LCD projektor NP1000/NP2000. Návod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LCD projektor NP1000/NP2000. Návod k obsluze"

Transkript

1 LCD projektor NP1000/NP2000 Návod k obsluze

2 NEC Viewtechnology, Ltd První vydání březen 2006 Česká verze manuálu - překlad: mgr. Iveta Habětínová, 07/2006 Digital Light Processing a DLP jsou zapsané ochranné známky společnosti Texas Instruments IBM je ochrannou známkou společnosti International Business Machines Macintosh, Mac OS X a PowerBook jsou ochrannými známkami společnosti Apple Computer, Inc. Windows, Windows 98, Windows Me, Windows XP nebo Window 2000 jsou ochrannými známkami společnosti Microsoft Ostatní názvy produktů či společností mohou být ochrannými známkami příslušných nositelů POZNÁMKY (1) Obsah tohoto návodu nesmí být reprodukován bez povolení ani v celku ani po částech (2) Obsah tohoto návodu je s výhradou změn bez předchozího upozornění (3) Tvorbě tohoto návodu jsme věnovali maximální péči; přesto, pokud zaznamenáte jakoukoliv chybu nebo nepřenost, prosíme kontaktujte nás (4) Bez ohledu na bod (3) nenese společnost NEC zodpovědnost za jakékoliv reklamace za ztrátu či zisk či jiné záležitosti, které by mohly souviset s používáním projektoru. 2 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

3 DŮLEŽITÉ INFORMACE Bezpečnostní opatření Před používáním vašeho projektoru NEC NP1000/NP2000 si tento manuál pečlivě prostudujte. Manuál uschovejte pro pozdější možné použití. Výrobní číslo vašeho projektoru je uvedeno na štítku na spodní straně přístroje. Číslo si poznamenejte zde: POZOR Po vypnutí přístroje odpojte přístroj od elektrické sítě. Protože tento projektor je zařízení připojované k elektrické síti, měla by se zásuvka nacházet blízko přístroje a měla by být lehce dostupná. POZOR Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryt přístroje. Nenacházejí se zde žádné části opravitelné uživatelem. Obraťte se na autorizovaný servis NEC. Symbol varuje uživatele před přítomností neizolovaného nebezpečného napětí ve vnitřní části výrobku, které může být dostatečně vysoké, aby došlo k úderu elektrickým proudem. Symbol upozorňuje uživatele na důležité provozní či servisní pokyny (pokyny o údržbě) v podkladech, které přístroj doprovázejí. VAROVÁNÍ: ABY NEDOŠLO KE VZNIKU POŽÁRU NEBO K ÚDERU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI NEBO VLHKOSTI. NEPOUŽÍVEJTE ZÁSTRČKU TOHOTO PŘÍSTROJE S TAKOVÝM PRODLU- ŽOVACÍM KABELEM ČI ZÁSUVKOU, DO KTERÉ SE NEDÁ VIDLICE ZÁSTRČKY PLNĚ ZASTRČIT. PŘÍSTROJ NEOTEVÍREJTE, UVNITŘ SE NACHÁZEJÍ SOUČÁSTKY POD VYSOKÝM NAPĚTÍM. VEŠKERÝ SERVIS PŘE- NECHTE AUTORIZOVANÉMU SERVISU NEC. Tato nálepka je nalepena na straně dálkového ovladače. Tato nálepka je nalepena na vrchní straně dálkového ovladače. POZOR Nedívejte se do laserového paprsku integrovaného laserového ukazovátka. Nemiřte ukazovátkem na osoby či zvířata. Nebezpečí poškození očí!! POZOR Nenechte svítit statické snímky příliš dlouhou dobu. Mohlo by dojít k tomu, že dočasně zůstanou na ploše LCD-panelu. Pokud k tomu dojde, pokračujte v používání projektoru. Statické pozadí předchozích snímků zmizí. Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 3

4 Důležité info rmace Likvidace starých výrobků Celoevropská legislativa, tak jak byla přijata v každé členské zemi EU, vyžaduje aby se použité elektrické a elektronické výrobky označené značkou (vlevo) nevyhazovaly do komunálního odpadu. To se týká i projektorů a jejich elektronického příslušenství a lamp. Zařízení proto odevzdávejte do sběrných míst pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Použitá zařízení se recyklují. Tím se snižuje množství odpadu a riziko negativního dopadu na lidské zdraví a životní prostředí. Označení elektrických a elektronických zařízení platí pro všechny současné členské země Evropské unie. Důležitá bezpečnostní upozornění Instalace Pro optimální výkon přístroj instalujte v zatemněné místnosti. Projektor postavte na pevný, rovný podklad na suchém místě, dostatečně daleko od prachu a vlhkosti. Projektor nestavte na papír, látku pokrývky nebo koberce. Projektor neinstalujte na přímém slunečním světle, v blízkosti větrání či topení. Přístroj neprovozujte v zakouřeném prostředí, zejména cigaretový kouř může vést k poškození optických částí přístroje. Takové poškození nemusí být pokryto zárukou. Vystavování přímému slunečnímu světlu, kouři nebo páře může poškodit vnitřní komponenty přístroje. Zacházejte s projektorem opatrně. Pád nebo rána může přístroj poškodit. Na projektor nepokládejte těžké předměty. Pokud si přejete instalaci projektoru pod strop: - nikdy neprovádějte instalaci sami. - strop musí být dostatečně pevný aby projektor unesl a instalace musí být v souladu s místními předpisy. - projektor musí být instalován kvalifikovaným personálem. - pro další informace kontaktujte svého prodejce. Umístěte projektor v horizontální poloze Úhel náklonu projektoru by neměl překročit 10 a projektor by neměl být nainstalován jiným způsobem než ve stolní poloze nebo na stropním držáku. Jinak může dojít k dramatickému zkrácení životnosti lampy. 4 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

5 Důležité info rmace Prevence vzniku požáru a el. úderu Ujistěte se, že je zajištěno příslušné odvětrávání a že větrací průduchy přístroje nejsou zakryté. Mezi stěnou a projektorem nechte prostor asi 10 cm. Je-li projektor zapnutý, nedotýkejte se výstupu větráků. Vystupující vzduch je horký, nebezpečí spálení. Zabraňte, aby dovnitř projektoru zapadly cizí předměty. Pokud se tak stane, nepokoušejte se je sami vyjmout. Do projektoru nevsunujte žádné kovové předměty jako např. šroubováky nebo drátky. Spadne-li vám něco do přístroje, projektor odpojte od sítě a kontaktujte autorizovaný servis NEC. Na projektor nestavte žádné tekutiny či předměty. V průběhu bouřky se nedotýkejte zástrčky Projektor je konstruován pro práci se zdrojem V 50/60 Hz. Překontrolujte zda tyto parametry souhlasí s napětím vaší sítě. Nikdy se nedívejte do objektivu, pokud je přístroj zapnutý. Mohlo by dojít k poškození zraku. Do světelného paprsku nevkládejte předměty jako lupy či zrcadla. Mohlo by dojít k odražení světla a poškození zraku či ke vzniku požáru. Je-li projektor zapnutý, nezakrývejte objektiv. Světlo na výstupu objektivu je velmi horké, hrozí nebezpečí spálení. Provoz v zakouřeném prostředí může vést k poškození přístroje, které nepokrývá záruka. Nechávejte svůj přístroj pravidelně a dostatečně často odborně vyčistit. Chraňte síťový kabel před poškozením. Poškozený kabel může způsobit požár nebo elektrický úder. S kabelem nemanipulujte pokud máte vlhké ruce nebo když je bouřka. Nepoužíváte-li projektor delší dobu, síťový kabel odpojte. POZOR Projektor přenášejte vždy jen za držadlo. Ujistěte se, že držadlo je zaaretované. ( str. 12). Nastavovací nožičku používejte pouze pro daný účel. Chytání či věšení projektoru za ni může projektor poškodit. Před uložením projektoru do tašky nožičku zašroubujte Zasíláte-li projektor prostřednictvím přepravce, důkladně jej zabalte. Taška nemusí stačít. V případě dlouhodobého používání přístroje zapněte režim vyššího výkonu větrání. Před použitím Direct Power Off nechte projektor alespoň 20 min. běžet a promítat. Síťovou šnůru neodpojujte od el. sítě nebo od projektoru pokud je projektor zapnutý. Mohlo by dojít k poškození síťového konektoru. Chcete-li projektor odpojit od el. proudu pokud je zapnutý, použijte síťovou šňůru s vypínačem. Projektor můžete odpojit od el. sítě v průběhu odvětráváni, po vypnutí. Nedotýkejte se výstupu vět rání na přední straně přístroje. Je-li projektor zapnutý a bezprostředně po jeho vypnutí je vystupu jící vzduch velmi horký. Přístroj neodpojujte od el. sítě min. 60 vteřin po zapnutí lampy a bliká-li indikátor POWER. Pokyny k dálkovému ovladači S ovladačem zacházejte opatrně. Dostane-li se do styku s vodou, co nejrychleji jej vysušte. Zabraňte styku s přílišným teplem a vlhkostí. Nepoužíváte-li ovladač po dlouhou dobu, baterie vyjměte. Vkládejte baterie správně. Nekombinujte staré a nové baterie ani různé typy baterií. Použité baterie vracejte do sběrny Výměna výbojky Výbojku vyměňte dle popisu na str Výbojku vyměňte jakmile se objeví hlášení ( Lampa dosáhla konce životnosti. Prosím vyměňte lampu ). Používání výbojky po dosažení konce životnosti může vést k výbuchu výbojky a poškození přístroje. V takovém případě kontaktujte autorizovaný servis NEC nebo svého prodejce. Po vypnutí čekejte alespoň 60 vteřin. Poté odpojte síťový kabel a před vlastní výměnou nechejte přístroj alespoň 60 minut vychladnout. Charakteristika výbojky Projektor je vybaven vysokotlakou rtuťovou výbojkou. Jas výbojky jejím věkem postupně klesá. Na její výkon má rovněž vliv časté opakované zapínání a vypínání. POZOR: Při vyjímání výbojky z projektoru ve stropní montáži se ujistěte, že se pod přístrojem nikdo nenachází. V případě, že výbojka praskla mohou vypadnout kusy skla. Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 5

6 1. OBSAH DŮLEŽITÉ INFORMACE...3 Bezpečnostní opatření...3 Důležitá bezpečnostní upozornění ÚVOD Co balení obsahuje? Úvodní informace Názvy částí přední/vrchní zadní Spodní Přenášení projektoru aretace držáku vrchní strana panel s konektory Dálkový ovladač a jeho části dálkový ovladač v kabelovém režimu INSTALACE A PŘIPOJENÍ...18 Výběr umístění Nastavení projektoru a proječkní plochy Připojování Přepnutí na externí monitor u notebooku připojení počítače PC nebo Macintosh DVI digitální signál co je to HDCP/HDCP technologie? pro připojení výstupu Scart (RGB) Připojení externího monitoru připojení DVD přehrávače s komponentním výstupem připojení videa nebo přehrávače laserdisků připojení k síťovému rozhraní zasouvání a vysouvání PC-karty Zámek PC-karty Připojení kabelu k el. síti direct Power Off PROMÍTÁNÍ (ZÁKLADNÍ OPERACE) Zapnutí projektoru Výběr zdroje signálu Nastavení velikosti a polohy obrazu Korekce trapézového zkreslení Automatická optimalizace obrazu RGB Vypnutí projektoru Po použití PRAKTICKÉ FUNKCE Vypnutí obrazu a zvuku Zastavení obrazu Zvětšení a pohyb obrazu Změna režimu lampy Help (Nápověda) Použití USB myši Použití dálkového ovládání myši Korekce horizontálního a vertikálního zkreslení (rohové zkreslení) Kreslení do promítaného obrazu (funkce ChalkBoard) Prevence neautorizovného použití projektoru Provoz s použitím prohlížeče HTTP Ovládání počítače připojeného k síti projektorem (Desktop Control Utility 1.0) Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

7 5. POUŽÍVÁNÍ PROHLÍŽEČE Jak funkci prohlížeče co nejlépe využít Ukládání dat na PC-kartu nebo paměťové zařízení USB Ovládání funkce prohlížeče (Viewer) z projektoru (playback) Změna loga pozadí POUŽÍVÁNÍ MENU V OBRAZE (ON-SCREEN MENU) Používání menu (nabídky) Struktura menu Prvky menu Popis & funkce menu [Zdroj] Popis & funkce menu [Přizpůsobit] [Obraz] [Obrázek] Nastavení taktu a fáze [Čas/fáze] Nastavení horizontální/vertikální polohy [Vodorovná poloha/svislá poloha] zvolení poměru stran obrazu [Poměr stran] [video] nastavení režimu Telecine [Telecine] [Zvuk] Popis & funkce menu [Nastavení] [Základní] Použití korekce barvy zdi [Barva zdi] nastavení režimu lampy [Režim žárovky] výběr jazyka menu [Jazyk] [Nabídka] [Instalace] Zvolení orientace obrazu [Orientace] [Senzor dálkového ovládání] [nastavení data, času] výběr rychlosti komunikace [Rychlost komunikace] zapnutí vyšší rychlosti větráku [Režim ventilátoru] volba formátu signálu [Výběr signálu] Popis & funkce menu [Informace] Popis & funkce menu [Resetovat] ÚDRŽBA Čištění nebo výměna filtru Čištění projektoru a objektivu Výměna lampy POUŽÍVÁNÍ VOLITELNÝCH OBJEKTIVŮ Tabulka projekčních vzdáleností pro volitelné objektivy Nastavitelný rozsah posuvu objektivu Výměna objektivu DODATEK Poradce při potížích indikátor POWER Indikátor STATUS Indikátor LAMP Obecné problémy a jejich řešení Specifikace Rozměry Rozměry projekční plochy a projekční vzdálenosti Přiřazení pinů konektoru D-Sub COMPUTER 1 IN Seznam kompatibilních vstupních signálů Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 7

8 1. ÚVOD 1. Co balení obsahuje? Překontrolujte, zda balení obsahuje všechny díly. Budete-li něco postrádat, kontaktujte svého prodejce. Originální balení uschovejte pro event. další použití. Projektor Dálkový ovladač Baterie (AA x 2) Víčko objektivu Kabel dálk. ovládání Síťový kabel Signálový VGA kabel Návody CD-ROM s návodem a software User Supportware 3 Bezpečnostná nálepka Zámek PC-karty Zabezpečovací šroub objektivu 8 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

9 1. Úvod 2. Úvodní informace Tato kapitola vás seznámí se základními parametry projektorů řady NP2000/NP1000 a popíše základní funkce přístroje. Gratulujeme vám k zakoupení projektoru NEC řady NP2000/NP1000. Modelová řada projektorů NEC NP2000/NP1000 je vybavena nejmodernějšími technologiemi a celou řadou sofistikovaných funkcí. Umožní vám promítat precizní snímky z vašeho PC, pracovní stanice nebo Macintoshe, videorekordéru, DVD přehrávače, satelitu, zdroje HDTV-signálu, snímací kamery, přehrávače laserdisků, PC-karty či USB-paměťové karty v rozlišení XGA a o úhlopříčce až 12,7 m. Pokročilé zabezpečovací funkce přístroj ochrání před neautorizavným použitím či krádeží. Projektor lze plně ovládat pomocí portu PC-control či podporou sítě LAN. Přístroj můžete nainstalovat jak na stole, tak pod stropem *1, nebo jako zadní projekci. A co víc - váš projektor nese značku NEC. A to znamená spolehlivost a kvalitu. *1 Instalaci pod strop neprovádějte sami. Instalaci projektoru pod strop smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Více informací obdržíte u Vašeho autorizovaného prodejce projekční techniky NEC. Přístroj má celou řadu zajímavých funkci LCD projektor s vysokým rozlišením a jasem Kompatibilita až do rozlišení UXGA, fyzické rozlišení XGA. Výměnné objektivy jako opce K dispozici je jeden standardní objektiv a dalších pět typů volitelných objektivů Mechanismus posuvu objektivu (lens-shift) Manuálně ovladatelný shift objektivu zjednodušuje instalaci Direct Power Off a Auto Start Projektor je vybaven funkcí Direct Power Off, který umožnuje vypnutí přístroje i při promítání pomocí síťové šňůry s vypínačem. POZNÁMKA: Před použitím Direct Power Off nechte projektor alespoň 20 min. běžet a promítat. Síťový kabel můžete od projektoru odpojit hned po jeho vypnutí. Díky funkci Auto Start nemusíte projektor vždy zapínat tlačítkem POWER (ON/STANDBY) Integrovaný konektor RJ-45 pro připojení počítačové sítě Prezentujte odkudkoliv z místnosti přes bezdrátovou síť W-LAN prostřednictvím opční bezdrátové LAN karty (NEC NWL-100* str. 94). Bohatá výbava vstupních konektorů Projektor podporuje signály vč. BNC, DVI-D, analogových RGB, komponentních, signálů S-Video a kompozitních. Korekce barvy zdi Zabudovaná adaptivní korekce barev podle barvy povrchu, na který promítáte. Šest přednastavených režimů obrazu Každý přednastavený režim můžete upravit podle vašich představ a uložit. Prevence zneužití projektoru neautorizovanými osobami Zabezpečení proti zneužití neoprávněnými osobami pomocí hesla, zámku tlačítek či pomocí PC-karty. Geometric Correction Tool 3.0 Přístroj je kompatiblní s programem pro geometrickou korekci obrazu Geometric Correction Tool 3.0, který je volně ke stažení. Další informace naleznete na: US : Europe : Global : Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 9

10 1. Úvod 3. Názvy částí Přední/vrchní Kroužky pro shift objektivu (doprava/doleva, nahoru/dolů) ( str. 34) Ovládací tlačítka ( str. 13) Kroužek ostření ( str. 35) Čidlo dálk. ovládání ( str. 16) Větrání (vstup)/filtr ( str. 112) Tlačítko uvolnění objektivu ( str. 119) Objektiv Páčka zoomu ( str. 35) Krytka objektivu Stavitelná nožička ( str. 36) Tlačítko stavitelné nožičky ( str. 36) Bezpečnostní zdířka ( )* Větrání (vstup)/filtr ( str. 112) * Tato zdířka podporuje bezpečnostní systém MicroSaver. MicroSaver je registrovanou ochrannou známkou firmy Kensington Microware Inc. Zadní Reproduktory (stereo, 2x5W) Šroubovací závit pro zámek PC-karty Panel s konektory ( str. 14) Kryt lampy ( str. 114) Čidlo dálk. ovládání ( str. 16) Větrání (výstup) Zde vystupuje horký vzduch. Hlavní vypínač Po zasunutí kabelu do el. sítě zapnete tímto tlačítkem projektor. Indikátor POWER se rozsvítí oranžově a přístroj je v režimu stand-by. ( str. 30). Konektor el. přívodu Zde připojte dodávaný el. kabel ( str. 29) 10 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

11 1. Úvod Spodní Zabezpečovací šroub objektivu ( str. 120) Držadlo Přenášení projektoru Projektor přenášejte vždy pouze za držadlo. Dbejte, aby kabely a konektory byly odpojené. Objektiv zakryjte víčkem, aby nedošlo k jeho poškození. POZNÁMKA: Projektor stavte zpříma držením za projektor, nikoliv za držadlo. Mohlo by dojít k poškození držadla. Zámek Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 11

12 1. Úvod Aretace držáku 1. Projektor postavte opatrně zpříma. 2. Západku držte stlačenou a zdvihněte držadlo. 3. Stlačte levý a pravý zámek a zacvakněte držadlo na místo. Pro zastrčení držadla tlačte levý a pravý zámek a zacvakně te držadlo dolů. 12 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

13 1. Úvod Vrchní strana 1. Tlačítko POWER (ON / STAND BY) ( str. 30, 41) POZNÁMKA: Pro zapnutí projektoru tlačítko stiskněte a držte jej stlačené po dobu min. 2 vteřin. Pro vypnutí stiskněte tlačítko dvakrát. 2. Indikátor POWER ( str. 30, 41, 121) 3. Indikátor STATUS (stav) ( str. 121) 4. Indikátor LAMP ( str. 114, 121) 5. Indikátor přístupu na PC-kartu ( str. 27, 28) 6. Tlačítko SOURCE 7. Tlačítko AUTO ADJ. (automat. nastavení) ( str. 39) 8. Tlačítko 3D REFORM ( str. 37, 46) 9. Tlačítko MENU 10. Tlačítka SELECT (+) (-) / hlasitost 11. Tlačítko ENTER 12. Tlačítko EXIT Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 13

14 1. Úvod Panel s konektory Schema se může lišit od skutečného stavu, ale bez vlivu na funkce a výkon projektoru. 1. Vstupní konektor COMPUTER 1 IN/Compo nent (mini D-sub 15 pin) ( str. 19, 21) AUDIO IN konektor (stereo mini jack) ( str. 19, 20,22) 2. Vstupní konektor COMPUTER 2 IN/Compo nent (mini D-sub 15 pin) ( str. 19) AUDIO IN konektor (stereo mini jack) ( str. 19) 3. Vstupní konektor COMPUTER 3 IN (DVI-D 24 pin) (HDCP kompatibilní) ( str. 20) AUDIO IN konektor (stereo mini jack) ( str. 20) 4. COMPONENT IN konektory (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) (cinch) ( str. 23) AUDIO L/MONO, R konektor (cinch) ( str. 23) 5. S-VIDEO IN konektor (mini DIN 4 pin) ( str. 24) 6. VIDEO IN vstupní konektor (cinch) ( str. 24) 7. VIDEO/S-VIDEO AUDIO L/MONO, R konek tor (cinch) ( str. 24) 8. MONITOR OUT konektor (mini D-sub 15 pin) ( str. 22) 9. AUDIO OUT konektor (stereo mini jack) ( str. 22) 10. PC CONTROL Port (mini DIN 8 pin) Pomocí tohoto konektoru můžete propojit počítač s projektorem a ovládat projektor přes sériový kabel pomocí sériového komunikační ho protokolu. K tomu potřebujete běžně dostup ný oboustranný RS232C kabel. Ovládat pro jektor můžete i pomocí programu PC Control Utility 3.0, který je součástí dodávaného CD -ROMu. Používáte-li vlastní protokol, typické kódy naleznete na str. 127 originálního manuá lu. 11. Konektor kabelového ovládání (stereo mini jack) ( str. 17) POZNÁMKA: Propojíte-li projektor (konektor REMOTE) a dálkový ovladač kabelem, nebude fungovat bezdrátové ovládání. 12. USB-port (typ A) ( str. 44, 64) 13. LAN-port (RJ-45) ( str. 25, 94) 14. Tlačítko vysunutí PC-karty ( str. 28) 15. Zdířka PC-karty ( str. 27) POZNÁMKA: Od výrobce je do slotu vložena atrapa karty. Před použitím atrapu vyjměte. 14 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

15 1. Úvod 4. Dálkový ovladač a jeho části 4. LED Při stlačení tlačítka bliká. 5. Tlačítko POWER ON (zapnuto) ( str. 30) POZNÁMKA: Pro zapnutí projektoru stiskněte tlačítko POWER ON na min. 2 vteřiny. 6. Tlačítko POWER OFF (vypnuto) ( str. 41) POZNÁMKA: Pro vypnutí projektoru stiskněte tlačítko POWER ON dvakrát. 1. Infračervený vysílač 2. Laserové ukazovátko POZOR: Nedívejte se do laserového paprsku Nemiřte ukazovátkem na osoby či zvířata. 3. Konektor dálkového ovládání ( str. 17) 7. Tlačítko COMPUTER 1 ( str. 32) 8. Tlačítko COMPUTER 2 ( str. 32) 9. Tlačítko COMPUTER 3 ( str. 32) (neplatí pro LT280) 10. Tlačítko VIDEO ( str. 26) 11. Tlačítko S-VIDEO ( str. 26) 12. Tlačítko COMPONENT ( str. 26) 13. Tlačítko VIEWER (prohlížeč) ( str. 26, 63) 14. Tlačítko LAN ( str. 26) 15. Tlačítko MENU 16. Tlačítka SELECT 17. Tlačítko ENTER 18. Tlačítko EXIT 19. Tlačítko LASER ( str. 40) 20. Tlačítko MOUSE R-CLICK ( str. 45) 21. Tlačítko MOUSE L-CLICK ( str. 45) 22. Tlačítko FREEZE (zastavení obrazu) ( str. 42) 23. Tlačítko ASPECT (poměr) ( str. 82) 24. Tlačítko VOLUME +/- (hlasitost) ( str. 39) 25. Tlačítko PICTURE ( str. 77, 79) 26. Tlačítko PIC-MUTE (vypnutí obrazu) ( str. 42) 27. Tlačítko MAGNIFY +/- (zvětšit) ( str. 42) 28. Tlačítko LAMP MODE (režim lampy) ( str. 42) 29. Tlačítko AUTO ADJ. (aut. nastavení) ( str. 39) 30. Tlačítko PAGE UP/DOWN ( str. 45) 31. Tlačítko 3D REFORM ( str. 37, 46) 32. Tlačítko HELP (nápověda) ( str. 43) Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 15

16 1. Úvod Instalace baterií do dálkového ovladače 1. Otevřete kryt baterií. 2. Vyjměte staré baterie a nainstalujte nové (velikost AA). Dbejte na správnou polaritu (+ na +, - na -). 3. Vraťte kryt baterií na jeho místo. Nekombinujte staré a nové baterie. Operační dosah Čidlo dálkového ovládání na projektoru Dálkový ovladač POZNÁMKA: Skutečný operační dosah se může od výše uvedeného mírně odlišovat. TIP: To, který senzor má reagovat na bezdrátové dálkové ovládání, můžete nastavit. Možnosti jsou: přední, zadní nebo oba ( str. 101). Infračervený dálkový ovladač funguje na vzdálenost přes 7 m v přímé viditelnosti mezi projektorem a ovladačem a v úhlu 60 od čidla na projektoru. Jsou-li mezi projektorem a ovladačem překážky (předměty), nemusí projektor reagovat resp. může rea govat nesprávně. Stejně tak, pokud na čidlo dopadá silné světlo. Řádnou funkčnost ovladače mohou ovlivnit i slabé baterie. Pokyny k dálkovému ovladači S ovladačem zacházejte opatrně. Dostane-li se do styku s vodou, co nejrychleji jej vysušte. Zabraňte styku s přílišným teplem a vlhkostí. Nepoužíváte-li ovladač po dlouhou dobu, baterie vyjměte. Vkládejte baterie správně. Nekombinujte staré a nové baterie ani různé typy baterií. Použité baterie vracejte do sběrny 16 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

17 1. Úvod Dálkový ovladač v kabelovém režimu Bezdrátový ovladač lze v případě potřeby použít jako kabelový. Propojte dodávaný kabel do konektoru REMOTE na projektoru s konektorem na ovladači. POZNÁMKA: Propojíte-li projektor (konektor REMOTE) a dálkový ovladač kabelem, nebude fungovat bezdrátové ovládání. Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 17

18 2. INSTALACE A PŘIPOJENÍ Tato kapitola popisuje jak nastavit projektor a jak připojit zdroje audio a video. Nastavení a provoz projektoru jsou jednoduché. Před tím než projektor zapnete ale musíte: 1. Nastavit projekční plochu a projektor 2. Připojit k projektoru počítač nebo video. ( str.19 až 28) 3. Připojit dodávaný síťový kabel. ( str. 29) POZNÁMKA: Než budete projektor někam přenášet, ujistěte se, že kabely jsou odpojeny. Pokud přístroj nepoužíváte, zakryjte objektiv víčkem. 1. Nastavení projektoru a proječkní plochy Čím dál je projektor od projekční plochy či zdi, tím větší je obraz. Minimální obraz má úhlopříčku asi 0,76 m a to při vzdálenosti projektoru asi 1 m od projekční plochy. Největší možný obraz má úhlopříčně asi 12,7 m při vzdálenosti asi 18,2 m. Podrobnosti uvádí graf. Výběr umístění TIP: Udávají se střední hodnoty mezi tele (minimální plocha zobrazení) a wide (maximlní plocha zobrazení), při použití standardního objektivu. Velikost obrazu lze upravit použitím zoomu. Více informací o volitelných objektivech naleznete na ( str. 117). 18 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

19 2. Instalace a připojení 2. Připojování Připojení počítače PC nebo Macintosh POZNÁMKA: Používáte-li notebook, propojte projektor s notebookem když projektor je v režimu standby a před tím, než notebook zapnete. Ve většině případů nelze přepnout na externí RGB-výstup, pokud není notebook zapnutý a propojený s projektorem. * Vypne-li obrazovka když používáte dálkový ovladač může to být důsledek spořiče obrazovky nebo možností napájení počítače. Přepnutí na externí monitor u notebooku Je-li na displeji notebooku obraz, neznamená to automaticky, že je obraz i na výstupu na externí monitor notebooku. Tento výstup se zpravidla zapíná/vypíná kombinací funkčních kláves tzn. Fn plus některá funkční klávesa. Např. notebooky NEC mají nastavenou kombinaci Fn+F3, Dell Fn+F8 apod. Informaci naleznete v návodu k vašemu notebooku. POZNÁMKA: Konektor COMPUTER IN 1 podporuje Plug & Play (DDC2). Kabel BNC x 5 (není v objemu dodávky) Kabel audio (není v objemu dodávky) VGA kabel (v dodávce) Do konektoru 15-pin D-Sub na projektoru. Při delší kabeláži doporučujeme použít signálový zesilovač. Kabel audio (není v objemu dodávky) IBM VGA nebo kompatibilní (notebook) nebo Macintosh (notebook) POZNÁMKA: Pro starší typy Macintoshů použijte pro připojení videoportu komerčně dostupný pin adaptér. Před propojování kabelů vypněte počítač i projektor Před připojením audiokabelu k počítači ztlumte hlasitost. Po připojení počítače k projektoru můžete na stavit úroveň zvuku podle vašich požadavků jak na počítači tak na projektoru. Pokud to jde, doporučuje se propojit audiokabel ke konektoru audio out (mini jack) POZNÁMKA: Je-li zdroj video nebo s-video přehráván přes komerčně dostupný scan-konvertor, nemusí být obraz korektní. Důvodem je, že projektor zpracuje videosignál jako signál počítačový v základním nastavení. V takovém případě proveďte následující * je-li snímek zobrazován s černým okrajem nahoře a dole nebo pokud je tmavý snímek zobrazen nekorektně: promítněte nějaký obsah a poté stiskněte AUTO ADJ na dálkovém ovladači nebo AUTO ADJUST na přístroji * objeví-li se šum po straně obrazu: pro korektní zobrazení použijte funkci Overscan. Před stlačením AUTO ADJ na dálkovém ovladači nebo AUTO ADJUST na přístroji nastavte Overscan na 0%, jinak může dojít k ořezání obrazu. Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 19

20 2. Instalace a připojení DVI digitální signál Pro promítání digitálního signálu DVI propojte počítač a projektor před jejich zapnutím kabelem DVI-D (kabel není v objemu dodávky). Poté zapněte nejprve projektor a předtím než zapnete počítač zvolte DVI (DIGITAL) z menu nebo na panelu projektoru jako zdroj signálu. Postupujte ve výše uvedeném pořadí, jinak nemusí dojít k aktivaci digitálního výstupu grafické karty a obraz se nepromítne. Pokud k tomu dojde, restartujte počítač. Promítá-li projektor, kabel DVI-D neodpojujte. Pokud dojde k opdojení a opětovnému připojení kabelu, obraz se nemusí promítat korektně. Pokud k tomu dojde, restartujte počítač. POZNÁMKA: použijte DVI-D kabel odpovídající DDWG (Digital DIsplay Working Group) DVI (Digital Visal Interface) revize 1.0 standard. Kabel DVI-D by neměl být delší než 10m. Konektor DVI (DIGITAL) (COMPUTER 3) je kompatibilní s VGA (640x480), SVGA (800x600), 1152x864, XGA (1024x768), SXGA až do 60Hz) a SXGA+ až do 60Hz). (DVI-D konektor s HDCP) DVI-D kabel (není v objemu dodávky) Kabel audio (není v objemu dodávky) IBM VGA nebo kompatibilní nebo Macintosh Co je to HDCP/HDCP technologie? HDCP je akronymem pro High-bandwith Digital Content Protection. Je to systém, který má zabránit neoprávněnému kopírování videoobsahů posílaných přes Digital Visual Interface (DVI). Nelze-li promítnout video přes vstup DVI, neznamená to, že projektor nefunguje. Implementací HDCP mohou nastat případy, kdy je určitý obsah chráněn HDCP a nelze jej rozhodnutím či záměrem komunity HDCP zobrazit (Digital Content Protection, LLC). 20 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

21 2. Instalace a připojení Pro připojení výstupu Scart (RGB) Projektor Videozařízení jako např. přehrávač DVD Samice ADP-SC1 Běžně dostupný SCART kabel Před připojením: Pro toto připojení je zapotřebí speciální SCART adaptér (ADP-SC1) a běžně dostupný SCART kabel. Z menu zvolte [Nastavení] [Možnosti] [Výběr signálu] [Počítač 1] [Scart]. SCART je standardním evropským audio-vizuálním konektorem pro televize, videorekordéry a DVDpřehrávače. Je známý též jako Euro-SCART. POZNÁMKA: Pro toto připojení není audio signál dostupný. POZNÁMKA: AdaptérADP-SC1 SCART obdržíte u vašeho prodejce proječkní techniky NEC. Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 21

22 2. Instalace a připojení Připojení externího monitoru Kabel audio (není v objemu dodávky) Kabel audio (není v objemu dodávky) VGA kabel (v objemu dodávky VGA kabel (není v objemu dodávky K projektoru můžete připojit externí monitor a současně tak sledovat promítaný signál na monitoru. POZNÁMKA: Řetězové propojení není možné. Na konektoru MONITOR OUT není videosignál (digitální signál) z konektoru COMPUTER 3 IN Je-li připojené audiozařízení, interní reproduktor projektoru se vypne. 22 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

23 2. Instalace a připojení Připojení DVD přehrávače s komponentním výstupem Komponentní videokabel cinch x3 (netvoří objem dodávky) Audiosestava DVD-přehrávač Audiokabel (netvoří objem dodávky) TIP: Komponentní signál se zobrazí automaticky. Pokud ne, z menu zvolte [Nastavení] [Možnosti] [Výběr signálu] [Počítač 1 (nebo 2)] [Komponentní]. Při připojování ke COMPUTER 2 IN použijte komerčně dostupný dostupný adaptér cinch - BNC. POZNÁMKA: Podrobnější informace najdete v návodu k DVD přehrávači. Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 23

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W Projektor L50W Návod k obsluze Model No. NP-L50W NEC Display Solutions. Česká verze manuálu březen 2012 Všechna práva vyhrazena. DLP a BrilliantColor jsou ochranné známky Texas Instruments. IBM je ochranná

Více

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění.

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Uživatelská příručka Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Opatření...2 Bezpečnostní štítky na tomto

Více

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W Projektor L51W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L51W Ver.1/05/2012 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14 Obsah Poznámky týkající se používání... 3 Bezpečnostní informace...3 Omezení emisí zařízení třídy B...3 Důležité bezpečnostní informace...3 Opatření...5 Bezpečnostní upozornění týkající se zraku...7 Úvod...

Více

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Návod k použití

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Návod k použití DATAPROJEKTOR XJ-V1 CS Návod k použití Nezapomeňte si přečíst Bezpečnostní pokyny a Pokyny týkající se obsluhy v dokumentaci Průvodce nastavením a ujistěte se, že výrobek používáte správně. Návod si dobře

Více

Instalace...12 Připojení projektoru...12

Instalace...12 Připojení projektoru...12 Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Vlastnosti výrobku...5 Úvod...6 Přehled balení...6 Přehled výrobku...7 Hlavní jednotka... 7 Kontrolní

Více

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H BenQ Autorské právo Copyright BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění, nebo překládána

Více

A M I L O A. Návod k obsluze

A M I L O A. Návod k obsluze A M I L O A Návod k obsluze Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. SyncMaster XL20 Model SyncMaster XL20 Použité symboly Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Zákaz Tento symbol označuje informace, které je

Více

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor Návod k obsluze ColorEdge CG241W Kalibrovatelný barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k použití a seznamte se tak s výrobkem, umožníte tím jeho bezpečné a efektivní použití.

Více

CZ7602. Notebook uživatelská příručka

CZ7602. Notebook uživatelská příručka CZ7602 Notebook uživatelská příručka Listopad 2011 Obsah Kapitola 1:: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

CZ7176. Notebook uživatelská příručka

CZ7176. Notebook uživatelská příručka CZ7176 Notebook uživatelská příručka Květen 2012 Obsah Kapitola 1: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz MH-62 Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

PROSÍM PŘEMÝŠLEJTE, NEŽ ZAČNETE TISKNOUT. Interaktivní tabule SMART Board X800 Uživatelská příručka

PROSÍM PŘEMÝŠLEJTE, NEŽ ZAČNETE TISKNOUT. Interaktivní tabule SMART Board X800 Uživatelská příručka PROSÍM PŘEMÝŠLEJTE, NEŽ ZAČNETE TISKNOUT Interaktivní tabule SMART Board X800 Uživatelská příručka Registrace produktu Jestliže si zaregistrujete produkt SMART, budeme vás upozorňovat na nové funkce a

Více

Uživatelská příručka CMP0015-00 CS

Uživatelská příručka CMP0015-00 CS CMP0015-00 CS Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Seiko Epson Corporation reprodukována,

Více

Uživatelská příručka U840W

Uživatelská příručka U840W Uživatelská příručka U840W Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Předmluva Obecná upozornění Začínáme Kontrola vybavení... 1-1 Začínáme... 1-2 Seznámení Přední strana při zavřeném displeji...

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-126-490-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na internetové adrese (webových stránkách): www.sony-europe.com/myproduct

Více

Notebook Acer TravelMate série 220/260

Notebook Acer TravelMate série 220/260 Notebook Acer TravelMate série 220/260 Uživatelská příručka Copyright 2001. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 220/260 Informace v této publikaci

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více