Bezdrátový přenos energie uvnitř automobilu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezdrátový přenos energie uvnitř automobilu"

Transkript

1 Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: Bezdrátový přenos energie uvnitř automobilu In-car wireless power transfer Miroslav Cupal, Zbyněk Raida Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Abstrakt: Tento článek se zabývá bezdrátovým přenosem energie uvnitř automobilu. Pro přenos energie je využit princip šíření povrchové vlny po vnitřním povrchu karoserie automobilu s využitím planárních antén. Pozornost je věnována použitým anténám a vlivu blízké vodivé plochy na jejich vlastnosti. Dále je měřen přenos mezi anténami nad vodivou plochou a uvnitř automobilu. Abstract: The paper deals with wireless power transfer inside a car. For transfer of energy, we used the surface wave propagation along the inner surface of the car body. Surface waves have been excited using planar antennas. Attention was paid to used antennas and the influence of nearby conductive surfaces on their properties. Furthermore, we measured transmission between the antennas located above a conducting surface and inside a car.

2 Bezdrátový přenos energie uvnitř automobilu Miroslav Cupal, Zbyněk Raida Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Abstrakt Tento článek se zabývá bezdrátovým přenosem energie uvnitř automobilu. Pro přenos energie je využit princip šíření povrchové vlny po vnitřním povrchu karoserie automobilu s využitím planárních antén. Pozornost je věnována použitým anténám a vlivu blízké vodivé plochy na jejich vlastnosti. Dále je měřen přenos mezi anténami nad vodivou plochou a uvnitř automobilu. 1 Úvod Automobilový průmysl produkuje technicky složitější automobily s větším množstvím elektroniky a elektronických senzorů pro zvýšení komfortu cestujících. S narůstajícím počtem senzorů roste množství použité kabeláže a tím cena a hmotnost automobilů. Proto je vhodné hledat možnosti zlepšení této situace. Jednou z možností je využití bezdrátového přenosu energie. V současnosti se bezdrátový přenos energie uplatňuje zejména pří nabíjení mobilních zařízení jako mobilních telefonů nebo sportovních náramků. V této práci se zabýváme bezdrátovým přenosem energie uvnitř automobilu na kmitočtu 8 GHz, pro napájení sítě senzorů umístěných v blízkosti karoserie automobilu s využitím planárních antén. 2 Antény Pro bezdrátový přenos energie uvnitř automobilu je vhodné využít různé typy antén pro vysílací a přijímací část kvůli rozdílným požadavkům na obě antény. Společnými požadavky jsou především malé rozměry, jednoduchá výroba a vertikální polarizace vyzařované vlny, jelikož při šíření povrchové vlny dochází k menšímu útlumu právě při vertikální polarizaci. Pracovní frekvenci obou antén jsme zvolili 8 GHz [1]. U vysílací antény je požadována všesměrová vyzařovací charakteristika v rovině antény (H) tak, aby byla energie dostupná ve všech částech automobilu. V rovině kolmé na plochu antény (E) je vhodná vyzařovací charakteristika podobná monopolu nad vodivou plochou. Splněním těchto požadavků bude dosaženo maximální vyzáření energie po povrchu karoserie a současně snížení vlivu elektromagnetického záření na posádku. U přijímací antény je všesměrová charakteristika nežádoucí, jelikož by mohlo docházet k úniku energie vlivem skládání přímé vlny a vln odražených od interiéru automobilu. Z tohoto důvodu jsme zvolili anténu s úzkým vyzařovacím lalokem. Dalším požadavkem na přijímací anténu je dobrá návaznost na planární obvody, případně možnost integrace antény a samotného senzoru. 2.1 Všesměrová vysílací anténa Vysílací anténa je prstencová štěrbinová anténa napájená pomocí vlnovodu integrovaného do substrátu. Koncept této antény byl převzat z článku [2]. Anténa je složena ze dvou vrstev, první je vrstva napájecí, zhotovená na substrátu Arlon 25N o relativní permitivitě ε r = 3,38 a tloušťce 0,762 mm. Tato vrstva obsahuje mikropáskové vedení pro připojení SMA konektoru, přechod mikropásek-siw a kruhovou vazební štěrbinu. Druhá vrstva je zhotovena na substrátu Arlon CuClad 217 o relativní permitivitě ε r = 2,17 a tloušťce 0,254 mm. Na této vrstvě je umístěna kruhová štěrbina, 5 zkratovacích kolíků a vazební štěrbina. Obě vrstvy jsou zobrazeny na Obrázku 1, rozměry antény jsou uvedeny v Tabulce 1. Celkové rozměry antény jsou 36 x 60 mm. z W L lt lmp y x W dd W Obrázek 1: Nákres vysílací antény Rezonanční kmitočet antény a směrové vlastnosti jsou dány zejména středním obvodem prstencové štěrbiny, který je dán poloměrem r 3 a umístěním pěti zkracovacích kolíků. Tyto kolíky jsou rozmístěny na pomyslné kružnici o poloměru r 2 s konstantním úhlovým krokem 72. Tabulka 1: Rozměry štěrbinové antény Rozměr W L v L mp L t L Hodnota [mm] ,5 5 40,3 Rozměr W s W T d p W mp Hodnota [mm] 13,8 3,39 1,2 2,58 1,68 Rozměr W p r 1 r 2 r 3 d d Hodnota [mm] 1,6 9 7,2 8,77 0, Výsledky simulací a měření U antény jsme sledovali závislost činitele odrazu na frekvenci, směrové vlastnosti a polarizaci vyzářené vlny. Závislost činitele odrazu na frekvenci jsme zkoumali ve volném prostoru a v blízkosti kovové plochy tak, aby byl simulován vliv střechy automobilu. Na Obrázku 2 jsou zobrazeny průběhy činitele odrazu, které jsou dány simulacemi a experimentálním ověřením pro anténu umístěnou ve volném prostoru (-free) a pro anténu ve vzdálenosti 5 mm od vodivé plochy (-str). Tato vzdálenost byla dána použitým SMA konektorem. wsiw p w t w mp 180

3 -3 3 simulace měřeno Obrázek 2: Závislost činitele odrazu vysílací antény na frekvenci Pro obě testované konfigurace došlo k odchylce mezi simulovanými a měřenými výsledky. Rezonanční frekvenci antény ve volném prostoru jsme změřili f 0f = 8,018 GHz a šířku pásma BW f = 138 MHz. Po umístění antény do blízkosti kovové plochy došlo k posunu rezonanční frekvence na hodnotu f 0s = 7,984 GHz a zvětšení šířky pásma na BW = 192 MHz. Odchylky mezi simulovanými a měřenými hodnotami jsou dány zejména přesností sesazení vrstev tvořících anténu. Z tohoto důvodu je vhodné zakomponovat do návrhu antény sesazovací otvory pro přesnější sesazení obou vrstev. Směrové charakteristiky jsme simulovali v blízkosti nekonečné vodivé plochy a to pro různé vzdálenosti antény a vodivé plochy. Z hlediska ideálních směrových charakteristik je vhodné umístit anténu těsně k vodivé ploše. Maximum energie se potom šíří v blízkosti vodivé plochy a současně je eliminováno vyzařování do prostoru automobilu Směrovost [dbi] 0 mm 2,5 mm 5 mm 7,5 mm 10 mm Směrovost [dbi] Obrázek 3: Směrové charakteristiky vysílací antény v blízkosti vodivé plochy Experimentální ověření tvaru směrových charakteristik jsme prováděli pouze v otevřeném prostoru měřením v bezodrazové komoře, měření směrových charakteristik v blízkosti vodivé plochy nebylo kvůli velkým rozměrům plochy možné provést. Při porovnání směrových charakteristik ve volném prostoru lze usoudit, že mezi simulacemi a měřením je velmi dobrá shoda. Dochází k nežádoucímu zvlnění směrové charakteristiky v rovině H, přesto anténa zachovává všesměrový charakter. Ostré změny viditelné v rozsahu - jsou způsobeny vlivem konektoru. V rovině E lze pozorovat výrazné potlačení zadního laloku a ostré minimum ve směru kolmém na plochu antény. 3 - Obrázek 4: Měřené směrové charakteristiky vysílací antény. Další sledovanou vlastností antény byla orientace vyzařované elektromagnetické vlny. Vzhledem k vlastnostem šíření vlny podél vodivého povrchu je velmi důležité zachovat vertikální polarizaci vlny. Na Obrázku 5 je zobrazena křížová polarizace. V rovině antény je křížová složka potlačena o 10 db pro anténu ve volném prostoru. 2.2 Trychtýřová anténa - Obrázek 5: Zobrazení křížové polarizace Jako přijímací anténu jsme zvolili planární trychtýřovou anténu. Výhodou této antény je zachování vertikální polarizace, malé rozměry a snadná vyrobitelnost. Nevýhodou jsou směrové vlastnosti v rovině E. Návrh antény jsme provedli podle vztahů uvedených v [3]. Základní rozměry trychtýřové antény jsou uvedeny na Obrázku 6. Anténa je vyrobena na substrátu Arlon 25N o tloušťce 0,765 mm a relativní permitivitě ε r = 3,38. Pro tuto anténu by byl vhodnější substrát s větší tloušťkou, jelikož by bylo dosaženo větší šířky pásma a větší směrovosti antény v E rovině. Vzhledem ke snaze nezvyšovat počet použitých substrátů v celé aplikaci, byl použit substrát použitý u předchozí antény. w siw R 0 R h Obrázek 6: Nákres trychtýřové antény w 181

4 Velikost ústí antény W je dána pracovním kmitočtem a zvolenou výškou pomyslného trojúhelníku, který tvoří trychtýřovou anténu. Tato výška byla zvolena na R 0 = 50 mm. Výpočet šířky W ideální trychtýřové antény je uveden v následujícím vzorci W = 3 λ R 0. (1) Dalším vypočteným rozměrem je délka strany pomyslného rovnoramenného trojúhelníka l h, která slouží jako pomocná veličina a spolu se šířkou vlnovodu slouží pro výpočet délky trychtýře R H. Tyto vzorce jsou l H = R 2 0+( W 2 2 ), (2) R H =(W w siw ) l H W 1 4. (3) Pro zlepšení vlastností antény jsme využili planární rezonátory, které se umístí před ústí vlnovodu. Tyto rezonátory zvětšují šířku pásma antény a zlepšují předozadní poměr [4]. Pro tuto anténu jsme zvolili dva rezonátory v základním provedení jejichž šířku l r jsme vypočítali podle vztahu (4), [5]. f r 0 = c c = 2 L eq ε r 2 l r (1+0,7 h (4) ) ε l r r Celkový nákres antény včetně vyznačených rozměrů je uveden na Obrázku 7, rozměry antény jsou uvedeny v Tabulce 2. lmp l t lsiw Rh lr lr posunutí rezonanční frekvence antény jak ve volném prostoru (8,01 GHz), tak v blízkosti vodivé plochy (7,99 GHz). Šířka pásma antény je potom rovna BW = 19 MHz. I přes posunutí rezonančního kmitočtu se přizpůsobené oblasti charakteristik u antén překrývají a lze je tedy použít pro přenos energie. Obrázek 8: Závislost činitele odrazu na frekvenci trychtýřové antény Směrové charakteristiky antény ve volném prostoru jsou zobrazeny na Obrázku 9. Výsledek simulace je zobrazen zeleně, červený průběh je výsledek měření. Z naměřených výsledků vyplývá zmenšení zisku antény v přímém směru proti simulaci až o 3 db simulace měřeno Wmp wt wsiw d w wr wa s 0 s 1 Obrázek 7: Nákres s rozměry trychtýřové antény Tabulka 2: Rozměry trychtýřové antény Rozměr W mp W t l mp l t W a Hodnota [mm] 1,68 3, Rozměr l r W siw l SIW R H W r Hodnota [mm] 9,1 13,8 6 38,7 36 Rozměr p d s 0 s 1 W Hodnota [mm] 2,24 1,2 0,2 0,31 34, Obrázek 9: Směrové charakteristiky trychtýřové antény ve volném prostoru Pokud je anténa umístěna do blízkosti vodivé plochy dochází ke změně vyzařovacích charakteristik. V rovině E je charakteristika omezena vodivou plochou a zároveň dochází k poklesu šířky hlavního laloku na 65. V rovině H lze pozorovat výrazný nárůstu zadního laloku a výrazné symetrizaci charakteristiky Výsledné parametry trychtýřové antény Anténu jsme opět navrhli na pracovní kmitočet 8 GHz a tento pracovní kmitočet měl být zachován i v případě umístění antény do blízkosti vodivé plochy. Průběh činitele odrazu je zobrazen na Obrázku 8 pro stejné kombinace jako u vysílací antény. Především z naměřených hodnot je patrné Obrázek 10: Směrové charakteristiky trychtýřové antény v blízkosti vodivé plochy 182

5 3 Přenos energie Pro zhodnocení kvality přenosu energie jsme provedli simulace přenosu mezi dvěma anténami umístěnými nad nekonečnou vodivou plochou pro různé vzdálenosti antén. Tyto vzdálenosti se pohybovaly v rozsahu od 20 do 100 cm. Antény jsme simulovali v blízkosti vodivé plochy o konečných rozměrech 120 x 100 cm. Výsledky simulace přenosu mezi dvěma vysílacími anténami jsou zobrazeny na Obrázku 11. Přenos mezi dvěma vysílacími anténami se pohybuje na pracovním kmitočtu 8 GHz v rozsahu -43 db pro vzdálenost antén 20 cm po -67 db pro vzdálenost antén 1 m. Obrázek 13: Přenos pro různé kombinace antén nad vodivou plochou Obrázek 11: Simulace přenosu mezi dvěma vysílacími anténami Průběh činitele přenosu mezi dvěma trychtýřovými anténami v závislosti na frekvenci je zobrazen na Obrázku 12. Přenos byl simulován se stejnými parametry jako v předchozím případě. Pro vzdálenost antén 20 cm je hodnota přenosu rovna -29 db. Nejmenší hodnota přenosu je pro vzdálenost antén 1 m rovna -64 db. Dále jsme měřili přenos mezi vysílací a přijímací anténou uvnitř automobilu škoda Octavia. Vysílací anténu jsme umístili do zadní části střechy automobilu (označení zeleným písmenem V). Přijímací trychtýřovou anténu jsme umístili na různá místa v automobilu (červená čísla 1 5) tak, aby bylo možné zhodnotit vliv umístění antény na dosažené výsledky. Ilustrativní znázornění rozmístění antén v automobilu je uvedeno na Obrázku 14. Trychtýřovou anténu jsme vždy umístili tak, aby směřovala přímo na vysílací anténu. 1 2 V Obrázek 14: Umístění antén uvnitř automobilu Obrázek 12: Závislost činitele přenosu na kmitočtu trychtýřových antén Přenos energie jsme měřili v blízkosti rovinné vodivé plochy při vzdálenosti antén od plochy 5 mm a vzdálenostmi antén 1 m. Velikost vodivé plochy byla 140 x 120 cm. V tomto případě jsme ověřovali přenos mezi různými kombinacemi antén, tedy mezi dvěma vysílacími, dvěma přijímacími a přijímací a vysílací anténou v kmitočtovém rozsahu 7,9 až 8,1 GHz. Přenos na kmitočtu 8 GHz se pohybuje v rozmezí -54 až -56 db. V prvním případě jsme anténu umístili na palubní desku automobilu, ve druhém do blízkosti střechy u horního okraje předního okna. Ve třetím a čtvrtém případě jsme anténu umístili na přední respektive zadní sloupek automobilu. V pátém případě jsme anténu umístili uprostřed zadního okna. Fotografie umístění antény na palubní desce automobilu je uvedena na Obrázku 15. Vzdálenost mezi vysílací a přijímací anténou je pro jednotlivá měření uvedena v Tabulce 3. Tabulka 3: Vzdálenost mezi anténami pro jednotlivá měření v automobilu číslo měření Umístění antény Vzdálenost mezi anténami [cm] 1 palubní deska elektronika u předního skla přední sloupek zadní sloupek 80 5 střed zadního okna

6 4 Závěr Obrázek 15: Fotografie umístění antény v automobilu Výsledky měření přenosu mezi anténami jsou zobrazeny na Obrázku 16. V článku byl popsán návrh vysílací a přijímací antény pro bezdrátový přenos energie uvnitř automobilu. Antény byly navrženy pro kmitočet 8 GHz, simulovány a následně měřeny základní parametry. Vysílací anténa je štěrbinová prstencová anténa s vyzařovacím diagramem podobným vertikálnímu monopolu nad vodivou plochou. Rezonanční frekvence antény je rovna f 0 = 8,018 GHz, šířka pásma antény je 138 MHz, v rovině H je anténa všesměrová. Byl změřen přenos mezi dvěma vysílacími anténami nad vodivou plochou na vzdálenost 1 m S 21 = -59 db. Přijímací anténa je trychtýřová anténa integrovaná do substrátu. Rezonanční frekvence antény je rovna f0 = 7,996 GHz a šířka pásma antény je rovna BW = 30 MHz. Byl změřen přenos mezi dvěma přijímacími anténami na vzdálenost 1 m S 21 = -56 db. Bylo provedeno měření přenosu uvnitř automobilu. Vysílací anténa byla umístěna v zadní části střechy a přijímací na 5 různých místech v automobilu. Přenos se pohyboval v rozmezí -50,9 db pro anténu umístěnou v přední části střechy po -64 db pro anténu umístěnou uprostřed zadního skla. Z naměřených hodnot vyplývá, že tato metoda přenosu energie je vhodná pro senzory s velmi nízkou spotřebou elektrické energie. Poděkování Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích Centra SIX. Obrázek 16: Přenos mezi vysílací a přijímací anténou v automobilu Při umístění antény na palubní desce (měření č. 1) byl přenos na kmitočtu 8 GHz roven S 21 = -52,7 db. Trychtýřová anténa v této pozici nemířila přímo na anténu vysílací, ale do prostoru automobilu. Díky šířce hlavního laloku v rovině E (YZ) došlo k dobrému přenosu i při této skutečnosti. Při měření č. 5 byla anténa umístěna uprostřed zadního skla. Při tomto umístění byl změřený přenos roven S 21 = - 54,4 db. Při umístění trychtýřové antény u zadního sloupku byl naměřený přenos roven S 21 = -56,6 db. V tomto případě je vzdálenost mezi vysílací a trychtýřovou anténou nejmenší (80 cm). Ke zhoršení přenosu došlo vlivem vychýlení osy trychtýřové antény z přímé spojnice mezi anténami. Toto vychýlení bylo způsobeno tuhostí přívodního kabelu a nemožnosti umístění antény do správné polohy. Nejhoršího přenosu bylo dosaženo při umístění antény na sloupku u předního skla. Přenos při tomto měření (č. 3) byl na kmitočtu 8 GHz roven S 21 = -64 db. Tato hodnota je dána vzdáleností mezi anténami a zejména překážkami mezi anténami. Před ústím trychtýřové antény začínala část bočního airbagu. Dalším nedostatkem při tomto umístění bylo vychýlení osy antény z přímé spojnice mezi anténami, stejně jako v případě měření u zadního sloupku. Literatura [1] ČERNOHORSKÝ, D., NOVÁČEK, Z. Antény a šíření rádiových vln. Vyd. 1. V Brně: Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, s. ISBN [2] LÁČÍK, J., T. MIKULAŠEK. Circular ring-slot antenna fed by SIW for WBAN applications. 7th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), s Dostupné z: tp=&arnumber= &querytext%3dcircular+ring-slot+antenna+fed [3] LECTURE 18: Horn Antennas(Rectangular horn antennas. Circu-lar apertures.)[online]. [cit ] Dostupné z URL: t_lectures/l18_horns.pdf [4] ESQUIUS-MOROTE, Marc, Benjamin FUCHS, Jean-Francois ZURCHER a Juan R. MOSIG. A Printed Transition for Matching Improvement of SIW Horn Antennas. IEEE Transactions on Antennas and Propagation. IEEE, 2013, 61(4): 184

7 DOI: /TAP ISBN ISSN x. Dostupné také z: [5] MOROTE, Marc Esquius, Benjamin FUCHS a Juan R. MOSIG. Printed transition for SIW horn antennas Analytical model. In: th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP) [online] [cit ]. DOI: /eucap

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Širokopásmová dipólová anténa s drážkovaným reflektorem

Širokopásmová dipólová anténa s drážkovaným reflektorem Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 213 15 5 Širokopásmová dipólová anténa s drážkovaným reflektorem UWB dipole antenna with corrugated reflector Pavel Velička, Zbyněk Raida xvelic1@stud.feec.vutbr.cz,

Více

Hřebenová trychtýřová anténa

Hřebenová trychtýřová anténa Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2013 15 6 Hřebenová trychtýřová anténa Ridge Horn Antenna Petr Vašina, Jaroslav Láčík xvasin05@stud.feec.vutbr.cz, lacik@feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky

Více

Dvoupásmová šroubovicová anténa pro WiFi pásmo

Dvoupásmová šroubovicová anténa pro WiFi pásmo Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 212 14 3 Dvoupásmová šroubovicová anténa pro WiFi pásmo DualL-Band Helix Antenna for WiFi Band Michal Šrajbr, Kamil Pítra xsrajb@stud.feec.vutbr.cz, xpitra1@stud.feec.vutbr.cz

Více

Anténní řada 2x2 pro přenos digitálního TV signálu v pásmu 4,4 až 5 GHz

Anténní řada 2x2 pro přenos digitálního TV signálu v pásmu 4,4 až 5 GHz Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 3 Anténní řada 2x2 pro přenos digitálního TV signálu v pásmu 4,4 až 5 GHz 2x2 antenna array for receiving of the digital Tv signal working in the band

Více

Integrovaná dvoupásmová flíčkovo-monopólová anténa

Integrovaná dvoupásmová flíčkovo-monopólová anténa Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2015 17 2 Integrovaná dvoupásmová flíčkovo-monopólová anténa The integrated dual band monopole patch-antenna David Krutílek, Michal Mrnka, Vladimír Hebelka,

Více

Využití komplementarity (duality) štěrbiny a páskového dipólu M

Využití komplementarity (duality) štěrbiny a páskového dipólu M Přechodné typy antén a) štěrbinové antény - buzení el. polem napříč štěrbinou (vlnovod) z - galvanicky generátor mezi hranami - zdrojem záření - pole ve štěrbině (plošná a.) nebo magnetický proud (lineární

Více

Širkopásmové dielektrické antény

Širkopásmové dielektrické antény Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 212 14 4 Širkopásmové dielektrické antény Wideband dielectric antennas Jan Zbořil, Zbyněk Raida xzbori1@stud.feec.vutbr.cz, raida@feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky

Více

Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 ANTÉNY A NAPÁJEČE. Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017

Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 ANTÉNY A NAPÁJEČE. Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017 Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 ANTÉNY A NAPÁJEČE Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017 Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 2 Vedení Z hlediska napájení

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Radiokomunikační technika

Radiokomunikační technika Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Radiokomunikační technika PROJEKT GP anténa Datum: 1. 5. 2011 Vypracoval: Petr Vavroš (vav0040) Vznik GP antény Svislý - vertikální, půlvlnný ( λ/2)

Více

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Faculty of Electrical Engineering and Communication Brno University of Technology Purkynova 118, CZ-61200 Brno, Czechia http://www.six.feec.vutbr.cz Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Z. Raida, J.

Více

Dvoupásmová aktivní anténa s kruhovou polarizací

Dvoupásmová aktivní anténa s kruhovou polarizací Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2011 13 1 Dvoupásmová aktivní anténa s kruhovou polarizací Dual-Band Circularly Polarized Antenna Tomáš Mikulášek mikulasek.t@phd.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky

Více

Anténní systém pro DVB-T

Anténní systém pro DVB-T Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 3 Anténní systém pro DVB-T Antenna system for DVB-T Vladimír Šporik 1, Kamil Pítra 1, byněk Lukeš 1, Vladislav Dlouhý 2 lukes@feec.vutbr.cz, xpitra01@stud.feec.vutbr.cz,

Více

Kolineární anténní řada s vertikální polarizací pro vysílání DVB-T

Kolineární anténní řada s vertikální polarizací pro vysílání DVB-T Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 3 Kolineární anténní řada s vertikální polarizací pro vysílání DVB-T Collinear antenna array with vertical polarization for DVB-T Peter Kovács 1, Vladislav

Více

4.7 Planární širokopásmové antény

4.7 Planární širokopásmové antény 4.7 Planární širokopásmové antény Základní teorie Širokopásmová technologie Systémy s extrémní šířkou pásma patří k perspektivním systémům moderní rádiové vysokokapacitní komunikace. Původně byla tato

Více

ŠIROKOPÁSMOVÉ LINEÁRNÍ ANTÉNNÍ POLE PRO BAN APLIKACE

ŠIROKOPÁSMOVÉ LINEÁRNÍ ANTÉNNÍ POLE PRO BAN APLIKACE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÍCEPÁSMOVÁ FLÍČKOVÁ ANTÉNA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÍCEPÁSMOVÁ FLÍČKOVÁ ANTÉNA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

ANALÝZA PLANÁRNÍCH STRUKTUR POMOCÍ METODY MOMENTŮ A JEJICH OPTIMALIZACE

ANALÝZA PLANÁRNÍCH STRUKTUR POMOCÍ METODY MOMENTŮ A JEJICH OPTIMALIZACE ANALÝZA PLANÁRNÍCH TRUKTUR POMOCÍ METODY MOMENTŮ A JEJICH OPTIMALIZACE J. Láčík, Z. Raida Ústav radioelektroniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně Abstrakt V tomto příspěvku

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŠIROKOPÁSMOVÉ PLOCHÉ ANTÉNY PRO 3D RADAR WIDEBAND FLAT ANTENNAS FOR 3D RADAR

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŠIROKOPÁSMOVÉ PLOCHÉ ANTÉNY PRO 3D RADAR WIDEBAND FLAT ANTENNAS FOR 3D RADAR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Na čem závisí účinnost vedení? účinnost vedení závisí na činiteli útlumu β a na činiteli odrazu

Více

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Úvod Výrazným činitelem, který upravuje maximální přenosovou rychlost, je vzdálenost mezi dvěma bezdrátově komunikujícími body. Tato vzdálenost je

Více

NÁVRH 3D VIVALDIHO ANTÉNNÍ ŘADY PRO RADAROVÉ APLIKACE

NÁVRH 3D VIVALDIHO ANTÉNNÍ ŘADY PRO RADAROVÉ APLIKACE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

YAGIHO ANTÉNA NAPÁJENÁ VLNOVODEM INTEGROVANÝM DO SUBSTRÁTU

YAGIHO ANTÉNA NAPÁJENÁ VLNOVODEM INTEGROVANÝM DO SUBSTRÁTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MODELOVÁNÍ ANTÉN PRO KOMUNIKACI V BLÍZKOSTI LIDSKÉHO TĚLA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MODELOVÁNÍ ANTÉN PRO KOMUNIKACI V BLÍZKOSTI LIDSKÉHO TĚLA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

( nositelné. Milan Švanda, Milan Polívka. X17NKA Návrh a konstrukce antén

( nositelné. Milan Švanda, Milan Polívka. X17NKA Návrh a konstrukce antén Návrh a konstrukce antén Antény ny pro RFID a wearable ( nositelné é ) ) antény ny Milan Švanda, Milan Polívka Katedra elektromagnetického pole www.svandm1.elmag.org svandm1@fel.cvut.cz 624 / B2 Obsah

Více

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení 1. Zadání: a) Změřte závislost v na kmitočtu pro f 8,12GHz. b) Změřte zadanou impedanci a impedančně ji přizpůsobte. 2. Schéma měřicí soupravy:

Více

1 ÚVOD PLANÁRNÍ ANTÉNY OBECNĚ PRINCIP NAPÁJENÍ ZÁKLADNÍ PARAMETRY ANTÉN VÝHODY A NEVÝHODY

1 ÚVOD PLANÁRNÍ ANTÉNY OBECNĚ PRINCIP NAPÁJENÍ ZÁKLADNÍ PARAMETRY ANTÉN VÝHODY A NEVÝHODY 1 ÚVOD... 2 2 PLANÁRNÍ ANTÉNY... 2 2.1 OBECNĚ... 2 2.2 PRINCIP... 4 2.3 NAPÁJENÍ... 5 2.4 ZÁKLADNÍ PARAMETRY ANTÉN... 6 2.5 VÝHODY A NEVÝHODY PLANÁRNÍCH ANTÉN... 7 2.6 DVOUPÁSMOVÉ ANTÉNY... 7 3 DVOUPÁSMOVÉ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Návrh a Konstrukce Antén

Návrh a Konstrukce Antén Návrh a Konstrukce Antén A0M17NKA Antény pro RFID a wearable ( nositelné ) antény Milan Švanda ČVUT v Praze, FEL B2: 634 milan.svanda@fel.cvut.cz zima 2011/12 1 Osnova Úvod o Trocha historie o Co je RFID

Více

Semestrální práce z předmětu X37CAD (CAD pro vysokofrekvenční techniku)

Semestrální práce z předmětu X37CAD (CAD pro vysokofrekvenční techniku) NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE Semestrální práce z předmětu X37CAD (CAD pro vysokofrekvenční techniku) Číslo zadání 32 Jméno: Kontakt: Jan Hlídek hlidej1@feld.cvut.cz ( hlidek@centrum.cz ) ZADÁNÍ: Návrh

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

Širokopásmová planární anténa

Širokopásmová planární anténa VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

ABSTRAKT KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRACT KEYWORDS

ABSTRAKT KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRACT KEYWORDS ABSTRAKT Práce je zaměřena na integraci antén do helmy. Jsou preferovány planární antény s různou polarizací a s různými možnostmi napájení. Jsou zkoumány možná umístění zářičů na helmě, případně uvnitř

Více

Mikrovlny. K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek*****

Mikrovlny. K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek***** Mikrovlny K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek***** *Gymnázium Česká Lípa, **,*****Gymnázium Děčín, ***Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše,**** Gymnázium Františka Hajdy,

Více

Zandl, P. (2003). Bezdrátové sítě WiFi Praktický průvodce. Brno: Computer Press.

Zandl, P. (2003). Bezdrátové sítě WiFi Praktický průvodce. Brno: Computer Press. 4. Antény Wi-Fi Antény Rozsáhlejší Wi-Fi-síť se neobejde bez kvalitních antén. Antény dodávané s jednotlivými prvky postačují pouze pro použití uvnitř budov. Pro běžné propojení několika PC uvnitř rodinného

Více

N Á V R H. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

N Á V R H. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů N Á V R H OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Český telekomunikační úřad vydává podle 108 odst. 1 písm. b) zákona

Více

Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH

Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH Ing.Tomáš Kavalír, Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací FEL /ZČU kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Zadání měření: 1. Měření max.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromagnetického pole Bakalářská práce Zkratovaná mikropásková anténa s lomeným napáječem 2010 Poděkování Rád bych poděkoval panu

Více

Theory Česky (Czech Republic)

Theory Česky (Czech Republic) Q3-1 Velký hadronový urychlovač (10 bodů) Než se do toho pustíte, přečtěte si prosím obecné pokyny v oddělené obálce. V této úloze se budeme bavit o fyzice částicového urychlovače LHC (Large Hadron Collider

Více

MODELOVÁNÍ PLANÁRNÍCH ANTÉN POMOCÍ UMĚLÝCH NEURONOVÝCH SÍTÍ

MODELOVÁNÍ PLANÁRNÍCH ANTÉN POMOCÍ UMĚLÝCH NEURONOVÝCH SÍTÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY MODELOVÁNÍ PLANÁRNÍCH ANTÉN POMOCÍ UMĚLÝCH NEURONOVÝCH SÍTÍ Pojednání o disertační práci Doktorand: Ing. Zbyněk Raida Školitel: Prof. Ing. Dušan Černohorský, CSc. Brno, duben 2003

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 25.3.2011 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: Pa 9:30 Spolupracovníci: Jana Navrátilová Hodnocení: Mikrovlny Abstrakt V úloze je

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Plošná anténní řada v pásmu X Bc. Karel Košárek

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Plošná anténní řada v pásmu X Bc. Karel Košárek UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Plošná anténní řada v pásmu X Bc. Karel Košárek Diplomová práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech piezoelektrický jev při mechanickém namáhání krystalu ve správném směru na něm vzniká elektrické napětí po přiložení elektrického napětí se

Více

Akustický přijímač přeměňuje energii akustického pole daného místa na energii elektrického pole

Akustický přijímač přeměňuje energii akustického pole daného místa na energii elektrického pole Akustické přijímače Akustický přijímač přeměňuje energii akustického pole daného místa na energii elektrického pole jeho součástí je elektromechanický měnič Při přeměně kmitů plynu = mikrofon Při přeměně

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Způsob propojení sítí opak. Drátové sítě TP (twisted pair) kroucená dvoulinka 100Mbit, 1Gbit Koaxiální kabel vyšší

Více

MĚŘICÍ HŘEBENOVÁ TRYCHTÝŘOVÁ ANTÉNA

MĚŘICÍ HŘEBENOVÁ TRYCHTÝŘOVÁ ANTÉNA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Zjišťování expozic RF v blízkosti telekomunikačních antén. E pole (db)

Zjišťování expozic RF v blízkosti telekomunikačních antén. E pole (db) Zjišťování expozic RF v blízkosti telekomunikačních antén E pole (db) Přetrvávající debata: Měření versus výpočet? Měření věří všichni, kromě člověka, který jej provádí. Výpočtu nevěří nikdo, kromě člověka,

Více

Analýza elektromagnetického vnitřního prostředí semikompozitního letounu EV-55

Analýza elektromagnetického vnitřního prostředí semikompozitního letounu EV-55 Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2013 15 6 Analýza elektromagnetického vnitřního prostředí semikompozitního letounu EV-55 Analysis of internal electromagnetic environment of semi-composite

Více

Modelování magnetického pole v železobetonových konstrukcích

Modelování magnetického pole v železobetonových konstrukcích Modelování magnetického pole v železobetonových konstrukcích Petr Smékal Anotace: Článek pojednává o modelování magnetického pole uvnitř železobetonových stavebních konstrukcí. Pro vytvoření modelu byly

Více

Obvody pro perspektivní kmitočtová pásma

Obvody pro perspektivní kmitočtová pásma Komunikační systémy pro perspektivní kmitočtová pásma Obvody pro perspektivní kmitočtová pásma Tomáš Urbanec Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Poděkování Vytvoření této prezentace bylo finančně podpořeno

Více

Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně

Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 1 1 5 Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně Measurement of the optial intensity distribution at the far field Jan Vitásek 1, Otakar Wilfert, Jan

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis BRNO, 2009 1 Návrh a konstrukce dálkového spoje 1.1 Optická

Více

Ještě k tématu ozařovače Septum Feed Rastislav Galuščák, OM6AA

Ještě k tématu ozařovače Septum Feed Rastislav Galuščák, OM6AA Úvodem: Ještě k tématu ozařovače Septum Feed Rastislav Galuščák, OM6AA Septum feed, neboli přepážkový ozařovač jsem zvažoval jako jedno z možných řešení ozařovače pro moji větší parabolickou anténu. Tento

Více

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor státní kontroly elektronických komunikací Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, 638 Brno Z P R Á V č. 13/212 o výsledcích měření nežádoucího

Více

PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání

PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2008 o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání Český telekomunikační úřad stanoví podle 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŠTĚRBINOVÁ ANTÉNNÍ ŘADA NA BÁZI VLNOVODU INTEGROVANÉHO DO SUBSTRÁTU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŠTĚRBINOVÁ ANTÉNNÍ ŘADA NA BÁZI VLNOVODU INTEGROVANÉHO DO SUBSTRÁTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

NÁVOD K OBSLUZE REPEATER PICO NEW (XA6742, XA6742_V2)

NÁVOD K OBSLUZE REPEATER PICO NEW (XA6742, XA6742_V2) NÁVOD K OBSLUZE REPEATER PICO NEW (XA6742, XA6742_V2) POPIS PŘÍSTROJE REPEATER PICO NEW a PICO NEW je zařízení, které se používá v místech, kde se vyskytují problémy se signálem mobilních operátorů. Instaluje

Více

Měření rozložení fází intenzity el. pole na plošné anténě v pásmu 11 GHz

Měření rozložení fází intenzity el. pole na plošné anténě v pásmu 11 GHz Měření rozložení fází intenzity el. pole na plošné anténě v pásmu 11 GHz Ing. Radek Dohnal Doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. Ústav telekomunikací Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké

Více

Ultrazvuková měření tloušťky stěny potrubních systémů

Ultrazvuková měření tloušťky stěny potrubních systémů Kopírování a rozmnožování pouze se souhlasem Ing. Regazza Ultrazvuková měření tloušťky stěny potrubních systémů Regazzo Richard, Regazzová Marcela R & R NDT Zeleneč V článku se zabýváme měřením tloušťky

Více

Využití metamateriálů pro zlepšení parametrů antén

Využití metamateriálů pro zlepšení parametrů antén ok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 200 2 2 Využití metamateriálů pro zlepšení parametrů antén Metamaterial usage for antenna parameters improvement Vladimír Šporik, Zbyněk aida xspori00@stud.feec.vutbr.cz,

Více

Ověření funkčnosti ultrazvukového detektoru vzdálenosti

Ověření funkčnosti ultrazvukového detektoru vzdálenosti 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Ověření funkčnosti ultrazvukového detektoru vzdálenosti Plšek Stanislav Elektrotechnika 06.12.2010 Práce se zabývá ověřením funkčnosti ultrazvukového detektoru

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Stanovení polohy kluzných trnů v CB krytu georadarem

Stanovení polohy kluzných trnů v CB krytu georadarem Název diagnostiky: Stanovení polohy kluzných trnů v CB krytu georadarem Datum provedení: srpen 2014 Provedl: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Stručný popis: Měření polohy kluzných trnů v CB krytech mobilním

Více

Síťové standardy WIFI antény, konfigurace PC Vypracoval: Ing. Jaroslav Krupica, září 2013

Síťové standardy WIFI antény, konfigurace PC Vypracoval: Ing. Jaroslav Krupica, září 2013 Síťové standardy WIFI antény, konfigurace PC Vypracoval: Ing. Jaroslav Krupica, září 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro

Více

JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM

JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM Obsah 1. RÁDIOVÝ SIGNÁL V BUDOVÁCH...3 1.1. Odrazy a propustnost... 3 1.2. Stínění... 5 1.3. Úhel prostupu... 6 2. INSTALACE ANTÉNY...7 2.1. Instalace magnetické

Více

Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika návody pro mikrovlnné laboratorní experimenty MĚŘENÍ MIKROVLNNÉHO VÝKONU

Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika návody pro mikrovlnné laboratorní experimenty MĚŘENÍ MIKROVLNNÉHO VÝKONU rotokol č. 1 MĚŘENÍ MIKROVLNNÉHO VÝKONU Jméno studenta (-ů):........... Datum měření:.................. 1. Měřič výkonu TESLA QXC 9 automatický bolometrický můstek se samočinným vyvažováním a přímým čtením

Více

MINIATURNÍ ANTÉNY PRO MOBILNÍ KOMUNIKACE

MINIATURNÍ ANTÉNY PRO MOBILNÍ KOMUNIKACE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část V. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Modul GPS přijímače ublox LEA6-T

Modul GPS přijímače ublox LEA6-T Modul GPS přijímače ublox LEA6-T Vlastnosti přijímače LEA6-T GPS přijímač LEA6-T do firmy ublox je určený primárně na aplikace s přesným časem. Tomu jsou také přizpůsobeny jeho vstupy a výstupy. Celý přijímač

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

ÚTLUM KABELŮ A PSV. Měřeni útlumu odrazu (Impedančního přizpůsobení) antény

ÚTLUM KABELŮ A PSV. Měřeni útlumu odrazu (Impedančního přizpůsobení) antény . ÚTLUM KABELŮ A PSV Měření výkonu vysílače 1. indikátor DMU zapněte přepínačem 5 do polohy PWR 3. do konektoru ANT (2) připojte impedančně přizpůsobenou zátěž 4. do konektoru AP (1) připojte vhodným krátkým

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSITELNÉ ANTÉNY PRACUJÍCÍ V ISM PÁSMU WEARABLE ANTENNAS OPERATING IN ISM BAND

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSITELNÉ ANTÉNY PRACUJÍCÍ V ISM PÁSMU WEARABLE ANTENNAS OPERATING IN ISM BAND VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŠIROKOPÁSMOVÁ ANTÉNA PRO PÁSMO OD 5 GHZ DO 10 GHZ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŠIROKOPÁSMOVÁ ANTÉNA PRO PÁSMO OD 5 GHZ DO 10 GHZ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

vzdálenost od osy paraboly / m vzdálenost od antény ve směru maxima vyzařování / m

vzdálenost od osy paraboly / m vzdálenost od antény ve směru maxima vyzařování / m Příloha č. 2 Na základnových stanicích mobilních operátorů se používají panelové antény, obstarávající spojení s mobilními telefony (frekvence 450 MHz, 900 MHz, 1800 MHz a 2100 MHz), a parabolické antény

Více

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s. Základní vlastnosti: Na rozdíl od pasivních RFID systémů obsahují zdroj energie (primární baterie, akumulátor) Identifikátor tvoří mikroprocesor a vysílač

Více

Anténní rozbočovač pro bezdrátové mikrofony

Anténní rozbočovač pro bezdrátové mikrofony Anténní rozbočovač pro bezdrátové mikrofony Anténní rozbočovač pro bezdrátové mikrofony je určen především pro rozbočování VF signálu pro bezdrátové mikrofony v pásmu 700 MHz. K rozbočovači je možné připojit

Více

VYSOKÉ UCENÍ TECHNICKÉ V BRNE

VYSOKÉ UCENÍ TECHNICKÉ V BRNE VYSOKÉ UCENÍ TECHNICKÉ V BRNE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKACNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén.

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Měření satelitů Úvod Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Naším úkolem bylo popsat používání frekvenčního spektra

Více

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry Rádiové funkční bloky X37RFB Dr. Ing. Pavel Kovář Obsah Úvod Krystalový rezonátor Diskrétní krystalové filtry Monolitické krystalové filtry Aplikace 2 Typické použití filtrů Rádiový přijímač preselektor

Více

Návrh a Konstrukce Antén

Návrh a Konstrukce Antén Návrh a Konstrukce Antén A0M17NKA Antény pro RFID a nositelné antény Milan Švanda ČVUT v Praze, FEL B2: 639 milan.svanda@fel.cvut.cz zima 2015/16 Osnova Úvod o Trocha historie o Co je RFID o Rozdělení

Více

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln Podstata jednotlivých druhů spojení, výhody a nevýhody jejich použití doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů Černá

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis Ivana Krestýnová, Josef Zicha Abstrakt: Absolutní vlhkost je hmotnost

Více

VYUŽITÍ GEORADARU PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SPODKU V PRAXI U SŽDC

VYUŽITÍ GEORADARU PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SPODKU V PRAXI U SŽDC ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 18. - 20. dubna 2016 2016 VYUŽITÍ GEORADARU PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SPODKU V PRAXI U SŽDC Mgr. Pavla Buřičová, Mgr. Aleš Fleischmann SŽDC, Technická ústředna dopravní cesty,

Více

i4wifi a.s. produktové novinky březen 2009

i4wifi a.s. produktové novinky březen 2009 i4wifi a.s. produktové novinky březen 2009 WaveRF: Všesměrová 10 dbi venkovní anténa (5GHz) Všesměrová anténa vyrobená z kvalitního sklolaminátu. Anténa je vhodná pro všesměrové vykrytí klientů do vzdálenosti

Více

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Autor: Spoluautoři: Dalibor Eliáš Petr Mojžíš Praha, 8. července 2004 T:\PROROCTVI\WI-FI_PLZENSKY KRAJ\040730_ZAKLADY WI-FI PRO PLZENSKY KRAJ.DOC ANECT

Více

MĚŘENÍ POTLAČENÍ SIGNÁLU PŘI OPAČNÉ POLARIZACI V DUPLEXNÍ ANTÉNĚ

MĚŘENÍ POTLAČENÍ SIGNÁLU PŘI OPAČNÉ POLARIZACI V DUPLEXNÍ ANTÉNĚ MĚŘENÍ POTLAČENÍ SIGNÁLU PŘI OPAČNÉ POLARIZACI V DUPLEXNÍ ANTÉNĚ Zadání: 1. Proveďte nastavení výkonu, frekvence a šířky pásma jednotky WLA 5000. 2. Změřte potlačení signálu opačné polarizace u antén:

Více

Venkovní detektory poplachových systémů

Venkovní detektory poplachových systémů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 2 Venkovní detektory poplachových systémů Outdoor detectors for alarm systems Karel Burda, Ondřej Lutera burda@feec.vutbr.cz, xluter00@stud.feec.vutbr.cz

Více

Tabulka I Měření tloušťky tenké vrstvy

Tabulka I Měření tloušťky tenké vrstvy Pracovní úkol 1. Změřte tloušťku tenké vrstvy ve dvou různých místech. 2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná. 3. Okalibrujte

Více

ZJIŠTĚNÍ ÚČINNOSTI ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE V OBCI KOKORY

ZJIŠTĚNÍ ÚČINNOSTI ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE V OBCI KOKORY ZJIŠTĚNÍ ÚČINNOSTI ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE V OBCI KOKORY DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF EQUIPMENT FOR TRAFFIC INFORMATION IN THE MUNICIPALITY KOKORY Martin Lindovský 1 Anotace: Tento článek se

Více

1. Zadání Pracovní úkol Pomůcky

1. Zadání Pracovní úkol Pomůcky 1. 1. Pracovní úkol 1. Zadání 1. Ověřte měřením, že směry výletu anihilačních fotonů vznikajících po β + rozpadu jader 22 Na svírají úhel 180. 2. Určete pološířku úhlového rozdělení. 3. Vysvětlete tvar

Více

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Sídlo Trvalý pobyt, Jednu možnost označit křížkem Jednu možnost označit křížkem ČSKÝ TLKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost o udělení individuálního

Více

Senzor polohy rotoru vysokootáčkového elektromotoru

Senzor polohy rotoru vysokootáčkového elektromotoru Senzor polohy rotoru vysokootáčkového elektromotoru Ing. Vladislav Skála, Ing. Tomáš Koudelka Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. Abstrakt Cílem této práce bylo navrhnout a ověřit snímací systém

Více

1. Měření parametrů koaxiálních napáječů

1. Měření parametrů koaxiálních napáječů . Měření parametrů koaxiálních napáječů. Úvod Napáječ je vedení, které spojuje zdroj a zátěž. Vlastnosti napáječe popisujeme charakteristickou impedancí Z [], měrnou fází [rad/m] a měrným útlumem [/m].

Více