ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Zajištění realizace 12. zasedání Monitorovacího výboru OP LZZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Zajištění realizace 12. zasedání Monitorovacího výboru OP LZZ"

Transkript

1 ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Zajištění realizace 12. zasedání Monitorovacího výboru OP LZZ květen 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

2 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘEDMĚT (NÁZEV) ZAKÁZKY ZPŮSOB ZADÁNÍ ZAKÁZKY PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA PLNĚNÍ ZAKÁZKY ZADAVATEL KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE PRO TUTO ZAKÁZKU MÍSTO A LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK KONTEXT A ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE KONTEXT ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU OP LZZ POŽADOVANÉ SLUŽBY ZAJIŠTĚNÍ MÍSTA ZASEDÁNÍ TLUMOČENÍ CATERING UBYTOVÁNÍ DOPRAVA POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY ZÁKLADNÍ POKYNY PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK STRUKTURA NABÍDKY ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK ZPŮSOB BODOVÉHO HODNOCENÍ NABÍDEK HODNOTÍCÍ PROCES OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

3 1. Základní informace 1.1. Předmět (název) zakázky Zajištění realizace 12. zasedání Monitorovacího výboru OP LZZ Způsob zadání zakázky Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu v působnosti Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.7 a Příkazu ministra č. 14/2012. Nejedná se tak o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb Předpokládaná hodnota plnění zakázky Předpokládaná hodnota zakázky je Kč bez DPH Zadavatel Instituce: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlo: Na Poříčním právu 1, Praha 2 Pracoviště: Kartouzská 4, Praha 5 Odpovědný útvar: odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Odpovědný ředitel: Mgr. Jiří Kinský 1.5. Kontaktní údaje zadavatele pro tuto zakázku Kontaktní osoba: Pracoviště: Pevná linka: PhDr. Vladimíra Levá, PhD. Ministerstvo práce a sociálních věcí Kartouzská 4, Praha 5 oddělení monitorování a evaluace odbor řízení pomoci z ESF 1.6. Místo a lhůta pro doručení nabídek Nabídka bude osobně předána nebo doručena zásilkovou službou na detašované pracoviště MPSV, odbor řízení pomoci z ESF, Kartouzská 4, Praha 5, nejpozději do pondělí do 16:00 hod, na sekretariát odboru řízení pomoci z ESF, 3. patro, místnost č. 313, a to v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 (v pátek 9:00 14:30), a nebo k rukám kontaktní osoby, tj. PhDr. Vladimíra Levá, PhD. Zadavatel vydá potvrzení o převzetí nabídky. Doručení poštou v dostatečném předstihu: MPSV, Na Poříčním Právu 1, Praha 2. 3

4 2. Kontext a základní specifikace 2.1. Kontext Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) je jedním z operačních programů financovaných v období z Evropského sociálního fondu (ESF). Program je zaměřen na trh práce a jeho globálním cílem je Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU. Monitorovací výbor OP LZZ byl zřízen MPSV na základě Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, jako orgán pro dohled nad prováděním pomoci z Evropského sociálního fondu v rámci zmíněného programu. Monitorovací výbor je složen ze zástupců věcně příslušných ministerstev a institucí zastupujících hospodářské a sociální partnery, nestátní neziskové organizace, regionální a další partnery. Zasedání Monitorovacího výboru se dále účastní také zástupce Evropské komise, hosté a pracovníci sekretariátu výboru. Monitorovací výbor zasedá zpravidla 2x ročně. Zasedání se konají v Praze či v regionech, program bývá dle situace 1-2 denní, zahrnuje projednání pokroku v realizaci programu a další body a obvykle bývá spojen s návštěvou podpořených projektů. Náklady na zasedání jsou hrazeny z projektu technické pomoci č. CZ.1.04/6.1.00/ spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR Základní specifikace pro 12. zasedání Monitorovacího výboru OP LZZ 12. zasedání Monitorovacího výboru OP LZZ bude dvoudenní a uskuteční se v Hradci Králové, eventuálně v blízkém okolí, ve dnech , nejlépe v reprezentativních prostorách hotelu vybaveného potřebnou ubytovací kapacitou. Pro účastníky je nutné zajistit osobní přepravu autobusem z určeného místa v Praze do místa navštíveného projektu v Hradci Králové a poté do místa zasedání, dále, po skončení zasedání pak přepravu zpět do Prahy. Program zasedání bude sestaven pracovníky zadavatele a bude sdělen, včetně upřesnění počtu účastníků zasedání, dodavateli prostřednictvím kontaktní osoby před konáním zasedání, nejpozději však do včetně. Předběžný počet účastníků zasedání (členové výboru, hosté, sekretariát) je až 50. Vzhledem k předpokladu účasti zástupců Evropské komise je nutné počítat s tlumočením z/do anglického jazyka. Předpokládaný časový rámec jednání je první den 17:30 18:45, druhý den 8:30 13:00, 14:00 15:30. První den od 16:30 bude probíhat příprava sekretariátu na místě a od 17:00 registrace účastníků. Případné prodloužení jednání nad předpokládaný časový rámec nepřesáhne 2 hod. Níže uvedený rámec je pouze orientační a bude dále v průběhu přípravy zasedání upřesňován: :30 Sraz účastníků (Na Knížecí) 12:45 Odjezd účastníků autobusem 14:45 Check-in v hotelu 4

5 15:00 17:00 Návštěva projektu 17:00 Registrace, přestávka na kávu 17:30 18:00 1. Zahájení 18:00 18:45 2. Mezinárodní spolupráce 19:00 Společná večeře, diskuse se členy projektového týmu :30-8:30 Snídaně 8:30-9:30 3. Projednání Výroční zprávy OP LZZ za rok :30-10:30 4. Pokrok v realizaci programu 10:30 Přestávka na kávu 10:45-11:45 5. Pokrok na úrovni prioritních os a oblastí podpory 11:45-13:00 6. Administrativní zajištění programu 13:00-14:00 Společný oběd 14:00-14:30 6. Administrativní zajištění programu - pokračování 14:30-15:00 7. Příprava na programovací období :00-15:30 8. Různé a závěr 15:30 Odjezd účastníků jednání autobusem do Prahy 3. Požadované služby 3.1. Zajištění místa zasedání Zajištěním místa zasedání se rozumí pronájem a příprava vhodných reprezentativních prostor včetně technického vybavení. Reprezentativností prostor se rozumí kvalitní vybavení sálu, včetně technického, a přiměřenost prostor vzhledem k charakteru akce i k počtu účastníků. Prostory se budou nacházet v Hradci Králové či nejbližším okolí. Prostory je nutné zajistit na dobu minimálně od 16:00 prvního dne do 16:00 druhého dne. Technické vybavení a související služby zahrnují ozvučení a osvětlení sálu, 3 pevné a 2 bezdrátové mikrofony, projekční plátno, dataprojektor a velký monitor (notebook poskytne zadavatel), přítomnost technika po celou dobu jednání, tlumočnické zázemí, pořízení zvukového záznamu celého průběhu zasedání na elektronickém nosiči (CD), přítomnost jedné hostesky po celou dobu jednání (asistence u registrace a s mikrofonem), dále květinovou výzdobu, mobiliář a úpravu prostor včetně směrových tabulí. Uspořádání jednacího stolu a zasedací pořádek bude do písmene U (event. obdélníku) pro 50 účastníků s tím, že v čele bude místo pro 6 osob (předsednictvo a zástupci EK, upřednostňujeme větší hloubku stolu, pro předsednictvo minimálně 60 cm). Součástí výzdoby budou vlajky ČR, EU a panel ESF (poskytne zadavatel). Před vstupem do sálu (v předsálí) bude umístěn stůl pro registraci účastníků. Dodavatel také zajistí v místě konání směrové tabule, které budou dostatečně velké (minimálně formát A4) a vhodně umístěné (od vchodu směrem do sálu). Tyto směrové tabule budou vytištěny barevně a budou obsahovat loga EU, ESF, MPSV a název akce (loga poskytne zadavatel). 5

6 Uchazeč ve své nabídce slovně popíše prostory a doplní je fotografiemi minimálně ve formátu 10x15 cm anebo v digitální podobě Tlumočení Na zasedání je předpokládána účast zástupce Evropské komise, pro kterého požadujeme zajistit simultánní tlumočení z/do anglického jazyka včetně tlumočnické techniky a příslušného počtu sluchátek. Předpokládaný časový rámec jednání je první den 17:30 18:45, druhý den 8:30 13:00, 14:00 15:30. Případné prodloužení nad tento rámec nepřesáhne rozsah 2 hod. a bude účtováno dle skutečnosti hodinovou sazbou. U tlumočníků je potřebná znalost terminologie z oblasti strukturálních fondů EU. Tlumočení bude využito pouze v případě potvrzené účasti zahraničního zástupce Evropské komise. Zadavatel uvědomí dodavatele před konáním zasedání, dle vzájemné dohody, nejpozději však do včetně. Dále bude poskytnuto tlumočení z/do anglického jazyka pro zástupce Evropské komise, bez techniky, před začátkem jednání, v průběhu návštěvy místa projektu, cca 1 hod Catering Účastníkům zasedání bude poskytnuto občerstvení v prostorách poblíž sálu první den ve formě coffee-break (káva, čaj, nealkoholické nápoje, sladké nebo slané pečivo 2 ks/os, ovoce, orientačně v 17:00) a večerního rautu (předkrmy, výběr ze 3 jídel, z toho 1 vegetariánské, salátový bar, zákusky a nealkoholické nápoje, orientačně v 19:00). Druhý den ve formě coffee-break (káva, čaj, nealkoholické nápoje, sladké nebo slané pečivo 2 ks/os, ovoce, orientačně v 10:30) a poledního rautu (polévka, výběr ze 3 jídel, z toho 1 vegetariánské, salátový bar, zákusky a nealkoholické nápoje). Po dobu celého jednání budou poskytnuty nealkoholické nápoje (lahve s vodou v originálním balení, v objemu min. 0,5 l) na stoly v sále. Nealkoholické nápoje budou účtovány dle skutečné spotřeby (počet 10 ks na osobu uvedený v příloze č. 2 je pouze orientační pro výpočet celkové nabídkové ceny nabídky). Přesný počet účastníků pro občerstvení (může se lišit pro první a druhý den) sdělí zadavatel dodavateli před konáním zasedání, nejpozději však do včetně Ubytování Účastníkům zasedání bude zajištěno ubytování ve stejném hotelu, ve kterém bude probíhat zasedání. Jedná se o cca 50 osob v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích (při obsazení pouze jednoho lůžka, výjimky dle dohody), vybavených vlastním WC a koupelnou v rozsahu jednoho noclehu včetně snídaně, počínaje dnem U hotelu musí být možnost parkování a stání autobusu. Přesný počet ubytovaných účastníků zasedání sdělí zadavatel dodavateli před konáním zasedání, nejpozději však do včetně. 6

7 3.5. Doprava Účastníkům zasedání bude zajištěna dne osobní přeprava autobusem z určeného místa v Praze do místa zasedání v Hradci Králové a do místa navštíveného projektu. Dále, po skončení zasedání, bude zajištěna přeprava zpět do Prahy. Zajištěna bude i přeprava materiálu (vlajky ČR, EU, panel ESF, publicitní materiály a tištěné podklady pro jednání). Přesný počet přepravovaných osob sdělí zadavatel dodavateli před konáním zasedání, nejpozději však do včetně. 4. Pokyny pro zpracování a předložení nabídky 4.1 Základní pokyny pro předkladatele nabídek Několik subjektů může předložit společnou nabídku za podmínky, že bude v nabídce jasně specifikováno, který subjekt bude smluvní stranou v případě uzavření smlouvy, tento subjekt bude také odpovědný zadavateli ohledně plnění předmětu smlouvy a bude kontaktní osobou při plnění předmětu smlouvy a před uzavřením smlouvy Splnění kvalifikačních předpokladů (viz Část III nabídky) prokazuje každý subjekt podávající společnou nabídku zvlášť V případě, že uchazeč hodlá k plnění předmětu veřejné zakázky použít subdodavatele, identifikuje tohoto subdodavatele v nabídce obchodní firmou nebo názvem společnosti, adresou sídla, právní formou, statutárním orgánem, identifikačním číslem, bylo-li přiděleno. Dále v nabídce identifikuje části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím subdodavatele. Odpovědnost za plnění subdodavatele zůstává na uchazeči. Změna subdodavatele je podmíněna souhlasem zadavatele Nabídka bude na titulní straně podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče Nabídka bude napsána v češtině Nabídka bude předložena písemně, a to v jednom originále a v elektronické podobě 1x na CD-ROM (scan tištěného originálu v.pdf) Součástí nabídky bude fotodokumentace konferenčních prostor pro pořádání konference minimálně ve formátu fotografie 10x15 cm nebo v digitální podobě spolu se slovním popisem prostor Nabídka bude předložena v bezpečně zalepené obálce viditelně označené nápisem "Zajištění realizace 12. zasedání Monitorovacího výboru OP LZZ NEOTVÍRAT do termínu jednání hodnotící komise" a se zpětnou adresou a ovým kontaktem uchazeče Všechny části nabídky budou svázány v jeden celek v pořadí ČÁST I, ČÁST II a ČÁST III. Takto svázaný dokument a přiložená elektronická verze nabídky na CD-ROM budou tvořit celkovou nabídku. Bude-li nabídka postrádat 7

8 některou z požadovaných částí nebo dokumentů, může být tato nabídka vyřazena z dalšího hodnocení hodnotící komisí Nabídky budou předloženy nejpozději do vypršení lhůty pro podání nabídek na kontaktní adresu zadavatele: Kartouzská 4, Praha 5, MPSV - sekretariát odboru řízení pomoci z ESF, 3. patro (tel ); příp. k rukám kontaktní osoby, tj. PhDr. Vladimíra Levá, PhD., tamtéž, kancelář č. 316 (tel ). Pro doručení poštou: MPSV, Na Poříčním právu 1, Praha Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče Zadavatel nepřipouští variantní řešení Zadavatel si vyhrazuje právo: odmítnout všechny předložené nabídky, nevracet podané nabídky, vyloučit ty nabídky, které nebudou úplné a jednoznačné (nabídka nebude obsahovat všechny požadované dokumenty, přílohy dle zadávací dokumentace a všechny dokumenty a přílohy, na které se nabídka uchazeče odvolává). Úplnost je posuzována z hlediska formálního i věcného. Pokud nabídka nesplňuje všechny požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o nabídku neúplnou, prohlídky prostor místa plnění dle této zadávací dokumentace v době posouzení nabídky, objednat služby jen v takovém množství, které zadavatel stanoví dle aktuální skutečné potřeby (fakturování a placení bude tedy provedeno podle skutečně objednaných služeb), na případnou změnu termínu konání zasedání, nejpozději však do včetně Upřesňující dotazy k zadávací dokumentaci lze zaslat na adresu (v kopii na nejpozději 3 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek (viz kapitola 1 této zadávací dokumentace). Odpovědi na zaslané dotazy spolu se zněním dotazu budou elektronicky doručeny na ovou adresu všech oslovených dodavatelů a uveřejněny na kde je zároveň uveřejněna zadávací dokumentace. Odpověď na dotaz spolu s dotazem bude vyvěšena i na stránkách 4.2 Struktura nabídky Nabídka uchazeče musí být členěna ve struktuře a pořadí podle osnovy uvedené v této zadávací dokumentaci a doplněna obsahem v úvodu nabídky. Názvy a pořadí kapitol v nabídce se musí shodovat s osnovou. Je-li součástí kapitoly nabídky samostatný dokument (např. potvrzení o realizaci zakázky, zadávací dokumentace, výpis z obchodního rejstříku apod.), je možné jej zařadit s patřičným označením jako 8

9 přílohu na konec nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). Část I. Věcná část 1. Identifikace uchazeče dle krycího listu v Příloze č Stručné představení uchazeče, případně s referencemi na realizované zakázky. 3. Popis, jak budou zajištěny požadované služby dle kapitoly 3 zadávací dokumentace. Část II. Finanční nabídka Předpokládaná hodnota této zakázky je uvedena v kapitole 1.3 tohoto dokumentu. Nabídková cena bez DPH nesmí být vyšší, než je předpokládaná hodnota této zakázky. Nabídka, která nesplní požadavek podle předchozí věty, bude hodnotící komisí vyřazena a uchazeč, který takovou nabídku podal, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Celková nabídková cena bude uvedena bez DPH a včetně DPH a bude vyjádřena v české měně na krycím listu nabídky (Příloha č. 3 zadávací dokumentace). Tato celková cena bude v nabídce dále uvedena ve struktuře dle Přílohy č. 2. Celková cena včetně DPH uvedená v nabídce bude považována za definitivní a nepřekročitelnou (s výjimkou uvedenou níže) a musí obsahovat veškeré náklady nutné a způsobilé k realizaci předmětu této zakázky. Výši nabídkové ceny je možné měnit pouze za podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro služby, které jsou předmětem plnění této zakázky. DPH se tak bude účtovat podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nabídková cena může být dále překročena v souvislosti se skutečnou spotřebou nealkoholických nápojů či v případě navýšení počtu účastníků (tím i souvisejících nákladů), prodloužení doby tlumočení nad předpokládaný rámec či dodatečnými požadavky na dopravu resp. čekání (úhrada bude provedena v souladu s uvedenými dílčími jednotkovými cenami dle nabídkové ceny). Část III. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče 1. Registrační listina společnosti - výpis nebo prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, ne starší než 90 kalendářních dní. 2. Prostá kopie dokladu o oprávnění k podnikání nebo oprávnění k jiné činnosti vydané na základě zvláštních právních předpisů, která je předmětem činnosti uchazeče v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky. Doklad o živnostenském podnikání lze také doložit výpisem ze živnostenského rejstříku. 3. Čestné prohlášení v originále podepsané osobou s oprávněním jednat jménem či za uchazeče prohlašující, že: splňuje požadavek trestní bezúhonnosti statutárního orgánu (všech členů statutárního orgánu) není v likvidaci 9

10 vůči majetku uchazeče neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nemá nedoplatky: v evidenci daní a poplatků, na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení, na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 4. V případě, že za uchazeče právnickou osobu bude jednat jiná osoba než statutární orgán, předloží uchazeč originál plné moci, opravňující tuto osobu jednat jménem uchazeče. V případě uchazeče fyzické osoby předloží tato osoba originál plné moci opravňující jednat za tuto osobu, pokud je jiná osoba takto pověřená. Podpis plné moci musí být úředně ověřen. 5. Uchazeč v rámci nabídky předloží Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem alespoň do 90 dnů od podání nabídky. 6. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče, s výjimkou kopie živnostenského listu, nesmí být ke konečnému termínu pro předložení nabídek starší 90 kalendářních dnů. 5. Způsob hodnocení nabídek 5.1 Způsob bodového hodnocení nabídek Základním kritériem hodnocení bude ekonomická výhodnost nabídky Po věcné stránce budou nabídky hodnoceny dle dílčích hodnotících kritérií (viz níže). O provedení výběru se vyhotovuje Zápis o posouzení a hodnocení nabídek, který podléhá souhlasu zadavatele Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. Dílčí hodnotící kritérium váha v % A. Celková nabídková cena (bez DPH) 40 B. Vhodnost lokality, konferenčních a stravovacích prostor 30 C. Kvalita nabízených služeb Specifikace jednotlivých hodnotících kritérií: A. Nabídková cena s váhou 40 %: - celková nabídková cena bez DPH B. Vhodnost lokality, konferenčních a stravovacích prostor s váhou 30 %: 10

11 - posuzována bude přiměřenost, design a vybavení konferenčního sálu pro daný počet účastníků; přiměřenost a design stravovacích prostor a prostor pro coffee-break, dostatečnost prostor pro volný pohyb účastníků akce, přístup přírodního osvětlení a nabízený výhled z oken; lokalita, bezprostřední okolí místa konání akce, kde dojde k ponížení bodů u zařízení nacházejících se v místech s vyšší mírou dopravního zatížení či znečištění, dále možnost parkování a stání autobusu, dostupnost centra města. C. Kvalita nabízených služeb s váhou 30 %: - posuzován bude nabízený způsob realizace zasedání, zejména s přihlédnutím k detailnímu popisu činností, dále zajištění zázemí, ozvučení, projekce, záznamu, organizace a kvalita cateringu, ubytování a dopravy, tlumočnický tým Cenové hodnocení nabídek proběhne tak, že hodnocená nabídka získá číselnou hodnotu na základě vzorce: 100 x (nejnižší cena / hodnocená cena) x 40 % kde hodnocenou cenou je celková cena hodnocené nabídky bez DPH; nejnižší cenou je nejnižší cena nabídky bez DPH a 40 % je váha kritéria A V případě hodnocení nabídek podle subjektivních kritérií, která nelze vyjádřit číselně, se použije bodová stupnice Nejvhodnější nabídce je přiděleno 100 bodů, ostatním nabídkám body odpovídající porovnání s nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Hodnotící komise je povinna do zápisu dostatečně zdůvodnit své hodnocení tak, aby bylo jejich hodnocení přezkoumatelné. V daném kritériu získá nabídka číselnou hodnotu, která vznikne tak, že počet přidělených bodů v rámci hodnocení hodnocené nabídky bude vynásoben váhou daného kritéria dle vzorce: Počet bodů hodnocené nabídky x 30% (váha vyjádřená v procentech) Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnotících kritérií se sečtou. Nabídka, která v součtu za všechna hodnotící kritéria získala nejvíce bodů, je vítěznou nabídkou Hodnotící proces Vyhlášení a celková administrace výběrového řízení se řídí Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ a příkazem ministra č. 14/2012. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou formou výběrového řízení na služby, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH činí nejméně Kč a nedosáhne Kč Otevírání obálek s podanými nabídkami se uskuteční v době po uplynutí lhůty pro podání nabídek. O přesném datu a místě otevírání obálek budou uchazeči, kteří podali nabídku včas, vyrozuměni elektronickou zprávou na e- mailovou adresu uvedenou na obálce jejich nabídky Hodnocení a posouzení nabídek bude provedeno v souladu s principy transparentnosti a nediskriminace. Hodnotící komise zasedne nejpozději do týdne po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 11

12 5.2.4 Nabídka, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, se neotevírá a nehodnotí. O tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel vyrozumí uchazeče, který nabídku podal, elektronicky Pověřený/á člen/ka hodnotící komise otevře obálky s nabídkami podle času doručení. Po otevření všech včas doručených nabídek členové hodnotící komise posoudí úplnost nabídek. Pokud nabídka nesplňuje všechny požadavky stanovené ve výzvě či v zadávací dokumentaci, jedná se o nabídku neúplnou. V případě, že nabídka nevyhoví požadavkům, vyřadí hodnotící komise tuto nabídku z dalšího hodnocení Je-li nabídka neúplná, může zadavatel požádat uchazeče o její doplnění v dodatečné 48 hodinové lhůtě. Takto ale nelze doplňovat či měnit nabízené plnění, nabídkovou cenu nebo složení realizačního týmu. Lhůta počíná běžet okamžikem odeslání žádosti o doplnění na ovou adresu uvedenou uchazečem v nabídce Na žádost zadavatele uchazeč ve lhůtě stanovené zadavatelem písemně objasní předložené informace či doklady Jestliže je nabídka neúplná, marně uplyne dodatečná lhůta pro doplnění, marně uplyne lhůta pro objasnění nebo není objasnění dostatečné, nebude nabídka předmětem hodnocení a nesmí být ani základem pro uzavření smlouvy. O této skutečnosti vyrozumí zadavatel elektronicky uchazeče, který nabídku podal Nabídky, které byly doručeny včas a jsou úplné z hlediska požadavků zadavatele, postupují do fáze věcného hodnocení jednotlivých nabídek Pokud byla z doručených nabídek pouze jedna úplná, hodnocení dle hodnotících kritérií uvedených výše se neprovádí Hodnotící komise posoudí splnění kvalifikačních předpokladů. V případě, že nabídka nedostojí požadavkům na kvalifikační předpoklady nebo bude neúplná, vyřadí komise tuto nabídku z hodnocení Zadavatel nepřipouští překročení maximální ceny této zakázky. V případě, že uchazeč nabídne vyšší nabídkovou cenu než je předpokládaná hodnota této zakázky, bude jeho nabídka hodnotící komisí vyřazena Hodnotící komise posoudí nabídky dle hodnotících kritérií uvedených výše Každá nabídka získá celkové bodové hodnocení vypočtené jako součet získaných bodů v rámci jednotlivých hodnotících kritérií Nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů, bude vybrána jako vítězná nabídka (ekonomicky nejvýhodnější nabídka) Zadavatel může v případě nesouhlasu s hodnotící komisí provést hodnocení sám. V takovém případě zdůvodní své rozhodnutí v Zápise o posouzení a hodnocení nabídek a přiloží informaci o tom, jaké údaje byly hodnoceny jinak než hodnotící komisí, jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií, a uvede výsledek hodnocení. 12

13 O výsledku hodnocení budou všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, informováni dopisem na ovou adresu uvedenou v jejich nabídce Nabídka, která byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, je nabídkou vítěznou. Zadavatel vyzve uchazeče, který podal vítěznou nabídku, k uzavření smlouvy. Odmítne-li uchazeč, který podal vítěznou nabídku, uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li tento uchazeč součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy uchazeče, který se umístil na druhém místě. Odmítne-li uchazeč, který se umístil na druhém místě, uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li tento uchazeč součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy uchazeče, který se umístil na třetím místě Zadavatel do 15 dnů od doručení informace o výsledku výběru umožní uchazeči na jeho žádost do Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout a pořídit si z něj opis. 6. Obchodní a platební podmínky 6.1 Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v Příloze č Zadavatel si vyhrazuje právo použít tyto obchodní a platební podmínky jako návrh smlouvy. Současně si zadavatel vyhrazuje právo vyvolat jednání o těchto obchodních a platebních podmínkách a podepsat je jako návrh smlouvy ve změněné podobě, ne však v takové změněné podobě, která by měla za následek rozpor s touto zadávací dokumentaci a nabídkou vítězného uchazeče. Tyto obchodní a platební podmínky uchazeč nepodepisuje osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 6.3 Smlouva bude obsahovat souhlas smluvních stran s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí Souhlas se zveřejněním podle předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím podle obchodního zákoníku, na údaje, jejichž zveřejnění brání zákon o ochraně osobních údajů, jakož i na údaje, které jsou chráněny před zveřejněním podle jiných právních předpisů. 6.4 Uchazeč proto musí v nabídce uvést (viz. Příloha č. 4), jaké části smlouvy (včetně všech příloh, tj. i nabídky) pokládá za obchodní tajemství, případně jinou zákonem chráněnou skutečnost (pro účely uveřejnění smlouvy na stránkách zadavatele). Uchazeč však takto nemůže označit část I bod 1 a 3 a dále část II a III. nabídky. Pokud uchazeč žádné části smlouvy postupem podle předchozí věty neoznačí, bude zadavatel za předpokladu dodržení obecně závazných předpisů oprávněn zveřejnit smlouvu jako celek včetně všech příloh. 6.5 Vítězný uchazeč je pro tyto účely povinen dodat jednu verzi nabídky neobsahující údaje, které považuje za obchodní tajemství nebo jinou zákonem chráněnou skutečnost. 13

14 7. Přílohy zadávací dokumentace Příloha č. 1 Obchodní a platební podmínky (vzor) Příloha č. 2 Stanovení nabídkové ceny (vzor) Příloha č. 3 Krycí list nabídky (vzor) Příloha č. 4 Vyjádření uchazeče ke zveřejnění smlouvy Příloha č. 5 Kontrolní list pro hodnocení formální správnosti nabídky 14

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro předkladatele nabídek v rámci veřejné zakázky na vytvoření

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro předkladatele nabídek v rámci veřejné zakázky na vytvoření ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro předkladatele nabídek v rámci veřejné zakázky na vytvoření Databáze produktů Evropského sociálního fondu Veřejná zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu URL

Více

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání UZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. platné od 15.10.2009 a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

PŘÍLOHA 1 KRYCÍ LIST A DALŠÍ FORMULÁŘE (viz. MS Word) PŘÍLOHA 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY (viz. MS Word)

PŘÍLOHA 1 KRYCÍ LIST A DALŠÍ FORMULÁŘE (viz. MS Word) PŘÍLOHA 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY (viz. MS Word) Signer: key: Public 2013.08.27 14:27:17 CN=Mgr. Miloslav Holek, O=ABRI, s. r. o. [IČ 61679763] OU=1 serialnumber=14 ab eb ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: ČR - Ministerstvo životního prostředí odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupen ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Vytvoření a správa webového portálu a technická podpora elektronického bulletinu zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č.j.: 8065/2014-SES Zadávací dokumentace veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

Výzva a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Statistické šetření

Výzva a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Statistické šetření Výzva a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Statistické šetření Datum vyhlášení zakázky: 17. 3. 2015 Název projektu: Podpora zvyšování návštěvnosti a rozvoje cestovního ruchu turistického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sektorový zadavatel: Veřejná zakázka: ČSAD Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek, Politických obětí 2238, PSČ 738 01 IČ: 451 92 090 Dodávka autobusů CNG pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech 2014-2015 otevřené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více