Pravidla prodeje bytového fondu ve vlastnictví městyse Sněžné. Bytové domy Buchtův kopec : čp. 206 a 207 čl. I. - úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla prodeje bytového fondu ve vlastnictví městyse Sněžné. Bytové domy Buchtův kopec : čp. 206 a 207 čl. I. - úvod"

Transkript

1 Pravidla prodeje bytového fondu ve vlastnictví městyse Sněžné. Bytové domy Buchtův kopec : čp. 206 a čl. I. - úvod Prodej bytů nebo celých bytových domů z vlastnictví městyse Sněžné do vlastnictví soukromých subjektů, bude provedeno s jednoznačným upřednostněním stávajících uživatelů bytových jednotek. Toto rozhodnutí je zásadní jak pro stávající nájemníky, tak pro městys Sněžné, zvláště v době zvýšeného zájmu právnických i fyzických osob se skrytým, ale přesto zřejmým zájmem, koupit byt k rekreačním účelům. Na Buchtově kopci vlastní městys Sněžné dům čp bytů, dům čp bytů. Důvodem prodeje bytového fondu na Buchtově kopci je umožnit lidem převzít do vlastních rukou rozhodování o kvalitě vlastního bydlení a také finanční přínos pro městys v situaci, kdy tento potřebuje investovat v ostatních svých oblastech údržby a rozvoje. Pro stanovení jasných základních pravidel a nutných kroků, byla vytvořena Pravidla prodeje bytového fondu ve vlastnictví městyse Sněžné (dále jen Pravidla), kterými jsou vymezeny hlavní zásady a postup prodeje bytů nebo celých domů z majetku městyse Sněžné pro všechny typy prodejů. Tyto typy prodeje jsou zde dále uvedeny. Pravidla upravují jednotný postup při prodejích bytů, určují způsob stanovení ceny a úhrady kupní ceny tak, aby změna vlastnictví byla průhledná a srozumitelná, pro většinu občanů přijatelná za únosných podmínek. Tvorba nabídkové ceny s navrženými slevami zohledňuje technický stav budov s jejich opotřebením a vadami. Vlastní prodej bytů, nebo celých obytných domů bude realizován s vysokým stupněm liberálního přístupu, avšak současně způsobem, aby byla zaručena ochrana všech nájemců, kteří mají s městysem vypořádány všechny závazky. Touto ochranou se rozumí především uplatnění práva první koupě pro stávajícího řádného nájemce, a to i v případě, kdy toto uplatnění práva výslovně nevyžadují právní předpisy ČR. Městys Sněžné při prodeji upřednostňuje jeho rychlý a bezproblémový průběh, při dodržování pravidla, kterým je svobodné rozhodnutí každého občana o přijetí nabídky ke koupi bytu. Pro možnost okamžitého rozvinutí trhu s byty, nebude městys Sněžné uplatňovat předkupní právo k bytům neb domům, které budou dle těchto Pravidel odprodány. Budoucí majitel tedy s nimi bude moci volně nakládat ihned po zakoupení. Občané si také budou moci sami svobodně rozhodnout, jakou formu vlastnictví zvolí. V případě, že zvolí koupi domu právnickou osobou (např.bytové družstvo), zastupitelstvo městyse konstatuje v souladu s 39 odstav.2 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že nabídková kupní cena je nižší, než cena obvyklá nebo tržní, protože tyto byty jsou prodávány stávajícím nájemcům a jsou jimi obsazené a užívané. Záměr, prodat vybrané nemovitosti, byl schválen Zastupitelstvem městyse Sněžné ve 4. jednání, dne , a podle zákona o obcích předepsaným způsobem zveřejněn dne

2 čl. II. vymezení pojmů Pro účely těchto Pravidel se rozumí : a) budova trvalá stavba, spojená se zemí pevným základem, prostorově soustředěna b) byt místnost nebo soubor místností, které jsou dle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. Také bytová jednotka c) společné části domu prostory určené pro společné užívání podle zák.č.72/1994 Sb., zejména základy, střecha, půda, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, studené a teplé vody, kanalizace, rozvody a rozvodny elektřiny v nebytových prostorech a rozvody plynu, vzduchotechnika, hromosvody, společné antény, dále jiné příslušenství a zařízení domu, např. vybavení sušárny a prádelny d) bytový dům dům určený k bydlení, (také obytný) e) podlahová plocha bytu plocha všech místností a prostory, které tvoří příslušenství k bytu f) příslušenství bytu vedlejší místnosti a prostory, které jsou určeny k užívání s bytem.vedlejší místnosti jsou místnosti jako např. neobytné kuchyně, kuchyňské kouty, haly, komory, koupelny, záchody, spíže, šatny, vestavné skříně, stavebně oddělené sprchové kouty, předsíně, balkony tvořící součást bytu, sklep g) oprávněný nájemce bytu osoba, která byt užívá ke dni rozhodnutí o prodeji na základě platného nájemního vztahu h) přijetí nabídky(akceptace) prokazatelné doručení vyplněného předtištěného tiskopisu prodávajícímu nebo organizátorovi prodeje a uhrazení částky (6000,-) za každý byt, nebo za každý podíl na domu na určený účet městyse Sněžné s použitím správného variabilního symbolu i) organizátor prodeje případně prodejcem vybraná realitní kancelář nebo sám prodávající čl. III. předmět prodeje Bytové domy čp počet bytů 6 a čp.207- počet bytů 8, vč. zastavěných pozemků Předmětem prodeje může být podle zvolené formy vlastnictví: 1) při prodeji celého domu : a - bytový dům se zastavěným pozemkem b - spoluvlastnický podíl na domě s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a zastavěném pozemku 2) při prodeji jednotlivých bytů : a byt s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a zastavěném pozemku 2

3 Prodej domů a prodej spoluvlastnických podílů na bytovém domě bude realizován dle příslušných ustanovení zákona č.40/1964 Sb., Občanského zákoníku. Předmětem prodeje v případě 1a, 1b bude vždy bytový dům jako celek, tzn. se všemi součástmi a příslušenstvím a zastavěný pozemek. V případě prodeje jednotlivé bytové jednotky vymezené dle zák.č.72/1964 Sb., je předmětem prodeje i podíl na společných částech domu dle par.2 písm. g) tohoto zákona, dále podíl na zastavěném pozemku dle 21, odst. 1, tohoto zákona, a to v rozsahu, který je dán poměrem podlahové plochy bytové jednotky k celkové podlahové ploše všech jednotek v domě ve smyslu par. 8 citovaného zákona. Věcná břemena na inženýrské sítě budou přecházet na nové vlastníky. čl. IV. formy prodeje Prodej bytových domů a bytů může být realizován některou z následujících forem, a to vždy takovým způsobem, aby byla zaručena ochrana nájemců. Touto ochranou se rozumí především uplatnění práva první koupě pro stávajícího oprávněného nájemce. To také v případech, kdy uplatnění tohoto práva není právními předpisy ČR výslovně požadováno. Prodej domů nebo bytů jednotlivými formami nebude rozdělen do samostatných etap, bude probíhat současně v časovém sledu uvedeném v těchto Pravidlech. Jednotlivé formy prodeje : 1 - Prodej celého obytného domu a - právnické osobě, kterou založí minimálně 51% nájemců v domě. b - do podílového spoluvlastnictví všech nájemců v domě 2 Prodej jednotlivých bytů s příslušným podílem na společných částech domu a zastavěném pozemku 1a) Celý obytný dům může být prodán právnické osobě, kterou za tímto účelem utvoří nejméně 51% oprávněných nájemců v domě. Právnická osoba se nestane vlastníkem jednotlivého konkrétního bytu, ale vlastníkem celého domu. Právnickou osobou může být např. sdružení občanů družstvo, dle 221 až 260 zákona č. 513/1991 Sb. o sdružování občanů. 1b) Celý obytný dům může být prodán do podílového spoluvlastnictví všech oprávněných nájemců. Dům bude prodán do podílového spoluvlastnictví nájemců v domě, přičemž spoluvlastnické podíly budou odpovídat poměrům velikosti podlahových ploch jednotlivých bytů. Jedná se také o prodej celého domu, dosavadní nájemní vztahy k bytům sice zaniknou, ale kupující (podíloví spoluvlastníci) se nestávají vlastníky bytů, které užívají, ale přísluší jim ideální spoluvlastnický podíl k celému domu a zastavěnému pozemku. Užívání domu se bude řídit dohodou spoluvlastníků, zejména ve smyslu, kdo bude užívat který byt. Podíly nájemníků, kteří jsou z prodeje vyloučeni, např. pro neplacení nájmu, mohou být odkoupeny přednostně ostatními nájemci domu. Nebude-li z jejich strany zájem, mohou být prodány dle uvážení prodávajícího dalším osobám. 3

4 V průběhu měsíce od toho se vše časově odvíjí se uskuteční jednání s nájemci bytů v jednotlivých domech určených k prodeji, aby se seznámili s pravidly a podmínkami prodeje. V případě, že zájemci zvolí formu prodeje celého domu, bude prodej uskutečněn na základě závazné písemné žádosti příslušného počtu nájemců, doručené městysi nejpozději do XX. XX.XXXX. Vzor žádosti o prodej domu je příloha č.3 těchto Pravidel (Do 60ti dnů od schůzky, lépe od doručení žádosti)) V případě, že se v domě nachází byt, za jehož oprávněným nájemcem má městys pohledávku z titulu dlužného nájmu, služeb atd., dům nebo byt mu bude nabídnut k prodeji, kupující je však povinen před uzavřením kupní smlouvy pohledávku uhradit v plném rozsahu. Kupní smlouva musí být uzavřena nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení návrhu kupní smlouvy kupujícímu. Prodej může být realizován pouze na základě písemné žádosti oprávněných nájemců na předepsaném tiskopisu, kterým je vzor žádosti uvedený jako příloha č.3 těchto Pravidel Pokud oprávnění nájemníci nevyužijí nabídky ke koupi domu dle bodu 1.čl.IV (po uplynutí 60-ti dnů), budou jednotlivě osloveni nabídkou ke koupi bytové jednotky. Nabídka na koupi bytové jednotky nebude zaslána těm, kteří nemají splněny závazky k městysi Sněžné ve lhůtě splatnosti. V okamžiku splnění svého závazku, může nájemce písemně požádat o zaslání nabídky prodeje 2 - Prodej jednotlivých bytových jednotek s příslušným podílem na společných částech domu a pozemku podle zákona č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů) Postup při této formě prodeje je stanoven zákonem o vlastnictví bytů. Jsou prodávány byty jejich nájemcům. Spolu s vlastnictvím bytu pak kupují určitý vlastnický podíl na společných částech domu, ve kterém se byt nachází. Dosavadní nájemníci se stávají vlastníky jednotlivých bytů a spoluvlastníky nebytových prostor, společných částí domu a zastavěného pozemku. Právo první koupě: Při prodeji bytových jednotek současný vlastník městys Sněžné, nabídne převod vlastnictví bytu nejprve oprávněnému nájemci, kterému náleží právo první koupě ve lhůtě stanovené v odst. 1, 22, zákona 72/1994 Sb., tj. 6 měsíců ode dne prokazatelného doručení kvalifikované nabídky nájemci, nebo-li návrhu na uzavření kupní smlouvy. Prodej bytové jednotky bude realizován na základě přijetí nabídky (akceptace) dle čl. II/h oprávněným nájemcem ve stanovené lhůtě 6 ti měsíců, a to na předepsaném tiskopise, který uveden jako vzor v příloze č. 5, těchto Pravidel. Lhůta 6ti měsíců nesmí být nikterak omezena!!! 4

5 Předkupní právo : Neuplatní.li nájemce právo první koupě, tzn. nepřijme-li nabídku od městyse, má nadále podle par.22 odst.2 zákona o vlastnictví bytů, právo přednostního nabytí bytové jednotky ve lhůtě jednoho roku od uplynutí šestiměsíční lhůty za podmínek, stanovených par. 606 občanského zákoníku, tj. koupě bytu za cenu nabídnutou jinou (třetí) osobou. Smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky v případě využití předkupního práva musí nájemce uzavřít do tří měsíců ode dne doručení písemné nabídky, smlouva musí obsahovat všechny podmínky převodu, jinak předkupní právo zaniká. Nájemcům, kteří zvolili formu prodeje jednotlivých bytů, budou nabídky k prodeji zasílány v průběhu měsíců (za dva měsíce nejdříve).nabídka bude zaslána oběma manželům. Prodej bytu bude v tomto případě realizován ve lhůtě 6-ti měsíců od přijetí akceptace (nabídky), vyplněné na předepsaném tiskopisu, který bude součástí nabídky a jehož vzor je přílohou č.5 těchto Pravidel. Kupní smlouva musí být uzavřena do 60-ti dnů ode dne doručení návrhu kupní smlouvy kupujícím. Nabídka nebude zasílána tomu, kdo nemá řádně vypořádány veškeré závazky po lhůtě splatnosti k městysi. V okamžiku úhrady závazků vůči městysi, může nájemce písemně požádat o zaslání nabídky. Pokud se v domě nachází neobsazený byt řádným nájemcem, bude prodán jakémukoliv zájemci za tržní nejvyšší cenu s tím, že na tento prodej se nevztahují tato Pravidla. V tomto případě je výběr kupujícího, podmínky prodeje, cena, výhradně v pravomoci Zastupitelstva městyse Sněžné.. Čl. V. Prodej domů nebo bytů příbuzným nájemce v linii přímé Na základě písemného prohlášení nájemce bytu, může příbuzný v linii přímé vstoupit do práv oprávněné osoby. Vzor čestného prohlášení je přílohou č.4, těchto Pravidel. V případě, že bude příbuznému nájemce prodán byt, který nájemce užívá, vstupuje tento přímý příbuzný do práv a povinností města jako dosavadního pronajímatele (nahrazuje ho). Nájemní vztah tedy trvá za shodných podmínek jako dosud. 5

6 čl. VI. - Možnost prodeje bytů třetím osobám Pouze v případě nevyužití práva první koupě domu, ani práva první koupě či práva přednostního nabytí bytové jednotky (viz výše), bude nemovitost nabídnuta ke koupi jiné osobě ( fyzické nebo právnické, která může nemovitosti nabývat do vlastnictví dle platných předpisů) a může být prodána jako obsazená za podmínek, uvedených dále. Rozhodnutí o prodeji bytů, jejichž nájemce nevyužil práva přednostní koupě, stanovení podmínek, ceny a případných kupujících, podléhá výhradně Zastupitelstvu městyse Sněžné. čl. VII. - Oprávněné osoby Postavení oprávněných nájemců bytů s právem nájmu sjednaným na dobu určitou a na dobu neurčitou, je pro účely prodeje dle těchto Pravidel rovnocenné. V případě, že oprávněný nájemce bytu v domě, určeném k prodeji dle těchto Pravidel nebude mít zájem o koupi, ale zájem bude mít nájemník jiného domu v majetku městyse Sněžné, který však k prodeji určen není, dohodnou-li se tito dva na výměně bytů, bude jim to ze strany městyse před koupí umožněno a na nového nájemníka bytu určeného k prodeji se bude hledět jako na oprávněného nájemce. Tento způsob prodeje bude mít přednost před prodejem třetím osobám čl. VIII. Zajištění prodeje - Městys Sněžné zajišťuje prodej ve své režii čl. IX. Výpočet kupní nabídkové ceny Pro stanovení objektivní ceny bylo při její tvorbě použito znaleckých posudků domů z roku 2008, kde bylo zohledněno stáří domů. U domu čp %, u domu čp %. Zastupitelstvo však poskytuje další slevy na opotřebení a stáří domů, které jsou uvedeny v čl.x. těchto Pravidel.Z takto vytvořených cen domů a z celkových ploch bytů byla dále odvozena cena za 1 m² a násobena počtem m² podlahové plochy jednotlivých bytových jednotek. Základní cena jednotlivých domů, nebo jejich spol. podílu a cena bytové jednotky v sobě zahrnují: 1/ domu - vlastní cenu ze znaleckého posudku domu nebo spoluvlastnického podílu domu, vč. jeho součástí a příslušenství a zastavěného pozemku 2/ bytu - cenu za celkové m² bytu, příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a podíl na zastavěném pozemku 6

7 Pro účely výpočtu kupní nabídkové ceny bytu se výměra podlahové plochy bytu stanoví součtem 100% podlahové plochy všech místností bytu a jeho příslušenství (např. sklepní místnosti vyzděné), a 50% podlahové plochy sklepních kójí a balkonů. Podpisem přílohy č.2, případně č.5, je kupujícím odsouhlasena skutečná výměra podlahové plochy bytu nebo domu, Podpisem jedné z těchto žádostí kupující stvrzuje správnost výměry plochy pro výpočet ceny bytu a domu a části spoluvlastnických podílů, souhlasí s Pravidly prodeje bytového fondu ve vlastnictví městyse Sněžné. čl. X. poskytnutí slev V zájmu umožnění přijmout nabídku co největšímu počtu zájemců o koupi bytu, rozhodlo Zastupitelstvo městyse Sněžné o snížení vypočtené ceny bytu nebo domu takto : - sleva za stáří domu ( v tabulce označena S1 ) ve výši 25% až 35% - sleva za prodej domu právnické osobě, kterou za tímto účelem založí nejméně 51% nájemců v domě, nebo podílového spoluvlastnictví všech nájemců v domě, tzn. prodány všechny byty ( v tabulce sleva označena S2 ) ve výši 15% Pro účely kupní ceny bytu se výměra podlahové plochy stanoví součtem 100% plochy všech místností bytu, nebytového prostoru, jeho příslušenství, a to i mimo bytový prostor, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu, nebytového prostoru (např. sklepní vyzděné místnosti), dále 50% podlahové plochy sklepních kójí ( nevyzděných místností a balkonů. Základní cena jednotlivých domů, výše poskytnutých slev v jednotlivých případech a kupní cena po odečtení slev jsou uvedeny v příloze č.2 těchto Pravidel. dům čp. 207 součet plochy všech osmi bytů = 570,36 m² dům čp. 206 součet plochy všech šesti bytů = 378,12 m² Bude-li v době prodeje městys Sněžné plátcem DPH, bude ke konečné ceně připočítána DPH dle, v době prodeje, platného zákona. Pohledávky váznoucí na bytech: Zájemce o koupi bytu, za jehož nájemcem má městys pohledávku z titulu dlužného nájemného a z titulu dlužných úhrad za služby spojené s užíváním bytu, je před uzavřením smlouvy povinen odkoupit a uhradit tuto pohledávku v plném rozsahu. čl. XI Způsob úhrady kupní ceny Úhradu může kupující uskutečnit platbou vlastními finančními prostředky, pomocí úvěrů, nebo kombinací těchto dvou způsobů. Zájemce o koupi je povinen zaplatit ke dni zaslání žádosti o koupi bytu na účet 7

8 městyse Sněžné zálohu 6000,-Kč, v případě koupě celého domu právnické osobě se částka násobí počtem bytů v domě. V případě, že kupní smlouva nebude uzavřena z důvodů na straně kupujícího, zůstává tato částka městysi Sněžné. V případě, že smlouva nebude uzavřena z důvodů na straně městyse, bude finanční částka vrácena kupujícímu. Kupní cena v případě platby z vlastních prostředků musí být uhrazena kupujícím nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Kupní cena bude považována za uhrazenou až připsáním celé částky, rovnající se kupní ceně, na účet městyse. V případě platby pomocí úvěru, musí být cena uhrazena nejpozději do dvou měsíců od podepsání kupní smlouvy a bude považována za uhrazenou teprve připsáním celé částky, odpovídající kupní ceně, na účet městyse Sněžné. O zápis do katastru nemovitostí bude požádáno až po uhrazení celé kupní ceny nemovitosti na účet městyse Sněžné. čl. XII Zajištění prodeje, úhrada nákladů Přípravu prodeje domů a bytů bude zajišťovat městys Sněžné. Služby spojené s organizováním prodeje, přípravou a zpracování převodních smluv, zpracování znaleckých posudků, zpracování prohlášení vlastníka, organizuje a hradí městys Sněžné.Ten rovněž hradí daň z převodu nemovitostí ve výši stanovené právními předpisy. Kupující hradí správní poplatky, spojené s vkladem vlastnického práva podle příslušné převodní smlouvy do katastru nemovitostí, ověření podpisu na převodních smlouvách, služby spojené se získáním případných úvěrů, náklady vzniklé s případným vznikem právnické osoby. čl. XIII Závěrečná ustanovení V průběhu prodeje nebudou povolovány žádné stavební úpravy prodávaných bytů a domů, mimo havarijní situace, odsouhlasené prodávajícím. Prodej bude podporován rozhodnutím Rady městyse Sněžné o směnách bytů, např. rozšířením či zúžením nájemních smluv mimo původní nájemce bytů, to vše na základě jejich žádostí. Fyzické předání prodaných bytů nebo domů, včetně předání všech dokladů, které se vztahují k prodaným nemovitostem a má-li je prodávající k disposici, budou předány novým vlastníkům, případně jimi určeným správcům. Tato Pravidla prodeje bytů a bytových domů v majetku městyse Sněžné byla schválena Zastupitelstvem městyse Sněžné dne 29. června

Zásady prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě ( )

Zásady prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě ( ) Zásady prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě (2018 2019) Čl. 1 Úvodní ustanovení Prodej bytových jednotek (dále jen byt ) z vlastnictví města Nové Město na Moravě (dále jen město

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3216 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.09.2010 Účinnost od : 22.09.2010 Platnost do: Zpracoval:

Více

Pravidla pro prodej obytných domů v majetku města Příbor

Pravidla pro prodej obytných domů v majetku města Příbor Pravidla pro prodej obytných domů v majetku města Příbor Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 8. zasedání dne 13. 9. 2007 schválilo následující

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Část. I. Čl. 1. Všeobecná ustanovení

Část. I. Čl. 1. Všeobecná ustanovení MĚSTO VELKÝ ŠENOV Zásady pro prodej domů se stavebními parcelami a bytů z majetku města Velký Šenov Část. I. Čl. 1. Všeobecná ustanovení 1) Město Velký Šenov upřednostňuje prodej domů jako celku. 2) Předmětem

Více

ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM,

ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM, ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM, kteří nevyužili možnosti koupě bytu v rámci 1. nabídek dle Zásad prodeje bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části

Více

Preambule. Článek 1. Vymezení pojmů

Preambule. Článek 1. Vymezení pojmů PRAVIDLA POSTUPU PŘI PRODEJI BYTOVÝCH JEDNOTEK, BYTOVÝCH DOMŮ, ZASTAVĚNÝCH A FUNKČNĚ SOUVISEJÍCÍCH POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (dále jen Pravidla ) schválená usnesením Zastupitelstva hl.

Více

Pravidla Zastupitelstva Zádveřice - Raková

Pravidla Zastupitelstva Zádveřice - Raková Pravidla Zastupitelstva Zádveřice - Raková Pravidla pro prodej bytových a nebytových jednotek v obytných domech, rodinných domů a jejich podílů na nemovitostech v majetku obce Zádveřice-Raková Usnesení

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

čl. I. Základní ustanovení

čl. I. Základní ustanovení ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH DOMŮ V MAJETKU MĚSTA KLADNA Prodej bytových domů z vlastnictví Statutárního města Kladna (dále jen Město ) do vlastnictví soukromých subjektů, především stávajících uživatelů bytových

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

Zásady prodeje Zásady prodeje bytů z majetku MČ Praha 9

Zásady prodeje Zásady prodeje bytů z majetku MČ Praha 9 Zásady prodeje Zásady prodeje bytů z majetku MČ Praha 9 čl. I Úvod Prodej bytů v domech ve vlastnictví MČ Praha 9 do vlastnictví nájemců je součástí schválené transformace majetku svěřeného městské části

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Čl. I. VYMEZENÍ PLATNOSTI ZÁSAD

Čl. I. VYMEZENÍ PLATNOSTI ZÁSAD 1 Zásady prodeje bytových a nebytových jednotek v bytových domech a jiných zastavěných pozemků ve vlastnictví města Bruntálu pro rok 2010 a následující léta" s účinností od 8.2.2017 Zastupitelstvo města

Více

Zásady prodeje bytů z majetku Městské části Praha 9, tzv. privatizace

Zásady prodeje bytů z majetku Městské části Praha 9, tzv. privatizace Zásady prodeje bytů z majetku Městské části Praha 9, tzv. privatizace článek I. Úvod Prodej bytů v domech ve vlastnictví Městské části Praha 9 (dále také jen jako městská část nebo MČ Praha 9 ) do vlastnictví

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE DBS města Písku V Písku dne: 12.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Nový vzor Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Kupní smlouvy NÁVRH USNESENÍ

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov

Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov Rozdělovník: Výtisk č. Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, 783 91 Uničov Zásady Z / 03 /2014 Pravidla prodeje bytových domů a jednotek z majetku města Útvar Převzal Datum Výtisk č. 1 STA 11 ŽPR 2

Více

Zásady pro prodej bytů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytů Městské části Praha 5 1 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) a v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

ZÁSADY pro prodej obytných domů

ZÁSADY pro prodej obytných domů ZÁSADY pro prodej obytných domů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při privatizaci nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Město Strakonice ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Schváleno Městským zastupitelstvem dne 9.5.2001 (čl. III. bod 1, IV. a VI c) schválen ZM dne 16.6.2004) (čl. III. bod 1 a čl. VII. schválen

Více

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) a v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Zásady II. Privatizace bytového fondu města Brandýs nad Labem Stará Boleslav. Schválilo Zastupitelstvo Města Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi

Zásady II. Privatizace bytového fondu města Brandýs nad Labem Stará Boleslav. Schválilo Zastupitelstvo Města Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi Zásady II Privatizace bytového fondu města Brandýs nad Labem Stará Boleslav Obsah I. Předmět a rozsah návrhu II. Vymezení pojmů III. Převod vlastnictví IV. Stanovení ceny V. Ostatní ustanovení Příloha

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00EIPAX SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY uzavřená dle zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Zásady prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Kuks -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Kuks rozhodlo na svém veřejném zasedání

Více

Zásady. Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Prodej obytných domů bez nebytových prostor

Zásady. Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Prodej obytných domů bez nebytových prostor Zásady prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Poruba č. 10/2011 Prodej domů, bytů a nebytových prostor

Více

Pravidla pro prodej bytových jednotek z majetku města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro prodej bytových jednotek z majetku města Stráž pod Ralskem Pravidla pro prodej bytových jednotek z majetku města Stráž pod Ralskem Ve znění schváleném usnesením Zastupitelstva města Stráže pod Ralskem pod č. Z/84/2017 ze dne 20. 9. 2017 Článek 1 Společná ustanovení

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Čl. I. VYMEZENÍ PLATNOSTI "ZÁSAD"

Čl. I. VYMEZENÍ PLATNOSTI ZÁSAD Zásady prodeje bytových a nebytových jednotek v obytných domech a jiných zastavěných pozemků ve vlastnictví města Bruntálu pro rok 2010 a následující léta" s účinností od 9.6.2010 Zastupitelstvo města

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné MateriálZM MRZ/8791/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hamrlová Renata JUDr. Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení Opatření obce č. 4/2010 Prodej bytů a domů z majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Úvodní ustanovení 1.

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Byty v katastru nemovitostí

Byty v katastru nemovitostí Byty v katastru nemovitostí Ing. Květa Olivová 23. dubna 2008 Související právní předpisy Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 265/1992 Sb.,

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Preambule: Vymezení pojmů

Preambule: Vymezení pojmů Pravidla prodeje neobsazených bytů do vlastnictví fyzických a právnických osob v domech s byt. jednotkami převedenými městem Pohořelice do vlastnictví jejich nájemců. v úplném znění Doplněk č. 1 ZM 25.4.2012

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví k jednotce

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví k jednotce čj.: MěÚO/S/201/2018/FO/Han KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví k jednotce Smluvní strany: Město Odry Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry IČ: 00298221 zastoupené starostou Ing. Liborem HELISEM bankovní

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/1996 Města Uherského Brodu ze dne:

Obecně závazná vyhláška č. 2/1996 Města Uherského Brodu ze dne: MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Zastupitelstvo města Obecně závazná vyhláška č. 2/1996 Města Uherského Brodu ze dne: 2. 10. 1996 O prodeji městských bytů v I. etapě Městské

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p.

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p. MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1369 a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena usnesením č. 302 na 12.

Více

PRAVIDLA. prodeje bytů v panelových domech na sídlišti Velká Hleďsebe ve vlastnictví Obce Velká Hleďsebe. (dále jen Pravidla ) Článek 1

PRAVIDLA. prodeje bytů v panelových domech na sídlišti Velká Hleďsebe ve vlastnictví Obce Velká Hleďsebe. (dále jen Pravidla ) Článek 1 PRAVIDLA prodeje bytů v panelových domech na sídlišti Velká Hleďsebe ve vlastnictví Obce Velká Hleďsebe (dále jen Pravidla ) Článek 1 VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. Pro účely těchto Pravidel je převzato vymezení

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

MĚSTO ROKYCANY. Opatření orgánů města č. Z/2/2000. Zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví města Rokycany. (úplné znění po dodatku č.

MĚSTO ROKYCANY. Opatření orgánů města č. Z/2/2000. Zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví města Rokycany. (úplné znění po dodatku č. MĚSTO ROKYCANY Opatření orgánů města č. Z/2/2000 Zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví města Rokycany (úplné znění po dodatku č. 1 12) A) Obytné domy určené k prodeji: 1. K prodeji budou nabídnuty

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením zastupitelstva MČ Praha 2: číslo, z. Vymezení pojmů

Více

M ě s t o B r n o. V Y H L Á Š K A č. 15/1998,

M ě s t o B r n o. V Y H L Á Š K A č. 15/1998, M ě s t o B r n o V Y H L Á Š K A č. 15/1998, Úplné znění vyhlášky města Brna č. 3/1996 o pravidlech prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických

Více

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14.

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14. příloha č. 1 Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14 (dále jen Zásady) Článek 1. Obecná ustanovení 1.1. Městská

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

ZÁMĚR PRODEJE BYTOVÉ JEDNOTKY DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

ZÁMĚR PRODEJE BYTOVÉ JEDNOTKY DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ ZÁMĚR PRODEJE BYTOVÉ JEDNOTKY DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ Město Ústí nad Orlicí tímto zveřejňuje záměr prodeje bytu ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí do osobního vlastnictví. Jedná se o byt č. 8 tj. byt

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

Kupní smlouva. jako prodávající na straně jedné,

Kupní smlouva. jako prodávající na straně jedné, Kupní smlouva Níže podepsaní účastníci, a to STAFIN Nepomucká s.r.o. IČ: 28001834, se sídlem Edvarda Beneše 590/31, 301 00 Plzeň zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, v oddílu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. jméno / název: **** bytem / se sídlem **** r. č. / dat. nar./ IČ: **** (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. jméno / název: **** bytem / se sídlem **** r. č. / dat. nar./ IČ: **** (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA REZIDENCE NAD JEZEREM s.r.o. se sídlem Vězeňská 912/6, 110 00 Praha 1 Staré Město jejímž jménem jedná Michal Bouška, jednatel IČ: 24122394 č. ú. : **** (dále jen prodávající ) a jméno / název:

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007

PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007 PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007 Článek 1 Předmět a rozsah úpravy 1. Pravidly prodeje bytových jednotek a bytových domů ve vlastnictví města Uherský

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: 1. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY Z Á S A D Y

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY Z Á S A D Y STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY Z Á S A D Y pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu

Více

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

O POSTUPU PŘI PŘEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU. I. Základní ustanovení

O POSTUPU PŘI PŘEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU. I. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška č. 01/2008 Zastupitelstvo města Stříbra vydalo dne 13. 03. 2008 v souladu s ustanovením 10 a 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákona č. 72/1994

Více

Preambule: Vymezení pojmů

Preambule: Vymezení pojmů Pravidla prodeje neobsazených bytů do vlastnictví fyzických a právnických osob v domech s byt. jednotkami převedenými městem Pohořelice do vlastnictví jejich nájemců. Preambule: Tato pravidla navazují

Více

Prodej bytu č. 6/1670 na ulici Králova v Tišnově

Prodej bytu č. 6/1670 na ulici Králova v Tišnově Materiál číslo: 15 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA. ZÁSADY č. 1/1996 pro prodej domů, bytů a nebytových prostor z majetku města Trutnova

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA. ZÁSADY č. 1/1996 pro prodej domů, bytů a nebytových prostor z majetku města Trutnova MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZÁSADY č. 1/1996 pro prodej domů, bytů a nebytových prostor z majetku města Trutnova Vydává Schváleno Zpracoval Zodpovědný útvar ÚPLNÉ ZNĚNÍ Městské zastupitelstvo města

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při privatizaci pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená starostou Mgr.Vladislavem

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se sídlem: Údolní 326/11,

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh. Čl. I. Úvodní ustanovení

Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh. Čl. I. Úvodní ustanovení Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Zbiroh (dále jen zastupitelstvo) svým usnesením č. 16 ze dne 27.4.2016 rozhodlo

Více

MĚSTO HOSTINNÉ. Náměstí 69, Hostinné, IČO:

MĚSTO HOSTINNÉ. Náměstí 69, Hostinné, IČO: MĚSTO HOSTINNÉ Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO: 00277908 ID: dgsbd5f Město Hostinné v souladu s ust. 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje:

Více

Ministerstvo vnitra odbor správy majetku V Praze dne 5. března Zásady

Ministerstvo vnitra odbor správy majetku V Praze dne 5. března Zásady Ministerstvo vnitra odbor správy majetku V Praze dne 5. března 2008 Zásady prodeje bytových domů, s nimiž je příslušná hospodařit Bytová správa Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace (dále

Více

Město Jirkov. Pravidla pro prodej pozemků (stavebních parcel) a budoucí výstavby rodinných domů v lokalitě Na Skalce

Město Jirkov. Pravidla pro prodej pozemků (stavebních parcel) a budoucí výstavby rodinných domů v lokalitě Na Skalce Město Jirkov Pravidla pro prodej pozemků (stavebních parcel) a budoucí výstavby rodinných domů v lokalitě Na Skalce /dále jen tato Pravidla či jen Pravidla ) PREAMBULE Tato Pravidla jsou zpracována pro

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením zastupitelstva MČ Praha 2: číslo, z. Preambule

Více

ZÁMĚR PRODEJE A PRONÁJMU STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ U LETIŠTĚ

ZÁMĚR PRODEJE A PRONÁJMU STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ U LETIŠTĚ ZÁMĚR PRODEJE A PRONÁJMU STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ U LETIŠTĚ Město Ústí nad Orlicí tímto zveřejňuje záměr prodeje a pronájmu níže uvedených stavebních pozemků k výstavbě v souladu s regulačním plánem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Určeno pro zasedání dne: 28. června 2011 Zprávu předkládá : Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města. Předmět zprávy : Změna Zásad prodeje bytového fondu

Určeno pro zasedání dne: 28. června 2011 Zprávu předkládá : Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města. Předmět zprávy : Změna Zásad prodeje bytového fondu ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KLATOV Určeno pro zasedání dne: 28. června 2011 Zprávu předkládá : Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města Předmět zprávy : Změna Zásad prodeje bytového fondu Změna Zásad prodeje

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7 Ve znění změn schválených usnesením zastupitelstva MČ Praha 7: číslo 0022/01-Z,

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

OBEC LIBOCHOVANY. Pravidla pro prodej pozemků (stavebních parcel) v rozvojové lokalitě obce Libochovany. /dále jen tato Pravidla či jen Pravidla )

OBEC LIBOCHOVANY. Pravidla pro prodej pozemků (stavebních parcel) v rozvojové lokalitě obce Libochovany. /dále jen tato Pravidla či jen Pravidla ) OBEC LIBOCHOVANY Pravidla pro prodej pozemků (stavebních parcel) v rozvojové lokalitě obce Libochovany /dále jen tato Pravidla či jen Pravidla ) PREAMBULE Tato Pravidla jsou zpracována pro jednotný postup

Více

ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Kojetína

ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Kojetína Město Kojetín ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Kojetína Schváleno Zastupitelstvem města Kojetína dne 21.6.2011, usn. Z 75/06-11 a aktualizováno usn.z142/01-12, ze dne 31.1.2012 Vyvěšeno:1.2.2012

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více