Základní škola, Teplice, U Nových lázní o ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102. o ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/2012 podle ustanovení 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Název školy Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 Adresa školy Právní norma IZO Zřizovatel školy Datum zařazení do sítě Základní škola U Nových lázní 1102/ Teplice právní subjektivita - příspěvková organizace Statutární město Teplice adresa: náměstí Svobody Teplice Ředitelka školy Mgr. Bc. Salačová Simona Statutární zástupkyně školy Mgr. Sedláčková Daniela Webové stránky školy E mail Školská rada od Charakteristika školy Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje výuku talentovaných žáků, průměrných i podprůměrných žáků formou diferenciace výuky. V průběhu školního roku realizuje projektové vyučování. Pro žáky 1. stupně umožňuje v odpoledních hodinách využívání čtyř oddělení školní družiny. Žákům též zajišťuje různé volnočasové aktivity, především mimoškolní činnost v zájmových kroužcích, které vedou pedagogové školy. Zabezpečuje kvalitní výuku, individuálně pečuje o integrované žáky, pro které je zřízena též náprava SPU na 1. i 2. stupni. Nápravu mohou navštěvovat i žáci s podpůrným programem. Všichni žáci i rodiče mají možnost využívat konzultačních hodin jednotlivých učitelů. Škola je situovaná v lázeňské oblasti města v příjemném prostředí. Je umístěna v šesti budovách: Budova U Nových lázní 1102/4 8 tříd 2. stupně a 4 třídy 1. stupně Budova U Nových lázní 1102/4 Středisko praktické ekologické výchovy - areál pro výuku pěstitelských prací Budova U Nových lázní 1102/4 tělocvična Budova U Nových lázní 1103/12 7. tříd 1. stupně /1-3. tř./ a 2 oddělení ŠD Budova U Nových lázní1103/12 tělocvična Budova Pod Doubravkou 1478/ 11 školní jídelna a 2 oddělení ŠD V některých případech umístění znamená jisté obtíže, se kterými se škola v průběhu školního roku vyrovnává. Patří mezi ně přecházení do tělocvičen, do školní družiny, školní jídelny, zvýšená dozorová činnost. Součástí školy je ekologické středisko se sedmi skleníky 7mi skleníky, z nichž 4 jsou stavebně upraveny na speciální výukové programy a 3 na úkoly pěstitelské. V současné době probíhá ve skleníkách rozsáhlá oprava. 2

3 Areál je přizpůsoben též k výuce v přírodě, neboť má rozlehlý pozemek pro pěstitelské práce. Budovy jsou v dobrém technickém stavu se zachovalou fasádou, skleníky jsou před celkovou rekonstrukcí. Budovy se každé dva roky malují a dle plánu probíhají na škole investiční akce a úpravy. V srpnu 2011 byla dokončena výměna oken v budovách UNL 4 a UNL 12. Školní jídelna Pod Doubravkou 11 je opatřena novou omítkou a novou střešní krytinou a o hlavních prázdninách v ní došlo k výměně oken. Každý rok je prováděna prověrka BOZP, její závěry a požadavky z ní plynoucí jsou odesílány zřizovateli. Pravidelně probíhají revize a kontroly. V budově U Nových lázní 1103/12 je doporučena rekonstrukce elektroinstalace. Vybudováno je multifunkční hřiště, které slouží nejen pro výuku tělesné výchovy, ale i volnočasovým aktivitám žáků. Vnitřní prostory školy se průběžně obnovují a dovybavují. Plně vyhovující jsou výškově nastavitelné stoly a lavice, též nábytek ve třídách je vkusný a vyhovuje potřebám výuky. Vybavení tříd je vždy laděno do stejné barvy. První až třetí třída má instalované bílé tabule. Na velmi dobré úrovni je učebna fyziky a chemie, ve které funguje dataprojektor a vizualizér. Ve škole mají žáci k dispozici k výuce učebnu výpočetní techniky, 8 učeben s interaktivními tabulemi, 5 interaktivních setů E beam, 15dataprojektorů, vizualizér určený k výuce. Zrekonstruována je školní kuchyňka. Oddělení školní družiny jsou moderně a vkusně vybaveny. Součásti školy a jejich kapacita Škola je zařazena do sítě škol od , účinností od byla provedena změna v zařazení do sítě škol, škola sdružuje : 1. Základní škola kapacita 580 žáků 2. Školní družina kapacita 100 žáků 3. Školní jídelna kapacita 550 strávníků Odloučená pracoviště školy Teplice, Pod Doubravkou Teplice, U Nových lázní 1103/12 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: C Základní škola Výchovně vzdělávací program školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život, ne pro školu ročník 3

4 Poradní orgány školy Pedagogická rada Metodické sdružení školní družiny Předmětová komise 1. stupeň : Jazyk a jazyková komunikace Předmětová komise 1 stupeň : Matematika a její aplikace. Informační a komunikační technologie Předmětová komise 1 stupeň : Člověk a jeho svět Předmětová komise 1. stupeň : Člověk a svět práce. Člověk a zdraví. Umění a kultura Předmětová komise 2 stupeň : Jazyk a jazyková komunikace. Člověk a společnost Předmětová komise 1. a 2. stupeň : Cizí jazyky Předmětová komise 2. stupeň : Matematika a její aplikace. Informační a komunikační technologie Předmětová komise 2.s tupeň: Člověk a příroda Předmětová komise 2. stupeň : Umění a kultura. Člověk a zdraví. Člověk a svět práce. Pěstitelství III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Přehled pracovníků školy Fyzický počet interních pedagogických pracovníků školy 32 Přepočtený počet interních pedagogických pracovníků školy 29,81 Fyzický počet interních pedagogických pracovníků / bez ŠD/ 28 Přepočtený počet interních pedagogických pracovníků školy /bez ŠD/ 26,56 Fyzický počet nepedagogických pracovníků školy 15 Přepočtený počet nepedagogických pracovníků 12,63 Fyzický počet nepedagogických pracovníků školy /bez ŠJ/ 9 Přepočtený počet nepedagogických pracovníků školy /bez ŠJ/ 6,5 IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Počet žáků, kteří přešli na víceletá gymnázia 20 Počet žáků, kteří přešli na konzervatoř 0 Počet žáků, kteří přešli do speciálních škol z 1. stupně 0 Počet žáků, kteří přešli do speciálních škol ze 2. stupně 0 Počet žáků, kteří se dostavili k zápisu k povinné školní docházce a následně byli přijati pro školní rok 2012/2013 do 1. třídy 73 4

5 V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků podle tříd 1. pololetí 2. pololetí PV P N Neh 2. st. 3. st. PV P N Neh 2. st. 3.st 1. A B C A B A B A B A B st A B A B A B A B st CELKEM PV prospěl s vyznamenáním P Prospěl N Neprospěl Nen Nehodnocen NTU napomenutí třídního učitele TD třídní důtka TD třídní důtka P pochvaly v žákovské knížce za soutěže a olympiády aj. PL pochvalné listy k vysvědčení 5

6 Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků 1. pololetí 2. pololetí Počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním Počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kteří neprospěli 21 7 Počet žáků, kteří byli nehodnoceni 0 0 Počet žáků s 2. stupněm z chování 5 4 Počet žáků s 3. stupněm z chování 6 5 V průběhu školního roku 5. a 9. ročníky prošly Národním šetřením žáků v počátečním vzdělávání V prosinci se zúčastnily 5. a 9. ročníky testování s Gepardem. Údaje o výchovných opatřeních 1. pololetí 2. pololetí NTU TD ŘD P PL NTU TD ŘD P PL 1. A B C A B A B A B A B A B A B A B A B CELKEM

7 Údaje o zameškaných hodinách ve školním roce 1. pololetí 2. pololetí Počet zameškaných hodin celkem Z toho počet zameškaných hodin neomluvených Třída Zameškané omluvené hod. 1. pol. Zameškané neomluvené hod. 1. pol. Zameškané omluvené hodiny 2. pol. 1. A B C A B A B A B A B stupeň A B A B A B A B stupeň CELKEM Zameškané omluvené hodiny 2. pol. 7

8 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Základní škola 1. září 2011 vykazovala 17 integrovaných žáků, z toho 10 žáků na 1. stupni a 7 žáků na 2. stupni. Během školního roku byli nově integrováni 4 žáci z 1. stupně a 1 žák 1. stupně se odstěhoval. Na 2. stupni byl nově integrovaný 1 žák. K je na Základní škole, Teplice, U Nových lázní 1102 integrováno 21 žáků, 13 žáků na 1. stupni a 8 žáků na 2. stupni. Škola plně využívá možností podpůrného programu pro žáky, kteří mají určité obtíže diagnostikované poradenským zařízením a plní doporučení uvedené v poradenských zprávách. Podpůrný program k byl využíván na 1. stupni u 22 žáků a na 2. stupni u 25 žáků. K podpůrný program využívalo 33 žáků na 1. stupni a 25 žáků na 2. stupni. Pro 1. stupeň i 2. stupeň byly stanoveny hodiny pro nápravy poruch učení pro český jazyk, cizí jazyky a matematiku. Individuelní nápravy vedli vyučující daných předmětů na 1. a 2. st. školy tak, aby všichni integrovaní žáci měli možnost určitého zlepšení ve výuce. Tyto hodiny byly pro žáky nepovinné a tam, kde jich žáci skutečně využívali, došlo skutečně k určitému zlepšení. Žáci měli možnost dále využívat konzultačních hodin u všech vyučujících, ale využívány byly stále jen minimálně. Kromě samotné práce s dětmi, vyučující připravovali pro žáky dle individuelního plánu rozličné materiály pro výuku, namnožené texty a doplňování. Vyučující využívali k práci s integrovanými žáky interaktivní tabule a výukové programy, plně využívali práce s interaktivní tabulí. Práce s integrovanými žáky je průběžně kontrolována, individuální plány jsou konzultovány minimálně 2 x ročně s poradenským zařízením. Vyučující využívají též návštěv speciálního pedagoga ve škole. Individuelní plány tak, jak byly nastaveny, plní svůj význam. V květnu 2011 byla navázána spolupráce s CPIV Most. Je zajišťována průběžná konzultační a poradenská pomoc. Byly organizovány dvě školení pro celý pedagogický sbor. Perfektní je spolupráce s Mgr. Bunešovou, která pravidelně na školu dochází a spolupracuje s výchovnou poradkyní i s vyučujícími, ale pracuje i se žáky a rodiči. 8

9 VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V oblasti prevence sociálně patologických jevů škola postupuje dle Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, který nahrazuje Metodický pokyn čj / k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a studentů ve školách a školských zařízeních, dále dle Metodického pokynu MŠMT k prevenci řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / v souladu s 29 odst. 1 a 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a 18 písm. c) zákona č. 379/2005., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Do prevence sociálněpatologických jevů se vřazuje konzumace drog, včetně alkoholu, kouření, kriminality, gambitu, záškoláctví, šikanování a jiného násilí, rasismu, intolerance atd. Na podkladě výše uvedených materiálů má škola zpracovanou Školní preventivní strategii, ve které jsou uvedeny dlouhodobé cíle, k jejímž plnění směřujeme aktivity školy. Jedná se zejména o: odhalování, snižování výskytu rizikového chování, zvyšování schopnosti žáků činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí účinná pomoc zejména těm jedincům, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin (minoritám, cizincům, či jinak vybočujícím jedincům z třídních skupin) podpora zdravého životního stylu, trvalý zdravý psychický i fyzický vývoj žáků podpora podnětů ke zpracování Minimálního preventivního programu školy V oblasti primární prevence sociálně patologických jevů se zaměřujeme na a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků (lhavost, záškoláctví, krádeže, drogová závislost, agresivita, šikanování, rasismus, xenofobie, vandalismus, gamblérství, squatterství, závislost na politickém a náboženském extremismu b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech domácího úsilí, týrání a zneužívání dětí, ohrožování mravní výchovy mládeže, poruchy příjmu potravy(mentální bulimie, mentální anorexie) Všichni pedagogové dbají, aby byla prevence rizikového chování prováděna komplexně v oblastech a) zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity) b) společenskovědní (komunikace, sociální dovednosti a kompetence) c) přírodovědná (přírodopis biologie člověka, přírodověda, prvouka, chemie) d) výchova ke zdraví a výchova k občanství, doporučeny informace na e) sociálně-právní Součástí Školní preventivní strategie je Program proti šikanování, kde jsou pevně zakotveny postupy, podle kterých se škola řídí v případě podezření na možnost šikanování mezi žáky. Prvky šikany, byly vždy po ohlášení neprodleně řešeny a následně přijata opatření k zamezení těchto nežádoucích jevů. Preventivní program školy v tomto školním roce byl zaměřen na vytváření vlastního bezpečného prostředí i pocitu bezpečného prostředí školy, vytváření zdravého školního klimatu na principech odpovědnosti, spolupráce a sounáležitosti, posilování komunikačních dovedností (schopnost řešit společně problémy, vyjádřit svůj názor, umět požádat o pomoc atd..), včasné a efektivní kroky školy v případech sociálně závadného chování 9

10 a jednání žáků, zvyšování odolnosti dětí proti negativnímu působení nabídky drog (zvláště kouření) a dalších sociálně patologických jevů, na formování postojů a dovedností, které vedou k samostatnému odpovědnému rozhodování, posilování takových činností, které vedou ke schopnosti sebehodnocení, vytváření kladného vztahu mezi spolužáky, dobrého klima v třídních kolektivech, na prevenci školních úrazů, zlepšování mezilidských vztahů, umění sebeovládat se, umění vážit si sama sebe, znalost zásad slušného chován, umění správně trávit svůj volný čas. K měření efektivity preventivního programu sloužily třídní schůzky, diskuse s rodiči, průběžné sleodání úrovně vědomostí a informovanosti žáků o problematice drog formou besed a diskusí v rámci výuky, rozhovory se žáky, vyhodnocování dotazníků, využití konzultačních hodin školního metodika prevence. V průběhu školního roku bylo uskutečněno dotazníkové šetření ke zhodnocení školního klima. Výsledky této jednoduché ankety nám pomáhají sledovat efektivní plnění preventivního programu a hledat další cesty ke zlepšení klima na škole. Akce zaměřené na prevenci byly plněny v rámci průřezových témat ve vyučovacích hodinách, v projektových dnech, při akcích mimoškolních, např. vš škole v přírodě atd. V letošním školním roce byly ve velké míře sledovány vztahy mezi žáky, snaha o minimalizování záměrného ubližování. Řešily se i 3 případy agresivního chování ke spolužákům. Došlo k sociometrickému šetření třídy 4. B, které prováděla CPIV Most.. Velká pozornost zvlášť ve 2. pololetí byla věnována podezření na konzumaci návykových látek. Toto bylo řešeno s rodiči, s OSPOD Teplice, CPIV Most. Zhodnocení cílů Preventivního programu: Vytváření vlastního bezpečného prostředí školy i pocitu bezpečného prostředí školy žáci si sami tvoří pravidla třídy. Pravidla vytvořená žáky se jim snáze dodržují a hůře porušují (pokud si je sami vytvořili). Jakékoliv náznaky sociálně závadného chování jsou ihned řešeny. Vytváření zdravého školního klimatu na principech odpovědnosti, spolupráce a sounáležitosti v rámci projektových dnů, skupinových prací v rámci výuky se žáci učí vzájemné spolupráci, odpovědnosti za svou práci, tolerance názoru druhých. Posilování komunikačních dovedností ( schopnost společně řešit problémy, vyjádřit svůj názor, umět požádat o pomoc, ) v rámci skupinových prací při výuce, prezentace výrobků při projektových dnech, dramatizace v rámci výuky. Včasné a efektivní kroky školy v případech sociálně závadného chování a jednání žáků jsou stanovena a dodržována transparentní pravidla a výchovná opatření ve školním řádu. Spolupracujeme s odborníky, kteří vnáší nový pohled na řešené problémové situace. Např. s CPIV Most, PPP Teplice, OSPOD Teplice, s Policií ČR a dalšími partnery školy. Řešena byla neomluvená absence, náznaky záměrného ubližování, nevhodné chování ke spolužákům, krádež bundy, sebepoškozování, ztráta učebnic, neplnění školních povinností. Bylo řešeno podezření na užívání návykových látek. Hlášeny byly zasílány na OSPOD Teplice a na přestupkovou komisi kvůli neomluveným hodinám. Pokračuje spolupráce s CPIV Most právě v oblasti eliminace rizikového chování žáků. Zvyšování odolnosti dětí proti negativnímu působení nabídky drog (zvláště kouření) a dalších sociálně patologických jevů - žáci celé školy jsou poučováni v hodinách Prv, Ov, Výchovy ke zdraví. Žáci 6. ročníků v tomto školním roce pracovali v rámci Výchovy ke zdraví, podle programu Unplugged, který se zaměřuje na prevenci užití návykových látek. Formování postojů a dovedností, které vedou k samostatnému odpovědnému rozhodování ve vyučovacích hodinách a v rámci projektových dnů a dnů, kdy žáci pracují ve věkově nerovnoměrných skupinách, učí se spolu spolupracovat a obhajovat své názory. 10

11 Posilování takových činností, které vedou ke schopnosti sebehodnocení žáci se hodnotí v hodinách (sami sebe i navzájem), dále hodnotí své výtvory, které jsou vyrobeny při projektových dnech (žáci I. stupně hodnotí žáky II. stupně a naopak). Vytváření kladného vztahu mezi spolužáky, dobrého klimatu v třídních kolektivech k tomuto výrazně přispívají školy v přírodě a ozdravné pobyty dětí. Kde se utužují vztahy a žáci se lépe sžívají. Dále jsou vztahy mezi spolužáky utužovány při projektových dnech, výletech. Dobrému klima třídy jistě přispívají třídnické hodiny na 2. stupni. Na konci školního roku byl uskutečněna školní akademie Prevence úrazů tato témata jsou probírána v rámci hodin Prvouky, Výchovy ke zdraví. Před každou akcí školy jsou žáci poučeni o zásadách bezpečného chování a jednání. Zlepšovat mezilidské vztahy + Znát zásady slušného chování - vymezení slušného chování, jasně stanovená pravidla a výchovná opatření při jejich porušení, školy v přírodě a ozdravné pobyty dětí, kde se utužují vztahy a žáci se lépe sžívají. Dále jsou mezilidské vztahy utužovány při projektových dnech, výletech, soutěžích. Toto téma je probíráno na hodinách Prvouky a Výchovy ke zdraví. Vzhledem k minimálnímu počtu případů záměrného ubližování, se tento cíl celkem daří plnit, i když je toto otázka dlouhodobého působení. Umět se sebeovládat Sebeovládání se žáci učí vlastně při jakékoliv skupinové práci,projektových dnech, dramatizacích v rámci výuky. Problémy většinou začínají s nástupem puberty, kdy nastupují případy nevhodného chování k vyučujícím i mezi sebou. Í toto se snažíme eliminovat a jednotlivé případy řešíme. Umět si vážit sama sebe žáci v rámci výuky sami hodnotí své práce, výrobky, nebo se hodnotí navzájem. S tím souvisí získávání sebevědomí. Při kolektivních pracích se mohou projevit a kolektivu pomoci i žáci s horším prospěchem, kteří jsou zase třeba výtvarně a manuelně zruční (výroby plakátu, vlajky, skládání básně) V rámci soutěže o nejlepšího žáka třídy si mohli žáci ověřovat své schopnosti a dovednosti a porovnávat je se svými vrstevníky Umět správně trávit volný čas žákům je nabídnuta pestrá paleta zájmových kroužků v rámci školy, dále mají možnost z nástěnek získávat nové informace ohledně pořádaných výletů, táborů, zájmových kroužků, víkendových akcí, sportovních kroužků. Akce v rámci Preventivního programu: - Plnění akcí v celoročním projektu Moje město - O Betlémě a betlémech - Přemysl Otakar II. - Galapágy - Návštěva ANIFESTU - Alenka v říši fantazie - Přednášky městské policie na dopravním hřišti - Kinder tour multimediální koncert v DK - Výstava!Citlivost barevného srdce výstava člověka postiženého autismem - Vlk a ovce běží z kopce - Sportovní soutěže florbal, vybíjená, Mc Donalds cup, Atletický čtyřboj, atletický trojboj, Olympiáda s VZP, Kinderiáda atd.. - Preventivní program SŠ Perspektivy pro 8. a 9. Ročníky pod názvem Agresor - Dotazník SŠ Perspektiva Uzavření sňatku - Čas proměn přednáška pro žákyně 6. ročníku - Láska ano, děti ještě ne přednáška pro 9. ročník Další akce, které směřují k eliminaci rizikového chování žáků, jsou uvedeny v přehledu akcí školy. Jedná se o besedy, soutěže, filmová a divadelní představení, exkurze, výstavy, vědomostní a sportovní soutěže, 11

12 zapojení do zájmových aktivit na škole. Pro rodiče a žáky jsou též zavedeny týdenní konzultační hodiny vyučujících, výchovného a kariérového poradce a metodičky prevence sociálně patologických jevů. Velká pozornost je věnována oblasti ochrany zdraví žáků. Žáci jsou poučováni o možných rizicích ve škole a školních zařízeních, na akcích pořádaných školou. Veškeré školní úrazy jsou evidovány v knize úrazů. Dle platných právních předpisů jsou vyplňovány záznamy o úrazu a tyto školní úrazy jsou odškodňovány. Ve výuce jsou využívány metodické materiály, které škola obdržela v rámci semináře Dětství bez úrazů. Zajištěny jsou materiály pro výuku dopravní výchovy na škole. Jedná se o kalendář dopravní výchovy, CD-Rom s testy Pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty, které jsou využívány k výuce. Všechny třídy 1. stupně se zúčastnily dopravního dopoledne na dopravním hřišti v Teplicích. Účast na školeních školní metodičky prevence: Práce s neukázněným a neprospívajícím žákem Seminář pro žadatele o dotace na rok 2013 Oblast environmentálního vzdělávání a osvěty Koordinátorkou pro oblast environmentálního vzdělávání na škole byla pověřena Ing. Seidlová Denisa. Pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je zpracovaný dlouhodobý plán výchovy a osvěty environmentálního vzdělávání a roční plán pro školní rok. Pro školu byla zakoupena již v minulých letech příslušná literatura pro EVVO, výukový software Encyklopedie přírody. K dispozici jsou výukové programy: Všeho s mírou, Les ve škole škola v lese, Kam putují odpady, Vegetace ČR lesy. DVD, CD ROM: Čistírna odpadních vod, Nejkrásnější inspirace z přírodnin, Galerie nápadů, Svícny a víčka, Klíč k určování bylin., Nově byly zakoupeny DVD- Ochrana přírody a krajiny v ČR. Po stopách dolů, interaktivní učebnice Ekologická výchova pro 1. stupeň a 2. stupeň Metodický materiál: Ekologická výchova v MŠ a ZŠ, Uzdravme krajinu, Vývoj krajiny v ČR, Odpad z nebe nespadl, I ty můžeš zachránit, neseparuj se separuj se. Dále byly zakoupeny hry: Kartičky k určení čeledi rostlin, Přírodovědní rébusy, Filiupika pro starší školáky, Přírodní zahrada, Kvarteto o odpadech, Model mraveniště. Škola získala titul Škola pro udržitelný život (Nadace Paartnerství) Ve školním roce v oblasti EVVO byly plněny následující úkoly: Adopce zvířete v ZOO Ústí nad Labem Piaraktus plodožravý Sběrové soutěže starého papíru 2680 kg a kg, a víček od PET lahví každém pololetí. Sběrová akce ve spolupráci s mysliveckým spolkem ve sběru plodů lesa (kaštany, žaludy, bukvice) Sběrová akce starého pečiva pro lesní zvěř obory ve Mstišově Sbírka pro psí útulek v Žimu Dobrovolná sbírka pro Občanské sdružení Život dětem: vybraná částka za školu 2 095,- Kč Dlouhodobá spolupráce s ČSOP Praha, Ukliďme svět mezinárodní akce Účast žáků v soutěžích a olympiádách v přírodovědných předmětech/ 12

13 Recyklohraní v této soutěži jsme zapojení už ve čtvrtém ročníku, bylo nasbíráno celkem 210 kg velkého elektroodpadu a 197 kg elektrozařízení Snaha o ekologizaci provozu školy třídění odpadu (plast, bio, papír, elektro, baterie) Účast žáků na výtvarných soutěžích s ekologickou tematikou / návrh obalu na časopis Svět kolem nás, U nás bychom potřebovali, školní soutěž Piaraktus plodořžravý, Dodrodružství lososa Lukáše, příroda kolem nás, Záludné WC, Žízeň aneb voda nad zlato, Máme rádi přírodu, Květ květina, Pohádková zahrada, Větrná energie aj./ Účast žáků v literárních soutěžích s ekologickou tematikou Příběhy, pověsti s pohádky o uhlí Environmentální pořad Tajemný svět Ekvádoru a Galapág Školní přírodovědná soutěž Botanika - poznávačka Účast žáků na exkursích a výstavách s ekologickou tematikou giganti doby ledové výstava v Praze Přednáška Afrika fauna, flóra Beseda se včalařem Zařazení do projektu Ekopolis stolní didaktická hra využitelná při výuce průřezového tématu environmentální výchova a pokračování v projektu Multipolis. Škola je zařazena do projektu EKOSTOPA. V letošním školním roce jen pasivně, škola organizovala jiné projekty Zařazování ekologických témat v přírodovědných předmětech dle tematických plánů příslušných předmětů Účast na všech olympiádách s přírodovědnou tematikou Vedení nástěnek týkajících se projektů v přízemí budovy školy Úprava okolí školy, obnova stávajících sadových úprav v areálu školy a školního pozemku Sběr víček od PET lahví- v každém patře budovy jsou umístěny odpadkové koše na PET lahve. Pokračující spolupráce s Magistrátem Teplice zahájena obnova části skleníků SPEV Účast koordinátorky na seminářích s ekologickou tematikou: o Setkání koordinátorů ekologické výchovy Schola Humanitas Litvínov / / o Dramatická výchova jako prostředek začlenění EV do školní výuky / / o Průřezová témata environmentální výchovy ve školní výuce / / o Krajinářství a krajinná ekologie / / o Přirozený proces učení v přírodovědných předmětech/ / o Environmentální výchova / / o Regionální přírodovědná gramotnost / / o Konference Region / / o Odběr časopisu: Zpětný odběr, Odpady (elektronicky:viz server učitel: škola: časopis Odpady) 13

14 VII. ÚDAJE O DALŠÍM VZDÉLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Hodnocení akcí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na škole Vzdělávání vedoucích pracovníků Aktualizace problematiky pracovně PC Ústí nad Labem / právních vztahů Aktuální stav školské legislativy Fakta v. o.s / Emoční stabilita povolání učitele NIDV UL /05-25 Informační setkání NIQES ČŠI Praha 1 bez akreditace Vzdělávání pedagogických pracovníků : Český jazyk a RVP Rozvíjíme čtenářskou gramotnost PC Teplice / hrazeno EU OPVK Rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ Rozvoj čtenářské gramotnosti va výuce žáků na 1. st. ZŠ Čtenářská gramotnost zase jinak na 1. st. ZŠ Čtenářská gramotnost zase jinak na 2. stupni ZŠ Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí s dyslexií NIDV UL / Hrazeno EU OPVK NIDV UL / Hrazeno EU OPVK PC Teplice / Hrazeno EU OPVK PC Teplice / Projekt Václav PPP Teplice / Vzdělávání pedagogických pracovníků : cizí jazyky a RVP Využití interaktivní tabule v hodinách AJ NIDV UL / Hrazeno EU OPVK Vzdělávání pedagogických pracovníků : matematika a RVP, chemie a RVP PASCO tour PROFIMEDIA 2 Bez akreditace Hrajeme si v matematice na 1. stupni ZŠ PC Teplice / Hrazeno EU OPVK Matematika na 2. stupni ZŠ PC Teplice / Hrazeno EU OPVK Vzdělávání pedagogických pracovníků : primární prevence Třídní klima a komunikace v ZŠ PC Teplice / Setkání metodiků prevence PPP Teplice 1 Bez akreditace Jak čelit kyberšikaně NIDV UL / Konference české děti a angažovanost CEDU 2 Bez akreditace Hrazeno ESF Prevence ve školských zařízeních PČR Teplice 1 Bez akreditace Vzdělávání pedagogických pracovníků : Environmentální výchova Setkání koordinátorů ekologické výchovy Schola Humanitas 1 bez akreditace Dramatická výchova jako prostředek k začlenění environmentální výchovy do výuky Průřezové téma Environmentální výchova ve výuce v ZŠ Čmelák společnost přátel přírody / hrazeno ESF Čmelák společnost přátel / přírody Seznamte se s Ekoškolou Sdružení Tereza /

15 Krajinářství a krajinná ekologie pojmová východiska pro vyučování Přirozený proces učení Čmelák společnost přátel přírody / hrazeno ESF Čmelák společnost přátel / přírody hrazeno ESF NIDV UL / Environmentální výchovy výchova k přirozené odpovědnosti Regionální přírodovědná gramotnost PC Teplice / hrazeno EU OPVK Environmentální výuka na ZŠ PC Teplice / hrazeno EU OPVK Konference projektu REGION Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji Vzdělávání v oblasti ICT Studium koordinátorů ICT NIDV UL 1 UJEP UL 1 Projekt CZ.1.07/1.1.00/ Interaktivní využití interaktivnítabule AV MEDIA a. s / SMART Baord ve výuce Tvoříme vlastní výukové materiály v Čj NIDV UL / hrazeno EU OPVK Tvoříme vlastní výukové materiály na IT Eduwork / začátečníci Hrazeno EU OPVK Testujeme s Googlem Akademie moderního vzdělávání / hrazeno EU OPVK Smart klub AV MEDIA a. s. 1 bez akreditace Konference ICT ve škole IT ve skole 1 bez akreditace Vzdělávání v oblasti SPU a výchovného poradenství Studium výchovných poradců UJEP UL 1 Podívat se na datum ukončení Vzdělávání žáků se sociálním PPP Teplice / znevýhodněním Práce s neukázněným a neprospívajícím NIDV UL /05-25 žákem Inkluze po špičkách: metody a forma práce se žáky s SPU 2 denní seminář CPIV Most 28 V rámci probíhajícího projektu CPIV Dyslexie v předškolním věku Projekt Václav / PPP Teplice Nekázeň ve školním prostředí Projekt Václav / PPP Teplice Umění jednat s problematickými Projekt Václav / jedinci PPP Teplice Konference CPIV CPIV Most 3 Projekt CPIV Most Vzdělávání v dalších oblastech : dějepisné akce Regionální historie Ústecka dějiny Teplice stol. PC Teplice / Vzdělávání v dalších oblastech : Hudební inspirace v Hv PC Teplice / Náměty pro výtvarné techniky NIDV UL / Finanční gramotnost FINANCE A STÁT NIDV UL / Hrazeno EU OPVK Motivační techniky ve výuce zeměpisu PC Teplice / Hrazeno EU OPVK 15

16 VIII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 1. OLYMPIÁDY Olympiáda z Českého jazyka počet žáků umístění školní kolo ročník 7 okresní kolo a 25. místo Olympiáda z Anglického jazyka kategorie A 1 školní kolo 2 okresní kolo 1 6. místo kategorie A2 školní kolo 3 okresní kolo 1 8. místo Biologická olympiáda školní kolo kat. 6. a 7. tř. 8 školní kolo kat. 8. a 9. tř. 17 okresní kolo kat.8. a 9. tř místo Zeměpisná olympiáda kategorie A školní kolo 4 okresní kolo 1 7. místo kategorie B školní kolo 4 okresní kolo místo kategorie C školní kolo 14 okresní kolo 1 5. místo Matematická olympiáda kategorie M 5 školní kolo nikdo neodevzdal okresní kolo 0 kategorie M 6 školní kolo 5 okresní kolo místo 29. místo kategorie M 7 školní kolo nikdo neodevzdal okresní kolo 0 kategorie M 8 školní kolo 0 nikdo neodevzdal okresní kolo 0 16

17 kategorie M 9 školní kolo 1 neúspěšný řešitel Chemická olympiáda školní kolo 4 okresní kolo 1 1. místo Krajské kolo 1 4. místo Fyzikální olympiáda školní kolo nikdo neodevzdal Žádný ze soutěžících v termínu práce neodevzdali. Dějepisná olympiáda školní kolo 8 okresní kolo 1 7. místo 2. SOUTĚŽE VĚDOMOSTNÍ počet žáků : Mat. soutěž Cvrček školní kolo 76 žáků třídy Mat. soutěž Klokánek školní kolo 91 žáků třídy Mat. soutěž Benjamín školní kolo 62 žáků třídy Mat. soutěž Kadet školní kolo 63 žáků třídy Přírodovědný klokan školní kolo 54 žáků Třídy Pythagoriáda školní kolo 5. ročník 21 žáků okresní kolo 5. ročník 1 žák 3. místo a 12. místo školní kolo 6. ročník 18 žáků školní kolo 7. ročník 10 žáků školní kolo 8. ročník 11 žáků Recitační soutěž za podpory Ministerstva kultury ČR a KÚ Ústeckého kraje školní kolo 1.kategorie /1. 3. ročník/ 7 žáků školní kolo 2. kategorie /4. 5. ročník/ 5 žáků městské kolo 1. kategorie /1. 3. ročník/ 2 žákyně městské kolo 2. kategorie /4. 5. ročník/ 1 žák a 1 žákyně městské kolo 3. kategorie /6. 7. ročník/ 2 žákyně 1 čestné uznání městské kolo 4. kategorie /8. 9. ročník/ 2 žákyně 2. a 3. místo, regionální kolo 4. kategorie /8. 9. ročník 2 žákyně 3. místo 1 čestné uznání 17

18 Soutěž Mladých zdravotníků I. stupeň okresní kolo 6 žáků 3. místo v pořadí družstev Soutěž Mladých zdravotníků II. stupeň okresní kolo 6 žáků 5. místo v pořadí družstev Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí Vyhlašovatelem literární soutěže je Ekologické cetrum Most. Své práce zaslalo 8 žáků 9. Ročníku. Mimořádně ocenění bylo uděleno 2 žákyním za příspěvek Jak vzniklo jméno města Uhlík družstev Nejlepší čtenář soutěž třídy 2. B Každý pátek byla žáky prezentována vlastní četba, soutěžilo celkem 22 žáků. Píšu, píšu pohádku B Literární soutěž byla vyhlášena DDM Osek. Zaslána byla 1 práce žáka 2. B a 12 prací žáků 9. ročníku. Novosedlický dopraváček okresní kolo 6 žáků druhých tříd 14. místo v pořadí družstev Soutěž Zebra Ssoutěž organizoval DDM Teplice. Soutěžili žáci 3. A, vyplňovali pracovní listy, pět nejlépe vyplněných bylo posláno do soutěže. Dvě žákyně 3. A se účastnili městského kola. Recyklohraní Je pořádán pod záštitou MŠMT a společností Asekol, Ecobat a EKO_KOM. Vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů. Žáci mají možnost odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. Nasbíraný počet bodů za rok 2012 je bodů. Nasbíráno celkem 201 kg velkého elektroodpadu a 197 kg elektrozařízení. V příštím školním roce budeme pokračovat. Soutěž Zdravé zuby Do soutěže byli zapojeni všichni žáci 1. stupně. Soutěž Informáček Soutěžila dvě družstva 1. stupně celkem 6 žáků 5. ročníku. 1.družstvo místo 2. družstvo místo Soutěž Bořeňská čarodějnice Soutěžilo 20 žáků hudebního kroužku Šanovské zvonky Sbor získal 1. Místo v kategorii pěveckých sborů. 1.družstvo místo 2. družstvo Místo Školní soutěž Vtipnější vyhrává Soutěž byla vyhlášena školním parlamentem. Zúčastnilo se 15 žáků 2. stupně. Žáci měli za úkol oblékat se v barvě velikonočních dní. Vyhodnocení tříd ve třech kategoriích proběhlo na škaredou středu. Školní soutěž v botanice Žáci měli za úkol poznávat rostliny z botanického herbáře. Výstava herbáře byla umístěna na chodbě školy. Zúčastnilo se 39 žáků ročníku. 18

19 Školní soutěž Průměr třídy V letošním školním roce zahájil svou činnost Školní parlament. Z iniciativy členů parlamentu byla vyhlášena soutěž Průměr třídy respektive nejlepší žák třídy dle průměru známek, a to od 4. třídy. Účelem byla motivace žáků k lepším studijním výsledkům. Nejlepší žáci byli vyhlašováni za každý měsíc. Na druhém stupni byl vyhlašován jeden žák ročníku, ve čtvrtých a pátých třídách z každé třídy. Výherce získal věcné ceny propisku, tričko nebo batoh (vše s logem školy). Po třech měsících došlo ke změně pravidel. Každý měsíc byla vybrána skupina předmětů, ze kterých se průměr počítal. Také se zohledňoval počet známek (pokud měl někdo pouze jednu či dvě známky, upřednostňoval se žák s větším počtem známek, i když měl horší průměr). V měsíci červnu byli vyhlášeni žáci s nejlepším průměrem celoročně. Školní velikonoční soutěž o čokoládového vajíčka Žáci měli za úkol oblékat se v barvě velikonočních dní. Vyhodnocení tříd ve třech kategoriích proběhlo na škaredou středu. 3. SOUTĚŽE VÝTVARNÉ - U Trolů v domečku, nakladatelství Pierot zaslány 3 výkresy výtvarného kroužku - Šťastné stáří očima dětí zalány 2 práce žáků 1. stupně a 13 prací 2. stupně - Čertovské radovánky, DDM Osek zasláno 12 prací žáků 1. stupně a 9 prací 2. stupně oceněny 4 práce - Ahoj z prázdnin, DDM Znojmo zasláno 9 prací žáků 1. stupně a 23 prací 2. stupně - Perfektní dobrovolník, IC Europe Direct Most zasláno 5 prací žáků 5. A - Škola mých snů zasláno 5 prací žáků 1. stupně a 1 práce 2. stupně - Cestou dvou bratří, PTADRA PRODUKTION a.s. zasláno 14 prací žáků 1. stupně - Větrná energie, Ekologické centrum Most zasláno 8 prací žáků 1. stupně a 1 práce 2. Stupně - 20 let v sousedství skupiny ČEZ, IC Ledvice zaslány 3 práce žáků 1. stupně a 15 prací 2. Stupně - Svět očima dětí, MV ČR a MO ČR zaslány 3 práce žáků 1. stupně - Pohádková zahrada, Husqvarna Česko s.r.o. zasláno 9 prací žáků 1. stupně - Záchranářská akce, Olympia centrum zaslány 3 práce žáků 1. stupně a 8 prací 2. stupně Oceněny věcnými dary5 žáků - Máme rádi přírodu, Hnutí Brontosaurus zaslány 16 práce žáků 1. stupně a 8 prací 2. stupně - U nás bychom potřebovali zaslány 2 prací žáků 1. stupně a 10 prací 2. Stupně - Svět kolem nás, A Kluby ČR o.p.s. zasláno 18 prací žáků 1. stupně - Vlajka Mc Donald s Cupu svátek fotbalu zasláno 17 prací žáků 1. stupně - Komiks nás baví, Svět knihy s.r.o. zasláno 7 prací žáků výtvarného kroužku - Jak si na škole pomáháme, CPIV Most zaslány 4 práce žáků 1. stupně,16 prací žáků 2. stupně a 8 prací žáků výtvarného kroužku -.Žízeň aneb voda nad zlato, organizace ADRA zasláno 13prací žáků 1. stupně a 7 prací 2. stupně - Příroda kolem nás, Správa NP Podyjí zasláno 12 prací žáků 1.stupně a 10 prací 2. stupně - Malujeme s Centropenem zvíře v přirozeném prostředí zasláno11 prací žáků 1. stupně a 12 prací žáků 2. stupně - Evropa ve škole, Národní institut dětí MŠMT zasláno 7 prací žáků 1. stupně a 3 práce 2. stupně - Záludné WC, Ochrana fauny ČR zasláno 14 prací žáků 2. stupně - Galileo Drawing Comprtition, MD ČR zasláno 5 prací žáků 2. stupně - Kouzelný oříšek, ochrana fauny ČR zaslány 2 práce žáků 1. stupně - Dobrodružství lososa Lukáše, VEOLIA zasláno 25 prací žáků 1. stupně - Lidice 2012 divadlo, loutka, pohádka zasláno 35 prací žáků 1. stupně, 13 prací žáků 2. stupně a 7 prací výtvarného kroužku - Tanec čarodějné noci, DDM Osek zasláno 12 prací žáků 1. stupně a 12 prací 2.stupně - Školní výtvarná soutěž Květ, květina školní výstava 3 prací z každé třídy, hlasování o nejhezší obrázky se zúčastnili žáci, učitelé a rodiče - Školní výtvarná soutěž Piaraktus plodožravý výstava 3 prací z každé třídy ve vestibulu školy 19

20 SOUTĚŽE TĚLOVÝCHOVNÉ počet žáků umístění HALOVÝ FOTBAL okrskové kolo kategorie III. ml. chlapci 9 1. místo kategorie IV. st. chlapci 5 4. místo okresní kolo kategorie III. ml. chlapci 9 3. místo FLORBALOVÝ TURNAJ ORION CUP okrskové kolo kategorie II. ml. chlapci 9 bez umístění kategorie III. ml. chlapci 9 2. místo kategorie IV.st. chlapci 9 2. Místo TURNAJ MINISTRA ŠKOLSTVÍ VE FLORBALE okresní kolo kategorie IV. st. chlapci 9 2. Místo MINIFOTBAL okrskové kolo kategorie III ml. chlapci 9 1. místo kategorie IV st. chlapci 9 2. místo okresní kolo kategorie III.ml. chlapci 9 bez umístění ATLETICKÝ ČTYŘBOJ Oblastní kolo III. kategorie mladší žákyně 6 9. místo Oblastní kolo IV. kategorie starší žákyně 7 10.místo Oblastní kolo IV. kategorie starší žáci 5 12.místo PŘESPOLNÍ BĚH Oblastní kolo II. kategorie mladší žákyně 5 4. místo Oblastní kolo II. kategorie mladší žáci 6 5. místo Oblastní kolo III. kategorie mladší žákyně 5 6. místo Oblastní kolo III. kategorie mladší žáci 5 Oblastní kolo IV. kategorie starší žákyně 5 PŘEBOR ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU 2012 Okresní kolo III. kategorie mladší žákyně 6 2., 11., 14., 15.,16. a 21. místo Okresní kolo III. kategorie mladší žáci 3 10., 19. a 20. místo Okresní kolo IV. kategorie starší žákyně 5 5., 11., 16., 17., a 19. místo Okresní kolo IV. kategorie starší žáci a 18.. místo 20

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice Na Stínadlech 2386, 415 01 Teplice 1 Telefon/fax: 417 539 586, e-mail: info@zsnastinadlech.cz www.zsnastinadlech.cz č.j. 9/ Dok. 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/2011 Osnova: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009 / 2010 Podle 10 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.225/2009 Sb. Výroční zprávu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: 70 99 53 62 tel: 59 624 17 39 fax: 59 624 79 48 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 1 Obsah: a. Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011-12. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011-12. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 3 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 6 IV.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Jana Mašindová Jablonec nad Nisou 27. 9. 2012 Schváleno školskou radou dne 10. 10. 2012 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne 1. 9. 2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy ZŠ Litvínov Hamr, Mládežnická 220, okres Most školní rok 2010-2011 Litvínov 31. 8. 2011 č. j. 403/2011 Obsah: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011... 4 1. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace IČO: 47326417 tel: 478621801, www.18zs.cz, e-mail: reditel@18zs.cz Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Mgr. Jana Kropáčková, ředitelka školy

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most. Výroční zpráva školy

Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most. Výroční zpráva školy Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy: I. Výroční zpráva o činnosti školy Vize, poslání, cíle a strategické

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Přehled oborů vzdělávání... str. 3 3.

Více