Zápis z jednání Rady národních geoparků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Rady národních geoparků"

Transkript

1 Zápis z jednání Rady národních geoparků Geopark Kraj blanických rytířů (Vlašim) 11. listopadu 2014 Přítomni: dle prezenční listiny (viz příloha č. 1) Přivítání členů a hostů RNG ředitelkou NG Kraj blanických rytířů, Mgr. Kateřina Červenkovou Schválení programu jednání Schválení zápisu z minulého jednání a kontrola plnění úkolů (Martina Pásková) Určení zapisovatele: Monika Mrázová 1. SEKCE HODNOCENÍ NOMINACÍ PŘEDSEDA Kateřina Červenková Nominační dokument Geoparku Ralsko Mrázová prezentovala posun přípravy nominačního území Geoparku Ralsko za období od posledního jednání rady NG zejména v oblasti Partnerství a podpory v regionu, Koncepčních podkladů (územní plán města Ralska bude schválen zastupitelstvem v 1. polovině prosince 2014) a o personálním složení Správní rady (rozšíření SR na 12 členů) a Výkonného týmu (geolog Mgr. Dominik Rubáš). Dále informovala o aktivitách v roce 2014 (např.: podání projektu Společný projekt posílení environmentálního monitoringu v geoparcích, zpracování projektů Krajina jako učebnice geologie a Zážitkové průvodcování na geostezkách realizace 2015 a další) a o plánu na rok Hošek podotknul, že Ralsko je vstřícné k lidem s handicapem, probíhá jednání s pí. Frankovou ohledně sjednocení piktogramů přístupnosti zařízení cestovního ruchu v rámci ČR, kterou pro MMR zpracovává Pražská organizace vozíčkářů, pí. ministryně přislíbila záštitu. Dále uvedl, že rozhodující bude schválení územního plánu. Adamovič uvedl, že je vypuštěno Máchovo jezero z důvodu opravy hráze a že se geoparku Ralsko podařilo najít geologa. Je jím p. Dominik Rubáš. Dále podotknul trvající podporu místních samospráv i po komunálních volbách. Diskuze: Pásková upozornila na možný vznik problému záštita x certifikát, nejdříve získat certifikát, poté záštitu MŽP. Dále obecně shrnula, v čem spočívá práce mentorů a upozornila na nutnost objektivního přístupu. Uvedla, že zásadní je spolupráce s Vojenskými lesy a schválení územního plánu. Šauer konstatoval pozitivní pocit z odvedené práce geoparku, u problémů, které byly debatovány na minulém zasedání, pociťuje posun dopředu. Štědrá otevřela otázku moderního způsobu získávání nerostných surovin, mohlo by být jedno z nosných témat geoparku a působit osvětově. Mrázová uvedla, že se v území geoparku Ralsko uvažuje o znovuotevření těžby uranu. Brodský se prezentující dotázal, odkud má tyto informaci, neboť on má naopak informaci, že na území geoparku Ralsko se již nikdy nic těžit nebude. Pásková pochválila manažerský přístup geoparku. Červenková vznesla otázku, zda geopark neuvažuje o rozšíření plochy. Mrázová odpověděla, že se o rozšíření zatím neuvažuje. Pásková ukončila diskuzi. Pochválila geopark za jeho manažerský přístup a znatelný postup. 1

2 Usnesení č. 1: Rada NG považuje prezentovaný pokrok za velmi pozitivní z hlediska naplňování doporučení členů Rady z jejího minulého zasedání, zejména ve věci interpretace geologického dědictví, Vojenských lesů a geologa geoparku. Nominační dokument Geoparku Jeseník Krist informoval o nových realizacích na území Geoparku Jeseník a to zejména o Naučné stezce Dědictví břidlice (postavena v roce 2013 na Vítkovsku), dále o Mezinárodním symposiu Těžba a zpracování břidlice, projektu Krajina břidlice, o zpřístupňování břidlicového dolu, naučných stezkách po vulkanitech v Nízkém Jeseníku, geostezkách Rýmařovska, geologické expozici Karlova Studánka, stálé expozici Spirála času Země, hornickém muzeu v Horním Městě, o projektu Jedeme všichni, a dalším Šauer podotknul, že projekty vytváří základní kameny v geoturismu a pochválil geopark za realizaci projektů. Geopark propojuje značku s hlavním cílem úsilí myšlenky geoparku. Vzhledem k velikosti geoparku je velmi pestrá nabídka turistických aktivit, pokrok linie práce v terénu a geologické nabídky. Z nedostatků uvedl pouze poměrně mnoho zainteresovaných subjektů, které není lehké zkoordinovat, a tím se prodlužují termíny. Řídkošil kladně zhodnotil výrazný pokrok v budování infrastruktury geoparku. Doporučil geoparku, aby se rozloha km 2 udržela, rodí se zde silná manažerská struktura a věří, že to zvládnou. Diskuze: Smutek upozornil na pečlivé zvolení taktiky, aby nedošlo ke kolizi a dále na jednotné zpracování geologie z důvodu rozmanitosti a bohatství v této oblasti. Upozornil na možný vznik problému ve spolupráci subjektů v důsledku velké rozlohy geoparku. Pásková uvedla, že na evropské globální velikosti je toto běžná rozloha, ale s méně subjekty. Také vidí potenciální problém ve spolupráci subjektů. Krist poznamenal, že úzce spolupracují se Správou CHKO Jeseníky. Brodský podotknul, že by uvítal informativní tabule vítající návštěvníky, aby věděli, že se nachází na území geoparku. Pásková vyzdvihla poznatky ze zahraničí, kde tyto slavobrány běžně fungují. Stárka také podpořil myšlenku informačních tabulí s cílem přiblížit se evropským standardům. Usnesení č. 2: Rada NG považuje prezentovaný pokrok za velmi pozitivní, zejména z hlediska interpretační infrastruktury a organizační struktury a považuje předložení nominační dokumentace na jarním zasedání Rady za vhodné. Broumovsko - žádost o titul kandidátský geopark Růčková informovala o přípravě k ustavení národního geoparku Broumovsko. Krátce shrnula činnost v předchozích letech až po současnost a představila činnost v nejbližší době např. Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov, expozice Infobod v Klášteře, Instalace 40 QR kódů u geotopů v území Geoparku Broumovsko, spuštění webu, vydání brožury. Ziegler konstatoval jednoznačný geologický potenciál tohoto území. Uskutečnil se zde seminář křídových geologů a všech geologů vůbec, který byl velmi užitečný. Vybavenost díky CHKO je velmi dobrá. Florian se vyjádřil k turistickému potenciálu. Oceňuje dobré nápady propojení geologie a pískovce, srozumitelnost pro turisty. 2

3 Diskuze: Adamovič vidí drobná úskalí v nerovnoměrně rozvržené infrastruktuře a velkých ubytovacích kapacitách. Rozsah geoparku je totožný s CHKO, což představuje určitou turistickou zátěž. Růčková informovala o nově vznikajících parkovacích kapacitách, vytváření QR kódů a ubytovacích kapacitách. Cílem je vytvořit ubytovací kapacity v celách bývalých řeholníků. Také je velký zájem z polské strany o spolupráci, zpracovali publikaci Geoturistika první kroky, více se uvidí po komunálních volbách. Pásková podpořila myšlenku možnosti vzniku mezinárodního geoparku. Štědrá poznamenala, že by problém mohl nastat v interpretaci geologického území s odbornou komunitou. Bylo by dobré, aby geologové, kteří zde pracují, se poohlédli a zjistili, co se na území během 5 let změnilo. Usnesení č. 3: Rada NG vyhovuje žádosti o titul kandidátský geopark a konstatuje, že Geopark Broumovsko má geologický a turistický potenciál požadovaný pro získání certifikátu NG. Revalidace NG Egeria Štědrá shrnula výsledky hodnocení geoparku Egeria a poznatky z návštěvy, jejíž součástí byla terénní část i diskuze s ředitelem Rundem a Jiřím Loskotem o sebehodnocení a výhledech rozvoje geoparku. Z hlediska interpretace geologického dědictví jsou silnou zbraní a jednoznačným pozitivem sítě infotabulí, beetagů a tištěných materiálů ve vazbě na dvě velká regionální muzea a řadu dalších. Infocentra jsou vybavena info materiály, geopark je v regionu masivně prezentován. Spolupráce s geoprůvodci je zatím váhavá, existují nabídky exkurzí s jejich asistencí. Prezentace Egerie jede po tradiční linii obohacené o virtuální webový svět, výborná je prezentace na FB a vyvažuje pasivní webovou stránku. Manažerský tým pracuje dobře ve smyslu udržení a rozvoj projektů geoparku, jejichž jádro se daří posunovat výrazně dál a výsledky jsou zřejmé a velmi dobré. Činnost je trochu ovlivněná pozicí opřenou o Muzeum Sokolov. Vše je v rukách 1-3 osob a to je do budoucna málo. Florian doplnil výklad fotodokumentací s komentářem z návštěvy. Diskuze: Smutek uvedl pár postřehů. V Německu se setkal s českými materiály geoparku Egeria, v ČR toto chybí. Berme to jako problém nás všech k zamyšlení, že všeobecně je o geoparcích málo vědět. Dále uvedl názor, že úzké sepjetí s organizací, která je v gesci krajského úřadu z hlediska dlouhodobého finančního rozpočtování je stav který zakládá na určité problém týkající se dlouhodobé životaschopnosti geoparku jako takového, protože v momentu kdy se zažádá o nějaké finanční prostředky, které je nutné čerpat ad hoc, potřebné k využití, nastane problém, že nejsou ve finančním plánu. Do budoucnosti dalších 4 let by doporučil Egerii, aby toto byl jeden z pilířů jak se z tohoto vymanit. Pásková navázala na toto téma v obecné rovině. Celkově by geoparky měly směřovat co nejvíce na napojení na starosty a obce. I na evropské globální úrovni se to ukazuje jako nejživotaschopnější varianta. Do budoucna se toto bude diskutovat, zda upravit financování geoparků obcemi přímo ve Směrnici. Florian upřesnil, že financování funguje hodně projektově, ale vidí stabilitu v tom, že management jako takový je stabilizovaný v muzeu, kde již nějakou dobu funguje. Stárka by se u hodnocení a realizací geoparku více přimlouval k tomu, abychom vycházeli z reálných podmínek finančního zajištění. Reálné hodnocení vidí v tom, že geopark má několik pracovníků, kteří pracují na plný výkon a odvedená práce za minulé roky je obdivuhodná. Dále se přimlouvá k tomu, abychom v rámci procesu revalidace motivovali k cíli přeshraniční spolupráce, a tím se o něco více posunuli k evropským geoparkům. Loskot se vyjádřil k hodnocení mentorů, zejména ke komunikaci, která byla hodnocena jako slabší stránka. Všechny materiály byly prezentovány minimálně na úrovni regionální TV, ve chvíli kdy byly materiály odprezentovány, poptávka nesmírně stoupla (Toulavá kamera, rádio Impuls). Prezentace vůči veřejnosti je na dobré úrovni, i když na Radě geoparků se příliš nereprezentují. Pásková doplnila, že podstatné jsou doporučení, které jsou důležitou součástí revalidačního procesu. Udávají, co má geopark další 4 roky vylepšovat. Není třeba si brát vyřčené slabiny jako vytýkání, ale jako hledání toho, co je třeba zlepšit. Dále zmínila nově vzniklý film Tajemství nitra Země. 3

4 Usnesení č. 4: 4a) Rada NG doporučuje ministrovi ŽP Richardu Brabcovi prodloužit certifikát NG Egeria na období dalších 4 let. 4b) Mentoři Veronika Štědrá a Jan Florian zpracují doporučení, které bude projednáno na dalším jednání Rady a jehož plnění bude hodnoceno v rámci další revalidace Geoparku Egeria. 4c) RNG doporučuje NG Egeria zintenzivnit spolupráci s BG přípravu přeshraniční nominace do EGN. 4d) Mentory pro další revalidační období byli určeni Jaroslav Hromas (geologie)a Kateřina Červenková (regionální rozvoj a cestovní ruch). Revalidace NG Český ráj Smutek uvedl, že proces poznávání v čase je na dobré úrovni zvenčí. Český ráj úzce spolupracuje s geoparkem Železné hory na produkci výstav, které jsou v Muzeu Českého ráje, kde je geologie prezentována obecně věc, která je velmi silná z hlediska ukotvení tématu, proč vlastně ty geoparky jsou. Pásková navázala, že má výhodu, že může pozorovat geopark z pozice globálního geoparku, jak funguje na mezinárodní úrovni. Děje se v něm spousta geoturistických aktivit a bezesporu vyniká tím, že je na mezinárodní úrovni. Probíhá hojná publikační činnost, geopark vytváří velké hodnoty. Problém podobný jako v Jeseníku, zainteresováno mnoho institucí. Management by zasloužil nějakého vylepšení, rozšíření týmu. Zásadní problém geoparku: Území by si zasloužilo mít vlastní interpretační infrastrukturu ve smyslu sídla. Bylo by dobré se vymezit a mít vlastní interpretační centrum a zázemí. Usnesení č. 5: 5a) Rada NG doporučuje ministrovi ŽP Richardu Brabcovi prodloužit certifikát NG Český ráj na období dalších 4 let. 5b) RNG doporučuje NG Český ráj realizovat revalidační doporučení, jehož plnění bude hodnoceno v rámci další revalidace NG Český ráj. 5c) Mentory pro další revalidační období byli určeni Jaroslav Kadlec (geologie) a Iveta Čtveráková (regionální rozvoj a cestovní ruch). 2. SEKCE AKTIVITY SÍTĚ NÁRODNÍCH GEOPARKŮ PŘEDSEDA Jaroslav Kadlec IROP podpora CR skrze obnovu památek Šauer informoval o čtyřech prioritách IROPu, o pracovní skupině k PO 3. Dále o podporovaných aktivitách dle PD IROP, absorpčních kapacitách, způsobilých výdajích, monitorovacích indikátorech a specifických kritériích přijatelnosti dle PD IROP. Zahájení programu v oblasti Kultura je přepokládáno v červnu Hošek doplnil, že v současné době MAS LEADER v ČR aktualizují své Strategie místního rozvoje pro období a pro finanční podporu v novém programovacím období budou v konkurenčním boji usilovat o další možnosti čerpání finančních prostředků v rámci Programu rozvoje venkova v období Šauer dále uvedl, že dalším zdrojem se ukazuje přeshraniční spolupráce, která bude nejdostupnější pro regiony na měkké projekty. Pásková navázala, že by bylo dobré pozvat NM Matouškovou na 3. Ročník Konference národních geoparků v Chrudimi. Zprávy mentorů národních i kandidátských geoparků Pásková zdůraznila udržení objektivity při návštěvě mentorů geoparku a dále doporučila, jaké by měly být optimální náklady (hotel***, veřejná doprava, strava). Dále požádala o dodržování a domlouvání mentorů s geoparky předem na podmínkách návštěvy, hrazení dopravy apod. Geopark Český ráj Pásková: mentorská zpráva podána v rámci předcházejícího bodu (revalidace geoparku). 4

5 Egeria Pásková: mentorská zpráva podána v rámci předcházejícího bodu (revalidace geoparku). Geopark GeoLoci Babůrek informoval o proběhlé návštěvě geoparku v červnu na 3 dny. Region je zajímavý zejména tím, že je relativně malý, rozdělen na podregiony. Je zde 52 obcí zúženo v rámci geoparku, řeší se, jak budou obce financovat turistiku v regionu, geopark by se chtěl podílet na organizaci rozdělení financí. Probíhá spolupráce s vzájemná reklama. Problém vidí v bezbariérovém přístupu, se kterým se potýká zpočátku každý geopark. Brodský se vyjádřil k fungování cestovního ruchu, které bylo dobře nastaveno na prvopočátku při certifikaci, dopředu se posouvá velmi mírně, chtělo by na tom zapracovat. Aby mohlo hodnocení proběhnout podrobněji, potřeboval zaslat výtky z hodnotící zprávy mentorů, bylo domluveno, že pošle do 14 dnů, ale to se nestalo. Navštívili celý okres, bezbariérové záležitosti, pochvala za navázání přeshraniční spolupráce s Bavorskem. Přidal by informační tabule typu Nacházíte se na území geoparku, Shrnutí: stejná úroveň, možná o malinko se zvedla. Geopark Železné hory Hrubeš: nenavštívil Smutek nabídl návštěvu uskutečnit v rámci 3. Konference národních geoparků v květnu. Geopark Kraj blanických rytířů Hošek zmínil dobré spojení managementu s Posázavím, mentoři dostávají pravidelné zprávy o pořádaných akcích, daří se jim zvyšovat návštěvnost tohoto území, dovedou skloubit poznání geologie se zážitky, území má potenciál, příznivě se projevuje zapojení geologů. Geopark Podbeskydí Stárka uvedl, že od hodnocení geopark navštívil opakovaně při služebních cestách, ovšem nikoli při speciální inspekční návštěvě. Geopark nadále pokračuje v aktivitách, které byly kladně hodnoceny vydal 12 skládaček, podařila se akce experimentální tavba železa, která měla velký ohlas. K instalaci a otevření je připravena nová naučná stezka ve Skotnici, geopark má již vlastní web v zárodečném stadiu. Dokončen byl krajino-archeologický průzkum starých důlních děl, rozpracován je nyní interpretační plán geoparku. Také se zlepšuje spolupráce se starosty, ovšem jednání se šéfem destinačního cestovního ruchu dopadlo bez výsledku. Postupně se daří prosazovat informaci o geoparku a vazbu na geopark do dokumentů regionálního cestovního ruchu, probíhají jednání s Muzeem Novojičínska ohledně možnosti vzniku interpretačního centra geoparku ve Štramberku. Šauer doplnil, že jsou pravidelně informováni o aktivitách geoparku. Geopark Jeseník Pásková: mentorská zpráva podána v rámci předcházejícího bodu (diskuse k připravované nominaci geoparku). Geopark Vysočina Hošek zmínil problém s komunikací, nefunkční partnerství a management. Celkový pocit je, že není zájem to řešit. Pásková: pan Dolejský není činný z důvodu pozice NM na MŽP, předání agendy geoparku neproběhlo úspěšně, je třeba hlídat čas určený k realizaci kandidatury. Geopark Ralsko Pásková: mentorská zpráva podána v rámci předcházejícího bodu (hodnocení pokroku v přípravě nominace). Geopark Broumovsko Pásková: mentorská zpráva podána v rámci předcházejícího bodu (žádost o udělení titulu kandidátský geopark ). 5

6 Organizace 3. Ročníku Konference národních geoparků Doucek informoval o termínu konference, představil 1. cirkulář obsahující hlavní cíl 3. ročníku Konference národních geoparků, základní informace a předběžný program. Konference bude rozdělena do 3 témat (Prezentace geověd v plenéru, Vzdělávání v geovědách, Spolupráce s místními aktéry s důrazem na geoprodukty). Součástí konference bude i doprovodný program např.: muzejní noc, sobotní jarmark, rýžování v náhonu vedle divadla apod. V lednu 2015 bude představen 2. cirkulář s konkrétním obsahem. Současně bude v tomto termínu probíhat Týden geoparků. Pásková požádala o formování podmínek Týdne geoparků, od kdy do kdy, jaké budou možnosti, prostory apod. Smutek doplnil, že účast přislíbil ministr Brabec. Pásková navrhla, aby se udal základní design materiálů, aby byly jednotné. Dále je na každém geoparku, kolik materiálů si připraví a jak se k tomu postaví. Řídkošil se přimluvil pro to, aby se dala výrazná sleva pro studenty a seniory (v dalším cirkuláři), dále sdělil, že témata jsou moc speciálně geologická, uvítal by přidání jednoho negeologického tématu. Štědrá naopak podpořila geologické zaměření z důvodu méně geologicky zaměřené minulé konferenci v Ralsku, nyní více zaměřeno na interpretaci. Projekty, film, veletrhy, publikace, kalendář, konference Sobotová stručně prezentovala informace o proběhlé 2. Konferenci národních geoparků v dubnu. Zúčastnilo se cca 100 lidí, záštitu udělilo MŽP, MZe, MMR, MK a agentura CzechTourism, včetně finanční podpory, a dále město Ralsko a Doksy Veletrhy: na začátku roku 2015 proběhnou veletrhy GO RegionTour, HolidayWorld a SlovakiaTour. Na všech těchto veletrzích je domluvený prostor na stánku Czechtourismu. Veškeré podklady k prezentaci geoparků, které chtějí být prezentovány na těchto veletrzích musí zaslat nejpozději do konce roku na MŽP. Norské fondy: podával se společný projekt na posílení environmentálního monitoringu geoparků, hlavním žadatelem geopark Ralsko, společně s geoparky Jeseníky, Joachima Barranda, Podbeskydí a Kraj blanických rytířů byl projekt podán, vyhodnocení zatím není. Začátek projektu by byl plánovaný na přelom prosince a ledna. Projekt je zaměřený především na monitoring a na zjišťování jednotlivých informací o geotopech. Pásková požádala, aby se všichni snažili hledat, kam by se tento projekt dal zapojit, pokud to nevyjde u Norských fondů. Sobotová dále informovala o proběhlé výzvě Švýcarských fondů, vyhodnocení by mělo proběhnout do konce listopadu. Pásková doplnila, že tyto výzvy probíhají i na ostatních ministerstvech, kde by geoparky mohly uspět, je potřeba si toto ohlídat. Jako každý rok byla vyhlášena výzva pro nevládní neziskové organizace na MŽP, nyní bude vyhlášena na MMR. Sobotová uvedla informace o přípravě kalendáře na rok 2015 a požádala o zaslání materiálů do , nebo alespoň o informaci, zda bude geopark požadovat kalendář. Pásková vzhledem k odlišným názorům na datování kalendáře požádala o vyjádření se k různým variantám kalendáře, zda od dubna, nebo od ledna na mail sl. Sobotové. Uvítá veškeré návrhy a komentáře. Sobotová poslední informaci věnovala sborníku z 2. konference národních geoparků, která bude rozeslána mailem. Pásková vznesla dotaz na geopark Železné hory, zda nechce tento Sborník vydat v tištěné formě a předložit ho na 3. výroční konferenci. Pásková dále informovala o publikaci dr. Bajera. Tato publikace bude vytištěna na MŽP, zatím máme možnost do toho mluvit, proto žádá o připomínky, co by se dalo vylepšit, zejména GeoLoci, Vysočina a Český ráj. Termín je do konce roku, abychom publikaci někam posunuli. Dále informovala o Konferenci v Hradci Králové, která proběhne na konci ledna a o Ekofilmu, kde by měla proběhnout schůzka s p. Procházkou na Barrandově - debata nad prvními výstupy filmu. Až budeme vědět bližší informace, oslovíme patřičné geoparky, aby se schůzky zúčastnili. Geo-olympiáda Kříž stručně informoval o proběhlé Geo-olympiádě. Více informací na 6

7 Informace z Konference UNESCO o geoparcích Pásková informovala o proběhlé konferenci globálních geoparků, kde došlo ke schválení zásadních materiálů a to pro přeměnu geoparků na globální geoparky UNESCO. Byla založena Asociace globálních geoparků UNESCO, z důvodu právní subjektivity geoparků, každý člen bude platit 1000 dolarů ročně. Dále byl schválen Statut globálních geoparků. Doucek si připravil fotodokumentaci s komentářem z navštíveného geoparku v rámci Konference. Termíny a místa konání akcí Rady NG Příští zasedání Rady NG 2015: Geopark Železné hory (Chrudim) 21. května ročník Konference NG: NG Železné hory (Chrudim) května 2015 Podzimní zasedání Rady NG 2015: NG GeoLoci (Plzeň hl. město kultury EU pro rok 2015) Jarní zasedání Rady NG 2016: Geopark Český ráj 4. ročník Konference NG: Geopark Český ráj Podzimní zasedání Rady NG 2016: Geopark Egeria Shrnutí úkolů Národní geoparky: Výroční zprávy zaslat Páskové do Pásková + Stárka + Hrubeš: schůzka - prokonzultovat a řešit dopis od pí. Stárkové Geopark Jeseníky: Předložení nominačního dokumentu na jaře 2015 MŽP ve spolupráci s MD (podpora MMR): jednání ohledně plošných cílů Všechny geoparky: koordinace přípravy aktivit všech geoparků v rámci Cíle 3 přeshraniční spolupráce na projektech se sousedními státy, Hošek Smutek + Doucek: Konference národních geoparků: předložit 2. Cirkulář s konkrétním obsahem konference, během ledna 2015 Všechny geoparky: zaslat podklady pro kalendář na rok 2015 do vyjádřit se k variantám budoucích kalendářů: varianty rozešle Sobotová Pásková: rozeslat publikaci Geoparky ČR k připomínkám včetně edičních pokynů Všechny geoparky: zaslat připomínky k publikaci Geoparky ČR do Čtverákové Všechny geoparky: pokud bude vyprodukován nějaký materiál vhodný do Ekofilmu, zaslat Mrázové Pásková: rozeslat Strategii podpory rozvoje NG Všechny geoparky: zaslat připomínky ke Strategii podpory rozvoje NG do Mrázové/Páskové Ukončení zasedání RNG Dne 11. listopadu 2014 Zapsala: Monika Mrázová Zkorigovala: Martina Pásková Přílohy: 1. Prezenční listina 7

8 Příloha 1 Prezenční listina členů a hostů Rady národních geoparků 8

9 9

Globální geoparky pod patronací UNESCO

Globální geoparky pod patronací UNESCO Geoparky a UNESCO Globální geoparky pod patronací UNESCO 2000 - Síť evropských geoparků (EGN) 2004 - Síť globálních geoparků (GGN) pod patronací UNESCO - odlišnost od konceptu světového dědictví 2007 -

Více

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014 CESKLAPES GEOTURISMUS Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory RNDr.Daniel Smutek únor 2014 GEOTURISMUS, GEOPARK obecné pojmy geoturismus a geopark nové výdobytky hospodářského odvětví

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

Zasedání Rady národních geoparků 8. listopadu 2016 Sokolov, Národní geopark Egeria

Zasedání Rady národních geoparků 8. listopadu 2016 Sokolov, Národní geopark Egeria Zasedání Rady národních geoparků 8. listopadu 2016 Sokolov, Národní geopark Egeria Přivítání panem Michaelem Rundem, ředitelem Muzea Sokolov. Přítomni: viz prezenční listina (příloha tohoto zápisu) 1.

Více

Zápis z jednání Rady národních geoparků

Zápis z jednání Rady národních geoparků Zápis z jednání Rady národních geoparků Vlašim kandidátský geopark Kraj blanických rytířů 16. - 17. června 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Otevřené jednání Rady 16. ledna Přivítání členů a hostů RNG

Více

Zasedání RADY NÁRODNÍCH GEOPARKŮ listopad 2015, Stříbro, Krasíkov

Zasedání RADY NÁRODNÍCH GEOPARKŮ listopad 2015, Stříbro, Krasíkov Zasedání RADY NÁRODNÍCH GEOPARKŮ 24. 25. listopad 2015, Stříbro, Krasíkov Přítomni: viz Příloha č. 1 Přivítání členů a hostů ředitelem Geoparku GeoLoci panem Janem Florianem Minuta ticha věnovaná Tomášovi

Více

RADA NÁRODNÍCH GEOPARKŮ , CHRUDIM

RADA NÁRODNÍCH GEOPARKŮ , CHRUDIM RADA NÁRODNÍCH GEOPARKŮ 21. 5. 2015, CHRUDIM - přivítání členů a hostů Danielem Smutkem - pozvánka na nadcházející konferenci a postkonferenční program v následujících dnech 1. Sekce Hodnocení nominací

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Národní geopark GeoLoci

Národní geopark GeoLoci Národní geopark GeoLoci Co je to geopark? - území poskytující obraz o geologickém vývoji Země a vlivu místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj místní společnosti - zajímavá interpretace

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

3. Konference národních geoparků HARMONOGRAM Prezence 8:00-9:00 ÚVOD 9:00-9:30 Daniel Smutek, Národní geopark Železné hory Petr Řezníček, starosta Chrudimi Václav Kroutil, radní Pardubického kraje Zdeněk

Více

2. ročník Konference Národních geoparků

2. ročník Konference Národních geoparků Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba se záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové, ministra zemědělství Mariana Jurečky, ministra

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády ČR dne 11.11.2015 Schůzi výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen

Více

Zápis z 2. pracovního jednání Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen RSK JMK )

Zápis z 2. pracovního jednání Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen RSK JMK ) Zápis z 2. pracovního jednání Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen RSK JMK ) Termín jednání: 12. prosince 2014, čas 10:05 11:45 Místo jednání: Krajský úřad Jihomoravského

Více

ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s.

ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ Název MAS: Otevřené zahrady Jičínska z. s. Místo konání:

Více

Zápis z jednání Rady národních geoparků

Zápis z jednání Rady národních geoparků Zápis z jednání Rady národních geoparků Karlova Studánka Geopark Jeseníky 23. - 24. října 2012 Přítomni: dle prezenční listiny (viz přílohy č. 1 a 2) Otevřené jednání Rady 23. října Přivítání členů a hostů

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky 12631/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 12.05.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni: viz prezenční listina Zvukový záznam celého zasedání je

Více

dotkněte se země! Co je geopark?

dotkněte se země! Co je geopark? Co je geopark? Geopark je region, zahrnující řadu přírodně cenných a geologicky zajímavých míst, která prezentuje veřejnosti v rámci vzdělávacích a osvětových aktivit, pečuje o ně a zprostředkovává jejich

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 29.03.2016 Bod pořadu jednání: 44. Název : Účelové v rámci schváleného rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2016 Důvod předložení: Usnesení

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO konaná dne 26. září 2016 v 17:00 hod. v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice Přítomní členové správního výboru: Naděžda Chajmová,

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Dobrá Praxe 2015. Program konference. Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR 29. 30. 1. 2015

Dobrá Praxe 2015. Program konference. Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR 29. 30. 1. 2015 Dobrá Praxe 2015 Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR Program konference 29. 30. 1. 2015 Rámcový program konference Dobrá praxe Čtvrtek 29. 1. 2015 08:30 09:30 prezence 09:30

Více

Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2015

Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2015 Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2015 Svaz vodního hospodářství ČR spolu s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí uspořádal dne 20. března 2015 v Kongresovém

Více

Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner

Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner Zápis z Koordinační pracovní skupiny projektu spolupráce Hovořme s venkovskými lidmi, ale především jim naslouchejme, realizovaného v rámci PRV, IV.2.1. b) Datum konání: 13.1.2011 Místo konání: Vzdělávací

Více

Zápis z veřejného projednávání strategického plánu Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Zápis z veřejného projednávání strategického plánu Otevřené zahrady Jičínska z. s. Zápis z veřejného projednávání strategického plánu Otevřené zahrady Jičínska z. s. Místo konání: Střevač Datum konání: 25. 11. 2014 od 16 hodin Přítomni za MAS: Mgr. Kamila Kabelková, pan Jiří Drška, Jolana

Více

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje 2014-2020 Mgr. Vladimíra Vyhnálková Kdo tvoří koncepci cestovního ruchu Jihočeského kraje? Kdo ji píše? KOLEGIUM CESTOVNÍHO RUCHU poradní orgán hejtmana Jčk, rozšířené

Více

NÁRODNÍ GEOPARK EGERIA. Putování časem do dávné minulosti Země Eine grenzelose Zeitreise durch die geologische Mitte Europas

NÁRODNÍ GEOPARK EGERIA. Putování časem do dávné minulosti Země Eine grenzelose Zeitreise durch die geologische Mitte Europas NÁRODNÍ GEOPARK EGERIA Putování časem do dávné minulosti Země Eine grenzelose Zeitreise durch die geologische Mitte Europas Geopark Souvislé území s geologickými fenomény Základní činnost Aktivity Spolupráce

Více

HRADECKÝ VENKOV, obecně prospěšná společnost IČO: , Husovo nám. 83, Nechanice,

HRADECKÝ VENKOV, obecně prospěšná společnost IČO: , Husovo nám. 83, Nechanice, ZÁPIS ze zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov dne 1. 12. 2016 na Státním zámku Hrádku u Nechanic PROGRAM ZASEDÁNÍ: 1. Zahájení zasedání 2. Informace o průběhu naplňování Strategie komunitně

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Zápis z jednání Komise Geotermálního projektu Litoměřice. konaného dne 10.6. 2014, od 15,30 hodin v kanceláři starosty města Litoměřice

Zápis z jednání Komise Geotermálního projektu Litoměřice. konaného dne 10.6. 2014, od 15,30 hodin v kanceláři starosty města Litoměřice Zápis z jednání Komise Geotermálního projektu Litoměřice konaného dne 10.6. 2014, od 15,30 hodin v kanceláři starosty města Litoměřice Přítomní členové komise GTE: Ladislav Chlupáč, Radek Lončák, Jiří

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

SMĚRNICE MŽP č. 6/2007 k zabezpečení jednotného postupu rezortu při nominaci území na národní geopark

SMĚRNICE MŽP č. 6/2007 k zabezpečení jednotného postupu rezortu při nominaci území na národní geopark MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 14. května 2007 Č.j.: 2868/M/07 34064/ENV/07 SMĚRNICE MŽP č. 6/2007 k zabezpečení jednotného postupu rezortu při nominaci území na národní geopark Článek 1

Více

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 24. 9. 2012 od 13 30 h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Lukáš Volný,

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec 1. - 2.12.2010 Obsah Základní informace o PRV, Síti Cíle Sítě, členství v Síti Celkové

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník

Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník 13. 14. září Univerzita Hradec Králové Pozvánka na mezinárodní konferenci, pořádanou pod záštitou děkana Fakulty informatiky

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

Z á p i s. z členské schůze DSO Broumovsko konané dne 24. 1. 2012 v Meziměstí

Z á p i s. z členské schůze DSO Broumovsko konané dne 24. 1. 2012 v Meziměstí Z á p i s z členské schůze DSO Broumovsko konané dne 24. 1. 2012 v Meziměstí Přítomni: p. Cahová, P. Rejchrt, P. Kotrnec, p. Harasevič, p. Hermonová, p. Chráska (Jetřichov, místostarosta), p. Rosová, Ing.

Více

Vítejte v kraji Sardona!

Vítejte v kraji Sardona! Vítejte v kraji Sardona! Základní přesmyk helvétských desek nasunul 300 mil. let staré horniny na horniny staré 30 mil. let Sardona na tektonické mapě Vznik geoparku Sardona 1999 zahájení projektu regionálního

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Přítomni členové rady Svazku: Ing Zdeněk Nejdl, Blanka Čebišová, Pavel Souček, Ing. Josef Bumba, Ing. Jiří Svoboda CSc., Martin Dvořák, Hana Hajná

Přítomni členové rady Svazku: Ing Zdeněk Nejdl, Blanka Čebišová, Pavel Souček, Ing. Josef Bumba, Ing. Jiří Svoboda CSc., Martin Dvořák, Hana Hajná Zápis z jednání 8. rady Svazku měst a obcí Rakovnicka, které se konalo v úterý 20. 9. 2011 od 12,00 hodin ve Wintrově síni Městského úřadu Rakovník, Husovo náměstí 27, Rakovník Přítomni členové rady Svazku:

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

RSK a RAP jako nový nástroj pro programové období

RSK a RAP jako nový nástroj pro programové období RSK a RAP jako nový nástroj pro programové období 2014-2020 Školení NS MAS Svitavy 25. 11. 2014 Ing. Pavel Kalivoda, vedoucí odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu Programové období 2014-2020

Více

Národní geopark Kraj blanických rytířů. Konference MAS Blaník 25.11. 2014 Kateřina Červenková, ČSOP Vlašim

Národní geopark Kraj blanických rytířů. Konference MAS Blaník 25.11. 2014 Kateřina Červenková, ČSOP Vlašim Národní geopark Kraj blanických rytířů Konference MAS Blaník 25.11. 2014 Kateřina Červenková, ČSOP Vlašim Co je to národní geopark? Jak vznikl? Co dělá? Geopark a strategie MAS GEOPARK je území, které

Více

Z á p i s. 09:00 10:00 Inovace z pohledu PRV Jan Groh (krajský koordinátor CSV)

Z á p i s. 09:00 10:00 Inovace z pohledu PRV Jan Groh (krajský koordinátor CSV) Havlovice, 19. 20. 11. 2015 Z á p i s z III. Venkovské konference na téma Inovace a inovační technologie na venkově v Královéhradeckém kraji, která se uskutečnila v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov,

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Zápis z jednání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina č. 4/2015 konané dne 10. září 2015

Zápis z jednání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina č. 4/2015 konané dne 10. září 2015 Zápis z jednání č. 4/2015 konané dne 10. září 2015 Přítomni: 1. Daněk Antonín (předseda) 5. Drápela Lubomír 2. Pavlíková Eliška 6. Fischerová Jana 3. Vybíral Karel 7. Novák Rostislav 4. Studenec Zdeněk

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 22. 9. 2016 RSK Plzeňského kraje Struktura prezentace 1. Význam regionálního akčního plánu 2. Aktuální a plánované

Více

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR)

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. ředitel MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. předseda SMS ČR Zlínského kraje Datum prezentace:

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 2025 Mgr. Lukáš Dědič PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM Web: rozvoj-obce.cz Email: info@rozvoj-obce.cz

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 23. 9. 2016 RSK Jihomoravského kraje Struktura prezentace 1. Význam regionálního akčního plánu 2. Aktuální a plánované

Více

Pozvánka na zasedání valné hromady MAS Uničovsko o.p.s. zasedání se uskuteční v zasedací místnosti v Medlově. dne v 9.00 hod.

Pozvánka na zasedání valné hromady MAS Uničovsko o.p.s. zasedání se uskuteční v zasedací místnosti v Medlově. dne v 9.00 hod. Pozvánka na zasedání valné hromady MAS Uničovsko o.p.s. zasedání se uskuteční v zasedací místnosti v Medlově dne 23.3. 2016 v 9.00 hod. Program: 1. volba zapisovatele 2. úvodní slovo předsedy správní rady

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP v rámci projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání správní obvod Praha 7 Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000718 Datum konání: čtvrtek 8. 12. 2016

Více

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod.

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. na MěÚ Ivančice Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Jaromír Schoř, Ladislav

Více

16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území

16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území 16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území 2014-2020 1) Informace ze SPL - sumář za 5 výzev MAS 2) ISRÚ kdy, co, jak a proč? 3) Co by obce a jejich území potřebovalo/nepotřebovalo/chtělo?

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. Zápis z 26. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2014 v 9,30 hodin v zasedací místnosti P1 443 v budově KÚ Přítomni: Bc. P. Luska,

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 25.08.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Národní stálá konference komora regionální

Národní stálá konference komora regionální Národní stálá konference komora regionální MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 14:00 Metodické a koordinační

Více

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

MCPNE 01658/2016 Zápis č. 21 z 18. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice

MCPNE 01658/2016 Zápis č. 21 z 18. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice MCPNE 01658/2016 Zápis č. 21 z 18. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 19.09.2016 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Roman Karásek,

Více

ZÁPIS X. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 6. 10. 2015 10:00 14:00 HODIN V OSTRAVĚ Přítomni: J. Šafer, I. Plicka, R. Kolařík, P. Hnilička, P. Velička, K. Cieślar, M. Košař, R. Václavík, M. Volf, P.

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji. Eva Jankovská, 17. října 2014 EDUCA Liberec

Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji. Eva Jankovská, 17. října 2014 EDUCA Liberec Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji Eva Jankovská, 17. října 2014 EDUCA Liberec Zase další projekt? Programovací období trvá do roku

Více

VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY

VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY 28. 11. 2012 Program jednání 1. Zahájení, technický bod 2. Přijetí nových členů MAS 3. Zpráva o činnosti MAS za období od poslední valné hromady 4. Rozšíření územní

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ 2016-2026 veřejné projednání 18.5.2016 Program jednání Úvod, uvítání Informace o vytištěné verzi Návrhu Strategického plánu Informace o možnosti podávat

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 41. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 16. 9.

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 20. června 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

European Destinations of Excellence EDEN. Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu

European Destinations of Excellence EDEN. Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu European Destinations of Excellence EDEN Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu Ročník 2009/2010 Hlavní téma: Voda turistický cíl a) Zhodnocení potenciálu u vodních ploch a přírodních vodních zdrojů

Více

Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od hod v Obecním domě v Ďáblicích

Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od hod v Obecním domě v Ďáblicích Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 8. 2015 od 20.00 hod v Obecním domě v Ďáblicích Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová, Ing.

Více

Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 25. 02. 2015 od 18.00 hod.

Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 25. 02. 2015 od 18.00 hod. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 25. 02. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková, Tomáš Čapek, Ing.

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Z á p i s. K bodu l Zahájení, schválení přizvaných hostů, schválení programu 5. výboru pro dopravu

Z á p i s. K bodu l Zahájení, schválení přizvaných hostů, schválení programu 5. výboru pro dopravu Z á p i s z 5. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7.5.2009 od 9 hod., v zasedací místnosti č. N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: dle

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec Ministerstvo vnitra Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly e-mail: tomas.jirovec@mvcr.cz tel.:

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina)

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Z á p i s z 22. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 21. 4. 2011 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz

Více

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod Zápis č. 6 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne 5. 12. 2014 v 9.30 hod Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: viz prezenční listina Průběh jednání 1. Zahájení jednání Jednání zahájila

Více

MAP ORP Veselí nad Moravou

MAP ORP Veselí nad Moravou Zápis č. 1 z jednání Řídícího výboru MAP ORP Veselí nad Moravou Místo jednání: sál kulturního domu (1. patro), Veselí nad Moravou Datum: Účastníci: 25. 5. 2016, 15:00 17:00 hod viz prezenční listina Program

Více

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2007-2013, opatření III.4.1, Projekt : Příprava podkladů pro ISÚ a analýza současného stavu území partnerství v

Více

Z Á P I S. Číslo: z jednání Akademického senátu LF OU

Z Á P I S. Číslo: z jednání Akademického senátu LF OU Strana: 1/10 Prezenční listina Přítomni: Dorko, Dvořáček, Horáček, Jarošová, Krupa, Kubančáková, Lux, Martínek, Mrázková, Pálmaiová, Plevová, Porubän, Rychlý, Sikorová, Sochorová, Svrčinová, Zatloukalová

Více

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín PREZENTACE Proč projekt a proč by Vás to mohlo zajímat Jak jsme si to namysleli teorie

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Rada Národního parku Šumava

Rada Národního parku Šumava NPS 05053/2013 Rada Národního parku Šumava Zápis z jednání Rady NPŠ ze dne 20. června 2013 (ověřený) Místo zasedání Hotel Zlatá hvězda, Vimperk Přítomno: 30 členů Rady, 5 pověření plnou mocí, 35 celkem

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

METODIKA pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku

METODIKA pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku Vvvv 2013 V Praze Č.j.: dne METODIKA pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Záměr metodiky Tato metodika je doporučením pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku.

Více

Formal Geopark Kamptal. Beetwen Eggenburg and Krems in Lower Ausrtia.

Formal Geopark Kamptal. Beetwen Eggenburg and Krems in Lower Ausrtia. Geoparks Formal Geopark Kamptal. Beetwen Eggenburg and Krems in Lower Ausrtia. Geopark size was of 750 km 2 and has riwer Kamp as an axis. The father of geopark was director Krahuletz-Museum in Eggenburg

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH Strategická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH Strategická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH 2014+ Strategická část Ing.Alexandra Fürbachová, členka správní rady MAS KH o.p.s. Strategická část Mise = proč strategii vytváříme: Strategie MAS

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch Nepomuk, 15.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako problémy/potřeby v oblasti cestovního ruchu na území působnosti

Více