Světová obchodní organizace (WTO) Liberalizace zemědělství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Světová obchodní organizace (WTO) Liberalizace zemědělství"

Transkript

1 Výbor - Téma Světová obchodní organizace (WTO) Liberalizace zemědělství

2 LIBERALIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ 1. Úvod Zemědělství je: Jedno ze základních odvětví materiální výroby; obor zabývající se pěstováním zemědělských kultur, chovem hospodářských zvířat a zajišťující potraviny pro obyvatelstvo a suroviny pro potravinářský a lehký průmysl. Zahrnuje i různé druhy prvotního zpracování rostlinných a živočišných produktů. 1 Tato citace z encyklopedie CoJeCo jednoduše objasňuje podstatu zemědělství, nezdůrazňuje však to, jak moc je důležitá tato hospodářská činnost pro mezinárodní obchod. Obchod zemědělskými produkty je pro lidstvo bezesporu přirozenou aktivitou a jeho začátky sahají hluboko do doby starověku. Mezinárodního významu nabýval po staletí až do nynějších dnů, kdy na jeho existenci závisí sta miliony životů. S jeho rozvojem přišly i určité nástroje v podobě cel, kvót a subvencí 2, které začaly používat státy, aby zaručily a ochránily prosperitu svých zemědělců na úkor těch zahraničních. Těmito metodami ochrany vnitřního trhu ale brání volnosti trhu mezinárodního, o jehož liberalizaci se mj. se snažila Všeobecná dohoda o clech a obchodu (General Agreement on Tarriffs and Trade, GATT 3 ), kterou pak nahradila Světová obchodní organizace (WTO). 2. Historický exkurz Signatáři mnohostranné dohody GATT se při Uruguayském kole vyjednávání ( ) 4 shodli na tom, že je nutno vytvořit smlouvu, která by se věnovala obchodu zemědělskými produkty a jeho liberalizaci. Byl vytvořen návrh smlouvy (budoucí Dohody o zemědělství), který byl roku 1994 schválen. Byl to první evidentní krok ke spravedlivější konkurenci na trhu se zemědělskými výrobky. Po vzniku WTO byl schválen jejími členy, kteří se zavázali, že zlepší přístupnost na jejich trhy a pokusí se snížit dotace v zemědělství, které narušují podmínky obchodu v tomto sektoru. Dohody o zemědělství zemím nezakazují podporu jejich hospodářské politiky, nýbrž dokonce i dovolují určitou svobodu ve způsobu jejich implementace, ale dávají přednost metodám, které neztěžují mezinárodní obchod. Můžeme se zde setkat, jako i v jiných odvětvích mimo zemědělství, se zvýhodňováním rozvojových zemí, které nemusí snižovat subvence a cla na zemědělské výrobky takovou měrou jako země rozvinuté. Rozvojové státy mají též více času na naplňování svých závazků. Nejméně rozvinuté ekonomiky světa jsou dokonce od snižování oproštěny. Naplňování závazků mělo probíhat v šestiletých intervalech pro rozvinuté země a desetiletých pro země rozvojové. Tyto prvotní dohody o obchodu zemědělskými výrobky z GATT byly postupně aplikovány, ale obsahovaly právní mezery. Například dovolovaly státům využívat některá opatření, která se netýkala cel (např. dovozní kvóty) a dotování (subvencování). Zemědělský trh se stával čím dál tím více deformovaný, zvláště užíváním vývozních subvencí na zemědělské výrobky, což nebylo např. dovoleno při exportu výrobků průmyslových. Účastníci se již při podpisu Dohody o zemědělství shodli, že ještě před uplynutím lhůty naplnění závazků budou pokračovat v jednáních o reformě procesů týkajících se tohoto odvětví obchodu. Jednání započala v roce 2000 a na Ministerské konferenci v Dohá byla začleněna do širší agendy DDA (Dohá Development Agenda 5 ). 1 Citace hesla zemědělství z: 2 Subvence dotace; viz Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO; 3 Dokumenty GATT jsou dostupné zde: 4 Viz BGR Základní informace o WTO, k dispozici zde: 5 Dohá Development Agenda; viz: Pražský model OSN XIV. ročník (2008/2009) 2

3 3. Práce WTO na liberalizaci obchodu v zemědělství 3.1. Dovozní kvóty Před Uruguayským kolem vyjednávání byl dovoz určitých zemědělských výrobků omezován kvótami a dalšími netarifními opatřeními. Z tohoto důvodu ve WTO proběhla tzv. tarifikace, tj. přeměna všech překážek obchodu na cla. Důvodem bylo najít více méně rovnocennou úroveň ochrany vnitřního trhu, ze které by následně státy liberalizovaly trh se zemědělskými produkty. Kvóty však nebyly plně vyloučeny, ale byly částečně zařazeny do dočasného systému tzv. tarifních kvót. Tarifní kvóty určují nižší cla na určité množství produktů a vyšší cla na produkty, které přesahují předurčené množství kvótu. V Uruguayském kole vyjednávání bylo schváleno, že rozvinuté země musí do šesti let snížit cla na dovoz zemědělských produktů o 36 %, rozvojové země do deseti let o 24 % a nejméně rozvinuté státy cla snižovat nemusí vůbec. Státy, které mohly být poškozeny rychle padající cenou určitých zemědělských výrobků, které přešly z necelního systému na celní, dostaly povolení využít speciální opatření. Důvodem tohoto opatření bylo zabránit výraznému poškození zemědělců. Byly však určeny striktní podmínky, kdy a jak je možno těchto opatření využít. Tohoto zvláštního zacházení využily Japonsko (na rýži) a Izrael (např. na jehněčí a určité druhy sýra) a dodnes stále využívá Jižní Korea, Filipíny a Tchaj-wan (všichni na rýži). Každý členský stát měl sestavenou Listinu závazků a koncesí, která představovala závazky tohoto státu na budoucích šest let na snižování cel, podpor a vývozních subvencí. V této listině jsou jmenovitě uvedeny všechny zemědělsko-potravinářské výrobky a jejich základní a konečná cla a s tím související další opatření, jako jsou celní kvóty nebo zvláštní ochranná opatření. Dále jsou součástí závazky na snižování domácích podpor a snižování vývozních subvencí. Zavedeny jsou rovněž postupy, kterými se hodnotí snižování podpor. Všechny státy jsou povinny sdělit (notifikovat) stav plnění závazků. Notifikace se předávají pravidelně Zemědělskému výboru WTO (Agriculture Committee 6 ) Dotace exportu Vývozní subvence, hojně používané zejména v EU, podléhají rovněž závazkům na snižování. Není tedy možné, aby si členský stát dotoval své vývozce podle svého uvážení a nerespektoval úroveň svých závazků. Pokud je úroveň podpory na výrobek, např. hovězí maso, na daný rok respektována, a to jak v množství tak i hodnotě, jsou subvence legální. Existují další formy podpor vývozu, které jsou často skryté. Ty se staly předmětem zvýšeného zájmu v současném kole jednání z Dohá. Jde o potravinovou pomoc rozvojovým zemím, za kterou se skrývá dotování vývozu. Skrytými dotacemi jsou také vývozy tzv. státních obchodních podniků (za vyšší cenu nakupují na domácím trhu a za nižší cenu prodávají v zahraničí, např. obilí). Dále to může být také poskytování výhodných vývozních úvěrů, záruky na ně nebo jejich pojišťování. Všechny tyto podpory vlastně zvýhodňují domácí vývozce proti vývozcům ze zemí, kde se takové služby neposkytují nebo je jejich rozsah menší. Vyspělé ekonomiky souhlasily, že od roku 1995 během šesti let sníží hodnotu vývozních dotací o 36 % a množství udělovaných dotací v exportu o 21 %. Rozvojové státy měly naplňovat cíl snižování hodnoty vývozních subvencí o 24 % do deseti let a redukovat kvantitu exportních dotací o 14 %. Nejméně rozvinuté státy jsou opět od veškerého snižování osvobozeny. Během šestiletého období mají rozvinuté země možnost využít subvence na snížení ceny marketingu a transportu vývozních artiklů. 6 Agriculture Committee; Pražský model OSN XIV. ročník (2008/2009) 3

4 3.3. Státní podpora v zemědělství WTO Liberalizace zemědělství Hlavní potíž v politice různých druhů dotací na produkci v zemědělství je ta, že tyto prostředky podporují nadprodukci. To vytlačuje dovoz a vede k subvencování vývozu a k dumpingu 7 na světovém trhu. Dohody o zemědělství rozlišují dva druhy státní podpory. První typ je ten, kde jde o podpory, které přispívají ke zvyšování produkce, jež nepříznivě ovlivňuje obchod, např. plošné podpory cen placených zemědělcům, různé druhy podpor na podněcování produkce, administrativní ceny při intervenčních nákupech apod. Státní zásahy tohoto typu musí být redukovány. Druhým typem jsou dotace v zemědělství, které se nesnaží vytvářet nerovnou konkurenci, tj. nepatří do první skupiny podpor. Členské státy Světové obchodní organizace propočítaly na rok, jak často a v jaké míře dotovaly zemědělský sektor v letech Na základě tohoto se dohodly, že rozvinuté státy sníží subvence v zemědělství o 20 % během 6 let, rozvojové o 13 % během 10 let a nejméně rozvinuté státy nemusí subvence snižovat vůbec Skupiny státní podpory Subvence jsou ve WTO rozděleny do tří různě barevných skupin 8. Skupiny jsou barevně rozlišené podobně jako semafor: - zelená = povoleno; - žlutá = nařizuje zpomalit; - červená =říká STOP. Zemědělství je ale více komplikované než řízení dopravy, tak nelze vše určit tak jednoznačně. Zde neexistuje červená skupina, ale částečně ji nahrazuje žlutá. Na to však hned nenavazuje zelená skupina, ale modrá. A až tím posledním je skupina zelená. Je tu však ještě skupina jedna, ta ale není barevně označena. Říká se jí S&D skupina (special and differential box) a je určena pro rozvojové země. a) Žlutá skupina podpor (Amber box) Veškeré prostředky státní podpory, které mají za následek deformaci produkce a trhu, spadají do žluté skupiny, která je definována v Dohodě o zemědělství článkem 6.8. Mezi tyto prostředky zahrnujeme subvenci k ceně nebo subvenci, která má přímo ovlivňovat množství produkce. Tyto podpůrné prostředky jsou percentuálně limitovány. Rozvinuté země mohou svým zemědělců udělovat pouze podporu ve výši 5 %. Rozvojové země mají povoleno 10 %. Závazky na snižování subvencí v zemědělství jsou vyjádřeny v rámci celkového souhrnu velikosti dotací (Total Aggregate Measurement of Support, Total AMS), který shrnuje všechny dotace na určité výrobky do jediného čísla. V aktuálním kole vyjednávání, které započalo v Dohá, byly již různé návrhy, jak dalece mají být snižovány státní dotace v zemědělství, a zda-li mají být raději určeny limity na určité druhy produktů, nebo se má pokračovat v Total AMS. Možná, že nám na toto odpoví příští Ministerská konference. b) Modrá skupina podpor (Blue box) Modrá skupina je v podstatě žlutá skupina s podmínkami. Subvence, které by byly normálně umístěny do žluté skupiny, jsou v případě, že zároveň požadují po zemědělci snižování produkce, umístěny do skupiny modré. V 6. článku 5. odstavci Dohody o zemědělství je specifikováno, že do modré skupiny patří: 1) dotace založené na stálé oblasti a výnosu; 2) dotace, které přispívají na 85 % nebo méně základní úrovně produkce; 3) dotace dobytku na hlavu. 9 7 dumping je prodej určitého výrobku pod jeho výrobní cenou za účelem odstranění konkurence 8 WTO - AGRICULTURE NEGOTIATIONS: BACKGROUND FACT SHEET; DOMESTIC SUPPORT IN AGRICULTURE: The boxes; Pražský model OSN XIV. ročník (2008/2009) 4

5 Podpory modré skupiny jsou např. dobře známé přímé platby EU. Tyto podpory jsou totiž limitovány a poskytovány účelově na plochu nebo na počet zvířat a neměly by mít nepříznivý vliv na obchod. V tuto chvíli neexistují žádné limity na subvence v modré skupině. V současném jednacím kole jsou někteří členové, kteří by si přáli na tomto faktu nic neměnit nevytvářet limity na modré dotace, jelikož si uvědomují, že je to pro ně více než výhodné (EU jinde není modrá skupina výrazně využívána). Jiní členové by naopak zavedli percentuální limity či dokonce převedli některé dotace z modré skupiny do žluté. c) Zelená skupina podpor (Green box) Zelená podpora zemědělců, čili absolutně povolená a nikterak omezovaná, nesmí deformovat trh se zemědělskými výrobky. Zároveň by měla být z vládních fondů a nesmí být formou cenové subvence. Tento typ podpor je pečlivě popsaný v 2. dodatku Dohody o zemědělství. Zelené subvence nejsou určeny pro jednotlivé produkty a zahrnují přímou podporu zemědělců, která neovlivňuje úroveň jejich produkce či cenu výrobků. Zelená barva je též barvou přírody, z čehož vyplývá, že v zelené skupině nesmí chybět dotace na ochranu životního prostředí. Mimo jiné sem patří i subvencování programů regionálního rozvoje. V současném kole jednání je zelená skupina velmi konfliktní. Někteří členové se domnívají, že jisté dotace popsané v 2. dodatku Dohody o zemědělství se neshodují s podmínkami uvedenými v jeho prvním odstavci. Jiní členové se zase staví za to, aby tato kritéria byla ještě více flexibilní. Počet dotací Graf 1: Počet dotací ve vybraných zemích EU USA JAPONSKO J.KOREA ŠVÝCARSKO NORSKO KANADA DOTACE EXPORTU ZELENÝ BOX MODRÝ BOX ŽLUTÝ BOX Zdroj grafu: 4. Aktuální kolo jednání Rozvojové kolo z Dohá 10 V souladu se schválenou Deklarací z Dohá z listopadu 2001 bylo do programu tohoto kola zařazeno 21 témat, z nichž většina byla předmětem vyjednávání. Některá další nevyžadovala vyjednávání, ale měla se stát rovněž předmětem činnosti tohoto kola (například tzv. implementace dohod z Uruguayského kola, kde se v průběhu jejich realizace vyskytly problémy). Jednání tohoto kola, stejně jako předchozích, se ukázala jako složitá s tendencí odsunovat schválené termíny pro jednotlivé etapy. Původně měla být jednání ukončena v lednu 2005, což se však nepodařilo. Dvě Ministerské konference (Seattle a Cancún), od nichž se očekával významný posun vpřed, se nezdařily. Také výsledky Ministerské konference z Hongkongu ( ) nejsou příliš výrazné. Alespoň však není tato konference hodnocena jako nepodařená, protože závěrem všichni zúčastnění podpořili pokračování kola. 9 WTO legal texts; 10 Viz BGR Základní informace o WTO, k dispozici zde: Pražský model OSN XIV. ročník (2008/2009) 5

6 Výsledky Hongkongské konference v zemědělském obchodu jsou tyto: - předběžná dohoda o zrušení vývozních subvencí v oblasti zemědělství do roku 2013; - zvýšení pomoci rozvojovým zemím zrušením cel a kvót na dovoz z nejchudších rozvojových zemí ze strany vyspělých a pokročilých rozvojových zemí; - zrušení vývozních subvencí a dotací poškozujících obchod bavlny v USA; - brzké uzavření jednání o snižování cel u nezemědělských výrobků a sladění s výsledky jednání v oblasti zemědělství; - zavedení monitoringu na dovoz banánů do EU, kde se jedná o úroveň celní zátěže na banány ze zemí africké, karibské a tichomořské oblasti a zemí Jižní Ameriky. 11 Tab. 1: Tabulka závazků rozvinutých a rozvojových zemí 12 Oblast liberalizace Rozvinuté státy Rozvojové státy DOVOZNÍ CLA Snížení na zemědělské produkty 36 % 24 % Minimální snížení na 1 produkt o 15 % 10 % VNITROSTÁTNÍ DOTACE Snížení Total AMS o 20 % 13 % EXPORT Hodnota vývozních dotací o 36 % 24 % Množství vývozních dotací o 21 % 14 % Zdroj: Neúspěšné jednání - mimořádné ministerské jednání v Ženevě ( ) 13 Za účelem oživení rozhovorů a možného uzavření Katarského kola jednání zorganizoval generální ředitel Pascal Lamy setkání ministrů obchodu přibližně tří desítek nejvýznamnějších účastníků negociací reprezentujících jak nejvýznamnější hráče, tak i jednotlivá neformální negociační seskupení. Tento riskantní pokus o dosáhnutí shody na politické úrovni u rozporů, které se po dlouhou dobu nedařilo vyřešit na úrovni expertní, se nakonec bohužel nezdařil ani nyní. Hlavním kamenem úrazu při nových jednáních o DDA bývá skoro vždy právě liberalizace zemědělství, do které se nechce jak rozvojovým zemím, které požadují speciální zacházení, tak i zemím rozvinutým, které samy často využívají subvencování, kvót a jiných trh devastující metod. Scénář ukončení kola v průběhu tohoto roku předpokládal, že dojde během jednání v Ženevě k dohodě o tzv. modalitách (tj. technických postupech pro stanovení zásad, na základě kterých dojde k redukci tarifních i netarifních překážek obchodu, např. vzorce pro redukci celních sazeb) v oblasti zemědělství a přístupu na trh v nezemědělských výrobcích. Podařilo se dosáhnout dohody v 18 z 20 sporných bodů. Přesto jednání nakonec ztroskotala na otázce tzv. zvláštních ochranných opatření (Special Safeguard Mechanism, SSM) pro rozvojové země jejich rozsahu i výši kritérií spouštěcích mechanismů, kdy se společná řeč nepodařila najít mezi USA na straně jedné a Indií a Čínou na straně druhé. Zároveň zůstává stále otevřena otázka bavlny, jež má úzkou vazbu na problematiku výše domácích podpor v USA. Neúspěch jednání DDA je dle většiny pozorovatelů ke škodě všech účastníků jednání i všech dalších členů WTO. Větší nespokojenost s výsledkem jednání se vztahuje na chudé rozvojové země, protože 11 Ministerstvo zemědělství ČR; Základní informace o WTO; 12 Pokud státy nesplnily své závazky do daného termínu, tak usilovně pokračují v jejich naplňování. 13 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR; Ministerská jednání o Rozvojovém programu z Dohá skončila neúspěchem; Pražský model OSN XIV. ročník (2008/2009) 6

7 hlavním smyslem modelu mnohostranné liberalizace mezinárodního obchodu přijatého v Dohá bylo pomoci k výraznému hospodářskému rozvoji a růstu právě méně a nejméně rozvinutým oblastem. Další naděje na ukončení Katarského kola jednání vznikly po summitu G20 ve Washingtonu v polovině listopadu tohoto roku, kdy se leadeři shodli na tom, že chtějí pokračovat v liberalizaci mezinárodního obchodu včetně obchodu zemědělskými výrobky. 5. Podvýbor pro bavlnu V srpnu 2004 členové WTO uznali, že otázka bavlny je velmi důležitá kvůli dvěma aspektům: rozvojovému a obchodnímu. Podvýbor pro bavlnu byl založen 19. listopadu 2004 na zasedání při zemědělských rozhovorech. Účelem bylo zdůraznit důležitost bavlny jako specifického obchodního artiklu v zemědělství. Podvýbor pro bavlnu (Sub-Committee on Cotton 14 ) je přístupný pro vlády všech členů i vlády s pozorovatelským statutem při WTO. Mezinárodní organizace, které se jako pozorovatelé účastní zemědělských negociací, mohou být též pozorovateli v tomto podvýboru. Podvýbor pro bavlnu má za úkol pravidelně podávat zprávy Výboru pro zemědělství, který je předkládá Výboru pro obchodní jednání, Generální radě a Ministerské konferenci. Úkolem podvýboru je zkoumat všechny aspekty, které poškozují trh v tomto sektoru na základě tří pilířů přístup na trh, vnitrostátní dotace a konkurence v exportu. Práce Podvýboru pro bavlnu bere na vědomí potřebu soudržnosti mezi obchodem a rozvojovým aspektem v této oblasti. Toto jsou dvě důležité součásti: obchod, který je zastřešen rozhovory o obchodních bariérách, vnitrostátních dotacích a vývozních subvencích; a rozvoj, který skýtá spoustu aspektů pomoci těm nejméně rozvinutým vývozcům bavlny, aby mohli čelit podmínkám na trhu a ostatním potřebám. Otázka bavlny byla mj. i jedním z aspektů, který zablokoval poslední letošní diskuzi o ukončení Kola jednání z Dohá. Z toho příkladu můžeme usoudit, že toto zemědělské odvětví je pro mnohé státy velmi citlivým tématem. Největší spory většinou vznikají mezi USA a ostatními členy, pro které je bavlna často jediným prosperujícím vývozním artiklem. 6. Řešení sporů Pro dokreslení celé situace je nezbytné se stručně zmínit o tom, jak se řeší ve WTO porušení pravidel, které země přijaly. Pro tento účel byl jako jeden z výsledků jednání Uruguayského kola zdokonalen institut zvaný Ujednání o postupech a řízení při řešení sporů, stručně také Ujednání o řešení sporů (Dispute Settlement Uderstanding 15 ). Tento institut sice existoval již v původní Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT), ale nebyl příliš efektivní, protože zprávy panelů byly přijímány metodou pozitivního konsensu, kterého z logiky věci nebylo možno dosáhnout. Vždycky se našel někdo třeba ten, kdo prohrál kdo s nálezem nesouhlasil. Neformální autorita systému však byla značná. Navíc pravidla umožňovala blokování sporů, takže se spory nekonečně protahovaly. Řešení sporů je založeno na přesných pravidlech, hlavně však jsou ve všech fázích vedení sporů stanoveny lhůty. V podstatě se jedná o to, že strany, které jsou ve sporu, mohou nejdříve žádat o konzultace, a pokud se nepodaří najít řešení, nastupuje ustavení tzv. panelu odborníků, který daný spor posoudí a vydá zprávu. Konečná zpráva je schválena Orgánem pro řešení sporů (Dispute Settlement Body 16 ), v němž jsou zastoupeni všichni členové. Vydaný nález musí země, která porušila pravidla akceptovat, i když se ještě může předtím odvolat, ovšem reakce na odvolání může trvat jen 60 dnů (max. 90 dnů), než začne rozsudek platit. 14 WTO - The Cotton Sub-Committee; 15 WTO - Understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes; 16 WTO - Dispute settlement; Pražský model OSN XIV. ročník (2008/2009) 7

8 Protiopatření, která zemi hrozí, pokud nerespektuje rozsudek Orgánu pro řešení sporů, mohou mít charakter zrušení výhod, kterými země disponuje, nebo povinností, které má vůči této zemi země žalující. Protiopatření by se měla odvíjet ve stejném sektoru, kde vznikl předmět sporu, ale mohou se vztahovat i na jiné sektory. Orgán pro řešení sporů monitoruje plnění nálezu a vyhodnocuje, zda došlo k nápravě ve smyslu nálezu. 7. Mírová doložka Dohoda o zemědělství WTO obsahuje článek 13, nazývaný Mírová doložka (Peace Clause). Stanoví, že proti členské zemi WTO, která používá své domácí podpory a vývozní subvence v souladu se stanovenými pravidly, nesmí být použita protiopatření, která jinak WTO povolují. Přestože její platnost skončila , nadále se dodržuje. 17 Zdroje: Další informace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: Zemědělství ve WTO; Pražský model OSN XIV. ročník (2008/2009) 8

9 Pražský model OSN XIV. ročník (2008/2009) 9

10 Asociace pro mezinárodní otázky využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno. Copyright (2003) The Associated Press (AP)-všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Zpracoval: Kateřina Pljaskovová Redakční úprava: Lucie Bednárová, Jan Walter, Daniela Zrucká Grafická úprava a tech. spolupráce: David Petrbok Vydala Asociace pro mezinárodní otázky pro potřeby XIV. ročníku Pražského modelu OSN. AMO 2008 Pražský model OSN Asociace pro mezinárodní otázky, Žitná 27, Praha 1 Tel./fax: , IČ: » model OSN XIV. ročník (2008/2009) 10

Světová obchodní organizace (WTO) Exportní podpory v zemědělství

Světová obchodní organizace (WTO) Exportní podpory v zemědělství Výbor - Téma Světová obchodní organizace (WTO) Exportní podpory v zemědělství EXPORTNÍ PODPORY V ZEMĚDĚLSTVÍ 1. Úvod Exportní podpory neboli vývozní subvence jsou prostředky, kterých využívají státy, aby

Více

WTO. Cla v zemědělství

WTO. Cla v zemědělství WTO Cla v zemědělství 1. Úvod Zemědělství patří bezesporu mezi nejdůleţitější části hospodářské činnosti. Mezinárodního významu nabývalo po staletí aţ do nynějších dnů, kdy na jeho fungování závisí miliony

Více

Světová obchodní organizace NAMA Průmyslové výrobky

Světová obchodní organizace NAMA Průmyslové výrobky Výbor - Téma Světová obchodní organizace NAMA Průmyslové výrobky SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) NAMA PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY 1. Klasifikace V posledních letech tvořily nezemědělské produkty téměř 90 % světového

Více

Světová obchodní organizace (WTO) Liberalizace obchodu službami energetický sektor

Světová obchodní organizace (WTO) Liberalizace obchodu službami energetický sektor Výbor - Téma Světová obchodní organizace (WTO) Liberalizace obchodu službami energetický sektor LIBERALIZACE OBCHODU SLUŽBAMI ENERGETICKÝ SEKTOR 1. Obecný úvod do problematiky služeb Mezinárodní obchod

Více

Z A H R A N I Č N Í O B C H O D 2 0 1 0-2 0 1 3

Z A H R A N I Č N Í O B C H O D 2 0 1 0-2 0 1 3 1 M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í P O L I T I K A V Z D Ě L Á V A C Í M A T E R I Á L K E K U R Z U Z A H R A N I Č N Í O B C H O D S L E Z S K Á U N I V E R Z I T A V O P A V Ě O K R E S N Í H O

Více

WTO. Základní informace o WTO P R A Ž S K Ý S T U D E N T S K Ý S U M M I T / X V I I I / O S N / W T O / I.

WTO. Základní informace o WTO P R A Ž S K Ý S T U D E N T S K Ý S U M M I T / X V I I I / O S N / W T O / I. WTO Základní informace o WTO Základní informace o WTO 1. Úvod Světová obchodní organizace (World Trade Organization, WTO) je mezinárodní institucí globálního rozsahu sídlící ve švýcarské Ženevě, která

Více

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce Světová ekonomika Hlavní mezinárodní finanční instituce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU Anna Teličková Ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) mnohostranný obchodní systém WTO je i základem SOP EU WTO významná

Více

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní Evropská unie uvažuje o harmonizaci či alespoň koordinaci, neboť celá řada členských států finanční sektor zdaňuje, nicméně podoba zdanění se v jednotlivých členských státech liší. 4.1 Harmonizace nepfiím

Více

Předsednictvo WTO. Představení týmu. 1. listopadu 2014 PETRA MACKŮ

Předsednictvo WTO. Představení týmu. 1. listopadu 2014 PETRA MACKŮ Předsednictvo WTO Představení týmu 1. listopadu 2014 PETRA MACKŮ Předsedkyně 01 05 Petra Macků Studentka 3. ročníku FM VŠE Obor: Management a ekonomika PSS : 3x delegátka (WTO - ČLR, GA - Vietnam, WTO

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha. WTO a zemědělství 1. Pracovní příručka. Praha 2006

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha. WTO a zemědělství 1. Pracovní příručka. Praha 2006 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha WTO a zemědělství 1 Pracovní příručka Praha 2006 1 Aktualizovaný výtah z příručky Leitfaden WTO und Landwirtschaft zpracované Spolkovým ministerstvem zemědělství,

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy

Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy 2008 Obsah: Úvod Strategie pro přístup na trh Překážky obchodu Databáze Informační zdroje Zkratky a pojmy Kontakty Úvod Ekonomika Evropské unie patří v současnosti

Více

Světová obchodní organizace (WTO) DSB Dispute settlement body

Světová obchodní organizace (WTO) DSB Dispute settlement body Výbor - Téma Světová obchodní organizace (WTO) DSB Dispute settlement body DSU DISPUTE SETTLEMENT 1. Úvod Schopnost řešit problémy a nesrovnalosti mezi svými členy je základním principem každé multilaterální

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

Výbor - Téma. Komise pro udržitelný rozvoj. Klimatická

Výbor - Téma. Komise pro udržitelný rozvoj. Klimatická Výbor - Téma Komise pro udržitelný rozvoj Klimatická změna KLIMATICKÁ ZMĚNA 1. Úvod Změna klimatu, její dopady a nutnost reakce představují jedno z klíčových témat současné environmentální politiky, protože

Více

NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA NA EXPORTNÍCH TRZÍCH Změna struktury obchodních bariér Opouštění tradičních modelů (cla, kvóty) důsledek závazků WTO, regionálních a bilaterálních dohod Nástup skrytých

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

NETARIFNÍ OPATŘENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

NETARIFNÍ OPATŘENÍ V ČESKÉ REPUBLICE NETARIFNÍ OPATŘENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Aleš Hes Katedra obchodu a financí, PEF, Česká zemědělská universita v Praze, 165 21 Praha 6 - Suchdol, tel.: 42/2/3382359, fax.: 42/2/393708 Anotace: Netarifní opatření

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11. Lekce Zahraniční obchod Struktura lekce: 11.1 Členění

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Dovozy a vývozy Kamila Míková Dovozy a vývozy EU volný obchod - uznávání certifikátů, značek, atestů - společné obchodní standardy - upravují Nařízení Evropské komise

Více

Výzva ke sladění evropských politik za účelem boje proti hladu a prosazování drobného a udržitelného zemědělství v rozvojových zemích

Výzva ke sladění evropských politik za účelem boje proti hladu a prosazování drobného a udržitelného zemědělství v rozvojových zemích Výzva ke sladění evropských politik za účelem boje proti hladu a prosazování drobného a udržitelného zemědělství v rozvojových zemích SHRNUTÍ V boji proti hladu a chudobě v rozvojových zemích hraje při

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

GATT a WTO a vývoj československé a české ekonomiky

GATT a WTO a vývoj československé a české ekonomiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie GATT a WTO a vývoj československé a české ekonomiky Bakalářská práce Autor: Martina Bláhová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Stanislav

Více

Ekonomické dopady Asociační dohody EU s Ukrajinou

Ekonomické dopady Asociační dohody EU s Ukrajinou Ekonomické dopady Asociační dohody EU s Ukrajinou SEZ Policy Brief, č.1 Shrnutí Tento dokument popisuje kontext a základní parametry ekonomické kapitoly Asociační dohody s Ukrajinou, tedy zejména tzv.

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD Stanovy spolku čl. 1 Název, forma, sídlo (1) Spolek Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s., (dále jen CAPARD ) je právnickou osobou založenou

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Obchod. Volný obchod je zdrojem hospodářského růstu POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Obchod. Volný obchod je zdrojem hospodářského růstu POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Obchod Volný obchod je zdrojem hospodářského růstu Otevírání nových trhů vede k růstu našich ekonomik a toho docílíme pouze aktivní politikou EU v oblasti volného obchodu a investic.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Kateřina Haganová MGV_Z_SS_1S2_D03_U_SOCGEO_Mez_organizace1_PL Zeměpis Socioekonomická geografie Světové hospodářství

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr.

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr. Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů MUDr. Milan Kubek Experiment prosazovaný silou Zdravotnictví funguje proč tedy ten

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

REALIZACE PROJEKTU 7. RP

REALIZACE PROJEKTU 7. RP REALIZACE PROJEKTU 7. RP Realizace projektu je pokračováním přípravné fáze, o které pojednávaly předchozí díly seriálu o Managementu výzkumných projektů 7. rámcového programu. V jednotlivých článcích byly

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Zahraniční obchod. VY_32_INOVACE_Z.3.21 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Zahraniční obchod. VY_32_INOVACE_Z.3.21 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Analýza vybraných dopadů pro uzavření obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru na ekonomiku ČR

Analýza vybraných dopadů pro uzavření obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru na ekonomiku ČR Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti Odbor ekonomických analýz Únor 2012 Analýza vybraných dopadů pro uzavření obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru na ekonomiku ČR 1 O B S A H...

Více

EPP-ED a liberalizace světového obchodu

EPP-ED a liberalizace světového obchodu leden 2005 EPP-ED a liberalizace světového obchodu Oldřich Krpec: WTO a liberalizace světového obchodu [2] Petr Mach: EU a její politika zahraničního obchodu [10] Rozhovor s Hynkem Fajmonem [15] Rozhovor

Více

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS Management ve VS Využití manažerských metod ve VS Shrnutí znalostí Kombinace práce a technických prostředků tak, aby se dosáhlo cíle organizace co nejlepším způsobem Kolektivní lidská činnost snažící se

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2008 K(2008) 7849 v konečném znění Věc: Státní podpora N 678/2007 Česká republika Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva 11. března 2013, Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic Podpora exportu Malá otevřená

Více

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 CETA Cílem dohody je odstranit obchodní bariéry v předem daných oblastech a podpořit tím obchod mezi EU a

Více

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy S případnými dotazy k uvedené problematice se můžete obracet na Zelenou linku pro export bezplatně na tel. čísle 800 133

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic

Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic Tisková beseda k veletrhům TUBE - Düsseldorf a WIRE Düsseldorf, K + K hotel Central, Praha, 14. ledna 2014 Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic 1 Vývoj v oblasti hutnictví ve světě

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Evropská unie a její politiky

Evropská unie a její politiky Evropská unie a její politiky Rozpočet EU NF VŠE, LS 2009-2010 Prof. Ing. Luděk Urban, CSc. Literatura : 1. Baldwin, R., Wyplosz, Ch., Ekonomie evropské integrace, Grada Publishing 2008, Str. 83-90 2.

Více

Právní aspekty externích cloudových řešení

Právní aspekty externích cloudových řešení Právní aspekty externích cloudových řešení Bezpečnostní seminář Cloud a jeho bezpečnost Mgr. Ing. Martin Lukáš 19. září 2012 PROBLEMATIKA CLOUDU Dochází k přesunu chráněných dat po internetu, možnost jejich

Více

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami OBSAH Úvod......................................................... 13 1 Komerční rizika.............................................. 15 1.1 Charakter komerčních rizik................................

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU A PODPORA EXPORTU

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU A PODPORA EXPORTU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU A PODPORA EXPORTU Tento materiál byl vypracován jako podklad pro debatu Společná obchodní politika a podpora exportu, která se koná dne 5. září od 17.00h do 18.30h v Evropském

Více

Využívání telefonie a datového přenosu pro služební účely

Využívání telefonie a datového přenosu pro služební účely Využívání telefonie a datového přenosu pro služební účely Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. 194/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze:

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Společná zemědělská politika (SZP) a zemědělství v Evropě časté otázky

Společná zemědělská politika (SZP) a zemědělství v Evropě časté otázky EVROPSKÁ KOMISE Brusel 26. června 2013 Společná zemědělská politika (SZP) a zemědělství v Evropě časté otázky Zemědělská výroba v Evropě přehled Jak velkou část EU tvoří venkovské oblasti? Venkovské oblasti

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2007

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

ANALÝZA A VÝVOJ KOMODITY MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF COMMODITIES MILK AND DAIRY PRODUCE. Vítězslav Doubek

ANALÝZA A VÝVOJ KOMODITY MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF COMMODITIES MILK AND DAIRY PRODUCE. Vítězslav Doubek ANALÝZA A VÝVOJ KOMODITY MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF COMMODITIES MILK AND DAIRY PRODUCE Vítězslav Doubek Anotace: Analýza komodity Mléko a mléčné výrobky je zaměřena na zjištění

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 E. Obchodní vztahy 1. Tuzemský obchod Kroky pro dobrý obchod - výběr obchodního partnera - smluvní podmínky dodávek - optimalizace zásob a výroby 2 E. Obchodní vztahy

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

Vědecký výbor pro potraviny

Vědecký výbor pro potraviny Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY I. K ZÁVAZNÝM INFORMACÍM O SAZEBNÍM ZAŘAZENÍ ZBOŽÍ (ZISZ) K jakým účelům lze ZISZ použít? ZISZ je určena k tomu, aby zejména obchodní veřejnost měla možnost získat správné sazební zařazení do společného

Více