OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE"

Transkript

1 OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE IČO , DIČ CZ tel.: , , Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice dne Přítomni: Bc. Ludmila Lehetová, Karol Milčák, Josef Krupička, Petr Šálený, Božena Vítková, Mgr. Marta Radlová, Michal Gábel Řádně omluveni: - Dále přítomni: Miloslava Loudová, Marta Žilková, Jana Burešová, Lucie Miřátská Zahájení provedla starostka obce v 18:00 hod v kanceláři starostky obce. Přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, tedy nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a proto je zasedání usnášení schopné. Zapisovatelem byla jmenována Marta Radlová. Starostka obce přednesla program zasedání: Program: 1. Úvod 2. Finance 3. Smlouvy 4. Vyhlášení FRB 5. Odvodnění hasičské nádrže výběr nejvhodnějšího uchazeče 6. Rekonstrukce pódia výběr nejvhodnějšího uchazeče 7. Různé 8. Diskuze 9. Závěr Hlasování o přijetí tohoto programu: Zpráva ověřovatelů: Na posledním zasedání byli pro ověření zápisu jmenováni Marta Radlová, Petr Šálený. Zprávu ověřovatelů přednesl Petr Šálený. Konstatoval, že zápis ze zasedání ZO ze dne byl překontrolován a pravdivost uvedených skutečností byla potvrzena podpisy ověřovatelů. Vzhledem k tomu, že ke zveřejněnému zápisu nebyly vzneseny žádné námitky, starostka prohlásila zápis ze dne za schválený. Jmenování nových ověřovatelů: Michal Gábel, Josef Krupička. 2. FINANCE Výsledek hospodaření obce za rok 2012 účetní závěrka - 1 -

2 ZO byla předložena účetní závěrka hospodaření Obce Chotusice za rok 2012, která je zpracována s cílem předložit informaci o finanční situaci účetní jednotky. Účetní jednotka nezatajila před schvalovacím orgánem žádné skutečnost, které by vedly ke nepřesnému zjištění výsledku hospodaření. Výsledek hospodaření obce za rok 2012 je z hlavní činnosti obce ,21 Kč a z hospodářské činnosti ,73 Kč, celkem ,94 Kč ZO schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2012 ve výši ,94 Kč a převod na 432 nerozdělený zisk. Příloha zprávy: Výkaz zisku a ztráty k Hlasování o schválení účetní závěrky obce a výsledku hospodaření obce za rok 2012: Účetní závěrka školy za rok 2012 ZŠ a MŠ Chotusice předložilo ZO Chotusice ke schválení účetní závěrku organizace zpracovanou k Dle zákona 250/2000 Sb., v platném znění, ZO schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2012, který je dle výkazu zisku a ztráty ve výši ,93 Kč. Tento zisk bude po odsouhlasení ZO převeden do rezervního fondu ZŠ a MŠ Chotusice. Hlasování účetní závěrky ZŠ a MŠ Chotusice a převodu hospodářského výsledku za rok 2012 ve výši ,93 Kč do rezervního fondu organizace: Rozpočet obce na rok 2013 Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne po dobu 15-ti dnů na úřední desce obce. Po výpočtu a podání daňového přiznání k dani z příjmů za obec za rok 2012 se příjmy i výdaje rozpočtu na rok 2013 navyšují o částku ,- Kč. Rozpočet na rok 2013 po úpravě: Příjmy hlavní činnosti Příjmy fondů Příjmy celkem Výdaje hlavní činnosti Výdaje fondů Splátky úvěru Splátka jistina AVE Výdaje celkem Financování z výsledku hospodaření z minulých let Financování fondů Závazné ukazatele rozpočtu 2013 Odhad hospodaření hospodářské činnosti na rok

3 Daňové přiznání k dani z příjmů za obec za rok 2012 Výsledná daň za obce činí dle podaného daňového přiznání ,-Kč, z toho z hospodářské činnosti ,-Kč.Obec je plátcem daně i zároveň příjemcem daně. K bude daň zaúčtována. Hlasování o rozpočtu obce Chotusice na rok 2013: Odpisový plán obce a ZŠ a MŠ Chotusice Odpisové plány jsou zpracovány na základě směrnice o odepisování a dle skutečného stavu majetku. Hlasování o odpisovém plánu majetku obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Chotusice na rok 2013: Kontrola finančního výboru Dne proběhlo jednání finančního výboru obce, na kterém byl projednán návrh rozpočtu na rok Návrh rozpočtu je zpracován v návaznosti na rozpočtový výhled a obsahuje údaje uvedené v rozpočtovém provizoriu na rok Na vědomí. 3. SMLOUVY Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE /VB/01, oprávněná ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích obce, kterých se dotkla stavba Rekonstrukce kabelového vedení v roce Věcné břemeno je zřízeno úplatně, ,- Kč bez DPH. Hlasování o Smlouvě o zřízení věcného břemene č. IE /VB/01, oprávněná ČEZ Distribuce, a.s.: Nájemní smlouva č Nájemní smlouva na pozemek č. 2145/1, v k.ú. Chotusice, který je ve vlastnictví obce, o výměře 1 m 2, firmou DIMATEX CS, spol. s r.o.. Předmětem nájmu je umístit na pozemek kontejner na separování textilu. Nájem bude úplatný a to jednou ročně ve výši 1.500,- Kč + DPH. Hlasování o Nájemní smlouvě č na pozemek č. 2145/1, v k.ú. Chotusice, který je ve vlastnictví obce, o výměře 1 m 2, s firmou DIMATEX CS, spol. s r.o.: Smlouva o výpůjčce č. OS Smlouva o výpůjčce č. OS s firmou EKO-KOM, a.s. nahrazuje všechny předchozí smlouvy o výpůjčce, včetně jejich dodatků, sběrných nádob pro tříděný sběr. Princip smlouvy zůstává, stejně jako v předchozí smlouvě, tj. bezplatná výpůjčka sběrných nádob. Hlasování o Smlouvě o výpůjčce sběrných nádob pro tříděný sběr č. OS s firmou EKO-KOM: Dohoda o přenechání pozemku do dočasného užívání Dohoda o přenechání části pozemku č. 2191/2, v. k.ú. Chotusice, o výměře 100 m 2, do dočasného užívání panu Vladimíru Kubelkovi, bytem Chotusice 259, přenechání bude úplatné a to 200,- Kč za rok

4 Původní dohoda byla sepsána dne , úplatně 0,50 Kč za rok. Hlasování o Dohodě o přenechání části pozemku č. 2191/2, k.ú. Chotusice, o výměře 100m 2 panu Vladimíru Kubelkovi, bytem Chotusice 259: 4. VYHLÁŠENÍ FRB Podmínky podání žádostí a přidělení půjčky se budou řídit dle Směrnice, kterou ZO projednalo na svém zasedání dne , usnesením č. 3/2011. Termín pro podání žádostí je od do Formulář žádosti včetně podmínek je k dispozici v kanceláři obce nebo na V roce 2013 bude rozděleno celkem ,- KČ. Hlasování o vyhlášení kola půjček FRB pro rok 2013, rozděleno bude ,- Kč: 5. ODVODNĚNÍ HASIČSKÉ NÁDRŽE VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO UCHAZEČE Byly doručeny cenové nabídky viz. tabulka níže: p.č. uchazeč přijato č.j. nabízená cena celkem 1. Multiagua spol. s.r.o. Veverkova Hradec Králové /13/LLe , , , , ,- 2. IKKO Hradec Králové s.r.o. Třída SNP 402/ Hradec Králové /13/LLe , , , , ,- 3. EKOEKO s.r.o. projektová a inženýrská kancelář Senovážné náměstí České Budějovice /13/LLe , , , , ,- 4. Ing. Radek GREGOR Horní 2299/ Žďár nad Sázavou /13/LLe , , , , ,- 5. VPK Maurer s.r.o. Pouchovská Hradec Králové /13/LLe , , , , ,- 6. K&K TECHNOLOGY a.s. Zlatnická 33 OMLUVENI Klatovy Vodohospodářský rozvoj a 7. výstavba a.s. Praha 5 Smíchov OMLUVENI Nábřežní 4-4 -

5 Všechny nabídky musí být podrobněji prostudovány a porovnány. Nejvhodnější uchazeč bude vybrán na dalším zasedání. Hlasování o výběru nejvhodnějšího uchazeče na dalším zasedání, po prostudování a porovnání všech došlých nabídek. 6. REKONSTRUKCE PÓDIA VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO UCHAZEČE Byly doručeny cenové nabídky viz. tabulka níže: p.č. uchazeč přijato č.j. nabízená cena Silnice Čáslav Holding, a.s. Chotusická 1121, Čáslav Stavby Karpíšek, s.r.o Chotusice 49 Tomáš Krejčí K + T Stavební a montážní práce Jungman. nám. 445, KH Prokon Čáslav Jeníkovská 1100, Čáslav MOVA stav, s.r.o Jiřího z Poděbrad 305, KH /13/LLe , /13/LLe , /13/LLe , /13/LLe OMLUVENI /13/LLe OMLUVENI Nejnižší nabízenou cenu předložila Tomáš Krejčí K + T, stavební a montážní práce. Hlasování o výběru nejvhodnějšího uchazeče Stavby Karpíšek, s.r.o.: Smlouva o dílo Rekonstrukce pódia v Chotusicích na hřišti Hlasování o Smlouvě o dílo RŮZNÉ EKO KOM Pověření ZŠ Chotusice a SDH Chotusice v roce 2013 vývozem separovaného odpadu z obce. Hlasování o pověření ZŠ Chotusice a SDH Chotusice v roce 2013 vývozem separovaného odpadu z obce: Smlouva o půjčce finančních prostředků s prohlášením ručitele změna splátkového kalendáře Manželé Pavel a Helena Kombercovi požádali o změnu splátkového kalendáře. Hlasování o schválení změny splátkového kalendáře Pavla a Heleny Kombercových: 8. DISKUZE Předsedkyně ČSŽ vznesla námitku k výši příspěvku na činnost organizace (3.000,-Kč). Vyzdvihla především zájem členek o prohlídku a návštěvu Národního divadla a dále tradici účasti ČSŽ při oslavách dne - 5 -

6 dětí v mateřské a základní škole. Po diskuzi přítomných k tomuto tématu bylo navrženo ze strany obce, že pokud bude zájem organizovat zájezd, např. spojený s návštěvou divadla, obec v rámci kapitoly kultura uhradí dopravu na tuto akci. Dále starostka podotkla, že poskytování veřejné podpory neziskovým organizacím není nárokové a obec se snaží uspokojit všechny žadatele, kteří splňují podmínky k poskytování této podpory. Dále pak ČSŽ užívá bezplatně skautskou klubovnu, kdy veškeré provozní náklady jsou hrazeny ze strany obce. Mezi žadateli na rok 2013 byli: Městská nemocnice Čáslav, Diakonie Čáslav, TJ Sokol Chotusice, TJ Sokol Chotusice kopaná, Střelecký kroužek, SDH Chotusice. MS Chotusice již 4 roky podmínky k poskytnutí podpory ze strany obce nesplňují. 9. ZÁVĚR Návrh usnesení ze ZO dne : Usnesením č. 20/2013 ZO Chotusice schvaluje účetní závěrku obce a výsledek hospodaření obce za rok 2012 ve výši ,94 Kč, včetně převodu na účet 432 nerozdělený zisk. Usnesením č. 21/2013 ZO Chotusice schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Chotusice a převod hospodářského výsledku za rok 2012 ve výši ,93 Kč do rezervního fondu organizace. Usnesením č. 22/2013 ZO Chotusice schvaluje rozpočet obce na rok Usnesením č. 23/2013 ZO Chotusice schvaluje odpisový plán na rok 2013 obce a ZŠ a MŠ Chotusice. Usnesením č. 24/2013 ZO Chotusice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE /VB/01, oprávněná ČEZ Distribuce, a.s.. Usnesením č. 25/2013 ZO Chotusice schvaluje Nájemní smlouvu č na pozemek č. 2145/1, v k.ú. Chotusice, který je ve vlastnictví obce, o výměře 1 m2, s firmou DIMATEX CS, spol. s r.o. Usnesením č. 26/2013 ZO Chotusice schvaluje Smlouvu o výpůjčce sběrných nádob pro tříděný sběr č. OS s firmou EKO-KOM. Usnesením č. 27/2013 ZO Chotusice schvaluje Dohodu o přenechání části pozemku č. 2191/2, k.ú. Chotusice, o výměře 100m 2 panu Vladimíru Kubelkovi, bytem Chotusice 259. Usnesením č. 28/2013 ZO Chotusice schvaluje vyhlášení kola půjček FRB pro rok 2013, rozděleno bude ,- Kč. Usnesením č. 29/2013 ZO Chotusice schvaluje výběru nejvhodnějšího uchazeče na vypracování PD na Odvodnění hasičské nádrže na dalším zasedání, po prostudování a porovnání všech došlých nabídek. Usnesením č. 30/2013 ZO Chotusice schvaluje výběr nejvhodnějšího uchazeče na rekonstrukci pódia na hřišti v Chotusicích - Stavby Karpíšek, s.r.o.. Usnesením č. 31/2013 ZO Chotusice schvaluje Smlouvu o dílo Rekonstrukce pódia na hřišti v Chotusicích s firmou Stavby Karpíšek, s.r.o.. Usnesením č. 32/2013 ZO Chotusice schvaluje pověření ZŠ Chotusice a SDH Chotusice v roce 2013 vývozem separovaného odpadu z obce. Usnesením č. 33/2013 ZO Chotusice schvaluje změnu splátkového kalendáře Pavla a Heleny Kobercových. Bc. Ludmila Lehetová - starostka obce - 6 -

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2014 Datum: 16.5.2014 Přítomno: 7 členů zastupitelstva, pracovnice OÚ J. Tomanová Omluveni: 1 člen Přítomno: 8 občanů Zápis: Zahájení jednání Starosta

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2014 dne 24. dubna 2014 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, J. Hrnčíř,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: V10 ČJ: 13686/EK/2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Úhlejov, IČ: 00272281 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0092/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19. 2. 2013 na základě zákona

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Z Á P I S. z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10. února 2014

Z Á P I S. z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10. února 2014 1 Z Á P I S z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10. února 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech nad Vltavou. Přítomni: 17 členů zastupitelstva města

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Závěrečný účet obce Horní Maršov za rok 2011 doplňující údaje Zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2011 21 139 083,23 Obec Horní Maršov má tyto úvěry - zůstatek k 31. 12. 2011 6 404 484,29 Komerční banka

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více