Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU"

Transkript

1 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Řízení lidských zdrojů lze chápat jako rozvíjení lidského potenciálu ve všech oblastech strategického řízení podniku obecně a v oblasti personální a organizační strategie zvlášť. Základním principem řízení lidských zdrojů je optimální a vyvážené složení zaměstnanců firmy a jejich všestranný rozvoj. Rozvoj osobnosti jednotlivce, který se stane přirozenou autoritou, je současně významným podílem pro rozvoj celého týmu či organizace. Posláním řízení lidských zdrojů ve firmě, společnosti je rozvoj intelektuálního kapitálu a zachování sociálního smíru. Ve výkonných a profesionálně zdatných zaměstnancích lze spatřovat záruku dosahování strategických cílů firmy. Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích, trendech a současných modelech řízení lidských zdrojů s důrazem na moderní motivační a percepční přístupy, personální marketing a řízení pracovního výkonu jako nedílné součásti všech oblastí manažerské strategie podniku v procesu řízení změn. Pozornost bude rovněž věnována řízení personálních procesů v multikulturním prostředí a diverzity managementu. Studenti se seznámí s efektivní koncepcí řízení lidských zdrojů zahrnující vytváření dynamického souladu mezi počtem a strukturou pracovních úkolů, hodnocení, odměňování, motivaci a rozvoj vzdělávání vedoucích zaměstnanců na jednotlivých úrovních řízení, vytváření dobrých pracovních vztahů a rozvoje společenské odpovědnosti organizace, zejména v sociální oblasti, včetně praktických aplikací probíraných problémů. Způsob ukončování studijního předmětu: Předmět je zakončen u obou forem studia zápočtem a zkouškou. Zkouška je provedena písemnou formou (testem). Student v průběhu studia a v návaznosti na předmět Strategické řízení podniku vypracuje, jako podmínku k udělení zápočtu, seminární práce na zadaná témata případových studií a v průběhu semináře je prezentuje.zúčastní se rovněž rozpravy k prezentacím ostatních studentů. Zápočet zapisuje cvičící pedagog. U kombinovaného studia je udělení zápočtu vázáno na splnění povinností stanovených vedoucím řízených konzultací. Podmínkou je vypracování zadané zápočtové práce. Výuka probíhá formou přednášek a cvičení v prezenčním studiu a formou řízených skupinových konzultací v kombinovaném studiu. Rozsah povinné účasti ve výuce: Minimální povinná účast na cvičení v prezenčním studiu je 80%. Účast na přednáškách pro prezenční studenty je doporučená. Na řízených skupinových konzultacích v kombinovaném studiu 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu).

2 Základním cílem studia předmětu je: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Seznámit studenty se zásadami a přístupy vedení podniku k řízení lidských zdrojů ve vztahu k formulované strategii v současném turbulentním konkurenčním prostředí. Poskytnout studentům potřebnou sumu základních informací o strategických trendech řízení změn v rozvoji lidských zdrojů, pojetí podnikových systémů vzdělávání a rozvoje kvalifikace zaměstnanců. Zvýraznit úlohu lidských zdrojů v řízení procesů a týmové práci. Seznámit studenty se strukturou a obsahem řízení lidských zdrojů podniku v podmínkách globalizačních vlivů. Předpokladem úspěšného zvládnutí obsahu studovaného předmětu jsou předchozí znalosti: Základů strategických přístupů k řízení podniku, Základních poznatků o vývoji a možné aplikaci ekonomických teorií, Vybraných otázek psychologie a sociologie. Rozhodující krok k naplnění cílů studia tohoto předmětu musí studující udělat tím, že bude chtít samostatně pracovat po celou dobu studia. Je nezbytná rozsáhlá individuální příprava. Obsah předmětu: 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie. Strategie jako základ konkurenceschopnosti podniku. Strategické trendy řízení změn v rozvoji lidských zdrojů. Odpovědnost za tvorbu a realizaci strategie řízení lidských zdrojů. 2. Řízení znalostí a způsobilostí. Znalostní a intelektuální kapitál jako aktivum podniku. Způsobilost jako měřítko budoucího úspěchu a vysoké výkonnosti. Učící se podnik. 3. Talent management. Sdílení znalostí. Podnikové systémy vzdělávání a rozvoje kvalifikace. Kariérové plánování a rozvoj. Talent management. Boj o talenty v multikulturním světe. 4. Motivační proces a jeho řízení. Pozitivní a negativní faktory, proces stimulace a jeho řízení. Modely ovlivňování pracovního chování a jednání. Formy hmotné a nehmotné stimulace zaměstnanců. 5. Motivace a angažovanost. Angažovanost zaměstnanců. Kategorie, faktory a překážky angažovanosti. 6. Úloha lidských zdrojů v procesu řízení změn. Etapy procesu osobnostních změn. Příprava lidských zdrojů na změny. 7. Firemní kultura v čase změn. Řízení změn a jejich vliv na podnikovou kulturu. Firemní identita. Úloha interní a externí komunikace v procesu řízení změn. 8. Řízení procesů a týmová práce. Formování vhodného stylu řídící práce v týmu. Vztahy na pracovišti. Komunikace v týmové práci. Metody rozvoje tvořivosti k týmové práci. Groupthink. 9. Personální informační systém. Vytváření a bezpečnost informačních systémů. Personální informační systém podniku z hlediska řízení lidských zdrojů 10. Společenská odpovědnost podniku. Pilíře společenské odpovědnosti podniku. Sociální pilíř. Nástroje interních a externích aktivit sociálního pilíře podniku. Aplikace společenské odpovědnosti do podnikové praxe. 11. Personální procesy v multikulturním prostředí. Systém personálních procesů v podniku. Multikulturní prostředí a globalizace. Demografická situace v řízení lidských zdrojů. 12. Diverzity management. Diverzity management jako proces. Jeho možné uplatnění v mono- i multikulturním prostředí. Diskriminace a rovné příležitosti.

3 Odborná literatura: [1] ARMSTRONG, Michael. How to manage people. London ; Philadelphia : Kogan Page, p. ISBN [2] ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha : Grada Publishing, a. s., s. ISBN [3] ČASTORÁL Zdeněk. Strategický znalostní management a učící se organizace, Praha : Eupress, 2009, 143 s. ISBN: [4] DAVE, Ulrich. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha : Grada Publishing, a.s., 2009, 1. vydání. 272 s. ISBN [5] DEIBLOVÁ, Mária. Motivace jako nástroj řízení, Praha : Linde, 2007, 127s. ISBN: [6] DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Management lidských zdrojů. Praha : C. H. Beck, s. ISBN [7] EGER, Ludvík, et al. Diverzity management. Praha : Česká andragogická společnost; Educa Service, s. ISBN [8] HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha : Grada Publishing a.s., s. ISBN [9] KEŘKOVSKÝ Michal, VYKYPĚL Oldřich. Strategické řízení : teorie pro praxi. Praha : C.H. Beck, s. ISBN [10] KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů, základy moderní personalistiky 4. vyd. Praha : Management Press. 400 s ISBN [11] SRPOVÁ Jitka a kol. Sbírka příkladů a případových studií z managementu. VŠE Praha, [12] TRUNEČEK, Jan. Znalostní podniku ve znalostní společnosti. Praha : Professional Publishing, s. ISBN [13] VEBER, Jaromír a kol. Management, Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita, 2. vyd. 734 s. Praha : Management Press, 2009, ISBN [14] VELÍŠKOVÁ, H. Víc (různých) hlav víc ví: Diverzity management přínosy rozmanitých pracovních týmů. Praha : Nový prostor, 2007, 97 s. ISBN [15] VODÁK, Josef; KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 1. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN [16] Meritum Personalistika. 4. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., s. ISBN

4 Metodický list č.1 Název tématického celku: Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie Strategie jako základ konkurenceschopnosti podniku Strategie rozvoje lidských zdrojů jako nedílná součást podnikové strategie Strategické trendy řízení změn v rozvoji lidských zdrojů Pojetí řízení lidských zdrojů a lidského kapitálu v moderním managementu Odpovědnost za tvorbu a realizaci strategie řízení lidských zdrojů v podniku Výsledkem pečlivého prostudování povinné a doporučované literatury musí být schopnost studenta pochopit následující pojmy a souvislosti, spojené s touto problematikou: strategie podniku, strategie řízení lidských zdrojů, cíle a pojetí strategie řízení lidských zdrojů v moderním podniku, trendy v řízení změn v lidských zdrojů, lidský kapitál Ověření získaných znalostí znamená uspokojivě vysvětlit a porozumět otázkám: Jak lze charakterizovat pojem "strategie" jaká jsou východiska pro jejích formulování? Proč je správně formulovaná strategie konkurenční výhodou? Jak lze charakterizovat základní principy strategie řízení lidských zdrojů? V čem spočívá smysl a význam vymezení cílů a úkolů řízení lidských zdrojů v podniku? Vymezení odpovědnosti za tvorbu strategie řízení lidských zdrojů v podniku. Jak lze vymezit a charakterizovat podstatu lidského kapitálu a její význam při formulování a implementaci strategie podniku?. [1] ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha : Grada Publishing, a. s., s. ISBN [2] EGER, Ludvík, et al. Diverzity management. Praha : Česká andragogická společnost; Educa Service, s. ISBN [3] KEŘKOVSKÝ Michal, VYKYPĚL Oldřich. Strategické řízení : teorie pro praxi. Praha : C.H. Beck, s. ISBN [4] KOUBEK, Josef.. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4. rozšířené a dopl. vyd. Praha : Management Press, s. r. o., s. ISBN [5] SRPOVÁ Jitka a kol. Sbírka příkladů a případových studií z managementu. VŠE Praha, [6] ULRICH, D. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha : Grada Publishing, ISBN [7] VEBER, Jaromír a kol. Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha : Management Press, 2009, 736 s. ISBN

5 Metodický list č. 2 Název tématického celku: Řízení znalostí a způsobilostí Znalosti a intelektuální kapitál jako aktivum podniku Způsobilosti jako měřítko budoucího úspěchu a vysoké výkonnosti Pojetí managementu znalostí a způsobilostí v řízení lidských zdrojů Učící se podnik, nová pojetí moderního řízení lidských zdrojů studenta pochopit následující pojmy a souvislosti, spojené s touto problematikou: znalosti, intelektuální kapitál, znalosti a způsobilosti jako aktivum firmy, znalostní podnik ve znalostní společnosti, znalosti a způsobilosti jako konkurenční výhoda Ověření získaných znalostí znamená uspokojivě vysvětlit a porozumět otázkám: Jak lze vymezit vliv znalostí na prosperitu podniku? Ovlivňují potřebné způsobilosti úspěch a výkonnost podniku? Kdo je znalostní zaměstnanec podniku? Jak lze vymezit znalosti jako ekonomický zdroj podniku? [1] BARTÁK, Jan. Vzdělávání ve firmě. Praha : Alfa Publishing, s. ISBN [2] ČASTORÁL Zdeněk. Strategický znalostní management a učící se organizace, Praha : Eupress, 2009, 143 s. ISBN: [3] HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha : Grada Publishing a.s., s. ISBN [4] KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4. rozšířené a dopl. vyd. Praha : Management Press, s. r. o., s. ISBN [5] SRPOVÁ Jitka a kol. Sbírka příkladů a případových studií z managementu. VŠE Praha, s. ISBN [6] TRUNEČEK, JAN. Znalostní podniku ve znalostní společnosti. Praha: Professional Publishing, s. ISBN [7] VETEŠKA, Jaroslav; TURECKIOVÁ, Michaela. Kompetence ve vzdělávání. 1. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN [8] VODÁK, Josef; KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 1. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN

6 Metodický list č. 3 Název tématického celku: Talent management Rozložení do dílčích tématických celků: Sdílení znalostí Podnikové systémy vzdělávání a rozvoje kvalifikace Kariérové plánování a rozvoj Boj o talenty v multikulturním světě studenta pochopit následující pojmy a souvislosti, spojené s touto problematikou: znalosti, intelektuální kapitál, znalosti a způsobilosti jako aktivum firmy, plánování kariéry, talent management. Ověření získaných znalostí znamená uspokojivě vysvětlit a porozumět otázkám: jak lze vymezit požadavky firmy na obsah znalostí zaměstnanců a postup jejich získávání? jaké jsou zásady řízení talentů v podniku? jaké jsou základní procesy řízení rozvoje talentů ve firmě? jaké by měly být požadavky na vzdělání a vzdělávání a rozvoj zaměstnanců? Doporučená literatura: [1] ČASTORÁL Zdeněk. Strategický znalostní management a učící se organizace, Praha : Eupress, 2009, 143 s. ISBN: [2] DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Management lidských zdrojů. Praha : C. H. Beck, s. ISBN [3] KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů, základy moderní personalistiky 4. vyd. Praha : Management Press. 400 s ISBN [4] SRPOVÁ Jitka a kol. Sbírka příkladů a případových studií z managementu. VŠE Praha, [5] TRUNEČEK, Jan. Znalostní podniku ve znalostní společnosti. Praha : Professional Publishing, s. ISBN [6] VODÁK, Josef; KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 1. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN [7] Meritum Personalistika. 4. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., s. 489 až 512 ISBN

7 Metodický list č. 4 Název tématického celku: Motivační proces a jeho řízení Pozitivní a negativní faktory ovlivňující motivaci Proces stimulace a jeho řízení, angažovanost zaměstnanců Základní formy hmotné a nehmotné stimulace zaměstnanců Zapojování a zplnomocňování ( empowerment ) lidí v pracovním procesu, docilování synergických efektů v řízení lidských zdrojů studenta pochopit následující pojmy a souvislosti, spojené s touto problematikou: motivace a stimulace, faktory ovlivňující pracovní motivaci, formy hmotné a nehmotné stimulace, modely ovlivňování pracovního chování a jednání, zplnomocňování, synergických efektů K naplnění cíle studia tohoto tématu, ověření získaných znalostí znamená uspokojivě vysvětlit a porozumět otázkám: Jak lze vymezit pravidla řízení pracovní motivace a pravidla řízení procesu stimulace? Jaké jsou negativní a pozitivní faktory ovlivňující pracovní motivaci? Jaké jsou základní modely ovlivňování pracovního chování a jednání zaměstnanců? V čem spočívá smysl vytváření synergických efektů a zplnomocňování práce? Jaké mohou být důsledky nesprávné motivace a stimulace pro řízení lidských zdrojů v podniku? [1] ADAIR, John. Efektivní motivace, Praha : Alfa Publishing, 2004, 178s. ISBN: [2] ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha : Grada Publishing, a. s., s. ISBN [3] BĚLOHLÁVEK, František. Jak vést a motivovat lidi. Brno : Computer Press, a. s., s. ISBN ] DEIBLOVÁ, Mária. Motivace jako nástroj řízení, Praha : Linde, 2007, 127s. ISBN: [5] KOCIÁNOVÁ Renata. Personální činnosti a metody personální práce, 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN [6] KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4. rozšířené a dopl. vyd. Praha : Management Press, s. r. o., s. ISBN [7] PLAMÍNEK, Jiří. Tajemství motivace : jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. 1. vyd. Praga : Grada, s. ISBN [8] SRPOVÁ Jitka a kol. Sbírka příkladů a případových studií z managementu. VŠE Praha, [9] THORNE, Kaye; PELLANT, Andy. Rozvíjíme a motivujeme zaměstnance. 1. Praha : Computer Press, a.s., s. ISBN

8 Metodický list č. 5 Název tématického celku: Motivace a angažovanost Angažovanost zaměstnanců Kategorie, faktory a překážky angažovanost. Ovlivňování lidí a vytváření pozitivního motivačního klimatu, Modely ovlivňování pracovního chování a jednání studenta pochopit následující pojmy a souvislosti, spojené s touto problematikou: motivace, angažovanost, hnací síly angažovanosti, zásady hodnocení a odměňování zaměstnanců. K naplnění cíle studia tohoto tématu, ověření získaných znalostí znamená uspokojivě vysvětlit a porozumět otázkám: jak lze (zjednodušeně) charakterizovat pojem angažovanost a jeho kategorie? jak lze vymezit hnací síly angažovanosti zaměstnance? charakterizujte vybrané projevy demotivace v podniku; [1] ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha : Grada Publishing, a. s., s. ISBN [2] DEIBLOVÁ, Mária. Motivace jako nástroj řízení, Praha : Linde, 2007, 127s. ISBN: [3] DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Management lidských zdrojů. Praha : C. H. Beck, s. ISBN [4] KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů, základy moderní personalistiky 4. vyd. Praha : Management Press. 400 s ISBN [5] SRPOVÁ Jitka a kol. Sbírka příkladů a případových studií z managementu. VŠE Praha, [6] VEBER, Jaromír a kol. Management, Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita, 2. vyd. 734 s. Praha : Management Press, 2009, ISBN [7] VODÁK, Josef; KUCHARČÍKOVÁ, Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 1. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN [8] Meritum Personalistika. 4. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., s. ISBN

9 Metodický list č. 6 Název tématického celku: Úloha lidských zdrojů v procesu řízení změn Etapy procesu osobnostních změn. Příprava lidských zdrojů na změny. studenta pochopit následující pojmy a souvislosti, spojené s touto problematikou: plánování změny, vnitřní a vnější faktory změny, změna a příprava lidských zdrojů na budoucí změny, organizační rozvoj, podniková kultura, komunikace změn. K naplnění cíle studia tohoto tématu, ověření získaných znalostí znamená uspokojivě vysvětlit a porozumět otázkám: Jak lze charakterizovat potřebu předvídání změny a její důsledky pro práci s lidskými zdroji? Jak lze docílit změny v individuálním a skupinovém pracovním chování a jednání zaměstnanců? Jaké jsou možnosti a potřeby řízení a ovlivňování organizačního rozvoje podniku? [1] ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha : Grada Publishing, a. s., s. ISBN [2] BLÁHA, J. a spol. Personalistika pro malé a střední firmy. Praha : CP Books, ISBN [3] DAVE, Ulrich. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha : Grada Publishing, a.s., 2009, 1. vydání. 272 s. ISBN [4] Meritum Personalistika. 4. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., s. ISBN [5] PITRA, ZBYNĚK. Management inovačních aktivit. 438 s. 1. vyd., Praha : Professional Publishing, ISBN X [6] SRPOVÁ Jitka a kol. Sbírka příkladů a případových studií z managementu. VŠE Praha, s. ISBN [7] VEBER Jaromír a kol. Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 734 s. Praha : Management Press, ISBN:

10 Metodický list č. 7 Název tématického celku: Firemní kultura v čase změn Řízení změn a jejich vliv na podnikovou kulturu Firemní kultura jako katalyzátor nebo brzda změn v podniku, Firemní kultura a firemní cíle, Úloha interní a externí komunikace v procesu řízení změn. studenta pochopit následující pojmy a souvislosti, spojené s touto problematikou: podniková kultura, interní a externí komunikace, komunikace změn. K naplnění cíle studia tohoto tématu, ověření získaných znalostí znamená uspokojivě vysvětlit a porozumět otázkám: Jak ovlivňuje proces řízení změn firemní kulturu? Jaký je význam a úloha komunikace v procesu řízení změn? Jak lze charakterizovat vztah kultury a strategických cílů firmy, [1] ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha : Grada Publishing, a. s., s. ISBN [2] DAVE, Ulrich. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha : Grada Publishing, a.s., 2009, 1. vydání. 272 s. ISBN [3] KEŘKOVSKÝ Michal, VYKYPĚL Oldřich. Strategické řízení : teorie pro praxi. Praha : C.H. Beck, s. ISBN [4] KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů, základy moderní personalistiky 4. vyd. Praha : Management Press. 400 s ISBN [5] SRPOVÁ Jitka a kol. Sbírka příkladů a případových studií z managementu. VŠE Praha, [6] VEBER, Jaromír a kol. Management, Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita, 2. vyd. 734 s. Praha : Management Press, 2009, ISBN [7] Meritum Personalistika. 4. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., s. ISBN

11 Metodický list č. 8 Název tématického celku: Řízení procesů a týmová práce Formování vhodného stylu řídící práce v týmu a jeho uplatnění v procesním řízení. Vztahy na pracovišti. Komunikace v týmové práci. Metody rozvoje tvořivosti k týmové práci. studenta pochopit následující pojmy a souvislosti, spojené s touto problematikou: úloha lidských zdrojů v řízení procesů, vztahy zaměstnanců na pracovišti, metody rozvoje tvořivosti, styl řídící práce, komunikace v týmu. K naplnění cíle studia tohoto tématu, ověření získaných znalostí znamená uspokojivě vysvětlit a porozumět otázkám: Proč je v moderním podnikovém managementu důležité procesní řízení? Jak lze charakterizovat zásady pro vedení týmů a jejich stabilizaci? Jaké jsou formy komunikace v týmové práci? Jaké metody lze použít v průběhu kreativního řešení problémů při týmové práci? Jak lze charakterizovat styl řídící práce, jeho formování? Proč je nutné sladit volbu stylu řízení týmu ve vztahu k dané situaci? [1] ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha : Grada Publishing, a. s., s. ISBN [2] BLÁHA, J. a spol. Personalistika pro malé a střední firmy. Praha : CP Books, ISBN [3] KOCIÁNOVÁ Renata. Personální činnosti a metody personální práce, 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN [4] KRUGER W.:Vedení týmů, Praha: Grada Publishing, 2003 ISBN [5] KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4. rozšířené a dopl. vyd. Praha : Management Press, s. r. o., s. ISBN [6] SRPOVÁ Jitka a kol. Sbírka příkladů a případových studií z managementu. VŠE Praha, [7] TRUNEČEK, Jan.. Znalostní podniku ve znalostní společnosti. Praha : Professional Publishing, ISBN

12 Metodický list č. 9 Název tématického celku: Personální informační systém Rozložení tématického celku do dílčích témat: vytváření informačního systému; bezpečnost informačního systému; informační systém z hlediska lidských zdrojů informační systém z hlediska provozu firmy. Jako základní orientaci pro úspěšné a efektivní zvládnutí obsahu tohoto tématu lze považovat následující problémy: charakteristické rysy informačního systému obecně a personálního informačního systému zvlášť; nároky na personální informační systémy a jejich architektura; rozvoj a očekávaný efekt personálního informačního systému; Výsledkem pečlivého prostudování povinné a doporučené literatury musí být schopnost studenta pochopit následující pojmy a souvislosti spojené s touto problematikou: charakteristika kvalitní informace a její využití v oblasti personálního managementu, fáze vytváření informačního systému, jeho bezpečnost, výhody a nevýhody v personálním managementu. Na základě prostudování povinné a doporučené literatury bude student: znát: charakteristiku klíčových oblastí personální práce, ve kterých je výhodné použití informačního systému; požadavky vedoucího zaměstnance na personální informační systém; umět: vytvářet potřebné soubory dat a informací pro efektivní využívání informačního systému; bude seznámen: s potenciálními perspektivami rozvoje informačních systémů a jejich využití v řízení personální práce v podniku; s nároky na vedoucí zaměstnance i personalisty při efektivním využívání informačních systémů; Ověření získaných znalostí znamená uspokojivě vysvětlit a porozumět otázkám: Jaké požadavky lze stanovit pro účinný informační systém personálního managementu v podniku? V čem spočívají klíčové výhody implementace informačního systému v personálním managementu? Jaké jsou základní bezpečnostní požadavky na personální informační systém? Doporučená literatura [1] ARMSTRONG, Michael. How to manage people. London; Philadelphia: Kogan Page, p. ISBN [2] KOUBEK, Josef. Personální práce v malých a středních firmách. 3. vyd. Praha: Grada 2008 s. 205 až 207, s. 232 až 237, ISBN [3] KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů, základy moderní personalistiky 4. vyd. Praha : Management Press. 400 s ISBN [4] PALMER, Sally, WEAVER, Margaret. Úloha informací v manažerském rozhodování. 1. vydání. Praha: Grada Publishing s.r.o., s. ISBN [5] TURECKIOVÁ, Michaela. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN [6] VODÁČEK, Leo, VODÁČKOVÁ, Oľga. Management - teorie a praxe v informační společnosti. 4. vyd.. Praha: Management Press, s. ISBN [7] Vodák Josef, Kucharčíková Alžběta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha: Grada Publishing s. ISBN

13 Metodický list č. 10 Název tématického celku: Společenská odpovědnost podniku Rozložení tématického celku do dílčích témat: pilíře společenské odpovědnosti firmy, sociální pilíř; nástroje interních a externích aktivit sociálního pilíře podniku; aplikace společenské odpovědnosti do podnikové praxe. Výsledkem pečlivého prostudování povinné a doporučené literatury musí být schopnost studenta pochopit následující pojmy a souvislosti spojené s touto problematikou: základní pojetí, členění a dopady společenské odpovědnosti, interní a externí dimenze. Jako základní orientaci pro úspěšné a efektivní zvládnutí obsahu tohoto tématu lze považovat následující problémy: charakteristika a vliv jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti na hodnocení podniku; zaměření a význam sociálního pilíře společenské odpovědnosti podniku; vztah zájmových skupin (stakeholders) k aplikaci sociálních aspektů společenské odpovědnosti do praxe podniku Na základě prostudování povinné a doporučené literatury bude student: znát: základní oblasti (pilíře) společenské odpovědnosti podniku, charakteristické rysy a nástroje interní a externí sociální politiky podniku; Ověření získaných znalostí znamená uspokojivě zodpovědět následující otázky a porozumět uvedeným problémům: Jak lze popsat ekonomickou, sociální a ekologickou dimenzi a jejich vzájemný vztah? Jak lze formulovat vztah organizace k řešení sociálních problémů svých zaměstnanců?. Význam a pojetí společenské odpovědnost organizace. Jak lze charakterizovat náplň společenské odpovědnosti organizace? Doporučená literatura [1] BĚLČÍK, M., PAVLÍK, M. a kolektiv. Společenská odpovědnost organizace - CSR v praxi a jak s ním dál. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN [2] KULDOVÁ, Lucie. Společenská odpovědnost firem: etické podnikání a sociální odpovědnost v praxi. 1. vyd. Plzeň: OPS, 2010, ISBN [3] PAVLÍK, M., BĚLČÍK M. Společenská odpovědnosti organizace: CSR v praxi a jak s ním dál. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, ISBN [4] PETŘÍKOVÁ, R., HOFBRUCKEROVÁ, Z., LEŠINGROVÁ, H., HERCÍK, P. Společenská odpovědnost organizací. 1., DTO CZ, s.r.o., ISBN [5] VEBER, Jaromír a kol. Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2009, 736 s. ISBN

14 Metodický list č. 11 Název tématického celku: Personální procesy v multikulturním prostředí. Systém personálních procesů v podniku Multikulturní prostředí a globalizace. Demografická situace v řízení lidských zdrojů. studenta pochopit následující pojmy a souvislosti, spojené s touto problematikou: personální procesy, vlivy globalizace na oblast řízení lidských zdrojů, monokulturní a multikulturní prostředí firmy, význam a role kulturních rozdílů v pracovním kolektivu, K naplnění cíle studia tohoto tématu, ověření získaných znalostí znamená uspokojivě vysvětlit a porozumět otázkám: Jak lze charakterizovat systém podnikových personálních procesů? Charakteristické znaky a oblasti vlivu globálního prostředí na fungování firmy? Jak může ovlivňovat proces řízení lidských zdrojů multikulturní prostředí v podniku? [1] ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha : Grada Publishing, a. s., s. ISBN [2] DAVE, Ulrich. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha : Grada Publishing, a.s., 2009, 1. vydání. 272 s. ISBN [3] DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Management lidských zdrojů. Praha : C. H. Beck, s. ISBN [4] KEŘKOVSKÝ Michal, VYKYPĚL Oldřich. Strategické řízení : teorie pro praxi. Praha : C.H. Beck, s. ISBN [5] KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů, základy moderní personalistiky 4. vyd. Praha : Management Press. 400 s ISBN [6] SRPOVÁ Jitka a kol. Sbírka příkladů a případových studií z managementu. VŠE Praha, [7] VEBER, Jaromír a kol. Management, Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita, 2. vyd. 734 s. Praha : Management Press, 2009, ISBN [8] Meritum Personalistika. 4. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., s. ISBN

15 Metodický list č. 12 Název tématického celku: Diverzity management Diverzity management jako proces Diverzity management a jeho uplatnění v mono- i multikulturním prostředí. studenta pochopit následující pojmy a souvislosti, spojené s touto problematikou: pojem diverzity, kategorie, management různorodosti jako proces, diskriminace, politika rovných příležitostí, K naplnění cíle studia tohoto tématu, ověření získaných znalostí znamená uspokojivě vysvětlit a porozumět otázkám: Jak lze charakterizovat diverzity management jako proces? Jaké mohou být (hlavní) oblasti působení diverzity managementu v podniku? Charakteristické znaky a oblasti možné diskriminace a politiky rovných příležitostí? Jak může ovlivňovat proces řízení lidských zdrojů multikulturní prostředí v podniku? [1] ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha : Grada Publishing, a. s., s. ISBN [2] DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Management lidských zdrojů. Praha : C. H. Beck, s. ISBN [3] EGER, Ludvík, et al. Diverzity management. Praha : Česká andragogická společnost; Educa Service, s. ISBN [4] KEŘKOVSKÝ Michal, VYKYPĚL Oldřich. Strategické řízení : teorie pro praxi. Praha : C.H. Beck, s. ISBN [5] SRPOVÁ Jitka a kol. Sbírka příkladů a případových studií z managementu. VŠE Praha, [6] VELÍŠKOVÁ, H. Víc (různých) hlav víc ví: Diverzity management přínosy rozmanitých pracovních týmů. Praha : Nový prostor, 2007, 97 s. ISBN [7] Meritum Personalistika. 4. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., s. ISBN

16 ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Student v průběhu studia předmětu a v návaznosti na znalosti získané v oblasti strategického řízení podniku a řízení projektů zpracuje studii na dvě vybraná témata v rozsahu 5 až 6 stran, jako podmínku udělení zápočtu a účasti u zkoušky. Předpokládaná struktura studie: Úvod Teoretické zásady řešení vybraného problému, Praktický příklad Použitá literatura Témata studií lze vybrat z jednotlivých cvičení. Organizační pokyny: K řešení případných požadavků a konzultace s vyučujícím k problémům vzniklým v průběhu zpracování využívat dobu stanovených konzultačních hodin nebo čas po předběžném dohovoru. Zpracovanou studii odevzdat v písemné podobě: studenti prezenčního studia do konce výuky, tj. do studenti kombinovaného studia jeden týden před posledním konzultačním soustředěním.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Řízení lidských zdrojů lze chápat jako rozvíjení lidského potenciálu ve prospěch celého týmu,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Metodický list č.1 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE Strategie jako základ konkurenceschopnosti podniku Strategie rozvoje lidských zdrojů jako nedílná součást

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Studium předmětu umoţní studentům základní orientaci v moderních

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální a etická úloha managementu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B_RLZ)

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B_RLZ) Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B_RLZ) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA První část bude věnována tématu firemní kultura. Studium předmětu

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 Název tématického celku PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Správné lidi, ve správný čas, na správná místa Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 1: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování Organizační chování Úvod do studia organizačního chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ 4. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ KUBÍNYI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Firemní kultura a interní komunikace N_FKIK 2010/ 2011

Firemní kultura a interní komunikace N_FKIK 2010/ 2011 Firemní kultura a interní komunikace N_FKIK 2010/ 2011 Magisterské studium Garant předmětu: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc. Vyučující:.. doc. Dr. Z. Cecava, CSc. (PH, KL) PhDr. L. Vajner (PH) Ing. V. Kunz,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

SYLABUS KURZ : PERSONÁLNÍ ANALÝZA, STRATEGIE A ŘÍZENÍ

SYLABUS KURZ : PERSONÁLNÍ ANALÝZA, STRATEGIE A ŘÍZENÍ SYLABUS KURZ : PERSONÁLNÍ ANALÝZA, STRATEGIE A ŘÍZENÍ Základní údaje : Číslo kursu : SPP 802 Určeno pro : Magisterské kombinované studium SPSP Vyučující : PhDr. Alena Lubasová tel.: 602702021, e-mail:

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

Projekt k diplomové práci

Projekt k diplomové práci Projekt k diplomové práci Analýza stylu vedení v podniku 1 Zpracování diplomové práce Mgr. Bc. Michaela Emrová učo: 210558 Katedra: Podnikové hospodářství Vedoucí práce: Ing. Ladislava Kuchynková 2 Téma

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 1: PŘEDMĚT ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ STRUKTURA PŘEDMĚTU 1. Předmět řízení

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1 Public Relations 1 B_PR_1 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního

Více

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 OBSAH Kapitola 1 INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 Stručná poznámka k pojmu kapitál v ekonomické teorii 14 Intelektuální kapitál 14 Klasifikace

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Návrh koncepce rozvoje talentovaných pracovníků v organizaci ABC TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Leden 2013

Více

Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č telefon:

Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č telefon: Podniková ekonomika I 1. ročník prezenční studium, akademický rok 2011/12 Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č. 6.21 telefon: 545 13 26 00 e-mail: martinov@node.

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

Metodický list č. 1. veřejná správa, právo Evropských společenství, právní suverenita Evropské unie, Evropský správní prostor

Metodický list č. 1. veřejná správa, právo Evropských společenství, právní suverenita Evropské unie, Evropský správní prostor Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Charakteristické rysy managementu veřejné správy Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

B-IIa Studijní plán pro magisterský studijní program

B-IIa Studijní plán pro magisterský studijní program B-IIa Studijní plán pro magisterský studijní program Označení studijního plánu Číslo Název předmětu 1. Studijní plán pro prezenční formu studia Andragogika a management rozsah Povinné předměty Úvod do

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ 1. POJETÍ A VÝZNAM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ LUBOMÍR KUBÍNYI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg.

Více

Ing. Eva Štěpánková, Ph.D.

Ing. Eva Štěpánková, Ph.D. Ing. Eva Štěpánková, Ph.D. 62740@mail.muni.cz Vymezení managementu Management, manažer Úrovně managementu Prostředí managementu Funkce managementu Plánování Organizování Vedení lidí Kontrola Řízení - vztah

Více

Metodický list pro vr3ph soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu N_LS LOGISTICKÉ SYSTÉMY

Metodický list pro vr3ph soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu N_LS LOGISTICKÉ SYSTÉMY Cíl tématického celku: Základním cílem tohoto tématického celku je vysvětlit, upřesnit a objasnit pojem logistiky, její funkci a postavení jako strategického faktoru konkurenceschopnosti podniků. Prezentovat

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

MANAGEMENT I TEORIE ORGANIZOVÁNÍ ING. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ

MANAGEMENT I TEORIE ORGANIZOVÁNÍ ING. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ MANAGEMENT I TEORIE ING. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) Podstatou organizování je

Více

Metody personální práce. 1. setkání

Metody personální práce. 1. setkání Metody personální práce 1. setkání 1 Základní informace Základní požadavky (viz sylabus): četba povinné literatury absolvování jednoho testu napsání případové studie (bonusový úkol): 3 členné týmy 2 Informační

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1 Metodický list č. 1 Zakončení předmětu: zápočet Vítáme Vás v kursu Účetní systémy 1 a přejeme Vám hodně radosti a uspokojení ze získávání

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Etika ve VS

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Etika ve VS Etika ve veřejné správě (N_EtVS) Magisterské studium Garant předmětu:. PhDr. Marek Matějka Vyučující:.. PhDr. Marek Matějka, Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.: 2/3 Rozsah studijního předmětu:

Více

METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II

METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II Tématické celky: 1. Strategický řídící proces (analýza, plánování, implementace, kontrola); situační analýza

Více

JAN BARTÁK.,, v,, UNIVERZIT JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011

JAN BARTÁK.,, v,, UNIVERZIT JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011 r JAN BARTÁK PERSONALNI v SOUCASNOST,, v,, RIZENI, A TRENDY UNIVERZIT JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011 A ~ PERSONÁLNf iuzení, SOUČASNOST A TRENDY OBSAH 1. Úvodem/ 2. Východiska i'ízení Hdí v organizacích

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě Název tématického celku: Historie, principy, zásady Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je

Více

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ Metodické listy pro předmět Vstup České republiky do EU nutně vyžaduje větší rozsah znalostí mezinárodního obchodu a různých forem podnikání v zahraničí. Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebné

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Metodický list pro 4 soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Veřejná správa evropských zemí

Metodický list pro 4 soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Veřejná správa evropských zemí Cíl tématického celku: Hlavním cílem tohoto tématického okruhu je objasnit způsoby výkonu místní správy ve Švédsku a v Nizo, tj. ve dvou významných členských státech Evropské unie. Dále pak seznámit studenty

Více

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS)

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS) Základy marketingu (B_Mar) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. Miloslav Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:..

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

DIREKT MARKETING (B_DM) LS 2012

DIREKT MARKETING (B_DM) LS 2012 DIREKT MARKETING (B_DM) LS 2012 Bakalářské studium Garant předmětu: PhDr. Petr Váňa Vyučující:.. PhDr. Petr Váňa aj. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. Rozsah studijního předmětu:.. 1/1/0 (př/cv/sem)

Více

Organizační chování. Rozvoj poznání v organizačním chování

Organizační chování. Rozvoj poznání v organizačním chování Organizační chování Rozvoj poznání v organizačním chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Metodické listy pro magisterské kombinované studium předmětu Směrnice ES

Metodické listy pro magisterské kombinované studium předmětu Směrnice ES Metodické listy pro magisterské kombinované studium předmětu Směrnice ES Metodický list č.1. Název tématického celku: Orgány a instituce ES, jejich postavení,úloha a význam pro finanční sféru členských

Více

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS)

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Magisterské studium Garant předmětu: Vyučující: Typ studijního předmětu: Doporučený roč./sem.: Rozsah studijního předmětu:.. Způsob zakončení: Počet kreditů: 3 Forma

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav merenda Vydání: první, 2011 Počet stran: 20 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Bakalářské studium Garant předmětu: Vyučující:.. PhDr. K. Eliáš, CSc. PhDr. K. Eliáš, CSc.(PH,KL,MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:... 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

PROJEKTOVÁNÍ A KOMUNIKACE

PROJEKTOVÁNÍ A KOMUNIKACE metodický list č. 1 Problémy současných projektů Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení základních problémových oblastí při projektování a inovaci informačních systémů. Dále i vysvětlení

Více

Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10

Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10 Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10 Magisterské studium Garant předmětu:. doc. Ing. Anna Klosová, CSc. Vyučující:.. doc. Ing. Anna Klosová, CSc. PhDr. Marie Hamplová Typ studijního předmětu:

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Miroslav Kaloč Vítězslav Zamarský Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala:

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /PEM Podniková ekonomie a management vyučující: Ing. Zlámal

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Úvod do personální práce Tento tématický celek je úvod do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, definuje

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář)

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Organizační chování Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika Všeobecná sestra Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Základy managementu v ošetřovatelství Sekvenční manažerská činnost - personalistika Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více