Usnesení Schválení ověřovatelů zápisu 38. schůze RM Karviné konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. 1707 Schválení ověřovatelů zápisu 38. schůze RM Karviné konané dne 12.06.2012"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 38. schůze Rady města Karviné konané dne Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1707 Schválení ověřovatelů zápisu 38. schůze RM Karviné konané dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila ověřovatele zápisu 38. schůze RM Karviné konané dne , a to pana Mgr. Petra Dyszkiewicze a paní Mgr. Lydii Lindákovou Schválení programu 38. schůze RM Karviné konané dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila program 38. schůze RM Karviné konané dne , včetně projednaných změn: doplněné materiály: Doplnění programu č. 1 OR Poskytnutí finančního příspěvku Regionální knihovně Karviná na realizaci projektu INFOSERVIS pro malé a střední podnikatele. Doplnění programu č. 2 OE Převzetí dluhu půjčky 1 milion Kč poskytnuté HCB, spol. s r. o. Doplnění programu č. 3 OO Žádost Občanského sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem, o. s., dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Poskytnutí finančního příspěvku Regionální knihovně Karviná na realizaci projektu INFOSERVIS pro malé a střední podnikatele Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 161/2012/RM Určeno: vedoucí OR Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Regionální knihovnou Karviná, IČO: , na základě níž Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 1

2 bude žadateli poskytnuta dotace ve výši Kč ,-- (slovy: Padesáttisíc korun českých) na realizaci projektu INFOSERVIS pro malé a střední podnikatele Převod alikvotního podílu pozemku - Tomáš Fryz Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, Úkol: 162/2012/RM Určeno: vedoucí OM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout přévest do vlastnictví Tomáše Fryze, trvale bytem Kosmonautů 609/41, Karviná-Ráj, alikvotní podíl ve výši 837/10000 na pozemku parc. č. 501/57 a parc. č. 501/427 v katastrálním území Ráj za cenu Kč 2.400,-- (slovy: Dvatisícečtyřista korun českých), z příčin uvedených v důvodové zprávě Členství Dagmar Kopřivové v dozorčí radě společnosti BYTservis-služby, spol. s r. o. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 163/2012/RM Určeno: vedoucí OM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné navrhnout odvolání paní Dagmar Kopřivové z funkce člena dozorčí rady společnosti BYTservis-služby, spol. s r. o. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 164/2012/RM Určeno: vedoucí OM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné navrhnout jmenování pana Jana Kolka, bytem ul. Osvobození 1635/41, Karviná-Nové Město, do funkce člena dozorčí rady společnosti BYTservis-služby, spol. s r. o. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 2

3 1712 Převzetí dluhu půjčky 1 milion Kč poskytnuté HCB, spol. s r. o. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 165/2012/RM Určeno: vedoucí OE Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, udělit souhlas občanskému sdružením HCB, IČ: , se sídlem Karviná-Nové Město, ul. Cihelní 1652/5, s převzetím dluhu z titulu nesplacené půjčky Kč ,-- (slovy: Jedenmilion korun českých) poskytnuté společnosti HCB, spol. s r. o., IČ: , se sídlem Cihelní 1652/51, Karviná-Nové Město, a to na základě dohody o převzetí dluhu ve znění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení mezi dlužníkem společností HCB, spol. s r. o., IČ: , se sídlem Cihelní 1652/51, Karviná-Nové Město, a přejímatelem občanským sdružením HCB, IČ: , se sídlem Karviná-Nové Město, ul.cihelní 1652/5. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 166/2012/RM Určeno: vedoucí OE Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné uzavřít dle 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s občanským sdružením HCB, IČ: , se sídlem Karviná-Nové Město, ul. Cihelní 1652/5, Dodatek č. 2 smlouvy o půjčce se společností HCB, spol. s r. o., IČ: , se sídlem Cihelní 1652/51, Karviná-Nové Město, ve znění uvedeném v příloze č. 2 k tomuto usnesení Informace o závěrečném účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2011 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karvíné vzít na vědomí informaci o závěrečném účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 3

4 1714 Povolení těžby OKD, a. s., Dolu Darkov v 9. kře dobývacího prostoru Karviná Doly I a Karviná Doly II Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat souhlasné stanovisko k těžebnímu záměru - OKD, a. s., Dolu Darkov v porubech a , z důvodu uvedených v důvodové zprávě Povolení těžby OKD, a. s., Dolu ČSM ve 3. kře dobývacího prostoru Louky - porub č Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat souhlasné stanovisko k těžebnímu záměru OKD, a. s. Dolu ČSM v porubu , z důvodu uvedených v důvodové zprávě Povolení těžby OKD, a. s., Dolu ČSM ve 3. kře dobývacího prostoru Louky - porub č Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat souhlasné stanovisko k těžebnímu záměru OKD, a. s., Dolu ČSM v porubu , z důvodu uvedených v důvodové zprávě Návrh Změny č. 16 územního plánu města Havířov Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila ve smyslu ustanovení 6 odst. 6 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, neuplatnit jako sousední obec žádné připomínky k návrhu Změny Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 4

5 č. 16 územního plánu města Havířov Odstoupení od realizace projektu Územní plán Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 167/2012/RM Určeno: vedoucí OR Termín: odstoupit od projektu Územní plán Karviné, registrační číslo CZ.1.06/5.3.00/ , který byl předložen k financování do Integrovaného operačního programu, prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence, oblast podpory Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, výzva č podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. Pořízení územního plánu bude v plné výši hrazeno z rozpočtu statutárního města Karviné Rozhodnutí ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti STaRS Karviná, s. r. o. v záležitostech zprávy o činnosti dozorčí rady, zprávy auditora, roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2011 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti za období od do dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí zprávu auditora, která je přílohou č. 1 důvodové zprávy. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, schválit účetní závěrku za rok 2011 se ztrátou Kč ,-- (slovy: Dvamilionyjednostočtyřicetdvatisíce korun českých). Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 5

6 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2011 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy Udělení souhlasu příspěvkové organizaci Základní škole Borovského k pořízení movitého majetku předpisů, a v souladu s článkem VIII bod 1.7 platných zřizovacích listin příspěvkových organizací základních škol, Úkol: 168/2012/RM Určeno: vedoucí OM Termín: udělit souhlas příspěvkové organizaci Základní škole Borovského k pořízení movitého majetku, a to zahradního traktoru v ceně Kč ,-- (slovy: Devadesátčtyřitisíce korun českých) Prodej podniku Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít s Veronikou Tomalovou, IČ , místo podnikání Závodní 2426/39, Karviná-Nové Město, dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor NP 76/1168/2006/OSM/Ča ze dne v domě č. p. 2064/57b, sekce F/102, ulice Fryštátská, Karviná-Fryštát. Na základě tohoto dodatku dojde ke změně smlouvy o nájmu nebytových prostor NP 76/1168/2006/OSM/Ča ze dne tak, že nájemcem se z Petry Hajostové, IČ , místo podnikání Studentská 2361/14, Karviná-Mizerov, stává Veronika Tomalová, IČ , místo podnikání Závodní 2426/39, Karviná-Nové Město, předmětem podnikání jsou kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 6

7 1722 Zřízení věcného břemene - SMP Net, s. r. o. - p. Louša Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřídit věcné břemeno - právo vedení inženýrské sítě (plynovodní přípojka) na části pozemku p. č. 2204/2 o délce 7 bm v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, dle geometrického plánu číslo /2012, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka stavby plynovodní přípojky, a to za jednorázovou úhradu ve výši Kč 160,-- za 1 bm (slovy: Jednostošedesát korun českých) použitého pozemku, tj. za 7 bm Kč 1.120,-- (slovy: Jedentisícjednostodvacet korun českých), navýšenou o částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů. Celková úhrada za zřízení věcného břemene činí Kč 1.344,-- (slovy: Jedentisíctřistačtyřicetčtyři korun českých) Uzavření nájemních smluv k obecním bytům v majetku statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít nájemní smlouvy k bytům v domech s pečovatelskou službou v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Nájem se sjednává od na dobu neurčitou Zřízení věcných břemen - Průmyslová zóna Vagónka Karviná Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřídit věcné břemeno, právo vedení inženýrských sítí SO 04 Plynovod na pozemku ve vlastnictví ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s. (IČ: , se sídlem: Rudé armády 471, Karviná-Hranice), a to p.č o výměře cca 20 bm v kat. území Karviná-město, obec Karviná, jak je zakresleno v sit. snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch statutárního města Karviné po dokončení stavby a dle skutečného stavu zjištěného geometrickým plánem za úhradu Kč 560,-- (slovy: Pětsetšedesát korun českých) za 1 bm pozemku, navýšenou o příslušnou částku DPH. Na dobu výstavby bude s vlastníkem pozemků uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřídit věcné břemeno, právo vedení inženýrských sítí SO 05 Přípojka pitné vody, SO 05 Přípojka požární vody, SO 08 Přípojka dešťové kanalizace, SO 03 Přípojka splaškové kanalizace na pozemcích ve vlastnictví ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s. (IČ: , se sídlem: Rudé armády 471, Karviná-Hranice), a to p. č. 2906/1 o výměře cca 19 bm, p. č. 2906/2 o výměře cca 20 bm, p. č o výměře cca 23 bm, p. č Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 7

8 o výměře 52 bm, (přípojka splaškové kanalizace), p. č. 2906/1 o výměře cca 19 bm, p. č. 2906/2 o výměře cca 20 bm, p. č o výměře cca 23 bm, p. č o výměře cca 52 bm (přípojka dešťové kanalizace), p. č o výměře cca 20 bm, (přípojka pitné vody), p. č o výměře cca 14 bm, (přípojka požární vody), vše v kat. území Karviná-město, obec Karviná, jak je zakresleno v sit. snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch statutárního města Karviné po dokončení stavby a dle skutečného stavu zjištěného geometrickým plánem za úhradu Kč 280,-- (slovy: Dvěstěosmdesát korun českých) za 1 bm pozemku, navýšenou o příslušnou částku DPH. Na dobu výstavby bude s vlastníkem pozemků uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Nájemní smlouvy k obecním bytům v majetku statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít nájemní smlouvy k bytům v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Nájem se sjednává na dobu určitou s účinností od do Výše nájemného je uvedena v evidenčním listu bytu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, neuzavřít nájemní smlouvu s paní Mariou Balogovou k obecnímu bytu č. 5 o velikosti 1+2 v domě č. p. 1253, ulice Mírová, Karviná-Nové Město z příčin uvedených v důvodové zprávě Řešení bytových potřeb paní Daniely Roháčové Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít s paní Danielou Roháčovou ke dni dohodu o zániku nájmu bytu č. 10 o velikosti 1+2 v domě č. p. 2171, ulice Kpt. Jaroše, Karviná-Mizerov, z příčin uvedených v důvodové zprávě. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 8

9 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít nájemní smlouvu s paní Danielou Roháčovou k obecnímu bytu č. 1 o velikosti 1+3 v domě č. p. 2171, ulice Kpt. Jaroše, Karviná-Mizerov v majetku statutárního města Karviné. Nájem se sjednává na dobu určitou s účinností od do Výše nájemného je uvedena v evidenčním listu bytu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy Zřízení věcného břemene - DEXON CZECH, s. r. o. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřídit věcné břemeno právo vedení inženýrské sítě (kanalizace) na části pozemku p. č. 1221/3 a právo umístění stavby (zpevněné plochy) na části pozemku p. č. 1221/3 v katastrálním území Ráj, obec Karviná, jak je zakresleno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1212/3 v katatsrálním území Ráj, obec Karviná, a to po dokončení této stavby a dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a související ujednání, tj. Kč 160,-- (slovy: Jednostošedesát korun českých) za 1 bm pozemku - umístění inženýrských sítí a Kč 80,-- (slovy: Osmdesát korun českých) za 1 m2 použitého pozemku - zpevněné plochy, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít na dobu výstavby s vlastníkem pozemku p. č. 1212/3 v katatsrálním území Ráj, obec Karviná, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání, dle které vlastník této stavby zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene úhradu za omezení užívání částí pozemku p. č. 1221/3 o výměře 47 m 2 v katastrálním území Ráj, obec Karviná, blíže vyznačených v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 2 k tomuto usnesení, stanovenou dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání ve výši Kč 50,-- (slovy: Padesát korun českých) za 1 m2 použitého pozemku ročně, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 9

10 1728 Zřízení věcného břemene - SMP Net, s. r. o., Kotík Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřídit věcné břemeno právo vedení inženýrské sítě (plynovodní přípojka) na části pozemku p. č. 492 o délce 19 bm v katastrálním území Ráj, obec Karviná, dle geometrického plánu, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka plynovodní přípojky, a to za jednorázovou úhradu ve výši Kč 320,-- (slovy: Třistadvacet korun českých) za 1 bm použitého pozemku, tj. za 19 bm Kč 6.080,-- (slovy: Šesttisícosmdesát korun českých) navýšenou o částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů. Celková úhrada za zřízení věcného břemene činí Kč 7.296,-- (slovy: Sedmtisícdvěstědevadesátšest korun českých) Zřízení věcného břemene - ČEZ, Distribuce, a. s., GS Caltex Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřídit věcné břemeno právo vedení inženýrské sítě (podzemní kabelová přípojka VNk) na části pozemku p. č. 460/3 v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, jak je zakresleno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka podzemní kabelové přípojky VNk, a to po dokončení této stavby a dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a související ujednání, tj. Kč 160,-- (slovy: Jednostošedesát korun českých) za 1 bm pozemku, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít na dobu výstavby s vlastníkem podzemní kabelové přípojky VNk smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání, dle které vlastník této stavby zaplatí do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene úhradu za omezení užívání částí pozemku p. č. 460/3 o výměře 22 m 2 v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, blíže vyznačených v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 2 k tomuto usnesení, stanovenou dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání ve výši Kč 50,-- (slovy: Padesát korun českých) za 1 m2 použitého pozemku ročně, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 10

11 1730 Zřízení věcného břemene - Dalkia Česká republika, a. s. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřídit věcné břemeno - právo vedení inženýrské sítě (horkovodní přípojka) na částech pozemků p. č. 3264/1 a p. č. 3264/12, oba v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, blíže specifikováno v situačním snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka stavby, a to po dokončení stavby horkovodní přípojky a dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu ve výši Kč 1.000,-- (slovy: Jedentisíc korun českých), navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání s vlastníkem stavby na dobu výstavby Ukončení nájemní smlouvy - Milan a Jarmila Verníčkovi Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít s manžely Milanem Verníčkem a Jarmilou Verníčkovou dohodu o ukončení nájemní smlouvy, na základě níž dojde k ukončení nájemní smlouvy č. NS 5/9368/03-04/OSM/Me ze dne , včetně Dodatku č. 1 ze dne , uzavřené mezi statutárním městem Karviná a Milanem a Jarmilou Verníčkovými na pronájem části pozemku p. č o výměře 200 m 2 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, k datu Pronájem části pozemku p. č. 3145/128 v k. ú. Karviná-město - Tomáš Karpeta Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít s fyzickou osobou - Tomáš Karpeta, IČ: , DIČ: CZ , místem podnikání Brožíkova 1102/4, Karviná-Nové Město, PSČ , nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p. č. 3145/128 o výměře 140 m2 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, dle situačního snímku, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení, za účelem zřízení a provozování restaurační zahrádky - letní terasy k přilehlému restauračnímu zařízení Factor Club v areálu letního koupaliště v Karviné-Novém Městě, a to na dobu určitou od do za cenu nájemného ve výši Kč 4.000,-- (slovy: Čtyřitisíce korun českých) bez DPH měsíčně, tj. celkem za dva měsíce ve výši Kč 8.000,-- (slovy: Osmtisíc korun českých) bez DPH navýšenou o příslušnou procentní sazbu DPH dle platných právních předpisů. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 11

12 1733 Pronájem části pozemku p. č. 3145/128 v k. ú. Karviná-město - Jan Babič Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít s fyzickou osobou Jan Babič, IČ: , místem podnikání Závada 117, Petrovice u Karviné, nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p. č. 3145/128 o výměře 44 m2 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, dle situačního snímku který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, za účelem zřízení a provozování restaurační zahrádky - letní terasy k přilehlé pizzerii v areálu letního koupaliště v Karviné-Novém Městě, na dobu určitou od do , za cenu nájemného ve výši Kč 2.000,-- (slovy: Dvatisíce korun českých) bez DPH měsíčně, tj. celkem za dva měsíce ve výši Kč 4.000,-- (slovy: Čtyřitisíce korun českých) bez DPH ročně navýšenou o příslušnou procentní sazbu DPH dle platných právních předpisů Veřejná zakázka - dodávka tepla pro dům č. p Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zadat veřejnou zakázku pod názvem Dodávka tepla pro dům č. p , tř. Osvobození, Karviná-Nové Město s předpokládanou hodnotou Kč ,-- (slovy: Dvamilionypětsetsedmdesáttisíc korun českých) v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Provedení rozpočtových opatření Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provést rozpočtová opatření v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 12

13 1736 Informační koncepce Magistrátu města Karviné na období Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 10 vyhlášky č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah koncepce a provozní dokumentace, ve znění pozdějších předpisů, schválila Informační koncepci Magistrátu města Karviné na období ve znění dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Nařízení č. 7/2012, kterým se mění Nařízení č. 8/2005, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat Nařízení č. 7/2012, kterým se mění Nařízení č. 8/2005, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Změna zásad pro stanovení ceny za stání silničního motorového vozidla na místních komunikacích, na kterých lze místní komunikace nebo jejich části užít za cenu sjednanou Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat Zásady, kterými se mění Zásady pro stanovení ceny za stání silničního motorového vozidla na místních komunikacích, na kterých lze místní komunikace nebo jejich části užít za cenu sjednanou, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Žádost Občanského sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem, o. s., dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 13

14 Úkol: 169/2012/RM Určeno: vedoucí OO Termín: vyhovět žádosti Občanského sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem, o. s., dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí přípravných (podkladových) materiálů k zasedání Zastupitelstva města Karviné, které se bude konat dne , a v zákonné lhůtě poskytnout požadované informace s výjimkou informací, které poskytnout nelze, zejména v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zpráva o průběhu konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vzala na vědomí zprávu o průběhu a výsledku konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Nové Město Dvořákova předpisů a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 170/2012/RM Určeno: vedoucí OR Termín: jmenovat paní Alenu Benčákovou na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 na období 6 let s účinností od Zpráva o průběhu konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Mateřské školy, Nedbalova předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vzala na vědomí Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 14

15 zprávu o průběhu a výsledku konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Mateřské školy, Nedbalova. předpisů a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 171/2012/RM Určeno: vedoucí OR Termín: jmenovat paní Dagmar Krakowczykovou na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy, Nedbalova na období 6 let s účinností od Zpráva o průběhu konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30 předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vzala na vědomí zprávu o průběhu a výsledku konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30. předpisů a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 172/2012/RM Určeno: vedoucí OR Termín: jmenovat paní Blaženu Woźniakovou na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30 na období 6 let s účinností od Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 15

16 1743 Zpráva o průběhu konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Nové Město Spojka 1389 předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vzala na vědomí zprávu o průběhu a výsledku konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Nové Město Spojka předpisů a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 173/2012/RM Určeno: vedoucí OR Termín: jmenovat paní Evu Maslovskou na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Nové Město Spojka 1389 na období 6 let s účinností od Zpráva o průběhu konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Základní školy, Dělnická předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vzala na vědomí zprávu o průběhu a výsledku konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Základní školy, Dělnická. předpisů a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 174/2012/RM Určeno: vedoucí OR Termín: jmenovat pana Mgr. Petra Jurase na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní školy, Dělnická na období 6 let s účinností od Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 16

17 1745 Zpráva o průběhu konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Mizerov Majakovského 2219 předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vzala na vědomí zprávu o průběhu a výsledku konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Mizerov Majakovského předpisů a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 175/2012/RM Určeno: vedoucí OR Termín: jmenovat pana Mgr. Romana Hamruse na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Mizerov Majakovského 2219 na období 6 let s účinností od Zpráva o průběhu konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Základní školy, Mendelova předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vzala na vědomí zprávu o průběhu a výsledku konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Základní školy, Mendelova. předpisů a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 176/2012/RM Určeno: vedoucí OR Termín: Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 17

18 jmenovat pana Mgr. Bohumila Zmrzlíka na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní školy, Mendelova na období 6 let s účinností od Zpráva o průběhu konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Základní školy Borovského předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vzala na vědomí zprávu o průběhu a výsledku konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Základní školy Borovského. předpisů a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 177/2012/RM Určeno: vedoucí OR Termín: jmenovat pana Mgr. Libora Stáňu na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní školy Borovského na období 6 let s účinností od Zpráva o průběhu konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713 předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vzala na vědomí zprávu o průběhu a výsledku konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 18

19 předpisů a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 178/2012/RM Určeno: vedoucí OR Termín: jmenovat pana Mgr. Tomase Vlachopulose na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713 na období 6 let s účinností od Zpráva o průběhu konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Ráj V Aleji 20/761 předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vzala na vědomí zprávu o průběhu a výsledku konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Ráj V Aleji 20/761. předpisů a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 179/2012/RM Určeno: vedoucí OR Termín: jmenovat paní Mgr. Šárku Královou na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Ráj V Aleji 20/761na období 6 let s účinností od Zpráva o průběhu konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 19

20 vzala na vědomí zprávu o průběhu a výsledku konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360. předpisů, vzala na vědomí ukončení výkonu činnosti ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 paní Jany Novákové dnem v souladu se zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, Úkol: 180/2012/RM Určeno: vedoucí OR Termín: vyhlásit konkurz na vedoucí pracovní místo ředitelky/le příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360. předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, Úkol: 181/2012/RM Určeno: vedoucí OR Termín: stanovila podmínky konkurzního řízení pro veřejné oznámení. předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, pověřila paní Naděždu Komínkovou funkcí tajemnice konkurzní komise. předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, nepřizvat k jednání konkurzní komise další odborníky s hlasem poradním. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 20

21 1751 Zpráva o průběhu konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Mateřské školy, Olbrachtova předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vzala na vědomí zprávu o průběhu a výsledku konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Mateřské školy, Olbrachtova. předpisů a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 182/2012/RM Určeno: vedoucí OR Termín: jmenovat paní Janu Pučkovou na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy, Olbrachtova na období 6 let s účinností od Zpráva o průběhu konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vzala na vědomí zprávu o průběhu konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Mizerov Čajkovského předpisů a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 21

22 Úkol: 183/2012/RM Určeno: vedoucí OR Termín: jmenovat paní Dagmar Jančoškovou na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 na období 6 let s účinností od Zpráva o průběhu konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Mateřské školy, Žižkova předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 S., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vzala na vědomí zprávu o průběhu a výsledku konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Mateřské školy, Žižkova. předpisů a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 184/2012/RM Určeno: vedoucí OR Termín: jmenovat paní Naděždu Kubicovou na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy, Žižkova na období 6 let s účinností od Zpráva o průběhu konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Hranice Slovenská 2872 předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vzala na vědomí zprávu o průběhu a výsledku konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Hranice Slovenská Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 22

23 předpisů a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 185/2012/RM Určeno: vedoucí OR Termín: jmenovat paní Mgr. Annu Štěpánovou na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Hranice Slovenská 2872 na období 6 let s účinností od Zpráva o průběhu konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, vzala na vědomí zprávu o průběhu a výsledku konkurzního řízení na funkci ředitelky/le příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše předpisů a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 186/2012/RM Určeno: vedoucí OR Termín: jmenovat paní Milenu Nowakovou na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 na období 6 let s účinností od Informace o odvolání a návrhu na jmenování člena Povodňové komise města Karviné a Povodňové komise obce s rozšířenou působností Karviná Rada města Karviné dle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 23

24 odvolat Ing. Bruna Petráše, Mgr. Jaroslava Kolka, Ing. Jindřišku Michníkovou, Mgr. Petra Bičeje, p. Pavlínu Rutkovou, Bc. Josefa Hodulíka, Ing. Tomáše Kačora, p. Zdeňka Mikulenku, p. Josefa Mertla a Ing. Janu Salamonovou z funkce člena Povodňové komise města Karviné, z důvodů uvedených v důvodové zprávě. Rada města Karviné dle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenovat PhDr. Romana Nogola, MPA, Ing. Libuši Krupkovou, p. Jaroslava Novotného, Ing. Helenu Bogoczovou,Ing. Miroslava Kufu, p. Renátu Šmídovou, Ing. Lenku Vaňkovou, p. Marii Szelongovou, Ing. Oldřicha Filipa, p. Jindřicha Rybáře do funkce člena Povodňové komise města Karviná, z důvodů uvedených v důvodové zprávě. Rada města Karviné dle ustanovení 79 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí informaci o odvolání Ing. Bruna Petráše, Mgr. Petra Bičeje, Mgr. Jaroslava Kolka, Ing. Jindřišky Michníkové, Ing. Jany Salamonové, p. Pavlíny Rutkové, Bc. Josefa Hodulíka, Ing. Tomáše Kačora, p. Zdeňka Mikulenky, p. Josefa Mertla z funkce člena Povodňové komise obce s rozšířenou působností Karviná a o jmenování PhDr. Romana Nogola, MPA, Ing. Libuše Krupkové, p. Jaroslava Novotného, Ing. Heleny Bogoczové,Ing. Miroslava Kufy, p. Renáty Šmídové, Ing. Lenky Vaňkové, p. Marie Szelongové, p. Jindřicha Rybáře do funkce člena Povodňové komise obce s rozšířenou působností Karviná, z důvodů uvedených v důvodové zprávě Studie řešení odvedení povrchových a dešťových vod na území města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí materiál Studie řešení odvedení povrchových a dešťových vod na území města Karviné Zásahy do místních komunikací, účelových komunikací a veřejného prostranství Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 24

25 informativní zprávu ohledně zásahů do místních komunikací, účelových komunikací a veřejného prostranství Nájemní smlouvy na hrobová místa Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí nájemní smlouvy na hrobová místa dle důvodové zprávy. z pov. Ing. Dalibor Závacký, v. r. z pov. Ing. Lukáš Raszyk, v. r Tomáš Hanzel Ing. Jan Wolf primátor náměstek primátora Přílohy PC Příloha Název Komentář 1 RM-38-OO-přílohy k usnesení.pdf přílohy k usnesení Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 25

26 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Dohoda o převzetí dluhu HCB, spol. s r.o. se sídlem Karviná, Nové Město, Cihelní 1652/51, PSČ IČ: zastoupena jednatelem společnosti Ing. Miroslavem Pelechem (dále jen dlužník) a HCB občanské sdružení se sídlem Karviná, Nové Město, Cihelní 1652/51, PSČ IČ: zastoupeno prezidentem občanského sdružení Romanem Farářem a členem výboru sdružení Martinem Kostelníkem (dále jen přejímatel) uzavřeli dle ust. 531 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, tuto dohodu: I. Dlužník dluží statutárnímu městu Karviná, se sídlem Karviná, Fryštát, Fryštátská 72/1, PSČ , IČ: (dále jen věřitel), částku ve výši ,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských), která je úročena roční úrokovou sazbou 2% (dále jen dluh ). Dluh představuje půjčku se sjednanými úroky, která byla poskytnuta dlužníkovi na základě Smlouvy o půjčce ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne (dále jen Smlouva o půjčce ve znění dodatku č. 1). Přejímatel prohlašuje, že přejímá d lu h dlužníka specifikovaný v Článku I. této dohody. II. HCB, občanské sdružení se sídlem Karviná, Nové Město, Cihelní 1652/51, IČ: se s t á v á dlužníkem ze Smlouvy o půjčce ve znění dodatku č. 1 uvedené v Článku I. této dohody namísto HCB, spol. s r.o. se sídlem Karviná, Nové Město, Cihelní 1652/51, IČ: Strana 1 (celkem 2) Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 2

27 III. Usnesením Zastupitelstva města Karviné ze dne.. č... byl se změnou v osobě dlužníka a s uzavřením dohody o převzetí dluhu vysloven souhlas. IV. Tato dohoda byla vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží dlužník, jeden postupitel a jeden statutární město Karviná. Účastníci této dohody shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem řádně přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně V. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum pozdějšího podpisu. V Karviné dne... V Karviné dne Ing. Miroslav Pelech Roman Farář jednatel společnosti HCB, spol. s r.o. prezident sdružení HCB. Martin Kostelník člen výboru sdružení Strana 2 (celkem 2) Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 2 / 2

28 Příloha Příloha č. 2 k usnesení Dodatek č. 2 Smlouvy o půjčce podle ustanovení 657 a násl. občanského zákoníku ( dále jen Dodatek č. 2) I. Smluvní strany 1.1 statutární město Karviná se sídlem: Karviná Fryštát, Fryštátská 72/1 IČ: DIČ: CZ zastoupeno: Tomášem Hanzlem, primátorem statutárního města Karviná bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: /0800 na straně jedné (dále též jako věřitel ) 1.2 HCB občanské sdružení se sídlem: Karviná, Nové Město, Cihelní 1652/51 IČ: zastoupeno: Romanem Farářem, prezidentem občanského sdružení a Martinem Kostelníkem, členem výboru občanského sdružení bankovní spojení: Komerční banka číslo účtu: / 0100 na straně druhé (dále též jako nový dlužník ) II. Základní ustanovení 2.1 Statutární město Karviná, se sídlem Karviná Fryštát, Fryštátská 72/1, IČ: a HCB, spol. s r.o., se sídlem Karviná Nové Město, Cihelní 1652/51, IČ: (dále též jako původní dlužník ) uzavřely dne ve smyslu 657 a násl. občanského zákoníku v platném znění a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí půjčky a dne uzavřely tyto smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce (dále též Smlouva o půjčce ve znění Dodatku č. 1). 2.2 Smluvní strany HCB, spol. s r.o., se sídlem Karviná Nové Město, Cihelní 1652/51, IČ: jako původní dlužník a HCB, občanské sdružení, se sídlem Karviná, Nové Město, Cihelní 1652/51, IČ: jako nový dlužník uzavřely Dohodu o převzetí dluhu, dle které se nový dlužník zavázal převzít dluh vyplývající ze Smlouvy o půjčce ve znění Dodatku č Usnesením Zastupitelstva města Karviné ze dne č... byl se změnou v osobě dlužníka a s uzavřením dohody o převzetí dluhu udělen souhlas. Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 2 k usnesení Strana 1 / 2

29 2.4 Nový dlužník prohlašuje, že na základě Dohody o převzetí dluhu převzal veškeré práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí půjčky ve znění Dodatku č Smluvní strany uvedené v článku I. tohoto dodatku uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. X, odst Smlouvy o půjčce ve znění Dodatku č. 1 tento Dodatek č. 2: III. Předmět Dodatku č V článku IX. Režim a způsob splácení půjčky v odst. 9.1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se termín splatnosti půjčky v souladu s dohodou stran mění na Ostatní text Smlouvy o půjčce ve znění Dodatku č. 1 zůstává nezměněn. IV. Závěrečná ustanovení 4.1 O tomto Dodatku č. 2 Smlouvy o půjčce ve znění Dodatku č. 1 rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné dne usnesením č Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 byl uzavřen svobodně, vážně a srozumitelně, bez nátlaku a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich, vyjadřuje jejich pravou vůli a na důkaz toho připojují níže své podpisy. 4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž věřitel obdrží dvě vyhotovení a nový dlužník obdrží jedno vyhotovení. 4.4 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. V Karviné dne Za věřitele V Karviné dne Za nového dlužníka Tomáš Hanzel primátor. Roman Farář prezident sdružení Martin Kostelník člen výboru sdružení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 2 k usnesení Strana 2 / 2

30

31

32 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Jméno a příjmení, rok nar., Návrh na uzavření NS k obecnímu bytu, Velikost Nájem od doporučeno OSo ze dne, kvalita bytu bytu žádost ze dne Emilie Szkwarová, r. Karviná-Ráj, ul. Borovského, OSo z , č. p. 814/ č. b. 36, žádost z Jana Moszkorzová, r. standard (bývalá I. kategorie) Karviná-Ráj, ul. U Lesa, OSo z , č. p. 871/ č. b. 65, žádost z Rudolf Fusik, r. standard (bývalá I. kategorie) Karviná-Ráj, ul. U Lesa, Františka Fusiková, r. č. p. 871/ č. b. 30, OSo z , žádost z Jaroslav Ryšánek, r. standard (bývalá I. kategorie) Karviná-Nové Město, ul. U Svobodáren, OSo z , č. p. 1300/ č. b. 106, žádost z Květoslav Sojka, r. standard (bývalá I. kategorie) Karviná-Ráj, ul. Borovského, OSo z , č. p. 814/ č. b. 116, žádost z Žofie Pulcová, r. Nově uzavřené nájemní smlouvy v domech s pečovatelskou službou standard (bývalá I. kategorie) Karviná-Ráj, ul. U Lesa, OSo z , č. p. 871/ č. b. 126, žádost z standard (bývalá I. kategorie) Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Stránka 1 / 1

33 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 3

34 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 2 / 3

35 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 3 / 3

36 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Nově uzavřené nájemní smlouvy Jméno a příjmení, rok nar. Návrh na uzavření NS k obecnímu bytu, kvalita bytu, Velikost bytu Nájem od Výše nájemného v Kč za m 2 Marek Kišš, r. Karviná-Nové Město, ul. Mírová, č. p. 1248/č. b. 8, standard (bývalá II. kategorie), ,02 Karolína Grunzová, r. KarvináNové Městoj, ul. Mírová, č. p. 1250/č. b. 2, standard (bývalá II. kategorie), ,02 Pavel Sokala, r. Karviná-Hranice, ul. Mendelova, č. p. 2938/č. b. 8, standard (bývalá I. kategorie), ,00 Mgr. Karel Šamonil, r. Karviná-Hranice, ul. Mendelova, č. p. 2939/č. b. 10, standard (bývalá I. kategorie), ,00 Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Stránka 1 / 1

37

38 Příloha Příloha č. 2 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 2 k usnesení Strana 1 / 1

39

40

41 Příloha Příloha usnesení RM Karviné č Příloha č.č.11k k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1

42

43 Příloha Příloha usnesení RM Karviné č Příloha č.č.11k kusnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1

44 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1

45 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1

46 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Návrh na provedení rozpočtových opatření Text zdroje (v Kč) výdaje (v Kč) Odbor majetkový zapojení neinvestiční dotace na dříve profinancované výdaje akce "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS - ŚC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu" (ÚZ 95113) přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického zapojení dotace na akci "Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS - ŚC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu" za účelem přeposlání podílu městu Ustroň neinvestiční (ÚZ 95113) investiční (ÚZ 95823) přesun výdajů z rozpočtu Odboru ekonomického za účelem posílení ostatních výdajů - kolky pro žaloby o vyklizení bytu a návrhy na nařízení výkonu rozhodnutí na vyklizení bytu přesun z příjmů z vlastní činnosti-pronájem dřevěných stánků do rozpočtu Odboru rozvoje v souvislosti se změnou Organizačního řádu MMK Odbor rozvoje zapojení 1. části neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Práce s romskou komunitou (ÚZ 13233) přesun příjmů za pronájem dřevěných stánků z rozpočtu Odboru majetkového v souvislosti se změnou Organizačního řádu MMK Odbor ekonomický zapojení 1. zálohy dotace poskytnuté v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33123) pro příspěvkovou organizaci ZŠ Družby zapojení dotací na realizaci projektů v rámci Dotačního programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2012 pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka (ÚZ 33339) projekt "Rozvíjení klíčových kompetencí žáků s pomocí kulturních akcí a aktivit projekt Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb Výpravy za poznáním Těšínského Slezska zapojení úhrady nákladů na pojištění z odpovědnosti osob vykonávajících veřejnou službu zasílané úřadem práce , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Stránka 1 / 2

47 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Text Odbor ekonomický přesun z nespecifikované rezervy na provoz ZŠ a MŠ za účelem posílení příspěvku na provoz MŠ U Mateřské školy příspěvku na odpisy MŠ Olbrachtova příspěvku na odpisy MŠ Slovenská příspěvku na odpisy MŠ U Mateřské školy příspěvku na odpisy ZŠ a MŠ Prameny příspěvku na odpisy ZŠ U Studny příspěvku na odpisy ZŠ Majakovského přesun výdajů z rozpočtu Odboru majetkového za účelem posílení výdajů určených na finanční vypořádání přesun z výdajů určených na finanční vypořádání do rozpočtu Odboru majetkového za účelem posílení ostatních výdajů Odbor sociální přesun z výdajů určených na poštovné soc. dávky za účelem posílení výdajů na příspěvek na péči a dávky pomoci v hm. nouzi Odbor organizační zapojení dotace ze státního rozpočtu zasílané úřadem práce na spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ 13101) mzdové výdaje zaměstnanců soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců zdroje (v Kč) ,00 výdaje (v Kč) , , , , , , , , , , , , , ,00 Městská policie zapojení neinvestiční účelové dotace na projekty Programu prevence kriminality v roce 2012 (ÚZ 14005) Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi Volný čas dětí a mládeže z vyloučených lokalit Senioři - v bezpečí domova posílení výdajů na údržbu z náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistnou událost Celková výše navržených rozpočtových úprav , , , , , , , ,19 Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Stránka 2 / 2

48 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Informační koncepce Magistrátu města Karviné na období Verze: 1.0 ELEKTRONICKÝ DOKUMENT. SKUTEČNĚ JEJ POTŘEBUJETE VYTISKNOUT? MYSLETE NA PŘÍRODU! Schváleno: Účinnost: Odbor: Autor: Odbor organizační Mgr. Jiří Jarema, vedoucí oddělení informatiky Obsah 1 Úvod Naplňování informační koncepce Provádění změn informační koncepce Schvalování informační koncepce Vyhodnocování dodržování informační koncepce Zásady a postupy pro pořizování a vytváření IS Pořizování nového ISVS Pořizování nového IS, který není ISVS Zásady a postupy pro provozování IS Zajištění provozu údržby IS Řízení změn v IS Ukončení činnosti IS Oblast technického vybavení Servery Pracovní stanice Tisková zařízení Datová úložiště Oblast komunikací Datová síť Internet VPN Oblast programového vybavení Současné informační systémy Plánované informační systémy Ekonomický informační systém Oblast financování Způsob financování Analýza a trendy výdajů Oblast bezpečnosti Zajištění bezpečnosti dat Zajištění bezpečnosti služeb Zajištění bezpečnosti technických a programových prostředků Řízení kvality ISVS Zajištění kvality dat Statutární město Karviná Informační koncepce Magistrátu města Karviné na období Verze 1.0 Strana 1 / 17

49 9.2 Zajištění kvality služeb Zajištění kvality technických a programových prostředků Verze informační koncepce Verze Statutární město Karviná Informační koncepce Magistrátu města Karviné na období Verze 1.0 Strana 2 / 17

50 Vize: Poskytovat informační služby moderně, rychle, transparentně a s co nejmenšími náklady. 1 Úvod Informační koncepce Magistrátu města Karviné slouží k dlouhodobému řízení informačních systémů veřejné správy a dalších informačních technologií provozovaných na MMK. Je zpracována na období let Platnost této informační koncepce bude ukončena vydáním nové informační koncepce. Informační koncepce je zpracována na základě zákona 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a vyhlášky 529/2006 Sb. o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy). 1.1 Naplňování informační koncepce Naplňování informační koncepce se provádí: praktickým naplňováním postupů a zásad uvedených v informační koncepci (odpovídá oddělení informatiky Odboru organizačního.) udržováním informační koncepce v aktuálním stavu (odpovídá oddělení informatiky) pravidelným vyhodnocováním dodržování informační koncepce (odpovídá vedoucí Odboru organizačního) Provádění změn informační koncepce Pro zajištění aktuálnosti informační koncepce bude probíhat její revize 1x ročně. Aktualizace informační koncepce bude probíhat formou vydáváním nových verzí. Vydání nové verze informační koncepce není vázáno na její revizi. Nová verze informační koncepce může být vydána kdykoliv, dojde-li k zásadním změnám ovlivňujícím platnou informační koncepci. Změny informační koncepce budou vždy prováděny formou vydání nové verze informační koncepce. Jednotlivé verze budou číslovány dvěma čísly, oddělenými tečkou, přičemž první číslo označuje hlavní číslo verze, druhé číslo označuje vedlejší číslo verze. Hlavní číslo verze bude odlišovat verze po provedené revizi (tzn., pro každý rok platnosti bude hlavní číslo navýšeno o 1 ). Vedlejší číslo verze bude odlišovat změny mezi jednotlivými revizemi (tzn., dojde-li ke změně informační koncepce před provedením revize, bude vedlejší číslo navýšeno o 1 ) Schvalování informační koncepce Informační koncepci a všechny její změny schvaluje Rada města Karviné. Po schválení bude informační koncepce uložena na iportálu, aby k ní měli přístup všichni zaměstnanci. O schválení informační koncepce nebo její nové verze budou všichni zaměstnanci informováni prostřednictvím interního sdělení na úvodní straně Intranetu MMK. Povinnost seznámit se s informační koncepcí a jejími verzemi mají všichni zaměstnanci oddělení informatiky Vyhodnocování dodržování informační koncepce Vyhodnocování informační koncepce bude prováděno 1x za rok, vždy před provedením její pravidelné revize. Vyhodnocování provádí vedoucí Odboru organizačního ve spolupráci s vedoucím oddělení informatiky. Statutární město Karviná Informační koncepce Magistrátu města Karviné na období Verze 1.0 Strana 3 / 17

51 Z provedených vyhodnocení se vždy vypracuje zápis, v němž se uvede záznam o průběhu vyhodnocení, poznatky a závěry z něj. Zápis se předkládá Radě města Karviné na vědomí. 2 Zásady a postupy pro pořizování a vytváření IS V případě potřeby nového informačního systému bude určeno, zda se jedná o ISVS nebo jiný (provozní) IS. Pokud se bude jednat o ISVS, bude postupováno dle kapitoly 2.1, v ostatních případech bude postupováno dle kapitoly 2.2. Postupy pro vyřizování žádosti na pořízení nového IS nebo úpravy stávajícího IS jsou popsány v Celkové bezpečnostní politice ICT (kapitola 5.4). 2.1 Pořizování nového ISVS Před zahájením budování nového ISVS bude vypracován záměr nového ISVS, který bude obsahovat definování potřeby nového ISVS, analýza v oblasti financování nového ISVS analýza výchozího stavu včetně zvážení možností využití existujících IS nebo jejich částí, stanovení požadovaného cílového stavu ISVS vyplývá z definice potřeby IS a analýzy výchozího stavu, stanovení požadavků na kvalitu - vyplývají z dlouhodobých cílů řízení kvality, stanovení požadavků na bezpečnost - vyplývají z dlouhodobých cílů řízení bezpečnosti, analýza důsledků, které nový ISVS může vyvolat. V případě pořizování ISVS od dodavatele budou součástí zadání následující požadavky: požadavky na dokumentaci IS, nutná oprávnění pro provádění údržby a změn IS, požadavky na projektové řízení u dodavatele, požadavky na kvalitu a požadavky na bezpečnost, vyplývající z dlouhodobých cílů řízení kvality a dlouhodobých cílů řízení bezpečnosti, požadavky na testování, podmínky akceptace. 2.2 Pořizování nového IS, který není ISVS Před pořízením nového IS, provede oddělení informatiky analýzu, ve které rozhodne, zda bude nový IS pořízen vývojem vlastní aplikace nebo dodavatelsky. Při pořizování IS dodavatelsky se bude postupovat v souladu s platnou Směrnicí k aplikaci zákona o veřejných zakázkách. 3 Zásady a postupy pro provozování IS 3.1 Zajištění provozu údržby IS Ke každému informačnímu systému musí být pořízena nebo dodána provozní dokumentace. Tato dokumentace bude vždy uložena v intranetovém portálu a dostupná všem uživatelům. Uživatelé informačního systému mají povinnost seznámit se s jeho provozní dokumentací, a postupovat v souladu s ní. Kontrolou dodržování postupů stanovených v provozní dokumentaci je pověřeno oddělení informatiky. Statutární město Karviná Informační koncepce Magistrátu města Karviné na období Verze 1.0 Strana 4 / 17

52 3.2 Řízení změn v IS Při změnách v informačních systémech musí být pořízena nebo dodána aktualizovaná provozní dokumentace. Pro ukládání, dostupnost a dodržování aktualizované provozní dokumentace platí pravidla podle kapitoly Ukončení činnosti IS Při ukončování činnosti informačního systému bude postupováno podle plánu rozvoje IS. V tomto plánu musí být specifikováno nakládání s daty, nakládání s programovým kódem IS a harmonogram ukončení. 4 Oblast technického vybavení 4.1 Servery Charakteristika a popis stávajícího stavu Fyzická infrastruktura serverů je tvořena systémem IBM Blade Center a několika stand-alone servery. Blade Center Popis uspořádání V Blade Centru je ve 14 pozicích pro servery instalováno 12 IBM serverů v následující konfiguraci: 1. IBM HS21, 2 x CPU Intel Xeon E5450(4core), 32GB RAM, OS vmware ESXi server 2. IBM HS21, 2 x CPU Intel Xeon E5450(4core), 32GB RAM, OS vmware ESXi server 3. IBM HS21, 2 x CPU Intel Xeon E5450(4core), 18GB RAM, OS vmware ESXi server 4. IBM HS21, 2 x CPU Intel Xeon E5450(4core), 18GB RAM, OS vmware ESXi server 5. IBM HS21, 2 x CPU Intel Xeon E5450(4core), 18GB RAM, OS vmware ESXi server 6. IBM HS21, 2 x CPU Intel Xeon E5450(4core), 16GB RAM, OS vmware ESXi server 7. Volná pozice 8. IBM HS22, 2 x CPU Intel Xeon E5570(4core), 74GB RAM, OS vmware ESXi server 9. IBM HS22, 2 x CPU Intel Xeon E5570(4core), 74GB RAM, OS vmware ESXi server 10. IBM HS22, 2 x CPU Intel Xeon E5670(6core), 74GB RAM, OS vmware ESXi server 11. IBM HS22, 2 x CPU Intel Xeon E5670(6core), 74GB RAM, OS vmware ESXi server 12. IBM HS22, 2 x CPU Intel Xeon E5670(6core), 74GB RAM, OS vmware ESXi server 13. IBM HS22, 2 x CPU Intel Xeon E5670(6core), 74GB RAM, OS vmware ESXi server 14. Volná pozice Na serverech 1-6 jsou provozovány tyto virtuální servery: Název serveru Typ Úloha serveru S-AntiSpam Virtuální Server pro filtraci SPAMu S-AD S-AD2008R2 Virtuální Virtuální AD server, ověřování uživatelů, DNS Primární AD Server, sekundární DHCP, DNS S-APEX Virtuální Aplikační server pro APEX S-Cert S-DB602 Virtuální Virtuální AD Server, Certifikační autorita, Primární DHCP, DNS Databázový server Winbase 602, IIS, FTP Statutární město Karviná Informační koncepce Magistrátu města Karviné na období Verze 1.0 Strana 5 / 17

53 S-DBOracle Virtuální Databázový server Oracle 10g S-Epo S-Exchange Virtuální Virtuální S-Files Virtuální Souborový sever Server pro centrální správu McAfee Epo Poštovní server MS Exchange 2003,IIS, OWA S-Firebird Virtuální Databázový server Firebird 2.0 S-Form Virtuální Formulářový server, IIS S-Gis Virtuální Mapový server, IIS S-ITIM Virtuální itim S-Micos Virtuální Server pro audit a inventarizaci S-Portal Virtuální Databázový server Oracle 10g, Oracle aplication server, Internet a Intranet (IIS) S-Print Virtuální Tiskový server pro Win XP klienty S-Print-n Virtuální Tiskový server pro Win 7 klienty S-Services Virtuální Aplikační server, IIS S-Upddate Virtuální Server pro distribuci update v síti S-Viewces1 Virtuální Security server pro připojení k virtuálním PC z internetu S-Vita Virtuální Aplikační server pro aplikace Vita S-WSUS S- VIEWCONNSRW1 S- VIEWCONNSRW2 Virtuální Virtuální Virtuální Update produktu MS na koncových stanicích Connection server pro Vmware View Connection server pro Vmware View S-VMVCV Virtuální Vcentr pro Vmware View S-VMVC Virtuální Vcentr pro VMware (servery) GAMA-CN Virtuální Server pro správu Wifi-Host VMware Recovery Data Virtuální Server pro zálohování VMware Servery 8-13 jsou určeny pro provoz všech virtuálních desktopů. Operační systémy na serverech jsou Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, nebo Linuxové distribuce pro speciální servery. Přesná konfigurace a úlohy jednotlivých serverů je popsána v následující tabulce. Stand-alone servery Popis uspořádání Stand-alone servery jsou umístěny v Racku v serverovně. Jejich konfigurace je: S-Backup S-Firewall IBM x345, 2 x CPU Xeon 3,06GHz, 2 x 320 GB SCSI disk 10tis. rpm. (mirroring), 1,5GB RAM IBM x345, 2 x CPU Xeon 3,06GHz, 2 x 36,4 GB SCSI disk 15tis. rpm. (mirroring), 4GB RAM Zálohovací server s instalovaným IBM Tivoli Storage Manager Firewall server s nainstalovaným Kerio Winroute Firewallem, server není členem Windows domény Statutární město Karviná Informační koncepce Magistrátu města Karviné na období Verze 1.0 Strana 6 / 17

54 Koncepce Blade Center Infrastruktura bude provozována tak, aby byla zajištěna udržitelnost projektu Technologické centrum Karviná I-III, ze kterého byla čerpána dotace na pořízení některých částí serverové infrastruktury. Další rozšiřování infrastruktury bude realizováno tak, aby byla maximálně využita kapacita současného sytému, tzn. výměnou fyzických serverů za výkonnější, rozšířením nebo výměnou RAM modulů apod. Z důvodu zajištění vysoké dostupnosti kritických systémů by mělo být pořízeno další Blade Chasis s tím, že fyzické servery budou rozděleny do obou. Virtuální servery budou zřizovány dle aktuálních potřeb provozu informačních systémů. Operační systémy Windows 2003 Server budou postupně nahrazovány systémem Windows 2008 Server, zpravidla při reinstalaci serveru, pokud to umožní provozované informační systémy. Cílem je úplné sjednocení platformy. Stand-alone servery Servery jsou již zastaralé a nevyhovují potřebám vysoké dostupnosti. Server pro zálohování dat nedostačuje svou kapacitou ani výkonem. Kritický je server S-firewall, který je jediným místem spojujícím síť MMK s veřejnou sítí. V případě jeho výpadku budou všechny služby poskytované MMK směrem do internetu nedostupné, stejně tak budou pro uživatele nedostupné služby, které využívají z veřejné sítě. V roce 2012 je plánována výměna serveru pro zálohování. Nejpozději v roce 2013 je potřeba nahradit server S-firewall jinou technologii, která umožňuje bezvýpadkový provoz zajišťující vysokou dostupnost. 4.2 Pracovní stanice Charakteristika a popis stávajícího stavu Jsou provozovány tři typy pracovních stanic: - PC s OS Windows XP nebo Windows 7 - Notebooky s OS Windows XP nebo Windows 7 - Terminály s OS Windows XP Embedded a virtualizovaným klientským OS Windows 7 Provoz PC je postupně omezován ve prospěch terminálů nebo notebooků. Koncepce Přednostně vybavovat pracoviště terminály. PC budou umisťována pouze na specializovaná pracoviště, kde nelze z technických důvodů používat terminál. Notebooky budou plnit funkci mobilního doplňkového zařízení a bude na nich instalován klient virtuálního prostředí desktopů. Předpokládaná životnost terminálů je 6 let (tj. do 2018), tzn., že překračuje platnost této informační koncepce. Předpokládaná životnost PC a notebooků je 4 roky od jejich pořízení. Pravidelný cyklus obměny koncových zařízení se nestanovuje, zařízení budou nahrazována na základě aktuální potřeby, nejdříve však po uplynutí stanovené doby životnosti. Statutární město Karviná Informační koncepce Magistrátu města Karviné na období Verze 1.0 Strana 7 / 17

55 4.3 Tisková zařízení Charakteristika a popis stávajícího stavu Tisk je zajišťován prostřednictvím těchto zařízení: Lokální tiskárny (jednoúčelové) Lokální tiskárny (multifunkční) Síťové tiskárny (jednoúčelové) Síťové tiskárny/kopírky (multifunkční) Kopírky (jednoúčelové) Jednotná správa a řízení tisku není zavedena. Uživatelé mají zpravidla přístupnou jednu nebo více tiskáren, na kterých mohou tisknout bez omezení. Koncepce V zájmu snižování provozních nákladů bude proveden audit tiskových služeb na MMK (do konce roku 2012) a bude navrhnuta jejich optimalizace. Pořizování tiskových zařízení nebo jejich obměna bude prováděna ve prospěch síťových zařízení (pokud to dovolí provozní podmínky u cílových uživatelů). K zajištění kontroly využívání tiskových zařízení bude využito vhodných nástrojů typu MyQ, SaveQ apod. Cílem je adresné vyúčtování nákladů na tiskové služby jednotlivým uživatelům/útvarům. 4.4 Datová úložiště Charakteristika a popis stávajícího stavu Datová úložiště jsou umístěna v budově B, místnost 114 (serverovna). Momentálně jsou používána diskové pole IBM Fast T600 s kapacitou cca 3 TB,IBM DS 4700 s kapacitou 23 TB pro primární serverovou virtualizaci a IBM DS3524 s kapacitou 13 TB pro uložení dat virtuálních desktopů. Koncepce Kapacita datových úložišť je s výhledem do r dostačující. V této oblasti se proto neplánují žádné změny. Statutární město Karviná Informační koncepce Magistrátu města Karviné na období Verze 1.0 Strana 8 / 17

56 5 Oblast komunikací 5.1 Datová síť Charakteristika a popis stávajícího stavu Všechny budovy magistrátu jsou propojeny datovou sítí. Páteřní síť je tvořena aktivními prvky, které umožňují připojení rychlostí 1 Gb/s po optickém vlákně nebo metalickém vedení. Do těchto aktivních prvků jsou připojeny všechny servery a taky jednotlivé budovy MMK. Aktivní prvky jsou mezi sebou propojeny pomocí speciálních stohovacích modulů nebo optickým vláknem o rychlosti 1 Gb/s. Koncoví uživatelé jsou připojeni k síti rychlostí 100 Mb/s a jsou použité aktivní prvky s technologií PowerOnEthernet, která umožní napájet koncová zařízení proudem a to s ohledem na možnost rozvoje technologií IP telefonie a bezdrátového připojení (Wi-Fi). Schéma zapojení jednotlivých budov ukazuje následující obrázek. Legenda: A Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát B Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát C Zakladatelská 974, Karviná-Nové Město D Mírová 1429, Karviná-Nové Město E Prameny 599, Karviná-Ráj F1 Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát F2 Karola Śliwky xxx, Karviná-Fryštát G Náměstí T. G. Masaryka 1, Karviná-Fryštát H Poštovní 615, Karviná-Fryštát Koncepce Na rok 2013 je plánována zásadní změna v topologii datové sítě MMK. Do topologie bude zahrnuta nová budova tzv. Komerční banka pracovní označení budova KB. Připojení této budovy bude nutné vybudovat včetně vnitřních rozvodů. Realizace připojení této budovy bude součástí projektu Statutární město Karviná Informační koncepce Magistrátu města Karviné na období Verze 1.0 Strana 9 / 17

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 82. schůze Rady města Karviné konané dne 11.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3743 Schválení

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

Usnesení. 1178 Schválení ověřovatelů zápisu 27. schůze RM Karviné konané dne 13.12.2011

Usnesení. 1178 Schválení ověřovatelů zápisu 27. schůze RM Karviné konané dne 13.12.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 27. schůze Rady města Karviné konané dne 13.12.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1178 Schválení

Více

Usnesení. 3789 Schválení ověřovatelů zápisu 83. schůze RM Karviné konané dne 25.06.2014

Usnesení. 3789 Schválení ověřovatelů zápisu 83. schůze RM Karviné konané dne 25.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 83. schůze Rady města Karviné konané dne 25.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3789 Schválení

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3296 Schválení

Více

Usnesení z 58. schůze Rady města Karviné konané dne 19.05.2009

Usnesení z 58. schůze Rady města Karviné konané dne 19.05.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ č. j.: MMK/069071/2009 viz program viz zápis Usnesení z 58. schůze Rady města Karviné konané dne 19.05.2009 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 3150 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 58.

Více

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 88. schůze Rady města Karviné konané dne 08.10.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4073 Schválení

Více

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 14. schůze Rady města Karviné konané dne 27.05.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 575 Schválení

Více

Usnesení. 2078 Schválení ověřovatelů zápisu 47. schůze RM Karviné konané dne 13.11.2012

Usnesení. 2078 Schválení ověřovatelů zápisu 47. schůze RM Karviné konané dne 13.11.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 47. schůze Rady města Karviné konané dne 13.11.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2078 Schválení

Více

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 19.11.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 20 Schválení

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

Usnesení. 2976 Schválení ověřovatelů zápisu 64. schůze RM Karviné konané dne 04.09.2013

Usnesení. 2976 Schválení ověřovatelů zápisu 64. schůze RM Karviné konané dne 04.09.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 64. schůze Rady města Karviné konané dne 04.09.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2976 Schválení

Více

Usnesení. 3233 Schválení ověřovatelů zápisu 70. schůze RM Karviné konané dne 04.12.2013

Usnesení. 3233 Schválení ověřovatelů zápisu 70. schůze RM Karviné konané dne 04.12.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 70. schůze Rady města Karviné konané dne 04.12.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3233 Schválení

Více

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

Usnesení 66. schůze Rady města Karviné konané dne 27.10.2009

Usnesení 66. schůze Rady města Karviné konané dne 27.10.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 66. schůze Rady města Karviné konané dne 27.10.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3759 Schválení

Více

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 31. schůze Rady města Karviné konané dne 21.02.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1365 Schválení

Více

U S N E S E N Í. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. 3. 2008

U S N E S E N Í. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. 3. 2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č. j.:mmk/040553/2008 U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. 3. 2008 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů

Více

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2011 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

32. Zřízení věcného práva umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční

32. Zřízení věcného práva umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční POZVÁNKA na 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 14.3. 2013 od 16:00 hod. v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Č. 520/2013 Majetkoprávní operace MO Vratislavice n. N. majetkoprávní operace pod bodem: I. Věcné břemeno zřízení věcného břemene

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování DESET KROKŮ PROCESEM KOMUNITNÍHO PLANOVÁNÍ krok č.10 Přílohy k metodice č.10 Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování PROGRAMOVÝ TÝM PROJEKTU EQUAL 0076 Centrum

Více

Příloha č. 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI VEDENÍ MĚSTA V období od zasedání zastupitelstva 21.6. proběhly následující akce: Rekonstrukce školní jídelny. Rekonstrukce školy. Vytvoření bezbarierové podatelny v budově

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více