, kdy nastupují případy nevhodného chování k vyučujícím i mezi sebou. Í toto se snažíme eliminovat a jednotlivé případy řešíme. Umět si vážit sama sebe žáci v rámci výuky sami hodnotí své práce, výrobky, nebo se hodnotí navzájem. S tím souvisí získávání sebevědomí. Při kolektivních pracích se mohou projevit a kolektivu pomoci i žáci s horším prospěchem, kteří jsou zase třeba výtvarně a manuelně zruční (výroby plakátu, vlajky, skládání básně) V rámci soutěže o nejlepšího žáka třídy si mohli žáci ověřovat své schopnosti a dovednosti a porovnávat je se svými vrstevníky Umět správně trávit volný čas žákům je nabídnuta pestrá paleta zájmových kroužků v rámci školy, dále mají možnost z nástěnek získávat nové informace ohledně pořádaných výletů, táborů, zájmových kroužků, víkendových akcí, sportovních kroužků. Akce v rámci Preventivního programu: - Plnění akcí v celoročním projektu Moje město - O Betlémě a betlémech - Přemysl Otakar II. - Galapágy - Návštěva ANIFESTU - Alenka v říši fantazie - Přednášky městské policie na dopravním hřišti - Kinder tour multimediální koncert v DK - Výstava!Citlivost barevného srdce výstava člověka postiženého autismem - Vlk a ovce běží z kopce - Sportovní soutěže florbal, vybíjená, Mc Donalds cup, Atletický čtyřboj, atletický trojboj, Olympiáda s VZP, Kinderiáda atd.. - Preventivní program SŠ Perspektivy pro 8. a 9. Ročníky pod názvem Agresor - Dotazník SŠ Perspektiva Uzavření sňatku - Čas proměn přednáška pro žákyně 6. ročníku - Láska ano, děti ještě ne přednáška pro 9. ročník Další akce, které směřují k eliminaci rizikového chování žáků, jsou uvedeny v přehledu akcí školy. Jedná se o besedy, soutěže, filmová a divadelní představení, exkurze, výstavy, vědomostní a sportovní soutěže, 11

12 zapojení do zájmových aktivit na škole. Pro rodiče a žáky jsou též zavedeny týdenní konzultační hodiny vyučujících, výchovného a kariérového poradce a metodičky prevence sociálně patologických jevů. Velká pozornost je věnována oblasti ochrany zdraví žáků. Žáci jsou poučováni o možných rizicích ve škole a školních zařízeních, na akcích pořádaných školou. Veškeré školní úrazy jsou evidovány v knize úrazů. Dle platných právních předpisů jsou vyplňovány záznamy o úrazu a tyto školní úrazy jsou odškodňovány. Ve výuce jsou využívány metodické materiály, které škola obdržela v rámci semináře Dětství bez úrazů. Zajištěny jsou materiály pro výuku dopravní výchovy na škole. Jedná se o kalendář dopravní výchovy, CD-Rom s testy Pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty, které jsou využívány k výuce. Všechny třídy 1. stupně se zúčastnily dopravního dopoledne na dopravním hřišti v Teplicích. Účast na školeních školní metodičky prevence: Práce s neukázněným a neprospívajícím žákem Seminář pro žadatele o dotace na rok 2013 Oblast environmentálního vzdělávání a osvěty Koordinátorkou pro oblast environmentálního vzdělávání na škole byla pověřena Ing. Seidlová Denisa. Pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je zpracovaný dlouhodobý plán výchovy a osvěty environmentálního vzdělávání a roční plán pro školní rok. Pro školu byla zakoupena již v minulých letech příslušná literatura pro EVVO, výukový software Encyklopedie přírody. K dispozici jsou výukové programy: Všeho s mírou, Les ve škole škola v lese, Kam putují odpady, Vegetace ČR lesy. DVD, CD ROM: Čistírna odpadních vod, Nejkrásnější inspirace z přírodnin, Galerie nápadů, Svícny a víčka, Klíč k určování bylin., Nově byly zakoupeny DVD- Ochrana přírody a krajiny v ČR. Po stopách dolů, interaktivní učebnice Ekologická výchova pro 1. stupeň a 2. stupeň Metodický materiál: Ekologická výchova v MŠ a ZŠ, Uzdravme krajinu, Vývoj krajiny v ČR, Odpad z nebe nespadl, I ty můžeš zachránit, neseparuj se separuj se. Dále byly zakoupeny hry: Kartičky k určení čeledi rostlin, Přírodovědní rébusy, Filiupika pro starší školáky, Přírodní zahrada, Kvarteto o odpadech, Model mraveniště. Škola získala titul Škola pro udržitelný život (Nadace Paartnerství) Ve školním roce v oblasti EVVO byly plněny následující úkoly: Adopce zvířete v ZOO Ústí nad Labem Piaraktus plodožravý Sběrové soutěže starého papíru 2680 kg a kg, a víček od PET lahví každém pololetí. Sběrová akce ve spolupráci s mysliveckým spolkem ve sběru plodů lesa (kaštany, žaludy, bukvice) Sběrová akce starého pečiva pro lesní zvěř obory ve Mstišově Sbírka pro psí útulek v Žimu Dobrovolná sbírka pro Občanské sdružení Život dětem: vybraná částka za školu 2 095,- Kč Dlouhodobá spolupráce s ČSOP Praha, Ukliďme svět mezinárodní akce Účast žáků v soutěžích a olympiádách v přírodovědných předmětech/ 12

13 Recyklohraní v této soutěži jsme zapojení už ve čtvrtém ročníku, bylo nasbíráno celkem 210 kg velkého elektroodpadu a 197 kg elektrozařízení Snaha o ekologizaci provozu školy třídění odpadu (plast, bio, papír, elektro, baterie) Účast žáků na výtvarných soutěžích s ekologickou tematikou / návrh obalu na časopis Svět kolem nás, U nás bychom potřebovali, školní soutěž Piaraktus plodořžravý, Dodrodružství lososa Lukáše, příroda kolem nás, Záludné WC, Žízeň aneb voda nad zlato, Máme rádi přírodu, Květ květina, Pohádková zahrada, Větrná energie aj./ Účast žáků v literárních soutěžích s ekologickou tematikou Příběhy, pověsti s pohádky o uhlí Environmentální pořad Tajemný svět Ekvádoru a Galapág Školní přírodovědná soutěž Botanika - poznávačka Účast žáků na exkursích a výstavách s ekologickou tematikou giganti doby ledové výstava v Praze Přednáška Afrika fauna, flóra Beseda se včalařem Zařazení do projektu Ekopolis stolní didaktická hra využitelná při výuce průřezového tématu environmentální výchova a pokračování v projektu Multipolis. Škola je zařazena do projektu EKOSTOPA. V letošním školním roce jen pasivně, škola organizovala jiné projekty Zařazování ekologických témat v přírodovědných předmětech dle tematických plánů příslušných předmětů Účast na všech olympiádách s přírodovědnou tematikou Vedení nástěnek týkajících se projektů v přízemí budovy školy Úprava okolí školy, obnova stávajících sadových úprav v areálu školy a školního pozemku Sběr víček od PET lahví- v každém patře budovy jsou umístěny odpadkové koše na PET lahve. Pokračující spolupráce s Magistrátem Teplice zahájena obnova části skleníků SPEV Účast koordinátorky na seminářích s ekologickou tematikou: o Setkání koordinátorů ekologické výchovy Schola Humanitas Litvínov / / o Dramatická výchova jako prostředek začlenění EV do školní výuky / / o Průřezová témata environmentální výchovy ve školní výuce / / o Krajinářství a krajinná ekologie / / o Přirozený proces učení v přírodovědných předmětech/ / o Environmentální výchova / / o Regionální přírodovědná gramotnost / / o Konference Region / / o Odběr časopisu: Zpětný odběr, Odpady (elektronicky:viz server učitel: škola: časopis Odpady) 13

14 VII. ÚDAJE O DALŠÍM VZDÉLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Hodnocení akcí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na škole Vzdělávání vedoucích pracovníků Aktualizace problematiky pracovně PC Ústí nad Labem / právních vztahů Aktuální stav školské legislativy Fakta v. o.s / Emoční stabilita povolání učitele NIDV UL /05-25 Informační setkání NIQES ČŠI Praha 1 bez akreditace Vzdělávání pedagogických pracovníků : Český jazyk a RVP Rozvíjíme čtenářskou gramotnost PC Teplice / hrazeno EU OPVK Rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ Rozvoj čtenářské gramotnosti va výuce žáků na 1. st. ZŠ Čtenářská gramotnost zase jinak na 1. st. ZŠ Čtenářská gramotnost zase jinak na 2. stupni ZŠ Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí s dyslexií NIDV UL / Hrazeno EU OPVK NIDV UL / Hrazeno EU OPVK PC Teplice / Hrazeno EU OPVK PC Teplice / Projekt Václav PPP Teplice / Vzdělávání pedagogických pracovníků : cizí jazyky a RVP Využití interaktivní tabule v hodinách AJ NIDV UL / Hrazeno EU OPVK Vzdělávání pedagogických pracovníků : matematika a RVP, chemie a RVP PASCO tour PROFIMEDIA 2 Bez akreditace Hrajeme si v matematice na 1. stupni ZŠ PC Teplice / Hrazeno EU OPVK Matematika na 2. stupni ZŠ PC Teplice / Hrazeno EU OPVK Vzdělávání pedagogických pracovníků : primární prevence Třídní klima a komunikace v ZŠ PC Teplice / Setkání metodiků prevence PPP Teplice 1 Bez akreditace Jak čelit kyberšikaně NIDV UL / Konference české děti a angažovanost CEDU 2 Bez akreditace Hrazeno ESF Prevence ve školských zařízeních PČR Teplice 1 Bez akreditace Vzdělávání pedagogických pracovníků : Environmentální výchova Setkání koordinátorů ekologické výchovy Schola Humanitas 1 bez akreditace Dramatická výchova jako prostředek k začlenění environmentální výchovy do výuky Průřezové téma Environmentální výchova ve výuce v ZŠ Čmelák společnost přátel přírody / hrazeno ESF Čmelák společnost přátel / přírody Seznamte se s Ekoškolou Sdružení Tereza /

15 Krajinářství a krajinná ekologie pojmová východiska pro vyučování Přirozený proces učení Čmelák společnost přátel přírody / hrazeno ESF Čmelák společnost přátel / přírody hrazeno ESF NIDV UL / Environmentální výchovy výchova k přirozené odpovědnosti Regionální přírodovědná gramotnost PC Teplice / hrazeno EU OPVK Environmentální výuka na ZŠ PC Teplice / hrazeno EU OPVK Konference projektu REGION Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji Vzdělávání v oblasti ICT Studium koordinátorů ICT NIDV UL 1 UJEP UL 1 Projekt CZ.1.07/1.1.00/ Interaktivní využití interaktivnítabule AV MEDIA a. s / SMART Baord ve výuce Tvoříme vlastní výukové materiály v Čj NIDV UL / hrazeno EU OPVK Tvoříme vlastní výukové materiály na IT Eduwork / začátečníci Hrazeno EU OPVK Testujeme s Googlem Akademie moderního vzdělávání / hrazeno EU OPVK Smart klub AV MEDIA a. s. 1 bez akreditace Konference ICT ve škole IT ve skole 1 bez akreditace Vzdělávání v oblasti SPU a výchovného poradenství Studium výchovných poradců UJEP UL 1 Podívat se na datum ukončení Vzdělávání žáků se sociálním PPP Teplice / znevýhodněním Práce s neukázněným a neprospívajícím NIDV UL /05-25 žákem Inkluze po špičkách: metody a forma práce se žáky s SPU 2 denní seminář CPIV Most 28 V rámci probíhajícího projektu CPIV Dyslexie v předškolním věku Projekt Václav / PPP Teplice Nekázeň ve školním prostředí Projekt Václav / PPP Teplice Umění jednat s problematickými Projekt Václav / jedinci PPP Teplice Konference CPIV CPIV Most 3 Projekt CPIV Most Vzdělávání v dalších oblastech : dějepisné akce Regionální historie Ústecka dějiny Teplice stol. PC Teplice / Vzdělávání v dalších oblastech : Hudební inspirace v Hv PC Teplice / Náměty pro výtvarné techniky NIDV UL / Finanční gramotnost FINANCE A STÁT NIDV UL / Hrazeno EU OPVK Motivační techniky ve výuce zeměpisu PC Teplice / Hrazeno EU OPVK 15

16 VIII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 1. OLYMPIÁDY Olympiáda z Českého jazyka počet žáků umístění školní kolo ročník 7 okresní kolo a 25. místo Olympiáda z Anglického jazyka kategorie A 1 školní kolo 2 okresní kolo 1 6. místo kategorie A2 školní kolo 3 okresní kolo 1 8. místo Biologická olympiáda školní kolo kat. 6. a 7. tř. 8 školní kolo kat. 8. a 9. tř. 17 okresní kolo kat.8. a 9. tř místo Zeměpisná olympiáda kategorie A školní kolo 4 okresní kolo 1 7. místo kategorie B školní kolo 4 okresní kolo místo kategorie C školní kolo 14 okresní kolo 1 5. místo Matematická olympiáda kategorie M 5 školní kolo nikdo neodevzdal okresní kolo 0 kategorie M 6 školní kolo 5 okresní kolo místo 29. místo kategorie M 7 školní kolo nikdo neodevzdal okresní kolo 0 kategorie M 8 školní kolo 0 nikdo neodevzdal okresní kolo 0 16

17 kategorie M 9 školní kolo 1 neúspěšný řešitel Chemická olympiáda školní kolo 4 okresní kolo 1 1. místo Krajské kolo 1 4. místo Fyzikální olympiáda školní kolo nikdo neodevzdal Žádný ze soutěžících v termínu práce neodevzdali. Dějepisná olympiáda školní kolo 8 okresní kolo 1 7. místo 2. SOUTĚŽE VĚDOMOSTNÍ počet žáků : Mat. soutěž Cvrček školní kolo 76 žáků třídy Mat. soutěž Klokánek školní kolo 91 žáků třídy Mat. soutěž Benjamín školní kolo 62 žáků třídy Mat. soutěž Kadet školní kolo 63 žáků třídy Přírodovědný klokan školní kolo 54 žáků Třídy Pythagoriáda školní kolo 5. ročník 21 žáků okresní kolo 5. ročník 1 žák 3. místo a 12. místo školní kolo 6. ročník 18 žáků školní kolo 7. ročník 10 žáků školní kolo 8. ročník 11 žáků Recitační soutěž za podpory Ministerstva kultury ČR a KÚ Ústeckého kraje školní kolo 1.kategorie /1. 3. ročník/ 7 žáků školní kolo 2. kategorie /4. 5. ročník/ 5 žáků městské kolo 1. kategorie /1. 3. ročník/ 2 žákyně městské kolo 2. kategorie /4. 5. ročník/ 1 žák a 1 žákyně městské kolo 3. kategorie /6. 7. ročník/ 2 žákyně 1 čestné uznání městské kolo 4. kategorie /8. 9. ročník/ 2 žákyně 2. a 3. místo, regionální kolo 4. kategorie /8. 9. ročník 2 žákyně 3. místo 1 čestné uznání 17

18 Soutěž Mladých zdravotníků I. stupeň okresní kolo 6 žáků 3. místo v pořadí družstev Soutěž Mladých zdravotníků II. stupeň okresní kolo 6 žáků 5. místo v pořadí družstev Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí Vyhlašovatelem literární soutěže je Ekologické cetrum Most. Své práce zaslalo 8 žáků 9. Ročníku. Mimořádně ocenění bylo uděleno 2 žákyním za příspěvek Jak vzniklo jméno města Uhlík družstev Nejlepší čtenář soutěž třídy 2. B Každý pátek byla žáky prezentována vlastní četba, soutěžilo celkem 22 žáků. Píšu, píšu pohádku B Literární soutěž byla vyhlášena DDM Osek. Zaslána byla 1 práce žáka 2. B a 12 prací žáků 9. ročníku. Novosedlický dopraváček okresní kolo 6 žáků druhých tříd 14. místo v pořadí družstev Soutěž Zebra Ssoutěž organizoval DDM Teplice. Soutěžili žáci 3. A, vyplňovali pracovní listy, pět nejlépe vyplněných bylo posláno do soutěže. Dvě žákyně 3. A se účastnili městského kola. Recyklohraní Je pořádán pod záštitou MŠMT a společností Asekol, Ecobat a EKO_KOM. Vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů. Žáci mají možnost odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. Nasbíraný počet bodů za rok 2012 je bodů. Nasbíráno celkem 201 kg velkého elektroodpadu a 197 kg elektrozařízení. V příštím školním roce budeme pokračovat. Soutěž Zdravé zuby Do soutěže byli zapojeni všichni žáci 1. stupně. Soutěž Informáček Soutěžila dvě družstva 1. stupně celkem 6 žáků 5. ročníku. 1.družstvo místo 2. družstvo místo Soutěž Bořeňská čarodějnice Soutěžilo 20 žáků hudebního kroužku Šanovské zvonky Sbor získal 1. Místo v kategorii pěveckých sborů. 1.družstvo místo 2. družstvo Místo Školní soutěž Vtipnější vyhrává Soutěž byla vyhlášena školním parlamentem. Zúčastnilo se 15 žáků 2. stupně. Žáci měli za úkol oblékat se v barvě velikonočních dní. Vyhodnocení tříd ve třech kategoriích proběhlo na škaredou středu. Školní soutěž v botanice Žáci měli za úkol poznávat rostliny z botanického herbáře. Výstava herbáře byla umístěna na chodbě školy. Zúčastnilo se 39 žáků ročníku. 18

19 Školní soutěž Průměr třídy V letošním školním roce zahájil svou činnost Školní parlament. Z iniciativy členů parlamentu byla vyhlášena soutěž Průměr třídy respektive nejlepší žák třídy dle průměru známek, a to od 4. třídy. Účelem byla motivace žáků k lepším studijním výsledkům. Nejlepší žáci byli vyhlašováni za každý měsíc. Na druhém stupni byl vyhlašován jeden žák ročníku, ve čtvrtých a pátých třídách z každé třídy. Výherce získal věcné ceny propisku, tričko nebo batoh (vše s logem školy). Po třech měsících došlo ke změně pravidel. Každý měsíc byla vybrána skupina předmětů, ze kterých se průměr počítal. Také se zohledňoval počet známek (pokud měl někdo pouze jednu či dvě známky, upřednostňoval se žák s větším počtem známek, i když měl horší průměr). V měsíci červnu byli vyhlášeni žáci s nejlepším průměrem celoročně. Školní velikonoční soutěž o čokoládového vajíčka Žáci měli za úkol oblékat se v barvě velikonočních dní. Vyhodnocení tříd ve třech kategoriích proběhlo na škaredou středu. 3. SOUTĚŽE VÝTVARNÉ - U Trolů v domečku, nakladatelství Pierot zaslány 3 výkresy výtvarného kroužku - Šťastné stáří očima dětí zalány 2 práce žáků 1. stupně a 13 prací 2. stupně - Čertovské radovánky, DDM Osek zasláno 12 prací žáků 1. stupně a 9 prací 2. stupně oceněny 4 práce - Ahoj z prázdnin, DDM Znojmo zasláno 9 prací žáků 1. stupně a 23 prací 2. stupně - Perfektní dobrovolník, IC Europe Direct Most zasláno 5 prací žáků 5. A - Škola mých snů zasláno 5 prací žáků 1. stupně a 1 práce 2. stupně - Cestou dvou bratří, PTADRA PRODUKTION a.s. zasláno 14 prací žáků 1. stupně - Větrná energie, Ekologické centrum Most zasláno 8 prací žáků 1. stupně a 1 práce 2. Stupně - 20 let v sousedství skupiny ČEZ, IC Ledvice zaslány 3 práce žáků 1. stupně a 15 prací 2. Stupně - Svět očima dětí, MV ČR a MO ČR zaslány 3 práce žáků 1. stupně - Pohádková zahrada, Husqvarna Česko s.r.o. zasláno 9 prací žáků 1. stupně - Záchranářská akce, Olympia centrum zaslány 3 práce žáků 1. stupně a 8 prací 2. stupně Oceněny věcnými dary5 žáků - Máme rádi přírodu, Hnutí Brontosaurus zaslány 16 práce žáků 1. stupně a 8 prací 2. stupně - U nás bychom potřebovali zaslány 2 prací žáků 1. stupně a 10 prací 2. Stupně - Svět kolem nás, A Kluby ČR o.p.s. zasláno 18 prací žáků 1. stupně - Vlajka Mc Donald s Cupu svátek fotbalu zasláno 17 prací žáků 1. stupně - Komiks nás baví, Svět knihy s.r.o. zasláno 7 prací žáků výtvarného kroužku - Jak si na škole pomáháme, CPIV Most zaslány 4 práce žáků 1. stupně,16 prací žáků 2. stupně a 8 prací žáků výtvarného kroužku -.Žízeň aneb voda nad zlato, organizace ADRA zasláno 13prací žáků 1. stupně a 7 prací 2. stupně - Příroda kolem nás, Správa NP Podyjí zasláno 12 prací žáků 1.stupně a 10 prací 2. stupně - Malujeme s Centropenem zvíře v přirozeném prostředí zasláno11 prací žáků 1. stupně a 12 prací žáků 2. stupně - Evropa ve škole, Národní institut dětí MŠMT zasláno 7 prací žáků 1. stupně a 3 práce 2. stupně - Záludné WC, Ochrana fauny ČR zasláno 14 prací žáků 2. stupně - Galileo Drawing Comprtition, MD ČR zasláno 5 prací žáků 2. stupně - Kouzelný oříšek, ochrana fauny ČR zaslány 2 práce žáků 1. stupně - Dobrodružství lososa Lukáše, VEOLIA zasláno 25 prací žáků 1. stupně - Lidice 2012 divadlo, loutka, pohádka zasláno 35 prací žáků 1. stupně, 13 prací žáků 2. stupně a 7 prací výtvarného kroužku - Tanec čarodějné noci, DDM Osek zasláno 12 prací žáků 1. stupně a 12 prací 2.stupně - Školní výtvarná soutěž Květ, květina školní výstava 3 prací z každé třídy, hlasování o nejhezší obrázky se zúčastnili žáci, učitelé a rodiče - Školní výtvarná soutěž Piaraktus plodožravý výstava 3 prací z každé třídy ve vestibulu školy 19

20 SOUTĚŽE TĚLOVÝCHOVNÉ počet žáků umístění HALOVÝ FOTBAL okrskové kolo kategorie III. ml. chlapci 9 1. místo kategorie IV. st. chlapci 5 4. místo okresní kolo kategorie III. ml. chlapci 9 3. místo FLORBALOVÝ TURNAJ ORION CUP okrskové kolo kategorie II. ml. chlapci 9 bez umístění kategorie III. ml. chlapci 9 2. místo kategorie IV.st. chlapci 9 2. Místo TURNAJ MINISTRA ŠKOLSTVÍ VE FLORBALE okresní kolo kategorie IV. st. chlapci 9 2. Místo MINIFOTBAL okrskové kolo kategorie III ml. chlapci 9 1. místo kategorie IV st. chlapci 9 2. místo okresní kolo kategorie III.ml. chlapci 9 bez umístění ATLETICKÝ ČTYŘBOJ Oblastní kolo III. kategorie mladší žákyně 6 9. místo Oblastní kolo IV. kategorie starší žákyně 7 10.místo Oblastní kolo IV. kategorie starší žáci 5 12.místo PŘESPOLNÍ BĚH Oblastní kolo II. kategorie mladší žákyně 5 4. místo Oblastní kolo II. kategorie mladší žáci 6 5. místo Oblastní kolo III. kategorie mladší žákyně 5 6. místo Oblastní kolo III. kategorie mladší žáci 5 Oblastní kolo IV. kategorie starší žákyně 5 PŘEBOR ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU 2012 Okresní kolo III. kategorie mladší žákyně 6 2., 11., 14., 15.,16. a 21. místo Okresní kolo III. kategorie mladší žáci 3 10., 19. a 20. místo Okresní kolo IV. kategorie starší žákyně 5 5., 11., 16., 17., a 19. místo Okresní kolo IV. kategorie starší žáci a 18.. místo 20

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102. o ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013/2014

Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102. o ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013/2014 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 podle ustanovení 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Vejvanovice 56, 53862 Hrochův Týnec Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2014 Mgr. Vladimír Dvořák Minimálního preventivní program 2014/2015 Úvod

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, U NOVÝCH LÁZNÍ 1102 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu ve škole z hlediska sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více