Zpráva č. 91/2011/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva č. 91/2011/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2010"

Transkript

1 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka Ing. Dana Vaňková KUZL 85438/2010 KŘ KUSP 85438/2010 KŘ Zpráva č. 91/2011/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání se uskutečnilo na adrese: Provodov 233, Březůvky Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání Ing. Dana Vaňková Ing. Vít Sušila Obec Provodov zastupovali : Ing. Marek Prachař - starosta Jiřina Mališková - účetní Krajský úřad Zlínského kraje IČ: tř. Tomáše Bati 21, PO Box 220 tel.: , fax: Zlín

2 A. Přezkoumané písemnosti Druh písemnosti Návrh rozpočtu Popis písemnosti Předložený návrh rozpočtu na rok 2010 byl zpracován v příjmech i výdajích v členění na paragrafy a položky. Podle záznamu dokumentů z úřední desky byl na ní zveřejněn až , zveřejnění na elektronické úřední desce nebylo doloženo. Pravidla provizoria rozpočtového K rozpočtovému provizoru na rok 2010 bylo zastupitelstvem přijato usnesení č. 41, bod 2., a to dne , tj. až po začátku roku V období do schválení rozpočtového provizoria, tj až však byly realizovány výdaje pouze ve výši 75,00 Kč za televizní poplatek. Usnesení k rozpočtovému provizoriu neobsahuje žádná pravidla, jimiž se hospodaření obce do doby přijetí rozpočtu na rok 2010 bude řídit. Rozpočtová opatření Kontrolou usnesení zastupitelstva obce bylo zjištěno, že v roce 2010 bylo dne usnesením č. 45, bod 3. schváleno rozpočtové opatření č. 2. Podle zápisu ze zasedání mělo spočívat ve snížení odměn zastupitelů, investic a výdajů na místní správu ve prospěch financování splátek půjček. Do účetnictví obce takové rozpočtové opatření nebylo promítnuto. Kontrolou výkazů Fin 2-12 bylo zjištěno, že v účetnictví obce byly provedeny dvě změny rozpočtu: - v období 10/2010 byly do rozpočtu promítnuty přijaté dotace na volby a sčítání lidu - v období 12/2010 byl rozpočet narovnán na skutečné příjmy a výdaje. Rozpočtový výhled V kontrolovaném období zastupitelstvo obce projednalo rozpočtový výhled na období let na svém zasedání dne Schválený rozpočet Rozpočet obce byl schválen zastupitelstvem obce dne usnesením č. 43, bod 1. Rozpočet byl podle usnesení schválen s příjmy i výdaji tis. Kč, podle podrobného rozpisu rozpočtu činily: příjmy tis. Kč výdaje tis. Kč financování: tis. Kč, z toho změna stavu prostředků na bankovních účtech 2 tis. Kč, splátky půjčených prostředků tis. Kč. Stanovení ukazatelů organizacím Závěrečný účet závazných zřízeným Součástí schváleného rozpočtu bylo i stanovení závazných ukazatelů zřízené příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín - neinvestiční příspěvek ,00 Kč. Tento příspěvek nebyl v průběhu roku měněn a byl poukázán v plánované výši. Závěrečný účet za rok 2009 byl zpracován v členění, které odpovídá ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. V bodu 5 ale uvádí, že přezkoumání hospodaření za rok 2009 bylo provedeno v souladu s příslušnými zákony, přestože Závěrečný účet má datum zpracování a Zpráva auditora byla vypracována

3 Zveřejnění závěrečného účtu na úřední desce pevné ani elektronické nebylo dokumentováno. Závěrečný účet byl projednán a schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 46, bod 1., a to dne , tzn., že nebyl dodržen termín , stanovený 43 zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění. V rozporu s uvedeným ustanovením zastupitelstvo nepřijalo žádná nápravná opatření. Bankovní výpis Obec používá následující účty zůstatky k : Komerční banka č.ú /0100 ( ). 500,- Kč Kom.banka č.ú /0100 ( ,0200,0300) ,05 Kč Celkem ,05 Kč Tyto zůstatky souhlasí se zůstatky účtů na bankovních výpisech a rovněž se zůstatkem uvedeným v hlavní knize na účtu 231 a zůstatkem uvedenými v rozvaze. Evidence poplatků Byl předložen šanon s názvem Místní poplatky, ve kterém jsou zakládány platební výměry místních poplatků na rok 2010 podle čísel popisných. Platební výměr je vystaven na každou domácnost (= číslo popisné) a jsou v něm souhrnně uvedeny poplatky za komunální odpad, za kabelovou televizi a za psa. V případě úhrady je na dokladu pouze tužkou poznačeno, že bylo zaplaceno, není odkaz na datum úhrady ani na číslo dokladu, kterým byly poplatky uhrazeny. Kontrola doporučuje zajistit provázanost předepsaných poplatků na jejich úhrady. Dále byla předložena evidence poplatků za vodné a stočné. Také v tomto případě kontrola doporučuje zajistit vzájemnou provázanost mezi spotřebou vody, předpisem platby a úhradou s odkazem na prvotní doklad prokazující úhradu. U pohledávek za vodné a stočné uvádět u jména číslo popisné pro jednoznačnou identifikaci platby. Při inventarizaci pohledávek za poplatky a za vodné a stočné je třeba uvádět kromě jména také číslo popisné a dále rok, za který nedoplatek vznikl. Dále je třeba zajistit návaznost na číslo účtu, na kterém je pohledávka vedena a dále uvádět součty za jednotlivé pohledávky. Kontrolou pokladny bylo zjištěno, že poplatky jsou vybírány v průběhu roku, je vystaven pouze příjmový pokladní doklad, o příjmu není zápis ani v jedné pokladní knize, není proúčtováno jako příjem do pokladny ani do tržeb. Peníze leží v příruční pokladně a teprve až je vybrána většina poplatků, je celková částka odvedena na účet. Takto bylo např. dne vloženo ,- Kč, vloženo na účet ,- Kč a vloženo ,- Kč. Teprve při odvodu hotovosti na účet bylo proúčtováno do tržeb. Součet vybraných poplatků nebyl doložen saldovací páskou. Účetní si na pomocných listech rozúčtovala příjem dle jednotlivých druhů vybraných poplatků. Kontrola doporučuje v případě poplatků vypracovat přehlednou tabulku, ze které by jednoznačně vyplývalo, kdo (dle čísel popisných) má kolik za jednotlivé poplatky uhradit a kdy a kolik uhradil, současně uvést odkaz na příjmový doklad. Dle výše uvedeného je zřejmé, že v příruční pokladně leží cca půl roku přibližně 500 tis. Kč bez toho, že by o těchto penězích bylo účtováno, nejsou ani zapojeny do rozpočtu obce. Na druhé straně je 3

4 průběžně vybíráno z účtu na běžný provoz měsíčně do výše ,- Kč, a dále bylo vybíráno na úhrady faktur, mezd atd. Za tyto výběry (několikrát v měsíci) byly hrazeny vysoké poplatky (každý výběr 60,- Kč). Kontrola důrazně upozorňuje, že je třeba stanovit jasná pravidla pro výběr poplatků, stanovit limit pokladní hotovosti a příjem za vybrané poplatky průběžně odvádět na účet, popř. používat pro hrazení výdajů z pokladny. Hlavní kniha Inventurní soupis majetku a závazků Byla předložena hlavní účetní kniha k , která byla vedena počítačově (program GORDIC) a obsahovala předepsané náležitosti dle ustanovení 13, odst. 2 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kontrolou hlavní knihy bylo zjištěno, že v obci nejsou vůbec používány analytické účty, přesto že v některých případech plyne povinnost jejich použití přímo z vyhlášky. Kontrola doporučuje s ohledem na zvýšení vypovídací schopnosti výkazu používání analytických účtů zavést. Dále je vhodné, aby u jednotlivých účtů v hlavní knize byl uváděn jejich název. Inventarizace majetku byla provedena na základě příkazu starosty. Probíhala na úsecích budova obecního úřadu, místní hospodářství, kultura, vnitro, ZŠ a MŠ, hasiči, pokladna. Inventury byly provedeny v období až Inventurní stav byl zjišťován k V celkové zprávě z inventarizace je uvedeno, že Podle protokolů dílčích inventarizačních komisí nebylo zjištěno žádných rozdílů. Účet 019- Ost.dl. nehmotný majetek ,- Kč Na účtu jsou vedeny územní plány obce v celkové výši ,- Kč. Dále je zde evidován investiční záměr na průtah obcí vypracovaný v roce 2008 ve výši ,- Kč. Investiční záměr měl být správně zaúčtován na účet 042. Vzhledem k tomu, že se jedná se o stavbu s rozpočtem cca 72,7 mil. Kč, kontrola doporučuje s ohledem na finanční možnosti obce zvážit, zda se nejedná o zmařenou investici, která by byla z majetku odúčtována. V opačném případě přeúčtovat na účet 042. Dále bylo kontrolou rozvahy zjištěno, že v roce 2010 nebyl na účtu 019 žádný pohyb, tj. nehmotný majetek nebyl pořizován ani vyřazován. Přesto dle předloženého inventurního seznamu je ve sloupci přírůstek uvedena částka ,- Kč a ,- Kč, tj. jako by územní plán II a investiční záměr byly pořízeny v roce Účet 021-Stavby ,11 Kč Na účtu 021 v roce 2010 nebyl pohyb, předložený inventurní seznam má návaznost na zůstatek vykázaný na účtu. Kontrola upozorňuje, že jako u účtu 019 je přesto, že v roce 2010 nebyl pořízen žádný majetek charakteru staveb, uvedena ve sloupci přírůstek částka ,- Kč vztahující se k sanaci skládek. Součástí inventury je plynofikace obce II.etapa ve výši ,- Kč, dle sdělení starosty byl plynovod prodán již v minulosti společnosti JMP. Je třeba prověřit opodstatněnost vedení plynofikace na účtu 021. Účet 022-Samost.mov.věci a soubory ,- Kč Na účtu 022 nebyl v roce 2010 žádný pohyb, předložený inventurní seznam má návaznost na údaj vykázaný v rozvaze. Opět jsou ve sloupci přírůstky uvedeny částky za nákup traktoru a pořízení 4

5 typového projektu Czech POINT, i když tyto nákupy v kontrolovaném roce neproběhly. Kontrola doporučuje upřesnit, co konkrétně bylo v případě projektu Czech POINT pořízeno (PC, tiskárna?) a zda nepatří na účet 028. Dále je na seznamu v přírůstcích uvedeno čerpadlo ve škole v hodnotě 100,- Kč, kontrola doporučuje prověřit opodstatněnost a správnost vedení této položky na účtu 022. Dále kontrola upozorňuje, že je třeba provést revizi účtu z pohledu zařazení majetku do správné kategorie, protože na účtu je vedena např. chladnička v ceně 5 473,- Kč, čerpadlo ve škole v ceně 9 760,- Kč, tiskárna v ceně 9 495,- Kč a další. Dle platné metodiky patří hmotný majetek v ceně 3 40 tis. Kč na účet 028, majetek v ceně nad 40 tis. Kč na účet 022. Účet 028- Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,90 Kč Zůstatek účtu byl doložen inventurním seznamem drobného majetku, na kterém je vykázán zůstatek ve výši ,75 Kč. Rozdíl ve výši ,15 Kč byl doložen dodatečně, jednalo se o inventurní soupis Sboru dobrovolných hasičů v Provodově. Účet 042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek celkem ,- Kč, jedná se o vynaložené náklady na akci s názvem Provodov Areál Mládí II. Zůstatek účtu byl doložen prvotními doklady. Vzhledem k tomu, že je areál již využíván (stavba proběhla v roce 2007 a 2008), kontrola doporučuje prověřit opodstatněnost jeho evidence stále jako nedokončené stavby. Účet 031-Pozemky - digitalizace pozemků v obci dosud provedena nebyla. Celková hodnota pozemků vedených na účtu 031 je vykázána ve výši ,- Kč. Dle údajů v hlavní knize nebyl na účtu 031 v roce 2010 žádný pohyb, tzn. nebyly proúčtovány žádné přírůstky ani úbytky pozemků. Přesto byla předložena jedna směnná smlouva týkající se pozemků a dále tři kupní smlouvy, na základě kterých byly prodávány obecní pozemky. Dle sdělení účetní nebylo na účtu 031 účtováno, protože kupní smlouvy nebyly v roce 2010 uhrazeny. Z uvedeného vyplývá, že údaj na účtu 031 neodpovídá skutečnosti, nebyl vykázán ve správné výši. O pohybu pozemků je třeba účtovat na účtu 031 současně s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Inventura účtu nebyla provedena. Kontrola doporučuje vypracovat na základě aktuálního výpisu z listu vlastnictví vedeného katastrem nemovitostí položkový soupis obecních pozemků, na kterém bude uvedeno číslo parcely, druh pozemku, výměra a hodnota pozemku. Hodnota tohoto soupisu by měla prokazovat částku uvedenou na účtu 031. Kontrola upozorňuje, že pozemky mají být v době nákupu zaevidovány v pořizovací (tj. nákupní) ceně, ve které jsou vedeny po celou dobu evidence a při prodeji jsou v této hodnotě také z evidence odepsány. Dále byl předložen inventurní seznam vztahující se k účtu 999- Operativní evidence, celkový součet majetku je ve výši 4 839,- Kč. Součástí soupisu majetku je konev kropicí v ceně 35,- Kč. Kontrola doporučuje vyřadit z operativní evidence a drobný majetek tohoto charakteru účtovat přímo do nákladů. Účet 999 je určen jako vyrovnávací účet k účtování podrozvahy. Dle hlavní knihy je na účtu 999 vykázána částka ,26 Kč. 5

6 Kontrolou hlavní knihy bylo zjištěno, že na účtu 903 byl k vykázán zůstatek ,26 Kč. Jedná se o majetek předaný do správy příspěvkové organizaci ve výši ,26 Kč. Dle předložených inventurních soupisů majetku příspěvkové organizace byl ale zjištěn majetek ve výši ,76 Kč. Dále byla na účtu zaúčtována částka ,- Kč, která ale nebyla prokázána. Předložený inventurní seznam tedy nemá návaznost na údaj uvedený v hlavní knize. Účty časového rozlišení O časovém rozlišení nebylo v obci vůbec účtováno. Kontrola upozorňuje, v souvislosti se změnou metodiky s platností od má být také u obcí účtováno o nákladech a výnosech do období, se kterým účetní případy věcně a časově souvisí. Podrobnější členění majetku a závazků je uvedeno v Příloze č. 2 Kniha došlých faktur Dle předložené knihy došlých faktur bylo v roce 2010 přijato celkem 212 faktur. Do knihy jsou zapisovány pouze faktury uhrazené, faktury přijaté a dosud neuhrazené nejsou vedeny nikde. Tento postup není v souladu s platnými předpisy, neboť tím dochází ke zkreslování údajů vykazovaných na účtu 321-Dodavatelé, dále k nezahrnutí nákladů vztahujících se k účetnímu období a tím pádem ke zkreslení výsledku hospodaření obce. Z předložené knihy došlých faktur je evidentní, že není dodržována zásada chronologického zápisu přijatých faktur. Např. faktura č. 134 se splatností je zapsána až po všech fakturách splatných v červenci, obdobně se týká faktury č. 195, 196, 201. Kontrolou knihy faktur přijatých bylo zjištěno, že faktury nebyly do knihy zapisovány v době jejich přijetí, ale až v době úhrady, nebylo účtováno ani o předpisu faktury. Např. faktura přijatá za dojíždějící žáky se splatností ve výši ,- Kč a ve výši ,- Kč se splatností , faktura za konzultace k účetnictví ze dne , faktury za provozování televizního kabelového rozvodu v celkové výši ,- Kč (celkem 15 faktur za jednotlivé měsíce roku 2010), faktury Mikroregionu Luhačovské Zálesí v celkové výši ,- Kč. Tyto faktury byly zapsány a proúčtovány až po jejich úhradě, tj. v roce 2011, přestože byly přijaty v průběhu roku 2010 a rovněž věcně a časově se vztahovaly k roku Na základě uvedeného byl zkreslen výsledek hospodaření. Do knihy faktur přijatých nejsou zapisovány všechny faktury, které jsou následně uhrazeny v hotovosti (např. faktura od společnosti Intertap Zlín, spol. s r.o., ze dne ve výši 2 425,- Kč, uhrazena údajně dne ). Na chybný postup při evidence došlých faktur byla obec upozorněna již při kontrole za rok Kniha odeslaných faktur Soupis vydaných faktur je veden ručně v sešitu, v roce 2010 bylo vystaveno celkem 8 faktur, do nebyla uhrazena pouze faktura č. 6 vystavená na VHS Javorník ve výši ,- Kč za pronájem pozemku na základě smlouvy a faktura č. 7 vystavená na EKO-KOM ve výši 8 110,- Kč. 6

7 Kniha pohledávek a závazků Pohledávky Účet 311-Odběratelé ,- Kč Byla předložena písemnost s názvem Pohledávky obce r. 2010, ve které jsou uvedeny pohledávky za společností VHS Javorník ve výši ,- Kč (doloženo fakturou č. 6/2010 ze dne ) splatné a dále pohledávky za vodné v celkové výši 5 190,- Kč (celkem 10 dlužníků). Účet 315- Jiné pohledávky z hlavní činnosti 4 800,- Kč Jedná se o neuhrazené poplatky za hřbitov celkem 4 dlužníci. Závazky Účet 289- Jiné krátkodobé půjčky ,- Kč 1. Na základě Smlouvy o poskytnutí půjčky ze dne byla obci společností IMOS Zlín s.r.o. poskytnuta půjčka ve výši ,- Kč (v souvislosti s budováním plynofikace obce), splatnost byla sjednána do Úrok byl sjednán s pohyblivou úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 4,25% p.a. ze zůstatku jistiny, úrok z prodlení byl sjednán ve výši 0,05 % za každý den prodlení. Dodatkem č. 1 ze dne byla prodloužena splatnost půjčky do K této půjčce se vztahuje Zástavní smlouva ze dne , kterou byly zastaveny obecní pozemky p.č. 409/1 o výměře m2 (hodnota pozemku dle znaleckého posudku je ,- Kč), p.č. 1090/1 o výměře m2 (hodnota pozemku dle znaleckého posudku je ,- Kč) a p.č. 1651/3 o výměře m2 (hodnota pozemku dle znaleckého posudku je ,- Kč) a p.č. 396 o výměře m2. Pozemek p.č. 396 byl následně ze zástavy vyjmut. Dodatkem č. 2 ze dne byla splatnost půjčky prodloužena do Kontrolou bylo zjištěno, že k datu je ve výpisu z katastru nemovitostí uvedeno u parcely č. 396 pouze m2. Celková hodnota zastavených pozemků je celkem ,- Kč. Stav půjčky k byl ve výši ,- Kč. 2. Další Smlouva o poskytnutí půjčky byla sjednána dne , na základě které společnost IMOS Zlín s.r.o. půjčila obci ,- Kč, splatnost byla sjednána do , úroková sazba ve stejné výši jako v předchozím případu. Dodatkem č. 1 ze dne byla prodloužena splatnost půjčky do Dodatkem č. 2 ze dne byla splatnost půjčky prodloužena do Stav půjčky k byl ve výši ,- Kč Na základě dokladové inventarizace prováděné společností IMOS k byla celková výše nezaplacených pohledávek ,- Kč. Na základě dokladové inventarizace prováděné společností IMOS k byla celková výše nezaplacených pohledávek ,- Kč. Na základě dokladové inventarizace prováděné společností IMOS k byla celková výše nezaplacených pohledávek ,- Kč. Dle dopisu společnosti IMOS Invest s.r.o. ze dne byl celkový dluh obce vyčíslen ve výši ,- Kč. Stav půjček od společnosti IMOS byl k ve výši , tj. celkem ,- Kč, úroky byly celkem ve výši ,- Kč. Celkový dluh vůči společnosti IMOS Group s.r.o. byl ve výši ,- Kč. Stav účtu 289-Jiné krátkodobé půjčky neodpovídal předložené 7

8 dokumentaci. Mimo to se vzhledem k výše uvedenému jedná o dlouhodobou půjčku, která má být vedena v dlouhodobých závazcích. 3. Dále byla na základě Smlouvy o půjčce ze dne obci poskytnuta společností Vodohospodářské stavby Javorník CZ s.r.o. půjčka ve výši ,- Kč, a to na úhradu dlužné splátky vůči MF ČR vyplývající z neuhrazené dotace na akci Výstavba a vybudování vodovodu v Obci Provodov. Úrok byl sjednán ročně ve výši 9 %, půjčka byla zajištěna vlastní směnkou znějící na dlužnou částku včetně sjednaných úroků a dále smluvní pokutou, splatnost půjčky byla sjednána do Dále byla dne uzavřena Smlouva o půjčce, na základě které společnost Vodohospodářské stavby Javorník CZ s.r.o. půjčila obci ,- Kč na financování investiční akce nazvané Sanace skládek v Obci Provodov sanace skládky č. 1 a č. 2 v blízkosti vodního zdroje Ludkovický potok. Také tato půjčka byla úročena 9 % ročně a byla zajištěna vlastní směnkou, splatnost směnky byla sjednána do , a to ve dvou splátkách 300 tis. Kč k a 700 tis. Kč k Dne byl uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy o půjčce ze dne , kterým byla posunuta splatnost půjčky do , a to k ve výši ,- Kč, k ve výši ,- Kč a k ve výši ,- Kč. V závěru roku 2010 byly obcí provedeny ve prospěch společnosti VHS Javorník dvě splátky půjčky. Jejich realizace byla doložena příjmovými pokladními doklady společnosti Vodohospodářské stavby Javorník CZ s.r.o., která hotovostní platbu přijala a Jednalo se o příjmový pokladní doklad společnosti VHS Javorník č. 876 ze dne , kterým byla uhrazena půjčka ze dne ve výši ,- Kč, a příjmový pokladní doklad č. 931 ze dne , kterým byl zaúčtován příjem částky ,- Kč jako částečná úhrada půjčky ze dne V souvislosti s těmito splátkami půjček byla z účtu obce vybrána dne soukromým šekem částka ,- Kč a dne opět v hotovosti šekem vybráno z účtu dalších ,- Kč. Tj. nejprve byla provedena úhrada půjčky, teprve následně byl proveden výběr hotovosti z účtu. Kontrola konstatuje, že druhá splátka byla provedena v den ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva, tj. v poslední den funkce odstupujícího starosty. Dle smlouvy byly fakturou č ze dne společností Vodohospodářské stavby Javorník CZ s.r.o. vyfakturovány úroky z jistiny ,- Kč za období ve výši ,- Kč. O přijaté faktuře nebylo v účetnictví účtováno, nebyl zápis v knize faktur přijatých, nebylo účtováno o předpisu faktury, nebylo zahrnuto do období, se kterým věcně a časově souvisí. První půjčka splatná do Faktura za úroky vztahující se k půjčce ve výši 1 mil. Kč zřejmě dosud nebyly vyfakturovány, nebyly nikde v účetnictví zachyceny. Naopak obec vyfakturovala společnosti Vodohospodářské stavby Javorník CZ s.r.o. dne částku ,- Kč, na faktuře je uvedeno, že se jedná o smluvní cenu za pronájem pozemků dle smlouvy o nájmu ze dne v celkové výši ,- Kč. Smlouva nebyla předložena. 8

9 O půjčce ani o směnkách nebylo v účetnictví obce vůbec účtováno, přesto že se jedná o dlouhodobý závazek obce, a to k ve výši ,- Kč. Účet 321 Dodavatelé ,70 Kč Byl předložen položkový soupis s názvem Závazky obce r. 2010, ve kterém je uveden název dodavatele, dále částka a variabilní symbol. Tento soupis má návaznost na údaj uvedený na účtu 321. Kontrola doporučuje uvádět přesnější identifikaci jednotlivých závazků (namísto variabilního symbolu faktury je vhodnější uvádět pořadové číslo z knihy faktur přijatých) a dále datum splatnosti závazku, popř. přikládat k inventurám kopie neuhrazených faktur. Kontrolou bylo zjištěno, že součástí účtu 321 jsou závazky vůči celnímu úřadu jako poplatek za odebrané množství podzemních vod. Vzhledem k tomu, že tyto poplatky jsou hrazeny zálohově (v r.2010 v celkové výši ,- Kč), po skončení zúčtovacího období je vyúčtováno dle skutečností (za r ve výši ,- Kč), patří hrazené zálohy na účet 314. Dále jsou na účtu 321 účtovány příspěvky Mikroregionu Luhačovské Zálesí v celkové výši ,- Kč, které metodicky patří na účet 378 a příspěvky obcím na dojíždějící žáky v celkové výši ,- Kč, které mají být účtovány na účet 349. Dále byly součástí hodnoty účtu faktury společnosti Satturn za provozování TKR v celkové výši ,- Kč. V době kontroly byly již všechny závazky vykázané na účtu 321 uhrazeny. Účet 452-Přijaté návr.fin.výpomoci dlouhodobé ,- Kč Obec vybudovala v roce 1998 vodovod s celkovými náklady ve výši mil. Kč. Financování bylo následující: vlastní zdroje obce tis. Kč, návratná finanční výpomoc z MF ti. Kč a dotace ve výši tis. Kč. Vzhledem k nedostatku vlastních prostředků na splácení finanční výpomoci byl Ministerstvem financí v roce 2007 upraven splátkový kalendář, na základě kterého mělo být spláceno v letech á ,- Kč/rok, v letech á ,- Kč a v letech á ,- Kč. Splátky byly stanoveny vždy k každého roku. Nesplacená výše půjčky činila k dle zprávy z inventarizace celkem ,- Kč a je vedena na účtu 452-Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty. Na základě žádosti obce byl MF vypracován nový splátkový kalendář, na základě kterého je obec povinna uhradit v roce 2010 a 2011 vždy k po ,- Kč, v letech 2012 až 2016 po ,- Kč. Dle splátkového kalendáře ze dne mělo být uhrazeno celkem ,- Kč, 100 tis. Kč bylo uhrazeno , tj. nesplacený zůstatek k je tedy ve výši ,- Kč, zůstatek odpovídá stavu účtu 452, zůstatek byl doložen dopisem Ministerstva financí ze dne V rámci kontroly inventarizace účtu 331,336 a 342 bylo zjištěno, že v prosinci 2010 vznikl obci závazek ve výši 836,- Kč z titulu zákonného pojištění pracovního úrazu hrazený Kooperativě. O tomto závazku nebylo v obci účtováno. V rámci provedené inventarizace byly ke kontrole předloženy inventurní zápisy vztahující se k inventarizaci pokladny, k DDHM za OÚ Provodov, hasiče a příspěvkovou organizaci. Dále byly předloženy inventurní seznamy účtu 018, 019, 021, 022, 028 a 999 operativní evidence. Podle protokolů dílčích inventarizačních komisí nebylo zjištěno žádných rozdílů. Dále byla předložena celková 9

10 zpráva o provedené inventarizaci, tato ale nebyla podepsána členy inventarizační komise. Vzhledem ke značným nedostatkům v provedené inventarizaci kontrola doporučuje věnovat napříště provádění inventur zvýšenou pozornost. Postup inventarizace stejně jako náležitosti inventurních soupisů jsou dány ust. 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Mzdová agenda Obec si zpracovává mzdy samostatně s použitím programu Kvasar. Obec měla v roce 2010 v pracovním poměru jednoho zaměstnance (účetní obce). Účetní byla zařazena do 9. platové třídy, 12. platového stupně. Byl předložen platový výměr s účinností od , ve kterém je uvedeno zařazení, odměna dle přílohy č. 2, příplatek za odbornost a osobní ohodnocení ve výši 25 %. Odměňování zastupitelstva členů Dle ust. 136 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je V platovém výměru zaměstnavatel povinen uvést údaje o platové třídě a platovém stupni, do nichž je zaměstnanec zařazen, a o výši platového tarifu a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu. Termín a místo výplaty je nutno v platovém výměru uvést, pokud tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. Dojde-li ke změně skutečností uvedených v platovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit včetně uvedení důvodů, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. Kontrola doporučuje upřesnit pravidla pro odměňování zaměstnanců (včetně zaměstnanců na VPP) ve vnitřní platové směrnici. Obecní zastupitelstvo pracovalo do voleb v roce 2010 ve stejném složení jako v předchozím období, tj. mělo celkem 11 členů zastupitelstva. Jako uvolněný člen pracoval v obci pouze starosta. Odměny všem členům zastupitelstva byly vypláceny měsíčně. Výše odměn nebyla v roce 2010 měněna, odměny zastupitelů byly stanoveny v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění a s Nařízením vlády č. 20/2009 Sb.. Poslední výplata odměn byla v případě neuvolněných členů zastupitelstva provedena ve výplatním termínu za měsíc září, přesto, že volební období skončilo prvním dnem voleb, tj V případě starosty a místostarosty byla poslední výplata odměny provedena ve výplatním termínu za měsíc říjen, přestože v jejich případě končilo volební období ustavujícím zasedáním nově zvoleného zastupitelstva, tj Již při minulé kontrole hospodaření provedené KÚ v roce 2009 byla účetní upozorněna na skutečnost, že při výpočtu odměny starosty nebyl brán zřetel na ust. Nařízení vlády č. 337/2004, podle kterého se Měsíční odměna zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru. Stejná chyba byla zjištěna také v roce Vzhledem k tomu, že bývalý starosta končil ve funkci po 12 letech, byla mu v měsíci říjnu vyplacena odměna při skončení funkčního období. Na jednání ZO dne v souvislosti s projednávanou změnou rozpočtu a projednáváním nutnosti splácení dluhu se 8 členů 10

11 zastupitelstva demonstrativně zřeklo svých odměn, 3 se zdrželi. Nebylo jednoznačně stanoveno za jaké období, nová výše odměn schválena nebyla, nebylo ani součástí přijatého usnesení. Dle mzdových listů bylo zjištěno, že výplaty byly prováděny až do měsíce září 2010 včetně. Kontrolou pokladny bylo zjištěno, že vyplacené odměny byly skutečně vráceny do rozpočtu obce, připsáno na účet obce dne ve výši 8 826,- Kč a dne ve výši 5 884,- Kč. Ustavující zasedání nově zvoleného ZO se konalo dne , na něm bylo odsouhlaseno, že jako dlouhodobě uvolněný člen zastupitelstva bude pracovat opět pouze starosta obce. Na ustavujícím zasedání byli zvoleni starosta a místostarostka, dále byly zřízeny výbory finanční a kontrolní a rovněž zvoleni jejich předsedové. Bylo dohodnuto, že zastupitelstvo se bude scházet ke svému jednání pravidelně každé první pondělí v měsíci. Nově zvolená místostarostka se na ustavujícím zasedání obce vzdala odměny za výkon funkce. Na jednání ZO dne byli zvoleni členové finančního a kontrolního výboru, dále byly zřízeny výbory stavební, kulturní, byla jmenována zástupkyně do školské rady. Současně bylo odsouhlaseno, že žádní neuvolnění členové zastupitelstva (členové, místostarostka, předsedové výborů) nebudou pobírat v souvislosti s výkonem funkce žádné odměny. U nově zvoleného starosty byla měsíční odměna za měsíc listopad vypočtena poměrem ve správné výši. Pokladní doklad Pokladní knihy jsou v obci vedeny ručně. Byla provedena kontrola doloženosti příjmů a výdajů za měsíce srpen polovina listopadu 2010 (u provozní pokladny). Zůstatek pokladní hotovosti byl k vykázán v nulové výši. V obci jsou vedeny dvě pokladní knihy, jedna jako tzv. provozní (Pokladní kniha bez propisu žlutá), do které bylo na počátku roku vloženo ,- Kč a v průběhu měsíce z ní byly hrazeny drobné provozní výdaje (nákup kancelářského materiálu, čistících prostředků, doprava, stavební materiál apod.). Na konci měsíce je zjištěn celkový výdej z pokladny, jednotlivé výdaje jsou rozděleny podle položek a paragrafů a na tyto jsou sesumarizované zaúčtovány. Z předložených předkontačních dokladů nebylo možno zjistit, které výdaje byly zaúčtovány na které účty. V případě sumarizace údajů nebylo doloženo, jaké částky byly vlastně sečteny. Nebylo možno ověřit, zda byl výdaj zaúčtován správně. Tato pokladna byla pravidelně na začátku měsíce doplňována do limitu ,- Kč. K těmto výdajům byly ve složce vyúčtování provozní zálohy pro účely OÚ doloženy prvotní doklady. Dále byla předložena pokladní kniha bez DPH (červená), ve které jsou ve většině případů na straně příjmů i výdajů uvedeny stejné částky (vyjma stravenek). Jednalo se o případy, kdy bývalý starosta vybral z účtu hotovostně šekem např. na mzdy, na cestovné, na úhrady faktur apod. Prvotní doklady byly založeny přímo u bankovních výpisů. Tyto výběry hotovosti nebyly vůbec proúčtovány přes účet 261-Pokladna. Tato pokladní kniha nemá téměř žádnou vypovídací schopnost, účtování je neprokazatelné a není v souladu s platnými předpisy. V pokladní knize je nutno zapisovat všechny provedené pokladní transakce, a to průběžné chronologicky, veškeré příjmy a výdaje, v případě sumarizace doložit jejich položkový rozpis. 11

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna 2015 Ing. Dana Vaňková 37417/2014 KUSP

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Zpráva č. 454/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyškovec, IČ: 00542342 za rok 2013

Zpráva č. 454/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyškovec, IČ: 00542342 za rok 2013 - rajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

,----- Krajský úřad Zlínského

,----- Krajský úřad Zlínského ,----- Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřednl osoba číslo jednací spisová značka 7.3.2012 Bc. Pavlina

Více

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Oldřichovice Oldřichovice 86 763 61 Napajedla datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 11.4.2012 Mgr. Marie Ostrožíková KUZL 855/2012 KUSP

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín PRA PRA PRA PRA HA GUE GA G HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR KONTROLNÍCH ČiNNOSTÍ Stejnopis č.3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín podle ustanovení

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Závěrečný účet obce za rok 2011 NÁVRH

Závěrečný účet obce za rok 2011 NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2011 NÁVRH ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 % plnění Schválený

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí 1 763 33 Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cestv na řece Moravě za rok 2014

Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cestv na řece Moravě za rok 2014 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě Palackého náměstí 293 686 01 Uherské Hradiště IČO: 750 40 425 Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cestv

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více