Pro život kostelů Broumovska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro život kostelů Broumovska"

Transkript

1 Pro život kostelů Broumovska Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů Aktuality projektu duben / květen 2014 Omnium z.s. Veřejná sbírka Omnium o.s. Živá historie Broumovska Osvědčení ze dne 1. srpna 2013 Bank. účet: /0800 Římskokatolická farnost Veřejná sbírka ŘKF Broumov Pro život kostelů Broumovska Osvědčení ze dne 30. listopadu 2012 Bank. účet: /0800 1

2 Omnium o.s. ve spolupráci s ŘKF Broumov Ročník 2014, číslo 3 Pro život kostelů Broumovska Aktuality projektu Kulturní krajina Broumovska a autentické památky v ní Prohlášení MONUMENTA VIVA k vývoji příprav nového programového období EU ve vztahu ke kulturnímu dědictví ČR QUO VADIS, MONUMENTA? Podle posledních informací z projednávání ( ) programového dokumentu k Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) je zřejmé, že podpora z klíčového evropského programu bude směrována na památky UNESCO, Národní kulturní památky a v lepším případě na kulturní památky uvedené na indikativním seznamu na prohlášení za NKP. Diskutována byla či je rovněž mnohem horší varianta seznamu oprávněných žadatelů s jejich taxativním vyjmenováním. Památky s pouhým statutem zapsané Kulturní památky budou mít šanci pouze v případě prokázání mimořádného potenciálu pro cestovní ruch či s perspektivou tvorby nových pracovních míst. A kam tedy kráčí památky s výhledem do roku 2020? Vzhledem k navrhované podobě Programu rozvoje venkova a návrhu IROPu míří památky ve srovnání s minulými lety do ještě mnohem složitějšího období, které bude pro mnohé z nich spojeno s existenčním ohrožením. A je evidentní, že jedním z nejpodstatnějších důvodů této situace je neexistence silné, jednotné obdoby stavovské komory majitelů, správců a ochránců památek, která by se cíleně, koncepčně a dlouhodobě věnovala prosazování zájmů památek z celospolečenského pohledu, nikoliv jenom z pohledu vlastní památkové péče. Prohlášení je možné podpořit na Obsah QUO VADIS, MONUMENTA? 2 Připravované aktivity v roce Projekty stavební obnovy 4 Norské fondy 4 Studentský multioborový seminář 5 Workshop FaVU a FA VUT Brno 7 UDU AV ČR 7 Fa restaurování Litomyšl 7 Koncert studentského Sboru Arcibiskupského gymnázia Praha 7 Nadační fond vzdělávání ČSOB 7 Projekt Živá historie Broumovska 8 Připravované projekty obnovy 9 Cyklus seminářů OMNIUM Program EU Creative Europe 9 Cyklus Letních škol Broumovsko Letní škola pam. technologie 10 Letní škola SHP 10 Výstava Život kostelů - NTM Praha 11 Výstava TEMPUS FUGIT 11 Výstava Má vlast cestami proměn 11 Na závěr osud šonovské fary 13 2

3 Připravované aktivity v roce 2014* Konference Lidová architektura Broumovska pod záštitou a odborným vedením prof. Jiřího Škabrady Letní škola památkové technologie 2014 Kurz II. Záchrana historických omítek odborný garant Ing. Michoinová, prof. Girsa Seminář Památkové varhany Broumovska odborný garant PhDr. Petr Koukal, hlavní organolog NPÚ pod záštitou ředitele Polského institutu v Praze Piotra Drobniaka, Ph.d Varhanní koncert v kostele sv. Martina a Jiří v Martínkovicích 18. hodina Varhanní skladby 18. století v provedení Ludmily Klugarové (varhany) a Jany Šimkově (violoncello) Otevření kostela sv. Máří Magdalény v Božanově Komentované prohlídky kostela v rámci cyklu (Ne)tušené souvislosti NPÚ Křížem krážem Broumovskem Prázdniny s Brontosaurem pracovní pobyt dobrovolníků z hnutí Brontosaurus Workshop VUT Brno a ThermoSanace s.r.o. Progresivní diagnostické metody pro odhalení biologického napadení Letní škola stavebně historického průzkumu Připravováno pod vedením Mgr. Miloše Buroně z NPÚ ÚOP Josefov Otevření kostela sv. Markéty v Šonově Komentované prohlídky kostela v rámci cyklu (Ne)tušené souvislosti NPÚ Koncert Sboru Arcibiskupského gymnázia Praha v Broumově Vystoupení studentského sboru pod vedením sbormistra Igora Angelova Seminář Otisky kamenné historie Seminář na téma drobných kamenných prvků v krajině, sepulkrální architektury, křížových cest a dalších témat spojených s kamennou historií Studentský seminář UDU AV ČR a Univerzity Wroclav Podoby baroka na obou stranách hranic Vesnické historické hospodářské stavby současné možnosti a perspektivy jejich regenerace a konverze využití Odborný seminář k problematice možností trvalého oživení historických vesnických hospodářských staveb Seminář Možnosti financování kulturního dědictví Seminář připraven ve spolupráci s Krajským úřadem kraje Vysočina * nejde o kompletní výčet, více na 3

4 Pro život kostelů Broumovska Projekty stavební obnovy V kostele sv. Markéty v Šonově pokračují práce na repasování oken, dřevěných žaluzií či říms. V letošním roce bude dokončena obnova krovu mezi věžemi kostela, výměna střešní krytiny a závěrem budou natřeny báně na obou věžích (financováno z Programu rozvoje venkova SZIF). V kostele sv. Barbory v Otovicích budou v letošním roce pokračovat práce na obnově mimořádně narušeného historického krovu (program PZAD MKČR). U kostela sv. Petra a Pavla v Broumově budou pokračovat práce na řešení havarijního stavu střešní krytiny břidlice s výrazným přispěním města Broumov (MKČR, MÚ Broumov). Díky projektům Ing. Hrubého pokračují práce na restaurování varhan v kostele sv. Máří Magdalény v Božanově a zároveň i v kostele sv. Petra a Pavla v Broumově (z programu Královéhradeckého kraje). Rovněž budou pokračovat restaurátorské práce na středověké fresce s námětem Posledního soudu na faře v Broumově (z programů Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje), v letošním roce na bočních stěnách karneru. V přípravě je samostatný projekt dokončení obnovy podstřešní římsy a Norské fondy římsy pod bání věže kostela sv. Anny ve Vižňově v letošním roce. Projektová žádost do Norských fondů k projektu obnovy kostelů sv. Anny ve Vižňově, sv. Jakuba Většího v Ruprechticích a kostela Všech svatých v Heřmánkovicích bude podána nejpozději 20. června Žádost je připravována společností Centrum evropského projektování a.s. Na vypracování žádosti a přípravu projektu poskytly prostředky města a obce Broumovska, společnost VEBA, Nadace OKD a desítky dárců prostřednictvím veřejné sbírky farnosti. Děkujeme. Veřejná sbírka Živá historie Broumovska Veřejná sbírka na podporu projektu Živá historie Broumovska určená na záchranu drobných památek Ohlášení sbírky ke dni Bankovní účet: /0800 Drobným památkám mohou pomoci i drobné dary 4

5 MONUMENTA VIVA univerzitní aktivity pro Broumovsko MONUMENTA VIVA je cyklus univerzitních aktivit pro Broumovsko, cyklus studentských seminářů, workshopů, přednášek, odborných stáží a letních stáží na Broumovsku připravovaných ve spolupráci s řadou vysokých škol v Praze, Brně, Litomyšli, Ostravě ad., s Národním památkovým ústavem či Ústavem dějin umění AV ČR. Studentský multioborový seminář Broumovské jaro 2014 Letošní první vysokoškolský seminář, první z řady připravovaných vysokoškolských aktivit soustředěných v rámci projektu Monumenta Viva univerzitní aktivity pro Broumovsko, proběhl na konci měsíce dubna na Broumovsku. Odbornými garanty přípravy semináře byl Ústav památkové péče FA ČVUT a prof. Václav Girsa s Ing.arch. Tomášem Eflerem, Národní památkový ústav a Ing. Dagmar Michoinová a partnerský Ústav dějin umění AV ČR s PhDr. Martinem Mádlem. Semináře se účastnili i odborníci z Národního památkového ústavu ÚOP v Josefově. Seminář byl připraven sdružením Omnium ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Broumově. Semináře se účastnili studenti Fakulty architektury ČVUT pod vedením arch. Tomáše Eflera, Stavební fakulty ČVUT, Ústavu pro dějiny umění FF UK pod vedením PhDr. Martina Mádla, Fakulty restaurování v Litomyšli pod vedením MgA. Daniely Urbanové, Centra dokumentování UJEP v Ústí n. Labem pod vedením PhDr. Kamila Podroužka, MUNI v Brně, Ostravské univerzity pod vedením doc. Marie Šťastné, či studenti oboru Arts Management Vysoké školy ekonomické v Praze pod vedením Ing. Vojtěcha Kouby a Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice s arch. Vladimírou Šilhánkovou a Ing. Martinem Maštálkou. Seminář nebyl v žádném případě teoretický ani pojatý jako exkurze po památkách Broumovska. Studenti se věnovali po úvodních přednáškách v kostele sv. Anny ve Vižňově konkrétní práci, rozborům, dokumentaci, ikonografii nástropních maleb, popisu, zakreslování vč. využití moderních fotogrammetrických přístrojů v kostele Všech svatých v obci Heřmánkovice. Prezentace práce studentů by měly být v následujících týdnech dále zpracovávány. Organizátoři celého cyklu Monumenta Viva plánují jejich zveřejnění na webových stránkách projektu, plánují rovněž jejich prezentace na připravované studentské konferenci Monumenta Viva, která by měla proběhnout na konci letošního roku. 5

6 Petr Janáč, student MUNI Brno kostel Všech Svatých Heřmánkovice Studentský seminář Broumovské jaro

7 Workshop Fakulty výtvarných umění a Fakulty architektury VUT Brno Ke konci května proběhl na Broumovsku pracovní workshop studentů Fakulty výtvarných umění a Fakulty architektury VUT Brno, který vedl prof. Petr Kvíčala a prof. Ing. arch. Ivan Koleček. Hlavním tématem workshopu bylo rozpracování myšlenky a koncipování místa setkávání. Fakulta stavební ČVUT Na konci května proběhla návštěva zástupců Fakulty stavební ČVUT vedená doc. Burgetovou z důvodu debaty nad možnou spoluprací a pomocí ze strany FSV ČVUT při řešení vnitřních poruch, odvodnění či statiky objektů kostelů, zároveň i z důvodu zpracování diplomových prací studentů FSV s tématy spojenými s broumovskou skupinou kostelů. Podzimní studentské aktivity Ústav dějin umění AV ČR Ve spolupráci s PhDr. Martinem Mádlem z ÚDU AV ČR a ve spolupráci s Univerzitou ve Wroclavi je připravován podzimní česko-polský studentský seminář, který bude věnován studiu podoby baroka v broumovsko-kladském příhraničí. Další možnosti spolupráce jsou v tuto chvíli předmětem dalších diskuzí. Fakulta restaurování v Litomyšli V podzimním termínu je připravován praktický seminář se studenty restaurování nástěnných maleb a sgrafita MgA. Jana Vojtěchovského, který bude věnován analýze vlivu řešení odvodnění kostela Všech Svatých v Heřmánkovicích na vnitřní nástěnné malby, resp. analýze rizika poškození vnitřních maleb. Koncert studentského Sboru Arcibiskupského gymnázia v Praze Koncert studentského sboru Arcibiskupského gymnázia je připravován na konec září 2014 v Broumově společně s dirigentem orchestru Igorem Angelovem. Sbor Arcibiskupského gymnázia je koncipován jako výběrové hudební těleso pod záštitou Arcibiskupství pražského. Základ repertoáru tvoří chrámová díla a komorní hudba. Nadační fond vzdělávání ČSOB Připravované programy univerzitních studentských aktivit na Broumovsku pro příští školní rok 2014/15 jsou nově podporovány Nadačním fondem vzdělávání ČSOB. 7

8 Projekt Živá historie Broumovska S koncem zimy se mohly konečně rozeběhnout práce na obnově křížků - ale nejenom jich. Plastická mapa Broumovska Ve spolupráci s Fakultou restaurování v Litomyšli, studentkou fakulty Pavlou Zítkovou bylo dokončeno restaurování plastické mapy Broumovska z počátku 20. století z majetku manželů Svobodových. V současné době je mapa součástí expozice výstavy Život kostelů Broumovska v Národním technickém muzeu. Socha sv. Floriána v Heřmánkovicích Obnova sochy sv. Floriána v centru obce Heřmánkovice byla dokončena. Na vlastní obnovu by měl navázat projekt úpravy prostranství. Mariánský sloup ve Velké Vsi u Broumova Jeden z nejstarších mariánských sloupů na Broumovsku ve Velké Vsi, který byl kompletně rozlámaný uložen na zahradě majitele, byl opětovně vztyčen na svém původním místě. Kříž v Rožmitále Kříž v Rožmitále na pozemku manželů Rýdlových, který se trhal díky zrezivělým vnitřním čepům, byl opraven v polovině května. Kalvárie se sochou sv. Františka ve Velké Vsi u Broumova Na Fakultě restaurování v Litomyšli pokračují práce na restaurování této významné kulturní památky z Velké Vsi u Broumova. Podle harmonogramu by celý projekt měl být ukončen na podzim Soubor křížků v Heřmánkovicích Obec Heřmánkovice připravila projekt obnovy skupiny šesti drobných sakrálních památek na území Heřmánkovic a Janoviček v rámci grantového programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Projekt byl MMR vybrán k realizaci v roce Webové stránky Zahájili jsme práce na přípravě webových stránek o drobných sakrálních památkách na Broumovsku. 8

9 Připravované projekty obnovy Křížek Benešov Křížky Heřmánkovice Saxův kříž v Broumově Křížek v Křinicích Křížek Šonov Válečné památníky Heřmánkovice a Ruprechtice Hrobka rodiny Walzelů ve Vižňově záchrana mimořádně cenné sochy na hrobce rodiny Walzelových, dnes v havarijním stavu Cyklus OMNIUM Informační a odborné semináře Semináře jsou připravovány pod záštitou ČNK ICOMOS a s podporou Ministerstva kultury ČR. Na přelomu března a dubna proběhly ve spolupráci s Krajskými úřady v Ústí nad Labem a ve Zlíně semináře na téma financování obnovy kulturního dědictví. Na stejné téma proběhl v květnu seminář připravovaný společně s Biskupstvím litoměřickým, určený zejména pro představitele biskupství a farností diecéze. V Lázních Kyselka proběhl v květnu 2014 seminář na téma metody záchrany historických dřevěných konstrukcí. Zkraje dubna proběhl v Broumově odborný seminář Historické stavby a tradiční tesařské technologie, který byl připraven ve spolupráci NPÚ ÚOP v Josefově, Římskokatolické farnosti v Broumově a Omnium z.s. Na seminář zavítala i Mgr. Elena Jášeková, ředitelka odboru ochrany památkového fondu Ministerstva kultury SR s kolegyní Mgr. Katarínou Klačanskou. Program návštěvy ze Slovenska pokračoval díky pozvání ředitele NPÚ ÚOP v Josefově Ing. Balského i 9. dubna 2014 prohlídkou kláštera v Broumově, fresky Posledního soudu v podzemí broumovské fary a zakončen byl prohlídkou a neoficiálním posezením v prostorách NPÚ ÚOP v Josefově. Program EU - Creative Europe Omnium se účastní jako partner v projektu DiversiArt společně s Fundación Tres Culturas del Mediterráneo (Španělsko), 5Senses LTD (Malta), Tra le rocce e il cielo (Itálie), Réseau en scène Languedoc-Roussillon (Francie) a ReKult (Nizozemsko), který byl přihlášen v první vyhlášené výzvě programu EU Creative Europe. 9

10 Cyklus letních škol Broumovsko 2014 Letní školy památkové technologie V rámci projektu (Ne)tušené souvislosti Národního památkového ústavu byl 22. května 2014 na Broumovsku zahájen 2. ročník Letní školy památkové technologie. Toto speciální soustředění je pořádáno technologickou laboratoří Národního památkového ústavu. Třídenní soustředění je zaměřeno na prohloubení znalostí a na získání dovedností využitelných při záchraně historických omítek. Letošní ročník bude probíhat na Broumovsku v Královéhradeckém kraji, v barokní krajině s významným souborem barokních sakrálních památek. Účastníky I. kurzu přivítal starosta města Broumov Milan Kotrnec, který ocenil aktivity Národního památkového ústavu, které podle něj výrazně pomáhají památkám Broumovska a farář Martin Lanži. Program této první školy zahrnoval celodenní odbornou výuku formou přednášek, na které navázal náročný program praktické ukázky a cvičení v objektu bývalého mlýna v obci Martínkovice a to díky přístupu majitele Jana Sedláčka z Otovic. Frekventanti kurzu měli možnost si pod vedením renomovaných lektorů vyzkoušet postupy záchrany historických omítek - přípravu zdiva před omítáním a vlastní techniku omítání, naučit se principy záchranného zajištění omítek, jako je injektáž, tmelení uvolněných ploch či zpevňování a v neposlední řadě se dozvědět o důležitosti a způsobech vedení průzkumů historických omítek pro proces jejich záchrany. Lektory prvního běhu Letní školy byli prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, vedoucí ÚPP FA ČVUT, Miloslav Hanzl, projektant atelieru Girsa AT, Bc.A Kateřina Krhánková, restaurátorka, Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D. technolog a Mgr. Vladislava Krajčová technolog. II. kurz Letní školy památkové technologie proběhne ve dnech 12. až 14. června 2014, taktéž na Broumovsku. Letní škola stavebně historického průzkumu Pod vedením Mgr. Miloše Buroně z NPÚ ÚOP v Josefově je na Broumovsku připravována Letní škola stavebně historického průzkumu v termínu od 28. července do 1. srpna Registrovat se je možné již nyní: 10

11 Vernisáž výstavy Život kostelů Broumovska v Národním technickém muzeu v Praze Slavnostní vernisáží v Národním technickém muzeu v Praze 29. dubna 2014 začala velká výstava fotografií a originálních artefaktů broumovské skupiny kostelů nazvaná Život kostelů Broumovska, jako společný projekt NTM v Praze, Římskokatolické farnosti v Broumově a sdružení Omnium. Autory fotografií jsou broumovský fotograf Jan Záliš a PhDr. Martin Mádl. Vernisáž zahájil úvodním slovem generální ředitel NTM Karel Ksandr, který vyzdvihl krásu broumovského výběžku i hodnotu spolupráce instituce jako je NTM s církevní a občanskou organizací. Na jeho slova navázala náměstkyně ministra kultury ČR PhDr. Anna Matoušková, která mj. zdůraznila symbolický význam a příklad projektu obnovy broumovské skupiny kostelů pro další podobné snahy a projekty v České republice a vyjádřila podporu Ministerstva kultury ČR. Nad výstavou převzal záštitu kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, prof. Václav Girsa, ředitel Ústavu památkové péče FA ČVUT, prof. Jan Royt, prorektor Univerzity Karlovy a Milan Kotrnec, starosta města Broumov. Výstava TEMPUS FUGIT - Oblastní muzeum Chomutovska Při příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel dne 12. dubna 2014 proběhlo zahájení výstavy TEMPUS FUGIT v Oblastním muzeu v Chomutově v prostoru kostela sv. Kateřiny v Chomutově. Po ukončení výstavy počátkem června bude výstava i nadále putovat, tentokrát za hranice do Německa do Augsburgu v rámci Sudetoněmeckého dne, poté do Mnichova díky pozvání dr. Zuzany Finger z Heimatpflegerin der Sudetendeutschen. Z Mnichova zamíří na krátkou chvíli do Itálie. Na podzim se vrátí na Slovensko do Banské Bystrice. Broumovsko a výstava Má vlast cestami proměn Celkem čtyři prezentace proměn a příkladné obnovy poničených památek na Broumovsku byly vybrány organizačním výborem putovní výstavy Má vlast cestami proměn pro představení projektů obnovy kulturních památek v České republice v rámci letošního, již 6. ročníku. Šanci představit se návštěvníkům po celé České republice tak bude mít projekt restaurování středověké fresky Posledního soudu na faře v Broumově, obnova historických náhrobků na broumovském hřbitově, obnova sousoší se sloupem Čtrnácti svatých pomocníků v Otovicích a záchrana budovy bývalé Walzlovy tkalcovny v Meziměstí, dnes Centrum Walzel. Partnerem výstavy je i Královéhradecký kraj a sdružení Omnium. 11

12 Veřejná sbírka Živá historie Broumovska Pomoc majitelům památek / pomoc památkám Sdružení Omnium bylo osloveno již několika majiteli památek v České republice, kteří intenzivně hledají řešení mnohdy velmi špatného stavu těchto památek. Ve vzájemné diskusi se vždy snažíme najít cestu nebo alespoň zkonzultovat možné řešení financování obnovy památek, protože jsme přesvědčeni, že situace památkového fondu v ČR je natolik složitá, že nemá smysl nehledat společně jakoukoliv variantu řešení. A zároveň, že nemá smysl nehledat cestu mnohem intenzivnější spolupráce státních, obecních, nestátních institucí, majitelů památek, nebo neziskových organizací věnujících se záchraně a péči o památky. Současná složitá situace u financování obnovy památek tuto cestu ke koordinovanému postupu jednoznačně vyžaduje. Kontakt Ing. Jakub Děd Omnium z.s. Tel Veřejná sbírka Omnium z.s. na podporu projektu Živá historie Broumovska určená na záchranu drobných památek Osvědčení ze dne 1. srpen 2013 Oprávněná osoba: Ing. Andrea Dědová Účet pro sbírku: /0800 Česká spořitelna a.s. I drobné dary mohou pomoci drobným památkám Veřejná sbírka Pro život kostelů Broumovska Veřejná sbírka ŘKF Broumov Osvědčení ze dne Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Účet pro sbírku: /0800 Česká spořitelna 12

13 A na závěr. Obnova kostela sv. Markéty v Šonově, který má po dlouhých letech opět okna, nehnijící krov a neprotékající střechu má svůj smutný protipól krásnou barokní faru ve středu Šonova s pohnutou historií spojenou s nepotrestanými poválečnými vraždami dvou benediktinských farářů. Fara je majetkem soukromého vlastníka a přes některé dílčí kroky učiněné k její záchraně v minulosti je dnes ve stavu, který již není možné označit ani jako havarijní. Dle slov vlastníka, statut zapsané kulturní památky je platný jen do okamžiku jejího totálního rozpadu. Omnium nabídlo při osobním jednání vlastníkovi možnost převodu s cílem tuto památku zachránit. Zároveň apeluje na orgány státní památkové péče, aby v záchraně této cenné památky podnikli potřebné kroky. 13

14 14

Pro život kostelů Broumovska

Pro život kostelů Broumovska Pro život kostelů Broumovska Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů Aktuality projektu Leden 2014 Omnium z.s. www.omniumos.cz Veřejná sbírka Omnium o.s. Živá historie Broumovska Osvědčení

Více

Výroční zpráva Omnium o.s. za rok 2012. Identifikační údaje

Výroční zpráva Omnium o.s. za rok 2012. Identifikační údaje Výroční zpráva Omnium o.s. za rok 2012 Identifikační údaje Omnium o.s. Sídlo: Smetanova 135, 550 01 Broumov Koresp. Adresa Verdunská 33, 160 00 Praha 6 IČ 22762370 Reg. Rejstřík MV ČR pod čj. VS/1-1/86

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

PAMÁTKOVÁ KOMORA # $

PAMÁTKOVÁ KOMORA # $ Výroční zpráva O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ! " PAMÁTKOVÁ KOMORA # $ V ROCE 2004 PRAHA květen 2005 % & Fotografie z Rudolfova Ondřej Hájek z Třebíče a Českého Krumlova Ing. Karel Liška, CSc. a Věra Lišková

Více

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Fotografie na obálce: Státní hrad Grabštejn, pohled od západu na sál s krbem dle návrhu renesančního italského architekta Giulia Romana. Sál, situovaný ve druhém

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

V Ý R OČ N Í Z P R ÁVA

V Ý R OČ N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í Z P R ÁVA 1 Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 11 4 Správa památkových objektů 20 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost

Více

Obsah. Vzdělávací a kulturní centrum Broumov revitalizace kláštera

Obsah. Vzdělávací a kulturní centrum Broumov revitalizace kláštera Obsah 1.0 CHARAKTERISTIKA DANÉHO TYPU PAMÁTKY...3 1.1 ÚVOD...3 1.2 CÍLE PROJEKTU...4 1.3 PŮVODNÍ FUNKCE...5 1.4 NOVÁ FUNKCE KLÁŠTERA...7 1.5 STRUČNÝ POPIS OBJEKTŮ TYP PAMÁTKY...8 2.0 HLAVNÍ ADRESÁTI METODIKY

Více

KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Obsah 4 Úvodní slovo 6 Historie objektu 7 Adresáti kroniky projektu Majetkoprávní

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Vnitřní organizační struktura ústavu / 4 Přehled zaměstnanců v hlavním pracovním poměru / 5 Poradní orgány / 11 ODBORNÉ ČINNOSTI Hlavní úkoly NPÚ-ÚOP v Pardubicích

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2000 OBSAH 1. Památkový ústav v Ostravě 2000 SLOVO ÚVODEM ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU... SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ PÚ V OSTRAVĚ (VČETNĚ PŘEHLEDU PRACOVIŠŤ) K 31. 12.

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

Téma: 20 let Českého výboru ICOM

Téma: 20 let Českého výboru ICOM v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 1 ročník 14 Téma: 20 let Českého výboru ICOM 200 let českého muzejnictví www.cz-museums.cz MUZEA A VELKÁ VÁLKA 100 LET OD VYPUKNUTÍ I. SVĚTOVÉ

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 1

ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 1 ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 1 ISBN 80-86234-75-4 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-76-2 (NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně) ISBN 80-86234-77-0

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

OBSAH ZKRATKY / 2. ÚVOD Hodnocení roku 2003 / 3

OBSAH ZKRATKY / 2. ÚVOD Hodnocení roku 2003 / 3 OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD Hodnocení roku 2003 / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Organizační řád / 4 Seznam pracovníků / 5 Památková rada územního odborného pracoviště NPÚ / 10 ODBORNÉ ČINNOSTI Zhodnocení hlavních úkolů

Více

Výroční zpráva Nadace Občanského fóra za rok 2010

Výroční zpráva Nadace Občanského fóra za rok 2010 Výroční zpráva Nadace Občanského fóra za rok 2010 Nadace Občanského fóra člen Asociace nadací při Fóru dárců člen Europy Nostry řídí se principy Etického kodexu nadací adresa: Štěpánská 61 110 00 Praha

Více

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře?

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře? Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 7-8 2004 Umíme ocenit kronikáře? Možnosti financování internetizace knihoven ze zdrojů EU Církevní katolické knihovny (po roce 1990) Malá sonda do kultury

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

SPOLEČNOST OCHRÁNCŮ PAMÁTEK VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH. Zpravodaj 2. 2011 ROČNÍK XXI.

SPOLEČNOST OCHRÁNCŮ PAMÁTEK VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH. Zpravodaj 2. 2011 ROČNÍK XXI. SPOLEČNOST OCHRÁNCŮ PAMÁTEK VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH Zpravodaj 2. 2011 ROČNÍK XXI. 1 NĚKOLIK SLOV NA ÚVOD Vážení přátelé, dovolte mi, abych se na tomto místě svěřil s několika věcmi, které mi leží na srdci.

Více

Revitalizace židovských památek v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Metodika - kronika projektu Registrační číslo projektu: Příjemce: CZ.1.06/5.1.00/01.06096 Federace židovských obcí v České republice červenec 2014 Obsah

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS 1 1 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH

Více

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 1 Obsah 1 Úvod 2 Organizace a řízení Státního ústavu památkové péče 3 Souhrn hlavních činností 4 Rozbor hospodaření

Více

Galerie hlavního města Prahy. Výroční zpráva za rok 2008

Galerie hlavního města Prahy. Výroční zpráva za rok 2008 Magistrát hlavního města Prahy Výroční zpráva za rok 2008 www. ghmp.cz www.citygalleryprague.cz Obsah Úvodem.2 Výstavní činnost GHMP v roce 2008...13 Rozbor činnosti Úseku pro styk s veřejností v roce

Více