OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020"

Transkript

1 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období Podnikatelé se konečně dočkají prvních výzev v rámci nového programového období. V první vlně (červen 2015) je v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost plánováno spuštění celkem 11 programů. Konkrétně se jedná o tyto programy: INOVACE - INOVAČNÍ PROJEKT - podpora inovačních projektů (inovace produktu, procesu, marketingová inovace, organizační inovace) nebo projektů na podporu ochrany a nákupu práv duševního vlastnictví; DOTACE: malý podnik 45 %, střední podnik 35 %, velký podnik 25 %. POTENCIÁL - podpora projektů na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací; DOTACE: max. míra podpory: 50 %. APLIKACE - podpora projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje; DOTACE: max. míra podpory za celý projekt: 70 %. SPOLUPRÁCE - KLASTRY - podpora rozvoje inovačních sítí - klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí; DOTACE: malý podnik 45 %, střední podnik 35 %, velký podnik 25 %. PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU - podpora partnerství mezi MSP a organizací pro výzkum a vývoj za účelem transferu znalostí; DOTACE: max. míra podpory za celý projekt: 70 %. NEMOVITOSTI - modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield; DOTACE: malý podnik 45 %, střední podnik 35 %. ŠKOLICÍ STŘEDISKA - výstavba a pořízení školicích středisek, rekonstrukce stávajících školicích center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení školicích pomůcek; DOTACE: max. míra podpory: 50 %. MARKETING - podpora účasti na zahraničních výstavách a veletrzích; DOTACE: max. míra podpory: 50 %. TECHNOLOGIE - podpora podnikatelských záměrů MSP prostřednictvím nákupu nových strojů a zařízení; DOTACE: max. míra podpory: 45 %. ÚSPORY ENERGIE - snižování energetické náročnosti podnikatelských budov, využití odpadní energie ve výrobních procesech, instalace OZE pro vlastní spotřebu; DOTACE: malý podnik 65 %, střední podnik 55 %, velký podnik 45 %. ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - podpora tvorby nových sofistikovaných ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace Datových center; DOTACE: malý podnik 45 %, střední podnik 35 %, velký podnik 25 %. Společnost DOZORSTAV s. r. o. je připravena s Vámi nezávazně zkonzultovat Váš záměr a následně zpracovat žádost o dotaci včetně zajištění povinných příloh. Kontakt: Ing. Stanislav Kubík, technicko-provozní manager T: E:

2 Obsah : Inovace Inovační projekt...3 Potenciál Výzva I...4 Aplikace...5 Spolupráce Klastry...6 Partnerství znalostního transferu...8 Nemovitosti...9 Školicí střediska...10 Marketing...11 Technologie...12 Úspory energie...13 ICT a sdílené služby...14

3 Inovace Inovační projekt Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby? Uvažujete o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Pokud ano, právě pro Vás je určen program Inovace Inovační projekt. podnikatelské subjekty, zejména MSP dotace 1 mil. 100 mil. Kč / 200 mil. Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti max. míra podpory: malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů, střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů, velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace) zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace) zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace) zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace) podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10, 11, 13 33; E 38.32; J 58, 59.20, 60; M 71.2, S 95.1 Dlouhodobý hmotný majetek projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, stavby, technologie a hardware a sítě Dlouhodobý nehmotný majetek software a data, práva k užívání duševního vlastnictví, certifikace produktů Neinvestiční výdaje služby certifikace produktů, výdaje vynaložené na marketingovou inovaci a náklady na povinnou publicitu projektu shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu každý žadatel je v této výzvě oprávněn předložit pouze jeden projekt

4 Potenciál Výzva I Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a zařadit se tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Jestliže ano, pak je program Potenciál určen právě vám. malé, střední a velké podniky dotace 2 mil mil. Kč / 150 mil. Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti max. míra podpory: 50% ZV založení nebo rozvoj center průmyslovéhovýzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra u MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZNACE C 10, 13 33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1 Dlouhodobý hmotný majetek nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV Dlouhodobý nehmotný majetek pořízení patentů, licencí a knowhow Vybrané provozní náklady osobní náklady na absolventy, služby poradců, expertů a studie pouze pro MSP Náklady na povinnou publicitu projektu shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu každý žadatel je v této výzvě oprávněn předložit pouze jeden projekt na jeden kraj minimální výše investice do dlouhodobého majetku využívaného pro účely zajištění aktivit projektu činí pro MSP 4 mil. Kč, v případě velkých společností 10 mil. Kč

5 Aplikace Jste podnikatelským subjektem či organizací pro výzkum a šíření znalostí a máte v plánu realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj? Jestliže ano, potom je program Aplikace určen právě pro Vás. podnikatelské subjekty organizace pro výzkum a šíření znalostí žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí; v případě konsorcií vystupuje jako příjemce/žadatel vždy jeden subjekt z konsorcia, ten ve všech případech u projektu na sebe přebírá roli zadavatele zakázek a příjemce dotace dotace 1mil mil. Kč max. míra podpory za celý projekt: 70% ZV realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZNACE C 10 11, 13 18, 20-33; D 35, E 38; F 41 43, J 58, 59, 61-63, M 69 72, 74, 75, N 78, S 95 o Osobní náklady mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu Náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu shoda projektu s Národní RIS3 strategií13 bude ověřena v rámci hodnocení projektu každý žadatel je v této výzvě oprávněn předložit maximálně tři projekty

6 Spolupráce Klastry Program Spolupráce je zaměřený na podporu rozvoje inovačních sítí klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí. První výzva tohoto programu bude zaměřena na klastry. Obecným cílem programu je zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. malé a střední podniky min. absolutní dotace pro jeden projekt: Kč max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity Kolektivní výzkum: Kč pro excelentní klastry/ Kč pro rozvinuté klastry max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci Sdílená infrastruktura: Kč pro excelentní klastry/ Kč pro rozvinuté klastry max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity Internacionalizace klastru a Rozvoj klastrové organizace: Kč pro excelentní klastry/ Kč pro rozvinuté klastry/ Kč pro nezralé klastry max. míra podpory: pro aktivitu Kolektivní výzkum 45% ZV pro malé podniky, 35% ZV pro střední podniky; pro aktivity Sdílená infrastruktura, Internacionalizace klastru a Rozvoj klastrové organizace 50% ZV kolektivní výzkum projekty musí splňovat podmínky stanovené v definici kolektivního a předkonkurenčního výzkumu. Žadatel u každého návrhu projektu musí doložit alespoň 3 potenciální uživatele výsledků projektu (malé a střední podniky)3, kteří sestaví tzv. uživatelský výbor, který dohlíží na průběh realizace projektu a může korigovat směr výzkumu s ohledem na využitelnost výsledků. Projekty musí být řešeny ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými pracovišti formou zadání smluvního výzkumu. Podporována je také realizace projektů kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet. sdílená infrastruktura založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací internacionalizace klastru navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod. rozvoj klastrové organizace aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod. podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZNACE C10, 11, 13 33; E 38.32; J 62, 63.1, M 71.2, 72, S 95.1 V případě aktivity Kolektivní výzkum osobní náklady, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby, patenty, poznatky), dodatečné režijní a provozní náklady zakázky na externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji nelze zadat personálně ani ekonomicky propojené osobě. V případě aktivity Sdílená infrastruktura nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení, hardware a sítě, software a data, práva duševního vlastnictví, nájem V případě aktivity Internacionalizace klastru mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference, přístup k informacím, databázím V případě aktivity Rozvoj klastrové organizace

7 mzdy a pojistné, cestovné, marketing a propagace, semináře, konference, přístup k informacím, databázím, nájem, správa zařízení klastru, materiál shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu na každou podporovanou aktivitu musí žadatel v této výzvě podat samostatný projekt, jednotlivé podporované aktivity nelze kombinovat v rámci jednoho projektu. S výjimkou aktivity Kolektivní výzkum může příjemce podpory v rámci této výzvy podat pouze 1 projekt na každou podporovanou aktivitu žadatel vyplní u registrační žádosti formulář Indikátory pro hodnocení klastrové organizace (příloha výzvy), na základě kterého bude ohodnocena výkonnost klastrové organizace. Jestliže bude klastr na základě tohoto hodnocení zařazen do kategorie rozvinutý klastr, může podat max. 3 VaV projekty v aktivitě 3.1a) v rámci jedné výzvy. Žadatel, který byl na základě hodnocení zařazen do kategorie excelentní klastr, může podat max. 5 VaV projektů. VaV projekty, které jsou podávané přes mezinárodní síť kolektivního výzkumu CORNET, se do tohoto omezení nezapočítávají žadatel, který byl na základě hodnocení výkonnosti klastrové organizace zařazen do kategorie nezralý klastr, může podat projekty pouze k podporovaným aktivitám Internacionalizace klastru a Rozvoj klastrové organizace

8 Partnerství znalostního transferu Cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou. malé a střední podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí; MSP jako příjemce dotace uzavírá s výzkumnou organizací smlouvu o partnerství, ve které budou upraveny vzájemné vztahy včetně financování projektu a finančního vypořádání proplacené dotace dotace 0,5 mil. - 3,5 mil. Kč v případě MSP bude poskytována dotace pouze v režimu de minimis max. míra podpory: 70% ZV organizace pro výzkum a šíření znalostí mohou na specifikované činnosti obdržet dotaci až do výše 70 % ZV, pokud bude splněna podmínka dle bodu 9.2 g) a bude se jednat o činnosti v rámci transferu znalostí dle bodu 19 b) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku: 1. zlepšení výrobních procesů 2. vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb 3. zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZNACE C10, 11, 13 33; E 38.32; J 62, 63.1, M 71.2, 72, S 95.1 pro MSP: hardware a sítě, software a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné pro znalostního partnera: mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, přístup k informacím, databázím, semináře znalostní organizace může dále uplatnit nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky Mzdy a pojistné (nezahrnuje mzdy a pojistné MSP). Způsobilé výdaje pro nepřímé náklady jsou osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu veškerý zisk z transferu znalostí prováděného organizací pro výzkum a šíření znalostí musí být znovu investován do primární činnosti této organizace v rámci výzvy lze podat pouze jeden projekt na jednoho žadatele (malý a střední podnik); znalostní organizace se mohou účastnit více partnerství dle vlastních kapacit v příručce způsobilých výdajů je stanoven maximální limit způsobilých výdajů do Kč pro hardware a sítě, stroje a zařízení a software a data dále pak limit pro služby expertů ve výši Kč. Výběrová řízení na dodavatele tedy nebudou realizována ani v režimu zákona č. 137/2006 Sb., ani postupem dle Pravidel pro výběr dodavatelů, protože nedosahují minimálního limitu dle zákona ani Pravidel pro výběr dodavatelů

9 Nemovitosti Jste malým a středním podnikem a rozhodli jste se modernizovat Vaši podnikatelskou nemovitost? Máte v plánu rekonstruovat zastaralou infrastrukturu či přeměnit brownfield na moderní podnikatelský objekt? Právě pro Vás je určen program Nemovitosti. podnikatelský subjekt z kategorie malý a střední podnik, který je zároveň vlastník a uživatel nemovitosti a jehož odvětvové vymezení činnosti je podporované v rámci programu dotace 1 mil mil. Kč max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty v rámci programu bude možné podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb a výstavby novostaveb podporované projekty jsou rozděleny na následující typy projektů: Projekt revitalizace zóny projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové Podnikatelské zóny nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávající Podnikatelské zóny Projekt rekonstrukce objektu projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt Dlouhodobý hmotný majetek nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu) všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní databázi brownfields (www.brownfieldy.cz) každý žadatel je v této výzvě oprávněn předložit pouze jeden projekt na jedno IČ

10 Školicí střediska Uvažujete o výstavbě nebo rekonstrukci školicího centra? Potřebujete zmodernizovat Vaše prostory pro vzdělávání zaměstnanců či pořídit školicí pomůcky? Jste malým a středním podnikem? Pokud ano, právě pro Vás je určen program Školicí střediska. malé a střední podniky dotace 500 tis. 5 mil. Kč (dle pravidla de minimis ) maximální míra podpory: 50% ZV v případě podpory infrastrukturního projektu na vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v rámci křížového financování nesmí intenzita podpory přesáhnout: 50 % způsobilých výdajů u malých podniků, max. 100 tis. Kč 50 % způsobilých výdajů u středních podniků, max. 200 tis. Kč výstavba nových školicích center rekonstrukce stávajících školicích center pořízení vybavení školicích prostor nábytek IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd. pořízení vzdělávacích programů v rozsahu křížového financování je v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušeného podniku podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZNACE C 10, 13 33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1 Dlouhodobý hmotný majetek rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání Dlouhodobý nehmotný majetek školicí programy, software a data Drobný hmotný a nehmotný majetek Služby školitelů (pouze v případě křížového financování) shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu každý žadatel je v této výzvě oprávněn předložit více žádostí o dotaci

11 Marketing Rozhodli jste se prorazit s Vašimi produkty na zahraniční trhy? Chcete se účastnit zahraničních výstav a veletrhů? Pokud jste malým nebo středním podnikem, je pro Vás vhodný program Marketing. malý a střední podnikatel (MSP) splňující podmínky stanovené v Příloze č. 1 Nařízení Komise č. 651/2014 dotace 200 tis. - 5 mil. Kč max. míra podpory: 50% ZV podpora dopravy výstavních exponátů, vč. balného a manipulace je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 150 tis. Kč na jeden konkrétní veletrh nebo výstavu v zahraničí podpora tvorby marketingových propagačních materiálů pro účely veletrhů a výstav je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 50 tis. Kč při účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, marketingové propagační materiály) Pronájem, zřízení a provoz stánku grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, vč. balného a manipulace, v rámci podpořeného projektu této Výzvy, zajišťovaná externím dodavatelem Tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu max. 15 účastí na veletrzích a výstavách v zahraničí v rámci projektu (max. 5 účastí/1 rok) každý žadatel může předložit pouze jeden projekt v rámci této výzvy

12 Technologie Potřebujete získat nové výrobní kapacity? Potřebujete vyrábět rychleji, s vyšší přesností a efektivněji? Jste začínajícím drobným podnikatelem? Jestliže ano, právě pro Vás je určen program Technologie. podnikající fyzická a právnická osoba, která splňuje definici mikropodniku vymezenou v Doporučení 2003/361/ES typy podporovaných právních forem jsou specifikované v textu Výzvy dotace 100tis. 225 tis. Kč (dle pravidla de minimis ) max. míra podpory: 45% ZV podpora podnikatelských záměrů nových začínajících mikropodniků s podnikatelskou historií max. 3 roky, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) stroje, zařízení, technologie, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost. Dlouhodobý nehmotný majetek náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu celkové výdaje projektu nesmí přesáhnout výši 500 tis. Kč bez DPH (pokud je žadatel plátcem DPH) nebo 500 tis. Kč s DPH (pokud není žadatel plátcem DPH) žadatel je povinen při výběru dodavatele postupovat transparentně a nediskriminačně příjemce podpory může získat podporu z tohoto programu maximálně k jednomu projektu v jedné výzvě

13 Úspory energie Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie. malé, střední i velké podniky typy podporovaných právních forem jsou specifikované v textu Výzvy dotace 500 tis mil. Kč maximální absolutní výše dotace na ekologické studie (Energetický posudek) činí 350tis. Kč max. míra podpory: malý podnik 65% ZV, střední podnik 55% ZV, velký podnik 45% ZV max. míra podpory na ekologické studie (Energetický posudek): malý podnik 70% ZV, střední podnik 60% ZV, velký podnik 50% ZV modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti zavádění a modernizace systémů měření a regulace modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru využití odpadní energie ve výrobních procesech snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku) ekologické studie (Energetický posudek) nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace v rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 2 žádosti o dotaci

14 ICT a sdílené služby Máte v plánu vytvořit nové softwarové řešení, zřídit centrum sdílených služeb nebo vybudovat datové centrum? Potom je pro Vás určen program ICT a sdílené služby. malé, střední a velké podniky dotace 1mil mil. Kč max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV, velký podnik 25% ZV tvorba nových IS/ICT řešení tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace zřizování a provoz center sdílených služeb budování a modernizace datových center V případě aktivity Tvorba nových IS/ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb osobní náklady, nájemné, služby expertů hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis V případě aktivity Budování a modernizace datových center pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce staveb, hardware, software, ostatní stroje a zařízení a služby expertů shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro zajištění aktivit projektu činí pro malý podnik 0,3 mil. Kč, pro střední podnik 0,5 mil. Kč a pro velký podnik 1 mil. Kč každý projekt může obsahovat právě jednu podporovanou aktivitu; počet projektů od jednoho žadatele v rámci výzvy není omezen

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah Číslo: 06/2015 Datum vydání: 1. 6. 2015 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí Výzvy OPPIK vyhlášeny... 3 Inovace... 3 Úspory energie... 4 ICT a sdílené služby - vývoj softwaru... 7 ICT a sdílené služby

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl Program podpory OP PIK PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce.

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce. Portfolio služeb: Analýza dotačních možností na míru Komplexní příprava projektů Řízení projektů Administrativní zajištění projektů Příprava výběrových řízení Publicita Evaluace a další Předmětem našeho

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty CzechInvest a regenerace brownfields Ing. Daniel Hajda / ředitel Regionální kanceláře Zlín 26.5.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Služby a produkty Historie Hlavní aktivity agentury

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. ICT a sdílené služby

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. ICT a sdílené služby MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy ICT a sdílené služby Název programu

Více

Operační program Podnikání a Inovace

Operační program Podnikání a Inovace Operační program Podnikání a Inovace Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Vznik firem... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj firem... 2 Prioritní osa 3: Efektivní energie...

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj únor 2010 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1. Úvodní

Více

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 Program semináře -- Představení CzechInvestu -- ICT V PODNICÍCH 12:30 13:15 občerstvení -- ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY -- SPOLUPRÁCE -- ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA -- SEDMÝ RÁMCOVÝ

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy APLIKACE

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy APLIKACE MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy APLIKACE Název programu podpory

Více

Příručka způsobilých výdajů

Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více