OBSAH 3 PŘEDMLUVA 13 1 M ETEOROLOGIE ATM OSFÉRA ZEM Ě TLAK, HUSTOTA A TEPLOTA VZDUCHU M LHA, KOUŘM O, ZÁKAL 38

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 3 PŘEDMLUVA 13 1 M ETEOROLOGIE 15 1.1 ATM OSFÉRA ZEM Ě 15 1.2 TLAK, HUSTOTA A TEPLOTA VZDUCHU 18 1.6 M LHA, KOUŘM O, ZÁKAL 38"

Transkript

1 Učebnice pilota vrtulníku PPL(H) Obsah OBSAH 3 PŘEDMLUVA 13 1 M ETEOROLOGIE ATM OSFÉRA ZEM Ě Složení atm osféry Vertikální členění a rozsah atm osféry TLAK, HUSTOTA A TEPLOTA VZDUCHU Tlak vzduchu R ozložení tlaku vzduchu, tlakové útvary Tlakový gradient, zm ěna tlaku vzduchu s výškou Hustota vzduchu Teplota vzduchu Vertikální rozložení teploty vzduchu D enní a roční ch o d teploty vzduchu a zem ského povrchu Záření Slunce a Zem ě VLHKOST VZDUCHU A ATM OSFÉRICKÉ SRÁŽKY Vodní pára v atm osféře Vlhkost vzduchu Atm osférické (ovzdušné) srážky Vznik srážek D ruhy srážek Adiabatické děje a stabilita ovzduší TLAK VZDUCHU A VÍTR Rozložení tlaku vzduchu na Zemi a cirkulační systém y Vítr, jeho charakteristiky a příčiny C harakteristiky větru Příčiny větru, Buys-Ballotův zákon Zm ěna větru s výškou Tryskové proudění K onvekce a turbulence Střih větru Húlava TVORBA OBLAČNOSTI V znik oblačnosti K lasifikace oblaků Pozorování oblačnosti Podm ínky létání v různých druzích oblačnosti M LHA, KOUŘM O, ZÁKAL Druhy dohledností M lha a kouřmo 40

2 Obsah Učebnice pilota vrtulníku PPL(H) Zákal a prachové bouře VZDUCHOVÉ HMOTY Term odynam ická klasifikace vzduchových hm ot G eografická klasifikace vzduchových hm ot ATM OSFÉRICKÉ FRO NTY K lasifikace a označování atm osférických front TVOŘENÍ A NARŮSTÁNÍ NÁM RAZY Podm ínky tvoření nám razy D ruhy nám razy N ám raza v různých druzích oblačnosti a na frontách BO UŘK Y Podm ínky nutné к vytváření bouřek a vývoj bouřkové oblačnosti R ozdělení bouřek Tornáda LET NAD HORNATÝM I O BLASTM I V liv terénu na atm osférické procesy Fén a bóra D eform ace proudění v oblasti horské překážky Jezero studeného vzduchu KLIM ATOLOGIE V šeobecná cirkulace v troposféře nad Evropou T ypické m eteorologické situace středních šířek C yklony a anticyklony p ostupující a kvazistacionární Podm ínky p o ča sí v tlakových útvarech M ĚŘENÍ VÝŠEK Staniční tlak, redukce tlaku vzduchu a nastavení výškom ěru Barom etrická a hustotní nadm ořská výška Indikace výškom ěru při zm ěně teploty a tlaku vzduchu M ETEOROLOGICKÁ ORGANIZACE ZABEZPEČOVÁNÍ LETECTVA Zdroje m eteorologických informací pro zabezpečení letectva Letecké m eteorologické služebny a stanice Synoptické stanice R adiosondážni stanice Stanice n a m eteorologických družicích P ozem ní radiolokační (radarová) pozorování p o ča sí M eteorologická pozorování z letadel během letu M eteorologické služby na letištích ROZBOR POČASÍ A M ETEOROLOGICKÉ MAPY Synoptické m apy Přízem ní povětrnostní m apy Výškové povětrnostní m apy 75

3 5 Učebnice pilota vrtulníku PPL(H) Obsah M apy význačného počasí M ETEOROLOGICKÉ INFORM ACE PRO PLÁNOVANÍ LETŮ D ruhy m eteorologických inform ací Letecké m eteorologické zprávy, předpovědi a výstrahy Pravidelná letecká m eteorologická zpráva (M ETAR) Z vláštní letecká m eteorologická zpráva (SPECI) Letištní předpověď počasí (TAF) Výstrahy M ETEOROLOGICKÁ RADIOVÁ VYSÍLÁNÍ PRO LETECTVÍ KONTROLNÍ OTÁZKY 80 2 OBECNÁ NAVIGACE CHARAKTERISTIKA ZEM SKÉHO TĚLESA, REFERENČNÍ PLOCHY Tvar země Pohyby Zem ě V elká a m alá kružnice Souřadnicové soustavy R ovinné souřadnicové soustavy Sférické souřadnicové soustavy Pravoúhlá sférická souřadnicová soustava P olární sférická souřadnicová soustava Zem ěpisná souřadnicová soustava V zdálenost SM ĚR, ÚHEL, SM ĚRNÍK Deklinace, deviace Sm ěry na zem ěkouli (D irection-d IR) M AGNETISM US ZEMĚ M agnetická inklinace M agnetická deklinace M agnetická deviace Chyby m agnetických kom pasů M APY Druhy map, účel a obsah, měřítko mapy D ruhy m ap Účel a obsah m apy M ěřítko m apy Rozdělení m ap K artografické projekce K lasifikace kartografických p ro jekci p o d le zobrazovacích p lo ch Klasifikace kartografických projekcí podle polohy zobrazovací plochy K lasifikace kartografických p ro jekcí p o d le zkreslení A zim utální projekce 117

4 Azim utální polární gnómonická projekce Azim utální polární stereografická projekce Kuželové (kónické) projekce Norm ální kuželová projekce Konform ní kuželová Lambertova projekce Křovákovo zobrazení Válcové projekce N orm ální válcová projekce perspektivní N orm ální M erkátorova projekce. Gaus-Kriigerova projekce M erkátorova příčná (transverzální) válcová projekce Zakreslování na mapách, měření směru a vzdálenosti Mapy ICAO 1C А О topografická mapa. M apa koncové oblasti letiště M apa letových cest - Radionavigační mapa M apa standardních přístrojových příletů (STAR) M apa standardních odletových tratí (SID) Mapa přiblížení podle přístrojů (IAC) Mapa letiště Využití map ČAS Druhy časů Sluneční čas Hvězdný čas Vztah mezi hvězdným a středním slunečním časem M ístní čas Greenwichský střední sluneční čas Pásmový čas Datumová čára Východ a západ Slunce v průběhu letu Světová koordinovaná časová soustava - UTC (Universal Tim e C oordinated) SROVNÁVACÍ NAVIGACE Problém y srovnávací navigace Příprava a studium mapy Postupy za letu Převody Odhad úhlu snosu N alétnutí tratě Kontrola a oprava tratě, snosové čáry Čtení a použití map za letu Ohodnocení orientačních bodů, praktické omezení Ztráta a obnova orientace

5 VÝPOČTOVÁ NAVIGACE Základní navigační prvky K urz letadla Vzdušná rychlost Sm ěr větru Rychlost větru Traťový úhel Traťová rychlost TR Uhel snosu Komponent větru Vektorový trojúhelník Navigační zákres Polohové čáry Kritický bod Akční rádius Bod posledního návratu Stoupání a klesání letadla Definice VYUŽITÍ NAVIGAČNÍHO POČÍTADLA PLÁNOVANÍ LETU Třídy využití vzdušného prostoru v ČR Postupy pro nastavení výškom ěru M apy pro lety VFR Zásoba pohonných hmot Plnění paliva Povinnosti velitele letadla M eteorologické inform ace pro přípravu letu Příprava m apy - lety VFR Navigační letový plán Zákres tratě do mapy Letový plán ICAO Postupy podání letového plánu Spojení v řízeném vzdušném prostoru Vyplňování palubního deníku PRAK TICK Á NAVIGACE O rganizace pracovního zatížení za letu. Přílety a odlety, vedení navigačního záznam u, palubního denníku, postupy pro nastavení výškom ěru a určení IAS 2 V edení navigačního záznam u Udržování kursu a výšky Vizuální pozorování. Ověření polohy, hlásné body

6 Obsah Učebnice pilota vrtulníku PPL(H) 2.11 KONTROLNÍ O TÁZK Y 230 PŘÍLOHA 1 KE KAPITOLE 2 - ROZMĚROVÉ A PŘEPOČÍTÁ V ACÍTABULKY 243 PŘÍLOHA 2 KE KAPITOLE 2 - M APOVÉ ZNAČKY 246 PŘÍLOHA 3 KE KAPITOLE 2 - M ETOROLOGICKÉ ZPRÁVY A ZNAČKY 253 PŘÍLOHA 4 KE KAPITOLE 2 - NOTAM Y RADIONAVIGACE POZEM NÍ A PALUBNÍ RÁDIOVÉ ZAM ĚŘOVAČE VDF/UDF ADF N DB M KR VK V SM ĚROVÉ RÁDIOVÉ M AJÁKY VOR (CVOR A DVOR), PALUBNÍ DÁLKOM ĚRNÉ ZAŘÍZENÍ (DM E) VOR DM E DRUŽICOVÁ NAVIGACE G eostacionární um ělé družice Zem ě O statní družicové navigační systém y ve světě POZEM NÍ LETECKÝ RADAR SEKUNDÁRNÍ PŘEHLEDOVÝ RADAR (SSR) KONTROLNÍ OTÁZKY PROVOZNÍ POSTUPY PROVOZ VRTULNÍKŮ (L 6ЛН, ČÁST III.) Předm luva Definice V šeobecná ustanovení (H lava 1) Příprava к letu a postupy za letu (Hlava 2) Provozní om ezení daná výkony vrtulníků ( Hlava 3) Přístroje a vybavení (H lava 4) Všechny vrtulníky p ř i všech letech Všechny vrtulníky p ř i letech VFR Všechny vrtulníky p ř i letech nad vodou Všechny vrtulníky p ř i letech nad označeným i zem ským i oblastm i Všechny vrtulníky provozované v souladu s p ravidly letu p o d le přístrojů Všechny vrtulníky p ř i nočních letech K om unikační a navigační vybavení (H lava 5) K om unikační vybavení N avigační vybavení Ú držba vrtulníků (H lava 6) 327

7 Učebnice pilota vrtulníku PPL(H) Obsah O dpovědnost za údržbu a záznam y údržby Inform ace o zachování letové způsobilosti a uvolnění do provo zu M odifikace a opravy, vážení Letová posádka (H lava 7) K valifikace Složení letové p o sá d ky Světla, která m usí být rozsvícena PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA Definice (H lava 1) Organizace pátrání a záchrany ( Hlava 2) Spolupráce (H lava 3) Postupy při pátrání a záchraně (H lava 5) Postupy p ro záchranná koordinační střediska и údobích nouze Postupy p ro velitele letadla Pátrací a záchranné signály (Dodatek 1) Vizuální sign ální kó d zem ě - vzduch Signály vzduch - zem ě ODBORNÉ ŠETŘENÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Definice N árodní postupy Platnost předpisu a všeobecná ustanovení (L-13 H lava 2, H lava 3) O znám ení o letecké nehodě (L-13 H lava 4) O dborné zjišťování příčin (L-13 hlava 5) Závěrečná zpráva a zpráva AD REP (L-13 Hlava 6, H lava 7) Předcházení leteckým nehodám, rozbory, prevence a evidence (L-13 H lava 8, H lava 9) P řehled události v leteckém provozu, které js o u považovány za vážný incident O CHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OM EZOVÁNÍ HLUKU Snižování hluku Definice V šeobecné postupy om ezování hluku (L 8168, Díl 7, Hlava 1) Postupy om ezování hluku uplatňované při vzletu a přistání (L 8168 Díl 7 Hlava 3) Kritéria hodnocení hluku-vrtulníky (L 16 Hlava 8) Omezení hladiny hluku (L 16 Hlava 11) O svědčení hlukové způsobilosti (L 16 Hlava 1, Dodatek G) PO RUŠENÍ LETECK ÝCH PŘEDPISŮ Přestupky Pokuty fyzické osoby ( 92 ods. 3) Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob ( 93) Pokuty fyzické osoby (93 ods. 3) Z ánik odpovědnosti ( 94) Pořádková pokuta ( 9 4 ) KONTROLNÍ OTÁZKY 353 9

8 Učebnice pilota vrtulníku PPL(H) Obsah Ú vod Vzlet -definice (TOD.A, TODR) Vzlet a počáteční stoupání Faktory ovlivňující výkonnost p ři vzletu Účinky zem ského povrchu a sklonu V ýkonnost při přistání Ú vod Přistání - definice (LDA, LDR) F aktory ovlivňující výkonnost p ř i přistá n í Účinky zem ského povrchu a sklonu V ýkonnost za letu Využitelný a potřebný výkon Grafy výkonnosti M axim ální rychlost stoupání a m axim ální úhel stoupání D olet a vytrvalost Účinky konfigurace, hmotnosti, teploty a nadm ořské výšky Autorotace Snížení výkonnosti během stoupavých zatáček Nepříznivé vlivy KONTROLNÍ OTÁZKY 420 SEZNAM ZK RA TEK 425 LITERATURA 437 PŘÍLOHA 1 - VZTAH UČEBNICE К OSNOVĚ DLE JAR-FCL PŘÍLOHA 2 - OSNOVA LETOVÉHO VÝCVIKU PRO PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI SOUKROMÉHO PILOTA (VRTULNÍK) 443

ZKUŠEBNÍ OSNOVY. Os 15

ZKUŠEBNÍ OSNOVY. Os 15 ZKUŠEBNÍ OSNOVY pro teoretické zkoušky pilotů kluzáků (GLD) a pilotů motorových kluzáků (TMG) civilního letectví Os 15 Vydání 2005 Číslo změny: Original Strana 1 z 28 Datum: 01.01. 2005 Úvodní ustanovení

Více

PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR

PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR PŘEDMLUVA Tento učební text je plně postačující pro přípravu na teoretickou zkoušku z předmětu Provozní postupy uchazečů o průkaz způsobilosti soukromého

Více

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ACJ OPS 3.195 Provozní řízení Viz JAR-OPS 3.195 1 Provozní řízení, které provozovatel provádí v zájmu bezpečnosti, znamená odpovědnost za zahájení, průběh

Více

LETECKÝ PŘEDPIS METEOROLOGIE

LETECKÝ PŘEDPIS METEOROLOGIE MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS METEOROLOGIE L3 Uveřejněno pod číslem jednacím: 584/2008-220-SP/4 KONTROLNÍ SEZNAM PLATNÝCH STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 2 Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. 1 L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ LIBEREC. Bc. Martina Rosenbergová Primátor města Liberce. Ing. Lukáš Kolín vedoucí oddělení letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí

Více

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II Uveřejněno pod číslem jednacím 361/2010-220-SP/1 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN - PŘEDPIS PROVOZ LETADEL

Více

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz UL 1 Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druhy SLZ. Ultralehké letouny, motorové padákové kluzáky, vírníky, ultralehké vrtulníky Na základě pověření vydala Letecká

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ HOŘOVICE LKHV... Mgr. Karel Plzák VLP AD Hořovice Ing.Lukáš Kolín vedoucí.oddělení.letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí let.provozu

Více

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

14.11.2013 1-1 Změna č. 11-A HLAVA 1 VŠEOBECNĚ

14.11.2013 1-1 Změna č. 11-A HLAVA 1 VŠEOBECNĚ HLAVA 1 PŘEDPIS L14 HLAVA 1 VŠEOBECNĚ Úvodní poznámka: Předpis L 14 obsahuje ustanovení upravující požadované fyzické vlastnosti a překážkové plochy letišť, vybavení a popis technických služeb, které jsou

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 Uveřejněno pod číslem jednacím: 641/2009-220-SP/4. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS LETIŠTĚ (L14)

Více

Problematika zavedení IFR provozu na malá letiště v ČR

Problematika zavedení IFR provozu na malá letiště v ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING Problematika zavedení IFR provozu

Více

HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/I

HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 1 - DEFINICE Když jsou následující výrazy použity v tomto předpisu, mají následující význam: Analýzy letových dat (Flight Data Analysis) Proces analyzující zaznamenaná letová

Více

PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA V CIVILNÍM LETECTVÍ L 12

PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA V CIVILNÍM LETECTVÍ L 12 MINISTERSTVO DOPRAVY PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA V CIVILNÍM LETECTVÍ L 12 Opatření Ministerstva dopravy č.j. 1249/2004-220-SP/1 ze dne 8.10.2004. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN LETECKÝ PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha dne 13. 5. 2014.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha dne 13. 5. 2014. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-14-181 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice

Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice Výtisk číslo: 3 1 Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice Schváleno: V Praze dne:...2012 Podpis provozovatele: Schváleno LAA-ČR V Praze dne 2012 Podpis a razítko 1 O b s a h : 2 Záznam o změnách Seznam

Více

PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR DOTISK

PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR DOTISK MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 DOTISK Opatření Ministerstva dopravy a spojů č.j. 28.376/01-220 ze dne 25.10.2001. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 23 Rozeslána dne 10. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 23 Rozeslána dne 10. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 23 Rozeslána dne 10. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : 64. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí

Více

Druh dokumentu: Řád Číslo: RD-01-2010 LETIŠTNÍ ŘÁD. Letiště Hradec Králové (LKHK)

Druh dokumentu: Řád Číslo: RD-01-2010 LETIŠTNÍ ŘÁD. Letiště Hradec Králové (LKHK) Stránka 1 z 42 Číslo výtisku / počet výtisků: 1/1 LETIŠTNÍ ŘÁD Letiště Hradec Králové (LKHK) Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval Farkaš D AFIS 31.1.2015 Pro QMS uvolnil Kvítek MK, MB 31.1.2015 Schválil

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu ATR 42-500 při přiblížení na letiště Praha-Ruzyně dne 15. února 2012.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu ATR 42-500 při přiblížení na letiště Praha-Ruzyně dne 15. února 2012. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ 12-034 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu ATR 42-500 při přiblížení na letiště

Více

ZAVEDENÍ POSTUPŮ NAVIGACE PODLE POŽADAVKŮ PBN (PERFORMANCE BASED NAVIGATION) NA REGIONÁLNÍM LETIŠTI

ZAVEDENÍ POSTUPŮ NAVIGACE PODLE POŽADAVKŮ PBN (PERFORMANCE BASED NAVIGATION) NA REGIONÁLNÍM LETIŠTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING ZAVEDENÍ POSTUPŮ NAVIGACE PODLE

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha duben 2015

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha duben 2015 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-14-257 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Tecnam P 92 Echo poznávací značky OK-FUU

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA Učební text Vladislav Křivda Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Jaroslav Muller, CSc. Název: Autor: Vladislav Křivda Vydání: první, 2007

Více

AMC/IEM H 2. TŘÍDA VÝKONNOSTI

AMC/IEM H 2. TŘÍDA VÝKONNOSTI ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM H 2. TŘÍDA VÝKONNOSTI [ACJ k hlavě H Provoz v 2. třídě výkonnosti Viz Hlava H 1. ÚVOD Tato studie popisuje 2. třídu výkonnosti, jak je stanovena v JAR-OPS 3, Hlavě H. Byla vytvořena

Více

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ SEKCE LETOVÝCH STANDARDŮ Odbor standardizace a leteckých předpisů Doplňující informace ÚCL k návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, SEKCE LETOVÝCH

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O CIVILNÍ LETECKÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBĚ SVAZEK II - SPOJOVACÍ POSTUPY L 10/II

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O CIVILNÍ LETECKÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBĚ SVAZEK II - SPOJOVACÍ POSTUPY L 10/II MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O CIVILNÍ LETECKÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBĚ SVAZEK II - SPOJOVACÍ POSTUPY L 10/II Opatření Ministerstva dopravy č.j. 1285/2003-220-SP/1 ze dne 5.12.2003 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN

Více