Plazmový napájecí zdroj EPP-450

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plazmový napájecí zdroj EPP-450"

Transkript

1 Plazmový napájecí zdroj EPP-450 Uživatelská příručka - CZ /2012

2 SEZNAMTE S TOUTO PŘÍRUČKOU OBSLUHU ZAŘÍZENÍ. DALŠÍ KOPIE SI VYŽÁDEJTE U DISTRIBUTORA. UPOZORNĚNÍ Tato PŘÍRUČKA je určena pro zkušenou obsluhu. Jestliže nejste zcela seznámeni se zásadami bezpečné práce se zařízeními pro obloukové svařování a řezání, doporučujeme Vám prostudovat si naši brožuru Opatření a bezpečné postupy pro obloukové svařování, řezání a drážkování, formulář NEDOVOLTE nezaškoleným osobám zařízení obsluhovat, instalovat nebo udržovat. NEPOKOUŠEJTE SE zařízení instalovat ani obsluhovat bez důkladného pročtení této příručky a jejího plného porozumění. Jestliže jste příručce neporozuměli dokonale, kontaktujte svého dodavatele pro více informací. Před instalací a jakoukoli obsluhou zařízení si přečtěte Bezpečnostní pokyny. ODPOVĚDNOST UŽIVATELE Toto zařízení bude pracovat v souladu s touto příručkou, štítky nebo s přílohami, jestliže je instalováno, obsluhováno, udržováno a opravováno ve shodě s přiloženými pokyny. Zařízení musí být pravidelně kontrolováno. Nefunkční nebo nedostatečně udržované zařízení by nemělo být používáno. Nefunkční, chybějící, opotřebované, poškozené nebo znečištěné součásti by měly být ihned vyměněny. Stane-li se oprava nebo výměna nezbytnou, výrobce doporučuje podat písemnou nebo telefonickou žádost o servisní pokyny u autorizovaného distributora, u kterého bylo zařízení zakoupeno. Zařízení ani žádná jeho část by neměla být zaměňována bez předchozího písemného souhlasu výrobce. Uživatel zařízení nese plnou odpovědnost za poruchy vzniklé v důsledku nesprávného používání, špatné údržby, poškození či záměny provedené kýmkoliv jiným než výrobcem či servisem výrobcem stanoveným. PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SI PROSTUDUJTE UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU TAK, ABYSTE JÍ ROZUMĚLI. CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ!

3

4 4

5 OBSAH Oddíl / Nadpis 1.0 Bezpečnostní opatření Popis Úvod Obecné parametry Rozměry a hmotnost Instalace Obecně Vybalení Umístění Vstupní zapojení Primární napájení Vstupní vodiče Postup vstupního zapojení Výstupní zapojení Výstupní kabely (opatří si zákazník) Postup výstupního zapojení - jeden napájecí zdroj Paralelní propojení Zapojení dvou paralelních EPP Značkování se dvěma paralelními EPP Kabely rozhraní Kabely CNC rozhraní s koncovkou na straně napájecího zdroje a bez zakončení na straně CNC Kabely CNC rozhraní s koncovkou na straně napájecího zdroje i na straně CNC Kabely rozhraní vodního chlazení s koncovkami pro připojení k napájecímu zdroji na obou koncích Obsluha Blokové schéma obvodů Ovládací panel Pracovní režimy: řezací a značkovací režim Pracovní postup Nastavení zážehu oblouku Aktivace / deaktivace řízení zážehu oblouku Nastavení časovače prodlevy při zážehu oblouku Nastavení minimálního spouštěcího proudu Ovládací prvky zážehu oblouku Spouštěcí proud a časovač náběhu proudu Voltampérová charakteristika EPP Voltampérová charakteristika všech modelů EPP Údržba Obecně Čištění Mazání Strana

6 OBSAH Oddíl / Nadpis Strana 6.0 Řešení problémů Obecně Chybové kontrolky Lokalizace poruchy Žádný výstup po vyslání signálu Stykač (Contactor) Výkon omezen na 100 A Ventilátory se netočí Zařízení není pod proudem nebo je nízké napětí Svítí chybová kontrolka Hořák nelze zažehnout Pojistky F1 a F2 jsou spálené Nepravidelný, přerušovaný nebo částečný chod Zkoušení a výměna součástek Silové usměrňovače Výměna tranzistoru IGBT / nulové diody (FWD) Instalace bočníku Postup pro ověření kalibrace číslicových měřicích přístrojů Použití konektorů J1 a J6 jakožto rozhraní řídicího obvodu Pomocné obvody hlavního stykače (K3) a polovodičového stykače Aktivační obvod hlavního stykače (K1A, K1B a K1C) Detekční obvody proudu oblouku Potenciometr ovládání proudu a dálkový signál Vref Obvod intenzity start. oblouku (HI / LO) a obvod pracovního režimu (Cut / Mark) Rozsah nízkého proudu Náhradní díly Obecně Objednání

7 ODDÍL 1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1.0 Bezpečnostní opatření Uživatel svařovacího a plazmového řezacího zařízení ESAB nese plnou zodpovědnost za zajištění toho, aby každý, kdo pracuje se zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům, které se týkají tohoto druhu svařovacího nebo plazmového řezacího zařízení. Následující doporučení by měla být dodržována jako doplněk ke standardním předpisům, které se týkají pracoviště. Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci dobře obeznámení s obsluhou svařovacího nebo plazmového řezacího zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které mohou mít za následek poranění obsluhy nebo poškození zařízení. 1. Každý, kdo používá svařovací nebo plazmové řezací zařízení, musí být plně seznámen s: - jeho obsluhou - umístěním nouzových vypínačů - jeho funkcí - příslušnými bezpečnostními opatřeními - svařováním, plazmovým řezáním nebo s obojím 2. Obsluha musí zajistit, aby: - se nikdo neoprávněný nenacházel při spuštění zařízení v jeho pracovním prostoru. - nikdo nebyl během hoření oblouku bez náležité ochrany. 3. Pracoviště musí: - být vhodné pro daný účel - být chráněno před průvanem 4. Pomůcky osobní ochrany: - Vždy noste doporučené ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle, nehořlavý oděv a ochranné rukavice. - Nenoste volné doplňky, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., kterými byste mohli zachytit nebo si způsobit popáleniny. 5. Obecná opatření: - Ujistěte se, že je zemnicí kabel bezpečně připojen. - Pracovat na vysokonapěťovém zařízení smí pouze kvalifikovaný elektrotechnik. - Patřičné hasicí zařízení můsí být jasně označeno a po ruce. - Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu. Třída krytí Kód IP označuje třídu krytí, tj. odolnost proti proniknutí cizích předmětů nebo vody. Je zajištěna odolnost proti dotyku ruky, proniknutí objektů větších než 12mm a proti stříkající vodě do úhlu 60 stupňů od vertikály. Vybavení třídy IP23S může být skladováno ve vnějším prostředí, ale není určené pro použití při srážkách, pokud není náležitě zakryto. VÝSTRAHA Stojí-li přístroj na rovině nakloněné více než 15, hrozí jeho převrácení, čímž může dojít ke zranění osob a nebo ke značným škodám na vybavení. Nejvyšší přípustný náklon 15 7

8 ODDÍL 1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VÝSTRAHA SVAŘOVÁNÍ A PLAZMOVÉ ŘEZÁNÍ MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ VÁM I OSTATNÍM. PŘI SVAŘOVÁNÍ NEBO ŘEZÁNÍ DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. VYŽÁDEJTE SI BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY SVÉHO ZAMĚST- NAVATELE, KTERÉ BY MĚLY VYCHÁZET Z MOŽNÝCH RIZIK UVÁDĚNÝCH VÝROBCEM. ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - Může být smrtelný. - Nainstalujte a uzemněte svařovací nebo plazmovou řezací jednotku v souladu s příslušnými předpisy. - Nedotýkejte se živých elektrických součástek ani elektrod holou kůží, vlhkými rukavicemi nebo vlhkým oděvem. - Izolujte se od uzemnění a od svařovaného předmětu. - Ujistěte se, že je Váš pracovní postoj bezpečný. KOUŘ A PLYNY - Mohou být zdraví nebezpečné. - Držte hlavu stranou od plynných zplodin. - Používejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny nedostaly do oblasti dýchacích cest a okolního prostoru. ZÁŘENÍ OBLOUKU - Může způsobit poranění očí a popálení pokožky. - Chraňte svůj zrak a tělo. Používejte správné svářečské štíty a ochranné brýle a noste ochranný oděv. - Chraňte osoby v okolí vhodnými štíty nebo clonami. NEBEZPEČÍ POŽÁRU - Jiskry (odstřikující žhavý kov) mohou způsobit požár. Zajistěte, aby se v blízkosti nenacházely žádné hořlavé materiály. HLUK - Nadměrný hluk může poškodit sluch. - Chraňte svoje uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu. - Varujte osoby v okolí před tímto nebezpečím. PORUCHA - V případě poruchy přivolejte odbornou pomoc. PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SI PROSTUDUJTE UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU TAK, ABYSTE JÍ ROZUMĚLI. CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ! VÝSTRAHA Tento výrobek je určen výlučně pro plazmové řezání. Jakékoliv jiné použití může přivodit zranění a nebo škodu na přístroji. VÝSTRAHA Zařízení zvedejte pouze způsobem zde popsaným. Jinak můžete přivodit zranění osob a nebo škodu na majetku. 8

9 ODDÍL 2 POPIS 2.1 Úvod Napájecí zdroj EPP je navržen pro značkování a vysokorychlostní strojní plazmové řezání. Lze ho používat s dalšími výrobky firmy ESAB, jako jsou hořáky PT-15, PT-19XLS, PT-600 a PT-36 spolu s počítačově řízeným systémem Smart Flow II, který slouží k přepínání a regulaci plynů. 10 až 100 ampérů pro značkování v rozsahu nízkého proudu 50 až 450 ampérů pro řezání v rozsahu vysokého proudu 35 až 100 ampérů pro řezání v rozsahu nízkého proudu Chlazeno nuceným oběhem vzduchu Polovodičově usměrněné stejnosměrné napětí Vstupní napěťová ochrana Přímé nebo dálkové ovládání čelního panelu Tepelná ochrana hlavního transformátoru a výkonových polovodičových součástek Při přepravě lze použít horní zdvihací oka nebo spodní mezeru pro vidlici vysokozdvižného vozíku Možnost paralelně připojit pomocný napájecí zdroj a zvětšit tak rozsahu výstupního proudu. 2.2 Obecné parametry Katalogové číslo EPP V 50/60 Hz 380 V TAPS Údaje o příkonu/výkonu EPP-450 EPP V 50/60 Hz 400 V TAPS 9 EPP V 50/60 Hz EPP V 60 Hz EPP V 60 Hz Vstupní napětí (3 fáze) 380 V AC 380 V AC 400 V AC 460 V AC 575 V AC Vstupní proud (3 fáze) 167 A efekt. 167 A efekt. 159 A efekt. 138 A efekt. 110 A efekt. Vstupní frekvence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 60 Hz 60 Hz Celkový příkon 109,9 kva 109,9 kva 110,2 kva 110 kva 109,6 kva Činný příkon 98,9 kw 98,9 kw 99,1 kw 99 kw 98,6 kw Účiník 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % Doporučený napájecí kabel *2/0 AWG *2/0 AWG *2/0 AWG *1/0 AWG *2/0 AWG Vstupní pojistka (doporučená) 200 A 200 A 200 A 200 A 150 A Výstupní svorkové napětí (OCV) (řezaní při vysokém rozsahu) Výstupní svorkové napětí (OCV) (řezání při nízkém rozsahu) Výstupní svorkové napětí (OCV) (značkování) Řezací výkon při vysokém rozsahu (100% zatížení) Řezací výkon při nízkém rozsahu (100% zatížení) Značkovací výkon při nízkém rozsahu (100% zatížení) Výkon (100% zatížení) 430 V DC 406 V DC 427 V DC 431 V DC 431 V DC 414 V DC 393 V DC 413 V DC 415 V DC 415 V DC 360 V DC 342 V DC 369 V DC 360 V DC 360 V DC 50 A při 100 V až 450 A při 200 V 35 A při 94 V až 100 A při 120 V 10 A při 84 V až 100 A při 120 V * Velikosti pojistek podle předpisů o provádění elektrických instalací v USA pro měděné vodiče dimenzované na 90 C (194 F) při teplotě okolí 40 C (104 F). V kabelu nebo liště nesmí být více než tři vodiče. Dodržujte místní předpisy, pokud udávají jiné než výše vypsané velikosti. 90 kw

10 ODDÍL 2 POPIS 2.3 Rozměry a hmotnost 1143 mm mm mm Hmotnost = 850 kg (1870 lbs.) 10

11 ODDÍL 3 INSTALACE 3.1 Obecně VÝSTRAHA NEDODRŽOVÁNÍ POKYNŮ MŮŽE PŘIVODIT SMRT, ZRANĚNÍ NEBO PO- ŠKOZENÍ MAJETKU. DODRŽUJTE TYTO POKYNY. VYVARUJETE SE TAK ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU. MUSÍTE DODRŽOVAT MÍSTNÍ, STÁTNÍ A NÁRODNÍ ELEKTRICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY. 3.2 Vybalení UPOZORNĚNÍ Při používání jednoho zdvihacího oka dojde k poškození plechu a rámu. Během transportu nad zemí používejte obě zdvihací oka. Ihned po převzetí zkontrolujte, zda nedošlo během přepravy k poškození. Vyndejte z přepravního obalu všechny součásti a zkontrolujte, zda se v něm nenachází nějaké volné součástky. Zkontrolujte průduchy, aby nebyly ničím blokovány. 3.3 Umístění Poznámka: Během transportu nad zemí používejte obě zdvihací oka. Mezera alespoň 1 m (3 ft.) zepředu i zezadu pro dostatečný průtok chladicího vzduchu. Počítejte s tím, že pro údržbu, čištění a kontrolu je nezbytné sejmout horní a boční panely. Umístěte EPP-450 poměrně blízko ke zdroji elektřiny, který je řádně opatřen pojistkami. Prostor pod zdrojem udržujte kvůli proudění chladicího vzduchu čistý. Prostředí by mělo být relativně prosto prachu, kouře a nadměrného tepla. Právě tyto faktory ovlivňují účinnost chlazení. UPOZORNĚNÍ Vodivý prach a nečistoty uvnitř zdroje mohou způsobit přeskočení oblouku. Může tak dojít k poškození zařízení. Pokud se uvnitř zdroje nahromadí prach, může dojít k elektrickému zkratu. Nahlédněte do oddílu Údržba. 11

12 ODDÍL 3 INSTALACE 3.4 Vstupní zapojení VÝSTRAHA ÚRAZ ELEKTŘINOU MŮŽE BÝT SMRTELNÝ! ZAJISTĚTE MAXIMÁLNÍ OCHRANU PŘED ÚRAZEM ELEKTŘINOU. DŘÍVE NEŽ PROVEDETE JAKÁKOLIV ZAPOJENÍ UVNITŘ ZAŘÍZENÍ, PŘERUŠTE VYPÍNAČEM NA KABELU NEBO VE ZDI VEDENÍ, ČÍMŽ OD- POJÍTE ELEKTŘINU Primární napájení EPP-450 je třífázová jednotka. Vstupní elektrický proud musí být v souladu s místními předpisy veden přes vypínač na kabelu (ve zdi), který je opatřen pojistkami nebo jističi. Poznámka: Pro doporučené velikosti kabelů a pojistek prosím nahlédněte do tabulky v pododdílu 2.2 Obecné parametry. Hodnotu vstupního proudu pro široké spektrum výstupních podmínek můžete odhadnout pomocí následujícího vzorce. (U oblouku) x (I oblouku) x 0,688 Vstupní proud = (síťové U) POZNÁMKA Může být nezbytné vyhrazené silnoproudé vedení. EPP-450 je vybaven kompenzací síťového napětí, avšak abyste se zcela vyhnuli nestabilnímu výkonu v důsledku přetíženého obvodu, vyhrazené silnoproudé vedení může být nezbytné. 12

13 ODDÍL 3 INSTALACE Vstupní vodiče Opatří si je zákazník. Mohou to být buď silně pogumované měděné vodiče (tři fázové a jeden ochranný) nebo mohou být vedeny v pevné případně ohebné izolační trubce. Rozměry jsou uvedeny v tabulce v pododdílu 2.2 Obecné parametry. POZNÁMKA Vstupní vodiče musí být zakončeny očkem. Před připojením k EPP-450 musí být vstupní vodiče opatřeny koncovkami ve tvaru očka, která vyhovují spojovacímu materiálu o velikosti 12,7 mm (0,5 ). UPOZORNĚNÍ Zkontrolujte mezeru mezi očky napájecích vodičů a bočním panelem. Pokud nejsou očka správně namontována, může se válcová část některých velkých oček dostat velice blízko k bočnímu panelu nebo se ho dotknout. Očka připevněná k TB4 a TB6 by měla být natočena tak, aby jejich válcová část směřovala od bočního panelu Postup vstupního zapojení 1 1. Sundejte levý boční panel zdroje EPP Provlékněte kabely otvorem v zadním panelu. 3. Kabely v otvoru zajistěte objímkou. 4. Připojte ochranný vodič ke kolíku na základně rámu. 5. Připojte očka fázových vodičů ke svorkám primárního vinutí pomocí dodaných šroubů, podložek a matic. 6. Připojte vstupní vodiče k vypínači na kabelu (ve zdi) = Svorky primárního vinutí 2 = Uzemnění rámu 3 = Otvor pro vstupní vodiče (zadní panel) 13

14 ODDÍL 3 INSTALACE VÝSTRAHA ÚRAZ ELEKTŘINOU MŮŽE BÝT SMRTELNÝ! MEZI OČKY PŘIPOJENÝMI K HLAVNÍMU TRANSFORMÁTORU A BOČ- NÍM PANELEM MUSÍ BÝT MEZERA. TA MUSÍ BÝT DOSTATEČNĚ VELI- KÁ, ABY ZABRÁNILA MOŽNÉMU PŘESKAKOVÁNÍ OBLOUKU. ZAJIS- TĚTE, ABY KABELY NEKOLIDOVALY S LOPATKAMI VENTILÁTORU. VÝSTRAHA NESPRÁVNÉ UZEMNĚNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ÚRAZ NEBO SMRT. RÁM MUSÍ BÝT PŘIPOJEN KE SCHVÁLENÉMU UZEMNĚNÍ. UJISTĚTE SE, ŽE OCHRANNÝ VODIČ NENÍ PŘIPOJEN K ŽÁDNÉ ZE SVOREK PRIMÁR- NÍHO VINUTÍ. 3.5 Výstupní zapojení VÝSTRAHA ÚRAZ ELEKTŘINOU MŮŽE BÝT SMRTELNÝ! NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ A PROUD! VŽDY, KDYŽ PRACUJETE V BLÍZKOSTI PLAZMOVÉHO NAPÁJECÍHO ZDROJE, KTERÝ MÁ SUNDANÉ KRYTY: ODPOJTE ZDROJ POMOCÍ VYPÍNAČE NA KABELU (VE ZDI). NECHEJTE KVALIFIKOVANOU OSOBU ZKONTROLOVAT VOLTMET- REM VÝSTUPNÍ VODIČE SBĚRNICE (KLADNÝ A ZÁPORNÝ PÓL) Výstupní kabely (opatří si zákazník) Výstupní kabely pro plazmové řezání (opatří si je zákazník) vyberte tak, aby pro každých 400 ampérů výstupního proudu byl jeden 600voltový izolovaný měděný kabel 4/0 AWG. Pro řezání při 450 ampérech a při 100% zatížení by se měly použít dva paralelní 600voltové kabely 2/0 AWG. Poznámka: Nepoužívejte 100voltový izolovaný svařovací kabel Postup výstupního zapojení - jeden napájecí zdroj 1. Sundejte přístupový panel, který se nachází vpředu dole na napájecím zdroji. 2. Výstupní kabely provlékněte buď otvory u dolního okraje čelního panelu, nebo otvory, které se nachází ve spodní části zdroje bezprostředně za čelním panelem. 3. Kabely zapojte do označených kontaktů uvnitř zdroje pomocí šroubových svorek, které vyhovují certifikaci UL Listed. 4. Nasaďte zpátky panel, který jste sundali v prvním kroku. 14

15 ODDÍL 3 INSTALACE Otevřený přístupový panel EPP-450 Napájecí zdroj work (+) * 2-2/0 AWG 600V kladné vodiče k řezanému dílu pilot arc 1-14 AWG 600V vodič ke kontaktu startovního oblouku ve startéru oblouku (vysokofrekvenčním generátoru) * 2-2/0 AWG 600V záporné vodiče ve startéru oblouku (vysokofrekvenčním generátoru) electrode (-) * Při provozu na 450 A při 100% zatížení doporučujeme použít dva paralelní vodiče 2/0 AWG. Při provozu na 400 a méně ampérech při 100% zatížení může být použit jeden vodič 4/0. Také při provozu na 450 A při zatížení nepřekračujícím 80 % může být použit jeden vodič 4/0. Zatížení maximálně 80 % znamená, že zařízení nebude pracovat více než 8 minut v libovolném 10minutovém časovém úseku. 3.6 Paralelní propojení Je možné paralelně spojit dva zdroje EPP-450 a zvětšit tak rozsah výstupního proudu. UPOZORNĚNÍ Při řezání pod 100 A používejte pouze jeden zdroj. Když měníte proud na hodnotu nižší než 100 A, doporučujeme od pomocného zdroje odpojit záporný vodič. Tento vodič by měl být bezpečně zaizolován, aby nedošlo k úrazu elektřinou. 15

16 ODDÍL 3 INSTALACE Zapojení dvou paralelních EPP-450 Poznámka: Primární zdroj má připojený vodič elektrody (-). Pomocný zdroj má připojený pracovní vodič (+). 1. Zapojte záporné (-) výstupní kabely do startéru oblouku (vysokofrekvenčního generátoru). 2. Připojte kladné (+) výstupní kabely k řezanému dílu. 3. Zapojte kladné (+) a záporné (-) vodiče do napájecích zdrojů. 4. Zapojte kabel startovního oblouku do svorky startovního oblouku v primárním zdroji. Svorka startovního oblouku v pomocném zdroji se nepoužívá. Obvod startovního oblouku v paralelním režimu nepracuje. 5. Přepínačem intenzity startovního oblouku (Pilot Arc HIGH/LOW) na pomocném zdroji nastavte nízký proud (poloha LOW ). 6. Přepínačem intenzity startovního oblouku (Pilot Arc HIGH/LOW) na primárním zdroji nastavte vysoký proud (poloha HIGH ). 7. Pokud k nastavení výstupního proudu používáte dálkový referenční signál 0 až +10 V DC, je třeba ho připojit k oběma zdrojům. Spojte kontakty J1-G (kladné, 0 až 10 V DC) obou zdrojů dohromady a totéž proveďte u kontaktů J1-P (záporné). Jsou-li oba zdroje v provozu, můžete výstupní proud odhadnout pomocí následujícího vzorce: [výstupní proud (A)] = [referenční napětí] x [100] Zdroj EPP-450 nemá vlastní vypínač (ON/OFF). Přívod elektřiny je ovládán prostřednictvím vypínače na kabelu (ve zdi). NEPRACUJTE SE ZDROJEM EPP-450, POKUD MÁ SUNDANÉ KRYTY. VYSOKONAPĚŤOVÉ SOUČÁSTKY JSOU ODHALENÉ, COŽ ZVYŠUJE RI- ZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ VNITŘNÍCH SOUČÁSTEK, PROTOŽE CHLA- DICÍ VENTILÁTORY POZBYDOU ÚČINNOSTI. ÚRAZ ELEKTŘINOU MŮŽE BÝT SMRTELNÝ! VÝSTRAHA ODHALENÉ ELEKTRICKÉ VODIČE MOHOU BÝT NEBEZPEČNÉ! NENECHÁVEJTE ŽIVÉ VODIČE ODHALENÉ. PŘI ODPOJOVÁNÍ PO- MOCNÉHO NAPÁJECÍHO ZDROJE OD PRIMÁRNÍHO OVĚŘTE, ZDA JSTE ODPOJILI SPRÁVNÉ KABELY. ODPOJENÉ KONCE KABELŮ ZAIZO- LUJTE. POKUD V PARALELNÍ KONFIGURACI POUŽÍVÁTE POUZE JEDEN NA- PÁJECÍ ZDROJ, POTOM JE NEZBYTNÉ OD POMOCNÉHO NAPÁJECÍHO ZDROJE A INSTALAČNÍ SKŘÍNĚ ODPOJIT ZÁPORNÝ VODIČ ELEKTRO- DY. POKUD TAK NEUČINÍTE, ZŮSTANE POMOCNÝ ZDROJ ŽIVÝ. 16

17 ODDÍL 3 INSTALACE Paralelní zapojení dvou napájecích zdrojů EPP-450, pokud jsou oba v provozu. Níže uvedené zapojení je vhodné pro paralelní provoz do 800 A při 100% zatížení nebo do 900 A při zatížení nepřesahujícím 80 %. 80% zatížení znamená, že oblouk bude hořet 8 minut v libovolném 10minutovém intervalu. EPP-450 EPP-450 Pomocný napájecí zdroj Primární napájecí zdroj work (+) electrode (-) work (+) pilot arc electrode (-) 2-4/0 600V kladné vodiče k řezanému dílu 1-14 AWG 600V vodič ke kontaktu startovního oblouku ve startéru oblouku (vysokofrekvenčním generátoru) Diagram zapojení pro provoz při 100% zatížení nad 800 A naleznete níže. 2-4/0 600V záporné vodiče ve startéru oblouku (vysokofrekvenčním generátoru) EPP-450 EPP-450 work (+) Pomocný napájecí zdroj electrode (-) work (+) Primární napájecí zdroj pilot arc electrode (-) 3-2/0 AWG 600V kladné vodiče k řezanému dílu 2/0 AWG 600V propojovací kabely mezi jednotkami AWG 600V vodič ke kontaktu startovního oblouku ve startéru oblouku (vysokofrekvenčním generátoru) 3-2/0 AWG 600V záporné vodiče ve startéru oblouku (vysokofrekvenčním generátoru)

18 ODDÍL 3 INSTALACE Zapojení dvou paralelních EPP-450 (pokračování) Paralelní zapojení dvou napájecích zdrojů EPP-450, pokud je v provozu jen jeden z nich. Zapojení pro provoz s jedním napájecím zdrojem do 400 A při 100% zatížení nebo do 450 A při zatížení maximálně 80 %. Zatížení maximálně 80 % znamená, že zařízení nebude pracovat více než 8 minut v libovolném 10minutovém časovém úseku. EPP-450 Pomocný napájecí zdroj EPP-450 Primární napájecí zdroj work electrode work electrode 2-4/0 600V kladné vodiče k řezanému dílu Změnu dvouzdrojového napájení na jednozdrojové provedete tak, že odpojíte záporný vodič od sekundárního zdroje a zaizolujete ho. 2-4/0 600V záporné vodiče ve startéru oblouku (vysokofrekvenčním generátoru) 18

19 ODDÍL 3 INSTALACE Zapojení dvou paralelních EPP-450 (pokračování) Paralelní zapojení dvou napájecích zdrojů EPP-450, pokud je v provozu jen jeden z nich. Níže uvedené zapojení je vhodné pro provoz s jedním napájecím zdrojem do 450 A při zatížení do 100 %. EPP-450 Pomocný napájecí zdroj EPP-450 Primární napájecí zdroj work electrode work electrode 3-2/0 AWG 600V kladné vodiče k řezanému dílu Změnu dvouzdrojového napájení na jednozdrojové provedete tak, že odpojíte záporný vodič od pomocného zdroje a zaizolujete ho Značkování se dvěma paralelními EPP /0 AWG 600V záporné vodiče ve startéru oblouku (vysokofrekvenčním generátoru) Dva paralelně spojené EPP-450 lze použít ke značkování od 20 A a k řezání od 100 A až do 900 A. Aby bylo možné značkovat již od 10 A, lze provést dvě jednoduché úpravy pomocného napájecího zdroje. Tyto úpravy jsou nezbytné pouze v případě, že chcete značkovat od 10 A. PROVOZNÍ ÚPRAVY UMOŽŇUJÍCÍ ZNAČKOVAT OD 10 A: 1. ÚPRAVY PRIMÁRNÍHO NAPÁJECÍHO ZDROJE: Žádné 2. ÚPRAVY POMOCNÉHO NAPÁJECÍHO ZDROJE: A. Vypojte BÍLÝ (WHT) drát z cívky na K12 B. Vytáhněte spojku spojující TB7-7 a TB7-8. Spojka je zasazená do svorkového pásku. POZNÁMKA: Tyto úpravy zamezí sekundárnímu zdroji dodávat proud pouze ve značkovacím režimu. Při řezání v režimu VYSOKÉHO (HI) nebo NÍZKÉHO (LOW) proudu nemají úpravy na výstupní proud sekundárního zdroje žádný vliv. 19

20 ODDÍL 3 INSTALACE Značkování se dvěma paralelními EPP-450 (pokračování) PROVOZ DVOU PARALELNĚ SPOJENÝCH EPP-450: 1. Do primárního i pomocného napájecího zdroje přiveďte následující signály: stykač Zapnutý/Vypnutý (On/Off), režim Řezací/Značkovací (Cut/Mark) a rozsah proudu Vysoký/Nízký (High/Low). Do obou zdrojů přiveďte stejný signál V REF. 2. Když značkujete s paralelně spojenými zdroji a sekundární zdroj není upraven, přenosová funkce výstupního proudu bude součtem přenosových funkcí obou zdrojů: I OUT = 20 x V REF. Každý ze zdrojů bude dodávat stejný proud. Když značkujete s paralelně spojenými zdroji a sekundární zdroj upraven je, přenosová funkce proudu bude odpovídat funkci primárního zdroje: I OUT = 10 x V REF. Po vyslání signálu Stykač (Contactor) se zapnou oba zdroje, ale výstupní proud z upraveného sekundárního zdroje bude ve značkovacím režimu blokován. 3. Když řežete v režimu nízkého (Low) proudu, přenosová funkce proudu bude součtem přenosových funkcí obou zdrojů: I OUT = 20 x V REF. Pro řezání s proudem nižším než 100 A odpojte záporný vodič(e) od sekundárního zdroje a zajistěte, aby byly jejich konce zaizolovány kvůli ochraně před úrazem elektřinou. Když je sekundární zdroj odpojen, bude přenosová funkce proudu odpovídat funkci primárního zdroje: I OUT = 10 x V REF. 4. Když řežete v režimu vysokého (High) proudu, přenosová funkce proudu bude součtem přenosových funkcí obou zdrojů: I OUT = 100 x V REF. Pro řezání s proudem nižším než 100 A odpojte záporný vodič(e) od sekundárního zdroje a zajistěte, aby byly jejich konce zaizolovány kvůli ochraně před úrazem elektřinou. Použijte režim řezání s nízkým (Low) proudem. 3.7 Kabely rozhraní Rozhraní CNC (24 vodičů) Rozhraní chladiče vody (8 vodičů) 20

21 ODDÍL 3 INSTALACE Kabely CNC rozhraní s koncovkou na straně napájecího zdroje a bez zakončení na straně CNC Koncovka s vnějším závitem P/N: ZELENOŽLUTÝ ČERVENÝ č Kabely CNC rozhraní s koncovkou na straně napájecího zdroje i na straně CNC Koncovka CNC P/N: Koncovka s vnějším závitem P/N: ZELENOŽLUTÝ ČERVENÝ č. 4 21

22 ODDÍL 3 INSTALACE Kabely rozhraní vodního chlazení s koncovkami pro připojení k napájecímu zdroji na obou koncích Koncovka s vnitřním závitem P/N: Koncovka s vnějším závitem P/N:

23 ODDÍL 4 OBSLUHA 4.1 Blokové schéma obvodů Levý modulátor PWM / Deska hradlového budiče Galvanické oddělení Hradl. budič PWM EPP-450 BLOKOVÉ SCHÉMA (Master) Synch. signál pro střídavé spínání 2 (Slave) Hradl. budič PWM Galvanické oddělení Pravý modulátor PWM / Deska hradlového budiče Levý Hallův snímač L1 Levé moduly IGBT viz poznámka -300V-375V DC sběrnice H Blokovací diody Kond. baterie 3fázové napájení Nulové diody - viz poznámka Usměrňovače sběrnice 300U Blokovací diody Pravé moduly IGBT T ELEKTRODA L2 T1 Hlavní transformátor R (utlumit) Pravý Hallův snímač Řídicí obvod Viz poznámka R (přidat) TRYSKA T1 T1 Zpětná vazba pro rychlé vnitřní servomechanismy Obvod startovního oblouku 250 V špičkové 425 V špičkové Viz poznámka Zesilovače odchylky ŘEZANÝ DÍL Přesný bočník Kontakt na stykači startovního oblouku Odlehčovací obvod Přídavný spouštěcí obvod Galvanické oddělení T Zpětná vazba pro servomechanismy se stálým proudem 0-10 V DC Vref Iout = (Vref) x (50) (Rozsah vysokého proudu) Kroucená dvoulinka S Ochranný vodič CNC (plovoucí) Poznámka Jak tranzistory IGBT tak i nulové diody jsou obsaženy ve stejném modulu. Ochranný vodič T připojený k uzemněnému řezanému dílu prostřednictvím výstupního vodiče + T

24 ODDÍL 4 OBSLUHA 4.1 Blokové schéma obvodů (pokračování) Výkonový obvod použitý v EPP-450 se obvykle označuje jako propustný měnič nebo stejnosměrný měnič. Vysokorychlostní elektronické spínače sepnout několiktisíckrát za vteřinu a přivádějí tak na výstup elektrické pulzy. Filtrační obvod, který tvoří především cívka (někdy nazývaná tlumivka), přeměňuje tyto pulzy na relativně stálý stejnosměrný (DC) výstupní proud. Ačkoliv filtrační cívka odstraní téměř všechny výkyvy proudu nasekaného elektronickými spínači, nějaké malé odchylky přeci jen zůstanou. Tyto odchylky se nazývají zvlnění. Zdroj EPP-450 používá patentovaný výkonový obvod, který zahrnuje dva měniče. Oba se na celkovém výkonu podílejí zhruba z jedné poloviny a to takovým způsobem, aby se zmenšilo zvlnění. Měniče jsou synchronizovány tak, že když zvlnění způsobené prvním měničem proud zvyšuje, druhý měnič proud snižuje. Ve výsledku je zvlnění z jednoho měniče částečně vyrušeno zvlněním z druhého. Výsledkem je velice vyrovnaný a stabilní výstup s extrémně nízkým zvlněním. Nízké zvlnění je vysoce žádoucí, jelikož často zlepšuje životnost spotřebních součástek. Následující graf ukazuje účinek redukce zvlnění patentované firmou ESAB za použití dvou synchronizovaných měničů, které spínají střídavě. V porovnání s měniči spínajícími současně redukuje střídavé spínání činitel zvlnění ze 4 na 10. Závislost efektivního proudu zvlnění o 10/20 khz na výstupním napětí u EPP-450 EPP /20KHz Output RMS Ripple Current Versus Output Voltage Choppers Synchronizované Synchronized měniče spínající and Switchng současně (zvlnění in Unison 10 khz) (10KHz Ripple) Efektivní RMS Ripple proud Current zvlnění (Amperes) (A) Choppers Synchronizované Synchronized měniče and zdroje Switching EPP-450 spínající Alternately střídavě (20KHz (zvlnění 20 Ripple) khz) Výstupní Output Voltage napětí (V) (Volts) P. K. Higgins: Current_Ripple_ESP-600C; RMS CURRENT RIPPLE Chart 17 24

25 ODDÍL 4 OBSLUHA 4.1 Blokové schéma obvodů (pokračování) Blokové schéma (za pododdílem 4.1) znázorňuje hlavní funkční členy napájecího zdroje EPP-450. Hlavní transformátor T1 zajišťuje jak izolaci od primárního napájecího vedení, tak správné napětí pro *375V DC sběrnici. Usměrňovače přemění třífázový výstup transformátoru T1 na napětí sběrnice o velikosti *375 V. Kondenzátorová baterie slouží jako filtr a akumulátor elektrické energie, kterou dodává vysokorychlostním elektronickým spínačům. Tyto spínače jsou tranzistory IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors). *375V sběrnice přivádí proud k levému (master) i pravému (slave) měniči. Každý měnič je tvořen tranzistory IGBT, nulovými diodami, Hallovým snímačem, filtrační cívkou a blokovacími diodami. Tranzistory IGBT jsou elektronické spínače, které ve zdroji EPP-450 sepnou krát za vteřinu (25 000krát v režimu nízkého proudu a ve značkovacím režimu). Vytvářejí pulzy elektrického proudu, které jsou filtrovány cívkou. Nulové diody vytváří obvod pro průtok proudu, pokud jsou tranzistory IGBT vypnuty. Hallovy snímače sledují výstupní proud a poskytují zpětnovazební signál pro řídící obvod. Blokovací diody mají dvě následující funkce. Zaprvé zabraňují tomu, aby 430 V DC z přídavného spouštěcího obvodu zpětně napájelo tranzistory IGBT a *375V sběrnici. Zadruhé zajišťují vzájemnou izolaci obou měničů. To umožňuje nezávislost každého z měničů na chodu druhého měniče. Řídicí obvod obsahuje servomechanismy, které regulují oba měniče. Dále obsahuje třetí servomechanismus, který sleduje zpětnovazební signál z přesného bočníku nesoucí informaci o celkovém výstupním proudu. Tento třetí servomechanismus nastavuje servomechanismy obou měničů tak, aby byla hodnota výstupního proudu přesně řízena signálem V REF. Obvody signálu V REF jsou galvanicky odděleny od zbytku napájecího zdroje. Toto oddělení předchází problémům, které by mohly nastat při vzniku zemní smyčky. Každý měnič, levý master i pravý slave, má vlastní modulátor PWM / desku hradlového budiče, který je připevněn hned vedle tranzistoru IGBT. Tyto obvody generují PWM (Pulse Width Modulation) signál, který řídí tranzistory IGBT. Levý (master) modulátor PWM generuje synchronizovaný hodinový signál jak pro obvody svého vlastního hradlového budiče, tak pro obvody pravého (slave) hradlového budiče. Právě díky tomuto synchronizovanému signálu spínají tranzistory IGBT střídavě z obou stran, čímž snižují zvlnění na výstupu. Zdroj EPP-450 obsahuje přídavné napájení, které při zapalování oblouku dodává zhruba 430 V DC. Po zažehnutí řezacího oblouku je přídavné napájení kontaktem na stykači (K10) vypnuto. Odlehčovací obvod snižuje přechodové napětí, které vzniká při ukončení řezacího oblouku. Snižuje také přechodové napětí z paralelně připojeného zdroje, čímž chrání zdroj před poškozením. Obvod startovního oblouku se skládá ze součástek nezbytných pro zapálení startovního oblouku. Po zažehnutí řezacího nebo značkovacího oblouku je tento obvod odpojen. * Při provozu s napájením 380 V je napětí sběrnice u 380/400V 50Hz modelu přibližně 360 V DC. 25

ESP-50 PLAZMOVÁ ØEZACÍ SOUPRAVA

ESP-50 PLAZMOVÁ ØEZACÍ SOUPRAVA ESP- PLAZMOVÁ ØEZACÍ SOUPRAVA Uživatelská příručka (CZ) V této pøíruèce naleznete pokyny k instalaci, obsluze a údržbì øezací soupravy ESP- poèínaje sériovým èíslem: Konzoly: P/N 0558004371-208/230 V,

Více

Dodatek k příručce 0558003746 (CZ):

Dodatek k příručce 0558003746 (CZ): PT-32EH HOŘÁKY PRO ŘEZÁNÍ PLAZMOU Dodatek k příručce 0558003746 (CZ): Na přiložené stránce naleznete aktualizované volitelné příslušenství a sady náhradních dílů. Aktualizované schéma se správnými čísly

Více

EPP-200 Přesná plazmová řezací konzole

EPP-200 Přesná plazmová řezací konzole EPP-200 Přesná plazmová řezací konzole Uživatelská příručka (CZ) 0558004943 5 SEZNAMTE S TOUTO PŘÍRUČKOU OBSLUHU ZAŘÍZENÍ. DALŠÍ KOPIE SI VYŽÁDEJTE U DISTRIBUTORA. UPOZORNĚNÍ Tato PŘIRUČKA je určena pro

Více

ESP-400C. Plazmový napájecí zdroj. Uživatelská příručka

ESP-400C. Plazmový napájecí zdroj. Uživatelská příručka ESP-400C Plazmový napájecí zdroj Uživatelská příručka 0558007620 SEZNAMTE S TOUTO PŘÍRUČKOU OBSLUHU ZAŘÍZENÍ. DALŠÍ KOPIE SI VYŽÁDEJTE U DISTRIBUTORA. UPOZORNĚNÍ Tato PŘÍRUČKA je určena pro zkušenou obsluhu.

Více

Pokyny k instalaci Strojní konverzní soupravy pro zdroje PC-1300/1600

Pokyny k instalaci Strojní konverzní soupravy pro zdroje PC-1300/1600 Pokyny k instalaci Strojní konverzní soupravy pro zdroje PC-1300/1600 Uživatelská příručka (CS) 0558008706 SEZNAMTE S TOUTO PŘÍRUČKOU OBSLUHU ZAŘÍZENÍ. DALŠÍ KOPIE SI VYŽÁDEJTE U DISTRIBUTORA. UPOZORNĚNÍ

Více

PT-31XL a PT-31XLPC Hořáky pro řezání plazmou. Uživatelská příručka (CZ)

PT-31XL a PT-31XLPC Hořáky pro řezání plazmou. Uživatelská příručka (CZ) PT-31XL a PT-31XLPC Hořáky pro řezání plazmou Uživatelská příručka (CZ) 0558005178 SEZNAMTE S TOUTO PŘÍRUČKOU OBSLUHU ZAŘÍZENÍ. DALŠÍ KOPIE SI VYŽÁDEJTE U DISTRIBUTORA. UPOZORNĚNÍ Tato PŘÍRUČKA je určena

Více

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY SIM-9106/9303 Napájecí zdroj s možností spínání Módu vysokých proudů, konstantního proudu (C.C.), konstantního napětí (C.V.), Dálkové ovládání & Uživatelský Návod. 1. ÚVOD Tato skupina výkonných zdrojů

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

PT-37 Plazmové řezací hořáky

PT-37 Plazmové řezací hořáky PT-37 Plazmové řezací hořáky Uživatelská příručka (CS) P/N 0558004860 - Hořák PT-37 s hřebenem 1,4 m (4,5') P/N 0558004861 - Hořák PT-37 s hřebenem 5,2 m (17') P/N 0558004862 - Hořák PT-37 s hřebenem 7,6

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 POZOR V zájmu prevence PORANĚNÍ osob a poškození ovladače ČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU VELMI POZORNĚ. Pokud máte jakékoli pochybnosti, kontaktujte

Více

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka 35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka Měnič z 1 V DC na AC Automatické 3-fázové nabíjení baterií 1 V Funkce zálohovaného zdroje (UPS) Uživatelská příručka Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě

Více

AirKIT TECHNICKÝ MANUÁL. TnG-AirKIT. Power. Run

AirKIT TECHNICKÝ MANUÁL. TnG-AirKIT. Power. Run TnG-Air AirKIT + TnG-AirKIT - ok Power Run TECHNICKÝ MANUÁL 2. 1. ELEKTRICKÉ POPIS OVLÁDACÍCH ZAPOJENÍ PRVKŮ 1.1. AirKIT mod.2012 ovládací prvky 1 5 4 3 + TnG-AirKIT - Power ok Run 7 6 AirKIT ovládací

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

Uživatelská příručka 1

Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka 1 OBSAH OBSAH...2 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ...2 ČELNÍ PANEL...3 ZADNÍ PANEL (V1000plus)...3 ZADNÍ PANEL (V2000plus)...4 ZADNÍ PANEL (V3000plus)...5 ZAPOJENÍ...6 PRACOVNÍ REŽIMY...8 TECHNICKÉ

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

Návod k obsluze. TARA 250 tig

Návod k obsluze. TARA 250 tig Návod k obsluze svařovacího invertoru TARA 250 tig Obsah: 1. Popis 2. Technické údaje 3. Připojení k síti, svařovací vedení 4. Podmínky bezvadné funkce a bezpečnostní požadavky 5. Údržba a likvidace listopad

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Návod k obsluze TT 400

Návod k obsluze TT 400 Návod k obsluze svařovacího invertoru TT 400 Obsah: 1. Popis 2. Technické údaje 3. Připojení k síti, svařovací vedení 4. Podmínky bezvadné funkce a bezpečnostní požadavky 5. Údržba a likvidace září 1998

Více

OBSAH První 1.1. Obecná opatření 1.2. Bezpečnostní opatření při práci s bateriemi...

OBSAH První 1.1. Obecná opatření 1.2. Bezpečnostní opatření při práci s bateriemi... ZZA-200/300/400-A/S Manual OBSAH První 1.1. Obecná opatření 1.2. Bezpečnostní opatření při práci s bateriemi...... vlastnosti 3. Zásada 4. Specifikace 5. Rozměry a 6. Instalace a 7. Údržba a 8. Poznámky

Více

Servisní kufr se zkušebním zařízením pro proporcionální ventily a jejich řídicí elektroniku Typ VT-PPV-1

Servisní kufr se zkušebním zařízením pro proporcionální ventily a jejich řídicí elektroniku Typ VT-PPV-1 R-CZ 29 687/05.02 Nahrazuje: 09.01 Servisní kufr se zkušebním zařízením pro proporciální ventily a jejich řídicí elektriku Typ VT-PPV-1 Série 1X H/A/D 6732/00 Typ VT-PPV-1 Přehled obsahu Obsah Strana Charakteristické

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS

VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS 2 Verze 1.1 leden 2008 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného nebezpečného

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Precision Plasmarc Skříně plazmového a ochranného plynu

Precision Plasmarc Skříně plazmového a ochranného plynu Precision Plasmarc Skříně plazmového a ochranného plynu Skříň plazmového plynu Skříň ochranného plynu Uživatelská příručka (CS) 0558007535 SEZNAMTE S TOUTO PŘÍRUČKOU OBSLUHU ZAŘÍZENÍ. DALŠÍ KOPIE SI VYŽÁDEJTE

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL LABORATORNÍ ZDROJ HCS-3604/3602 ÚVOD

UŽIVATELSKÝ MANUÁL LABORATORNÍ ZDROJ HCS-3604/3602 ÚVOD UŽIVATELSKÝ MANUÁL LABORATORNÍ ZDROJ HCS-3604/3602 1. ÚVOD Tento druh výkoného, vylepšeného napájecího zdroje s malým zkreslením, proudovou ochranou, 3 přednastaveními V a I a možností dálkového ovládání.

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Automatická programovatelná spínaná nabíječka. olověné akumulátory

Automatická programovatelná spínaná nabíječka. olověné akumulátory Automatická programovatelná spínaná nabíječka pro olověné akumulátory Návod k použití 7673-8112-0000 1. Úvod Tato řada nabíječek je určena k nabíjení všech typu olověných baterií včetně baterií s gelovým

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Česky DMX 15-LED Dimmer 75 A, 20 V DMX 30-LED Dimmer 75 A, 30 V DMX 30-LED Dimmer 75 A, 100 V http://www.soh.cz Uživatelská příručka Úvodní informace..... 2 Obsah balení..... 2 Zapojení kabelu DMX512...

Více

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE PROVOZÍ ISTRUKCE VIZIT-MBE Montážní skříň VIZIT-MBE (dále jen jako skříň ) je určena k použití s vchodovými stanicemi VIZIT (včetně vchodových stanic s videotelefonem). 9 Skříň Ochranná uzemňovací svorka

Více

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač NGTA602/NGTA704 Automobilový zesilovač Uživatelská příručka Jako příklad jsou v této příručce znázorněny obrázky modelu NGTA704. Obsah Informace k bezpečnému používání... 2 Seznam příslušenství... 2 Funkce

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..)

DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..) CZ-Instalační mauál DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..) / VCS-R-DA-E, VCS-R-DA-V RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ instalace B0-0-0- STANDESSE Comfort VCSX-. install DA control module B0-00-0- H0-00-0- STANDESSE Comfort VCSX-.

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Česky DMX 30-LED Dimmer http://www.soh.cz Uživatelská příručka Úvodní informace... 2 Vlastnosti... 2 Obsah balení... 3 Zapojení kabelu DMX512... 3 Propojení DMX512 modulů... 5 Nastavení DMX adresy.....

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 PROPOJENÍ DŮLEŽITÉ Ujistěte se, že souhlasí úroveň a polarita napájecího napětí POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1. Čelní Panel 2. Horní Kryt 3. Tlačítka 4. Deska Plošného Spoje

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

H2shop.cz. english česky

H2shop.cz. english česky návod Řídící elektronika HHO generátoru english česky Řídící jednotka slouží k uživatelskému nastavení impulzního proudu protékajícího HHO generátorem. Po nastavení jednotka sama udržuje konstantní nastavený

Více

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 DIMAX DIMAX 534 534 0 000 Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 Obsah Základní bezpečnostní pokyny 3 Použití v souladu s daným účelem Likvidace Připojení/Montáž 4 Ovládací prvky 7 Všeobecný

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ " Uživatelský manuál Adash 3900 Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma Aplikace:! Měření vibrací pro řízení a regulaci! Měření vibrací pro ochranu strojů (vypnutí při překročení limitu)!

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

Návod k obsluze zařízení

Návod k obsluze zařízení Návod k obsluze zařízení HST CEBORA CZ/2008 NÁVOD K OBSLUZE PRO ODPOROVÝ SVAŘOVACÍ ZDROJ CEBORA SPOT 2500 S DIGITÁLNÍM OVLÁDÁNÍM Důležité : Před zapnutím přístroje si přečtěte obsah tohoto návodu, který

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1)

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Katalogové číslo: 14.01.2335, 14.01.2336 Balení 1x 2-portový (14.01.2335) nebo 4-portový (14.01.2336) USB 2.0 elektronický přepínač 1x 1,8 m USB kabel typ

Více

Instalační a provozní instrukce

Instalační a provozní instrukce e.s.p. série Instalační a provozní instrukce 1 Obsah Bezpečnostní opatření..,2 1.Přehled... 3 2. Popis e.s.p. série... 3 3. Vlastnosti a zajištěné ochrany... 3 4.Instalace - nastavení... 3 4.1.Reset...

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz INSTRUKCE i Děkujeme Vám za nákup naší svářečky! Z důvodů bezpečnosti obsluhy si před prvním zapojením stroje velmi pečlivě přečtěte tento návod. UPOZORNĚNÍ!! V procesu sváření můžete být vystavení nebezpečí.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ELEKTRICKÁ INSTALACE 1 ÚVOD 2 3 PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍ KONZOLY 5 4 SNÍMAČ PÁSOVÉ VÁHY 6 5 I/O JEDNOTKY 9

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ELEKTRICKÁ INSTALACE 1 ÚVOD 2 3 PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍ KONZOLY 5 4 SNÍMAČ PÁSOVÉ VÁHY 6 5 I/O JEDNOTKY 9 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ELEKTRICKÁ INSTALACE S42-EIE-0-CZ OBSAH 1 ÚVOD 2 2 PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ 2 3 PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍ KONZOLY 5 4 SNÍMAČ PÁSOVÉ VÁHY 6 4.1 POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ 6 4.2 SÉRIOVÁ KOMUNIKACE (VOLITELNÝ

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN.

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN. K NAPÁJECÍMU

Více

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 - 0 - Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 Před samotnou instalací CCTV Videotelefonu si, prosím, přečtěte Uživatelský manuál pro H1017 CCTV Videotelefon. Úplný a aktuální uživatelský

Více

Flexibilní bezpečnostní jednotka G9SX

Flexibilní bezpečnostní jednotka G9SX Flexibilní bezpečnostní G9SX Funkce logického umožňuje větší flexibilitu rozšíření I/O Usnadňuje částečné nebo úplné nastavení řídícího systému. Polovodičové výstupy (kromě rozšiřovací jednotky) Detailní

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05 NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 85 23 05 Kompaktní nabíječka olověných akumulátorů (autobaterií) s jmenovitým napětím 12 V nebo 24 V s nastavitelným nabíjecím proudem do 30 A (2 polohy přepínače)

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Sínusový měnič napětí s funkcí UPS WT 1000-3000

Sínusový měnič napětí s funkcí UPS WT 1000-3000 Sínusový měnič napětí s funkcí UPS WT 1000-3000 Pozor: Vysoké napětí- nikdy neotvírejte přístroj 1- připojte měnič ke správnému DC napětí 12-24-48V, připojovací kabely musí být co nejkratší příliš dlouhé

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY CF 40 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A

Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A Návod pro instalaci Popis zdroje POW12-6_rev1.doc - strana 1 (celkem 5) Rozsah použití Zálohovaný napájecí zdroj je určen pro napájení slaboproudých zařízení,

Více

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory Nový VRF systém Řídicí systém Divize technické podpory 2014 ABV KLIMA S.R.O., ODERSKÁ 333/5, 196 00 PRAHA 9 - ČAKOVICE 28 Nový CMV systém řídicí systém 3.4 Centrální ovladač Centrální ovladač je dálkový

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

LED regulátor solárního ohřívače

LED regulátor solárního ohřívače LED regulátor solárního ohřívače --- Instalační a bezpečnostní manuál regulátoru --- --- Model: SR02 --- Obsah balení: 1) LED regulátor 1 ks Gratulejeme! Gratulujeme Vám, že jste si pořídili LED regulátor

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

Lumination LED světla

Lumination LED světla GE Lighting Solutions Montážní příručka Lumination LED světla Zavěšené LED světlo (Řada EP14) Vlastnosti Životnost (jmenovitá životnost 50000 hodin) 5 let záruka IP30 Určeno pro suché prostředí PŘEDTÍM

Více