Výroční zpráva Omnium o.s. za rok Identifikační údaje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Omnium o.s. za rok 2012. Identifikační údaje"

Transkript

1 Výroční zpráva Omnium o.s. za rok 2012 Identifikační údaje Omnium o.s. Sídlo: Smetanova 135, Broumov Koresp. Adresa Verdunská 33, Praha 6 IČ Reg. Rejstřík MV ČR pod čj. VS/1-1/86 768/11-R ke dni Č. účtu: /0800 Česká spořitelna, pob. Praha 6 Cíle sdružení - posilování, ochrana a podpora vzájemné komunikace a spolupráce všech složek společnosti při řešení aktuálních problémů regionů z pohledu kulturní, solečenské, sportovní a zejména hospodářské s cílem vytvářet vhodné prostředí a klima pro rozvoj regionů a vytvářet možnosti jejich dalšího rozvoje, - pořádání a organizování akcí na podporu cestovního ruchu, kulturní a sportovní akce, jakož i diskusních setkání a odborných seminářů, - podílet se na řešení hospodářských a finančních problémů regionů a provozovat osvětovou a agitační činnost, - příprava a realizace technických analýz, finančních studií, studií proveditelnosti a projektových studií spolu s realizací samotných projektů nebo na nich spolupracovat se subjekty, které hledají obdobné cíle, - provozování publikační a vydavatelské činnosti, regionálních informačních systémů včetně systému rezervace služeb, ubytování nebo vstupenek pro třetí subjekty, - rozvoje propagace podniků a osob pracujících v oblasti cestovního ruchu, kultury, sportu nebo regionálního rozvoje, - vytváření rámcových podmínek pro koordinované získávání finančních nebo materiálových prostředků v oblasti financování neziskových organizací, společné platformy výměny informací a zkušeností pro rozvoj regionů z pohledu kulturních, společenských, sportovních a zejména hospodářských aktivit regionálních subjektů, platformy pro záchranu a obnovu ohrožených nebo nevyužívaných kulturně - architektonických památek, - organizování vzdělávacích a výchovných programů pro děti a mládež, pro děti z problematických sociálních skupin a neorganizované děti a mládež a současně zajišťování vzdělání a odborné přípravy členů a zaměstnanců občanského sdružení, případně dalších zájemců. Činnost v roce 2012 Projekt Pro život kostelů Broumovska v roce 2012 V průběhu září bylo dokončeno zaměření kostelů sv. Markéty v Šonově, sv. Barbory v Otovicích, sv. Jakuba Většího v Ruprechticích, sv. Anny ve Vižňově a kostela Všech svatých v Heřmánkovicích, díky čemuž můžeme pokračovat v přípravě rozpočtů na stavební práce. Obojí jsou nutné podklady pro podání žádostí o dotace v jakémkoliv dotačním programu. Zaměřovací a projekční práce jsou realizovány díky dobrovolnému vstupnému návštěvníků hudebního festivalu Za poklady Broumovska, který se konal již sedmým rokem v broumovských kostelech (www.zapoklady.cz), za což děkujeme.

2 - V srpnu 2012 Římskokatolická farnost v Broumově uspěla s žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova SZIF na částečnou opravu kostela sv. Markéty v Šonově. Rozpočet stavebních prací u této části projektu Pro život kostelů Broumovska činí cca 3,7 mil. Kč. Pokud vše půjde hladce, mohly by být stavební práce provedeny v roce Díky Programu regenerace městské památkové zóny města Broumov se rozeběhla oprava střechy kostela sv. Petra a Pavla v Broumově, která je v naprosto havarijním stavu. Přiznané a vlastní prostředky (celkem 335 tis. Kč) postačují na částečnou výměnu střešní krytiny. - Z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností je postupně zachraňována a obnovována střecha na kostele sv. Anny ve Vižňově s celkovým nákladem 500 tis. Kč. - Na konci září byla podána žádost o dotaci na opravu broumovské fary v rámci Programu rozvoje venkova SZIF (Leader). - V průběhu října září byla dokončena projektová dokumentace a stavební rozpočty u kostela sv. Markéty v Šonově, sv. Barbory v Otovicích, sv. Jakuba Většího v Ruprechticích, sv. Anny ve Vižňově a kostela Všech svatých v Heřmánkovicích. Dalším krokem bude zpracování podkladů pro stavební úřad v Broumově a pro orgány památkové péče, což by mělo proběhnout do poloviny měsíce listopadu t.r. - U kostela sv. Markéty v Šonově byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace s SZIF v rámci Programu rozvoje venkova ve výši cca 3,7 mil. Kč. Zároveň je připravováno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. - U Norských fondů pokračujeme se zpracováváním podkladů pro projektovou žádost. Zde stále ještě není definitivně potvrzen horizont ohlášení výzvy a termínu přijetí žádosti ze strany Ministerstva financí a kultury. Předběžný termín pro vyhlášení je prosinec 2012/leden 2013 vyhlášení a březen/duben 2013 pro přijetí žádosti. Po jednání s Ing. Josefem Novákem, generálním ředitelem a.s. VEBA, se tato společnost rozhodla vstoupit do účasti na financování projektu pro období jeho realizace, tj. pro období 2012 až 2015, pro projekt velmi významnou finanční částkou. Zároveň Ing. Novák vyjádřil projektu plnou podporu. Účast VEBY a.s. vidí jako příspěvek tohoto nejvýznamnějšího zaměstnavatele regionu a silného hospodářského subjektu k obnově regionu a uchování jeho kulturního dědictví. Podporu projektu a nabídku pomoci vyjádřil pan převor Prokop Siostrzonek, převor Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze Břevnově. Počátkem listopadu 2012 proběhlo i jednání s panem hejtmanem Lubomírem Francem. Vyjádřil projektu obnovy broumovských kostelů plnou podporu s tím, že obě strany si přislíbily další vzájemné informování a zároveň i hledání možností vzájemné spolupráce, které by mohly přispět k realizaci projektu Pro život kostelů Broumovska. Projekt byl p. farářem Lanžim rovněž prezentován na jednání Dobrovolného svazku obcí Broumovska. Do další fáze postoupil projekt svatojakubské Broumovské poutní cesty. Ta by měla spojit Broumov s poutními místy v Polsku, tj. Vambeřicemi a Křešovem a tuto trasu napojit přes Broumovské stěny, Polici nad Metují na východočeskou větev směrem na Hradec Králové a Pardubice. Náš partner, o.s. Ultreia, absolvoval další jednání na Klubu českých turistů, kde bylo dohodnuto vytýčení této poutní cesty po stávajících turistických trasách. Polský partner projektu připravuje podobné kroky v Polsku v lokalitě Vambeřic a Křešova.

3 Poutní cesta je navržena od Křešova směrem na Meziměstí, Ruprechtice (kostel sv. Jakuba), Broumov, Martínkovice a Božanov. V průběhu měsíce budou známy další kroky, které bude nutné připravit a projednat. První poutníky by cesta mohla uvítat ke konci I. pololetí roku Na konec listopadu 2012 je připravováno jednání s týmem pana prof. Kuklíka z ČVUT, fakulty stavební, který velmi laskavě nabídl možnost vysoce odborné konzultace celého projektu. Děkujeme. Farnost Broumov počátkem listopadu 2012 odeslala na Krajský úřad podklady k registraci veřejné sbírky na obnovu kostelů. Dne 21. listopadu 2012 proběhlo v Americkém centru v Praze slavnostní předání Certifikátu Nadace Občanského fóra v rámci 16. ročníku grantového programu Opomíjené památky 2012 za účasti paní Dagmar Havlové, CSc, předsedkyní správní rady NOF a pana Roberta A. Zimmermana, rady pro tiskové a kulturní záležitosti Velvyslanectví USA. Certifikáty stvrdily poskytnutí dotace na obnovu kaple Panny Marie v Šonově a obnovu křížku u obce Rožmitál. Zároveň Nadace OF přijala pozvání k návštěvě Broumovska na jaře Počátkem prosince 2012 se sice za horších klimatických podmínek podařilo provést opravy kaple Panny Marie v Šonově a to jen tedy opravy nejhoršího stavu. V současné době má projekt Pro život kostelů Broumovska v projednávání žádosti o závazná stanoviska orgánů památkové péče. Bylo doručeno souhlasné závazné stanovisko CHKO Broumovsko ke kostelu sv. Jakuba v Ruprechticích, zbývající stanoviska by měly být doručeny v nejbližších dnech. Na odboru životního prostředí MÚ Broumov jsou podány příslušné žádosti o vydání stanoviska k zamýšleným opravám. Co se týče administrace Norských fondů, dle harmonogramů Ministerstva financí a posledních informací z Ministerstva kultury čekáme na definitivní schválení agendy ke konci roku 2012 a na následné kroky vč. vyhlášení výzvy. Veřejná sbírka je obecně jednou z možností, jak obnovu kostelů a dalších sakrálních staveb Broumovska financovat a realizovat. Veřejná sbírka za účelem "Obnova kostelů z tzv. broumovské skupiny kostelů a jiných menších sakrálních staveb v regionu Broumovska" je povolena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje na základě vydaného "Osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky" ze dne Osvědčení bylo doručeno dnem , dnem je tedy sbírka formálně zahájena. Veřejná sbírka bude slavnostně vyhlášena panem farářem Lanžim o třetí adventní neděli před zahájením adventního koncertu v klášterním kostele sv. Vojtěcha v Broumově 16. prosince 2012 společně s prezentací výtěžku z hudebního festivalu Za poklady Broumovska 2012 a způsobem jeho využití. Ve středu se administrátor broumovského děkanství P. ThLic. Martin Lanži účastnil jednání Rady Města Broumov. Členy Rady obeznámil s dosavadním stavem příprav ohledně připravované žádosti v tzv. Norských fondech. Členové Rady místního duchovního správce vyslechli s neskrývaným zájmem. Při následné přibližně 20 minutové diskuzi radní Města přislíbili nejenom finanční pomoc. Součástí jednání bylo i potvrzení ochoty k další vzájemné spolupráci, ať už při rekonstrukci střechy děkanského kostela sv. Petra a Pavla v Broumově, restaurování a zpřístupnění fresky POSLEDNÍHO SOUDU v budově děkanství, či rozvíjení společných kulturních aktivit.

4 Na broumovské faře se pod kuratelou p. Ondřeje Macha z NPÚ v Josefově rozeběhly přípravné kroky na restaurování středověkých nástěnných maleb. Po odborné restaurátorské stránce proces zaštiťuje a realizuje p. prof. Royt z Ústavu pro dějiny umění FFUK v Praze. Dle odborné stanoviska prof. Royta, předního českého a středoevropského znalce na gotickou malbu, lze datovat dílo do doby mezi roky Jedná se tedy o jednu z nejstarších doposud známých výmaleb. Výrazovou formou a malířských provedením se jedná o tzv. kresebný styl vysoké úrovně nemající v prostředí kraje, ale i celorepublikového srovnání. Prof. Royt nalézá určitou kvalitativní příbuznost s kostelem svaté Anny v Anníně v podhůří Šumavy. Kresebným stylem, výrazovou formou a uměleckým zpracováním se bezpochyby jedná o vynikajícího mistra doby poloviny 14. století, v Broumově přítomného snad skrze řád benediktinů. V současné době probíhají sondy stavu malby a jejich analyzování, současně se připravuje zajištění financování restaurátorských prací. Celkový rozpočet je vyčíslen na cca 600 tis. Kč. Obnova křížku u Rožmitálu vyvolala pozitivní reakci řady obyvatel Broumovska. V současné době proto již společně velmi intenzivně připravujeme další projekty obnovy, v lednu bychom rádi podali žádosti o získání dotace na opravy minimálně těchto křížků a to na základě již připravených rozpočtů: Sloup s reliéfem sv. Rodiny Trojice v Broumově - Velké Vsi, který je kompletně rozlámaný Kříž s mariánským monogramem, jehož torzo stojí mezi Broumovem a Rožmitálem Kříž U zakopaného pokladu v Rožmitálu se silným poškozením vnitřních čepů Část prací bude hrazena z prostředků občanského sdružení Omnium, nicméně vzhledem k finanční náročnosti musíme hledat i další zdroje financování mimo vlastních. V otázce poutních tras jsme opět o kousek dále. Na Klub českých turistů je projednávána již konkrétní trasa přes Broumovsko z Polska na Polici n. Metují a dále. Na polické straně je trasa diskutována s IC Police n. Metují možnost propagace a podoba propagačních materiálů. V současné době diskutujeme i širší obnovu křížku v sousedství těchto navržených tras, vzhledem k jejich počtu těchto krajinných, sakrálních prvků hledáme zejména finanční prostředky, resp. vhodné dotační tituly pro pokrytí rozpočtu. Na základě velmi vstřícného přístupu proběhla 27. listopadu 2012 na půdě Stavební fakulty ČVUT schůzka s prof. P. Kuklíkem, Ing. J. Záleským a Ing. J. Máchou. Schůzka byla velmi zajímavá a podnětná. Vedle informací o projektu NAKI - Zhodnocení stabilitního a stavebně technického stavu Broumovské skupiny kostelů řešící dlouhodobé zabezpečení diagnostiky budov kostelů na Broumovsku, který je přihlášený v rámci dotačního programu na Ministerstvu kultury, byla prodiskutována i operativní pomoc v otázce obnovy historických drenáží, odvodnění kostelů a mechanických vlastností historických krovů s využitím jak znalostí všech zúčastněných, tak i s nabídkou technického vybavení. Přes velké vytížení zúčastněných v předvánoční čas by se dle klimatických podmínek první návštěva na Broumovsku měla odehrát ještě před koncem roku 2012 tak, aby se případné výstupy mohly využít i v rámci stavebního řízení. V souvislosti s hledáním optimálního řešení obnovy kostelů z pohledu památkové péče a hledání možností dalšího využití jsme uvítali možnost setkání na půdě Fakulty architektury s p. profesorem Václavem Girsou, ředitelem Ústavu památkové péče Fakulty architektury. Schůzka byla velmi podnětná v otázce možné podoby spolupráce od možností studentských prací, workshopů, odborného semináře v delším horizontu až po studentskou soutěž na řešení a využití památek Broumovska. A co je hlavní, přes velmi nabitý předvánoční program si pan profesor našel den ( ) na návštěvu Broumovska tak, aby další diskuze mohla mít konkrétnější obrysy. Zde se

5 rýsuje skutečně velmi výrazná pomoc v oblasti obnovy památek a posunutí celého projektu o několik dalších kroků. V pátek proběhla i schůzka na půdě bývalého klášterního gymnázia, kde byla farnosti prezentována zástupci Agentury pro rozvoj Broumovska o.s., panem J. Školníkem aktuální podoba projektu Vzdělávacího a kulturního centra v broumovském klášteře, jehož obnova je klíčová i pro obnovu kostelů na Broumovsku. - Zpráva o hospodaření Celkové příjmy sdružení Omnium v roce 2012 Celkové náklady sdružení Omnium v roce Kč Kč Orgány sdružení Předseda sdružení Místopředseda sdružení Ing. Andrea Dědová Ing. Jakub Děd V Broumově 16. března 2013

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

Územní plán velkého územního FOTO LÁĎA PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Územní plán velkého územního FOTO LÁĎA PRŮVODNÍ ZPRÁVA Územní plán velkého územního celku ADRŠPAŠSKO BROUMOVSKO FOTO LÁĎA NÁVRH PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZÁŘÍ 2005 Pořizovatel: Královéhradecký kraj Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Projektant: SURPMO, a.s. Projektové

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje Partner na cestě k Vašim cílům Centrum EP Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové www.cep-rra.cz Výroční

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Výroční zpráva Nadace Občanského fóra za rok 2010

Výroční zpráva Nadace Občanského fóra za rok 2010 Výroční zpráva Nadace Občanského fóra za rok 2010 Nadace Občanského fóra člen Asociace nadací při Fóru dárců člen Europy Nostry řídí se principy Etického kodexu nadací adresa: Štěpánská 61 110 00 Praha

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [1] Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [2] Obsah 1. Úvod... 3

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014

Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014 Moravskoslezský kraj Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014 včetně komunikační strategie listopad 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 Zadání... 3 2. Vyhodnocení předchozích úkolů MA21

Více

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU 2020 PŘEDMLUVA Vážení, čas nám rychle ubíhá a blíží se období, kdy musíme zpracovat strategii rozvoje a obnovy obce Výrava na programové období 2014 2020,

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více