Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle Přílohy č.1 Vyhlášky č.499/2006 Sb. Protokol o určení vnějších vlivů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3207-00-908-001-0 0. Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle Přílohy č.1 Vyhlášky č.499/2006 Sb. Protokol o určení vnějších vlivů"

Transkript

1 Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle Přílohy č.1 Vyhlášky č.499/2006 Sb. ZMĚNOVÉ LISTY B Protokol o určení vnějších vlivů ROZDĚLOVNÍK 0 06/2012 Raus Kocek Dočekal Dokumentace pro SP REV DATUM ZPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POPIS PROJEKT ZÁKAZNÍK ČÍSLO PROJEKTU P VYVEDENÍ ELEKTRICKÉHO VÝKONU TAMERO INVEST s.r.o. ČÍSLO DOKUMENTU LIST 1 Z STUPEŇ REV DSP

2 OBSAH 1. SLOŽENÍ ODBORNÉ KOMISE 3 2. PODKLADY POUŽITÉ PRO VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU 3 3. PŘÍLOHY - ZPRACOVANÉ TABULKY 3 4. URČENÍ ZPRACOVANÉHO PROTOKOLU 3 5. POPIS ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIE 3 6. CHARAKTERISTIKA STAVBY A BUDOUCÍHO PROVOZU SPOLEČNÉ OTÁZKY STAVBY A PROVOZU (GLOBÁLNÍ POPIS CELKU) SPECIFICKÉ OTÁZKY STAVBY A PROVOZU 6 7. VÝCHODISKA PRO POSOUZENÍ VLIVŮ PROSTŘEDÍ SPOLEČNÉ OTÁZKY VLIVŮ (GLOBÁLNÍ POPIS CELKU) SPECIFICKÉ OTÁZKY VLIVŮ VÝCHODISKA S OHLEDEM NA CHARAKTER ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ VÝCHODISKA S OHLEDEM NA KRITICKÉ VÝROBNÍ ČINNOSTI, POSTUPY VÝCHODISKA S OHLEDEM NA KLÍČOVÁ VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ (STROJE, LINKY) VÝCHODISKA POSUZOVÁNÍ PO JEDNOTLIVÝCH (NEBO TYPOVÝCH) PROSTORECH 7 8. ZÁVĚR 7 9. PŘÍLOHOVÁ ČÁST 8 VNĚJŠÍCH VLIVŮ.DOC ORIENTAČNÍ Č. DOK..: B STRANA 2 Z 12

3 1. SLOŽENÍ ODBORNÉ KOMISE Na základě zpracované projektové dokumentace zakázky P byl zpracován tento protokol s pracovním označením v evidenci TE Ústí n/l jako Protokol_12_02.doc odbornou komisí o uvedeném složení: Předseda: Ing. Miroslav Raus procesní inženýr Členové: Martin Csato specialista elektro Bc. Petr Kocek manažer projektu 2. PODKLADY POUŽITÉ PRO VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU ČSN ed. 2 - Elektrická instalace nízkého napětí Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice ČSN ed. 3 - Elektrická instalace nízkého napětí Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení Všeobecné předpisy Zpracovaná projektová dokumentace Vyvedení elektrického výkonu Znalost podobných instalací jako pro zájmových prostor Odborné zkušenosti kolektivu komise zpracovatele 3. PŘÍLOHY - ZPRACOVANÉ TABULKY Zpracovány byly následující tabulky o posouzení vnějších vlivů jednotlivých prostor a tabulky dat: 1- Venkovní prostory 2- Větrané místnosti 3- Klimatizované místnosti 4- Tabulka vlastností hořlavých látek 5- Údajový list pro klasifikaci nebezpečných prostorů, seznam zdrojů úniků Tabulky jsou uvedeny v přílohách na konci protokolu. 4. URČENÍ ZPRACOVANÉHO PROTOKOLU Protokol o určení vnějších vlivů posuzuje rozhodující a důležité vlivy, které musí být brány v úvahu pro návrh technologických zařízení, stavebních objektů, ochrany proti korozi apod. a zejména pro vytvoření provozních podmínek pro hodnocené prostory a pro posuzovaná zařízení. Závěry protokolu musí být respektovány všemi odbornostmi (profesemi), realizujícími výstavbu nebo provozujícími stavbu a instalované technologie pro vyvedení výkonu. 5. POPIS ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIE Projekty krealizaci záměru Vyvedení elektrického výkonu řeší splnění uložených požadavků technologie (instalací elektrických zařízení) při splnění všech ostatních úkolů, plynoucích z platné legislativy, norem, předpisů apod. včetně bezpečnosti, hygieny a ochrany životního prostředí. V souvislosti s uvedeným je realizace stavby řešena v prostorech VNĚJŠÍCH VLIVŮ.DOC ORIENTAČNÍ Č. DOK..: B STRANA 3 Z 12

4 stávajícího Energetického bloku situovaného uvnitř ACHV stavebníka. Jedním z cílů je tak co nejvyšší využití stávající infrastruktury a možností stávajících staveb s cílem minimalizovat vlivy na životní prostředí při minimálních investičních nákladech při současném udržení minimálních provozních nákladů při maximální bezpečnosti provozu i pracovníků. Základními technologickými zařízeními jsou elektrická zařízení k vyvedení elektrického výkonu. Zařízení budou umístěna v kobkách, rozvodnách a vyčleněných místnostech, které jsou popsány dále. V co největší míře jsou rovněž využívány stávající dopravní možnosti. 6. CHARAKTERISTIKA STAVBY A BUDOUCÍHO PROVOZU Stavba je obdobného charakteru jako odpovídající objekty v zájmovém prostoru. Ve venkovním prostoru jsou vedeny nové potrubní mosty a je provedena úprava stávajících pro vyvedení výkonu do trafostanice a z trafostanice na přechodový blok. Jedná se o mosty M1 až M8. Na mostech budou uloženy elektrokabely v trubních chráničkách a na kabelových lávkách. Hlavní technologie je instalovaná v budově transformátorové stanice (SO 3207). Jedná se o zděný objekt s pultovou střechou, částečně krytou trapézovými plechy a částečně živičnou krytinou. Objekt je půdorysně členěn na dvě části: na jednopodlažní část trafostanice a část přidruženou, která je tvořena dvěma nadzemními podlažími. V 1.NP se nachází kobková rozvodna a dvě místnosti pro transformátory vlastní spotřeby. Ve 2.NP se pak nachází rozvodna NN a dvě místnosti pro baterie. Přístup do 2.NP je zajištěn vnějším ocelovým tříramenným schodištěm. Barevné řešení objektu je provedeno dle stávající zástavby v areálu. Další stavební objekt - SO 4301, označený jako Přechodový blok, zahrnuje úpravy ve stávající rozvodně VVN. Jedná se především o základy pod elektrotechnická zařízení a pod ocelovou konstrukci mostu, nový podzemní potrubní kanál a oplocení. Charakteristiku stavby stručně dokreslí následující tabulka: SO 3207 Trafostanice pro GT Nový objekt, včetně přípojky na dešťovou kanalizaci SO 4301 Přechodový blok Úpravy ve stávající rozvodně VVN SO 001S Komunikace Úprava komunikace u stávající rozvodny VVN SO 004T/11 Potrubní mosty Úprava potrubního mostu O, včetně prodloužení a kabelové lávky zobjektu SO 327.K2 Dotčené prostory instalace technologie, které jsou situovány v budově trafostanice GT a jsou dvojího druhu klimatizované a vytápěné. VNĚJŠÍCH VLIVŮ.DOC ORIENTAČNÍ Č. DOK..: B STRANA 4 Z 12

5 Klimatizované prostory jsou vybaveny k udržování teploty v požadovaných mezích klimatizačním zařízením (k chlazení i temperování). Jedná se o prostory: - kobkové rozvodny 1.NP m.č baterie 2.NP m.č rozvodny NN 2.NP m.č. 201 Další prostory instalace technologie jsou větrané. V nich je zajištěn jen odvod nadbytečného tepla větráním. Jedná se o prostor: - transformátoru vlastní spotřeby 1.NP m.č transformátoru vlastní spotřeby 1.NP m.č. 104 PROVOZNÍ SOUBORY - PS 002T Rozvody silnoproudu Stavební objekty zajišťují podmínky kinstalaci technologie vyvedení elektrického výkonu, která je projektována jako jediný provozní soubor (PS 002) a je tvořena zařízeními a prostředky: Vyvedení el. výkonu Trafostanice VVN/VN/NN, rozvodna NN Kabelové trasa VVN Prostředků úpravy stávající rozvodny VVN EPS Budoucí provoz spočívá ve vyvedení vyrobeného elektrického výkonu k využití přes rozvodné sítě (VN, /VVN/). Provoz z principu ovlivňuje vnější vlivy jen minimálně (produkcí tepla ze ztrátového výkonu elektrických zařízení). Druhotnými vlivy jsou stabilizace teploty klimatizací nebo odvádění tepla ventilací SPOLEČNÉ OTÁZKY STAVBY A PROVOZU (GLOBÁLNÍ POPIS CELKU) Vzduchotechnické zařízení bude navrženo v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., jímž byly stanoveny podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a ČSN požární bezpečnost staveb. Klimatizované a vytápěné prostory jsou vybaveny nástěnnými klimatizačními jednotkami (např. série G (ON/OF) A5WM 10GR - ACSON s chladicím výkonem 2,78 kw), s nástěnnými ovladači (např. Netware III.). Teplo z místností je v létě odváděno do vnějšího okolního prostoru, v zimě naopak jsou místnosti vytápěny tak, aby byla udržována teplota v požadovaných mezích. Provedení odpovídá platným normám a předpisům. Větrané prostory jsou vybaveny ventilátory o výkonu cca 1100 m 3.h -1, například axiálním ventilátorem typu TCBT/4-250H - Elektrodesign. Spouštění ventilátorů je automatické od čidla teploty po dosažení hodnoty +25 C. Teplo je odváděno vzduchem do venkovního prostředí a do místností je přiváděn čerstvý vzduch zvenčí. Vzduchotechnická zařízení neprocházejí požárně dělicími konstrukcemi. Venkovní prostředí se vyznačuje obvyklými vnějšími vlivy prostředí, odpovídajícími zeměpisné poloze a místnímu mikroklima. Neočekává se významnější prašnost ani korozívnost ve vzdušinách v dotčených prostorech. VNĚJŠÍCH VLIVŮ.DOC ORIENTAČNÍ Č. DOK..: B STRANA 5 Z 12

6 6.2. SPECIFICKÉ OTÁZKY STAVBY A PROVOZU Stavba Vyvedení elektrického výkonu nevytváří specifické vlivy na vnější prostředí ani jim nepodléhá. Očekávají se obdobné vlivy jako pro stávající instalovaná technologická zařízení. 7. VÝCHODISKA PRO POSOUZENÍ VLIVŮ PROSTŘEDÍ Při posuzování vnějších vlivů prostředí byly prověřeny jak vlivy okolního prostředí na technologii (elektrická zařízení), tak také možnosti pozměnění vnějších vlivů provozem technologie. Vlivy vnějšího prostředí na elektrická zařízení byly vpotřebné míře omezeny stavebními a konstrukčními úpravami objektu (transformátorové stanice) nebo konstrukčními a montážními opatření pro venkovní části. Použitá zařízení, součásti a materiály musí odpovídat tomuto protokolu o určení vnějších vlivů, zvl. viz tabulky v přílohách SPOLEČNÉ OTÁZKY VLIVŮ (GLOBÁLNÍ POPIS CELKU) Pro potřeby projektové dokumentace byly jednotlivé prostory posouzeny individuálně a posléze zařazeny do skupin se shodnými nebo velmi podobnými vnějšími vlivy. Pro řešenou stavbu byly vytipovány tři druhy prostředí s obdobnými vlivy tak, jak je uvedeno v seznamu příloh. Stanovení vnějších vlivů je uvedeno formou tabulek v přílohách na konci protokolu SPECIFICKÉ OTÁZKY VLIVŮ Specifický vliv, který sice neovlivňuje vnější prostředí, ale který je nutno brát v úvahu, má charakter, plynoucí z provozu technologických elektrických zařízení VN (VVN). Zejména jde o požadavek vyloučit nebo maximálně omezit vliv vlhkosti na zařízení a podobně vyloučit účinek prachu. Vlivy korozívních nebo znečišťujících chemických látek se neočekávají. Pro zájmové prostory nejsou známé podklady, které by nasvědčovaly možnosti vzniku podmínek pro výbuch těkavých par nebo prachů nebo případně riziku požáru lehce zápalných hmot. Pro tyto specifické nároky zařízení VN (VVN) je nutno respektovat platnou legislativu a příslušné české nebo harmonizované (elektrotechnické) normy. Tam, kde to je nutné, jsou specifické vlivy jmenovitě uvedeny vjednotlivých přílohách po společně posuzovaných prostorech VÝCHODISKA S OHLEDEM NA CHARAKTER ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ Jediným provozním médiem je elektrická energie. Zařízení k vyvedení elektrického výkonu jsou vybírána tak, že sama vnější vlivy nenarušují. Poznámka: Při havarijní situaci by mohlo dojít k požáru transformátoru (transformátorového oleje). Protokol ale není určen k popisu havarijních situací. Určuje vlivy pro provoz VÝCHODISKA S OHLEDEM NA KRITICKÉ VÝROBNÍ ČINNOSTI, POSTUPY Mezi kritické výrobní činnosti lze řadit v jistém smyslu všechny práce se zařízeními pod napětím. Nejedná se však o vztahy vůči vnějším vlivům prostředí. Tyto činnosti musí být prováděny podle konkrétně zpracovaných místních předpisů. VNĚJŠÍCH VLIVŮ.DOC ORIENTAČNÍ Č. DOK..: B STRANA 6 Z 12

7 7.5. VÝCHODISKA S OHLEDEM NA KLÍČOVÁ VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ (STROJE, LINKY) Jako klíčová zařízení je nutno hodnotit všechna zařízení provozního souboru PS 002T jak jsou uvedena dříve. U všech je nutná stejná pracovní kázeň a pečlivé zajištění provozu VÝCHODISKA POSUZOVÁNÍ PO JEDNOTLIVÝCH (NEBO TYPOVÝCH) PROSTORECH Jak plyne z výše uvedeného hlavním rozdělením pro posuzování byly právě vlivy v jednotlivých prostorech tak, jak jsou uvedeny v přílohové části dále. 8. ZÁVĚR Hlavní technologie stavby je tvořena elektrickými zařízeními. Proto je, kromě protokolu o určení vnějších vlivů nutno důsledně uplatňovat všechny normy a předpisy pro bezpečnost práce a elektrických zařízení. VNĚJŠÍCH VLIVŮ.DOC ORIENTAČNÍ Č. DOK..: B STRANA 7 Z 12

8 9. PŘÍLOHOVÁ ČÁST Tabulka č. 1 Příloha 1 1. Prostory : venkovní prostory (vně trafostanice pro GT /SO 3207/, komunikace /SO 001S/, potrubní mosty /SO 004T/11/, prostory VVN /SO 4301/) Určení vnějších vlivů 321. PROSTŘEDÍ Poznámka Teplota okolí AA 7-25 C +55 C Atmosférické podm. v okolí AB Nadmořská výška AC 1 do m Výskyt vody AD 3 vodní tříšť Výskyt cizích pevných těles AE 4 lehká prašnost Výskyt koroz. nebo znečišťujících látek AF 3 příležitostní Ráz AG 1 mírný Vibrace AH 1 mírné Ostatní mechanické namáhání AJ Výskyt rostlinstva nebo plísní AK 1 bez nebezpečí Výskyt živočichů AL 1 bez nebezpečí Elmag. elstat. a ionizující působení AM 1 zanedbatelné Sluneční záření AN 2 střední intenzita Seismické účinky AP 1 zanedbatelné Bouřková činnost AQ 1 zanedbatelné Pohyb vzduchu AR 2 střední Vítr AS 1 malý 322. využití Schopnost osob BA 5 osoby znalé Dotyk osob s potenciálem země BC 2 výjimečný *) Podmínky úniku v příp. neb. BD 1 malá hustota, snadné podmínky pro únik Povaha používaných látek BE 1 bez nebezpečí 323. KONSTRUKCE OBJEKTU Stavební materiály CA 1 nehořlavé Konstrukce objektu CB 1 zanedbatelné nebezpečí Vnější vlivy jsou určeny v souladu s kap. ČSN ed. 3, tabulka ZA-1 -Charakteristiky vnějších vlivů Poznámka: *) při případných pracích na zařízeních častý až trvalý (BC 3 BC 4), zvl. na mostech apod. VNĚJŠÍCH VLIVŮ.DOC ORIENTAČNÍ Č. DOK..: B STRANA 8 Z 12

9 Tabulka č. 2 příloha 2 2. Prostory: Trafostanice pro GT větrané místnosti 1.NP m. č. 103, 104 Určení vnějších vlivů 321. PROSTŘEDÍ Poznámka Teplota okolí AA 5 +5 C +40 C Atmosférické podm. v okolí AB Nadmořská výška AC 1 do 2000 m Výskyt vody AD 1 zanedbatelný Výskyt cizích pevných těles AE 1 zanedbatelný Výskyt koroz. nebo znečišťujících látek AF 1 zanedbatelný Ráz AG 1 mírný Vibrace AH 1 mírné Ostatní mechanické namáhání AJ Výskyt rostlinstva nebo plísní AK 1 bez nebezpečí Výskyt živočichů AL 1 bez nebezpečí Elmag. elstat. a ionizující působení AM 1 zanedbatelné Sluneční záření AN 1 nízká intenzita Seismické účinky AP 1 zanedbatelné Bouřková činnost AQ 1 zanedbatelné Pohyb vzduchu AR 1 pomalý Vítr AS využití Schopnost osob BA 5 osoby znalé Dotyk osob s potenciálem země BC 2 výjimečný *) Podmínky úniku v příp. neb. BD 1 malá hustota, snadný únik Povaha zprac. látek nebo sklad. látek BE 1 bez nebezpečí 323. KONSTRUKCE BUDOV Stavební materiály CA 1 nehořlavé 1) Konstrukce budovy CB 1 zanedbatelné nebezpečí Vnější vlivy jsou určeny vsouladu skap. ČSN ed. 3, tabulka ZA-1 -Charakteristiky vnějších vlivů Poznámka: *) při případných pracích na zařízeních častý až trvalý (BC 3 BC 4) VNĚJŠÍCH VLIVŮ.DOC ORIENTAČNÍ Č. DOK..: B STRANA 9 Z 12

10 Tabulka č. 3 Příloha 3 3. Prostory : Trafostanice pro GT klimatizované místnosti - 1.NP m. č. 102, 2.NP m. č. 202, 201 Určení vnějších vlivů 321. PROSTŘEDÍ Poznámka Teplota okolí AA C + 30 C Atmosférické podm. v okolí AB Nadmořská výška AC 1 do 2000 m Výskyt vody AD 1 zanedbatelný Výskyt cizích pevných těles AE 1 zanedbatelný Výskyt koroz. nebo znečišťujících látek AF 1 zanedbatelný Ráz AG 1 mírný Vibrace AH 1 mírné Ostatní mechanické namáhání AJ Výskyt rostlinstva nebo plísní AK 1 bez nebezpečí Výskyt živočichů AL 1 bez nebezpečí Elmag. elstat. a ionizující působení AM 1 zanedbatelné Sluneční záření AN 1 mírné Seismické účinky AP 1 zanedbatelné Bouřková činnost AQ 1 bez nebezpečí Pohyb vzduchu AR 1 pomalý Vítr AS využití Schopnost osob BA 5 osoby znalé Dotyk osob s potenciálem země BC 2 výjimečný *) Podmínky úniku v příp. neb. BD 1 malá hustota, snadný únik Povaha používaných látek BE 1 bez významného nebezpečí 323. KONSTRUKCE OBJEKTU Stavební materiály CA 1 nehořlavé Konstrukce objektu CB 1 zanedbatelné nebezpečí Vnější vlivy jsou určeny vsouladu skap. ČSN ed. 3, tabulka ZA-1 -Charakteristiky vnějších vlivů Poznámka: *) při případných pracích na zařízeních častý až trvalý (BC 3 BC 4) VNĚJŠÍCH VLIVŮ.DOC ORIENTAČNÍ Č. DOK..: B STRANA 10 Z 12

11 Tabulka č. 4 Příloha 4 Poř. č. Název Chemický Vzorec Mol. hm. Tabulka vlastností hořlavých látek (plynů, par, kapalin) tání o C Bod varu o C Hustota kg.m -3 Hutnost vz = 1 Bod vzpl. o C Meze výbuš. % obj. dol. hor. Bod vzn. o C Skup výb. Tepl. třída Prov. stav p (g) tepl. MPa o C Nevyskytují se Toxicita resp. agresivita 5. VNĚJŠÍCH VLIVŮ.DOC ORIENTAČNÍ Č. DOK..: B STRANA 11 Z 12

12 ÚDAJOVÝ LIST PRO KLASIFIKACI NEBEZPEČNÝCH PROSTORŮ - SEZNAM ZDROJŮ ÚNIKU Poř. č. 1. Nevyskytují se TABULKA 5 PŘÍLOHA Zdroj úniku Hořlavá látka Větrání Nebezpečný prostor Poznámka Popis Místo Stupeň úniku Provozní teplota a tlak o C MPa Viz. č. látky z údajového listu Stav Typ Stupeň Spolehlivost Typ zóny 0,1,2 Rozsah zóny m Vert. Hor. 2. VNĚJŠÍCH VLIVŮ.DOC ORIENTAČNÍ Č. DOK..: B STRANA 12 Z 12

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Domov pro seniory Elišky Purkyňové Cvičebná 2447/9, Praha 6 F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Zhotovitel: Gruner Czech s.r.o. Objednatel: ANTA, Gymnastivká 2418/2, Praha

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Č E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů Č E S K Á K O M O R A A UT O R I Z O V A N Ý CH I N Ž E N Ý R Ů A T E CH N I K Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál)

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk ČEPS, ČEZdistribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PEdistribuce, ZSE, VSE Odsouhlasení normy PŘÍKLADY VÝPOČTŮ UZEMŇOVACÍCH SOUSTAV V

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Následující dokument rozvíjí požadavek stanovený čl. 5.1.3 ČSN 73 0802, kdy u stavebních objektů, kde je soustředěn velký počet

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Revize 1 (10/2008) Skupina DP 01 01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Označení postupu DP 01/01 DP 01/02 DP 01/03 R 1 DP 01/04 Otázka k přijatému doporučenému postupu Vztahuje se povinnost posuzování

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10.

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více