Zpráva o průběhu šetření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o průběhu šetření"

Transkript

1 Přestože Vízový kodex (nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech) podrobnější úpravu týkající se záznamu o pohovoru prováděných s žadateli neobsahuje, povinnost správních orgánů pořizovat o něm záznam lze dovodit z čl. 37. odst. 3 (ve spojitosti s čl. 21. odst. 8.) Vízového kodexu, přičemž jeho existence úzce souvisí s právem žadatele na odvolání proti negativnímu rozhodnutí zastupitelského úřadu (podle 32. odst. 3 Vízového kodexu). Povinnost pořizovat o průběhu pohovoru písemný záznam podle veřejného ochránce práv lze dovodit i z ustanovení 15 odst. 1 správního řádu. Z požadavku, aby o obsahu úkonu byl pořízen písemný záznam implicitně vyplývají i základní obsahové náležitosti (např. musí být zřejmé kdo, v jaké záležitosti a s kým, kdy a kde jednal, kdo byl jednání přítomen) a písemný záznam by měl být rovněž podepsán příslušnou úřední osobou. Poučení o možnosti požádat o nové posouzení důvodů neudělení víza uváděné zastupitelskými úřady na jednotném formuláři o zamítnutí žádosti o udělení víza by mělo v souladu s ustanovením čl. 32 odst. 3 Vízového kodexu obsahovat i odkaz na vnitrostátní právní předpis (tj. 180e zákona o pobytu cizinců). Rovněž by mělo obsahovat informace o obsahových náležitostech žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza ( 180e odst. 3 zákona o pobytu cizinců). V Brně dne 28. listopadu 2011 Sp. zn.: 2255/2011/VOP/JŠM Zpráva o průběhu šetření ve věci podnětu pana A.S. A - Předmět podnětu Dne se na veřejného ochránce práv obrátil pan A.S., státní občanství Alžírsko, pobytem Alžírsko (dále jen stěžovatel ), se stížností na postup Velvyslanectví ČR v Alžírsku (dále jen ZÚ Alžír ) při vyřízení jeho žádosti o udělení jednotného schengenského víza (dále jen ŽOV ) ze dne Podnět byl postupně doplňován o další písemnosti dne a Z doplnění podnětu vyplynulo, že stěžovatel není spokojen ani s postupem ZÚ Alžír při vyřízení ŽOV stěžovatele podané v květnu Podnět byl podán jménem stěžovatele v zastoupení paní Š.J., adresa místa trvalého pobytu Praha 5 (dále jen zástupkyně stěžovatele ). Stěžovatel ke svému podnětu přiložil (mimojiné) i vyrozumění ZÚ Alžír ze dne o zamítnutí podané žádosti (jednotný formulář dle přílohy VI. Vízového kodexu 1 ). ŽOV byla zamítnuta dle čl. 32 odst. 1 písm. b) Vízového kodexu. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex).

2 Stěžovatel v podnětu naznačuje, že na základě provedeného pohovoru, který se skládal z pouhých dvou otázek, nebylo možné ŽOV objektivně posoudit. Stěžovatel měl v souladu s ustanovením 180e zákona o pobytu cizinců 2 požádat Ministerstvo zahraničních věcí o nové posouzení důvodů neudělení víza. Zástupkyně stěžovatele uvádí, že o negativním výsledku nového posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza byl stěžovatel informován pouze telefonicky, písemné vyrozumění neobdržel. Další ŽOV podal stěžovatel na ZÚ Alžír v květnu Ani tato ŽOV nebyla úspěšná, ŽOV byla zamítnuta dne , o čemž měl být informován dne (dle údajů uvedených na jednotném formuláři). ŽOV byla zamítnuta ze stejných důvodů, jako v předchozím případě. Žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza v tomto případě již nepodával, neboť tento procesní prostředek obrany nepovažoval za efektivní. V souladu s ustanovením 14 zákona o veřejném ochránci práv 3 jsem se na základě výše uvedených skutečností rozhodl postup ZÚ Alžír v dané věci prošetřit. S ohledem na skutečnost, že vyřízením ŽOV ze dne se v rámci řízení podle 180e zákona o pobytu cizinců zabývalo i Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen MZV ), rozhodl jsem se prověřit i jeho postup. B - Průběh šetření (skutkové a právní okolnosti případu zjištěné během šetření) V rámci zahájeného šetření jsem se v souladu s ustanovením 15 odst. 2 písm. b) a c) zákona o veřejném ochránci práv dne obrátil se žádostí o vyjádření k případu a zaslání kompletní spisové dokumentace na velvyslance České Republiky v Alžírsku JUDr. Pavla Kluckého, a dále na ředitele odboru konzulárních koncepcí a metodiky Ministerstva zahraničních věcí Mgr. V. Vyjádření Velvyslanectví ČR v Alžírsku Vyjádření zástupkyně velvyslance ČR v Alžírsku Ing. Mgr. Gabriely Boiteux Pilné spolu s vyžádaným spisovým materiálem bylo do Kanceláře veřejného ochránce práv doručeno dne Stěžovatel měl ŽOV podávat na ZÚ Alžír dvakrát dne (žádost č. ALGI ) a znovu dne (žádost č. ALGI ). V obou případech byly ŽOV ze strany ZÚ Alžír zamítnuty z důvodu nemožnosti prokázat stěžovatelův úmysl opustit území členských států před vypršením platnosti víza. ZÚ Alžír ve svém vyjádření poukazuje na společenské a ekonomické poměry v Alžírsku, které z něj činí migračně rizikovou zemi a které musí při svém rozhodování o jednotlivých případech (vedle individuálních okolností) rovněž brát v potaz. 2 Zákon č. 326/1999Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů. 3 Zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. 2

3 ZÚ Alžír se v dalším textu vyjádřil k průběhu provedených pohovorů, náležitostem ŽOV a důvodům, které jej vedly k zamítnutí v jednotlivých případech. a) Vyřízení ŽOV ze dne (žádost č. ALGI ) K průběhu pohovoru prováděného k ŽOV ze dne uvedl ZÚ Alžír následující: Žadatel ovládá pouze arabštinu, komunikace v jiném jazyce není schopen, pohovor na ZÚ Alžír byl proto veden za asistence místního pracovníka ZÚ v arabštině. Při pohovoru dotyčný vypověděl, že do ČR chce jet navštívit kamarádku Š.J., se kterou se poznal před dvěma roky v Tunisku. Od té doby jsou v kontaktu přes internet. Žadatel dále uvedl, že myslí, že paní Š.J. je vdaná a že má děti. Bydlí v Praze a znají se údajně dobře. V Tunisu, kde se potkali, překládal jejich komunikaci přítel jeho otce, který studoval v ČR. Do ČR chce jet sám, mluvit s paní Š.J. bude trochu česky, trochu francouzsky. Bydlet bude u ní. Podle ZÚ Alžír se tedy pohovor neskládal pouze ze dvou vět, jak tvrdil stěžovatel ve svém podnětu, ale byl podrobně veden za účelem zjištění motivace vycestování z Alžírska. Kromě ověřeného pozvání (č. CZE ), vystaveného paní Š.J., měl stěžovatel k ŽOV připojit mimo jiné i výpis z bankovního účtu, potvrzení o zaměstnání a výplatní pásky. ZÚ Alžír poukazuje na pohyb peněžních prostředků na bankovním účtu stěžovatele částka 1.030,- EUR byla vložena na bankovní účet dne , tedy těsně před podáním žádosti, přičemž od až do zmíněného bylo na účtu vedeno pouze 30,- EUR. Zamítnutí ŽOV bylo založeno na následujících důvodech: Vzhledem k tomu, že žadatel dle cestovního dokladu nikdy necestoval do schengenského prostoru, že žadatel a zvoucí osoba neovládají ani jeden společný jazyk a také vzhledem k nízkým finančním příjmům žadatele (i na místní poměry) a jeho obecné finanční situaci dospěl ZÚ Alžír k závěru, že žadatel představuje vysoký migrační potenciál. Pozvání občana ČR, bez něhož by neměl šanci vízum získat vzhledem k nedostatečným finančním příjmům, se snaží využít za účelem získání schengenského víza a jeho úmysl opustit území členských států před vypršením platnosti víza není možné prokázat. Stěžovatel měl v případě této ŽOV požádat o nové posouzení důvodů neudělení víza, o výsledku nového posouzení měl být stěžovatel informován telefonicky a následně mu byla informace o výsledku nového posouzení důvodu neudělení víza zaslána též doporučeně poštou, což ZU Alžír dokládá podacím lístkem z pošty č b) Vyřízení ŽOV ze dne (žádost č. ALGI ) Během pohovoru k ŽOV měl stěžovatel zopakovat okolnosti setkání se zvoucí osobou. Měl dále uvést, že se zvoucí osobou (paní Š.J.) se znají již tři roky a již třikrát se potkali v Tunisu, ZÚ Alžír v této části poukazuje na rozpor s obsahem předchozí výpovědi. Stěžovatel měl dále uvést, že s paní Š.J. komunikují trochu francouzsky, trochu anglicky a přes překladač. Pohovor se stěžovatelem měl být opět veden v arabštině vzhledem k nemožnosti domluvit se jinak. Stěžovatel měl v průběhu pohovoru dále uvést, že nechápe důvody minulého zamítnutí. 3

4 Stěžovatel měl ke své ŽOV připojit pozvání (č. CZE ), které přiložil již ke své předchozí žádosti. Pozvání bylo zvoucí osobou vystaveno s platností od do Dále předložil potvrzení banky ze dne o vkladu hotovosti ve výši 2.000,- EUR na bankovní účet, přičemž zůstatek činil k tomuto dni 2.030,- EUR a dále potvrzení banky ze dne o výběru hotovosti ve výši 1.900,- EUR z bankovního účtu, přičemž zůstatek činil 130,- EUR. ZÚ Alžír z předložených bankovních výpisu dovozuje, že stěžovatel patrně v období od do musel dříve vloženou částku 1.000,- EUR z účtu vybrat. K samotným důvodům pro zamítnutí ŽOV ZÚ Alžír uvádí: Důvody se shodují s důvody uvedeným při první žádosti s tím, že okolnosti bankovních operací napovídají účelovým vkladům a výběrům. Navíc doklad o výběru hotovosti ze dne nelze považovat za dostačující dne (hotovost mohla být mezitím utracena). Žadatel navíc předložil již neplatné pozvání. Vyjádření Ministerstva zahraničních věcí Ředitel odboru konzulárních koncepcí a metodiky MZV Mgr. V. se ve svém dopisu vyjádřil především k postupu MZV v rámci řízení o novém posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza. Žádost o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza podle 180e zákona o pobytu cizinců podal stěžovatel dne na ZÚ Alžír. Žádost byla v souladu s 180e odst. 4 zákona o pobytu cizinců postoupena odboru konzulárních koncepcí a metodiky MZV k dalšímu řízení. Dne bylo na základě nového posouzení shledáno rozhodnutí zastupitelského úřadu v souladu s důvodem zamítnutí žádosti o udělení krátkodobého víza dle čl. 32 Vízového kodexu, ZÚ Alžír byl o výsledku řízení informován dne Součástí tohoto sdělení byla žádost o neprodlené informování stěžovatele a upozornění, že originál rozhodnutí je k předání stěžovateli zasílán na zastupitelský úřad nejbližší zajištěnou poštou. ZÚ Alžír informoval stěžovatele telefonicky o výsledku řízení a následně stěžovateli zaslal doporučenou poštou informaci o výsledku nového posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza. Informace o doručení písemnosti, tj. zpětné potvrzení, že rozhodnutí bylo jmenovanému doručeno, nebyla alžírskou poštou doposud předána (dle zkušeností ZÚ Alžír bývá doručenka poštou zaslána nejdříve v horizontu tří měsíců od podání). V dopisu ze dne jsem ředitele odboru konzulárních koncepcí a metodiky MZV požádal, aby se rovněž vyjádřil k tomu, zda rozsah poučení na jednotném formuláři (dle přílohy VI. Vízového kodexu) používaný v této době zastupitelskými úřady České republiky podle jeho názoru vyhovuje požadavkům Vízového kodexu (čl. 32. odst. 3 a 47 odst. 1 Vízového kodexu). 4 Ředitel odboru konzulárních koncepcí a metodiky MZV mě ve své dopovědi informoval, že s účinností od počátku září 2011 byl na zastupitelské úřady expedován nový formulář 4 Absence odkazu na příslušný vnitrostátní právní předpis (tj. 180e zákona o pobytu cizinců) a neúplná informace o obsahových náležitostech žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza ( 180e odst. 3 zákona o pobytu cizinců). 4

5 obsahující odkaz na 180e cizineckého zákona a postup týkající se práva na odvolání, a to ve 4 jazykových mutacích. Ředitel odboru konzulárních koncepcí a metodiky MZV vyjádřil v závěru svého dopisu přesvědčení, že absence odkazu na konkrétní ustanovení cizineckého zákona ve vyrozumění stěžovatele o zamítnutí ŽOV (na jednotném formuláři) neměla v daném případě vliv na řízení ve věci žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza, neboť tato splnila všechny formální kroky, které 180e zákona o pobytu cizinců požaduje. Ke svému dopisu ředitel odboru konzulárních koncepcí a metodiky MZV připojil i kopii první strany informace o výsledku nového posouzení důvodu neudělení krátkodobého víza ve věci stěžovatele (čj /2011-KKM), kopii podacího lístku z pošty č a nový vzor jednotného formuláře o zamítnutí žádosti o udělení víza. Obsah správního spisu vedeného k ŽOV ze dne Z kopie správního spisu vedeného ZÚ Alžír k ŽOV ze dne vyplynuly následující skutečnosti. Stěžovatel požádal o udělení schengenského víza s jedním vstupem (kolonky č. 24), předpokládaná doba pobytu je uvedena 30 dnů (kolonka č. 30). Jako hlavní účel cesty uvedl stěžovatel turistiku (kolonka č. 21). Jako své současné zaměstnání uvedl stěžovatel agent de production (kolonka č. 19). Náklady spojené s cestou a pobytem měl stěžovatel hradit sám (kolonka č. 33), dále se na úhradě těchto nákladů měla podílet i zvoucí osoba (paní Š.J.). Ve spisu je založen rukou psaný záznam o pohovoru se stěžovatelem. Jeho obsah již tlumočil ZÚ Alžír ve svém vyjádření (viz výše). Na protokolu je otisk razítka s datem Z dalších údajů je patrné, že pohovor byl nejspíše prováděn v souvislosti se stěžovatelem podanou žádostí o vízum, není z něj přímo zřejmé (např. uvedením č. j. ŽOV), k jaké žádosti o vízum se vztahuje, není na něm ani vyznačeno kdo, kde a s kým pohovor sepsal, zda byla pohovoru přítomna další osoba (tlumočník) či v jakém jazyce byl veden. Protokol není ani podepsán úřední osobou, ani žadatelem o vízum (stěžovatelem). Ve vízovém spisu je založen bankovní výpis z bankovního účtu stěžovatele vystavený dne , o kterém se ve svém vyjádření zmiňuje ZÚ Alžír. Stěžovatel přiložil ke své ŽOV potvrzení o zaměstnání u společnosti CIAR od Dále stěžovatel ke své žádosti doložil i doklad o své mzdě za měsíce říjen, listopad a prosinec 2010 (tj. za 3 měsíce předcházející podání ŽOV). Z dokladu vyplývá, že čistá měsíční mzda stěžovatele v uvedeném období činila ,- DZD (tj. cca 7.010,- CZK). Obsahem vízového spisu je rovněž kopie elektronické zpáteční letenky Alžír - Praha vystavené na jméno stěžovatele. K ŽOV přiložil stěžovatel kromě dalších náležitostí i pozvání (č. CZE ) k pobytu na 30 dnů (v období od ), které vystavila zástupkyně stěžovatele (pozvání ověřil Inspektorát cizinecké policie Praha dne ). 5

6 Ve správním spise je dále založeno vyrozumění stěžovatele o zamítnutí žádosti o udělení víza. Důvodem pro zamítnutí žádosti o vízum byla skutečnost, že nebylo možné prokázat úmysl stěžovatele opustit území členských států před skončením platnosti víza. Ve spisu je dále založena žádost stěžovatele o nové posouzení důvodů neudělení víza ze dne (nazvané jako odvolání) a doklad o podání poštovní zásilky (kopie podacího lístku č ), kterou měl být stěžovatel vyrozuměn o odpovědi MZV. Obsah správního spisu vedeného k ŽOV ze dne Stejně jako u předchozí ŽOV stěžovatel požádal dne na ZÚ Alžír o udělení schengenského víza s jedním vstupem (kolonky č. 24) s dobou pobytu 30 dnů (kolonka č. 30), jako hlavní účel cesty uvedl stěžovatel opět turistiku (kolonka č. 21). Svoji žádost dokládal obdobnými doklady od svého zaměstnavatele jako v předchozím případě, výpisy z bankovního účtu. K ŽOV opět přiložil i pozvání (č. CZE ) k pobytu na 30 dnů (v období od ), které vystavila zástupkyně stěžovatele. I v tomto vízovém spisu je založen ručně psaný záznam o pohovor, který měl být proveden se stěžovatelem. Obsahem záznamu jsou pouze informace získané v průběhu pohovoru. Ze záznamu však není patrné, kdo pohovor provádí, s kým jej provádí, v jaké souvislosti či za jakým účelem, kdy a kde byl pohovor proveden a v jakém jazyce. Opět chybí podpis úřední osoby i stěžovatele. Ve správním spise je dále založeno vyrozumění stěžovatele o zamítnutí žádosti o udělení víza. Stejně jako v předchozím případě, důvodem pro zamítnutí ŽOV byla obava, že stěžovatel neopustí území členských států před skončením platnosti víza. C - Hodnocení postupu a rozhodování správních úřadů Zákon o veřejném ochránci práv mi ukládá povinnost působit k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívat k ochraně základních práv a svobod. Na základě dosud provedeného šetření a po prostudování spisového materiálu jsem dospěl k závěru, že další využití tzv. vyšetřovacích oprávnění, kterými v souladu s ustanovením 15 zákona o veřejném ochránci práv disponuji, není třeba a věc hodnotím následujícím způsobem. Od je udělování víz pro průjezd přes území členských států, nebo předpokládané pobyty na tomto území nepřesahující tři měsíce během jakéhokoli šestiměsíčního období, v první řadě upraveno přímo použitelným Vízovým kodexem. Bližší pokyny k praktickému uplatňování Vízového kodexu obsahuje rozhodnutí Komise ze dne (K /2010/ 1620), kterým se stanoví Příručka 6

7 pro zpracování žádostí o víza a provádění změn v příslušných vízech (dále jen Vízová příručka ). Na otázky, které jsou Vízovým kodexem neupravené, se i po subsidiárně v souladu s ustanovením 168 zákona o pobytu cizinců uplatní speciální úprava v tomto zákoně, a následně případně i část čtvrtá správního řádu, 5 včetně základních zásad činnosti správních orgánů obsažených v 2 až 8 tohoto předpisu. Na stěžovatele není důvodu pohlížet jako na rodinného příslušníka občana EU (resp. rodinného příslušníka občana ČR) a tedy ani nepřichází do úvahy aplikace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004, o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně některých ustanovení (resp. aplikace 15a odst. 5 zákona o pobytu cizinců). Postup ZÚ Alžír při vyřízení ŽOV ze dne a) Zamítnutí ŽOV podle čl. 32 odst. 1 písm. b) Vízového kodexu Z dosavadního šetření vyplynulo, že důvodem pro zamítnutí žádosti o udělení víza ze dne byla skutečnost, že nebylo možné prokázat úmysl stěžovatele opustit území členských států před skončením platnosti víza (tj. důvod uvedený v bodě 9 jednotného formuláře dle přílohy VI. Vízového kodexu). Důvod pro zamítnutí žádosti koresponduje s ustanovením čl. 32 odst. 1 písm. b) Vízového kodexu, podle kterého: 1. Aniž je dotčen čl. 25 odst. 1, žádost o udělení víza se zamítne: b) existují-li důvodné pochybnosti, pokud jde o pravost podpůrných dokladů předložených žadatelem nebo pokud jde o pravdivost jejich obsahu, o spolehlivost prohlášení učiněných žadatelem nebo pokud jde o jeho úmysl opustit území členských států před skončením platnosti víza, o které žádá. Z citovaného ustanovení Vízového kodexu vyplývá, že žádost o udělení víza může být (resp. by měla být) zamítnuta nejen v těch případech, kdy zjištěné skutečnosti přímo nasvědčují tomu, že žadatel o vízum území členských států před skončením platnosti víza neopustí, ale také v těch případech, kdy o tom existují důvodné pochybnosti. Posouzení žádosti z hlediska rizika nedovoleného přistěhovalectví a bezpečnostního rizika je jedním z hlavních cílů vízového procesu (viz čl. 21 Vízového kodexu). 6 5 Srov. 154 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů: Jestliže správní orgán vydává vyjádření, osvědčení, provádí ověření, nebo činí sdělení, která se týkají dotčených osob, postupuje podle ustanovení této části, podle ustanovení části první, obdobně podle těchto ustanovení části druhé: 10 až 16, 19 až 26, 29 až 31, 33 až 35, 37, 40, 62, 63, a obdobně podle těchto ustanovení části třetí: 134, 137 a 142 odst. 1 a 2; přiměřeně použije i další ustanovení tohoto zákona, pokud jsou přitom potřebná. 6 Obdobná pravidla pro posouzení žádosti o vízum obsahovala v minulosti i část V. Společné konzulární instrukce k vízům pro diplomatické mise a konzulární úřady (2005/C 326/01): Při posuzování žádostí o udělení víza je třeba mít na paměti zejména: bezpečnost smluvních stran a boj proti nedovolenému přistěhovalectví i další stránky z mezinárodních vztahů. V každé zemi může mít jedno z těchto hledisek větší váhu než jiné, žádné z nich však nelze nikdy zanedbat. Pokud jde o bezpečnost, doporučuje se prověřit, zda byly provedeny nezbytné kontroly: prohlédnutí záznamů (vedených o osobách, kterým má být odepřen vstup) v Schengenském informačním systému, konzultace s ústředními orgány v zemích, kterých se tento postup týká. Diplomatická mise nebo konzulární úřad plně odpovídají za vyhodnocení rizika přistěhovalectví. Účelem posuzování žádostí je odhalit žadatele, kteří se chtějí usadit jako přistěhovalci na území smluvních stran a chtějí na ně vstoupit s vízem 7

8 Podrobnější pravidla stanoví již výše zmíněná Vízová příručka, konkrétně její část 7.12, podle které by konzuláty měly vymezit profil žadatelů, kteří představují zvláštní riziko, na základě místních podmínek a okolností, tedy také s přihlédnutím k obecné situaci v zemi bydliště (např. politicky nestálé oblasti, vysoká nezaměstnanost a rozšířená chudoba). Profily by mohly vycházet ze stability žadatelovy sociálně-ekonomické situace, každý žadatel je však posuzován individuálně, bez ohledu na případné vypracované profily. Míra stability jednotlivého žadatele závisí na řadě faktorů: rodinné vazby či jiné osobní vazby v zemi bydliště, rodinné vazby či jiné osobní vazby v členských státech, rodinný stav, situace v oblasti zaměstnání (výše mzdy, je-li žadatel zaměstnán), pravidelnost příjmu (zaměstnání, samostatně výdělečně činnost, důchod, příjem z investic atd.) žadatele nebo jeho manželky/manžela, dětí nebo závislých osob, výše příjmu, společenské postavení v zemi bydliště (např. zvolení do veřejné funkce, zástupce neziskové organizace, povolání s vysokým společenským postavením: právník, lékař, univerzitní profesor), vlastnictví domu či jiné nemovitosti. Obdobné vyplývá i z části Vízové příručky, kde se uvádí: Při posuzování žadatelova záměru opustit území členského státu před ukončením platnosti víza se vychází především z jeho sociálně-ekonomické situace v zemi bydliště stability zaměstnání, finanční situace a rodinných vazeb. Na základě tohoto posouzení se stanoví míra rizika. Z vyjádření ZÚ Alžír vyplývá, že při posouzení ŽOV vycházel z kritérií vymezených ve Vízovém kodexu a jeho postup byl v souladu s Vízovou příručkou. Okolnosti případu, na které ZÚ Alžír poukázal ve svém vyjádření (stěžovatel nikdy předtím do schengenského prostoru necestoval, příjmy stěžovatele v Alžírsku a jeho obecná finanční situace), totiž mohly objektivně vyvolávat důvodné pochybnosti o záměru stěžovatele opustit území České republiky, resp. členských států před skončení platnosti víza. Zdůrazňuji, že tím samozřejmě není konstituován závěr o úmyslu stěžovatele schengenské vízum zneužít či o jeho úmyslu nedovoleného přistěhovalectví, nicméně zjištěné okolnosti podle Vízového kodexu postačovaly k zamítnutí ŽOV. Z toho důvodu jsem v samotném zamítnutí ŽOV (resp. hmotněprávním posouzení) ze dne ze strany ZÚ Alžír pochybení neshledal. uděleným pro účely turistiky, služební cesty, studia, výdělečné činnosti nebo návštěvy rodiny. Proto je nutná zvláštní bdělost u "rizikových kategorií", tj. nezaměstnaných, osob s nepravidelnými příjmy atd. V této souvislosti má rozhodující význam pohovor se žadatelem, jehož účelem je zjistit účel cesty. Je možné požadovat rovněž další doklady, které byly pokud možno sjednány v rámci konzulární spolupráce na místní úrovni. Diplomatická mise nebo konzulární úřad musí rovněž využít konzulární spolupráce na místní úrovni, aby mohl lépe odhalit padělané nebo pozměněné doklady předložené k některým žádostem o udělení víza. V případě jakékoli pochybnosti o pravosti předložených dokladů a doprovodných dokumentů, včetně pochybnosti o hodnověrnosti jejich obsahu, nebo o pravdivosti výpovědí během pohovoru, diplomatická mise nebo konzulární úřad vízum neudělí. 8

9 b) Záznam o pohovoru se stěžovatelem ze dne Určité pochybnosti nicméně mám ohledně procesního postupu ZÚ Alžír v samotném řízení o udělení schengenského víza, resp. záznamu o provedeném pohovoru. Vízový kodex se o formálních náležitostech záznamu o provedeném pohovoru nezmiňuje a žádné další podrobnosti v tomto směru neuvádí ani Vízová příručka. Podle čl. 37 odst. 3 Vízového kodexu by nicméně vízový spis měl obsahovat tyto náležitosti: formuláře žádosti, kopie příslušných podpůrných dokladů, záznam o provedených ověřeních a referenční číslo uděleného víza tak, aby mohli konzulární pracovníci případně nově posoudit okolnosti, za kterých bylo rozhodnuto o žádosti. V obdobném duchu pak vyznívá i doporučení vyslovené Vízovou příručkou k Vízovému kodexu týkající se archivace spisů žádostí: vzhledem k zavedení právního nároku na odvolání pro žadatele, kterým byla zamítnuta žádost o vízum, se doporučuje, aby byly archivované spisy co nejúplnější Za záznam o provedených ověřeních (ve smyslu čl. 37 odst. 3 Vízového kodexu) lze bezpochyby považovat i záznam o provedeném pohovoru (čl. 21 odst. 8 Vízového kodexu). Podle mého názoru tento požadavek úzce souvisí s právem neúspěšného žadatele na odvolání zakotveným v čl. 32 odst. 3 Vízového kodexu (resp. práva na podání žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza podle ustanovení 180e zákona o pobytu cizinců). Pro účely přezkumu rozhodnutí v rámci řízení o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza je proto nutné, aby správní spis obsahoval všechny podklady, ze kterých prvoinstanční správní orgán vycházel při zamítnutí žádosti. Povinnost pořizovat o průběhu pohovoru písemný záznam lze podle mého dále dovodit i z ustanovení 15 odst. 1 správního řádu (na jeho použití odkazuje 154 správního řádu). Podle ustanovení 15 odst. 1 správního řádu: Jednotlivé úkony v řízení se činí písemně, pokud zákon nestanoví jinak, nebo pokud to nevylučuje povaha věci. Jednotlivé sdělení v průběhu řízení lze vůči přítomnému účastníku řízení učinit ústně, pokud ten na písemné formě netrvá. Obsah úkonů prováděných jinou než písemnou formou se poznamená do spisu, nestanoví-li zákon jinak. S ohledem na skutečnost, že pohovor s žadatelem o vízum není prováděn písemnou formou a zákon nestanoví jinak, je nezbytné o obsahu úkonu provést písemný záznam do spisu. Z požadavku, aby o obsahu úkonu byl pořízen písemný záznam, podle mého názoru implicitně vyplývají i základní obsahové náležitosti (např. musí být zřejmé kdo, v jaké záležitosti a s kým, kdy a kde jednal, kdo byl jednání přítomen) a písemný záznam by měl být rovněž podepsán příslušnou úřední osobou. Přestože vízový spis v daném případě záznam o pohovoru obsahuje, vykazuje následující nedostatky. Ze záznamu není patrné, kdo pohovor prováděl, není uvedeno v jaké souvislosti a kdo byl dotazován, v jakém jazyce byl pohovor veden, případně zda byl přítomen tlumočník, záznam není podepsán ani úřední osobou, případně stěžovatelem či tlumočníkem (přestože dle vyjádření ZÚ Alžír měl být pohovoru přítomen). 9

10 Nutno doplnit, že své výhrady k provádění pohovorů se žadateli o vízum, které jsou obecného charakteru, vyjádřil opakovaně v minulosti již můj předchůdce JUDr. Otakar Motejl v řadě svých šetření (např. ve věci sp. zn. 4049/2006/VOP/PP, sp. zn. 743/2007/VOP/PP, sp. zn. 1854/2007/VOP/PP, sp. zn. 4051/2007/VOP/PP či sp. zn. 3276/2008/VOP/JŠM a sp. zn.: 4519/2009/VOP/JŠM). Kritika praxe provádění pohovorů ze strany konzulárních úředníků se objevuje již v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok c) Poučení stěžovatele o možnosti postupu podle 180e zákona o pobytu cizinců Další nedostatek při vyřízení ŽOV jsem zjistil v souvislosti s informováním stěžovatele o zamítnutí ŽOV a o možnosti požádat o nové posouzení důvodů neudělení víza. Stěžovatel byl ze strany ZÚ Alžír vyrozuměn o zamítnutí ŽOV předáním vyplněného formuláře (ve francouzském jazyce) podle přílohy VI Vízového kodexu. Stěžovatel byl v závěru formuláře poučen o možnosti požádat o nové posouzení důvodů neudělení víza, v jaké lhůtě tak musí učinit a ke kterému správnímu orgánu. Z článku 32 odst. 3 Vízového kodexu ve spojení s přílohou VI Vízového kodexu (část poučení) nicméně vyplývá členským státům povinnost v poučení jednotného formuláře: uvést odkazy na vnitrostátní právní předpisy a postupy týkající se práva na odvolání (včetně příslušného orgánu, u kterého může být odvolání podáno, jakož i lhůtu pro podání tohoto odvolání). Podle čl. 47 odst. 1 Vízového kodexu: 1. Ústřední orgány členských států a konzuláty poskytují široké veřejnosti veškeré příslušné informace týkající se žádosti, zejména informace h) o skutečnosti, že zamítavá rozhodnutí o žádostech musí být žadatelům oznámena, že taková rozhodnutí musí uvést důvody, na kterých se zakládají, a že žadatelé, jejichž žádost byla zamítnuta, mají právo na odvolání, spolu s informacemi o postupu, který je v případě odvolání třeba dodržet, včetně informace o příslušném orgánu a o lhůtách pro podání odvolání. S ohledem na výše uvedené mám za to, že rozsah poučení na jednotném formuláři (dle přílohy VI. Vízového kodexu), používaný v době podání stěžovatelových ŽOV zastupitelskými úřady České republiky, nesplňoval požadavky Vízového kodexu (čl. 32. odst. 3 Vízového kodexu). Konkrétně podle mého názoru v poučení chyběl odkaz na vnitrostátní právní předpis (tj. 180e zákona o pobytu cizinců), v poučení rovněž nebyly uvedeny informace o všech obsahových náležitostech žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza ( 180e odst. 3 zákona o pobytu cizinců). 7 V této souvislosti mě ředitel odboru konzulárních koncepcí a metodiky MZV ve své odpovědi informoval, že s účinností od počátku září 2011 byl na zastupitelské úřady expedován nový formulář obsahující odkaz na 180e cizineckého zákona 7 Podle 180e odst. 3 zákona o pobytu cizinců: (3) Žádost o nové posouzení důvodů podle odstavce 1 musí obsahovat údaje o tom, kdo ji podává, a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Důvodem žádosti nemohou být skutečnosti, které cizinec nedoložil nebo neuvedl v žádosti o udělení víza nebo v souvislosti s odepřením vstupu na území. 10

11 a postup týkající se práva na odvolání, a to ve 4 jazykových mutacích. Podle jeho názoru uvedený nedostatek neměl v daném případě vliv na řízení ve věci žádosti stěžovatele o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza, neboť tato splnila všechny formální kroky, které 180e zákona o pobytu cizinců požaduje. S výše uvedeným hodnocením ředitele odboru konzulárních koncepcí a metodiky MZV se ztotožňuji a jím provedená opatření k nápravě považuji za dostatečná. d) Vyrozumění stěžovatele o výsledku nového posouzení důvodů neudělení víza Podle 180e odst. 9 zákona o pobytu cizinců: Příslušný orgán písemně informuje cizince o výsledku nového posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné anebo zrušení jeho platnosti nebo důvodů odepření vstupu na území ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení žádosti a o výsledku nového posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení žádosti. Stěžovatel v souladu s ustanovením 180e zákona o pobytu cizinců 8 požádal dopisem ze dne (nazvaným jako odvolání) Ministerstvo zahraničních věcí o nové posouzení důvodů neudělení víza. Zástupkyně stěžovatele uvedla, že o negativním výsledku nového posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza byl stěžovatel informován pouze telefonicky, písemné vyrozumění neobdržel. K tomuto tvrzení zástupkyně stěžovatele se vyjádřil jak ZÚ Alžír, tak ředitel odboru konzulárních koncepcí a metodiky MZV. O žádosti o nové posouzení důvodu neudělení víza mělo být MZV rozhodnuto již dne , dne měl být o výsledku informován ZÚ Alžír. Součástí tohoto sdělení byla žádost o neprodlené informování stěžovatele a upozornění, že originál rozhodnutí je k předání stěžovateli zasílán na zastupitelský úřad nejbližší zajištěnou poštou. ZÚ Alžír měl stěžovatele informovat nejprve telefonicky a následně mu měla být doporučenou poštou zaslána informace o výsledku nového posouzení důvodů neudělení víza. Ve správním spisu vedeném k ŽOV ze dne je založen pouze podací lístek (č ), na kterém je uvedeno jméno a adresa stěžovatele. Není z něj nicméně patrné, kdy byla zásilka odeslána. Ani ve správním spisu není založena kopie vyrozumění o novém posouzení důvodů neudělení víza či záznam o telefonickém hovoru se stěžovatelem. Byť nemám důvod zpochybňovat vysvětlení, které mi v této souvislosti poskytl ZÚ Alžír či MZV, nemohu na základě předložené spisové dokumentace potvrdit, že by stěžovatel byl v zákonem stanovené lhůtě ( 180e odst. 9 zákona o pobytu cizinců) písemně informován o výsledku nového posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza. 8 Zákon č. 326/1999Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů. 11

12 Postup ZÚ Alžír při vyřízení ŽOV ze dne a) Zamítnutí ŽOV podle čl. 32 odst. 1 písm. b) Vízového kodexu I ŽOV ze dne byla zamítnuta z důvodu, že nebylo možné prokázat úmysl stěžovatele opustit území členských států před skončením platnosti víza (tj. z podle čl. 32 odst. 1 písm. b/ Vízového kodexu). ZÚ Alžír odkázal na důvody, které jej vedly k zamítnutí předchozí ŽOV, přičemž dále poukázal na pochybnosti ohledně finančního zázemí stěžovatele a dostatku finančních prostředků k cestě a pobytu. Ani v tomto případě jsem pochybení ZÚ Alžír při vyhodnocení žádosti neshledal. a) Záznam o pohovoru se stěžovatelem I v tomto vízovém spisu je založen ručně psaný záznam o pohovoru, který měl být proveden se stěžovatelem. Ani v tomto případě není ze záznamu patrné, kdo pohovor prováděl, není uvedeno v jaké souvislosti a kdo byl dotazován, kdy a kde byl pohovor proveden, v jakém jazyce byl pohovor veden, případně zda byl přítomen tlumočník, záznam není podepsán ani úřední osobou, případně žadatelem a tlumočníkem. Z toho důvodu konstatuji pochybení ZÚ Alžír při pořizování záznamu o průběhu pohovoru. b) Poučení stěžovatele o možnosti postupu podle 180e zákona o pobytu cizinců Ani v tomto případě nebyl stěžovatel náležitě poučen o možnosti postupu podle 180e zákona o pobytu cizinců, poučení uvedené na formuláři o zamítnutí ŽOV nesplňovalo požadavky Vízového kodexu (čl. 32. odst. 3 Vízového kodexu). V podrobnostech odkazuji na rozbor uvedený výše. D - Závěr Na základě výše uvedených skutečností shrnuji, že správní orgány se ve výše uvedených řízeních o udělení jednotného schengenského víza dopustily následujících pochybení. a) Záznamy ZÚ Alžír pořizované o pohovorech se stěžovatelem (založené ve vízových spisech) neobsahují základní formální náležitosti. b) Stěžovatel nebyl ze strany ZÚ Alžír náležitě (v dostatečném rozsahu) poučen o možnosti požádat o nové posouzení důvodů neudělení víza podle 180e zákona o pobytu cizinců. 12

13 c) Na základě předložené spisové dokumentace se nepodařilo prokázat, že by stěžovatel byl ze strany MZV v zákonem stanovené lhůtě ( 180e odst. 9 zákona o pobytu cizinců) písemně informován o výsledku nového posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza. S ohledem na zjištěná pochybení končím své šetření v souladu s ustanovením 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv. Současně se obracím na velvyslance České republiky v Alžírsku JUDr. Pavla Kluckého a ředitele odboru konzulárních koncepcí a metodiky Ministerstva zahraničních věcí Mgr. V., aby se k této zprávě ve lhůtě 30 dnů od jejího obdržení vyjádřili. Zároveň zasílám svoji zprávu právnímu zástupci stěžovatele. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý veřejný ochránce práv 13

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana S. K. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana S. K. A Obsah podnětu V Brně dne 2. srpna 2010 Sp. zn.:1697/2010/vop/ld Zpráva o šetření ve věci podnětu pana S. K. A Obsah podnětu Dne 12. 3. 2010 (doplněno 2. 4. 2010) se na veřejného ochránce práv obrátil pan S.K. (dále

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 6. prosince 2011 Sp. zn.: 6324/2011/VOP/JKV Závěrečné stanovisko k poskytování státního příspěvku ke stavebnímu spoření pro občany členských států Evropské unie A Závěry šetření Dne 31. srpna

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Zpráva o průběhu šetření

Zpráva o průběhu šetření Za situace, kdy z doložených výplatních lístků zaměstnance bylo patrné, že mzda byla zaměstnavatelem vždy v předchozích měsících zasílána převodem na účet, měl úřad práce přihlédnout k výpisu z bankovního

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2007. Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných

Více

C Hodnocení postupu a rozhodování úřadu

C Hodnocení postupu a rozhodování úřadu Správní orgán je vždy povinen písemně informovat žadatele o vízum o právních a skutkových důvodech neudělení víza tak, aby přiměřeně dostál požadavkům kladeným na odůvodnění správního rozhodnutí. Sp. zn.:

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Č. j.: ZUŠ/21/2012 Účinnost od: 24. 10. 2012 Spisový znak: 1.2.4 Počet

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY -práva účastníků řízení -počítání času -nečinnost správního orgánu -náležitosti odvolání -přezkum rozhodnutí, stížnost PRÁVA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ, JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU (

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Znemožnění provedení sociálního šetření k ověření skutečností pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi ze strany klienta nemůže být důvodem pro zamítnutí žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi, pakliže

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu V Brně dne 15. ledna 2009 Sp. zn.: 2794/2008/VOP/ZV Zpráva o šetření ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se obrátil Ing. Š., bytem Brno (dále jen stěžovatel ), se stížností na

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Pokud o dávky pomoci v hmotné nouzi požádá osoba v důsledku podstatné ztráty příjmu či jeho části (např. příjmu z výdělečné činnosti, podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku), nebere orgán pomoci

Více

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.4.2014 COM(2014) 163 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení cestovních víz a o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Výchovný ústav,dětský domov se školou, základní škola,střední škola a školní jídelna,místo66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 1108/07 Vypracoval: Schválil: Mgr.Miloš Dvořák,

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost?

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost? Orgán sociálně právní ochrany dětí má zpracovány pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty Orgán sociálně právní ochrany informuje klienty a další

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO.

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Doporučený postup pro přijímání vědecko-výzkumných pracovníků ze třetích zemí Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

POBYT V JINÉM STÁTĚ EU

POBYT V JINÉM STÁTĚ EU POBYT V JINÉM STÁTĚ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Pobyt v jiném státě EU V této kapitole se dozvíte: Instituce, které Vám pomohou s vyřízením Vašeho pobytu v jiné členské zemi EU. K čemu slouží

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 *UOHSX005Y416* UOHSX005Y416 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j. 4/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007L4UW* UOHSX007L4UW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0583/2015/VZ-32722/2015/513/IHl Brno: 8. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2005 z vlastního podnětu podle 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.,

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Poskytování informací, podávání a vyřizování stížností

Poskytování informací, podávání a vyřizování stížností Poskytování informací, podávání a vyřizování stížností Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/1736/2014 Originál: Sekretariát Platnost od: Počet

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Směrnice č. 21 Směrnice pro poskytování informací Vypracoval: Schválil: PhDr. Petr Šimek PhDr. Petr Šimek Pedagogická rada projednala dne

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu V Brně dne 24.9.2010 Sp. zn. 1527/2010/VOP/JB Zpráva o šetření ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu dne 8. 3. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil pan J. V., který si stěžoval na postup Úřadu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Doručeno dne: 7. 1. 2015 *MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-170926-4/ODK-2014 Praha 6. ledna 2015 ROZHODNUTÍ

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů;

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů; Škola ZŠ V Zahrádkách Směrnice ředitele školy ke vzdělávání cizinců Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.10 Skartační znak: S 5 Změny: 24.1. 2012 Čl. I. Tento pokyn vychází z 20 zákona č. 561/2004

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna

Více

SMĚRNICE. Úvodní ustanovení. Čl. 1

SMĚRNICE. Úvodní ustanovení. Čl. 1 SMĚRNICE Státní veterinární správy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Tato směrnice upravuje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

Pzn.: pouze ilustrační foto

Pzn.: pouze ilustrační foto Obchodní veřejná soutěž - Budějovický advent 2013 Pzn.: pouze ilustrační foto Společnost RK Invest s.r.o. pověřená realizací akce Budějovický advent 2013 (dále jen akce ) vyhlašuje ve smyslu ustanovení

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 *uohsx001u40n* UOHSX001U40N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 20. 2. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.) Protokol k Madridské

Více

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení Vyhláška o zahájení Výběrového řízení 1) Vyhlašovatel výběrového řízení: Miroslava Šafránková, MBA,MSc., Bellušova 1846, 155 00 Praha 5, tel. 602 127 900, email: safrankovamir@volny.cz, insolvenční správkyně

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a oprava objektů památkové

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB 7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB Článek I. Základní ustanovení 1.1. Tato směrnice upravuje způsob přijímání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností ke kvalitě služeb

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty 11Reg5104_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 otisk podacího razítka fi nančního úřadu PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_12_CZSŘ_4.12_ Správní řád v oblasti evidence obyvatel Střední odborná škola a

Více

Poznámky k formuláři žádosti o převod

Poznámky k formuláři žádosti o převod ÚŘAD PO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OHIM) Ochranné známky a průmyslové vzory Poznámky k formuláři žádosti o převod Obecné poznámky Podle pravidla 83 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření I. Právní úprava udělení, prodloužení a zrušení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území je obsažena jednak v zákoně o pobytu cizinců (ustanovení 33, 36 a 38 zákona o pobytu cizinců),

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv I. Mezi nástroje regulace na úseku stavebního řádu patří také omezení doby platnosti stavebního povolení a stanovení lhůty k dokončení povolené stavby. II. Důkazní nouze není bez dalšího důvodem, aby stavební

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 70/2009-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice se sídlem Široká 42, 664 91 Ivančice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: S 717 /Ma- 2011 Vypracovala: Schválila: PaedDr.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2008 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000

Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000 Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 9.12.1999 podaném společností GEODET, spol. s r.o., se sídlem Bítovská 1220, 140 00 Praha 4, zast. jednatelem Ing. Janem Fafejtou,

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

4/2. Lhůty a počítání času. Správní řád v praxi 4/2

4/2. Lhůty a počítání času. Správní řád v praxi 4/2 str. 1 Lhůtou se tradičně označuje určitý časový úsek, který je vymezen svým počátkem a koncem. Lhůty se potom vymezují na určitý počet hodin, zpravidla však dnů, či týdnů. Někdy se nerozlišuje mezi pojmy

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0052H22* UOHSX0052H22 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S173/2013/VZ-9147/2013/512/PDr Brno 17. května 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění:

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění: Praha Čj. 39 003/2005-603 Na základě odvolání (rozkladu), které podala k poštovní přepravě dne 7. 10. 2005 paní xxxxxxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxx (dále jen odpůrkyně ), podle 61 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4. 6. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011 *UOHSX003SADG* UOHSX003SADG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více