LCD projektor NP1000/NP2000. Návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LCD projektor NP1000/NP2000. Návod k obsluze"

Transkript

1 LCD projektor NP1000/NP2000 Návod k obsluze

2 NEC Viewtechnology, Ltd První vydání březen 2006 Česká verze manuálu - překlad: mgr. Iveta Habětínová, 07/2006 Digital Light Processing a DLP jsou zapsané ochranné známky společnosti Texas Instruments IBM je ochrannou známkou společnosti International Business Machines Macintosh, Mac OS X a PowerBook jsou ochrannými známkami společnosti Apple Computer, Inc. Windows, Windows 98, Windows Me, Windows XP nebo Window 2000 jsou ochrannými známkami společnosti Microsoft Ostatní názvy produktů či společností mohou být ochrannými známkami příslušných nositelů POZNÁMKY (1) Obsah tohoto návodu nesmí být reprodukován bez povolení ani v celku ani po částech (2) Obsah tohoto návodu je s výhradou změn bez předchozího upozornění (3) Tvorbě tohoto návodu jsme věnovali maximální péči; přesto, pokud zaznamenáte jakoukoliv chybu nebo nepřenost, prosíme kontaktujte nás (4) Bez ohledu na bod (3) nenese společnost NEC zodpovědnost za jakékoliv reklamace za ztrátu či zisk či jiné záležitosti, které by mohly souviset s používáním projektoru. 2 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

3 DŮLEŽITÉ INFORMACE Bezpečnostní opatření Před používáním vašeho projektoru NEC NP1000/NP2000 si tento manuál pečlivě prostudujte. Manuál uschovejte pro pozdější možné použití. Výrobní číslo vašeho projektoru je uvedeno na štítku na spodní straně přístroje. Číslo si poznamenejte zde: POZOR Po vypnutí přístroje odpojte přístroj od elektrické sítě. Protože tento projektor je zařízení připojované k elektrické síti, měla by se zásuvka nacházet blízko přístroje a měla by být lehce dostupná. POZOR Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryt přístroje. Nenacházejí se zde žádné části opravitelné uživatelem. Obraťte se na autorizovaný servis NEC. Symbol varuje uživatele před přítomností neizolovaného nebezpečného napětí ve vnitřní části výrobku, které může být dostatečně vysoké, aby došlo k úderu elektrickým proudem. Symbol upozorňuje uživatele na důležité provozní či servisní pokyny (pokyny o údržbě) v podkladech, které přístroj doprovázejí. VAROVÁNÍ: ABY NEDOŠLO KE VZNIKU POŽÁRU NEBO K ÚDERU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI NEBO VLHKOSTI. NEPOUŽÍVEJTE ZÁSTRČKU TOHOTO PŘÍSTROJE S TAKOVÝM PRODLU- ŽOVACÍM KABELEM ČI ZÁSUVKOU, DO KTERÉ SE NEDÁ VIDLICE ZÁSTRČKY PLNĚ ZASTRČIT. PŘÍSTROJ NEOTEVÍREJTE, UVNITŘ SE NACHÁZEJÍ SOUČÁSTKY POD VYSOKÝM NAPĚTÍM. VEŠKERÝ SERVIS PŘE- NECHTE AUTORIZOVANÉMU SERVISU NEC. Tato nálepka je nalepena na straně dálkového ovladače. Tato nálepka je nalepena na vrchní straně dálkového ovladače. POZOR Nedívejte se do laserového paprsku integrovaného laserového ukazovátka. Nemiřte ukazovátkem na osoby či zvířata. Nebezpečí poškození očí!! POZOR Nenechte svítit statické snímky příliš dlouhou dobu. Mohlo by dojít k tomu, že dočasně zůstanou na ploše LCD-panelu. Pokud k tomu dojde, pokračujte v používání projektoru. Statické pozadí předchozích snímků zmizí. Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 3

4 Důležité info rmace Likvidace starých výrobků Celoevropská legislativa, tak jak byla přijata v každé členské zemi EU, vyžaduje aby se použité elektrické a elektronické výrobky označené značkou (vlevo) nevyhazovaly do komunálního odpadu. To se týká i projektorů a jejich elektronického příslušenství a lamp. Zařízení proto odevzdávejte do sběrných míst pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Použitá zařízení se recyklují. Tím se snižuje množství odpadu a riziko negativního dopadu na lidské zdraví a životní prostředí. Označení elektrických a elektronických zařízení platí pro všechny současné členské země Evropské unie. Důležitá bezpečnostní upozornění Instalace Pro optimální výkon přístroj instalujte v zatemněné místnosti. Projektor postavte na pevný, rovný podklad na suchém místě, dostatečně daleko od prachu a vlhkosti. Projektor nestavte na papír, látku pokrývky nebo koberce. Projektor neinstalujte na přímém slunečním světle, v blízkosti větrání či topení. Přístroj neprovozujte v zakouřeném prostředí, zejména cigaretový kouř může vést k poškození optických částí přístroje. Takové poškození nemusí být pokryto zárukou. Vystavování přímému slunečnímu světlu, kouři nebo páře může poškodit vnitřní komponenty přístroje. Zacházejte s projektorem opatrně. Pád nebo rána může přístroj poškodit. Na projektor nepokládejte těžké předměty. Pokud si přejete instalaci projektoru pod strop: - nikdy neprovádějte instalaci sami. - strop musí být dostatečně pevný aby projektor unesl a instalace musí být v souladu s místními předpisy. - projektor musí být instalován kvalifikovaným personálem. - pro další informace kontaktujte svého prodejce. Umístěte projektor v horizontální poloze Úhel náklonu projektoru by neměl překročit 10 a projektor by neměl být nainstalován jiným způsobem než ve stolní poloze nebo na stropním držáku. Jinak může dojít k dramatickému zkrácení životnosti lampy. 4 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

5 Důležité info rmace Prevence vzniku požáru a el. úderu Ujistěte se, že je zajištěno příslušné odvětrávání a že větrací průduchy přístroje nejsou zakryté. Mezi stěnou a projektorem nechte prostor asi 10 cm. Je-li projektor zapnutý, nedotýkejte se výstupu větráků. Vystupující vzduch je horký, nebezpečí spálení. Zabraňte, aby dovnitř projektoru zapadly cizí předměty. Pokud se tak stane, nepokoušejte se je sami vyjmout. Do projektoru nevsunujte žádné kovové předměty jako např. šroubováky nebo drátky. Spadne-li vám něco do přístroje, projektor odpojte od sítě a kontaktujte autorizovaný servis NEC. Na projektor nestavte žádné tekutiny či předměty. V průběhu bouřky se nedotýkejte zástrčky Projektor je konstruován pro práci se zdrojem V 50/60 Hz. Překontrolujte zda tyto parametry souhlasí s napětím vaší sítě. Nikdy se nedívejte do objektivu, pokud je přístroj zapnutý. Mohlo by dojít k poškození zraku. Do světelného paprsku nevkládejte předměty jako lupy či zrcadla. Mohlo by dojít k odražení světla a poškození zraku či ke vzniku požáru. Je-li projektor zapnutý, nezakrývejte objektiv. Světlo na výstupu objektivu je velmi horké, hrozí nebezpečí spálení. Provoz v zakouřeném prostředí může vést k poškození přístroje, které nepokrývá záruka. Nechávejte svůj přístroj pravidelně a dostatečně často odborně vyčistit. Chraňte síťový kabel před poškozením. Poškozený kabel může způsobit požár nebo elektrický úder. S kabelem nemanipulujte pokud máte vlhké ruce nebo když je bouřka. Nepoužíváte-li projektor delší dobu, síťový kabel odpojte. POZOR Projektor přenášejte vždy jen za držadlo. Ujistěte se, že držadlo je zaaretované. ( str. 12). Nastavovací nožičku používejte pouze pro daný účel. Chytání či věšení projektoru za ni může projektor poškodit. Před uložením projektoru do tašky nožičku zašroubujte Zasíláte-li projektor prostřednictvím přepravce, důkladně jej zabalte. Taška nemusí stačít. V případě dlouhodobého používání přístroje zapněte režim vyššího výkonu větrání. Před použitím Direct Power Off nechte projektor alespoň 20 min. běžet a promítat. Síťovou šnůru neodpojujte od el. sítě nebo od projektoru pokud je projektor zapnutý. Mohlo by dojít k poškození síťového konektoru. Chcete-li projektor odpojit od el. proudu pokud je zapnutý, použijte síťovou šňůru s vypínačem. Projektor můžete odpojit od el. sítě v průběhu odvětráváni, po vypnutí. Nedotýkejte se výstupu vět rání na přední straně přístroje. Je-li projektor zapnutý a bezprostředně po jeho vypnutí je vystupu jící vzduch velmi horký. Přístroj neodpojujte od el. sítě min. 60 vteřin po zapnutí lampy a bliká-li indikátor POWER. Pokyny k dálkovému ovladači S ovladačem zacházejte opatrně. Dostane-li se do styku s vodou, co nejrychleji jej vysušte. Zabraňte styku s přílišným teplem a vlhkostí. Nepoužíváte-li ovladač po dlouhou dobu, baterie vyjměte. Vkládejte baterie správně. Nekombinujte staré a nové baterie ani různé typy baterií. Použité baterie vracejte do sběrny Výměna výbojky Výbojku vyměňte dle popisu na str Výbojku vyměňte jakmile se objeví hlášení ( Lampa dosáhla konce životnosti. Prosím vyměňte lampu ). Používání výbojky po dosažení konce životnosti může vést k výbuchu výbojky a poškození přístroje. V takovém případě kontaktujte autorizovaný servis NEC nebo svého prodejce. Po vypnutí čekejte alespoň 60 vteřin. Poté odpojte síťový kabel a před vlastní výměnou nechejte přístroj alespoň 60 minut vychladnout. Charakteristika výbojky Projektor je vybaven vysokotlakou rtuťovou výbojkou. Jas výbojky jejím věkem postupně klesá. Na její výkon má rovněž vliv časté opakované zapínání a vypínání. POZOR: Při vyjímání výbojky z projektoru ve stropní montáži se ujistěte, že se pod přístrojem nikdo nenachází. V případě, že výbojka praskla mohou vypadnout kusy skla. Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 5

6 1. OBSAH DŮLEŽITÉ INFORMACE...3 Bezpečnostní opatření...3 Důležitá bezpečnostní upozornění ÚVOD Co balení obsahuje? Úvodní informace Názvy částí přední/vrchní zadní Spodní Přenášení projektoru aretace držáku vrchní strana panel s konektory Dálkový ovladač a jeho části dálkový ovladač v kabelovém režimu INSTALACE A PŘIPOJENÍ...18 Výběr umístění Nastavení projektoru a proječkní plochy Připojování Přepnutí na externí monitor u notebooku připojení počítače PC nebo Macintosh DVI digitální signál co je to HDCP/HDCP technologie? pro připojení výstupu Scart (RGB) Připojení externího monitoru připojení DVD přehrávače s komponentním výstupem připojení videa nebo přehrávače laserdisků připojení k síťovému rozhraní zasouvání a vysouvání PC-karty Zámek PC-karty Připojení kabelu k el. síti direct Power Off PROMÍTÁNÍ (ZÁKLADNÍ OPERACE) Zapnutí projektoru Výběr zdroje signálu Nastavení velikosti a polohy obrazu Korekce trapézového zkreslení Automatická optimalizace obrazu RGB Vypnutí projektoru Po použití PRAKTICKÉ FUNKCE Vypnutí obrazu a zvuku Zastavení obrazu Zvětšení a pohyb obrazu Změna režimu lampy Help (Nápověda) Použití USB myši Použití dálkového ovládání myši Korekce horizontálního a vertikálního zkreslení (rohové zkreslení) Kreslení do promítaného obrazu (funkce ChalkBoard) Prevence neautorizovného použití projektoru Provoz s použitím prohlížeče HTTP Ovládání počítače připojeného k síti projektorem (Desktop Control Utility 1.0) Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

7 5. POUŽÍVÁNÍ PROHLÍŽEČE Jak funkci prohlížeče co nejlépe využít Ukládání dat na PC-kartu nebo paměťové zařízení USB Ovládání funkce prohlížeče (Viewer) z projektoru (playback) Změna loga pozadí POUŽÍVÁNÍ MENU V OBRAZE (ON-SCREEN MENU) Používání menu (nabídky) Struktura menu Prvky menu Popis & funkce menu [Zdroj] Popis & funkce menu [Přizpůsobit] [Obraz] [Obrázek] Nastavení taktu a fáze [Čas/fáze] Nastavení horizontální/vertikální polohy [Vodorovná poloha/svislá poloha] zvolení poměru stran obrazu [Poměr stran] [video] nastavení režimu Telecine [Telecine] [Zvuk] Popis & funkce menu [Nastavení] [Základní] Použití korekce barvy zdi [Barva zdi] nastavení režimu lampy [Režim žárovky] výběr jazyka menu [Jazyk] [Nabídka] [Instalace] Zvolení orientace obrazu [Orientace] [Senzor dálkového ovládání] [nastavení data, času] výběr rychlosti komunikace [Rychlost komunikace] zapnutí vyšší rychlosti větráku [Režim ventilátoru] volba formátu signálu [Výběr signálu] Popis & funkce menu [Informace] Popis & funkce menu [Resetovat] ÚDRŽBA Čištění nebo výměna filtru Čištění projektoru a objektivu Výměna lampy POUŽÍVÁNÍ VOLITELNÝCH OBJEKTIVŮ Tabulka projekčních vzdáleností pro volitelné objektivy Nastavitelný rozsah posuvu objektivu Výměna objektivu DODATEK Poradce při potížích indikátor POWER Indikátor STATUS Indikátor LAMP Obecné problémy a jejich řešení Specifikace Rozměry Rozměry projekční plochy a projekční vzdálenosti Přiřazení pinů konektoru D-Sub COMPUTER 1 IN Seznam kompatibilních vstupních signálů Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 7

8 1. ÚVOD 1. Co balení obsahuje? Překontrolujte, zda balení obsahuje všechny díly. Budete-li něco postrádat, kontaktujte svého prodejce. Originální balení uschovejte pro event. další použití. Projektor Dálkový ovladač Baterie (AA x 2) Víčko objektivu Kabel dálk. ovládání Síťový kabel Signálový VGA kabel Návody CD-ROM s návodem a software User Supportware 3 Bezpečnostná nálepka Zámek PC-karty Zabezpečovací šroub objektivu 8 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

9 1. Úvod 2. Úvodní informace Tato kapitola vás seznámí se základními parametry projektorů řady NP2000/NP1000 a popíše základní funkce přístroje. Gratulujeme vám k zakoupení projektoru NEC řady NP2000/NP1000. Modelová řada projektorů NEC NP2000/NP1000 je vybavena nejmodernějšími technologiemi a celou řadou sofistikovaných funkcí. Umožní vám promítat precizní snímky z vašeho PC, pracovní stanice nebo Macintoshe, videorekordéru, DVD přehrávače, satelitu, zdroje HDTV-signálu, snímací kamery, přehrávače laserdisků, PC-karty či USB-paměťové karty v rozlišení XGA a o úhlopříčce až 12,7 m. Pokročilé zabezpečovací funkce přístroj ochrání před neautorizavným použitím či krádeží. Projektor lze plně ovládat pomocí portu PC-control či podporou sítě LAN. Přístroj můžete nainstalovat jak na stole, tak pod stropem *1, nebo jako zadní projekci. A co víc - váš projektor nese značku NEC. A to znamená spolehlivost a kvalitu. *1 Instalaci pod strop neprovádějte sami. Instalaci projektoru pod strop smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Více informací obdržíte u Vašeho autorizovaného prodejce projekční techniky NEC. Přístroj má celou řadu zajímavých funkci LCD projektor s vysokým rozlišením a jasem Kompatibilita až do rozlišení UXGA, fyzické rozlišení XGA. Výměnné objektivy jako opce K dispozici je jeden standardní objektiv a dalších pět typů volitelných objektivů Mechanismus posuvu objektivu (lens-shift) Manuálně ovladatelný shift objektivu zjednodušuje instalaci Direct Power Off a Auto Start Projektor je vybaven funkcí Direct Power Off, který umožnuje vypnutí přístroje i při promítání pomocí síťové šňůry s vypínačem. POZNÁMKA: Před použitím Direct Power Off nechte projektor alespoň 20 min. běžet a promítat. Síťový kabel můžete od projektoru odpojit hned po jeho vypnutí. Díky funkci Auto Start nemusíte projektor vždy zapínat tlačítkem POWER (ON/STANDBY) Integrovaný konektor RJ-45 pro připojení počítačové sítě Prezentujte odkudkoliv z místnosti přes bezdrátovou síť W-LAN prostřednictvím opční bezdrátové LAN karty (NEC NWL-100* str. 94). Bohatá výbava vstupních konektorů Projektor podporuje signály vč. BNC, DVI-D, analogových RGB, komponentních, signálů S-Video a kompozitních. Korekce barvy zdi Zabudovaná adaptivní korekce barev podle barvy povrchu, na který promítáte. Šest přednastavených režimů obrazu Každý přednastavený režim můžete upravit podle vašich představ a uložit. Prevence zneužití projektoru neautorizovanými osobami Zabezpečení proti zneužití neoprávněnými osobami pomocí hesla, zámku tlačítek či pomocí PC-karty. Geometric Correction Tool 3.0 Přístroj je kompatiblní s programem pro geometrickou korekci obrazu Geometric Correction Tool 3.0, který je volně ke stažení. Další informace naleznete na: US : Europe : Global : Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 9

10 1. Úvod 3. Názvy částí Přední/vrchní Kroužky pro shift objektivu (doprava/doleva, nahoru/dolů) ( str. 34) Ovládací tlačítka ( str. 13) Kroužek ostření ( str. 35) Čidlo dálk. ovládání ( str. 16) Větrání (vstup)/filtr ( str. 112) Tlačítko uvolnění objektivu ( str. 119) Objektiv Páčka zoomu ( str. 35) Krytka objektivu Stavitelná nožička ( str. 36) Tlačítko stavitelné nožičky ( str. 36) Bezpečnostní zdířka ( )* Větrání (vstup)/filtr ( str. 112) * Tato zdířka podporuje bezpečnostní systém MicroSaver. MicroSaver je registrovanou ochrannou známkou firmy Kensington Microware Inc. Zadní Reproduktory (stereo, 2x5W) Šroubovací závit pro zámek PC-karty Panel s konektory ( str. 14) Kryt lampy ( str. 114) Čidlo dálk. ovládání ( str. 16) Větrání (výstup) Zde vystupuje horký vzduch. Hlavní vypínač Po zasunutí kabelu do el. sítě zapnete tímto tlačítkem projektor. Indikátor POWER se rozsvítí oranžově a přístroj je v režimu stand-by. ( str. 30). Konektor el. přívodu Zde připojte dodávaný el. kabel ( str. 29) 10 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

11 1. Úvod Spodní Zabezpečovací šroub objektivu ( str. 120) Držadlo Přenášení projektoru Projektor přenášejte vždy pouze za držadlo. Dbejte, aby kabely a konektory byly odpojené. Objektiv zakryjte víčkem, aby nedošlo k jeho poškození. POZNÁMKA: Projektor stavte zpříma držením za projektor, nikoliv za držadlo. Mohlo by dojít k poškození držadla. Zámek Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 11

12 1. Úvod Aretace držáku 1. Projektor postavte opatrně zpříma. 2. Západku držte stlačenou a zdvihněte držadlo. 3. Stlačte levý a pravý zámek a zacvakněte držadlo na místo. Pro zastrčení držadla tlačte levý a pravý zámek a zacvakně te držadlo dolů. 12 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

13 1. Úvod Vrchní strana 1. Tlačítko POWER (ON / STAND BY) ( str. 30, 41) POZNÁMKA: Pro zapnutí projektoru tlačítko stiskněte a držte jej stlačené po dobu min. 2 vteřin. Pro vypnutí stiskněte tlačítko dvakrát. 2. Indikátor POWER ( str. 30, 41, 121) 3. Indikátor STATUS (stav) ( str. 121) 4. Indikátor LAMP ( str. 114, 121) 5. Indikátor přístupu na PC-kartu ( str. 27, 28) 6. Tlačítko SOURCE 7. Tlačítko AUTO ADJ. (automat. nastavení) ( str. 39) 8. Tlačítko 3D REFORM ( str. 37, 46) 9. Tlačítko MENU 10. Tlačítka SELECT (+) (-) / hlasitost 11. Tlačítko ENTER 12. Tlačítko EXIT Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 13

14 1. Úvod Panel s konektory Schema se může lišit od skutečného stavu, ale bez vlivu na funkce a výkon projektoru. 1. Vstupní konektor COMPUTER 1 IN/Compo nent (mini D-sub 15 pin) ( str. 19, 21) AUDIO IN konektor (stereo mini jack) ( str. 19, 20,22) 2. Vstupní konektor COMPUTER 2 IN/Compo nent (mini D-sub 15 pin) ( str. 19) AUDIO IN konektor (stereo mini jack) ( str. 19) 3. Vstupní konektor COMPUTER 3 IN (DVI-D 24 pin) (HDCP kompatibilní) ( str. 20) AUDIO IN konektor (stereo mini jack) ( str. 20) 4. COMPONENT IN konektory (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) (cinch) ( str. 23) AUDIO L/MONO, R konektor (cinch) ( str. 23) 5. S-VIDEO IN konektor (mini DIN 4 pin) ( str. 24) 6. VIDEO IN vstupní konektor (cinch) ( str. 24) 7. VIDEO/S-VIDEO AUDIO L/MONO, R konek tor (cinch) ( str. 24) 8. MONITOR OUT konektor (mini D-sub 15 pin) ( str. 22) 9. AUDIO OUT konektor (stereo mini jack) ( str. 22) 10. PC CONTROL Port (mini DIN 8 pin) Pomocí tohoto konektoru můžete propojit počítač s projektorem a ovládat projektor přes sériový kabel pomocí sériového komunikační ho protokolu. K tomu potřebujete běžně dostup ný oboustranný RS232C kabel. Ovládat pro jektor můžete i pomocí programu PC Control Utility 3.0, který je součástí dodávaného CD -ROMu. Používáte-li vlastní protokol, typické kódy naleznete na str. 127 originálního manuá lu. 11. Konektor kabelového ovládání (stereo mini jack) ( str. 17) POZNÁMKA: Propojíte-li projektor (konektor REMOTE) a dálkový ovladač kabelem, nebude fungovat bezdrátové ovládání. 12. USB-port (typ A) ( str. 44, 64) 13. LAN-port (RJ-45) ( str. 25, 94) 14. Tlačítko vysunutí PC-karty ( str. 28) 15. Zdířka PC-karty ( str. 27) POZNÁMKA: Od výrobce je do slotu vložena atrapa karty. Před použitím atrapu vyjměte. 14 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

15 1. Úvod 4. Dálkový ovladač a jeho části 4. LED Při stlačení tlačítka bliká. 5. Tlačítko POWER ON (zapnuto) ( str. 30) POZNÁMKA: Pro zapnutí projektoru stiskněte tlačítko POWER ON na min. 2 vteřiny. 6. Tlačítko POWER OFF (vypnuto) ( str. 41) POZNÁMKA: Pro vypnutí projektoru stiskněte tlačítko POWER ON dvakrát. 1. Infračervený vysílač 2. Laserové ukazovátko POZOR: Nedívejte se do laserového paprsku Nemiřte ukazovátkem na osoby či zvířata. 3. Konektor dálkového ovládání ( str. 17) 7. Tlačítko COMPUTER 1 ( str. 32) 8. Tlačítko COMPUTER 2 ( str. 32) 9. Tlačítko COMPUTER 3 ( str. 32) (neplatí pro LT280) 10. Tlačítko VIDEO ( str. 26) 11. Tlačítko S-VIDEO ( str. 26) 12. Tlačítko COMPONENT ( str. 26) 13. Tlačítko VIEWER (prohlížeč) ( str. 26, 63) 14. Tlačítko LAN ( str. 26) 15. Tlačítko MENU 16. Tlačítka SELECT 17. Tlačítko ENTER 18. Tlačítko EXIT 19. Tlačítko LASER ( str. 40) 20. Tlačítko MOUSE R-CLICK ( str. 45) 21. Tlačítko MOUSE L-CLICK ( str. 45) 22. Tlačítko FREEZE (zastavení obrazu) ( str. 42) 23. Tlačítko ASPECT (poměr) ( str. 82) 24. Tlačítko VOLUME +/- (hlasitost) ( str. 39) 25. Tlačítko PICTURE ( str. 77, 79) 26. Tlačítko PIC-MUTE (vypnutí obrazu) ( str. 42) 27. Tlačítko MAGNIFY +/- (zvětšit) ( str. 42) 28. Tlačítko LAMP MODE (režim lampy) ( str. 42) 29. Tlačítko AUTO ADJ. (aut. nastavení) ( str. 39) 30. Tlačítko PAGE UP/DOWN ( str. 45) 31. Tlačítko 3D REFORM ( str. 37, 46) 32. Tlačítko HELP (nápověda) ( str. 43) Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 15

16 1. Úvod Instalace baterií do dálkového ovladače 1. Otevřete kryt baterií. 2. Vyjměte staré baterie a nainstalujte nové (velikost AA). Dbejte na správnou polaritu (+ na +, - na -). 3. Vraťte kryt baterií na jeho místo. Nekombinujte staré a nové baterie. Operační dosah Čidlo dálkového ovládání na projektoru Dálkový ovladač POZNÁMKA: Skutečný operační dosah se může od výše uvedeného mírně odlišovat. TIP: To, který senzor má reagovat na bezdrátové dálkové ovládání, můžete nastavit. Možnosti jsou: přední, zadní nebo oba ( str. 101). Infračervený dálkový ovladač funguje na vzdálenost přes 7 m v přímé viditelnosti mezi projektorem a ovladačem a v úhlu 60 od čidla na projektoru. Jsou-li mezi projektorem a ovladačem překážky (předměty), nemusí projektor reagovat resp. může rea govat nesprávně. Stejně tak, pokud na čidlo dopadá silné světlo. Řádnou funkčnost ovladače mohou ovlivnit i slabé baterie. Pokyny k dálkovému ovladači S ovladačem zacházejte opatrně. Dostane-li se do styku s vodou, co nejrychleji jej vysušte. Zabraňte styku s přílišným teplem a vlhkostí. Nepoužíváte-li ovladač po dlouhou dobu, baterie vyjměte. Vkládejte baterie správně. Nekombinujte staré a nové baterie ani různé typy baterií. Použité baterie vracejte do sběrny 16 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

17 1. Úvod Dálkový ovladač v kabelovém režimu Bezdrátový ovladač lze v případě potřeby použít jako kabelový. Propojte dodávaný kabel do konektoru REMOTE na projektoru s konektorem na ovladači. POZNÁMKA: Propojíte-li projektor (konektor REMOTE) a dálkový ovladač kabelem, nebude fungovat bezdrátové ovládání. Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 17

18 2. INSTALACE A PŘIPOJENÍ Tato kapitola popisuje jak nastavit projektor a jak připojit zdroje audio a video. Nastavení a provoz projektoru jsou jednoduché. Před tím než projektor zapnete ale musíte: 1. Nastavit projekční plochu a projektor 2. Připojit k projektoru počítač nebo video. ( str.19 až 28) 3. Připojit dodávaný síťový kabel. ( str. 29) POZNÁMKA: Než budete projektor někam přenášet, ujistěte se, že kabely jsou odpojeny. Pokud přístroj nepoužíváte, zakryjte objektiv víčkem. 1. Nastavení projektoru a proječkní plochy Čím dál je projektor od projekční plochy či zdi, tím větší je obraz. Minimální obraz má úhlopříčku asi 0,76 m a to při vzdálenosti projektoru asi 1 m od projekční plochy. Největší možný obraz má úhlopříčně asi 12,7 m při vzdálenosti asi 18,2 m. Podrobnosti uvádí graf. Výběr umístění TIP: Udávají se střední hodnoty mezi tele (minimální plocha zobrazení) a wide (maximlní plocha zobrazení), při použití standardního objektivu. Velikost obrazu lze upravit použitím zoomu. Více informací o volitelných objektivech naleznete na ( str. 117). 18 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

19 2. Instalace a připojení 2. Připojování Připojení počítače PC nebo Macintosh POZNÁMKA: Používáte-li notebook, propojte projektor s notebookem když projektor je v režimu standby a před tím, než notebook zapnete. Ve většině případů nelze přepnout na externí RGB-výstup, pokud není notebook zapnutý a propojený s projektorem. * Vypne-li obrazovka když používáte dálkový ovladač může to být důsledek spořiče obrazovky nebo možností napájení počítače. Přepnutí na externí monitor u notebooku Je-li na displeji notebooku obraz, neznamená to automaticky, že je obraz i na výstupu na externí monitor notebooku. Tento výstup se zpravidla zapíná/vypíná kombinací funkčních kláves tzn. Fn plus některá funkční klávesa. Např. notebooky NEC mají nastavenou kombinaci Fn+F3, Dell Fn+F8 apod. Informaci naleznete v návodu k vašemu notebooku. POZNÁMKA: Konektor COMPUTER IN 1 podporuje Plug & Play (DDC2). Kabel BNC x 5 (není v objemu dodávky) Kabel audio (není v objemu dodávky) VGA kabel (v dodávce) Do konektoru 15-pin D-Sub na projektoru. Při delší kabeláži doporučujeme použít signálový zesilovač. Kabel audio (není v objemu dodávky) IBM VGA nebo kompatibilní (notebook) nebo Macintosh (notebook) POZNÁMKA: Pro starší typy Macintoshů použijte pro připojení videoportu komerčně dostupný pin adaptér. Před propojování kabelů vypněte počítač i projektor Před připojením audiokabelu k počítači ztlumte hlasitost. Po připojení počítače k projektoru můžete na stavit úroveň zvuku podle vašich požadavků jak na počítači tak na projektoru. Pokud to jde, doporučuje se propojit audiokabel ke konektoru audio out (mini jack) POZNÁMKA: Je-li zdroj video nebo s-video přehráván přes komerčně dostupný scan-konvertor, nemusí být obraz korektní. Důvodem je, že projektor zpracuje videosignál jako signál počítačový v základním nastavení. V takovém případě proveďte následující * je-li snímek zobrazován s černým okrajem nahoře a dole nebo pokud je tmavý snímek zobrazen nekorektně: promítněte nějaký obsah a poté stiskněte AUTO ADJ na dálkovém ovladači nebo AUTO ADJUST na přístroji * objeví-li se šum po straně obrazu: pro korektní zobrazení použijte funkci Overscan. Před stlačením AUTO ADJ na dálkovém ovladači nebo AUTO ADJUST na přístroji nastavte Overscan na 0%, jinak může dojít k ořezání obrazu. Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 19

20 2. Instalace a připojení DVI digitální signál Pro promítání digitálního signálu DVI propojte počítač a projektor před jejich zapnutím kabelem DVI-D (kabel není v objemu dodávky). Poté zapněte nejprve projektor a předtím než zapnete počítač zvolte DVI (DIGITAL) z menu nebo na panelu projektoru jako zdroj signálu. Postupujte ve výše uvedeném pořadí, jinak nemusí dojít k aktivaci digitálního výstupu grafické karty a obraz se nepromítne. Pokud k tomu dojde, restartujte počítač. Promítá-li projektor, kabel DVI-D neodpojujte. Pokud dojde k opdojení a opětovnému připojení kabelu, obraz se nemusí promítat korektně. Pokud k tomu dojde, restartujte počítač. POZNÁMKA: použijte DVI-D kabel odpovídající DDWG (Digital DIsplay Working Group) DVI (Digital Visal Interface) revize 1.0 standard. Kabel DVI-D by neměl být delší než 10m. Konektor DVI (DIGITAL) (COMPUTER 3) je kompatibilní s VGA (640x480), SVGA (800x600), 1152x864, XGA (1024x768), SXGA až do 60Hz) a SXGA+ až do 60Hz). (DVI-D konektor s HDCP) DVI-D kabel (není v objemu dodávky) Kabel audio (není v objemu dodávky) IBM VGA nebo kompatibilní nebo Macintosh Co je to HDCP/HDCP technologie? HDCP je akronymem pro High-bandwith Digital Content Protection. Je to systém, který má zabránit neoprávněnému kopírování videoobsahů posílaných přes Digital Visual Interface (DVI). Nelze-li promítnout video přes vstup DVI, neznamená to, že projektor nefunguje. Implementací HDCP mohou nastat případy, kdy je určitý obsah chráněn HDCP a nelze jej rozhodnutím či záměrem komunity HDCP zobrazit (Digital Content Protection, LLC). 20 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

21 2. Instalace a připojení Pro připojení výstupu Scart (RGB) Projektor Videozařízení jako např. přehrávač DVD Samice ADP-SC1 Běžně dostupný SCART kabel Před připojením: Pro toto připojení je zapotřebí speciální SCART adaptér (ADP-SC1) a běžně dostupný SCART kabel. Z menu zvolte [Nastavení] [Možnosti] [Výběr signálu] [Počítač 1] [Scart]. SCART je standardním evropským audio-vizuálním konektorem pro televize, videorekordéry a DVDpřehrávače. Je známý též jako Euro-SCART. POZNÁMKA: Pro toto připojení není audio signál dostupný. POZNÁMKA: AdaptérADP-SC1 SCART obdržíte u vašeho prodejce proječkní techniky NEC. Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 21

22 2. Instalace a připojení Připojení externího monitoru Kabel audio (není v objemu dodávky) Kabel audio (není v objemu dodávky) VGA kabel (v objemu dodávky VGA kabel (není v objemu dodávky K projektoru můžete připojit externí monitor a současně tak sledovat promítaný signál na monitoru. POZNÁMKA: Řetězové propojení není možné. Na konektoru MONITOR OUT není videosignál (digitální signál) z konektoru COMPUTER 3 IN Je-li připojené audiozařízení, interní reproduktor projektoru se vypne. 22 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

23 2. Instalace a připojení Připojení DVD přehrávače s komponentním výstupem Komponentní videokabel cinch x3 (netvoří objem dodávky) Audiosestava DVD-přehrávač Audiokabel (netvoří objem dodávky) TIP: Komponentní signál se zobrazí automaticky. Pokud ne, z menu zvolte [Nastavení] [Možnosti] [Výběr signálu] [Počítač 1 (nebo 2)] [Komponentní]. Při připojování ke COMPUTER 2 IN použijte komerčně dostupný dostupný adaptér cinch - BNC. POZNÁMKA: Podrobnější informace najdete v návodu k DVD přehrávači. Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 23

Přenosný projektor LT35/LT30/LT25. Návod k obsluze

Přenosný projektor LT35/LT30/LT25. Návod k obsluze Přenosný projektor LT35/LT30/LT25 Návod k obsluze NEC Viewtechnology, Ltd. 2005 První vydání září 2005 Česká verze manuálu - překlad: mgr. Iveta Habětínová, 01/2006 Digital Light Processing a DLP jsou

Více

Přenosný projektor LT265/LT245. Návod k obsluze

Přenosný projektor LT265/LT245. Návod k obsluze Přenosný projektor LT265/LT245 Návod k obsluze Důležité info rmace DŮLEŽITÉ INFORMACE Bezpečnostní opatření Před používáním vašeho projektoru NEC LT1800 si tento manuál pečlivě prostudujte. Manuál uschovejte

Více

VT695/VT595/VT590/VT491/VT59/VT49

VT695/VT595/VT590/VT491/VT59/VT49 Přenosný projektor VT695/VT595/VT590/VT491/VT59/VT49 Návod k obsluze NEC Viewtechnology, Ltd. 2006-2007 Druhé vydání leden 2007 Česká verze manuálu - překlad: mgr. Iveta Habětínová, 10/2007 IBM je ochrannou

Více

LT260/LT240/LT220. Přenosný projektor

LT260/LT240/LT220. Přenosný projektor Přenosný projektor LT260/LT240/LT220 O tomto návodu Nejjednodušší způsob jak začít je nelitovat času a hned napoprvé dělat věci správně. Proto si nyní prolistujte tento manuál. To vám později ušetří čas.

Více

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New Úvod Gratulujeme vám k zakoupení nového digitálního vizualizéru. Jenž je navržen a konstruován pro skupinové firemní prezentace, interaktivní přednášky a školní

Více

LCD projektor GT5000/6000. Návod k obsluze

LCD projektor GT5000/6000. Návod k obsluze LCD projektor GT5000/6000 Návod k obsluze DŮLEŽITÉ INFORMACE Bezpečnostní opatření Rušení Před používáním vašeho projektoru NEC GT5000/ GT6000 si tento manuál pečlivě prostudujte. Manuál uschovejte pro

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105

Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105 Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105 Revidovaná verze červen 2006 Ve velké zasedací místnosti UIACH je umístěn LCD data video projektor a počítač, kteréžto přístroje vám budou sloužit pro prezentaci

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Přenosný projektor VT770. Návod k obsluze

Přenosný projektor VT770. Návod k obsluze Přenosný projektor VT770 Návod k obsluze DŮLEŽITÉ INFORMACE Bezpečnostní opatření Rušení Před používáním vašeho projektoru NEC VT770 si tento manuál pečlivě prostudujte. Manuál uschovejte pro pozdější

Více

HT 1000. Projektor pro domácí kino. Česky

HT 1000. Projektor pro domácí kino. Česky HT 1000 Projektor pro domácí kino Česky DŮLEŽITÉ INFORMACE Bezpečnostní opatření Před používáním vašeho projektoru NEC HT1000 si tento manuál pečlivě prostudujte. Manuál uschovejte pro pozdější možné použití.

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105

Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105 Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105 Ve velké zasedací místnosti UIACH byl namontován LCD data video projektor, který bude sloužit pro prezentaci vašich přednášek. Doporučuji si přečíst tento návod

Více

MultiSync MT850 / MT1050

MultiSync MT850 / MT1050 LCD projektor MultiSync MT850 / MT1050 Návod k obsluze Bezpeènostní opatøení DÙLEŽITÉ INFORMACE Pøed používáním vašeho projektoru NEC MultiSync MT850/MT1050 si tento manuál peèlivì prostudujte. Manuál

Více

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Obsah Obsah 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor 4

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

NEC MultiSync MT 830+ / 1030+

NEC MultiSync MT 830+ / 1030+ Multimediální LCD projektor NEC MultiSync MT 830+ / 1030+ Návod k obsluze DÙLEŽITÉ INFORMACE Bezpeènostní opatøení Pøed používáním vašeho projektoru NEC MultiSync MT830+/1030+ si tento manuál peèlivì prostudujte.

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte doporučené bezpečnostní opatření.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte doporučené bezpečnostní opatření. Tento uživatelský manuál obsahuje všechny informace týkající se bezpečnosti a správného používání zařízení. Prosím ujistěte se, že jste se řádně seznámili se všemi body tohoto uživatelského manuálu před

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ VOLEJTE AV ASISTENCI 724 444 111 AV Media s.r.o. 2003 Stránka 1. z 6 ZÁKLADNÍ

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix. MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700 Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.cz TFT LCD Barevný Monitor ELC-700 (7 TFT LCD MONITOR) slouží jako systém

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Návod k použití prezentační techniky v posluchárně P1

Návod k použití prezentační techniky v posluchárně P1 Návod k použití prezentační techniky v posluchárně P1 V této posluchárně je přednášejícím k dispozici hlavní dataprojektor s velkým plátnem, dále druhý dataprojektor spolu s interaktivní tabulí SmartBoard

Více

NP60/NP50/NP40. Přenosný projektor. Návod k obsluze

NP60/NP50/NP40. Přenosný projektor. Návod k obsluze Přenosný projektor NP60/NP50/NP40 Návod k obsluze Na štítku přístrojů jsou podle provedení uváděny názvy NP60, NP50, NP40, NP60G, NP50G a NP40G. Manuál se vztahuje na všech šest modelů, které v něm nesou

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ultrapřenosný projektor LT20

NÁVOD K OBSLUZE. Ultrapřenosný projektor LT20 NÁVOD K OBSLUZE Ultrapřenosný projektor LT20 DŮLEŽITÉ INFORMACE Bezpečnostní opatření Před používáním vašeho projektoru NEC LT20 si tento manuál pečlivě prostudujte. Manuál uschovejte pro pozdější možné

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 1. Přečtěte si tyto instrukce. 2. Dodržujte tyto instrukce. 3. Dbejte na všechna varování. 4. Řiďte se instrukcemi. 5. Nepoužívejte zařízení blízko vody. 6. Čistěte pouze čistou

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 Obsah balení 1) Hlavní jednotka 2) Bezdrátový vysílač + čidlo 3) USB mini / USB 2.0 kabel Popis produktu Zařízení slouží k bezdrátovému měření spotřeby

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky)

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) Vodotěsný multimediální přehrávač 1. Seznámení s přístrojem 1.1 Obsah balení Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) - Digitální vodotěsný MP3 přehrávač - Vodotěsná

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNÁCH EP110 A EP120 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNÁCH EP110 A EP120 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNÁCH EP110 A EP120 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ VOLEJTE AV ASISTENCI 724 444 111 AV Media s.r.o. 2003 Stránka 1. z 6

Více

Návod k obsluze auly UP Olomouc Přírodovědecké fakulty

Návod k obsluze auly UP Olomouc Přírodovědecké fakulty Návod k obsluze auly UP Olomouc Přírodovědecké fakulty Zapojení AV techniky v Aule UP má dvě centra kde je dislokovaná AV technika. Je to technika ve skříni vedle vedle podia a dále AV Rack v režii auly.

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

LCD projektor. MultiSync MT840/1040/1045. Návod k obsluze

LCD projektor. MultiSync MT840/1040/1045. Návod k obsluze LCD projektor MultiSync MT840/1040/1045 Návod k obsluze DÙLEŽITÉ INFORMACE Bezpeènostní opatøení Pøed používáním vašeho projektoru NEC MultiSync MT840/MT1040/MT1045 si tento manuál peèlivì prostudujte.

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank Manuál - obsah Obsah... 2 Obsah balení... 2 Zprovoznění tanku... 3 Popis tanku... 3 Ovládací rozhraní... 4 Popis funkcí... 6 Resetování tanku... 7 Instalace baterií... 8 Ovládání tanku... 9 Pohybové ovládání...

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 1/8 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

HITACHI CP-RS55. Návod k použití. Projektor. Děkujeme, že jste si koupili tento projektor.

HITACHI CP-RS55. Návod k použití. Projektor. Děkujeme, že jste si koupili tento projektor. HITACHI Projektor CP-RS55 Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili tento projektor. Přečtěte si prosím pečlivě tento Návod k použití, abyste se seznámili se správným používáním tohoto přístroje. Po

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

F-DV680P. Miniaturní videorekordér

F-DV680P. Miniaturní videorekordér F-DV680P Miniaturní videorekordér Před použitím Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj odpojte od napájení.

Více

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04 Rozhraní c.logic lite Mi-092 + umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel vybavených navigačním systémem Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Elegantní brýle s HD kamerou

Elegantní brýle s HD kamerou Elegantní brýle s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

www.mojenakupy.cz Skrytá kamera v budíku s detekcí pohybu, záznamem na SD kartu a dálkovým ovládáním, typ 6382

www.mojenakupy.cz Skrytá kamera v budíku s detekcí pohybu, záznamem na SD kartu a dálkovým ovládáním, typ 6382 www.mojenakupy.cz Skrytá kamera v budíku s detekcí pohybu, záznamem na SD kartu a dálkovým ovládáním, typ 6382 návod k použití Vážení zákazníci, před použitím kamery si prosím přečtěte tento návod. Základní

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více