Přehled nástrojů CABE (modelování podniku) na tuzemském trhu Srovnání nástrojů pomocí modelování vybraného procesu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled nástrojů CABE (modelování podniku) na tuzemském trhu Srovnání nástrojů pomocí modelování vybraného procesu"

Transkript

1 4IT450 Přehled nástrojů CABE (modelování podniku) na tuzemském trhu Srovnání nástrojů pomocí modelování vybraného procesu Jaroslav Veselý Martin Musil Zuzana Bauerová Michal Vlček Léto 2009/2010

2 Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Definice... 4 Enterprise architecture... 5 Definice... 6 Popis... 6 Byznys pohled... 6 Aplikační pohled... 6 Informační pohled... 6 Technologický pohled... 6 Architektonické rámce... 7 Zachman... 7 TOGAF... 7 FEAF... 8 Funkcionalita... 8 Modelování cílů a strategie podniku... 8 Procesní modelování... 8 Modelování organizační struktury... 9 Modelování topologie podniku... 9 Modelování okolí podniku... 9 Modelování technologické oblasti, aplikací a systémů... 9 Cíle... 9 Historie Charakteristika globálního a detailního modelu Globální model Detailní model Požadavky pro hodnocení nástrojů Výběr kritérií... 11

3 Přehled CABE nástrojů Český trh Seznam zkoumaných nástrojů: SaaS nástroje Gliffy Questetra BPM Suite SaaS Edition Signavio Process Editor - Software as a Service ekuar BPMN Onli Modeler Freeware nástroje BizAgi BPM Process Modeler Oryx Editor ARIS Express Komerční desktopové aplikace Oracle BPA suite Oracle BPM suite Power Desigr QPR ProcessGuide Xpress igrafx Process Tibco Busiss Studio Enterprise Architect Adonis Srovnávací tabulka Závěr Použitá literatura... 60

4 Úvod Tato práce se zabývá pojmem CABE (Computer Aided Busiss Engiering) a jejím záměrem je poskytnout ucelený přehled nástrojů CABE na tuzemském trhu. Práce vychází z přehledů stávajících a již v minulosti zpracovaných. Tato práce si klade za cíl ukázat na jednom konkrétním příkladu možnosti, výhody a omezení jednotlivých nástrojů. Vzhledem k tomu, že termín CABE zatím zřejmě ní odbornou veřejností běžně užíván, věnuje se práce v úvodu také samotné jeho definici a popsání oblastí, s kterými souvisí. I čtenáři zcela znalí tohoto pojmu se s ním tedy mohou ve stručnosti seznámit. Definici CABE jsme uvedli také proto, že ji považujeme za důležitou i v obecné rovině, protože se tato tématická oblast ustále vyvíjí, a je proto třeba znovu a znovu aktualizovat její popis. Jádrem práce je pak samotný přehled nástrojů rozdělený do tří kategorií: klasické (a obvykle robustní) komerční nástroje zahrnující hlavní hráče na současném českém trhu CABE, dále FOSS (Free a Open Source Software) nástroje a kočně také kategorie SaaS (Software as a Service). Největším přínosem této práce je pak zpracovaný jeden konkrétní příklad ve všech nástrojích a přináší tak vysokou vypovídající hodnotu, jak lze v jednotlivých nástrojích modelovat. Za zmínku také stojí přehledná tabulka srovnávacích kritérií, která nabízí všechny nástroje najednou a jednoduché porovnání pro čtenáře. Na závěr pak práce přináší krátké shrnutí některých výraznějších trendů, závěrů a poznatků získaných během průzkumu trhu v jednotlivých kategoriích a případným testováním volně dostupných nástrojů. Definice Termín CABE je zkratkou Computer Aided Busiss Engiering. Což v překladu vyjadřuje Počítačem podporované modelování podniku a obchodu. Tento termín však ve světě v podstatě existuje. Žádný z výrobců ani distributorů dále popisovaných nástrojů tímto pojmem své produkty nazývá a označuje. Pro hledání významu je proto jvhodnější použít analogii k pojmu CASE (Computer Aided System Engiering) (1) zabývající se modelováním systémů, obzvláště počítačových. Pojem CASE je na rozdíl od CABE celosvětově rozšířený, a ní tudíž problém z něho podobný význam odvodit. Zároveň se dá říci, že pojem CABE je specifickou podmnožinou nástrojů CASE. Oblast modelování obchodu však zajisté existuje a bylo tedy nutné k ní najít odpovídající zažité termíny. Na základě minulých prací jsou možnosti interpretace termínu CABE následující (některé termíny jsou přidány): Busiss process modeling tools Enterprise modeling tools Busiss process management tools

5 Busiss/Enterprise planning tools Busiss modeling Software Enterprise architecture (management) tools EA(M) Oproti minulým pracím jsme se snažili najít nějaké další alternativní termíny. Uvedený seznam jsme rozšířili o Busiss/Enterprise planning tools, EAM - Enterprise architecture management a Busiss modeling software. Uvedené pojmy jsou již poměrně ustálené. Mezi sebou si jsou velice podobné a dá se říct, že poslední z nich (Enterprise architecture tools) je zastřešuje a obsahuje všechny dohromady. To, jakým termím je daný modelovací nástroj pojmenován, nakoc závisí pouze na výrobci. Každý výrobce a distributor nazývá tuto skupinu nástrojů jinak. Snahou těchto nástrojů je poskytovat kompletní informace o stávající a budoucí struktuře daného podniku. Jedná se zejména o zachycení procesů podniku, informačního systému, organizační struktury a vnějšího okolí. Celý tento proces však musí respektovat strategie a cíle podniku. Záměrem může být radikální změna jako reengeering, optimalizace chodu podniku či jen uspořádání prvků podniku v logické a přehledné struktuře. Vždy se jedná o princip plánu pro jednoduchou, systematickou a kompletní definici současného a cílového stavu podniku či jeho části. Do tohoto procesu se také začleňuje samotný plán přeměny mezi oběma stavy. Celý tento postup včetně svých výstupů pomáhá jak v rozvoji samotného podniku a informačních systémů, tak i v celém řízení podniku. Tato problematika je více představena v kapitole věnující se Enterprise architecture. Enterprise architecture Enterprise architecture (Podniková architektura) je v dšní době již poměrně známým pojmem. Jak je uvedeno výše, tato disciplína se věnuje modelování a plánování rozvoje informačních technologií a to především ve větších organizacích a firmách. Rozsáhlé vysoce automatizované organizace, které využívají velké množství na sebe vzájemně navázaných systémů a řeší složité komplexní požadavky, jsou jtypičtějšími uživateli. Proč se podniková architektura zavádí? Tato otázka souvisí právě s rozsahem a složitostí podniku. Podniková architektura nabývá významu tam, kde je problém udržet celkový koncept fungování podniku v hlavě. (2) Nemůžeme opominout, že celá oblast se týká architektury informačního systému. Samotný pojem "architektura" navádí k pocitu, že se jedná o něco technologického. Podniková architektura sice považuje architekturu IS za důležitý stavební prvek, ale opomíjí se již zmiňovaný vztah k podniku - byznysu. Architektura IS však existuje sama o sobě. Měla by být vnímána v poněkud širší souvislosti. Váže na sebe další části podniku a to zejména strategii a cíle firmy. Podstata a popis firmy teprve definují, jaký informační systém a jakým způsobem by měl být implementován. Podniková architektura by měla nabízet kompletní popis všech důležitých součástí podniku jako systému a vztahů mezi nimi. Pohled na informatický problém skrz podnik je základním principem k vysvětlení podnikové architektury. Vzájemné provázání obchodního a technologického pohledu umožňuje řízení podnikové

6 informatiky z hlediska potřeb a cílů podniku a nikoliv z pohledu cílů a potřeb informatického útvaru. (3) (4) Definice Pro termín "podniková architektura" existuje žádná pevně daná definiční norma jako pro jiné termíny, a tak je následná definice převzata z institutu pro rozvoj podnikové architektury (Institute for Enterprise Architecture Developments) (5): "Kompletní vyjádření podniku; hlavní plán, který vystupuje jako plán spolupráce mezi aspekty obchodního plánování, mezi které patří cíle, vize, strategie a řídící principy; aspekty obchodních operací jako obchodní termíny, organizační struktury, procesy a data; aspekty automatizace jako informační systém a databáze; technologická infrastruktura podniku jako počítače, operační systémy a sítě." Popis Nejdůležitější spojení podnikové architektury a CABE nástrojů je popis podnikové architektury. Jedná se o statické zachycení podniku včetně jeho součástí. Toto zachycení je tvořeno pro současný stav a zároveň pro stav budoucí (cílový). Popis podnikové architektury obsahuje také plán přeměny mezi zmíněnými stavy, který je taktéž velice důležitý. Na podnikovou architekturu nazíráme z několika pohledů. Samotné pohledy se v různých metodikách mírně liší, obecně je však lze vyjádřit následujícím čtyřmi (samotné pohledy jsou také někdy nazývané architekturami byznys architektura, aplikační architektura atd.): Byznys pohled Zabývá se tím, jakým postupem bude vykonáváno podnikem definované poslání. Zaměřuje se na podnikové procesy, služby, workflow, spolupráci apod. Aplikační pohled Tento pohled se zaměřuje na aplikace, aplikační systémy, služby, rozvržení provozních aplikací apod. Na tyto prvky nahlíží ze dvou hledisek: na ty, které podnik v současné době vlastní a používá, a na prvky, které by do budoucna používat chtěl. Z hlediska poslání tento pohled podporuje byznys pohled, který je mu nadřazený. Informační pohled Zaměřuje se hlavně na data, objekty, výměnné formáty a zabezpečení dat. Snaží se znázornit rozvržení informačních prostředků takovým způsobem, aby podpořily byznys pohled, který je mu nadřazený. Technologický pohled Pohled na jnižší úrovni. Jsou mu nadřazeny všechny výše popsané pohledy. Zabývá se rozvržením technologické infrastruktury, která je nutná pro uspokojení nadřazených pohledů. Zaměřuje se na prvky jako hardware, servery, operační systémy, sítě apod.

7 Architektonické rámce Proces tvorby podnikové architektury je velice složitý a komplexní proces, a proto se s ním spojuje role architektonických rámců. Tyto rámce celý proces zjednodušují a urychlují. Architektonické rámce popisují postupy a metody pro návrh podnikové architektury se zaměřením na jednotlivé stavební bloky a řeší, jak tyto bloky vhodně propojit a integrovat. Nabízejí dvě základní úlohy: poskytovat metodu tvorby architektur a určovat strukturu pro architektonické produkty. Architektonickým produktem je zde myšleno cokoliv, co je výstupem tvorby architektury. Může se jednat o dokument, model, plán, analýzu apod. Tvorba podnikové architektury vzhledem k její složitosti a komplexnosti je bez řádné podpory architektonického rámce téměř možná. Dle (6), (7). Zachman Architektonický rámec navržený americkým informatikem Johm Zachmam. Jedná se o vůbec první rámec v této oblasti, první verze byla uvedena již v roce Jeho uvedení bylo velikou inspirací pro ostatní nově vznikající rámce. Na jeho principech dods některé rámce staví a vycházejí z něho. Nejedná se o rámec v pravém slova smyslu. Pod architektonickým rámcem si představíme popis procesu. Zachman však popisuje pouze statický pohled na podnikovou architekturu. Jeho struktura se dá nazvat pouze taxonomií pro popis architektonických artefaktů v podniku. Nabízí vysoce strukturovaný pohled na podnik a jeho definici. Nabízí jednoduchou a logickou strukturu pro organizaci a klasifikaci celého podniku. Klade důraz na celistvý pohled, tvorbu takových vztahů, aby se na podnik hledělo jako na komplexní strukturu. (8) Základním prvkem je dvoudimenzionální matice, která vysvětluje celý náhled na systém - podnik. Matice obsahuje šest řádků a šest sloupců. Řádky vyjadřují pohledy na věcné oblasti obsažené v dimenzi druhé. Pohledy na sebe vzájemně navazují. Nejvyšší stupeň ukazuje pouze abstraktní rovinu, která přechází na jnižší plně detailní úroveň. Mezi pohledy patří: plánovač, vlastník, návrhář, stavitel, dodavatel a systém. Mezi věcné oblasti patří: data, funkce, síť, lidé, čas a motivace. (8) TOGAF Architektonický rámec, který je vyvíjen skupinou Open Group. Jeho první verze byla představena v roce TOGAF nabízí kompletní přístup k návrhu, plánování, implementaci a řízení podnikové architektury. Důraz klade zejména na samotný proces tvorby podnikové architektury na rozdíl od výše popisovaného rámce Zachman. Skládá se z několika částí. Jeho jádrem je část ADM (Architecture development method), kterou dělí do následujících devíti kroků: předběžná fáze, architektonická vize, byznys architektura, architektury informačního systému, technologická architektura, příležitosti a řešení, plánování migrace, řízení implementace, management řízení změn. Kromě první fáze se ostatní cyklicky opakují, což poukazuje na to, že tvorba podnikové architektury je kontinuální proces. (9)

8 FEAF Rámec vytvořený pro modelování podnikové architektury federálních úřadů USA. Poprvé představený byl v roce Tvoří a vyvíjí ho americký Úřad správy a rozpočtu (US Office of Management and Budget). FEAF zakládá na obecných principech a poskytuje standardy pro vývoj a dokumentaci popisu částí federální vlády. Snaží se zjednodušit analýzu a identifikaci duplicitních investic, mezer a příležitostí pro spolupráci. Staví na kvalitním sdílení informací, technologií, zdrojů a podnikových procesů a na redukci nákladů skrz vládní instituce. Skládá se z osmi částí: podněty pro architekturu, strategické cíle, výchozí stav architektury, cílový stav architektury, procesy přechodu, oblasti architektury, modely architektury, standardy. Podobně jak je architektonický rámec důležitý pro tvorbu podnikové architektury, tak je důležitá podpora nějakého specializovaného CABE nástroje. CABE nástroje proces tvorby značně ulehčují. Na tento druh nástrojů jsou kladeny různorodé požadavky. Jedná se zejména o kvalitní správu architektonických produktů, podpora tvorby dokumentace, vizuální modelování, řízení změn a konfigurace, řízení projektů, distribuce informací apod. Existují nástroje obecné, které podporují standardizované funkcionality bo i nástroje podporující konkrétní architektonického rámce. (10) Funkcionalita Z výše uvedené definice vyplývá, že terminologie této oblasti ní ustálená a jednotná. To, že každý výrobce či distributor nazývá tuto skupinu nástrojů jiným způsobem, přispívá i k jednoznačnosti v oblasti funkcionalit. Nemůžeme tudíž vycházet z nabídky jednotlivých nástrojů (v takovém případě by znovu, jako při definici pojmu CABE, došlo ke vzniku velikého množství funkcionalit různého názvu), ale opačně z jednotlivých věcných oblastí podnikového modelování. Funkcionality nástrojů CABE lze tedy shrnou jedním slovem modelování. CABE nástroje by měly podporovat a usnadňovat zejména následující oblasti modelování. Modelování cílů a strategie podniku Cíle organizace jsou zásadním prvkem při rozhodování, jakým směrem se bude podnik ubírat. Jsou odvozeny od strategie firmy, a měly by tedy ustále podnikovou strategii podporovat. Tyto cíle jsou úzce provázány na podnikové procesy, které se snaží definované cíle naplňovat. Samotné cíle a jejich vazby je potřeba nějakým způsobem zaznamenávat a dokumentovat v optimální a srozumitelné formě. Definice cílů s jejich vztahy na procesy včetně metrik měření jsou základním předpokladem pro měření a optimalizace procesu. Procesní modelování Modely vznikající v procesním modelování popisují jednotlivé firemní procesy a jejich vazby. Jsou klíčovým podkladem pro hodnocení naplňování podnikových cílů a vlastní procesní optimalizace. Procesní modelování obsahuje detailní analýzu a

9 modelování podnikových procesů. Klíčovým prvkem je výběr vhodné metodiky a notace. Ne všechny nástroje mohou obsahovat nabídku všech metodik a notací. Od tohoto výběru se odvíjí nabídka možností popisu hierarchie procesu, vazeb na organizační strukturu, definice cílů a metrik procesu. Modelování organizační struktury Každý podnikový proces musí mít svého vlastníka a odpovědnou osobu. Procesy vykonávají zaměstnanci, kteří mají v podniku v rámci organizační struktury podniku své místo. Modely organizační struktury jsou důležitým předpokladem pro propojení zaměstnanců s jednotlivými procesy a definici odpovědností. Základním předpokladem tohoto propojení je udržování jeho konzistentnosti. Modelování topologie podniku Modely topologie podniku zachycují jednotlivé prvky organizace z hlediska jejich geografické struktury a definují vzájemné vazby mezi těmito prvky a prvky okolí podniku. Modelování okolí podniku Modelování okolí podniku se zabývá takovými prvky, které na podnik výrazně působí, ale sám je má pod svojí kontrolou, a tudíž je může plně ovlivňovat. Jedná se o snahu tyto externí prvky okolí podniku zachytit a popsat. Tyto prvky jsou často provázány zejména s organizační strukturou podniku a firemními procesy. Modelování technologické oblasti, aplikací a systémů Tyto modely poskytují pohled na jednotlivé technologické prvky podniku technologickou infrastrukturu. Jedná se zejména o geografické umístění a umístění v rámci podniku včetně vzájemných vazeb všech prvků. Nyní víme, jaké funkcionality nám CABE nástroje nabízí. Tyto vlastnosti můžeme od CABE nástrojů zároveň požadovat. Uvedené možnosti použití poskytují cestu k mnoha cílům. Cíle Organizace Institute For Enterprise Architecture Developments učinila v roce 2005 průzkum mezi firmami využívajícími CABE nástroje. Výsledky tohoto průzkumu vydala pod názvem Trends in Enterprise Architecture 2005 (11). Výsledky jejich práce nám sdělují, že firmy používající CABE nástroje získávají konkurenční výhodu v mnoha následujících oblastech. Řízení komplexity Komplexní pohled na podnik a jeho IT infrastrukturu Podpora vývoje informačních systému Řízení IT portfolia Podpora prioritizace podnikového a IT rozpočtu firmy Podklady pro řízení změn v podniku

10 Využití při akvizicích a slučování podniku Podpora in/outsourcingu Podpora rozhodování Historie Historie termínu CABE je těžko dohledatelná, boť samotný termín vznikl až nějakou dobu po tom, co se začal používat obsah, který se pod ním skrývá. Můžeme však představit historii pojmu CASE, který, jak jsme uvedli výše v definici, pojem CABE zastřešuje. Dá se tedy říci, že počáteční historie je s pojmem CASE totožná. Až později se od něho historie CABE oddělila. Pojem CASE se poprvé použil v roce 1982 ve spojení s firmou Nastec Corporation of Southfield. Tato firma vytvořila textový a grafický editor GraphiText. Tento editor byl první aplikací vůbec dovolující tvořit hypertextové odkazy textových řetězců v dokumentu. Jednalo se v podstatě o předchůdce dšního systému hypertextového propojení. DesignAid, nástupce GraphiTextu, byl prvním prostředkem pro vývoj a tvorbu softwaru a databází. Důležitou osobou v této historii byl Albert F. Case, Jr., viceprezident pro produktový management a consulting, a Vaughn Frick, ředitel produktového managementu. Pod vedením těchto osob se DesignAid stal významným nástrojem pro podporu širokého souboru metodik strukturované analýzy a designu aplikací. Mezi další význačné nástroje na trhu se následně dostal Excelator, který byl vyvinut na Cambridgeské univerzitě. Excelator byl rozdílný v tom, že běžel na platformě IMB PC/AT. Firma IBM byla už v té době silnou organizací, a tak měla problém přesvědčit, aby lidé Excelator používali i přes to, že stroje pracující na IBM technologii pracovaly se síťovými službami či centralizovanou databází. V 90. letech 20. století dosáhly CASE nástroje svého vrcholu, když společnost IBM na trh uvedla produkt AD/Cycle. Jednalo se o balík softwarových produktů vytvořených pro strukturovanou analýzu a návrh informačních systémů pro mainframy IBM. Následně se na trhu objevilo několik dalších konkurenčních produktů: IEW (Information Engiering Workbench) od KnowledgeWare, IEF (Information Engiering Facility) od Texas Instruments a DesignAid od Nastec Corporation. S ústupem mainframů přestal být kladen důraz na vývoj těchto systémů a začaly se prosazovat CASE produkty menších a méně známých firem. Tento stav je platný i v současnosti. Existuje veliké množství menších firem nabízejících své CASE nástroje. Charakteristika globálního a detailního modelu V rámci této práce porovnáváme možnosti jednotlivých nástrojů při tvorbě globálního a detailního modelu. Globální i detailní model je vytvářen na základě konkrétního procesu Pomoc s realizací podnikatelského záměru.

11 Globální model Globální model zobrazuje veškeré okolnosti týkající se klíčového a podpůrných procesů. Tento model je vytvořen v notaci Eriksson-Penker, kde jsou znázorněny procesy a vazby mezi nimi. Pro naši práci jsme použili globální model k realizaci podnikového záměru. Klíčovým procesem tohoto modelu je Pomoc s realizací podnikového záměru, který je zpracován v detailním modelu. Detailní model Detailní model znázorňuje průběh procesu včetně vstupních a výstupních dat, událostí, stavů, jednotlivých činností, aktérů, poznámek. Oproti globálnímu modelu, kde jsou zobrazeny hlavní procesy, je proces v detailním modelu popsán velmi podrobně. V rámci detailního modelu procesu je používána notace bpmn (24). Požadavky pro hodnocení nástrojů Požadavky, které jsou aplikovány na globální a detailní procesní model u jednotlivých nástrojů jsou následující: - Možnost vytvoření globálního modelu - Podpora aktérů (formou plaveckých drah) - Přiřazení vstupních a výstupních dat - Záznam stavu procesu - Možnost úpravy tvaru vztahů mezi objekty - Přizpůsobení velikosti objektů - Rychlá volba navazujícího objektu (po kliknutí na objekt) - Přidávání popisku k objektům - A další vlastnosti Výběr kritérií Vzhledem k většímu počtu hodnocených nástrojů a přehledovému charakteru práce jsou sledována jen ta jdůležitější kritéria, která mají objektivní charakter. U každého nástroje budou zaprvé sledovány jeho základní informace, které obsahují tato kritéria: Název Výrobce Licencování a cena Aktuální verze Datum vydání WWW adresa Distributor pro ČR

12 Po přehledu jednotlivých nástrojů následuje srovnávací tabulka, která má sledovat hlavní charakteristiky jednotlivých nástrojů. Tato tabulka obsahuje následující kritéria (kromě posledního jsou všechny ve formátu ano/): Podpora procesního modelování Podpora modelování organizační struktury Podpora modelování okolí podniku Podpora modelování cílů podniku Podpora dokumentace (tj. integrovaného systému pro vytváření dokumentace) Podpora českého jazyka (tj. lokalizace aplikace do češtiny) Podpora funkčních modelů Podpora datových modelů Podpora UML diagramů Podpora dalších modelů Přehled CABE nástrojů Český trh Za nástroje dostupné na českém trhu se považují takové nástroje, které mají v rámci České republiky svého dodavatele, který je schopen zákazníkovi zajistit jak samotné dodání, tak případnou podporu, bo školení.

13 Obrázek 1 - Magic Quadrant for Busiss Process Analysis Tools [Zdroj: (33)] Mezi jednotlivými nástroji můžeme shledat několik odlišností, především zda pokrývají celou oblast modelování podniku, bo se vztahují k určité činnosti (např. modelování procesů). Ve většině případů se jedná o zavedené nástroje od renomovaných společností, tudíž je jejich funkcionalita na velmi dobré úrovni (IDS Scheer ARIS, IBM, ). Pokud se podíváme na průřez těchto funkcionalit, nabízí nástroje prostředí například pro: - modelování busiss procesů organizační struktury datové modelování modelování cílů

14 Podporovány jsou i standardy, kdy je samozřejmostí BPMN, TOGAF bo FEAF, podporující komplexní tvorbu podnikové architektury. Také je k dispozici možnost spolupráce nabízející verzování a podporu workflow, kdy lze využít jako úložiště některou z již zavedených podnikových databází (např. Oracle). Dalším charakteristickým znakem této robustní skupiny nástrojů je, že jsou příliš cenově dostupné a ceny se pohybují v řádech tisíců dolarů. Stávají se pak předurčenými zejména pro velké společnosti s velkým množstvím busiss procesů a složitou podnikovou strukturou. Pro menší společnosti, které by samy chtěly řídit svoji strukturu, jsou tyto nástroje ve většině případů dostupné. Některé ze společností rovněž nabízejí rozsáhlou dokumentaci i školení. U některých nástrojů s českou lokalizací je dokumentace v angličtině a to platí i pro některá školení a certifikaci (např. IDS Scheer). Porovnáme-li český trh se zahraničním, respektive světovým trhem, je v ČR zastoupena pouze část nástrojů a to zejména těch jzavedenějších společností. Nicméně vzhledem k rostoucím požadavkům a zároveň zvýšenému zájmu o Enterprise Architecture lze předpokládat, že v následujících letech dojde ještě k rozšíření českého trhu. Seznam zkoumaných nástrojů: SaaS nástroje Gliffy Questetra BPM Suite SaaS Edition Signavio Process Editor - Software as a Service ekuar BPMN Onli Modeler Freeware nástroje BizAgi BPM Process Modeler Oryx Editor Aris Express 2.1 Komerční desktopové aplikace Oracle BPA Suite Oracle BPM Suite Sybase PowerDesigr QPR ProcessGuide Xpress igrafx Process 2009 Tibco Busiss Studio Enterprise Architect Adonis

15 SaaS nástroje Gliffy Název Výrobce Cena Gliffy Gliffy, Inc. Basic verze zdarma, Premium verze od $5 pro 1 uživatele / měsíc Verze Gliffy Onli SWF9-C Datum vydání Demo 30-ti denní trial Premium verze, Basic verze zdarma Web Distributor pro ČR Není Gliffy je jednoduchý modelovací nástroj s podporou BPMN a částečně i UML. Umožňuje kolaborativní modelování a jednoduchou publikaci vytvořených modelů. Export lze provést do jpeg, png či svg formátu. Basic verze, která je zdarma, je limitována na 5 vytvořených modelů. K dispozici je API pro možnost integrace do jiných aplikací.

16 Obrázek 2 Proces pomoc s realizací PZ

17 Výhody: Podpora aktérů Možnost úpravy tvaru vztahů mezi objekty Přidávání popisku k objektům Přizpůsobení velikosti objektů Možnost přiřazení vstupních a výstupních dat Možnost záznamu stavu procesu Nevýhody: - Chybí možnost vytvoření globálního modelu Chybí možnost rychlé volby navazujícího objektu (po kliknutí na objekt) Questetra BPM Suite SaaS Edition Název Výrobce Cena Questetra BPM Suite SaaS Edition Questetra, Inc. Měsíční poplatky - $10 / 1 uživatel (minimálně 20 uživatelů za $200 měsíčně) Verze Datum vydání Demo Trial verze Web Distributor pro ČRní Questetra BMP Suite Saas Edition je japonský modelovací nástroj, k jehož provozu je potřeba pouze intertový prohlížeč a nainstalovaný Adobe Flash Player 10. Jeho hlavní výhodou vedle přívětivého uživatelského rozhraní je dobře propracované funkční a logické propojení se zdroji, daty a rozšiřujícími funkcemi. Uživatelé mohou sledovat úkoly vázané na nabízené procesy, mají možnost je přijmout a pracovat na nich.

18 Obrázek 3 - Prostředí aplikace Questetra BPM Suite [Zdroj: (31)] Z manažerského pohledu je výhodou monitorovací funkce a sledování výkonnosti. Kromě výše zmíněných funkcí nabízí SaaS Edition navíc integraci s Google Apps, která umožňuje přihlášení do aplikace pomocí Google účtu a sledování přiřazených úkolů pomocí Google Gadgets. Obrázek 4 Část procesu pomoc s realizací PZ

19 Výhody: Podpora aktérů Záznam stavu procesu Možnost úpravy tvaru vztahů mezi objekty Rychlá volba navazujícího objektu (po kliknutí na objekt) Přidávání popisku k objektům Nevýhody: - Chybí možnost vytvoření globálního modelu Chybí možnost přiřazení vstupních a výstupních dat Chybí možnost přizpůsobení velikosti objektů Signavio Process Editor - Software as a Service Název Výrobce Cena Signavio Process Editor - Software as a Service Signavio Team edition od 29,95 Euro / měsíc, Premium edition od 74,95 Euro / měsíc Verze Datum vydání Demo 30-ti denní trial verze Web Distributor pro ČRNení Jedná se o komerční pokračování nástroje Oryx Editor. Podporuje BPMN, EPC (možnost importu z Aris repository), organizační diagramy a value chain (pro modelování globálních procesů). Jednotlivé modely je možné mezi sebou provazovat. Tento nástroj podporuje revize, komentáře a notifikace. Velmi zajímavá je také možnost integrace se salseforce.com.

20 Obrázek 5 - Prostředí aplikace Signavio Process Editor [Zdroj: (14)] Obrázek 6 - Globální procesní model

21 Obrázek 7 Část procesu pomoc s realizací PZ Výhody: Podpora aktérů Vytvoření globálního modelu Záznam stavu procesu Přiřazení vstupních a výstupních dat Rychlá volba navazujícího objektu (po kliknutí na objekt) Přidávání popisku k objektům Nevýhody: - Chybí možnost úpravy tvaru vztahů mezi objekty

22 ekuar BPMN Onli Modeler Název Výrobce Cena ekuar BPMN Onli Modeler ekuar S.R.L. SaaS - $5 za uživatele / měsíc (1-50 uživatelů, při více uživatelích se cena za uživatele snižuje), Licence - od $900 (Basic) do $12500 (Corporate) Verze 3.0 Datum vydání 2009 Demo Trial verze Web Distributor pro ČRNení Tento nástroj, jak již jeho název napovídá, je stoprocentně zaměřen na procesní modelování v BPMN notaci. Nenabízí žádné další modely. Jeho jednoznačné zaměření z něj dělá velmi silný nástroj s celkem intuitivním ovládáním. Mezi jeho hlavní výhody patří možnost exportu dokumentace do formátu XML, možnost onli spolupráce pomocí chatu a simulace procesů. V simulaci lze každé instanci nastavovat zdroje (finanční, časové, atd.) a v průběhu procesu sledovat úzká hrdla. Vše se dynamicky zobrazuje v procesním diagramu a pomocí grafů.

23 Obrázek 8 Prostředí aplikace ekuar BPMN onli modeler [Zdroj: (16)] Obrázek 9 Proces pomoc s realizací PZ

24 Výhody: Podpora aktérů Možnost záznamu stavu procesu Rychlá volba navazujícího objektu (po kliknutí na objekt) Přidávání popisku k objektům Přizpůsobení velikosti objektů Možnost přiřazení vstupních a výstupních dat Nevýhody: - Chybí možnost vytvoření globálního modelu Chybí možnost úpravy tvaru vztahů mezi objekty Chybí možnost přizpůsobení velikosti objektů

25 Freeware nástroje BizAgi BPM Process Modeler Název BizAgi Process Modeler Výrobce BizAgi Cena Freeware Verze Datum vydání 3/10/10 Demo Web Distributor pro ČR KPMG, PricewaterhouseCoopers BizAgi Process Modeler nástroj pouze pro tvorbu BPMN modelů. Jedná se o freeware nástroj s jednoduchým ovládáním, který je co do organizace menu pojat jako produkty MS Office 2007.

26 Obrázek 10 Prostředí aplikace BizAgi Process Modeler [Zdroj: (29)] Obrázek 11 Proces pomoc s realizací PZ Výhody: Podpora aktérů Možnost záznamu stavu procesu Rychlá volba navazujícího objektu (po kliknutí na objekt) Přidávání popisku k objektům Přizpůsobení velikosti objektů Možnost přiřazení vstupních a výstupních dat Možnost úpravy tvaru vztahů mezi objekty Široké možnosti exportu modelu

27 Možnost validace procesu Nevýhody: - Chybí možnost vytvoření globálního modelu

28 Oryx Editor Název Oryx Editor Výrobce Hasso Plattr Institut - Univerzita Potrdam Cena Freeware Verze 1.12 Datum vydání Demo Demo onli na webu Web Distributor pro ČR ní Jedná se o univerzitní projekt. V základu jde o BPMN editor s možností kolaborace sdílení, komentáře, publikace. K dispozici jsou však i další notace (např. EPC). Co se týče modelování samotných procesů, je produkt velmi propracovaný obsahuje nabízení prvků dle syntaxe, je možné krokování procesu, validace syntaxe a různé druhy transformací bo mapování do jiných modelů i rozličné druhy exportu. Obsahuje také rozsáhlý repositář modelů od ostatních uživatelů. Součástí projektu je i rozvíjející se BPMN komunitní portál, kde jsou k dispozici referenční modely, výklad základů modelování a tutoriály. Do budoucna je slibována také transformace do BPEL. Celý projekt je založen na otevřených standardech. Z univerzitního pohledu jde tedy o velmi zajímavý produkt (také je na několika desítkách z nich používán). Obrázek 12 Prostředí aplikace Oryx Editor [Zdroj: (32)]

29 Obrázek 13 Proces pomoc s realizací PZ

30 Výhody: Přiřazení vstupních a výstupních dat Záznam stavu procesu Možnost úpravy tvaru vztahů mezi objekty Přizpůsobení velikosti objektů Rychlá volba navazujícího objektu (po kliknutí na objekt) Přidávání popisku k objektům Nevýhody: - Chybí možnost vytvoření globálního modelu Chybí podpora aktérů ARIS Express 2.1 Název ARIS Express Výrobce IDS Scheer AG Cena Freeware Verze 2.1 Datum vydání Demo Web Distributor pro ČR ní ARIS Express je zdarma dostupný nástroj poskytující pouze ty jzákladnější modelovací funkce svých komerčních kolegů z rodiny ARIS. Kromě tradičních druhů modelů a souvisejících funkcí podporuje tzv. context sensitive modeling, tedy funkci, která dynamicky prostřednictvím kontextových gadgets nabízí uživateli možná pokračování modelu a ta stačí jen kliknutím vybírat a umísťovat. Dále nástroj nabízí například tzv. model fragments funkci, která umožňuje ohraničovat a znovupoužívat uživatelem definované části modelů, dále tzv. spreadsheet smart view umožňující definování procesů v tabulkové formě s následným automatickým vygerováním odpovídajících modelů, export do PDF či EMF, import z MS Visio, bo také relativně snadný převod již hotových modelů do prostředí ARIS Professional. Celkově jde o moderní nástroj s kvalitním uživatelským rozhraním, který na svou "lehkost" poskytuje bohaté možnosti jen v oblasti CABE.

31 Obrázek 14 Prostředí aplikace Aris Express [Zdroj: (18)] Obrázek 15 Globální procesní model

32 Obrázek 16 Proces pomoc s realizací PZ

33 Výhody: Možnost vytvoření globálního modelu Přiřazení vstupních a výstupních dat Záznam stavu procesu Možnost úpravy tvaru vztahů mezi objekty Přizpůsobení velikosti objektů Rychlá volba navazujícího objektu (po kliknutí na objekt) Přidávání popisku k objektům Nevýhody: - Chybí podpora aktérů

34 Komerční desktopové aplikace Oracle BPA suite Název Výrobce Oracle Busiss Process Analysis Suite Oracle; provozováno na platformě Aris (IDS Scheer AG) Zkušební verze 90 dní, $ časově omezená licence, Cena $ rok Verze 11g R1 Datum vydání Demo trial - 90 dní Web Distributor pro ČR Oracle Czech Nejen pro modelování byznys procesů nabízí společnost Oracle svým zákazníkům balíček aplikací nazvaný Oracle Busiss Process Analysis Suite (BPA). K dšnímu datu je k dispozici verze 11g R1. Oracle BPA je vyvíjen společností IDS Scheer a v podstatě se jedná o lehce modifikovanou platformu Aris. Vzhledem ke své robustnosti a ceně je řešení vhodné zejména pro větší společnosti spravující rozsáhlé portfolio procesů. Oracle BPA obsahuje několik nástrojů (22): Busiss Busiss Busiss Busiss Process Process Process Process Architect Repository Simulator Publisher Cílem spolupráce Oracle s IDS scheer je integrace obou produktů a zvýšit možnosti procesního modelování a realizace procesů v organizacích bez nutnosti jednat se dvěma různými dodavateli. Oracle BPA tak nabízí správu celého životního cyklu procesu, včetně jeho navržení, simulace, nasazení a následné optimalizace. Oracle BPA suite doplňuje ostatní aplikace jako je například Oracle SOA Suit a Oracle BPEL Manager. BPA Suit pak ní nástrojem určeným pouze pro softwarová řešení společnosti Oracle, ale i pro řešení třetích stran.

35 Samozřejmostí nástroje je pak propojení s úložištěm v Oracle Database a možnost sdílení a verzování modelů. Dále také nástroj podporuje tvorbu reportu v několika formátech. Velkou výhodou vycházející ze spolupráce s IDS Scheer je česká lokalizace nástroje, včetně všech českých menu. Nicméně nápověda zůstává v angličtině a rovněž ní přeložen komplexní manuál, který ovšem čítá 3669 stran a detailně tak popisuje veškeré aspekty práce s nástrojem. Obrázek 17 Prostředí aplikace Oracle BPA Suite [Zdroj: (22)]

36 Obrázek 18 Globální procesní model

37 Dokument dokazující věk Podnikatel požádal o pomoc s realizací PZ Dokument dokazující trestní bezúhonnost Evidování žadatele Výpis z trestních rejstříků Pomoc s dotací vyřízena čekání na potřebné dokumenty Kontrola podmík uchazeče Má žadatel zájem o přepracování? Informování o dostatcích Splnil žadatel obecné podmínky pro podnikání? Odeslané informace o dostatcích Proces ukončen - vyhovující žadatel Informování žadatele o dalších krocích Odeslané informace žadateli Nastal čas, kdy žadatel projevil zájem Čekání na potvrzení zájmu žadatele Ozval se žadatel v termínu? Proces ukončen - vyhovující žadatel Provedení osobní konzultace Požadována pomoc s komunikací s jinou institucí? Kontaktování poradenské činnosti při komunikaci s dalšími státními institucemi Kontaktování pomoci s tvorbou PZ Požadována pomoc s tvorbou PZ? Čekání na vyžízení pomoci s komunikací Pomoc s dotací vyřízena Pomoc s dotací vyřízena Čekání na vyřízení pomoci s tvorbou PZ Požadována pomoc s dotacemi? Kontaktování pomoc s dotacemi Kontaktování správní řízení Pomoc s dotací vyřízena Čekání na vyřízení pomoci s dotací Správní řízení dopadlo kladně? Proces ukončen - vyhovující žadatel Kontaktování založení živnosti Dokument o založení živnosti Ukončení procesu založením živnosti Obrázek 19 Proces pomoc s realizací PZ

38 Výhody: Možnost vytvoření globálního modelu Přiřazení vstupních a výstupních dat Záznam stavu procesu Možnost úpravy tvaru vztahů mezi objekty Přizpůsobení velikosti objektů Přidávání popisku k objektům Možnost přidávat jednotlivé symboly do seznamu používaných symbolů Lze přidávat další zobrazované atributy symbolů Nevýhody - Chybí podpora aktérů - Chybí rychlá volba navazujícího objektu (po kliknutí na objekt) Oracle BPM suite Název Výrobce Cena Verze Datum vydání Demo Web Distributor pro ČR Oracle BPM Suite (Oracle BPM Enterprise standalo) Oracle $2 300 na uživatele, $ na procesor trial Oracle Czech Oracle BPM Suite nabízí nástroje pro návrh, implementaci, realizace a řízení veškerých byznys procesů jak v rámci jednoho oddělení a celé společnosti, tak mezi podniky navzájem. Přináší tak větší efektivnost a přehlednost do správy a řízení procesů. Jak u společnosti dobrým zvykem, i BPM Suite vychází z jiného nástroje a je postaveno na Eclipse 3.3. a AquaLogic BPM 6.0. Stejně jako u Oracle BPA Suit se jedná o nástroje určené především pro velké společnosti s velkým množstvím procesů. Uživateli BPM Suite nabízí integraci s BPA suite a přináší především intuitivní modelování s vylepšenou podporou BPMN. Dále je také možné dědit mezi jednotlivými modely, což značně zvyšuje jejich znovupoužitelnost. Stěžejním nástrojem je pak Oracle BPM Studio, které umožňuje vytvářet a spravovat procesy

39 včetně jejich simulace podle jednotlivých rolí a oddělení v rámci podniku. Práce s BPM Studio je definována podle jedné ze zvolených rolí Byznys analytik, Byznys architekt a vývojář. Busiss studio dále například umožňuje vytváření proměnných, které lze použít jako KPI a při vývoji lze definovat byznys omezení a logiku. Další výhodou je možnost řízení kalendáře, dovolených bo aktuálně se podílejících pracovníků na proces, včetně jejich mzdy atd. Samozřejmostí je týmová spolupráce a sdílení modelů, včetně správy verzí. Obrázek 20 Prostředí aplikace Oracle BPM Suite [Zdroj: (23)]

40 Obrázek 21 Proces pomoc s realizací PZ

41 Výhody Podpora aktérů Přidávání popisku k objektům Nevýhody - Možnost vytvoření globálního modelu Přiřazení vstupních a výstupních dat Záznam stavu procesu Možnost úpravy tvaru vztahů mezi objekty Přizpůsobení velikosti objektů Rychlá volba navazujícího objektu (po kliknutí na objekt) - Nelze přidat novou startovací událost jinou ž čas či zpráva Pouze jedna koncová událost Power Desigr Název Výrobce Cena Verze Datum vydání Demo Power Desigr Sybase Uživatelská licence 15.2 trial - 15 dní Web sigr Distributor pro ČR Sybase Software s.r.o. Power Desigr je velmi známý a komplexní modelovací nástroj, který podporuje více modelů, jež jsou vzájemně propojeny. Kromě procesního modelu jsou to např. datové modely, modely podnikových cílů a také obsahuje všechny UML diagramy. V Power Desigru je také možné řízení požadavků, včetně přidělení odpovědných pracovníků. Dále umožňuje řízení konfigurací a další práci s repository, které je základem týmové práce. Uživatelé jistě uvítají i možnost automatického gerování dokumentů či přizpůsobivé uživatelské rozhraní. Také podpora standardů je velmi rozsáhlá. Jmenujme jen ty jznámější: BPMN, XML, ebxml, UML, RDBMS, RTF, a další.

42 Obrázek 22 Prostředí aplikace PowerDesigr [Zdroj: (17)] Obrázek 23 Globální procesní model

43 Pověřená osoba pro realizaci PZ P odnikatel požádal o pomoc s realizací PZ Žadatel Pomocná osoba Asi stent call centra Dokument dokazující věk Dokument dokazující trestní bezúhonnost Evidování žadatele Výpi s z rej stříku trestů <<ANO>> Dodání výpisu z rejstříku trestů Čekání na potřebné dokumenty Má žadatel zájem o přepracování? Kontrola podmík uchazeče Informování o dostatcích <<NE>> Splnil žadatel obecné podmínky pro podnikání? <<ANO>> Odeslané i nformace o dostatcích Informování žadatele o dalších krocích <<Ano>> Odeslané i nform ace žadatel i <<Start T im er>> Nastal č as, kdy žadatel potvrdil záj em Kontaktování poradenské činnosti při komunikaci s dalšími státními institucemi <<NE>> Čekání na potvrzení zájmu žadatele <<ANO>> Provedení osobní konzultace Proces ukončen - vyhovující žadatel Ozval se žadatel v termínu Požadována pomoc s komunikací s jinou institucí? Čekání na vyřízení pomoci s komunikací <<Ne>> <<Ne>> Požadována pomoc s tvorbou P Z? <<Ne>> Proces ukončen - projevení zájmu uživatele <<Ano>> Kontaktování pomoci s tvorbou PZ P ožadována pomoc s dotacemi? P omoc s komunikací ukončena <<Ne>> PZ vytvořen Kontaktování správní řízení Správní řízení dopadlo kladně? Čekání na vyřízení pomoci s tvorbou PZ <<ANO>> <<Ano>> Kontaktování pomoc s dotacemi Kontaktování založení živnosti Dokument o založení ži vnosti Ukončení procesu založením živnosti <<Ne>> Ukončení procesu - živnost založena P omoc s dotací vyřízena Čekání na vyřízení pomoci s dotací Obrázek 24 Proces pomoc s realizací PZ Výhody Možnost vytvoření globálního modelu Podpora aktérů Přiřazení vstupních a výstupních dat Záznam stavu procesu Možnost úpravy tvaru vztahů mezi objekty Přizpůsobení velikosti objektů Přidávání popisku k objektům Nevýhody - Rychlá volba navazujícího objektu (po kliknutí na objekt)

44 QPR ProcessGuide Xpress Název Výrobce Cena Verze Datum vydání Demo Web Distributor pro ČR QPR ProcessGuide Xpress QPR Software Uživatelská licence (345 Euro) trial - 14 dní LBMS Tento nástroj poskytuje poradenství, analýzu, návrh architektury a modelování procesů, tvorbu dokumentace a analýzu řešení. QPR ProcessGuide Xpress umožňuje vytvořit, udržovat a zpracovávat informace výrazně rychleji ž při použití jiných grafických nástrojů. Nástroj umožňuje: vytvářet hierarchicky uspořádané a vzájemně propojené procesní mapy, integrovat dokumenty, šablony, webové a mediální obsahy, snadnou navigaci, přizpůsobit možnosti notace organizovat, analyzovat a pohodlně udržovat veškeré modely, simulovat procesy a analyzovat dopady změn aktiv, zdrojů a organizace, podporu BPMN a BPEL.

45 Obrázek 25 Prostředí aplikace QPR ProcessGuide Xpress [Zdroj: (25)] Obrázek 26 Globální procesní model

46 Obrázek 27 Proces pomoc s realizací PZ Výhody: Možnost vytvoření globálního modelu Podpora aktérů Přiřazení vstupních a výstupních dat Záznam stavu procesu Možnost úpravy tvaru vztahů mezi objekty Přizpůsobení velikosti objektů Rychlá volba navazujícího objektu (po kliknutí na objekt) Nevýhody: - Přidávání popisku k objektům (přehledné)

47 igrafx Process 2009 Název igrafx Process 2009 Výrobce Grafx, A division of Corel, Inc Cena Nezjištěno Verze 2009 Datum vydání 9/11/09 Demo Ano, 30 dní Web Distributor pro ČR Kware GmbH, Forschungsfabrik Nuernberg igrafx je kvalitní nástroj, který ve své plné verzi uspokojí potřeby malých i středně velkých podniků. Plná verze obsahuje velké množství modelů a dalších funkcionalit pro analýzu a simulaci průběhu procesů. Modely jsou vzájemně úzce provázané díky jednotnému úložišti repository. Produkt podporuje BPMN notaci, která má vysokou perspektivu do budoucna a analýzu Six Sigma. S produktem igrafx se velmi dobře pracuje, ovládání je intuitivní a uživatelsky přívětivé. Díky volitelným a přemístitelným palům nástrojů lze některé modely, především OrgChart, naklikat velmi rychle. Propojování jednotlivých objektů šipkami je také rychlé a jednoduché pomocí přepínání konce šipek na source/destination.

48 Obrázek 28 Prostředí aplikace igrafx Process 2009 [Zdroj: (19)] Obrázek 29 Proces pomoc s realizací PZ Výhody: Podpora aktérů Možnost záznamu stavu procesu Rychlá volba navazujícího objektu (po kliknutí na objekt) Přidávání popisku k objektům Přizpůsobení velikosti objektů Možnost přiřazení vstupních a výstupních dat Možnost validace procesu

49 Možnost úpravy tvaru vztahů mezi objekty Nevýhody: - Chybí možnost vytvoření globálního modelu Tibco Busiss Studio Název Tibco Busiss Studio Výrobce TIBCO Software Inc Cena GNU, GPL - free Verze Datum vydání 1/16/08 Demo plná verze Web Distributor pro ČR TIBCO Software Inc. - Czech Republic, Londynska 18, Ground Floor, Praha 2 Společnost Tibco pokrývá oblasti modelování a simulace, pravidel podnikání, integrace, provádění procesů, podpory spolupráce a monitoringu a je podporována na širokém spektru platforem. Jedná se tak o komplexní balíček produktů. Ne všechny jsou však zadarmo. Pouze Busiss Studio je poskytováno zdarma, u ostatních produktů se musí počítat s vyšší cenou.

50 Obrázek 30 Prostředí aplikace Tibco Busiss Studio [Zdroj: (20)] Obrázek 31 Proces pomoc s realizací PZ Výhody: Podpora aktérů Možnost záznamu stavu procesu Rychlá volba navazujícího objektu (po kliknutí na objekt) Přidávání popisku k objektům Přizpůsobení velikosti objektů Možnost přiřazení vstupních a výstupních dat Možnost úpravy tvaru vztahů mezi objekty

51 Nevýhody: - Chybí možnost vytvoření globálního modelu Enterprise Architect Název Enterprise Architect Výrobce Sparx Systems Cena Uživatelská licence Standard uživatelé - $239 - kolem 4300 kč Verze 8 Datum vydání Demo Trial verze - 30 dní Web Distributor pro ČR HTK Pro s.r.o. Enterprise Architect obsahuje šest edicí s různou funkcionalitou a tudíž i cenou. Pro účely CABE slouží Corporate Edition. Ta kromě modelování pomocí UML diagramů a procesního modelování, které jsou základem všech edicí, podporuje spolupráci rozsáhlejších týmů díky repository (technologie SQL Server, Oracle bo MySQL). Nástroj je vhodný pro pokrytí celé analýzy a pro všechny členy týmu. Užitečnými funkcemi jsou např. gerování dokumentace, gerování zdrojového kódu, podpora XML, podpora projektového řízení, vytváření rolí a přístupových práv k modelům, export do RTF či XMI (XML Metadata Interchange) atd. Enterprise Architect je spíše CASE nástroj. Podporuje sice procesní modelování, ale ostatní modely typické pro CABE lze vytvořit jen omezeně. Nicméně toto řeší přídavný modul Zachman Framework, který je však třeba si dokoupit.

52 Obrázek 32 Prostředí aplikace Enterprise Architect [Zdroj: (34)] Obrázek 33 Globální procesní model

Přehled nástrojů CABE (modelování podniku) na tuzemském trhu

Přehled nástrojů CABE (modelování podniku) na tuzemském trhu 4IT450 Přehled nástrojů CABE (modelování podniku) na tuzemském trhu Klasické nástroje a jejich FOSS a SaaS alternativy Přemysl Brýl Jaroslav Dvořák Filip Hubáček Jiří Mezera David Novák Zima 2009/2010

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Modelování procesů s využitím MS Visio.

Modelování procesů s využitím MS Visio. Modelování procesů s využitím MS Visio jan.matula@autocont.cz Co je to modelování procesů? Kreslení unifikovaných či standardizovaných symbolů, tvarů a grafů, které graficky znázorňují hlavní, řídící nebo

Více

Název nástroje Hodnocená verze nástroje 4.0 Společnost (vlastník nástroje) WWW

Název nástroje Hodnocená verze nástroje 4.0 Společnost (vlastník nástroje) WWW Popis nástrojů CABE Následující popis nástrojů CABE vychází z údajů shromážděných pro jejich hodnocení. Pro hodnocení byla použita soustava kritérií rozdělených do jednotlivých skupin a podskupin. Soustava

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura Dílčí architektury Informační systémy - dílčí architektury - EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu 1 Globální Funkční Procesní Datová SW Technologická HW Aplikační

Více

CASE. Jaroslav Žáček

CASE. Jaroslav Žáček CASE Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Co znamená CASE? Definice dle SEI A CASE tool is a computer-based product aimed at supporting one or more software engineering activities

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00)

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) ECM Enterprise Content Management čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) Co nás čeká... Definice ECM Problém podnikového obsahu Historie vzniku ECM Architektura

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Analýza a návrh informačního systému Miloš Rajdl 2012 ČZU v Praze 1 Souhrn Diplomová

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování. 3 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Předmluva 11. Poděkování 11 O autorech 12 Úvodem 12 Komu je tato kniha určena 13 Jak byste měli tuto knihu číst 13 Web 14

Předmluva 11. Poděkování 11 O autorech 12 Úvodem 12 Komu je tato kniha určena 13 Jak byste měli tuto knihu číst 13 Web 14 Obsah Předmluva 11 Poděkování 11 O autorech 12 Úvodem 12 Komu je tato kniha určena 13 Jak byste měli tuto knihu číst 13 Web 14 KAPITOLA 1 Úvod do architektury softwaru 15 Použití procesu 16 Stručný popis

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Business Process Modeling Notation

Business Process Modeling Notation Business Process Modeling Notation Stephen A. White, IBM Corporation Procesní řízení 1 Co to je BPMN? Standard Business Process Modeling Notation (BPMN) byl vyvinutý skupinou Business Process Management

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

4 ARCHITEKTURA PODNIKOVÝCH PROCESŮ S ARISEM

4 ARCHITEKTURA PODNIKOVÝCH PROCESŮ S ARISEM 41 4 ARCHITEKTURA PODNIKOVÝCH PROCESŮ S ARISEM V této kapitole vysvětlíme potřebu strukturované architektury podnikových procesů, a seznámíme se s běžnými typy modelů, používaných v ARISu k reprezentaci

Více

Přehled nástrojů CABE (modelování podniku) na tuzemském trhu

Přehled nástrojů CABE (modelování podniku) na tuzemském trhu Přehled nástrojů CABE (modelování podniku) na tuzemském trhu Autoři práce: Petr Dobeš Zdeněk Dvořák Jan Prokop Ondřej Sedláček Marcela Šplíchalová Tomáš Vytiska Michal Závodný Kurz: 4IT450 Vyučující: doc.

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz RUP - Disciplíny Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Disciplíny Množství disciplíny v dané iteraci Disciplíny podle RUP Šest základních: Business modeling - pro pochopení problémové domény Requirements

Více

2 ÚVOD DO PLATFORMY ARIS

2 ÚVOD DO PLATFORMY ARIS 13 KONTROLNÍ OTÁZKA 1 2 ÚVOD DO PLATFORMY ARIS 2.1 Business Process Management v ARIS V první kapitole jsme diskutovali o významu a vývoji Business Process Management. Popsali jsme fáze životního cyklu,

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Komputerizace problémových domén

Komputerizace problémových domén Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 03 1/19 Komputerizace problémových domén Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Ladislav Buřita, Petr Do ladislav.burita@unob.cz; petr.do@unob.cz Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Kounicova 65, 662 10 Brno Abstrakt:

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Smysl metodiky IS/IT. Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme

Smysl metodiky IS/IT. Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme Smysl metodiky IS/IT Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme Přínosy metodik Větší produktivita a kooperace týmů Komunikační standard Specializace projektových týmů Nezávislost na konkrétních

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

MBI portál pro podporu řízení podnikové informatiky. mbi.vse.cz

MBI portál pro podporu řízení podnikové informatiky. mbi.vse.cz MBI, Management Byznys Informatiky MBI portál pro podporu řízení podnikové informatiky mbi.vse.cz J. Pour Katedra IT VŠE pour@vse.cz MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda 1. Vznik a rozvoj

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Unifikovaný modelovací jazyk UML

Unifikovaný modelovací jazyk UML Unifikovaný modelovací jazyk UML Karel Richta katedra počíta tačů FEL ČVUT Praha richta@fel fel.cvut.czcz Motto: Komunikačním m prostředkem informační komunity se postupem času stala angličtina. Chcete-li

Více

Základní informace. Modelování. Notace

Základní informace. Modelování. Notace Základní informace BPMS = business process management systems - systémy pro modelování a optimalizace business procesů uvnitř organizace BPMN = business process modeling notation - součást BPMS, notace

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Václav Bahník, ECM Solution Consultant 2014 IBM Corporation Nestrukturovaná data Strukturovaná Nestrukturovaná 2 Document Management System Vyhledávání Sdílení

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

2. Partnerský den BOC. Praha, 24.10.2013

2. Partnerský den BOC. Praha, 24.10.2013 2. Partnerský den BOC Praha, 24.10.2013 BOC Group Firemní profil Založena v roce 1995 jako pobočka skupiny BPMS na Univerzitě ve Vídni Oblasti činnosti: Vývoj SW BOC Management Office (ADOscore, ADONIS,

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Infor Performance management. Jakub Urbášek

Infor Performance management. Jakub Urbášek Infor Performance management Jakub Urbášek Agenda prezentace Stručně o produktu Infor PM 10 Komponenty Infor PM - PM OLAP a PM Office Plus Reporting Analýza Plánování / operativní plánování Infor Performance

Více

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Antonín Srna, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, xsrna2@mendelu.cz Abstrakt Článek se zaobírá univerzálním

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Modelování procesů (2) 23.3.2009 Procesní řízení 1

Modelování procesů (2) 23.3.2009 Procesní řízení 1 Modelování procesů (2) 23.3.2009 Procesní řízení 1 Seznam notací Síťové diagramy Notace WfMC Notace Workflow Together Editor Aktivity diagram (UML) FirsStep Designer Procesní mapa Select Prespective (procesní

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005 Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti Michal Kroutil 22.11.2005 1 Obsah 1 2 3 4 5 Představení Ciber Novasoft Klíčové ukazatele výkonnosti Zdroje dat SAP SEM Implementační projekt 2 Představení

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

Řízení procesů ICT prostřednictvím Architektury

Řízení procesů ICT prostřednictvím Architektury Petr Klučka Solution architect / ARKO 03/06 2 0 1 5 Řízení procesů ICT prostřednictvím Architektury prezentace pro Krajský úřad Plzeňského kraje Agenda souvislosti o nichž bude řeč Strategie Soubor souvisejících

Více

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix Procesní řízení Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix 1 Obsah prezentace Teoretická část (menšího objemu) orientace na zákazníka hodnocení procesu podmínky procesního řízení cyklus zlepšování procesu

Více

Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy

Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy Ing. David Melichar, PhD., ČSSI Ing. Tomáš Hrabík, CORTIS Consulting 1.12.2008 Setkání informatiků, Kladno Trendy ve veřejné správě Smart Administration,

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení

Více

Řízení procesů zkušenosti v ČR

Řízení procesů zkušenosti v ČR Řízení procesů zkušenosti v ČR V Praze dne 16.4.2013 Done, s.r.o. Done, s.r.o. Na Krčské stráni 1434/30 140 00 Praha 4 Tel.: Fax: E-mail: +420 222 362 551 +420 222 362 594 vkopriva@done.cz Obsah 1. Procesy

Více

egovernment ready úřad

egovernment ready úřad egovernment ready úřad Ing. Václav Koudele Strategy architect Tel.: +420 602 191 122 Vaclav.koudele@microsoft.com Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz

Více

Katalog služeb a procesů města Sokolov A. Popis současné praxe práce s procesy B. Vytvoření a implementace Katalogu služeb a procesů města Sokolov

Katalog služeb a procesů města Sokolov A. Popis současné praxe práce s procesy B. Vytvoření a implementace Katalogu služeb a procesů města Sokolov Katalog služeb a procesů města Sokolov Cílem je vytvořit a zavést do běžné praxe úřadu komplexní Katalog služeb a procesů města Sokolov. Součástí předmětu plnění je: A. Popis současné praxe práce s procesy

Více

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací P Ř Í P A D O V Á S T U D I E Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací MÚZO Praha s. r. o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 www.muzo.cz obchod@muzo.cz

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Přehled CABE nástrojů na českém trhu

Přehled CABE nástrojů na českém trhu Prostředky CASE a jejich využití při tvorbě IS Jan Las, Matouš Hloušek, Pavel Mašek, Tomáš Zelinka Trocha teorie na úvod V tomto čistě teoretickém úvodu se zaměříme podstatu pojmu CABE a problematiku modelování

Více

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager Vnořený Ensemble nové integrované aplikace Martin Zubek, Account manager Nové užití známých technologií Vnořená integrace? Vnořená integrace a její typy Příklady Jak na to obchodně? Kdy použít? Spolupráce

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Úvod 9

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Úvod 9 Obsah Úvod 9 Kapitola 1 Business Intelligence, datové sklady 11 Přechod od transakčních databází k analytickým..................... 13 Kvalita údajů pro analýzy................................................

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

ADOit. IT architektura a řízení IT služeb. Luděk Kryšpín, Lukáš Dvořák, PADCOM, s.r.o.

ADOit. IT architektura a řízení IT služeb. Luděk Kryšpín, Lukáš Dvořák, PADCOM, s.r.o. ADOit IT architektura a řízení IT služeb Luděk Kryšpín, Lukáš Dvořák, PADCOM, s.r.o. Představení PADCOM Základní informace o firmě Poradenská firma s výhradně českým kapitálem Zahájení činnosti 2008 Počet

Více

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele MINISTERSTVO VNITRA odbor strukturálních fondů č.j. MV- 82945-5 /OSF Praha dne 24. listopadu 2009 Počet listů: 5 Odpověď zadavatele na otázky ze dne 20. listopadu 2009 k Zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Možnosti reportingu v produktech řady EPM

Možnosti reportingu v produktech řady EPM Možnosti reportingu v produktech řady EPM Martin Répal Senior konzultant/manager EPM MCITP, MCP, MOS, MCTS, vtsp, Prince II martin.repal@autocont.cz 1 Jak je to s reportingem? Má SW produkt reporty? Tak

Více

UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES

UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES STANDARDNÍ ŠKOLENÍ UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES Komplexní školení zaměřené na získání uživatelských znalostí pro práci se systémem Lotus Notes. Účastník získá ucelené

Více

ve spolupráci s Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.

ve spolupráci s Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích. ve spolupráci s 1 Portál úředníka Lubomír Forejtek Ing. lubomir.forejtek@autocont.cz Pavlinec Petr Ing. pavlinec.p@kr-vysocina.cz Portál úředníka aneb proč bych se měl o PÚ zajímat Sdílení informací a

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 24. Otázka : Implementační fáze. Postupy při specifikaci organizace softwarových komponent pomocí UML. Mapování modelů na struktury programovacího

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Design systému. Komponentová versus procesní architektura

Design systému. Komponentová versus procesní architektura Design systému Komponentová versus procesní architektura Architektura : třídy statické aspekty propojení logický pohled struktura popisu systému Architektura procesů: objekty dynamické aspekty koordinace

Více