Zásady obchodní praxe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady obchodní praxe"

Transkript

1 Zásady obchodní praxe Pokyny Eucomed pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky Upraveno v září 2008 Schváleno Radou 11. září 2008 Translation by courtesy of 1

2 Zásady obchodní praxe Eucomed zahrnují Pokyny Eucomed pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky a Pokyny pro dodržování soutěžního práva. Tato brožura obsahuje pouze Pokyny pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky. Veškeré dokumenty včetně Pokynů pro dodržování soutěžního práva a Otázek a odpovědí týkajících se pokynů Eucomed pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky jsou k dispozici na webových stránkách Eucomed I. Úvod Tyto pokyny mají sloužit jako vodítko při spolupráci členů Eucomed s fyzickými osobami (ať již z klinické praxe či jinak, a to zejména lékaři, zdravotními sestrami, techniky a koordinátory výzkumu) nebo právnickými osobami (jako například nemocnicemi nebo nákupními organizacemi), které přímo nebo nepřímo nakupují, pronajímají, doporučují, používají, zajišťují prodej a pronájem nebo předepisují zdravotnické prostředky členů (dále jen zdravotnický pracovník ). Existuje mnoho forem spolupráce mezi členy Eucomed a zdravotnickými pracovníky, které napomáhají rozvoji lékařské vědy nebo zlepšují péči o pacienty, včetně následujícího: 2

3 Inovace zdravotnické techniky: Vývoj inovačních zdravotnických prostředků a zlepšování stávajících produktů vyžaduje spolupráci mezi členy a zdravotnickými pracovníky. Inovace a kreativita jsou pro vývoj a zdokonalování zdravotnických prostředků zásadní a často k nim dochází mimo zařízení společností zabývajících se jejich výrobou. Bezpečné a efektivní využití zdravotnické techniky: Bezpečné a efektivní využití zdravotnické techniky vyžaduje, aby členové dávali zdravotnickým pracovníkům příslušné instrukce a poskytovali jim vzdělávání, školení, servis a technickou podporu. Tento typ školení může být vyžadován i dozorovými orgány jako podmínka schválení produktu. Výzkum a vzdělávání: Podpora lékařského výzkumu, vzdělávání a rozšiřování odborných dovedností ze strany členů v dobré víře mimo jiné přispívá k bezpečnosti pacientů a lepší dostupnosti nových technologií. Členové Eucomed si uvědomují, že dodržování etických zásad a příslušných zákonů je hlavním předpokladem pro to, aby mohlo průmyslové odvětví zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků pokračovat ve spolupráci se zdravotnickými pracovníky. Členové proto musí ve vztahu ke své spolupráci se zdravotnickými pracovníky podporovat 3

4 etické obchodní zásady a společensky zodpovědné jednání. Členové musí za všech okolností respektovat povinnost zdravotnických pracovníků činit nezávislá rozhodnutí ohledně léčby. Tyto pokyny vycházejí z následujících klíčových zásad: Oddělenost: Spolupráce mezi průmyslem a zdravotnickými pracovníky nesmí být zneužita k ovlivňování rozhodnutí ohledně nákupu prostřednictvím neoprávněných a nepatřičných výhod, ani by tato spolupráce neměla být podmíněna prodejními transakcemi nebo použitím či doporučením produktů členů. Transparentnost: Spolupráce mezi průmyslem a zdravotnickými pracovníky musí být transparentní a musí splňovat požadavky národních a místních zákonů, předpisů nebo profesních kodexů. I v zemích, kde neexistují konkrétní opatření, musí členové zajistit odpovídající transparentnost tím, že budou vyžadovat, aby bylo vedení nemocnice, nadřízený zdravotnického pracovníka nebo jiný místně příslušný orgán předem písemně v plném rozsahu informován o účelu a rozsahu takové spolupráce. Přiměřenost: Když člen pověří zdravotnického pracovníka, aby poskytoval službu jeho jménem, 4

5 musí být odměna zaplacená členem přiměřená a musí představovat spravedlivou tržní hodnotu služeb poskytnutých zdravotnickým pracovníkem. Zdokumentování spolupráce: V případě spolupráce mezi členem a zdravotnickým pracovníkem, například když zdravotnický pracovník poskytuje služby jménem člena, musí být uzavřena písemná smlouva uvádějící mimo jiné účel spolupráce, služby, které mají být poskytnuty, způsob hrazení výdajů a odměnu, kterou má člen zaplatit. Činnosti zamýšlené takovou smlouvou musí být opodstatněné a doložené zprávou o činnosti nebo jiným obdobným způsobem. Odpovídající dokumentaci, jako je například smlouva, související zprávy, faktury a podobně, si musí člen ponechat, aby mohl doložit potřebu a význam služeb a přiměřenost zaplacené odměny. Členové by měli vyžadovat, aby zprostředkovatelé-třetí strany, a to jak zprostředkovatelé obchodu, tak i další zástupci-třetí strany, zejména konzultanti, distributoři, prodejci, marketingoví zástupci, makléři, komisionáři a nezávislí obchodní zástupci, kteří spolupracují se zdravotnickými pracovníky v souvislosti s prodejem, propagací nebo jakoukoliv jinou činností zahrnující produkty členů, dodržovali zásady odpovídající 5

6 těmto pokynům. Je doporučeno, aby v případech, kdy je taková spolupráce uzavřena, byla třetí straně v příslušné smluvní dokumentaci uložena povinnost dodržovat tyto nebo obdobné pokyny. Tyto pokyny stanovují zásady odpovídající různým typům vztahů se zdravotnickými pracovníky. Tyto zásady nemají nahrazovat ani platit namísto národních zákonů nebo předpisů či profesních kodexů (včetně předpisů společností), které mohou stanovit přísnější požadavky na členy nebo zdravotnické pracovníky podílející se na některých činnostech v těchto zemích. Všichni členové by se měli nezávisle přesvědčit, zda jejich spolupráce se zdravotnickými pracovníky splňuje požadavky všech stávajících národních a místních zákonů, předpisů a profesních kodexů. II. Členem sponzorované školení a vzdělávání ohledně produktů Členové by v případě potřeby měli zdravotnickým pracovníkům poskytnout školení a vzdělávání ohledně produktů, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní využití lékařské techniky. Tyto vzdělávací a školicí programy by měly probíhat na vhodných místech s ohledem na dostupnost pro účastníky a povahu školení. Zejména platí následující: 6

7 Programy a akce by se měly konat ve výzkumném, laboratorním, vzdělávacím, konferenčním nebo jiném vhodném prostředí, včetně vlastních prostor členů nebo komerčně dostupných jednacích prostor, které napomáhají účinnému předávání znalostí a nezbytné praktické výuce. Školicí personál by měl mít řádnou kvalifikaci pro vedení takového školení. Členové mohou v souvislosti s takovým programem pro účastníky zajistit stravování v přiměřené hodnotě, a pokud se jedná o vzdělávací program s potřebou noclehu, může být vhodné také další pohoštění. Jakékoliv pohoštění by mělo mít přiměřenou hodnotu, mělo by být časově a svým zaměřením podřízeno vzdělávacímu účelu daného školení a být v souladu s předpisy země, v níž má zdravotnický pracovník povolení provozovat svoji praxi. Členové mohou uhradit přiměřené cestovní výdaje a náklady na ubytování vzniklé zdravotnickému pracovníkovi účastnícímu se programu, a to v souladu s předpisy země, v níž má zdravotnický pracovník povolení provozovat svoji praxi. Členové nesmějí umožnit nebo hradit stravování, cestovní výdaje, ubytování nebo jiné náklady partnerům/partnerkám nebo hostům zdravotnických pracovníků ani jakékoliv jiné 7

8 osobě, která nemá oprávněný profesní zájem na informacích sdílených v rámci takového setkání. III. Podpora vzdělávacích konferencí pořádaných třetími stranami Nezávislé, vzdělávací, vědecké nebo tvorbou pravidel se zabývající konference pořádané v dobré víře podporují vědecké znalosti a přispívají k rozvoji lékařské vědy a poskytování účinné zdravotní péče. Členové proto mohou takové akce podporovat za předpokladu, že vzdělávací obsah konference podporuje vědecké znalosti a přispívá k rozvoji lékařské vědy a poskytování účinné zdravotní péče a je v souladu s příslušnými pokyny vydanými pro taková setkání profesními sdruženími nebo organizacemi. Členové Eucomed mohou tyto akce podporovat poskytnutím finanční, vědecké, technické, organizační a/nebo logistické podpory, a to takto: Finanční podpora zdravotnických pracovníků. V případech povolených národními a místními zákony, předpisy a profesními kodexy mohou členové poskytnout finanční podporu k pokrytí nákladů na účast jednotlivých zdravotnických pracovníků na 8

9 konferenci. Tato finanční podpora by měla být omezena na úhradu registračního poplatku za účast na konferenci a přiměřených cestovních výdajů, nákladů na stravování a ubytování v souvislosti s účastí na dané akci. Členové musejí zajistit splnění všech požadavků národních a místních zákonů ohledně oznámení či získání souhlasu spojených s takovou finančních podporou, a i tehdy, když žádné takové požadavky stanoveny nejsou, zachovat odpovídající míru transparentnosti, například požadovat, aby vedení nemocnice, nadřízený zdravotnického pracovníka nebo jiný místně příslušný odpovědný orgán byli o takové finanční podpoře předem písemně informováni. Reklama a předvádění produktů. Členové mohou zaplatit reklamu a pronájem stánku pro prezentaci společnosti na konferencích. Podpora konference. Členové mohou poskytnout finanční příspěvek přímo organizátorovi konference, a tak snížit celkové náklady na účast účastníků a pokrýt přiměřené honoráře, cestovní výdaje a náklady na stravování a ubytování zdravotnických pracovníků jako odborníků v dobré víře se účastnících konference. O finanční příspěvek musí organizátor konference člena písemně požádat a jakýkoliv takový příspěvek musí být vyplacen přímo organizátorovi konference 9

10 nebo školicí instituci. Za programový obsah konference a výběr zúčastněných odborníků je odpovědný výhradně organizátor konference. Členové se nesmí nijak podílet na detailním určování obsahu konference, mohou pouze doporučit přednášející nebo vyjádřit své připomínky k programu, pokud jsou o to požádáni. Satelitní sympózia. Členové mohou sponzorovat odborné diskuze v rámci satelitních sympózií na konferencích pořádaných třetí stranou a mít prezentace na témata, která zapadají do celkového kontextu konference pořádané třetí stranou, s tím, že veškeré takto prezentované informace musí být nestranné, vyvážené a vědecky přesné. Členové mohou určit obsah těchto akcí a odpovídají za výběr účastníků. Takové ujednání musí být zaznamenáno v písemné smlouvě a podpora člena musí být uvedena ve všech materiálech týkajících se satelitního sympózia. Stipendia. Členové mohou také poskytovat vzdělávací granty školicím institucím, zdravotnickým zařízením nebo profesním sdružením na vzdělávací programy v medicíně prostřednictvím finanční podpory stipendií a podobných prostředků. Osoba, která stipendium získá, by měla být vybrána na základě uvážení instituce, s níž je pracovně spojena, nebo školicího zařízení, 10

11 kde bude probíhat její školení. Granty musí být poskytovány vzdělávacímu nebo profesnímu zařízení, nikoliv jednotlivým příjemcům stipendia, s výjimkou případů, kdy o to zařízení předem písemně požádá. Financování nesmí být v žádném případě vázáno na nákup produktů společnosti příslušnou institucí, ani jinak vycházet z předchozího nebo možného budoucího používání produktů nebo služeb společnosti ze strany instituce. IV. Prodejní a propagační setkání V zemích, kde je vhodné, aby se členové setkávali se zdravotnickými pracovníky za účelem diskuzí o vlastnostech produktu, jednání o smlouvách nebo diskuzí o prodejních podmínkách, by mělo být obecným pravidlem, že tato setkání se budou konat v místě nebo poblíž místa pracoviště zdravotnického pracovníka. V souvislosti s takovými setkáními mohou členové účastníkům z řad zdravotnických pracovníků hradit cenově přiměřené stravování v prostředí, které přispívá k výměně informací. V případě, kdy je nutná prohlídka výrobního závodu nebo předvedení nepřenosného zařízení, mohou členové hradit také přiměřené cestovní výdaje a náklady na ubytování účastníků zdravotnických pracovníků. Členové však nesmí podporovat nebo hradit stravování, cestovní výdaje, náklady na ubytování nebo jiné výdaje partnerům nebo hostům zdravotnických pracovníků nebo 11

12 jakékoliv jiné osobě, která nemá skutečný profesní zájem na informacích sdělovaných na takovém setkání. V. Ujednání s konzultanty Zdravotničtí pracovníci mohou působit jako konzultanti členů, kteří jim v dobré víře poskytují účelné služby, včetně výzkumu, členství v poradních skupinách, prezentací na školeních sponzorovaných členem nebo na vzdělávacích konferencích pořádaných třetími stranami a vývoje produktů. Za poskytování těchto služeb je vhodné zdravotnickým pracovníkům poskytnout přiměřenou odměnu. Následující faktory podporují přítomnost dobré víry při konzultačních ujednáních mezi členy a zdravotnickými pracovníky: konzultační smlouvy mohou být uzavřeny pouze v případě, že je předem stanoven legitimní důvod pro poskytování služeb; konzultanti musejí být vybíráni na základě své kvalifikace a odborných znalostí vzhledem k danému účelu, a nikoliv na základě objemu nebo hodnoty jimi generovaných obchodů; konzultační ujednání se zdravotnickými pracovníky musejí být zachycené v písemné smlouvě, podepsané stranami a musejí uvádět služby, které mají být poskytovány. Tato ujednání musejí být v souladu s předpisy země, v níž má daný zdravotnický pracovník povolení vykonávat praxi; 12

13 odměna zaplacená zdravotnickým pracovníkům angažovaným jako konzultanti musí představovat spravedlivou tržní hodnotu za poskytnuté služby a nesmí být jakkoliv vázána na hodnotu zdravotnických prostředků, které mohou konzultanti používat v rámci vlastní praxe. Veškeré platby musejí splňovat příslušné daňové a jiné zákonné požadavky. Členové mohou hradit přiměřené výdaje skutečně vzniklé konzultantům při plnění předmětu dohody, včetně přiměřených cestovních výdajů a nákladů na stravování a ubytování skutečně vzniklých konzultantům při účasti na setkáních se členy nebo jejich jménem. V písemné dohodě by měly být uvedeny veškeré výdaje, které může konzultant v souvislosti s poskytováním služeb uplatnit; členové musejí zajistit dodržování všech národních a místních zákonů týkajících se požadavků na sdělování informací a schválení v souvislosti se členy využívajícími služeb zdravotnických pracovníků jako konzultantů. I v případě, že národní zákony žádné konkrétní požadavky nestanoví, musejí členové zajistit odpovídající transparentnost tím, že budou vyžadovat, aby bylo vedení nemocnice, nadřízený zdravotnického pracovníka nebo jiný místně příslušný orgán předem písemně v plném rozsahu informován o účelu a 13

14 rozsahu takové smlouvy o poskytování konzultačních služeb; veškerá ujednání se zdravotnickými pracovníky o konzultačních službách musejí být v písemné podobě, a to i tehdy, když zdravotnický pracovník nepožaduje za služby žádnou odměnu nebo když se jedná pouze o jednodenní akci; místo konání a okolnosti setkání členů s konzultanty by měly odpovídat předmětu konzultace. Setkání by se měla konat ve výzkumném, vzdělávacím, konferenčním nebo jiném vhodném prostředí, včetně hotelového nebo jiného dostupného zařízení pro konání jednání, které přispěje k efektivní výměně informací; pohoštění poskytované v souvislosti se setkáním konzultantů a sponzorované členem by měly mít přiměřenou hodnotu a měly by být časově a svým zaměřením podřízeny prvotnímu účelu setkání; pokud člen uzavře se zdravotnickým pracovníkem v pozici konzultanta smlouvu týkající se vědeckého výzkumu, musí být v písemné smlouvě popsané výše uveden odkaz na písemný protokol o výzkumné činnosti nebo případně písemný rozpis práce a měly by být získány i veškeré požadované souhlasy a schválení; 14

15 pokud člen uzavře se zdravotnickým pracovníkem smlouvu na vývoj duševního vlastnictví, musí být vyhotovena písemná smlouva o poskytnutí odměny ve výši spravedlivé tržní hodnoty. Zdravotnický pracovník však za žádných okolností nesmí obdržet žádnou finanční odměnu za zdravotnické prostředky, které předepsal v minulosti nebo může předepsat v budoucnu, včetně zdravotnických prostředků, které zahrnují nové duševní vlastnictví. Měly by být získány veškeré požadované souhlasy a povolení, včetně souhlasů a povolení ze strany vedení nemocnice nebo nadřízeného zdravotnického pracovníka (nebo místně příslušného pověřeného orgánu). VI. Dary Členové mohou příležitostně zdravotnickým pracovníkům darovat předměty, které jsou nenákladné, ať již označené firemním logem, či nikoliv, za předpokladu, že se jedná o předměty malé hodnoty, které splňují požadavky národních a místních zákonů, předpisů a oborových a profesních kodexů platných v zemi, v níž má daný zdravotnický pracovník oprávnění provozovat svou praxi. Dary se musejí vztahovat k praxi daného zdravotnického pracovníka, musejí být ku prospěchu pacientů nebo musejí mít skutečnou vzdělávací funkci. Dary nesmějí mít podobu hotovosti nebo hotovostních ekvivalentů. 15

16 Tato ustanovení se netýkají legitimního poskytování přiměřených vzorků produktů a možnosti vyhodnocení produktů. VII. Poskytování informací o úhradě a jiných ekonomických údajů Členové by měli podporovat přesné a zodpovědné účtování orgánům odpovědným za úhrady a dalším plátcům. Přitom poskytují zdravotnickým pracovníkům a třetím stranámplátcům informace ohledně ekonomické efektivity a úhrady produktů členů. Tyto informace by měly být omezeny na uvedení příslušné úhrady, kódů nebo účtování produktů členů či postupů, při nichž jsou tyto produkty používány, nebo na podporu ekonomicky efektivní dodávky produktů členů. Tato ustanovení se netýkají legitimního poskytování technické nebo jiné podpory, která má napomoci správnému užívání nebo instalaci produktů členů. 16

17 VIII. Dary na charitativní a dobročinné účely Členové mohou poskytnout dary na charitativní nebo jiné dobročinné účely. Dary lze poskytnout pouze charitativním organizacím nebo jiným neziskovým subjektům, které jsou oprávněny je přijmout v souladu s příslušnými národními nebo místními zákony a předpisy. Dary mohou být určeny na obecnou podporu činnosti určité organizace v dobré víře nebo na podporu obecného získávání prostředků pro projekty realizované takovou organizací. Charitativní dary nesmí být žádným způsobem vázány na předchozí, současné nebo budoucí používání produktů nebo služeb člena. Veškeré dary charitativní nebo neziskové organizaci by měly být řádně zdokumentovány. Charitativní organizace by například měla předložit písemnou žádost, ve které je popsán daný dobročinný účel a povaha činností s ním spojených. Platba by měla být provedena na jméno příslušné charitativní organizace a vyplacena přímo této organizaci. Dobročinné dary organizaci v dobré víře by neměly být poskytovány na základě žádostí zdravotnických pracovníků, pokud daný zdravotnický pracovník není zaměstnancem nebo vedoucím pracovníkem takové organizace a nepředkládá žádost jejím 17

18 jménem. Není vhodné, aby člen na žádost zdravotnického pracovníka podporoval charitativní organizaci preferovanou zdravotnickým pracovníkem. Členové by neměli mít žádnou kontrolu nad tím, jak budou prostředky poskytnuté jako dobročinné dary charitativním nebo jiným neziskovým organizacím v konečném výsledku použity. IX. Vzdělávací granty Členové mohou poskytnout prostředky na podporu skutečně nezávislého lékařského výzkumu, rozvoje lékařské vědy nebo vzdělávání či osvěty pacientů nebo veřejnosti. Přitom je však důležité, aby podpora těchto programů a činností ze strany členů nebyla vnímána jako cenový ústupek, odměna oblíbeným zákazníkům nebo pobídka k doporučování, předepisování či nákupu produktů nebo služeb členů. Členové by proto měli zajistit, že o všech poskytnutých vzdělávacích grantech budou vedeny řádné záznamy. Vzdělávací granty nesmí být žádným způsobem vázány na předchozí, současné nebo možné budoucí používání produktů nebo služeb členů. Vzdělávací granty mohou být poskytnuty pouze organizacím nebo subjektům, které jsou oprávněny je přijmout v souladu 18

19 s příslušnými národními a místními zákony a předpisy, a neměly by být poskytovány jednotlivým zdravotnickým pracovníkům. (Pokyny ohledně způsobu, jak mohou členové podporovat vzdělávání jednotlivých zdravotnických pracovníků, jsou uvedeny v části III Podpora vzdělávacích konferencí pořádaných třetími stranami). Příkladem vhodných vzdělávacích programů a souvisejících úhrad může být následující: Stipendia. Profesní organizace, nemocnice a univerzity, kde se zdravotničtí pracovníci školí, mohou mít oprávnění přijímat granty za účelem poskytnutí stipendií. Pokyny ohledně způsobu, jak mohou členové podporovat stipendia a podobné programy, jsou uvedeny v části III Podpora vzdělávacích konferencí pořádaných třetími stranami. Rozvoj zdravotnického vzdělávání. Členové mohou podporovat vzdělávání zdravotnických pracovníků poskytováním finančních prostředků institucím nebo organizacím zabývajícím se akreditovaným nebo neakreditovaným vzděláváním v oblasti zdravotní péče. Další pokyny ohledně způsobu, jak mohou členové podporovat toto vzdělávání, jsou uvedeny v části III Podpora vzdělávacích konferencí pořádaných třetími stranami. 19

20 Výzkum. Výzkumné granty na podporu studií iniciovaných zákazníkem jsou přípustné u programů klinického nebo neklinického výzkumu v oblastech, o které má člen legitimní zájem. Člen může poskytnout finanční prostředky na úhradu doložených výdajů, nepeněžní služby nebo produkty zdarma na podporu jednoznačně definované výzkumné činnosti zdravotnických pracovníků, prováděné v dobré víře, v případech, kdy je to povoleno zákonem, právními předpisy a profesními kodexy. Veškeré žádosti o výzkumné granty musejí být v písemné podobě a žadatel v nich musí uvést povahu a cíl dané výzkumné činnosti. Tato podpora by neměla být poskytnuta, dokud obě strany nepodepíší písemnou smlouvu, která by tam, kde je to vhodné, měla stanovit i postup pro oznamování nežádoucích účinků. O poskytnutí grantu musí být v plném rozsahu informováno vedení nemocnice, nadřízený zdravotnického pracovníka nebo popřípadě jiný místně příslušný kompetentní orgán a příjemce grantu je povinen uvést informaci o členově podpoře daného výzkumu ve všech ústních či písemných prezentacích výsledků výzkumu. Veřejná osvěta. Členové mohou poskytovat granty za účelem podpory osvěty mezi pacienty nebo veřejností ohledně důležitých témat zdravotní péče. 20

21 Výše uvedený text je českým překladem dokumentu Zásady obchodní praxe pokyny Eucomed pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky. Překlad byl připraven advokátní kanceláří Baker & McKenzie v Praze. Odpovědnost za úplnost a správnost překladu se vylučuje. V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na Patrika Kastnera, advokáta Baker & McKenzie, Praha, 21

Etický kodex. Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro CZEDMA. - zájmové sdružení právnických osob

Etický kodex. Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro CZEDMA. - zájmové sdružení právnických osob Etický kodex Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro CZEDMA - zájmové sdružení právnických osob Předmluva CZEDMA zastupuje zájmy oboru In Vitro diagnostik (IVD) v České Republice(ČR) ve

Více

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ Úvod Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují

Více

I Archivováno (místo): [ní oddělení

I Archivováno (místo): [ní oddělení Osoba, třfl C. sméjnice O ETICKÝCH PRAVIDLECH VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY, ZDRAVOTNÍMI Pi$IOVNAMI A ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY (ETICKÝ KODEX) Název směrnice: Číslo směrnice: 2/2011 Platí pro společnosti: SMĚRNICE O

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce

Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce Mgr. Jakub Dvořáček, Výkonný ředitel AIFP Spolupráce jako přirozená součást zdravotnického systému Spolupráce mezi zdravotnickými odborníky/zařízeními a

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

Evropské statementy o nemocničním

Evropské statementy o nemocničním Evropské statementy o nemocničním lékárenství V následujícím textu jsou uvedeny Evropské statementy o nemocničním lékárenství. Jedná se o společně přijaté vyjádření, čeho by měly všechny evropské systémy

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Zkušenosti z kontrol TA ČR Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Oddělení auditu a kontroly Činnost OAaK předběžné, průběžné, následné kontroly, zákon č. 320/2001 Sb., zákon č. 130/Sb., Procesní pravidla (552/1991

Více

Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1

Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1 Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1 V následující části jsou uvedeny způsobilé, případně nezpůsobilé, náklady pro financování ze strukturálních fondů. Tato pravidla bývají doplněna

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka Etická komise B Braun Avitum Bulovka je jmenována jednatelem společnosti. prostředků, nezavedených metod a jejich posuzování v souladu s platnými právními předpisy. Její hlavní činností je plnění povinností

Více

Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007

Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007 Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007 Uznatelné náklady v rámci tohoto programu jsou: 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody uzavřená podle 51 občanského zákoníku Univerzita Pardubice Studentská 95, 532 10 Pardubice (dále jen univerzita ), kterou za účelem podpisu této dohody

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Platné od 15.2.2010 SEZNAM ZKRATEK BG CHF CZP F IP KP MF NKJ PRG SDC SECO ZP ZS Blokový grant Švýcarský frank Centrum pro zahraniční pomoc

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací 1/9 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále smluvní

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Otevřený rodič o.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Občanské sdružení Otevřený rodič o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Česká psychedelická společnost, z.s.

Česká psychedelická společnost, z.s. [Poslední draft Stanov, bude nahrazen konečnou schválenou verzí.] Česká psychedelická společnost, z.s. Stanovy spolku Čl. I Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Česká psychedelická společnost, z.s.(dále

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OPPIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB.

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ODDÍL I. ÚČEL A ROZSAH ÚPRAVY 1 (1) Účelem zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení před státními orgány a orgány, na které

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina

Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina 1. UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Po uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky (dále jen Smlouva ) ohledně převodu bytové

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Žichlínku, na adrese Žichlínek 243, 563 01, Žichlínek. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce. České republiky

Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce. České republiky Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel

Více

Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt ve znění platném od 26.5.2008 včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt Regionální značení

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní. Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní. Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení 109 odst. 2

Více

Zásady pro udělování a užívání značky POLABÍ regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky POLABÍ regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky POLABÍ regionální produkt ve znění platném od 1. ledna 2012 včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku POLABÍ regionální produkt 1/6 Zásady pro udělování

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Zásady pro udělování a užívání značky

Zásady pro udělování a užívání značky Zásady pro udělování a užívání značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku PRÁCHEŇSKO regionální produkt Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více