IV. V y p o ř á d á n í p ř i p o m í n e k k m a t e r i á l u s n á z v e m :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. V y p o ř á d á n í p ř i p o m í n e k k m a t e r i á l u s n á z v e m :"

Transkript

1 V y p o ř á d á n í p ř i p o m í n e k k m a t e r i á l u s n á z v e m : N á v r h z á k o n a, k t e r ý m s e m ě n í z á k o n č / S b., o s p o t ř e b n í c h d a n í c h, v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů, a z á k o n č / S b., o s t a b i l i z a c i v e ř e j n ý c h r o z p o č t ů, v e z n ě n í z á k o n a č. / S b. IV. Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 14. srpna Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 1

2 Resort Připomínka Vypořádání Ministerstvo dopravy Zásadní připomínka: K části první čl. I bodu 21 Požadujeme do 49 odst. 10 zákona č. 353/2003 Sb. doplnit kódy nomenklatury leteckého benzinu BL 95 a MOGAS. Uvedené benziny se v současnosti stále ještě v letecké dopravě používají, proto je nezbytné na ně též vztáhnout osvobození od daně z minerálních olejů. Doporučující připomínka: Vysvětleno. Ministerstvo dopravy od připomínky ustoupilo. Produkt BL 95 je zahrnut pod kódem nomenklatury , tudíž se na něj osvobození od spotřební daně bude nadále vztahovat. Co se týká produktu MOGAS (bylo zjištěno, že se jedná pouze o v praxi zažitý název MOVGAS, nikoliv o konkrétní výrobek). Patří do kategorie "automobilových benzínů", tudíž by se na něj navrhované osvobození nemělo vztahovat. Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany K části první čl. I V úvodní větě obsahující výčet novel zákona č. 353/2003 Sb. je třeba doplnit citaci zákona č. 309/2008 Sb., který byl publikován v částce 100 Sbírky zákonů dne Bez připomínek. Bez připomínek. 2

3 Ministerstvo práce a sociálních věcí Doporučující připomínka: K důvodové zprávě a k RIA Máme za to, že v případě přijetí varianty C (tj. osvobození biopaliv od spotřební daně - kdy se uměle zvýší poptávka po potravinářských komoditách, které budou využity pro výrobu biopaliv), dojde s největší pravděpodobností ke zvýšení cen potravinářských výrobků, což se v konečném důsledku zřejmě odrazí i ve zvýšení cen pro konečného spotřebitele. V důvodové zprávě je na straně 22 konstatováno, že podle tvrzení Ministerstva zemědělství je negativní dopad podpory biopaliv na ceny potravinářských komodit v ČR nulový. Následně je však zmíněna studie Světové banky, která uvádí, že produkce biopaliv zvyšuje ceny potravinářských komodit až o 75%. Tento rozpor není v důvodové zprávě dále vysvětlen. Doporučujeme proto doplnit důvodovou zprávu o analýzu možných dopadů podpory biopaliv na ceny potravinářských komodit v ČR. Bylo by rovněž žádoucí provést alespoň hrubý propočet těchto dopadů na konečné spotřebitele. Vyhověno, ale jinak. Rozpor je již v důvodové zprávě vysvětlen. Pro exaktní kvantifikaci dopadů podpory biopaliv na ceny potravinářských komodit v ČR neexistuje dostatečná datová základna. Dopad daňové podpory biopaliv v ČR na ceny potravinářských komodit je podle tvrzení Ministerstva zemědělství nulový. 3

4 Ministerstvo pro místní rozvoj Doporučující připomínka: K důvodové zprávě a k RIA Z navrhovaných variant doporučujeme variantu C, která nepočítá s prodejem biopaliva E 95 na čerpacích stanicích, a proto omezuje podporu jeho spotřeby jenom na pilotní projekty. Doporučujeme podrobněji posoudit možný dopad dalšího zvyšování spotřeby biopaliv první generace na ceny potravin. Zejména však doporučujeme vyjasnit rozpory mezi předloženým návrhem Ministerstva financí a vládou schváleným Víceletým programem dalšího uplatnění biopaliv v dopravě, který zpracovalo Ministerstvo zemědělství: - návrh Ministerstva financí počítá s postupným růstem ztráty v příjmech veřejných rozpočtů, zatímco podle dokumentu Ministerstva zemědělství má být bilance započítávající i úspory související s výrobou biopaliv, z hlediska státního rozpočtu výrazně kladná; - při zdůvodňování daňové varianty podpory biopaliv Ministerstvo zemědělství konstatuje, že způsobem založeným na daňových úlevách zvýhodňují biopaliva i sousední státy EU, zatímco Ministerstvo financí zařadilo mezi možné varianty jejich zvýhodnění i variantu dotačních podpor pro výrobce biopaliv s tím, že právě tato varianta by postavila tuzemské výrobce i distributory pohonných hmot do srovnatelné situace se sousedními státy EU. Vyhověno, ale jinak. Pro exaktní kvantifikaci dopadů podpory biopaliv na ceny potravinářských komodit v ČR neexistuje dostatečná datová základna. Dopad daňové podpory biopaliv v ČR na ceny potravinářských komodit je podle tvrzení Ministerstva zemědělství nulový. Vysvětleno v důvodové zprávě. Varianta D byla do procesu RIA zařazena z důvodu větší objektivity. V důvodové zprávě je vysvětleno, že vláda svým usnesením 164/2008, tj. schválením Víceletého programu podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě, zvolila variantu daňového zvýhodnění biopaliv, tj. v úvahu přicházely pouze varianty B a C. 4

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Zásadní připomínka. K předkládací zprávě Žádáme o vypuštění poslední věty textu Předkládací zprávy. Tutéž větu požadujeme vypustit z Důvodové zprávy z textu RIA (str. 19 komentář k výsledné tabulce dopadů na veřejné rozpočty). Odůvodnění: Dne 8. července 2008 byla Ministerstvu financí zaslána odpověď pana náměstka Ing. Hünera, jejíž znění nekoresponduje s obsahem dotyčných vět. Upravena předkládací a důvodová zpráva podle projednání. 5

6 Zásadní připomínka. K 45 odst. 2 písm.j) požadujeme nahradit slovo hmotnostních slovy objemových Odůvodnění: Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 180/2007 Sb. stanovuje podíl FAME v motorové naftě v % objemových a obdobně i vyhláška č. 229/2004 Sb., která je v souladu s ČSN EN 590 pro jakost motorové nafty, stanoví v požadavcích na jakostní parametry uvedeného paliva max. přípustný obsah FAME na 5 % objemových. Je nutný soulad všech zmíněných právních norem a předejití možných potíží, neboť 5 % hmotnostních u nafty odpovídá přibližně 4,8 % objemovým v závislosti na hustotách komponent. Od bude povinně ročně nahrazován minimální podíl nafty ve výši 4,5 % obj. methylestery mastných kyselin (FAME). Povinné osoby budou chtít využívat míchání až do 5% obj. FAME do nafty v souladu s ČSN EN 590 a s vyhláškou č. 229/2004 Sb., aby dosáhly k termínu právě 4,5 % obj. Pokud ale překročí hranici 4,8 % obj. (nebo-li 5 % hmotnostních), přestane být produkt předmětem daně podle 45 odst. 2 a stane se předmětem daně podle jiného ustanovení, patrně podle 45 odst. 5, s čímž by vznikly zbytečné administrativní komplikace, např. v daňovém přiznání. Hmotnostní procenta zaměněna za objemová i v předmětu daně podle 45 odst. 2 písm. c) a doplněna v předmětu daně podle 45 odst. 2 písm. d), e), g, h) a i). 6

7 Zásadní připomínka. K důvodové zprávě a k RIA Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) ani její Obecná část neobsahuje vyhodnocení dopadu na podnikatelské prostředí a uvedené dopady na skupiny dotčených subjektů (bod 1b DZ) jsou formální a nedostatečné. Požadujeme doplnit zmíněné vyhodnocení, tj. jasné vymezení dopadů navrhované změny na podnikatelské subjekty působící na českém trhu, včetně statistických údajů, které poukazují na četnost subjektů působících v dotčených oborech. Dále požadujeme doplnit finanční vyčíslení dopadu navrhovaných změn na ostatní dotčené subjekty uvedené v bodě 1b. Identifikované dotčené subjekty. Vyhověno, ale jinak. Dopady v důvodové zprávě více specifikovány, kvantifikace počtu subjektů u většiny dotčených skupin, exaktní kvantifikace dopadů není možná z důvodu nedostatečné datové základny. MPO vysvětlení akceptovalo, a požádalo o zaslání upravené důvodové zprávy. Obecné V uváděných názvech chemických a biochemických látek doporučujeme dodržovat jednotné mezinárodní názvosloví, dané názvoslovnými komisemi, tj. psát např. methan, ethan, ethyltercbutylether apod. (viz též vyhláška č. 229/2004 Sb.). Je možné užívat oba způsoby názvosloví, aniž by došlo k záměně produktů. Přislíbeno sjednocení v příští novele zákona. 7

8 Obecné Z legislativního hlediska doporučujeme přezkoumat správnost použití nové poznámky pod čarou v části první, čl. I, bodu 19 návrhu s označením č. 36a). Stejné označení poznámky pod čarou je uvedeno ve stávajícím znění 49 odst. 5 předmětného zákona o spotřebních daních. Obecné Doporučujeme text předloženého materiálu znovu zkontrolovat jak z lingvistického, tak i gramatického pohledu a opravit chyby. Dále doporučujeme v celém materiálu užívat buď zkratku SMN 30 nebo slova směsná motorová nafta, což je motorová nafta s minimálním obsahem 31 % hmotnostních MEŘO. Vyhověno, ale jinak. Při projednávání bylo dohodnuto, že se uvede místo 31 % hmotnostních MEŘO, 30 % objemových FAME, v návaznosti na to MPO zařídí změnu ČSN K 3 písm. m) doporučujeme změnit odvolávku na aktuální platné znění Nařízení Rady o tarifu, statistické nomenklatuře a Společném celním tarifu, a to alespoň k 1. lednu 2008 a následně aktualizovat citované kódy nomenklatury, např. z na Kódy nomenklatury jsou v zákoně o spotřebních daních fixovány v souladu se směrnicí 2003/96/ES k 1. lednu

9 K 134p doporučujeme na konec znění odstavce 9 doplnit větu: To se nevztahuje na nepodnikající fyzické osoby nakupující tyto minerální oleje v jednotkovém balení do 20 kg.. Vyhověno, ale jinak. Po dohodě s MPO a ČAPPO je u jednotkových obalů sjednoceno množství minerálních olejů na 50 kg, na které je aplikován zjednodušený systém kontroly značkování a barvení podle části čtvrté zákona a značkování podle části páté zákona. 9

10 K Článku II Přechodná ustanovení vzhledem k tomu, že dle navrhované novely zákona o spotřebních daních by od měly FAME být předmětem daně a současně bude pro ně platit uplatnění režimu podmínečného osvobození od daně, ale dle přechodných ustanovení až od , dojde v praxi k tomu, že FAME budou zdaňovány o tři měsíce dříve než na ně bude moci být uplatněn zmíněný režim, čili od tuzemských výrobců budou methylestery nakupovány zatížené spotřební daní a následně se bude muset žádat o její vrácení dle 54 odst. 2 písmeno b). Oprávněně se domníváme, že v důsledku uvedeného dojde ke snížení zájmu o FAME od tuzemských výrobců minimálně po dobu těchto tří měsíců. Proto doporučujeme časové sladění v Přechodných ustanoveních navrhované novely těch ustanovení, která se týkají předmětu daně a režimu podmíněného osvobození od daně. V tomto směru je třeba do Přechodných ustanovení zapracovat pro bod 17 novely stejně dlouhý časový odklad jako pro bod 33 novely, neboť tato ustanovení spolu neoddělitelně souvisí a stejný princip jako pro body 17 a 33 by měl být uplatněn i u bodů 16 a 32 novely. 10

11 K Důvodové zprávě a k RIA V předložené Důvodové zprávě postrádáme analýzu splnitelnosti cíle v České republice, daného Evropskou komisí (EK) pro rok 2020 (uplatnění 10 % biopaliv jako náhrady fosilních pohonných hmot), a to vzhledem k probíhající diskusi v EU o reálnosti uvedeného cíle. K Důvodové zprávě a k RIA Z předložených variant, v souladu s dotčenými subjekty určenými ke konzultaci, akceptujeme variantu C, ke které připomínáme, že avizované negativní dopady na biodiverzitu a růst cen potravin budou částečně eliminovány importem levnějších biopaliv ze třetích zemí. K Důvodové zprávě a k RIA Vyhověno, ale jinak. Analýza splnitelnosti cíle není v kompetenci Ministerstva financí. Měla být součástí Víceletého programu podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě. Do důvodové zprávy jsou doplněny údaje týkající se diskusí o uplatňování alternativních paliv na úrovni EU. Ministerstvo financí vzalo konstatování Ministerstva průmyslu a obchodu na vědomí; též preferuje variantu C. Doporučujeme z hlediska porovnání varianty B a C blíže specifikovat rozdílnost administrativní náročnosti pro povinné subjekty i pro oblast kontroly daňových úniků. 11

12 K Důvodové zprávě a k RIA Souhlasíme s konstatováním Ministerstva zemědělství, Ministerstva dopravy a Ministerstva financí ohledně preferování varianty C a potřebné aktualizace dat v tabulce dopadů na veřejné rozpočty uvedené v Důvodové zprávě, str. 19. K Důvodové zprávě a k RIA Vyhověno, ale jinak. Při projednání připomínek došlo ke shodě mezi MPO a MF ve výběru varianty C. K aktualizaci dat v tabulce neexistují konkrétní expertní prognózy, ze kterých by se dalo vycházet. V tomto smyslu je doplněna důvodová zpráva. Doporučujeme doplnit v posledním odstavci části 1a (str. 10) příslušná odpovídající data k uváděným cílům v % biopaliv. K Důvodové zprávě a k RIA Doporučujeme doplnit do části RIA (str. 13 a dále) ve výčtu bodů jednotlivých variant slova v palivu před výrazy E 85 a E 95. Doporučujeme v 12 odst. 1 srozumitelně upřesnit dvojí užití slova uživatel. Vysvětleno (definice v 3 písm. i) zákona o spotřebních daních. 12

13 V 45 doporučujeme u znění písmene f) opravit uvedené číslo odstavce z 1 na 2 a u znění písmene g) doplnit slova odstavce 2 za uvedená písmena. K rozdílové tabulce Jedná se o totožný odstavec, legislativní zpracování je správné. Doporučujeme uvést Rozdílovou tabulku do souladu s článkem II. bod 2 Přílohy č. 5 Legislativních pravidel vlády, tj. doplnit do jejího závěru úplný výčet předpisů ES, týkajících se navrženého zákona. K rozdílové tabulce Dále s ohledem na již výše zmíněnou Přílohu č. 5 Legislativních pravidel vlády, která je věnována postupu a způsobu prokazování slučitelnosti navrhovaných zákonů s komunitárním právem, doporučujeme vypustit z Rozdílové tabulky ta ustanovení, jimiž nebyla do českého právního řádu zajišťována transpozice. V této souvislosti pro úplnost uvádíme, že současná koncepce Rozdílové tabulky je v tomto smyslu zcela v souladu s čl. II. bod 2 Přílohy č. 5, naše doporučení dáváme pouze ke zvážení z důvodu systematické přehlednosti a zkrácení dané tabulky. Rozdílová tabulka je zpracována v souladu s LPV. MPO požadovalo v podstatě zjednodušení, které není z hlediska dodržení LPV možné. 13

14 Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo vnitra Doporučuji upravit novelizační bod č. 7 ( 23 odst. 7 návrhu zákona), který považuji za vnitřně rozporný. Podle poslední věty tohoto ustanovení platí vydané povolení po dobu 3 měsíců, podle první věty tohoto ustanovení stanoví dobu platnosti vydaného rozhodnutí celní úřad sám. Bez připomínek. Zásadní připomínka. K Čl. I bodu 19 ( 45 odst. 9): Dle našeho názoru je nezbytné navrhované ustanovení upravit a skutečně ho dát do souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb., který umožňuje užívání stavby na základě oznámení nebo na základě kolaudačního souhlasu. O žádném schválení stavební zákon nehovoří. Navíc se domníváme, že by bylo vhodné uvést v poznámce pod čarou konkrétní ustanovení stavebního zákona, na které se odkazuje (viz čl. 47 odst. 1 Legislativních pravidel vlády). 14

15 Zásadní připomínka. K Čl. I bodu 35 ( 60 odst. 14): V 60 odst. 1 až 13 jsou stanoveny podmínky (oprávnění a povinnosti právnických a fyzických osob) pro nákup, prodej a dopravu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu. V odst. 14 je pak stanovena za porušení těchto podmínek, konkrétně podmínek stanovených v odst. 3 až 9 a 11, pokuta v sazbě do výše Kč, přičemž navrhovaným zákonem je tato sazba pokuty pozměněna na sazbu od Kč do Kč. Pokuta stanovená v 60 odst. 14 ať již v sazbě do Kč nebo v sazbě do Kč je postihem právnických osob za správní delikty. Je proto třeba vymezit skutkové podstaty správních deliktů, jejichž znakem bude odkaz na povinnosti stanovené v 60. Tyto skutkové podstaty je třeba včlenit ke skutkovým podstatám stanoveným v části šesté zákona č. 353/2003 Sb. nazvané Správní delikty a odstavec 14 v 60 zrušit. Vyhověno, ale jinak. Projednáno s příslušnými zástupci MV. Na základě tohoto jednání MV změnilo svou zásadní připomínku na doporučující s tím, že se vymezení skutkových podstat správních deliktů vyplývajících ze znění 60 zákona o spotřebních daních dotvoří ve smyslu připomínky MV v rámci jednání pracovních komisí vlády s gestory správního trestání při MV. 15

16 Zásadní připomínka. K Čl. I bodu 39 ( 134e odst. 10): Není jasné, jak se bude prokazovat, zda jsou minerální oleje dopravovány do jiných členských států v režimu podmíněného osvobození od daně nebo ve volném daňovém oběhu [písm. a)], nebo zda byly dopravovány mezi daňovými sklady v režimu podmíněného osvobození od daně [písm. b)]. Slovo prokazatelně požadujeme z obou písmen vypustit, nebo požadujeme uvést, jak se bude posuzovat, zda byly minerální oleje prokazatelně dopraveny, či nikoli. Zásadní připomínka. K Důvodové zprávě a k RIA Předkladatel zpracoval k návrhu Závěrečnou zprávu RIA, v níž jsou podrobně kvalitativně vyhodnoceny výhody a nevýhody jednotlivých variant podle konkrétní oblasti dopadu. Na vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant navazuje celkové shrnutí, které obsahuje stanovení plusů a mínusů variant A až C s ohledem na jednotlivá kritéria. Informace zde obsažené však nejsou podložené kvantifikovanými ukazateli. O zmiňovaných kritériích není v předchozích částech RIA žádná zmínka, resp. nejsou blíže specifikovány. Požadujeme v textu blíže specifikovat jednotlivá kritéria, na jejichž základě jsou posuzovány varianty řešení. Dále postrádáme v návrhu řešení u doporučené varianty vyčíslení předpokládaného finančního dopadu na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty včetně způsobu jejich pokrytí. Vysvětleno. MV od připomínky ustoupilo s tím, že se doplní důvodová zpráva ve smyslu nutnosti provázání s procesním předpisem (Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Toto ustanovení bylo v daném smyslu zpracováno na požadavek správce daně. MF po domluvě s MV doplní požadované údaje do závěrečné zprávy RIA, která je součástí důvodové zprávy. Ministerstvem financí bylo vysvětleno, že kvantifikace dopadů není z důvodu chybějících podkladů možná. 16

17 Zásadní připomínka. K Důvodové zprávě a k RIA Domníváme se, že vzhledem k výši vyhodnocených očekávaných dopadů na veřejné rozpočty by na důvodovou zprávu v rozsahu malá RIA měla navazovat tzv. velká RIA, v níž bude podrobně analyzován řešený problém. Požadujeme doplnit do vyhodnocení nákladů a přínosů Závěrečné zprávy RIA analýzu nákladů a přínosů tak, aby bylo možné porovnat pravděpodobné náklady a přínosy všech posuzovaných variant pro jednotlivé subjekty. Pro každou z navrhovaných variant je nutné vytvořit plán implementace a vynucování. Vysvětleno. Ministerstvo vnitra od zásadní připomínky ustoupilo. Ministerstvo financí zpracovalo tzv. malou RIA na základě odpovědi Ministerstva vnitra, kterému zaslal odbor 18 MF dotaz s popisem konkrétního obsahu dané novely. Jedná se ve své podstatě o změnu sazeb spotřební daně (vracení daně, osvobození, snížená sazba). K Čl. I bodu 7 ( 23 odst. 7): Není nám jasný smysl navrhovaného ustanovení. Podle první věty má dobu platnosti povolení jednorázového přijetí vybraných výrobků stanovit celní úřad ve svém rozhodnutí, ovšem věta následující jednoznačně dobu platnosti stanoví na 3 kalendářní měsíce. Ustanovení je třeba upravit a vyjasnit ho. K Čl. I bodu 18 ( 45 odst. 4): Domníváme se, že tento novelizační bod je třeba dát do souladu s čl. 58 odst. 7 a 8 písm. d) Legislativních pravidel vlády. 17

18 K Čl. I bodu 24: Upozorňujeme na dvakrát se opakující slovo se. Ministerstvo zahraničních věcí Nad rámec navrhovaných změn je třeba zavést další novelizační bod, jímž se v 135g odst. 1 písm. g) za slova 134e odst. 8 písm. a) až c) doplní slova a odst. 10. V novém odstavci 134e je stanovena výjimka z povinnosti právnických a fyzických osob, které vyrábějí, zpracovávají nebo prodávají minerální oleje, jež nesmějí být podle 134m odst. 2 písm. c) až h) značkovány, v průvodní technické dokumentaci a v dokladech stanovených pro tyto oleje výslovně uvést, že tyto oleje nesmějí být použity pro pohon motorů. Tato výjimka musí být součástí odkazu na hmotněprávní úpravu ve skutkové podstatě správního deliktu. K Čl. II bodu 6: Domníváme se, že místo slov od 30. září 2009 má být uvedeno do 30. září Bez připomínek. 18

19 Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zemědělství Bez připomínek. Zásadní připomínka. Obecné Navrhujeme doplnit do návrhu usnesení vlády mechanismus, kterým se bude hlídat případná překompenzace u biopaliv. Návrh MZe: Do usnesení k návrhu zákona doplnit úkol, na základě kterého bude MF ve spolupráci s MZe jednou ročně předkládat informaci vládě o uplatňování Programu včetně finančního hodnocení přiměřenosti daňových úlev. Navrhujeme toto znění úkolu: Vláda ukládá ministru financí ve spolupráci s ministrem zemědělství předkládat jednou ročně informaci o plnění Programu včetně finančního hodnocení přiměřenosti daňových úlev, první informace bude předložena vládě do roku následujícího po roce nabytí účinnosti daňových úlev na biopaliva. Odůvodnění: EK v rámci notifikačního procesu Programu vznesla požadavek na zajištění mechanismu, který by předcházel výše uvedené překompenzaci. Výše uvedený mechanismus by umožňoval průběžně kontrolovat, zda nedochází k překompenzaci ceny biopaliv oproti fosilním palivům. Výpočet by provádělo MZe. Na základě tohoto výpočtu by pak mohla být upravována výše úlevy na spotřební dani v případě výrazných cenových rozdílů. Vyhověno, ale jinak. Výpočet, zda nedochází k překompenzaci ceny biopaliv oproti fosilním palivům by provádělo MZe a až na základě tohoto výpočtu může být upravována výše úlevy na spotřební dani. Proto bylo dohodnuto se zástupci MZe, že úkol v návrhu usnesení vlády bude navržen následovně: Vláda ukládá ministru zemědělství ve spolupráci s ministrem financí předkládat jednou ročně informaci o plnění Programu včetně finančního hodnocení přiměřenosti daňových úlev, první informace bude předložena vládě do roku následujícího po roce nabytí účinnosti daňových úlev na biopaliva. 19

20 Zásadní připomínka. Nesouhlasíme se zněním novelizačních bodů 1, 15 a 22 tj. se změnou 3 písm. p), 45 odst. 2 písm. m) a 49 odst. 14. Navrhovaná úprava ze zákona vypouští možnost využívání lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného pro pohon motorů. Požadujeme možnost využití obecně denaturovaného lihu v zákoně ponechat. Zásadní připomínka. Požadujeme do návrhu zákona zahrnout i možnost daňového zvýhodnění etylesterů mastných kyselin (obecně FAEE) úpravou 45 odst. 2 písm. c) a j) a úpravou 49 odst. 18. Toto palivo se sice v současnosti nevyužívá, jeho využívání je ovšem žádoucí a přínos ke snižování emisí skleníkových plynů je vyšší. Vysvětleno. Ministerstvo zemědělství od připomínky ustoupilo. Využití lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného není zatím návrhem umožněno pouze u paliva E 95. Podle informací celně technické laboratoře a pracovníků Ústavu paliv a maziv není totiž vyvinut obecný denaturant, kterým by bylo možno líh v tomto palivu denaturovat. Obecný denaturant je oznamován Evropské Komisi, kde podléhá procesu schvalování, z tohoto důvodu bude případně dostatečný prostor pro následnou novelizaci zákona o spotřebních daních. Vyhověno, ale jinak. Po dohodě bude provedena pouze úprava 49, tj. bude umožněno osvobození od spotřební daně u čistých FAEE, které jsou určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů. 20

21 Zásadní připomínka. Požadujeme doplnit do 49 nový odstavec, který zní: (21) Od daně jsou osvobozeny biogenní kapaliny, které se účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným v 45 odst. 1 písm. a) nebo minerálním olejům uvedeným v 45 odst. 1 písm. b), které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů. Vyhověno, ale jinak. Definice biopaliv druhé generace je na základě požadavku MF přesněji specifikována. Zároveň bylo dohodnuto, že biopaliva druhé generace budou v nejbližších letech od spotřební daně osvobozena v rámci pilotních projektů technologického vývoje ekologicky příznivějších paliv. Po identifikování příslušných paliv lze poté uvažovat o klasickém způsobu osvobození od spotřební daně. Odůvodnění: K naplňování Programu je třeba daňově podporovat i biopaliva 2. generace, která sice v současné době nejsou komerčně vyráběna, ale právě daňová podpora je motivací pro urychlení vývoje a výroby těchto biopaliv, což je žádoucí. Návrh zákona, čl. II Přechodná ustanovení odst.1 doporučujeme nahradit slova do dne nabytí účinnosti textem ode dne nabytí účinnosti. Ministerstvem financí bylo vysvětleno, že se jedná o ustanovení, které umožňuje doužívat v souladu s platným osvobozením do 1. října 2009 ty minerální oleje uvedené v 45 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona, které již nebudou v rámci letecké dopravy, popřípadě leteckých prací nadále osvobozeny od spotřební daně. 21

22 53 odst. 1 požadujeme vypustit text To se netýká minerálních olejů uvedených v 45 odst. 2 písm. m), které jsou osvobozeny podle 49 odst. 14. Odůvodnění uživatel paliva nemusí být shodný s výrobcem paliva, i v případě pilotního projektu musí uživatel palivo nakoupit od výrobce, což je tímto textem znemožněno. Vysvětleno. Ustanovení nelimituje výrobce, aby byl uživatelem pohonné hmoty v rámci pilotních projektů. Omezuje pouze uživatele, aby si mezi sebou nepřeprodávali osvobozené palivo E 95, jak je umožněno v případě jiných minerálních olejů. V návrhu zákona (novelizační body 11, 14 a 23) je chybně uveden kód kombinované nomenklatury u esterů mastných kyselin (FAME i FAEE). Správný kód je Kódy nomenklatury jsou v zákoně o spotřebních daních fixovány v souladu se směrnicí 2003/96/ES k 1. lednu 2002, tj. kód nomenklatury k tomuto datu je správný. V novelizačním bodě 15 doporučujeme ověřit, zda nemají být namísto objemových procent uvedena hmotnostní procenta tak, jako je tomu v ostatních písmenech 45. V ostatních předmětech daně 45 odst. 2 byla sjednocena procenta ve směsích na objemová. 22

23 K návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 261/2007 Sb. Část druhá čl. III, bod 1. navrhujeme změnit znění tohoto bodu následovně: V čl. LXXII 4 se v první větě vkládají za slova slova vyjma bioplynu. Odůvodnění: Bioplyn nemá být ze své podstaty zatížen daní ze zemního plynu, protože vždy vzniká z biologického materiálu a zachovává tudíž koloběh uhlíku v přírodě a nezvyšuje emise skleníkových plynů. Daň ze zemního plynu je principiálně ekologickou daní a má zdaňovat fosilní zdroje. Tímto vyjmutím z předmětu daně by mohl být používán nezatížen daní jak pro pohon motorů tak i pro kogeneraci a topení. Bioplyn by se nemusel v 8 osvobozovat od daně ze zemního plynu. Vysvětleno. Bioplyn je podle směrnice 2003/96/ES předmětem energetické (popřípadě spotřební) daně. Nelze jej proto z předmětu daně vyjmout. Lze jej pouze na základě notifikace EK daňově zvýhodnit. 23

24 Ministerstvo životního prostředí Zásadní připomínka. V 3 písm. p) požadujeme za text... schválený Ministerstvem životního prostředí... vložit slova... ve spolupráci s Ministerstvem financí..., takže by pojem uvedený pod písmenem p) měl znít takto: Vyhověno, ale jinak. Za slova Ministerstvem životního prostředí jsou vložena slova a Ministerstvem financí. Aby bylo možno osvobodit pohonnou hmotu v rámci pilotních projektů, bude zapotřebí schválení od obou institucí. Úřad vlády ČR kabinet vedoucího ÚV p) pilotním projektem projekt technologického vývoje ekologicky příznivější palivové směsi na základě lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného schválený Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem financí nebo projekt technologického vývoje ekologicky příznivé palivové směsi těžkých plynových olejů s vodou schválený Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem financí,. K úplnému znění V 45 odst. 2 písm. m) chybí v úplném znění u koncentračního údaje 95 % specifikace procent (u písm. l) a v textu novely uvedeno, že se jedná o procenta objemová). Bez připomínek. 24

25 Úřad vlády ČR ministryně vlády pro lidská práva a národnostní menšiny K Důvodové zprávě a k RIA Aktualizace tabulky hodnot včetně uvedení dopadů do státního rozpočtu a SFDI (Státní fond dopravy a infrastruktury) zde uvedenou na str. 3, v důvodové zprávě na str. 11 (či 19) - i přesto, že bylo sděleno, že není dostatek údajů a podkladů. K Důvodové zprávě a k RIA Vysvětlení (odůvodnit) nízkoprocentního přimíchávání biopaliv do pohonných hmot, kdy se nepočítá s žádným daňovým zvýhodněním. Podpora tak vysokoprocentním směsím biopaliv. Proč se nepředpokládá prodej E95 na čerpacích stanicích (i když bude specifické složení, pilotní projekt)? Bude mít vliv na dostupnost? Aktualizace tabulky není z důvodu neexistence exaktně podložených prognóz (biopaliva jsou v České republice používána pouze krátce), které by poskytly vstupní data pro odhad dopadů na veřejné rozpočty. Do důvodové zprávy tabulka více popsána. Je doplněno v důvodové zprávě. 25

26 K Důvodové zprávě a k RIA a k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb. Vyhověno, ale jinak. Úřad vlády ČR ministr vlády ČR a předseda Legislativní rady vlády Technická poznámka ke srozumitelnosti: v důvodové zprávě a v navržené novele zákona se pracuje zejména s nomenklaturními kódy bez bližšího vysvětlení (vymezení příslušné složky), což v konečném důsledku nezvyšuje srozumitelnost. Vhodné doplnit jasnějším komentářem (tabulkou s rozdělením na stav současný a stav navrhovaný + vlastnost složky dle kódu nomenklatury), kterých konkrétních složek se změny týkají zejména tak vysvětlit čl. II, přechodného ustanovení. Obecně Upozorňuje se, že lhůtu pro sdělení připomínek k návrhu zákona upravuje čl. 8 odst. 3 s tím, že činí 20 pracovních dní. Uvedená lhůta může být zkrácena, ale pouze na základě výjimky povolené ministrem a předsedou Legislativní rady vlády podle čl. 76 Legislativních pravidel vlády. Taková výjimka však, pokud jde o předložený návrh zákona, povolena nebyla. Požadavek, aby připomínky byly sděleny do 15 dnů ode dne vložení materiálu do elektronické knihovny vlády je tedy nesprávný. Za včas předložené připomínky je nutné požadovat připomínky, které byly uplatněny ve lhůtě stanovené Legislativními pravidly vlády. V důvodové zprávě jsou uvedeny příklady minerálních olejů, které pod daný kód nomenklatury. V návrhu zákona není možné uvádět příklady a nelze ani vyjmenovat všechny komodity, které pod daný kód nomenklatury spadají. V tomto případě zákon odkazuje na Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku, ve znění platném k 1. lednu Vyhověno, ale jinak. Ministerstvo financí bere na vědomí, byly vypořádány všechny připomínky došlé podle lhůty uvedené v LPV. 26

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn se týká Spolkové republiky Německo (SRN), Rakouska, Polska, Slovenska a České republiky (ČR). 1. Povinnost uplatňovat biopaliva

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Číslo vybrané ho výrobku Sazba daně Měrná jednotka na e-ad 150701 12 840 l MINERÁLNÍ OLEJE 1507-1518 45/3/A BLÍZKÉ 272001,272002,272003 NEBO,272004 Stručný popis

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

AUTOMOBIL A DANĚ. Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

AUTOMOBIL A DANĚ. Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY AUTOMOBIL A DANĚ Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Automobil a spotřební daně 1 Zákon o spotřebních daních Úpravy zákona č.221/2011

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H : 407. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

342/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 28. července 2005. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích

342/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 28. července 2005. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 342/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích Změna: 362/2007 Sb. Změna: 503/2012 Sb. Změna: 340/2013 Sb.,344/2013

Více

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2008 K(2008) 7849 v konečném znění Věc: Státní podpora N 678/2007 Česká republika Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Více

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) Parlament se usnesl na tomto

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2 Správce daně = celní úřady a ředitelství

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů Znění účinné od 1. ledna 2011 s výjimkou ustanovení 3 odst. 5 a ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení k zákonu č. 330/2010 Sb., která nabývají účinnosti dnem 1. března 2011. 180/2005 Sb. ZÁKON

Více

Daně 2009. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace k 1. 9. 2009

Daně 2009. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace k 1. 9. 2009 Daně 2009 a předpisy související s přehledy změn 1. aktualizace k 1. 9. 2009 Prosím doplňte si v úplném znění zákona o dani z nemovitostí na konec textu 12 slova, s výjimkou pozemků uvedených v 5 odst.

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

František Konečný Katedra stavebnictví, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

František Konečný Katedra stavebnictví, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Co přinese novela stavebního zákona do praxe? František Konečný Katedra stavebnictví, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Abstrakt Novela stavebního zákona přinese do praxe stavebníků

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. března 2015 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH STÁTECH EU Ing. Josef Palán Studie č. 2.095 srpen 2010 2 Obsah: ÚVOD... 3 DÁNSKO... 4 FINSKO... 5 IRSKO... 6 ŠVÉDSKO... 7 SLOVINSKO... 9 3 ÚVOD Uhlíková daň

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 22 písm. e) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 22 písm. e) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance: Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2006 o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují Česká národní banka stanoví podle

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

P ř i p o m í n k y. České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů

P ř i p o m í n k y. České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů P ř i p o m í n k y České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů Obecně Česká advokátní komora je přesvědčena, že poslední

Více

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL PETROLsummit 2014 1 Struktura příjmů SR ze spotřebních daní minerální oleje líh pivo víno tabák 1-9 2013 % 1-9 2014 % Minerální oleje (MO) 55,4 58,0 58,3 58,0 Líh 4,6 4,8 5,0

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

Vyhotovení pro dodavatele

Vyhotovení pro dodavatele 1 Vyhotovení pro dodavatele 1 VYSVĚTLIVKY Doprava vybraných výrobků podléhajících spotřební dani, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v odesílajícím členském státě 1. Obecné pokyny 1.1. V souladu

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014 Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014 srpen 2014 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a

Více

Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu

Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu Obecný úvod do problematiky Podmínky nakládání s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani (tedy i minerálními oleji) na daňovém území České

Více

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje.

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období červenec září 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

www. danovezakony.cz

www. danovezakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 1 Aktualizační servis 2014 DE IURE DAŇOVÉ ZÁKONY www. danovezakony.cz 365.cz 06_2014 www.danove zakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 2 Aktualizační

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

M e t o d i c k ý materiál

M e t o d i c k ý materiál M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (připraveno ve spolupráci s Ministerstvem financí) K obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz systému

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY

LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188 a změněná usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, usnesením vlády ze dne 28. června 1999 č. 660, usnesením vlády

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami Ministerstvo financí Odbor 39 č.j.: 39/86 849/2009-393 Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami 1. Úvod V reakci na současný vývoj v oblasti

Více

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Zkušenosti s uplatněním biopaliv a další vývoj jejich použití v dopravě Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejář průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

daně ze spotřeby a majetkové daně

daně ze spotřeby a majetkové daně daně ze spotřeby a majetkové daně Zdanění majetku Možnost osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitostí [ 4 / 1 v)] -pozemky -orná půda, -vinice, -chmelnice, -ovocné sady, -trvalé travní porosty

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách 1. vydání 1. aktualizace k 15. 3. 2008 Nabyl úèinnosti 1. 6. 2007 Zákon č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Č.j. VP/S 37a/01-160 V Brně dne 4. června 2001

Č.j. VP/S 37a/01-160 V Brně dne 4. června 2001 Č.j. VP/S 37a/01-160 V Brně dne 4. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 21.3. 2001 na základě žádosti Ministerstva zemědělství České republiky ze dne 28.2. 2001, č.j.:

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

262/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dani z přidané hodnoty

262/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dani z přidané hodnoty 262/2014 Sb. ZÁKON ze dne 23. října 2014, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony

Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. právní minimum při jejich zadávání 1. vydání (říjen 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. právní minimum při jejich zadávání 1. vydání (říjen 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 1 Vývoj právní úpravy o zadávání veřejných zakázek a tzv. eurokonformní výklad Podkapitola 1.1 Přehled právních předpisů o zadávání veřejných zakázek Str. 15 Ve výčtu jednotlivých zákonů se první

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 883 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 7.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 883 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 7. 9. funkční období 120 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách),

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Implementace Směrnice o

Implementace Směrnice o Implementace Směrnice o službách na vnitřním m trhu Co to je implementace? směrnice jeden z typů evropských aktů rámcový nástroj směrnice stanoví jen to, co má být dosaženo cestu k cíli si vytyčí každý

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Odvětvová studie č. 20 Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Zpracoval tým specialistů Energie stavební

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více