IV. V y p o ř á d á n í p ř i p o m í n e k k m a t e r i á l u s n á z v e m :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. V y p o ř á d á n í p ř i p o m í n e k k m a t e r i á l u s n á z v e m :"

Transkript

1 V y p o ř á d á n í p ř i p o m í n e k k m a t e r i á l u s n á z v e m : N á v r h z á k o n a, k t e r ý m s e m ě n í z á k o n č / S b., o s p o t ř e b n í c h d a n í c h, v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů, a z á k o n č / S b., o s t a b i l i z a c i v e ř e j n ý c h r o z p o č t ů, v e z n ě n í z á k o n a č. / S b. IV. Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 14. srpna Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 1

2 Resort Připomínka Vypořádání Ministerstvo dopravy Zásadní připomínka: K části první čl. I bodu 21 Požadujeme do 49 odst. 10 zákona č. 353/2003 Sb. doplnit kódy nomenklatury leteckého benzinu BL 95 a MOGAS. Uvedené benziny se v současnosti stále ještě v letecké dopravě používají, proto je nezbytné na ně též vztáhnout osvobození od daně z minerálních olejů. Doporučující připomínka: Vysvětleno. Ministerstvo dopravy od připomínky ustoupilo. Produkt BL 95 je zahrnut pod kódem nomenklatury , tudíž se na něj osvobození od spotřební daně bude nadále vztahovat. Co se týká produktu MOGAS (bylo zjištěno, že se jedná pouze o v praxi zažitý název MOVGAS, nikoliv o konkrétní výrobek). Patří do kategorie "automobilových benzínů", tudíž by se na něj navrhované osvobození nemělo vztahovat. Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany K části první čl. I V úvodní větě obsahující výčet novel zákona č. 353/2003 Sb. je třeba doplnit citaci zákona č. 309/2008 Sb., který byl publikován v částce 100 Sbírky zákonů dne Bez připomínek. Bez připomínek. 2

3 Ministerstvo práce a sociálních věcí Doporučující připomínka: K důvodové zprávě a k RIA Máme za to, že v případě přijetí varianty C (tj. osvobození biopaliv od spotřební daně - kdy se uměle zvýší poptávka po potravinářských komoditách, které budou využity pro výrobu biopaliv), dojde s největší pravděpodobností ke zvýšení cen potravinářských výrobků, což se v konečném důsledku zřejmě odrazí i ve zvýšení cen pro konečného spotřebitele. V důvodové zprávě je na straně 22 konstatováno, že podle tvrzení Ministerstva zemědělství je negativní dopad podpory biopaliv na ceny potravinářských komodit v ČR nulový. Následně je však zmíněna studie Světové banky, která uvádí, že produkce biopaliv zvyšuje ceny potravinářských komodit až o 75%. Tento rozpor není v důvodové zprávě dále vysvětlen. Doporučujeme proto doplnit důvodovou zprávu o analýzu možných dopadů podpory biopaliv na ceny potravinářských komodit v ČR. Bylo by rovněž žádoucí provést alespoň hrubý propočet těchto dopadů na konečné spotřebitele. Vyhověno, ale jinak. Rozpor je již v důvodové zprávě vysvětlen. Pro exaktní kvantifikaci dopadů podpory biopaliv na ceny potravinářských komodit v ČR neexistuje dostatečná datová základna. Dopad daňové podpory biopaliv v ČR na ceny potravinářských komodit je podle tvrzení Ministerstva zemědělství nulový. 3

4 Ministerstvo pro místní rozvoj Doporučující připomínka: K důvodové zprávě a k RIA Z navrhovaných variant doporučujeme variantu C, která nepočítá s prodejem biopaliva E 95 na čerpacích stanicích, a proto omezuje podporu jeho spotřeby jenom na pilotní projekty. Doporučujeme podrobněji posoudit možný dopad dalšího zvyšování spotřeby biopaliv první generace na ceny potravin. Zejména však doporučujeme vyjasnit rozpory mezi předloženým návrhem Ministerstva financí a vládou schváleným Víceletým programem dalšího uplatnění biopaliv v dopravě, který zpracovalo Ministerstvo zemědělství: - návrh Ministerstva financí počítá s postupným růstem ztráty v příjmech veřejných rozpočtů, zatímco podle dokumentu Ministerstva zemědělství má být bilance započítávající i úspory související s výrobou biopaliv, z hlediska státního rozpočtu výrazně kladná; - při zdůvodňování daňové varianty podpory biopaliv Ministerstvo zemědělství konstatuje, že způsobem založeným na daňových úlevách zvýhodňují biopaliva i sousední státy EU, zatímco Ministerstvo financí zařadilo mezi možné varianty jejich zvýhodnění i variantu dotačních podpor pro výrobce biopaliv s tím, že právě tato varianta by postavila tuzemské výrobce i distributory pohonných hmot do srovnatelné situace se sousedními státy EU. Vyhověno, ale jinak. Pro exaktní kvantifikaci dopadů podpory biopaliv na ceny potravinářských komodit v ČR neexistuje dostatečná datová základna. Dopad daňové podpory biopaliv v ČR na ceny potravinářských komodit je podle tvrzení Ministerstva zemědělství nulový. Vysvětleno v důvodové zprávě. Varianta D byla do procesu RIA zařazena z důvodu větší objektivity. V důvodové zprávě je vysvětleno, že vláda svým usnesením 164/2008, tj. schválením Víceletého programu podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě, zvolila variantu daňového zvýhodnění biopaliv, tj. v úvahu přicházely pouze varianty B a C. 4

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Zásadní připomínka. K předkládací zprávě Žádáme o vypuštění poslední věty textu Předkládací zprávy. Tutéž větu požadujeme vypustit z Důvodové zprávy z textu RIA (str. 19 komentář k výsledné tabulce dopadů na veřejné rozpočty). Odůvodnění: Dne 8. července 2008 byla Ministerstvu financí zaslána odpověď pana náměstka Ing. Hünera, jejíž znění nekoresponduje s obsahem dotyčných vět. Upravena předkládací a důvodová zpráva podle projednání. 5

6 Zásadní připomínka. K 45 odst. 2 písm.j) požadujeme nahradit slovo hmotnostních slovy objemových Odůvodnění: Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 180/2007 Sb. stanovuje podíl FAME v motorové naftě v % objemových a obdobně i vyhláška č. 229/2004 Sb., která je v souladu s ČSN EN 590 pro jakost motorové nafty, stanoví v požadavcích na jakostní parametry uvedeného paliva max. přípustný obsah FAME na 5 % objemových. Je nutný soulad všech zmíněných právních norem a předejití možných potíží, neboť 5 % hmotnostních u nafty odpovídá přibližně 4,8 % objemovým v závislosti na hustotách komponent. Od bude povinně ročně nahrazován minimální podíl nafty ve výši 4,5 % obj. methylestery mastných kyselin (FAME). Povinné osoby budou chtít využívat míchání až do 5% obj. FAME do nafty v souladu s ČSN EN 590 a s vyhláškou č. 229/2004 Sb., aby dosáhly k termínu právě 4,5 % obj. Pokud ale překročí hranici 4,8 % obj. (nebo-li 5 % hmotnostních), přestane být produkt předmětem daně podle 45 odst. 2 a stane se předmětem daně podle jiného ustanovení, patrně podle 45 odst. 5, s čímž by vznikly zbytečné administrativní komplikace, např. v daňovém přiznání. Hmotnostní procenta zaměněna za objemová i v předmětu daně podle 45 odst. 2 písm. c) a doplněna v předmětu daně podle 45 odst. 2 písm. d), e), g, h) a i). 6

7 Zásadní připomínka. K důvodové zprávě a k RIA Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) ani její Obecná část neobsahuje vyhodnocení dopadu na podnikatelské prostředí a uvedené dopady na skupiny dotčených subjektů (bod 1b DZ) jsou formální a nedostatečné. Požadujeme doplnit zmíněné vyhodnocení, tj. jasné vymezení dopadů navrhované změny na podnikatelské subjekty působící na českém trhu, včetně statistických údajů, které poukazují na četnost subjektů působících v dotčených oborech. Dále požadujeme doplnit finanční vyčíslení dopadu navrhovaných změn na ostatní dotčené subjekty uvedené v bodě 1b. Identifikované dotčené subjekty. Vyhověno, ale jinak. Dopady v důvodové zprávě více specifikovány, kvantifikace počtu subjektů u většiny dotčených skupin, exaktní kvantifikace dopadů není možná z důvodu nedostatečné datové základny. MPO vysvětlení akceptovalo, a požádalo o zaslání upravené důvodové zprávy. Obecné V uváděných názvech chemických a biochemických látek doporučujeme dodržovat jednotné mezinárodní názvosloví, dané názvoslovnými komisemi, tj. psát např. methan, ethan, ethyltercbutylether apod. (viz též vyhláška č. 229/2004 Sb.). Je možné užívat oba způsoby názvosloví, aniž by došlo k záměně produktů. Přislíbeno sjednocení v příští novele zákona. 7

8 Obecné Z legislativního hlediska doporučujeme přezkoumat správnost použití nové poznámky pod čarou v části první, čl. I, bodu 19 návrhu s označením č. 36a). Stejné označení poznámky pod čarou je uvedeno ve stávajícím znění 49 odst. 5 předmětného zákona o spotřebních daních. Obecné Doporučujeme text předloženého materiálu znovu zkontrolovat jak z lingvistického, tak i gramatického pohledu a opravit chyby. Dále doporučujeme v celém materiálu užívat buď zkratku SMN 30 nebo slova směsná motorová nafta, což je motorová nafta s minimálním obsahem 31 % hmotnostních MEŘO. Vyhověno, ale jinak. Při projednávání bylo dohodnuto, že se uvede místo 31 % hmotnostních MEŘO, 30 % objemových FAME, v návaznosti na to MPO zařídí změnu ČSN K 3 písm. m) doporučujeme změnit odvolávku na aktuální platné znění Nařízení Rady o tarifu, statistické nomenklatuře a Společném celním tarifu, a to alespoň k 1. lednu 2008 a následně aktualizovat citované kódy nomenklatury, např. z na Kódy nomenklatury jsou v zákoně o spotřebních daních fixovány v souladu se směrnicí 2003/96/ES k 1. lednu

9 K 134p doporučujeme na konec znění odstavce 9 doplnit větu: To se nevztahuje na nepodnikající fyzické osoby nakupující tyto minerální oleje v jednotkovém balení do 20 kg.. Vyhověno, ale jinak. Po dohodě s MPO a ČAPPO je u jednotkových obalů sjednoceno množství minerálních olejů na 50 kg, na které je aplikován zjednodušený systém kontroly značkování a barvení podle části čtvrté zákona a značkování podle části páté zákona. 9

10 K Článku II Přechodná ustanovení vzhledem k tomu, že dle navrhované novely zákona o spotřebních daních by od měly FAME být předmětem daně a současně bude pro ně platit uplatnění režimu podmínečného osvobození od daně, ale dle přechodných ustanovení až od , dojde v praxi k tomu, že FAME budou zdaňovány o tři měsíce dříve než na ně bude moci být uplatněn zmíněný režim, čili od tuzemských výrobců budou methylestery nakupovány zatížené spotřební daní a následně se bude muset žádat o její vrácení dle 54 odst. 2 písmeno b). Oprávněně se domníváme, že v důsledku uvedeného dojde ke snížení zájmu o FAME od tuzemských výrobců minimálně po dobu těchto tří měsíců. Proto doporučujeme časové sladění v Přechodných ustanoveních navrhované novely těch ustanovení, která se týkají předmětu daně a režimu podmíněného osvobození od daně. V tomto směru je třeba do Přechodných ustanovení zapracovat pro bod 17 novely stejně dlouhý časový odklad jako pro bod 33 novely, neboť tato ustanovení spolu neoddělitelně souvisí a stejný princip jako pro body 17 a 33 by měl být uplatněn i u bodů 16 a 32 novely. 10

11 K Důvodové zprávě a k RIA V předložené Důvodové zprávě postrádáme analýzu splnitelnosti cíle v České republice, daného Evropskou komisí (EK) pro rok 2020 (uplatnění 10 % biopaliv jako náhrady fosilních pohonných hmot), a to vzhledem k probíhající diskusi v EU o reálnosti uvedeného cíle. K Důvodové zprávě a k RIA Z předložených variant, v souladu s dotčenými subjekty určenými ke konzultaci, akceptujeme variantu C, ke které připomínáme, že avizované negativní dopady na biodiverzitu a růst cen potravin budou částečně eliminovány importem levnějších biopaliv ze třetích zemí. K Důvodové zprávě a k RIA Vyhověno, ale jinak. Analýza splnitelnosti cíle není v kompetenci Ministerstva financí. Měla být součástí Víceletého programu podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě. Do důvodové zprávy jsou doplněny údaje týkající se diskusí o uplatňování alternativních paliv na úrovni EU. Ministerstvo financí vzalo konstatování Ministerstva průmyslu a obchodu na vědomí; též preferuje variantu C. Doporučujeme z hlediska porovnání varianty B a C blíže specifikovat rozdílnost administrativní náročnosti pro povinné subjekty i pro oblast kontroly daňových úniků. 11

12 K Důvodové zprávě a k RIA Souhlasíme s konstatováním Ministerstva zemědělství, Ministerstva dopravy a Ministerstva financí ohledně preferování varianty C a potřebné aktualizace dat v tabulce dopadů na veřejné rozpočty uvedené v Důvodové zprávě, str. 19. K Důvodové zprávě a k RIA Vyhověno, ale jinak. Při projednání připomínek došlo ke shodě mezi MPO a MF ve výběru varianty C. K aktualizaci dat v tabulce neexistují konkrétní expertní prognózy, ze kterých by se dalo vycházet. V tomto smyslu je doplněna důvodová zpráva. Doporučujeme doplnit v posledním odstavci části 1a (str. 10) příslušná odpovídající data k uváděným cílům v % biopaliv. K Důvodové zprávě a k RIA Doporučujeme doplnit do části RIA (str. 13 a dále) ve výčtu bodů jednotlivých variant slova v palivu před výrazy E 85 a E 95. Doporučujeme v 12 odst. 1 srozumitelně upřesnit dvojí užití slova uživatel. Vysvětleno (definice v 3 písm. i) zákona o spotřebních daních. 12

13 V 45 doporučujeme u znění písmene f) opravit uvedené číslo odstavce z 1 na 2 a u znění písmene g) doplnit slova odstavce 2 za uvedená písmena. K rozdílové tabulce Jedná se o totožný odstavec, legislativní zpracování je správné. Doporučujeme uvést Rozdílovou tabulku do souladu s článkem II. bod 2 Přílohy č. 5 Legislativních pravidel vlády, tj. doplnit do jejího závěru úplný výčet předpisů ES, týkajících se navrženého zákona. K rozdílové tabulce Dále s ohledem na již výše zmíněnou Přílohu č. 5 Legislativních pravidel vlády, která je věnována postupu a způsobu prokazování slučitelnosti navrhovaných zákonů s komunitárním právem, doporučujeme vypustit z Rozdílové tabulky ta ustanovení, jimiž nebyla do českého právního řádu zajišťována transpozice. V této souvislosti pro úplnost uvádíme, že současná koncepce Rozdílové tabulky je v tomto smyslu zcela v souladu s čl. II. bod 2 Přílohy č. 5, naše doporučení dáváme pouze ke zvážení z důvodu systematické přehlednosti a zkrácení dané tabulky. Rozdílová tabulka je zpracována v souladu s LPV. MPO požadovalo v podstatě zjednodušení, které není z hlediska dodržení LPV možné. 13

14 Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo vnitra Doporučuji upravit novelizační bod č. 7 ( 23 odst. 7 návrhu zákona), který považuji za vnitřně rozporný. Podle poslední věty tohoto ustanovení platí vydané povolení po dobu 3 měsíců, podle první věty tohoto ustanovení stanoví dobu platnosti vydaného rozhodnutí celní úřad sám. Bez připomínek. Zásadní připomínka. K Čl. I bodu 19 ( 45 odst. 9): Dle našeho názoru je nezbytné navrhované ustanovení upravit a skutečně ho dát do souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb., který umožňuje užívání stavby na základě oznámení nebo na základě kolaudačního souhlasu. O žádném schválení stavební zákon nehovoří. Navíc se domníváme, že by bylo vhodné uvést v poznámce pod čarou konkrétní ustanovení stavebního zákona, na které se odkazuje (viz čl. 47 odst. 1 Legislativních pravidel vlády). 14

15 Zásadní připomínka. K Čl. I bodu 35 ( 60 odst. 14): V 60 odst. 1 až 13 jsou stanoveny podmínky (oprávnění a povinnosti právnických a fyzických osob) pro nákup, prodej a dopravu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu. V odst. 14 je pak stanovena za porušení těchto podmínek, konkrétně podmínek stanovených v odst. 3 až 9 a 11, pokuta v sazbě do výše Kč, přičemž navrhovaným zákonem je tato sazba pokuty pozměněna na sazbu od Kč do Kč. Pokuta stanovená v 60 odst. 14 ať již v sazbě do Kč nebo v sazbě do Kč je postihem právnických osob za správní delikty. Je proto třeba vymezit skutkové podstaty správních deliktů, jejichž znakem bude odkaz na povinnosti stanovené v 60. Tyto skutkové podstaty je třeba včlenit ke skutkovým podstatám stanoveným v části šesté zákona č. 353/2003 Sb. nazvané Správní delikty a odstavec 14 v 60 zrušit. Vyhověno, ale jinak. Projednáno s příslušnými zástupci MV. Na základě tohoto jednání MV změnilo svou zásadní připomínku na doporučující s tím, že se vymezení skutkových podstat správních deliktů vyplývajících ze znění 60 zákona o spotřebních daních dotvoří ve smyslu připomínky MV v rámci jednání pracovních komisí vlády s gestory správního trestání při MV. 15

16 Zásadní připomínka. K Čl. I bodu 39 ( 134e odst. 10): Není jasné, jak se bude prokazovat, zda jsou minerální oleje dopravovány do jiných členských států v režimu podmíněného osvobození od daně nebo ve volném daňovém oběhu [písm. a)], nebo zda byly dopravovány mezi daňovými sklady v režimu podmíněného osvobození od daně [písm. b)]. Slovo prokazatelně požadujeme z obou písmen vypustit, nebo požadujeme uvést, jak se bude posuzovat, zda byly minerální oleje prokazatelně dopraveny, či nikoli. Zásadní připomínka. K Důvodové zprávě a k RIA Předkladatel zpracoval k návrhu Závěrečnou zprávu RIA, v níž jsou podrobně kvalitativně vyhodnoceny výhody a nevýhody jednotlivých variant podle konkrétní oblasti dopadu. Na vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant navazuje celkové shrnutí, které obsahuje stanovení plusů a mínusů variant A až C s ohledem na jednotlivá kritéria. Informace zde obsažené však nejsou podložené kvantifikovanými ukazateli. O zmiňovaných kritériích není v předchozích částech RIA žádná zmínka, resp. nejsou blíže specifikovány. Požadujeme v textu blíže specifikovat jednotlivá kritéria, na jejichž základě jsou posuzovány varianty řešení. Dále postrádáme v návrhu řešení u doporučené varianty vyčíslení předpokládaného finančního dopadu na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty včetně způsobu jejich pokrytí. Vysvětleno. MV od připomínky ustoupilo s tím, že se doplní důvodová zpráva ve smyslu nutnosti provázání s procesním předpisem (Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Toto ustanovení bylo v daném smyslu zpracováno na požadavek správce daně. MF po domluvě s MV doplní požadované údaje do závěrečné zprávy RIA, která je součástí důvodové zprávy. Ministerstvem financí bylo vysvětleno, že kvantifikace dopadů není z důvodu chybějících podkladů možná. 16

17 Zásadní připomínka. K Důvodové zprávě a k RIA Domníváme se, že vzhledem k výši vyhodnocených očekávaných dopadů na veřejné rozpočty by na důvodovou zprávu v rozsahu malá RIA měla navazovat tzv. velká RIA, v níž bude podrobně analyzován řešený problém. Požadujeme doplnit do vyhodnocení nákladů a přínosů Závěrečné zprávy RIA analýzu nákladů a přínosů tak, aby bylo možné porovnat pravděpodobné náklady a přínosy všech posuzovaných variant pro jednotlivé subjekty. Pro každou z navrhovaných variant je nutné vytvořit plán implementace a vynucování. Vysvětleno. Ministerstvo vnitra od zásadní připomínky ustoupilo. Ministerstvo financí zpracovalo tzv. malou RIA na základě odpovědi Ministerstva vnitra, kterému zaslal odbor 18 MF dotaz s popisem konkrétního obsahu dané novely. Jedná se ve své podstatě o změnu sazeb spotřební daně (vracení daně, osvobození, snížená sazba). K Čl. I bodu 7 ( 23 odst. 7): Není nám jasný smysl navrhovaného ustanovení. Podle první věty má dobu platnosti povolení jednorázového přijetí vybraných výrobků stanovit celní úřad ve svém rozhodnutí, ovšem věta následující jednoznačně dobu platnosti stanoví na 3 kalendářní měsíce. Ustanovení je třeba upravit a vyjasnit ho. K Čl. I bodu 18 ( 45 odst. 4): Domníváme se, že tento novelizační bod je třeba dát do souladu s čl. 58 odst. 7 a 8 písm. d) Legislativních pravidel vlády. 17

18 K Čl. I bodu 24: Upozorňujeme na dvakrát se opakující slovo se. Ministerstvo zahraničních věcí Nad rámec navrhovaných změn je třeba zavést další novelizační bod, jímž se v 135g odst. 1 písm. g) za slova 134e odst. 8 písm. a) až c) doplní slova a odst. 10. V novém odstavci 134e je stanovena výjimka z povinnosti právnických a fyzických osob, které vyrábějí, zpracovávají nebo prodávají minerální oleje, jež nesmějí být podle 134m odst. 2 písm. c) až h) značkovány, v průvodní technické dokumentaci a v dokladech stanovených pro tyto oleje výslovně uvést, že tyto oleje nesmějí být použity pro pohon motorů. Tato výjimka musí být součástí odkazu na hmotněprávní úpravu ve skutkové podstatě správního deliktu. K Čl. II bodu 6: Domníváme se, že místo slov od 30. září 2009 má být uvedeno do 30. září Bez připomínek. 18

19 Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zemědělství Bez připomínek. Zásadní připomínka. Obecné Navrhujeme doplnit do návrhu usnesení vlády mechanismus, kterým se bude hlídat případná překompenzace u biopaliv. Návrh MZe: Do usnesení k návrhu zákona doplnit úkol, na základě kterého bude MF ve spolupráci s MZe jednou ročně předkládat informaci vládě o uplatňování Programu včetně finančního hodnocení přiměřenosti daňových úlev. Navrhujeme toto znění úkolu: Vláda ukládá ministru financí ve spolupráci s ministrem zemědělství předkládat jednou ročně informaci o plnění Programu včetně finančního hodnocení přiměřenosti daňových úlev, první informace bude předložena vládě do roku následujícího po roce nabytí účinnosti daňových úlev na biopaliva. Odůvodnění: EK v rámci notifikačního procesu Programu vznesla požadavek na zajištění mechanismu, který by předcházel výše uvedené překompenzaci. Výše uvedený mechanismus by umožňoval průběžně kontrolovat, zda nedochází k překompenzaci ceny biopaliv oproti fosilním palivům. Výpočet by provádělo MZe. Na základě tohoto výpočtu by pak mohla být upravována výše úlevy na spotřební dani v případě výrazných cenových rozdílů. Vyhověno, ale jinak. Výpočet, zda nedochází k překompenzaci ceny biopaliv oproti fosilním palivům by provádělo MZe a až na základě tohoto výpočtu může být upravována výše úlevy na spotřební dani. Proto bylo dohodnuto se zástupci MZe, že úkol v návrhu usnesení vlády bude navržen následovně: Vláda ukládá ministru zemědělství ve spolupráci s ministrem financí předkládat jednou ročně informaci o plnění Programu včetně finančního hodnocení přiměřenosti daňových úlev, první informace bude předložena vládě do roku následujícího po roce nabytí účinnosti daňových úlev na biopaliva. 19

20 Zásadní připomínka. Nesouhlasíme se zněním novelizačních bodů 1, 15 a 22 tj. se změnou 3 písm. p), 45 odst. 2 písm. m) a 49 odst. 14. Navrhovaná úprava ze zákona vypouští možnost využívání lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného pro pohon motorů. Požadujeme možnost využití obecně denaturovaného lihu v zákoně ponechat. Zásadní připomínka. Požadujeme do návrhu zákona zahrnout i možnost daňového zvýhodnění etylesterů mastných kyselin (obecně FAEE) úpravou 45 odst. 2 písm. c) a j) a úpravou 49 odst. 18. Toto palivo se sice v současnosti nevyužívá, jeho využívání je ovšem žádoucí a přínos ke snižování emisí skleníkových plynů je vyšší. Vysvětleno. Ministerstvo zemědělství od připomínky ustoupilo. Využití lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného není zatím návrhem umožněno pouze u paliva E 95. Podle informací celně technické laboratoře a pracovníků Ústavu paliv a maziv není totiž vyvinut obecný denaturant, kterým by bylo možno líh v tomto palivu denaturovat. Obecný denaturant je oznamován Evropské Komisi, kde podléhá procesu schvalování, z tohoto důvodu bude případně dostatečný prostor pro následnou novelizaci zákona o spotřebních daních. Vyhověno, ale jinak. Po dohodě bude provedena pouze úprava 49, tj. bude umožněno osvobození od spotřební daně u čistých FAEE, které jsou určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů. 20

21 Zásadní připomínka. Požadujeme doplnit do 49 nový odstavec, který zní: (21) Od daně jsou osvobozeny biogenní kapaliny, které se účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným v 45 odst. 1 písm. a) nebo minerálním olejům uvedeným v 45 odst. 1 písm. b), které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů. Vyhověno, ale jinak. Definice biopaliv druhé generace je na základě požadavku MF přesněji specifikována. Zároveň bylo dohodnuto, že biopaliva druhé generace budou v nejbližších letech od spotřební daně osvobozena v rámci pilotních projektů technologického vývoje ekologicky příznivějších paliv. Po identifikování příslušných paliv lze poté uvažovat o klasickém způsobu osvobození od spotřební daně. Odůvodnění: K naplňování Programu je třeba daňově podporovat i biopaliva 2. generace, která sice v současné době nejsou komerčně vyráběna, ale právě daňová podpora je motivací pro urychlení vývoje a výroby těchto biopaliv, což je žádoucí. Návrh zákona, čl. II Přechodná ustanovení odst.1 doporučujeme nahradit slova do dne nabytí účinnosti textem ode dne nabytí účinnosti. Ministerstvem financí bylo vysvětleno, že se jedná o ustanovení, které umožňuje doužívat v souladu s platným osvobozením do 1. října 2009 ty minerální oleje uvedené v 45 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona, které již nebudou v rámci letecké dopravy, popřípadě leteckých prací nadále osvobozeny od spotřební daně. 21

22 53 odst. 1 požadujeme vypustit text To se netýká minerálních olejů uvedených v 45 odst. 2 písm. m), které jsou osvobozeny podle 49 odst. 14. Odůvodnění uživatel paliva nemusí být shodný s výrobcem paliva, i v případě pilotního projektu musí uživatel palivo nakoupit od výrobce, což je tímto textem znemožněno. Vysvětleno. Ustanovení nelimituje výrobce, aby byl uživatelem pohonné hmoty v rámci pilotních projektů. Omezuje pouze uživatele, aby si mezi sebou nepřeprodávali osvobozené palivo E 95, jak je umožněno v případě jiných minerálních olejů. V návrhu zákona (novelizační body 11, 14 a 23) je chybně uveden kód kombinované nomenklatury u esterů mastných kyselin (FAME i FAEE). Správný kód je Kódy nomenklatury jsou v zákoně o spotřebních daních fixovány v souladu se směrnicí 2003/96/ES k 1. lednu 2002, tj. kód nomenklatury k tomuto datu je správný. V novelizačním bodě 15 doporučujeme ověřit, zda nemají být namísto objemových procent uvedena hmotnostní procenta tak, jako je tomu v ostatních písmenech 45. V ostatních předmětech daně 45 odst. 2 byla sjednocena procenta ve směsích na objemová. 22

23 K návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 261/2007 Sb. Část druhá čl. III, bod 1. navrhujeme změnit znění tohoto bodu následovně: V čl. LXXII 4 se v první větě vkládají za slova slova vyjma bioplynu. Odůvodnění: Bioplyn nemá být ze své podstaty zatížen daní ze zemního plynu, protože vždy vzniká z biologického materiálu a zachovává tudíž koloběh uhlíku v přírodě a nezvyšuje emise skleníkových plynů. Daň ze zemního plynu je principiálně ekologickou daní a má zdaňovat fosilní zdroje. Tímto vyjmutím z předmětu daně by mohl být používán nezatížen daní jak pro pohon motorů tak i pro kogeneraci a topení. Bioplyn by se nemusel v 8 osvobozovat od daně ze zemního plynu. Vysvětleno. Bioplyn je podle směrnice 2003/96/ES předmětem energetické (popřípadě spotřební) daně. Nelze jej proto z předmětu daně vyjmout. Lze jej pouze na základě notifikace EK daňově zvýhodnit. 23

24 Ministerstvo životního prostředí Zásadní připomínka. V 3 písm. p) požadujeme za text... schválený Ministerstvem životního prostředí... vložit slova... ve spolupráci s Ministerstvem financí..., takže by pojem uvedený pod písmenem p) měl znít takto: Vyhověno, ale jinak. Za slova Ministerstvem životního prostředí jsou vložena slova a Ministerstvem financí. Aby bylo možno osvobodit pohonnou hmotu v rámci pilotních projektů, bude zapotřebí schválení od obou institucí. Úřad vlády ČR kabinet vedoucího ÚV p) pilotním projektem projekt technologického vývoje ekologicky příznivější palivové směsi na základě lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného schválený Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem financí nebo projekt technologického vývoje ekologicky příznivé palivové směsi těžkých plynových olejů s vodou schválený Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem financí,. K úplnému znění V 45 odst. 2 písm. m) chybí v úplném znění u koncentračního údaje 95 % specifikace procent (u písm. l) a v textu novely uvedeno, že se jedná o procenta objemová). Bez připomínek. 24

25 Úřad vlády ČR ministryně vlády pro lidská práva a národnostní menšiny K Důvodové zprávě a k RIA Aktualizace tabulky hodnot včetně uvedení dopadů do státního rozpočtu a SFDI (Státní fond dopravy a infrastruktury) zde uvedenou na str. 3, v důvodové zprávě na str. 11 (či 19) - i přesto, že bylo sděleno, že není dostatek údajů a podkladů. K Důvodové zprávě a k RIA Vysvětlení (odůvodnit) nízkoprocentního přimíchávání biopaliv do pohonných hmot, kdy se nepočítá s žádným daňovým zvýhodněním. Podpora tak vysokoprocentním směsím biopaliv. Proč se nepředpokládá prodej E95 na čerpacích stanicích (i když bude specifické složení, pilotní projekt)? Bude mít vliv na dostupnost? Aktualizace tabulky není z důvodu neexistence exaktně podložených prognóz (biopaliva jsou v České republice používána pouze krátce), které by poskytly vstupní data pro odhad dopadů na veřejné rozpočty. Do důvodové zprávy tabulka více popsána. Je doplněno v důvodové zprávě. 25

26 K Důvodové zprávě a k RIA a k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb. Vyhověno, ale jinak. Úřad vlády ČR ministr vlády ČR a předseda Legislativní rady vlády Technická poznámka ke srozumitelnosti: v důvodové zprávě a v navržené novele zákona se pracuje zejména s nomenklaturními kódy bez bližšího vysvětlení (vymezení příslušné složky), což v konečném důsledku nezvyšuje srozumitelnost. Vhodné doplnit jasnějším komentářem (tabulkou s rozdělením na stav současný a stav navrhovaný + vlastnost složky dle kódu nomenklatury), kterých konkrétních složek se změny týkají zejména tak vysvětlit čl. II, přechodného ustanovení. Obecně Upozorňuje se, že lhůtu pro sdělení připomínek k návrhu zákona upravuje čl. 8 odst. 3 s tím, že činí 20 pracovních dní. Uvedená lhůta může být zkrácena, ale pouze na základě výjimky povolené ministrem a předsedou Legislativní rady vlády podle čl. 76 Legislativních pravidel vlády. Taková výjimka však, pokud jde o předložený návrh zákona, povolena nebyla. Požadavek, aby připomínky byly sděleny do 15 dnů ode dne vložení materiálu do elektronické knihovny vlády je tedy nesprávný. Za včas předložené připomínky je nutné požadovat připomínky, které byly uplatněny ve lhůtě stanovené Legislativními pravidly vlády. V důvodové zprávě jsou uvedeny příklady minerálních olejů, které pod daný kód nomenklatury. V návrhu zákona není možné uvádět příklady a nelze ani vyjmenovat všechny komodity, které pod daný kód nomenklatury spadají. V tomto případě zákon odkazuje na Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku, ve znění platném k 1. lednu Vyhověno, ale jinak. Ministerstvo financí bere na vědomí, byly vypořádány všechny připomínky došlé podle lhůty uvedené v LPV. 26

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5298 Sbírka zákonů č. 382 / 2015 Částka 161 382 ZÁKON ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: IV. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období 2016-2020 Ing. Jan Gallas, Ing. Vlastimil Zedek, Ing. Karel Trapl, Ph.D. Ministerstvo zemědělství ČR Cíle EU

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: daních 14 ) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: daních 14 ) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové Strana 922 Sbírka zákonů č. 91 / 2011 91 ZÁKON ze dne 3. března 2011, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů

Více

II. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015,

II. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015, II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské

Více

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 2

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 2 Hlášení se podává: POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od 1. 1. 2016 k tiskopisu 25 741 GŘC - vzor č. 2 Nejpozději k 31. lednu za uplynulý předcházející kalendářní rok. Vždy k 31. prosinci

Více

Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)

Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) Příloha usnesení vlády ze dne 3. února 2016 č. 76 Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA), schválené usnesením vlády ze dne 14. prosince

Více

25 742/P GŘC vzor č. 1 Strana 1

25 742/P GŘC vzor č. 1 Strana 1 Oznámení se podává: POKYNY k vyplnění Oznámení o splnění povinnosti v průběhu kalendářního roku platné od 1. 1. 2016 k tiskopisu 25 742 GŘC - vzor č. 1 Nejpozději do 30 dnů po skončení období je dodavatel

Více

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn se týká Spolkové republiky Německo (SRN), Rakouska, Polska, Slovenska a České republiky (ČR). 1. Povinnost uplatňovat biopaliva

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

Výsledky připomínkového řízení

Výsledky připomínkového řízení Výsledky připomínkového řízení Materiál byl předložen do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím elektronické knihovny Úřadu vlády dne 1.4.2008, č.j. 5531/2008-32. Připomínky jednotlivých

Více

Pracovní návrh. Čl. I

Pracovní návrh. Čl. I Pracovní návrh VYHLÁŠKA ze dne 2009, kterou se mění vyhláška č. 468/2003 Sb., o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny před zakvašením a metodách určení extraktu původní mladiny Ministerstvo

Více

N á v r h. S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. I. K celkovému zaměření návrhu

N á v r h. S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. I. K celkovému zaměření návrhu Odbor vládní legislativy Čj. 1016/16 V Praze dne 5. ledna 2017 Výtisk č.: N á v r h S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností I. K celkovému

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst.

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst. II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016 na základě 184 odst. 3 a 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ IV. OBECNÁ ČÁST I. Nezbytnost a důvody předložení navrhované právní úpravy Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou

Více

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek...xv

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek...xv OBSAH Předmluva.............................................................. XI Seznam použitých zkratek.................................................xv ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH........................

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 786/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 786/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 786/0 Návrh poslanců Milana Urbana, Lubomíra Zaorálka, Jana Hamáčka a Petra Hulinského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o lihu. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o lihu. Čl. I ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

POKYNY. k daňovému přiznání ke spotřební dani

POKYNY. k daňovému přiznání ke spotřební dani POKYNY k daňovému přiznání ke spotřební dani Daňové přiznání ke spotřební dani podává plátce daně ( 4 zákona č. 353/2003 Sb.,o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SPD )).

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 PS140010597 posl. K. Tureček_01 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD)

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD) Předmět SD = vybraný výrobek (VV), tj.: Spotřební daně (SD) minerální oleje líh... pivo... alkoholické nápoje víno + meziprodukty... tabákové výrobky Vynětí z předmětu SD (výběr) pivo obsahující 0,5 %

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 KOM(2009) 232 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

rozhodnutí č. REM/5/ :

rozhodnutí č. REM/5/ : Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 107 odst. 8 písm. b) bodu 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

1. Charakteristika spotřebních daní.

1. Charakteristika spotřebních daní. Spotřební daně 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7. Zdaňování lihu. 8. Zdaňování piva.

Více

ová reforma a ekologické daně

ová reforma a ekologické daně Ekologická daňov ová reforma a ekologické daně Karel Korba Ministerstvo financí ČR červen 2006 I. Chronologie vývoje v ČR Zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní - titul daně k ochraně ŽP (zákon zrušen)

Více

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I Strana 2323 128 ZÁKON ze dne 6. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh. poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh. poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 485 Návrh poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související...

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související... Obsah Obsah ČÁST PRVNÍ Komentář k zákonu o spotřebních daních... 11 1. Preambule rychlý start...12 1.1 Rychlý start...13 1.2 Zaměření komentáře...17 2. Společná ustanovení...21 2.1 Význam spotřebních daní

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných

Více

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 3

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 3 Hlášení se podává: POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od 1. 1. 2011 k tiskopisu 25 740 GŘC - vzor č. 3 Nejpozději k 31. lednu za uplynulý předcházející kalendářní rok. Vţdy k 31. prosinci

Více

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2 Metodický list č. 3 Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 2 2. Novela zákona o místních poplatcích - změny... 2 3. Nová úprava ohlašovací povinnosti...

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Předkladatel: Ministerstvo dopravy Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis ES Ustanovení

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: VI. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),

Více

POKYNY. k daňovému přiznání ke spotřební dani

POKYNY. k daňovému přiznání ke spotřební dani POKYNY k daňovému přiznání ke spotřební dani Daňové přiznání ke spotřební dani podává plátce daně ( 4 zákona č. 353/2003 Sb.,o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SPD )).

Více

- 1 - ODŮVODNĚNÍ. OBECNÁ ČÁST A) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení

- 1 - ODŮVODNĚNÍ. OBECNÁ ČÁST A) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení - 1 - ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST A) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení 1.1. Název: Návrh vyhlášky o zdravotnické dokumentaci Návrh vyhlášky o zdravotnické

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 166/13 V Praze dne. dubna 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 166/13 V Praze dne. dubna 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 166/13 V Praze dne. dubna 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedy Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU ES

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU ES ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU III. ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ, ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠTÁ A ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - ZMĚNA ZÁKONA č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona

Více

257/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

257/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 257/2014 Sb. ZÁKON ze dne 22. října 2014, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto

Více

N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě

N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.XII.2008 K(2008) 8931 Věc: N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě Vážený pane ministře, 1. POSTUP Elektronickým oznámením

Více

USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 \ Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 331 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony vsouvislosti

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 168 Senátní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 36 11. funkční období 36 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. ZPRÁVA ZPRAVODAJE z 11. schůze dne 19.

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. ZPRÁVA ZPRAVODAJE z 11. schůze dne 19. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2003 rozpočtový výbor 148 ZPRÁVA ZPRAVODAJE z 11. schůze dne 19. března 2003 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992

Více

2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí. ropy nebo ropných produktů. 3.1 prvního odstavce, v platném znění.

2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí. ropy nebo ropných produktů. 3.1 prvního odstavce, v platném znění. Částka 70 Sbírka zákonů č. 165 / 2013 Strana 1555 165 VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb 201 10. funkční období 201 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (Navazuje na sněmovní tisk č. 514 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ zemědělského výboru z 46. schůze dne 27.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ zemědělského výboru z 46. schůze dne 27. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 5. volební období 127. USNESENÍ zemědělského výboru z 46. schůze dne 27. ledna 2010 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o

Více

Článek 1. (2) Konkrétní podmínky, týkající se 10 odst. 1 písm. f) zákona jsou následující:

Článek 1. (2) Konkrétní podmínky, týkající se 10 odst. 1 písm. f) zákona jsou následující: Praha 3. září 2014 Čj. ČTÚ-38 773/2014-610/III. vyř. Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu SOUČASNÝ VÝVOJ A PERSPEKTIVY MOTOROVÝCH PALIV DO ROKU 2020 Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail:

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 20/2015 Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 1. Úvod a vymezení pojmů 1.1. Směrnice k sestavování

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy V roce 2005 vstoupil v platnost zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře obnovitelných zdrojů energie. Na základě uvedeného zákona

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. března 2015 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

1 43 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

1 43 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Předmluva... XXV O autorech...xxvii Seznam použitých zkratek...xxix ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH...1 1 43 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...1 1 Předmět úpravy...1 2 Daňové území...5 3 Vymezení pojmů...8

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Statutární město: Opava (dále jen město ) STATUT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA (dále jen návrh OZV ). Na

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2005 4. volební období USNESENÍ č. 283 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze 49. schůze dne 1. června 2005 Vládní návrh zákona

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 216/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 216/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 216/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 113 ze dne 3. září 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních

Více

Aktuální změny legislativy

Aktuální změny legislativy Aktuální změny legislativy Novela zákona o obcích Návrh nového odměňování zastupitelů Mgr. Veronika Benešová Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR 22. říjen 2015 Legislativní změny

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období 55 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,

Více

Systemizace služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1. ledna 2017

Systemizace služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1. ledna 2017 Systemizace ch a ch míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1. ledna 2017 1. Postup při přípravě systemizace V souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Čl. I. Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Čl. I. Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát funkční období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát funkční období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát 2010 7. funkční období Návrh senátora Marcela Chládka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Číslo vybrané ho výrobku Sazba daně Měrná jednotka na e-ad 150701 12 840 l MINERÁLNÍ OLEJE 1507-1518 45/3/A BLÍZKÉ 272001,272002,272003 NEBO,272004 Stručný popis

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více