C Hodnocení postupu a rozhodování úřadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C Hodnocení postupu a rozhodování úřadu"

Transkript

1 Správní orgán je vždy povinen písemně informovat žadatele o vízum o právních a skutkových důvodech neudělení víza tak, aby přiměřeně dostál požadavkům kladeným na odůvodnění správního rozhodnutí. Sp. zn.: 3836/2012/VOP/VBG Zpráva o šetření ve věci podnětu pana V.S. v záležitosti neudělení dlouhodobého víza za účelem podnikání A Předmět podnětu Dne 14. června 2012 se na mě obrátil pan V.S., st. příslušnost Ruská federace (dále také stěžovatel ). Stěžuje si na postup odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (dále také OAMP ), který svým rozhodnutím ze dne 30. června 2011, čj.: OAM /DV-2011, shledal důvod pro neudělení dlouhodobého víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání dle ustanovení 56 odst. 1 písm. h) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o pobytu cizinců ). Dle tohoto ustanovení OAMP žádosti nevyhoví, pokud jsou zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že cizinec po skončení pobytu stanoveného dlouhodobým vízem neopustí území, nebo že dlouhodobé vízum hodlá zneužít k jinému účelu, než je uveden v žádosti o udělení dlouhodobého víza. K témuž závěru dospěla i Komise pro rozhodování ve věcech cizinců (dále jen Komise ) v rámci nového posouzení důvodů neudělení víza podle ustanovení 180e odst. 7 zákona o pobytu cizinců (čj. MV /SO-2011). Se závěrem Komise i OAMP stěžovatel nesouhlasí, proto se obrátil na ochránce s žádostí o pomoc. V souladu s ustanovením 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejném ochránci práv ), jsem ve věci daného podnětu zahájil šetření s úmyslem posoudit zákonnost neudělení dlouhodobého víza za účelem podnikání stěžovatele. B Průběh šetření (skutkové a právní okolnosti případu zjištěné během šetření) V rámci zahájeného šetření jsem se dne 28. června 2012 obrátil na ředitele OAMP a tehdejšího předsedu Komise a vyžádal si kopii kompletního spisového materiálu k dané věci. Skutečnosti, jež vyplynuly z předloženého spisového materiálu, shrnuji následovně.

2 Stěžovatel podal dne 26. dubna 2011 na zastupitelském úřadě v Moskvě žádost o dlouhodobé vízum za účelem podnikání v ČR. V pohovoru mj. uvedl, že se chce v ČR věnovat podnikání v turistické oblasti a dále se zabývat organizací podnikání svého zaměstnavatele v ČR, kdy plánuje založit závod na osvětlení kanceláří, pouličních lamp a domácího osvětlení. Plánuje investici ve výši 2 mil. eur z vlastních prostředků vydělaných v Ruské federaci a tisíc eur, které si chce v ČR půjčit. Z výpisu z obchodního rejstříku (připojeného k žádosti o vízum) plyne, že stěžovatel je jediným jednatelem firmy G.S.S., s. r. o., založené dne 15. března Obchodní podíl stěžovatele (100 %) byl zatížen zástavním právem k pohledávce České spořitelny, a.s., ve výši ,- Kč. Firma vlastní v Praze byt (jde o sídlo firmy), kde bude mít stěžovatel zajištěno ubytování. Ze záznamu o neudělení dlouhodobého víza ze dne 30. června 2011 plyne, že skutečnostmi, které jsou dle názoru OAMP důvodem pro neudělení víza ve smyslu ustanovení 56 odst. 1 písm. h) zákona o pobytu cizinců, jsou tyto okolnosti: podle účetní závěrky za rok 2008 je firma G.S.S., s. r. o., ve ztrátě a další účetní závěrky nevykázala, a to v rozporu s tvrzením stěžovatele, že má k dispozici značnou sumu peněz, nadto je stěžovatelův obchodní podíl zastaven. Z pohovoru plyne, že stěžovatel má v úmyslu rozvíjet podnikatelské aktivity současného zaměstnavatele na území Shengenu, což je v rozporu s deklarovaným účelem pobytu cizinci na území. V tomto rozsahu byl stěžovatel dne 30. června 2011 informován o důvodech neudělení dlouhodobého víza. Žádostí ze dne 5. srpna 2011 stěžovatel požádal o nové posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza, kdy poukázal na skutečnost, že je jediným vlastníkem a jednatelem shora uvedené společnosti, kterou za účelem svého podnikatelského záměru v ČR koupil v roce Obchodní podíl ve firmě byl pozastaven z důvodu splácení hypotečního úvěru u České spořitelny, a. s., k 31. prosinci 2010 byl však plně uhrazen, což dokládá kopií z účtu u České spořitelny, a. s., a kopií usnesení Městského soudu v Praze, č.j.: F ze dne 16. června 2011, o vymazání zástavního práva k obchodnímu podílu. Zisky za rok neměla firma z důvodu splácení úvěru a platby rekonstrukce bytu v Praze (sídla firmy). Dále stěžovatel blíže vysvětluje svůj podnikatelský záměr v oblasti městské turistiky. Existenci dalších finančních prostředků (cca 2 mil. eur) nedokládá, uvádí ale, že jejich existenci lze v případě potřeby doložit. Závěrem svého vyjádření popírá, že by v průběhu pohovoru uvedl, že se bude zabývat prací pro svého současného zaměstnavatele, naopak uvádí, že jeho současný zaměstnavatel je o jeho záměru věnovat se soukromému podnikání informován. V rámci nového posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále jen Komise ) potvrdila rozhodnutí prvoinstančního orgánu, kdy rovněž shledala skutečnosti nasvědčující tomu, že žadatel hodlá zneužít vízum k jinému účelu, než je uveden v žádosti. Komise poukazuje na výsledek hospodaření společnosti stěžovatele a konstatuje, že není pro ČR zjevným přínosem. Dále poukazuje na skutečnost, že žadatel dosud nedoložil finanční částku 2 mil. eur, již hodlá do podnikání v ČR investovat. Konečně poukazuje na rozpor mezi skutečnostmi uváděnými v pohovoru na zastupitelském úřadě, jehož obsah stvrdil stěžovatel svým podpisem a skutečnostmi uvedenými v žádosti o nové posouzení, kdy popřel záměr věnovat se aktivitám svého současného zaměstnavatele. 2

3 C Hodnocení postupu a rozhodování úřadu Zákon o veřejném ochránci práv mi ukládá povinnost působit k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívat k ochraně základních práv a svobod. Na základě dosud provedeného šetření, a po prostudování spisového materiálu, hodnotím postup obou správních orgánů následujícím způsobem. Podle ustanovení 168 zákona o pobytu cizinců se na postup správních orgánů v řízení o žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů dle ustanovení 30 zákona o pobytu cizinců nevztahují ustanovení správního řádu o správním řízení, tj. nepoužijí se přímo ustanovení části druhé a třetí správního řádu. Správní řád není ovšem vyloučen jako celek, uplatní se jeho první část, tj. základní zásady činnosti správních orgánů, a část čtvrtá, upravující tzv. neformální postupy správních orgánů. 1 Vzhledem k tomu, že postup při vydání víza není ale formálním správním řízením ve smyslu ustanovení 9 správního řádu, nevyhotovuje správní orgán v řízení o žádosti o udělení víza rozhodnutí podle ustanovení 67 správního řádu. 2 Tuto povinnost neukládá správnímu orgánu zákon o pobytu cizinců, ani správní řád. Skutečnost, že správní orgán rozhodnutí písemně nevyhotovuje, přitom neznamená, že se rozhodnutí o žádosti o udělení víza nevydává. Nelze totiž zaměňovat samotné rozhodnutí správního orgánu a jeho písemné vyhotovení, které je pouhým písemným zachycením tohoto rozhodnutí. I když pro rozhodnutí o žádosti o udělení víza podle ustanovení 30 zákona o pobytu cizinců nejsou zákonem předepsány žádné formální ani obsahové náležitosti, domnívám se, že určité požadavky, i s přihlédnutím k dosavadní soudní judikatuře, lze přinejmenším, pokud jde o odůvodnění rozhodnutí, dovodit. Nelze totiž přehlédnout, že odůvodnění negativního rozhodnutí má své opodstatnění z hlediska požadavku právní jistoty a předvídatelnosti aktů veřejné moci. V rovině právních zásad je požadavek náležitého odůvodnění naplněním zásady rovnosti účastníků, zákazu diskriminace a libovůle při výkonu zákonem svěřené působnosti. Neúspěšný žadatel má legitimní právní zájem na tom, aby mu byly důvody neudělení víza sděleny, jednak proto, aby zvážil podání žádosti o nové posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza, nebo činil odpovídající kroky k odstranění shledaných nedostatků před podáním nové žádosti o vízum. Podle ustanovení 56 odst. 4 zákona o pobytu cizinců, ve znění účinném od 1. ledna 2011, OAMP, na nějž přešla povinnost rozhodovat o žádostech o udělení víza k pobytu nad 90 dnů, písemně informuje cizince o důvodech neudělení dlouhodobého víza a o jeho oprávnění požádat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení informace o neudělení dlouhodobého víza o nové posouzení důvodů neudělení 1 Srov. ustanovení 154 správního řádu: Jestliže správní orgán vydává vyjádření, osvědčení, provádí ověření nebo činí sdělení, která se týkají dotčených osob, postupuje podle ustanovení této části, podle ustanovení části první, obdobně podle těchto ustanovení části druhé: 10 až 16, 19 až 26, 29 až 31, 33 až 35, 37, 40, 62, 63, a obdobně podle těchto ustanovení části třetí: 134, 137 a 142 odst. 1 a 2; přiměřeně použije i další ustanovení tohoto zákona, pokud jsou přitom potřebná. 2 Srov. Vedral, J.: Správní řád. Komentář. Praha: BOVA POLYGON, s

4 dlouhodobého víza (ustanovení 180e). OAMP je tedy stanovena povinnost informovat cizince o důvodech neudělení víza, a to, dle mého posouzení, v následujícím rozsahu. Neúspěšnému žadateli o udělení víza musí být sděleny nejen právní, ale i skutkové důvody a okolnosti, které vedly správní orgán k závěru, že je naplněn některý z důvodů pro neudělení víza podle ustanovení 56 odst. 1 a 2 zákona o pobytu cizinců. Tento závěr potvrzuje i důvodová zpráva k zákonu č. 427/2010 Sb., kterým byl novelizován zákon o pobytu cizinců, a podle níž citované ustanovení zakotvuje povinnost písemně informovat cizince o důvodech zamítnutí žádosti o udělení dlouhodobého víza a možnost požádat o nové posouzení žádosti nadřízený správní orgán ( ). V informaci musí být uvedeny konkrétní právní i faktické důvody neudělení víza, neboť tato informace má zásadní význam jak pro formulaci žádosti o nové posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza, tak pro odstranění shledaných nedostatků před případným podáním nové žádosti o vízum. Opačný výklad, podle něhož by žadateli byl sdělen pouze právní důvod neudělení víza, např. odkazem na některý z důvodů stanovených v 56 odst. 1 a 2 zákona o pobytu cizinců, je v rozporu s účelem ustanovení 56 odst. 4 zákona o pobytu cizinců. Sdělení obsahující pouze údaj o tom, na základě kterého ustanovení zákona rozhodl správní orgán o neudělení víza, zvláště pokud konkrétní ustanovení upravuje dva možné právní důvody pro odmítnutí povolení k pobytu, popírá smysl tohoto úkonu, kterým je řádné informování žadatele o skutečných důvodech neudělení víza. 3 Pakliže má rozhodnutí o neudělení víza povahu rozhodnutí v materiálním smyslu 4 (správní orgán autoritativně rozhoduje o žádosti o udělení víza a toto rozhodnutí zasahuje do práv a povinností cizince), je možné v souladu s ustanovení 154 a 68 odst. 3 správního řádu klást na sdělení důvodů neudělení víza přiměřeně nároky na odůvodnění správního rozhodnutí ve formálním smyslu. Z obsahu dosavadní soudní judikatury, která se vztahuje k nárokům na odůvodnění správního rozhodnutí, dovozuji, že rozhodnutí o neudělení víza bude přezkoumatelné při splnění následujících podmínek. 1. V odůvodnění musí být uvedeny důkazy, na jejichž podkladě správní orgán dovodil své závěry Odůvodnění je shrnutím všech zjištěných skutečností odůvodňujících výrok rozhodnutí. Musí proto plně odpovídat skutečným výsledkům provedeného řízení. Správní řád výslovně určuje, že v odůvodnění se uvedou skutečnosti, které byly podkladem rozhodnutí, způsob, jakým byly hodnoceny provedené důkazy a ostatní podklady, a konečně i úvahy, které vedly k aplikaci konkrétního právního předpisu na projednávanou věc. Zpravidla, pokud jde o skutkovou stránku, se nejprve vylíčí podstata věci, a potom následuje rozbor důkazů a ostatních podkladů rozhodnutí. V odůvodnění je nutno vypořádat se i s případnými rozpory v jednotlivých důkazech. 6 3 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , čj.: 5 Ans 5/ Tamtéž. 5 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , čj.: 4 Azs 55/ Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , čj: 4 Ads 23/

5 3. Z odůvodnění rozhodnutí musí být seznatelné, které skutečnosti vzal správní orgán za podklad svého rozhodnutí, proč považuje skutečnosti předestírané účastníkem za nerozhodné, nesprávné nebo jinými řádně provedenými důkazy vyvrácené, podle které právní normy rozhodl, jakými úvahami se řídil při hodnocení důkazů Žadatel musí být jednoznačným, průkazným a nezpochybnitelným způsobem informován o skutkových a právních důvodech neudělení víza. 8 S ohledem na dosud uvedené spatřuji pochybení v postupu OAMP, že se omezil na konstatování, že byly zjištěny důvody dle ustanovení 56 odst. 1 písm. h) zákona o pobytu cizinců. Výjimkou z povinnosti oznámit neúspěšnému žadateli na jeho žádost důvody neudělení víza by mohly být pouze situace, kdy tyto skutečnosti nelze sdělit z důvodu ochrany utajovaných informací (viz zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti), případně jiných informací, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti. I v těchto případech by ovšem žadatel měl být informován alespoň do té míry, jak je to jen možné při zachování ochrany utajovaných informací či povinnosti mlčenlivosti. Se zřetelem k požadavkům, které zákon o pobytu cizinců (ustanovení 180e odst. 3 9 ) klade na obsahovou stránku žádosti o nové posouzení důvodů, musím stejně přísně nahlížet na způsob, jakým Komise informovala stěžovatele o výsledku nového posouzení jeho žádosti o udělení víza podle ustanovení 180e odst. 9 zákona o pobytu cizinců. 10 V daném případě se pak domnívám, že vytýkané nedostatky odůvodnění postupu OAMP zhojila Komise pouze částečně. Z nového posouzení žádosti stěžovatele je již (na rozdíl od OAMP) zřejmé, že důvodem zamítnutí povolení je obava ze zneužití víza k jinému než deklarovanému účelu. Ze závěrů Komise nicméně není zřejmé, k jakému jinému účelu má v úmyslu stěžovatel vízum zneužít, když zmiňuje buď podnikatelský záměr v oblasti městské turistiky, nebo (v rámci pohovoru na zastupitelském úřadě) podnikatelský záměr v oblasti městské turistiky a organizování podnikatelských aktivit svého současného zaměstnavatele. Z mého pohledu se jeví být sporným pouze rozsah podnikatelských aktivit stěžovatele. Pro vyslovení pochybností o zneužití víza k jinému účelu (než k organizování podnikání) zjištěné skutečnosti nesvědčí, a odůvodnění tak působí nepřesvědčivě. V dalším souhlasím s tím, že stěžovatel nedoložil jím avizovaný záměr investovat do svého podnikání v ČR částku cca 2 mil. eur. Na druhé straně k žádosti o vízum za účelem podnikání má cizinec dle ustanovení 31 odst. 4 zákona o pobytu cizinců povinnost doložit toliko cestovní doklad, prostředky k pobytu na území, fotografie a doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence. O dalších dokladech o účelu pobytu se zákon nezmiňuje. Pokud měl 7 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne č.j.: 7 Afs 116/ Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne č.j.: 6 Ads 151/ Žádost musí obsahovat údaje o tom, kdo ji podává, a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 10 Srov. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne , č. j.: 31 Ca 53/ , Odvolací orgán se v odůvodnění rozhodnutí o odvolání musí vypořádat se všemi důvody uvedenými v odvolání a uvést, o které právní předpisy a jejich ustanovení se při rozhodování opíral a jakými úvahami se při jejich použití řídil. Pokud tak neučiní, je takové rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů (ustanovení 76 odst. 1 písm. a/ odst. 3 s. ř. s.). 5

6 OAMP pochybnosti o účelu pobytu, měl stěžovatele k doložení dalších skutečností svědčících pro jím uváděný účel pobytu vyzvat. 11 Ostatně stěžovatel sám uvádí, že danou skutečnost je v případě potřeby schopen doložit. Konečně, za situace, kdy stěžovatel vysvětlil nepříznivý výsledek hospodaření své společnosti G.S.S., s. r. o., poukazem na splácení úvěru sjednaného za účelem koupě a rekonstrukce bytu v ČR, se domnívám, že není namístě hodnotit přínosnost společnosti pro ČR, resp. nevýnosnost podnikání klást stěžovateli k tíži. Zvláště za situace, kdy stěžovatel v roce 2008 společnost ještě nevlastnil. Naopak se domnívám, že skutečnost, že stěžovatel si již v ČR pořídil vlastní nemovitost, svědčí pro jím udávaný podnikatelský záměr. D Závěr Své šetření uzavírám v souladu s ustanovením 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv. Své závěry shrnuji následovně. OAMP je vždy povinen písemně informovat žadatele o vízum o právních a skutkových důvodech neudělení víza tak, aby přiměřeně dostál požadavkům kladeným na odůvodnění správního rozhodnutí. Ředitele OAMP a předsedu Komise proto ve smyslu ustanovení 18 zákona o veřejném ochránci práv, žádám, aby se ke zjištěním, specifikovaným ve zprávě, ve lhůtě 30 dnů vyjádřili. Zpráva shrnuje dosavadní poznatky ze šetření, které mohou být po vyjádření správních orgánů podkladem pro závěrečné stanovisko. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 11 Srov. ustanovení 56 odst. 1 písm. a): Dlouhodobé vízum, s výjimkou víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území z důvodu podle ustanovení 33 odst. 3, ministerstvo cizinci neudělí, jestliže: a) se cizinec na požádání ministerstva nebo zastupitelského úřadu nedostaví k pohovoru nebo nepředloží ve stanovené lhůtě doklady za účelem ověření údajů uvedených v žádosti o dlouhodobé vízum, nebo jestliže se i přes provedení pohovoru nebo vyhodnocení předložených dokladů nepodaří tyto údaje ověřit. 6

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana K.E.B.K. posouzení žádosti o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana K.E.B.K. posouzení žádosti o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání. A - Předmět šetření I. Hodlá-li správní orgán zamítnout žádost o udělení dlouhodobého víza ( 56 odst. 1 písm. h/ zákona o pobytu cizinců) z důvodu podezření ze spáchání správního deliktu (příp. jiného protizákonného jednání)

Více

Zpráva o průběhu šetření

Zpráva o průběhu šetření Přestože Vízový kodex (nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech) podrobnější úpravu týkající se záznamu o pohovoru prováděných s žadateli

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Mgr. S.Č. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Mgr. S.Č. A - Obsah podnětu Neučiní-li podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku sám úkony k dosažení shody mezi zápisem v obchodním rejstříku a skutečným stavem, provede odpovídající změnu příslušný soud sám z úřední povinnosti,

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu I. Dokud není soudem pravomocně rozhodnuto o tom, že rozvázání pracovního poměru je neplatné, považuje se rozvazovací úkon za platný a pracovní poměr za skončený ke dni, kdy měl skončit podle úkonu, který

Více

Zpráva o šetření. postupu Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci podnětu Ing. J. S.

Zpráva o šetření. postupu Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci podnětu Ing. J. S. I. Není-li podnikatel sám spoluvlastníkem nemovitosti ve spoluvlastnictví jiných osob, do níž umisťuje své místo podnikání (resp. sídlo), musí své užívací právo k ní doložit ( 46 odst. 1 písm. f/ živnostenského

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář ČÁST SEDMÁ KONTROLNÍ ČINNOST 125 (Orgány kontroly) Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti vykonávají Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce,

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření Je povinností kontrolujícího, aby úplně zjistil skutkový stav věci, a to zejména pokud jde o zjišťování plnění povinností kontrolovaného podle ustanovení 5 zákona o ochraně osobních údajů. Stejně tak je

Více

Zpráva o šetření. ve věci společnosti M. r., s. r. o.

Zpráva o šetření. ve věci společnosti M. r., s. r. o. I. Podá-li účastník zadávacího řízení podnět k přezkumu úkonů zadavatele místo návrhu na zahájení řízení podle zákona o veřejných zakázkách, nestává se účastníkem řízení u Úřadu na ochranu hospodářské

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.V.

Zpráva o šetření ve věci pana J.V. I. Je-li pojišťovna povinna šetření škodní události provést s odbornou péčí a obezřetně ( 6 zákona o pojišťovnictví), je povinna k tomu využít veškerá svá oprávnění. Mezi tato opatření patří i právo nahlížet

Více

SOUDNÍ PŘEZKUM ROZHODNUTÍ SAMOSPRÁVY: VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

SOUDNÍ PŘEZKUM ROZHODNUTÍ SAMOSPRÁVY: VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY SOUDNÍ PŘEZKUM ROZHODNUTÍ SAMOSPRÁVY: VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY VERONIKA KUDROVÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Příspěvek shrnuje judikaturu Ústavního soudu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 15/2012-29 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu V Brně dne 24.9.2010 Sp. zn. 1527/2010/VOP/JB Zpráva o šetření ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu dne 8. 3. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil pan J. V., který si stěžoval na postup Úřadu

Více

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603 Na základě rozkladu, který podala dne 17. 7. 2014 obchodní společnost PPL CZ s.r.o., IČO

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 133/2004-75 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 93/2008-115 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 107/2012-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

Daňová kontrola územních finančních orgánů

Daňová kontrola územních finančních orgánů APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008 BLANKA ERNEGROVÁ Daňová kontrola územních finančních orgánů Právní úprava Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření I. Hlasový projev úřední osoby při osobním jednání v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí nelze považovat za projev osobní povahy, a z toho důvodu nelze podmiňovat pořízení zvukového záznamu souhlasem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 139/2013 30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu P.-CZ s. r. o. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu P.-CZ s. r. o. A - Obsah podnětu I) Při posuzování žádosti o prominutí zmeškání úkonu ( 41 správního řádu) správní orgán musí vzít postupně do úvahy: 1) existenci závažných důvodů pro zmeškání úkonu, a zdali nastaly bez zavinění žadatele

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH

PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH komentář právní úpravy podle publikované judikatury a výkladové praxe ministerstva vnitra podle právního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 62/2009-282 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka (soudce zpravodaj),

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 95/2009-99 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 14/2006-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

Odůvodnění. I. Rekapitulace návrhu a argumentace navrhovatele

Odůvodnění. I. Rekapitulace návrhu a argumentace navrhovatele Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 35/13 dne 5. srpna 2014 v plénu složeném z místopředsedkyně soudu Milady Tomkové a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Vlasty Formánkové, Vladimíra

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : JUDr. S. P., nar. X, soudní exekutor Exekutorského úřadu Písek, se sídlem Prokopova 339/14, Písek,

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : JUDr. S. P., nar. X, soudní exekutor Exekutorského úřadu Písek, se sídlem Prokopova 339/14, Písek, 14 Kse 4/2011-79 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a členů JUDr. Zdeňka Novotného, Mgr. Ing. Josefa Cingroše, Mgr. Stanislava

Více

je rozdělen do 4 hlavních tématických okruhů a tyto okruhy obsahují i cvičné testy. Text vychází

je rozdělen do 4 hlavních tématických okruhů a tyto okruhy obsahují i cvičné testy. Text vychází 1 Správní právo a správní řízení Autor e-learningové opory, anotace a testové báze : c Ing. Jitka Pěkná Autor učebního textu a cvičných testů : c doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. Učební text je určen pro studenty

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 18/2010-131 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 65/2008-83 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více