IV. V y p o ř á d á n í p ř i p o m í n e k k m a t e r i á l u s n á z v e m :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. V y p o ř á d á n í p ř i p o m í n e k k m a t e r i á l u s n á z v e m :"

Transkript

1 V y p o ř á d á n í p ř i p o m í n e k k m a t e r i á l u s n á z v e m : N á v r h z á k o n a, k t e r ý m s e m ě n í z á k o n č / S b., o s p o t ř e b n í c h d a n í c h, v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů, a z á k o n č / S b., o s t a b i l i z a c i v e ř e j n ý c h r o z p o č t ů, v e z n ě n í z á k o n a č. / S b. IV. Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 14. srpna Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 1

2 Resort Připomínka Vypořádání Ministerstvo dopravy Zásadní připomínka: K části první čl. I bodu 21 Požadujeme do 49 odst. 10 zákona č. 353/2003 Sb. doplnit kódy nomenklatury leteckého benzinu BL 95 a MOGAS. Uvedené benziny se v současnosti stále ještě v letecké dopravě používají, proto je nezbytné na ně též vztáhnout osvobození od daně z minerálních olejů. Doporučující připomínka: Vysvětleno. Ministerstvo dopravy od připomínky ustoupilo. Produkt BL 95 je zahrnut pod kódem nomenklatury , tudíž se na něj osvobození od spotřební daně bude nadále vztahovat. Co se týká produktu MOGAS (bylo zjištěno, že se jedná pouze o v praxi zažitý název MOVGAS, nikoliv o konkrétní výrobek). Patří do kategorie "automobilových benzínů", tudíž by se na něj navrhované osvobození nemělo vztahovat. Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany K části první čl. I V úvodní větě obsahující výčet novel zákona č. 353/2003 Sb. je třeba doplnit citaci zákona č. 309/2008 Sb., který byl publikován v částce 100 Sbírky zákonů dne Bez připomínek. Bez připomínek. 2

3 Ministerstvo práce a sociálních věcí Doporučující připomínka: K důvodové zprávě a k RIA Máme za to, že v případě přijetí varianty C (tj. osvobození biopaliv od spotřební daně - kdy se uměle zvýší poptávka po potravinářských komoditách, které budou využity pro výrobu biopaliv), dojde s největší pravděpodobností ke zvýšení cen potravinářských výrobků, což se v konečném důsledku zřejmě odrazí i ve zvýšení cen pro konečného spotřebitele. V důvodové zprávě je na straně 22 konstatováno, že podle tvrzení Ministerstva zemědělství je negativní dopad podpory biopaliv na ceny potravinářských komodit v ČR nulový. Následně je však zmíněna studie Světové banky, která uvádí, že produkce biopaliv zvyšuje ceny potravinářských komodit až o 75%. Tento rozpor není v důvodové zprávě dále vysvětlen. Doporučujeme proto doplnit důvodovou zprávu o analýzu možných dopadů podpory biopaliv na ceny potravinářských komodit v ČR. Bylo by rovněž žádoucí provést alespoň hrubý propočet těchto dopadů na konečné spotřebitele. Vyhověno, ale jinak. Rozpor je již v důvodové zprávě vysvětlen. Pro exaktní kvantifikaci dopadů podpory biopaliv na ceny potravinářských komodit v ČR neexistuje dostatečná datová základna. Dopad daňové podpory biopaliv v ČR na ceny potravinářských komodit je podle tvrzení Ministerstva zemědělství nulový. 3

4 Ministerstvo pro místní rozvoj Doporučující připomínka: K důvodové zprávě a k RIA Z navrhovaných variant doporučujeme variantu C, která nepočítá s prodejem biopaliva E 95 na čerpacích stanicích, a proto omezuje podporu jeho spotřeby jenom na pilotní projekty. Doporučujeme podrobněji posoudit možný dopad dalšího zvyšování spotřeby biopaliv první generace na ceny potravin. Zejména však doporučujeme vyjasnit rozpory mezi předloženým návrhem Ministerstva financí a vládou schváleným Víceletým programem dalšího uplatnění biopaliv v dopravě, který zpracovalo Ministerstvo zemědělství: - návrh Ministerstva financí počítá s postupným růstem ztráty v příjmech veřejných rozpočtů, zatímco podle dokumentu Ministerstva zemědělství má být bilance započítávající i úspory související s výrobou biopaliv, z hlediska státního rozpočtu výrazně kladná; - při zdůvodňování daňové varianty podpory biopaliv Ministerstvo zemědělství konstatuje, že způsobem založeným na daňových úlevách zvýhodňují biopaliva i sousední státy EU, zatímco Ministerstvo financí zařadilo mezi možné varianty jejich zvýhodnění i variantu dotačních podpor pro výrobce biopaliv s tím, že právě tato varianta by postavila tuzemské výrobce i distributory pohonných hmot do srovnatelné situace se sousedními státy EU. Vyhověno, ale jinak. Pro exaktní kvantifikaci dopadů podpory biopaliv na ceny potravinářských komodit v ČR neexistuje dostatečná datová základna. Dopad daňové podpory biopaliv v ČR na ceny potravinářských komodit je podle tvrzení Ministerstva zemědělství nulový. Vysvětleno v důvodové zprávě. Varianta D byla do procesu RIA zařazena z důvodu větší objektivity. V důvodové zprávě je vysvětleno, že vláda svým usnesením 164/2008, tj. schválením Víceletého programu podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě, zvolila variantu daňového zvýhodnění biopaliv, tj. v úvahu přicházely pouze varianty B a C. 4

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Zásadní připomínka. K předkládací zprávě Žádáme o vypuštění poslední věty textu Předkládací zprávy. Tutéž větu požadujeme vypustit z Důvodové zprávy z textu RIA (str. 19 komentář k výsledné tabulce dopadů na veřejné rozpočty). Odůvodnění: Dne 8. července 2008 byla Ministerstvu financí zaslána odpověď pana náměstka Ing. Hünera, jejíž znění nekoresponduje s obsahem dotyčných vět. Upravena předkládací a důvodová zpráva podle projednání. 5

6 Zásadní připomínka. K 45 odst. 2 písm.j) požadujeme nahradit slovo hmotnostních slovy objemových Odůvodnění: Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 180/2007 Sb. stanovuje podíl FAME v motorové naftě v % objemových a obdobně i vyhláška č. 229/2004 Sb., která je v souladu s ČSN EN 590 pro jakost motorové nafty, stanoví v požadavcích na jakostní parametry uvedeného paliva max. přípustný obsah FAME na 5 % objemových. Je nutný soulad všech zmíněných právních norem a předejití možných potíží, neboť 5 % hmotnostních u nafty odpovídá přibližně 4,8 % objemovým v závislosti na hustotách komponent. Od bude povinně ročně nahrazován minimální podíl nafty ve výši 4,5 % obj. methylestery mastných kyselin (FAME). Povinné osoby budou chtít využívat míchání až do 5% obj. FAME do nafty v souladu s ČSN EN 590 a s vyhláškou č. 229/2004 Sb., aby dosáhly k termínu právě 4,5 % obj. Pokud ale překročí hranici 4,8 % obj. (nebo-li 5 % hmotnostních), přestane být produkt předmětem daně podle 45 odst. 2 a stane se předmětem daně podle jiného ustanovení, patrně podle 45 odst. 5, s čímž by vznikly zbytečné administrativní komplikace, např. v daňovém přiznání. Hmotnostní procenta zaměněna za objemová i v předmětu daně podle 45 odst. 2 písm. c) a doplněna v předmětu daně podle 45 odst. 2 písm. d), e), g, h) a i). 6

7 Zásadní připomínka. K důvodové zprávě a k RIA Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) ani její Obecná část neobsahuje vyhodnocení dopadu na podnikatelské prostředí a uvedené dopady na skupiny dotčených subjektů (bod 1b DZ) jsou formální a nedostatečné. Požadujeme doplnit zmíněné vyhodnocení, tj. jasné vymezení dopadů navrhované změny na podnikatelské subjekty působící na českém trhu, včetně statistických údajů, které poukazují na četnost subjektů působících v dotčených oborech. Dále požadujeme doplnit finanční vyčíslení dopadu navrhovaných změn na ostatní dotčené subjekty uvedené v bodě 1b. Identifikované dotčené subjekty. Vyhověno, ale jinak. Dopady v důvodové zprávě více specifikovány, kvantifikace počtu subjektů u většiny dotčených skupin, exaktní kvantifikace dopadů není možná z důvodu nedostatečné datové základny. MPO vysvětlení akceptovalo, a požádalo o zaslání upravené důvodové zprávy. Obecné V uváděných názvech chemických a biochemických látek doporučujeme dodržovat jednotné mezinárodní názvosloví, dané názvoslovnými komisemi, tj. psát např. methan, ethan, ethyltercbutylether apod. (viz též vyhláška č. 229/2004 Sb.). Je možné užívat oba způsoby názvosloví, aniž by došlo k záměně produktů. Přislíbeno sjednocení v příští novele zákona. 7

8 Obecné Z legislativního hlediska doporučujeme přezkoumat správnost použití nové poznámky pod čarou v části první, čl. I, bodu 19 návrhu s označením č. 36a). Stejné označení poznámky pod čarou je uvedeno ve stávajícím znění 49 odst. 5 předmětného zákona o spotřebních daních. Obecné Doporučujeme text předloženého materiálu znovu zkontrolovat jak z lingvistického, tak i gramatického pohledu a opravit chyby. Dále doporučujeme v celém materiálu užívat buď zkratku SMN 30 nebo slova směsná motorová nafta, což je motorová nafta s minimálním obsahem 31 % hmotnostních MEŘO. Vyhověno, ale jinak. Při projednávání bylo dohodnuto, že se uvede místo 31 % hmotnostních MEŘO, 30 % objemových FAME, v návaznosti na to MPO zařídí změnu ČSN K 3 písm. m) doporučujeme změnit odvolávku na aktuální platné znění Nařízení Rady o tarifu, statistické nomenklatuře a Společném celním tarifu, a to alespoň k 1. lednu 2008 a následně aktualizovat citované kódy nomenklatury, např. z na Kódy nomenklatury jsou v zákoně o spotřebních daních fixovány v souladu se směrnicí 2003/96/ES k 1. lednu

9 K 134p doporučujeme na konec znění odstavce 9 doplnit větu: To se nevztahuje na nepodnikající fyzické osoby nakupující tyto minerální oleje v jednotkovém balení do 20 kg.. Vyhověno, ale jinak. Po dohodě s MPO a ČAPPO je u jednotkových obalů sjednoceno množství minerálních olejů na 50 kg, na které je aplikován zjednodušený systém kontroly značkování a barvení podle části čtvrté zákona a značkování podle části páté zákona. 9

10 K Článku II Přechodná ustanovení vzhledem k tomu, že dle navrhované novely zákona o spotřebních daních by od měly FAME být předmětem daně a současně bude pro ně platit uplatnění režimu podmínečného osvobození od daně, ale dle přechodných ustanovení až od , dojde v praxi k tomu, že FAME budou zdaňovány o tři měsíce dříve než na ně bude moci být uplatněn zmíněný režim, čili od tuzemských výrobců budou methylestery nakupovány zatížené spotřební daní a následně se bude muset žádat o její vrácení dle 54 odst. 2 písmeno b). Oprávněně se domníváme, že v důsledku uvedeného dojde ke snížení zájmu o FAME od tuzemských výrobců minimálně po dobu těchto tří měsíců. Proto doporučujeme časové sladění v Přechodných ustanoveních navrhované novely těch ustanovení, která se týkají předmětu daně a režimu podmíněného osvobození od daně. V tomto směru je třeba do Přechodných ustanovení zapracovat pro bod 17 novely stejně dlouhý časový odklad jako pro bod 33 novely, neboť tato ustanovení spolu neoddělitelně souvisí a stejný princip jako pro body 17 a 33 by měl být uplatněn i u bodů 16 a 32 novely. 10

11 K Důvodové zprávě a k RIA V předložené Důvodové zprávě postrádáme analýzu splnitelnosti cíle v České republice, daného Evropskou komisí (EK) pro rok 2020 (uplatnění 10 % biopaliv jako náhrady fosilních pohonných hmot), a to vzhledem k probíhající diskusi v EU o reálnosti uvedeného cíle. K Důvodové zprávě a k RIA Z předložených variant, v souladu s dotčenými subjekty určenými ke konzultaci, akceptujeme variantu C, ke které připomínáme, že avizované negativní dopady na biodiverzitu a růst cen potravin budou částečně eliminovány importem levnějších biopaliv ze třetích zemí. K Důvodové zprávě a k RIA Vyhověno, ale jinak. Analýza splnitelnosti cíle není v kompetenci Ministerstva financí. Měla být součástí Víceletého programu podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě. Do důvodové zprávy jsou doplněny údaje týkající se diskusí o uplatňování alternativních paliv na úrovni EU. Ministerstvo financí vzalo konstatování Ministerstva průmyslu a obchodu na vědomí; též preferuje variantu C. Doporučujeme z hlediska porovnání varianty B a C blíže specifikovat rozdílnost administrativní náročnosti pro povinné subjekty i pro oblast kontroly daňových úniků. 11

12 K Důvodové zprávě a k RIA Souhlasíme s konstatováním Ministerstva zemědělství, Ministerstva dopravy a Ministerstva financí ohledně preferování varianty C a potřebné aktualizace dat v tabulce dopadů na veřejné rozpočty uvedené v Důvodové zprávě, str. 19. K Důvodové zprávě a k RIA Vyhověno, ale jinak. Při projednání připomínek došlo ke shodě mezi MPO a MF ve výběru varianty C. K aktualizaci dat v tabulce neexistují konkrétní expertní prognózy, ze kterých by se dalo vycházet. V tomto smyslu je doplněna důvodová zpráva. Doporučujeme doplnit v posledním odstavci části 1a (str. 10) příslušná odpovídající data k uváděným cílům v % biopaliv. K Důvodové zprávě a k RIA Doporučujeme doplnit do části RIA (str. 13 a dále) ve výčtu bodů jednotlivých variant slova v palivu před výrazy E 85 a E 95. Doporučujeme v 12 odst. 1 srozumitelně upřesnit dvojí užití slova uživatel. Vysvětleno (definice v 3 písm. i) zákona o spotřebních daních. 12

13 V 45 doporučujeme u znění písmene f) opravit uvedené číslo odstavce z 1 na 2 a u znění písmene g) doplnit slova odstavce 2 za uvedená písmena. K rozdílové tabulce Jedná se o totožný odstavec, legislativní zpracování je správné. Doporučujeme uvést Rozdílovou tabulku do souladu s článkem II. bod 2 Přílohy č. 5 Legislativních pravidel vlády, tj. doplnit do jejího závěru úplný výčet předpisů ES, týkajících se navrženého zákona. K rozdílové tabulce Dále s ohledem na již výše zmíněnou Přílohu č. 5 Legislativních pravidel vlády, která je věnována postupu a způsobu prokazování slučitelnosti navrhovaných zákonů s komunitárním právem, doporučujeme vypustit z Rozdílové tabulky ta ustanovení, jimiž nebyla do českého právního řádu zajišťována transpozice. V této souvislosti pro úplnost uvádíme, že současná koncepce Rozdílové tabulky je v tomto smyslu zcela v souladu s čl. II. bod 2 Přílohy č. 5, naše doporučení dáváme pouze ke zvážení z důvodu systematické přehlednosti a zkrácení dané tabulky. Rozdílová tabulka je zpracována v souladu s LPV. MPO požadovalo v podstatě zjednodušení, které není z hlediska dodržení LPV možné. 13

14 Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo vnitra Doporučuji upravit novelizační bod č. 7 ( 23 odst. 7 návrhu zákona), který považuji za vnitřně rozporný. Podle poslední věty tohoto ustanovení platí vydané povolení po dobu 3 měsíců, podle první věty tohoto ustanovení stanoví dobu platnosti vydaného rozhodnutí celní úřad sám. Bez připomínek. Zásadní připomínka. K Čl. I bodu 19 ( 45 odst. 9): Dle našeho názoru je nezbytné navrhované ustanovení upravit a skutečně ho dát do souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb., který umožňuje užívání stavby na základě oznámení nebo na základě kolaudačního souhlasu. O žádném schválení stavební zákon nehovoří. Navíc se domníváme, že by bylo vhodné uvést v poznámce pod čarou konkrétní ustanovení stavebního zákona, na které se odkazuje (viz čl. 47 odst. 1 Legislativních pravidel vlády). 14

15 Zásadní připomínka. K Čl. I bodu 35 ( 60 odst. 14): V 60 odst. 1 až 13 jsou stanoveny podmínky (oprávnění a povinnosti právnických a fyzických osob) pro nákup, prodej a dopravu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu. V odst. 14 je pak stanovena za porušení těchto podmínek, konkrétně podmínek stanovených v odst. 3 až 9 a 11, pokuta v sazbě do výše Kč, přičemž navrhovaným zákonem je tato sazba pokuty pozměněna na sazbu od Kč do Kč. Pokuta stanovená v 60 odst. 14 ať již v sazbě do Kč nebo v sazbě do Kč je postihem právnických osob za správní delikty. Je proto třeba vymezit skutkové podstaty správních deliktů, jejichž znakem bude odkaz na povinnosti stanovené v 60. Tyto skutkové podstaty je třeba včlenit ke skutkovým podstatám stanoveným v části šesté zákona č. 353/2003 Sb. nazvané Správní delikty a odstavec 14 v 60 zrušit. Vyhověno, ale jinak. Projednáno s příslušnými zástupci MV. Na základě tohoto jednání MV změnilo svou zásadní připomínku na doporučující s tím, že se vymezení skutkových podstat správních deliktů vyplývajících ze znění 60 zákona o spotřebních daních dotvoří ve smyslu připomínky MV v rámci jednání pracovních komisí vlády s gestory správního trestání při MV. 15

16 Zásadní připomínka. K Čl. I bodu 39 ( 134e odst. 10): Není jasné, jak se bude prokazovat, zda jsou minerální oleje dopravovány do jiných členských států v režimu podmíněného osvobození od daně nebo ve volném daňovém oběhu [písm. a)], nebo zda byly dopravovány mezi daňovými sklady v režimu podmíněného osvobození od daně [písm. b)]. Slovo prokazatelně požadujeme z obou písmen vypustit, nebo požadujeme uvést, jak se bude posuzovat, zda byly minerální oleje prokazatelně dopraveny, či nikoli. Zásadní připomínka. K Důvodové zprávě a k RIA Předkladatel zpracoval k návrhu Závěrečnou zprávu RIA, v níž jsou podrobně kvalitativně vyhodnoceny výhody a nevýhody jednotlivých variant podle konkrétní oblasti dopadu. Na vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant navazuje celkové shrnutí, které obsahuje stanovení plusů a mínusů variant A až C s ohledem na jednotlivá kritéria. Informace zde obsažené však nejsou podložené kvantifikovanými ukazateli. O zmiňovaných kritériích není v předchozích částech RIA žádná zmínka, resp. nejsou blíže specifikovány. Požadujeme v textu blíže specifikovat jednotlivá kritéria, na jejichž základě jsou posuzovány varianty řešení. Dále postrádáme v návrhu řešení u doporučené varianty vyčíslení předpokládaného finančního dopadu na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty včetně způsobu jejich pokrytí. Vysvětleno. MV od připomínky ustoupilo s tím, že se doplní důvodová zpráva ve smyslu nutnosti provázání s procesním předpisem (Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Toto ustanovení bylo v daném smyslu zpracováno na požadavek správce daně. MF po domluvě s MV doplní požadované údaje do závěrečné zprávy RIA, která je součástí důvodové zprávy. Ministerstvem financí bylo vysvětleno, že kvantifikace dopadů není z důvodu chybějících podkladů možná. 16

17 Zásadní připomínka. K Důvodové zprávě a k RIA Domníváme se, že vzhledem k výši vyhodnocených očekávaných dopadů na veřejné rozpočty by na důvodovou zprávu v rozsahu malá RIA měla navazovat tzv. velká RIA, v níž bude podrobně analyzován řešený problém. Požadujeme doplnit do vyhodnocení nákladů a přínosů Závěrečné zprávy RIA analýzu nákladů a přínosů tak, aby bylo možné porovnat pravděpodobné náklady a přínosy všech posuzovaných variant pro jednotlivé subjekty. Pro každou z navrhovaných variant je nutné vytvořit plán implementace a vynucování. Vysvětleno. Ministerstvo vnitra od zásadní připomínky ustoupilo. Ministerstvo financí zpracovalo tzv. malou RIA na základě odpovědi Ministerstva vnitra, kterému zaslal odbor 18 MF dotaz s popisem konkrétního obsahu dané novely. Jedná se ve své podstatě o změnu sazeb spotřební daně (vracení daně, osvobození, snížená sazba). K Čl. I bodu 7 ( 23 odst. 7): Není nám jasný smysl navrhovaného ustanovení. Podle první věty má dobu platnosti povolení jednorázového přijetí vybraných výrobků stanovit celní úřad ve svém rozhodnutí, ovšem věta následující jednoznačně dobu platnosti stanoví na 3 kalendářní měsíce. Ustanovení je třeba upravit a vyjasnit ho. K Čl. I bodu 18 ( 45 odst. 4): Domníváme se, že tento novelizační bod je třeba dát do souladu s čl. 58 odst. 7 a 8 písm. d) Legislativních pravidel vlády. 17

18 K Čl. I bodu 24: Upozorňujeme na dvakrát se opakující slovo se. Ministerstvo zahraničních věcí Nad rámec navrhovaných změn je třeba zavést další novelizační bod, jímž se v 135g odst. 1 písm. g) za slova 134e odst. 8 písm. a) až c) doplní slova a odst. 10. V novém odstavci 134e je stanovena výjimka z povinnosti právnických a fyzických osob, které vyrábějí, zpracovávají nebo prodávají minerální oleje, jež nesmějí být podle 134m odst. 2 písm. c) až h) značkovány, v průvodní technické dokumentaci a v dokladech stanovených pro tyto oleje výslovně uvést, že tyto oleje nesmějí být použity pro pohon motorů. Tato výjimka musí být součástí odkazu na hmotněprávní úpravu ve skutkové podstatě správního deliktu. K Čl. II bodu 6: Domníváme se, že místo slov od 30. září 2009 má být uvedeno do 30. září Bez připomínek. 18

19 Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zemědělství Bez připomínek. Zásadní připomínka. Obecné Navrhujeme doplnit do návrhu usnesení vlády mechanismus, kterým se bude hlídat případná překompenzace u biopaliv. Návrh MZe: Do usnesení k návrhu zákona doplnit úkol, na základě kterého bude MF ve spolupráci s MZe jednou ročně předkládat informaci vládě o uplatňování Programu včetně finančního hodnocení přiměřenosti daňových úlev. Navrhujeme toto znění úkolu: Vláda ukládá ministru financí ve spolupráci s ministrem zemědělství předkládat jednou ročně informaci o plnění Programu včetně finančního hodnocení přiměřenosti daňových úlev, první informace bude předložena vládě do roku následujícího po roce nabytí účinnosti daňových úlev na biopaliva. Odůvodnění: EK v rámci notifikačního procesu Programu vznesla požadavek na zajištění mechanismu, který by předcházel výše uvedené překompenzaci. Výše uvedený mechanismus by umožňoval průběžně kontrolovat, zda nedochází k překompenzaci ceny biopaliv oproti fosilním palivům. Výpočet by provádělo MZe. Na základě tohoto výpočtu by pak mohla být upravována výše úlevy na spotřební dani v případě výrazných cenových rozdílů. Vyhověno, ale jinak. Výpočet, zda nedochází k překompenzaci ceny biopaliv oproti fosilním palivům by provádělo MZe a až na základě tohoto výpočtu může být upravována výše úlevy na spotřební dani. Proto bylo dohodnuto se zástupci MZe, že úkol v návrhu usnesení vlády bude navržen následovně: Vláda ukládá ministru zemědělství ve spolupráci s ministrem financí předkládat jednou ročně informaci o plnění Programu včetně finančního hodnocení přiměřenosti daňových úlev, první informace bude předložena vládě do roku následujícího po roce nabytí účinnosti daňových úlev na biopaliva. 19

20 Zásadní připomínka. Nesouhlasíme se zněním novelizačních bodů 1, 15 a 22 tj. se změnou 3 písm. p), 45 odst. 2 písm. m) a 49 odst. 14. Navrhovaná úprava ze zákona vypouští možnost využívání lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného pro pohon motorů. Požadujeme možnost využití obecně denaturovaného lihu v zákoně ponechat. Zásadní připomínka. Požadujeme do návrhu zákona zahrnout i možnost daňového zvýhodnění etylesterů mastných kyselin (obecně FAEE) úpravou 45 odst. 2 písm. c) a j) a úpravou 49 odst. 18. Toto palivo se sice v současnosti nevyužívá, jeho využívání je ovšem žádoucí a přínos ke snižování emisí skleníkových plynů je vyšší. Vysvětleno. Ministerstvo zemědělství od připomínky ustoupilo. Využití lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného není zatím návrhem umožněno pouze u paliva E 95. Podle informací celně technické laboratoře a pracovníků Ústavu paliv a maziv není totiž vyvinut obecný denaturant, kterým by bylo možno líh v tomto palivu denaturovat. Obecný denaturant je oznamován Evropské Komisi, kde podléhá procesu schvalování, z tohoto důvodu bude případně dostatečný prostor pro následnou novelizaci zákona o spotřebních daních. Vyhověno, ale jinak. Po dohodě bude provedena pouze úprava 49, tj. bude umožněno osvobození od spotřební daně u čistých FAEE, které jsou určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů. 20

21 Zásadní připomínka. Požadujeme doplnit do 49 nový odstavec, který zní: (21) Od daně jsou osvobozeny biogenní kapaliny, které se účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným v 45 odst. 1 písm. a) nebo minerálním olejům uvedeným v 45 odst. 1 písm. b), které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů. Vyhověno, ale jinak. Definice biopaliv druhé generace je na základě požadavku MF přesněji specifikována. Zároveň bylo dohodnuto, že biopaliva druhé generace budou v nejbližších letech od spotřební daně osvobozena v rámci pilotních projektů technologického vývoje ekologicky příznivějších paliv. Po identifikování příslušných paliv lze poté uvažovat o klasickém způsobu osvobození od spotřební daně. Odůvodnění: K naplňování Programu je třeba daňově podporovat i biopaliva 2. generace, která sice v současné době nejsou komerčně vyráběna, ale právě daňová podpora je motivací pro urychlení vývoje a výroby těchto biopaliv, což je žádoucí. Návrh zákona, čl. II Přechodná ustanovení odst.1 doporučujeme nahradit slova do dne nabytí účinnosti textem ode dne nabytí účinnosti. Ministerstvem financí bylo vysvětleno, že se jedná o ustanovení, které umožňuje doužívat v souladu s platným osvobozením do 1. října 2009 ty minerální oleje uvedené v 45 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona, které již nebudou v rámci letecké dopravy, popřípadě leteckých prací nadále osvobozeny od spotřební daně. 21

22 53 odst. 1 požadujeme vypustit text To se netýká minerálních olejů uvedených v 45 odst. 2 písm. m), které jsou osvobozeny podle 49 odst. 14. Odůvodnění uživatel paliva nemusí být shodný s výrobcem paliva, i v případě pilotního projektu musí uživatel palivo nakoupit od výrobce, což je tímto textem znemožněno. Vysvětleno. Ustanovení nelimituje výrobce, aby byl uživatelem pohonné hmoty v rámci pilotních projektů. Omezuje pouze uživatele, aby si mezi sebou nepřeprodávali osvobozené palivo E 95, jak je umožněno v případě jiných minerálních olejů. V návrhu zákona (novelizační body 11, 14 a 23) je chybně uveden kód kombinované nomenklatury u esterů mastných kyselin (FAME i FAEE). Správný kód je Kódy nomenklatury jsou v zákoně o spotřebních daních fixovány v souladu se směrnicí 2003/96/ES k 1. lednu 2002, tj. kód nomenklatury k tomuto datu je správný. V novelizačním bodě 15 doporučujeme ověřit, zda nemají být namísto objemových procent uvedena hmotnostní procenta tak, jako je tomu v ostatních písmenech 45. V ostatních předmětech daně 45 odst. 2 byla sjednocena procenta ve směsích na objemová. 22

23 K návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 261/2007 Sb. Část druhá čl. III, bod 1. navrhujeme změnit znění tohoto bodu následovně: V čl. LXXII 4 se v první větě vkládají za slova slova vyjma bioplynu. Odůvodnění: Bioplyn nemá být ze své podstaty zatížen daní ze zemního plynu, protože vždy vzniká z biologického materiálu a zachovává tudíž koloběh uhlíku v přírodě a nezvyšuje emise skleníkových plynů. Daň ze zemního plynu je principiálně ekologickou daní a má zdaňovat fosilní zdroje. Tímto vyjmutím z předmětu daně by mohl být používán nezatížen daní jak pro pohon motorů tak i pro kogeneraci a topení. Bioplyn by se nemusel v 8 osvobozovat od daně ze zemního plynu. Vysvětleno. Bioplyn je podle směrnice 2003/96/ES předmětem energetické (popřípadě spotřební) daně. Nelze jej proto z předmětu daně vyjmout. Lze jej pouze na základě notifikace EK daňově zvýhodnit. 23

24 Ministerstvo životního prostředí Zásadní připomínka. V 3 písm. p) požadujeme za text... schválený Ministerstvem životního prostředí... vložit slova... ve spolupráci s Ministerstvem financí..., takže by pojem uvedený pod písmenem p) měl znít takto: Vyhověno, ale jinak. Za slova Ministerstvem životního prostředí jsou vložena slova a Ministerstvem financí. Aby bylo možno osvobodit pohonnou hmotu v rámci pilotních projektů, bude zapotřebí schválení od obou institucí. Úřad vlády ČR kabinet vedoucího ÚV p) pilotním projektem projekt technologického vývoje ekologicky příznivější palivové směsi na základě lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného schválený Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem financí nebo projekt technologického vývoje ekologicky příznivé palivové směsi těžkých plynových olejů s vodou schválený Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem financí,. K úplnému znění V 45 odst. 2 písm. m) chybí v úplném znění u koncentračního údaje 95 % specifikace procent (u písm. l) a v textu novely uvedeno, že se jedná o procenta objemová). Bez připomínek. 24

25 Úřad vlády ČR ministryně vlády pro lidská práva a národnostní menšiny K Důvodové zprávě a k RIA Aktualizace tabulky hodnot včetně uvedení dopadů do státního rozpočtu a SFDI (Státní fond dopravy a infrastruktury) zde uvedenou na str. 3, v důvodové zprávě na str. 11 (či 19) - i přesto, že bylo sděleno, že není dostatek údajů a podkladů. K Důvodové zprávě a k RIA Vysvětlení (odůvodnit) nízkoprocentního přimíchávání biopaliv do pohonných hmot, kdy se nepočítá s žádným daňovým zvýhodněním. Podpora tak vysokoprocentním směsím biopaliv. Proč se nepředpokládá prodej E95 na čerpacích stanicích (i když bude specifické složení, pilotní projekt)? Bude mít vliv na dostupnost? Aktualizace tabulky není z důvodu neexistence exaktně podložených prognóz (biopaliva jsou v České republice používána pouze krátce), které by poskytly vstupní data pro odhad dopadů na veřejné rozpočty. Do důvodové zprávy tabulka více popsána. Je doplněno v důvodové zprávě. 25

26 K Důvodové zprávě a k RIA a k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb. Vyhověno, ale jinak. Úřad vlády ČR ministr vlády ČR a předseda Legislativní rady vlády Technická poznámka ke srozumitelnosti: v důvodové zprávě a v navržené novele zákona se pracuje zejména s nomenklaturními kódy bez bližšího vysvětlení (vymezení příslušné složky), což v konečném důsledku nezvyšuje srozumitelnost. Vhodné doplnit jasnějším komentářem (tabulkou s rozdělením na stav současný a stav navrhovaný + vlastnost složky dle kódu nomenklatury), kterých konkrétních složek se změny týkají zejména tak vysvětlit čl. II, přechodného ustanovení. Obecně Upozorňuje se, že lhůtu pro sdělení připomínek k návrhu zákona upravuje čl. 8 odst. 3 s tím, že činí 20 pracovních dní. Uvedená lhůta může být zkrácena, ale pouze na základě výjimky povolené ministrem a předsedou Legislativní rady vlády podle čl. 76 Legislativních pravidel vlády. Taková výjimka však, pokud jde o předložený návrh zákona, povolena nebyla. Požadavek, aby připomínky byly sděleny do 15 dnů ode dne vložení materiálu do elektronické knihovny vlády je tedy nesprávný. Za včas předložené připomínky je nutné požadovat připomínky, které byly uplatněny ve lhůtě stanovené Legislativními pravidly vlády. V důvodové zprávě jsou uvedeny příklady minerálních olejů, které pod daný kód nomenklatury. V návrhu zákona není možné uvádět příklady a nelze ani vyjmenovat všechny komodity, které pod daný kód nomenklatury spadají. V tomto případě zákon odkazuje na Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku, ve znění platném k 1. lednu Vyhověno, ale jinak. Ministerstvo financí bere na vědomí, byly vypořádány všechny připomínky došlé podle lhůty uvedené v LPV. 26

Výsledky vnějšího připomínkového řízení

Výsledky vnějšího připomínkového řízení IV. Výsledky vnějšího připomínkového řízení k návrhu materiálu Návrh novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vnější

Více

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení V. Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek

Více

Výsledky připomínkového řízení

Výsledky připomínkového řízení Výsledky připomínkového řízení IV. Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 9. 5. 2013, s termínem dodání stanovisek do 23. 05.

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY

LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188 a změněná usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, usnesením vlády ze dne 28. června 1999 č. 660, usnesením vlády

Více

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020 VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015 2020 Praha, 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Výchozí stav a současné zaměření politiky a legislativy EU a ČR v oblasti

Více

IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012

IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 květen 2011 Obsah Obsah... 1 I. Úvodem... 4 II. Změny některých úkolů... 5 1.2 Zavedení větší transparentnosti hlasování v

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více

Daně 2009. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace k 1. 9. 2009

Daně 2009. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace k 1. 9. 2009 Daně 2009 a předpisy související s přehledy změn 1. aktualizace k 1. 9. 2009 Prosím doplňte si v úplném znění zákona o dani z nemovitostí na konec textu 12 slova, s výjimkou pozemků uvedených v 5 odst.

Více

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením

Více

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb.

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu novely zákona o veřejných zakázkách

Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu novely zákona o veřejných zakázkách Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu novely zákona o veřejných zakázkách IV Připomínkové místo Druh připomínky Bod Připomínka Vypořádání NBÚ Doporučující --- Obecně Tytéţ změny právního předpisu

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ III NÁVRH ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a některé další zákony.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a některé další zákony. DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. k návrhu zákona, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a některé další zákony. I. Obecná část Návrh zákona transponuje některé směrnice

Více

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 A 2014 ZA OBDOBÍ 1.

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 A 2014 ZA OBDOBÍ 1. III. INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 A 2014 ZA OBDOBÍ 1. ČTVRTLETÍ 2013 stav ke dni 9. května 2013 Úřad vlády České republiky

Více

Právní režim likvidace odpadů

Právní režim likvidace odpadů P r á v n i c k á f a k u l t a M a s a r y k o v y u n i v e r z i t y K a t e d r a p r á v a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í a p o z e m k o v é h o p r á v a DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní režim likvidace

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE

Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE - 2010 1 Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

Připomínky Komory OZE. k návrhu novely Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie

Připomínky Komory OZE. k návrhu novely Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie Připomínky Komory OZE k návrhu novely Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie 7.7.2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 eklep@mpo.cz, hruskovai@mpo.cz,

Více

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421 Česká asociace odpadového hospodářství Pod Pekárnami 157/3, 190 00 Praha 9 IČ: 66001536; web: www.caoh.cz Tel.: 731 405 068; email: info@caoh.cz Ministerstvo životního prostředí Odbor odpadů Zasláno elektronicky

Více

Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH. č. 254/2001 Sb., s komentářem

Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH. č. 254/2001 Sb., s komentářem Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH č. 254/2001 Sb., s komentářem OBSAH: Předmluva... str. 5 Úvod... str. 7 Zákon č. 254/2001 Sb., ze dne 28. června 2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.7.2004

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.7.2004 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.7.2004 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání pracovní verze

Více