Zápis z jednání Rady národních geoparků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Rady národních geoparků"

Transkript

1 Zápis z jednání Rady národních geoparků Geopark Kraj blanických rytířů (Vlašim) 11. listopadu 2014 Přítomni: dle prezenční listiny (viz příloha č. 1) Přivítání členů a hostů RNG ředitelkou NG Kraj blanických rytířů, Mgr. Kateřina Červenkovou Schválení programu jednání Schválení zápisu z minulého jednání a kontrola plnění úkolů (Martina Pásková) Určení zapisovatele: Monika Mrázová 1. SEKCE HODNOCENÍ NOMINACÍ PŘEDSEDA Kateřina Červenková Nominační dokument Geoparku Ralsko Mrázová prezentovala posun přípravy nominačního území Geoparku Ralsko za období od posledního jednání rady NG zejména v oblasti Partnerství a podpory v regionu, Koncepčních podkladů (územní plán města Ralska bude schválen zastupitelstvem v 1. polovině prosince 2014) a o personálním složení Správní rady (rozšíření SR na 12 členů) a Výkonného týmu (geolog Mgr. Dominik Rubáš). Dále informovala o aktivitách v roce 2014 (např.: podání projektu Společný projekt posílení environmentálního monitoringu v geoparcích, zpracování projektů Krajina jako učebnice geologie a Zážitkové průvodcování na geostezkách realizace 2015 a další) a o plánu na rok Hošek podotknul, že Ralsko je vstřícné k lidem s handicapem, probíhá jednání s pí. Frankovou ohledně sjednocení piktogramů přístupnosti zařízení cestovního ruchu v rámci ČR, kterou pro MMR zpracovává Pražská organizace vozíčkářů, pí. ministryně přislíbila záštitu. Dále uvedl, že rozhodující bude schválení územního plánu. Adamovič uvedl, že je vypuštěno Máchovo jezero z důvodu opravy hráze a že se geoparku Ralsko podařilo najít geologa. Je jím p. Dominik Rubáš. Dále podotknul trvající podporu místních samospráv i po komunálních volbách. Diskuze: Pásková upozornila na možný vznik problému záštita x certifikát, nejdříve získat certifikát, poté záštitu MŽP. Dále obecně shrnula, v čem spočívá práce mentorů a upozornila na nutnost objektivního přístupu. Uvedla, že zásadní je spolupráce s Vojenskými lesy a schválení územního plánu. Šauer konstatoval pozitivní pocit z odvedené práce geoparku, u problémů, které byly debatovány na minulém zasedání, pociťuje posun dopředu. Štědrá otevřela otázku moderního způsobu získávání nerostných surovin, mohlo by být jedno z nosných témat geoparku a působit osvětově. Mrázová uvedla, že se v území geoparku Ralsko uvažuje o znovuotevření těžby uranu. Brodský se prezentující dotázal, odkud má tyto informaci, neboť on má naopak informaci, že na území geoparku Ralsko se již nikdy nic těžit nebude. Pásková pochválila manažerský přístup geoparku. Červenková vznesla otázku, zda geopark neuvažuje o rozšíření plochy. Mrázová odpověděla, že se o rozšíření zatím neuvažuje. Pásková ukončila diskuzi. Pochválila geopark za jeho manažerský přístup a znatelný postup. 1

2 Usnesení č. 1: Rada NG považuje prezentovaný pokrok za velmi pozitivní z hlediska naplňování doporučení členů Rady z jejího minulého zasedání, zejména ve věci interpretace geologického dědictví, Vojenských lesů a geologa geoparku. Nominační dokument Geoparku Jeseník Krist informoval o nových realizacích na území Geoparku Jeseník a to zejména o Naučné stezce Dědictví břidlice (postavena v roce 2013 na Vítkovsku), dále o Mezinárodním symposiu Těžba a zpracování břidlice, projektu Krajina břidlice, o zpřístupňování břidlicového dolu, naučných stezkách po vulkanitech v Nízkém Jeseníku, geostezkách Rýmařovska, geologické expozici Karlova Studánka, stálé expozici Spirála času Země, hornickém muzeu v Horním Městě, o projektu Jedeme všichni, a dalším Šauer podotknul, že projekty vytváří základní kameny v geoturismu a pochválil geopark za realizaci projektů. Geopark propojuje značku s hlavním cílem úsilí myšlenky geoparku. Vzhledem k velikosti geoparku je velmi pestrá nabídka turistických aktivit, pokrok linie práce v terénu a geologické nabídky. Z nedostatků uvedl pouze poměrně mnoho zainteresovaných subjektů, které není lehké zkoordinovat, a tím se prodlužují termíny. Řídkošil kladně zhodnotil výrazný pokrok v budování infrastruktury geoparku. Doporučil geoparku, aby se rozloha km 2 udržela, rodí se zde silná manažerská struktura a věří, že to zvládnou. Diskuze: Smutek upozornil na pečlivé zvolení taktiky, aby nedošlo ke kolizi a dále na jednotné zpracování geologie z důvodu rozmanitosti a bohatství v této oblasti. Upozornil na možný vznik problému ve spolupráci subjektů v důsledku velké rozlohy geoparku. Pásková uvedla, že na evropské globální velikosti je toto běžná rozloha, ale s méně subjekty. Také vidí potenciální problém ve spolupráci subjektů. Krist poznamenal, že úzce spolupracují se Správou CHKO Jeseníky. Brodský podotknul, že by uvítal informativní tabule vítající návštěvníky, aby věděli, že se nachází na území geoparku. Pásková vyzdvihla poznatky ze zahraničí, kde tyto slavobrány běžně fungují. Stárka také podpořil myšlenku informačních tabulí s cílem přiblížit se evropským standardům. Usnesení č. 2: Rada NG považuje prezentovaný pokrok za velmi pozitivní, zejména z hlediska interpretační infrastruktury a organizační struktury a považuje předložení nominační dokumentace na jarním zasedání Rady za vhodné. Broumovsko - žádost o titul kandidátský geopark Růčková informovala o přípravě k ustavení národního geoparku Broumovsko. Krátce shrnula činnost v předchozích letech až po současnost a představila činnost v nejbližší době např. Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov, expozice Infobod v Klášteře, Instalace 40 QR kódů u geotopů v území Geoparku Broumovsko, spuštění webu, vydání brožury. Ziegler konstatoval jednoznačný geologický potenciál tohoto území. Uskutečnil se zde seminář křídových geologů a všech geologů vůbec, který byl velmi užitečný. Vybavenost díky CHKO je velmi dobrá. Florian se vyjádřil k turistickému potenciálu. Oceňuje dobré nápady propojení geologie a pískovce, srozumitelnost pro turisty. 2

3 Diskuze: Adamovič vidí drobná úskalí v nerovnoměrně rozvržené infrastruktuře a velkých ubytovacích kapacitách. Rozsah geoparku je totožný s CHKO, což představuje určitou turistickou zátěž. Růčková informovala o nově vznikajících parkovacích kapacitách, vytváření QR kódů a ubytovacích kapacitách. Cílem je vytvořit ubytovací kapacity v celách bývalých řeholníků. Také je velký zájem z polské strany o spolupráci, zpracovali publikaci Geoturistika první kroky, více se uvidí po komunálních volbách. Pásková podpořila myšlenku možnosti vzniku mezinárodního geoparku. Štědrá poznamenala, že by problém mohl nastat v interpretaci geologického území s odbornou komunitou. Bylo by dobré, aby geologové, kteří zde pracují, se poohlédli a zjistili, co se na území během 5 let změnilo. Usnesení č. 3: Rada NG vyhovuje žádosti o titul kandidátský geopark a konstatuje, že Geopark Broumovsko má geologický a turistický potenciál požadovaný pro získání certifikátu NG. Revalidace NG Egeria Štědrá shrnula výsledky hodnocení geoparku Egeria a poznatky z návštěvy, jejíž součástí byla terénní část i diskuze s ředitelem Rundem a Jiřím Loskotem o sebehodnocení a výhledech rozvoje geoparku. Z hlediska interpretace geologického dědictví jsou silnou zbraní a jednoznačným pozitivem sítě infotabulí, beetagů a tištěných materiálů ve vazbě na dvě velká regionální muzea a řadu dalších. Infocentra jsou vybavena info materiály, geopark je v regionu masivně prezentován. Spolupráce s geoprůvodci je zatím váhavá, existují nabídky exkurzí s jejich asistencí. Prezentace Egerie jede po tradiční linii obohacené o virtuální webový svět, výborná je prezentace na FB a vyvažuje pasivní webovou stránku. Manažerský tým pracuje dobře ve smyslu udržení a rozvoj projektů geoparku, jejichž jádro se daří posunovat výrazně dál a výsledky jsou zřejmé a velmi dobré. Činnost je trochu ovlivněná pozicí opřenou o Muzeum Sokolov. Vše je v rukách 1-3 osob a to je do budoucna málo. Florian doplnil výklad fotodokumentací s komentářem z návštěvy. Diskuze: Smutek uvedl pár postřehů. V Německu se setkal s českými materiály geoparku Egeria, v ČR toto chybí. Berme to jako problém nás všech k zamyšlení, že všeobecně je o geoparcích málo vědět. Dále uvedl názor, že úzké sepjetí s organizací, která je v gesci krajského úřadu z hlediska dlouhodobého finančního rozpočtování je stav který zakládá na určité problém týkající se dlouhodobé životaschopnosti geoparku jako takového, protože v momentu kdy se zažádá o nějaké finanční prostředky, které je nutné čerpat ad hoc, potřebné k využití, nastane problém, že nejsou ve finančním plánu. Do budoucnosti dalších 4 let by doporučil Egerii, aby toto byl jeden z pilířů jak se z tohoto vymanit. Pásková navázala na toto téma v obecné rovině. Celkově by geoparky měly směřovat co nejvíce na napojení na starosty a obce. I na evropské globální úrovni se to ukazuje jako nejživotaschopnější varianta. Do budoucna se toto bude diskutovat, zda upravit financování geoparků obcemi přímo ve Směrnici. Florian upřesnil, že financování funguje hodně projektově, ale vidí stabilitu v tom, že management jako takový je stabilizovaný v muzeu, kde již nějakou dobu funguje. Stárka by se u hodnocení a realizací geoparku více přimlouval k tomu, abychom vycházeli z reálných podmínek finančního zajištění. Reálné hodnocení vidí v tom, že geopark má několik pracovníků, kteří pracují na plný výkon a odvedená práce za minulé roky je obdivuhodná. Dále se přimlouvá k tomu, abychom v rámci procesu revalidace motivovali k cíli přeshraniční spolupráce, a tím se o něco více posunuli k evropským geoparkům. Loskot se vyjádřil k hodnocení mentorů, zejména ke komunikaci, která byla hodnocena jako slabší stránka. Všechny materiály byly prezentovány minimálně na úrovni regionální TV, ve chvíli kdy byly materiály odprezentovány, poptávka nesmírně stoupla (Toulavá kamera, rádio Impuls). Prezentace vůči veřejnosti je na dobré úrovni, i když na Radě geoparků se příliš nereprezentují. Pásková doplnila, že podstatné jsou doporučení, které jsou důležitou součástí revalidačního procesu. Udávají, co má geopark další 4 roky vylepšovat. Není třeba si brát vyřčené slabiny jako vytýkání, ale jako hledání toho, co je třeba zlepšit. Dále zmínila nově vzniklý film Tajemství nitra Země. 3

4 Usnesení č. 4: 4a) Rada NG doporučuje ministrovi ŽP Richardu Brabcovi prodloužit certifikát NG Egeria na období dalších 4 let. 4b) Mentoři Veronika Štědrá a Jan Florian zpracují doporučení, které bude projednáno na dalším jednání Rady a jehož plnění bude hodnoceno v rámci další revalidace Geoparku Egeria. 4c) RNG doporučuje NG Egeria zintenzivnit spolupráci s BG přípravu přeshraniční nominace do EGN. 4d) Mentory pro další revalidační období byli určeni Jaroslav Hromas (geologie)a Kateřina Červenková (regionální rozvoj a cestovní ruch). Revalidace NG Český ráj Smutek uvedl, že proces poznávání v čase je na dobré úrovni zvenčí. Český ráj úzce spolupracuje s geoparkem Železné hory na produkci výstav, které jsou v Muzeu Českého ráje, kde je geologie prezentována obecně věc, která je velmi silná z hlediska ukotvení tématu, proč vlastně ty geoparky jsou. Pásková navázala, že má výhodu, že může pozorovat geopark z pozice globálního geoparku, jak funguje na mezinárodní úrovni. Děje se v něm spousta geoturistických aktivit a bezesporu vyniká tím, že je na mezinárodní úrovni. Probíhá hojná publikační činnost, geopark vytváří velké hodnoty. Problém podobný jako v Jeseníku, zainteresováno mnoho institucí. Management by zasloužil nějakého vylepšení, rozšíření týmu. Zásadní problém geoparku: Území by si zasloužilo mít vlastní interpretační infrastrukturu ve smyslu sídla. Bylo by dobré se vymezit a mít vlastní interpretační centrum a zázemí. Usnesení č. 5: 5a) Rada NG doporučuje ministrovi ŽP Richardu Brabcovi prodloužit certifikát NG Český ráj na období dalších 4 let. 5b) RNG doporučuje NG Český ráj realizovat revalidační doporučení, jehož plnění bude hodnoceno v rámci další revalidace NG Český ráj. 5c) Mentory pro další revalidační období byli určeni Jaroslav Kadlec (geologie) a Iveta Čtveráková (regionální rozvoj a cestovní ruch). 2. SEKCE AKTIVITY SÍTĚ NÁRODNÍCH GEOPARKŮ PŘEDSEDA Jaroslav Kadlec IROP podpora CR skrze obnovu památek Šauer informoval o čtyřech prioritách IROPu, o pracovní skupině k PO 3. Dále o podporovaných aktivitách dle PD IROP, absorpčních kapacitách, způsobilých výdajích, monitorovacích indikátorech a specifických kritériích přijatelnosti dle PD IROP. Zahájení programu v oblasti Kultura je přepokládáno v červnu Hošek doplnil, že v současné době MAS LEADER v ČR aktualizují své Strategie místního rozvoje pro období a pro finanční podporu v novém programovacím období budou v konkurenčním boji usilovat o další možnosti čerpání finančních prostředků v rámci Programu rozvoje venkova v období Šauer dále uvedl, že dalším zdrojem se ukazuje přeshraniční spolupráce, která bude nejdostupnější pro regiony na měkké projekty. Pásková navázala, že by bylo dobré pozvat NM Matouškovou na 3. Ročník Konference národních geoparků v Chrudimi. Zprávy mentorů národních i kandidátských geoparků Pásková zdůraznila udržení objektivity při návštěvě mentorů geoparku a dále doporučila, jaké by měly být optimální náklady (hotel***, veřejná doprava, strava). Dále požádala o dodržování a domlouvání mentorů s geoparky předem na podmínkách návštěvy, hrazení dopravy apod. Geopark Český ráj Pásková: mentorská zpráva podána v rámci předcházejícího bodu (revalidace geoparku). 4

5 Egeria Pásková: mentorská zpráva podána v rámci předcházejícího bodu (revalidace geoparku). Geopark GeoLoci Babůrek informoval o proběhlé návštěvě geoparku v červnu na 3 dny. Region je zajímavý zejména tím, že je relativně malý, rozdělen na podregiony. Je zde 52 obcí zúženo v rámci geoparku, řeší se, jak budou obce financovat turistiku v regionu, geopark by se chtěl podílet na organizaci rozdělení financí. Probíhá spolupráce s vzájemná reklama. Problém vidí v bezbariérovém přístupu, se kterým se potýká zpočátku každý geopark. Brodský se vyjádřil k fungování cestovního ruchu, které bylo dobře nastaveno na prvopočátku při certifikaci, dopředu se posouvá velmi mírně, chtělo by na tom zapracovat. Aby mohlo hodnocení proběhnout podrobněji, potřeboval zaslat výtky z hodnotící zprávy mentorů, bylo domluveno, že pošle do 14 dnů, ale to se nestalo. Navštívili celý okres, bezbariérové záležitosti, pochvala za navázání přeshraniční spolupráce s Bavorskem. Přidal by informační tabule typu Nacházíte se na území geoparku, Shrnutí: stejná úroveň, možná o malinko se zvedla. Geopark Železné hory Hrubeš: nenavštívil Smutek nabídl návštěvu uskutečnit v rámci 3. Konference národních geoparků v květnu. Geopark Kraj blanických rytířů Hošek zmínil dobré spojení managementu s Posázavím, mentoři dostávají pravidelné zprávy o pořádaných akcích, daří se jim zvyšovat návštěvnost tohoto území, dovedou skloubit poznání geologie se zážitky, území má potenciál, příznivě se projevuje zapojení geologů. Geopark Podbeskydí Stárka uvedl, že od hodnocení geopark navštívil opakovaně při služebních cestách, ovšem nikoli při speciální inspekční návštěvě. Geopark nadále pokračuje v aktivitách, které byly kladně hodnoceny vydal 12 skládaček, podařila se akce experimentální tavba železa, která měla velký ohlas. K instalaci a otevření je připravena nová naučná stezka ve Skotnici, geopark má již vlastní web v zárodečném stadiu. Dokončen byl krajino-archeologický průzkum starých důlních děl, rozpracován je nyní interpretační plán geoparku. Také se zlepšuje spolupráce se starosty, ovšem jednání se šéfem destinačního cestovního ruchu dopadlo bez výsledku. Postupně se daří prosazovat informaci o geoparku a vazbu na geopark do dokumentů regionálního cestovního ruchu, probíhají jednání s Muzeem Novojičínska ohledně možnosti vzniku interpretačního centra geoparku ve Štramberku. Šauer doplnil, že jsou pravidelně informováni o aktivitách geoparku. Geopark Jeseník Pásková: mentorská zpráva podána v rámci předcházejícího bodu (diskuse k připravované nominaci geoparku). Geopark Vysočina Hošek zmínil problém s komunikací, nefunkční partnerství a management. Celkový pocit je, že není zájem to řešit. Pásková: pan Dolejský není činný z důvodu pozice NM na MŽP, předání agendy geoparku neproběhlo úspěšně, je třeba hlídat čas určený k realizaci kandidatury. Geopark Ralsko Pásková: mentorská zpráva podána v rámci předcházejícího bodu (hodnocení pokroku v přípravě nominace). Geopark Broumovsko Pásková: mentorská zpráva podána v rámci předcházejícího bodu (žádost o udělení titulu kandidátský geopark ). 5

6 Organizace 3. Ročníku Konference národních geoparků Doucek informoval o termínu konference, představil 1. cirkulář obsahující hlavní cíl 3. ročníku Konference národních geoparků, základní informace a předběžný program. Konference bude rozdělena do 3 témat (Prezentace geověd v plenéru, Vzdělávání v geovědách, Spolupráce s místními aktéry s důrazem na geoprodukty). Součástí konference bude i doprovodný program např.: muzejní noc, sobotní jarmark, rýžování v náhonu vedle divadla apod. V lednu 2015 bude představen 2. cirkulář s konkrétním obsahem. Současně bude v tomto termínu probíhat Týden geoparků. Pásková požádala o formování podmínek Týdne geoparků, od kdy do kdy, jaké budou možnosti, prostory apod. Smutek doplnil, že účast přislíbil ministr Brabec. Pásková navrhla, aby se udal základní design materiálů, aby byly jednotné. Dále je na každém geoparku, kolik materiálů si připraví a jak se k tomu postaví. Řídkošil se přimluvil pro to, aby se dala výrazná sleva pro studenty a seniory (v dalším cirkuláři), dále sdělil, že témata jsou moc speciálně geologická, uvítal by přidání jednoho negeologického tématu. Štědrá naopak podpořila geologické zaměření z důvodu méně geologicky zaměřené minulé konferenci v Ralsku, nyní více zaměřeno na interpretaci. Projekty, film, veletrhy, publikace, kalendář, konference Sobotová stručně prezentovala informace o proběhlé 2. Konferenci národních geoparků v dubnu. Zúčastnilo se cca 100 lidí, záštitu udělilo MŽP, MZe, MMR, MK a agentura CzechTourism, včetně finanční podpory, a dále město Ralsko a Doksy Veletrhy: na začátku roku 2015 proběhnou veletrhy GO RegionTour, HolidayWorld a SlovakiaTour. Na všech těchto veletrzích je domluvený prostor na stánku Czechtourismu. Veškeré podklady k prezentaci geoparků, které chtějí být prezentovány na těchto veletrzích musí zaslat nejpozději do konce roku na MŽP. Norské fondy: podával se společný projekt na posílení environmentálního monitoringu geoparků, hlavním žadatelem geopark Ralsko, společně s geoparky Jeseníky, Joachima Barranda, Podbeskydí a Kraj blanických rytířů byl projekt podán, vyhodnocení zatím není. Začátek projektu by byl plánovaný na přelom prosince a ledna. Projekt je zaměřený především na monitoring a na zjišťování jednotlivých informací o geotopech. Pásková požádala, aby se všichni snažili hledat, kam by se tento projekt dal zapojit, pokud to nevyjde u Norských fondů. Sobotová dále informovala o proběhlé výzvě Švýcarských fondů, vyhodnocení by mělo proběhnout do konce listopadu. Pásková doplnila, že tyto výzvy probíhají i na ostatních ministerstvech, kde by geoparky mohly uspět, je potřeba si toto ohlídat. Jako každý rok byla vyhlášena výzva pro nevládní neziskové organizace na MŽP, nyní bude vyhlášena na MMR. Sobotová uvedla informace o přípravě kalendáře na rok 2015 a požádala o zaslání materiálů do , nebo alespoň o informaci, zda bude geopark požadovat kalendář. Pásková vzhledem k odlišným názorům na datování kalendáře požádala o vyjádření se k různým variantám kalendáře, zda od dubna, nebo od ledna na mail sl. Sobotové. Uvítá veškeré návrhy a komentáře. Sobotová poslední informaci věnovala sborníku z 2. konference národních geoparků, která bude rozeslána mailem. Pásková vznesla dotaz na geopark Železné hory, zda nechce tento Sborník vydat v tištěné formě a předložit ho na 3. výroční konferenci. Pásková dále informovala o publikaci dr. Bajera. Tato publikace bude vytištěna na MŽP, zatím máme možnost do toho mluvit, proto žádá o připomínky, co by se dalo vylepšit, zejména GeoLoci, Vysočina a Český ráj. Termín je do konce roku, abychom publikaci někam posunuli. Dále informovala o Konferenci v Hradci Králové, která proběhne na konci ledna a o Ekofilmu, kde by měla proběhnout schůzka s p. Procházkou na Barrandově - debata nad prvními výstupy filmu. Až budeme vědět bližší informace, oslovíme patřičné geoparky, aby se schůzky zúčastnili. Geo-olympiáda Kříž stručně informoval o proběhlé Geo-olympiádě. Více informací na 6

7 Informace z Konference UNESCO o geoparcích Pásková informovala o proběhlé konferenci globálních geoparků, kde došlo ke schválení zásadních materiálů a to pro přeměnu geoparků na globální geoparky UNESCO. Byla založena Asociace globálních geoparků UNESCO, z důvodu právní subjektivity geoparků, každý člen bude platit 1000 dolarů ročně. Dále byl schválen Statut globálních geoparků. Doucek si připravil fotodokumentaci s komentářem z navštíveného geoparku v rámci Konference. Termíny a místa konání akcí Rady NG Příští zasedání Rady NG 2015: Geopark Železné hory (Chrudim) 21. května ročník Konference NG: NG Železné hory (Chrudim) května 2015 Podzimní zasedání Rady NG 2015: NG GeoLoci (Plzeň hl. město kultury EU pro rok 2015) Jarní zasedání Rady NG 2016: Geopark Český ráj 4. ročník Konference NG: Geopark Český ráj Podzimní zasedání Rady NG 2016: Geopark Egeria Shrnutí úkolů Národní geoparky: Výroční zprávy zaslat Páskové do Pásková + Stárka + Hrubeš: schůzka - prokonzultovat a řešit dopis od pí. Stárkové Geopark Jeseníky: Předložení nominačního dokumentu na jaře 2015 MŽP ve spolupráci s MD (podpora MMR): jednání ohledně plošných cílů Všechny geoparky: koordinace přípravy aktivit všech geoparků v rámci Cíle 3 přeshraniční spolupráce na projektech se sousedními státy, Hošek Smutek + Doucek: Konference národních geoparků: předložit 2. Cirkulář s konkrétním obsahem konference, během ledna 2015 Všechny geoparky: zaslat podklady pro kalendář na rok 2015 do vyjádřit se k variantám budoucích kalendářů: varianty rozešle Sobotová Pásková: rozeslat publikaci Geoparky ČR k připomínkám včetně edičních pokynů Všechny geoparky: zaslat připomínky k publikaci Geoparky ČR do Čtverákové Všechny geoparky: pokud bude vyprodukován nějaký materiál vhodný do Ekofilmu, zaslat Mrázové Pásková: rozeslat Strategii podpory rozvoje NG Všechny geoparky: zaslat připomínky ke Strategii podpory rozvoje NG do Mrázové/Páskové Ukončení zasedání RNG Dne 11. listopadu 2014 Zapsala: Monika Mrázová Zkorigovala: Martina Pásková Přílohy: 1. Prezenční listina 7

8 Příloha 1 Prezenční listina členů a hostů Rady národních geoparků 8

9 9

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Praha, 9. června 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů Výboru Hosté: Anna Vilímová (Vedoucí odboru řízení operačních programů MMR), Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské střední Čechy), Olga Špiková

Více

č. 200 1/ 2015 Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

č. 200 1/ 2015 Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 1/ 2015 č. 200 www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Ledový začátek zimy. Na začátku prosince nás zaskočil nebývalý mrznoucí déšť,

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

ISBN 978-80-86832-52-4. Pořádající organizace: ŽADATEL Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ISBN 978-80-86832-52-4. Pořádající organizace: ŽADATEL Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Pořádající organizace: ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s. Masarykovo nám. 58, 537 01 Chrudim IV Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Píšťovy 820, 537 03 Chrudim III EnviWeb s.r.o. Březová 6, 637 00

Více

2/ 2014 (191) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

2/ 2014 (191) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 2/ 2014 (191) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR A Aktuálně: Jmenována nová vláda. Obrana venkovských pošt. Peníze EU bez centralizace.

Více

Téma: 20 let Českého výboru ICOM

Téma: 20 let Českého výboru ICOM v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 1 ročník 14 Téma: 20 let Českého výboru ICOM 200 let českého muzejnictví www.cz-museums.cz MUZEA A VELKÁ VÁLKA 100 LET OD VYPUKNUTÍ I. SVĚTOVÉ

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Olomouc, 14. července 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, 1 náhradník (Jitka Doubnerová MAS Frýdlantsko, z.s.) Hosté: Markéta Dvořáková (Brdy Vltava o.p.s.), Ivana Vanická (Orlicko z.s.),

Více

Věstník. Kampaň 15.4. 15.5.2005. Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz

Věstník. Kampaň 15.4. 15.5.2005. Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Kampaň 15.4. 15.5.2005 http://www.cz-museums.cz 22005 Věstník AMG 22005 Úvodník Události z přelomu let 1989 1990 mám stále ještě v živé paměti, i když vzpomínkový

Více

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI 13. ROČNÍK 10/2005 Z OBSAHU Zelená linka Zklidňování dopravy ve městech a obcích Z Výboru pro veřejné finance Z Předsednictva Samosprávy a Evropská unie MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://

Více

47. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

47. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Pardubice, 11. 6. 2013 Zápis z 47. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 11. června 2013 Místo Budova C Krajského úřadu Pardubického kraje - Komenského náměstí 120, Pardubice Přítomni: dle prezenční listiny

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

ZPRÁVA O PRVNÍM ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO A PORADNÍHO VÝBORU PRO EVROPSKÁ HLAVNÍ MĚSTA KULTURY 2015

ZPRÁVA O PRVNÍM ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO A PORADNÍHO VÝBORU PRO EVROPSKÁ HLAVNÍ MĚSTA KULTURY 2015 ZPRÁVA O PRVNÍM ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO A PORADNÍHO VÝBORU PRO EVROPSKÁ HLAVNÍ MĚSTA KULTURY 2015 Vydal Monitorovací a poradní výbor pro Evropské hlavní město kultury (EHMK) 2015 listopad 2012 1 SOUVISLOSTI...

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 AKČNÍ PLÁN KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545 242 846,

Více

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. 10. ROČNÍK 2/2002 Z OBSAHU Komise v roce 2001 Platy starostů Zasedání společného Výboru ČR a Výboru regionů EU MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

1. Úvod. Mapa č. 1 Administrativní členění správního obvodu ORP Lipník nad Bečvou

1. Úvod. Mapa č. 1 Administrativní členění správního obvodu ORP Lipník nad Bečvou Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od 1. oficiálního setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání představitelů obcí 1. Úvod Správní obvod ORP Lipník nad

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007

RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007 RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007 Mgr. Roman Barták PhDr. Pavel Bureš Mgr. Václav Izák Mgr. Miroslav Janík Martin Klaudys Mgr. Michal Krátký organizace (členství v Radě) ÚVR ČSOP Národní památkový

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 1/2012 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY MAS Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou 1. letošní číslo zpravodaje Novinky Luhačovského Zálesí, které je distribuováno společně s Výroční zprávou

Více

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h A n a l ý z a m a n a g e m e n t u c e s t o v n í h o r u c h u a v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h Č e s k é r e p u b l i k y. Obsah ÚVOD V REGIONECH.

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR Dobrá praxe jako inspirace Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů Ministerstvo životního prostředí ČR Tento materiál je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva

Více

KRAJ ŽIVÝCH VOD. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Náš region pro programové období 2014-2020. předkladatel: Náš region, o.s.

KRAJ ŽIVÝCH VOD. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Náš region pro programové období 2014-2020. předkladatel: Náš region, o.s. KRAJ ŽIVÝCH VOD předkladatel: Náš region, o.s. zpracovatel: kolektiv partnerů Náš region, o.s. schváleno: valná hromada Náš region, dne www.nas-region.cz www.krajzivychvod.cz pracovní verze ke dni 28.

Více

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Výroční zpráva Spolku pro obnovu venkova čr KSPOLEK PRO OBNOVU VEN OVA od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Vítězové 18. ročníku soutěže Vesnice roku se 6. prosince 2012 sešli v

Více