KVALITA INFORMACE: SROZUMITELNOST TEXTU VĚNUJÍCÍHO SE KVALITĚ DAT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALITA INFORMACE: SROZUMITELNOST TEXTU VĚNUJÍCÍHO SE KVALITĚ DAT"

Transkript

1 KVALITA INFORMACE: SROZUMITELNOST TEXTU VĚNUJÍCÍHO SE KVALITĚ DAT INFORMATION QUALITY: INTELLIGIBILITY OF WRITTEN TEXT IN TERMS OF THE DATA QUALITY Jiří Marek 1 Abstract In recent years, there has been an increasing interest in information quality management. So far, however, there has been little agreement on how to produce technical text for experts dealing professionally with the same topic presented in the text. In addition, no research has been found that surveyed how people who are not professionally interested in the topic of the analyzed technical text understand its content. This paper begins by reviewing the recent recommendations for the production of the intelligible text. It will then go on to explore how sixteen people of different ages and with different background knowledge understand the same written technical text. Finally, recommendations for the production of the technical text are presented, which are related to the main causes of intelligibility. Keywords Information quality, intelligibility, written technical text 1 ÚVOD Komunikací se rozumí pro potřeby tohoto textu výměna informací mezi lidmi a tato výměna může být uskutečněna třeba pomocí písemného textu, který jedna osoba vytvoří a druhá se čtením jeho obsahu a interpretací snaží porozumět zprávě. Informací se rozumí zpráva a v tomto článku písemná, u které se předpokládá, že má význam, a příjemce zprávy se snaží její poselství porozumět a vytvořit pomocí něho novou znalost. Informace má v porovnání s daty význam, přičemž toto odlišení není jediné správné a různí autoři mohou data a informace definovat odlišně. Pro potřeby této studie byl zvolen úryvek textu pojednávající o významu řízení kvality dat, přičemž úryvek se sestával z nadpisu, podnadpisu a dvou odstavců. Vybral jsem z tohoto úryvku slova a následně sestavil dotazník s více než 40 otázkami, jehož cílem bylo identifikovat, jak respondenti různého věku, vzdělání a vztahu k informačním technologiím jsou schopni jeho obsahu porozumět. Následně měly být popsány hlavní problémy nedorozumění a podána doporučení pro tvorbu srozumitelné informace. Přitom je vhodné mít na paměti, že v současnosti není k dispozici návod, pomocí kterého by bylo možné vytvářet srozumitelnou informaci za všech okolností. Tedy doporučení uvedená na konci tohoto článku pro tvorbu srozumitelné informace mají srozumitelnost textu zvýšit, avšak ho nemohou učinit plně srozumitelným. Kvalitu informace je obtížné definovat, leč pro potřeby tohoto článku se jí rozumí zejména srozumitelnost informace. Za informaci srozumitelnou považuji tu, kterou za srozumitelnou čtenář informace označí. Dále lze považovat za srozumitelnou informaci třeba tu, která používá odborný termín v jednom významu, který je v lepším případě vysvětlen. Více informací ke srozumitelnosti je uvedeno zejména v sekci Diskuze, jejímž smyslem je vedle jiného popsat hlavní problémy nesrozumitelnosti textu a podat návody, jak by měla být srozumitelná informace tvořena. Tedy tento článek má také za cíl podat určitou definici srozumitelného textu. V kapitole následující se uvádí Přehled literatury. Dále se popisují Metoda a předmět studie. Následuje kapitola věnující se výsledkům a po ní je uvedena kapitola Diskuze. Kapitola Zakončení je poslední kapitolou článku před seznamem literatury a přílohou, ve které se uvádí plné znění dotazníku, který byl v rámci studie použit pro dotazování celkem 16 respondentů. 2 PŘEHLED LITERATURY Jak píše William B. Rouse (2002), pro informační a znalostní management je třeba maximálně porozumět potřebám osob na informaci či znalost a s jakými schopnostmi a omezeními jsou lidé schopni informaci tvořit či přijímat, což se týká také znalosti. Podle něho je třeba lépe porozumět tvorbě informace či znalosti a také tomu, jak jsou informace přijímány příjemci zpráv, protože jen tak lze hledat doporučení pro tvorbu nejlépe srozumitelné a nejvíce přínosné informace. Přitom stejný autor klade důraz na uplatnění vysokohodnotové (high-value) informace v manažerském rozhodování, kdy je snahou získat informaci vždy co nejrychleji a s minimem nákladů. Dle téhož autora ne vždy osoby činící rozhodování vědí, jaké informace potřebují, přičemž z tohoto důvodu může být rozhodování obtížněji realizované, kdy není dostatečně porozuměno tomu, co je vhodné pro rozhodnutí získat za informace. 1 Jiří Marek, Ing., University of Tokyo, Department of Civil Engineering, Tokyo, Japan, 1

2 Podle Richarda Y. Wanga (1998) se nelze zabývat růstem produktivity, aniž by nebyla uvažována informace, lépe řečeno její management. Přímo se domnívá také, že je třeba v rámci informačního managementu řídit kvalitu informací. Také Wang píše, že jsou k dispozici nedostatečné metodologie, které by bylo možné uplatnit v totálním managementu kvality dat (Total Data Quality Management). Článek stejného autora metodologii prezentuje, přičemž smyslem metodologie je přispět k tvorbě kvalitních informačních produktů, které budou nabízeny zákazníkům firem. Uvažuje Wang tři body, pokud má být vytvářen informační produkt. Nejprve podle něho jsou k dispozici data jako vstupy. Dále je třeba uvažovat informační systém jako proces a nakonec vznikají informační produkty jako výstupy z informačního systému. Tvrdí vedle jiného stejný autor, že kvalita informace je závislá na kvalitě dat, pomocí kterých se informace vytváří. Wang v textu zpravidla nerozlišuje data od informací. Tentýž autor píše o 4 kategoriích kvality dat či informace, kdy se jedná o kategorie následující: kategorie vlastní (intrinsic), kategorie dostupnosti (accessability), kategorie kontextuální (contextual) a kategorie (reprezentační). První z uvedených 4 kategorií má 4 dimenze podle Wanga a jedná se o dimenze: přesnost (accuracy), objektivita (objectivity), důvěryhodnost (believability) a reputace (reputation). Druhá ze 4 uvedených kategorií má 2 dimenze, a to přístup a bezpečnost (access and security). Třetí kategorie kvality informace se charakterizuje 5 dimenzemi: relevance (relevancy), přidaná hodnota (value-added), včasnost (timeliness), úplnost (completeness) a množství dat (amount of data). Poslední kategorie ze 4 se sestává ze 4 kategorií: interpretovatelnost (interpretability), snadnost porozumění (ease of understanding), výstižnost reprezentace (concise representation) a konzistentní reprezentace (consistent representaton). Protože se dle mého minimálně některé dimenze neuplatňují příliš v češtině a překlad názvů dimenzí jsem provedl sám a nemusí být nejpřesnější, doporučuji čtenáři, aby se držel anglických názvů. Uvažuje-li se podle Wanga (1998) tvorba informace, pak lze uvažovat 4 typy osob majících co dočinění s tvorbou informace. Nejprve stejný autor uvažuje osobu, co je odpovědná za tvorbu dat a jejich sběr. Dále se uvažuje stejným autorem tvůrce informace, který má na starost fungování informačního systému, který vytváří informační produkt. Píše se dále v článku od Wanga o konzumentech informačních produktů a poté je podle něho třeba uvažovat ještě informační manažery, kteří řídí procesy, pomocí kterých se vytváří informační produkty. Jinak řečeno musí informační manažeři uvažovat životní cykly informačních produktů. Řídí-li se podle Wanga (1998) v organizaci kvalita informace, je vhodné uvažovat dva typy popisů. V rámci prvního se uvádí informace o systému výroby informací. V rámci druhého se popisují požadavky na kvalitu informace a na informační produkty. Následně se, jak píše stejný autor, oba popisy porovnávají a řídí se informace pomocí neustálého porovnávání popisů, kdy je hlavním cílem zdokonalit systém pro tvorbu informačního produktu. Jinak řečeno výsledky a procesy systému informací musí být co nejblíže informačnímu produktu, jehož kvalita se uvažuje (Wang, 1998). Měření se dle téhož zdroje provádí během porovnávání obou typů popisů za pomocí metrik kvality informace, přičemž se tyto metriky mohou týkat již výše vyjmenovaných 15 dimenzí kvality informace. Případně lze pracovat s metrikami složitějšími, které vznikají kombinací 15 metrik základních. Není dle téhož autora vhodné jen, aby se tvůrci informací snažili porozumět potřebám konzumentů informačních produktů, je dle něho také nutné, aby konzumenti informací rozuměli tomu, jak se informace tvoří a zachovává pomocí údržby a obnovy. V Kahn et al. (2002) se nahlíží na informaci jako na službu, přičemž se o informaci píše jako o využitelné, kdy je snaha při nabízení této služby informací (informačním produktem) uspokojit požadavky zákazníka. Již uvedený Wang (1998) uvedl 15 dimenzí kvality informace a Kahn et al. (2002) tyto dimenze přejímá, kdy přidává dimenzi bezchybnost (free of error). Těchto 16 dimenzí lze podle stejné publikace různě klasifikovat, což zde uvedeno nebude. Důležité je, že Wang (1998) v článku objasnil význam metrik pro management kvality informace a v textu od Pipino et al. (2002) je tvorba metrik podrobněji popsána, přičemž by se mělo jednat o tvorbu metrik, které lze po vytvoření opakovaně uplatnit. Již vyjmenované dimenze kvality informace se vysvětlují také v Pipino et al. (2002), přičemž ne vždy jsou snadno aplikovatelné na písemnou zprávu sestávající se třeba ze dvou odstavců. Lépe se jejich definice uplatní na záznamy v databázích. Uveďmě definice vybraných dimenzí, přičemž nebudou vysvětleny všechny dimenze ze 16 a zájemce o bližší informace se odkazuje na původní článek. Kupříkladu důvěryhodnost (believability) se definuje jako míra, se kterou se data považují za pravdivá či věrohodná ( the extent to which data is regarded as true and credible ). Dále třeba dimenze snadná manipulace dat se vysvětluje pomocí míry, kterou lze daty snadno manipulovat a aplikovat je na odlišné úkoly. Dále se třeba bezchybnost definuje pomocí korektnosti (corectness) a spolehlivosti. Dimenze přidané hodnoty se definuje pomocí ohodnocení přínosů a výhod, které jsou získány pomocí užití dat. Definice metrik pro 16 dimenzí uvedené v Pipino et al. (2002) však nepovažuji za vždy srozumitelné a snadno uplatnitelné kupříkladu v rámci uvažování dvou odstavců textu, protože doposud nebylo vyřešeno, jak třeba v případě věty o 20 slovech lze objektivně ohodnotit její spolehlivost, důvěryhodnost či bezchybnost, případně přidanou hodnotu, když je třeba uvažovat různé příjemce informace a informace pro někoho bezcenná může být jinou osobou považována za žádoucí. Jak již bylo napsáno výše, konstrukce metrik se uvádí v Pipino et al. (2002), avšak zde nebudou objasněny, protože v současnosti, jak tyto metriky uplatnit v rámci písemného textu sestávajícího se třeba ze 2 odstavců, kdy se neposuzují záznamy v databázi. Podívejme se vedle toho na vybrané komentáře od Philippa Smetse týkající se nedokonalosti informace (imperfection of information). Žádná informace nemůže být podle Smetse (1997) považována za jistě pravdivou a za dokonalou, pokud se na informaci nahlíží z objektivního pohledu. Jak píše stejný autor, lze uvažovat 3 hlavní aspekty nedokonalosti, kdy se 2

3 jedná o nepřesnost (imprecision), neslučitelnost (inconsistency) a nejistotu (uncertainty). Podle Smetse je informace perfektní (dokonalá) informací jistou a současně precizní. Připojuje první dva uvedené aspekty (nepřesnost a neslučitelnost) Smets informaci samotné a třetí aspekt má dle něho co dočinění s lidskou znalostí a také s informací, se kterou chtějí lidé znalosti porozumět. Píše také Smets o vztahu nepřímé úměrnosti mezi precizností informace a její jistotou, což znamená, že s rostoucí precizností (přesností) klesá jistota pravdivosti informace. Stejný autor v článku definuje některé aspekty informace, kdy některé se nyní uvádí. Třeba informaci nepřesnou (inaccurate) definuje jako významně nepřesnou a současně ne zcela chybnou ( essentially imprecise, but not completely erroneous ). Dále dle něho informace bezvýznamná (meaningless) je informací, která nesedí na realitu ( cannot be fitted to reality ). Smets (1997) uvádí také 4 aspekty neslučitelnosti a jedním z nich je protichůdnost (conflicting), přičemž je tento aspekt vysvětlen jako nesouhlas mezi daty ( disagreement among the data ). Některé z aspektů informace, jak je vysvětluje Smets, jsou aplikovatelné na písemné texty, kdy se třeba 2 sestávají ze dvou odstavců, jiné se aplikují hůře. Neslučitelnost lze v rámci porovnání dvou textů identifikovat, pokud k ní dojde, avšak může být obtížnější určit, který ze dvou textů je pravdivý. Totiž zde se naráží na problém Smetsem samotným uvedeným, že pravda tvrzení nemůže být prokázána, pokud se na tvrzení nahlíží objektivně. Pokud se jedno ze dvou tvrzení označí za pravdivé, nelze jinak řečeno vyloučit, že jednou bude vědecky označení tohoto pravdivého tvrzení zamítnuto jako pravdivé označení. Z toho důvodu se některé aspekty informace, jak je prezentoval Smets, obtížně aplikují. Tento autor píše třeba také o označení informace bezvýznamné pomocí toho, že se ukáže, že nesedí na realitu, přitom ale předpokládá, že je známa realita. Tomu tak ale není, protože se vedou vědecké diskuze, co je realitou, a nejenom mezi filosofy vědy, ale také třeba mezi fyziky (Rescher, 2001). Smets (1997) informaci nepřesnou definuje jako významně nepřesnou a současně ne zcela chybnou, kdy je v tomto případě problém to, co je a co není informace významně nepřesná, či informace, která není chybná zcela. Těchto obtíží si je sám Smets vědom, jak píše ve stejném článku, ze kterého byly převzaty informace pro přehled literatury v tomto článku. Parviz Ajiveh (2003) píše o dvou typech čtení, kdy v prvním případě text sám má význam a v druhém případě text sám o sobě je bezvýznamový a záleží pouze na interakčním procesu mezi čtenářem a písemnou informací. Podle téhož autora se při čtení uplatní paměť čtenáře, jeho jazyk a také se vyskytují očekávání, se kterými je text čten, kdy je při čtení snaha informaci přijmout, zamítnout či přijatou upravit. Mají se uplatnit při čtení schemata, jak se píše v textu stejného autora, kdy schema se vysvětluje jako inherentní struktury, které organizují lidský svět (inherentní = obsažený, vnitřně spjatý), přičemž tuto definici Ajideh převzal od Immanueala Kanta. Bez schemat nemá být realizováno porozumění, protože díky nim, které lze také považovat za lidskou znalost a zkušenost, lze aplikovat schemata na písemnou informaci a tak informaci porozumět (Ajiveh, 2003). Jak se píše tamtéž, při čtení se aktivují mentální schemata, přičemž tato schémata mohou napomáhat budování očekávání, které si člověk vytváří o textu. Nepovažuji za důležité o tomto tématu uvést pro potřeby článku více, tedy bude pojednáno o posledním tématu, které považuji za vhodné uvést, a to doporučení pro tvorbu srozumitelné zprávy. Greg Anderson (2002) doporučuje při tvorbě zprávy uvažovat průměrného čtenáře, kdy lze dle něho uplatnit technický žargon více, pokud se předpokládá, že text budou číst převážně experti a nikoliv osoby, co nejsou specialisty na téma, o kterém text pojednává. Z toho důvodu uvažování o budoucích čtenářích textu má vliv na výrazy, které se v něm uplatní. V jiné publikaci od jiných autorů se píše, že není k dispozici nejlepší metoda, se kterou by bylo možné vytvářet informace, které se uplatní v komunikaci (Scollon a Scollon, 2001). Základní pravidla kompozice se uvádí kupříkladu v publikaci od Joy M. Reid (2001), kde se třeba objasňuje rozdíl mezi esejí vysvětlovací a analyticko-souhrnnou, či se podávají návody pro tvorbu eseje argumentační. V téže publikaci se uvádí také příklady jiných esejí, avšak jim Reid nevěnuje tolik pozornosti. Podávají se v téže publikaci také návody pro organizaci textu sestávajícího se z více odstavců a podávají se tamtéž návody pro vhodnou organizaci vět v odstavci. Reid opět doporučuje v publikaci uvažovat audienci při tvorbě textu. Pisatel textu by se měl snažit odhadnout, co od textu čtenář bude očekávat, až přečte několik málo řádků, a také by neměl nechat čtenáře pisatel hádat, ale výslovně uvést, co mu nabízí (Reid, 2001). Vhodné dle předchozího zdroje pamatovat, že čtenář bude čtené ohodnocovat a následně usuzovat na pisatele textu. Dále se třeba v téže publikaci vysvětluje význam zužování tématu, či se píše o významu rozvinování poselství hlavní věty těch odstavců, které hlavní věty mají. Vysvětluje se také třeba v téže knize, že zahajovací (= hlavní) věty odstavců mohou prezentovat informace obecné a abstraktní, ale následující věty by měly být stále více konkrétní a specifické, kdy obecně je doporučující v textu preferovat konkrétní a specifické před abstraktním a obecným, protože text plný abstraktních a obecných výrazů je hůře srozumitelný a může také čtenáře nudit. Abstrakce je protikladem konkretizace. Význam abstrakce se mění s životními zkušenostmi. Válku vnímá člověk jinak, když o ní četl, nebo přežil pobyt v koncentračním táboře. Tedy abstrakce není jednoznačně interpretovatelná všemi lidmi. Pro někoho představuje štěstí dobrý vztah s rodiči, pro jiného úspěch u zkoušky. Abstraktní pojmy potřebujeme v určitých případech. Chceme-li pojmenovat myšlenku, ale nechceme uvádět podrobnost. To může být žádoucí při psaní hlavního nadpisu příspěvku, hlavních vět odstavců. V nadpise nebo hlavní větě uplatníme abstraktní pojem a v následujících větách pojem konkretizujeme na příkladě. Vztah obecných a specifických slov není protikladným, jak tomu je v případě abstrakce a konkretizace. U obecného a specifického jde o vztah celku k části. Obecná slova se týkají skupin, generalizací. Slova specifická se vztahují k části skupiny. 3

4 Většina osob nestudujících zásady psaní neopakuje klíčová slova ve větách, přičemž právě opakování klíčových slov napomáhá udržet soudržnost textu (coherence) (Reid, 2001). Tamtéž se doporučuje klíčová slova textu objasnit, protože jejich nevysvětlení může činit text nesrozumitelným. Podle Lawrence (1972) neexistuje model pro psaní odstavců, který by bylo možno označit za jediný správný. Neexistuje dle ní ani jediný správný návod, jak text členit do odstavců, případně jak vytvářet úvodní větu každého odstavce. Je třeba ale přesto vždy usilovat o uskupování vět do jednotek (= odstavců), které budou podávat podobné informace. Lawrence ve stejné knize nepoužívá výraz topic sentence (zahajovací či hlavní věta odstavce), který dle ní hojně užívají někteří učitelé psaní. Místo toho předává v publikaci návody, jak lze různě odstavec zahájit. Také jsou podány v knize návody, jak vytvářet věty ke konci odstavců (summary sentences), případně v závěrečném shrnutí. Podle ní ne každá věta odstavce musí mít zahajovací větu, která bude často obsahovat obecné sdělení (generalisations). Dokonce podle ní několik odstavců pod sebou nemusí být zahájeno pomocí zahajovací věty. Vždy ale je potřeba, aby tvůrce textu vynechal zahajovací věty v podobě generalizací po zvážení, aby text maximálně odrážel logické myšlenkové vztahy ( logical patterns of thought ). To jinak znamená, že se první věty v odstavcích nevolí náhodně, ale po uvážení, aby organizace textu, použité logické vztahy maximálně předávaly, co chtěl pisatel předat, pro co chtěl argumentovat. Slova lze užít v přesném pojetí, případně mohou vyjadřovat relativní hodnoty (Lawrence, 1972). Uvádí se dále tamtéž, že aby byla slova užita přesně, třeba ve vědeckém vyjadřování, pak musí být ke každému slovu, které to vyžaduje, být přiřazen číselný údaj, případně interval. Pokud pisatel i nevědeckého textu užije ve vztahu ke slovnímu vyjádření číselný údaj, bude jeho zpráva srozumitelnější. Často je smyslem textu podat vysvětlení, což se opět přebírá z publikace od Lawrence, pokud neusiluje pisatel kupříkladu hlavně o pobavení čtenáře. Lawrence vysvětluje význam slova vysvětlit (to explain) jako snahu pisatele podat něco srozumitelně (comprehensible) a jasně (clear). V rámci vysvětlení může být použito více logických metod organizace článku současně. Když má podle ní člověk psát vysvětlení, musí nejprve zvážit, které logické metody (kupříkladu dedukce) je nejvhodnější použít a jakou slovní zásobu pro vyjádření různých vztahů (kupříkladu celku k části, protikladů) je třeba použít (Lawrence, 1972). Podávají se v téže publikaci také různé návody pro tvorbu definic, jinak řečeno pro vysvětlení klíčových slov textu, což se zde již popisovat nebude. Neměly by v textu být zkratky, které sníží srozumitelnost textu (White & Strunk, 2000). Tedy každá zkratka by měla být vysvětlena. Totiž ne každý dle Whita vždy zná význam zkratky a přímo píše o lidech, kteří se se zkratkou mohou setkat poprvé a pak je pro ně text nesrozumitelný, když se zkratka nevysvětlí. Dle něho je dobrým pravidlem začít vždy článek pomocí celých slov a až později lze slova zkrátit a nabídnout místo nich zkratku. Stejná publikace dále třeba nedoporučuje používat slova převzatá z cizích jazyků či zkratky, a také se nedoporučuje převzít slova z cizích jazyků a neuvádět jejich překlady. Tvůrce zprávy by měl usilovat o srozumitelnost, což je jiné doporučení pocházející ze stejné knihy, pokud je smyslem zprávy předat čtenáři co nejsnadněji informaci a tam maximálně obohatit jeho znalost. Totiž psaní je komunikací a v ní jde o srozumitelnost. Dále stejná kniha nedoporučuje v textu používat kvalifikátory jako trochu, velmi, velice, málo, protože jsou pro čtenáře nesrozumitelné. Také doporučuje z každé věty odstranit zbytečná slova, z každého odstavce odstranit zbytečné věty. Doporučuje se i užívat jednoznačná, specifická a konkrétní slova (White & Strunk, 2000). Na druhou stranu má tvůrce textu, což se píše tamtéž, eliminovat slova vágní (nejednoznačná), obecná a abstraktní. Nelze podle téže publikace v textu uvádět vždy všechny detaily, avšak současně tvrdí, že je třeba významné detaily v textu uvádět, přitom by měl být tvůrce zprávy jednoznačný, přesný, specifický a konkrétní. Vedle již uvedeného není doporučeno se vyjadřovat váhavě či vyhýbavě, zpravidla se silnější větou (stronger) dochází k jejímu zkrácení, což zase tvrdí White & Strunk (2000). Doporučuje Strunk, což je druhý autor knihy, zahájit každý odstavec větou, která navrhne téma. Nebo lze začít odstavec větou, která napomáhá čtenáři v přechodu. Pokud je totiž odstavec dle stejného autora součástí většího textu, pak se úvodní věta odstavce vztahuje k předchozímu odstavci či odstavcům, případně k větší předchozí části textu. Šance na úspěch (vytvoření kvalitního (srouzumitelného) textu) je tím větší, čím jasněji je autor schopen před psaním určit, jaký tvar (shape) by měl mít jeho text (White & Strunk, 2000). Vhodnou jednotkou písemného textu je odstavec dle stejného zdroje a může být tvořen krátkou větou či kupříkladu dvaceti dlouhými větami. Každá jednotlivá myšlenka (a single idea) by měla být uvedena v samostatném odstavci, což se také píše tamtéž, pokud však je kupříkladu vytvářeno krátké zhodnocení (review), není třeba jednotlivé myšlenky uvádět v samostatných odstavcích. Když je odstavec vytvořen, má tvůrce posoudit, zda by nebylo vhodné ho rozdělit na více odstavců a tak text vylepšit. Strunk se o začátku každého odstavce vyjadřuje jako o signálu, že bude prezentováno cosi nového ve vztahu k tématu článku, co ještě nebylo uvedeno. Jinak řečeno každá první věta odstavce by měla nabídnout novou informaci k již uvedenému, a tedy přispět k rozvoji tématu. Zopakujme ještě na závěr této kapitoly, co již bylo řečeno. Neexistuje jedna metoda, které by vedla k tvorbě textu, co lze označit za nejvíce srozumitelný. Z toho důvodu se i výše uvedená doporučení uplatní při vytváření různých textů v různé míře a jak třeba píše Čmejrková et al. (1999), mělo by docházet k přibližování a sjednocování zásad akademického psaní, kdy odborné psaní výše uvedené zásady může využívat, avšak zatím například ke sjednocení anglického a německého stylu psaní nedošlo. Stejná publikace píše, že v rámci německého stylu se uplatní zejména intelektuálnost a tvůrce textu se primárně nesnaží vytvořit text srozumitelný, na což se zaměřuje na druhou stranu text 4

5 anglický. Přitom se v téže knize píše, že nelze jeden ze stylů jednoduše označit za překonaný druhým stylem. Každý totiž souvisí s jinou kulturní tradicí. V této kapitole výše prezentovaná doporučení na srozumitelné psaní se týkají zejména anglického stylu vyjadřování, avšak některá doporučení lze nejspíše uplatnit také ve stylu vyjadřování českého pisatele, který má zpravidla blíže k německému stylu. Domnívám se, že ne nutně každý píšící neměcky se musí vyjadřovat nesrozumitelně v porovnání s anglickým stylem vyjadřování, protože kupříkladu Karl Marx, což vím z vlastní zkušenosti, psal německy a je některými současnými vědci dáván za vzor, co se týče srozumitelnosti vyjadřování. Totéž platí podle mého o dalším německém filosofovi, Arthuru Schopenhauerovi, který sice psal německy, ale opět je jeho styl psaní dáván za vzor vhodný následování. 3 METODA A PŘEDMĚT STUDIE Na webové prezentaci českého časopisu IT SYSTEM (http://www.systemonline.cz/) byl vybrán článek publikovaný přímo v IT SYSTEM 6/2004, a to nesoucí název Řízení kvality dat v Českém Telecomu. Následně jsem z tohoto článku převzal nadpis článku a podnadpis, a to s prvními dvěmi odstavci článku. Tyto části textu se zde uvádí, přičemž autor článku Ing. Jaroslav Rada, působí jako account manager ve společnosti TietoEnator. ÚRYVEK Řízení kvality dat v Českém Telecomu V popředí zájmu jsou především data o zákaznících Kvalita dat je nezbytnou podmínkou pro získání kvalifikovaných informací. Bez zajištění kvalitních dat na výkonné úrovni nelze očekávat správné plánování na strategické úrovni. Je v životním zájmu každé společnosti zabývat se kvalitou dat na systematické bázi. Český Telecom řeší tuto otázku za přispění metodiky a technologie dodané společností TietoEnator. Význam řízení kvality dat Český Telecom je poskytovatelem hlasových, datových a integrovaných služeb. Zajištění stávajících služeb a produktů stejně jako rychlý rozvoj nových s sebou nese i rychlý rozvoj informačních systémů podporujících byznys společnosti a trvale se zvyšující nároky na kvalitu a čistotu dat. V praxi běžně docházelo k tomu, že vstupní informace v rámci jednoho systému byly věcně správné, došlo-li však ke vzájemnému porovnání odpovídajících datových položek mezi několika systémy, obsahy vykazovaly rozdíly. Další zpracování takovýchto dat běžnými metodami bylo velmi komplikované. Český Telecom se proto rozhodl v rámci projektu Data Quality implementovat metodiku TIQM (Total Information Quality Management) s cílem vybudovat prostředí pro růst kvality dat a její trvalé udržení. V popředí zájmu jsou především data vztažená k zákazníkovi, například název firmy, adresa sídla firmy, poštovní adresa apod. Nárůst kvality zákaznických dat v primárních databázích odstraněním nepřesností nebo neúplností má za následek například vzestup doručitelnosti zásilek (faktur, marketingových materiálů atd.). Dále se odrazí především v kvalitě reportů, které slouží k manažerskému rozhodování. Proces zajištění kvality dat zahrnuje mimo jiné proces přípravy a zpracování dat, vyhodnocení výsledků a následná nápravná opatření. Zdroj: (Zpravodajský portál časopisu IT System, úryvek převzat 9. listopadu 2007) Následně byl vytvořen dotazník, jehož cílem bylo zjistit, jak lidé různého věku a různého vztahu k informačním technologiím rozumí stejné písemné informaci. Cílem bylo identifikovat pomocí tohoto dotazníku části informace, kterým respondenti nejméně rozumí. Tak měly být identifikovány nejobtížnější části písemné informace, načež měla být vytvořena doporučení, pomocí který lze srozumitelnost textu vylepšit a tak zvýšit kvalitu unformace. Vybral jsem pro účel studie text od jiného autora a nikoliv text vlastní, protože se problémem tvorby srozumitelné informace zabývám již přes dva roky a považuji své vyjadřování ne za standardní, jelikož mi je občas vytýkáno, že se snažím vlastní text vytvářet příliš srozumitelný, a tedy se jedná o text ne příliš vhodný pro odborníky. Úryvek byl pro potřeby studie převzán z webového portálu časopisu IT SYSTEM bez žádosti tento úryvek ve studii použít směřované na editora časopisu či autora úryvku. Studie se zúčastnilo celkem 16 respondentů různého věku a nejedná se pouze o osoby, jejichž povolání má blízko k informačním technologiím. Ani nebyli ve studii zastoupeni pouze respondenti, kteří se o informační technologie zabývají soustavně v rámci studia či výkonu povolání. Byli užiti ve studii respondenti různého věku a různého vztahu k informačním technologiím a k tématu kvalita dat, protože bylo cílem této studie ohodnotit primárně, ne jak experti zabývající se kvalitou dat či informačními technologiemi čtou odborný text, ale na druhou stranu bylo cílem studie určit, jak lidé s různým vztahem k informačním technologiím či přímo k oblasti informačních technologií, která se zabývá kvalitou dat či informace, rozumí textům, kteří píšou odborníci zabývající se kvalitou informace soustavně. 5

6 Jinak řečeno byla snaha ohodnotit, zda odborníci vytvářející texty o kvalitě dat či informace vytváří texty srozumitelné pro každého či minimálně pro osoby označující se za profesionály v oblasti informačních technologií. Počet osob oslovených se žádostí o vyplnění dotazníku se pohyboval mezi 40 až 50. Toto číslo nejsem schopen uvést přesně, protože některé osoby, které vyplnily dotazník, mou žádost o účast ve studii rozeslaly dále, avšak jsem již nezjišťoval, kolik osob každá z nich přesně oslovila. Dotazníků bylo vráceno vyplněných 16. Respondenti nemuseli číst v rámci studie znění celého analyzovaného článku, ale naopak měli k dispozici v dotazníku pouze nadpis, podnadpis a dva první odstavce článku. Přitom však byl v dotazníku uveden hypertextový odkaz na znění celého článku, takže v případě zájmu mohl každý respondent při vyplňování dotazníku přečíst článek celý. Ke konci dotazníku pak byla vznesena otázka, zda respondent přečetl článek celý či nikoliv, a jak je zřejmé z výsledků studie, celý článek přečetl 1 respondent ze 16. Ostatní zpracovali dotazník po přečtení části článku uvedeného v dotazníku. Pro analýzu srozumitelnosti byl zvolen počátek článku a nikoliv úryvek z jeho dalších částí, protože bylo předpokládáno, že nadpis článku či podnadpis mají předat čtenáři úvodní informace o obsahu článku a také by to měl činit úvodní odstavec či odstavce textu v úvodu článku. Přitom lze očekávat, že další odstavce textu uvádějí kupříkladu podrobnější či složitější informace, které se již dříve v článku třeba zmínily obecněji či jednodušeji. Z toho důvodu respondenti analyzovali počátek článku a nikoliv pasáž kupříkladu z jeho středu či konce, protože tyto pasáže by mohly obsahovat informace, k jejichž porozumění by museli respondenti číst předchozí části článku. Pouze část článku byla zvolena do studie, protože žádat respondenty, aby přečetli celý článek, by vyžadovalo více času na zpracování dotazníku z jejich strany a domnívám se, že by studie nebyla dokončena pro nezájem většiny respondentů strávit nad dotazníkem více času. Dotazník v současné podobě vyžadoval na zpracování více než 20 minut a již tato doba se zdála některým respondentům dlouhá. Patnáct respondentů ze 16 četlo pouze část článku, přesto bude obsah celého článku v první subkapitole následující kapitoly Výsledky popsán. Totiž nelze vyloučit, že informace, které respondenti nerozuměli v analyzovaném úryvku, může být vysvětlena v části článku, kterou nečetli. Tím, že obsah celého článku popíšeme, jsme schopni určit, které informaci respondenti nerozuměli, protože není v analyzovaném úryvku článku a současně ani ve zbytku článku, který neměli k dispozici. Dále lze určit, které informaci respondenti nerozuměli, protože analyzovali pouze úryvek článku a nepřečetli si zbytek článku, kdy informace, které nerozuměli, může být vysvětlena ve zbytku článku. Vybral jsem pro studii text jiné osoby, protože sám přes dva roky věnuji kvalitě informace a srozumitelnosti vyjadřování a pokud bych použil ve studii svůj text, nejspíše by na něm některé problémy srozumitelnosti nebyly identifikovány. Z toho důvodu by studie měla menší vypovídací hodnotu, protože by nebylo ohodnoceno vyjadřování osoby, která se měsíce nezabývá metodami pro vytvoření srozumitelné písemné informace v podobě odborného článku. Cíle článku je naopak ohodnotit vyjadřování osoby, která se zabývá kvalitou informace ve výzkumu či v povolání a současně ale nemusí mít ponění o mnoha doporučeních pro srozumitelné psaní. Toto tvrzení však nejsem schopen v této kapitole potvrdit, tedy je pouze spekulativní, protože lze předpokládat, že autor analyzovaného úryvku uplatnil návody pro srozumitelné psaní shrnuté v předchozí kapitole zabývající se literaturou. Pak ale je smyslem studie ohodnotit, jak moc se mu podařilo stále srozumitelnou informaci vytvořit. Více k domněnce uvede sekce Diskuze. V první subkapitole kapitoly Výsledky, se popisuje, jak již bylo uvedeno, celý obsah článku, jehož část byla převzata do dotazníku. Tento popis je zejména subjektivní, protože jsem se snažil s pomocí své znalosti identifikovat vedle uvedení samotného popisu textu v textu vše, co mi přijde nesrozumitelné. Nesrozumitelné (například nejednoznačné, vágní, obecné výrazy) jsem se snažil identifikovat, protože bylo třeba vybrat pro studii slova, na jejichž význam budou respondenti tázáni. Tato slova byla zvolena a poté jsem sestavil dotazník, ve kterém jsou respondenti tázáni na vysvětlení významů slov, kterým jsem sám nerozuměl. Tímto způsobem mělo být zjištěno, zda slovům nerozumím sám, či zda s významy slov mají problémy také jiné osoby. Aby byla ohodnocena plně srozumitelnost textu, pak by bylo nejspíše potřeba se ptát na význam každého slova z analyzovaného úryvku, na návaznost vět, nadpisu či také třeba na hlavní zprávy odstavců a propojení těchto hlavních zpráv odstavců. Tento způsob zvolen nebyl, protože by dotazník obsahoval desítky dalších otázek a byl by náročný na vyplnění. Lze říci, že ohodnocení srozumitelnosti textu je vždy z části závislé na tom, jaká slova tvůrce studie zvolí na rozbor, přitom však se současně domnívám, že lze pomocí dostatečného počtu zvolených slov do dotazníku nabídnout doporučení pro vytvoření informace srozumitelnější, protože i tak mohou být některé nesrozumitelné části článku identifikovány. Znění celého dotazníku je uvedeno ke konci článku, a to v příloze, přičemž nebude v této kapitole detailně dotazník popsán. To proto, že znění jeho otázek je uvedeno v následující kapitole prezentující výsledky studie. Poslední otázka dotazníku má číslo 44, v rámci které byli respondenti tázáni, zda chtějí po vyhodnocení studie a napsání článku o ní jeho znění obdržet em. Odpověď na tuto 44. otázku dotazníku analyzovat v tomto článku nebudu a ani prezentovat volby respondentů. Předposlední otázka dotazníku má číslo 43, přesto je otázek v dotazníku o několik více. Nejprve totiž dotazník obsahuje 6 otázek předběžných, ve kterých uvedli respondenti jméno, věk, studijní obor či název povolání a kontaktní . Dále uvedli nejvyšší dosažené vzdělání a také vztah k informačním technologiím. Na výběr měli při volbě nejvyššího dosaženého vzdělání čtyři následující možnosti: 1. vystudovaná základní škola, či studuji základní školu; 2. vystudovaná střední škola s maturitou, či studuji střední školu s maturitou; 3. vystudovaná střední škola bez maturity či vyučení, či studuji střední školu bez maturity i výučního listu; 4. vystudovaná vysoká škola, či studuji vysokou školu. Pod otázkou Jaký je váš vztah k informačním technologiím? následovalo šest následujících možností: 1. Jedná se o můj obor studia či náplň práce.; 2. Zajímám se o toto téma ve volném čase soustavně.; 3. Zajímám se o toto téma ve volném čase příležitostně.; 4. O tomto tématu vím velice málo.; 5. O tématu nic.; 6. Jiná možnost. Veškeré předběžné otázky nebyly číslovány. 6

KVALITA INFORMACE: ANALÝZA VÝSLEDKU HLEDÁNÍ VE VYHLEDÁVAČI GOOGLE PRO MANAGEMENT STAVEBNÍCH RIZIK. Jiří Marek 1

KVALITA INFORMACE: ANALÝZA VÝSLEDKU HLEDÁNÍ VE VYHLEDÁVAČI GOOGLE PRO MANAGEMENT STAVEBNÍCH RIZIK. Jiří Marek 1 KVALITA INFORMACE: ANALÝZA VÝSLEDKU HLEDÁNÍ VE VYHLEDÁVAČI GOOGLE PRO MANAGEMENT STAVEBNÍCH RIZIK INFORMATION QUALITY: THE ANALYSIS OF RESULTS OF SEARCHING FOR THE QUERY CONSTRUCTION RISK MANAGEMENT USING

Více

Řešení problémů ve vědě pomocí aplikace propojení dostupných metod

Řešení problémů ve vědě pomocí aplikace propojení dostupných metod Řešení problémů ve vědě pomocí aplikace propojení dostupných metod Problem Solving in Science by the Use of the Connection of Currently Available Approaches Ing. Jiří Marek publikováno na www.risk-management.cz

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Miloslava Cézová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Miloslava Cézová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Miloslava Cézová Univerzita Pardubice Fakulta Ekonomicko správní Vytvoření vstupního dotazníku pro předmět ZIT Miloslava Cézová Bakalářská

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Management řízení kvality na veřejných vysokých školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

Analýza projektu internetového portálu

Analýza projektu internetového portálu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bohdana Ivanytsya Analýza projektu internetového portálu Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Autoři práce: PhDr. Klára Bendová PhDr. Martin Dolejš,

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Klára Bendová, Martin Dolejš, Miroslav Charvát, Marek Kolařík, Olga Pechová,

Více

PŘÍSTUPY POSTUPY PRAKTICKÉ RADY

PŘÍSTUPY POSTUPY PRAKTICKÉ RADY PŘÍSTUPY POSTUPY PRAKTICKÉ RADY pro psaní, hodnocení a prezentaci odborných prací SOČ Milan Škrabal, Miroslava Fatková a kol. Praha 2014 PaedDr. Milan Škrabal Ing. Miroslava Fatková editoři PŘÍSTUPY, POSTUPY,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Bc. Pavla Stachová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto

Více

Agilní metodiky vývoje software

Agilní metodiky vývoje software MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA INFORMATIKY * ^ 1 S m p %,

Více

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Seznámit studenty s hlavními metodami vědecké

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jitka Kudějová Analýza přínosů certifikace ISO 9001 pro dokumentovou komunikaci ve společnosti

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ 1 URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ 1 URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ 1 URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení Autor BP: Vladimír Kovář Vedoucí BP: Ing. Marek Beránek, Ph.D. 2012 Praha ČESTNÉ

Více

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Více

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU 1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU Obsah kapitoly: 1.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY BENCHMARKINGU 1.1.1 Definice benchmarkingu 1.1.2 Historie benchmarkingu a jeho využití ve veřejné správě 1.2 MĚŘENÍ VÝKONŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU

Více

Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil

Zavedení Self-Service BI u MVNO GoMobil VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Zavedení Self-Service BI

Více

Masarykova univerzita. Fakulta informatiky

Masarykova univerzita. Fakulta informatiky Masarykova univerzita Fakulta informatiky Diplomová práce Metodiky řízení a koordinace prací při vývoji software Vypracovala: Bc. Jitka Daňková Vedoucí: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. 2011 Prohlášení

Více