Světová obchodní organizace (WTO) Liberalizace zemědělství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Světová obchodní organizace (WTO) Liberalizace zemědělství"

Transkript

1 Výbor - Téma Světová obchodní organizace (WTO) Liberalizace zemědělství

2 LIBERALIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ 1. Úvod Zemědělství je: Jedno ze základních odvětví materiální výroby; obor zabývající se pěstováním zemědělských kultur, chovem hospodářských zvířat a zajišťující potraviny pro obyvatelstvo a suroviny pro potravinářský a lehký průmysl. Zahrnuje i různé druhy prvotního zpracování rostlinných a živočišných produktů. 1 Tato citace z encyklopedie CoJeCo jednoduše objasňuje podstatu zemědělství, nezdůrazňuje však to, jak moc je důležitá tato hospodářská činnost pro mezinárodní obchod. Obchod zemědělskými produkty je pro lidstvo bezesporu přirozenou aktivitou a jeho začátky sahají hluboko do doby starověku. Mezinárodního významu nabýval po staletí až do nynějších dnů, kdy na jeho existenci závisí sta miliony životů. S jeho rozvojem přišly i určité nástroje v podobě cel, kvót a subvencí 2, které začaly používat státy, aby zaručily a ochránily prosperitu svých zemědělců na úkor těch zahraničních. Těmito metodami ochrany vnitřního trhu ale brání volnosti trhu mezinárodního, o jehož liberalizaci se mj. se snažila Všeobecná dohoda o clech a obchodu (General Agreement on Tarriffs and Trade, GATT 3 ), kterou pak nahradila Světová obchodní organizace (WTO). 2. Historický exkurz Signatáři mnohostranné dohody GATT se při Uruguayském kole vyjednávání ( ) 4 shodli na tom, že je nutno vytvořit smlouvu, která by se věnovala obchodu zemědělskými produkty a jeho liberalizaci. Byl vytvořen návrh smlouvy (budoucí Dohody o zemědělství), který byl roku 1994 schválen. Byl to první evidentní krok ke spravedlivější konkurenci na trhu se zemědělskými výrobky. Po vzniku WTO byl schválen jejími členy, kteří se zavázali, že zlepší přístupnost na jejich trhy a pokusí se snížit dotace v zemědělství, které narušují podmínky obchodu v tomto sektoru. Dohody o zemědělství zemím nezakazují podporu jejich hospodářské politiky, nýbrž dokonce i dovolují určitou svobodu ve způsobu jejich implementace, ale dávají přednost metodám, které neztěžují mezinárodní obchod. Můžeme se zde setkat, jako i v jiných odvětvích mimo zemědělství, se zvýhodňováním rozvojových zemí, které nemusí snižovat subvence a cla na zemědělské výrobky takovou měrou jako země rozvinuté. Rozvojové státy mají též více času na naplňování svých závazků. Nejméně rozvinuté ekonomiky světa jsou dokonce od snižování oproštěny. Naplňování závazků mělo probíhat v šestiletých intervalech pro rozvinuté země a desetiletých pro země rozvojové. Tyto prvotní dohody o obchodu zemědělskými výrobky z GATT byly postupně aplikovány, ale obsahovaly právní mezery. Například dovolovaly státům využívat některá opatření, která se netýkala cel (např. dovozní kvóty) a dotování (subvencování). Zemědělský trh se stával čím dál tím více deformovaný, zvláště užíváním vývozních subvencí na zemědělské výrobky, což nebylo např. dovoleno při exportu výrobků průmyslových. Účastníci se již při podpisu Dohody o zemědělství shodli, že ještě před uplynutím lhůty naplnění závazků budou pokračovat v jednáních o reformě procesů týkajících se tohoto odvětví obchodu. Jednání započala v roce 2000 a na Ministerské konferenci v Dohá byla začleněna do širší agendy DDA (Dohá Development Agenda 5 ). 1 Citace hesla zemědělství z: 2 Subvence dotace; viz Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO; 3 Dokumenty GATT jsou dostupné zde: 4 Viz BGR Základní informace o WTO, k dispozici zde: 5 Dohá Development Agenda; viz: Pražský model OSN XIV. ročník (2008/2009) 2

3 3. Práce WTO na liberalizaci obchodu v zemědělství 3.1. Dovozní kvóty Před Uruguayským kolem vyjednávání byl dovoz určitých zemědělských výrobků omezován kvótami a dalšími netarifními opatřeními. Z tohoto důvodu ve WTO proběhla tzv. tarifikace, tj. přeměna všech překážek obchodu na cla. Důvodem bylo najít více méně rovnocennou úroveň ochrany vnitřního trhu, ze které by následně státy liberalizovaly trh se zemědělskými produkty. Kvóty však nebyly plně vyloučeny, ale byly částečně zařazeny do dočasného systému tzv. tarifních kvót. Tarifní kvóty určují nižší cla na určité množství produktů a vyšší cla na produkty, které přesahují předurčené množství kvótu. V Uruguayském kole vyjednávání bylo schváleno, že rozvinuté země musí do šesti let snížit cla na dovoz zemědělských produktů o 36 %, rozvojové země do deseti let o 24 % a nejméně rozvinuté státy cla snižovat nemusí vůbec. Státy, které mohly být poškozeny rychle padající cenou určitých zemědělských výrobků, které přešly z necelního systému na celní, dostaly povolení využít speciální opatření. Důvodem tohoto opatření bylo zabránit výraznému poškození zemědělců. Byly však určeny striktní podmínky, kdy a jak je možno těchto opatření využít. Tohoto zvláštního zacházení využily Japonsko (na rýži) a Izrael (např. na jehněčí a určité druhy sýra) a dodnes stále využívá Jižní Korea, Filipíny a Tchaj-wan (všichni na rýži). Každý členský stát měl sestavenou Listinu závazků a koncesí, která představovala závazky tohoto státu na budoucích šest let na snižování cel, podpor a vývozních subvencí. V této listině jsou jmenovitě uvedeny všechny zemědělsko-potravinářské výrobky a jejich základní a konečná cla a s tím související další opatření, jako jsou celní kvóty nebo zvláštní ochranná opatření. Dále jsou součástí závazky na snižování domácích podpor a snižování vývozních subvencí. Zavedeny jsou rovněž postupy, kterými se hodnotí snižování podpor. Všechny státy jsou povinny sdělit (notifikovat) stav plnění závazků. Notifikace se předávají pravidelně Zemědělskému výboru WTO (Agriculture Committee 6 ) Dotace exportu Vývozní subvence, hojně používané zejména v EU, podléhají rovněž závazkům na snižování. Není tedy možné, aby si členský stát dotoval své vývozce podle svého uvážení a nerespektoval úroveň svých závazků. Pokud je úroveň podpory na výrobek, např. hovězí maso, na daný rok respektována, a to jak v množství tak i hodnotě, jsou subvence legální. Existují další formy podpor vývozu, které jsou často skryté. Ty se staly předmětem zvýšeného zájmu v současném kole jednání z Dohá. Jde o potravinovou pomoc rozvojovým zemím, za kterou se skrývá dotování vývozu. Skrytými dotacemi jsou také vývozy tzv. státních obchodních podniků (za vyšší cenu nakupují na domácím trhu a za nižší cenu prodávají v zahraničí, např. obilí). Dále to může být také poskytování výhodných vývozních úvěrů, záruky na ně nebo jejich pojišťování. Všechny tyto podpory vlastně zvýhodňují domácí vývozce proti vývozcům ze zemí, kde se takové služby neposkytují nebo je jejich rozsah menší. Vyspělé ekonomiky souhlasily, že od roku 1995 během šesti let sníží hodnotu vývozních dotací o 36 % a množství udělovaných dotací v exportu o 21 %. Rozvojové státy měly naplňovat cíl snižování hodnoty vývozních subvencí o 24 % do deseti let a redukovat kvantitu exportních dotací o 14 %. Nejméně rozvinuté státy jsou opět od veškerého snižování osvobozeny. Během šestiletého období mají rozvinuté země možnost využít subvence na snížení ceny marketingu a transportu vývozních artiklů. 6 Agriculture Committee; Pražský model OSN XIV. ročník (2008/2009) 3

4 3.3. Státní podpora v zemědělství WTO Liberalizace zemědělství Hlavní potíž v politice různých druhů dotací na produkci v zemědělství je ta, že tyto prostředky podporují nadprodukci. To vytlačuje dovoz a vede k subvencování vývozu a k dumpingu 7 na světovém trhu. Dohody o zemědělství rozlišují dva druhy státní podpory. První typ je ten, kde jde o podpory, které přispívají ke zvyšování produkce, jež nepříznivě ovlivňuje obchod, např. plošné podpory cen placených zemědělcům, různé druhy podpor na podněcování produkce, administrativní ceny při intervenčních nákupech apod. Státní zásahy tohoto typu musí být redukovány. Druhým typem jsou dotace v zemědělství, které se nesnaží vytvářet nerovnou konkurenci, tj. nepatří do první skupiny podpor. Členské státy Světové obchodní organizace propočítaly na rok, jak často a v jaké míře dotovaly zemědělský sektor v letech Na základě tohoto se dohodly, že rozvinuté státy sníží subvence v zemědělství o 20 % během 6 let, rozvojové o 13 % během 10 let a nejméně rozvinuté státy nemusí subvence snižovat vůbec Skupiny státní podpory Subvence jsou ve WTO rozděleny do tří různě barevných skupin 8. Skupiny jsou barevně rozlišené podobně jako semafor: - zelená = povoleno; - žlutá = nařizuje zpomalit; - červená =říká STOP. Zemědělství je ale více komplikované než řízení dopravy, tak nelze vše určit tak jednoznačně. Zde neexistuje červená skupina, ale částečně ji nahrazuje žlutá. Na to však hned nenavazuje zelená skupina, ale modrá. A až tím posledním je skupina zelená. Je tu však ještě skupina jedna, ta ale není barevně označena. Říká se jí S&D skupina (special and differential box) a je určena pro rozvojové země. a) Žlutá skupina podpor (Amber box) Veškeré prostředky státní podpory, které mají za následek deformaci produkce a trhu, spadají do žluté skupiny, která je definována v Dohodě o zemědělství článkem 6.8. Mezi tyto prostředky zahrnujeme subvenci k ceně nebo subvenci, která má přímo ovlivňovat množství produkce. Tyto podpůrné prostředky jsou percentuálně limitovány. Rozvinuté země mohou svým zemědělců udělovat pouze podporu ve výši 5 %. Rozvojové země mají povoleno 10 %. Závazky na snižování subvencí v zemědělství jsou vyjádřeny v rámci celkového souhrnu velikosti dotací (Total Aggregate Measurement of Support, Total AMS), který shrnuje všechny dotace na určité výrobky do jediného čísla. V aktuálním kole vyjednávání, které započalo v Dohá, byly již různé návrhy, jak dalece mají být snižovány státní dotace v zemědělství, a zda-li mají být raději určeny limity na určité druhy produktů, nebo se má pokračovat v Total AMS. Možná, že nám na toto odpoví příští Ministerská konference. b) Modrá skupina podpor (Blue box) Modrá skupina je v podstatě žlutá skupina s podmínkami. Subvence, které by byly normálně umístěny do žluté skupiny, jsou v případě, že zároveň požadují po zemědělci snižování produkce, umístěny do skupiny modré. V 6. článku 5. odstavci Dohody o zemědělství je specifikováno, že do modré skupiny patří: 1) dotace založené na stálé oblasti a výnosu; 2) dotace, které přispívají na 85 % nebo méně základní úrovně produkce; 3) dotace dobytku na hlavu. 9 7 dumping je prodej určitého výrobku pod jeho výrobní cenou za účelem odstranění konkurence 8 WTO - AGRICULTURE NEGOTIATIONS: BACKGROUND FACT SHEET; DOMESTIC SUPPORT IN AGRICULTURE: The boxes; Pražský model OSN XIV. ročník (2008/2009) 4

5 Podpory modré skupiny jsou např. dobře známé přímé platby EU. Tyto podpory jsou totiž limitovány a poskytovány účelově na plochu nebo na počet zvířat a neměly by mít nepříznivý vliv na obchod. V tuto chvíli neexistují žádné limity na subvence v modré skupině. V současném jednacím kole jsou někteří členové, kteří by si přáli na tomto faktu nic neměnit nevytvářet limity na modré dotace, jelikož si uvědomují, že je to pro ně více než výhodné (EU jinde není modrá skupina výrazně využívána). Jiní členové by naopak zavedli percentuální limity či dokonce převedli některé dotace z modré skupiny do žluté. c) Zelená skupina podpor (Green box) Zelená podpora zemědělců, čili absolutně povolená a nikterak omezovaná, nesmí deformovat trh se zemědělskými výrobky. Zároveň by měla být z vládních fondů a nesmí být formou cenové subvence. Tento typ podpor je pečlivě popsaný v 2. dodatku Dohody o zemědělství. Zelené subvence nejsou určeny pro jednotlivé produkty a zahrnují přímou podporu zemědělců, která neovlivňuje úroveň jejich produkce či cenu výrobků. Zelená barva je též barvou přírody, z čehož vyplývá, že v zelené skupině nesmí chybět dotace na ochranu životního prostředí. Mimo jiné sem patří i subvencování programů regionálního rozvoje. V současném kole jednání je zelená skupina velmi konfliktní. Někteří členové se domnívají, že jisté dotace popsané v 2. dodatku Dohody o zemědělství se neshodují s podmínkami uvedenými v jeho prvním odstavci. Jiní členové se zase staví za to, aby tato kritéria byla ještě více flexibilní. Počet dotací Graf 1: Počet dotací ve vybraných zemích EU USA JAPONSKO J.KOREA ŠVÝCARSKO NORSKO KANADA DOTACE EXPORTU ZELENÝ BOX MODRÝ BOX ŽLUTÝ BOX Zdroj grafu: 4. Aktuální kolo jednání Rozvojové kolo z Dohá 10 V souladu se schválenou Deklarací z Dohá z listopadu 2001 bylo do programu tohoto kola zařazeno 21 témat, z nichž většina byla předmětem vyjednávání. Některá další nevyžadovala vyjednávání, ale měla se stát rovněž předmětem činnosti tohoto kola (například tzv. implementace dohod z Uruguayského kola, kde se v průběhu jejich realizace vyskytly problémy). Jednání tohoto kola, stejně jako předchozích, se ukázala jako složitá s tendencí odsunovat schválené termíny pro jednotlivé etapy. Původně měla být jednání ukončena v lednu 2005, což se však nepodařilo. Dvě Ministerské konference (Seattle a Cancún), od nichž se očekával významný posun vpřed, se nezdařily. Také výsledky Ministerské konference z Hongkongu ( ) nejsou příliš výrazné. Alespoň však není tato konference hodnocena jako nepodařená, protože závěrem všichni zúčastnění podpořili pokračování kola. 9 WTO legal texts; 10 Viz BGR Základní informace o WTO, k dispozici zde: Pražský model OSN XIV. ročník (2008/2009) 5

6 Výsledky Hongkongské konference v zemědělském obchodu jsou tyto: - předběžná dohoda o zrušení vývozních subvencí v oblasti zemědělství do roku 2013; - zvýšení pomoci rozvojovým zemím zrušením cel a kvót na dovoz z nejchudších rozvojových zemí ze strany vyspělých a pokročilých rozvojových zemí; - zrušení vývozních subvencí a dotací poškozujících obchod bavlny v USA; - brzké uzavření jednání o snižování cel u nezemědělských výrobků a sladění s výsledky jednání v oblasti zemědělství; - zavedení monitoringu na dovoz banánů do EU, kde se jedná o úroveň celní zátěže na banány ze zemí africké, karibské a tichomořské oblasti a zemí Jižní Ameriky. 11 Tab. 1: Tabulka závazků rozvinutých a rozvojových zemí 12 Oblast liberalizace Rozvinuté státy Rozvojové státy DOVOZNÍ CLA Snížení na zemědělské produkty 36 % 24 % Minimální snížení na 1 produkt o 15 % 10 % VNITROSTÁTNÍ DOTACE Snížení Total AMS o 20 % 13 % EXPORT Hodnota vývozních dotací o 36 % 24 % Množství vývozních dotací o 21 % 14 % Zdroj: Neúspěšné jednání - mimořádné ministerské jednání v Ženevě ( ) 13 Za účelem oživení rozhovorů a možného uzavření Katarského kola jednání zorganizoval generální ředitel Pascal Lamy setkání ministrů obchodu přibližně tří desítek nejvýznamnějších účastníků negociací reprezentujících jak nejvýznamnější hráče, tak i jednotlivá neformální negociační seskupení. Tento riskantní pokus o dosáhnutí shody na politické úrovni u rozporů, které se po dlouhou dobu nedařilo vyřešit na úrovni expertní, se nakonec bohužel nezdařil ani nyní. Hlavním kamenem úrazu při nových jednáních o DDA bývá skoro vždy právě liberalizace zemědělství, do které se nechce jak rozvojovým zemím, které požadují speciální zacházení, tak i zemím rozvinutým, které samy často využívají subvencování, kvót a jiných trh devastující metod. Scénář ukončení kola v průběhu tohoto roku předpokládal, že dojde během jednání v Ženevě k dohodě o tzv. modalitách (tj. technických postupech pro stanovení zásad, na základě kterých dojde k redukci tarifních i netarifních překážek obchodu, např. vzorce pro redukci celních sazeb) v oblasti zemědělství a přístupu na trh v nezemědělských výrobcích. Podařilo se dosáhnout dohody v 18 z 20 sporných bodů. Přesto jednání nakonec ztroskotala na otázce tzv. zvláštních ochranných opatření (Special Safeguard Mechanism, SSM) pro rozvojové země jejich rozsahu i výši kritérií spouštěcích mechanismů, kdy se společná řeč nepodařila najít mezi USA na straně jedné a Indií a Čínou na straně druhé. Zároveň zůstává stále otevřena otázka bavlny, jež má úzkou vazbu na problematiku výše domácích podpor v USA. Neúspěch jednání DDA je dle většiny pozorovatelů ke škodě všech účastníků jednání i všech dalších členů WTO. Větší nespokojenost s výsledkem jednání se vztahuje na chudé rozvojové země, protože 11 Ministerstvo zemědělství ČR; Základní informace o WTO; 12 Pokud státy nesplnily své závazky do daného termínu, tak usilovně pokračují v jejich naplňování. 13 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR; Ministerská jednání o Rozvojovém programu z Dohá skončila neúspěchem; Pražský model OSN XIV. ročník (2008/2009) 6

7 hlavním smyslem modelu mnohostranné liberalizace mezinárodního obchodu přijatého v Dohá bylo pomoci k výraznému hospodářskému rozvoji a růstu právě méně a nejméně rozvinutým oblastem. Další naděje na ukončení Katarského kola jednání vznikly po summitu G20 ve Washingtonu v polovině listopadu tohoto roku, kdy se leadeři shodli na tom, že chtějí pokračovat v liberalizaci mezinárodního obchodu včetně obchodu zemědělskými výrobky. 5. Podvýbor pro bavlnu V srpnu 2004 členové WTO uznali, že otázka bavlny je velmi důležitá kvůli dvěma aspektům: rozvojovému a obchodnímu. Podvýbor pro bavlnu byl založen 19. listopadu 2004 na zasedání při zemědělských rozhovorech. Účelem bylo zdůraznit důležitost bavlny jako specifického obchodního artiklu v zemědělství. Podvýbor pro bavlnu (Sub-Committee on Cotton 14 ) je přístupný pro vlády všech členů i vlády s pozorovatelským statutem při WTO. Mezinárodní organizace, které se jako pozorovatelé účastní zemědělských negociací, mohou být též pozorovateli v tomto podvýboru. Podvýbor pro bavlnu má za úkol pravidelně podávat zprávy Výboru pro zemědělství, který je předkládá Výboru pro obchodní jednání, Generální radě a Ministerské konferenci. Úkolem podvýboru je zkoumat všechny aspekty, které poškozují trh v tomto sektoru na základě tří pilířů přístup na trh, vnitrostátní dotace a konkurence v exportu. Práce Podvýboru pro bavlnu bere na vědomí potřebu soudržnosti mezi obchodem a rozvojovým aspektem v této oblasti. Toto jsou dvě důležité součásti: obchod, který je zastřešen rozhovory o obchodních bariérách, vnitrostátních dotacích a vývozních subvencích; a rozvoj, který skýtá spoustu aspektů pomoci těm nejméně rozvinutým vývozcům bavlny, aby mohli čelit podmínkám na trhu a ostatním potřebám. Otázka bavlny byla mj. i jedním z aspektů, který zablokoval poslední letošní diskuzi o ukončení Kola jednání z Dohá. Z toho příkladu můžeme usoudit, že toto zemědělské odvětví je pro mnohé státy velmi citlivým tématem. Největší spory většinou vznikají mezi USA a ostatními členy, pro které je bavlna často jediným prosperujícím vývozním artiklem. 6. Řešení sporů Pro dokreslení celé situace je nezbytné se stručně zmínit o tom, jak se řeší ve WTO porušení pravidel, které země přijaly. Pro tento účel byl jako jeden z výsledků jednání Uruguayského kola zdokonalen institut zvaný Ujednání o postupech a řízení při řešení sporů, stručně také Ujednání o řešení sporů (Dispute Settlement Uderstanding 15 ). Tento institut sice existoval již v původní Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT), ale nebyl příliš efektivní, protože zprávy panelů byly přijímány metodou pozitivního konsensu, kterého z logiky věci nebylo možno dosáhnout. Vždycky se našel někdo třeba ten, kdo prohrál kdo s nálezem nesouhlasil. Neformální autorita systému však byla značná. Navíc pravidla umožňovala blokování sporů, takže se spory nekonečně protahovaly. Řešení sporů je založeno na přesných pravidlech, hlavně však jsou ve všech fázích vedení sporů stanoveny lhůty. V podstatě se jedná o to, že strany, které jsou ve sporu, mohou nejdříve žádat o konzultace, a pokud se nepodaří najít řešení, nastupuje ustavení tzv. panelu odborníků, který daný spor posoudí a vydá zprávu. Konečná zpráva je schválena Orgánem pro řešení sporů (Dispute Settlement Body 16 ), v němž jsou zastoupeni všichni členové. Vydaný nález musí země, která porušila pravidla akceptovat, i když se ještě může předtím odvolat, ovšem reakce na odvolání může trvat jen 60 dnů (max. 90 dnů), než začne rozsudek platit. 14 WTO - The Cotton Sub-Committee; 15 WTO - Understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes; 16 WTO - Dispute settlement; Pražský model OSN XIV. ročník (2008/2009) 7

8 Protiopatření, která zemi hrozí, pokud nerespektuje rozsudek Orgánu pro řešení sporů, mohou mít charakter zrušení výhod, kterými země disponuje, nebo povinností, které má vůči této zemi země žalující. Protiopatření by se měla odvíjet ve stejném sektoru, kde vznikl předmět sporu, ale mohou se vztahovat i na jiné sektory. Orgán pro řešení sporů monitoruje plnění nálezu a vyhodnocuje, zda došlo k nápravě ve smyslu nálezu. 7. Mírová doložka Dohoda o zemědělství WTO obsahuje článek 13, nazývaný Mírová doložka (Peace Clause). Stanoví, že proti členské zemi WTO, která používá své domácí podpory a vývozní subvence v souladu se stanovenými pravidly, nesmí být použita protiopatření, která jinak WTO povolují. Přestože její platnost skončila , nadále se dodržuje. 17 Zdroje: Další informace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: Zemědělství ve WTO; Pražský model OSN XIV. ročník (2008/2009) 8

9 Pražský model OSN XIV. ročník (2008/2009) 9

10 Asociace pro mezinárodní otázky využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno. Copyright (2003) The Associated Press (AP)-všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Zpracoval: Kateřina Pljaskovová Redakční úprava: Lucie Bednárová, Jan Walter, Daniela Zrucká Grafická úprava a tech. spolupráce: David Petrbok Vydala Asociace pro mezinárodní otázky pro potřeby XIV. ročníku Pražského modelu OSN. AMO 2008 Pražský model OSN Asociace pro mezinárodní otázky, Žitná 27, Praha 1 Tel./fax: , IČ: »www.amo.czwww.studentsummit.cz«Pražský model OSN XIV. ročník (2008/2009) 10

Světová obchodní organizace Subvence v zemědělství

Světová obchodní organizace Subvence v zemědělství Výbor - Téma Světová obchodní organizace Subvence v zemědělství SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) SUBVENCE V ZEMĚDĚLSTVÍ Zemědělství je: Jedno ze základních odvětví materiální výroby; obor zabývající se

Více

Světová obchodní organizace (WTO) Exportní podpory v zemědělství

Světová obchodní organizace (WTO) Exportní podpory v zemědělství Výbor - Téma Světová obchodní organizace (WTO) Exportní podpory v zemědělství EXPORTNÍ PODPORY V ZEMĚDĚLSTVÍ 1. Úvod Exportní podpory neboli vývozní subvence jsou prostředky, kterých využívají státy, aby

Více

Domácí a exportní podpory v zemědělství WTO. Domácí a exportní podpory v zemědělství PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT/XVIII/OSN/WTO/I I.

Domácí a exportní podpory v zemědělství WTO. Domácí a exportní podpory v zemědělství PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT/XVIII/OSN/WTO/I I. WTO Domácí a exportní podpory v zemědělství 1. Úvod Zemědělství je součástí mezinárodního obchodu již po staletí. S jeho rozvojem však začaly vlády v nutnosti zajistit potravu pro vlastní obyvatelstvo

Více

Světová obchodní organizace (WTO) Schválený rámec pro přípravu pravidel další etapy uvolňování mezinárodního zemědělského obchodu

Světová obchodní organizace (WTO) Schválený rámec pro přípravu pravidel další etapy uvolňování mezinárodního zemědělského obchodu Světová obchodní organizace (WTO) Schválený rámec pro přípravu pravidel další etapy uvolňování mezinárodního zemědělského obchodu Srpen 2004 ISBN: 80-7084-361-6 Světová obchodní organizace (WTO) Schválený

Více

WTO. Cla v zemědělství

WTO. Cla v zemědělství WTO Cla v zemědělství 1. Úvod Zemědělství patří bezesporu mezi nejdůleţitější části hospodářské činnosti. Mezinárodního významu nabývalo po staletí aţ do nynějších dnů, kdy na jeho fungování závisí miliony

Více

Světová obchodní organizace (WTO) NAMA Nezemědělské produkty

Světová obchodní organizace (WTO) NAMA Nezemědělské produkty Výbor - Téma Světová obchodní organizace (WTO) NAMA Nezemědělské produkty NAMA NEZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY 1. Nezemědělské produkty Mezi produkty označované ve Světové obchodní organizaci (WTO) jako nezemědělské

Více

Světová obchodní organizace Dispute Settlement Body spor o bavlnu

Světová obchodní organizace Dispute Settlement Body spor o bavlnu Výbor - Téma Světová obchodní organizace Dispute Settlement Body spor o bavlnu Dispute Settlement Body spor o bavlnu Pro informace o základech procesu DSB viz background DSB - Dispute Settlement Body v

Více

Mnohostranný obchodní systém MEO. Mnohostranný obchodní systém, jeho podoba, principy a pravidla Mezinárodní organizace GATT WTO

Mnohostranný obchodní systém MEO. Mnohostranný obchodní systém, jeho podoba, principy a pravidla Mezinárodní organizace GATT WTO Mnohostranný obchodní systém Mnohostranný obchodní systém, jeho podoba, principy a pravidla Mezinárodní organizace GATT WTO 1 Mnohostranný obchodní systém Soubor pravidel pro uplatňování nástrojů obchodní

Více

Světová obchodní organizace NAMA Průmyslové výrobky

Světová obchodní organizace NAMA Průmyslové výrobky Výbor - Téma Světová obchodní organizace NAMA Průmyslové výrobky SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) NAMA PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY 1. Klasifikace V posledních letech tvořily nezemědělské produkty téměř 90 % světového

Více

Světová obchodní organizace (WTO) Přístup Ruska do WTO

Světová obchodní organizace (WTO) Přístup Ruska do WTO Výbor - Téma Světová obchodní organizace (WTO) Přístup Ruska do WTO 1. Jak se stát členem WTO? PŘÍSTUP RUSKA DO WTO Proces přijímání nového člena do Světové obchodní organizace (WTO) se do značné míry

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Důvody vzniku SZP 1. Zajištění potravinové soběstačnosti členů ES 2. Nutnost zvládnout migrační proud obyvatelstva z venkova do měst 3. Politické důvody zemědělci významnou

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU Anna Teličková Ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) mnohostranný obchodní systém WTO je i základem SOP EU WTO významná

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Světová obchodní organizace (WTO) Základní informace o WTO

Světová obchodní organizace (WTO) Základní informace o WTO Výbor - Téma Světová obchodní organizace (WTO) Základní informace o WTO SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WORLD TRADE ORGANIZATION - WTO) Světová obchodní organizace (World Trade Organization, WTO 1 ) je mezinárodní

Více

Světová obchodní organizace (WTO) Liberalizace obchodu službami energetický sektor

Světová obchodní organizace (WTO) Liberalizace obchodu službami energetický sektor Výbor - Téma Světová obchodní organizace (WTO) Liberalizace obchodu službami energetický sektor LIBERALIZACE OBCHODU SLUŽBAMI ENERGETICKÝ SEKTOR 1. Obecný úvod do problematiky služeb Mezinárodní obchod

Více

Z A H R A N I Č N Í O B C H O D 2 0 1 0-2 0 1 3

Z A H R A N I Č N Í O B C H O D 2 0 1 0-2 0 1 3 1 M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í P O L I T I K A V Z D Ě L Á V A C Í M A T E R I Á L K E K U R Z U Z A H R A N I Č N Í O B C H O D S L E Z S K Á U N I V E R Z I T A V O P A V Ě O K R E S N Í H O

Více

Obchod s chemikáliemi - analýza hlavních překážek

Obchod s chemikáliemi - analýza hlavních překážek Obchod s chemikáliemi - analýza hlavních překážek Eva Zakševická, Petra Holovková 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Hlavní překážky obchodu s chemikáliemi V návaznosti na závěry HLG proběhla na podzim

Více

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní Evropská unie uvažuje o harmonizaci či alespoň koordinaci, neboť celá řada členských států finanční sektor zdaňuje, nicméně podoba zdanění se v jednotlivých členských státech liší. 4.1 Harmonizace nepfiím

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

WTO. Základní informace o WTO P R A Ž S K Ý S T U D E N T S K Ý S U M M I T / X V I I I / O S N / W T O / I.

WTO. Základní informace o WTO P R A Ž S K Ý S T U D E N T S K Ý S U M M I T / X V I I I / O S N / W T O / I. WTO Základní informace o WTO Základní informace o WTO 1. Úvod Světová obchodní organizace (World Trade Organization, WTO) je mezinárodní institucí globálního rozsahu sídlící ve švýcarské Ženevě, která

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 10.7.2009 KOM(2009) 356 v konečném znění ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU PŘEHLED OBCHODNÍCH OCHRANNÝCH OPATŘENÍ UPLATŇOVANÝCH TŘETÍMI

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce Světová ekonomika Hlavní mezinárodní finanční instituce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha. WTO a zemědělství 1. Pracovní příručka. Praha 2006

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha. WTO a zemědělství 1. Pracovní příručka. Praha 2006 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha WTO a zemědělství 1 Pracovní příručka Praha 2006 1 Aktualizovaný výtah z příručky Leitfaden WTO und Landwirtschaft zpracované Spolkovým ministerstvem zemědělství,

Více

EKONOMIKA Formy mezinárodního obchodu, přístupy k mezinárodnímu obchodu výkladový materiál

EKONOMIKA Formy mezinárodního obchodu, přístupy k mezinárodnímu obchodu výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Formy

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ozavedení autonomních obchodních preferencí

Více

L 346/12 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/12 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/12 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 229/1998 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná do Ženevy Správní radou Mezinárodního úřadu práce,

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA NA EXPORTNÍCH TRZÍCH Změna struktury obchodních bariér Opouštění tradičních modelů (cla, kvóty) důsledek závazků WTO, regionálních a bilaterálních dohod Nástup skrytých

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

WTO. Prověrka obchodní politiky

WTO. Prověrka obchodní politiky WTO Prověrka obchodní politiky Byť tomu název nenapovídá, Mechanismus prověrky obchodní politiky (TPRM - Trade Policy Review Mechanism; MEPC Mécanisme d examen des politiques commerciales) je jedním ze

Více

REALIZACE PROJEKTU 7. RP

REALIZACE PROJEKTU 7. RP REALIZACE PROJEKTU 7. RP Realizace projektu je pokračováním přípravné fáze, o které pojednávaly předchozí díly seriálu o Managementu výzkumných projektů 7. rámcového programu. V jednotlivých článcích byly

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Z á k l a d n í i n f o r m a c e o W T O. WTO Základní informace o WTO

Z á k l a d n í i n f o r m a c e o W T O. WTO Základní informace o WTO WTO Základní informace o WTO PRA Ž S K Ý S T U D E N T S K Ý S U M M I T / X X / O S N / W T O / 0 1 Autor: Markéta Ptáková, Matúš Škorík Imprimatur: Vojtěch Bahenský, Petra Macků Jazyková úprava: Jakub

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy, Praha, 2015 1 Vnitřní trh a Společná obchodní politika EU Obchodní vztahy mezi

Více

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020 Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova Moderní české zemědělství do roku 2020 Evropský kontext SZP EU Rok 2008 Health Check pouze kosmetické změny Přetrvávají problémy: Přílišná regulace a složitost

Více

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Teorie mezinárodního obchodu: podstata mezinárodního obchodu jednotlivé země mají rozdílné náklady na výrobu zboží možnost specializace na určité zboží,

Více

Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce,

Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce, Za správnost : JUDr. Miroslav Fuchs... 2192 2508 Ministerstvo práce a sociálních věcí Úmluva 132 Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11. Lekce Zahraniční obchod Struktura lekce: 11.1 Členění

Více

Společná zemědělská politika Oldřich Dědek

Společná zemědělská politika Oldřich Dědek Společná zemědělská politika Oldřich Dědek Evropská ekonomická integrace Institut ekonomických studií FSV UK Osnova přednášky Vznik Společné zemědělské politiky (Common Agricultural Policy, CAP) Intervenční

Více

ČESKO-BRAZILSKÉ VZTAHY V KONTEXTU STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ EU-BRAZÍLIE

ČESKO-BRAZILSKÉ VZTAHY V KONTEXTU STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ EU-BRAZÍLIE ČESKO-BRAZILSKÉ VZTAHY V KONTEXTU STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ EU-BRAZÍLIE Jan Němec květen 2008 Asociace pro mezinárodní otázky, Žitná 27, 110 00 Praha 1; tel./fax. +420 224 813 460; www.amo.cz; info@amo.cz

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Dovozy a vývozy Kamila Míková Dovozy a vývozy EU volný obchod - uznávání certifikátů, značek, atestů - společné obchodní standardy - upravují Nařízení Evropské komise

Více

Světová obchodní organizace (WTO) DSB Dispute settlement body

Světová obchodní organizace (WTO) DSB Dispute settlement body Výbor - Téma Světová obchodní organizace (WTO) DSB Dispute settlement body DSU DISPUTE SETTLEMENT 1. Úvod Schopnost řešit problémy a nesrovnalosti mezi svými členy je základním principem každé multilaterální

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 4595 106 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2006 byla v Ženevě na 95. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.4.2011 KOM(2011) 231 v konečném znění 2011/0099 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) z pohledu ČR

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) z pohledu ČR Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) z pohledu ČR Marino Radačič oddělení Amerik, Odbor zahraničně-ekonomických politik II Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Co je TTIP? TTIP = Komplexní

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 2013

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 2013 Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 201 Zelená linka pro export (dále jen ZLPE), jako součást exportní strategie pro léta 2012-2020, pokračuje ve své činnosti i nadále. ZLPE

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Petr Križan Praha, 9. září 2010 Pojem a vymezení veřejné podpory Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 4 znaky veřejné podpory - podpora

Více

Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy

Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy 2008 Obsah: Úvod Strategie pro přístup na trh Překážky obchodu Databáze Informační zdroje Zkratky a pojmy Kontakty Úvod Ekonomika Evropské unie patří v současnosti

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 E. Obchodní vztahy 1. Tuzemský obchod Kroky pro dobrý obchod - výběr obchodního partnera - smluvní podmínky dodávek - optimalizace zásob a výroby 2 E. Obchodní vztahy

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Předsednictvo WTO. Představení týmu. 1. listopadu 2014 PETRA MACKŮ

Předsednictvo WTO. Představení týmu. 1. listopadu 2014 PETRA MACKŮ Předsednictvo WTO Představení týmu 1. listopadu 2014 PETRA MACKŮ Předsedkyně 01 05 Petra Macků Studentka 3. ročníku FM VŠE Obor: Management a ekonomika PSS : 3x delegátka (WTO - ČLR, GA - Vietnam, WTO

Více

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství tisková konference 3. 10. 2013 Ministerstvo zemědělství Priority oznámené při nástupu do funkce odstranění povodňových

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD Stanovy spolku čl. 1 Název, forma, sídlo (1) Spolek Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s., (dále jen CAPARD ) je právnickou osobou založenou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ FOND SOUDRŽNOSTI 1 Pravidla propagace KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení

Více

DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou

DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou PŘÍLOHA DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou CS 1 CS DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich

Více

Mezinárodní obchodní právo. martina.sudrichova@vsfs.cz KH: ÚT 14,00 15,00

Mezinárodní obchodní právo. martina.sudrichova@vsfs.cz KH: ÚT 14,00 15,00 Mezinárodní obchodní právo 02.04.2009 2. přednáška Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz KH: ÚT 14,00 15,00 1. Přednáška: Mezinárodní obchodní právo: Právní normy z hlediska smluvních vztahů

Více

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 Rada vlády ČR pro lidská práva (dále jen Rada ) I. n a v a z u j e n a schválený podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu

Více

Vědecký výbor pro potraviny

Vědecký výbor pro potraviny Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

ROZVOJOVÁ AGENDA Z DOHÁ

ROZVOJOVÁ AGENDA Z DOHÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Zuzana FORMÁNKOVÁ ROZVOJOVÁ AGENDA Z DOHÁ Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Miroslav Syrovátka OLOMOUC 2008 1 Prohlašuji,

Více

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA PROTI DOPINGU VE SPORTU

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA PROTI DOPINGU VE SPORTU MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA PROTI DOPINGU VE SPORTU Paříž, 19. října 2005 - 2 - MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA PROTI DOPINGU VE SPORTU Generální konference Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, nadále jen

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

Rada pro lidská práva ( HRC) Základní informace o HRC

Rada pro lidská práva ( HRC) Základní informace o HRC Výbor - Téma Rada pro lidská práva ( HRC) Základní informace o HRC RADA PRO LIDSKÁ PRÁVA (HUMAN RIGHTS COUNCIL - HRC) 1. Postavení lidských práv v rámci Organizace spojených národů Organizace spojených

Více

Sociální bydlení v nových členských státech

Sociální bydlení v nových členských státech Sociální bydlení v nových členských státech Workshop na téma Využití Evropských strukturálních a investičních fondů na podporu sociálního bydlení v České republice 11.-12. listopadu 2013, Praha József

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.10.2015 COM(2015) 516 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o jednáních uskutečněných Komisí v oblasti vývozních úvěrů, ve smyslu nařízení (EU)

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Neslyšící s nadějí 2014 1) Historie 2) Světová federace neslyšících 3) Obsah Úmluvy 4) Česká republika

Více

ZÓNY VOLNÉHO OBCHODU EU V SEVERNÍ AMERICE A JEJICH DOPADY NA ČR

ZÓNY VOLNÉHO OBCHODU EU V SEVERNÍ AMERICE A JEJICH DOPADY NA ČR Anna Teličková ředitelka Odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací 9. října 2013 ČESKÁ REPUBLIKA A SEVERNÍ AMERIKA Obchod zbožím v roce 2012: 140mld. CZK vývoz: 75mld. CZK dovoz:

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Ochrana spotřebitele. Tereza Skřivánková Josef Tržický Lucie Wachtlová. 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ochrana spotřebitele. Tereza Skřivánková Josef Tržický Lucie Wachtlová. 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Ochrana spotřebitele Tereza Skřivánková Josef Tržický Lucie Wachtlová 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Obsah prezentace Ochrana spotřebitele v kontextu evropských agend Informace o stavu projednávání

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

Výbor - Téma. Komise pro udržitelný rozvoj. Klimatická

Výbor - Téma. Komise pro udržitelný rozvoj. Klimatická Výbor - Téma Komise pro udržitelný rozvoj Klimatická změna KLIMATICKÁ ZMĚNA 1. Úvod Změna klimatu, její dopady a nutnost reakce představují jedno z klíčových témat současné environmentální politiky, protože

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

předmětu Alternativy reformy penzijního systému v ČR

předmětu Alternativy reformy penzijního systému v ČR Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Východiska a principy konstrukce penzijních systémů I. Cíl: Objasnit podmínky, za kterých je možné uspořádat penzijní

Více