LCD projektor NP1000/NP2000. Návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LCD projektor NP1000/NP2000. Návod k obsluze"

Transkript

1 LCD projektor NP1000/NP2000 Návod k obsluze

2 NEC Viewtechnology, Ltd První vydání březen 2006 Česká verze manuálu - překlad: mgr. Iveta Habětínová, 07/2006 Digital Light Processing a DLP jsou zapsané ochranné známky společnosti Texas Instruments IBM je ochrannou známkou společnosti International Business Machines Macintosh, Mac OS X a PowerBook jsou ochrannými známkami společnosti Apple Computer, Inc. Windows, Windows 98, Windows Me, Windows XP nebo Window 2000 jsou ochrannými známkami společnosti Microsoft Ostatní názvy produktů či společností mohou být ochrannými známkami příslušných nositelů POZNÁMKY (1) Obsah tohoto návodu nesmí být reprodukován bez povolení ani v celku ani po částech (2) Obsah tohoto návodu je s výhradou změn bez předchozího upozornění (3) Tvorbě tohoto návodu jsme věnovali maximální péči; přesto, pokud zaznamenáte jakoukoliv chybu nebo nepřenost, prosíme kontaktujte nás (4) Bez ohledu na bod (3) nenese společnost NEC zodpovědnost za jakékoliv reklamace za ztrátu či zisk či jiné záležitosti, které by mohly souviset s používáním projektoru. 2 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

3 DŮLEŽITÉ INFORMACE Bezpečnostní opatření Před používáním vašeho projektoru NEC NP1000/NP2000 si tento manuál pečlivě prostudujte. Manuál uschovejte pro pozdější možné použití. Výrobní číslo vašeho projektoru je uvedeno na štítku na spodní straně přístroje. Číslo si poznamenejte zde: POZOR Po vypnutí přístroje odpojte přístroj od elektrické sítě. Protože tento projektor je zařízení připojované k elektrické síti, měla by se zásuvka nacházet blízko přístroje a měla by být lehce dostupná. POZOR Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryt přístroje. Nenacházejí se zde žádné části opravitelné uživatelem. Obraťte se na autorizovaný servis NEC. Symbol varuje uživatele před přítomností neizolovaného nebezpečného napětí ve vnitřní části výrobku, které může být dostatečně vysoké, aby došlo k úderu elektrickým proudem. Symbol upozorňuje uživatele na důležité provozní či servisní pokyny (pokyny o údržbě) v podkladech, které přístroj doprovázejí. VAROVÁNÍ: ABY NEDOŠLO KE VZNIKU POŽÁRU NEBO K ÚDERU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI NEBO VLHKOSTI. NEPOUŽÍVEJTE ZÁSTRČKU TOHOTO PŘÍSTROJE S TAKOVÝM PRODLU- ŽOVACÍM KABELEM ČI ZÁSUVKOU, DO KTERÉ SE NEDÁ VIDLICE ZÁSTRČKY PLNĚ ZASTRČIT. PŘÍSTROJ NEOTEVÍREJTE, UVNITŘ SE NACHÁZEJÍ SOUČÁSTKY POD VYSOKÝM NAPĚTÍM. VEŠKERÝ SERVIS PŘE- NECHTE AUTORIZOVANÉMU SERVISU NEC. Tato nálepka je nalepena na straně dálkového ovladače. Tato nálepka je nalepena na vrchní straně dálkového ovladače. POZOR Nedívejte se do laserového paprsku integrovaného laserového ukazovátka. Nemiřte ukazovátkem na osoby či zvířata. Nebezpečí poškození očí!! POZOR Nenechte svítit statické snímky příliš dlouhou dobu. Mohlo by dojít k tomu, že dočasně zůstanou na ploše LCD-panelu. Pokud k tomu dojde, pokračujte v používání projektoru. Statické pozadí předchozích snímků zmizí. Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 3

4 Důležité info rmace Likvidace starých výrobků Celoevropská legislativa, tak jak byla přijata v každé členské zemi EU, vyžaduje aby se použité elektrické a elektronické výrobky označené značkou (vlevo) nevyhazovaly do komunálního odpadu. To se týká i projektorů a jejich elektronického příslušenství a lamp. Zařízení proto odevzdávejte do sběrných míst pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Použitá zařízení se recyklují. Tím se snižuje množství odpadu a riziko negativního dopadu na lidské zdraví a životní prostředí. Označení elektrických a elektronických zařízení platí pro všechny současné členské země Evropské unie. Důležitá bezpečnostní upozornění Instalace Pro optimální výkon přístroj instalujte v zatemněné místnosti. Projektor postavte na pevný, rovný podklad na suchém místě, dostatečně daleko od prachu a vlhkosti. Projektor nestavte na papír, látku pokrývky nebo koberce. Projektor neinstalujte na přímém slunečním světle, v blízkosti větrání či topení. Přístroj neprovozujte v zakouřeném prostředí, zejména cigaretový kouř může vést k poškození optických částí přístroje. Takové poškození nemusí být pokryto zárukou. Vystavování přímému slunečnímu světlu, kouři nebo páře může poškodit vnitřní komponenty přístroje. Zacházejte s projektorem opatrně. Pád nebo rána může přístroj poškodit. Na projektor nepokládejte těžké předměty. Pokud si přejete instalaci projektoru pod strop: - nikdy neprovádějte instalaci sami. - strop musí být dostatečně pevný aby projektor unesl a instalace musí být v souladu s místními předpisy. - projektor musí být instalován kvalifikovaným personálem. - pro další informace kontaktujte svého prodejce. Umístěte projektor v horizontální poloze Úhel náklonu projektoru by neměl překročit 10 a projektor by neměl být nainstalován jiným způsobem než ve stolní poloze nebo na stropním držáku. Jinak může dojít k dramatickému zkrácení životnosti lampy. 4 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

5 Důležité info rmace Prevence vzniku požáru a el. úderu Ujistěte se, že je zajištěno příslušné odvětrávání a že větrací průduchy přístroje nejsou zakryté. Mezi stěnou a projektorem nechte prostor asi 10 cm. Je-li projektor zapnutý, nedotýkejte se výstupu větráků. Vystupující vzduch je horký, nebezpečí spálení. Zabraňte, aby dovnitř projektoru zapadly cizí předměty. Pokud se tak stane, nepokoušejte se je sami vyjmout. Do projektoru nevsunujte žádné kovové předměty jako např. šroubováky nebo drátky. Spadne-li vám něco do přístroje, projektor odpojte od sítě a kontaktujte autorizovaný servis NEC. Na projektor nestavte žádné tekutiny či předměty. V průběhu bouřky se nedotýkejte zástrčky Projektor je konstruován pro práci se zdrojem V 50/60 Hz. Překontrolujte zda tyto parametry souhlasí s napětím vaší sítě. Nikdy se nedívejte do objektivu, pokud je přístroj zapnutý. Mohlo by dojít k poškození zraku. Do světelného paprsku nevkládejte předměty jako lupy či zrcadla. Mohlo by dojít k odražení světla a poškození zraku či ke vzniku požáru. Je-li projektor zapnutý, nezakrývejte objektiv. Světlo na výstupu objektivu je velmi horké, hrozí nebezpečí spálení. Provoz v zakouřeném prostředí může vést k poškození přístroje, které nepokrývá záruka. Nechávejte svůj přístroj pravidelně a dostatečně často odborně vyčistit. Chraňte síťový kabel před poškozením. Poškozený kabel může způsobit požár nebo elektrický úder. S kabelem nemanipulujte pokud máte vlhké ruce nebo když je bouřka. Nepoužíváte-li projektor delší dobu, síťový kabel odpojte. POZOR Projektor přenášejte vždy jen za držadlo. Ujistěte se, že držadlo je zaaretované. ( str. 12). Nastavovací nožičku používejte pouze pro daný účel. Chytání či věšení projektoru za ni může projektor poškodit. Před uložením projektoru do tašky nožičku zašroubujte Zasíláte-li projektor prostřednictvím přepravce, důkladně jej zabalte. Taška nemusí stačít. V případě dlouhodobého používání přístroje zapněte režim vyššího výkonu větrání. Před použitím Direct Power Off nechte projektor alespoň 20 min. běžet a promítat. Síťovou šnůru neodpojujte od el. sítě nebo od projektoru pokud je projektor zapnutý. Mohlo by dojít k poškození síťového konektoru. Chcete-li projektor odpojit od el. proudu pokud je zapnutý, použijte síťovou šňůru s vypínačem. Projektor můžete odpojit od el. sítě v průběhu odvětráváni, po vypnutí. Nedotýkejte se výstupu vět rání na přední straně přístroje. Je-li projektor zapnutý a bezprostředně po jeho vypnutí je vystupu jící vzduch velmi horký. Přístroj neodpojujte od el. sítě min. 60 vteřin po zapnutí lampy a bliká-li indikátor POWER. Pokyny k dálkovému ovladači S ovladačem zacházejte opatrně. Dostane-li se do styku s vodou, co nejrychleji jej vysušte. Zabraňte styku s přílišným teplem a vlhkostí. Nepoužíváte-li ovladač po dlouhou dobu, baterie vyjměte. Vkládejte baterie správně. Nekombinujte staré a nové baterie ani různé typy baterií. Použité baterie vracejte do sběrny Výměna výbojky Výbojku vyměňte dle popisu na str Výbojku vyměňte jakmile se objeví hlášení ( Lampa dosáhla konce životnosti. Prosím vyměňte lampu ). Používání výbojky po dosažení konce životnosti může vést k výbuchu výbojky a poškození přístroje. V takovém případě kontaktujte autorizovaný servis NEC nebo svého prodejce. Po vypnutí čekejte alespoň 60 vteřin. Poté odpojte síťový kabel a před vlastní výměnou nechejte přístroj alespoň 60 minut vychladnout. Charakteristika výbojky Projektor je vybaven vysokotlakou rtuťovou výbojkou. Jas výbojky jejím věkem postupně klesá. Na její výkon má rovněž vliv časté opakované zapínání a vypínání. POZOR: Při vyjímání výbojky z projektoru ve stropní montáži se ujistěte, že se pod přístrojem nikdo nenachází. V případě, že výbojka praskla mohou vypadnout kusy skla. Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 5

6 1. OBSAH DŮLEŽITÉ INFORMACE...3 Bezpečnostní opatření...3 Důležitá bezpečnostní upozornění ÚVOD Co balení obsahuje? Úvodní informace Názvy částí přední/vrchní zadní Spodní Přenášení projektoru aretace držáku vrchní strana panel s konektory Dálkový ovladač a jeho části dálkový ovladač v kabelovém režimu INSTALACE A PŘIPOJENÍ...18 Výběr umístění Nastavení projektoru a proječkní plochy Připojování Přepnutí na externí monitor u notebooku připojení počítače PC nebo Macintosh DVI digitální signál co je to HDCP/HDCP technologie? pro připojení výstupu Scart (RGB) Připojení externího monitoru připojení DVD přehrávače s komponentním výstupem připojení videa nebo přehrávače laserdisků připojení k síťovému rozhraní zasouvání a vysouvání PC-karty Zámek PC-karty Připojení kabelu k el. síti direct Power Off PROMÍTÁNÍ (ZÁKLADNÍ OPERACE) Zapnutí projektoru Výběr zdroje signálu Nastavení velikosti a polohy obrazu Korekce trapézového zkreslení Automatická optimalizace obrazu RGB Vypnutí projektoru Po použití PRAKTICKÉ FUNKCE Vypnutí obrazu a zvuku Zastavení obrazu Zvětšení a pohyb obrazu Změna režimu lampy Help (Nápověda) Použití USB myši Použití dálkového ovládání myši Korekce horizontálního a vertikálního zkreslení (rohové zkreslení) Kreslení do promítaného obrazu (funkce ChalkBoard) Prevence neautorizovného použití projektoru Provoz s použitím prohlížeče HTTP Ovládání počítače připojeného k síti projektorem (Desktop Control Utility 1.0) Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

7 5. POUŽÍVÁNÍ PROHLÍŽEČE Jak funkci prohlížeče co nejlépe využít Ukládání dat na PC-kartu nebo paměťové zařízení USB Ovládání funkce prohlížeče (Viewer) z projektoru (playback) Změna loga pozadí POUŽÍVÁNÍ MENU V OBRAZE (ON-SCREEN MENU) Používání menu (nabídky) Struktura menu Prvky menu Popis & funkce menu [Zdroj] Popis & funkce menu [Přizpůsobit] [Obraz] [Obrázek] Nastavení taktu a fáze [Čas/fáze] Nastavení horizontální/vertikální polohy [Vodorovná poloha/svislá poloha] zvolení poměru stran obrazu [Poměr stran] [video] nastavení režimu Telecine [Telecine] [Zvuk] Popis & funkce menu [Nastavení] [Základní] Použití korekce barvy zdi [Barva zdi] nastavení režimu lampy [Režim žárovky] výběr jazyka menu [Jazyk] [Nabídka] [Instalace] Zvolení orientace obrazu [Orientace] [Senzor dálkového ovládání] [nastavení data, času] výběr rychlosti komunikace [Rychlost komunikace] zapnutí vyšší rychlosti větráku [Režim ventilátoru] volba formátu signálu [Výběr signálu] Popis & funkce menu [Informace] Popis & funkce menu [Resetovat] ÚDRŽBA Čištění nebo výměna filtru Čištění projektoru a objektivu Výměna lampy POUŽÍVÁNÍ VOLITELNÝCH OBJEKTIVŮ Tabulka projekčních vzdáleností pro volitelné objektivy Nastavitelný rozsah posuvu objektivu Výměna objektivu DODATEK Poradce při potížích indikátor POWER Indikátor STATUS Indikátor LAMP Obecné problémy a jejich řešení Specifikace Rozměry Rozměry projekční plochy a projekční vzdálenosti Přiřazení pinů konektoru D-Sub COMPUTER 1 IN Seznam kompatibilních vstupních signálů Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 7

8 1. ÚVOD 1. Co balení obsahuje? Překontrolujte, zda balení obsahuje všechny díly. Budete-li něco postrádat, kontaktujte svého prodejce. Originální balení uschovejte pro event. další použití. Projektor Dálkový ovladač Baterie (AA x 2) Víčko objektivu Kabel dálk. ovládání Síťový kabel Signálový VGA kabel Návody CD-ROM s návodem a software User Supportware 3 Bezpečnostná nálepka Zámek PC-karty Zabezpečovací šroub objektivu 8 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

9 1. Úvod 2. Úvodní informace Tato kapitola vás seznámí se základními parametry projektorů řady NP2000/NP1000 a popíše základní funkce přístroje. Gratulujeme vám k zakoupení projektoru NEC řady NP2000/NP1000. Modelová řada projektorů NEC NP2000/NP1000 je vybavena nejmodernějšími technologiemi a celou řadou sofistikovaných funkcí. Umožní vám promítat precizní snímky z vašeho PC, pracovní stanice nebo Macintoshe, videorekordéru, DVD přehrávače, satelitu, zdroje HDTV-signálu, snímací kamery, přehrávače laserdisků, PC-karty či USB-paměťové karty v rozlišení XGA a o úhlopříčce až 12,7 m. Pokročilé zabezpečovací funkce přístroj ochrání před neautorizavným použitím či krádeží. Projektor lze plně ovládat pomocí portu PC-control či podporou sítě LAN. Přístroj můžete nainstalovat jak na stole, tak pod stropem *1, nebo jako zadní projekci. A co víc - váš projektor nese značku NEC. A to znamená spolehlivost a kvalitu. *1 Instalaci pod strop neprovádějte sami. Instalaci projektoru pod strop smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Více informací obdržíte u Vašeho autorizovaného prodejce projekční techniky NEC. Přístroj má celou řadu zajímavých funkci LCD projektor s vysokým rozlišením a jasem Kompatibilita až do rozlišení UXGA, fyzické rozlišení XGA. Výměnné objektivy jako opce K dispozici je jeden standardní objektiv a dalších pět typů volitelných objektivů Mechanismus posuvu objektivu (lens-shift) Manuálně ovladatelný shift objektivu zjednodušuje instalaci Direct Power Off a Auto Start Projektor je vybaven funkcí Direct Power Off, který umožnuje vypnutí přístroje i při promítání pomocí síťové šňůry s vypínačem. POZNÁMKA: Před použitím Direct Power Off nechte projektor alespoň 20 min. běžet a promítat. Síťový kabel můžete od projektoru odpojit hned po jeho vypnutí. Díky funkci Auto Start nemusíte projektor vždy zapínat tlačítkem POWER (ON/STANDBY) Integrovaný konektor RJ-45 pro připojení počítačové sítě Prezentujte odkudkoliv z místnosti přes bezdrátovou síť W-LAN prostřednictvím opční bezdrátové LAN karty (NEC NWL-100* str. 94). Bohatá výbava vstupních konektorů Projektor podporuje signály vč. BNC, DVI-D, analogových RGB, komponentních, signálů S-Video a kompozitních. Korekce barvy zdi Zabudovaná adaptivní korekce barev podle barvy povrchu, na který promítáte. Šest přednastavených režimů obrazu Každý přednastavený režim můžete upravit podle vašich představ a uložit. Prevence zneužití projektoru neautorizovanými osobami Zabezpečení proti zneužití neoprávněnými osobami pomocí hesla, zámku tlačítek či pomocí PC-karty. Geometric Correction Tool 3.0 Přístroj je kompatiblní s programem pro geometrickou korekci obrazu Geometric Correction Tool 3.0, který je volně ke stažení. Další informace naleznete na: US : Europe : Global : Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 9

10 1. Úvod 3. Názvy částí Přední/vrchní Kroužky pro shift objektivu (doprava/doleva, nahoru/dolů) ( str. 34) Ovládací tlačítka ( str. 13) Kroužek ostření ( str. 35) Čidlo dálk. ovládání ( str. 16) Větrání (vstup)/filtr ( str. 112) Tlačítko uvolnění objektivu ( str. 119) Objektiv Páčka zoomu ( str. 35) Krytka objektivu Stavitelná nožička ( str. 36) Tlačítko stavitelné nožičky ( str. 36) Bezpečnostní zdířka ( )* Větrání (vstup)/filtr ( str. 112) * Tato zdířka podporuje bezpečnostní systém MicroSaver. MicroSaver je registrovanou ochrannou známkou firmy Kensington Microware Inc. Zadní Reproduktory (stereo, 2x5W) Šroubovací závit pro zámek PC-karty Panel s konektory ( str. 14) Kryt lampy ( str. 114) Čidlo dálk. ovládání ( str. 16) Větrání (výstup) Zde vystupuje horký vzduch. Hlavní vypínač Po zasunutí kabelu do el. sítě zapnete tímto tlačítkem projektor. Indikátor POWER se rozsvítí oranžově a přístroj je v režimu stand-by. ( str. 30). Konektor el. přívodu Zde připojte dodávaný el. kabel ( str. 29) 10 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

11 1. Úvod Spodní Zabezpečovací šroub objektivu ( str. 120) Držadlo Přenášení projektoru Projektor přenášejte vždy pouze za držadlo. Dbejte, aby kabely a konektory byly odpojené. Objektiv zakryjte víčkem, aby nedošlo k jeho poškození. POZNÁMKA: Projektor stavte zpříma držením za projektor, nikoliv za držadlo. Mohlo by dojít k poškození držadla. Zámek Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 11

12 1. Úvod Aretace držáku 1. Projektor postavte opatrně zpříma. 2. Západku držte stlačenou a zdvihněte držadlo. 3. Stlačte levý a pravý zámek a zacvakněte držadlo na místo. Pro zastrčení držadla tlačte levý a pravý zámek a zacvakně te držadlo dolů. 12 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

13 1. Úvod Vrchní strana 1. Tlačítko POWER (ON / STAND BY) ( str. 30, 41) POZNÁMKA: Pro zapnutí projektoru tlačítko stiskněte a držte jej stlačené po dobu min. 2 vteřin. Pro vypnutí stiskněte tlačítko dvakrát. 2. Indikátor POWER ( str. 30, 41, 121) 3. Indikátor STATUS (stav) ( str. 121) 4. Indikátor LAMP ( str. 114, 121) 5. Indikátor přístupu na PC-kartu ( str. 27, 28) 6. Tlačítko SOURCE 7. Tlačítko AUTO ADJ. (automat. nastavení) ( str. 39) 8. Tlačítko 3D REFORM ( str. 37, 46) 9. Tlačítko MENU 10. Tlačítka SELECT (+) (-) / hlasitost 11. Tlačítko ENTER 12. Tlačítko EXIT Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 13

14 1. Úvod Panel s konektory Schema se může lišit od skutečného stavu, ale bez vlivu na funkce a výkon projektoru. 1. Vstupní konektor COMPUTER 1 IN/Compo nent (mini D-sub 15 pin) ( str. 19, 21) AUDIO IN konektor (stereo mini jack) ( str. 19, 20,22) 2. Vstupní konektor COMPUTER 2 IN/Compo nent (mini D-sub 15 pin) ( str. 19) AUDIO IN konektor (stereo mini jack) ( str. 19) 3. Vstupní konektor COMPUTER 3 IN (DVI-D 24 pin) (HDCP kompatibilní) ( str. 20) AUDIO IN konektor (stereo mini jack) ( str. 20) 4. COMPONENT IN konektory (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) (cinch) ( str. 23) AUDIO L/MONO, R konektor (cinch) ( str. 23) 5. S-VIDEO IN konektor (mini DIN 4 pin) ( str. 24) 6. VIDEO IN vstupní konektor (cinch) ( str. 24) 7. VIDEO/S-VIDEO AUDIO L/MONO, R konek tor (cinch) ( str. 24) 8. MONITOR OUT konektor (mini D-sub 15 pin) ( str. 22) 9. AUDIO OUT konektor (stereo mini jack) ( str. 22) 10. PC CONTROL Port (mini DIN 8 pin) Pomocí tohoto konektoru můžete propojit počítač s projektorem a ovládat projektor přes sériový kabel pomocí sériového komunikační ho protokolu. K tomu potřebujete běžně dostup ný oboustranný RS232C kabel. Ovládat pro jektor můžete i pomocí programu PC Control Utility 3.0, který je součástí dodávaného CD -ROMu. Používáte-li vlastní protokol, typické kódy naleznete na str. 127 originálního manuá lu. 11. Konektor kabelového ovládání (stereo mini jack) ( str. 17) POZNÁMKA: Propojíte-li projektor (konektor REMOTE) a dálkový ovladač kabelem, nebude fungovat bezdrátové ovládání. 12. USB-port (typ A) ( str. 44, 64) 13. LAN-port (RJ-45) ( str. 25, 94) 14. Tlačítko vysunutí PC-karty ( str. 28) 15. Zdířka PC-karty ( str. 27) POZNÁMKA: Od výrobce je do slotu vložena atrapa karty. Před použitím atrapu vyjměte. 14 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

15 1. Úvod 4. Dálkový ovladač a jeho části 4. LED Při stlačení tlačítka bliká. 5. Tlačítko POWER ON (zapnuto) ( str. 30) POZNÁMKA: Pro zapnutí projektoru stiskněte tlačítko POWER ON na min. 2 vteřiny. 6. Tlačítko POWER OFF (vypnuto) ( str. 41) POZNÁMKA: Pro vypnutí projektoru stiskněte tlačítko POWER ON dvakrát. 1. Infračervený vysílač 2. Laserové ukazovátko POZOR: Nedívejte se do laserového paprsku Nemiřte ukazovátkem na osoby či zvířata. 3. Konektor dálkového ovládání ( str. 17) 7. Tlačítko COMPUTER 1 ( str. 32) 8. Tlačítko COMPUTER 2 ( str. 32) 9. Tlačítko COMPUTER 3 ( str. 32) (neplatí pro LT280) 10. Tlačítko VIDEO ( str. 26) 11. Tlačítko S-VIDEO ( str. 26) 12. Tlačítko COMPONENT ( str. 26) 13. Tlačítko VIEWER (prohlížeč) ( str. 26, 63) 14. Tlačítko LAN ( str. 26) 15. Tlačítko MENU 16. Tlačítka SELECT 17. Tlačítko ENTER 18. Tlačítko EXIT 19. Tlačítko LASER ( str. 40) 20. Tlačítko MOUSE R-CLICK ( str. 45) 21. Tlačítko MOUSE L-CLICK ( str. 45) 22. Tlačítko FREEZE (zastavení obrazu) ( str. 42) 23. Tlačítko ASPECT (poměr) ( str. 82) 24. Tlačítko VOLUME +/- (hlasitost) ( str. 39) 25. Tlačítko PICTURE ( str. 77, 79) 26. Tlačítko PIC-MUTE (vypnutí obrazu) ( str. 42) 27. Tlačítko MAGNIFY +/- (zvětšit) ( str. 42) 28. Tlačítko LAMP MODE (režim lampy) ( str. 42) 29. Tlačítko AUTO ADJ. (aut. nastavení) ( str. 39) 30. Tlačítko PAGE UP/DOWN ( str. 45) 31. Tlačítko 3D REFORM ( str. 37, 46) 32. Tlačítko HELP (nápověda) ( str. 43) Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 15

16 1. Úvod Instalace baterií do dálkového ovladače 1. Otevřete kryt baterií. 2. Vyjměte staré baterie a nainstalujte nové (velikost AA). Dbejte na správnou polaritu (+ na +, - na -). 3. Vraťte kryt baterií na jeho místo. Nekombinujte staré a nové baterie. Operační dosah Čidlo dálkového ovládání na projektoru Dálkový ovladač POZNÁMKA: Skutečný operační dosah se může od výše uvedeného mírně odlišovat. TIP: To, který senzor má reagovat na bezdrátové dálkové ovládání, můžete nastavit. Možnosti jsou: přední, zadní nebo oba ( str. 101). Infračervený dálkový ovladač funguje na vzdálenost přes 7 m v přímé viditelnosti mezi projektorem a ovladačem a v úhlu 60 od čidla na projektoru. Jsou-li mezi projektorem a ovladačem překážky (předměty), nemusí projektor reagovat resp. může rea govat nesprávně. Stejně tak, pokud na čidlo dopadá silné světlo. Řádnou funkčnost ovladače mohou ovlivnit i slabé baterie. Pokyny k dálkovému ovladači S ovladačem zacházejte opatrně. Dostane-li se do styku s vodou, co nejrychleji jej vysušte. Zabraňte styku s přílišným teplem a vlhkostí. Nepoužíváte-li ovladač po dlouhou dobu, baterie vyjměte. Vkládejte baterie správně. Nekombinujte staré a nové baterie ani různé typy baterií. Použité baterie vracejte do sběrny 16 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

17 1. Úvod Dálkový ovladač v kabelovém režimu Bezdrátový ovladač lze v případě potřeby použít jako kabelový. Propojte dodávaný kabel do konektoru REMOTE na projektoru s konektorem na ovladači. POZNÁMKA: Propojíte-li projektor (konektor REMOTE) a dálkový ovladač kabelem, nebude fungovat bezdrátové ovládání. Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 17

18 2. INSTALACE A PŘIPOJENÍ Tato kapitola popisuje jak nastavit projektor a jak připojit zdroje audio a video. Nastavení a provoz projektoru jsou jednoduché. Před tím než projektor zapnete ale musíte: 1. Nastavit projekční plochu a projektor 2. Připojit k projektoru počítač nebo video. ( str.19 až 28) 3. Připojit dodávaný síťový kabel. ( str. 29) POZNÁMKA: Než budete projektor někam přenášet, ujistěte se, že kabely jsou odpojeny. Pokud přístroj nepoužíváte, zakryjte objektiv víčkem. 1. Nastavení projektoru a proječkní plochy Čím dál je projektor od projekční plochy či zdi, tím větší je obraz. Minimální obraz má úhlopříčku asi 0,76 m a to při vzdálenosti projektoru asi 1 m od projekční plochy. Největší možný obraz má úhlopříčně asi 12,7 m při vzdálenosti asi 18,2 m. Podrobnosti uvádí graf. Výběr umístění TIP: Udávají se střední hodnoty mezi tele (minimální plocha zobrazení) a wide (maximlní plocha zobrazení), při použití standardního objektivu. Velikost obrazu lze upravit použitím zoomu. Více informací o volitelných objektivech naleznete na ( str. 117). 18 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

19 2. Instalace a připojení 2. Připojování Připojení počítače PC nebo Macintosh POZNÁMKA: Používáte-li notebook, propojte projektor s notebookem když projektor je v režimu standby a před tím, než notebook zapnete. Ve většině případů nelze přepnout na externí RGB-výstup, pokud není notebook zapnutý a propojený s projektorem. * Vypne-li obrazovka když používáte dálkový ovladač může to být důsledek spořiče obrazovky nebo možností napájení počítače. Přepnutí na externí monitor u notebooku Je-li na displeji notebooku obraz, neznamená to automaticky, že je obraz i na výstupu na externí monitor notebooku. Tento výstup se zpravidla zapíná/vypíná kombinací funkčních kláves tzn. Fn plus některá funkční klávesa. Např. notebooky NEC mají nastavenou kombinaci Fn+F3, Dell Fn+F8 apod. Informaci naleznete v návodu k vašemu notebooku. POZNÁMKA: Konektor COMPUTER IN 1 podporuje Plug & Play (DDC2). Kabel BNC x 5 (není v objemu dodávky) Kabel audio (není v objemu dodávky) VGA kabel (v dodávce) Do konektoru 15-pin D-Sub na projektoru. Při delší kabeláži doporučujeme použít signálový zesilovač. Kabel audio (není v objemu dodávky) IBM VGA nebo kompatibilní (notebook) nebo Macintosh (notebook) POZNÁMKA: Pro starší typy Macintoshů použijte pro připojení videoportu komerčně dostupný pin adaptér. Před propojování kabelů vypněte počítač i projektor Před připojením audiokabelu k počítači ztlumte hlasitost. Po připojení počítače k projektoru můžete na stavit úroveň zvuku podle vašich požadavků jak na počítači tak na projektoru. Pokud to jde, doporučuje se propojit audiokabel ke konektoru audio out (mini jack) POZNÁMKA: Je-li zdroj video nebo s-video přehráván přes komerčně dostupný scan-konvertor, nemusí být obraz korektní. Důvodem je, že projektor zpracuje videosignál jako signál počítačový v základním nastavení. V takovém případě proveďte následující * je-li snímek zobrazován s černým okrajem nahoře a dole nebo pokud je tmavý snímek zobrazen nekorektně: promítněte nějaký obsah a poté stiskněte AUTO ADJ na dálkovém ovladači nebo AUTO ADJUST na přístroji * objeví-li se šum po straně obrazu: pro korektní zobrazení použijte funkci Overscan. Před stlačením AUTO ADJ na dálkovém ovladači nebo AUTO ADJUST na přístroji nastavte Overscan na 0%, jinak může dojít k ořezání obrazu. Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 19

20 2. Instalace a připojení DVI digitální signál Pro promítání digitálního signálu DVI propojte počítač a projektor před jejich zapnutím kabelem DVI-D (kabel není v objemu dodávky). Poté zapněte nejprve projektor a předtím než zapnete počítač zvolte DVI (DIGITAL) z menu nebo na panelu projektoru jako zdroj signálu. Postupujte ve výše uvedeném pořadí, jinak nemusí dojít k aktivaci digitálního výstupu grafické karty a obraz se nepromítne. Pokud k tomu dojde, restartujte počítač. Promítá-li projektor, kabel DVI-D neodpojujte. Pokud dojde k opdojení a opětovnému připojení kabelu, obraz se nemusí promítat korektně. Pokud k tomu dojde, restartujte počítač. POZNÁMKA: použijte DVI-D kabel odpovídající DDWG (Digital DIsplay Working Group) DVI (Digital Visal Interface) revize 1.0 standard. Kabel DVI-D by neměl být delší než 10m. Konektor DVI (DIGITAL) (COMPUTER 3) je kompatibilní s VGA (640x480), SVGA (800x600), 1152x864, XGA (1024x768), SXGA až do 60Hz) a SXGA+ až do 60Hz). (DVI-D konektor s HDCP) DVI-D kabel (není v objemu dodávky) Kabel audio (není v objemu dodávky) IBM VGA nebo kompatibilní nebo Macintosh Co je to HDCP/HDCP technologie? HDCP je akronymem pro High-bandwith Digital Content Protection. Je to systém, který má zabránit neoprávněnému kopírování videoobsahů posílaných přes Digital Visual Interface (DVI). Nelze-li promítnout video přes vstup DVI, neznamená to, že projektor nefunguje. Implementací HDCP mohou nastat případy, kdy je určitý obsah chráněn HDCP a nelze jej rozhodnutím či záměrem komunity HDCP zobrazit (Digital Content Protection, LLC). 20 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

21 2. Instalace a připojení Pro připojení výstupu Scart (RGB) Projektor Videozařízení jako např. přehrávač DVD Samice ADP-SC1 Běžně dostupný SCART kabel Před připojením: Pro toto připojení je zapotřebí speciální SCART adaptér (ADP-SC1) a běžně dostupný SCART kabel. Z menu zvolte [Nastavení] [Možnosti] [Výběr signálu] [Počítač 1] [Scart]. SCART je standardním evropským audio-vizuálním konektorem pro televize, videorekordéry a DVDpřehrávače. Je známý též jako Euro-SCART. POZNÁMKA: Pro toto připojení není audio signál dostupný. POZNÁMKA: AdaptérADP-SC1 SCART obdržíte u vašeho prodejce proječkní techniky NEC. Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 21

22 2. Instalace a připojení Připojení externího monitoru Kabel audio (není v objemu dodávky) Kabel audio (není v objemu dodávky) VGA kabel (v objemu dodávky VGA kabel (není v objemu dodávky K projektoru můžete připojit externí monitor a současně tak sledovat promítaný signál na monitoru. POZNÁMKA: Řetězové propojení není možné. Na konektoru MONITOR OUT není videosignál (digitální signál) z konektoru COMPUTER 3 IN Je-li připojené audiozařízení, interní reproduktor projektoru se vypne. 22 Návod k obsluze Projektor NEC NP1000/NP2000

23 2. Instalace a připojení Připojení DVD přehrávače s komponentním výstupem Komponentní videokabel cinch x3 (netvoří objem dodávky) Audiosestava DVD-přehrávač Audiokabel (netvoří objem dodávky) TIP: Komponentní signál se zobrazí automaticky. Pokud ne, z menu zvolte [Nastavení] [Možnosti] [Výběr signálu] [Počítač 1 (nebo 2)] [Komponentní]. Při připojování ke COMPUTER 2 IN použijte komerčně dostupný dostupný adaptér cinch - BNC. POZNÁMKA: Podrobnější informace najdete v návodu k DVD přehrávači. Projektor NEC NP1000/NP2000 Návod k obsluze 23

Přenosný projektor LT265/LT245. Návod k obsluze

Přenosný projektor LT265/LT245. Návod k obsluze Přenosný projektor LT265/LT245 Návod k obsluze Důležité info rmace DŮLEŽITÉ INFORMACE Bezpečnostní opatření Před používáním vašeho projektoru NEC LT1800 si tento manuál pečlivě prostudujte. Manuál uschovejte

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

V300X/V260X/V230X/V260/V230

V300X/V260X/V230X/V260/V230 Přenosný projektor V300X/V260X/V230X/V260/V230 Návod k obsluze Model No.: NP-V300X, NP-V260X, NP-V230X, NP-V260, NP-V230 NEC Display Solutions. Česká verze manuálu září 2011 Všechna práva vyhrazena. DLP

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE 1 Obsah INSTALACE 3 INSTALACE HARDWARU 3 INSTALACE SOFTWARU 4 PŘIPOJENÍ KAMERY 5 VÝSTUP NA KAMERU NEBO VIDEO 7 O tomto průvodci Tento Rychlý

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Přenosný projektor PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Návod k obsluze Model No. NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U NEC Display Solutions. Česká verze manuálu únor 2012. Všechna práva vyhrazena. Macintosh,

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka PW201 LCD Monitor Bezpečnostní informace Než začnete monitor používat přečtě si přiloženou dokumentaci. Nevystavujte monitor vlhkému prostředí - nebezpečí požáru a poražení proudem. Monitor musí být napájen

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více