Chemie je fascinující, zkrátka cool

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chemie je fascinující, zkrátka cool"

Transkript

1 i n f o r m a č n í z p r a v o d a j P ř í r o d o v ě d e c k é f a k u l t y Ostravské univerzity v Ostravě říjen/2009 Život v Přírodě Chemie je fascinující, zkrátka cool Slezskoostravský hrad se ve středu 24. června 2009 proměnil v provizorní chemickou a fyzikální laboratoř, v níž se odehrávala kouzla a čáry, výbuchy, barevné ohně. K dispozici byla dokonce i zkumavková střelnice a spousta dalších chemických a fyzikálních atrakcí pro děti i dospělé. Zároveň bylo možné proniknout do historie počítacích strojů a vidět báječné muže s klikou díky expozici historických promítaček, projekční techniky a záznamových médií. I když bylo pod mrakem a pršelo, všichni se bavili. Třetí ročník Chemie na Slezskoostravském hradě aneb Chemie život je pořádala koncem června Česká společnost chemická, která má pobočku v Ostravě. Na organizaci se podílela i katedra chemie, fyziky a matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Hradní nádvoří se proměnilo v jednu velkou, přístupnou laboratoř. Na chemický jarmark jste se nemuseli jenom dívat, spoustu atrakcí jste si mohli vyzkoušet. Mnozí využili i tamního chemického servisu. A co to znamená? Třeba to, že si nechali zjistit, jestli mají brýle nebo opalovací krém ten správný UV filtr či jaké je ph vody z jejich studny. Někteří si nechali vyčistit i stříbrné a zlaté šperky. Děti se zapojily do chemických soutěží, a kdo chtěl, prozkoumal chemickou Ostravu. Mnozí zjistili, kdo ve městě a jeho okolí chemii využívá a na kterých školách se učí. Mezi návštěvníky se tu a tam objevily historické osobnosti vědy. Bez rozpaků přišly na hrad a svou přítomností potěšily děti i dospělé. Doprovodný program zajistily složky integrovaného záchranného systému, návštěvníci hradu viděli ukázky práce Policie ČR, Hasičského záchranného sboru či zdravotníků. Hlavním smyslem toho všeho je, aby si návštěvníci hráli a nebáli se přírodních věd. Jde o vědu, která nám přináší mnoho dobrého a může být i pro obyčejné lidi velmi fascinující, zkrátka cool. Pořadatelé 3. ročníku Chemie na Slezskoostravském hradě aneb Chemie život je: Česká společnost chemická pobočka Ostrava Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta OU) Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta OU) Katedra matematiky (Přírodovědecká fakulta OU) FMMI VŠB-TU Ostrava SPŠ chemická akademika Heyrovského a Gymnázium v Ostravě-Zábřehu Gymnázium Komenského Havířov Článek připraven ve spolupráci s redakcí Solokapr.cz

2 Projekt Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji V průběhu letního semestru akademického roku 2008/2009 proběhlo prvních 21 kurzů v rámci projektu OP VpK Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji, na jehož realizaci se podílí tým pracovníků Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vedený Ing. Evou Burianovou, Ph.D., vedoucí projektu, ve spolupráci s partnerskou organizací Slezskou univerzitou v Opavě. Všechny kurzy probíhaly v kombinované formě byly pořádány tutoriály, kde se účastníci jednotlivých kurzů setkávali s lektory, mohli docházet na osobní konzultace, převážná část výuky však probíhala prostřednictvím LMS Moodle. Do nabízených kurzů se přihlásilo 418 pracovníků škol a školských zařízení, úspěšně jich absolvovalo 352, tj. 84 %. Zájem mají především pracovníci základních škol (poměr 2:1 k pracovníkům škol středních). Více než polovina přihlášených účastníků je z ostravských škol, 20 % z okresu Karviná, následuje okres Opava a Frýdek-Místek (12 %), Nový Jičín a Český Těšín (3 %). Z připraveného Základního modulu, kam jsou zařazeny kurzy zaměřené na rozšíření všeobecné kvalifikace učitelů (kurzy z oblasti Využívání informačních technologií ve vzdělávání, z oblasti pedagogicko-psychologické z oblasti Člověk a zdraví, např. kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky) se uskutečnilo 15 kurzů s celkovým počtem 311 přihlášených osob a 265 absolventů. Největší zájem jsme zaznamenali o kurz Příprava učitele na výuku s využitím prezentačního programu MS PowerPoint. Zájem o tento kurz mělo 55 osob, úspěšně jej dokončilo 45 osob. Specializační modul je zaměřen na zvýšení znalostí a kompetencí učitelů ve vlastní specializaci, zvýšení informovanosti o nových poznatcích a o možnostech využití ICT a VT v těchto předmětech. V tomto modulu jsou např. zařazeny kurzy z oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Jazykové kurzy pro učitele angličtiny apod. V rámci tohoto modulu proběhlo 6 kurzů, bylo přihlášeno 107 osob, z nichž 87 jich úspěšně kurzy dokončilo. Pro akademický rok 2009/2010 jsou připraveny další kurzy ze Základního i Specializačního modulu, přibudou také kurzy z modulu nazvaného Zvyšování kompetencí řídících pracovníků. Modul zahrnuje kurzy z oblasti managementu, personální politiky, kontroly, motivace apod. Absolvování některých předmětů tohoto modulu bude přínosem pro i skupinu pedagogických pracovníků, kteří v současné době nezastávají vedoucí pozice na školách, získají tím aspoň částečné znalosti z oblasti řízení škol. V budoucnu mohou i oni tyto pozice zastávat. Pro zimní semestr nadcházejícího akademického roku je již připraveno množství jazykových kurzů angličtiny na různých úrovních náročnosti v rámci modulu Jazykové vzdělávání pracovníků škol. Informace o projektu a nabízených kurzech: Pavla Janoschová člen realizačního týmu

3 Představení Institutu ekonomie a managementu Institut ekonomie a managementu na Přírodovědecké fakultě OU (dále IEM) zajišťuje garanci a výuku všech ekonomických předmětů vyučovaných na PřF OU v bakalářských i navazujících magisterských studijních programech, ale také na dalších fakultách OU, zejména na Fakultě sociálních studií a Fakultě zdravotnických studií. Spolupracuje s Fakultou pedagogickou a Fakultou filosofickou na výuce vybraných předmětů ekonomického charakteru. Rovněž se rozvíjí spolupráce s Centrem CŽV, kde jsou připravovány vybrané kurzy pro veřejnost. Ve školním roce 2008/2009 IEM garantoval a realizoval výukový modul Ekonomické aspekty evropské integrace, který byl nabízen studentům všech fakult OU v rámci tzv. modulového vzdělávání. K realizaci jsou připraveny další výukové moduly. Vedoucí Institutu ekonomie a managementu je doc. Dr. Ing. Hana Filipczyková. Bližší informace o IEM najdete na Alfred Nobel na živo! Docent chemie Václav Slovák vystupuje v roli Nobela. Nepřistupuje k tomu však ryze vědecky, spíše s humorem a nadsázkou. Dne 9. září 2009 proběhla ve Hvězdárně a planetáriu Johanna Palisy v rámci programu Astronomického repetitoria velmi originální přednáška ALFRE- DA NOBELA v podání doc. RNDr. Václava Slováka, Ph.D., z katedry chemie Přírodovědecké fakulty OU za hudebního doprovodu jeho dvorního skladatele doc. RNDr. Jiřího Kaliny, Ph.D., z katedry fyziky PřF OU. Hlavní protagonisté dokázali přetvořit životopis významného vědce v zábavnou show, která byla zprvu překvapeným obecenstvem očekávajícím vleklý monotónní výklad, odměněna hlasitým potleskem! Nápad hrát Nobela vznikl asi tak před rokem a půl. Společně s několika přáteli jsme chtěli oživit dění na Slezskoostravském hradě, a to tak, že budeme pro děti základních škol zábavnou formou přednášet o významných vědeckých osobnostech, říká Václav Slovák. Jeho nobelovské vystoupení patří do programu akce Chemie na Slezskoostravském hradě, na které se už třetím rokem Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity představuje veřejnosti se snahou zaujmout potenciální uchazeče o vědy a studium. Chemie těžce bojuje s konkurencí humanitních oborů, hodně tedy záleží na tom, zda se lidem v našem oboru podaří vzbudit u mladých zájem o chemii. My se o to snažíme především u dětí prostřednictvím Nobela, říká Slovák a pokračuje: Na Nobela si hraju prostě proto, že to může být prospěšné dětem. Pro mě je to příjemná možnost, jak se odreagovat od každodenních starostí. Jestliže osudem Alfreda Nobela byla chemie a vynález dynamitu, pro Václava Slováka platí totéž, jen objekt výzkumu je jiný. Věděl jsem už odmalička, že chci být chemikem, respektive hned poté, co jsem opustil myšlenku zastávat prezidentský úřad. Ve svém oboru se zabývám procesem samovznícení uhlí, který je dlouhodobě zkoumán na katedře chemie, vypráví Slovák.

4 Mezi těmito dvěma chemiky lze najít jednu podobnost, která je na dálku spojuje. Oba mimo svou vědeckou kariéru udělali ještě něco užitečného pro druhé. Z Nobelova rozhodnutí, darovat majetek na vědecké účely, se každoročně uděluje prestižní Nobelova cena ve vybraných oborech lidské činnosti. Slovák zase svou vědu, chemii, poutavým způsobem přibližuje dětem i dospělému publiku. Článek připraven ve spolupráci: Jakub Nezval (katedra fyziky PřF OU) a redakce Solokapr.cz Představení Oddělení cizích jazyků Oddělení cizích jazyků zajišťuje jazykovou přípravu studentů přírodovědecké fakulty, zvláště pro katedry matematiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie, fyzické geografie a geoekologie. Personálně je toto oddělení obsazeno dvěma vyučujícími, a to RNDr. Janou Klimánkovou a Mgr. Blankou Novotnou. Vedle základních jazykových kurzů oddělení cizích jazyků nabízí i rozšiřující jazykové semináře jako např.: Angličtina v obchodní praxi, Obecná angličtina, Komentovaná četba. Jazykové centrum spolupracuje s Centrem celoživotního vzdělávání. Zajišťuje výuku kurzu Úvod do angličtiny. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity: Teorie v souladu s praxí Studentům chybějí praktické znalosti. Shodli se na tom odborníci z různých českých firem a vysokých škol a vytvořili nový vzdělávací projekt. Je zaměřený na technologické obory a kromě Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity se na něm podílí také Technická univerzita Liberec a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, firemní sektor zastupují společnosti Elmarco, s.r.o. a VÚTS, a.s. Název projektu vypadá docela složitě: Technologické a ekonomické kompetence pro Evropský výzkumný prostor. Co se za těmito slovy skrývá? V rámci projektu usilujeme o rozvoj odborných dovedností studentů a akademických pracovníků v oblasti technologických oborů. Umožníme jim získat praxi v oborových firmách a své teoretické znalosti mohou rozšiřovat o ty, které jim nabídneme v chystaných kurzech. Navíc ještě mají příležitost studovat předměty, které se učí na našich partnerských univerzitách, vysvětluje regionální manažer projektu Lukáš Straňák. Studenti Přírodovědecké fakulty budou moci předměty ostatních dvou univerzit absolvovat prostřednictvím systému LMS MOODLE. Jde o studium přes internet. Student si vybere některé z nabízených předmětů, a během semestru pak pracuje na jednotlivých úkolech, které mu zadá vyučující, říká Straňák. Chceme studentům ukázat, že technologické obory, které u nás studují, jsou na trhu práce uplatnitelné. V poslední době totiž zájem o tyto obory klesá. Náš projekt má přednost v tom, že student skutečně získá takové znalosti, které se mu budou v praxi hodit. To říkám proto, že výuková část projektu je skutečně společným dílem univerzit a firem, upozorňuje Straňák.

5 Přínos projektu: Kvalitní praxe už na škole V současné době je spolupráce vysokých škol a firem nedostatečná, myslí si Zuzana Kubicová z firmy Elmarco, s.r.o., která se zabývá vývojem nanotechnologií a spolupracuje s Ostravskou univerzitou na projektu. Studenti si ze školy do praxe odnášejí jen velmi omezené znalosti. Toto bychom rádi změnili, a proto jsme se stali součástí projektu. Můžeme se totiž podílet na vytváření obsahu vysokoškolské výuky, a studenti se pak budou učit takové věci, které po nich u nás budeme chtít. Projekt se naplno rozběhne na podzim, zatím se nachází v zahajovací fázi. Momentálně pracujeme na tom, abychom pro něj zajistili dostatek lidských a materiálních zdrojů. Potřebujeme také doladit zajištění výuky a připravit veškeré studijní podklady pro studenty, pokračuje Straňák. A v čem spočívá přínos projektu? S ohledem na studenty je důležité hlavně to, že jim pomůžeme zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce a pokusíme se pro ně zprostředkovat pracovní stáže ve velkých firmách, jako je Siemens či Tieto Enator, dodává Lukáš Straňák. Okruh firem však není omezen jen na Moravskoslezský kraj. Studenti mohou působit i v Libereckém a Zlínském kraji, ve kterých sídlí projektoví partneři Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Projekt je financován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Článek připraven ve spolupráci s redakcí Solokapr.cz Promoce absolventů PřF OU - červenec 2009 Dne 1. července se konaly v Domě kultury Akord slavnostní promoce absolventů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Celkem složilo slavnostní slib 235 studentů PřF OU, absolventů bakalářských, magisterských a navazujících magisterských oborů i doktorského studia a rigorózního řízení. Všem absolventům přejeme hodně úspěchů. Úspěch středoškolských studentů se středoškolskou odbornou činností vedenou na katedře fyziky Studenti Gymnázia a SOŠ Orlová Miroslav Rapčák a David Pěgřímek, kteří pod vedením Mgr. Aleše Vítka, člena skupiny Chemické fyziky působící na katedře fyziky PřF OU, pracují na projektu Monte Carlo simulace atomárních klastrů, se se svým příspěvkem umístili v sekci Fyzika na Celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti na 1. místě. Obdrželi také několik zvláštních cen 1. cenu ředitele Jaderné elektrárny Temelín; 1. cenu České nukleární společnosti a Cenu děkana Přírodovědecké

6 fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Se svou prací postoupili od širší nominace na největší mezinárodní soutěž středoškolských studentů INTEL International Science and Engineering Fair. Oběma studentům a také Mgr. Aleši Vítkovi gratulujeme. Než jsme chytili samičku, byly to nervy Aleš Dolný z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a populární zpěvák Dan Bárta vyjeli do jižní Afriky, aby chytili vzácný druh afrotropické vážky. Proč? Kvůli knize, která vyšla letos v květnu a získala čestné uznání Ministerstva životního prostředí ČR. Z východního bloku jsme jediní, kdo takovou knihu má, a z hlediska obsahu jde o nejrozsáhlejší publikaci o vážkách na celém světě. Aleš Dolný a Dan Bárta jsou jejími autory. Jak se jim spolupracovalo a jak na sebe přišli vědec z Ostravy a umělec z Prahy? Zhruba před 10 lety, bylo to o Vánocích, jsem seděl u stolu a preparoval vážky, vzpomíná ostravský vědec Aleš Dolný. Jako kulisu jsem si pustil televizi. Tak si preparuju, preparuju a najednou slyším z televize, jak někdo říká, že chce vydat knížku o vážkách, ale potřebuje k sobě někoho, kdo napíše odborné texty. Byl to Dan Bárta. Podíval jsem se na vážku, kterou jsem zrovna preparoval, a došlo mi, že bych se mu měl ozvat. Přes kamaráda jsem získal kontakt a asi o týden později se s Danem Bártou sešel. Seznámili jsme se a postupně začali plánovat práci na knize. Jak se vám spolupracovalo, umělci a vědci? Bylo to fajn, zafungovala vzájemná symbióza. Pokaždé, když jsme přijeli na místo, na kterém jsme chytali vážky, každý měl svou náplň práce. Já jsem vytáhl síťku a gumáky a skočil do bahna, kde jsem lovil vážky, Dan shodil batoh s objektivy a fotil. Naše práce se úplně nevylučovala, i když měla jiný postup, to ano. Dan se nemusel starat o zapisování různých parametrů, já jsem zase při lovu neřešil světlo, atmosféru a barvy. Proč si myslíte, že vaše kniha Vážky České republiky získala čestné uznání Ministerstva životního prostředí? Čím je výjimečná? Ne každá země takovou knihu má. Z východního bloku jsme jediní a z hlediska obsahu jde o nejrozsáhlejší knihu o vážkách na celém světě. Unikátní jsou digitální fotografie 76 druhů vážek samců i samiček. Vypadá to jako obrázky, ale ve skutečnosti jde o fotografie. Živý hmyz jsme snímali na speciálním skeneru. Nejprve jsme vážky podchladili. V entomologickém sáčku jsme je na určitou dobu, třeba přes noc, strčili do ledničky. Když jsme je vytáhli, nehýbaly se, takže jsme si je mohli vyfotit. Pak jsme je samozřejmě vypustili. Tato metoda má jedno velké plus: Můžeme pořídit detailní vyobrazení ohrožených a vzácných druhů, aniž bychom zvýšili míru nebezpečí jejich lokálního vymizení.

7 K lovení vážek mám i jednu historku. Než jsme nachytali všech asi 150 vážek, objeli jsme 8 zemí. Pro jeden druh jsme museli až do jižní Afriky. Pouze dva druhy afrotropické vážky jsou součástí středoevropské fauny a jeden z nich k nám přilétá jen jednou za deset let. Měli jsme na výběr. Buď počkáme, až přiletí, a knihu třeba nikdy nevydáme, nebo si pro ni zajedeme. Zvolili jsme to druhé a byly to nervy. V jižní Africe jsme s Danem strávili tři týdny. Samce vážky jsme chytili hned, ale se samicí byly problémy. Pořád se schovávala. Byli jsme tam už týden a pořád jsme ji neměli. Představte si, že bychom kvůli ní museli přijet znovu. Těch peněz za cestu! Naštěstí jsme ji nakonec chytili a mohli jsme se vrátit domů. Myslíte si, že by kniha byla tak populární, kdyby na ní nepracoval Dan Bárta? Kdyby se výtvarného zpracování knihy neujal zrovna Dan, asi by kniha byla obyčejnější. Obsah by zůstal stejný, ale forma by byla jiná. Tak třeba fotografie v knize jsou dva druhy snímků, umělecké a precizně neskenované fotografie vážek, které jsou součástí identifikačních karet, jež najdete v knize. Ve většině podobných knih o vážkách jsou pouze hybridní fotky, tedy ty, které dělají biologové sami: vážku v přírodě nafotí všelijak, přitom však neřeší barvy, kompozici nebo atmosféru. Důležité je pro ně pouze to, aby byl snímek ostrý. Jenomže v knize Vážky České republiky jsou i umělecké fotografie, esteticky působivé momentky s vyšší uměleckou hodnotou, a právě ty dělal Dan. Kromě toho byl výtvarným redaktorem. Já jsem dodal texty, řekl mu, co v knize musí být, a on se postaral o to, jak bude kniha vypadat. Dokonale si s ní vyhrál a propracoval ji do nejmenších detailů, což je vidět už když knihou jenom listujete. Vychutnal jste si přebírání čestného uznání Ministerstva životního prostředí? Moc se mi to líbilo. Cenu jsme přebírali v Žižkovském divadle Járy Cimrmana v Praze a jedno představení bylo součástí slavnostního vyhlášení vítězů. Pro mě to byla jedna z odměn, protože humor Járy Cimrmana mám rád. Některé jeho hlášky s oblibou vkládám do skript pro studenty. Jednu nebo dvě jsem dokonce vložil i do knihy o vážkách. Kdo se v tom vyzná, najde je. Na slavnostním vyhlášení vítězů byli lidé, kterých si moc vážím, a bylo mi ctí tam být a stát vedle nich. Konkrétně mám na mysli dr. Jana Čeřovského, který získal ocenění za celoživotní práci, nebo pětici autorů knihy Krajina a revoluce, která získala čestné uznání. Jedno ocenění za celoživotní práci získal in memoriam také docent Josef Vavroušek, muž, který prosazování ochrany životního prostředí zasvětil celý život. Když jsme s Danem převzali cenu, usmáli jsme se na sebe a pogratulovali si. Je to velké zadostiučinění, přece jen jsme na knize pracovali osm let. Ocenění nám oběma udělalo radost. Jste s Danem Bártou stále v kontaktu? Chystáte něco nového? Přemýšlíme o několika věcech najednou. Knihu Vážky České republiky možná přeložíme do angličtiny. Popisky u tabulek, grafů, statistik, obrázků a fotek jsou sice v češtině i angličtině, ale odborný text, který prochází celou knihou, je zatím pouze v češtině.

8 Vážkám věnujete spoustu času. Co na to vaše rodina? Pro manželku i děti je naprosto přirozené, že když jedeme na dovolenou třeba do Jeseníků, strávíme spoustu času v terénu průzkumem. Děti mají malé síťky, se kterými chodí na rybníky, a seznamují se s prostředím. Zatím je to baví. Je to stejné, jako když jsou vaši rodiče herci pravděpodobně strávíte spoustu času na jevišti. Manželka kromě jiného vystudovala obor biologie, takže i ona vážky odborně studuje, i když ne do takových detailů jako já. Ale baví ji to, takže si spolu o vážkách můžeme i povídat. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. (1966) Vystudoval obor systematická biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, kde v roce 1990 obhájil diplomovou a o devět let později také dizertační práci. Profesně působí od roku 1997 jako odborný asistent na Přírodovědecké fakultě Ostravské Univerzity v Ostravě, kde přednáší obecnou ekologii, ochranu přírody a hydrobiologii. Zabývá se ekologií, faunistikou a ochranou vážek. V rámci ČR je odborným garantem programu Ochrana biodiverzity Vážky. Z pohledu výzkumného je přednostně přitahován spornými otázkami týkajícími se ojedinělých ekologických fenoménů a paradoxů života ve vodách hornické krajiny. Jako správný ostravský patriot zdůrazňuje, že na průmyslové typy vodního prostředí mohou být vázány vzácné druhy, jejichž výskyt je unikátní v rámci celé republiky, a že sekundární mokřady, např. poklesové tůně nebo dokonce důlní odkalovací nádrže, se mohou stát překvapivě významným stabilizačním ekologickým prvkem. O knize Vážky České republiky Dan Bárta a Aleš Dolný na knize pracovali 8 let, má téměř 700 stran a váží bezmála 4 kilogramy. Jmenuje se Vážky České republiky a vydal ji Český svaz ochránců přírody Vlašim. Jde o publikaci, ve které najdete aktuální poznatky o vážkách, jež se vyskytují ve středoevropském pásmu konkrétně údajů o různých druzích. Ve zkratce jde o encyklopedii vážek na našem území. Autorem většiny fotografií a výtvarným redaktorem je Dan Bárta. Vedoucím desetičlenného autorského kolektivu textové části je RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Vydání knihy financovalo Ministerstvo životního prostřední v posledních třech letech vrcholné práce na knize. Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta knihu podpořila pořízením zejména techniky v rámci grantů, které předcházely vydání knihy. Díky novému hardwaru jsme vypracovali metodiku focení vážek a výsledky našich projektů byly ku prospěchu knihy, konstatuje Dolný z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Článek připraven ve spoluprácis redakcí Solokapr.cz. Život v Přírodě (ŽvP) vydává Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Život v Přírodě je v elektronické podobě dostupný na Ze života fakulty Život v Přírodě, uzávěrka vždy 15. v měsíci s výukou. Příspěvky, názory, postřehy posílejte na adresu redakční rady Telefonické spojení s redakcí nebo mobil

ELEKTRONICKÝ MĚSÍČNÍK OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ROČNÍK 5 ČÍSLO 6 ČERVEN 2011

ELEKTRONICKÝ MĚSÍČNÍK OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ROČNÍK 5 ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 ROČNÍK 5 ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 POODHALUJTE TAJEMSTVÍ PŘÍRODY Červen a počátek července probíhá na většině fakult Ostravské univerzity v Ostravě (OU) ve znamení promocí. Jinak tomu nebylo ani na Přírodovědecké

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 5. 2015 Předkládá: Ing. Martin Pelikán, Ph.D. děkan PEF ČZU v Praze Název materiálu:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Projekt ModIn Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských programů na Fakultě

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Katedra psychologie FF UP v Olomouci realizuje dle udělených akreditací doktorský studijní program (dále i DSP či Ph.D. studium) v

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Nanotechnologie jako součást výuky fyziky

Nanotechnologie jako součást výuky fyziky Nanotechnologie jako součást výuky fyziky Lucie Kolářová Oddělení didaktiky fyziky Školitel: Doc. Jiří Tuček Katedra exprimentální fyziky Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Vítejte

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Pondělník 1 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 1. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov. Tato prezentace

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

CŽV na FI, Telč 14. 4. 2009. Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU

CŽV na FI, Telč 14. 4. 2009. Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU Přehled aktivit CŽV na FI Studium jednotlivých předmětů akreditovaných studijních programů v rámci CŽV Další vzdělávání pedagogických pracovníků Speciální

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. Mgr. Luboš Kopecký Přerov 24. října 2012 Strana 1 26. červenec 2012 Co je Českáchemie.cz? českáchemie.cz = součást projektu Partnerství pro chemii

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity obrany čl. 3, odst. 3, a rozkazem R-V UO č. 51/2013 stanovuji

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

EKONOM. nové formy výuky ekonomických odborných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0170

EKONOM. nové formy výuky ekonomických odborných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0170 EKONOM nové formy výuky ekonomických odborných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0170 1 Soukromá Střední Odborná Škola Jeseník s.r.o. Od 1.září 1992 vyučuje obor Obchodní akademie SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu základních

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SCIence APproach Soutěžní přehlídka pro ty, kteří přibližují vědu široké veřejnosti Soutěžní přehlídka OCENĚNÉ PŘÍSPĚVKY Soutěžní přehlídka KATEGORIE: EXPOZICE 2. místo

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

První studentský seminář CZELTA se konal 15.12.2006 na Gymnáziu Pardubice

První studentský seminář CZELTA se konal 15.12.2006 na Gymnáziu Pardubice Vladimír Vícha, Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 8. 7. 2013 První studentský seminář CZELTA se konal 15.12.2006 na Gymnáziu Pardubice První studenti, kteří se zabývali projektem Czelta v letech 2006-2007,

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 7. 9. 11. 9. 2015 AB, AT, AM 29. 9. 18. 12.2015 AB, AT, AM 30. 11-4. 12. 2015 Zimní semestr AB, AT, AM 4. 1.

Více

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 2012/2013

Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 2012/2013 Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 0/0 V rámci projektu OPVK byl realizován průzkum názorů absolventů studijních programů GaK,

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Bakalářský stupeň studia V odborném studiu lze na Přírodovědecké fakultě JU studovat několik biologicky zaměřených oborů, které mají mnohaletou

Bakalářský stupeň studia V odborném studiu lze na Přírodovědecké fakultě JU studovat několik biologicky zaměřených oborů, které mají mnohaletou Bakalářský stupeň studia V odborném studiu lze na Přírodovědecké fakultě JU studovat několik biologicky zaměřených oborů, které mají mnohaletou historii spojenou s Biologickou fakultou JU: Biofyzika -

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Company LOGO Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Úvod do studia pro 1. ročník studentů katedry sociální geografie. Kdo je kdo? Vedoucí katedry

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. ledna 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vítejte! Čas Téma Fakulta Místnost 8.30 13.00 9.00 Obecné informace Management cestovního ruchu (Bc.) Informační management (Bc. i nav. Mgr.) Aplikovaná informatika

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více