Usneseni. ze 4. zasedani Zastupitelstva mesta ve Frydlante nad Ostravici konane dne v 15,00 hodin v zasedaci mistnosti budovy c.p.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usneseni. ze 4. zasedani Zastupitelstva mesta ve Frydlante nad Ostravici konane dne 28. 04. 2011 v 15,00 hodin v zasedaci mistnosti budovy c.p."

Transkript

1 Usneseni ze 4. zasedani Zastupitelstva mesta ve Frydlante nad Ostravici konane dne v 15,00 hodin v zasedaci mistnosti budovy c.p Organizacni zalezitosti 4/1.1 Program 4. zasedani ZM program 4. zasedani Zastupitelstva mesta Frydlant n. 0., konaneho dne /1.2 Zprava o overeni zapisu zpravu o overeni zapisu ze tretiho zasedani Zastupitelstva mesta Frydlant n. 0., ktere se konalo dne /1.3 Overovatele zapisu a navrhova komise voli a) overovatele zapisu ze 4. zasedani Zastupitelstva mesta Frydlant nad Ostravici b) navrhovou komisi pro pripravu navrhu usneseni ze 4. zasedani Zastupitelstva mesta Frydlant nad Ostravici 4/1.4 Kontrola plneni usneseni informaci o kontrole plneni svych usneseni 4/1.5 Zprava o cinnosti Rady mesta zpravu o cinnosti Rady mesta 2. Mistostarosta 4/2.1 Navrh na odvolani Menu dozorci rady spolecnosti TERMO Frydlant n. O. s.r.o. Navrh na imenovani clenu dozorci rady spolecnosti TERMO Frydlant n. O. s.r.o. navrhuje RM a) jako jedinemu spolecnikovi TERMO Frydlant n. O. s.r.o. odvolat cleny dozorci rady : - Mgr. Lenku Goluchovou - Bo2enu Filipovou - Ing. Jiriho Figuru - Jaromira Pajtla 1

2 b) jmenovani novych clenu dozorci rady spolecnosti TERMO Frydlant n. O. s.r.o. - Glen dozorci rady Petr Odlevak - clenka dozorci rady Bo2ena Filipova - Glen dozorci rady Ing. Jifi Mofkovsky - clenka dozorci rady Jarmila Ottavova - Glen dozorci rady Ing. Stanislav Cupal 4/2.2 Povereni clena revizni komise dobrovolneho svazku obci Svazek obci Cista Odra" poveruje pana Tomase Goldmanna, clenem reviznf komise v souladu se stanovami dobrovolneho svazku obci Svazek obci Cista Odra" 3. Skolstvi, kultura a sociklni veci 4/3.1 Zadost o prodlouzeni terminu vyuctovani prantu Aeroklubu Frydlant n O, o s prodlou2eni terminu vyuctovani financnich pfispevku poskytnutych obcanskemu sdru2eni Aeroklub Frydlant nad Ostravici, Lubno 191, Frydlant nad Ostravici, IC , pro tyto projekty: a) v roce 2008 na projekt Zakoupeni tfetiho tlumice na letadlo ve zbyvajici vysi ,- Kc do b) v roce 2009 na projekt Oprava okapoveho systemu a podbiti stfechy spravni budovy ve vysi ,- Kc do c) v roce 2010 na projekt Vymena vrat a okna v dime ve spravni budove ve vysi ,- Kc do /3.2 Navrh na udeleni pametni medaile 1. udeleni pametni medaile mesta Frydlant nad Ostravici fyzicke osobe jako projev ucty a oceneni celo2ivotni vyznamne prace v oblasti kultury, pfedevsim v souvislosti s propagaci kulturniho 2ivota ve meste a zvysovanim urovne vzdelani obyvatel mesta Frydlantu nad Ostravici a okolnich obci 2. rozhoduje pfedat pametni medaili mesta Frydlant nad Ostravici fyzicke osobe na jednani letopisecke komise dne 1. cervna 2011 ve hod. v zasedaci mistnosti budovy Mestskeho ufadu Frydlant nad Ostravici, ul. Hlavni cp /3.3 Zprava ke sportovistim ve Frydlante nad Ostravici zpravu ke sportovistim ve Frydlante nad Ostravici s pi ipominkou: sportovni komise navrhne zpusob fegeni provozovani sportovist' 2

3 4/3.4 Vyuctovani financnich pfispevku nad Ostravici za rok 2010 ( rantu) z rozpoctu mesta Frydlant here na vedomi vy(ictovani financnich prispevku (grantu) z rozpodtu mesta Frydlant nad Ostravici za rok /3.5 Provoz koupali"ste v roce 2011 a) provozovani koupaligte pro rok 2011 ve vygi financniho prispevku 250 tis. Kc (castka je planovana v rozpoctu mesta pro rok 2011) b) uzavreni smlouvy o poskytnuti financniho prispevku na provoz koupaligte na rok 2011 s TJ Fen-um Frydlant n.o., se sidlem ve Frydlante nad Ostravici, ul. U hrigte 1424, IC , v roce 2011, dle pfilohy k piedio2enemu materialu 4. Zivotni prostredi, majetek a investice 4/4.1 Nabidka pfevodu pozemku parc.c v k. u Frydlant nad Ostravici do vlastnictvi mesta Frydlantu nad Ostravici uzavreni smlouvy o bezuplatnem pfevodu pozemku parcela c v k.u. Frydlant nad Ostravici, obec Frydlant nad Ostravici, z vlastnictvi Ceske republiky do vlastnictvi mesta Frydlant nad Ostravici vicetne zavazujicich a omezujicich podminek, dle predlozeneho materialu 4/4.2 Nabidka moznosti odkoupeni cp. 131 a cp polikliniky v k.u Frydlant nad Ostravici ne prijeti nabidky spolecnosti XENEX Investments, s.r.o., IC , se sidlem Bystrice cp. 618, na odkoupeni budovy cp. 131 na pozemku parc.c. 169/1, budovy cp. 132 na pozemku parc.c. 275/4 a pozemku part. c. 269/1 a parc.c. 275/4 v k.u. Frydlant nad Ostravici, obec Frydlant nad Ostravici, za kupni cenu 15 milionu korun ceskych s uhradou dane z prevodu nemovitosti kupujicim 4/4.3 Prodei vodovodnich I adu v maietku mesta uzavreni kupni smlouvy na prodej vodovodnich radu, Lubno - vodovodni rady, v rozsahu smlouvy o provozovani c. 15/SOP/FM/2007 ze dne , vodovodni fad Noremska II, v rozsahu smlouvy o provozovani C. 170/SOP/FM/2007 ze dne a vodovod pro AVE CZ v k.u. Frydlant nad Ostravici, v rozsahu smlouvy o provozovani C. 458/SOP/FM/2007 ze dne se spolecnosti Severomoravske vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IC , se sidlem v Ostrave, 28. fijna 169, PSC , za kupni cenu ,- Kc, dle predlozeneho materialu 3

4 4/4.4 Kanalizace Frydlant nad Ostravici-lokalita Kamenec, Vyhlidka vyhodnoceni veretne zakazky 1. informaci o provedeni zadavaciho rizeni pro verejnou zakazku Kanalizace Frydlant nad Ostravici-lokalita Kamenec, Vyhlidka", jejim2 zadavatelem je dobrovolny svazek obci,,svazek obci Cista Odra" 2. uklada mistostarostovi Ing. No Hudeckovi, aby na snemu dobrovolneho svazku obci,svazek obci Cista Odra" hlasoval pro vyber nejvhodnejsi nabidky, kterou v zadavacim rizeni pro verejnou zakazky Kanalizace Frydlant nad Ostravici-lokalita Kamenec, Vyhlidka" podala spolecnost VOKD, a.s., se sidlem Ostrava-Moravska Ostrava, Nakladni 1/3179, PSC , IC /4.5 Kanalizace Frydlant nad Ostravici-lokalita Kamenec, Vyhlidka - vvhodnoceni vereme zakazky technicky dozor-kanalizace Frydlant-Kamenec, Vyhlidka" 1. informaci o provedeni vyberoveho rizeni na verejnou zakazku Technicky dozor-kanalizace Frydlant-Kamenec, Vyhlidka" jejimz zadavatelem je dobrovolny svazek obci,svazek obci Cista Odra" 2. uklada mistostarostovi Ing. No Hudeckovi, aby na snemu dobrovolneho svazku obci,svazek obci Cista Odra" hlasoval pro vyber nejvhodnejsi nabidky, kterou ve vyberovem rizeni na verejnou zakazku Technicky dozor-kanalizace Frydlant-Kamenec, Vyhlidka" podal uchazec Sdruzeni firem INKOS - Ostrava, a.s. se sidlem Ostrava, Moravska Ostrava, Havlickovo nabfe2i 696/22, PSC , IC a Garnets Consulting a.s. se sidlem Teplice, Trnovany, Ceskoslovenskych legii 445/4, PSC ,1C Financni 4/5.1 Zaverecnv ucet hospodareni mesta Frydlant nad Ostravici za rok souhlasi s celorocnim hospodarenim mesta Frydlant nad Ostravici za rok 2010 s vyhradami a pfijima opatreni potfebna k naprave zjistenych chyb a nedostatku a to tak, 2e mesto bude vykazovat veskere naklady a vynosy ve sve hlavni cinnosti, pokud nebude uskutecfiovat podnikatelskou cinnost vymezenou v obchodnim zakoniku a zivnostenskem zakonu 2. zaverecny Uet hospodafeni mesta Frydlant nad Ostravici za rok 2010 vicetne,zprdvy auditora o vysledcich prezkoumani hospodafeni mesta Frydlantu nad Ostravici za rok 2010", dle pfiloh k pfedlozenemu materialu 4

5 4/5.2 Navrh 2. zmeny rozpoctu mesta Frydlant nad Ostravici pro rok 2011 provadenou ZM formou rozpoctovych opatreni 2. zmenu rozpoctu mesta Frydlant nad Ostravici pro rok 2011 provadenou zastupitelstvem mesta formou rozpoctovych opatfeni dle pfilohy a) k pfedlozenemu materialu 4/5.3 Plan price financniho vyboru na rok 2011, povereni financniho a kontrolniho 'boru 1. plan price financniho vyboru na rok poveruje financni a kontrolni vybor kontrolou hospodafeni svefeneho majetku ve vlastnictvi mesta a dodrzovani pravnich pfedpisu TJ Ferrum-Hala Sport, se sidlem U Hfiste 1424, Frydlant nad Ostravici, IC T :dne Ing. No Hudecek Ing. Jiff Mofkovsky mistostarosta mesta Glen zastupitelstva mesta Evideni-ni oisio pisemnosti: /J ME,STSKY URAO FRti'CL_AN T NAM OS T RAVICI VYVESENO odbor vnit"rnich veci a obncni zivnostensk9 urad SNATO dne ^? -6- dne L '7 C L c ` Z - 71 Vera Srubarov Jm 4no, prijmeni, pajpis Jmeno, pt'ijrneni, pcdpis 5

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

U s n e s e n i. z 52. schuze Rady mesta Frydlant nad Ostravici, konane dne 02. 04. 2013 v 08:00 hodin v zasedaci mistnosti budovy M6U e.p.

U s n e s e n i. z 52. schuze Rady mesta Frydlant nad Ostravici, konane dne 02. 04. 2013 v 08:00 hodin v zasedaci mistnosti budovy M6U e.p. U s n e s e n i z 52. schuze Rady mesta Frydlant nad Ostravici, konane dne 02. 04. 2013 v 08:00 hodin v zasedaci mistnosti budovy M6U e.p. 3 1. Starostka 52/1.1 Koordinacni dohoda s Policii CR 1. rusi

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J

K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J EKONOMICKY ODBOR ODDELENI PREZKUMU A METODIKY HOSPODARENf OBCi c.j.: KUJCK 15721/2012 OEKO-PR stejnopis c. 2 Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni za

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: MMH/47 993/2015 VYŘIZUJE: Veronika Richterová, DiS. TEL.: 596 803 228 FAX: 596 811 143 E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni mesta Lazne Bohdanec, IC: 00273350 za rok 2012

Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni mesta Lazne Bohdanec, IC: 00273350 za rok 2012 PARDUBICKY KRAJ Krajsky ufad Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni mesta Lazne Bohdanec, IC: 00273350 za rok 2012 Prezkoumani se uskutecnilo ve dnech: - 16.11.2012-9.5.2013-10.5.2013 na zaklade zakona

Více

Rada města Příbora. ze 44. schůze Rady města Příbora dne 4. září 2012

Rada města Příbora. ze 44. schůze Rady města Příbora dne 4. září 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 44. schůze Rady města Příbora dne 4. září 2012 44/1 Program schůze RM 44/1/1 Vložila do programu 44. schůze Rady města Příbora body 44/40-3.

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 12. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.12.2011 ve 14.30 hodin v kavárně hotelu Horizont, čp. 141 v Peci pod Sněžkou Přítomni:

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.4.2015 KUMSX01HJO2A Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice, IČ 00296228 za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice, IČ 00296228 za rok 2008 Na základě písemné žádosti ze dne 8. 1. 2008 provedla kontrolní skupina ve složení: Čj: MSK 71896/2009 Stejnopis č. 1 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová Telefon: 595 622 628 Fax: 595 622 282 E-mail:

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více