Chemie je fascinující, zkrátka cool

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chemie je fascinující, zkrátka cool"

Transkript

1 i n f o r m a č n í z p r a v o d a j P ř í r o d o v ě d e c k é f a k u l t y Ostravské univerzity v Ostravě říjen/2009 Život v Přírodě Chemie je fascinující, zkrátka cool Slezskoostravský hrad se ve středu 24. června 2009 proměnil v provizorní chemickou a fyzikální laboratoř, v níž se odehrávala kouzla a čáry, výbuchy, barevné ohně. K dispozici byla dokonce i zkumavková střelnice a spousta dalších chemických a fyzikálních atrakcí pro děti i dospělé. Zároveň bylo možné proniknout do historie počítacích strojů a vidět báječné muže s klikou díky expozici historických promítaček, projekční techniky a záznamových médií. I když bylo pod mrakem a pršelo, všichni se bavili. Třetí ročník Chemie na Slezskoostravském hradě aneb Chemie život je pořádala koncem června Česká společnost chemická, která má pobočku v Ostravě. Na organizaci se podílela i katedra chemie, fyziky a matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Hradní nádvoří se proměnilo v jednu velkou, přístupnou laboratoř. Na chemický jarmark jste se nemuseli jenom dívat, spoustu atrakcí jste si mohli vyzkoušet. Mnozí využili i tamního chemického servisu. A co to znamená? Třeba to, že si nechali zjistit, jestli mají brýle nebo opalovací krém ten správný UV filtr či jaké je ph vody z jejich studny. Někteří si nechali vyčistit i stříbrné a zlaté šperky. Děti se zapojily do chemických soutěží, a kdo chtěl, prozkoumal chemickou Ostravu. Mnozí zjistili, kdo ve městě a jeho okolí chemii využívá a na kterých školách se učí. Mezi návštěvníky se tu a tam objevily historické osobnosti vědy. Bez rozpaků přišly na hrad a svou přítomností potěšily děti i dospělé. Doprovodný program zajistily složky integrovaného záchranného systému, návštěvníci hradu viděli ukázky práce Policie ČR, Hasičského záchranného sboru či zdravotníků. Hlavním smyslem toho všeho je, aby si návštěvníci hráli a nebáli se přírodních věd. Jde o vědu, která nám přináší mnoho dobrého a může být i pro obyčejné lidi velmi fascinující, zkrátka cool. Pořadatelé 3. ročníku Chemie na Slezskoostravském hradě aneb Chemie život je: Česká společnost chemická pobočka Ostrava Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta OU) Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta OU) Katedra matematiky (Přírodovědecká fakulta OU) FMMI VŠB-TU Ostrava SPŠ chemická akademika Heyrovského a Gymnázium v Ostravě-Zábřehu Gymnázium Komenského Havířov Článek připraven ve spolupráci s redakcí Solokapr.cz

2 Projekt Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji V průběhu letního semestru akademického roku 2008/2009 proběhlo prvních 21 kurzů v rámci projektu OP VpK Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji, na jehož realizaci se podílí tým pracovníků Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vedený Ing. Evou Burianovou, Ph.D., vedoucí projektu, ve spolupráci s partnerskou organizací Slezskou univerzitou v Opavě. Všechny kurzy probíhaly v kombinované formě byly pořádány tutoriály, kde se účastníci jednotlivých kurzů setkávali s lektory, mohli docházet na osobní konzultace, převážná část výuky však probíhala prostřednictvím LMS Moodle. Do nabízených kurzů se přihlásilo 418 pracovníků škol a školských zařízení, úspěšně jich absolvovalo 352, tj. 84 %. Zájem mají především pracovníci základních škol (poměr 2:1 k pracovníkům škol středních). Více než polovina přihlášených účastníků je z ostravských škol, 20 % z okresu Karviná, následuje okres Opava a Frýdek-Místek (12 %), Nový Jičín a Český Těšín (3 %). Z připraveného Základního modulu, kam jsou zařazeny kurzy zaměřené na rozšíření všeobecné kvalifikace učitelů (kurzy z oblasti Využívání informačních technologií ve vzdělávání, z oblasti pedagogicko-psychologické z oblasti Člověk a zdraví, např. kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky) se uskutečnilo 15 kurzů s celkovým počtem 311 přihlášených osob a 265 absolventů. Největší zájem jsme zaznamenali o kurz Příprava učitele na výuku s využitím prezentačního programu MS PowerPoint. Zájem o tento kurz mělo 55 osob, úspěšně jej dokončilo 45 osob. Specializační modul je zaměřen na zvýšení znalostí a kompetencí učitelů ve vlastní specializaci, zvýšení informovanosti o nových poznatcích a o možnostech využití ICT a VT v těchto předmětech. V tomto modulu jsou např. zařazeny kurzy z oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Jazykové kurzy pro učitele angličtiny apod. V rámci tohoto modulu proběhlo 6 kurzů, bylo přihlášeno 107 osob, z nichž 87 jich úspěšně kurzy dokončilo. Pro akademický rok 2009/2010 jsou připraveny další kurzy ze Základního i Specializačního modulu, přibudou také kurzy z modulu nazvaného Zvyšování kompetencí řídících pracovníků. Modul zahrnuje kurzy z oblasti managementu, personální politiky, kontroly, motivace apod. Absolvování některých předmětů tohoto modulu bude přínosem pro i skupinu pedagogických pracovníků, kteří v současné době nezastávají vedoucí pozice na školách, získají tím aspoň částečné znalosti z oblasti řízení škol. V budoucnu mohou i oni tyto pozice zastávat. Pro zimní semestr nadcházejícího akademického roku je již připraveno množství jazykových kurzů angličtiny na různých úrovních náročnosti v rámci modulu Jazykové vzdělávání pracovníků škol. Informace o projektu a nabízených kurzech: Pavla Janoschová člen realizačního týmu

3 Představení Institutu ekonomie a managementu Institut ekonomie a managementu na Přírodovědecké fakultě OU (dále IEM) zajišťuje garanci a výuku všech ekonomických předmětů vyučovaných na PřF OU v bakalářských i navazujících magisterských studijních programech, ale také na dalších fakultách OU, zejména na Fakultě sociálních studií a Fakultě zdravotnických studií. Spolupracuje s Fakultou pedagogickou a Fakultou filosofickou na výuce vybraných předmětů ekonomického charakteru. Rovněž se rozvíjí spolupráce s Centrem CŽV, kde jsou připravovány vybrané kurzy pro veřejnost. Ve školním roce 2008/2009 IEM garantoval a realizoval výukový modul Ekonomické aspekty evropské integrace, který byl nabízen studentům všech fakult OU v rámci tzv. modulového vzdělávání. K realizaci jsou připraveny další výukové moduly. Vedoucí Institutu ekonomie a managementu je doc. Dr. Ing. Hana Filipczyková. Bližší informace o IEM najdete na Alfred Nobel na živo! Docent chemie Václav Slovák vystupuje v roli Nobela. Nepřistupuje k tomu však ryze vědecky, spíše s humorem a nadsázkou. Dne 9. září 2009 proběhla ve Hvězdárně a planetáriu Johanna Palisy v rámci programu Astronomického repetitoria velmi originální přednáška ALFRE- DA NOBELA v podání doc. RNDr. Václava Slováka, Ph.D., z katedry chemie Přírodovědecké fakulty OU za hudebního doprovodu jeho dvorního skladatele doc. RNDr. Jiřího Kaliny, Ph.D., z katedry fyziky PřF OU. Hlavní protagonisté dokázali přetvořit životopis významného vědce v zábavnou show, která byla zprvu překvapeným obecenstvem očekávajícím vleklý monotónní výklad, odměněna hlasitým potleskem! Nápad hrát Nobela vznikl asi tak před rokem a půl. Společně s několika přáteli jsme chtěli oživit dění na Slezskoostravském hradě, a to tak, že budeme pro děti základních škol zábavnou formou přednášet o významných vědeckých osobnostech, říká Václav Slovák. Jeho nobelovské vystoupení patří do programu akce Chemie na Slezskoostravském hradě, na které se už třetím rokem Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity představuje veřejnosti se snahou zaujmout potenciální uchazeče o vědy a studium. Chemie těžce bojuje s konkurencí humanitních oborů, hodně tedy záleží na tom, zda se lidem v našem oboru podaří vzbudit u mladých zájem o chemii. My se o to snažíme především u dětí prostřednictvím Nobela, říká Slovák a pokračuje: Na Nobela si hraju prostě proto, že to může být prospěšné dětem. Pro mě je to příjemná možnost, jak se odreagovat od každodenních starostí. Jestliže osudem Alfreda Nobela byla chemie a vynález dynamitu, pro Václava Slováka platí totéž, jen objekt výzkumu je jiný. Věděl jsem už odmalička, že chci být chemikem, respektive hned poté, co jsem opustil myšlenku zastávat prezidentský úřad. Ve svém oboru se zabývám procesem samovznícení uhlí, který je dlouhodobě zkoumán na katedře chemie, vypráví Slovák.

4 Mezi těmito dvěma chemiky lze najít jednu podobnost, která je na dálku spojuje. Oba mimo svou vědeckou kariéru udělali ještě něco užitečného pro druhé. Z Nobelova rozhodnutí, darovat majetek na vědecké účely, se každoročně uděluje prestižní Nobelova cena ve vybraných oborech lidské činnosti. Slovák zase svou vědu, chemii, poutavým způsobem přibližuje dětem i dospělému publiku. Článek připraven ve spolupráci: Jakub Nezval (katedra fyziky PřF OU) a redakce Solokapr.cz Představení Oddělení cizích jazyků Oddělení cizích jazyků zajišťuje jazykovou přípravu studentů přírodovědecké fakulty, zvláště pro katedry matematiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie, fyzické geografie a geoekologie. Personálně je toto oddělení obsazeno dvěma vyučujícími, a to RNDr. Janou Klimánkovou a Mgr. Blankou Novotnou. Vedle základních jazykových kurzů oddělení cizích jazyků nabízí i rozšiřující jazykové semináře jako např.: Angličtina v obchodní praxi, Obecná angličtina, Komentovaná četba. Jazykové centrum spolupracuje s Centrem celoživotního vzdělávání. Zajišťuje výuku kurzu Úvod do angličtiny. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity: Teorie v souladu s praxí Studentům chybějí praktické znalosti. Shodli se na tom odborníci z různých českých firem a vysokých škol a vytvořili nový vzdělávací projekt. Je zaměřený na technologické obory a kromě Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity se na něm podílí také Technická univerzita Liberec a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, firemní sektor zastupují společnosti Elmarco, s.r.o. a VÚTS, a.s. Název projektu vypadá docela složitě: Technologické a ekonomické kompetence pro Evropský výzkumný prostor. Co se za těmito slovy skrývá? V rámci projektu usilujeme o rozvoj odborných dovedností studentů a akademických pracovníků v oblasti technologických oborů. Umožníme jim získat praxi v oborových firmách a své teoretické znalosti mohou rozšiřovat o ty, které jim nabídneme v chystaných kurzech. Navíc ještě mají příležitost studovat předměty, které se učí na našich partnerských univerzitách, vysvětluje regionální manažer projektu Lukáš Straňák. Studenti Přírodovědecké fakulty budou moci předměty ostatních dvou univerzit absolvovat prostřednictvím systému LMS MOODLE. Jde o studium přes internet. Student si vybere některé z nabízených předmětů, a během semestru pak pracuje na jednotlivých úkolech, které mu zadá vyučující, říká Straňák. Chceme studentům ukázat, že technologické obory, které u nás studují, jsou na trhu práce uplatnitelné. V poslední době totiž zájem o tyto obory klesá. Náš projekt má přednost v tom, že student skutečně získá takové znalosti, které se mu budou v praxi hodit. To říkám proto, že výuková část projektu je skutečně společným dílem univerzit a firem, upozorňuje Straňák.

5 Přínos projektu: Kvalitní praxe už na škole V současné době je spolupráce vysokých škol a firem nedostatečná, myslí si Zuzana Kubicová z firmy Elmarco, s.r.o., která se zabývá vývojem nanotechnologií a spolupracuje s Ostravskou univerzitou na projektu. Studenti si ze školy do praxe odnášejí jen velmi omezené znalosti. Toto bychom rádi změnili, a proto jsme se stali součástí projektu. Můžeme se totiž podílet na vytváření obsahu vysokoškolské výuky, a studenti se pak budou učit takové věci, které po nich u nás budeme chtít. Projekt se naplno rozběhne na podzim, zatím se nachází v zahajovací fázi. Momentálně pracujeme na tom, abychom pro něj zajistili dostatek lidských a materiálních zdrojů. Potřebujeme také doladit zajištění výuky a připravit veškeré studijní podklady pro studenty, pokračuje Straňák. A v čem spočívá přínos projektu? S ohledem na studenty je důležité hlavně to, že jim pomůžeme zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce a pokusíme se pro ně zprostředkovat pracovní stáže ve velkých firmách, jako je Siemens či Tieto Enator, dodává Lukáš Straňák. Okruh firem však není omezen jen na Moravskoslezský kraj. Studenti mohou působit i v Libereckém a Zlínském kraji, ve kterých sídlí projektoví partneři Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Projekt je financován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Článek připraven ve spolupráci s redakcí Solokapr.cz Promoce absolventů PřF OU - červenec 2009 Dne 1. července se konaly v Domě kultury Akord slavnostní promoce absolventů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Celkem složilo slavnostní slib 235 studentů PřF OU, absolventů bakalářských, magisterských a navazujících magisterských oborů i doktorského studia a rigorózního řízení. Všem absolventům přejeme hodně úspěchů. Úspěch středoškolských studentů se středoškolskou odbornou činností vedenou na katedře fyziky Studenti Gymnázia a SOŠ Orlová Miroslav Rapčák a David Pěgřímek, kteří pod vedením Mgr. Aleše Vítka, člena skupiny Chemické fyziky působící na katedře fyziky PřF OU, pracují na projektu Monte Carlo simulace atomárních klastrů, se se svým příspěvkem umístili v sekci Fyzika na Celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti na 1. místě. Obdrželi také několik zvláštních cen 1. cenu ředitele Jaderné elektrárny Temelín; 1. cenu České nukleární společnosti a Cenu děkana Přírodovědecké

6 fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Se svou prací postoupili od širší nominace na největší mezinárodní soutěž středoškolských studentů INTEL International Science and Engineering Fair. Oběma studentům a také Mgr. Aleši Vítkovi gratulujeme. Než jsme chytili samičku, byly to nervy Aleš Dolný z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a populární zpěvák Dan Bárta vyjeli do jižní Afriky, aby chytili vzácný druh afrotropické vážky. Proč? Kvůli knize, která vyšla letos v květnu a získala čestné uznání Ministerstva životního prostředí ČR. Z východního bloku jsme jediní, kdo takovou knihu má, a z hlediska obsahu jde o nejrozsáhlejší publikaci o vážkách na celém světě. Aleš Dolný a Dan Bárta jsou jejími autory. Jak se jim spolupracovalo a jak na sebe přišli vědec z Ostravy a umělec z Prahy? Zhruba před 10 lety, bylo to o Vánocích, jsem seděl u stolu a preparoval vážky, vzpomíná ostravský vědec Aleš Dolný. Jako kulisu jsem si pustil televizi. Tak si preparuju, preparuju a najednou slyším z televize, jak někdo říká, že chce vydat knížku o vážkách, ale potřebuje k sobě někoho, kdo napíše odborné texty. Byl to Dan Bárta. Podíval jsem se na vážku, kterou jsem zrovna preparoval, a došlo mi, že bych se mu měl ozvat. Přes kamaráda jsem získal kontakt a asi o týden později se s Danem Bártou sešel. Seznámili jsme se a postupně začali plánovat práci na knize. Jak se vám spolupracovalo, umělci a vědci? Bylo to fajn, zafungovala vzájemná symbióza. Pokaždé, když jsme přijeli na místo, na kterém jsme chytali vážky, každý měl svou náplň práce. Já jsem vytáhl síťku a gumáky a skočil do bahna, kde jsem lovil vážky, Dan shodil batoh s objektivy a fotil. Naše práce se úplně nevylučovala, i když měla jiný postup, to ano. Dan se nemusel starat o zapisování různých parametrů, já jsem zase při lovu neřešil světlo, atmosféru a barvy. Proč si myslíte, že vaše kniha Vážky České republiky získala čestné uznání Ministerstva životního prostředí? Čím je výjimečná? Ne každá země takovou knihu má. Z východního bloku jsme jediní a z hlediska obsahu jde o nejrozsáhlejší knihu o vážkách na celém světě. Unikátní jsou digitální fotografie 76 druhů vážek samců i samiček. Vypadá to jako obrázky, ale ve skutečnosti jde o fotografie. Živý hmyz jsme snímali na speciálním skeneru. Nejprve jsme vážky podchladili. V entomologickém sáčku jsme je na určitou dobu, třeba přes noc, strčili do ledničky. Když jsme je vytáhli, nehýbaly se, takže jsme si je mohli vyfotit. Pak jsme je samozřejmě vypustili. Tato metoda má jedno velké plus: Můžeme pořídit detailní vyobrazení ohrožených a vzácných druhů, aniž bychom zvýšili míru nebezpečí jejich lokálního vymizení.

7 K lovení vážek mám i jednu historku. Než jsme nachytali všech asi 150 vážek, objeli jsme 8 zemí. Pro jeden druh jsme museli až do jižní Afriky. Pouze dva druhy afrotropické vážky jsou součástí středoevropské fauny a jeden z nich k nám přilétá jen jednou za deset let. Měli jsme na výběr. Buď počkáme, až přiletí, a knihu třeba nikdy nevydáme, nebo si pro ni zajedeme. Zvolili jsme to druhé a byly to nervy. V jižní Africe jsme s Danem strávili tři týdny. Samce vážky jsme chytili hned, ale se samicí byly problémy. Pořád se schovávala. Byli jsme tam už týden a pořád jsme ji neměli. Představte si, že bychom kvůli ní museli přijet znovu. Těch peněz za cestu! Naštěstí jsme ji nakonec chytili a mohli jsme se vrátit domů. Myslíte si, že by kniha byla tak populární, kdyby na ní nepracoval Dan Bárta? Kdyby se výtvarného zpracování knihy neujal zrovna Dan, asi by kniha byla obyčejnější. Obsah by zůstal stejný, ale forma by byla jiná. Tak třeba fotografie v knize jsou dva druhy snímků, umělecké a precizně neskenované fotografie vážek, které jsou součástí identifikačních karet, jež najdete v knize. Ve většině podobných knih o vážkách jsou pouze hybridní fotky, tedy ty, které dělají biologové sami: vážku v přírodě nafotí všelijak, přitom však neřeší barvy, kompozici nebo atmosféru. Důležité je pro ně pouze to, aby byl snímek ostrý. Jenomže v knize Vážky České republiky jsou i umělecké fotografie, esteticky působivé momentky s vyšší uměleckou hodnotou, a právě ty dělal Dan. Kromě toho byl výtvarným redaktorem. Já jsem dodal texty, řekl mu, co v knize musí být, a on se postaral o to, jak bude kniha vypadat. Dokonale si s ní vyhrál a propracoval ji do nejmenších detailů, což je vidět už když knihou jenom listujete. Vychutnal jste si přebírání čestného uznání Ministerstva životního prostředí? Moc se mi to líbilo. Cenu jsme přebírali v Žižkovském divadle Járy Cimrmana v Praze a jedno představení bylo součástí slavnostního vyhlášení vítězů. Pro mě to byla jedna z odměn, protože humor Járy Cimrmana mám rád. Některé jeho hlášky s oblibou vkládám do skript pro studenty. Jednu nebo dvě jsem dokonce vložil i do knihy o vážkách. Kdo se v tom vyzná, najde je. Na slavnostním vyhlášení vítězů byli lidé, kterých si moc vážím, a bylo mi ctí tam být a stát vedle nich. Konkrétně mám na mysli dr. Jana Čeřovského, který získal ocenění za celoživotní práci, nebo pětici autorů knihy Krajina a revoluce, která získala čestné uznání. Jedno ocenění za celoživotní práci získal in memoriam také docent Josef Vavroušek, muž, který prosazování ochrany životního prostředí zasvětil celý život. Když jsme s Danem převzali cenu, usmáli jsme se na sebe a pogratulovali si. Je to velké zadostiučinění, přece jen jsme na knize pracovali osm let. Ocenění nám oběma udělalo radost. Jste s Danem Bártou stále v kontaktu? Chystáte něco nového? Přemýšlíme o několika věcech najednou. Knihu Vážky České republiky možná přeložíme do angličtiny. Popisky u tabulek, grafů, statistik, obrázků a fotek jsou sice v češtině i angličtině, ale odborný text, který prochází celou knihou, je zatím pouze v češtině.

8 Vážkám věnujete spoustu času. Co na to vaše rodina? Pro manželku i děti je naprosto přirozené, že když jedeme na dovolenou třeba do Jeseníků, strávíme spoustu času v terénu průzkumem. Děti mají malé síťky, se kterými chodí na rybníky, a seznamují se s prostředím. Zatím je to baví. Je to stejné, jako když jsou vaši rodiče herci pravděpodobně strávíte spoustu času na jevišti. Manželka kromě jiného vystudovala obor biologie, takže i ona vážky odborně studuje, i když ne do takových detailů jako já. Ale baví ji to, takže si spolu o vážkách můžeme i povídat. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. (1966) Vystudoval obor systematická biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, kde v roce 1990 obhájil diplomovou a o devět let později také dizertační práci. Profesně působí od roku 1997 jako odborný asistent na Přírodovědecké fakultě Ostravské Univerzity v Ostravě, kde přednáší obecnou ekologii, ochranu přírody a hydrobiologii. Zabývá se ekologií, faunistikou a ochranou vážek. V rámci ČR je odborným garantem programu Ochrana biodiverzity Vážky. Z pohledu výzkumného je přednostně přitahován spornými otázkami týkajícími se ojedinělých ekologických fenoménů a paradoxů života ve vodách hornické krajiny. Jako správný ostravský patriot zdůrazňuje, že na průmyslové typy vodního prostředí mohou být vázány vzácné druhy, jejichž výskyt je unikátní v rámci celé republiky, a že sekundární mokřady, např. poklesové tůně nebo dokonce důlní odkalovací nádrže, se mohou stát překvapivě významným stabilizačním ekologickým prvkem. O knize Vážky České republiky Dan Bárta a Aleš Dolný na knize pracovali 8 let, má téměř 700 stran a váží bezmála 4 kilogramy. Jmenuje se Vážky České republiky a vydal ji Český svaz ochránců přírody Vlašim. Jde o publikaci, ve které najdete aktuální poznatky o vážkách, jež se vyskytují ve středoevropském pásmu konkrétně údajů o různých druzích. Ve zkratce jde o encyklopedii vážek na našem území. Autorem většiny fotografií a výtvarným redaktorem je Dan Bárta. Vedoucím desetičlenného autorského kolektivu textové části je RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Vydání knihy financovalo Ministerstvo životního prostřední v posledních třech letech vrcholné práce na knize. Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta knihu podpořila pořízením zejména techniky v rámci grantů, které předcházely vydání knihy. Díky novému hardwaru jsme vypracovali metodiku focení vážek a výsledky našich projektů byly ku prospěchu knihy, konstatuje Dolný z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Článek připraven ve spoluprácis redakcí Solokapr.cz. Život v Přírodě (ŽvP) vydává Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Život v Přírodě je v elektronické podobě dostupný na Ze života fakulty Život v Přírodě, uzávěrka vždy 15. v měsíci s výukou. Příspěvky, názory, postřehy posílejte na adresu redakční rady Telefonické spojení s redakcí nebo mobil

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Slovo úvodem Téma komunikace vědy začalo být v naší republice v posledních dvou letech velmi módní. Možná je to dáno skutečností, že je to problematika, která je podporována řadou projektů

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010 1. Východiska Dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr VŠVSMV v Praze byl stanoven v projektu,

Více

Profesor Jiří Močkoř znovu inaugurován naším rektorem

Profesor Jiří Močkoř znovu inaugurován naším rektorem Březen 2011, ROČNÍK 19 Profesor Jiří Močkoř znovu inaugurován naším rektorem Aula 16. března 2011 praskala ve švech při slavnostní inauguraci prof. RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc., staronovým rektorem naší

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011 GRANTmagazín ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Vážení čtenáři, Zvyšování kvality ve vzdělávání Výuka na ZŠ Provaznické

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích únor 2014

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích únor 2014 NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích únor 2014 Řeč těla a kouzlo hlasu konference s Arno Fischbacherem Centrum technických studií v Táboře Úvodní slovo rektora

Více

Obsah. Za hranicemi s VŠTE 2 Partnerské školy

Obsah. Za hranicemi s VŠTE 2 Partnerské školy Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, vítejte opět na stránkách Návštěvníka Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. I v tomto

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007 Občanské sdružení Slovo 21 Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize březen 2006 červenec 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Červen 2007 Ročník 12/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., ředitel Matematického ústavu Slezské univerzity (SU), převzal

Více

www.vedamabudoucnost.cz Obsah

www.vedamabudoucnost.cz Obsah Obsah Třetí ročník završen! 3 Zapojené firmy a školy 4 Východiska projektu 6 Systémové působení projektu Věda má budoucnost 7 Irsko a Slovensko 8 Strategičtí partneři a networking 8 Medializace 9 Dovednosti

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

v Čísle: slovo má rektor UP

v Čísle: slovo má rektor UP Placeno převodem 706008 11. září 2009 v Čísle: 1 Ročník 19 V soutěži Česká hlava dva vědci z UP Devět kandidátů na funkci rektora UP Vítězství sportovkyně Jany Fesslové Aktuality z festivalu Baroko Akademický

Více

Stipendium L Oréal Martě Štefánkové sluší

Stipendium L Oréal Martě Štefánkové sluší Duben 2009 Ročník 14/3 Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D., z Matematického ústavu Slezské univerzity po několika měsících opět zazářila! Pětatřicetiletá docentka, která přišla na podzim 1992 do Opavy studovat

Více

SBORNÍK. Metody popularizace vědy. Konference. Olomouc 10. 11. září 2009

SBORNÍK. Metody popularizace vědy. Konference. Olomouc 10. 11. září 2009 SBORNÍK Konference Metody popularizace vědy Olomouc 10. 11. září 2009 Univerzita Palackého v Olomouci Olomouc 2009 Sborník vychází s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Národního

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Vážené čtenářky, vážení čtenáři, období, které uplynulo od vydání předchozí Jihočeské univerzity se vyznačuje několika klíčovými událostmi, které významně ovlivňují historii Jihočeské univerzity. Prof.

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 0 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ČINNOSTI ROKU 2008... 13 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 25 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA...

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

O naši expozici byl v Brně značný zájem

O naši expozici byl v Brně značný zájem Listopad 2002 Ročník 8/1 Už poosmé v dosud devítileté historii této prezentační akce obeslala Slezská univerzita (SU) v Opavě veletrh pomaturitního vzdělání Gaudeamus. Jeho letošní ročník se na brněnském

Více

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI.

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. Akademik VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. 2012 3 Z obsahu Úspěšní absolventi... 16-19 Ivo Vondrák: Networking mezi univerzitou a aplikační sférou je klíčový... 10 Studenti

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Doc. Ing. Petr Horyl, CSc. děkanem Fakulty strojní str. 5 O výzkumu a Výzkumném energetickém centru str. 7-9 Prevence především str. 10 Akademická

Více

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí

Více

I. ČÍSLO, ŘÍJEN 2012 DISTRIBUCE ZDARMA. www.sokolska33.cz ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB-TU OSTRAVA

I. ČÍSLO, ŘÍJEN 2012 DISTRIBUCE ZDARMA. www.sokolska33.cz ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB-TU OSTRAVA I. ČÍSLO, ŘÍJEN 2012 DISTRIBUCE ZDARMA www.sokolska33.cz ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB-TU OSTRAVA 35. VÝROČÍ ZALOŽENÍ EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB-TU OSTRAVA www.ekf.vsb.cz VŠB Technical University of Ostrava,

Více

Úvodní slovo rektora. Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Úvodní slovo rektora. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jakýmsi nepsaným pravidlem úvodního slova většiny časopisů bývá snaha redakce upozornit na konkrétní události

Více

AKADEMICKÉ OBCE VŠB-TU OSTRAVA

AKADEMICKÉ OBCE VŠB-TU OSTRAVA RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ AKADEMICKÉ OBCE VŠB-TU OSTRAVA Sponzorem čísla jsou ROČNÍK III DUBEN 1999 ZDARMA Externí evaluace na FEI VŠB-TUO str. 5 Karel Engliš a současné ekon. myšlení str. 7 Postřehy z Nového

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více