Zpráva č. 91/2011/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: za rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva č. 91/2011/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2010"

Transkript

1 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka Ing. Dana Vaňková KUZL 85438/2010 KŘ KUSP 85438/2010 KŘ Zpráva č. 91/2011/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání se uskutečnilo na adrese: Provodov 233, Březůvky Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání Ing. Dana Vaňková Ing. Vít Sušila Obec Provodov zastupovali : Ing. Marek Prachař - starosta Jiřina Mališková - účetní Krajský úřad Zlínského kraje IČ: tř. Tomáše Bati 21, PO Box 220 tel.: , fax: Zlín

2 A. Přezkoumané písemnosti Druh písemnosti Návrh rozpočtu Popis písemnosti Předložený návrh rozpočtu na rok 2010 byl zpracován v příjmech i výdajích v členění na paragrafy a položky. Podle záznamu dokumentů z úřední desky byl na ní zveřejněn až , zveřejnění na elektronické úřední desce nebylo doloženo. Pravidla provizoria rozpočtového K rozpočtovému provizoru na rok 2010 bylo zastupitelstvem přijato usnesení č. 41, bod 2., a to dne , tj. až po začátku roku V období do schválení rozpočtového provizoria, tj až však byly realizovány výdaje pouze ve výši 75,00 Kč za televizní poplatek. Usnesení k rozpočtovému provizoriu neobsahuje žádná pravidla, jimiž se hospodaření obce do doby přijetí rozpočtu na rok 2010 bude řídit. Rozpočtová opatření Kontrolou usnesení zastupitelstva obce bylo zjištěno, že v roce 2010 bylo dne usnesením č. 45, bod 3. schváleno rozpočtové opatření č. 2. Podle zápisu ze zasedání mělo spočívat ve snížení odměn zastupitelů, investic a výdajů na místní správu ve prospěch financování splátek půjček. Do účetnictví obce takové rozpočtové opatření nebylo promítnuto. Kontrolou výkazů Fin 2-12 bylo zjištěno, že v účetnictví obce byly provedeny dvě změny rozpočtu: - v období 10/2010 byly do rozpočtu promítnuty přijaté dotace na volby a sčítání lidu - v období 12/2010 byl rozpočet narovnán na skutečné příjmy a výdaje. Rozpočtový výhled V kontrolovaném období zastupitelstvo obce projednalo rozpočtový výhled na období let na svém zasedání dne Schválený rozpočet Rozpočet obce byl schválen zastupitelstvem obce dne usnesením č. 43, bod 1. Rozpočet byl podle usnesení schválen s příjmy i výdaji tis. Kč, podle podrobného rozpisu rozpočtu činily: příjmy tis. Kč výdaje tis. Kč financování: tis. Kč, z toho změna stavu prostředků na bankovních účtech 2 tis. Kč, splátky půjčených prostředků tis. Kč. Stanovení ukazatelů organizacím Závěrečný účet závazných zřízeným Součástí schváleného rozpočtu bylo i stanovení závazných ukazatelů zřízené příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín - neinvestiční příspěvek ,00 Kč. Tento příspěvek nebyl v průběhu roku měněn a byl poukázán v plánované výši. Závěrečný účet za rok 2009 byl zpracován v členění, které odpovídá ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. V bodu 5 ale uvádí, že přezkoumání hospodaření za rok 2009 bylo provedeno v souladu s příslušnými zákony, přestože Závěrečný účet má datum zpracování a Zpráva auditora byla vypracována

3 Zveřejnění závěrečného účtu na úřední desce pevné ani elektronické nebylo dokumentováno. Závěrečný účet byl projednán a schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 46, bod 1., a to dne , tzn., že nebyl dodržen termín , stanovený 43 zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění. V rozporu s uvedeným ustanovením zastupitelstvo nepřijalo žádná nápravná opatření. Bankovní výpis Obec používá následující účty zůstatky k : Komerční banka č.ú /0100 ( ). 500,- Kč Kom.banka č.ú /0100 ( ,0200,0300) ,05 Kč Celkem ,05 Kč Tyto zůstatky souhlasí se zůstatky účtů na bankovních výpisech a rovněž se zůstatkem uvedeným v hlavní knize na účtu 231 a zůstatkem uvedenými v rozvaze. Evidence poplatků Byl předložen šanon s názvem Místní poplatky, ve kterém jsou zakládány platební výměry místních poplatků na rok 2010 podle čísel popisných. Platební výměr je vystaven na každou domácnost (= číslo popisné) a jsou v něm souhrnně uvedeny poplatky za komunální odpad, za kabelovou televizi a za psa. V případě úhrady je na dokladu pouze tužkou poznačeno, že bylo zaplaceno, není odkaz na datum úhrady ani na číslo dokladu, kterým byly poplatky uhrazeny. Kontrola doporučuje zajistit provázanost předepsaných poplatků na jejich úhrady. Dále byla předložena evidence poplatků za vodné a stočné. Také v tomto případě kontrola doporučuje zajistit vzájemnou provázanost mezi spotřebou vody, předpisem platby a úhradou s odkazem na prvotní doklad prokazující úhradu. U pohledávek za vodné a stočné uvádět u jména číslo popisné pro jednoznačnou identifikaci platby. Při inventarizaci pohledávek za poplatky a za vodné a stočné je třeba uvádět kromě jména také číslo popisné a dále rok, za který nedoplatek vznikl. Dále je třeba zajistit návaznost na číslo účtu, na kterém je pohledávka vedena a dále uvádět součty za jednotlivé pohledávky. Kontrolou pokladny bylo zjištěno, že poplatky jsou vybírány v průběhu roku, je vystaven pouze příjmový pokladní doklad, o příjmu není zápis ani v jedné pokladní knize, není proúčtováno jako příjem do pokladny ani do tržeb. Peníze leží v příruční pokladně a teprve až je vybrána většina poplatků, je celková částka odvedena na účet. Takto bylo např. dne vloženo ,- Kč, vloženo na účet ,- Kč a vloženo ,- Kč. Teprve při odvodu hotovosti na účet bylo proúčtováno do tržeb. Součet vybraných poplatků nebyl doložen saldovací páskou. Účetní si na pomocných listech rozúčtovala příjem dle jednotlivých druhů vybraných poplatků. Kontrola doporučuje v případě poplatků vypracovat přehlednou tabulku, ze které by jednoznačně vyplývalo, kdo (dle čísel popisných) má kolik za jednotlivé poplatky uhradit a kdy a kolik uhradil, současně uvést odkaz na příjmový doklad. Dle výše uvedeného je zřejmé, že v příruční pokladně leží cca půl roku přibližně 500 tis. Kč bez toho, že by o těchto penězích bylo účtováno, nejsou ani zapojeny do rozpočtu obce. Na druhé straně je 3

4 průběžně vybíráno z účtu na běžný provoz měsíčně do výše ,- Kč, a dále bylo vybíráno na úhrady faktur, mezd atd. Za tyto výběry (několikrát v měsíci) byly hrazeny vysoké poplatky (každý výběr 60,- Kč). Kontrola důrazně upozorňuje, že je třeba stanovit jasná pravidla pro výběr poplatků, stanovit limit pokladní hotovosti a příjem za vybrané poplatky průběžně odvádět na účet, popř. používat pro hrazení výdajů z pokladny. Hlavní kniha Inventurní soupis majetku a závazků Byla předložena hlavní účetní kniha k , která byla vedena počítačově (program GORDIC) a obsahovala předepsané náležitosti dle ustanovení 13, odst. 2 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kontrolou hlavní knihy bylo zjištěno, že v obci nejsou vůbec používány analytické účty, přesto že v některých případech plyne povinnost jejich použití přímo z vyhlášky. Kontrola doporučuje s ohledem na zvýšení vypovídací schopnosti výkazu používání analytických účtů zavést. Dále je vhodné, aby u jednotlivých účtů v hlavní knize byl uváděn jejich název. Inventarizace majetku byla provedena na základě příkazu starosty. Probíhala na úsecích budova obecního úřadu, místní hospodářství, kultura, vnitro, ZŠ a MŠ, hasiči, pokladna. Inventury byly provedeny v období až Inventurní stav byl zjišťován k V celkové zprávě z inventarizace je uvedeno, že Podle protokolů dílčích inventarizačních komisí nebylo zjištěno žádných rozdílů. Účet 019- Ost.dl. nehmotný majetek ,- Kč Na účtu jsou vedeny územní plány obce v celkové výši ,- Kč. Dále je zde evidován investiční záměr na průtah obcí vypracovaný v roce 2008 ve výši ,- Kč. Investiční záměr měl být správně zaúčtován na účet 042. Vzhledem k tomu, že se jedná se o stavbu s rozpočtem cca 72,7 mil. Kč, kontrola doporučuje s ohledem na finanční možnosti obce zvážit, zda se nejedná o zmařenou investici, která by byla z majetku odúčtována. V opačném případě přeúčtovat na účet 042. Dále bylo kontrolou rozvahy zjištěno, že v roce 2010 nebyl na účtu 019 žádný pohyb, tj. nehmotný majetek nebyl pořizován ani vyřazován. Přesto dle předloženého inventurního seznamu je ve sloupci přírůstek uvedena částka ,- Kč a ,- Kč, tj. jako by územní plán II a investiční záměr byly pořízeny v roce Účet 021-Stavby ,11 Kč Na účtu 021 v roce 2010 nebyl pohyb, předložený inventurní seznam má návaznost na zůstatek vykázaný na účtu. Kontrola upozorňuje, že jako u účtu 019 je přesto, že v roce 2010 nebyl pořízen žádný majetek charakteru staveb, uvedena ve sloupci přírůstek částka ,- Kč vztahující se k sanaci skládek. Součástí inventury je plynofikace obce II.etapa ve výši ,- Kč, dle sdělení starosty byl plynovod prodán již v minulosti společnosti JMP. Je třeba prověřit opodstatněnost vedení plynofikace na účtu 021. Účet 022-Samost.mov.věci a soubory ,- Kč Na účtu 022 nebyl v roce 2010 žádný pohyb, předložený inventurní seznam má návaznost na údaj vykázaný v rozvaze. Opět jsou ve sloupci přírůstky uvedeny částky za nákup traktoru a pořízení 4

5 typového projektu Czech POINT, i když tyto nákupy v kontrolovaném roce neproběhly. Kontrola doporučuje upřesnit, co konkrétně bylo v případě projektu Czech POINT pořízeno (PC, tiskárna?) a zda nepatří na účet 028. Dále je na seznamu v přírůstcích uvedeno čerpadlo ve škole v hodnotě 100,- Kč, kontrola doporučuje prověřit opodstatněnost a správnost vedení této položky na účtu 022. Dále kontrola upozorňuje, že je třeba provést revizi účtu z pohledu zařazení majetku do správné kategorie, protože na účtu je vedena např. chladnička v ceně 5 473,- Kč, čerpadlo ve škole v ceně 9 760,- Kč, tiskárna v ceně 9 495,- Kč a další. Dle platné metodiky patří hmotný majetek v ceně 3 40 tis. Kč na účet 028, majetek v ceně nad 40 tis. Kč na účet 022. Účet 028- Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,90 Kč Zůstatek účtu byl doložen inventurním seznamem drobného majetku, na kterém je vykázán zůstatek ve výši ,75 Kč. Rozdíl ve výši ,15 Kč byl doložen dodatečně, jednalo se o inventurní soupis Sboru dobrovolných hasičů v Provodově. Účet 042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek celkem ,- Kč, jedná se o vynaložené náklady na akci s názvem Provodov Areál Mládí II. Zůstatek účtu byl doložen prvotními doklady. Vzhledem k tomu, že je areál již využíván (stavba proběhla v roce 2007 a 2008), kontrola doporučuje prověřit opodstatněnost jeho evidence stále jako nedokončené stavby. Účet 031-Pozemky - digitalizace pozemků v obci dosud provedena nebyla. Celková hodnota pozemků vedených na účtu 031 je vykázána ve výši ,- Kč. Dle údajů v hlavní knize nebyl na účtu 031 v roce 2010 žádný pohyb, tzn. nebyly proúčtovány žádné přírůstky ani úbytky pozemků. Přesto byla předložena jedna směnná smlouva týkající se pozemků a dále tři kupní smlouvy, na základě kterých byly prodávány obecní pozemky. Dle sdělení účetní nebylo na účtu 031 účtováno, protože kupní smlouvy nebyly v roce 2010 uhrazeny. Z uvedeného vyplývá, že údaj na účtu 031 neodpovídá skutečnosti, nebyl vykázán ve správné výši. O pohybu pozemků je třeba účtovat na účtu 031 současně s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Inventura účtu nebyla provedena. Kontrola doporučuje vypracovat na základě aktuálního výpisu z listu vlastnictví vedeného katastrem nemovitostí položkový soupis obecních pozemků, na kterém bude uvedeno číslo parcely, druh pozemku, výměra a hodnota pozemku. Hodnota tohoto soupisu by měla prokazovat částku uvedenou na účtu 031. Kontrola upozorňuje, že pozemky mají být v době nákupu zaevidovány v pořizovací (tj. nákupní) ceně, ve které jsou vedeny po celou dobu evidence a při prodeji jsou v této hodnotě také z evidence odepsány. Dále byl předložen inventurní seznam vztahující se k účtu 999- Operativní evidence, celkový součet majetku je ve výši 4 839,- Kč. Součástí soupisu majetku je konev kropicí v ceně 35,- Kč. Kontrola doporučuje vyřadit z operativní evidence a drobný majetek tohoto charakteru účtovat přímo do nákladů. Účet 999 je určen jako vyrovnávací účet k účtování podrozvahy. Dle hlavní knihy je na účtu 999 vykázána částka ,26 Kč. 5

6 Kontrolou hlavní knihy bylo zjištěno, že na účtu 903 byl k vykázán zůstatek ,26 Kč. Jedná se o majetek předaný do správy příspěvkové organizaci ve výši ,26 Kč. Dle předložených inventurních soupisů majetku příspěvkové organizace byl ale zjištěn majetek ve výši ,76 Kč. Dále byla na účtu zaúčtována částka ,- Kč, která ale nebyla prokázána. Předložený inventurní seznam tedy nemá návaznost na údaj uvedený v hlavní knize. Účty časového rozlišení O časovém rozlišení nebylo v obci vůbec účtováno. Kontrola upozorňuje, v souvislosti se změnou metodiky s platností od má být také u obcí účtováno o nákladech a výnosech do období, se kterým účetní případy věcně a časově souvisí. Podrobnější členění majetku a závazků je uvedeno v Příloze č. 2 Kniha došlých faktur Dle předložené knihy došlých faktur bylo v roce 2010 přijato celkem 212 faktur. Do knihy jsou zapisovány pouze faktury uhrazené, faktury přijaté a dosud neuhrazené nejsou vedeny nikde. Tento postup není v souladu s platnými předpisy, neboť tím dochází ke zkreslování údajů vykazovaných na účtu 321-Dodavatelé, dále k nezahrnutí nákladů vztahujících se k účetnímu období a tím pádem ke zkreslení výsledku hospodaření obce. Z předložené knihy došlých faktur je evidentní, že není dodržována zásada chronologického zápisu přijatých faktur. Např. faktura č. 134 se splatností je zapsána až po všech fakturách splatných v červenci, obdobně se týká faktury č. 195, 196, 201. Kontrolou knihy faktur přijatých bylo zjištěno, že faktury nebyly do knihy zapisovány v době jejich přijetí, ale až v době úhrady, nebylo účtováno ani o předpisu faktury. Např. faktura přijatá za dojíždějící žáky se splatností ve výši ,- Kč a ve výši ,- Kč se splatností , faktura za konzultace k účetnictví ze dne , faktury za provozování televizního kabelového rozvodu v celkové výši ,- Kč (celkem 15 faktur za jednotlivé měsíce roku 2010), faktury Mikroregionu Luhačovské Zálesí v celkové výši ,- Kč. Tyto faktury byly zapsány a proúčtovány až po jejich úhradě, tj. v roce 2011, přestože byly přijaty v průběhu roku 2010 a rovněž věcně a časově se vztahovaly k roku Na základě uvedeného byl zkreslen výsledek hospodaření. Do knihy faktur přijatých nejsou zapisovány všechny faktury, které jsou následně uhrazeny v hotovosti (např. faktura od společnosti Intertap Zlín, spol. s r.o., ze dne ve výši 2 425,- Kč, uhrazena údajně dne ). Na chybný postup při evidence došlých faktur byla obec upozorněna již při kontrole za rok Kniha odeslaných faktur Soupis vydaných faktur je veden ručně v sešitu, v roce 2010 bylo vystaveno celkem 8 faktur, do nebyla uhrazena pouze faktura č. 6 vystavená na VHS Javorník ve výši ,- Kč za pronájem pozemku na základě smlouvy a faktura č. 7 vystavená na EKO-KOM ve výši 8 110,- Kč. 6

7 Kniha pohledávek a závazků Pohledávky Účet 311-Odběratelé ,- Kč Byla předložena písemnost s názvem Pohledávky obce r. 2010, ve které jsou uvedeny pohledávky za společností VHS Javorník ve výši ,- Kč (doloženo fakturou č. 6/2010 ze dne ) splatné a dále pohledávky za vodné v celkové výši 5 190,- Kč (celkem 10 dlužníků). Účet 315- Jiné pohledávky z hlavní činnosti 4 800,- Kč Jedná se o neuhrazené poplatky za hřbitov celkem 4 dlužníci. Závazky Účet 289- Jiné krátkodobé půjčky ,- Kč 1. Na základě Smlouvy o poskytnutí půjčky ze dne byla obci společností IMOS Zlín s.r.o. poskytnuta půjčka ve výši ,- Kč (v souvislosti s budováním plynofikace obce), splatnost byla sjednána do Úrok byl sjednán s pohyblivou úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 4,25% p.a. ze zůstatku jistiny, úrok z prodlení byl sjednán ve výši 0,05 % za každý den prodlení. Dodatkem č. 1 ze dne byla prodloužena splatnost půjčky do K této půjčce se vztahuje Zástavní smlouva ze dne , kterou byly zastaveny obecní pozemky p.č. 409/1 o výměře m2 (hodnota pozemku dle znaleckého posudku je ,- Kč), p.č. 1090/1 o výměře m2 (hodnota pozemku dle znaleckého posudku je ,- Kč) a p.č. 1651/3 o výměře m2 (hodnota pozemku dle znaleckého posudku je ,- Kč) a p.č. 396 o výměře m2. Pozemek p.č. 396 byl následně ze zástavy vyjmut. Dodatkem č. 2 ze dne byla splatnost půjčky prodloužena do Kontrolou bylo zjištěno, že k datu je ve výpisu z katastru nemovitostí uvedeno u parcely č. 396 pouze m2. Celková hodnota zastavených pozemků je celkem ,- Kč. Stav půjčky k byl ve výši ,- Kč. 2. Další Smlouva o poskytnutí půjčky byla sjednána dne , na základě které společnost IMOS Zlín s.r.o. půjčila obci ,- Kč, splatnost byla sjednána do , úroková sazba ve stejné výši jako v předchozím případu. Dodatkem č. 1 ze dne byla prodloužena splatnost půjčky do Dodatkem č. 2 ze dne byla splatnost půjčky prodloužena do Stav půjčky k byl ve výši ,- Kč Na základě dokladové inventarizace prováděné společností IMOS k byla celková výše nezaplacených pohledávek ,- Kč. Na základě dokladové inventarizace prováděné společností IMOS k byla celková výše nezaplacených pohledávek ,- Kč. Na základě dokladové inventarizace prováděné společností IMOS k byla celková výše nezaplacených pohledávek ,- Kč. Dle dopisu společnosti IMOS Invest s.r.o. ze dne byl celkový dluh obce vyčíslen ve výši ,- Kč. Stav půjček od společnosti IMOS byl k ve výši , tj. celkem ,- Kč, úroky byly celkem ve výši ,- Kč. Celkový dluh vůči společnosti IMOS Group s.r.o. byl ve výši ,- Kč. Stav účtu 289-Jiné krátkodobé půjčky neodpovídal předložené 7

8 dokumentaci. Mimo to se vzhledem k výše uvedenému jedná o dlouhodobou půjčku, která má být vedena v dlouhodobých závazcích. 3. Dále byla na základě Smlouvy o půjčce ze dne obci poskytnuta společností Vodohospodářské stavby Javorník CZ s.r.o. půjčka ve výši ,- Kč, a to na úhradu dlužné splátky vůči MF ČR vyplývající z neuhrazené dotace na akci Výstavba a vybudování vodovodu v Obci Provodov. Úrok byl sjednán ročně ve výši 9 %, půjčka byla zajištěna vlastní směnkou znějící na dlužnou částku včetně sjednaných úroků a dále smluvní pokutou, splatnost půjčky byla sjednána do Dále byla dne uzavřena Smlouva o půjčce, na základě které společnost Vodohospodářské stavby Javorník CZ s.r.o. půjčila obci ,- Kč na financování investiční akce nazvané Sanace skládek v Obci Provodov sanace skládky č. 1 a č. 2 v blízkosti vodního zdroje Ludkovický potok. Také tato půjčka byla úročena 9 % ročně a byla zajištěna vlastní směnkou, splatnost směnky byla sjednána do , a to ve dvou splátkách 300 tis. Kč k a 700 tis. Kč k Dne byl uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy o půjčce ze dne , kterým byla posunuta splatnost půjčky do , a to k ve výši ,- Kč, k ve výši ,- Kč a k ve výši ,- Kč. V závěru roku 2010 byly obcí provedeny ve prospěch společnosti VHS Javorník dvě splátky půjčky. Jejich realizace byla doložena příjmovými pokladními doklady společnosti Vodohospodářské stavby Javorník CZ s.r.o., která hotovostní platbu přijala a Jednalo se o příjmový pokladní doklad společnosti VHS Javorník č. 876 ze dne , kterým byla uhrazena půjčka ze dne ve výši ,- Kč, a příjmový pokladní doklad č. 931 ze dne , kterým byl zaúčtován příjem částky ,- Kč jako částečná úhrada půjčky ze dne V souvislosti s těmito splátkami půjček byla z účtu obce vybrána dne soukromým šekem částka ,- Kč a dne opět v hotovosti šekem vybráno z účtu dalších ,- Kč. Tj. nejprve byla provedena úhrada půjčky, teprve následně byl proveden výběr hotovosti z účtu. Kontrola konstatuje, že druhá splátka byla provedena v den ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva, tj. v poslední den funkce odstupujícího starosty. Dle smlouvy byly fakturou č ze dne společností Vodohospodářské stavby Javorník CZ s.r.o. vyfakturovány úroky z jistiny ,- Kč za období ve výši ,- Kč. O přijaté faktuře nebylo v účetnictví účtováno, nebyl zápis v knize faktur přijatých, nebylo účtováno o předpisu faktury, nebylo zahrnuto do období, se kterým věcně a časově souvisí. První půjčka splatná do Faktura za úroky vztahující se k půjčce ve výši 1 mil. Kč zřejmě dosud nebyly vyfakturovány, nebyly nikde v účetnictví zachyceny. Naopak obec vyfakturovala společnosti Vodohospodářské stavby Javorník CZ s.r.o. dne částku ,- Kč, na faktuře je uvedeno, že se jedná o smluvní cenu za pronájem pozemků dle smlouvy o nájmu ze dne v celkové výši ,- Kč. Smlouva nebyla předložena. 8

9 O půjčce ani o směnkách nebylo v účetnictví obce vůbec účtováno, přesto že se jedná o dlouhodobý závazek obce, a to k ve výši ,- Kč. Účet 321 Dodavatelé ,70 Kč Byl předložen položkový soupis s názvem Závazky obce r. 2010, ve kterém je uveden název dodavatele, dále částka a variabilní symbol. Tento soupis má návaznost na údaj uvedený na účtu 321. Kontrola doporučuje uvádět přesnější identifikaci jednotlivých závazků (namísto variabilního symbolu faktury je vhodnější uvádět pořadové číslo z knihy faktur přijatých) a dále datum splatnosti závazku, popř. přikládat k inventurám kopie neuhrazených faktur. Kontrolou bylo zjištěno, že součástí účtu 321 jsou závazky vůči celnímu úřadu jako poplatek za odebrané množství podzemních vod. Vzhledem k tomu, že tyto poplatky jsou hrazeny zálohově (v r.2010 v celkové výši ,- Kč), po skončení zúčtovacího období je vyúčtováno dle skutečností (za r ve výši ,- Kč), patří hrazené zálohy na účet 314. Dále jsou na účtu 321 účtovány příspěvky Mikroregionu Luhačovské Zálesí v celkové výši ,- Kč, které metodicky patří na účet 378 a příspěvky obcím na dojíždějící žáky v celkové výši ,- Kč, které mají být účtovány na účet 349. Dále byly součástí hodnoty účtu faktury společnosti Satturn za provozování TKR v celkové výši ,- Kč. V době kontroly byly již všechny závazky vykázané na účtu 321 uhrazeny. Účet 452-Přijaté návr.fin.výpomoci dlouhodobé ,- Kč Obec vybudovala v roce 1998 vodovod s celkovými náklady ve výši mil. Kč. Financování bylo následující: vlastní zdroje obce tis. Kč, návratná finanční výpomoc z MF ti. Kč a dotace ve výši tis. Kč. Vzhledem k nedostatku vlastních prostředků na splácení finanční výpomoci byl Ministerstvem financí v roce 2007 upraven splátkový kalendář, na základě kterého mělo být spláceno v letech á ,- Kč/rok, v letech á ,- Kč a v letech á ,- Kč. Splátky byly stanoveny vždy k každého roku. Nesplacená výše půjčky činila k dle zprávy z inventarizace celkem ,- Kč a je vedena na účtu 452-Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty. Na základě žádosti obce byl MF vypracován nový splátkový kalendář, na základě kterého je obec povinna uhradit v roce 2010 a 2011 vždy k po ,- Kč, v letech 2012 až 2016 po ,- Kč. Dle splátkového kalendáře ze dne mělo být uhrazeno celkem ,- Kč, 100 tis. Kč bylo uhrazeno , tj. nesplacený zůstatek k je tedy ve výši ,- Kč, zůstatek odpovídá stavu účtu 452, zůstatek byl doložen dopisem Ministerstva financí ze dne V rámci kontroly inventarizace účtu 331,336 a 342 bylo zjištěno, že v prosinci 2010 vznikl obci závazek ve výši 836,- Kč z titulu zákonného pojištění pracovního úrazu hrazený Kooperativě. O tomto závazku nebylo v obci účtováno. V rámci provedené inventarizace byly ke kontrole předloženy inventurní zápisy vztahující se k inventarizaci pokladny, k DDHM za OÚ Provodov, hasiče a příspěvkovou organizaci. Dále byly předloženy inventurní seznamy účtu 018, 019, 021, 022, 028 a 999 operativní evidence. Podle protokolů dílčích inventarizačních komisí nebylo zjištěno žádných rozdílů. Dále byla předložena celková 9

10 zpráva o provedené inventarizaci, tato ale nebyla podepsána členy inventarizační komise. Vzhledem ke značným nedostatkům v provedené inventarizaci kontrola doporučuje věnovat napříště provádění inventur zvýšenou pozornost. Postup inventarizace stejně jako náležitosti inventurních soupisů jsou dány ust. 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Mzdová agenda Obec si zpracovává mzdy samostatně s použitím programu Kvasar. Obec měla v roce 2010 v pracovním poměru jednoho zaměstnance (účetní obce). Účetní byla zařazena do 9. platové třídy, 12. platového stupně. Byl předložen platový výměr s účinností od , ve kterém je uvedeno zařazení, odměna dle přílohy č. 2, příplatek za odbornost a osobní ohodnocení ve výši 25 %. Odměňování zastupitelstva členů Dle ust. 136 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je V platovém výměru zaměstnavatel povinen uvést údaje o platové třídě a platovém stupni, do nichž je zaměstnanec zařazen, a o výši platového tarifu a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu. Termín a místo výplaty je nutno v platovém výměru uvést, pokud tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. Dojde-li ke změně skutečností uvedených v platovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit včetně uvedení důvodů, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. Kontrola doporučuje upřesnit pravidla pro odměňování zaměstnanců (včetně zaměstnanců na VPP) ve vnitřní platové směrnici. Obecní zastupitelstvo pracovalo do voleb v roce 2010 ve stejném složení jako v předchozím období, tj. mělo celkem 11 členů zastupitelstva. Jako uvolněný člen pracoval v obci pouze starosta. Odměny všem členům zastupitelstva byly vypláceny měsíčně. Výše odměn nebyla v roce 2010 měněna, odměny zastupitelů byly stanoveny v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění a s Nařízením vlády č. 20/2009 Sb.. Poslední výplata odměn byla v případě neuvolněných členů zastupitelstva provedena ve výplatním termínu za měsíc září, přesto, že volební období skončilo prvním dnem voleb, tj V případě starosty a místostarosty byla poslední výplata odměny provedena ve výplatním termínu za měsíc říjen, přestože v jejich případě končilo volební období ustavujícím zasedáním nově zvoleného zastupitelstva, tj Již při minulé kontrole hospodaření provedené KÚ v roce 2009 byla účetní upozorněna na skutečnost, že při výpočtu odměny starosty nebyl brán zřetel na ust. Nařízení vlády č. 337/2004, podle kterého se Měsíční odměna zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru. Stejná chyba byla zjištěna také v roce Vzhledem k tomu, že bývalý starosta končil ve funkci po 12 letech, byla mu v měsíci říjnu vyplacena odměna při skončení funkčního období. Na jednání ZO dne v souvislosti s projednávanou změnou rozpočtu a projednáváním nutnosti splácení dluhu se 8 členů 10

11 zastupitelstva demonstrativně zřeklo svých odměn, 3 se zdrželi. Nebylo jednoznačně stanoveno za jaké období, nová výše odměn schválena nebyla, nebylo ani součástí přijatého usnesení. Dle mzdových listů bylo zjištěno, že výplaty byly prováděny až do měsíce září 2010 včetně. Kontrolou pokladny bylo zjištěno, že vyplacené odměny byly skutečně vráceny do rozpočtu obce, připsáno na účet obce dne ve výši 8 826,- Kč a dne ve výši 5 884,- Kč. Ustavující zasedání nově zvoleného ZO se konalo dne , na něm bylo odsouhlaseno, že jako dlouhodobě uvolněný člen zastupitelstva bude pracovat opět pouze starosta obce. Na ustavujícím zasedání byli zvoleni starosta a místostarostka, dále byly zřízeny výbory finanční a kontrolní a rovněž zvoleni jejich předsedové. Bylo dohodnuto, že zastupitelstvo se bude scházet ke svému jednání pravidelně každé první pondělí v měsíci. Nově zvolená místostarostka se na ustavujícím zasedání obce vzdala odměny za výkon funkce. Na jednání ZO dne byli zvoleni členové finančního a kontrolního výboru, dále byly zřízeny výbory stavební, kulturní, byla jmenována zástupkyně do školské rady. Současně bylo odsouhlaseno, že žádní neuvolnění členové zastupitelstva (členové, místostarostka, předsedové výborů) nebudou pobírat v souvislosti s výkonem funkce žádné odměny. U nově zvoleného starosty byla měsíční odměna za měsíc listopad vypočtena poměrem ve správné výši. Pokladní doklad Pokladní knihy jsou v obci vedeny ručně. Byla provedena kontrola doloženosti příjmů a výdajů za měsíce srpen polovina listopadu 2010 (u provozní pokladny). Zůstatek pokladní hotovosti byl k vykázán v nulové výši. V obci jsou vedeny dvě pokladní knihy, jedna jako tzv. provozní (Pokladní kniha bez propisu žlutá), do které bylo na počátku roku vloženo ,- Kč a v průběhu měsíce z ní byly hrazeny drobné provozní výdaje (nákup kancelářského materiálu, čistících prostředků, doprava, stavební materiál apod.). Na konci měsíce je zjištěn celkový výdej z pokladny, jednotlivé výdaje jsou rozděleny podle položek a paragrafů a na tyto jsou sesumarizované zaúčtovány. Z předložených předkontačních dokladů nebylo možno zjistit, které výdaje byly zaúčtovány na které účty. V případě sumarizace údajů nebylo doloženo, jaké částky byly vlastně sečteny. Nebylo možno ověřit, zda byl výdaj zaúčtován správně. Tato pokladna byla pravidelně na začátku měsíce doplňována do limitu ,- Kč. K těmto výdajům byly ve složce vyúčtování provozní zálohy pro účely OÚ doloženy prvotní doklady. Dále byla předložena pokladní kniha bez DPH (červená), ve které jsou ve většině případů na straně příjmů i výdajů uvedeny stejné částky (vyjma stravenek). Jednalo se o případy, kdy bývalý starosta vybral z účtu hotovostně šekem např. na mzdy, na cestovné, na úhrady faktur apod. Prvotní doklady byly založeny přímo u bankovních výpisů. Tyto výběry hotovosti nebyly vůbec proúčtovány přes účet 261-Pokladna. Tato pokladní kniha nemá téměř žádnou vypovídací schopnost, účtování je neprokazatelné a není v souladu s platnými předpisy. V pokladní knize je nutno zapisovat všechny provedené pokladní transakce, a to průběžné chronologicky, veškeré příjmy a výdaje, v případě sumarizace doložit jejich položkový rozpis. 11

12 Zjištění: 1.V obci je účtován nákup poštovních známek přímo do spotřeby na účet 501. Správně má být účtováno na účet 263-Ceniny, tento účet podléhá inventarizaci. Stejná chyba se vyskytovala již v roce Kontrola doporučuje u dokladů vystavených na termopapírech pořizovat jejich kopie, neboť tyto doklady nesplňují požadavek trvalosti zápisu, jak ukládá ust. 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Stejná chyba se vyskytovala již v roce Z pokladních zápisů není zřejmé, že byla provedena finanční kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Stejná chyba se vyskytovala již v roce V měsíci listopadu byly mezi pokladními doklady založeny cestovní příkazy starosty, na základě kterých bylo na cestovném vyplaceno ,- Kč. Jedná se o cesty uskutečněné v období květen listopad Celkem bylo v roce 2010 na cestovném vyplaceno cca 55 tis. Kč. Na cestovních příkazech nejsou vyplněny předepsané náležitosti, jako např. datum a podpis pracovníka oprávněného k povolení cesty (v případě starosty se jedná o místostarostu), není uveden použitý dopravní prostředek, spotřeba PHM, nebyl doložen technický průkaz ani postup výpočtu k ověření vyplacené částky za ujetý km. Kontrola již v roce 2008 doporučila věnovat vyplňování cestovních příkazů a prokazování uskutečněných služebních cest zvýšenou pozornost (v případě školení, seminářů, jednání apod. dokládat pozvánky příp. jiné písemnosti prokazující uskutečnění služební cesty), což nebylo respektováno. Je na zvážení, zda v případě tak vysokého čerpání cestovních náhrad není ekonomicky výhodnější pořídit auto do majetku obce. 5. Kontrola upozorňuje, že na dokladech, týkajících se občerstvení, dárkových balíčků, nákup benzínu apod. je třeba uvádět rozpis jednotlivých položek nákupu a účel použití (komu bylo vydáno, ne pouze celkovou cenu nákupu. Stejná chyba se vyskytovala již v roce (např. d.č. 232, 208, 199, 195, 178, 168, 145 a další) 6. V pokladně se vyskytují případy, že si někteří pracovníci obce současně při nákupu materiálu pro obec nakoupí zboží pro svoji osobní potřebu (případně naopak). Z celkové částky paragonu je sice částka soukromého nákupu odečtena, tento postup je ale metodicky nesprávný. Kontrola nevidí důvod proč nemůže být nákup rozdělen na dva paragony. (např. d.č. 138, 137, 115). 7. V případě používání souhrnných pokladních dokladů kontrola doporučuje dokládat celkový výdej, popř. příjem do pokladny saldovací páskou (např. d.č. 124, 92, poplatky). 8. V průběhu roku byla několikrát proplacena z pokladny doprava materiálu panu Otrubovi (např. d.č. 118, 178). V žádném případě nebylo uvedeno, k čemu se doprava vztahovala. 9. Z pokladny byly v průběhu roku propláceny cestovní příkazy panu Machalovi, většinou ve výši 500,- Kč (např. d.č. 174, 132,121 a další). Vždy se jedná o zajištění provozu a je proplaceno 100 km á 5,- Kč. Kontrola upozorňuje, že pokud by se mělo jednat o paušální náhradu cestovného, je třeba podmínky vyplácení ošetřit ve vnitřní 12

13 směrnici o cestovném, jinak by musely být cestovní náhrady prokazovány dle skutečného počtu ujetých kilometrů a platné sazby náhrady. 10. Je třeba upravit také pravidla pro stravování. V roce 2010 byly pro zaměstnance nakupovány stravenky SYAS. Evidenci údajně vedl bývalý starosta, který vybral od zaměstnanců finanční hotovost, kterou si ponechal u sebe, nebylo fyzicky vloženo do pokladny, o příjmu nebylo nikde účtováno. Až na konci roku bylo údajně odvedeno na účet. Podrobná kontrola stravenek nebyla provedena vzhledem k tomu, že přehled nároku a čerpání stravenek nebyl předložen. Je potřeba upravit vnitřní směrnicí. 11. Pokladna je vedena značně nesystematicky, doklady jsou lepeny přes sebe, v řadě případů nelze na prvotní doklad jednoduše nahlédnout. S účetní byla tato otázka projednána již v roce Je třeba zavést jeden peněžní deník, ve kterém by se chronologicky zapisovaly všechny uskutečněné příjmy a výdaje, tyto dokládat prvotními doklady. Dále průběžně účtovat o všech účetních případech, z vybraných příjmů hradit výdaje. Dle ust. 12 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění jsou Účetní jednotky jsou povinny provádět účetní zápisy průběžně v účetním období po vyhotovení účetního dokladu. Postup vedení pokladny včetně stanovení pokladního limitu a odpovědnosti pracovníků upravit vnitřní směrnicí. Na základě výše uvedených zjištění je vhodné provádět v průběhu roku namátkově fyzickou kontrolu pokladní hotovosti. Příloha rozvahy Součástí účetní závěrky k byla i předepsaná Příloha. Součástí Přílohy byl také přehled o peněžních tocích, majetek zaúčtovaný na podrozvahových účtech, přehled krátkodobých závazků, ostatních krátkodobých závazků, stav staveb a pozemků obce. Majetek nebyl veden dle jednotlivých kategorií tak jak je požadováno 45 vyhlášky 410/2009 Sb.. Příloha neobsahuje ani jiné podstatné údaje o majetkových poměrech obce, jako např. zůstatek účtu 452-Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé, kde je zůstatek ve výši ,- Kč. Rozvaha Byla předložena rozvaha sestavená k , aktiva ve výši ,06 Kč se rovnala pasivům. V souvislosti se změnou metodiky účtování ÚSC od byl předložen převodový můstek. Byla překontrolována návaznost zůstatků účtů uvedených v rozvaze a hlavní knize k a jejich zaúčtování k na účty dle platné metodiky. Nesrovnalosti nebyly zjištěny. Kontrolou rozvahy bylo zjištěno, že na účtu 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, 019-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek a 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek nedošlo v roce 2010 k jednorázovému odpisu (dooprávkování), odpis byl proveden pouze u majetku pořízeného v průběhu roku Účetní doklad Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví v rozsahu uvedeném ve vyhlášce č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v Českých účetních standardech pro ÚSC, PO, SF a OSS, za použití prostředků výpočetní techniky program firmy GORDIC. 13

14 Byla provedena dokladová kontrola uskutečněných příjmů a výdajů za měsíce září říjen 2010, uskutečněných prostřednictvím bankovního účtu /0100, vedeného Komerční bankou, a.s. U kontrolovaných účetních dokladů byly prověřovány zejména formální náležitosti a správnost účtování. Účetní doklady v rozsahu provedené kontroly obsahovaly náležitosti stanovené v 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, byly řádně číslovány, opatřeny úplným účtovým předpisem a podpisy osob, které ověřily věcnou správnost a byly za účetní případ odpovědné. Rovněž byly opatřeny podpisy osob, které provedly finanční kontrolu dle zákona č.320/2001 Sb. Zjištěné nedostatky: O předpisech faktur bylo účtováno až současně s úhradou. Vzhledem k opožděným úhradám faktur docházelo k porušení zásady účtování do správného období např. doklad 123: faktura od Mikroregionu Luhačovské Zálesí na ,00 Kč z období červenec 2010 účtována v září 2010, doklad 125: faktura od Technických služeb Zlín s.r.o. na ,00 Kč z období červen 2010 účtována v září Některé přijaté faktury nejsou adresovány na Obec Provodov, která je právním subjektem, ale na Obecní úřad Provodov (např. doklad 116: faktura od Pavlíny Chmelařová na 2 000,00 Kč, faktura od RWE na ,00 Kč, doklad č. 135: faktura od SYAS s.r.o na 8 704,00 Kč.) Zálohové platby nebyly účtovány na účet 314 Poskytnuté krátkodobé zálohy, ale přímo do spotřeby na účet 502. Některé výběry hotovosti z účtu nebyly účtovány na účet Pokladna, ale přímo u bankovních výpisů bylo účtováno na účty závazků a nákladů, např. doklad 128 mzdy ve výši ,00 Kč, doklad č. 134 faktury hrazené v hotovosti na 1 398,00 Kč, 2 425,00 Kč a 6 720,00 Kč. Bylo nesprávně účtováno na majetkové účty: doklad č. 133, faktura od FLORA SERVIS Lubomír Straka za kolotoč v ceně ,00 Kč byla účtována na účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek, přestože byla překročena hranice ,00 Kč (správně na účet 021 Stavby) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Ke kontrole byly předloženy měsíční Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 12 M za období leden 2010 až prosinec Kontrolou bylo zjištěno, že hospodaření obce v průběhu roku neprobíhalo v souladu se schváleným rozpočtem: v období 9/2010 byl roční rozpočet výdajů již vyčerpán: rozpočet: ,00 Kč skutečnost: ,77 Kč % plnění 100,67 K nejvyššímu překročení došlo u 3392 zájmová činnost v kultuře o ,00 Kč, tj. o 487 %, a u 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o ,72 Kč, tj. - o 736 %, v obou případech byla překročena především položka 5171 Opravy a udržování. 14

15 K byly provedeny úpravy rozpočtu podle skutečnost tak, že všechny položky rozpočtu byly splněny na 100 %. Podrobnější členění plnění rozpočtu je uvedeno v Příloze č. 1. Výkaz zisku a ztráty Jako součást účetní závěrky k byl ke kontrole předložen výkaz zisku a ztráty. Kontrolou údajů uvedených v tomto výkaze bylo zjištěno, že výnosy celkem dosáhly výše ,29 Kč a náklady celkem částku ,47 Kč. Výsledek hospodaření obce po zdanění dosáhl výše ,82 Kč a byl shodný s údajem v rozvaze na synt. účtu 493. Obec neprovozuje vlastní hospodářskou činnost. Dle předložených výkazů byl sice vykázán zisk, ale vzhledem k tomu, že v účetnictví nebyly proúčtovány všechny náklady a závazky vztahující se k danému účetnímu období, kontrola částku ,82 Kč zpochybňuje. Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací Obec má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci: Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín Ta za rok 2009 vykázala hospodářský výsledek zisk 20710,00 Kč. Výsledky hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009 byly projednány zastupitelstvem obce dne s tím, že podle usnesení č. 42, bod 2 bude zisk použit na krytí ztráty z předchozího období. Kontrolou výkazů Rozvaha této organizace k bylo ověřeno, že organizace rozdělení hospodářského výsledku proúčtovala. Dohody o pracovní činnosti Obec měla uzavřeny dvě dohody o pracovní činnosti, a to na úklid ordinace lékaře, čekárny, chodby, WC a dále na obsluhu vodojemu, údržbu vodovodního řádu, ČOV. Byl předložen platový výměr zaměstnance pracujícího na COV dle platového výměru s účinností od mu náležela odměna ve výši 8 200,- Kč, dále byl předložen platový výměr ze dne , na základě kterého byla pro rok 2009 sjednána odměna ve výši 7 200,- Kč. Jiné platové výměry doloženy nebyly. Kontrolou mzdového listu bylo zjištěno, že v roce 2010 mu bylo měsíčně vypláceno 8 200,- Kč. Výkazy práce dokládány nebyly. Dále byla předložena dohoda o pracovní činnosti ze dne , na základě které zaměstnankyně provádí úklid ordinace lékaře, čekárny, chodby, sjednaná odměna byla za 28 hodin v měsíci ve výši 1 680,- Kč. Dále byl předložen platový výměr s účinností od , na základě kterého byl výše uvedené zaměstnankyni přiznán základní plat ve výši 3 360,- Kč, počet odpracovaných hodin nebyl upřesněn. Kontrolou mzdového listu bylo zjištěno, že v roce 2010 bylo vypláceno měsíčně 1 680,- Kč. Vzhledem k výše uvedeným nesrovnalostem kontrola doporučuje prověřit staré dohody o pracovní činnosti a případně provést jejich aktualizaci s ohledem na rozsah odvedené práce a stanovení odměny. 15

16 Dohody o provedení práce Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Obec uzavřela v roce 2010 celou řadu dohod o provedení práce, a to v celkovém objemu ,- Kč. Byly předloženy pouze rekapitulační tabulky vyplacených dohod, prvotní smlouvy, ve kterých by byl uveden předmět činnosti, požadovaný rozsah prací, období a sjednaná odměna doloženy nebyly. Nebyly doloženy ani mzdové listy týkající se pracovníků vykonávajících práce na základě dohody o provedení práce. Ze státního rozpočtu - VPS obdržela obec tyto dotace: ÚZ ,00 Kč neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce Čerpání doloženo pokladním dokladem č 171 pokladní doklad za kancelářské potřeby. ÚZ ,00 Kč neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na volby do Poslanecké sněmovny PČR. Čerpání doloženo fakturami a pokladním dokladem - č. dokladů 69, 73, 76 a 108 (materiál, cestovné, občerstvení volební komise do limitu) a mzdovými doklady (odměny členů volební komise a z dohod o provedení práce, zdravotní pojištění) v celkové výši ,00 Kč. Doplatek nebyl požadován. ÚZ ,00 Kč neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na komunální volby. Čerpání doloženo fakturami a pokladním dokladem - č. dokladů 133, 142,149 a 154 (materiál, cestovné, občerstvení členů volební komise do limitu) a mzdovými doklady (odměny členů volební komise a z dohod o provedení práce, zdravotní pojištění) v celkové výši ,00 Kč. O doplatek požádáno při finančním vypořádání za rok Kromě obecně nízké úrovně účetních dokladů nedostatky v účelovosti prostředků nebyly zjištěny. Smlouvy nájemní Zastupitelstvo obce v roce 2010 podle zápisů z a projednávalo pronájem výčepu v Areálu mládí, usnesení ale nepřijalo. Zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce nebylo dokladováno. Nájemní smlouva byla uzavřena dne , vzhledem ke stručnosti zápisů z jednání zastupitelstva nelze posoudit, zda uzavřená smlouva odpovídá záměru zastupitelstva: V zápisu z jednání zastupitelstva je uvedena částka pronájmu ,00 Kč, smlouva uvádí 2 600,00 Kč měsíčně, což za období pronájmu činí ,00 Kč Dále byla předložena Dohoda o vzájemném vyrovnání z , která uvádí pronájem 3 000,00 Kč a období tj. celkem ,00 Kč. Navíc k dohodě přiložený soupis nákladů vynaložených nájemcem činí pouze ,00 Kč, z toho u položek vyčíslených na 4 515,00 Kč je uvedena poznámka bez dokladu. Kontrola konstatuje, že pronájem výčepu probíhal chaoticky. 16

17 Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Podle předložené informace Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrálního pracoviště Zlín, byly v roce 2010 vloženy do katastru nemovitostí čtyři smlouvy týkající se nemovitostí Obce Provodov: Kupní smlouvy o prodeji pozemků obce č V-5685/ , V- 5768/ a V-6320/ a směnná smlouva o směně pozemků V-6326/ U smluv byly zjištěny tyto nedostatky: - V-5685/ , V-6320/ : nebylo doloženo zveřejnění záměru prodeje na úřední desce dle ustanovení 31, odst. 1 zákona č. 128/2000 sb., o obcích, v platném znění, smlouvy neobsahují doložku o zveřejnění a schválení dle 41, odst. 1 uvedeného zákona - V-5685/ : smlouva sice obsahuje doložku o zveřejnění a schválení dle 41, odst. 1 uvedeného zákona, ale ta je nepravdivá. Uvedeným usnesením č. 46/2010 z byl schválen jiný prodej pozemku. Protože tento prodej byl zastupitelstvem obce schválen (usnesení 42/2010, není údaj o zveřejnění záměru prodeje od do relevantní. Případné zveřejnění záměru nebylo doloženo. - Všechny tři smlouvy obsahují ustanovení o tom, že kupní cena je splatná v hotovosti při podpisu smlouvy, v účetnictví obce za rok 2010 není příjem za prodej pozemku doložen. - V-6326/ : v textu smlouvy je obsaženo prohlášení starosty, že záměr směny byl zveřejněn na úřední desce, kontrole ale dokument o tom nebyl předložen. Nebylo předloženo usnesení zastupitelstva o schválení směny. - V účetnictví obce za rok 2010 nebyl žádný pohyb na účtu 031 Pozemky zaznamenán, prodeje a směna pozemků nebyly zúčtovány. - Všechny kupní smlouvy obsahují ujednání, že kupní cena bude uhrazena v hotovosti při podpisu smlouvy. V účetnictví obce nebyl žádný příjem za prodej pozemků zúčtován. Kontrola vzhledem k výše uvedenému doporučuje obci prověřit platnost smluv s ohledem na ustanovení 32 odst. 1 a 41 odst 2 zákona č. 128/200 Sb., o obcích: 39 (1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce3b) obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona15a) platného ke dni zveřejnění záměru. 17

18 41 (2) Právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, jsou bez tohoto schválení od počátku neplatné. Smlouvy o věcných břemenech Podle sdělení zástupce obce v roce 2010 nebyla uzavřena žádná smlouva o zřízení věcného břemene, předloženy byly pouze dvě smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku, v nichž je výslovně uvedeno, že se nevkládají do katastru nemovitostí. Dokumentace zakázkám k veřejným Kontrolou hlavní knihy bylo zjištěno, že věcná břemena z předchozích let nejsou vedena analyticky, tak jak je požadováno ČÚS č. 701 čl. 3. V roce 2010 nebylo provedeno žádné výběrové řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vnitřní předpis a směrnice Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Byla předložena směrnice k vedení účetnictví obce Provodov, která nabyla účinnosti Vzhledem ke změně metodiky účetnictví platné od a dalších zákonů (např. Zákoník práce z roku 2006) tato směrnice naprosto neodpovídá v současné době platným předpisům, je potřeba vypracovat nové směrnice dle jednotlivých oblastí účetnictví (např. majetek, zásoby, oběh dokladů, časové rozlišování, reálná hodnota, opravné položky k pohledávkám, cestovní náhrady a další) a rovněž doložit nové podpisové vzory odpovědných pracovníků. Ke kontrole byly předloženy zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva v roce Kontrola konstatuje, že zápisy z období do voleb do zastupitelstva obce (tj. ze zasedání až nesplňují náležitosti dle ustanovení 95 zákona č. 128/2000.Sb., o obcích, v platném znění, zejména nejsou podepsány starostou nebo místostarostou, ale pouze ověřovateli (zápisy z , a ani ověřovateli, zápis z pouze jedním ověřovatelem, zápis ze nebyl předložen vůbec), neobsahují text usnesení, o kterých se hlasovalo a celkově jsou natolik stručné, že z nich v některých případech není zřejmé výsledné stanovisko zastupitelstva. Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) pravidla tvorby a použití Právo provádění dalších kontrol Obec není zřizovatelem žádného peněžního fondu. Provedenou kontrolou hospodaření obce se obec nezbavuje odpovědnosti za správnost účetních dokladů a není omezeno právo provádění dalších kontrol. B. Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání B.I. Při přezkoumání hospodaření obce Provodov za rok 2010 byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 18

19 11 odst. 3 - Návrh rozpočtu nebyl zveřejněn v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.: Viz bod Návrh rozpočtu 16 odst. 2 - Změny rozpočtu nebyly provedeny rozpočtovým opatřením.: Viz bod. Rozpočtová opatření. 17 odst. 6 - Návrh závěrečného účtu nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu.: Viz bod. Závěrečný účet. Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 8 - Územní celek nevedl účetnictví správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. : Viz bod. pokladní doklady. 8 - Územní celek nevedl účetnictví správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. : Viz bod. Účetní doklady Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 39 odst. 1 - Záměr obce prodat nebyl zveřejněn na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce.: Viz bod. Smlouvy o převodu majetku 85 písm. a) - Zastupitelstvo obce nerozhodlo o nabytí a převodu nemovitých věcí, včetně převodu bytů a nebytových prostor.: Viz bod. Smlouvy o převodu majetku. Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 30 odst. 1 písm. b) - Územní celek neprovedl dokladovou inventuru.: Viz bod. Inventurní soupis majetku a závazků B.II. Přezkoumané předměty Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů - přezkoumán: Ano - Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku - přezkoumán: Ano - Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami - přezkoumán: Ano - 19

20 Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví - přezkoumán: Ano - Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv - přezkoumán: Ano - Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám - přezkoumán: Ano - Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano - Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu - přezkoumán: Ano - Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano - Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano - Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob - přezkoumán: Ano - Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano - C. Závěr I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření obce za předchozí roky byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 52-57, 87 20

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Krajský úřad Olomouckého

Krajský úřad Olomouckého Krajský úřad Olomouckého SpZn.: KÚOK/56033/2011/KŘ-K/7220 Č.j.: KUOK 30359/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 21937/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Haluzice Haluzice 19 763 24 Vlachovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 29.5.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 36632/2012 KUSP 36632/2012

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava o: U M S ;ti. o I J, Y e Čj.: MSK 48862/2012 Sp. zn.: VyřizuJe: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/26941/20

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: od 1. října 2014 do 1. října 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENí PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 12201/2012 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Okrouhlá

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/59048/2012/KŘ-K/7445 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 5796/2013 Počet stran: 6 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva č. 69/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2012

Zpráva č. 69/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 31.5.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 605/2013 KUSP 605/2013 KŘ

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf I /_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf i Obecní úřad ŘEPNtKY ' Ocs.c dne:!jotl. {i; Čislo dop~~ zásilky: Zpracovatel. -p. Ukládací zr.,» PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor I Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ 00300764 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ 00300764 za rok 2014 Elektronický podpis - 9.3.2015 KUMSX01GXNF3 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

. KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE _, Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz

. KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE _, Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz "v ",. KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE _, Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz SpZn:.ČJ: Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2011 se

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava III,1M$XOICCI" ČJ.: MSK 52267/2014 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/19895/2013/Sam 113.1

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 03802312010IKUSK 007555/20111KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY IČ: 00235571 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í

E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 27339/2013 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva č. 38/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2014

Zpráva č. 38/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 3. června 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 655/2015

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion P o d c h l u m í Předseda svazku: PhDr.

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí 1 763 33 Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ: 00580821 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ: 00580821 za rok 2010 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK-0092/10/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ: 00580821 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 31. 3. 2011 na základě zákona

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Metuje, IČ: 70156239 za rok 2011 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanice, IČ: 00272647 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 10986/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Třebihošť, IČ: 00278378 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KUOK/58561/2014/KR-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KUOK/58561/2014/KR-K/7433 Č.j. Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KUOK/58561/2014/KR-K/7433 Č.j.: KUOK 66194/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: Zpráva o výsledku

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí 1866, IČ: 69860947 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Šestajovice, IČ: 00529991 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0137/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3.10.2011 a 6.2.2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2010 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/153/08/Vo/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12. 2. 2009 na základě zákona

Více