ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Zajištění realizace 12. zasedání Monitorovacího výboru OP LZZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Zajištění realizace 12. zasedání Monitorovacího výboru OP LZZ"

Transkript

1 ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Zajištění realizace 12. zasedání Monitorovacího výboru OP LZZ květen 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

2 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘEDMĚT (NÁZEV) ZAKÁZKY ZPŮSOB ZADÁNÍ ZAKÁZKY PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA PLNĚNÍ ZAKÁZKY ZADAVATEL KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE PRO TUTO ZAKÁZKU MÍSTO A LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK KONTEXT A ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE KONTEXT ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU OP LZZ POŽADOVANÉ SLUŽBY ZAJIŠTĚNÍ MÍSTA ZASEDÁNÍ TLUMOČENÍ CATERING UBYTOVÁNÍ DOPRAVA POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY ZÁKLADNÍ POKYNY PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK STRUKTURA NABÍDKY ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK ZPŮSOB BODOVÉHO HODNOCENÍ NABÍDEK HODNOTÍCÍ PROCES OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

3 1. Základní informace 1.1. Předmět (název) zakázky Zajištění realizace 12. zasedání Monitorovacího výboru OP LZZ Způsob zadání zakázky Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu v působnosti Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.7 a Příkazu ministra č. 14/2012. Nejedná se tak o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb Předpokládaná hodnota plnění zakázky Předpokládaná hodnota zakázky je Kč bez DPH Zadavatel Instituce: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlo: Na Poříčním právu 1, Praha 2 Pracoviště: Kartouzská 4, Praha 5 Odpovědný útvar: odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Odpovědný ředitel: Mgr. Jiří Kinský 1.5. Kontaktní údaje zadavatele pro tuto zakázku Kontaktní osoba: Pracoviště: Pevná linka: PhDr. Vladimíra Levá, PhD. Ministerstvo práce a sociálních věcí Kartouzská 4, Praha 5 oddělení monitorování a evaluace odbor řízení pomoci z ESF 1.6. Místo a lhůta pro doručení nabídek Nabídka bude osobně předána nebo doručena zásilkovou službou na detašované pracoviště MPSV, odbor řízení pomoci z ESF, Kartouzská 4, Praha 5, nejpozději do pondělí do 16:00 hod, na sekretariát odboru řízení pomoci z ESF, 3. patro, místnost č. 313, a to v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 (v pátek 9:00 14:30), a nebo k rukám kontaktní osoby, tj. PhDr. Vladimíra Levá, PhD. Zadavatel vydá potvrzení o převzetí nabídky. Doručení poštou v dostatečném předstihu: MPSV, Na Poříčním Právu 1, Praha 2. 3

4 2. Kontext a základní specifikace 2.1. Kontext Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) je jedním z operačních programů financovaných v období z Evropského sociálního fondu (ESF). Program je zaměřen na trh práce a jeho globálním cílem je Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU. Monitorovací výbor OP LZZ byl zřízen MPSV na základě Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, jako orgán pro dohled nad prováděním pomoci z Evropského sociálního fondu v rámci zmíněného programu. Monitorovací výbor je složen ze zástupců věcně příslušných ministerstev a institucí zastupujících hospodářské a sociální partnery, nestátní neziskové organizace, regionální a další partnery. Zasedání Monitorovacího výboru se dále účastní také zástupce Evropské komise, hosté a pracovníci sekretariátu výboru. Monitorovací výbor zasedá zpravidla 2x ročně. Zasedání se konají v Praze či v regionech, program bývá dle situace 1-2 denní, zahrnuje projednání pokroku v realizaci programu a další body a obvykle bývá spojen s návštěvou podpořených projektů. Náklady na zasedání jsou hrazeny z projektu technické pomoci č. CZ.1.04/6.1.00/ spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR Základní specifikace pro 12. zasedání Monitorovacího výboru OP LZZ 12. zasedání Monitorovacího výboru OP LZZ bude dvoudenní a uskuteční se v Hradci Králové, eventuálně v blízkém okolí, ve dnech , nejlépe v reprezentativních prostorách hotelu vybaveného potřebnou ubytovací kapacitou. Pro účastníky je nutné zajistit osobní přepravu autobusem z určeného místa v Praze do místa navštíveného projektu v Hradci Králové a poté do místa zasedání, dále, po skončení zasedání pak přepravu zpět do Prahy. Program zasedání bude sestaven pracovníky zadavatele a bude sdělen, včetně upřesnění počtu účastníků zasedání, dodavateli prostřednictvím kontaktní osoby před konáním zasedání, nejpozději však do včetně. Předběžný počet účastníků zasedání (členové výboru, hosté, sekretariát) je až 50. Vzhledem k předpokladu účasti zástupců Evropské komise je nutné počítat s tlumočením z/do anglického jazyka. Předpokládaný časový rámec jednání je první den 17:30 18:45, druhý den 8:30 13:00, 14:00 15:30. První den od 16:30 bude probíhat příprava sekretariátu na místě a od 17:00 registrace účastníků. Případné prodloužení jednání nad předpokládaný časový rámec nepřesáhne 2 hod. Níže uvedený rámec je pouze orientační a bude dále v průběhu přípravy zasedání upřesňován: :30 Sraz účastníků (Na Knížecí) 12:45 Odjezd účastníků autobusem 14:45 Check-in v hotelu 4

5 15:00 17:00 Návštěva projektu 17:00 Registrace, přestávka na kávu 17:30 18:00 1. Zahájení 18:00 18:45 2. Mezinárodní spolupráce 19:00 Společná večeře, diskuse se členy projektového týmu :30-8:30 Snídaně 8:30-9:30 3. Projednání Výroční zprávy OP LZZ za rok :30-10:30 4. Pokrok v realizaci programu 10:30 Přestávka na kávu 10:45-11:45 5. Pokrok na úrovni prioritních os a oblastí podpory 11:45-13:00 6. Administrativní zajištění programu 13:00-14:00 Společný oběd 14:00-14:30 6. Administrativní zajištění programu - pokračování 14:30-15:00 7. Příprava na programovací období :00-15:30 8. Různé a závěr 15:30 Odjezd účastníků jednání autobusem do Prahy 3. Požadované služby 3.1. Zajištění místa zasedání Zajištěním místa zasedání se rozumí pronájem a příprava vhodných reprezentativních prostor včetně technického vybavení. Reprezentativností prostor se rozumí kvalitní vybavení sálu, včetně technického, a přiměřenost prostor vzhledem k charakteru akce i k počtu účastníků. Prostory se budou nacházet v Hradci Králové či nejbližším okolí. Prostory je nutné zajistit na dobu minimálně od 16:00 prvního dne do 16:00 druhého dne. Technické vybavení a související služby zahrnují ozvučení a osvětlení sálu, 3 pevné a 2 bezdrátové mikrofony, projekční plátno, dataprojektor a velký monitor (notebook poskytne zadavatel), přítomnost technika po celou dobu jednání, tlumočnické zázemí, pořízení zvukového záznamu celého průběhu zasedání na elektronickém nosiči (CD), přítomnost jedné hostesky po celou dobu jednání (asistence u registrace a s mikrofonem), dále květinovou výzdobu, mobiliář a úpravu prostor včetně směrových tabulí. Uspořádání jednacího stolu a zasedací pořádek bude do písmene U (event. obdélníku) pro 50 účastníků s tím, že v čele bude místo pro 6 osob (předsednictvo a zástupci EK, upřednostňujeme větší hloubku stolu, pro předsednictvo minimálně 60 cm). Součástí výzdoby budou vlajky ČR, EU a panel ESF (poskytne zadavatel). Před vstupem do sálu (v předsálí) bude umístěn stůl pro registraci účastníků. Dodavatel také zajistí v místě konání směrové tabule, které budou dostatečně velké (minimálně formát A4) a vhodně umístěné (od vchodu směrem do sálu). Tyto směrové tabule budou vytištěny barevně a budou obsahovat loga EU, ESF, MPSV a název akce (loga poskytne zadavatel). 5

6 Uchazeč ve své nabídce slovně popíše prostory a doplní je fotografiemi minimálně ve formátu 10x15 cm anebo v digitální podobě Tlumočení Na zasedání je předpokládána účast zástupce Evropské komise, pro kterého požadujeme zajistit simultánní tlumočení z/do anglického jazyka včetně tlumočnické techniky a příslušného počtu sluchátek. Předpokládaný časový rámec jednání je první den 17:30 18:45, druhý den 8:30 13:00, 14:00 15:30. Případné prodloužení nad tento rámec nepřesáhne rozsah 2 hod. a bude účtováno dle skutečnosti hodinovou sazbou. U tlumočníků je potřebná znalost terminologie z oblasti strukturálních fondů EU. Tlumočení bude využito pouze v případě potvrzené účasti zahraničního zástupce Evropské komise. Zadavatel uvědomí dodavatele před konáním zasedání, dle vzájemné dohody, nejpozději však do včetně. Dále bude poskytnuto tlumočení z/do anglického jazyka pro zástupce Evropské komise, bez techniky, před začátkem jednání, v průběhu návštěvy místa projektu, cca 1 hod Catering Účastníkům zasedání bude poskytnuto občerstvení v prostorách poblíž sálu první den ve formě coffee-break (káva, čaj, nealkoholické nápoje, sladké nebo slané pečivo 2 ks/os, ovoce, orientačně v 17:00) a večerního rautu (předkrmy, výběr ze 3 jídel, z toho 1 vegetariánské, salátový bar, zákusky a nealkoholické nápoje, orientačně v 19:00). Druhý den ve formě coffee-break (káva, čaj, nealkoholické nápoje, sladké nebo slané pečivo 2 ks/os, ovoce, orientačně v 10:30) a poledního rautu (polévka, výběr ze 3 jídel, z toho 1 vegetariánské, salátový bar, zákusky a nealkoholické nápoje). Po dobu celého jednání budou poskytnuty nealkoholické nápoje (lahve s vodou v originálním balení, v objemu min. 0,5 l) na stoly v sále. Nealkoholické nápoje budou účtovány dle skutečné spotřeby (počet 10 ks na osobu uvedený v příloze č. 2 je pouze orientační pro výpočet celkové nabídkové ceny nabídky). Přesný počet účastníků pro občerstvení (může se lišit pro první a druhý den) sdělí zadavatel dodavateli před konáním zasedání, nejpozději však do včetně Ubytování Účastníkům zasedání bude zajištěno ubytování ve stejném hotelu, ve kterém bude probíhat zasedání. Jedná se o cca 50 osob v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích (při obsazení pouze jednoho lůžka, výjimky dle dohody), vybavených vlastním WC a koupelnou v rozsahu jednoho noclehu včetně snídaně, počínaje dnem U hotelu musí být možnost parkování a stání autobusu. Přesný počet ubytovaných účastníků zasedání sdělí zadavatel dodavateli před konáním zasedání, nejpozději však do včetně. 6

7 3.5. Doprava Účastníkům zasedání bude zajištěna dne osobní přeprava autobusem z určeného místa v Praze do místa zasedání v Hradci Králové a do místa navštíveného projektu. Dále, po skončení zasedání, bude zajištěna přeprava zpět do Prahy. Zajištěna bude i přeprava materiálu (vlajky ČR, EU, panel ESF, publicitní materiály a tištěné podklady pro jednání). Přesný počet přepravovaných osob sdělí zadavatel dodavateli před konáním zasedání, nejpozději však do včetně. 4. Pokyny pro zpracování a předložení nabídky 4.1 Základní pokyny pro předkladatele nabídek Několik subjektů může předložit společnou nabídku za podmínky, že bude v nabídce jasně specifikováno, který subjekt bude smluvní stranou v případě uzavření smlouvy, tento subjekt bude také odpovědný zadavateli ohledně plnění předmětu smlouvy a bude kontaktní osobou při plnění předmětu smlouvy a před uzavřením smlouvy Splnění kvalifikačních předpokladů (viz Část III nabídky) prokazuje každý subjekt podávající společnou nabídku zvlášť V případě, že uchazeč hodlá k plnění předmětu veřejné zakázky použít subdodavatele, identifikuje tohoto subdodavatele v nabídce obchodní firmou nebo názvem společnosti, adresou sídla, právní formou, statutárním orgánem, identifikačním číslem, bylo-li přiděleno. Dále v nabídce identifikuje části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím subdodavatele. Odpovědnost za plnění subdodavatele zůstává na uchazeči. Změna subdodavatele je podmíněna souhlasem zadavatele Nabídka bude na titulní straně podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče Nabídka bude napsána v češtině Nabídka bude předložena písemně, a to v jednom originále a v elektronické podobě 1x na CD-ROM (scan tištěného originálu v.pdf) Součástí nabídky bude fotodokumentace konferenčních prostor pro pořádání konference minimálně ve formátu fotografie 10x15 cm nebo v digitální podobě spolu se slovním popisem prostor Nabídka bude předložena v bezpečně zalepené obálce viditelně označené nápisem "Zajištění realizace 12. zasedání Monitorovacího výboru OP LZZ NEOTVÍRAT do termínu jednání hodnotící komise" a se zpětnou adresou a ovým kontaktem uchazeče Všechny části nabídky budou svázány v jeden celek v pořadí ČÁST I, ČÁST II a ČÁST III. Takto svázaný dokument a přiložená elektronická verze nabídky na CD-ROM budou tvořit celkovou nabídku. Bude-li nabídka postrádat 7

8 některou z požadovaných částí nebo dokumentů, může být tato nabídka vyřazena z dalšího hodnocení hodnotící komisí Nabídky budou předloženy nejpozději do vypršení lhůty pro podání nabídek na kontaktní adresu zadavatele: Kartouzská 4, Praha 5, MPSV - sekretariát odboru řízení pomoci z ESF, 3. patro (tel ); příp. k rukám kontaktní osoby, tj. PhDr. Vladimíra Levá, PhD., tamtéž, kancelář č. 316 (tel ). Pro doručení poštou: MPSV, Na Poříčním právu 1, Praha Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče Zadavatel nepřipouští variantní řešení Zadavatel si vyhrazuje právo: odmítnout všechny předložené nabídky, nevracet podané nabídky, vyloučit ty nabídky, které nebudou úplné a jednoznačné (nabídka nebude obsahovat všechny požadované dokumenty, přílohy dle zadávací dokumentace a všechny dokumenty a přílohy, na které se nabídka uchazeče odvolává). Úplnost je posuzována z hlediska formálního i věcného. Pokud nabídka nesplňuje všechny požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o nabídku neúplnou, prohlídky prostor místa plnění dle této zadávací dokumentace v době posouzení nabídky, objednat služby jen v takovém množství, které zadavatel stanoví dle aktuální skutečné potřeby (fakturování a placení bude tedy provedeno podle skutečně objednaných služeb), na případnou změnu termínu konání zasedání, nejpozději však do včetně Upřesňující dotazy k zadávací dokumentaci lze zaslat na adresu (v kopii na nejpozději 3 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek (viz kapitola 1 této zadávací dokumentace). Odpovědi na zaslané dotazy spolu se zněním dotazu budou elektronicky doručeny na ovou adresu všech oslovených dodavatelů a uveřejněny na kde je zároveň uveřejněna zadávací dokumentace. Odpověď na dotaz spolu s dotazem bude vyvěšena i na stránkách 4.2 Struktura nabídky Nabídka uchazeče musí být členěna ve struktuře a pořadí podle osnovy uvedené v této zadávací dokumentaci a doplněna obsahem v úvodu nabídky. Názvy a pořadí kapitol v nabídce se musí shodovat s osnovou. Je-li součástí kapitoly nabídky samostatný dokument (např. potvrzení o realizaci zakázky, zadávací dokumentace, výpis z obchodního rejstříku apod.), je možné jej zařadit s patřičným označením jako 8

9 přílohu na konec nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). Část I. Věcná část 1. Identifikace uchazeče dle krycího listu v Příloze č Stručné představení uchazeče, případně s referencemi na realizované zakázky. 3. Popis, jak budou zajištěny požadované služby dle kapitoly 3 zadávací dokumentace. Část II. Finanční nabídka Předpokládaná hodnota této zakázky je uvedena v kapitole 1.3 tohoto dokumentu. Nabídková cena bez DPH nesmí být vyšší, než je předpokládaná hodnota této zakázky. Nabídka, která nesplní požadavek podle předchozí věty, bude hodnotící komisí vyřazena a uchazeč, který takovou nabídku podal, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Celková nabídková cena bude uvedena bez DPH a včetně DPH a bude vyjádřena v české měně na krycím listu nabídky (Příloha č. 3 zadávací dokumentace). Tato celková cena bude v nabídce dále uvedena ve struktuře dle Přílohy č. 2. Celková cena včetně DPH uvedená v nabídce bude považována za definitivní a nepřekročitelnou (s výjimkou uvedenou níže) a musí obsahovat veškeré náklady nutné a způsobilé k realizaci předmětu této zakázky. Výši nabídkové ceny je možné měnit pouze za podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro služby, které jsou předmětem plnění této zakázky. DPH se tak bude účtovat podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nabídková cena může být dále překročena v souvislosti se skutečnou spotřebou nealkoholických nápojů či v případě navýšení počtu účastníků (tím i souvisejících nákladů), prodloužení doby tlumočení nad předpokládaný rámec či dodatečnými požadavky na dopravu resp. čekání (úhrada bude provedena v souladu s uvedenými dílčími jednotkovými cenami dle nabídkové ceny). Část III. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče 1. Registrační listina společnosti - výpis nebo prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, ne starší než 90 kalendářních dní. 2. Prostá kopie dokladu o oprávnění k podnikání nebo oprávnění k jiné činnosti vydané na základě zvláštních právních předpisů, která je předmětem činnosti uchazeče v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky. Doklad o živnostenském podnikání lze také doložit výpisem ze živnostenského rejstříku. 3. Čestné prohlášení v originále podepsané osobou s oprávněním jednat jménem či za uchazeče prohlašující, že: splňuje požadavek trestní bezúhonnosti statutárního orgánu (všech členů statutárního orgánu) není v likvidaci 9

10 vůči majetku uchazeče neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nemá nedoplatky: v evidenci daní a poplatků, na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení, na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 4. V případě, že za uchazeče právnickou osobu bude jednat jiná osoba než statutární orgán, předloží uchazeč originál plné moci, opravňující tuto osobu jednat jménem uchazeče. V případě uchazeče fyzické osoby předloží tato osoba originál plné moci opravňující jednat za tuto osobu, pokud je jiná osoba takto pověřená. Podpis plné moci musí být úředně ověřen. 5. Uchazeč v rámci nabídky předloží Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem alespoň do 90 dnů od podání nabídky. 6. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče, s výjimkou kopie živnostenského listu, nesmí být ke konečnému termínu pro předložení nabídek starší 90 kalendářních dnů. 5. Způsob hodnocení nabídek 5.1 Způsob bodového hodnocení nabídek Základním kritériem hodnocení bude ekonomická výhodnost nabídky Po věcné stránce budou nabídky hodnoceny dle dílčích hodnotících kritérií (viz níže). O provedení výběru se vyhotovuje Zápis o posouzení a hodnocení nabídek, který podléhá souhlasu zadavatele Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. Dílčí hodnotící kritérium váha v % A. Celková nabídková cena (bez DPH) 40 B. Vhodnost lokality, konferenčních a stravovacích prostor 30 C. Kvalita nabízených služeb Specifikace jednotlivých hodnotících kritérií: A. Nabídková cena s váhou 40 %: - celková nabídková cena bez DPH B. Vhodnost lokality, konferenčních a stravovacích prostor s váhou 30 %: 10

11 - posuzována bude přiměřenost, design a vybavení konferenčního sálu pro daný počet účastníků; přiměřenost a design stravovacích prostor a prostor pro coffee-break, dostatečnost prostor pro volný pohyb účastníků akce, přístup přírodního osvětlení a nabízený výhled z oken; lokalita, bezprostřední okolí místa konání akce, kde dojde k ponížení bodů u zařízení nacházejících se v místech s vyšší mírou dopravního zatížení či znečištění, dále možnost parkování a stání autobusu, dostupnost centra města. C. Kvalita nabízených služeb s váhou 30 %: - posuzován bude nabízený způsob realizace zasedání, zejména s přihlédnutím k detailnímu popisu činností, dále zajištění zázemí, ozvučení, projekce, záznamu, organizace a kvalita cateringu, ubytování a dopravy, tlumočnický tým Cenové hodnocení nabídek proběhne tak, že hodnocená nabídka získá číselnou hodnotu na základě vzorce: 100 x (nejnižší cena / hodnocená cena) x 40 % kde hodnocenou cenou je celková cena hodnocené nabídky bez DPH; nejnižší cenou je nejnižší cena nabídky bez DPH a 40 % je váha kritéria A V případě hodnocení nabídek podle subjektivních kritérií, která nelze vyjádřit číselně, se použije bodová stupnice Nejvhodnější nabídce je přiděleno 100 bodů, ostatním nabídkám body odpovídající porovnání s nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Hodnotící komise je povinna do zápisu dostatečně zdůvodnit své hodnocení tak, aby bylo jejich hodnocení přezkoumatelné. V daném kritériu získá nabídka číselnou hodnotu, která vznikne tak, že počet přidělených bodů v rámci hodnocení hodnocené nabídky bude vynásoben váhou daného kritéria dle vzorce: Počet bodů hodnocené nabídky x 30% (váha vyjádřená v procentech) Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnotících kritérií se sečtou. Nabídka, která v součtu za všechna hodnotící kritéria získala nejvíce bodů, je vítěznou nabídkou Hodnotící proces Vyhlášení a celková administrace výběrového řízení se řídí Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ a příkazem ministra č. 14/2012. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou formou výběrového řízení na služby, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH činí nejméně Kč a nedosáhne Kč Otevírání obálek s podanými nabídkami se uskuteční v době po uplynutí lhůty pro podání nabídek. O přesném datu a místě otevírání obálek budou uchazeči, kteří podali nabídku včas, vyrozuměni elektronickou zprávou na e- mailovou adresu uvedenou na obálce jejich nabídky Hodnocení a posouzení nabídek bude provedeno v souladu s principy transparentnosti a nediskriminace. Hodnotící komise zasedne nejpozději do týdne po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 11

12 5.2.4 Nabídka, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, se neotevírá a nehodnotí. O tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel vyrozumí uchazeče, který nabídku podal, elektronicky Pověřený/á člen/ka hodnotící komise otevře obálky s nabídkami podle času doručení. Po otevření všech včas doručených nabídek členové hodnotící komise posoudí úplnost nabídek. Pokud nabídka nesplňuje všechny požadavky stanovené ve výzvě či v zadávací dokumentaci, jedná se o nabídku neúplnou. V případě, že nabídka nevyhoví požadavkům, vyřadí hodnotící komise tuto nabídku z dalšího hodnocení Je-li nabídka neúplná, může zadavatel požádat uchazeče o její doplnění v dodatečné 48 hodinové lhůtě. Takto ale nelze doplňovat či měnit nabízené plnění, nabídkovou cenu nebo složení realizačního týmu. Lhůta počíná běžet okamžikem odeslání žádosti o doplnění na ovou adresu uvedenou uchazečem v nabídce Na žádost zadavatele uchazeč ve lhůtě stanovené zadavatelem písemně objasní předložené informace či doklady Jestliže je nabídka neúplná, marně uplyne dodatečná lhůta pro doplnění, marně uplyne lhůta pro objasnění nebo není objasnění dostatečné, nebude nabídka předmětem hodnocení a nesmí být ani základem pro uzavření smlouvy. O této skutečnosti vyrozumí zadavatel elektronicky uchazeče, který nabídku podal Nabídky, které byly doručeny včas a jsou úplné z hlediska požadavků zadavatele, postupují do fáze věcného hodnocení jednotlivých nabídek Pokud byla z doručených nabídek pouze jedna úplná, hodnocení dle hodnotících kritérií uvedených výše se neprovádí Hodnotící komise posoudí splnění kvalifikačních předpokladů. V případě, že nabídka nedostojí požadavkům na kvalifikační předpoklady nebo bude neúplná, vyřadí komise tuto nabídku z hodnocení Zadavatel nepřipouští překročení maximální ceny této zakázky. V případě, že uchazeč nabídne vyšší nabídkovou cenu než je předpokládaná hodnota této zakázky, bude jeho nabídka hodnotící komisí vyřazena Hodnotící komise posoudí nabídky dle hodnotících kritérií uvedených výše Každá nabídka získá celkové bodové hodnocení vypočtené jako součet získaných bodů v rámci jednotlivých hodnotících kritérií Nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů, bude vybrána jako vítězná nabídka (ekonomicky nejvýhodnější nabídka) Zadavatel může v případě nesouhlasu s hodnotící komisí provést hodnocení sám. V takovém případě zdůvodní své rozhodnutí v Zápise o posouzení a hodnocení nabídek a přiloží informaci o tom, jaké údaje byly hodnoceny jinak než hodnotící komisí, jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií, a uvede výsledek hodnocení. 12

13 O výsledku hodnocení budou všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, informováni dopisem na ovou adresu uvedenou v jejich nabídce Nabídka, která byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, je nabídkou vítěznou. Zadavatel vyzve uchazeče, který podal vítěznou nabídku, k uzavření smlouvy. Odmítne-li uchazeč, který podal vítěznou nabídku, uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li tento uchazeč součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy uchazeče, který se umístil na druhém místě. Odmítne-li uchazeč, který se umístil na druhém místě, uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li tento uchazeč součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy uchazeče, který se umístil na třetím místě Zadavatel do 15 dnů od doručení informace o výsledku výběru umožní uchazeči na jeho žádost do Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout a pořídit si z něj opis. 6. Obchodní a platební podmínky 6.1 Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v Příloze č Zadavatel si vyhrazuje právo použít tyto obchodní a platební podmínky jako návrh smlouvy. Současně si zadavatel vyhrazuje právo vyvolat jednání o těchto obchodních a platebních podmínkách a podepsat je jako návrh smlouvy ve změněné podobě, ne však v takové změněné podobě, která by měla za následek rozpor s touto zadávací dokumentaci a nabídkou vítězného uchazeče. Tyto obchodní a platební podmínky uchazeč nepodepisuje osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 6.3 Smlouva bude obsahovat souhlas smluvních stran s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí Souhlas se zveřejněním podle předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím podle obchodního zákoníku, na údaje, jejichž zveřejnění brání zákon o ochraně osobních údajů, jakož i na údaje, které jsou chráněny před zveřejněním podle jiných právních předpisů. 6.4 Uchazeč proto musí v nabídce uvést (viz. Příloha č. 4), jaké části smlouvy (včetně všech příloh, tj. i nabídky) pokládá za obchodní tajemství, případně jinou zákonem chráněnou skutečnost (pro účely uveřejnění smlouvy na stránkách zadavatele). Uchazeč však takto nemůže označit část I bod 1 a 3 a dále část II a III. nabídky. Pokud uchazeč žádné části smlouvy postupem podle předchozí věty neoznačí, bude zadavatel za předpokladu dodržení obecně závazných předpisů oprávněn zveřejnit smlouvu jako celek včetně všech příloh. 6.5 Vítězný uchazeč je pro tyto účely povinen dodat jednu verzi nabídky neobsahující údaje, které považuje za obchodní tajemství nebo jinou zákonem chráněnou skutečnost. 13

14 7. Přílohy zadávací dokumentace Příloha č. 1 Obchodní a platební podmínky (vzor) Příloha č. 2 Stanovení nabídkové ceny (vzor) Příloha č. 3 Krycí list nabídky (vzor) Příloha č. 4 Vyjádření uchazeče ke zveřejnění smlouvy Příloha č. 5 Kontrolní list pro hodnocení formální správnosti nabídky 14

Příloha č. 1 Obchodní a platební podmínky (jsou specifikovány v níže uvedeném standardním vzoru smlouvy) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

Příloha č. 1 Obchodní a platební podmínky (jsou specifikovány v níže uvedeném standardním vzoru smlouvy) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB Příloha č. 1 Obchodní a platební podmínky (jsou specifikovány v níže uvedeném standardním vzoru smlouvy) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB (uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení zadávaném jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce Rekonstrukce veřejného

Více

IČ: 00551023, DIČ: CZ00551023 Odpovědná osoba: PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru řízení pomoci z ESF Kontaktní osoba: Ing.

IČ: 00551023, DIČ: CZ00551023 Odpovědná osoba: PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru řízení pomoci z ESF Kontaktní osoba: Ing. Zadávací dokumentace Název zakázky: Zajištění občerstvení (cateringu) na akce pořádané v rámci programu CIP EQUAL. Zadavatel (zadavatelé): 1. Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Na poříčním

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ CELODENNÍ KONFERENCE ESF NOVÉ OBDOBÍ konané dne 22.11. v Praze a dne 4.12. v Brně Praha, 19.

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících ubytovací a stravovací kapacity

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících ubytovací a stravovací kapacity Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících ubytovací a stravovací kapacity Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění občerstvení, pronájmu a ubytování Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SROVNÁVACÍ ANALÝZA MODELŮ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY V

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1 Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1 Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 20.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3/2016/OKS k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Asociace výrobců, dovozců, vývozců potravin, doplňků stravy a surovin pro jejich výrobu Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na Zajištění servisních služeb k projektu Zvýšení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ EVALUAČNÍHO SEMINÁŘE EQUAL EVALUATION SEMINAR KONANÉHO 28.-30.1.2008

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ EVALUAČNÍHO SEMINÁŘE EQUAL EVALUATION SEMINAR KONANÉHO 28.-30.1.2008 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ EVALUAČNÍHO SEMINÁŘE EQUAL EVALUATION SEMINAR KONANÉHO 28.-30.1.2008 PRAHA, 9. ledna 2008 1 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1. Zadavatel... 3 1.2. Odpovědný útvar...

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Výzva k podání nabídek Datum vyhlášení

Více

Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení

Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení Příloha č.5 k č.j.:ppr-14371-27/čj-2015-990656 Příloha č. 2 k NMV č. 44/2014 Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení Čl.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výzva k podání nabídek do výběrového řízení. Identifikační údaje. Předmět zakázky. Název zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výzva k podání nabídek do výběrového řízení. Identifikační údaje. Předmět zakázky. Název zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Identifikační údaje Název zakázky: Doplňkové služby pro realizaci projektu OP LZZ s názvem: Vzděláváním zaměstnanců Lázně Teplice nad Bečvou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANOU MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Název veřejné zakázky: Zpracování projektových žádostí do OPŽP Zpracoval:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: POŘÍZENÍ TRAKTOROVÉ SEKAČKY 1 / 7 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické služby města Příbora Adresa sídla: Štramberská

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VR 85: Dodávka kaskádového impaktoru pro Dopravní VaV centrum

VR 85: Dodávka kaskádového impaktoru pro Dopravní VaV centrum VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 07.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 9/2016/KTÚ k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

Obec Býčkovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Obec Býčkovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Obec Býčkovice Býčkovice 57 Č. j.: 133/2016-1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) na

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Projekt: Vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Zadávací podmínky výběrového řízení na pronájem školící místnosti a zajištění občerstvení

Projekt: Vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Zadávací podmínky výběrového řízení na pronájem školící místnosti a zajištění občerstvení Projekt: Vzdělávání pracovníků v sociálních službách Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/1.1.01.4/1221 Zadávací podmínky výběrového řízení na pronájem školící místnosti a zajištění občerstvení I. Název

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy. Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do výběrového řízení na dodávku služeb zajišťujících ubytovací, stravovací a školící prostory pro účastníky v rámci projektu Rozvoj sítě pražských inovujících

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: Antonín Vraňan Sídlo: Hlavní 184, 696 17 Dolní Bojanovice IČ: 69026013

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PROJEKT HRAZENÝ Z PROSTŘEDKŮ TECHNICKÉ POMOCI OP RLZ, OPATŘENÍ 5.2 OSTATNÍ OPRÁVNĚNÉ ČINNOSTI PROJEKT PROPAGAČNÍ DIÁŘE A KALENDÁŘE EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích řečí Název

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

VR 117 Dodávka licencí softwaru pro dopravní modelování pro Dopravní VaV centrum

VR 117 Dodávka licencí softwaru pro dopravní modelování pro Dopravní VaV centrum VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 1) Identifikace zadavatele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 1) Identifikace zadavatele 1) Identifikace zadavatele Firma: Dura Automotive Systems CZ s.r.o., Sídlo: Průmyslový park 300, Kopřivnice 742 21 IČ: 26031531 / DIČ: CZ26031531 Osoba zastupující zadavatele: Ing. Tomáš Hurta E-mail:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/19.0008 Název projektu: Psychologie jinak - projekt na podporu DVPP

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Školení zaměstnanců OKD, HBZS, a.s v oblasti likvidace ekologických havárií a nakládání a manipulace s ostatními

Více

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč.

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu spolufinancované ze zdrojů EU, nespadající pod aplikace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013, čl. 13 a 14 s názvem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: JUKKA, s.r.o. Sídlo: Lhotská 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves

Více

Bc. Vladimíra Priputenová, ředitelka mateřské školy

Bc. Vladimíra Priputenová, ředitelka mateřské školy Dodávka 4 konvektomatů pro jídelny MŠ v Trutnově Systémové číslo VZ: P16V00000004 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zadavatele: Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Sídlo: Komenského 485, Trutnov Horní Předměstí

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo:

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Počítačové kurzy pro servisní techniky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo: U Hellady

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním ZADAVATEL: Název: Obec Lhota - Vlasenice Sídlo: Vlasenice 18, 394 70 Lhota Vlasenice IČO:

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ dále jen oznámení K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ dále jen oznámení K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ dále jen oznámení K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na zakázku malého rozsahu v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

IČ zadavatele: 60337320 DIČ zadavatele: kontaktních údajů (telefon a emailová Tel.: 603 597 652 adresa):

IČ zadavatele: 60337320 DIČ zadavatele: kontaktních údajů (telefon a emailová Tel.: 603 597 652 adresa): Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Dodávka licencí Microsoft Select

Dodávka licencí Microsoft Select VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 2.6.2011, do 09.00 h Zodpovědná osoba: Ing. Martin Tauchen, MBA +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu

Více

Výzva 56. Výzva k podání nabídek

Výzva 56. Výzva k podání nabídek Výzva 56 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Zadavatel: MASO WEST s.r.o. Se sídlem Za Mototechnou 1619, 155 00 Praha IČ: 25237349 Tel.: 602 167 086 E-mail: kopacek@masowest.cz Adresa pro doručování:

Více

Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu

Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu Lhůta pro podání nabídek: 4.5.2011 do 9.00 hod. Zodpovědná osoba: +420 377 402 500 rericha@fnplzen.cz

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání cenových nabídek

Výzva k podání cenových nabídek Výzva k podání cenových nabídek Občanské sdružení Čisté Klimkovice vyhlašuje výběrové řízení - zakázku malého rozsahu na dodavatele bezbariérových úprav lesních pěšin a cest pro projekt Lesní park Klimkovice

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY. pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY. pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Název veřejné zakázky: Územní plán Velká Polom Preambule Obec Velká Polom na návrhovou část územního plánu (etapa 2)

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Chceme se učit, abychom zůstali konkurencí Nákup služeb Datum

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK )

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Veřejná zakázka na dodávku v režimu Zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany.

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2341/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2010 Dle rozdělovníku

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu Tisk a vazba studijních opor Obsah 1. Základní informace o zakázce 2. Údaje o zadavateli 3. Předmět zakázky specifikace 4. Podmínky a požadavky na

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb,

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb, Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-0503/2011 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 21.2.2011 Písemná výzva

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: Martin.Cech@sfzp.cz Datum: 05.03.2009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice

Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice zadávanou jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3388 Název projektu: Základní škola Kobylí - škola bez stresu Název

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby Propagační materiály pro SPORT areál Špičák

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby Propagační materiály pro SPORT areál Špičák VÝZVA k podání nabídky na zakázku na služby Propagační materiály pro SPORT areál Špičák Vážená paní, vážený pane, Společnost SPORT SERVICE, spol. s r.o., v rámci realizace projektu PODPORA ROZVOJE SLUŽEB

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Efektivní vzdělávání zaměstnanců společnosti FONTEA a.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00281 Identifikace zadavatele Název: FONTEA a.s. IČ: 26029073

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Spotřební materiál pro kancelářskou techniku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování Č.j.: DM-030/1557/2016 Sp.č.: 030/80/07-1/2016 Pardubice 18.7.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:18927/2015-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE EBB gear box solo endurance test rig 1 ks Projekt: Rozšíření vývojového centra NEJEDNÁ SE O ZAKÁZKU PODLE ZÁKONA Č. 137/2006SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V Jablonci nad Nisou, dne 8.7.2016..

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ Slezská 7, 120 56 Praha 2 227 010 111, 227 010 114 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

Výzkumný ústav pedagogický v Praze

Výzkumný ústav pedagogický v Praze Č.j. 88/2009-PK Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 Výzva k podání nabídek Výzkumný ústav pedagogický v Praze (dále jen zadavatel ) vyzývá k předložení nabídky pro veřejnou

Více

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Na základě Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j.: 2371/2009-14 s účinností od 23. 8. 2009,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy

Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Název veřejné zakázky Společná zařízení v katastrálním území Švihov u Lažišť. Zadavatel: Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení:

Název veřejné zakázky Společná zařízení v katastrálním území Švihov u Lažišť. Zadavatel: Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení: Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Prachatice Sídlem: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice Zastoupený: Ing. Františkem Šebestou Pověření číslo jednací 71814/2012-MZE- 13313

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: NÁKUP UŽITKOVÉHO SKŘÍŇOVÉHO VOZIDLA PRO TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA 1 / 6 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické

Více