Projekty 2008/ Části projektu 3.1 Motivace. 3.2 Realizace. 4. Závěr. Příloha: Pracovní list (plánek Chebu) Fotodokumentace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekty 2008/2009. 3. Části projektu 3.1 Motivace. 3.2 Realizace. 4. Závěr. Příloha: Pracovní list (plánek Chebu) Fotodokumentace"

Transkript

1 Projekty 2008/2009 Projekt Cheb a jeho historie Termín (předpokládaný): květen 2008 Forma realizace: projektový den Třídy: Časový rámec: 4 6 vyučovacích hodin Dominantní průřezové téma: Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí naše obec: ochrana kulturních památek; Lidské aktivity a problémy životního prostředí ochrana kulturních památek, změny v krajině) Zapojená průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (Kooperace a kompetice rozvoj indiv. dovedností pro spolupráci, Kreativita pružnost nápadů, originalita; Sebeorganizace a seberegulace regulace vastního jednání i prožívání); Mezipředmětové vztahy: Prvouka, Vlastivěda,Tělesná výchova, Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti Aplikované učivo:naše obec význačné orientační body v obci, historická a památná místa v obci, životní prostředí v obci - péče o památky (1. 3. Roč.). Místo, v němž žijeme - seznamujeme se s obcí, s význačnými historickými budovami a objekty v našem městě, náš region v minulosti, místní pověsti, významní předkové regionu. ( roč) Rozvíjené klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální Časová dotace: projektový den (možnost dokončení v předmětech např. Prvouka 1. až 3. roč., Vlastivěda 4. až 5. roč.) Obsah 1. Úvod 2. Poznámky k organizaci projektu 3. Části projektu 3.1 Motivace 4. Závěr 3.2 Realizace Příloha: Pracovní list (plánek Chebu) Fotodokumentace 1. Úvod Žáci si vyhledají a prohlédnou významné historické budovy v Chebu dle popisu (plánek), zaznamenají si jejich umístění ve městě, zapamatují si jejich vzhled (ochrana kulturních památek) a zjistí jejich současné využití. Navštíví chebské muzeum (4., 5. roč.). Po návratu na základě poznatků sestaví plakát, který bude turisty seznamovat s historickými stavbami města Chebu tzn. vlastní prezentace skupin. Žáci pracují ve skupinách, koordinují jednotlivé aktivity. 2. Poznámky k organizaci projektu Realizace projektu: v rámci projektového dne

2 Hodnocení: výstupní plakát každé skupiny vzájemné hodnocení tříd bodováním, ústní prezentace skupin třídní bodování Pomůcky a potřeby Příprava žáků: nashromáždění materiálu o starém Chebu (fotografie, pohledy, mapky, knihy, výstřižky z novin, texty z internetu apod.) v předstihu alespoň týdenním. Nůžky, psací prostředky, lepidlo, čtvrtky A4, materiál o Chebu, kreslící a malířské potřeby, fixy na den projektu. Příprava vyučujícího: balící papíry dle počtu skupin nebo velké čtvrtky formátu A0 A1, linkované papíry (text), čtvrtky A3, barevné papíry, muzeum zajištění pracovní dílny ( třída) 3. Části projektu 3.1 Motivace Cestovní kancelář má za úkol získat zájem turistů o návštěvu Chebu na základě tzv. upoutávky - plakátu. Která kancelář získá nejvíce bodů od turistů za plakát a za jeho prezentaci? 3.2 Realizace projektu 1. Seznámit děti s cílem projektu 2. Rozdělit děti do skupin po 3 4 žácích. (Šikovný malíř, písař- pěkná úprava písemného projevu, zručný žák stříhání, sestavování, vedoucí přemýšlivý, aktivní, schopný řídit práci skupiny) 3. Pracovní list pro každého žáka na vycházku jednoduchý plánek (v příloze), záznamník (papír) a vlastní psací prostředek (tužka). 4. Vycházka. a) Varianta první (1. 3.roč.). Trasa: podél Ohře sv. Bartoloměj náměstí: Špalíček, radnice a galerie, muzeum, historické domy na náměstí a informační středisko (materiál), kašny chebský hrad škola. V průběhu vycházky si žáci samostatně ve skupinách zaznamenávají potřebné informace vzhled budov, jejichž obrázky ve skupině nemají, trasu. b) Varianta druhá ( roč.). Trasa: podél Ohře sv. Bartoloměj náměstí: Špalíček, radnice a galerie, muzeum, historické domy na náměstí a informační středisko (materiál), kašny a návštěva muzea (Tajuplné příběhy měst chebského: výtvarně dramatická dílna) chebský hrad škola. V průběhu vycházky si žáci samostatně ve skupinách zaznamenávají potřebné informace vzhled budov, zajímavosti o nich, trasu. 5. Práce ve třídě (po návratu): žáci pracují ve skupinách: - na velký balicí papír sestavují a tvoří vlastní prezentaci starého Chebu - a) vymyslí název své cestovní kanceláře - b) doplní název projektu - c) vyhledají vhodný materiál pro koláž, dokreslí nebo domalují další stavby a umístí po vzájemné domluvě na velký formát papíru (nelepí) - d)doplní objekty textem, názvy apod. - d) vše si upraví na tzv. plakát pro prezentaci - e) po vzájemné dohodě nalepí 4. Závěr

3 - f) prezentace plakátu navzájem před spolužáky druhých a třetích tříd; výběr a vyhodnocení nejzdařilejších; ústní nabídka skupin - výlet starým Chebem (dle plakátu ); roč. třídní prezentace navržených plakátů - g) plakáty budou vystaveny na chodbě (součást výzdoby) - i) vyhodnocení projektu žáky, sebehodnocení (pomocí smajlíků vyjádří žáci zhodnocení projektového dne, připíší, co se jim líbilo, nelíbilo; po skupinách zhodnotí svůj příspěvek v práci své skupiny) - j) ústní prezentace je zároveň shrnutím získaných vědomostí, dovedností, postojů Očekávané cíle a výstupy Žák - vybírá vhodné prostředky potřebné ke komunikaci - využívá získané čtenářské dovednosti a návyky - rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost - vyznačí v jednoduchém plánku místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu - objasní význam kulturních památek movitých i nemovitých, péči o kulturní hodnoty během historického vývoje lidstva - dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných - uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu - užívá okolní prostředí jako zdroj inspirace pro vytváření kulturních a uměleckých hodnot - provádí turistiku a pobyt v přírodě a samostatně se připraví na turistickou akci - odhadem vymezí časový rozsah pracovní činnosti, stanoví jednoduchý pracovní postup - zhodnotí význam ochrany přírody a kulturních památek - porovná změny v krajině a posoudí vliv lidských aktivit na přírodní prostředí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU Cheb a jeho historie Termín konání: Časová dotace: projekt jednodenní Počet zapojených žáků: žáci 2. a 4. tříd Zapojení učitelé: třídní učitelé 2. a 4. tříd Faktografie:Na přípravu projektu byl dostatek času pro učitele i žáky Projektu se zúčastnili všichni přítomní žáci druhých a čtvrtých tříd. Cíle projektu: Cíle projektu byly naplněny. Témata: Dle ankety bylo pro žáky téma motivující.

4 Metody: Osvědčilo se rozdělení žáků do skupin dle výběru žáků a následné plnění úkolů ve skupinách. Hodnocení: Osvědčilo se hodnocení formou bodování, které prováděli žáci vyšších ročníků a následné vyhlášení vítězných projektů druhých tříd. (Každý projekt byl označen číslicí a vystaven v prostorách chodby. Žáci vyšších tříd přidělovali body přidělený lístek nejlépe zpracovanému projektu. Následně byly body sečteny a došlo k vyhlášení vítězné skupiny.) Práce žáků: Projekty odpovídaly svým obsahem i způsobem zpracování stanovenému cíli. Žáci se aktivně chopili plnění úkolů, samostatně získávaly potřebné informace z nejrůznějších zdrojů. (Infocentrum, knižní a obrazový materiál apod.) Organizace: Žáci pracovali pod nepřímým vedením učitele. Trasou procházeli za dohledu učitele. Na náměstí plnili úkoly zcela samostatně. Bylo nutné žáky předem poučit, aby dodržovali bezpečnost zejména při přecházení vozovky. Zároveň žákům byl určen čas a místo opětného setkání všech skupin ke zpáteční cestě. Spokojenost: učitelů Žáci získávali informace s nadšením, nebylo nutné je do činnosti nutit. Projevil se u žáků zájem o samostatnost. Zapojili se ochotně všichni žáci. Pouze někteří si nashromáždili malé množství materiálu o Chebu, přestože na přípravu měli dostatek času. žáků Spokojenost žáků se projevila v anketě. Lákavá pro ně byla zejména samostatnost, při které si mohly ověřit své schopnosti zejména komunikační i organizační. Výstupy: Projekty byly vystaveny v prostorách chodby a budou uloženy pro možnosti dalšího využití při výuce o Chebu. Reflexe činnosti - dojem z celého dne - vyhledávání informací na náměstí - práce na projektu cestou do centra - sestavení projektu - spolupráce se skupinou - mé přispění ke zhotovení projektu Žáci namalovali k aktivitám smajlíka, který vystihoval jejich dojem z hodnocené aktivity. Na základě vyhodnocení bylo zjištěno, že převážná většina žáků se k projektovému dni vyjádřila kladně se slovy, že projekt byl zajímavý a práce na něm je bavila. Fotodokumentace 2. ročník

5

6 Projekt Vliv reklamy na náš život Průřezové téma (dominantní): Mediální výchova tematické okruhy: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Tvorba mediálního sdělení Vztah k dalším průřezovým tématům: Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopnosti poznávání, Kreativita, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice Ročník: (5. ročník bez Informatiky) Časový rámec: 4 vyučovací hodiny (5. vyučovací hodina prezentace tříd) Způsob realizace: v rámci vyučovacích předmětů Cíl projektu: nabídnout žákům prostřednictvím činnostního učení možnost utvářet si ucelený pohled na problematiku Mediální výchovy, stimulovat postoje a hodnotový systém žáků a učit je vnímat odlišnosti jako příležitost k vlastnímu obohacení, ne jako zdroj konfliktu. Pokus zjistit, jakou roli hraje reklama v každodenním životě. Klíčové pojmy: média, reklama, informace, postoje a hodnoty, kritika Klíčové kompetence: kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální Mezipředmětové vztahy: Český jazyk (komunikační a slohová výchova), Hudební výchova (poslechové a pohybové čnnosti), Výtvarná výchova (ověřování komunikačních účinků), Informatika (zpracování a využití informací) Výukové metody: brainstorming, projektová výuka, rozhovor, skupinová a kooperativní výuka Potřeby: učebna výpočetní techniky; reklama televizní, rozhlasová (žáci si mohou pořídit poznámky, záznamy na médium; učitel Hv výukové nahrávky nebo spoléhat na pamět žáků; výstřižky z tisku, poznámky z billbordových reklam, papír, psací a výtvarné potřeby, videorekordér apod. alespoň týdenní předstih Obsah Metodika 1. Úvod 2. Poznámky k organizaci projektu 3. Části projektu 3.1 Český jazyk 3.2 Výtvarná výchova 3.3 Hudební výchova 3.4 Informatika 4. Závěr Příloha: Pracovní list pro žáky Příloha pro učitele 1. ÚVOD motivace Setkali jste se s tím, že po zhlédnutí reklamy na nějaký výrobek jste si jej pořídili? Byli jste spokojeni s kvalitou, kterou reklama slibovala? Zamýšleli jste se příště pečlivěji?

7 A co malé děti? Reklamní agentury mají skvělé strategie, jak ovlivnit spotřebitele každého věku. Postupně na základě zkušeností si začínáme kriticky vybírat. Jedná se ale o celoživotní vdělávání ve světě reklamy. 2. Poznámky k organizaci projektu Možnosti: - integrace jednotlivých částí do vzdělávacích obsahů příslušných vyučovacích předmětů, pro které je projekt doporučen - v rámci projektového dne 3. Části projektu 3.1 Český jazyk I. Seznámení žáků s cílem projektu úvodní část Varianta pro mladší žáky Motivace návodnými otázkami pro brainstorming. Co je to reklama? Co vše se za reklamu považuje? Kde reklamu můžeme vidět nebo slyšet? Znáš znění nějaké reklamy, Zkus reklamu roztřídit podle druhu. (http://firma.seznam.cz/cz/reklama-na seznamu) - zápis reakcí např. na tabuli Co je to slogan? Znáš nějaký? Jaká by měla reklama být? Jaké by měla mít vlastnosti? zápis reakcí např. na tabuli Jak nás může rekama ovlivnit? Jaké mohou být kladné (záporné) důsledky reklamy? Varianta pro starší žáky Jaký vliv mají masová média na psychickou, morální, ekonomickou, politickou, tvořivou, kulturní a vzdělanostní podobu života každého z nás? II. Vytváření vlastní reklamy Asi v polovině vyučovací jednotky každý dostane pracovní list. Vysvětlení, že konečným výstupem projektu je vytvoření vlastní reklamy, kterou může přihlásit do třídní soutěže. (Navazovat může školní kolo.) Samostatné vypracování pracovního listu připomenou si, že slogan přesně vystihuje reklamovaný výrobek, má působit atraktivně a mít vtipnou pointu Cílem samostatné práce je vytvořit slogan pro vlastní reklamu, který je východiskem pro navazující druhou část projektu ve výtvarné výchově.

8 3.2 Výtvarná výchova individuální uplatnění žáků Navázat na zadaný úkol všímat si reklam v tisku a na billbordech. Připomenout, čím reklamy zaujaly po výtvarné stránce. Tím dán návod pro samostatnou práci. Pokračování v přípravě své reklamy. Vytváří k sloganu několik návrhů výtvarného vyjádření reklamy nebo její grafické podpory.volba výtvarných prostředků samostatná. (Kresba, grafický editor v PC, malba apod.) 3.3 Hudební výchova vzájemná spolupráce I. Tvorba reklam se neobejde bez vynikajících sloganů. Pokud není jen v tištěné podobě, je možné zvýšit její účinek vhodnou melodií vryje se do paměti posluchače, diváka. II. Rozdělení žáků do pracovních skupin: Skupiny A: Kdo si pamatuje melodii nějaké reklamy? Pokuste se reprodukovat reklamy, na které si vzpomínáte zpěvem a pohybem. Skupiny B: Kdo si nemůže na žádnou melodii reklamy vzpomenout? Svým reklamním sloganům vymyslete vhodnou melodii. Prezentace zadaného úkolu po skupinách. Výběr nakonec jedné reklamy ze skupiny B a za vedení učitele doprovodí melodii hudebními nástroji. 3.4 Informatika individuální uplatnění žáků (žák ovládá Microsoft PowerPoint) Úvod: Žáci si připomenou vlastnosti dobré reklamy možno zaznamenávat Úkol: Vytvořit reklamu postavenou na vlastním sloganu, který vymysleli v Čj, s použitím inspirace pro grafické ztvárnění z Vv. Reklama může být tvořena jedním snímkem. Závěr: Spustit prezentaci spolužákům. 4. Závěr Společná systematizace získaných informací. Uvědomování si vlastností reklamy a jejího individuálního působení na jednotlivce. Poznání osobnosti a rozdílu v chápání druhých lidí. Moment rozdílnosti lidí se projeví v konečné podobě vlastní reklamy rozhovor se žáky. Prezentace reklam. Hodnocení žáky, sebehodnocení.

9 Očekávané cíle a výstupy: Žáci - vyhledávají informační zdroje a informace mimo školu - porovnávají informace a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů - prezentují své myšlenky a názory v písemné, počítačové podobě, výtvarné a hudební - poznávají úlohy informací a informačních činností - využívají moderní informační a komunikační technologie - hledají cestu k porozumění toku informací Projekt Naučná stezka Poohří Předpokládaný termín: květen 2008 Dominantní průřezové téma: Environmentální výchova (tematický okruh Ekosystémy) Vztah k dalším průřezovým tématům: Osobnostní a sociální výchova Kooperace a kompetice. Kreativita. Sebeorganizace a seberegulace. Mezioborové vztahy: Člověk a jeho svět (tematické okruhy Místo, v němž žijeme, Lidé kolem nás, Rozmanitost přírody - 1.stupeň), Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a zdraví Ročník: ( varianta) Časový rámec: 5 vyučovacích hodin ( roč. 4 vyučovací hodiny) Způsob realizace: v rámci projektového dne Anotace Cílem projektu je seznámit žáky s ekosystémy v Poohří. Žáci se vypraví naučnou stezkou Poohří se zastávkami na stanovištích (tabule naučné stezky). Uvědomí si, že ekosystémy jsou domovem mnoha rostlin a živočichů, i když je zrovna nevidíme. Proto je zajímavé tyto ekosystémy pozorovat, učit se o nich a chránit je. Program je veden zábavnou formou, žáci odhalují tajemství ekosystémů blízkého okolí školy Poohří a zároveň si prohlubují a upevňují své znalosti i dovednosti dějepisné, přírodopisné, prvoučné, zeměpisné, jazykové a rozšiřují si svůj všeobecný přehled. Klíčové pojmy Environmentální výchova, lesní ekosystém svahový les, olšina, borová doubrava, pobytová znamení, dřeviny a byliny, obyvatelé lesa a luk, ekologická funkce (ekologický slovníček), přehrada Skalka hráz, Komorní hůrka, kamenné kříže. (1.stupeň výběr.) Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální Výukové metody: pozorování, učení prožitkem, kooperace, samostatná a skupinová práce, diskuse Obsah 1. Úvod 2. Realizace 3. Závěr Příloha: pracovní listy pro žáky č. 1 4

10 list Průběžné úkoly pro žáky Fotodokumentace 1. ÚVOD Projekt lze uskutečnit kdykoli během roku. Je vhodné projít si trasu předem a rozvrhnout místa pro plnění úkolů. Poznámky k organizaci - vhodná lokalita - žáci 9. třídy ve skupinách po třech obsadí zvolená stanoviště a připraví si materiál - učitelé se rozdělí a pohybují se mezi jednotlivými stanovišťmi, sledují činnost skupin žáků, dbají na jejich bezpečnost - jeden učitel vysílá skupiny ze startu v pětiminutových intervalech, po splnění úkolů se skupiny vrací zpět ke startu Pomůcky a potřeby Příprava žáků: psací potřeby, turistické oblečení a obutí, sáčky na sběr přírodnin, příručky nebo atlasy rostlin a živočichů, velké čtvrtky, volné listy apod., lepicí páska, lepidlo (skupina) Příprava žáků 9.tříd : V časovém předstihu (alespoň týdenním) jsou motivováni a informováni o jejich podílu na realizaci projektového dne. Učitel rozdělí žáky do skupin nebo si žáci utvoří tříčlenné skupiny samostatně. Zvolí si stanoviště na naučné stezce dle svých zájmů. Připraví si materiál, který pro svou činnost na stanovišti budou potřebovat: 1.skupina - netříděný odpad, papíry (čtvrtka) k bodování skupin, text s údaji o J.W. Goethovi (Kdo to byl? Název daného místa.), psací potřeby 2.skupina - volné listy z atlasů (ryby, ptáci), čtvrtky - bodování, psací potřeby 3.skupina - volné listy z atlasů (byliny), čtvrtky bodování, psací potřeby 4.skupina - pásmo, encyklopedie např.stromy (určení stáří, výšky a šířky stromu), psací potřeby 5.skupina - čtvrtky, psací potřeby 6.skupina - mapa, hospodářská zvířata znalost místních hosp. zvířat (popř.volné listy z atlasů pro 1.stupeň), psací potřeby 7. skupina - čtvrtka, rostliny a živočichové z daného prostředí (nutnost předem si zjistit, zda sami dokáží některé pojmenovat), psací potřeby Příprava vyučujícho: vhodná příručka (letokruhy, stáří stromů apod. např. encyklopedie Stromy), atlasy nebo volné listy z atlasů rostlin, pracovní listy z přílohy projektu pro každou skupinu, šátek (učitel 1.stupně) Hodnocení: prezentace nasbíraných přírodnin jednotlivých skupin se slovním doprovodem, vyhodnocení nejlepších závěrečných prací skupin 2. REALIZACE

11 2.1 Motivace Pozvání na výpravu do přírody v blízkém okolí školy. Co můžeme vidět, slyšet a zažít během naší výpravy? Všímejte si pečlivě krajiny a životního prostředí v průběhu cesty. Zaznamenávejte vliv zásahů člověka a zdokumentujte vše, co podle vás do přírody nepatří. Sledujte léčivé rostliny, které během cesty uvidíte. Záznamy provádějte do listu Průběžné úkoly. (Pište, kreslete apod.) 2.2 Postup a) Seznámíme žáky s cílem projektu b) Vysvětlíme žákům, co je čeká a jak se připravit. Účinnější žáci sami vypráví, co všechno chtějí nebo mohou na výpravě zažít. c) Vytvoříme skupinky po 6 žácích (tzv. pracovní vědecké týmy) stopaři, zoologové, botanici, dendrologové apod. d) Rozdělíme nebo si žáci sami rozdělí užitečné role ve skupině: zapisovatel cesty kronikář, fotoreportér, nosič nálezů aj. e) Na počátku výpravy zadáme žákům tzv. průběžné úkoly (viz příloha pracovní list Průběžné úkoly ). f) Každá skupina dostane pracovní listy s úkoly na stanovištích naučné stezky, vezme si vlastní psací prostředky a sáčky na sběr materiálu. g) Žáci se svou třídou dorazí nad hráz. h) Z hráze jsou učitelem vysílány skupiny v 5 minutových intervalech na trasu naučné stezky. i) Probíhá terénní výprava skupin naučnou stezkou Poohří s plněním průběžných úkolů a úkolů na stanovištích dle pracovních listů. Po přečtení informací z tabule naučné stezky a po shlédnutí přírodního prostředí v okolí daného místa žáci zaznamenávají poznatky do pracovního listu. Shromaž ďují materiál. Na stanovištích plní určené úkoly, které jsou prezentovány a bodovány žáky 9. tříd. Varianta pro 1.stupeň učitel vybere pouze lokality vhodné pro danou věkovou skupinu, vymezí i přiměřenou délku trasy. Stanoví úkoly v pracovních listech, které jsou žáci schopni plnit. Program je veden hravou formou, děti se stávají detektivy a hledají určité rostliny, dřeviny, organizmy daného stanoviště. Učitel skupinky žáků určené třídy doprovází. Vychází všichni společně, na stanovištích pracují samostatně ve skupinách. Plní úkoly přiměřné věku a v rozsahu svých schopností. 1.stanoviště PŘEHRADA SKALKA HRÁZ 1.a) Ohře zjistit z tabule charakteristiku, název řeky, význam, historii 1.b)Skalka důležité údaje, význam Vysvětit pojem abiotické podmínky života. Žáci 9.tříd bodují správného třídění odpadků na stanovišti. Upozornění na plnění průběžného úkolu. PRŮBĚŽNÝ ÚKOL:

12 Kdo je autorem nové lávky a rozhledny přes řeku Ohři? Kterou významnou památku vidíme přes řeku Ohři? Kdo byl J.W.Goethe? Na kterém břehu Ohře je vybudován jeho pomník? Jak se tomuto místu říká? (Na místě je umístěn text s potřebnými údaji. Záleží na pozornosti žáků.) 2. stanoviště SVAHOVÝ LES Po zastavení na daném stanovišti upozornění na plnění průběžného úkolu: JMENUJTE HLAVNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ ČLOVĚKA V LESE. Žáci vyplňují pracovní list na základě tabule naučné stezky a aktivního pozorování daného přírodního prostředí. Požadavek: tichý pohyb, neničit přírodu. Skupina sbírá vhodný a povolený materiál z tohoto stanoviště k pozdějšímu zpracování a prezentaci (byliny, větvičky apod.). Úkoly z pracovního listu: charakteristika oblasti, byliny, obyvatelé, ekologická funkce, biodiverzita Žáci 9.tříd na stanoviši bodují poznávání ryb a ptáků s využitím volných listů z atlasů. (Stanoviště u řeky.) PRŮBĚŽNÝ ÚKOL: Vymyslete vtipný název pro nové výtvarné dílo. Žáci se zamyslí nad názvem prezentace svých nashromážděných přírodnin. Varianta pro 1. stupeň: doplnění hrou Lesní detektiv. Vlese žije mnoho zvířat, my je však vidíme jen málo. Zvířata se dovedou pohybovat vemi tiše. Proč? Hlavní důvod ulovit či být uloven. Mají také většinou vynikající sluch. Jak se tiše pohybujete vy, Jaký máte sluch? Postup při hře: Jedno z dětí si zaváže oči, ostatní kolem něj kruh. Snaží se jeden po druhém přiblížit k lovci. Jakmile lovec zaslechne zvuk, ukáže daným směrem rukou. Ten, na koho ukáže, zůstane stát, na cestu se vydá další lovec. Komu se podaří dotknout lovce, stává se lovcem on. (Výměnu rolí lze provést i jindy během hry.) 3. stanoviště OLŠINA Úkoly z pracovního listu: charakteristika, byliny, obyvatelé, ekologická funkce, ekosystém vyčíst z tabule naučné stezky, pozorování oblasti. Žáci 9.tříd na stanovišti bodují poznávání bylin dle volných listů z atlasů. Varianta pro 1. stupeň: hra Přírodní pexeso. Jeden žák nebo učitel nasbírá deset až patnáct různých přírodnin (plody, kůru, listy apod.) Rozloží je na zem a přikryje nebo jinak schová. Pak přírodniny ostatním na krátkou dobu ukáže. Opět je přikryje a žáci se rozběhnou po okolí hledat stejné věci. Hra končí, pokud jeden z hráčů našel všechny přírodniny nebo po uplynutí předem daného časového intervalu.

13 4.stanoviště - BOROVÁ DOUBRAVA Úkoly z pracovního listu: charakteristika stanoviště, byliny, obyvatelé, ekologická funkce, ochrana stromů Žáci 9.tříd na stanovišti bodují měření šířky určeného stromu, odhad stáří a výšky stromu.(lze nahlédnout do encyklopedie Stromy.) Varianta pro 1.stupeň: Žáci si pozorně prohlédnou učitelem vymezený úsek, přečtou tabuli z naučné stezky, vyplňují a zároveň hledají obyvatele, byliny, stromy daného prostředí, shromažďují byliny, části dřevin apod. Poznávají jehličnaté stromy podle jehličí, šišek apod. 5. stanoviště CHEBSKÁ STRÁŽ (rozhledna) V pracovním listu: nadmořská výška, německý název rozhledny, eroze půdy, empír Žáci se seznámí s vymezeným úsekem, přečtou si tabuli naučné stezky a vypracují úkol z pracovního listu. Žáci 9.tříd na stanovišti bodují poznávání rostlin přímo v daném přírodním prostředí. 6. stanoviště HOTEL STEIN / KOMORNÍ HŮRKA: charakteristika sopky Úkoly v pracovním listu: charakteristika sopky, nadmořská výška, název města družební německé školy, vzdálenost města od Chebu, příklady významných památek na Chebsku), použití mapy Žáci 9.tříd: na stanovišti bodují poznávání místních hospodářských zvířat,určení jejich významu pro člověka 7. stanoviště HOTEL STEIN / KAMENNÉ KŘÍŽE Úkoly v pracovním listu: smírčí kříže a k čemu sloužily, nejstarší zápis o kamenném kříži, vyhledat v okolí kamenný kříž a zjistit jeho stáří, zakreslit jeho podobu, doplnit jiná místa na Chebsku se smírčími kříži (pokud žáci znají) Žáci se aktivně seznámí s vymezeným úsekem, přečtou si pojednání z tabule naučné stezky a splní úkoly, které se týkají tzv. smírčích křížů. Cíl trasy. III. ZÁVĚR Zakončení výpravy Naučná stezka Poohří. Ve skupinách si žáci připraví krátké ústní nebo písemné zhodnocení projektového dne i své práce.(co nás zaujalo, co jsme zažili? Co se nám líbilo, nelíbilo.)

14 Skupiny sestaví a přehledně uspořádají nashromážděný materiál např. v hodinách předmětu Výtvarná výchova (Přírodověda, Svět práce, Prvouka apod.) nebo zpracují materiál jako domácí práci skupin. Následně prezentují výsledky své činnosti v prostorách školy. Skupina s nejlepší prezentací a s největším počtem získaných bodů je vyhodnocena. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU Naučná stezka Poohří Termín konání: Časová dotace: projekt dvoudenní Počet zapojených žáků: žáci 2. stupně a žáci 1., 3. a 5. tříd Zapojení učitelé: celý učitelský sbor (souběžně probíhal projekt Naše město ) Faktografie:Na přípravu projektu byl dostatek času pro učitele i žáky. Cíle projektu: Cíle projektu byly splněny. Témata: Dle ankety bylo pro žáky téma motivující. Zájem byl zejména o činnost v přírodě. S nadšením přijali starší žáci poměrně samostatnou práci bez soustavného dohledu učitelů. Metody: Osvědčila se práce ve skupinách, aktivní zapojení a hodnotící činnost žáků devátých tříd na stanovištích. Časová dotace: přibližně týden; méně času na přípravu ale neovlivnilo negativně přípravu žáků na projekt Práce žáků: Žáci 9. tříd si v přípravném období promysleli úkoly na stanovištích, shromáždily si potřebný materiál a pomůcky ke své činnosti. Práci na stanovišti plnili zodpovědně a se zájmem. Ostatní žáci se zapojili do aktivit na stanovištích bez větších problémů. Organizace: Organizace projektových dnů byla zvládnuta velmi dobře. Nenastaly žádné potíže. Výstupy: Výstupy byly prezentovány v prostorách chodeb. Některé budou použity učiteli v hodinách výuky pro další práci. Reflexe činnosti Evaluace žáky Ve třídách proběhla závěrečná diskuse k projektu. Žáci hodnotili stanoviště (spokojenost, zajímavá práce, občasné obtíže ve správných odpovědích, práci ve skupinách zapojení své i členů skupiny(bez větších sporů), množství a úroveň shromážděného materiálu pro sestavení projektu (kdo ze skupiny nejvíce přispěl k závěrečnému výstupu), vyjádřili svůj zájem o projektové dny (projekt se setkal s ohlasem většiny žáků). Evaluace učiteli Učitele překvapila aktivita i kázeňsky problémovějších žáků. Osvědčila se práce nejstarších ročníků na stanovištích, kteří si dobře připravily úkoly pro daná místa a převzali zodpovědně roli hodnotitelů a organizátorů. 1. Očekávané cíle a výstupy Žák:

15 - popíše způsob života a přizpůsobení danému prostředí u vybraných druhů ryb, obojživelníků, plazů, savců a ptáků - zhodnotí význam jednotlivých skupin obratlovců v přírodě i pro člověka a vysvětluje nutnost jejich ochrany - určí pomocí klíčů a atlasů zástupce rostlin a zařadí je do čeledí - zdůvodní nutnost ochrany přírody - vysvětlí, jakým způsobem se člověk může podílet na zhoršování nebo zlepšování životního prostředí - používá s porozuměním pojem ekologie, vysvětlí svými slovy vzájemný vztah ekologie a zeměpisu při spolupráci na výzkumu ekologie krajiny - vytváří variace prvků a jejich vztahů a uspořádá prvky dle typu vizuálně obrazného vyjádření - určí význam estetických hledisek tvorby a ochrany životního prostředí a jejich vztah k ostatním ekologickým aspektům - uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí přírody, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost - obohacuje vlastní jazykovou kulturu - orientuje se v encyklopedických a jazykových příručkách - rozlišuje přírodní a umělé prvky v krajině - zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionu, zdůvodňuje podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí - zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které prostředí i zdraví člověka poškozují nebo mu prospívají. Pracovní listy NAUČNÁ STEZKA POOHŘÍ

16 (Trasa:škola-hráz-pravý břeh Ohře nová lávka s rozhlednou-goethovy skály-hráz-bývalé koupaliště-horní cestou k rozhledně Chebská stráž-hotel Stein a zpět.dle časových možností Komorní hůrka) Pracovní list č.1 1.STANOVIŠTĚ PŘEHRADA SKALKA - HRÁZ a)ohře charakteristika název historie význam b)skalka důležité údaje význam Ekologický slovníček: ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA =

17 Pracovní list č.2 2.STANOVIŠTĚ SVAHOVÝ LES charakteristika byliny obyvatelé ekologická funkce Ekologický slovníček: BIODIVERZITA = 3.STANOVIŠTĚ OLŠINA charakteristika byliny obyvatelé ekologická funkce Ekologický slovníček: EKOSYSTÉM =

18 Pracovní list č.3 4.STANOVIŠTĚ BOROVÁ DOUBRAVA charakteristika byliny obyvatelé ekologická funkce Ekologický slovníček: BIOTOP = ÚKOLY: Odhadněte výšku a stáří určeného stromu O jaký druh stromu se jedná? Proč jsou stromy důležité? Jak a čím můžeme stromy chránit? 5.STANOVIŠTĚ CHEBSKÁ STRÁŽ nadmořská výška německý název Ekologický slovníček: EROZE PŮDY = EMPÍR =

19 Pracovní list č.4 6.STANOVIŠTĚ HOTEL STEIN /KOMORNÍ HŮRKA charakteristika sopky Kdy byla sopka v činnosti? Kdo sopku proslavil? Kdo prováděl průzkum? Čí památník můžeme na Komorní hůrce obdivovat? Jak památník vypadá? nadmořská výška Na mapě CHEB A OKOLÍ najděte: - město,ve kterém se nachází naše družební německá škola. Zjisti,kolik kilometrů je vzdáleno od Chebu. - příklady významných památek na Chebsku 7.STANOVIŠTĚ HOTEL STEIN / KAMENNÉ KŘÍŽE a)co byly a k čemu sloužily takzvané smírčí kříže? b)z jakého roku pochází nejstarší zápis o kamenném kříži? c)najděte v nejbližším okolí kamenný kříž a zakreslete jeho podobu.z jakého roku pochází? d)znáte na Chebsku jiná místa,kde najdeme smírčí kříže?

20 PRŮBĚŽNÉ ÚKOLY VYMYSLETE VTIPNÝ NÁZEV PRO NOVÉ VÝTVARNÉ DÍLO(mezi stanovištěm č.2 a č.3) KDO JE AUTOREM NOVÉ LÁVKY A ROZHLEDNY PŘES ŘEKU OHŘI? KTEROU VÝZNAMNOU PAMÁTKU VIDÍME Z ROZHLEDNY? KDO BYL J.W.GOETHE?NA KTERÉM BŘEHU OHŘE JE VYBUDOVÁN JEHO POMNÍK?JAK SE TOMUTO MÍSTU ŘÍKÁ? JMENUJTE HLAVNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ ČLOVĚKA V LESE VŠÍMEJTE SI PEČLIVĚ KRAJINY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRŮBĚHU CESTY A ZAZNAMENÁVEJTE VLIV ZÁSAHŮ ČLOVĚKA. + - ZADOKUMENTUJTE VŠE,CO PODLE VÁS DO PŘÍRODY NEPATŘÍ(nakreslete,zapište apod.-roztřiďte podle materiálu a pokuste se odhadnout,za jak dlouho se různé materiály v přírodě rozloží) ZNÁTE NĚKTERÉ LÉČIVÉ ROSTLINY?JMENUJTE TY,KTERÉ JSTE BĚHEM CESTY VIDĚLI.Cestou můžete nasbírat i vzorky různých rostlin/nejen léčivých/- listy,květy,větvičky stromů a keřů,různé druhy šišek-a vyrobit jednoduchý herbář.

Projekt Naučná stezka Poohří

Projekt Naučná stezka Poohří Projekt Naučná stezka Poohří (Průběh projektu dle již zpracovaného stejnojmenného projektu s novými přiloženými pracovními listy) Termín: 31. 5. 2012 Téma: Naučná stezka Poohří Dominantní průřezové téma:

Více

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková.

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková. 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P7 Já a svět kolem mě (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Kateřina Jonáková Přílohy: Schválila dne Mgr.Charlotta Kurcová

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Místo, kde žijeme Domov prostředí domova orientace v místě bydliště adresa Žák vyznačí v plánu místo svého bydliště a školy. Pamatuje si adresu svého bydliště a

Více

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Téma: Živá příroda houby Kňavová Michaela Cíl: Seznámení s živou přírodou houby (jejich stavba, výživa, dělení, význam pro člověka).naučit

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 PRVOUKA 5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět pro 1. období. Předmět předkládá

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika pomůcky: papír, tužka, metodiky pro výuku praktik (názvy cvičení) popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 2. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Čeleď Růžovité Časový rozsah lekce 2 x 45min Věková skupina (ročník) Sekunda osmiletého studia

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

5.1.7.1. Pracovní činnosti

5.1.7.1. Pracovní činnosti 5.1.7. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5.1.7.1. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce realizujeme prostřednictvím vzdělávacího oboru

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Umění a kultura Výtvarná tvorba Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná tvorba je vzdělávací

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Školní prostředí Žák: udržuje pořádek ve třídě podílí se na úklidu školního areálu - pořádek na svém pracovním místě, ve třídě, v šatně, ve škole - pořádek v celém

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Dodatek pro školní rok 2013/2014 31.8.2013 VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa 5.1.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Zná bezpečnou cestu do školy a zpět Zná název školy Zná jméno třídní učitelky a

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Předmět: Řemeslná činnost

Předmět: Řemeslná činnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Řemeslná činnost Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ 348 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 2 2 2 1 1

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

Lesní pedagogika. jako nástroj realizace průřezových témat organická část vyučování. Ing. Alice Palacká, SLŠ Trutnov

Lesní pedagogika. jako nástroj realizace průřezových témat organická část vyučování. Ing. Alice Palacká, SLŠ Trutnov Lesní pedagogika jako nástroj realizace průřezových témat organická část vyučování Ing. Alice Palacká, SLŠ Trutnov Co to jsou průřezová témata? 1 jsou důležitým formativním prvkem vzdělávání pomáhají rozvíjet

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika místo: odborná učebna pomůcky: papír, tužka popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik výstupy: předané organizační

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek nabádá ostatní k udržování pořádku v okolí školy podílí se na úklidu okolí školy - udržování pořádku

Více