Bezdrátový přenos energie uvnitř automobilu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezdrátový přenos energie uvnitř automobilu"

Transkript

1 Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: Bezdrátový přenos energie uvnitř automobilu In-car wireless power transfer Miroslav Cupal, Zbyněk Raida Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Abstrakt: Tento článek se zabývá bezdrátovým přenosem energie uvnitř automobilu. Pro přenos energie je využit princip šíření povrchové vlny po vnitřním povrchu karoserie automobilu s využitím planárních antén. Pozornost je věnována použitým anténám a vlivu blízké vodivé plochy na jejich vlastnosti. Dále je měřen přenos mezi anténami nad vodivou plochou a uvnitř automobilu. Abstract: The paper deals with wireless power transfer inside a car. For transfer of energy, we used the surface wave propagation along the inner surface of the car body. Surface waves have been excited using planar antennas. Attention was paid to used antennas and the influence of nearby conductive surfaces on their properties. Furthermore, we measured transmission between the antennas located above a conducting surface and inside a car.

2 Bezdrátový přenos energie uvnitř automobilu Miroslav Cupal, Zbyněk Raida Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Abstrakt Tento článek se zabývá bezdrátovým přenosem energie uvnitř automobilu. Pro přenos energie je využit princip šíření povrchové vlny po vnitřním povrchu karoserie automobilu s využitím planárních antén. Pozornost je věnována použitým anténám a vlivu blízké vodivé plochy na jejich vlastnosti. Dále je měřen přenos mezi anténami nad vodivou plochou a uvnitř automobilu. 1 Úvod Automobilový průmysl produkuje technicky složitější automobily s větším množstvím elektroniky a elektronických senzorů pro zvýšení komfortu cestujících. S narůstajícím počtem senzorů roste množství použité kabeláže a tím cena a hmotnost automobilů. Proto je vhodné hledat možnosti zlepšení této situace. Jednou z možností je využití bezdrátového přenosu energie. V současnosti se bezdrátový přenos energie uplatňuje zejména pří nabíjení mobilních zařízení jako mobilních telefonů nebo sportovních náramků. V této práci se zabýváme bezdrátovým přenosem energie uvnitř automobilu na kmitočtu 8 GHz, pro napájení sítě senzorů umístěných v blízkosti karoserie automobilu s využitím planárních antén. 2 Antény Pro bezdrátový přenos energie uvnitř automobilu je vhodné využít různé typy antén pro vysílací a přijímací část kvůli rozdílným požadavkům na obě antény. Společnými požadavky jsou především malé rozměry, jednoduchá výroba a vertikální polarizace vyzařované vlny, jelikož při šíření povrchové vlny dochází k menšímu útlumu právě při vertikální polarizaci. Pracovní frekvenci obou antén jsme zvolili 8 GHz [1]. U vysílací antény je požadována všesměrová vyzařovací charakteristika v rovině antény (H) tak, aby byla energie dostupná ve všech částech automobilu. V rovině kolmé na plochu antény (E) je vhodná vyzařovací charakteristika podobná monopolu nad vodivou plochou. Splněním těchto požadavků bude dosaženo maximální vyzáření energie po povrchu karoserie a současně snížení vlivu elektromagnetického záření na posádku. U přijímací antény je všesměrová charakteristika nežádoucí, jelikož by mohlo docházet k úniku energie vlivem skládání přímé vlny a vln odražených od interiéru automobilu. Z tohoto důvodu jsme zvolili anténu s úzkým vyzařovacím lalokem. Dalším požadavkem na přijímací anténu je dobrá návaznost na planární obvody, případně možnost integrace antény a samotného senzoru. 2.1 Všesměrová vysílací anténa Vysílací anténa je prstencová štěrbinová anténa napájená pomocí vlnovodu integrovaného do substrátu. Koncept této antény byl převzat z článku [2]. Anténa je složena ze dvou vrstev, první je vrstva napájecí, zhotovená na substrátu Arlon 25N o relativní permitivitě ε r = 3,38 a tloušťce 0,762 mm. Tato vrstva obsahuje mikropáskové vedení pro připojení SMA konektoru, přechod mikropásek-siw a kruhovou vazební štěrbinu. Druhá vrstva je zhotovena na substrátu Arlon CuClad 217 o relativní permitivitě ε r = 2,17 a tloušťce 0,254 mm. Na této vrstvě je umístěna kruhová štěrbina, 5 zkratovacích kolíků a vazební štěrbina. Obě vrstvy jsou zobrazeny na Obrázku 1, rozměry antény jsou uvedeny v Tabulce 1. Celkové rozměry antény jsou 36 x 60 mm. z W L lt lmp y x W dd W Obrázek 1: Nákres vysílací antény Rezonanční kmitočet antény a směrové vlastnosti jsou dány zejména středním obvodem prstencové štěrbiny, který je dán poloměrem r 3 a umístěním pěti zkracovacích kolíků. Tyto kolíky jsou rozmístěny na pomyslné kružnici o poloměru r 2 s konstantním úhlovým krokem 72. Tabulka 1: Rozměry štěrbinové antény Rozměr W L v L mp L t L Hodnota [mm] ,5 5 40,3 Rozměr W s W T d p W mp Hodnota [mm] 13,8 3,39 1,2 2,58 1,68 Rozměr W p r 1 r 2 r 3 d d Hodnota [mm] 1,6 9 7,2 8,77 0, Výsledky simulací a měření U antény jsme sledovali závislost činitele odrazu na frekvenci, směrové vlastnosti a polarizaci vyzářené vlny. Závislost činitele odrazu na frekvenci jsme zkoumali ve volném prostoru a v blízkosti kovové plochy tak, aby byl simulován vliv střechy automobilu. Na Obrázku 2 jsou zobrazeny průběhy činitele odrazu, které jsou dány simulacemi a experimentálním ověřením pro anténu umístěnou ve volném prostoru (-free) a pro anténu ve vzdálenosti 5 mm od vodivé plochy (-str). Tato vzdálenost byla dána použitým SMA konektorem. wsiw p w t w mp 180

3 -3 3 simulace měřeno Obrázek 2: Závislost činitele odrazu vysílací antény na frekvenci Pro obě testované konfigurace došlo k odchylce mezi simulovanými a měřenými výsledky. Rezonanční frekvenci antény ve volném prostoru jsme změřili f 0f = 8,018 GHz a šířku pásma BW f = 138 MHz. Po umístění antény do blízkosti kovové plochy došlo k posunu rezonanční frekvence na hodnotu f 0s = 7,984 GHz a zvětšení šířky pásma na BW = 192 MHz. Odchylky mezi simulovanými a měřenými hodnotami jsou dány zejména přesností sesazení vrstev tvořících anténu. Z tohoto důvodu je vhodné zakomponovat do návrhu antény sesazovací otvory pro přesnější sesazení obou vrstev. Směrové charakteristiky jsme simulovali v blízkosti nekonečné vodivé plochy a to pro různé vzdálenosti antény a vodivé plochy. Z hlediska ideálních směrových charakteristik je vhodné umístit anténu těsně k vodivé ploše. Maximum energie se potom šíří v blízkosti vodivé plochy a současně je eliminováno vyzařování do prostoru automobilu Směrovost [dbi] 0 mm 2,5 mm 5 mm 7,5 mm 10 mm Směrovost [dbi] Obrázek 3: Směrové charakteristiky vysílací antény v blízkosti vodivé plochy Experimentální ověření tvaru směrových charakteristik jsme prováděli pouze v otevřeném prostoru měřením v bezodrazové komoře, měření směrových charakteristik v blízkosti vodivé plochy nebylo kvůli velkým rozměrům plochy možné provést. Při porovnání směrových charakteristik ve volném prostoru lze usoudit, že mezi simulacemi a měřením je velmi dobrá shoda. Dochází k nežádoucímu zvlnění směrové charakteristiky v rovině H, přesto anténa zachovává všesměrový charakter. Ostré změny viditelné v rozsahu - jsou způsobeny vlivem konektoru. V rovině E lze pozorovat výrazné potlačení zadního laloku a ostré minimum ve směru kolmém na plochu antény. 3 - Obrázek 4: Měřené směrové charakteristiky vysílací antény. Další sledovanou vlastností antény byla orientace vyzařované elektromagnetické vlny. Vzhledem k vlastnostem šíření vlny podél vodivého povrchu je velmi důležité zachovat vertikální polarizaci vlny. Na Obrázku 5 je zobrazena křížová polarizace. V rovině antény je křížová složka potlačena o 10 db pro anténu ve volném prostoru. 2.2 Trychtýřová anténa - Obrázek 5: Zobrazení křížové polarizace Jako přijímací anténu jsme zvolili planární trychtýřovou anténu. Výhodou této antény je zachování vertikální polarizace, malé rozměry a snadná vyrobitelnost. Nevýhodou jsou směrové vlastnosti v rovině E. Návrh antény jsme provedli podle vztahů uvedených v [3]. Základní rozměry trychtýřové antény jsou uvedeny na Obrázku 6. Anténa je vyrobena na substrátu Arlon 25N o tloušťce 0,765 mm a relativní permitivitě ε r = 3,38. Pro tuto anténu by byl vhodnější substrát s větší tloušťkou, jelikož by bylo dosaženo větší šířky pásma a větší směrovosti antény v E rovině. Vzhledem ke snaze nezvyšovat počet použitých substrátů v celé aplikaci, byl použit substrát použitý u předchozí antény. w siw R 0 R h Obrázek 6: Nákres trychtýřové antény w 181

4 Velikost ústí antény W je dána pracovním kmitočtem a zvolenou výškou pomyslného trojúhelníku, který tvoří trychtýřovou anténu. Tato výška byla zvolena na R 0 = 50 mm. Výpočet šířky W ideální trychtýřové antény je uveden v následujícím vzorci W = 3 λ R 0. (1) Dalším vypočteným rozměrem je délka strany pomyslného rovnoramenného trojúhelníka l h, která slouží jako pomocná veličina a spolu se šířkou vlnovodu slouží pro výpočet délky trychtýře R H. Tyto vzorce jsou l H = R 2 0+( W 2 2 ), (2) R H =(W w siw ) l H W 1 4. (3) Pro zlepšení vlastností antény jsme využili planární rezonátory, které se umístí před ústí vlnovodu. Tyto rezonátory zvětšují šířku pásma antény a zlepšují předozadní poměr [4]. Pro tuto anténu jsme zvolili dva rezonátory v základním provedení jejichž šířku l r jsme vypočítali podle vztahu (4), [5]. f r 0 = c c = 2 L eq ε r 2 l r (1+0,7 h (4) ) ε l r r Celkový nákres antény včetně vyznačených rozměrů je uveden na Obrázku 7, rozměry antény jsou uvedeny v Tabulce 2. lmp l t lsiw Rh lr lr posunutí rezonanční frekvence antény jak ve volném prostoru (8,01 GHz), tak v blízkosti vodivé plochy (7,99 GHz). Šířka pásma antény je potom rovna BW = 19 MHz. I přes posunutí rezonančního kmitočtu se přizpůsobené oblasti charakteristik u antén překrývají a lze je tedy použít pro přenos energie. Obrázek 8: Závislost činitele odrazu na frekvenci trychtýřové antény Směrové charakteristiky antény ve volném prostoru jsou zobrazeny na Obrázku 9. Výsledek simulace je zobrazen zeleně, červený průběh je výsledek měření. Z naměřených výsledků vyplývá zmenšení zisku antény v přímém směru proti simulaci až o 3 db simulace měřeno Wmp wt wsiw d w wr wa s 0 s 1 Obrázek 7: Nákres s rozměry trychtýřové antény Tabulka 2: Rozměry trychtýřové antény Rozměr W mp W t l mp l t W a Hodnota [mm] 1,68 3, Rozměr l r W siw l SIW R H W r Hodnota [mm] 9,1 13,8 6 38,7 36 Rozměr p d s 0 s 1 W Hodnota [mm] 2,24 1,2 0,2 0,31 34, Obrázek 9: Směrové charakteristiky trychtýřové antény ve volném prostoru Pokud je anténa umístěna do blízkosti vodivé plochy dochází ke změně vyzařovacích charakteristik. V rovině E je charakteristika omezena vodivou plochou a zároveň dochází k poklesu šířky hlavního laloku na 65. V rovině H lze pozorovat výrazný nárůstu zadního laloku a výrazné symetrizaci charakteristiky Výsledné parametry trychtýřové antény Anténu jsme opět navrhli na pracovní kmitočet 8 GHz a tento pracovní kmitočet měl být zachován i v případě umístění antény do blízkosti vodivé plochy. Průběh činitele odrazu je zobrazen na Obrázku 8 pro stejné kombinace jako u vysílací antény. Především z naměřených hodnot je patrné Obrázek 10: Směrové charakteristiky trychtýřové antény v blízkosti vodivé plochy 182

5 3 Přenos energie Pro zhodnocení kvality přenosu energie jsme provedli simulace přenosu mezi dvěma anténami umístěnými nad nekonečnou vodivou plochou pro různé vzdálenosti antén. Tyto vzdálenosti se pohybovaly v rozsahu od 20 do 100 cm. Antény jsme simulovali v blízkosti vodivé plochy o konečných rozměrech 120 x 100 cm. Výsledky simulace přenosu mezi dvěma vysílacími anténami jsou zobrazeny na Obrázku 11. Přenos mezi dvěma vysílacími anténami se pohybuje na pracovním kmitočtu 8 GHz v rozsahu -43 db pro vzdálenost antén 20 cm po -67 db pro vzdálenost antén 1 m. Obrázek 13: Přenos pro různé kombinace antén nad vodivou plochou Obrázek 11: Simulace přenosu mezi dvěma vysílacími anténami Průběh činitele přenosu mezi dvěma trychtýřovými anténami v závislosti na frekvenci je zobrazen na Obrázku 12. Přenos byl simulován se stejnými parametry jako v předchozím případě. Pro vzdálenost antén 20 cm je hodnota přenosu rovna -29 db. Nejmenší hodnota přenosu je pro vzdálenost antén 1 m rovna -64 db. Dále jsme měřili přenos mezi vysílací a přijímací anténou uvnitř automobilu škoda Octavia. Vysílací anténu jsme umístili do zadní části střechy automobilu (označení zeleným písmenem V). Přijímací trychtýřovou anténu jsme umístili na různá místa v automobilu (červená čísla 1 5) tak, aby bylo možné zhodnotit vliv umístění antény na dosažené výsledky. Ilustrativní znázornění rozmístění antén v automobilu je uvedeno na Obrázku 14. Trychtýřovou anténu jsme vždy umístili tak, aby směřovala přímo na vysílací anténu. 1 2 V Obrázek 14: Umístění antén uvnitř automobilu Obrázek 12: Závislost činitele přenosu na kmitočtu trychtýřových antén Přenos energie jsme měřili v blízkosti rovinné vodivé plochy při vzdálenosti antén od plochy 5 mm a vzdálenostmi antén 1 m. Velikost vodivé plochy byla 140 x 120 cm. V tomto případě jsme ověřovali přenos mezi různými kombinacemi antén, tedy mezi dvěma vysílacími, dvěma přijímacími a přijímací a vysílací anténou v kmitočtovém rozsahu 7,9 až 8,1 GHz. Přenos na kmitočtu 8 GHz se pohybuje v rozmezí -54 až -56 db. V prvním případě jsme anténu umístili na palubní desku automobilu, ve druhém do blízkosti střechy u horního okraje předního okna. Ve třetím a čtvrtém případě jsme anténu umístili na přední respektive zadní sloupek automobilu. V pátém případě jsme anténu umístili uprostřed zadního okna. Fotografie umístění antény na palubní desce automobilu je uvedena na Obrázku 15. Vzdálenost mezi vysílací a přijímací anténou je pro jednotlivá měření uvedena v Tabulce 3. Tabulka 3: Vzdálenost mezi anténami pro jednotlivá měření v automobilu číslo měření Umístění antény Vzdálenost mezi anténami [cm] 1 palubní deska elektronika u předního skla přední sloupek zadní sloupek 80 5 střed zadního okna

6 4 Závěr Obrázek 15: Fotografie umístění antény v automobilu Výsledky měření přenosu mezi anténami jsou zobrazeny na Obrázku 16. V článku byl popsán návrh vysílací a přijímací antény pro bezdrátový přenos energie uvnitř automobilu. Antény byly navrženy pro kmitočet 8 GHz, simulovány a následně měřeny základní parametry. Vysílací anténa je štěrbinová prstencová anténa s vyzařovacím diagramem podobným vertikálnímu monopolu nad vodivou plochou. Rezonanční frekvence antény je rovna f 0 = 8,018 GHz, šířka pásma antény je 138 MHz, v rovině H je anténa všesměrová. Byl změřen přenos mezi dvěma vysílacími anténami nad vodivou plochou na vzdálenost 1 m S 21 = -59 db. Přijímací anténa je trychtýřová anténa integrovaná do substrátu. Rezonanční frekvence antény je rovna f0 = 7,996 GHz a šířka pásma antény je rovna BW = 30 MHz. Byl změřen přenos mezi dvěma přijímacími anténami na vzdálenost 1 m S 21 = -56 db. Bylo provedeno měření přenosu uvnitř automobilu. Vysílací anténa byla umístěna v zadní části střechy a přijímací na 5 různých místech v automobilu. Přenos se pohyboval v rozmezí -50,9 db pro anténu umístěnou v přední části střechy po -64 db pro anténu umístěnou uprostřed zadního skla. Z naměřených hodnot vyplývá, že tato metoda přenosu energie je vhodná pro senzory s velmi nízkou spotřebou elektrické energie. Poděkování Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích Centra SIX. Obrázek 16: Přenos mezi vysílací a přijímací anténou v automobilu Při umístění antény na palubní desce (měření č. 1) byl přenos na kmitočtu 8 GHz roven S 21 = -52,7 db. Trychtýřová anténa v této pozici nemířila přímo na anténu vysílací, ale do prostoru automobilu. Díky šířce hlavního laloku v rovině E (YZ) došlo k dobrému přenosu i při této skutečnosti. Při měření č. 5 byla anténa umístěna uprostřed zadního skla. Při tomto umístění byl změřený přenos roven S 21 = - 54,4 db. Při umístění trychtýřové antény u zadního sloupku byl naměřený přenos roven S 21 = -56,6 db. V tomto případě je vzdálenost mezi vysílací a trychtýřovou anténou nejmenší (80 cm). Ke zhoršení přenosu došlo vlivem vychýlení osy trychtýřové antény z přímé spojnice mezi anténami. Toto vychýlení bylo způsobeno tuhostí přívodního kabelu a nemožnosti umístění antény do správné polohy. Nejhoršího přenosu bylo dosaženo při umístění antény na sloupku u předního skla. Přenos při tomto měření (č. 3) byl na kmitočtu 8 GHz roven S 21 = -64 db. Tato hodnota je dána vzdáleností mezi anténami a zejména překážkami mezi anténami. Před ústím trychtýřové antény začínala část bočního airbagu. Dalším nedostatkem při tomto umístění bylo vychýlení osy antény z přímé spojnice mezi anténami, stejně jako v případě měření u zadního sloupku. Literatura [1] ČERNOHORSKÝ, D., NOVÁČEK, Z. Antény a šíření rádiových vln. Vyd. 1. V Brně: Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, s. ISBN [2] LÁČÍK, J., T. MIKULAŠEK. Circular ring-slot antenna fed by SIW for WBAN applications. 7th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), s Dostupné z: tp=&arnumber= &querytext%3dcircular+ring-slot+antenna+fed [3] LECTURE 18: Horn Antennas(Rectangular horn antennas. Circu-lar apertures.)[online]. [cit ] Dostupné z URL: t_lectures/l18_horns.pdf [4] ESQUIUS-MOROTE, Marc, Benjamin FUCHS, Jean-Francois ZURCHER a Juan R. MOSIG. A Printed Transition for Matching Improvement of SIW Horn Antennas. IEEE Transactions on Antennas and Propagation. IEEE, 2013, 61(4): 184

7 DOI: /TAP ISBN ISSN x. Dostupné také z: [5] MOROTE, Marc Esquius, Benjamin FUCHS a Juan R. MOSIG. Printed transition for SIW horn antennas Analytical model. In: th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP) [online] [cit ]. DOI: /eucap

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Faculty of Electrical Engineering and Communication Brno University of Technology Purkynova 118, CZ-61200 Brno, Czechia http://www.six.feec.vutbr.cz Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Z. Raida, J.

Více

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Úvod Výrazným činitelem, který upravuje maximální přenosovou rychlost, je vzdálenost mezi dvěma bezdrátově komunikujícími body. Tato vzdálenost je

Více

Návrh a Konstrukce Antén

Návrh a Konstrukce Antén Návrh a Konstrukce Antén A0M17NKA Antény pro RFID a wearable ( nositelné ) antény Milan Švanda ČVUT v Praze, FEL B2: 634 milan.svanda@fel.cvut.cz zima 2011/12 1 Osnova Úvod o Trocha historie o Co je RFID

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Autor: Spoluautoři: Dalibor Eliáš Petr Mojžíš Praha, 8. července 2004 T:\PROROCTVI\WI-FI_PLZENSKY KRAJ\040730_ZAKLADY WI-FI PRO PLZENSKY KRAJ.DOC ANECT

Více

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor státní kontroly elektronických komunikací Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, 638 Brno Z P R Á V č. 13/212 o výsledcích měření nežádoucího

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část V. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

2/9. státu a zásady jejich používání.

2/9. státu a zásady jejich používání. 10. kategorie použití vysílacích rádiových zařízení dle mezinárodní dohody 1 ), 11. obsazení kmitočtu vysíláním nosné (nepřetržité/občasné), 12. informace o zpracovateli technických údajů sítě, 13. účel

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén.

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Měření satelitů Úvod Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Naším úkolem bylo popsat používání frekvenčního spektra

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Č.j. žadatele Žádost

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11 OBSAH: WIFI KANÁLY TEORETICKY WIFI KANÁLY V PRAXI ANTÉNY Z HLEDISKA ZISKU ANTÉNY Z HLEDISKA POČTU ŠÍŘENÍ SIGNÁLU ZLEPŠENÍ POKRYTÍ POUŽITÍ VÍCE VYSÍLAČŮ WIFI KANÁLY TEORETICKY Wifi router vysílá na určité

Více

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu Petach Tikva, Izrael vývoj vlastní technologie založeno 2008 Siklu Etherhaul Carrier-grade Ethernet spoj pro páteře mobilních sítí, operátory/isp i podniky

Více

Objektiv Merz 160/1790 refraktoru Hvězdárny v Úpici

Objektiv Merz 160/1790 refraktoru Hvězdárny v Úpici Objektiv Merz 160/1790 refraktoru Hvězdárny v Úpici Zdeněk Rail 1, Bohdan Šrajer 2, Vít Lédl 1, Daniel Jareš 1, Pavel Oupický 1, Radek Melich 1, Zbyněk Melich 1 1 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., oddělení

Více

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8 externí anténa (připojení RG58 RP-SMA) integrovaný ukazatel síly signálu konfigurace pomocí DIP přepínačů deterministický přenos dat technologie přeskakování kmitočtů FHSS časový multiplex TDMA přenosový

Více

Úloha D - Signál a šum v RFID

Úloha D - Signál a šum v RFID 1. Zadání: Úloha D - Signál a šum v RFID Změřte úrovně užitečného signálu a šumu v přenosovém řetězci systému RFID v závislosti na čtecí vzdálenosti. Zjistěte maximální čtecí vzdálenost daného RFID transpondéru.

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele.

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele. Odůvodnění veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti technologie obrábění, dynamiky a tepla - Kompetenční centrum Kuřim část 1 a 6 dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů

Více

Lit.: H.Schanz, The art and Science of Ultra Wide Band Antennas, Boston, Artech House 2005.

Lit.: H.Schanz, The art and Science of Ultra Wide Band Antennas, Boston, Artech House 2005. anténa ultra širokopásmová, (angl. UWB antenna) zahrnuje většinu známých typů antén širokopásmových ( viz.např. anténa diskonová, anténa Vivaldi, anténa dvoj kuželová apod.). A. u. š. p. zahrnuje i všechny

Více

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel EXI Společná distribuce satelitní MF a IP álů přes satelitní koaxiální kabel Novinka Přehled Přehled 2 Úvod 3 EXI 3508 multipřepínač s integrovaným modemem 4 Technická data EXI 3508 5 EXI 01 modem 6 Technická

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)...

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)... WA-2204A-TX Autorizovaný prodejce v ČR: Aktuální informace o produktu a nejnovější verze firmware naleznete na www.zcomax.cz. 2004-2007 atlantis datacom s.r.o. Obsah příručky si neklade nároky na úplnost

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část II. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOPY jsou již několik desetiletí osvědčené přístroje pro nedestruktivní měření tloušťky nanesených vrstev na kovech magnetoinduktivní metodou (EN ISO 2178)

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži Návod k obsluze a návod k montáži Verze 5.2 Datum: 20.8.2013 Obsah Úvod... 3 Popis zařízení... 3 Obsah balení... 3 Základní technické údaje... 3 Bezpečnostní informace... 4 Návod k obsluze... 4 Návod k

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Osnova Fyzická vrstva v ISO/OSI modelu Standardy fyzické vrstvy Základní principy přenosu signálu Kódování a modulace signálu Měření Strukturovaná kabeláž

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 6 Instalace satelitní antény a přijímače DVB-S/S2 Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Instalace antény ny a přijp

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

Wi-Fi: Jak si zajistit velké pokrytí, rychlost a silný signál

Wi-Fi: Jak si zajistit velké pokrytí, rychlost a silný signál i-fi: Jak si zajistit velké pokrytí, rychlost a silný signál Živě.cz z 4 9.2.2014 12:40 Wi-Fi: Jak si zajistit velké pokrytí, rychlost a silný signál Kolem Wi-Fi signálu a jeho vysílání i příjmu koluje

Více

Příjem analogového a digitálního televizního satelitního vysílání

Příjem analogového a digitálního televizního satelitního vysílání Příjem analogového a digitálního televizního satelitního vysílání Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Družice (satelit), GEO (geostacionární)

Více

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1 GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU Veronika Berková 1 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha, ČR veronika.berkova@fsv.cvut.cz Abstrakt. Metody

Více

-sériová rezonance: reálná složka vstupní impedance

-sériová rezonance: reálná složka vstupní impedance Čím se liší sériová a paralelní rezonance (modul impedance, změny fáze v okolí)? Typ rezonance je možno určit podle minima (maxima) modulu vstupní impedance, snadněji pak podle změny jejího argumentu (fáze)

Více

KIV/PD. Přenosová média

KIV/PD. Přenosová média KIV/PD Přenosová média Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 frekvenční spektrum elektromagnetických signálů přehled vlastností přenosových médií kroucená dvoulinka koaxiální kabel optické vlákno

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

Signal Integrity prakticky: přizpůsobení spoje přenosu signálu

Signal Integrity prakticky: přizpůsobení spoje přenosu signálu Signal Integrity prakticky: přizpůsobení spoje přenosu signálu S používáním rychlejších součástek na deskách plošných spojů nabývají na stále větším významu analýzy Signal Integrity. Při přenosu rychlého

Více

3.2.4 Huygensův princip, odraz vlnění

3.2.4 Huygensův princip, odraz vlnění ..4 Huygensův princip, odraz vlnění Předpoklady: 0 Izotropní prostředí: prostředí, které je ve všech bodech a směrech stejné vlnění se všech směrech šíří stejnou rychlostí ve všech směrech urazí za čas

Více

LBC 3210/00 Reproduktor Line Array pro vnitřní/venkovní použití

LBC 3210/00 Reproduktor Line Array pro vnitřní/venkovní použití Konferenční systémy LBC 3210/00 Reprodktor Line Array pro vnitřní/venkovní požití LBC 3210/00 Reprodktor Line Array pro vnitřní/venkovní požití www.boschsecrity.cz Rozšířená oblast poslech Vynikající srozmitelnost

Více

Nové možnosti dálkových odečtů vodoměrů

Nové možnosti dálkových odečtů vodoměrů Nové možnosti dálkových odečtů vodoměrů Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA Aquion, s.r.o. Praha Abstrakt Dálkové odečty vodoměrů patří mezi blízkou budoucnost v oblasti odečtů odběru vody u zákazníků. Provozovatelé

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 262470 (И) (Bl) (22) přihláženo 25 04 87 (21) PV 2926-87.V (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů KAT 453 TECHNICKÁ DOKUMENTACE (přednášky pro hodiny cvičení) Zobrazování Petr Šňupárek, Martin Marek 1 Co je

Více

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3. Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne:.3.3 Úloha: Radiometrie ultrafialového záření z umělých a přirozených světelných

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM Pozorně se podívejte na obrázky. Kterou rukou si nevěsta maluje rty? Na které straně cesty je automobil ve zpětném zrcátku? Zrcadla jsou vyleštěné, zpravidla kovové plochy

Více

KAPITOLA 5. Komunikace pomocí antény

KAPITOLA 5. Komunikace pomocí antény KAPITOLA 5 Komunikace pomocí antény Tato kapitola se zabývá následujícími ty: Principy činnosti antén hovoří o základních mechanizmech činnosti antén. Nejběžnější typy antén popisuje všesměrové a směrové

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

V TOMTO ČÍSLE ČÍSLO 32 (2/06) PROSINEC 2006 DICOM INFORM OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2006

V TOMTO ČÍSLE ČÍSLO 32 (2/06) PROSINEC 2006 DICOM INFORM OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2006 ČÍSLO 32 (2/06) PROSINEC 2006 V TOMTO ČÍSLE OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2006... 1 NOVINKY Nabíječe NU1302, NM1302... 2, 3 TEORETICKÁ ÈÁST Šíření signálu v pásmu 2,4 GHz... 4, 5 ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA Kterou soupravu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FID AVIONICS FT300 GPS/GSM online tracker UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA - 1 - Obsah FID AVIONICS FT300 - Uživatelská příručka Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 Obsah balení...3 Zapojení a instalace...4

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektromagnetického pole Malé odražeče pro bezčipovou rádiovou identifikaci Diplomová práce Vypracoval: Vedoucí práce: Bc. Jaroslav

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet IEEE802.3 Ethernet Ethernet 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.3 Ethernet část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Červen 2010

i4wifi a.s. produktové novinky Červen 2010 i4wifi a.s. produktové novinky Červen 2010 WAVEANT: Parabolická anténa 30 cm EXTREM s lícem (10-11 GHz) Profesionální anténa pro pásma 10 GHz až 11 GHz se ziskem 28 dbi. K anténám je dodáván robustní,

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš KVANTOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ NÍZKÉ ÚROVNĚ Abstrakt Quantization of acoustic low level signals David Bursík, Miroslav Lukeš Při testování kvality A/D převodníků se používají nejrůznější testovací signály.

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Možnosti připojení k internetu

Možnosti připojení k internetu Možnosti připojení k internetu jak se staví komunitní sítě Michal Kratochvíl KIV ZČU - FAV Poskytovatelé připojení (ISP Internet service providers) - charakteristika Komerční společnosti Společnosti s

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 5 ÚSEK KONEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ 5.1 VŠEOBECNĚ 5.1.1 Účel Toto je úsek, kde se provádí vyrovnání do směru a klesání na přistání. Konečné přiblížení může být provedeno

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou.

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro všechny možné kombinace

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Řešení Moxa pro M2M komunikaci. Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu

Řešení Moxa pro M2M komunikaci. Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Program Představení společnosti Moxa Případová studie M2M komunikace Shrnutí Cíl společnosti Moxa Stát se spolehlivým partnerem

Více

Technické výpočty = virtuální zajištění funkčnosti vozu (FEM)

Technické výpočty = virtuální zajištění funkčnosti vozu (FEM) Technické výpočty = virtuální zajištění funkčnosti vozu (FEM) Jiří Ota Škoda Auto TF/1 Technické výpočty a aerodynamika 3.12.2010 Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

Influence of Terrain Shape on Diffraction Loss Calculations

Influence of Terrain Shape on Diffraction Loss Calculations České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektromagnetického pole Vliv tvaru překážky na výpočet difrakčních ztrát Influence of Terrain Shape on Diffraction Loss Calculations

Více

BRABEC J., VICHNAR M.: BEZDRÁTOVÁ SPOJENÍ

BRABEC J., VICHNAR M.: BEZDRÁTOVÁ SPOJENÍ Bezdrátová spojení Jiří Brabec, Martin Vichnar 3. A, Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni, šk. rok 2007/2008 Abstrakt: Bezdrátové komunikace, jimiž jsou infraport, bluetooth a wi-fi, jsou bezpochyby velice

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

POKUSY S PRAKEM Václav Piskač, Brno 2014

POKUSY S PRAKEM Václav Piskač, Brno 2014 POKUSY S PRAKEM Václav Piskač, Brno 2014 V předchozím článku jsem popsal stavbu praku střílejícího tenisové míčky. Nyní se chci zabývat jeho využitím ve výuce. Prak umožňuje střílet míčky prakticky stálým

Více

Přenosný systém na ruční zkoušení bodových svarů

Přenosný systém na ruční zkoušení bodových svarů Provozovna: ATG, s. r. o. Tel.: (+420 ) 23431 2201 Beranových 65 (+420 ) 23431 2202 Praha 9 - Letňany Fax: (+420 ) 23431 2205 199 02 E-mail: atg@atg.cz Česká Republika http: www.atg.cz HERCULES Přenosný

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč (celosvětový roční výnos mobilních operátorů zdroj Strategy Analytics 2013) Studuj obory KOMUNIKAČNÍ

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Clino Guard Bezpečnost bez omezení

Clino Guard Bezpečnost bez omezení Clino Guard Bezpečnost bez omezení Systémy péče o osoby se ztrátou orientace 02 03 Ochrana osob se ztrátou orientace Systém péče o osoby se ztrátou orientace Clino Guard od firmy Ackermann podstatně usnadňuje

Více

Srovnání možností zaměření a vyhodnocení historické fasády

Srovnání možností zaměření a vyhodnocení historické fasády Srovnání možností zaměření a vyhodnocení historické fasády Ing. Bronislav Koska, Ing. Tomáš Křemen, Doc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. Katedra speciální geodézie Fakulta stavební České vysoké učení technické

Více

PREZENTACE. vítejte...

PREZENTACE. vítejte... PREZENTACE CAMIBOX je profesionální stavebnicové řešení přenosu obrazu, zvuku, stavových veličin a dalších dat a řídících informací převážně v oblasti CCTV vítejte... 1 / 45 OSNOVA účel CAMIBOX, přednosti

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. MarConnect. Zpracování měřených dat HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNET. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Naše nové

Více