Projekty 2008/ Části projektu 3.1 Motivace. 3.2 Realizace. 4. Závěr. Příloha: Pracovní list (plánek Chebu) Fotodokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekty 2008/2009. 3. Části projektu 3.1 Motivace. 3.2 Realizace. 4. Závěr. Příloha: Pracovní list (plánek Chebu) Fotodokumentace"

Transkript

1 Projekty 2008/2009 Projekt Cheb a jeho historie Termín (předpokládaný): květen 2008 Forma realizace: projektový den Třídy: Časový rámec: 4 6 vyučovacích hodin Dominantní průřezové téma: Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí naše obec: ochrana kulturních památek; Lidské aktivity a problémy životního prostředí ochrana kulturních památek, změny v krajině) Zapojená průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (Kooperace a kompetice rozvoj indiv. dovedností pro spolupráci, Kreativita pružnost nápadů, originalita; Sebeorganizace a seberegulace regulace vastního jednání i prožívání); Mezipředmětové vztahy: Prvouka, Vlastivěda,Tělesná výchova, Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti Aplikované učivo:naše obec význačné orientační body v obci, historická a památná místa v obci, životní prostředí v obci - péče o památky (1. 3. Roč.). Místo, v němž žijeme - seznamujeme se s obcí, s význačnými historickými budovami a objekty v našem městě, náš region v minulosti, místní pověsti, významní předkové regionu. ( roč) Rozvíjené klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální Časová dotace: projektový den (možnost dokončení v předmětech např. Prvouka 1. až 3. roč., Vlastivěda 4. až 5. roč.) Obsah 1. Úvod 2. Poznámky k organizaci projektu 3. Části projektu 3.1 Motivace 4. Závěr 3.2 Realizace Příloha: Pracovní list (plánek Chebu) Fotodokumentace 1. Úvod Žáci si vyhledají a prohlédnou významné historické budovy v Chebu dle popisu (plánek), zaznamenají si jejich umístění ve městě, zapamatují si jejich vzhled (ochrana kulturních památek) a zjistí jejich současné využití. Navštíví chebské muzeum (4., 5. roč.). Po návratu na základě poznatků sestaví plakát, který bude turisty seznamovat s historickými stavbami města Chebu tzn. vlastní prezentace skupin. Žáci pracují ve skupinách, koordinují jednotlivé aktivity. 2. Poznámky k organizaci projektu Realizace projektu: v rámci projektového dne

2 Hodnocení: výstupní plakát každé skupiny vzájemné hodnocení tříd bodováním, ústní prezentace skupin třídní bodování Pomůcky a potřeby Příprava žáků: nashromáždění materiálu o starém Chebu (fotografie, pohledy, mapky, knihy, výstřižky z novin, texty z internetu apod.) v předstihu alespoň týdenním. Nůžky, psací prostředky, lepidlo, čtvrtky A4, materiál o Chebu, kreslící a malířské potřeby, fixy na den projektu. Příprava vyučujícího: balící papíry dle počtu skupin nebo velké čtvrtky formátu A0 A1, linkované papíry (text), čtvrtky A3, barevné papíry, muzeum zajištění pracovní dílny ( třída) 3. Části projektu 3.1 Motivace Cestovní kancelář má za úkol získat zájem turistů o návštěvu Chebu na základě tzv. upoutávky - plakátu. Která kancelář získá nejvíce bodů od turistů za plakát a za jeho prezentaci? 3.2 Realizace projektu 1. Seznámit děti s cílem projektu 2. Rozdělit děti do skupin po 3 4 žácích. (Šikovný malíř, písař- pěkná úprava písemného projevu, zručný žák stříhání, sestavování, vedoucí přemýšlivý, aktivní, schopný řídit práci skupiny) 3. Pracovní list pro každého žáka na vycházku jednoduchý plánek (v příloze), záznamník (papír) a vlastní psací prostředek (tužka). 4. Vycházka. a) Varianta první (1. 3.roč.). Trasa: podél Ohře sv. Bartoloměj náměstí: Špalíček, radnice a galerie, muzeum, historické domy na náměstí a informační středisko (materiál), kašny chebský hrad škola. V průběhu vycházky si žáci samostatně ve skupinách zaznamenávají potřebné informace vzhled budov, jejichž obrázky ve skupině nemají, trasu. b) Varianta druhá ( roč.). Trasa: podél Ohře sv. Bartoloměj náměstí: Špalíček, radnice a galerie, muzeum, historické domy na náměstí a informační středisko (materiál), kašny a návštěva muzea (Tajuplné příběhy měst chebského: výtvarně dramatická dílna) chebský hrad škola. V průběhu vycházky si žáci samostatně ve skupinách zaznamenávají potřebné informace vzhled budov, zajímavosti o nich, trasu. 5. Práce ve třídě (po návratu): žáci pracují ve skupinách: - na velký balicí papír sestavují a tvoří vlastní prezentaci starého Chebu - a) vymyslí název své cestovní kanceláře - b) doplní název projektu - c) vyhledají vhodný materiál pro koláž, dokreslí nebo domalují další stavby a umístí po vzájemné domluvě na velký formát papíru (nelepí) - d)doplní objekty textem, názvy apod. - d) vše si upraví na tzv. plakát pro prezentaci - e) po vzájemné dohodě nalepí 4. Závěr

3 - f) prezentace plakátu navzájem před spolužáky druhých a třetích tříd; výběr a vyhodnocení nejzdařilejších; ústní nabídka skupin - výlet starým Chebem (dle plakátu ); roč. třídní prezentace navržených plakátů - g) plakáty budou vystaveny na chodbě (součást výzdoby) - i) vyhodnocení projektu žáky, sebehodnocení (pomocí smajlíků vyjádří žáci zhodnocení projektového dne, připíší, co se jim líbilo, nelíbilo; po skupinách zhodnotí svůj příspěvek v práci své skupiny) - j) ústní prezentace je zároveň shrnutím získaných vědomostí, dovedností, postojů Očekávané cíle a výstupy Žák - vybírá vhodné prostředky potřebné ke komunikaci - využívá získané čtenářské dovednosti a návyky - rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost - vyznačí v jednoduchém plánku místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu - objasní význam kulturních památek movitých i nemovitých, péči o kulturní hodnoty během historického vývoje lidstva - dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných - uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu - užívá okolní prostředí jako zdroj inspirace pro vytváření kulturních a uměleckých hodnot - provádí turistiku a pobyt v přírodě a samostatně se připraví na turistickou akci - odhadem vymezí časový rozsah pracovní činnosti, stanoví jednoduchý pracovní postup - zhodnotí význam ochrany přírody a kulturních památek - porovná změny v krajině a posoudí vliv lidských aktivit na přírodní prostředí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU Cheb a jeho historie Termín konání: Časová dotace: projekt jednodenní Počet zapojených žáků: žáci 2. a 4. tříd Zapojení učitelé: třídní učitelé 2. a 4. tříd Faktografie:Na přípravu projektu byl dostatek času pro učitele i žáky Projektu se zúčastnili všichni přítomní žáci druhých a čtvrtých tříd. Cíle projektu: Cíle projektu byly naplněny. Témata: Dle ankety bylo pro žáky téma motivující.

4 Metody: Osvědčilo se rozdělení žáků do skupin dle výběru žáků a následné plnění úkolů ve skupinách. Hodnocení: Osvědčilo se hodnocení formou bodování, které prováděli žáci vyšších ročníků a následné vyhlášení vítězných projektů druhých tříd. (Každý projekt byl označen číslicí a vystaven v prostorách chodby. Žáci vyšších tříd přidělovali body přidělený lístek nejlépe zpracovanému projektu. Následně byly body sečteny a došlo k vyhlášení vítězné skupiny.) Práce žáků: Projekty odpovídaly svým obsahem i způsobem zpracování stanovenému cíli. Žáci se aktivně chopili plnění úkolů, samostatně získávaly potřebné informace z nejrůznějších zdrojů. (Infocentrum, knižní a obrazový materiál apod.) Organizace: Žáci pracovali pod nepřímým vedením učitele. Trasou procházeli za dohledu učitele. Na náměstí plnili úkoly zcela samostatně. Bylo nutné žáky předem poučit, aby dodržovali bezpečnost zejména při přecházení vozovky. Zároveň žákům byl určen čas a místo opětného setkání všech skupin ke zpáteční cestě. Spokojenost: učitelů Žáci získávali informace s nadšením, nebylo nutné je do činnosti nutit. Projevil se u žáků zájem o samostatnost. Zapojili se ochotně všichni žáci. Pouze někteří si nashromáždili malé množství materiálu o Chebu, přestože na přípravu měli dostatek času. žáků Spokojenost žáků se projevila v anketě. Lákavá pro ně byla zejména samostatnost, při které si mohly ověřit své schopnosti zejména komunikační i organizační. Výstupy: Projekty byly vystaveny v prostorách chodby a budou uloženy pro možnosti dalšího využití při výuce o Chebu. Reflexe činnosti - dojem z celého dne - vyhledávání informací na náměstí - práce na projektu cestou do centra - sestavení projektu - spolupráce se skupinou - mé přispění ke zhotovení projektu Žáci namalovali k aktivitám smajlíka, který vystihoval jejich dojem z hodnocené aktivity. Na základě vyhodnocení bylo zjištěno, že převážná většina žáků se k projektovému dni vyjádřila kladně se slovy, že projekt byl zajímavý a práce na něm je bavila. Fotodokumentace 2. ročník

5

6 Projekt Vliv reklamy na náš život Průřezové téma (dominantní): Mediální výchova tematické okruhy: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Tvorba mediálního sdělení Vztah k dalším průřezovým tématům: Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopnosti poznávání, Kreativita, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice Ročník: (5. ročník bez Informatiky) Časový rámec: 4 vyučovací hodiny (5. vyučovací hodina prezentace tříd) Způsob realizace: v rámci vyučovacích předmětů Cíl projektu: nabídnout žákům prostřednictvím činnostního učení možnost utvářet si ucelený pohled na problematiku Mediální výchovy, stimulovat postoje a hodnotový systém žáků a učit je vnímat odlišnosti jako příležitost k vlastnímu obohacení, ne jako zdroj konfliktu. Pokus zjistit, jakou roli hraje reklama v každodenním životě. Klíčové pojmy: média, reklama, informace, postoje a hodnoty, kritika Klíčové kompetence: kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální Mezipředmětové vztahy: Český jazyk (komunikační a slohová výchova), Hudební výchova (poslechové a pohybové čnnosti), Výtvarná výchova (ověřování komunikačních účinků), Informatika (zpracování a využití informací) Výukové metody: brainstorming, projektová výuka, rozhovor, skupinová a kooperativní výuka Potřeby: učebna výpočetní techniky; reklama televizní, rozhlasová (žáci si mohou pořídit poznámky, záznamy na médium; učitel Hv výukové nahrávky nebo spoléhat na pamět žáků; výstřižky z tisku, poznámky z billbordových reklam, papír, psací a výtvarné potřeby, videorekordér apod. alespoň týdenní předstih Obsah Metodika 1. Úvod 2. Poznámky k organizaci projektu 3. Části projektu 3.1 Český jazyk 3.2 Výtvarná výchova 3.3 Hudební výchova 3.4 Informatika 4. Závěr Příloha: Pracovní list pro žáky Příloha pro učitele 1. ÚVOD motivace Setkali jste se s tím, že po zhlédnutí reklamy na nějaký výrobek jste si jej pořídili? Byli jste spokojeni s kvalitou, kterou reklama slibovala? Zamýšleli jste se příště pečlivěji?

7 A co malé děti? Reklamní agentury mají skvělé strategie, jak ovlivnit spotřebitele každého věku. Postupně na základě zkušeností si začínáme kriticky vybírat. Jedná se ale o celoživotní vdělávání ve světě reklamy. 2. Poznámky k organizaci projektu Možnosti: - integrace jednotlivých částí do vzdělávacích obsahů příslušných vyučovacích předmětů, pro které je projekt doporučen - v rámci projektového dne 3. Části projektu 3.1 Český jazyk I. Seznámení žáků s cílem projektu úvodní část Varianta pro mladší žáky Motivace návodnými otázkami pro brainstorming. Co je to reklama? Co vše se za reklamu považuje? Kde reklamu můžeme vidět nebo slyšet? Znáš znění nějaké reklamy, Zkus reklamu roztřídit podle druhu. (http://firma.seznam.cz/cz/reklama-na seznamu) - zápis reakcí např. na tabuli Co je to slogan? Znáš nějaký? Jaká by měla reklama být? Jaké by měla mít vlastnosti? zápis reakcí např. na tabuli Jak nás může rekama ovlivnit? Jaké mohou být kladné (záporné) důsledky reklamy? Varianta pro starší žáky Jaký vliv mají masová média na psychickou, morální, ekonomickou, politickou, tvořivou, kulturní a vzdělanostní podobu života každého z nás? II. Vytváření vlastní reklamy Asi v polovině vyučovací jednotky každý dostane pracovní list. Vysvětlení, že konečným výstupem projektu je vytvoření vlastní reklamy, kterou může přihlásit do třídní soutěže. (Navazovat může školní kolo.) Samostatné vypracování pracovního listu připomenou si, že slogan přesně vystihuje reklamovaný výrobek, má působit atraktivně a mít vtipnou pointu Cílem samostatné práce je vytvořit slogan pro vlastní reklamu, který je východiskem pro navazující druhou část projektu ve výtvarné výchově.

8 3.2 Výtvarná výchova individuální uplatnění žáků Navázat na zadaný úkol všímat si reklam v tisku a na billbordech. Připomenout, čím reklamy zaujaly po výtvarné stránce. Tím dán návod pro samostatnou práci. Pokračování v přípravě své reklamy. Vytváří k sloganu několik návrhů výtvarného vyjádření reklamy nebo její grafické podpory.volba výtvarných prostředků samostatná. (Kresba, grafický editor v PC, malba apod.) 3.3 Hudební výchova vzájemná spolupráce I. Tvorba reklam se neobejde bez vynikajících sloganů. Pokud není jen v tištěné podobě, je možné zvýšit její účinek vhodnou melodií vryje se do paměti posluchače, diváka. II. Rozdělení žáků do pracovních skupin: Skupiny A: Kdo si pamatuje melodii nějaké reklamy? Pokuste se reprodukovat reklamy, na které si vzpomínáte zpěvem a pohybem. Skupiny B: Kdo si nemůže na žádnou melodii reklamy vzpomenout? Svým reklamním sloganům vymyslete vhodnou melodii. Prezentace zadaného úkolu po skupinách. Výběr nakonec jedné reklamy ze skupiny B a za vedení učitele doprovodí melodii hudebními nástroji. 3.4 Informatika individuální uplatnění žáků (žák ovládá Microsoft PowerPoint) Úvod: Žáci si připomenou vlastnosti dobré reklamy možno zaznamenávat Úkol: Vytvořit reklamu postavenou na vlastním sloganu, který vymysleli v Čj, s použitím inspirace pro grafické ztvárnění z Vv. Reklama může být tvořena jedním snímkem. Závěr: Spustit prezentaci spolužákům. 4. Závěr Společná systematizace získaných informací. Uvědomování si vlastností reklamy a jejího individuálního působení na jednotlivce. Poznání osobnosti a rozdílu v chápání druhých lidí. Moment rozdílnosti lidí se projeví v konečné podobě vlastní reklamy rozhovor se žáky. Prezentace reklam. Hodnocení žáky, sebehodnocení.

9 Očekávané cíle a výstupy: Žáci - vyhledávají informační zdroje a informace mimo školu - porovnávají informace a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů - prezentují své myšlenky a názory v písemné, počítačové podobě, výtvarné a hudební - poznávají úlohy informací a informačních činností - využívají moderní informační a komunikační technologie - hledají cestu k porozumění toku informací Projekt Naučná stezka Poohří Předpokládaný termín: květen 2008 Dominantní průřezové téma: Environmentální výchova (tematický okruh Ekosystémy) Vztah k dalším průřezovým tématům: Osobnostní a sociální výchova Kooperace a kompetice. Kreativita. Sebeorganizace a seberegulace. Mezioborové vztahy: Člověk a jeho svět (tematické okruhy Místo, v němž žijeme, Lidé kolem nás, Rozmanitost přírody - 1.stupeň), Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a zdraví Ročník: ( varianta) Časový rámec: 5 vyučovacích hodin ( roč. 4 vyučovací hodiny) Způsob realizace: v rámci projektového dne Anotace Cílem projektu je seznámit žáky s ekosystémy v Poohří. Žáci se vypraví naučnou stezkou Poohří se zastávkami na stanovištích (tabule naučné stezky). Uvědomí si, že ekosystémy jsou domovem mnoha rostlin a živočichů, i když je zrovna nevidíme. Proto je zajímavé tyto ekosystémy pozorovat, učit se o nich a chránit je. Program je veden zábavnou formou, žáci odhalují tajemství ekosystémů blízkého okolí školy Poohří a zároveň si prohlubují a upevňují své znalosti i dovednosti dějepisné, přírodopisné, prvoučné, zeměpisné, jazykové a rozšiřují si svůj všeobecný přehled. Klíčové pojmy Environmentální výchova, lesní ekosystém svahový les, olšina, borová doubrava, pobytová znamení, dřeviny a byliny, obyvatelé lesa a luk, ekologická funkce (ekologický slovníček), přehrada Skalka hráz, Komorní hůrka, kamenné kříže. (1.stupeň výběr.) Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální Výukové metody: pozorování, učení prožitkem, kooperace, samostatná a skupinová práce, diskuse Obsah 1. Úvod 2. Realizace 3. Závěr Příloha: pracovní listy pro žáky č. 1 4

10 list Průběžné úkoly pro žáky Fotodokumentace 1. ÚVOD Projekt lze uskutečnit kdykoli během roku. Je vhodné projít si trasu předem a rozvrhnout místa pro plnění úkolů. Poznámky k organizaci - vhodná lokalita - žáci 9. třídy ve skupinách po třech obsadí zvolená stanoviště a připraví si materiál - učitelé se rozdělí a pohybují se mezi jednotlivými stanovišťmi, sledují činnost skupin žáků, dbají na jejich bezpečnost - jeden učitel vysílá skupiny ze startu v pětiminutových intervalech, po splnění úkolů se skupiny vrací zpět ke startu Pomůcky a potřeby Příprava žáků: psací potřeby, turistické oblečení a obutí, sáčky na sběr přírodnin, příručky nebo atlasy rostlin a živočichů, velké čtvrtky, volné listy apod., lepicí páska, lepidlo (skupina) Příprava žáků 9.tříd : V časovém předstihu (alespoň týdenním) jsou motivováni a informováni o jejich podílu na realizaci projektového dne. Učitel rozdělí žáky do skupin nebo si žáci utvoří tříčlenné skupiny samostatně. Zvolí si stanoviště na naučné stezce dle svých zájmů. Připraví si materiál, který pro svou činnost na stanovišti budou potřebovat: 1.skupina - netříděný odpad, papíry (čtvrtka) k bodování skupin, text s údaji o J.W. Goethovi (Kdo to byl? Název daného místa.), psací potřeby 2.skupina - volné listy z atlasů (ryby, ptáci), čtvrtky - bodování, psací potřeby 3.skupina - volné listy z atlasů (byliny), čtvrtky bodování, psací potřeby 4.skupina - pásmo, encyklopedie např.stromy (určení stáří, výšky a šířky stromu), psací potřeby 5.skupina - čtvrtky, psací potřeby 6.skupina - mapa, hospodářská zvířata znalost místních hosp. zvířat (popř.volné listy z atlasů pro 1.stupeň), psací potřeby 7. skupina - čtvrtka, rostliny a živočichové z daného prostředí (nutnost předem si zjistit, zda sami dokáží některé pojmenovat), psací potřeby Příprava vyučujícho: vhodná příručka (letokruhy, stáří stromů apod. např. encyklopedie Stromy), atlasy nebo volné listy z atlasů rostlin, pracovní listy z přílohy projektu pro každou skupinu, šátek (učitel 1.stupně) Hodnocení: prezentace nasbíraných přírodnin jednotlivých skupin se slovním doprovodem, vyhodnocení nejlepších závěrečných prací skupin 2. REALIZACE

11 2.1 Motivace Pozvání na výpravu do přírody v blízkém okolí školy. Co můžeme vidět, slyšet a zažít během naší výpravy? Všímejte si pečlivě krajiny a životního prostředí v průběhu cesty. Zaznamenávejte vliv zásahů člověka a zdokumentujte vše, co podle vás do přírody nepatří. Sledujte léčivé rostliny, které během cesty uvidíte. Záznamy provádějte do listu Průběžné úkoly. (Pište, kreslete apod.) 2.2 Postup a) Seznámíme žáky s cílem projektu b) Vysvětlíme žákům, co je čeká a jak se připravit. Účinnější žáci sami vypráví, co všechno chtějí nebo mohou na výpravě zažít. c) Vytvoříme skupinky po 6 žácích (tzv. pracovní vědecké týmy) stopaři, zoologové, botanici, dendrologové apod. d) Rozdělíme nebo si žáci sami rozdělí užitečné role ve skupině: zapisovatel cesty kronikář, fotoreportér, nosič nálezů aj. e) Na počátku výpravy zadáme žákům tzv. průběžné úkoly (viz příloha pracovní list Průběžné úkoly ). f) Každá skupina dostane pracovní listy s úkoly na stanovištích naučné stezky, vezme si vlastní psací prostředky a sáčky na sběr materiálu. g) Žáci se svou třídou dorazí nad hráz. h) Z hráze jsou učitelem vysílány skupiny v 5 minutových intervalech na trasu naučné stezky. i) Probíhá terénní výprava skupin naučnou stezkou Poohří s plněním průběžných úkolů a úkolů na stanovištích dle pracovních listů. Po přečtení informací z tabule naučné stezky a po shlédnutí přírodního prostředí v okolí daného místa žáci zaznamenávají poznatky do pracovního listu. Shromaž ďují materiál. Na stanovištích plní určené úkoly, které jsou prezentovány a bodovány žáky 9. tříd. Varianta pro 1.stupeň učitel vybere pouze lokality vhodné pro danou věkovou skupinu, vymezí i přiměřenou délku trasy. Stanoví úkoly v pracovních listech, které jsou žáci schopni plnit. Program je veden hravou formou, děti se stávají detektivy a hledají určité rostliny, dřeviny, organizmy daného stanoviště. Učitel skupinky žáků určené třídy doprovází. Vychází všichni společně, na stanovištích pracují samostatně ve skupinách. Plní úkoly přiměřné věku a v rozsahu svých schopností. 1.stanoviště PŘEHRADA SKALKA HRÁZ 1.a) Ohře zjistit z tabule charakteristiku, název řeky, význam, historii 1.b)Skalka důležité údaje, význam Vysvětit pojem abiotické podmínky života. Žáci 9.tříd bodují správného třídění odpadků na stanovišti. Upozornění na plnění průběžného úkolu. PRŮBĚŽNÝ ÚKOL:

12 Kdo je autorem nové lávky a rozhledny přes řeku Ohři? Kterou významnou památku vidíme přes řeku Ohři? Kdo byl J.W.Goethe? Na kterém břehu Ohře je vybudován jeho pomník? Jak se tomuto místu říká? (Na místě je umístěn text s potřebnými údaji. Záleží na pozornosti žáků.) 2. stanoviště SVAHOVÝ LES Po zastavení na daném stanovišti upozornění na plnění průběžného úkolu: JMENUJTE HLAVNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ ČLOVĚKA V LESE. Žáci vyplňují pracovní list na základě tabule naučné stezky a aktivního pozorování daného přírodního prostředí. Požadavek: tichý pohyb, neničit přírodu. Skupina sbírá vhodný a povolený materiál z tohoto stanoviště k pozdějšímu zpracování a prezentaci (byliny, větvičky apod.). Úkoly z pracovního listu: charakteristika oblasti, byliny, obyvatelé, ekologická funkce, biodiverzita Žáci 9.tříd na stanoviši bodují poznávání ryb a ptáků s využitím volných listů z atlasů. (Stanoviště u řeky.) PRŮBĚŽNÝ ÚKOL: Vymyslete vtipný název pro nové výtvarné dílo. Žáci se zamyslí nad názvem prezentace svých nashromážděných přírodnin. Varianta pro 1. stupeň: doplnění hrou Lesní detektiv. Vlese žije mnoho zvířat, my je však vidíme jen málo. Zvířata se dovedou pohybovat vemi tiše. Proč? Hlavní důvod ulovit či být uloven. Mají také většinou vynikající sluch. Jak se tiše pohybujete vy, Jaký máte sluch? Postup při hře: Jedno z dětí si zaváže oči, ostatní kolem něj kruh. Snaží se jeden po druhém přiblížit k lovci. Jakmile lovec zaslechne zvuk, ukáže daným směrem rukou. Ten, na koho ukáže, zůstane stát, na cestu se vydá další lovec. Komu se podaří dotknout lovce, stává se lovcem on. (Výměnu rolí lze provést i jindy během hry.) 3. stanoviště OLŠINA Úkoly z pracovního listu: charakteristika, byliny, obyvatelé, ekologická funkce, ekosystém vyčíst z tabule naučné stezky, pozorování oblasti. Žáci 9.tříd na stanovišti bodují poznávání bylin dle volných listů z atlasů. Varianta pro 1. stupeň: hra Přírodní pexeso. Jeden žák nebo učitel nasbírá deset až patnáct různých přírodnin (plody, kůru, listy apod.) Rozloží je na zem a přikryje nebo jinak schová. Pak přírodniny ostatním na krátkou dobu ukáže. Opět je přikryje a žáci se rozběhnou po okolí hledat stejné věci. Hra končí, pokud jeden z hráčů našel všechny přírodniny nebo po uplynutí předem daného časového intervalu.

13 4.stanoviště - BOROVÁ DOUBRAVA Úkoly z pracovního listu: charakteristika stanoviště, byliny, obyvatelé, ekologická funkce, ochrana stromů Žáci 9.tříd na stanovišti bodují měření šířky určeného stromu, odhad stáří a výšky stromu.(lze nahlédnout do encyklopedie Stromy.) Varianta pro 1.stupeň: Žáci si pozorně prohlédnou učitelem vymezený úsek, přečtou tabuli z naučné stezky, vyplňují a zároveň hledají obyvatele, byliny, stromy daného prostředí, shromažďují byliny, části dřevin apod. Poznávají jehličnaté stromy podle jehličí, šišek apod. 5. stanoviště CHEBSKÁ STRÁŽ (rozhledna) V pracovním listu: nadmořská výška, německý název rozhledny, eroze půdy, empír Žáci se seznámí s vymezeným úsekem, přečtou si tabuli naučné stezky a vypracují úkol z pracovního listu. Žáci 9.tříd na stanovišti bodují poznávání rostlin přímo v daném přírodním prostředí. 6. stanoviště HOTEL STEIN / KOMORNÍ HŮRKA: charakteristika sopky Úkoly v pracovním listu: charakteristika sopky, nadmořská výška, název města družební německé školy, vzdálenost města od Chebu, příklady významných památek na Chebsku), použití mapy Žáci 9.tříd: na stanovišti bodují poznávání místních hospodářských zvířat,určení jejich významu pro člověka 7. stanoviště HOTEL STEIN / KAMENNÉ KŘÍŽE Úkoly v pracovním listu: smírčí kříže a k čemu sloužily, nejstarší zápis o kamenném kříži, vyhledat v okolí kamenný kříž a zjistit jeho stáří, zakreslit jeho podobu, doplnit jiná místa na Chebsku se smírčími kříži (pokud žáci znají) Žáci se aktivně seznámí s vymezeným úsekem, přečtou si pojednání z tabule naučné stezky a splní úkoly, které se týkají tzv. smírčích křížů. Cíl trasy. III. ZÁVĚR Zakončení výpravy Naučná stezka Poohří. Ve skupinách si žáci připraví krátké ústní nebo písemné zhodnocení projektového dne i své práce.(co nás zaujalo, co jsme zažili? Co se nám líbilo, nelíbilo.)

14 Skupiny sestaví a přehledně uspořádají nashromážděný materiál např. v hodinách předmětu Výtvarná výchova (Přírodověda, Svět práce, Prvouka apod.) nebo zpracují materiál jako domácí práci skupin. Následně prezentují výsledky své činnosti v prostorách školy. Skupina s nejlepší prezentací a s největším počtem získaných bodů je vyhodnocena. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU Naučná stezka Poohří Termín konání: Časová dotace: projekt dvoudenní Počet zapojených žáků: žáci 2. stupně a žáci 1., 3. a 5. tříd Zapojení učitelé: celý učitelský sbor (souběžně probíhal projekt Naše město ) Faktografie:Na přípravu projektu byl dostatek času pro učitele i žáky. Cíle projektu: Cíle projektu byly splněny. Témata: Dle ankety bylo pro žáky téma motivující. Zájem byl zejména o činnost v přírodě. S nadšením přijali starší žáci poměrně samostatnou práci bez soustavného dohledu učitelů. Metody: Osvědčila se práce ve skupinách, aktivní zapojení a hodnotící činnost žáků devátých tříd na stanovištích. Časová dotace: přibližně týden; méně času na přípravu ale neovlivnilo negativně přípravu žáků na projekt Práce žáků: Žáci 9. tříd si v přípravném období promysleli úkoly na stanovištích, shromáždily si potřebný materiál a pomůcky ke své činnosti. Práci na stanovišti plnili zodpovědně a se zájmem. Ostatní žáci se zapojili do aktivit na stanovištích bez větších problémů. Organizace: Organizace projektových dnů byla zvládnuta velmi dobře. Nenastaly žádné potíže. Výstupy: Výstupy byly prezentovány v prostorách chodeb. Některé budou použity učiteli v hodinách výuky pro další práci. Reflexe činnosti Evaluace žáky Ve třídách proběhla závěrečná diskuse k projektu. Žáci hodnotili stanoviště (spokojenost, zajímavá práce, občasné obtíže ve správných odpovědích, práci ve skupinách zapojení své i členů skupiny(bez větších sporů), množství a úroveň shromážděného materiálu pro sestavení projektu (kdo ze skupiny nejvíce přispěl k závěrečnému výstupu), vyjádřili svůj zájem o projektové dny (projekt se setkal s ohlasem většiny žáků). Evaluace učiteli Učitele překvapila aktivita i kázeňsky problémovějších žáků. Osvědčila se práce nejstarších ročníků na stanovištích, kteří si dobře připravily úkoly pro daná místa a převzali zodpovědně roli hodnotitelů a organizátorů. 1. Očekávané cíle a výstupy Žák:

15 - popíše způsob života a přizpůsobení danému prostředí u vybraných druhů ryb, obojživelníků, plazů, savců a ptáků - zhodnotí význam jednotlivých skupin obratlovců v přírodě i pro člověka a vysvětluje nutnost jejich ochrany - určí pomocí klíčů a atlasů zástupce rostlin a zařadí je do čeledí - zdůvodní nutnost ochrany přírody - vysvětlí, jakým způsobem se člověk může podílet na zhoršování nebo zlepšování životního prostředí - používá s porozuměním pojem ekologie, vysvětlí svými slovy vzájemný vztah ekologie a zeměpisu při spolupráci na výzkumu ekologie krajiny - vytváří variace prvků a jejich vztahů a uspořádá prvky dle typu vizuálně obrazného vyjádření - určí význam estetických hledisek tvorby a ochrany životního prostředí a jejich vztah k ostatním ekologickým aspektům - uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí přírody, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost - obohacuje vlastní jazykovou kulturu - orientuje se v encyklopedických a jazykových příručkách - rozlišuje přírodní a umělé prvky v krajině - zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionu, zdůvodňuje podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí - zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které prostředí i zdraví člověka poškozují nebo mu prospívají. Pracovní listy NAUČNÁ STEZKA POOHŘÍ

16 (Trasa:škola-hráz-pravý břeh Ohře nová lávka s rozhlednou-goethovy skály-hráz-bývalé koupaliště-horní cestou k rozhledně Chebská stráž-hotel Stein a zpět.dle časových možností Komorní hůrka) Pracovní list č.1 1.STANOVIŠTĚ PŘEHRADA SKALKA - HRÁZ a)ohře charakteristika název historie význam b)skalka důležité údaje význam Ekologický slovníček: ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA =

17 Pracovní list č.2 2.STANOVIŠTĚ SVAHOVÝ LES charakteristika byliny obyvatelé ekologická funkce Ekologický slovníček: BIODIVERZITA = 3.STANOVIŠTĚ OLŠINA charakteristika byliny obyvatelé ekologická funkce Ekologický slovníček: EKOSYSTÉM =

18 Pracovní list č.3 4.STANOVIŠTĚ BOROVÁ DOUBRAVA charakteristika byliny obyvatelé ekologická funkce Ekologický slovníček: BIOTOP = ÚKOLY: Odhadněte výšku a stáří určeného stromu O jaký druh stromu se jedná? Proč jsou stromy důležité? Jak a čím můžeme stromy chránit? 5.STANOVIŠTĚ CHEBSKÁ STRÁŽ nadmořská výška německý název Ekologický slovníček: EROZE PŮDY = EMPÍR =

19 Pracovní list č.4 6.STANOVIŠTĚ HOTEL STEIN /KOMORNÍ HŮRKA charakteristika sopky Kdy byla sopka v činnosti? Kdo sopku proslavil? Kdo prováděl průzkum? Čí památník můžeme na Komorní hůrce obdivovat? Jak památník vypadá? nadmořská výška Na mapě CHEB A OKOLÍ najděte: - město,ve kterém se nachází naše družební německá škola. Zjisti,kolik kilometrů je vzdáleno od Chebu. - příklady významných památek na Chebsku 7.STANOVIŠTĚ HOTEL STEIN / KAMENNÉ KŘÍŽE a)co byly a k čemu sloužily takzvané smírčí kříže? b)z jakého roku pochází nejstarší zápis o kamenném kříži? c)najděte v nejbližším okolí kamenný kříž a zakreslete jeho podobu.z jakého roku pochází? d)znáte na Chebsku jiná místa,kde najdeme smírčí kříže?

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

5.4. Člověk a jeho svět

5.4. Člověk a jeho svět 5.4. Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P Projekt KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME PŘÍRODĚ (k průřezovému tématu Enviromentální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu : Garant projektu: Přílohy: Schválil dne: Mgr.Věra

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Název: Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková

Více

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola Údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov Havlovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU PŘEDMĚT STR. ZKRATKA 6. 7. 8. 9. Cvičení z českého jazyka 2 CČj 1 1 Německý jazyk 7 NJ 2 2 2 Ruský jazyk 10 RJ 2 2 2 Cvičení z matematiky 13 CM 1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše cesty k učení Jihlava 2012 (1.revize ŠVP z roku 2007) 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU PŘEDMĚT STR. ZKRATKA 6. 7. 8. 9. Cvičení z českého jazyka 2 CČj 1 Německý jazyk 7 NJ Ruský jazyk 10 RJ Cvičení z matematiky 13 CM 1 1 Praktikum z

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10628 00 Brno-Vinohrady 29. srpna 2013 info@zscejkovicka.cz www.zscejkovicka.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Volitelné předměty 1 Obsah: Volitelné předměty pro 7.-9. ročník... 3 Historický seminář...5 Český jazyk vážně i nevážně... 7 Seminář

Více

Projekt Dravci Termín konání (předběžný): podzim 2009 Dominantní průřezové téma: Environmentální výchova (tematické okruhy Základní podmínky života

Projekt Dravci Termín konání (předběžný): podzim 2009 Dominantní průřezové téma: Environmentální výchova (tematické okruhy Základní podmínky života Projekt Dravci Termín konání (předběžný): podzim 2009 Dominantní průřezové téma: Environmentální výchova (tematické okruhy Základní podmínky života příčiny ohrožení některých druhů dravců; Vztah člověka

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. č.j. 100/1/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. č.j. 100/1/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 100/1/2007 Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace Tato novela ŠVP nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2011 nahrazuje dokument platný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Číslo jednací: ZŠ-211/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace 1 OBSAH: 1. Identifikační

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více