Dvoupásmová šroubovicová anténa pro WiFi pásmo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dvoupásmová šroubovicová anténa pro WiFi pásmo"

Transkript

1 Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: Dvoupásmová šroubovicová anténa pro WiFi pásmo DualL-Band Helix Antenna for WiFi Band Michal Šrajbr, Kamil Pítra Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Abstrakt: Tento článek popisuje návrh dvoupásmové šroubovicové antény pro WiFi pásmo 2,4 GHz a 5 GHz. Článek se zaměřuje na možnosti vytvoření dvoupásmové šroubovicové antény. Nejvhodnějším řešením dvoupásmové antény pro WiFipásma byla vybrána anténa s rozdílnými úhly stoupání závitů. Tato anténa byla navržena a optimalizována v programu CST MWS. Na závěr byly simulace porovnány s naměřenými hodnotami. Abstract: This article describes the design of dual-band helical antenna for WiFi 2.4 GHz and 5 GHz. The article focuses on the possibility of creating a dual-band helical antenna. The best solution for dual band antennas WiFi band was selected antenna with different thread pitch angles. This antenna has been designed and optimized in the CST MWS. In conclusion, simulations were compared with measured values. The simulation of this antenna was performed in the program CST Microwave studio.

2 212/ Dvoupásmová šroubovicová anténa pro WiFi pásmo Michal Šrajbr, Kamil Pítra Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně {xsrajb, Abstrakt Tento článek popisuje návrh dvoupásmové šroubovicové antény pro WiFi pásmo 2,4 GHz a 5 GHz. Článek se zaměřuje na možnosti vytvoření dvoupásmové šroubovicové antény. Nejvhodnějším řešením dvoupásmové antény pro WiFi pásma byla vybrána anténa s rozdílnými úhly stoupání závitů. Tato anténa byla navržena a optimalizována v programu CST MWS. Na závěr byly simulace porovnány s naměřenými hodnotami. Obrázek 1a zobrazuje numerický model vytvořený v programu CST MWS a vyrobenou anténu 1b. Možnou modifikací této antény je převedení struktury do planární podoby. Na oboustranně pokoveném substrátu se vytvoří motiv šroubovicové antény s různým úhlem stoupání závitů, jak je patrné z obrázku 2. Více popsáno v [5]. 1 Úvod Použití šroubovicových antén je velice vhodné z důvodu snadného dosažení kruhové polarizace. Kruhová polarizace je výhodná zejména pokud není známa polarizace přijímací nebo vysílací antény. Šroubovicová anténa může pracovat v režimu levotočivé kruhové polarizace nebo pravotočivé kruhové polarizace. Zda se jedná o levotočivou nebo pravotočivou polarizaci je dáno tím, v jakém směru jsou navinuty závity šroubovice. Šroubovicové antény pracují ve třech základních módech. Mezi tyto módy patří osový, normálový a kuželový [1]. Módy jsou rozděleny podle tvaru a směru vyzařovací charakteristiky. Použití jednotlivých módů je závislé na rozměrech antény vzhledem k vlnové délce. Většina moderních aplikací si žádá použití dvou i více pásmových antén. Dvoupásmovosti lze dosáhnout také u šroubovicové antény. Tento článek popisuje především možnosti vytvoření dvoupásmové šroubovicové antény, pro WiFi pásmo (2,4 GHz a 5 GHz). 2 Dvoupásmové šroubovicové antény Jedním z možných řešení dvoupásmové šroubovicové antény je použití parazitní šroubovicové antény [2]. Takováto anténa je složena ze dvou šroubovicových antén, z nichž jedna je umístěna na monopólu, který prochází středem osy parazitní šroubovice. Parazitní šroubovice je připevněna na reflektor. Jedna ze šroubovic je buzena pomocí napájecího vedení. Druhá šroubovice (parazitní) je připevněna k reflektoru. Jiný způsob konstrukce je použití šroubovicové antény s rozdílnými úhly stoupání závitů. Tato varianta je vhodná především proto, že anténa je zhotovena pouze z jednoho vodiče, na kterém jsou vytvořena vinutí s rozdílným úhlem stoupání závitů. Celková délka vodiče určuje dolní frekvenční pásmo a úhel stoupání závitů určuje horní frekvenční pásmo [3, 4]. Obrázek 1: Konstrukce dvoupásmové šroubovicové antény Obrázek 2: Planární dvoupásmová šroubovicová anténa 3 Návrh dvoupásmové šroubovicové antény pro WiFi pásmo 2,4 GHz a 5 GHz Anténa se skládá ze tří částí. Vodivý drát, ze kterého je navinuta šroubovice s dvojím úhlem stoupání, přizpůsobovací člen tvořen čtvrtvlnným vedením a reflektor. Konstrukce antény je uvedena na obrázku 1. Pro výpočet rozměrů antény byla zvolena střední frekvence f stř = 4 GHz, která leží přibližně uprostřed mezi oběma pásmy. Délka jednoho závitu C byla zvolena podle podmínek pro dosažení axiálního módu šroubovicové antény [1] na hodnotu C = λ. a) b),8 λ < C < 1, 2 λ, (1) 41 1 VOL.14, NO.3, JUN 212

3 212/ Jako impedanční přizpůsobení je použito čtvrtvlnné vedení zobrazené na obrázku 3. Toto vedení je tvořeno vodivým páskem o délce λ/4 a šířce w, který je umístěný nad zemnící plochou ve vzdálenosti h. Výšku dielektrické vrstvy h s relativní permitivitou ε r mezi přizpůsobovacím vedením a reflektorem lze vypočítat ze vztahu [1] w, (2) h = Z ε r kde w je šířka přizpůsobovacího vedení a Z je impedance přizpůsobovacího vedení. Z [Ω] Z = 14,5 Ω 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 w [mm] Obrázek 6: Závislost výstupní impedance přizpůsobovacího šířce vedení w Rozměry drátové dvoupásmové šroubovicové antény pro WiFi pásmo 2,4 GHz a 5 GHz jsou uvedeny v tabulce 1. Obrázek 3: Impedanční přizpůsobení mezi napájecím vedením a anténou Pro určení rozměrů impedančního přizpůsobovacího vedení byl vytvořen numerický model v CST MWS. Struktura tohoto přizpůsobovacího vedení je zobrazena na obrázku 4. Na obrázku jsou dva porty (vstupní a výstupní). Ke zjištění výstupní impedance struktury je nutné umístit druhý port v místě řezu struktury. Dosažení požadované vstupní impedance antény je možné provést buď změnou vzdálenosti přizpůsobovacího vedení od reflektoru h, nebo změnou šířky vedení w. Graf závislosti výstupní impedance přizpůsobovacího vedení na vzdálenosti od reflektoru h je zobrazen na obrázku 5. Na obrázku 6 je zobrazen vliv šířky vedení w na výstupní impedanci vedení. Z [Ω] Obrázek 4: Impedanční přizpůsobovací vedení Z = 14,5 Ω 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 h [mm] Obrázek 5: Závislost výstupní impedance přizpůsobovacího vedení na vzdálenosti h Tabulka 1: Rozměry dvoupásmové šroubovicové antény symbol název veličiny 3.1 Výsledky simulace drátové antény rozměry [mm] D průměr šroubovice 24 S 1 S 2 vzdálenost mezi závity první části šroubovice vzdálenost mezi závity druhé části šroubovice N 1 počet závitů první části šroubovice 2 z N 2 počet závitů druhé části šroubovice Na obrázku 7 je zobrazena kmitočtová závislost činitele odrazu S 11 dvoupásmové šroubovicové antény. Šedivým polem jsou zde vyznačena rozmezí používaných WiFi pásem na frekvencích 2,4 GHz a 5 GHz. První pásmo je definováno v rozmezí 2,39 2,51 GHz, kde je minimální hodnota činitele odrazu S 11 = -17,8 db. Druhé WiFi pásmo je definováno v rozmezí 4,91 6,5 GHz. Obrázek 8 zobrazuje závislost poměru stojatých vln VSWR na kmitočtu šroubovicové antény. Poměr stojatých vln na frekvenci f 1 =2,45 GHz je VSWR = 1,25 a na druhé pracovní frekvenci f 2 =5,5 GHz je VSWR = 1, z L délka šroubovice 19 a poloměr vodiče šroubovice 1 w šířka přizpůsobovacího vedení 5 h vzdálenost přizpůsobovacího vedení od reflektoru t tloušťka přizpůsobovacího vedení 1,5 w r velikost čtvercového reflektoru VOL.14, NO.3, JUN 212

4 212/ VSWR ,8 3,4 3 2,6 2,2 1,8 1,4 1 rozsah WiFi pásma Obrázek 7: Kmitočtová závislost činitele odrazu S 11 rozsah WiFi pásma Obrázek 8: Závislost poměru stojatých vln VSWR na frekvenci AR [db] 5 4,5 4 3,5 3 2,5 rozsah WiFi pásma V tabulce 2 jsou porovnány dosažené výsledky simulací dvoupásmové drátové šroubovicové antény pro WiFi pásmo 2,4 GHz a 5 GHz. Obě frekvenční pásma navržené šroubovicové antény svým rozsahem plně pokryjí obě WiFi pásma. Zisk antény je větší pro vyšší frekvenční pásmo. Naopak úhel vyzařování je větší pro nižší frekvenční pásmo. Tabulka 2: Přehled dosažených výsledků simulací programu CST MWS symbol název veličiny frekvenční pásmo 2,45 GHz 5,5 GHz S 11 činitel odrazu [db] -17,8-23,7 f min f max dolní frekvence pásma [GHz] horní frekvence pásma [GHz] 2,39 4,91 2,51 6,5 B šířka pásma [GHz],12 1,14 B % šířka pásma [%] 4,9 2,7 Z ϕ modul vstupní impedance [Ω] fáze vstupní impedance [ ] 49,2 51,7-12,5 7,3 VSWR poměr stojatých vln 1,25 1,14 G zisk antény [dbi] 8, 1,3 θ úhel vyzařování (pokles o 3 db) [ ] 66,8 39,4 2 1,5 1 Obrázek 9: Kmitočtová závislost osového poměru AR Obrázek 9 zobrazuje kmitočtová závislost osového poměru AR šroubovicové antény. Za mezní hodnotu kruhové polarizace je považována hodnota AR = 3 db, což navržená anténa splňuje v obou frekvenčních pásmech. Směrové charakteristiky jsou zobrazeny v polárních souřadnicích v rovině elektrické složky pole E a ve 3D zobrazení. Na obrázku 1 jsou uvedeny směrové charakteristiky na frekvenci 2,45 GHz. Zisk antény v tomto frekvenčním pásmu je 8 dbi. Směrové charakteristiky pro druhé pásmo WiFi na frekvenci 5,5 GHz jsou uvedeny na obrázku 11. Zisk šroubovicové antény v tomto frekvenčním pásmu v hlavním vyzařovaném směru je 1,3 dbi. Na obrázku 12 jsou uvedeny směrové charakteristiky šroubovicové antény v rovině magnetické složky pole H. Obrázek 12a odpovídá frekvenci 2,45 GHz a obrázek 12b odpovídá frekvenci 5,5 GHz. Obrázek 1: Směrová charakteristika antény na frekvenci 2,4 GHz (rovina E a 3D zobrazení) Obrázek 11: Směrová charakteristika antény na frekvenci 2,4 GHz (rovina E a 3D zobrazení) 41 3 VOL.14, NO.3, JUN 212

5 212/ a) b) Obrázek 12: Směrové charakteristiky antény v rovině magetického pole H pro frekvenci a) 2,45 GHz, b) 5,5 GHz 3.2 Parametrická analýza Na následujících grafech je zobrazen vliv změn parametrů na vlastnosti antény sloužící k jejímu naladění. Především pak změna stoupání závitů první a druhé části antény S 1, S 2 a průměru antény D. Na obrázku 13 je zobrazen vliv změny vzdálenosti mezi závity první části antény S 1 na kmitočtovou závislost činitele odrazu S 11. Na obrázku 14 je pak zobrazen vliv změny vzdálenosti mezi závity S 2 druhé části šroubovice. Obrázek 15 ukazuje, jak se mění činitel odrazu S 11 v závislosti na změně průměru šroubovice D S1 = 4 mm S1 = 8 mm S1 = 12 mm Obrázek 13: Kmitočtová závislost činitele odrazu S 11 ne změně parametru S 1-3 D = 22 mm D = 24 mm D = 26 mm Obrázek 15: Kmitočtová závislost činitele odrazu S 11 ne změně parametru D Z výše uvedených grafů je patrné, že změna vzdálenosti mezi závity první části šroubovice S 1, má největší vliv na vyšší frekvenční pásmo. Změnou tohoto parametru dochází k posunu spodní hranice pásma, a tím ke změně šířky druhého pásma. Naopak změna vzdálenosti mezi závity druhé části šroubovice S 2 má vliv především na první frekvenční pásmo. S rostoucí vzdáleností S 2 dochází k jeho posunu na nižší frekvence. Při rostoucím průměru šroubovice D dochází k posunu obou frekvenčních pásem na nižší frekvence. 3.3 Měření antény Konstrukce antény byla navržena a upravena tak, aby bylo možné anténu vyrobit a zároveň se vyvarovat případnému mechanickému poškození. Tato úprava je provedena vložením dielektrického materiálu, s nízkou relativní permitivitou, mezi reflektor a přizpůsobovací vedení. Touto úpravou dojde k fixaci celé šroubovice k reflektoru. Anténa byla měřena na vektorovém analyzátoru ROH- DE&SCHWARZ VECTOR NETWORK ANALYZERS. Na obrázku 16 jsou porovnány činitelé odrazu S 11 v závislosti na frekvenci. Modře je zobrazen průběh simulovaný v programu CST MWS a červeně je uvedena naměřená charakteristika. Jak je z tohoto grafu patrné, jsou obě pásma posunuta na nižší frekvence oproti simulaci. Posun je způsoben nepatrným zvětšením průměru šroubovice vlivem pružnosti drátu S2 = 2 mm S2 = 3 mm S2 = 5 mm simulace měření -4 Obrázek 14: Kmitočtová závislost činitele odrazu S 11 ne změně parametru S 2-4 Obrázek 16: Kmitočtová závislost činitele odrazu S 11 měřené a simulované antény 41 4 VOL.14, NO.3, JUN 212

6 212/ Na obrázku 17 a 18 jsou porovnány kmitočtové závislosti vstupní impedance modulu a fáze měřené a simulované antény. Obrázek 19 zobrazuje směrové charakteristiky měřené antény elektrické a magnetické složky pole pro pásmo a) 2,35 GHz a b) 5,4 GHz. Z [Ω] simulace měření Obrázek 17: Kmitočtová závislost modulu vstupní impedance měřené a simulované antény 8 6 simulace měření 4 Závěr Tento článek prezentuje kompletní návrh dvoupásmové šroubovicové antény pro WiFi pásmo 2,4 GHz a 5 GHz. Rozměry antény byly nejprve přibližně určeny pomocí výpočtů. Pro impedanční přizpůsobení antény byl navrhnut a použit čtvrtvlnný impedanční transformátor. Dále byla anténa simulována a optimalizována v programu CST MWS. Na závěr byla anténa vyrobena a simulované výsledky byly porovnány s měřením. Průběhy se liší pouze ve frekvenčním posuvu, který byl způsoben zvětšením průměru šroubovice při výrobě. K tomuto zvětšení došlo vlivem pružnosti drátu, ze kterého je šroubovice navinuta. Zvětšení průměru činí cca 1,2 mm oproti simulovanému modelu antény. Navržená anténa plně pokrývá obě frekvenční WiFi pásma. Poděkování Tento příspěvek vzniknul za podpory projektu CZ.1.7/2.3./2.7 WICOMT, financovaného z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4 2 ϕ [ ] rovina E rovina H Obrázek 18: Kmitočtová závislost fáze vstupní impedance měřené a simulované antény a) b) Obrázek 19: Směrová charakteristika měřené antény pro frekvenci a) 2,35 GHz, b) 5,4 GHz Literatura [1] KRAUS, J. D.; MARHEFKA, R. J. Antennas For All Applications. Third Edition. Boston : McGraw-Hill, s. ISBN [2] CHOW, Y. W.; YUNG, E. K. N.; HUI, H. T. Dual Frequency Monopole-Helical Antenna By Using a Parasitic Normal Mode Helix For Mobile Handsets. In. Microwave Conference, 2 Asia-Pacific. Sydney : [s.n.], 2. s ISBN X. [3] ZHOU, Guangping. A Non-Uniform Pitch Dual Band Helix Antenna. In: IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium. 2. Salt Lake City, Utah, 16 July 2. s ISBN [4] LO, Chia-Min, et al. Helical Antenna Design and Measurement for Cellular Phone Operation. In NEW ASPECTS of APPLIED INFORMATICS, BIOMEDICAL ELEC- TRONICS & INFORMATICS and COMMUNICA- TIONS. Taipei, Taiwan : [s.n.], 21. s ISBN , ISSN X. [5] ŠRAJBR, M. Šroubovicová dvoupásmová anténa pro WiFi pásmo. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky, s. Diplomová práce. Vedoucí práce: Ing. Kamil Pítra VOL.14, NO.3, JUN 212

Širokopásmová dipólová anténa s drážkovaným reflektorem

Širokopásmová dipólová anténa s drážkovaným reflektorem Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 213 15 5 Širokopásmová dipólová anténa s drážkovaným reflektorem UWB dipole antenna with corrugated reflector Pavel Velička, Zbyněk Raida xvelic1@stud.feec.vutbr.cz,

Více

Hřebenová trychtýřová anténa

Hřebenová trychtýřová anténa Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2013 15 6 Hřebenová trychtýřová anténa Ridge Horn Antenna Petr Vašina, Jaroslav Láčík xvasin05@stud.feec.vutbr.cz, lacik@feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky

Více

Anténní řada 2x2 pro přenos digitálního TV signálu v pásmu 4,4 až 5 GHz

Anténní řada 2x2 pro přenos digitálního TV signálu v pásmu 4,4 až 5 GHz Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 3 Anténní řada 2x2 pro přenos digitálního TV signálu v pásmu 4,4 až 5 GHz 2x2 antenna array for receiving of the digital Tv signal working in the band

Více

Integrovaná dvoupásmová flíčkovo-monopólová anténa

Integrovaná dvoupásmová flíčkovo-monopólová anténa Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2015 17 2 Integrovaná dvoupásmová flíčkovo-monopólová anténa The integrated dual band monopole patch-antenna David Krutílek, Michal Mrnka, Vladimír Hebelka,

Více

Kolineární anténní řada s vertikální polarizací pro vysílání DVB-T

Kolineární anténní řada s vertikální polarizací pro vysílání DVB-T Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 3 Kolineární anténní řada s vertikální polarizací pro vysílání DVB-T Collinear antenna array with vertical polarization for DVB-T Peter Kovács 1, Vladislav

Více

Dvoupásmová aktivní anténa s kruhovou polarizací

Dvoupásmová aktivní anténa s kruhovou polarizací Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2011 13 1 Dvoupásmová aktivní anténa s kruhovou polarizací Dual-Band Circularly Polarized Antenna Tomáš Mikulášek mikulasek.t@phd.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky

Více

Anténní systém pro DVB-T

Anténní systém pro DVB-T Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 3 Anténní systém pro DVB-T Antenna system for DVB-T Vladimír Šporik 1, Kamil Pítra 1, byněk Lukeš 1, Vladislav Dlouhý 2 lukes@feec.vutbr.cz, xpitra01@stud.feec.vutbr.cz,

Více

Širkopásmové dielektrické antény

Širkopásmové dielektrické antény Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 212 14 4 Širkopásmové dielektrické antény Wideband dielectric antennas Jan Zbořil, Zbyněk Raida xzbori1@stud.feec.vutbr.cz, raida@feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky

Více

ABSTRAKT KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRACT KEYWORDS

ABSTRAKT KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRACT KEYWORDS ABSTRAKT Práce je zaměřena na integraci antén do helmy. Jsou preferovány planární antény s různou polarizací a s různými možnostmi napájení. Jsou zkoumány možná umístění zářičů na helmě, případně uvnitř

Více

4.7 Planární širokopásmové antény

4.7 Planární širokopásmové antény 4.7 Planární širokopásmové antény Základní teorie Širokopásmová technologie Systémy s extrémní šířkou pásma patří k perspektivním systémům moderní rádiové vysokokapacitní komunikace. Původně byla tato

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÍCEPÁSMOVÁ FLÍČKOVÁ ANTÉNA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÍCEPÁSMOVÁ FLÍČKOVÁ ANTÉNA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

ŠROUBOVICOVÁ DVOUPÁSMOVÁ ANTÉNA PRO WIFI PÁSMO

ŠROUBOVICOVÁ DVOUPÁSMOVÁ ANTÉNA PRO WIFI PÁSMO VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Bezdrátový přenos energie uvnitř automobilu

Bezdrátový přenos energie uvnitř automobilu Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2015 17 6 Bezdrátový přenos energie uvnitř automobilu In-car wireless power transfer Miroslav Cupal, Zbyněk Raida cupalm@phd.feec.vutbr.cz, raida@feec.vutbr.cz

Více

Využití komplementarity (duality) štěrbiny a páskového dipólu M

Využití komplementarity (duality) štěrbiny a páskového dipólu M Přechodné typy antén a) štěrbinové antény - buzení el. polem napříč štěrbinou (vlnovod) z - galvanicky generátor mezi hranami - zdrojem záření - pole ve štěrbině (plošná a.) nebo magnetický proud (lineární

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

VYSOKÉ UCENÍ TECHNICKÉ V BRNE

VYSOKÉ UCENÍ TECHNICKÉ V BRNE VYSOKÉ UCENÍ TECHNICKÉ V BRNE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKACNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Radiokomunikační technika

Radiokomunikační technika Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Radiokomunikační technika PROJEKT GP anténa Datum: 1. 5. 2011 Vypracoval: Petr Vavroš (vav0040) Vznik GP antény Svislý - vertikální, půlvlnný ( λ/2)

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

ANALÝZA PLANÁRNÍCH STRUKTUR POMOCÍ METODY MOMENTŮ A JEJICH OPTIMALIZACE

ANALÝZA PLANÁRNÍCH STRUKTUR POMOCÍ METODY MOMENTŮ A JEJICH OPTIMALIZACE ANALÝZA PLANÁRNÍCH TRUKTUR POMOCÍ METODY MOMENTŮ A JEJICH OPTIMALIZACE J. Láčík, Z. Raida Ústav radioelektroniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně Abstrakt V tomto příspěvku

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 ANTÉNY A NAPÁJEČE. Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017

Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 ANTÉNY A NAPÁJEČE. Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017 Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 ANTÉNY A NAPÁJEČE Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017 Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 2 Vedení Z hlediska napájení

Více

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení 1. Zadání: a) Změřte závislost v na kmitočtu pro f 8,12GHz. b) Změřte zadanou impedanci a impedančně ji přizpůsobte. 2. Schéma měřicí soupravy:

Více

4.2.3 ŠÍŘE FREKVENČNÍHO PÁSMA CHOROVÉHO ELEMENTU A DISTRIBUČNÍ FUNKCE VLNOVÝCH NORMÁL

4.2.3 ŠÍŘE FREKVENČNÍHO PÁSMA CHOROVÉHO ELEMENTU A DISTRIBUČNÍ FUNKCE VLNOVÝCH NORMÁL 4.2.3 ŠÍŘE FREKVENČNÍHO PÁSMA CHOROVÉHO ELEMENTU A DISTRIBUČNÍ FUNKCE VLNOVÝCH NORMÁL V předchozích dvou podkapitolách jsme ukázali, že chorové emise se mohou v řadě případů šířit nevedeným způsobem. Připomeňme

Více

Širokopásmová planární anténa

Širokopásmová planární anténa VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Na čem závisí účinnost vedení? účinnost vedení závisí na činiteli útlumu β a na činiteli odrazu

Více

Semestrální práce z předmětu X37CAD (CAD pro vysokofrekvenční techniku)

Semestrální práce z předmětu X37CAD (CAD pro vysokofrekvenční techniku) NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE Semestrální práce z předmětu X37CAD (CAD pro vysokofrekvenční techniku) Číslo zadání 32 Jméno: Kontakt: Jan Hlídek hlidej1@feld.cvut.cz ( hlidek@centrum.cz ) ZADÁNÍ: Návrh

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŠIROKOPÁSMOVÁ ANTÉNA PRO PÁSMO OD 5 GHZ DO 10 GHZ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŠIROKOPÁSMOVÁ ANTÉNA PRO PÁSMO OD 5 GHZ DO 10 GHZ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Stack Match neboli dělič výkonu pro 144 MHz

Stack Match neboli dělič výkonu pro 144 MHz Stack Match neboli dělič výkonu pro 144 MHz Ing.Tomáš Kavalír, OK1GTH, kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Zde popsané zařízení plní podobnou funkci, jako dříve popsaný Stack Match pro KV [1]

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Bc. Tomáš Vafek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektromagnetického pole Parametrická

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MODELOVÁNÍ ANTÉN PRO KOMUNIKACI V BLÍZKOSTI LIDSKÉHO TĚLA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MODELOVÁNÍ ANTÉN PRO KOMUNIKACI V BLÍZKOSTI LIDSKÉHO TĚLA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŠTĚRBINOVÁ ANTÉNNÍ ŘADA NA BÁZI VLNOVODU INTEGROVANÉHO DO SUBSTRÁTU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŠTĚRBINOVÁ ANTÉNNÍ ŘADA NA BÁZI VLNOVODU INTEGROVANÉHO DO SUBSTRÁTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

1 ÚVOD PLANÁRNÍ ANTÉNY OBECNĚ PRINCIP NAPÁJENÍ ZÁKLADNÍ PARAMETRY ANTÉN VÝHODY A NEVÝHODY

1 ÚVOD PLANÁRNÍ ANTÉNY OBECNĚ PRINCIP NAPÁJENÍ ZÁKLADNÍ PARAMETRY ANTÉN VÝHODY A NEVÝHODY 1 ÚVOD... 2 2 PLANÁRNÍ ANTÉNY... 2 2.1 OBECNĚ... 2 2.2 PRINCIP... 4 2.3 NAPÁJENÍ... 5 2.4 ZÁKLADNÍ PARAMETRY ANTÉN... 6 2.5 VÝHODY A NEVÝHODY PLANÁRNÍCH ANTÉN... 7 2.6 DVOUPÁSMOVÉ ANTÉNY... 7 3 DVOUPÁSMOVÉ

Více

MĚŘICÍ HŘEBENOVÁ TRYCHTÝŘOVÁ ANTÉNA

MĚŘICÍ HŘEBENOVÁ TRYCHTÝŘOVÁ ANTÉNA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromagnetického pole Bakalářská práce Zkratovaná mikropásková anténa s lomeným napáječem 2010 Poděkování Rád bych poděkoval panu

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozbor vlastností anténních prvků typu patch Radek Janečka

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozbor vlastností anténních prvků typu patch Radek Janečka UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Rozbor vlastností anténních prvků typu patch Radek Janečka Diplomová práce 2016 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Jak měřit Q rezonančního obvodu s VNA (Aprílové kibicování od OK5US ) 8/4/2013

Jak měřit Q rezonančního obvodu s VNA (Aprílové kibicování od OK5US ) 8/4/2013 Jak měřit Q rezonančního obvodu s VNA (Aprílové kibicování od OK5US ) 8/4/2013 ( VNA = Vektorový analyzátor obvodů), minivna a i ty od HP, Rhode Schwarz či Agilent. Reakce na webový článek OK1CJB. http://www.ok1cjb.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=719:3-860&catid=8:minivna-prakticky&itemid=15.

Více

YAGIHO ANTÉNA NAPÁJENÁ VLNOVODEM INTEGROVANÝM DO SUBSTRÁTU

YAGIHO ANTÉNA NAPÁJENÁ VLNOVODEM INTEGROVANÝM DO SUBSTRÁTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka Kondenzátor je schopen uchovat energii v podobě elektrického náboje Q. Kapacita C se udává ve Faradech [F]. Kapacita je úměrná ploše elektrod

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŠIROKOPÁSMOVÉ PLOCHÉ ANTÉNY PRO 3D RADAR WIDEBAND FLAT ANTENNAS FOR 3D RADAR

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŠIROKOPÁSMOVÉ PLOCHÉ ANTÉNY PRO 3D RADAR WIDEBAND FLAT ANTENNAS FOR 3D RADAR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1 Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 1. Tuhý drát ohnutý do půlkružnice o poloměru a se rovnoměrně otáčí s úhlovou frekvencí ω v homogenním magnetickém poli o indukci

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSITELNÉ ANTÉNY PRACUJÍCÍ V ISM PÁSMU WEARABLE ANTENNAS OPERATING IN ISM BAND

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSITELNÉ ANTÉNY PRACUJÍCÍ V ISM PÁSMU WEARABLE ANTENNAS OPERATING IN ISM BAND VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Návrh a Konstrukce Antén

Návrh a Konstrukce Antén Návrh a Konstrukce Antén A0M17NKA Antény pro RFID a wearable ( nositelné ) antény Milan Švanda ČVUT v Praze, FEL B2: 634 milan.svanda@fel.cvut.cz zima 2011/12 1 Osnova Úvod o Trocha historie o Co je RFID

Více

Příklad 3 (25 bodů) Jakou rychlost musí mít difrakčním úhlu 120? -částice, abychom pozorovali difrakční maximum od rovin d hkl = 0,82 Å na

Příklad 3 (25 bodů) Jakou rychlost musí mít difrakčním úhlu 120? -částice, abychom pozorovali difrakční maximum od rovin d hkl = 0,82 Å na Přijímací zkouška z fyziky 01 - Nav. Mgr. - varianta A Příklad 1 (5 bodů) Koule o poloměru R=10 cm leží na vodorovné rovině. Z jejího nejvyššího bodu vypustíme s nulovou počáteční rychlostí bod o hmotností

Více

NÁVOD K OBSLUZE REPEATER PICO NEW (XA6742, XA6742_V2)

NÁVOD K OBSLUZE REPEATER PICO NEW (XA6742, XA6742_V2) NÁVOD K OBSLUZE REPEATER PICO NEW (XA6742, XA6742_V2) POPIS PŘÍSTROJE REPEATER PICO NEW a PICO NEW je zařízení, které se používá v místech, kde se vyskytují problémy se signálem mobilních operátorů. Instaluje

Více

Analýza elektromagnetického vnitřního prostředí semikompozitního letounu EV-55

Analýza elektromagnetického vnitřního prostředí semikompozitního letounu EV-55 Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2013 15 6 Analýza elektromagnetického vnitřního prostředí semikompozitního letounu EV-55 Analysis of internal electromagnetic environment of semi-composite

Více

ŠIROKOPÁSMOVÉ LINEÁRNÍ ANTÉNNÍ POLE PRO BAN APLIKACE

ŠIROKOPÁSMOVÉ LINEÁRNÍ ANTÉNNÍ POLE PRO BAN APLIKACE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Využití metamateriálů pro zlepšení parametrů antén

Využití metamateriálů pro zlepšení parametrů antén ok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 200 2 2 Využití metamateriálů pro zlepšení parametrů antén Metamaterial usage for antenna parameters improvement Vladimír Šporik, Zbyněk aida xspori00@stud.feec.vutbr.cz,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Návrh antény s dielektrickým rezonátorem Michal Šilhán

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Návrh antény s dielektrickým rezonátorem Michal Šilhán UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Návrh antény s dielektrickým rezonátorem Michal Šilhán Diplomová práce 2014 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech piezoelektrický jev při mechanickém namáhání krystalu ve správném směru na něm vzniká elektrické napětí po přiložení elektrického napětí se

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH

Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH Ing.Tomáš Kavalír, Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací FEL /ZČU kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Zadání měření: 1. Měření max.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Kopie antény HF9V Butternut pro 3,5 28 MHz - nastavení

Kopie antény HF9V Butternut pro 3,5 28 MHz - nastavení Kopie antény HF9V Butternut pro 3,5 28 MHz - nastavení Konstrukce antény vychází ze známého typu Butternut HF9V. Rozdílný způsob řešení je jen v použití trapu na místě lineárního rezonátoru, použitého

Více

ELEKTRICKY KRÁTKÁ MNOHOPÁSMOVÁ ANTÉNA PRO RADIOAMATÉRSKÉ POUŽITÍ

ELEKTRICKY KRÁTKÁ MNOHOPÁSMOVÁ ANTÉNA PRO RADIOAMATÉRSKÉ POUŽITÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

NÁVRH 3D VIVALDIHO ANTÉNNÍ ŘADY PRO RADAROVÉ APLIKACE

NÁVRH 3D VIVALDIHO ANTÉNNÍ ŘADY PRO RADAROVÉ APLIKACE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ PLANÁRNÍ LOGARITMICKO-PERIODICKÉ ANTÉNY

POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ PLANÁRNÍ LOGARITMICKO-PERIODICKÉ ANTÉNY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor). Rezistor: Pasivní elektrotechnická součástka, jejíž hlavní vlastností je schopnost bránit průchodu elektrickému proudu. Tuto vlastnost nazýváme elektrický odpor. Do obvodu se zařazuje za účelem snížení

Více

VYUŽITÍ UMĚLÉ NEURONOVÉ SÍTĚ PRO EMPIRICKÝ MODEL ŠÍŘENÍ SIGNÁLU

VYUŽITÍ UMĚLÉ NEURONOVÉ SÍTĚ PRO EMPIRICKÝ MODEL ŠÍŘENÍ SIGNÁLU VYUŽITÍ UMĚLÉ NEURONOVÉ SÍTĚ PRO EMPIRICKÝ MODEL ŠÍŘENÍ SIGNÁLU Luděk ZÁVODNÝ, Stanislav HANUS Ústav radioelektroniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Návrh úzkopásmového zesilovače

Návrh úzkopásmového zesilovače Zadání č.: 4 Návrh úzkopásmového zesilovače Zadání: Navrhněte jednostupňový tranzistorový zesilovač s tranzistorem atf26350 na frekvenci 13543 MHz. Vstupní a výstupní přizpůsobovací obvody proveďte: a)s

Více

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer Laboratorní úloha č. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon Max Šauer 14. prosince 003 Obsah 1 Popis úlohy Úkol měření 3 Postup měření 4 Teoretický rozbor

Více

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC Otázky - fyzikální základy 1. 25 milionů kmitů za sekundu se dá také vyjádřit jako 25 khz. 2500 khz. 25 MHz. 25000 Hz. 2. Zvukové vlny, jejichž frekvence je nad

Více

Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace.

Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace. KSP-2012-G-FV-02 Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace (Typ výstupu G) Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. V Liberci dne 21. prosince

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Plošná anténní řada v pásmu X Bc. Karel Košárek

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Plošná anténní řada v pásmu X Bc. Karel Košárek UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Plošná anténní řada v pásmu X Bc. Karel Košárek Diplomová práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Faculty of Electrical Engineering and Communication Brno University of Technology Purkynova 118, CZ-61200 Brno, Czechia http://www.six.feec.vutbr.cz Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Z. Raida, J.

Více

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Transformátor Měření zatěžovací a převodní charakteristiky. Zadání. Změřte zatěžovací charakteristiku transformátoru a graficky znázorněte závislost

Více

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3. MAGNETSMUS 3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3.1.1 Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve vzdálenosti a = 5 cm od velmi dlouhého přímého vodiče, jestliže jím protéká

Více

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení: Číslo úlohy: Název úlohy: Jméno a příjmení: Třída/Skupina: / Měřeno dne: Měření na nízkofrekvenčním zesilovači Spolupracovali ve skupině Zadání úlohy: Na zadaném Nf zesilovači proveďte následující měření

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ RETRODIREKTIVNÍ ANTÉNNÍ POLE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ RETRODIREKTIVNÍ ANTÉNNÍ POLE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Obvody pro perspektivní kmitočtová pásma

Obvody pro perspektivní kmitočtová pásma Komunikační systémy pro perspektivní kmitočtová pásma Obvody pro perspektivní kmitočtová pásma Tomáš Urbanec Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Poděkování Vytvoření této prezentace bylo finančně podpořeno

Více

1. Měření parametrů koaxiálních napáječů

1. Měření parametrů koaxiálních napáječů . Měření parametrů koaxiálních napáječů. Úvod Napáječ je vedení, které spojuje zdroj a zátěž. Vlastnosti napáječe popisujeme charakteristickou impedancí Z [], měrnou fází [rad/m] a měrným útlumem [/m].

Více

OK1GTH - ukázka oboru mé činnosti kavalir.t@seznam.cz

OK1GTH - ukázka oboru mé činnosti kavalir.t@seznam.cz OK1GTH - ukázka oboru mé činnosti kavalir.t@seznam.cz 1. Výkonové slučovače (děliče) antén pro 144 a 432MHz: podle stránek http://www.qsl.net/dk7zb/stacking/splitter.htm zatížení podle konektorů standardně

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Antény Antény jsou potřebné k bezdrátovému přenosu informací. Vysílací anténa vyzařuje elektromagnetickou energii

Více

Návrh vysokofrekvenčních linkových transformátorů

Návrh vysokofrekvenčních linkových transformátorů inové transformátory inové transformátory Při požadavu na transformaci impedancí v široém frevenčním pásmu, dy nelze obsáhnout požadovanou oblast mitočtů ani široopásmovými obvody, je třeba použít široopásmových

Více

Optické komunikace II Měření numerické apertury NA optických vláken

Optické komunikace II Měření numerické apertury NA optických vláken Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Optické komunikace II Měření numerické apertury NA optických vláken Datum: 25.02. 2014 Autor: Tomáš Škařupa, SKA0092 Kontakt: ska0092@vsb.cz Předmět:

Více

Modelování magnetického pole v železobetonových konstrukcích

Modelování magnetického pole v železobetonových konstrukcích Modelování magnetického pole v železobetonových konstrukcích Petr Smékal Anotace: Článek pojednává o modelování magnetického pole uvnitř železobetonových stavebních konstrukcí. Pro vytvoření modelu byly

Více

MĚŘENÍ POTLAČENÍ SIGNÁLU PŘI OPAČNÉ POLARIZACI V DUPLEXNÍ ANTÉNĚ

MĚŘENÍ POTLAČENÍ SIGNÁLU PŘI OPAČNÉ POLARIZACI V DUPLEXNÍ ANTÉNĚ MĚŘENÍ POTLAČENÍ SIGNÁLU PŘI OPAČNÉ POLARIZACI V DUPLEXNÍ ANTÉNĚ Zadání: 1. Proveďte nastavení výkonu, frekvence a šířky pásma jednotky WLA 5000. 2. Změřte potlačení signálu opačné polarizace u antén:

Více

PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ

PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ Tuning Active Filters by Voltage Controlled Amplifiers Vladimír Axman *, Petr Macura ** Abstrakt Ve speciálních případech potřebujeme laditelné

Více

Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně

Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 1 1 5 Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně Measurement of the optial intensity distribution at the far field Jan Vitásek 1, Otakar Wilfert, Jan

Více

SIMULACE ZVUKOVÉHO POLE VÍCE ZDROJŮ

SIMULACE ZVUKOVÉHO POLE VÍCE ZDROJŮ SIMULACE ZVUKOVÉHO POLE VÍCE ZDROJŮ F. Rund Katedra radioelektroniky, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt Studium zvukového pole vytvářeného soustavou jednotlivých zvukových

Více

Dvojitě vyvážený směšovač pro KV pásma. Doubly balanced mixer for short-wave bands

Dvojitě vyvážený směšovač pro KV pásma. Doubly balanced mixer for short-wave bands Dvojitě vyvážený směšovač pro KV pásma Doubly balanced mixer for short-wave bands Úvodem / Intro Cílem tohoto miniprojektu bylo zkonstruovat diodový směšovač vhodný pro účely krátkovlnného TRXu. Tento

Více

Realizace dolní propusti pro 144MHz. Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz

Realizace dolní propusti pro 144MHz. Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Realizace dolní propusti pro 144MHz. Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz V poslední době je patrný značný nárůst používání výkonových zesilovačů s tranzistory nebo elektronkami

Více

Vazební mechanismy přenosu rušivých signálů. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně

Vazební mechanismy přenosu rušivých signálů. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně Vazební mechanismy přenosu rušivých signálů Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně Vazební mechanismy přenosu rušivých signálů Galvanická vazba (vazba společnou impedancí) Kapacitní vazba Induktivní vazba

Více

Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika návody pro mikrovlnné laboratorní experimenty MĚŘENÍ MIKROVLNNÉHO VÝKONU

Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika návody pro mikrovlnné laboratorní experimenty MĚŘENÍ MIKROVLNNÉHO VÝKONU rotokol č. 1 MĚŘENÍ MIKROVLNNÉHO VÝKONU Jméno studenta (-ů):........... Datum měření:.................. 1. Měřič výkonu TESLA QXC 9 automatický bolometrický můstek se samočinným vyvažováním a přímým čtením

Více

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je:

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je: Přijímací zkouška na navazující magisterské studium - 16 Studijní program Fyzika - všechny obory kromě Učitelství fyziky-matematiky pro střední školy, Varianta A Příklad 1 (5 bodů) Jak dlouho bude padat

Více

Venkovní detektory poplachových systémů

Venkovní detektory poplachových systémů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 2 Venkovní detektory poplachových systémů Outdoor detectors for alarm systems Karel Burda, Ondřej Lutera burda@feec.vutbr.cz, xluter00@stud.feec.vutbr.cz

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁVRH MEANDROVITÉ ANTÉNY PRO RFID APLIKACI DESIGN OF MEANDER RFID ANTENNA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁVRH MEANDROVITÉ ANTÉNY PRO RFID APLIKACI DESIGN OF MEANDER RFID ANTENNA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

MINIATURNÍ ANTÉNY PRO MOBILNÍ KOMUNIKACE

MINIATURNÍ ANTÉNY PRO MOBILNÍ KOMUNIKACE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Návrh a Konstrukce Antén

Návrh a Konstrukce Antén Návrh a Konstrukce Antén A0M17NKA Úvodní informace Milan Polívka a kol. ČVUT v Praze, FEL B2: 639, l.2270 polivka@fel.cvut.cz zima 2013/14 1 Podmínky zápočtu Rozsah: 2 + 2, z, zk(5 kreditů) Podmínky zápočtu:

Více

Dolní propust slouží k potlačení harmonických kmitočtů a měla by být součástí každého vysílacího zařízení. Požadavky na dolní propust: - potlačení

Dolní propust slouží k potlačení harmonických kmitočtů a měla by být součástí každého vysílacího zařízení. Požadavky na dolní propust: - potlačení QRO dolní propust Článek popisuje vývoj a výrobu dolní propusti pro pásmo 70 cm pro výkon řádu kilowattů s nízkým průchozím útlumem. Stejným způsobem lze zhotovit propust i pro jiná pásma, limitující jsou

Více

MODELOVÁNÍ PLANÁRNÍCH ANTÉN POMOCÍ UMĚLÝCH NEURONOVÝCH SÍTÍ

MODELOVÁNÍ PLANÁRNÍCH ANTÉN POMOCÍ UMĚLÝCH NEURONOVÝCH SÍTÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY MODELOVÁNÍ PLANÁRNÍCH ANTÉN POMOCÍ UMĚLÝCH NEURONOVÝCH SÍTÍ Pojednání o disertační práci Doktorand: Ing. Zbyněk Raida Školitel: Prof. Ing. Dušan Černohorský, CSc. Brno, duben 2003

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ DVOUPÁSMOVÁ ANTÉNA S PARALELNÍMI REZONANČNÍMI OBVODY DUAL BAND ANTENNA WITH PARALLEL RESONANT CIRCUIT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ DVOUPÁSMOVÁ ANTÉNA S PARALELNÍMI REZONANČNÍMI OBVODY DUAL BAND ANTENNA WITH PARALLEL RESONANT CIRCUIT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Ověření funkčnosti ultrazvukového detektoru vzdálenosti

Ověření funkčnosti ultrazvukového detektoru vzdálenosti 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Ověření funkčnosti ultrazvukového detektoru vzdálenosti Plšek Stanislav Elektrotechnika 06.12.2010 Práce se zabývá ověřením funkčnosti ultrazvukového detektoru

Více