Plazmový napájecí zdroj EPP-450

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plazmový napájecí zdroj EPP-450"

Transkript

1 Plazmový napájecí zdroj EPP-450 Uživatelská příručka - CZ /2012

2 SEZNAMTE S TOUTO PŘÍRUČKOU OBSLUHU ZAŘÍZENÍ. DALŠÍ KOPIE SI VYŽÁDEJTE U DISTRIBUTORA. UPOZORNĚNÍ Tato PŘÍRUČKA je určena pro zkušenou obsluhu. Jestliže nejste zcela seznámeni se zásadami bezpečné práce se zařízeními pro obloukové svařování a řezání, doporučujeme Vám prostudovat si naši brožuru Opatření a bezpečné postupy pro obloukové svařování, řezání a drážkování, formulář NEDOVOLTE nezaškoleným osobám zařízení obsluhovat, instalovat nebo udržovat. NEPOKOUŠEJTE SE zařízení instalovat ani obsluhovat bez důkladného pročtení této příručky a jejího plného porozumění. Jestliže jste příručce neporozuměli dokonale, kontaktujte svého dodavatele pro více informací. Před instalací a jakoukoli obsluhou zařízení si přečtěte Bezpečnostní pokyny. ODPOVĚDNOST UŽIVATELE Toto zařízení bude pracovat v souladu s touto příručkou, štítky nebo s přílohami, jestliže je instalováno, obsluhováno, udržováno a opravováno ve shodě s přiloženými pokyny. Zařízení musí být pravidelně kontrolováno. Nefunkční nebo nedostatečně udržované zařízení by nemělo být používáno. Nefunkční, chybějící, opotřebované, poškozené nebo znečištěné součásti by měly být ihned vyměněny. Stane-li se oprava nebo výměna nezbytnou, výrobce doporučuje podat písemnou nebo telefonickou žádost o servisní pokyny u autorizovaného distributora, u kterého bylo zařízení zakoupeno. Zařízení ani žádná jeho část by neměla být zaměňována bez předchozího písemného souhlasu výrobce. Uživatel zařízení nese plnou odpovědnost za poruchy vzniklé v důsledku nesprávného používání, špatné údržby, poškození či záměny provedené kýmkoliv jiným než výrobcem či servisem výrobcem stanoveným. PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SI PROSTUDUJTE UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU TAK, ABYSTE JÍ ROZUMĚLI. CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ!

3

4 4

5 OBSAH Oddíl / Nadpis 1.0 Bezpečnostní opatření Popis Úvod Obecné parametry Rozměry a hmotnost Instalace Obecně Vybalení Umístění Vstupní zapojení Primární napájení Vstupní vodiče Postup vstupního zapojení Výstupní zapojení Výstupní kabely (opatří si zákazník) Postup výstupního zapojení - jeden napájecí zdroj Paralelní propojení Zapojení dvou paralelních EPP Značkování se dvěma paralelními EPP Kabely rozhraní Kabely CNC rozhraní s koncovkou na straně napájecího zdroje a bez zakončení na straně CNC Kabely CNC rozhraní s koncovkou na straně napájecího zdroje i na straně CNC Kabely rozhraní vodního chlazení s koncovkami pro připojení k napájecímu zdroji na obou koncích Obsluha Blokové schéma obvodů Ovládací panel Pracovní režimy: řezací a značkovací režim Pracovní postup Nastavení zážehu oblouku Aktivace / deaktivace řízení zážehu oblouku Nastavení časovače prodlevy při zážehu oblouku Nastavení minimálního spouštěcího proudu Ovládací prvky zážehu oblouku Spouštěcí proud a časovač náběhu proudu Voltampérová charakteristika EPP Voltampérová charakteristika všech modelů EPP Údržba Obecně Čištění Mazání Strana

6 OBSAH Oddíl / Nadpis Strana 6.0 Řešení problémů Obecně Chybové kontrolky Lokalizace poruchy Žádný výstup po vyslání signálu Stykač (Contactor) Výkon omezen na 100 A Ventilátory se netočí Zařízení není pod proudem nebo je nízké napětí Svítí chybová kontrolka Hořák nelze zažehnout Pojistky F1 a F2 jsou spálené Nepravidelný, přerušovaný nebo částečný chod Zkoušení a výměna součástek Silové usměrňovače Výměna tranzistoru IGBT / nulové diody (FWD) Instalace bočníku Postup pro ověření kalibrace číslicových měřicích přístrojů Použití konektorů J1 a J6 jakožto rozhraní řídicího obvodu Pomocné obvody hlavního stykače (K3) a polovodičového stykače Aktivační obvod hlavního stykače (K1A, K1B a K1C) Detekční obvody proudu oblouku Potenciometr ovládání proudu a dálkový signál Vref Obvod intenzity start. oblouku (HI / LO) a obvod pracovního režimu (Cut / Mark) Rozsah nízkého proudu Náhradní díly Obecně Objednání

7 ODDÍL 1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1.0 Bezpečnostní opatření Uživatel svařovacího a plazmového řezacího zařízení ESAB nese plnou zodpovědnost za zajištění toho, aby každý, kdo pracuje se zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům, které se týkají tohoto druhu svařovacího nebo plazmového řezacího zařízení. Následující doporučení by měla být dodržována jako doplněk ke standardním předpisům, které se týkají pracoviště. Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci dobře obeznámení s obsluhou svařovacího nebo plazmového řezacího zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které mohou mít za následek poranění obsluhy nebo poškození zařízení. 1. Každý, kdo používá svařovací nebo plazmové řezací zařízení, musí být plně seznámen s: - jeho obsluhou - umístěním nouzových vypínačů - jeho funkcí - příslušnými bezpečnostními opatřeními - svařováním, plazmovým řezáním nebo s obojím 2. Obsluha musí zajistit, aby: - se nikdo neoprávněný nenacházel při spuštění zařízení v jeho pracovním prostoru. - nikdo nebyl během hoření oblouku bez náležité ochrany. 3. Pracoviště musí: - být vhodné pro daný účel - být chráněno před průvanem 4. Pomůcky osobní ochrany: - Vždy noste doporučené ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle, nehořlavý oděv a ochranné rukavice. - Nenoste volné doplňky, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., kterými byste mohli zachytit nebo si způsobit popáleniny. 5. Obecná opatření: - Ujistěte se, že je zemnicí kabel bezpečně připojen. - Pracovat na vysokonapěťovém zařízení smí pouze kvalifikovaný elektrotechnik. - Patřičné hasicí zařízení můsí být jasně označeno a po ruce. - Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu. Třída krytí Kód IP označuje třídu krytí, tj. odolnost proti proniknutí cizích předmětů nebo vody. Je zajištěna odolnost proti dotyku ruky, proniknutí objektů větších než 12mm a proti stříkající vodě do úhlu 60 stupňů od vertikály. Vybavení třídy IP23S může být skladováno ve vnějším prostředí, ale není určené pro použití při srážkách, pokud není náležitě zakryto. VÝSTRAHA Stojí-li přístroj na rovině nakloněné více než 15, hrozí jeho převrácení, čímž může dojít ke zranění osob a nebo ke značným škodám na vybavení. Nejvyšší přípustný náklon 15 7

8 ODDÍL 1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VÝSTRAHA SVAŘOVÁNÍ A PLAZMOVÉ ŘEZÁNÍ MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ VÁM I OSTATNÍM. PŘI SVAŘOVÁNÍ NEBO ŘEZÁNÍ DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. VYŽÁDEJTE SI BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY SVÉHO ZAMĚST- NAVATELE, KTERÉ BY MĚLY VYCHÁZET Z MOŽNÝCH RIZIK UVÁDĚNÝCH VÝROBCEM. ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - Může být smrtelný. - Nainstalujte a uzemněte svařovací nebo plazmovou řezací jednotku v souladu s příslušnými předpisy. - Nedotýkejte se živých elektrických součástek ani elektrod holou kůží, vlhkými rukavicemi nebo vlhkým oděvem. - Izolujte se od uzemnění a od svařovaného předmětu. - Ujistěte se, že je Váš pracovní postoj bezpečný. KOUŘ A PLYNY - Mohou být zdraví nebezpečné. - Držte hlavu stranou od plynných zplodin. - Používejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny nedostaly do oblasti dýchacích cest a okolního prostoru. ZÁŘENÍ OBLOUKU - Může způsobit poranění očí a popálení pokožky. - Chraňte svůj zrak a tělo. Používejte správné svářečské štíty a ochranné brýle a noste ochranný oděv. - Chraňte osoby v okolí vhodnými štíty nebo clonami. NEBEZPEČÍ POŽÁRU - Jiskry (odstřikující žhavý kov) mohou způsobit požár. Zajistěte, aby se v blízkosti nenacházely žádné hořlavé materiály. HLUK - Nadměrný hluk může poškodit sluch. - Chraňte svoje uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu. - Varujte osoby v okolí před tímto nebezpečím. PORUCHA - V případě poruchy přivolejte odbornou pomoc. PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SI PROSTUDUJTE UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU TAK, ABYSTE JÍ ROZUMĚLI. CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ! VÝSTRAHA Tento výrobek je určen výlučně pro plazmové řezání. Jakékoliv jiné použití může přivodit zranění a nebo škodu na přístroji. VÝSTRAHA Zařízení zvedejte pouze způsobem zde popsaným. Jinak můžete přivodit zranění osob a nebo škodu na majetku. 8

9 ODDÍL 2 POPIS 2.1 Úvod Napájecí zdroj EPP je navržen pro značkování a vysokorychlostní strojní plazmové řezání. Lze ho používat s dalšími výrobky firmy ESAB, jako jsou hořáky PT-15, PT-19XLS, PT-600 a PT-36 spolu s počítačově řízeným systémem Smart Flow II, který slouží k přepínání a regulaci plynů. 10 až 100 ampérů pro značkování v rozsahu nízkého proudu 50 až 450 ampérů pro řezání v rozsahu vysokého proudu 35 až 100 ampérů pro řezání v rozsahu nízkého proudu Chlazeno nuceným oběhem vzduchu Polovodičově usměrněné stejnosměrné napětí Vstupní napěťová ochrana Přímé nebo dálkové ovládání čelního panelu Tepelná ochrana hlavního transformátoru a výkonových polovodičových součástek Při přepravě lze použít horní zdvihací oka nebo spodní mezeru pro vidlici vysokozdvižného vozíku Možnost paralelně připojit pomocný napájecí zdroj a zvětšit tak rozsahu výstupního proudu. 2.2 Obecné parametry Katalogové číslo EPP V 50/60 Hz 380 V TAPS Údaje o příkonu/výkonu EPP-450 EPP V 50/60 Hz 400 V TAPS 9 EPP V 50/60 Hz EPP V 60 Hz EPP V 60 Hz Vstupní napětí (3 fáze) 380 V AC 380 V AC 400 V AC 460 V AC 575 V AC Vstupní proud (3 fáze) 167 A efekt. 167 A efekt. 159 A efekt. 138 A efekt. 110 A efekt. Vstupní frekvence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 60 Hz 60 Hz Celkový příkon 109,9 kva 109,9 kva 110,2 kva 110 kva 109,6 kva Činný příkon 98,9 kw 98,9 kw 99,1 kw 99 kw 98,6 kw Účiník 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % Doporučený napájecí kabel *2/0 AWG *2/0 AWG *2/0 AWG *1/0 AWG *2/0 AWG Vstupní pojistka (doporučená) 200 A 200 A 200 A 200 A 150 A Výstupní svorkové napětí (OCV) (řezaní při vysokém rozsahu) Výstupní svorkové napětí (OCV) (řezání při nízkém rozsahu) Výstupní svorkové napětí (OCV) (značkování) Řezací výkon při vysokém rozsahu (100% zatížení) Řezací výkon při nízkém rozsahu (100% zatížení) Značkovací výkon při nízkém rozsahu (100% zatížení) Výkon (100% zatížení) 430 V DC 406 V DC 427 V DC 431 V DC 431 V DC 414 V DC 393 V DC 413 V DC 415 V DC 415 V DC 360 V DC 342 V DC 369 V DC 360 V DC 360 V DC 50 A při 100 V až 450 A při 200 V 35 A při 94 V až 100 A při 120 V 10 A při 84 V až 100 A při 120 V * Velikosti pojistek podle předpisů o provádění elektrických instalací v USA pro měděné vodiče dimenzované na 90 C (194 F) při teplotě okolí 40 C (104 F). V kabelu nebo liště nesmí být více než tři vodiče. Dodržujte místní předpisy, pokud udávají jiné než výše vypsané velikosti. 90 kw

10 ODDÍL 2 POPIS 2.3 Rozměry a hmotnost 1143 mm mm mm Hmotnost = 850 kg (1870 lbs.) 10

11 ODDÍL 3 INSTALACE 3.1 Obecně VÝSTRAHA NEDODRŽOVÁNÍ POKYNŮ MŮŽE PŘIVODIT SMRT, ZRANĚNÍ NEBO PO- ŠKOZENÍ MAJETKU. DODRŽUJTE TYTO POKYNY. VYVARUJETE SE TAK ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU. MUSÍTE DODRŽOVAT MÍSTNÍ, STÁTNÍ A NÁRODNÍ ELEKTRICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY. 3.2 Vybalení UPOZORNĚNÍ Při používání jednoho zdvihacího oka dojde k poškození plechu a rámu. Během transportu nad zemí používejte obě zdvihací oka. Ihned po převzetí zkontrolujte, zda nedošlo během přepravy k poškození. Vyndejte z přepravního obalu všechny součásti a zkontrolujte, zda se v něm nenachází nějaké volné součástky. Zkontrolujte průduchy, aby nebyly ničím blokovány. 3.3 Umístění Poznámka: Během transportu nad zemí používejte obě zdvihací oka. Mezera alespoň 1 m (3 ft.) zepředu i zezadu pro dostatečný průtok chladicího vzduchu. Počítejte s tím, že pro údržbu, čištění a kontrolu je nezbytné sejmout horní a boční panely. Umístěte EPP-450 poměrně blízko ke zdroji elektřiny, který je řádně opatřen pojistkami. Prostor pod zdrojem udržujte kvůli proudění chladicího vzduchu čistý. Prostředí by mělo být relativně prosto prachu, kouře a nadměrného tepla. Právě tyto faktory ovlivňují účinnost chlazení. UPOZORNĚNÍ Vodivý prach a nečistoty uvnitř zdroje mohou způsobit přeskočení oblouku. Může tak dojít k poškození zařízení. Pokud se uvnitř zdroje nahromadí prach, může dojít k elektrickému zkratu. Nahlédněte do oddílu Údržba. 11

12 ODDÍL 3 INSTALACE 3.4 Vstupní zapojení VÝSTRAHA ÚRAZ ELEKTŘINOU MŮŽE BÝT SMRTELNÝ! ZAJISTĚTE MAXIMÁLNÍ OCHRANU PŘED ÚRAZEM ELEKTŘINOU. DŘÍVE NEŽ PROVEDETE JAKÁKOLIV ZAPOJENÍ UVNITŘ ZAŘÍZENÍ, PŘERUŠTE VYPÍNAČEM NA KABELU NEBO VE ZDI VEDENÍ, ČÍMŽ OD- POJÍTE ELEKTŘINU Primární napájení EPP-450 je třífázová jednotka. Vstupní elektrický proud musí být v souladu s místními předpisy veden přes vypínač na kabelu (ve zdi), který je opatřen pojistkami nebo jističi. Poznámka: Pro doporučené velikosti kabelů a pojistek prosím nahlédněte do tabulky v pododdílu 2.2 Obecné parametry. Hodnotu vstupního proudu pro široké spektrum výstupních podmínek můžete odhadnout pomocí následujícího vzorce. (U oblouku) x (I oblouku) x 0,688 Vstupní proud = (síťové U) POZNÁMKA Může být nezbytné vyhrazené silnoproudé vedení. EPP-450 je vybaven kompenzací síťového napětí, avšak abyste se zcela vyhnuli nestabilnímu výkonu v důsledku přetíženého obvodu, vyhrazené silnoproudé vedení může být nezbytné. 12

13 ODDÍL 3 INSTALACE Vstupní vodiče Opatří si je zákazník. Mohou to být buď silně pogumované měděné vodiče (tři fázové a jeden ochranný) nebo mohou být vedeny v pevné případně ohebné izolační trubce. Rozměry jsou uvedeny v tabulce v pododdílu 2.2 Obecné parametry. POZNÁMKA Vstupní vodiče musí být zakončeny očkem. Před připojením k EPP-450 musí být vstupní vodiče opatřeny koncovkami ve tvaru očka, která vyhovují spojovacímu materiálu o velikosti 12,7 mm (0,5 ). UPOZORNĚNÍ Zkontrolujte mezeru mezi očky napájecích vodičů a bočním panelem. Pokud nejsou očka správně namontována, může se válcová část některých velkých oček dostat velice blízko k bočnímu panelu nebo se ho dotknout. Očka připevněná k TB4 a TB6 by měla být natočena tak, aby jejich válcová část směřovala od bočního panelu Postup vstupního zapojení 1 1. Sundejte levý boční panel zdroje EPP Provlékněte kabely otvorem v zadním panelu. 3. Kabely v otvoru zajistěte objímkou. 4. Připojte ochranný vodič ke kolíku na základně rámu. 5. Připojte očka fázových vodičů ke svorkám primárního vinutí pomocí dodaných šroubů, podložek a matic. 6. Připojte vstupní vodiče k vypínači na kabelu (ve zdi) = Svorky primárního vinutí 2 = Uzemnění rámu 3 = Otvor pro vstupní vodiče (zadní panel) 13

14 ODDÍL 3 INSTALACE VÝSTRAHA ÚRAZ ELEKTŘINOU MŮŽE BÝT SMRTELNÝ! MEZI OČKY PŘIPOJENÝMI K HLAVNÍMU TRANSFORMÁTORU A BOČ- NÍM PANELEM MUSÍ BÝT MEZERA. TA MUSÍ BÝT DOSTATEČNĚ VELI- KÁ, ABY ZABRÁNILA MOŽNÉMU PŘESKAKOVÁNÍ OBLOUKU. ZAJIS- TĚTE, ABY KABELY NEKOLIDOVALY S LOPATKAMI VENTILÁTORU. VÝSTRAHA NESPRÁVNÉ UZEMNĚNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ÚRAZ NEBO SMRT. RÁM MUSÍ BÝT PŘIPOJEN KE SCHVÁLENÉMU UZEMNĚNÍ. UJISTĚTE SE, ŽE OCHRANNÝ VODIČ NENÍ PŘIPOJEN K ŽÁDNÉ ZE SVOREK PRIMÁR- NÍHO VINUTÍ. 3.5 Výstupní zapojení VÝSTRAHA ÚRAZ ELEKTŘINOU MŮŽE BÝT SMRTELNÝ! NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ A PROUD! VŽDY, KDYŽ PRACUJETE V BLÍZKOSTI PLAZMOVÉHO NAPÁJECÍHO ZDROJE, KTERÝ MÁ SUNDANÉ KRYTY: ODPOJTE ZDROJ POMOCÍ VYPÍNAČE NA KABELU (VE ZDI). NECHEJTE KVALIFIKOVANOU OSOBU ZKONTROLOVAT VOLTMET- REM VÝSTUPNÍ VODIČE SBĚRNICE (KLADNÝ A ZÁPORNÝ PÓL) Výstupní kabely (opatří si zákazník) Výstupní kabely pro plazmové řezání (opatří si je zákazník) vyberte tak, aby pro každých 400 ampérů výstupního proudu byl jeden 600voltový izolovaný měděný kabel 4/0 AWG. Pro řezání při 450 ampérech a při 100% zatížení by se měly použít dva paralelní 600voltové kabely 2/0 AWG. Poznámka: Nepoužívejte 100voltový izolovaný svařovací kabel Postup výstupního zapojení - jeden napájecí zdroj 1. Sundejte přístupový panel, který se nachází vpředu dole na napájecím zdroji. 2. Výstupní kabely provlékněte buď otvory u dolního okraje čelního panelu, nebo otvory, které se nachází ve spodní části zdroje bezprostředně za čelním panelem. 3. Kabely zapojte do označených kontaktů uvnitř zdroje pomocí šroubových svorek, které vyhovují certifikaci UL Listed. 4. Nasaďte zpátky panel, který jste sundali v prvním kroku. 14

15 ODDÍL 3 INSTALACE Otevřený přístupový panel EPP-450 Napájecí zdroj work (+) * 2-2/0 AWG 600V kladné vodiče k řezanému dílu pilot arc 1-14 AWG 600V vodič ke kontaktu startovního oblouku ve startéru oblouku (vysokofrekvenčním generátoru) * 2-2/0 AWG 600V záporné vodiče ve startéru oblouku (vysokofrekvenčním generátoru) electrode (-) * Při provozu na 450 A při 100% zatížení doporučujeme použít dva paralelní vodiče 2/0 AWG. Při provozu na 400 a méně ampérech při 100% zatížení může být použit jeden vodič 4/0. Také při provozu na 450 A při zatížení nepřekračujícím 80 % může být použit jeden vodič 4/0. Zatížení maximálně 80 % znamená, že zařízení nebude pracovat více než 8 minut v libovolném 10minutovém časovém úseku. 3.6 Paralelní propojení Je možné paralelně spojit dva zdroje EPP-450 a zvětšit tak rozsah výstupního proudu. UPOZORNĚNÍ Při řezání pod 100 A používejte pouze jeden zdroj. Když měníte proud na hodnotu nižší než 100 A, doporučujeme od pomocného zdroje odpojit záporný vodič. Tento vodič by měl být bezpečně zaizolován, aby nedošlo k úrazu elektřinou. 15

16 ODDÍL 3 INSTALACE Zapojení dvou paralelních EPP-450 Poznámka: Primární zdroj má připojený vodič elektrody (-). Pomocný zdroj má připojený pracovní vodič (+). 1. Zapojte záporné (-) výstupní kabely do startéru oblouku (vysokofrekvenčního generátoru). 2. Připojte kladné (+) výstupní kabely k řezanému dílu. 3. Zapojte kladné (+) a záporné (-) vodiče do napájecích zdrojů. 4. Zapojte kabel startovního oblouku do svorky startovního oblouku v primárním zdroji. Svorka startovního oblouku v pomocném zdroji se nepoužívá. Obvod startovního oblouku v paralelním režimu nepracuje. 5. Přepínačem intenzity startovního oblouku (Pilot Arc HIGH/LOW) na pomocném zdroji nastavte nízký proud (poloha LOW ). 6. Přepínačem intenzity startovního oblouku (Pilot Arc HIGH/LOW) na primárním zdroji nastavte vysoký proud (poloha HIGH ). 7. Pokud k nastavení výstupního proudu používáte dálkový referenční signál 0 až +10 V DC, je třeba ho připojit k oběma zdrojům. Spojte kontakty J1-G (kladné, 0 až 10 V DC) obou zdrojů dohromady a totéž proveďte u kontaktů J1-P (záporné). Jsou-li oba zdroje v provozu, můžete výstupní proud odhadnout pomocí následujícího vzorce: [výstupní proud (A)] = [referenční napětí] x [100] Zdroj EPP-450 nemá vlastní vypínač (ON/OFF). Přívod elektřiny je ovládán prostřednictvím vypínače na kabelu (ve zdi). NEPRACUJTE SE ZDROJEM EPP-450, POKUD MÁ SUNDANÉ KRYTY. VYSOKONAPĚŤOVÉ SOUČÁSTKY JSOU ODHALENÉ, COŽ ZVYŠUJE RI- ZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ VNITŘNÍCH SOUČÁSTEK, PROTOŽE CHLA- DICÍ VENTILÁTORY POZBYDOU ÚČINNOSTI. ÚRAZ ELEKTŘINOU MŮŽE BÝT SMRTELNÝ! VÝSTRAHA ODHALENÉ ELEKTRICKÉ VODIČE MOHOU BÝT NEBEZPEČNÉ! NENECHÁVEJTE ŽIVÉ VODIČE ODHALENÉ. PŘI ODPOJOVÁNÍ PO- MOCNÉHO NAPÁJECÍHO ZDROJE OD PRIMÁRNÍHO OVĚŘTE, ZDA JSTE ODPOJILI SPRÁVNÉ KABELY. ODPOJENÉ KONCE KABELŮ ZAIZO- LUJTE. POKUD V PARALELNÍ KONFIGURACI POUŽÍVÁTE POUZE JEDEN NA- PÁJECÍ ZDROJ, POTOM JE NEZBYTNÉ OD POMOCNÉHO NAPÁJECÍHO ZDROJE A INSTALAČNÍ SKŘÍNĚ ODPOJIT ZÁPORNÝ VODIČ ELEKTRO- DY. POKUD TAK NEUČINÍTE, ZŮSTANE POMOCNÝ ZDROJ ŽIVÝ. 16

17 ODDÍL 3 INSTALACE Paralelní zapojení dvou napájecích zdrojů EPP-450, pokud jsou oba v provozu. Níže uvedené zapojení je vhodné pro paralelní provoz do 800 A při 100% zatížení nebo do 900 A při zatížení nepřesahujícím 80 %. 80% zatížení znamená, že oblouk bude hořet 8 minut v libovolném 10minutovém intervalu. EPP-450 EPP-450 Pomocný napájecí zdroj Primární napájecí zdroj work (+) electrode (-) work (+) pilot arc electrode (-) 2-4/0 600V kladné vodiče k řezanému dílu 1-14 AWG 600V vodič ke kontaktu startovního oblouku ve startéru oblouku (vysokofrekvenčním generátoru) Diagram zapojení pro provoz při 100% zatížení nad 800 A naleznete níže. 2-4/0 600V záporné vodiče ve startéru oblouku (vysokofrekvenčním generátoru) EPP-450 EPP-450 work (+) Pomocný napájecí zdroj electrode (-) work (+) Primární napájecí zdroj pilot arc electrode (-) 3-2/0 AWG 600V kladné vodiče k řezanému dílu 2/0 AWG 600V propojovací kabely mezi jednotkami AWG 600V vodič ke kontaktu startovního oblouku ve startéru oblouku (vysokofrekvenčním generátoru) 3-2/0 AWG 600V záporné vodiče ve startéru oblouku (vysokofrekvenčním generátoru)

18 ODDÍL 3 INSTALACE Zapojení dvou paralelních EPP-450 (pokračování) Paralelní zapojení dvou napájecích zdrojů EPP-450, pokud je v provozu jen jeden z nich. Zapojení pro provoz s jedním napájecím zdrojem do 400 A při 100% zatížení nebo do 450 A při zatížení maximálně 80 %. Zatížení maximálně 80 % znamená, že zařízení nebude pracovat více než 8 minut v libovolném 10minutovém časovém úseku. EPP-450 Pomocný napájecí zdroj EPP-450 Primární napájecí zdroj work electrode work electrode 2-4/0 600V kladné vodiče k řezanému dílu Změnu dvouzdrojového napájení na jednozdrojové provedete tak, že odpojíte záporný vodič od sekundárního zdroje a zaizolujete ho. 2-4/0 600V záporné vodiče ve startéru oblouku (vysokofrekvenčním generátoru) 18

19 ODDÍL 3 INSTALACE Zapojení dvou paralelních EPP-450 (pokračování) Paralelní zapojení dvou napájecích zdrojů EPP-450, pokud je v provozu jen jeden z nich. Níže uvedené zapojení je vhodné pro provoz s jedním napájecím zdrojem do 450 A při zatížení do 100 %. EPP-450 Pomocný napájecí zdroj EPP-450 Primární napájecí zdroj work electrode work electrode 3-2/0 AWG 600V kladné vodiče k řezanému dílu Změnu dvouzdrojového napájení na jednozdrojové provedete tak, že odpojíte záporný vodič od pomocného zdroje a zaizolujete ho Značkování se dvěma paralelními EPP /0 AWG 600V záporné vodiče ve startéru oblouku (vysokofrekvenčním generátoru) Dva paralelně spojené EPP-450 lze použít ke značkování od 20 A a k řezání od 100 A až do 900 A. Aby bylo možné značkovat již od 10 A, lze provést dvě jednoduché úpravy pomocného napájecího zdroje. Tyto úpravy jsou nezbytné pouze v případě, že chcete značkovat od 10 A. PROVOZNÍ ÚPRAVY UMOŽŇUJÍCÍ ZNAČKOVAT OD 10 A: 1. ÚPRAVY PRIMÁRNÍHO NAPÁJECÍHO ZDROJE: Žádné 2. ÚPRAVY POMOCNÉHO NAPÁJECÍHO ZDROJE: A. Vypojte BÍLÝ (WHT) drát z cívky na K12 B. Vytáhněte spojku spojující TB7-7 a TB7-8. Spojka je zasazená do svorkového pásku. POZNÁMKA: Tyto úpravy zamezí sekundárnímu zdroji dodávat proud pouze ve značkovacím režimu. Při řezání v režimu VYSOKÉHO (HI) nebo NÍZKÉHO (LOW) proudu nemají úpravy na výstupní proud sekundárního zdroje žádný vliv. 19

20 ODDÍL 3 INSTALACE Značkování se dvěma paralelními EPP-450 (pokračování) PROVOZ DVOU PARALELNĚ SPOJENÝCH EPP-450: 1. Do primárního i pomocného napájecího zdroje přiveďte následující signály: stykač Zapnutý/Vypnutý (On/Off), režim Řezací/Značkovací (Cut/Mark) a rozsah proudu Vysoký/Nízký (High/Low). Do obou zdrojů přiveďte stejný signál V REF. 2. Když značkujete s paralelně spojenými zdroji a sekundární zdroj není upraven, přenosová funkce výstupního proudu bude součtem přenosových funkcí obou zdrojů: I OUT = 20 x V REF. Každý ze zdrojů bude dodávat stejný proud. Když značkujete s paralelně spojenými zdroji a sekundární zdroj upraven je, přenosová funkce proudu bude odpovídat funkci primárního zdroje: I OUT = 10 x V REF. Po vyslání signálu Stykač (Contactor) se zapnou oba zdroje, ale výstupní proud z upraveného sekundárního zdroje bude ve značkovacím režimu blokován. 3. Když řežete v režimu nízkého (Low) proudu, přenosová funkce proudu bude součtem přenosových funkcí obou zdrojů: I OUT = 20 x V REF. Pro řezání s proudem nižším než 100 A odpojte záporný vodič(e) od sekundárního zdroje a zajistěte, aby byly jejich konce zaizolovány kvůli ochraně před úrazem elektřinou. Když je sekundární zdroj odpojen, bude přenosová funkce proudu odpovídat funkci primárního zdroje: I OUT = 10 x V REF. 4. Když řežete v režimu vysokého (High) proudu, přenosová funkce proudu bude součtem přenosových funkcí obou zdrojů: I OUT = 100 x V REF. Pro řezání s proudem nižším než 100 A odpojte záporný vodič(e) od sekundárního zdroje a zajistěte, aby byly jejich konce zaizolovány kvůli ochraně před úrazem elektřinou. Použijte režim řezání s nízkým (Low) proudem. 3.7 Kabely rozhraní Rozhraní CNC (24 vodičů) Rozhraní chladiče vody (8 vodičů) 20

21 ODDÍL 3 INSTALACE Kabely CNC rozhraní s koncovkou na straně napájecího zdroje a bez zakončení na straně CNC Koncovka s vnějším závitem P/N: ZELENOŽLUTÝ ČERVENÝ č Kabely CNC rozhraní s koncovkou na straně napájecího zdroje i na straně CNC Koncovka CNC P/N: Koncovka s vnějším závitem P/N: ZELENOŽLUTÝ ČERVENÝ č. 4 21

22 ODDÍL 3 INSTALACE Kabely rozhraní vodního chlazení s koncovkami pro připojení k napájecímu zdroji na obou koncích Koncovka s vnitřním závitem P/N: Koncovka s vnějším závitem P/N:

23 ODDÍL 4 OBSLUHA 4.1 Blokové schéma obvodů Levý modulátor PWM / Deska hradlového budiče Galvanické oddělení Hradl. budič PWM EPP-450 BLOKOVÉ SCHÉMA (Master) Synch. signál pro střídavé spínání 2 (Slave) Hradl. budič PWM Galvanické oddělení Pravý modulátor PWM / Deska hradlového budiče Levý Hallův snímač L1 Levé moduly IGBT viz poznámka -300V-375V DC sběrnice H Blokovací diody Kond. baterie 3fázové napájení Nulové diody - viz poznámka Usměrňovače sběrnice 300U Blokovací diody Pravé moduly IGBT T ELEKTRODA L2 T1 Hlavní transformátor R (utlumit) Pravý Hallův snímač Řídicí obvod Viz poznámka R (přidat) TRYSKA T1 T1 Zpětná vazba pro rychlé vnitřní servomechanismy Obvod startovního oblouku 250 V špičkové 425 V špičkové Viz poznámka Zesilovače odchylky ŘEZANÝ DÍL Přesný bočník Kontakt na stykači startovního oblouku Odlehčovací obvod Přídavný spouštěcí obvod Galvanické oddělení T Zpětná vazba pro servomechanismy se stálým proudem 0-10 V DC Vref Iout = (Vref) x (50) (Rozsah vysokého proudu) Kroucená dvoulinka S Ochranný vodič CNC (plovoucí) Poznámka Jak tranzistory IGBT tak i nulové diody jsou obsaženy ve stejném modulu. Ochranný vodič T připojený k uzemněnému řezanému dílu prostřednictvím výstupního vodiče + T

24 ODDÍL 4 OBSLUHA 4.1 Blokové schéma obvodů (pokračování) Výkonový obvod použitý v EPP-450 se obvykle označuje jako propustný měnič nebo stejnosměrný měnič. Vysokorychlostní elektronické spínače sepnout několiktisíckrát za vteřinu a přivádějí tak na výstup elektrické pulzy. Filtrační obvod, který tvoří především cívka (někdy nazývaná tlumivka), přeměňuje tyto pulzy na relativně stálý stejnosměrný (DC) výstupní proud. Ačkoliv filtrační cívka odstraní téměř všechny výkyvy proudu nasekaného elektronickými spínači, nějaké malé odchylky přeci jen zůstanou. Tyto odchylky se nazývají zvlnění. Zdroj EPP-450 používá patentovaný výkonový obvod, který zahrnuje dva měniče. Oba se na celkovém výkonu podílejí zhruba z jedné poloviny a to takovým způsobem, aby se zmenšilo zvlnění. Měniče jsou synchronizovány tak, že když zvlnění způsobené prvním měničem proud zvyšuje, druhý měnič proud snižuje. Ve výsledku je zvlnění z jednoho měniče částečně vyrušeno zvlněním z druhého. Výsledkem je velice vyrovnaný a stabilní výstup s extrémně nízkým zvlněním. Nízké zvlnění je vysoce žádoucí, jelikož často zlepšuje životnost spotřebních součástek. Následující graf ukazuje účinek redukce zvlnění patentované firmou ESAB za použití dvou synchronizovaných měničů, které spínají střídavě. V porovnání s měniči spínajícími současně redukuje střídavé spínání činitel zvlnění ze 4 na 10. Závislost efektivního proudu zvlnění o 10/20 khz na výstupním napětí u EPP-450 EPP /20KHz Output RMS Ripple Current Versus Output Voltage Choppers Synchronizované Synchronized měniče spínající and Switchng současně (zvlnění in Unison 10 khz) (10KHz Ripple) Efektivní RMS Ripple proud Current zvlnění (Amperes) (A) Choppers Synchronizované Synchronized měniče and zdroje Switching EPP-450 spínající Alternately střídavě (20KHz (zvlnění 20 Ripple) khz) Výstupní Output Voltage napětí (V) (Volts) P. K. Higgins: Current_Ripple_ESP-600C; RMS CURRENT RIPPLE Chart 17 24

25 ODDÍL 4 OBSLUHA 4.1 Blokové schéma obvodů (pokračování) Blokové schéma (za pododdílem 4.1) znázorňuje hlavní funkční členy napájecího zdroje EPP-450. Hlavní transformátor T1 zajišťuje jak izolaci od primárního napájecího vedení, tak správné napětí pro *375V DC sběrnici. Usměrňovače přemění třífázový výstup transformátoru T1 na napětí sběrnice o velikosti *375 V. Kondenzátorová baterie slouží jako filtr a akumulátor elektrické energie, kterou dodává vysokorychlostním elektronickým spínačům. Tyto spínače jsou tranzistory IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors). *375V sběrnice přivádí proud k levému (master) i pravému (slave) měniči. Každý měnič je tvořen tranzistory IGBT, nulovými diodami, Hallovým snímačem, filtrační cívkou a blokovacími diodami. Tranzistory IGBT jsou elektronické spínače, které ve zdroji EPP-450 sepnou krát za vteřinu (25 000krát v režimu nízkého proudu a ve značkovacím režimu). Vytvářejí pulzy elektrického proudu, které jsou filtrovány cívkou. Nulové diody vytváří obvod pro průtok proudu, pokud jsou tranzistory IGBT vypnuty. Hallovy snímače sledují výstupní proud a poskytují zpětnovazební signál pro řídící obvod. Blokovací diody mají dvě následující funkce. Zaprvé zabraňují tomu, aby 430 V DC z přídavného spouštěcího obvodu zpětně napájelo tranzistory IGBT a *375V sběrnici. Zadruhé zajišťují vzájemnou izolaci obou měničů. To umožňuje nezávislost každého z měničů na chodu druhého měniče. Řídicí obvod obsahuje servomechanismy, které regulují oba měniče. Dále obsahuje třetí servomechanismus, který sleduje zpětnovazební signál z přesného bočníku nesoucí informaci o celkovém výstupním proudu. Tento třetí servomechanismus nastavuje servomechanismy obou měničů tak, aby byla hodnota výstupního proudu přesně řízena signálem V REF. Obvody signálu V REF jsou galvanicky odděleny od zbytku napájecího zdroje. Toto oddělení předchází problémům, které by mohly nastat při vzniku zemní smyčky. Každý měnič, levý master i pravý slave, má vlastní modulátor PWM / desku hradlového budiče, který je připevněn hned vedle tranzistoru IGBT. Tyto obvody generují PWM (Pulse Width Modulation) signál, který řídí tranzistory IGBT. Levý (master) modulátor PWM generuje synchronizovaný hodinový signál jak pro obvody svého vlastního hradlového budiče, tak pro obvody pravého (slave) hradlového budiče. Právě díky tomuto synchronizovanému signálu spínají tranzistory IGBT střídavě z obou stran, čímž snižují zvlnění na výstupu. Zdroj EPP-450 obsahuje přídavné napájení, které při zapalování oblouku dodává zhruba 430 V DC. Po zažehnutí řezacího oblouku je přídavné napájení kontaktem na stykači (K10) vypnuto. Odlehčovací obvod snižuje přechodové napětí, které vzniká při ukončení řezacího oblouku. Snižuje také přechodové napětí z paralelně připojeného zdroje, čímž chrání zdroj před poškozením. Obvod startovního oblouku se skládá ze součástek nezbytných pro zapálení startovního oblouku. Po zažehnutí řezacího nebo značkovacího oblouku je tento obvod odpojen. * Při provozu s napájením 380 V je napětí sběrnice u 380/400V 50Hz modelu přibližně 360 V DC. 25

Zapojení systému m3 G2 Plazmová soustava

Zapojení systému m3 G2 Plazmová soustava Zapojení systému m3 G2 Plazmová soustava Příručka systému (CS) 0558010097 06/2014 SEZNAMTE S TOUTO PŘÍRUČKOU OBSLUHU ZAŘÍZENÍ. DALŠÍ KOPIE SI VYŽÁDEJTE U DISTRIBUTORA. UPOZORNĚNÍ Tato PŘÍRUČKA je určena

Více

Během čtení tohoto návodu se setkáte s různými symboly, kterým je potřeba věnovat pozornost. Jsou použity následující symboly:

Během čtení tohoto návodu se setkáte s různými symboly, kterým je potřeba věnovat pozornost. Jsou použity následující symboly: MCD Návod 500 k Operating obsluze MCD Instruction 500 1 Bezpečnost 1 Safety 1 Bezpečnost 1.1 Bezpečnost 1 1.1.1 Varování Během čtení tohoto návodu se setkáte s různými symboly, kterým je potřeba věnovat

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVITRAC LT P Vydání 09/2007 11669969 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležité poznámky

Více

MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V

MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V NEOSOLAR E N C Z MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V 48 3000 35-16 230/240V 48 3000 35-50 230/240V Neosolar, spol.

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

CZ Appendix. Manuál. Quattro 12 3000 120 50 30 230V 24 3000 70 50 30 230V 48 3000 35 50 30 230V

CZ Appendix. Manuál. Quattro 12 3000 120 50 30 230V 24 3000 70 50 30 230V 48 3000 35 50 30 230V CZ Appendix Manuál Quattro 12 3000 120 50 30 230V 24 3000 70 50 30 230V 48 3000 35 50 30 230V Autorská práva 2008 Victr Energy B.V. Všechna práva vyhrazena Tato publikace ani její části nesmí být nijak

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

CZ Appendix. Manuál. Quattro 12 5000 220 100 100 230V 24 8000 200 100 100 230V 48 8000 110 100 100 230V 48 10000 140 100 100 230V

CZ Appendix. Manuál. Quattro 12 5000 220 100 100 230V 24 8000 200 100 100 230V 48 8000 110 100 100 230V 48 10000 140 100 100 230V CZ Appendix Manuál Quattro 12 5000 220 100 100 230V 24 8000 200 100 100 230V 48 8000 110 100 100 230V 48 10000 140 100 100 230V Autorská práva 2008 Victr Energy B.V. Všechna práva vyhrazena Tato publikace

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

English... 5-20 Čeština... 21-35 Slovenčina... 37-52 Magyarul... 53-69 Polski... 71-87 Русский... 89-107

English... 5-20 Čeština... 21-35 Slovenčina... 37-52 Magyarul... 53-69 Polski... 71-87 Русский... 89-107 FZD 4010-E 2 English... 5-20 Čeština... 21-35 Slovenčina... 37-52 Magyarul... 53-69 Polski... 71-87 Русский... 89-107 1 1 5 2 6 7 3 4 8 FZD 4010-E 3 2 11 9 10 3 4 8 5 a b c d 4 6 7 12 8 b a c FZD 4010-E

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.7 Displej vnitřní jednotky.8

Více

Příručka pro montáž, provoz a údržbu

Příručka pro montáž, provoz a údržbu Příručka pro montáž, provoz a údržbu OBSAH KAPITOLA 1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 KAPITOLA 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 2.1 Palivo... 3 2.2 Únik plynu... 3 2.3 Napájení... 4 2.4 Použití... 4 2.5 Údržba... 4

Více

MTS Criterion Series 60

MTS Criterion Series 60 MTS Criterion Series 60 Příručka k produktu 100-238-542 A Informace o autorských právech Informace o ochranné známce 2010 MTS Systems Corporation Všechna práva vyhrazena. MTS je registrovaná ochranná známka

Více

Systémová příručka. Obslužný terminál DOP11A. Vydání 05/2006 11424362 / CS EE410000

Systémová příručka. Obslužný terminál DOP11A. Vydání 05/2006 11424362 / CS EE410000 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Obslužný terminál DOP11A EE41 Vydání 5/26 11424362 / CS Systémová příručka SEW-EURODRVE Driving the world Obsah

Více

EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie

EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKY MAXI 1100-2000 NÁVODY NA MONTÁŽ, ÚDRŽBU A OBSLUHU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 440 00 Fax: +46 222 440

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE

POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE KCA-2015-1 CONTENTS OBSAH POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE 4 INDIVIDUAL PFC CALCULATION STANOVENÍ VELIKOSTI KOMPENZAČNÍHO KONDENZÁTORU

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

WBH Šaržové radlicové míchačky WBH

WBH Šaržové radlicové míchačky WBH CZ WBH Šaržové radlicové míchačky WBH INSTALACE, OBSLUHA A ÚDRŽBA Manuál č. MAP.143.--.M.CZ Vydání: A Poslední aktualizace: květen 01 PŮVODNÍ NÁVOD V ANGLIČTINĚ WAMGROUP S.p.A. Via Cavour, 338 41030 Ponte

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více