Dvoupásmová aktivní anténa s kruhovou polarizací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dvoupásmová aktivní anténa s kruhovou polarizací"

Transkript

1 Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: Dvoupásmová aktivní anténa s kruhovou polarizací Dual-Band Circularly Polarized Antenna Tomáš Mikulášek Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Abstrakt: Tento článek seznámí čtenáře s návrhem a realizací dvoupásmové kruhově polarizované aktivní antény. Navrhovaná anténa je určena pro příjem signálů navigačního satelitního systému GPS v pásmech L1 a L5. Návrh aktivní antény je rozdělen do dvou částí. V první části je popsán návrh samotné antény, druhá část je věnována návrhu předzesilovače. Článek také obsahuje výsledky měření navržené antény a anténního předzesilovače. Abstract: This paper deals with the design of an dual-band circularly polarized active antenna. The antenna operates at the L1 and L5 frequency bands. The design of the active antenna consists of the antenna design and the preamplifier design. Measured results of the antenna performance and the preamplifier performance are presented.

2 Dvoupásmová aktivní anténa s kruhovou polarizací Tomáš Mikulášek Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Abstrakt Tento článek seznámí čtenáře s návrhem a realizací dvoupásmové kruhově polarizované aktivní antény. Navrhovaná anténa je určena pro příjem signálů navigačního satelitního systému GPS v pásmech L1 a L5. Návrh aktivní antény je rozdělen do dvou částí. V první části je popsán návrh samotné antény, druhá část je věnována návrhu předzesilovače. Článek také obsahuje výsledky měření navržené antény a anténního předzesilovače. 1 Úvod Mikropáskové antény se díky častějšímu využívání různých služeb bezdrátových komunikací pracujících v decimetrovém až milimetrovém pásmu staly velice rozšířeným druhem antén. Z rozsáhlého druhu aplikací je možno zmínit například použití v radarové a letecké technice či mobilní a satelitní komunikaci. Navrhovaná dvoupásmová kruhově polarizovaná aktivní anténa, které se věnuje tento článek, je určena pro příjem signálů navigačního systému GPS (zkr. z angl. Global Positioning System) v pásmech L1 1575,42 MHz a L5 1176,45 MHz. Signál vysílaný družicemi je obecně zpracováván přijímačem, který využívá pro příjem signálů anténu pracující s pravotočivou kruhovou polarizací. 2 Kruhově polarizované antény Jednou z výhod technologie mikropáskových antén je relativně snadné generování kruhově polarizované vlny. Je to jeden z důvodů, proč se mikropáskové antény využívají pro satelitní komunikaci, kde má použití kruhově polarizované vlny své výhody. 2.1 Generování kruhově polarizované vlny Filozofie generování kruhově polarizované vlny je taková, že musí být excitovány současně dva ortogonální mody se stejnou amplitudou a se vzájemným fázovým rozdílem ±90. Znaménko určuje smysl orientace. Tohoto předpokladu lze dosáhnout vhodným napájecím uspořádáním flíčku [1]. Pro fázové posunutí se použije zpožďovací vedení a flíček se budí ortogonálně. Dále je možno pro buzení kruhově polarizované vlny použít soustavu lineárně polarizovaných flíčků. Zářič může být napájen i v jednom bodě, ale pak je zapotřebí flíček vhodně konstrukčně (tvarově) upravit Dvoubodové napájení Jednoduchý a běžný způsob generování kruhové polarizace je napájení flíčku jedním mikropáskem. Ortogonálního buzení se dosáhne využitím výkonového děliče a nestejně dlouhého napájecího vedení k dosažení kvadraturní fáze (obrázek 1). Mezi nejpoužívanější výkonové děliče patří Wilkinsonův 3dB výkonový dělič. Dále může být použit kvadraturní hybridní člen např. čtvercový hybridní člen [1]. Ten už má na výstupních branách fázově posunuté signály a délka napájecího vedení k flíčku pak už musí být stejně dlouhá. Obrázek 1: Uspořádání dvoubodového ortogonálního napájení s děličem výkonu Napájení v jednom bodě Tento způsob napájení je vhodné použít v případě, kdy je obtížné aplikovat předchozí napájecí uspořádání. Pro generování kruhové polarizace ve flíčku napájeném v jednom bodě zůstává nutnost zachovat dříve uvedené předpoklady. Ty budou splněny, zavedou-li se do tvaru zářiče poruchové úseky vhodně umístěné vůči napájecímu bodu (obrázek 2). Obrázek 2: Příklad zavedení poruchových segmentů do tvaru zářiče. 1 1

3 Tento princip rozladí základní rezonanční mod na dva ortogonální mody (obrázek 3). Na pracovním kmitočtu vzniká stejně velká amplituda fázově posunutých modů, a tím je splněna podmínka pro vznik kruhově polarizované vlny [1]. K buzení modů je výhodné použít koaxiální sondu, provedení se tak stává konstrukčně jednoduché a ekonomicky výhodné. Je třeba zmínit, že z hlediska osového poměru je daná realizace poměrně úzkopásmová a dosahuje okolo 1 %. osa napájení Obrázek 3: Amplituda a fáze ortogonálních modů u jednobodově napájené kruhově polarizované mikropáskové antény. Ke stanovení rozměrů čtvercového flíčku s poruchovými segmenty (motiv na obrázku 2 vlevo) uvádí [1] následující postup. Označením celkové plochy poruchových segmentů S k získání dvou blízkých rezonančních modů čtvercového flíčku o ploše S se dostane pro činitel jakosti Q vztah S S = 1 2Q. (1) Činitel jakosti Q je možné dále vyjádřit pomocí poměru stojatých vln P SV a dosahované relativní šířky pásma B Q = P SV 1 B P SV. (2) Jednotlivé kmitočty f 1 a f 2 se určí vztahy f 1 = f /Q, (3) kde představuje zkrácení rezonanční délky flíčku a ε ef r je efektivní relativní permitivita. Zkrácení je zapříčiněno otevřenými konci flíčku, kde se nachází rozptylové pole představující malou rozptylovou kapacitu kapacitně zkrácená rezonanční délka flíčku. Flíček je zkrácen o hodnotu = h 0, 412 ε ef r + 0, 300 w/h + 0, 262 ε ef r 0, 258 w/h 0, 813, (7) kde h je tloušťka dielektrické podložky, w/h je tvarový poměr flíčku a ε ef r je efektivní relativní permitivita nesymetrického mikropáskového vedení daná vztahem ε ef r = ε r ε r 1 2 ( h ) 1 2. (8) w Nakonec se stanoví poloha koaxiální sondy uvnitř flíčku. Impedance R e na okraji uprostřed flíčku je rovna R e = 1 2G, (9) kde vodivost G se vypočítá z rovnice [ ] G = πw 1 (kh)2, (10) ηλ 0 24 kde k je vlnové číslo, η je charakteristická impedance volného prostředí (120π Ω) a λ 0 je délka vlny ve volném prostředí. Z rovnice pro vstupní impedanci R i se v daném bodu na ose flíčku určí vzdálenost koaxiální sondy x od hrany flíčku směrem ke středu flíčku R i = R e sin 2 πx l, kde 0 x l 2. (11) 3 Návrh a realizace aktivní antény Výkony signálů vysílaných z družic GPS jsou na povrchu Země velmi nízké a jejich velikost je menší než termální šum na vstupu přijímače. Takové signály se musí po přijetí anténou bezprostředně zesílit nízkošumovým předzesilovačem, který by měl dosahovat dostatečně vysokého zisku a malého šumového čísla (jeho velikost závisí na aplikaci, např. < 1 db). Přijímací antény koncipované spolu s předzesilovačem nazýváme aktivními anténami. Blokové schéma navrhované aktivní antény je uvedeno na obrázku 4. f 2 = f /Q. (4) Rozměry flíčku se vypočítají následujícím postupem. Pro šířku flíčku platí a pro délku flíčku platí l = w = c 2f 0 εr, (5) c 2f 0 εef r 2, (6) Obrázek 4: Blokové schéma navrhované aktivní antény. Signál přijímaný dvoupásmovou anténou je v předzesilovači zesílen nízkošumovým tranzistorem a dále filtrován pásmovou propustí. Na výstupu aktivní antény (SMA konektor) je k dispozici signál o dostatečné úrovni v požadovaných frekvenčních pásmech. V následujících odstavcích bude návrh dvoupásmové antény a předzesilovače popsán. 1 2

4 3.1 Návrh a realizace dvoupásmové antény Existuje několik možností jak dvoupásmovou kruhově polarizovanou mikropáskovou anténu realizovat (např. [2] nebo [3]). Flíčkové dvoupásmové antény, které jsou vyrobeny na jednom dielektrickém substrátu a skládají se pouze z jednoho vyleptaného motivu, vyžadují přesný a složitý návrh. Dále je možné vícepásmovost získat spojením funkce více antén do jedné (jedna anténa jedno pásmo). Anténa je pak složena z více samostatných flíčků, které jsou umístěny nad sebou (dvě vrstvy substrátu). Takové provedení antény vyžaduje o něco méně precizní návrh a zvětšení antény ve třetím rozměru nebývá často tak kritické. Navíc je nad vyrobenou anténou z hlediska ručního doladění větší kontrola (jednoduchý motiv). Takto postavená anténa může být bez problému napájena koaxiální sondou Struktura antény Na nosných dielektrických substrátech tloušťky 0,76 mm a 1,27 mm o relativní permitivitě ε r = 4, 5 a tan δ = 0,002 jsou nad sebou umístěny dva čtvercové flíčky. Spodní flíček rezonuje na středním kmitočtu pásma L5 a horní flíček rezonuje na středním kmitočtu pásma L1. Vybuzení pravotočivé kruhové polarizace je provedeno způsobem popsaným v části 2.1. Napájení antény je realizováno koaxiální sondou, jejíž střední vodič o průměru 0,6 mm prochází vazební štěrbinou o průměru d = 1, 2 mm spodním flíčkem a je galvanicky spojen pouze s horním flíčkem. Spodní flíček je buzen kapacitní vazbou. Zemní plocha na spodní straně antény působí jako reflektor. Struktura navrhované antény je naznačena na obrázku 5 (zkr. FP je z angl. Feed Point napájecí bod). Dle postupu uvedeného v části se stanoví rozměry flíčků. Vstupní informace pro výpočet jsou rezonanční kmitočet f 0, požadované impedanční přizpůsobení s 11 = 5 db pro šířku pásma B = 16 MHz a tloušťka dielektrické podložky pro spodní flíček h S = 1, 27 mm a pro horní flíček h H = 0, 76 mm. Vypočítané rozměry flíčků jsou uvedeny v tabulce 1. Korigovaná rezonanční délka l se téměř shoduje s šířkou flíčku w, proto lze zkrácení zanedbat a počítat s přesně čtvercovým tvarem flíčku o straně w. Tabulka 1: Vypočítané rozměry flíčků. Rozměr Spodní flíček Horní flíček l 59,98 mm 44,83 mm w 60,11 mm 44,88 mm w 4,25 mm 2,75 mm x - 6,55 mm Modelování antény proběhlo ve 2.5D simulátoru EMSight, který je součástí vývojového softwaru AWR Microwave Office. První simulace byla založena na základě vypočtených rozměrů. Vzhledem ke vzájemné vazbě mezi flíčky bylo nutné optimalizovat konečné rozměry antény a polohu napájecího bodu. Rozměry horního flíčku zůstaly zachovány, zato velikost spodního flíčku se zmenšila o 2 mm. Nejlepší impedanční přizpůsobení bylo nalezeno posunutím napájecího bodu více do středu flíčku. Výsledek simulace zpětného útlumu antény je uveden na obrázku 8. Na obrázku 6 se potvrzuje, že čtvercový flíček je z hlediska osového poměru poměrně úzkopásmový. V pásmu L5 je situace obdobná, proto je uveden osový poměr jen pro pásmo L1. Na obrázku 7 je uveden příklad simulované směrové charakteristiky antény pro vyzařování pravotočivé a levotočivé kruhově polarizované vlny na kmitočtu 1575 MHz v rovině kolmé na osu napájení. Směrová charakteristika antény je shodná pro obě pásma a vypovídá o schopnosti antény přijímat signály z družic GPS v poměrně širokém úhlu elevací. Obrázek 6: Simulovaný osový poměr dvoupásmové antény. Obrázek 5: Struktura navrhované dvoupásmové antény Realizace antény Desky dielektrického substrátu se v simulaci nachází ideálně nad sebou. Při konstrukci antény pak pouhým přiložením dielektrických desek vznikne nežádoucí vzduchová mezera, která ovlivňuje rezonanční kmitočet horního flíčku 1 3

5 Obrázek 7: Simulovaná směrová charakteristika antény pro vyzařování pravotočivé a levotočivé kruhově polarizované vlny na kmitočtu 1575 MHz v rovině kolmé na osu napájení. a posouvá ho kmitočtově výš. Vhodným řešením je slepení desek, kterým se zajistí jak eliminace vzduchové vrstvy, tak větší mechanická odolnost antény. Simulované a změřené parametry dvoupásmové antény jsou uvedeny na obrázcích 8 a 9. Jak je vidět, anténa dosahuje v daných pásmech dostatečného přizpůsobení a jsou zde zřejmé i kmitočty degenerovaných modů. Průběh impedance ve Smithově impedančním diagramu tvoří v daných pásmech smyčku, která se protíná právě na kmitočtech těchto modů. Realizovaná anténa dosahuje ve směru kolmém na rovinu antény osového poměru 2 db na kmitočtu 1176 MHz a osového poměru 1,6 db na kmitočtu 1575 MHz. Anténa tedy pracuje na středních kmitočtech s kruhově polarizovanou vlnou, avšak ve velice úzkých pásmech, které pro osový poměr lepší než 3 db dosahují relativní šířky pásma 0,3 % a 0,4 %. Obrázek 9: Změřená vstupní impedance realizované dvoupásmové antény ve Smithově impedančním diagramu. 3.2 Návrh a realizace předzesilovače Samotnému návrhu předzesilovače by mohl být věnován samostatný článek. Proto zde bude zmíněno jen několik základních informací. Podrobný popis je uveden v [4]. Při návrhu předzesilovače je nejdůležitější výběr vhodného tranzistoru, se kterým lze na žádaných kmitočtech dosáhnout vysokého zisku ( 20 db) a velice nízkého šumového čísla (<1 db). K této aplikaci byl vybrán nízkošumový tranzistor ATF54143 v provedení E-pHEMT [5]. Aby bylo docíleno co nejmenšího výsledného šumového čísla, tranzistor je řazen v kaskádě za anténou a je šumově přizpůsoben k impedanci antény. Z hlediska odolnosti předzesilovače proti přebuzení, např. GSM signálem, byl zvolen pracovní bod tranzistoru U DS = 3 V a I DS = 60 ma, při kterém tranzistor současně dosahuje nejvyššího zesílení, nejmenšího šumového čísla a vysokého bodu OIP3 ( 36 dbm). Filtrace zesílených signálů je provedena dvěma identickými diplexery řazenými za sebou (obrázek 10). První diplexer filtruje signály v požadovaných pásmech a druhý je použitý jako slučovač signálů do jedné větve. Plošný spoj předzesilovače byl po změření parametrů připájen k zemní ploše antény. Návrh byl opět proveden v programu AWR Microwave Office. Simulované parametry předzesilovače jsou uvedeny na obrázcích 11 a 12. Navrhovaný předzesilovač dosahuje dostatečně velkého zisku a zároveň jsou rozptylové parame- Obrázek 8: Simulovaný a změřený zpětný útlum realizované dvoupásmové antény. Obrázek 10: Zapojení keramických diplexerů. 1 4

6 Tabulka 2: Simulované a změřené parametry předzesilovače. Kmitočet Zisk Šumové číslo Simulace Měření Simulace Měření 1176 MHz 17,7 db 18,7 db 0,33 db 0,70 db 1575 MHz 15,7 db 16,3 db 0,42 db 0,73 db Literatura [1] MILLIGAN, Thomas A. Modern Antenna Design. 2nd edition. Hoboken, New Jersey : Willey, Microstrip Antennas, s ISBN Obrázek 11: Simulované rozptylové parametry nízkošumového předzesilovače. [2] HSIEH, G. B.; CHEN, M. H.; WONG, K. L. Single- -Feed Dual-Band Circularly Polarised Microstrip Antenna. Electronics Letters, Jun 1998, vol. 34, no. 12, s ISSN [3] AMMANN, M. J.; BAO, X. L. Miniaturized Annular Ring Loaded Patch Antennas. Antennas and Propagation Society International Symposium, 2007 IEEE, June 2007, s ISBN [4] MIKULÁŠEK, T. Dvoupásmová anténa pro Globální navigační satelitní systém : diplomová práce. Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, s. Obrázek 12: Simulovaná kmitočtová závislost šumového čísla zesilovače a porovnání s minimálním dosažitelným šumovým číslem. [5] AVAGO TECHNOLOGIES. ATF Data Sheets & Technical Specifications [online]. Srpen 2008 [cit. 4. ledna 2011]. Dostupné na WWW: < >. try s 11 a s 22 < 0 db, čímž je splněno imitanční kritérium stability. Z obrázku 12 je patrné, že navrhovaný zesilovač dosahuje velice nízkého šumového čísla. Pro ověření výsledků simulací byl předzesilovač vyroben a změřen pouze na středních kmitočtech pracovních pásem. Simulované a změřené parametry předzesilovače jsou porovnány v tabulce 2. 4 Závěr Tento článek představil jeden z možných přístupů k návrhu dvoupásmové antény s kruhovou polarizací. Navrhovanou anténu se podařilo vyrobit po dvou optimalizacích předchozích antén. Anténa je s předzesilovačem vyrobena jako jeden celek a její funkčnost byla ověřena GPS přijímačem LEA-4R (U-Blox). Anténa přijímala všechny dostupné družice, které mohly být následně použity pro výpočet polohy přijímače. 1 5

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Anténní řada 2x2 pro přenos digitálního TV signálu v pásmu 4,4 až 5 GHz

Anténní řada 2x2 pro přenos digitálního TV signálu v pásmu 4,4 až 5 GHz Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 3 Anténní řada 2x2 pro přenos digitálního TV signálu v pásmu 4,4 až 5 GHz 2x2 antenna array for receiving of the digital Tv signal working in the band

Více

Integrovaná dvoupásmová flíčkovo-monopólová anténa

Integrovaná dvoupásmová flíčkovo-monopólová anténa Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2015 17 2 Integrovaná dvoupásmová flíčkovo-monopólová anténa The integrated dual band monopole patch-antenna David Krutílek, Michal Mrnka, Vladimír Hebelka,

Více

Anténní systém pro DVB-T

Anténní systém pro DVB-T Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 3 Anténní systém pro DVB-T Antenna system for DVB-T Vladimír Šporik 1, Kamil Pítra 1, byněk Lukeš 1, Vladislav Dlouhý 2 lukes@feec.vutbr.cz, xpitra01@stud.feec.vutbr.cz,

Více

Odolný LNA pro 1296 MHz s E-PHEMT prvkem

Odolný LNA pro 1296 MHz s E-PHEMT prvkem Odolný LNA pro 1296 MHz s E-PHEMT prvkem Ing.Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Zde uvedený článek se zabývá návrhem a realizací vysoce odolného předzesilovače pro radioamatérské

Více

( nositelné. Milan Švanda, Milan Polívka. X17NKA Návrh a konstrukce antén

( nositelné. Milan Švanda, Milan Polívka. X17NKA Návrh a konstrukce antén Návrh a konstrukce antén Antény ny pro RFID a wearable ( nositelné é ) ) antény ny Milan Švanda, Milan Polívka Katedra elektromagnetického pole www.svandm1.elmag.org svandm1@fel.cvut.cz 624 / B2 Obsah

Více

ABSTRAKT KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRACT KEYWORDS

ABSTRAKT KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRACT KEYWORDS ABSTRAKT Práce je zaměřena na integraci antén do helmy. Jsou preferovány planární antény s různou polarizací a s různými možnostmi napájení. Jsou zkoumány možná umístění zářičů na helmě, případně uvnitř

Více

Hřebenová trychtýřová anténa

Hřebenová trychtýřová anténa Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2013 15 6 Hřebenová trychtýřová anténa Ridge Horn Antenna Petr Vašina, Jaroslav Láčík xvasin05@stud.feec.vutbr.cz, lacik@feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice

PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 014 16 PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice PM Generators with Different Number of Poles an Wining Types for

Více

Dvoupásmová šroubovicová anténa pro WiFi pásmo

Dvoupásmová šroubovicová anténa pro WiFi pásmo Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 212 14 3 Dvoupásmová šroubovicová anténa pro WiFi pásmo DualL-Band Helix Antenna for WiFi Band Michal Šrajbr, Kamil Pítra xsrajb@stud.feec.vutbr.cz, xpitra1@stud.feec.vutbr.cz

Více

Venkovní detektory poplachových systémů

Venkovní detektory poplachových systémů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 2 Venkovní detektory poplachových systémů Outdoor detectors for alarm systems Karel Burda, Ondřej Lutera burda@feec.vutbr.cz, xluter00@stud.feec.vutbr.cz

Více

ANTÉNA S NÍZKOŠUMOVÝM ZESILOVAČEM PRO PÁSMO VHF

ANTÉNA S NÍZKOŠUMOVÝM ZESILOVAČEM PRO PÁSMO VHF VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

ČSN EN 50383 ed. 2 OPRAVA 1

ČSN EN 50383 ed. 2 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.220.20; 33.070.01 Únor 2014 Základní norma pro výpočet a měření intenzity elektromagnetického pole a SAR při vystavení člověka rádiovým základnovým stanicím a pevným koncovým

Více

Pracovní třídy zesilovačů

Pracovní třídy zesilovačů Pracovní třídy zesilovačů Tzv. pracovní třída zesilovače je určená polohou pracovního bodu P na převodní charakteristice dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému

Více

Kolineární anténní řada s vertikální polarizací pro vysílání DVB-T

Kolineární anténní řada s vertikální polarizací pro vysílání DVB-T Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 3 Kolineární anténní řada s vertikální polarizací pro vysílání DVB-T Collinear antenna array with vertical polarization for DVB-T Peter Kovács 1, Vladislav

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ..07/.5.00/34.058 VY_3_INOVACE_ENI_.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně

Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 1 1 5 Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně Measurement of the optial intensity distribution at the far field Jan Vitásek 1, Otakar Wilfert, Jan

Více

Experimentální metody EVF II.: Mikrovlnná

Experimentální metody EVF II.: Mikrovlnná Experimentální metody EVF II.: Mikrovlnná měření parametrů plazmatu Vypracovali: Štěpán Roučka, Jan Klusoň Zadání: Měření admitance kolíku impedančního transformátoru v závislosti na hloubce zapuštění.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Odolné LNA pro 144 a 432MHz

Odolné LNA pro 144 a 432MHz Odolné LNA pro 144 a 432MHz Ing.Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Uvedený článek si klade za cíl seznámit čtenáře s realizací poměrně jednoduchých a přesto dobře použitelných

Více

VYSOKÉ UCENÍ TECHNICKÉ V BRNE

VYSOKÉ UCENÍ TECHNICKÉ V BRNE VYSOKÉ UCENÍ TECHNICKÉ V BRNE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKACNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek 6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek Pro účely měření mechanických veličin (síla, tlak, mechanický moment, změna polohy, rychlost změny polohy, amplituda, frekvence a zrychlení mechanických

Více

VF vedení. λ /10. U min. Obr.1.Stojaté vlnění na vedení

VF vedení. λ /10. U min. Obr.1.Stojaté vlnění na vedení VF veení Rozělení Nejříve si položíme otázku, ky se stává z běžného voiče veení. Opověď rozělme na vě části. V analogových obvoech, poku je élka voiče srovnatelná s vlnovou élkou nebo větší, můžeme v prvním

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Antény Antény jsou potřebné k bezdrátovému přenosu informací. Vysílací anténa vyzařuje elektromagnetickou energii

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Stack Match neboli dělič výkonu pro 144 MHz

Stack Match neboli dělič výkonu pro 144 MHz Stack Match neboli dělič výkonu pro 144 MHz Ing.Tomáš Kavalír, OK1GTH, kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Zde popsané zařízení plní podobnou funkci, jako dříve popsaný Stack Match pro KV [1]

Více

Návrh a Konstrukce Antén

Návrh a Konstrukce Antén Návrh a Konstrukce Antén A0M17NKA Antény pro RFID a wearable ( nositelné ) antény Milan Švanda ČVUT v Praze, FEL B2: 634 milan.svanda@fel.cvut.cz zima 2011/12 1 Osnova Úvod o Trocha historie o Co je RFID

Více

Čtyřnásobný přepínač RX antén pro 144 a 432MHz

Čtyřnásobný přepínač RX antén pro 144 a 432MHz Čtyřnásobný přepínač RX antén pro 144 a 432MHz Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Uvedený přepínač umožňuje přepínat libovolnou kombinaci až čtyřech poslechových antén

Více

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace XXXII. Seminar ASR '2007 Instruments and Control, Farana, Smutný, Kočí & Babiuch (eds) 2007, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1272-4 Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

Repeatery pro systém GSM

Repeatery pro systém GSM Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2010 12 3 Repeatery pro systém GSM Repeaters for GSM system Petr Kejík, Jiří Hermany, Stanislav Hanus xkejik00@stud.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky a

Více

Výkonový tranzistorový zesilovač pro 1,8 50 MHz

Výkonový tranzistorový zesilovač pro 1,8 50 MHz Výkonový tranzistorový zesilovač pro 1,8 50 MHz Ing.Tomáš Kavalír, Ph.D. - OK1GTH, kavalir.t@seznam.cz Uvedený článek je volný pokračováním předešlého článku, který pojednával o výkonových LDMOS tranzistorech

Více

Modelování parametrů metalických sdělovacích kabelů při extrémních teplotách

Modelování parametrů metalických sdělovacích kabelů při extrémních teplotách Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 2 Modelování parametrů metalických sdělovacích kabelů při extrémních teplotách Modelling parameters of copper communication cables under extreme temperatures

Více

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ

Více

Možnosti potlačení asymetrické EMI v pásmu jednotek až desítek MHz

Možnosti potlačení asymetrické EMI v pásmu jednotek až desítek MHz Možnosti potlačení asymetrické EMI v pásmu jednotek až desítek MHz Jedním ze základních prvků filtrů potlačujících šíření rušení po vedeních jsou odrušovací tlumivky. V případě rušení asymetrického, jaké

Více

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy Odrušení plošných spojů Ing. Jiří Vlček Tento text je určen pro výuku praxe na SPŠE. Doplňuje moji publikaci Základy elektrotechniky Elektrotechnologii. Vlastnosti plošných spojů Odpor R = ρ l/s = ρ l/t

Více

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna Rovinná harmonická elektromagnetická vlna ---- 1. příklad -------------------------------- 2 GHz prochází prostředím s parametry: r 5, r 1, 0.005 S / m. Amplituda intenzity magnetického pole je H m 0.25

Více

ŠROUBOVICOVÁ DVOUPÁSMOVÁ ANTÉNA PRO WIFI PÁSMO

ŠROUBOVICOVÁ DVOUPÁSMOVÁ ANTÉNA PRO WIFI PÁSMO VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Skew-planar FPV anténa

Skew-planar FPV anténa Skew-planar FPV anténa Skew-planar anténa (její jméno by se dalo přeložit jako koso-rovinná, ale držme se v dalším textu zažitého anglického pojmenování) je variací cloverleaf antény popsané v předchozím

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY Řešené příklady s komentářem Ing. Vítězslav Stýskala, leden 000 Katedra obecné elektrotechniky FEI, VŠB-Technická univerzita Ostrava stýskala, 000 Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů

Více

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače Teoretický úvod Audio technika obecně je obor, zabývající se zpracováním zvuku a je poměrně silně spjat s elektroakustikou. Elektroakustika do sebe zahrnuje především elektrotechnická zařízení od akusticko-elektrických

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádné případě nenahrazuje tištěnou verzi

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádné případě nenahrazuje tištěnou verzi TP130 Ministerstvo dopravy a spojů České republiky odbor pozemních komunikací ODRAZKY PROTI ZVĚŘI Optické zařízení bránící zvěři ke vstupu na komunikaci TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MDS OPK č.j. 17647/00-120

Více

Program pro zobrazení černobílých snímků v nepravých barvách

Program pro zobrazení černobílých snímků v nepravých barvách Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2010 12 6 Program pro zobrazení černobílých snímků v nepravých barvách Pseudo-colour Paging of the Monochromatic Picture Libor Boleček xbolec01@stud.feec.vutbr.cz

Více

Návrh a Konstrukce Antén

Návrh a Konstrukce Antén Návrh a Konstrukce Antén A0M17NKA Antény pro RFID a nositelné antény Milan Švanda ČVUT v Praze, FEL B2: 639 milan.svanda@fel.cvut.cz zima 2015/16 Osnova Úvod o Trocha historie o Co je RFID o Rozdělení

Více

Datum tvorby 15.6.2012

Datum tvorby 15.6.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_01_Lineární prvky el_obvodů Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL Signální generátory DDS slouží k vytváření napěťových signálů s definovaným průběhem (harmonický, trojúhelníkový a obdélníkový), s nastavitelnou

Více

Proudová zrcadla s velmi nízkou impedancí vstupní proudové svorky

Proudová zrcadla s velmi nízkou impedancí vstupní proudové svorky Proudová zrcadla s velmi nízkou impedancí vstupní proudové svorky Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D., Bc. Jan Jeřábek latt@feec.vutbr.cz, xjerab08@stud.feec.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektroniky

Více

Rušení způsobené provozem radiolokátoru FADR Armády České republiky v Sokolnicích

Rušení způsobené provozem radiolokátoru FADR Armády České republiky v Sokolnicích Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2010 12 4 Rušení způsobené provozem radiolokátoru FADR Armády České republiky v Sokolnicích Interferences caused by the operation of the FADR radio locator

Více

22.9. 29.9. 11. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření

22.9. 29.9. 11. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy MĚŘENÍ NA VEDENÍ 102-4R-T,S Zadání 1. Sestavte měřící

Více

Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné)

Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné) Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné) Neničit, nečmárat, nekrást, netrhat a nepoužívat jako podložku!!! Stejnosměrný a střídavý proud... Efektivní hodnoty napětí a proudu... Střední hodnoty

Více

Semestrální práce z předmětu X37CAD (CAD pro vysokofrekvenční techniku)

Semestrální práce z předmětu X37CAD (CAD pro vysokofrekvenční techniku) NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE Semestrální práce z předmětu X37CAD (CAD pro vysokofrekvenční techniku) Číslo zadání 32 Jméno: Kontakt: Jan Hlídek hlidej1@feld.cvut.cz ( hlidek@centrum.cz ) ZADÁNÍ: Návrh

Více

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 9. 203 Ele elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Více

Použití programu LTspice IV pro analýzu a simulaci elektronických obvodů III.

Použití programu LTspice IV pro analýzu a simulaci elektronických obvodů III. Představujeme Použití programu LTspice IV pro analýzu a simulaci elektronických obvodů III. autor: Ondřej Pavelka A jsme na konci našeho seriálu o simulaci elektronických obvodů pomocí simulačního programu

Více

9 Impedanční přizpůsobení

9 Impedanční přizpůsobení 9 Impedanční přizpůsobení Impedančním přizpůsobením rozumíme situaci, při níž činitelé odrazu zátěže ΓL a zdroje (generátoru) Γs jsou komplexně sdruženy. Za této situace nedochází ke vzniku stojatého vlnění.

Více

OCHRANA VOJENSKÝCH OBJEKTŮ PROTI ÚČINKŮM VÝKONOVÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ, SIMULACE EMC FILTRŮ

OCHRANA VOJENSKÝCH OBJEKTŮ PROTI ÚČINKŮM VÝKONOVÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ, SIMULACE EMC FILTRŮ OCHRANA VOJENSKÝCH OBJEKTŮ PROTI ÚČINKŮM VÝKONOVÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ, SIMULACE EMC FILTRŮ Anotace: Ing. Zbyněk Plch VOP-026 Šternberk s.p., divize VTÚPV Vyškov Zkušebna elektrické bezpečnosti a

Více

Širokopásmová dipólová anténa s drážkovaným reflektorem

Širokopásmová dipólová anténa s drážkovaným reflektorem Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 213 15 5 Širokopásmová dipólová anténa s drážkovaným reflektorem UWB dipole antenna with corrugated reflector Pavel Velička, Zbyněk Raida xvelic1@stud.feec.vutbr.cz,

Více

Digitálně elektronicky řízený univerzální filtr 2. řádu využívající transimpedanční zesilovače

Digitálně elektronicky řízený univerzální filtr 2. řádu využívající transimpedanční zesilovače 007/35 309007 Digitálně elektronicky řízený univerzální filtr řádu využívající transimpedanční zesilovače Bc oman Šotner Ústav radioelektroniky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké

Více

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C Rezistory, kondenzátory a cívky jsou pasivní dvojpóly, vykazující určitý elektrický odpor, indukčnost, kapacitu. Rezistory jsou pasivní součástky, jejichž

Více

Rádiové přijímače a vysílače

Rádiové přijímače a vysílače Rádiové přijímače a vysílače 1. Rádiové přijímače Zařízení pro zpracování rádiových signálů přijatých anténou Požadavky na rádiové přijímače dynamický rozsah - schopnost zpracovávat jak silné, tak slabé

Více

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory K620ZENT Základy elektroniky Přednáška ř č. 6 Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory Bistabilní klopný obvod Po připojení ke zdroji napájecího napětí se obvod ustálí tak, že jeden

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÍCEPÁSMOVÁ FLÍČKOVÁ ANTÉNA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÍCEPÁSMOVÁ FLÍČKOVÁ ANTÉNA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Učební pomůcky pro

Více

Analýza elektromagnetického vnitřního prostředí semikompozitního letounu EV-55

Analýza elektromagnetického vnitřního prostředí semikompozitního letounu EV-55 Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2013 15 6 Analýza elektromagnetického vnitřního prostředí semikompozitního letounu EV-55 Analysis of internal electromagnetic environment of semi-composite

Více

VYHLÁŠKA o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Vymezení pojmů

VYHLÁŠKA o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Vymezení pojmů Strana 164 Sbírka zákonů č.22 / 2011 22 VYHLÁŠKA ze dne 27. ledna 2011 o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Český telekomunikační

Více

MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP

MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP 103 Doplněk návodu k obsluze BDP 103 14.09.2000 (upraveno 15.02.2005) Tento doplněk předpokládá znalost Návodu k obsluze

Více

Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily

Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily Topologie bezdrátových sítí -se dělí na dvě základní, PtP (peer to peer) je to komunikace mezi

Více

BCC stack match, neboli slučovač antén na KV

BCC stack match, neboli slučovač antén na KV BCC stack match, neboli slučovač antén na KV Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz BCC stack match [1], neboli po česku slučovač antén pro KV byl vyvinut ve známém Bavarian

Více

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH 15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH Rozdělení zesilovačů podle velikosti rozkmitu vstupního napětí, podle způsobu zapojení tranzistoru do obvodu, podle způsobu vazby na následující stupeň a podle

Více

Impulsní LC oscilátor

Impulsní LC oscilátor 1 Impulsní LC oscilátor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Upozornění: Tento článek předpokládá znalost práce Rezonanční obvod jako zdroj volné energie. Při praktických pokusech s elektrickou rezonancí jsem nejdříve

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_27_Koncový stupeň Název školy

Více

Jan Perný 05.09.2006. využíváme při orientaci pomocí kompasu. Drobná odchylka mezi severním

Jan Perný 05.09.2006. využíváme při orientaci pomocí kompasu. Drobná odchylka mezi severním Měření magnetického pole Země Jan Perný 05.09.2006 www.pernik.borec.cz 1 Úvod Že planeta Země má magnetické pole, je známá věc. Běžně této skutečnosti využíváme při orientaci pomocí kompasu. Drobná odchylka

Více

Využití komplementarity (duality) štěrbiny a páskového dipólu M

Využití komplementarity (duality) štěrbiny a páskového dipólu M Přechodné typy antén a) štěrbinové antény - buzení el. polem napříč štěrbinou (vlnovod) z - galvanicky generátor mezi hranami - zdrojem záření - pole ve štěrbině (plošná a.) nebo magnetický proud (lineární

Více

s XR2206 ale navíc je zapojení vybaveno regulací výstupní amplitudy. vlivu případ- ného nevhodného napájení na funkci generátoru.

s XR2206 ale navíc je zapojení vybaveno regulací výstupní amplitudy. vlivu případ- ného nevhodného napájení na funkci generátoru. Funkční generátor stavebnice č. 435 Funkční generátor je přístroj nezbytně nutný pro oživování a zkoušení mnoha zařízení z oblasti nf techniky. V čísle 8/97 jsme uveřejnili stavebnici generátoru s integrovaným

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE. Monika PÍSKOVÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE. Monika PÍSKOVÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Plzeň 2012 Monika PÍSKOVÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_29_Směšovač Název školy Střední

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS EEKTŘINA A MAGNETIZMUS XII Střídavé obvody Obsah STŘÍDAÉ OBODY ZDOJE STŘÍDAÉHO NAPĚTÍ JEDNODUHÉ STŘÍDAÉ OBODY EZISTO JAKO ZÁTĚŽ 3 ÍKA JAKO ZÁTĚŽ 5 3 KONDENZÁTO JAKO ZÁTĚŽ 6 3 SÉIOÝ OBOD 7 3 IMPEDANE 3

Více

(3) Zvolíme pevné z a sledujme dráhu, kterou opisuje s postupujícím časem koncový bod vektoru E v rovině z = konst. Upravíme vztahy (2) a (3)

(3) Zvolíme pevné z a sledujme dráhu, kterou opisuje s postupujícím časem koncový bod vektoru E v rovině z = konst. Upravíme vztahy (2) a (3) Učební tet k přednášce UFY1 Předpokládejme šíření rovinné harmonické vln v kladném směru os z. = i + j kde i, j jsou jednotkové vektor ve směru os respektive a cos ( ) ω ϕ t kz = + () = cos( ωt kz+ ϕ )

Více

Automatizace zkoušky rázovou vlnou na vinutí elektrických strojů a matematického vyhodnocení naměřených průběhů

Automatizace zkoušky rázovou vlnou na vinutí elektrických strojů a matematického vyhodnocení naměřených průběhů Automatizace zkoušky rázovou vlnou na vinutí elektrických strojů a matematického vyhodnocení naměřených průběhů Josef Nezval Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB Technická univerzita Ostrava 17. listopadu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Analýza dynamické charakteristiky zkratové spouště jističe nn

Analýza dynamické charakteristiky zkratové spouště jističe nn Konference ANSYS 2009 Analýza dynamické charakteristiky zkratové spouště jističe nn Ing. Petr Kačor, Ph.D., Ing. Martin Marek, Ph.D. VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektrických

Více

1. Pasivní součásti elektronických obvodů

1. Pasivní součásti elektronických obvodů Přednáška téma č.1 : 1. Pasivní součásti elektronických obvodů V tomto učebním textu se budeme zabývat pouze tzv. obvody se soustředěnými parametry. To jsou obvody, které známe z mnoha aplikací, např.

Více

R w I ź G w ==> E. Přij.

R w I ź G w ==> E. Přij. 1. Na baterii se napojily 2 stejné ohřívače s odporem =10 Ω každý. Jaký je vnitřní odpor w baterie, jestliže výkon vznikající na obou ohřívačích nezávisí na způsobu jejich napojení (sériově nebo paralelně)?

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Omezování elektromagnetických emisí vedoucí práce: Ing. Miroslav Hromádka, Ph.D. autor: Bc.

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU 7.1. Odporové snímače 7.2. Indukční snímače 7.3. Magnetostrikční snímače 7.4. Kapacitní snímače 7.5. Optické snímače 7.6. Číslicové snímače 7.1. ODPOROVÉ SNÍMAČE

Více

Dvoupásmová anténa pro 160 a 80 m

Dvoupásmová anténa pro 160 a 80 m Dvoupásmová anténa pro 160 a 80 m Uvedený technický článek popisuje jednoduchou dvoupásmovou anténu pro spodní krátkovlnná pásma 160 a 80 m s relativně krátkou délkou ramen přibližně 2x30 m. Zároveň popisuje,

Více

Radiokomunikační technika

Radiokomunikační technika Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Radiokomunikační technika PROJEKT GP anténa Datum: 1. 5. 2011 Vypracoval: Petr Vavroš (vav0040) Vznik GP antény Svislý - vertikální, půlvlnný ( λ/2)

Více

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů Zesilovač Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu Princip zesilovače Zesilovač je dvojbran který může současně zesilovat napětí i proud nebo pouze napětí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš)

Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš) Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš) Řídicí systém obvykle komunikuje s řízenou technologií prostřednictvím snímačů a akčních členů.

Více

SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY

SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY V této úloze budou řešeny symetrické čtyřpóly jako frekvenční filtry. Bude představena jejich funkce na praktickém příkladu reproduktorů. Teoretický základ Pod pojmem čtyřpól

Více

Šíření elektromagnetických vln

Šíření elektromagnetických vln VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra elektrotechniky Šíření elektromagnetických vln Projekt MMANAGAL Dušan Müller Lubomír Ivánek OSTRAVA 2009 Program

Více

Zpracování. Vytvrzování. Čištění pracovních nástrojů. Ochranná opatření

Zpracování. Vytvrzování. Čištění pracovních nástrojů. Ochranná opatření DuPont Voltatex 4200 1K-Impregnační pryskyřice Datový list Báze Nenasycená polyesterimidová pryskyřice Charakteristika S naší produktovou řadou Voltatex 4200 Vám dodáváme nízkoemisní, jednosložkové impregnační

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.05 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

DYNAMICKÝ MODEL TERMOSTATU S PEVNÝM TEPLONOSNÝM MEDIEM

DYNAMICKÝ MODEL TERMOSTATU S PEVNÝM TEPLONOSNÝM MEDIEM DYNAMICKÝ MODEL ERMOSAU S PEVNÝM EPLONOSNÝM MEDIEM Gunnar Kűnzel, Miloslav Linda Abstract V referátu je uvedena analýza sestavy maloobjemového termostatu s vysokým činitelem stabilizace. Uvažovaný thermostat

Více

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit? Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru EAT v bakalářských programech strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2013/14 Soubor obsahuje tématické okruhy, otázky

Více