SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU"

Transkript

1 Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls238975/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Rennie Ice 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 žvýkací tableta obsahuje: Calcii carbonas 680 mg (272 mg elementárního kalcia) Magnesii subcarbonas ponderosus 80 mg Jedna žvýkací tableta obsahuje 475mg sacharózy a xylitol ( směs xylitolu a polydextrosy). Úplný seznam pomocných látek viz bod LÉKOVÁ FORMA Žvýkací tablety Bílé až krémově bílé čtvercové žvýkací tablety s konkávním povrchem s vůní čerstvé máty, na obou stranách vyraženo RENNIE. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1. Terapeutické indikace Symptomatická léčba bolestí epigastria a jiných symptomů vyskytujících se při gastroesofageálním refluxu a žaludeční hyperaciditě regurgitace, pyróza, nausea, vomitus, pocit plnosti, meteorismus, flatulence. Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství od 15 let věku Dávkování a způsob podání 1 nebo 2 tablety cucat či žvýkat dle potřeby. Tablety není třeba zapíjet vodou. Doporučuje se užít tablety jednu hodinu po hlavním jídle a před spaním. V případě pálení žáhy nebo bolesti užít 1 2 tablety během trvání obtíží; do maximální denní dávky 8 g calcium carbonátu,což odpovídá 11 tabletám za den. Nedoporučuje se přípravek užívat dlouhodobě, bez porady s lékařem ne déle než 14 dní. Pediatrická populace Rennie Ice mohou užívat mladiství od 15 let věku ve stejných indikacích a dávkách jako dospělí Kontraindikace - Přecitlivělost na léčivé látky nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku. 1/6

2 - Závažná renální insuficience (clearance kreatininu je menší než 30ml/min). - Hyperkalcémie a/nebo onemocnění vedoucí k hyperkalcémii - Preexistující hypofosfatémie. - Nefrolitiáza způsobená ledvinovými kameny obsahujícími depozita kalcia Zvláštní upozornění a opatření pro použití Je třeba se vyvarovat dlouhodobému užívání (ne déle než 14 dní) a překračování maximální denní dávky (11 tablet za den). Pokud symptomy při užívání Rennie Ice přetrvávají déle než 7 dní, nebo jsou pouze částečně zmírněny, je potřebné další lékařské vyšetření. Rennie Ice stejně jako jiná antacida může maskovat symptomy maligního onemocnění žaludku. Opatrnosti je třeba u pacientů se zhoršenými renálními funkcemi, kdy lze přípravek podávat pouze při zajištěném pravidelném monitorování plasmatických hladin kalcia,fosfátů a magnesia a ztrát kalcia močí. Přípravek by neměl být užíván u pacientů s hyperkalciurií. Dlouhodobé užívání nebo užívání vysokých dávek může vést k hyperkalcemii, hypermagnesemii a milk-alkali syndromu (hyperkalcemie, alkalóza, renální poškození), zvláště u pacientů s renální insuficiencí. Přípravek by neměl být užíván zároveň s velkými dávkami mléka a mléčných výrobků. Dlouhodobé užívání přípravku zvyšuje riziko vzniku renálních konkrementů. Jedna tableta obsahuje 475 mg sacharózy, a proto je nutné u pacientů s diabetes mellitus zahájení léčby přípravkem Rennie Ice předem konzultovat s ošetřujícím lékařem. Pacienti trpící vzácnými dědičnými onemocněními spojenými s nesnášenlivostí fruktosy, glukoso-galaktosovou malabsorpcí nebo nedostatečností sacharazy-isomaltazy, by neměli tento přípravek užívat Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Změna acidity žaludeční šťávy, k níž dochází např. při užívání antacid, může ovlivnit rychlost a míru absorpce současně podávaných léčiv. Bylo prokázáno, že antacida obsahující kalcium a magnesium brání absorpci některých antibiotik (např. tetracyklinů a chinolonů) a srdečních glykosidů (např. digoxinu, digitoxinu), levothyroxinu, a eltrombopagu. To by se mělo brát v úvahu, pokud se budou podávat současně. Thiazidová diuretika snižují vylučování kalcia močí. Vzhledem ke zvýšenému riziku hyperkalcemie je při současném užívání thiazidových diuretik zapotřebí pravidelně monitorovat hladinu kalcia v séru. Soli kalcia snižují absorbci fluoridů a přípravků obsahujících železo. Soli kalcia a magnesia mohou snižovat absorpci fosfátů. Kvůli možným změnám rychlosti absorpce současně podávaných léčivých přípravků se doporučuje neužívat antacidum ve stejnou dobu, ale až za 2 hodiny po užití jiných léčivých přípravků Fertilita, těhotenství a kojení Po užití přípravku v těhotenství nebylo pozorováno žádné zvýšené riziko vzniku vrozených defektů, a proto může být přípravek v souladu s pokyny užíván během těhotenství i kojení. Je 2/6

3 však třeba se vyhnout dlouhodobému užívání vysokých dávek. Těhotné ženy by měli omezit příjem přípravku s ohledem na maximální doporučenou dávku (viz bod 4.2). Během těhotenství a kojení je třeba vzít v úvahu, že calcium carbonát obsažený v přípravku dodá značné množství kalcia navíc k příjmu kalcia potravou. Z tohoto důvodu by těhotné ženy měly omezit užití přípravku na jeden týden a vyvarovat se současného zvýšeného příjmu mléka (1 litr obsahuje až 1,2 gramy elementárního kalcia) a mléčných výrobků, tak aby se předešlo předávkování kalciem, které pak může vést k milk-alkali syndromu, což je vzácné, ale závažné onemocnění, které vyžaduje lékařskou péči Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Neočekává se, že by přípravek ovlivňoval pozornost při řízení a obsluhování strojů Nežádoucí účinky Uvedené nežádoucí účinky jsou založeny na spontánních hlášeních, není tedy k dispozici frekvence jejich výskytu (dle CIIOMS III). Poruchy imunitního systému Byly hlášeny hypersenzitivní reakce. Klinické symptomy mohou zahrnovat vyrážku, svědění, angioedém a anafylaxi. Poruchy metabolismu a výživy Zvláště u pacientů s poruchou renální funkce může dlouhodobé užívání vysokých dávek vést k hypermagnesemii nebo hyperkalcémii a alkalóze, které mohou vést k žaludečním symptomům, přetrvávajícím bolestem hlavy, únavě, slabosti, zmatenosti, nucení na moč,polyurii, polydipsii, dehydrataci a svalové slabosti(viz níže). Gastrointestinální poruchy Může se objevit nausea, zvracení, žaludeční dyskomfort a průjem. Poruchy svalové, kosterní soustavy a pojivové tkáně Může se objevit svalová slabost. Nežádoucí účinky, které se objevují pouze v souvislosti s milk-alkali syndromem (viz bod 4.9.) Gastrointestinální poruchy V souvislosti s milk-alkali syndromem se může objevit ztráta chuti k jídlu. Celkové poruchy a reakce v místě aplikace V souvislosti s milk-alkali syndromem se může objevit kalcinóza a astenie. Poruchy nervového systému V souvislosti s milk-alkali syndromem se může objevit bolest hlavy. 3/6

4 Poruchy ledvin a močových cest V souvislosti s milk-alkali syndromem se může objevit azotémie Předávkování Zejména u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin může vést dlouhodobé užívání vysokých dávek uhličitanu vápenatého a uhličitanu hořečnatého k renální insuficienci, hypermagnesemii, k hyperkalcémii a alkalóze, což může vést ke gastrointestinálním symptomům (nausea, zvracení, zácpa) a k abnormální svalové slabosti. V těchto případech je třeba lék vysadit a dodat dostatečné množství tekutin. V některých případech předávkování (např. milk-alkali syndrom) mohou být nutné jiné způsoby rehydratace (např. infúze). 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Antacida, kombinace a komplexy sloučenin hliníku, vápníku a hořčíku ATC kód: A02AD01 Rennie ICE je antacidum obsahující uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý. Účinek přípravku Rennie ICE je lokální, spočívá v neutralizaci žaludeční kyseliny a není závislý na absorpci léčivých látek. Uhličitan vápenatý má rychlý nástup účinku, vysokou neutralizační schopnost a prolongovaný účinek. Tento efekt je současně zesílen uhličitanem hořečnatým, který má rovněž vysokou neutralizační kapacitu. Neutralizační (vazebná) kapacita 1 tablety Rennie ICE v in vitro testu je 15,3 mmol H +. Neutralizační efekt se u zdravých dobrovolníků dostavuje rychle. Požití 2 tablet přípravku nalačno vede ke zvýšení ph v žaludku o více než jednu jednotku během pěti minut a dle studie dr. Martina et al. je zvýšení ph žaludečního obsahu nad počáteční hodnoty (z 2 na 3,5) dosaženo během 2,7 minut. V případě experimentálního použití arteficiálního gastroduodenálního modelu (dle dr.vatiera) je maximální teoretická antacidní síla 92,7 mmolh+ při rychlosti vyprazdňování žaludku 0 ml/min; při rychlosti vyprazdňování žaludku 1,5 ml/min, 3 ml/min či 4,5 ml/min; se antacidní síla pro návrat k ph 1,0 pohybuje v rozmezí od 28 mmolh+ do 41 mmolh+ až do 72 mmolh+ vše vztaženo pro jednu tabletu Rennie Farmakokinetické vlastnosti V žaludku: Uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý reagují s nadbytkem kyseliny chlorovodíkové v žaludeční šťávě za tvorby vody a rozpustných minerálních solí. Kalcium a magnesium mohou být z těchto rozpustných solí absorbovány. Stupeň absorpce je individuální a závislý na dávce. Cca 10 % kalcia a % magnesia je absorbováno. Malé množství absorbovaného kalcia a magnesia je u jinak zdravých jedinců obvykle rychle 4/6

5 vylučováno ledvinami. V případě zhoršené funkce ledvin můžou být zvýšené hladiny kalcia a magnesia v séru. Rozpustné chloridy, vzniklé reakcí kalcia a magnesia s kyselinou chlorovodíkovou v žaludku, se vlivem žluče, pankreatických a střevních exkretů mění v nerozpustné soli, které jsou vylučovány stolicí Preklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku Dlouhodobé zkušenosti s přípravkem v humánní medicíně nevyžadují uvádět preklinická data, jejichž výčet je pro předepisujícího lékaře relevantní. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1. Seznam pomocných látek Sacharosa, bramborový škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, magnesium-stearát, mastek, tekutý parafín, směs xylitolu a polydextrosy, chladivé aroma, mátové aroma Inkompatibility Neuplatňuje se Doba použitelnosti 2 roky Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávat při teplotě do 25 C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem Druh obalu a obsah Průhledné AL/PVC blistry, krabička. Velikosti balení: 6, 12, 24, 36, 48, 96 žvýkacích tablet Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku, zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky Orální podání. Tablety je třeba nechat rozpustit v ústech (cucat). Není nutné je zapíjet vodou. 5/6

6 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Bayer s.r.o., Praha, Česká republika. 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 09/427/12-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU /6

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Sp. zn. sukls97605/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elziette 0,15 mg/0,03 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum

Více

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls209263/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls209263/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls209263/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FORLAX 10 g SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje Macrogolum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INEGY 10 mg/10 mg tablety INEGY 10 mg/20 mg tablety INEGY 10 mg/40 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alburex 20 200 g/l, infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cerezyme 200 jednotek Prášek na přípravu koncentrátu pro infúzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každá lahvička s přípravkem Cerezyme

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epanutin Parenteral 250 mg/5 ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5ml lahvička obsahuje phenytoinum natricum 250 mg. Pomocné látky

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 3 ke sdělení Sp. zn.: 13757/06 Souhrn údajů o přípravku 1.NÁZEV PŘÍPRAVKU COMBIZYM COMPOSITUM 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Aspergillasum 120 mg v jedné obalené tabletě

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta. PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety

Příbalová informace: Informace pro pacienta. PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety Sp.zn.sukls205037/2014 Příbalová informace: Informace pro pacienta PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta. OLIMEL N5E, infuzní emulze

Příbalová informace: Informace pro pacienta. OLIMEL N5E, infuzní emulze Příbalová informace: Informace pro pacienta OLIMEL N5E, infuzní emulze Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Více

Rivotril injekční roztok Clonazepamum

Rivotril injekční roztok Clonazepamum Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls249887/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Rivotril injekční roztok Clonazepamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls79136/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum Přečtěte si pozorně celou

Více

Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls248222/2010

Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls248222/2010 Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls248222/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Pantoprazole Zentiva 20 mg enterosolventní tablety Pantoprazolum Přečtěte si pozorně

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Ospolot 200 mg potahované tablety. Sultiamum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Ospolot 200 mg potahované tablety. Sultiamum Příbalová informace: informace pro pacienta Ospolot 200 mg potahované tablety Sultiamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESTAN 10 mg potahované tablety Escitalopramum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESTAN 10 mg potahované tablety Escitalopramum Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls225522/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESTAN 10 mg potahované tablety Escitalopramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace : informace pro pacienta. Amlodipin Actavis 5 mg Amlodipin Actavis 10 mg Tablety. Amlodipinum

Příbalová informace : informace pro pacienta. Amlodipin Actavis 5 mg Amlodipin Actavis 10 mg Tablety. Amlodipinum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls143424/2012 a příloha k sp.zn. suls143426/2012, sukls143425/2012 Příbalová informace : informace pro pacienta Amlodipin Actavis 5 mg Amlodipin Actavis

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Lercaprel 10 mg/10 mg potahované tablety enalaprili maleas/lercanidipini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Lercaprel 10 mg/10 mg potahované tablety enalaprili maleas/lercanidipini hydrochloridum Příloha č. 1a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls213877/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lercaprel 10 mg/10 mg potahované tablety enalaprili maleas/lercanidipini hydrochloridum

Více

Příloha č. 1b) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls213877/2011

Příloha č. 1b) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls213877/2011 Příloha č. 1b) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls213877/2011. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lercaprel 20 mg/10 mg potahované tablety enalaprili maleas/lercanidipini hydrochloridum

Více

sp.zn. sukls198007/2012, sukls198010/2012 a sp.zn. sukls15952/2011, sukls80488/2012, sukls119450/2012, sukls191882/2012

sp.zn. sukls198007/2012, sukls198010/2012 a sp.zn. sukls15952/2011, sukls80488/2012, sukls119450/2012, sukls191882/2012 sp.zn. sukls198007/2012, sukls198010/2012 a sp.zn. sukls15952/2011, sukls80488/2012, sukls119450/2012, sukls191882/2012 Příbalová informace: informace pro pacienta Omeprazol Actavis 10 mg Omeprazol Actavis

Více

PARLODEL (Bromocriptini mesilas) tablety

PARLODEL (Bromocriptini mesilas) tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PARLODEL (Bromocriptini mesilas) tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls193312/2010

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls193312/2010 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls193312/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Castispir 10 mg, potahované tablety montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOBY PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI / ŽADATEL 1/19

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOBY PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI / ŽADATEL 1/19 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOBY PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI / ŽADATEL 1/19 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený

Více

! Lindynette 20 75 /20 mikrogramů obalené tablety Gestodenum/ Ethinylestradiolum

! Lindynette 20 75 /20 mikrogramů obalené tablety Gestodenum/ Ethinylestradiolum Příbalová informace - informace pro uživatelku Lindynette 20 75 /20 mikrogramů obalené tablety Gestodenum/ Ethinylestradiolum Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC).

Více

TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum)

TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum) sp.zn.sukls74000/2013 a sukls74025/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více