KODEX AIFP UPRAVUJÍCÍ ZVEŘEJŇOVÁNÍ PLATEB A JINÝCH PLNĚNÍ FARMACEUTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ ZDRAVOTNICKÝM ODBORNÍKŮM A ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KODEX AIFP UPRAVUJÍCÍ ZVEŘEJŇOVÁNÍ PLATEB A JINÝCH PLNĚNÍ FARMACEUTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ ZDRAVOTNICKÝM ODBORNÍKŮM A ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM"

Transkript

1 KODEX AIFP UPRAVUJÍCÍ ZVEŘEJŇOVÁNÍ PLATEB A JINÝCH PLNĚNÍ FARMACEUTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ ZDRAVOTNICKÝM ODBORNÍKŮM A ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM Znění schválené valnou hromadou AIFP konanou dne 21. listopadu 2013, poslední změna 23. května 2014 PREAMBULE Zdravotničtí odborníci a zdravotnická zařízení poskytují farmaceutickému průmyslu cenné, nezávislé a odborné znalosti vycházející z jejich klinických a manažerských zkušeností. Tyto odborné znalosti představují významný přínos k našemu úsilí zlepšovat kvalitu péče o pacienty, což přináší výhody pro jednotlivce i širokou veřejnost. Zdravotničtí odborníci a zdravotnická zařízení by měli být spravedlivě odměňováni za své legitimní odborné znalosti a služby, které našemu oboru poskytují. Léky na předpis, které náš obor vyvíjí, jsou komplexní výrobky navržené tak, aby plnily potřeby pacientů. Informování zdravotnických odborníků o lécích a onemocněních, které léčí, pacientům prospívá. Farmaceutický průmysl může představovat legitimní fórum pro vzdělávání zdravotnických odborníků a výměnu znalostí mezi zdravotnickými odborníky a naším oborem. Evropská federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) je přesvědčena, že interakce mezi farmaceutickým průmyslem a zdravotnickými odborníky mají hluboký a pozitivní vliv na kvalitu léčby pacientů i na hodnotu budoucího výzkumu. Současně je mravní integrita rozhodování zdravotnického odborníka o předepsání léku jedním z pilířů zdravotnického systému. EFPIA si uvědomuje, že interakce mezi farmaceutickým průmyslem a zdravotnickými odborníky mohou vytvářet potenciál pro střet zájmů. Proto profesní a oborová sdružení, včetně EFPIA a jejích členů (vč. AIFP), přijaly kodexy a pokyny, jež mají zajistit, aby tyto interakce probíhaly podle nejvyšších standardů mravní integrity, jaké pacienti, státní správa a ostatní účastnící očekávají. Aby mohla být samoregulace i nadále úspěšná, musí reagovat na vyvíjející se požadavky veřejnosti. Zejména je stále častěji požadováno, aby interakce mezi obchodními společnostmi a veřejností probíhaly nejen mravně, ale aby také byly transparentní. Na základě iniciativy Komise EU nazvané Etika a transparentnost ve farmaceutickém odvětví přijala platforma účastníků zahrnující mimo jiné i EFPIA Soubor základních zásad podporujících dobrou správu ve farmaceutickém odvětví (List of Guiding Principles Promoting Good Governance in the Pharmaceutical Sector). V souladu s těmito základními zásadami je EFPIA přesvědčena, že pro budoucí úspěch farmaceutického průmyslu je nezbytně nutné reagovat na vysoká očekávání veřejnosti. EFPIA se proto rozhodla, že je třeba doplnit stávající Kodex upravující propagaci léků vydávaných pouze na lékařský předpis a interakce se zdravotnickými odborníky ( Kodex upravující interakce se zdravotnickými odborníky - HCP ) a Kodex upravující praxi ve vztazích mezi farmaceutickým průmyslem a organizacemi pacientů ( Kodex upravující vztahy s organizacemi pacientů - PO ) o požadavky na podrobné informování o charakteru a rozsahu interakcí mezi naším oborem a zdravotnickými odborníky a organizacemi. EFPIA doufá, že tímto krokem umožní veřejnou kontrolu a pochopení těchto vztahů, a že tak přispěje k důvěře jednotlivých účastníků ve farmaceutický průmysl. EFPIA věří, že zájem pacientů a dalších účastníků na zajištění transparentnosti těchto interakcí je oprávněný. Uvědomuje si, že při informování mohou vznikat obavy z porušení ochrany osobních údajů, a snaží se ve spolupráci se zdravotnickými 1

2 odborníky tyto obavy odstraňovat. EFPIA je nicméně přesvědčena, že transparentnost lze zajistit, aniž by byly současně obětovány legitimní zájmy zdravotnických odborníků na ochranu jejich soukromí, a proto by legislativa neměla stanovovat příliš velké překážky informování ze strany našeho oboru. Následující kodex upravuje informování o platbách a jiných plněních zdravotnickým odborníkům, ať již jde o přímé, či nepřímé platby nebo jiná plnění. Při rozhodování, jak má být o platbách nebo jiných plněních informováno, by měly společnosti pokud možno identifikovat a zveřejňovat informace na úrovni jednotlivého zdravotnického odborníka (nikoli na úrovni zdravotnického zařízení), pokud tak lze učinit přesně, konzistentně a v souladu s platnými právními předpisy. V následujícím kodexu jsou stanoveny povinnosti informovat o platbách nebo jiných plněních zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím počínaje rokem 2016 (v termínu pro předkládání příslušných výkazů) v souvislosti s platbami nebo jinými plněními za kalendářní rok AIFP bude realizovat ustanovení tohoto kodexu v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a všemi dalšími příslušnými požadavky vyplývajícími z právních předpisů České republiky. ČLÁNEK 1 INFORMAČNÍ POVINNOST Odstavec Všeobecná povinnost. V souladu s podmínkami tohoto kodexu bude každá členská společnost dokumentovat platby a jiná plnění, které přímo či nepřímo poskytuje příjemci nebo v jeho prospěch, a informovat o nich, jak je podrobněji popsáno v článku 3. Odstavec Vyloučení z informační povinnosti. Pod informační povinnost uvedenou v odstavci 1.01 nespadají zejména platby nebo jiná plnění, které (i) se týkají výhradně volně prodejných léků; (ii) nejsou uvedeny v článku 3 tohoto Kodexu, jako jsou například předměty pro použití v odborné zdravotnické nebo lékárenské praxi, pohoštění, vzorky; nebo (iii) jsou součástí běžných nákupů a prodejů léčivých přípravků mezi členskou společností a zdravotnickým odborníkem (například lékárníkem) nebo zdravotnickým zařízením. ČLÁNEK 2 ZPŮSOB INFORMOVÁNÍ Odstavec Roční cyklus informování. Informace budou podávány jednou ročně, přičemž každé vykazované období zahrnuje celý kalendářní rok ( vykazované období ). Prvním vykazovaným obdobím bude rok Odstavec Lhůta pro informování. Každá členská společnost bude podávat informace ve lhůtě 6 měsíců od uplynutí příslušného vykazovaného období, přičemž sdělované informace musí zůstat zveřejněny po dobu minimálně 3 let od jejich prvního zveřejnění podle odstavce 2.04, pokud v každém jednotlivém případě (i) podle platného zákona o ochraně osobních údajů nebo jiných právních předpisů není stanovena kratší lhůta, nebo (ii) nebyl odvolán souhlas příjemce se zveřejněním konkrétních informací, jestliže je takový souhlas podle platných právních předpisů vyžadován. Odstavec Šablona. S výhradou ustanovení odstavce 2.04(ii) budou informace podle tohoto kodexu podávány z důvodu zajištění jejich stejné formy s využitím šablony uvedené v Příloze 2, která vyjadřuje požadavky tohoto kodexu. 2

3 Odstavec Platforma pro informování. Informace budou podávány na centrální platformě zajišťované AIFP. Odstavec Platný národní kodex. Informace budou podávány podle národního kodexu státu, v němž má příjemce svou fyzickou adresu. Jestliže členská společnost nemá ve státě, kde má příjemce svou fyzickou adresu, sídlo nebo zde nemá dceřinou společnost či pro stát kompetentní pobočku, bude tato členská společnost podávat informace o příslušné platbě nebo jiném plnění způsobem odpovídajícím tomuto kodexu. Odstavec Jazyk, v němž jsou informace podávány. Informace budou podávány v češtině a v angličtině. Odstavec Dokumentace a uchovávání záznamů. Každá členská společnost bude dokumentovat všechny platby nebo jiná plnění, jež musí být zveřejněny podle odstavce 1.01, a uchovávat příslušné záznamy o jejich zveřejnění podle tohoto kodexu po dobu minimálně 5 let od konce příslušného vykazovaného období, a to v souladu se lhůtami pro uchovávání údajů o reklamě podle zákona o regulaci reklamy. ČLÁNEK 3 INDIVIDUÁLNÍ A SOUHRNNÉ ZVEŘEJŇOVÁNÍ Odstavec Individuální zveřejňování. Pokud není v tomto kodexu výslovně stanoveno jinak, budou informace o platbách a jiných plněních podávány individuálně. Každá členská společnost bude podávat informace individuálně za každého jasně identifikovatelného příjemce, a to částky odpovídající platbám nebo jiným plněním tomuto příjemci v každém vykazovaném období, jež lze odůvodněně přiřadit do jedné z níže uvedených kategorií. Tyto platby nebo jiná plnění mohou být souhrnné podle jednotlivých kategorií, přičemž na požádání musí být (i) příslušnému příjemci anebo (ii) příslušným orgánům zpřístupněn položkový rozpis. 1. U plateb a jiných plnění zdravotnickému zařízení částku týkající se každé z níže uvedených kategorií: a. Dary a granty. Dary a granty zdravotnickému zařízení na podporu zdravotnictví včetně darů a grantů institucím, organizacím či sdružením, které tvoří zdravotničtí odborníci anebo které poskytují lékařskou péči. b. Příspěvky na náklady akcí. Příspěvky na náklady akcí pořádanýchzdravotnickými zařízeními nebo třetími stranami včetně sponzorování účasti zdravotnických odborníků na těchto akcích, jako jsou: i. Registrační poplatky; ii. iii. Smlouvy o sponzorování uzavřené se zdravotnickými zařízeními nebo s třetími stranami pověřenými zdravotnickým zařízením pořádat akci; a Doprava a ubytování. c. Odměny za služby a konzultace. Platby nebo jiná plnění vyplývající ze smluv uzavřených mezi členskými společnostmi a institucemi, organizacemi či sdruženími zdravotnických odborníků nebo s nimi související, podle nichž tyto instituce, organizace či sdružení poskytují jakýkoli druh služeb členské společnosti, nebo jakýkoli jiný 3

4 druh financování nezahrnutý v předchozích kategoriích. Odměny za služby na straně jedné a platby nebo jiná plnění, která se vztahují k výdajům sjednaným v písemné smlouvě, jež upravuje příslušnou činnost, na straně druhé, se budou zveřejňovat jako dvě samostatné částky. 2. U plateb nebo jiných plnění zdravotnickému odborníkovi: a. Příspěvky na náklady akcí. Příspěvky na náklady akcí, jako jsou: i. Registrační poplatky; a ii. Doprava a ubytování. b. Odměny za služby a konzultace. Platby nebo jiná plnění vyplývající ze smluv uzavřených mezi členskými společnostmi a zdravotnickými odborníky nebo s nimi související, podle nichž tito zdravotničtí odborníci poskytují jakýkoli druh služeb členské společnosti, nebo jakýkoli jiný druh financování nezahrnutý v předchozích kategoriích. Odměny za služby na straně jedné a platby nebo jiná plnění, která se vztahují k výdajům sjednaným v písemné smlouvě, jež upravuje příslušnou činnost, na straně druhé, se budou zveřejňovat jako dvě samostatné částky. Odstavec Souhrnné zveřejňování. U plateb a jiných plnění, kde některé informace, které by jinak bylo možné odůvodněně přiřadit do jedné z kategorií uvedených v odstavci 3.01, nelze ze zákonných důvodů podat individuálně, zveřejní členská společnost částky připadající na takovéto platby nebo jiná plnění v každém vykazovaném období souhrnně. Při takovémto souhrnném zveřejnění bude u každé kategorie uveden (i) počet příjemců, jichž se zveřejňované údaje týkají, a to absolutně a jako procento všech příjemců, a (ii) souhrnná částka připadající na platby nebo jiná plnění těmto příjemcům. Odstavec Vyloučení dvojího vykazování. Pokud je platba nebo jiné plnění, jež podléhá zveřejnění podle odstavce 3.01 nebo 3.02, provedeno individuálnímu zdravotnickému odborníkovi nepřímo prostřednictvím zdravotnického zařízení, zveřejní se takováto platba nebo jiné plnění pouze jednou. Takovéto zveřejnění bude v maximálně možném rozsahu prováděno na základě jednotlivého uvádění zdravotnických odborníků podle odstavce 3.01(2). Odstavec Platby nebo jiná plnění spojené s výzkumem a vývojem. Platby a jiná plnění spojené s výzkumem a vývojem bude každá členská společnost zveřejňovat v každém vykazovaném období souhrnně. Náklady spojené s akcemi, které se jasně vztahují k činnostem upraveným v tomto odstavci, lze zahrnout do souhrnné částky v rámci kategorie Platby nebo jiná plnění v souvislosti s výzkumem a vývojem. Odstavec Metodika. Každá členská společnost zveřejní informaci shrnující metodiku použitou při zpracovávání vykazovaných informací a zveřejňování plateb nebo jiných plnění u jednotlivých kategorií uvedených v odstavci V této informaci uvede obecné shrnutí, případně údaje specifické pro daný stát a popíše použitou metodiku vykazování, dále zde podle okolností uvede, jak jsou vykazovány víceleté smlouvy, DPH a další daňové aspekty, měnové aspekty a ostatní záležitosti související s lhůtami a částkami plateb nebo jiných plnění pro účely tohoto kodexu. ČLÁNEK 4 DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM KODEXU 4

5 Odstavec Pro účely dozoru nad dodržováním tohoto kodexu a rozhodování o jeho případném porušení se použijí procesní a sankční ustanovení stanovená Etickým kodexem AIFP. Dozorovým orgánem je Etická komise AIFP. 5

6 Příloha1 Definice pojmů používaných v kodexu AIFP upravujícímu zveřejňování plateb a jiných plnění farmaceutických společností zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým zařízením Příjemce Jakýkoli zdravotnický odborník, případně zdravotnické zařízení s hlavní praxí, pracovištěm či sídlem v České republice. Platby nebo jiná plnění v souvislosti s výzkumem a vývojem Platby nebo jiná plnění zdravotnickým odborníkům nebo zdravotnickým zařízením v souvislosti s plánováním či prováděním (i) neklinických studií (dle definice uvedené v Zásadách správné laboratorní praxe OECD); (ii) klinických hodnocení (dle definice uvedené ve směrnici 2001/20/ES); nebo (iii) neintervenčních studií, které jsou svým charakterem prospektivní a které zahrnují sběr údajů o pacientech ze strany jednotlivých zdravotnických odborníků nebo skupin zdravotnických odborníků či v jejich zastoupení konkrétně pro danou studii. Platby nebo jiná plnění Přímé a nepřímé platby nebo jiná plnění, ať již ve formě finanční částky, v naturáliích nebo jinak, provedené pro propagační či jiné účely v souvislosti s vývojem a prodejem výhradně humánních generických či originálních léčivých přípravků vydávaných pouze na lékařský předpis. Přímé platby nebo jiná plnění jsou takové platby nebo jiná plnění, které provede členská společnost ve prospěch příjemce. Nepřímé platby nebo jiná plnění jsou takové platby nebo jiná plnění, které jsou poskytnuty v zastoupení členské společnosti příjemci, nebo platby či jiná plnění poskytnutá prostředníkem, kdy členská společnost zdravotnického odborníka/zdravotnickou organizaci, jenž/jež bude mít z platby nebo jiného plnění užitek, zná nebo jej/ji může identifikovat. Definice a pojmy nedefinované v tomto kodexu budou mít stejný význam, jako je jim přiřazený Etickým kodexem AIFP. 6

7 Příloha 2 Model standardizované šablony Pro informaci Doplnit šablonu 7

Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce

Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce Mgr. Jakub Dvořáček, Výkonný ředitel AIFP Spolupráce jako přirozená součást zdravotnického systému Spolupráce mezi zdravotnickými odborníky/zařízeními a

Více

Metodologie. k iniciativě Transparentní spolupráce Merck Česká republika

Metodologie. k iniciativě Transparentní spolupráce Merck Česká republika Metodologie k iniciativě Transparentní spolupráce Merck Česká republika 1. Úvod Tato Metodologie se vztahuje k iniciativě Transparentní spolupráce, což je celoevropský projekt zabývající se zveřejňováním

Více

Metodologie k projektu Disclosure

Metodologie k projektu Disclosure Metodologie k projektu Disclosure 20. června 2016 Francouzská 171/28 120 00 Praha 2 Česká republika IČ: 28998871 DIČ: CZ28998871 Úvod Tato Metodologie se vztahuje k iniciativě Transparentní spolupráce,

Více

Metodický dokument společnosti Bristol-Myers Squibb (BMS) na podporu kodexu EFPIA o transparentní spolupráci o zveřejnění plnění HCP/HCO za rok 2018

Metodický dokument společnosti Bristol-Myers Squibb (BMS) na podporu kodexu EFPIA o transparentní spolupráci o zveřejnění plnění HCP/HCO za rok 2018 Metodický dokument společnosti Bristol-Myers Squibb (BMS) na podporu kodexu EFPIA o transparentní spolupráci o zveřejnění plnění HCP/HCO za rok 2018 Všechna data o plnění za rok 2018 jsou správná v čase

Více

Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce

Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce Struktura prezentace 1. Spolupráce jako přirozená součást systému 2. Spolupráce jako prostor pro možný střet zájmů 3. Co je nutné změnit? 4. Hledání řešení

Více

1. Přehled požadavků EFPIA

1. Přehled požadavků EFPIA Evropská federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) Požadavky na zdravotnické odborníky a organizace ohledně zveřejňování údajů metodická Obsah 1. Přehled požadavků EFPIA... 2 2. Interní rozhodnutí...

Více

Požadavky Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) na transparentnost zveřejňování zdravotnických odborníků / zdravotnických

Požadavky Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) na transparentnost zveřejňování zdravotnických odborníků / zdravotnických Požadavky Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) na transparentnost zveřejňování zdravotnických odborníků / zdravotnických organizací Metodologická poznámka pro společnost Shire

Více

Transparentní spolupráce Metodologická nóta pro SANOFI Group, Česká republika

Transparentní spolupráce Metodologická nóta pro SANOFI Group, Česká republika Transparentní spolupráce 2017 Metodologická nóta pro SANOFI Group, Česká republika ÚVOD Kodex EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) o transparentní spolupráci požaduje

Více

Kodex zveřejňování informací federace EFPIA Zveřejňování informací za rok 2017 Shire Pharmaceuticals (včetně spol. Baxalta US Inc.

Kodex zveřejňování informací federace EFPIA Zveřejňování informací za rok 2017 Shire Pharmaceuticals (včetně spol. Baxalta US Inc. Kodex zveřejňování informací federace EFPIA Zveřejňování informací za rok 2017 Shire Pharmaceuticals (včetně spol. Baxalta US Inc.) 1 Oddíl 1: Způsob vykazování dat za rok 2017 Společnost Shire 3. června

Více

Zveřejňování plateb a jiných plnění zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým zařízením Metodika k vykazování za rok 2015 v roce 2016

Zveřejňování plateb a jiných plnění zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým zařízením Metodika k vykazování za rok 2015 v roce 2016 Zveřejňování plateb a jiných plnění zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým zařízením Metodika k vykazování za rok 2015 v roce 2016 AstraZeneca Czech Republic s.r.o U Trezorky 921/2, Praha 5 Jinonice,

Více

Metodická poznámka

Metodická poznámka Metodická poznámka - 2015 Doprovodný dokument k Transparentnosti plateb nebo jiného plnění zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím (metodika dle odstavce 3.05. Kodexu Transparentní spolupráce

Více

Kodex zveřejňování informací federace EFPIA Zveřejňování informací za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (včetně spol. Baxalta US Inc.

Kodex zveřejňování informací federace EFPIA Zveřejňování informací za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (včetně spol. Baxalta US Inc. Kodex zveřejňování informací federace EFPIA Zveřejňování informací za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (včetně spol. Baxalta US Inc.) 1 Oddíl 1: Způsob vykazování dat za rok 2016 Společnost Shire 3. června

Více

Název: Metodická poznámka

Název: Metodická poznámka Název: Metodická poznámka Zveřejnění informací o platbách a jiných plněních poskytnutých pracovníkům ve zdravotnictví a organizacím podle Kodexu Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA)

Více

PŘECHODY HODNOTY ZA OHLAŠOVACÍ ROK 2015

PŘECHODY HODNOTY ZA OHLAŠOVACÍ ROK 2015 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD (DÁLE JEN JAKO OTSUKA EUROPE ) KODEX ZVEŘEJŇOVÁNÍ PLATEB A PLNĚNÍ SDRUŽENÍ EFPIA Česká Republika METODOLOGICKÁ POZNÁMKA VZTAHUJÍCÍ SE NA PŘECHODY HODNOTY ZA OHLAŠOVACÍ

Více

Globální metodologická poznámka společnosti UCB ve shodě s částí 3.05 Kodexu transparentní spolupráce EFPIA

Globální metodologická poznámka společnosti UCB ve shodě s částí 3.05 Kodexu transparentní spolupráce EFPIA ve shodě s částí 3.05 Kodexu transparentní spolupráce EFPIA Tato poznámka popisuje globální postoj ke Kodexu transparentní spolupráce EFPIA. V každé členské zemi podléhá změnám v závislosti na místních

Více

Název: Metodická poznámka

Název: Metodická poznámka Název: Metodická poznámka Zveřejnění informací o platbách a jiných plněních poskytnutých pracovníkům ve zdravotnictví a organizacím podle Kodexu Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA)

Více

Transparentní spolupráce

Transparentní spolupráce Transparentní spolupráce ÚVODNÍ SLOVO Vedení České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) považuje iniciativu Transparentní spolupráce za krok správným směrem. Spolupráce lékařů s farmaceutickým

Více

Metodický pokyn společnosti Gilead k výkazům pro zajištění transparentnosti

Metodický pokyn společnosti Gilead k výkazům pro zajištění transparentnosti Metodický pokyn společnosti Gilead k výkazům pro zajištění transparentnosti Obsah 1 Úvod... 2 2 Definice převodů hodnot... 2 3 Definice a řízení zahraničních výdajů... 3 4 Které příjemce převodů hodnot

Více

Metodický pokyn společnosti Gilead k výkazům pro zajištění transparentnosti

Metodický pokyn společnosti Gilead k výkazům pro zajištění transparentnosti Metodický pokyn společnosti Gilead k výkazům pro zajištění transparentnosti Obsah 1 Úvod... 2 2 Definice převodů hodnot... 2 3 Definice a řízení zahraničních výdajů... 3 4 Které příjemce převodů hodnot

Více

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ Úvod Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

DOZOROVÁ ČINNOST SÚKLu A LEGISLATIVNÍ NOVINKY v ČR

DOZOROVÁ ČINNOST SÚKLu A LEGISLATIVNÍ NOVINKY v ČR DOZOROVÁ ČINNOST SÚKLu A LEGISLATIVNÍ NOVINKY v ČR Libor Štajer, Lucie Neubertová, Petr Kůta RIZIKÁ A RIEŠENIA VO FARMACEUTICKOM PRIEMYSLE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH přehled změn v

Více

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] Novela zákona o regulaci reklamy (navrhovaná účinnost od 1.1.2013) eklep.vlada.cz: č.j. předkladatele

Více

METODICKÁ POZNÁMKA EFPIA KE ZVEŘEJŇOVÁNÍ ČESKÁ REPUBLIKA IPSEN PROGRAM TRANSPARENTNOSTI EFPIA METODICKÁ POZNÁMKA

METODICKÁ POZNÁMKA EFPIA KE ZVEŘEJŇOVÁNÍ ČESKÁ REPUBLIKA IPSEN PROGRAM TRANSPARENTNOSTI EFPIA METODICKÁ POZNÁMKA IPSEN PROGRAM TRANSPARENTNOSTI EFPIA METODICKÁ POZNÁMKA 2 Obsah 1 PREAMBULE... 4 2 ÚČEL... 6 2.1 Terminologie... 6 3 ROZSAH ZVEŘEJNĚNÍ... 7 3.1 Příjemci... 7 3.1.1 HCP... 7 3.1.2 HCO... 8 3.1.3 Specifický

Více

PRAVIDLA LÉKOVÉ REKLAMY VE VÍRU ZMĚN

PRAVIDLA LÉKOVÉ REKLAMY VE VÍRU ZMĚN PRAVIDLA LÉKOVÉ REKLAMY VE VÍRU ZMĚN Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH přehled novinek v roce 2011; změny UST-27 verze 3; novela zák. o regulaci reklamy. 15.11.200726.dubna 2007 PŘEHLED ZMĚN

Více

ETICKÝ KODEX. EFPA je přesvědčena, že každý finanční poradce je definován dvěma hlavními rysy: profesní bezúhonností, odbornou způsobilostí.

ETICKÝ KODEX. EFPA je přesvědčena, že každý finanční poradce je definován dvěma hlavními rysy: profesní bezúhonností, odbornou způsobilostí. ETICKÝ KODEX Preambule Profesní sdružení finančních poradců plní řadu důležitých funkcí ve finančním sektoru: na základě vysoce kvalitního školení a kvalifikací, jakož i široce přijímaných kodexů profesionálním

Více

Článek 13. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou platné od data jejich zpracování správcem.

Článek 13. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou platné od data jejich zpracování správcem. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, se sídlem Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6, IČ 00020711 (dále jen my nebo správce ) chrání veškeré osobní údaje poskytnuté identifikovanou

Více

Náhradníci členy správní revizní komise dočasně nahradí v případě jejich dočasné neschopnosti

Náhradníci členy správní revizní komise dočasně nahradí v případě jejich dočasné neschopnosti Výzva externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce člena správní revizní komise Evropské centrální banky (Frankfurt nad Mohanem, Německo) 1. Úvod Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 1 zřizuje

Více

[ 1 ] MUDr. Ivana Koblihová 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv

[ 1 ] MUDr. Ivana Koblihová 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] OTC s omezením nová kategorie léčivých přípravků Ivana Koblihová, MUDr. Náměstek ředitele pro odborné činnosti Obsah prezentace [ 3 ] Co znamená OTC s omezením? Obecné možnosti omezení a z

Více

Zásady ochrany osobních údajů pro společnost KEMPCHEN s.r.o.

Zásady ochrany osobních údajů pro společnost KEMPCHEN s.r.o. Zásady ochrany osobních údajů pro společnost KEMPCHEN s.r.o. Autor: Ing. Vlastislav Veselý Datum: 25.5.2018 1 Obsah Úvod... 2 Cíle... 3 Zásady zpracování osobních údajů... 3 Povolené zpracování osobních

Více

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Informace týkající se trhů s komoditními deriváty nebo souvisejících spotových trhů pro účely vymezení vnitřních informací o komoditních derivátech 17/01/2017

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 4-9

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 4-9 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 3. 2. 2010 2008/0255(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 4-9 Návrh stanoviska Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) k návrhu nařízení Evropského

Více

Smlouva o provedení klinického hodnocení

Smlouva o provedení klinického hodnocení Smlouva o provedení klinického hodnocení Smlouva mezi zadavatelem klinického hodnocení ( KH ) a nemocnicí (nebo mezi zadavatelem, nemocnicí a zkoušejícím), na základě které provádí nemocnice pod vedením

Více

2016 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2016 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Reklama na léčivé přípravky z hlediska dozorové praxe 2 VYBRANÉ PŘÍPADY PORUŠENÍ ZÁKONA O REGULACI REKLAMY + KONTEXT EU Mgr. Jaroslava Doležalová Velký sál SÚKL Reklama na léčivé přípravky z hlediska dozorové

Více

DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI

DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI 1 KAPITOLA IV + PŘÍLOHA I DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI MUDr. Alena Trunečková Oddělení klinického hodnocení 2 Článek 25 Údaje předložené v dokumentaci k žádosti Článek 26 Jazykové požadavky Příloha I Dokumentace

Více

STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem

STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem Schváleno dne: 21. 9. 2016 Účinnost od: 1. 10. 2016 Závazné pro: členové Rady pro veřejný dohled nad auditem Verze 1.0 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Statut Rady

Více

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise Výzva externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce náhradníka člena správní revizní komise Evropské centrální banky (Frankfurt nad Mohanem, Německo) 1. Úvod Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013

Více

Metodologická poznámka

Metodologická poznámka Metodologická poznámka Kodexy EFPIA a místních asociací průmyslu, které upravují zveřejňování informací Amgen Copyright v1.1. Strana 1 1.0 ÚVOD 2.0 PŮSOBNOST 3.0 DEFINICE 4.0 SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ ZA ÚČELEM

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

Zásady ochrany osobních údajů pro jednotlivé subjekty

Zásady ochrany osobních údajů pro jednotlivé subjekty Zásady ochrany osobních údajů pro jednotlivé subjekty Společnost Merck spol. s r. o., IČ 18626971, sídlem Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4 Nusle, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

GDPR a veřejná správa

GDPR a veřejná správa GDPR a veřejná správa Mgr. Bc. Tomáš Mudra, UEPA advokáti, s. r. o. Mgr. Vladimíra Hloušková, d-eye czechia, s. r. o. ISSS 3. 4. 2017, Hradec Králové Agenda Definice Požadavky GDPR na veřejnou správu Jaké

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

INFORMAČNÍ POVINNOSTI SPRÁVCŮ VŮČI DOTČENÝM SUBJEKTŮM ÚDAJŮ

INFORMAČNÍ POVINNOSTI SPRÁVCŮ VŮČI DOTČENÝM SUBJEKTŮM ÚDAJŮ INFORMAČNÍ POVINNOSTI SPRÁVCŮ VŮČI DOTČENÝM SUBJEKTŮM ÚDAJŮ Cílem této informace je plnit předepsané informační povinnosti správce vůči subjektům údajů, jejichž osobní údaje (dále jen jako OÚ) správce

Více

Informace o zpracování osobních údajů pacientů Kontaktní údaje Správce: Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Účely zpracování:

Informace o zpracování osobních údajů pacientů Kontaktní údaje Správce: Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Účely zpracování: Informace o zpracování osobních údajů pacientů dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Více

Obecné pokyny. ke shromažďování údajů o osobách s vysokými příjmy EBA/GL/2014/07 16/07/2014

Obecné pokyny. ke shromažďování údajů o osobách s vysokými příjmy EBA/GL/2014/07 16/07/2014 EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Obecné pokyny ke shromažďování údajů o osobách s vysokými příjmy 1 Status těchto obecných pokynů Tento dokument obsahuje obecné pokyny vydané v souladu s článkem 16 nařízení Evropského

Více

PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /...

PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2018 C(2018) 4426 final ANNEX 1 PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 355/60 Úřední věstník Evropské unie 31.12.2013 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1423/2013 ze dne 20. prosince 2013, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o požadavky na zpřístupňování

Více

Ochrana osobních údajů aktuálně

Ochrana osobních údajů aktuálně Nařízení o ochraně osobních údajů Ochrana osobních údajů aktuálně Prezentace Konference Moderní veřejná správa Brno, 1. 6. 2017 JUDr. Soňa Matochová, Ph.D. Úřad pro ochranu osobních údajů 1 Osnova prezentace

Více

Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů

Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů Základní umělecká škola Dobříš, Mírové náměstí 69, 263 01 Dobříš, zastoupená Janem Voděrou, ředitelem školy E-mail: zusdobris@volny.cz

Více

POLITIKA ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POLITIKA ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ POLITIKA ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Pardubice, květen 2018 Rada Pardubického kraje za účelem naplnění ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob

Více

Metodologická poznámka

Metodologická poznámka Metodologická poznámka Kodexy EFPIA a místních asociací průmyslu, které upravují zveřejňování informací Amgen Copyright v1.3. Strana 1 1.0 ÚVOD 2.0 PŮSOBNOST 3.0 DEFINICE 4.0 SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ ZA ÚČELEM

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ANKETĚ STROM ROKU I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SUBJEKT OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ANKETĚ STROM ROKU I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SUBJEKT OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ANKETĚ STROM ROKU I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SUBJEKT OSOBNÍCH ÚDAJŮ Správcem osobních údajů je Nadace Partnerství, sídlem Údolní 33, Brno-město, 602 00 Brno (dále jen

Více

Článek 13. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou platné od data jejich zpracování správcem.

Článek 13. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou platné od data jejich zpracování správcem. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, se sídlem Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6, IČ 00020711 (dále jen my nebo správce ) chrání veškeré osobní údaje poskytnuté identifikovanou

Více

Základní stanovy spolku In-Line Třinec

Základní stanovy spolku In-Line Třinec Základní stanovy spolku In-Line Třinec Stanovy spolku IN-LINE TŘINEC z.s. Zakladatelé: 1) DUŠAN ADAMČÍK, 2) NIKOLA KOSTKOVÁ, 3) ONDŘEJ PYSZKO, se níže uvedeného dne, měsíce a roku shodli na následujícím

Více

VYHLÁŠKA. ze dne o provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů

VYHLÁŠKA. ze dne o provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne. 2017 o provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů Ministerstvo zdravotnictví po předchozím projednání s Ministerstvem zemědělství,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 12.22.07 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Část I Obecná ustanovení čl. 1 Předmět úpravy a působnost

Více

Metodologická poznámka

Metodologická poznámka Metodologická poznámka Kodexy EFPIA a místních asociací průmyslu, které upravují zveřejňování informací Amgen Copyright v1.3. Strana 1 1.0 ÚVOD 2.0 PŮSOBNOST 3.0 DEFINICE 4.0 SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ ZA ÚČELEM

Více

Pravidla ochrany osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů Pravidla ochrany osobních údajů Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů zákazníků, ke kterému dochází v souvislosti s naší obchodní činností.

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

GRANTOVÁ DOHODA S EVROPSKOU RADOU PRO VÝZKUM č. XXX. NÁZEV PROJEKTU [AKRONYM nebo STRUČNÝ NÁZEV] PODPORA HRANIČNÍHO VÝZKUMU

GRANTOVÁ DOHODA S EVROPSKOU RADOU PRO VÝZKUM č. XXX. NÁZEV PROJEKTU [AKRONYM nebo STRUČNÝ NÁZEV] PODPORA HRANIČNÍHO VÝZKUMU SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM GRANTOVÁ DOHODA S EVROPSKOU RADOU PRO VÝZKUM č. XXX NÁZEV PROJEKTU [AKRONYM nebo STRUČNÝ NÁZEV] PODPORA HRANIČNÍHO VÝZKUMU [Evropské společenství (dále jen Společenství ), zastoupené

Více

Statut. Grantové agentury Akademické aliance

Statut. Grantové agentury Akademické aliance Statut Grantové agentury Akademické aliance Ostrava 2016 I. Všeobecná ustanovení K realizaci činnosti Grantové agentury Akademické aliance (GA) je vydán následující Statut Grantové agentury Akademické

Více

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace Stanovy APEK 1 Název a sídlo Asociace 1.1 Název Asociace je "Asociace pro elektronickou komerci", zkráceně APEK. 1.2 Sídlem Asociace je Praha, Sokolská 23, 120 00 Praha 2. 2 Právní postavení Asociace 2.1

Více

Informace. o zpracování osobních údajů

Informace. o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Oddělení R1 Registrace a transparentnost, GŘ pro hospodářskou soutěž

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Oddělení R1 Registrace a transparentnost, GŘ pro hospodářskou soutěž PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Toto prohlášení se týká zpracování osobních údajů v rámci šetření týkajících se státní podpory a souvisejících úkolů ve společném zájmu, které provádí Komise. Údaje,

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. ke shromažďování údajů o osobách s vysokými příjmy EBA/GL/2012/5

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. ke shromažďování údajů o osobách s vysokými příjmy EBA/GL/2012/5 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví ke shromažďování údajů o osobách s vysokými příjmy EBA/GL/2012/5 Londýn 27. 7. 2012 Status těchto obecných pokynů 1. Tento dokument obsahuje obecné pokyny

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV erecept Jaký je aktuální stav? Mgr. Irena Storová, pověřená vedením SÚKL 4. dubna 2018, Zlín 3 erecept erecept je lékařský předpis vystavený v elektronické podobě, uložený do CÚeR 1. 1. 2018 vznikla povinnost

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zásady pro poskytování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb z rozpočtu města Vyškova upravují, v návaznosti

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 706 (REVIDOVANÉ ZN

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 706 (REVIDOVANÉ ZN MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 706 (REVIDOVANÉ ZNĚNÍ) ODSTAVCE ZPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDITORA OBSAHUJÍCÍ ZDŮRAZNĚNÍ SKUTEČNOSTI A JINÉ SKUTEČNOSTI (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Zásady veřejné služby

Zásady veřejné služby Evropský veřejný ochránce práv Zásady veřejné služby pro úředníky EU 2012 CS Úvod Pět zásad veřejné služby 1. Závazek vůči Evropské unii a jejím občanům 2. Etický rozměr 3. Objektivnost 4. Úcta k ostatním

Více

Organizační řád svazku obcí Ladův kraj

Organizační řád svazku obcí Ladův kraj Organizační řád svazku obcí Ladův kraj základní vnitřní organizace a řízení organizační struktura úkoly, činnost a působnost jednotlivých orgánů a pozic a vztahy mezi nimi, pravomoci a odpovědnosti osob

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACE MĚSTA. Městský úřad Hrádek nad Nisou,

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACE MĚSTA. Městský úřad Hrádek nad Nisou, SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACE MĚSTA Městský úřad Hrádek nad Nisou, 20. 2. 2017 HLAVNÍ KONTAKTNÍ OSOBA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Mgr. Kristýna Petrásková kancelář č. dveří 25 tel.: 482 411 431, 778 00 65 45

Více

2/6. 1 Úř. věst. L 158, , s Úř. věst. L 335, , s Úř. věst. L 331, , s

2/6. 1 Úř. věst. L 158, , s Úř. věst. L 335, , s Úř. věst. L 331, , s EIOPA16/858 CS Obecné pokyny k usnadnění efektivního dialogu mezi příslušnými orgány vykonávajícími dohled nad pojišťovnami a statutárním auditorem či auditory a auditorskou společností či společnostmi,

Více

GDPR obecně Svaz měst a obcí

GDPR obecně Svaz měst a obcí GDPR obecně Svaz měst a obcí 23. 11. 2017 JUDr. Soňa Matochová, Ph.D. Osnova prezentace Proč je v současné době aktuální ochrana osobních údajů? Je naše právo na soukromí dotčené v digitálním věku? Potřebujeme

Více

zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a souvisejících právních předpisů;

zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a souvisejících právních předpisů; GDPR Informace o zpracování osobních údajů Úvodní informace Základní škola a mateřská škola Ostrava Lhotka, p. o., Těsnohlídkova 99, jako správce osobních údajů, za účelem naplnění zásady transparentnosti

Více

Aktuální vývoj lékového trhu a internetový výdej léčiv (právní poznámky) Praha, JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

Aktuální vývoj lékového trhu a internetový výdej léčiv (právní poznámky) Praha, JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Aktuální vývoj lékového trhu a internetový výdej léčiv (právní poznámky) Praha, 30.5.2019 JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. 1 Aktuální legislativní situace Novely zákona o léčivech Protipadělková novela,

Více

Směrnice pro ochranu osobních údajů

Směrnice pro ochranu osobních údajů Poliklinika Tachov, příspěvková organizace Václavská 1560, Tachov správce osobních údajů (dále jen "správce") ------------------------------------------------------------- Směrnice pro ochranu osobních

Více

Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Suchohrdly Adresa: Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly IČO: 67024645 Směrnici zpracovala: Anna Bajerová Směrnici schválil: Hana Matochová Směrnice

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ rok poté CESNET NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA, PRAHA JUDr. Soňa Matochová, Ph.D.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ rok poté CESNET NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA, PRAHA JUDr. Soňa Matochová, Ph.D. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ rok poté 21. 9. 2019 CESNET NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA, PRAHA JUDr. Soňa Matochová, Ph.D. OSNOVA TÉMATU I. Kontext, ve kterém se pohybujeme, - důvody pro vznik nové právní úpravy,

Více

OBECNÉ POKYNY KE SROVNÁVÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ EBA/GL/2014/08 16/07/2014. Obecné pokyny. ke srovnávání odměňování

OBECNÉ POKYNY KE SROVNÁVÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ EBA/GL/2014/08 16/07/2014. Obecné pokyny. ke srovnávání odměňování EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Obecné pokyny ke srovnávání odměňování Status těchto obecných pokynů Tento dokument obsahuje obecné pokyny vydané v souladu s článkem 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno 10/11/2016 ESMA/2016/1477 CS Obsah 1 Působnost... 3 2 Odkazy, zkratky a definice... 3 3 Účel... 4 4 Dodržování předpisů a

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Společnost FINE REALITY, a.s. zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti

Více

S m l o u v a o p o s k y t n u t í g r a n t u z r o z p o č t u m ě s t a N y m b u r k a

S m l o u v a o p o s k y t n u t í g r a n t u z r o z p o č t u m ě s t a N y m b u r k a S m l o u v a o p o s k y t n u t í g r a n t u z r o z p o č t u m ě s t a N y m b u r k a evidenční číslo smlouvy: GR II 12/2015 Čl. I. SMLUVNÍ STRANY Město Nymburk se sídlem Náměstí Přemyslovců 163,

Více

XLIII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky. Praha 12. prosince Bod programu: 3

XLIII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky. Praha 12. prosince Bod programu: 3 XLIII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha 12. prosince 2013 Bod programu: 3 INFORMACE O PŘÍPRAVĚ HODNOCENÍ VÝZKUMNÉ A ODBORNÉ ČINNOSTI PRACOVIŠŤ AV ČR ZA LÉTA 2010 2014 1 Principy

Více

Opatření děkana LF MU č. 5/2013 k zajištění ověřitelnosti výzkumných dat. Část I. Základní ustanovení

Opatření děkana LF MU č. 5/2013 k zajištění ověřitelnosti výzkumných dat. Část I. Základní ustanovení Opatření děkana LF MU č. 5/2013 k zajištění ověřitelnosti výzkumných dat. ze dne 22. července 2013 Část I. Základní ustanovení I. Předmět opatření (1) Předmětem tohoto opatření je stanovení pravidel pro

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 25.3.2017 L 80/7 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/556 ze dne 24. března 2017 o podrobných pravidlech pro provádění inspekčních postupů správné klinické praxe podle nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 28.3.2015 CS L 84/67 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/530 ze dne 11. února 2015 o metodice a postupech pro stanovení a shromažďování údajů týkajících se faktorů používaných pro výpočet ročních

Více

Evropskounijní ochrana osobních údajů a věda a kulturní dědictví, aneb, PRÁVO BÝT ZAPOMENUT. Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky

Evropskounijní ochrana osobních údajů a věda a kulturní dědictví, aneb, PRÁVO BÝT ZAPOMENUT. Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky Evropskounijní ochrana osobních údajů a věda a kulturní dědictví, aneb, PRÁVO BÝT ZAPOMENUT Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky Primární právní dokumenty Listina základních práv Evropské unie

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

[ 1 ] MUDr. Alice Němcová; EK,

[ 1 ] MUDr. Alice Němcová; EK, [ 1 ] Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] Nový zákon o léčivech - oblast klinických hodnocení léčiv Alice Němcová, MUDr. Sekce registrací Vedoucí oddělení klinického hodnocení [ 3 ] Nový zákon o léčivech

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2018 C(2018) 4438 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud

Více

KOORDINAČNÍ STŘEDISKO TRANSPLANTACÍ Ruská 85, Praha 10

KOORDINAČNÍ STŘEDISKO TRANSPLANTACÍ Ruská 85, Praha 10 Stanovisko KST Věc: Souhlas s darováním tkání od zemřelých dárců Vydáno: 5. března 2014 Klíčová slova: tkáně, darování, vyjádření souhlasu, zemřelý dárce Obecným a základním zdrojem právní úpravy transplantací

Více

S T A T U T A J E D N A C Í Ř Á D

S T A T U T A J E D N A C Í Ř Á D S T A T U T A J E D N A C Í Ř Á D Etické komise Uherskohradišťské nemocnice I. Statut a cíle etické komise Etická komise Uherskohradišťské nemocnice je nezávislá komise, jejímž zřizovatelem je Uherskohradišťská

Více

Zásady obchodní praxe

Zásady obchodní praxe Zásady obchodní praxe Pokyny Eucomed pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky Upraveno v září 2008 Schváleno Radou 11. září 2008 Translation by courtesy of 1 Zásady obchodní praxe Eucomed zahrnují Pokyny

Více

Farmaceutická firma a zdravotnické zařízení:

Farmaceutická firma a zdravotnické zařízení: Farmaceutická firma a zdravotnické zařízení: Partner nebo soupeř? Pavel Jedlička AAF Havlíčkův Brod Práce se pro člověka stane životní potřebou 1 Ideologické otázky ve zdravotnictví Každý má právo na zdraví

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

Ministerstvo financí Odbor 39. č.j.: 39/ /

Ministerstvo financí Odbor 39. č.j.: 39/ / Ministerstvo financí Odbor 39 č.j.: 39/ 86 838/2009-393 Pokyn D 333 Sdělení Ministerstva financí k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami V rámci zákona

Více