Pojištění. osobních věcí a platební karty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění. osobních věcí a platební karty"

Transkript

1 Pojištění osobních věcí a platební karty

2

3 Úvod Obáváte se vzniku škody spojené se ztrátou či odcizením osobních věcí nebo zneužití Vašich platebních karet? Máme pro Vás řešení! Pojištění osobních věcí a platební karty zmírní nepříjemné následky do výše uvedených limitů pojistného plnění v případě odcizení a ztráty osobních věcí, ale také v případě zneužití Vašich platebních karet v důsledku jejich ztráty nebo odcizení. Sjednejte si Pojištění osobních věcí a platební karty již nyní!

4 Obsah Výhody Pojištění osobních věcí a platební karty 3 Komu je pojištění poskytováno 3 Co je pojištěno 4 Podmínky pro sjednání pojištění a jeho územní platnost 5 Pojistné období a úhrada za pojištění 6 Podmínky pojištění 6 Počátek a konec pojištění 6 Oznámení pojistné události 6 Podání stížnosti 7 Přehled vybraných výluk z pojištění 8 Nejčastější dotazy 8 Rámcová pojistná smlouva 10 Všeobecné pojistné podmínky 21

5 Výhody Pojištění osobních věcí a platební karty náhrada škody v případě ztráty nebo odcizení osobních věcí majitele účtu bez vázanosti na ztrátu nebo odcizení platební karty. Pojištění se vztahuje také na vznik odpovědnosti majitele účtu vůči jeho zaměstnavateli v případě odcizení služebních věcí, které mu byly svěřeny zaměstnavatelem. Krytí pro případ zneužití všech platebních karet (debetní karty a kreditní karty, bezkontaktní nálepky apod.) vydaných majiteli běžného účtu, ke kterému je sjednáno pojištění u MONETA Money Bank, včetně karet pro další držitele platebních karet k běžnému účtu, ze kterého je hrazena úhrada za pojištění, v případě jejich odcizení nebo ztráty, včetně zneužití s použitím PIN nebo při internetových transakcích. krytí majitele účtu pro případ odcizení hotovosti kapsářem nebo při násilném přepadení pojištěného při výběru z bankomatu nebo v důsledku nuceného výběru z bankomatu pod pohrůžkou fyzického násilí. Komu je pojištění poskytováno Pojištění osobních věcí a platební karty je poskytováno fyzické osobě majiteli běžného účtu vedeného v MONETA Money Bank, ze kterého je hrazena úhrada za pojištění. Při sjednání pojištění automaticky vzniká pojistné krytí pro případ zneužití karty dalšího držitele platební karty k tomuto běžnému účtu. Pojištění pro případ zneužití jednotlivé platební karty začne platit v okamžiku aktivace příslušné platební karty. 3

6 Co je pojištěno Rozsah a limity pojistného krytí Limit pojistného plnění majitel účtu Limit pojistného plnění držitel platební karty Zneužití platební karty v důsledku ztráty nebo odcizení platební karty do 96 hodin před telefonickým nahlášením ztráty/odcizení platební karty a požádáním o její zablokování* Zneužití platební karty při neoprávněných internetových transakcích v důsledku ztráty nebo odcizení platební karty* Zneužití platební karty s použitím PIN v důsledku ztráty nebo odcizení platební karty* Odcizení hotovosti (do 48 hodin od výběru z bankomatu nebo službou cashback)** Odcizení a ztráta osobních věcí Bez limitu Bez limitu Kč Kč Odcizení hotovosti při násilném přepadení pojištěného nebo nucený výběr pojištěného z bankomatu pod hrozbou fyzického násilí (do 12 hodin od výběru z bankomatu)** Peněženka Kabelka/taška Klíče od bytu Klíče od auta Doklady (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, kartička zdravotní pojišťovny, osvědčení o technickém průkazu, časový kupon MHD) Kč Sluneční i dioptrické brýle Inhalátor (k léčbě astmatu) Odcizení věcí Mobilní telefon*** Zneužití mobilního telefonu Elektronická čtečka knih*** MP3/MP4 přehrávač*** Notebook*** Tablet*** 4

7 Fotoaparát*** Hodinky včetně chytrých hodinek (odcizení v okamžiku jejich nošení)*** Šperk (odcizení v okamžiku jeho nošení)*** Parfém Kč Naslouchátko*** Stravenky (poskytnuté zaměstnavatelem) Služební věci (mobilní telefon, notebook, tablet)*** *Kryty jsou všechny kreditní a debetní platební karty pojištěného majitele účtu u MONETA Money Bank včetně platebních karet vydaných pro dalšího držitele k běžnému účtu, ze kterého se platí úhrada za pojištění. ** Kryta je hotovost pouze pojištěného majitele účtu MONETA Money Bank. *** Osobní věci, jejichž stáří nepřesáhlo 3 roky (v případě mobilního telefonu 2 roky) od data pořízení. Maximální počet pojistných událostí za kalendářní rok = 2. Maximální počet pojistných událostí v souvislosti s odcizením mobilního telefonu za kalendářní rok = 1. Podmínky pro sjednání pojištění a jeho územní platnost Pojištění osobních věcí a platební karty vzniká dnem následujícím po dni vyjádření souhlasu majitele účtu s Rámcovou smlouvou č. GEPIP 1/2016 a Všeobecnými pojistnými podmínkami, a to buď vlastnoručním, nebo elektronickým podpisem Souhlasu s pojištěním a zároveň podpisem Dispozic ke smlouvě o bankovních produktech a službách. Vyjádření výše uvedeného souhlasu může být rovněž provedeno ústně prostřednictvím telefonu na základě nabídky ze strany banky. Pojištění pro případ zneužití platebních karet dalších držitelů karet k běžnému účtu, ze kterého je hrazena úhrada za pojištění, vzniká automaticky s pojištěním majitele účtu. Pojištění pro případ zneužití jednotlivé platební karty začne platit v okamžiku aktivace příslušné platební karty. Pojištění se vztahuje na pojistnou událost, která nastala kdekoliv na světě za doby trvání pojištění. Detailní informace o podmínkách přistoupení k Pojištění osobních věcí a platební karty naleznete v článku 5 Rámcové pojistné smlouvy č. GEPIP 1/2016 (Podmínky pro pojištění, vznik pojištění). 5

8 Pojistné období a úhrada za pojištění Pojistným obdobím je kalendářní měsíc. Výše běžné měsíční úhrady za pojištění činí 79 korun českých. Délka pojistného období nemá vliv na výši pojistného. Podmínky pojištění Pojištění osobních věcí a platební karty se řídí Rámcovou pojistnou smlouvou č. GEPIP 1/2016 a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro soukromé neživotní pojištění č. 11/2014, které jsou součástí této brožurky. Počátek a konec pojištění Počátek pojištění se stanoví na 00:00 hod. dne následujícího po přistoupení k pojištění. Pojištění pro případ zneužití jednotlivé platební karty začne platit v okamžiku aktivace příslušné platební karty. Konec pojištění se stanoví na hodin dne, ve kterém banka obdrží výpověď běžného účtu nebo dojde ke zrušení běžného účtu, ze kterého je placena úhrada pojištění. Pojištění pro případ zneužití jednotlivé karty přestane platit v okamžiku deaktivace, odcizení, ztráty příslušné platební karty. Pojištění zaniká například z těchto důvodů: smrtí pojištěného, odstoupením od pojištění ve lhůtě do 30 dnů ode dne vyjádření Souhlasu s pojištěním /přistoupení k Rámcové pojistné smlouvě/, dohodou, a to buď písemnou, nebo ústní, mezi pojistníkem a pojištěným za předpokladu jednoznačné identifikace obou stran a uchovaného záznamu projevu vůle obou stran o ukončení pojištění. Všechny způsoby zániku pojištění jsou uvedeny v Rámcové pojistné smlouvě č. GEPIP 1/2016 v článku 12. Smlouva je součástí této brožurky. Oznámení pojistné události Při hlášení škodní události je povinen majitel běžného účtu, ke kterému je sjednáno pojištění, uvést číslo pojištění, které je uvedeno na Souhlasu s pojištěním a dále také na kartičce, která je součástí brožurky. V případě odcizení osobních věcí, hotovosti, nuceném výběru a násilném přepadení musí pojištěný tuto událost hlásit ihned na Policii ČR nebo orgánu činnému v trestním řízení o oznámení odcizení a zneužití karty, osobních věcí a hotovosti. V případě, že k pojistné události došlo v zahraničí, kopii dokladu o oznámení události úřednímu místu k tomu určenému (obvykle policie) s překladem do českého jazyka. U odcizení mobilního telefonu, případně tabletu, je nutné provést také 6

9 blokaci mobilního telefonu, resp. tabletu, a v něm uložené SIM karty a předložit pojistiteli doklad o provedené blokaci IMEI odcizených zařízení z Policie ČR. Pro posouzení pojistné události pojistitel vyžaduje mimo jiné doklady o pořízení původních věcí (odcizených, příp. ztracených), nově pořízených osobních věcí, v případě odcizení služebních věcí i doklad od zaměstnavatele, ze kterého plyne výše předepsané škody, doklad o rozhodnutí zaměstnavatele, že se jedná o odpovědnost za škodu zaměstnance, a doklad o tom, že došlo k uhrazení škody zaměstnavateli. Výčet dalších dokladů najdete v článku 8 Rámcové pojistné smlouvy, avšak pojistitel si může vyžádat i další než vyjmenované doklady. V případě vzniku škodní události je třeba co nejdříve kontaktovat zákaznické centrum BNP Paribas Cardif Pojišťovny, a.s. buď na telefonu , nebo em Pracovníci zákaznického centra poskytnou všechny nezbytné informace k nahlášení pojistné události a pomohou při vyplňování formuláře Oznámení pojistné události. Bližší informace obdržíte na adrese pojistitele: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. Plzeňská 3217/16, P. O. Box 32, Praha 5 Telefon: Internet: Podání stížnosti Stížnosti jsou vyřizovány podle standardních interních pravidel pojistitele a je možné je směřovat kromě adresy pojistitele na nebo na tel K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2. Více informací naleznete na Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před finančním arbitrem nebo Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se stěžovateli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou. 7

10 Přehled vybraných výluk z pojištění Pojištění se nevztahuje na: Událost, ke které došlo před převzetím karty držitelem platební karty. Zneužití karty, ke kterému došlo déle než 96 hodin před telefonickým nahlášením ztráty/odcizení karty. Událost, ke které došlo po okamžiku, ke kterému byly ztráta či odcizení karty nahlášeny bance. Příslušenství osobních věcí. Osobní věci držitele platební karty. Poškození nebo ztrátu údajů nebo obsahu na SIM kartě a dále na zneužití SIM karty, nedošlo-li k její blokaci. Události vzniklé v důsledku úmyslného nebo nedbalostního jednání pojištěného, držitele platební karty nebo jejich osoby blízké; v důsledku protiprávního jednání pojištěného nebo držitele platební karty. Úplný seznam výluk naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách, které jsou součástí této brožurky. Nejčastější dotazy Co všechno kryje Pojištění osobních věcí a platební karty? V rámci pojištění je majitel účtu chráněn proti zneužití (vč. zneužití s použitím PIN nebo internetových transakcí) platebních karet, včetně držitelů platebních karet k běžném účtu, ze kterého je placena úhrada za pojištění, v důsledku jejich ztráty nebo odcizení. Pojištění platí pro škody, které nastaly do 96 hodin před nahlášením odcizení/ztráty karty bance. Pojištění kryje také odcizení hotovosti majiteli účtu, které nastalo do 12 hodin od výběru z bankomatu, a dále při násilném přepadení při výběru z bankomatu nebo v důsledku nuceného výběru z bankomatu učiněného majitelem účtu pod hrozbou fyzického násilí. Klientovi pojištění zmírní nepříjemné následky plynoucí ze ztráty či odcizení osobních věcí (kompletní seznam osobních věcí společně s limity plnění najdete v tabulce Přehled pojistné ochrany a limitů pojistného plnění) a pro případ vzniku odpovědnosti v případě odcizení služebních věcí (mobilní telefon, notebook, tablet). Proti čemu Vás Pojištění osobních věcí a platební karty neochrání? Pojištění kryje většinu případů, kdy v důsledku ztráty nebo krádeže platební karty či osobních věcí dojde k finanční újmě majitele účtu. Existují však situace, na které se toto pojištění nevztahuje. Je to například ztráta či odcizení karty, ke kterým došlo před převzetím karty, dále zneužití karty, ke kterému došlo déle než 96 hodin před telefonickým nahlášením ztráty/odcizení karty bance. Pojištění nechrání příslušenství osobních věcí majitele účtu a osobní věci držitele platební karty. Nevztahuje se na poškození nebo ztrátu údajů nebo obsahu na SIM kartě a dále na zneužití SIM karty, nedošlo-li k její blokaci. 8

11 Přehled všech uplatňovaných výluk naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé neživotní pojištění č. 11/2014, které jsou součástí této brožurky. Co dělat v případě škodní události? V případě pojistné události je třeba co nejdříve kontaktovat zákaznické centrum BNP Paribas Cardif Pojišťovny, a.s. buď na telefonu , nebo em Pracovníci zákaznického centra poskytnou všechny nezbytné informace k nahlášení pojistné události a pomohou při vyplňování formuláře Oznámení pojistné události v pracovní den od 8 do 18 hodin. Je třeba ztrátu osobní věci dokládat protokolem od Policie ČR? V případě ztráty osobní věci není třeba kontaktovat Policii ČR. Pokud ale dojde k odcizení osobní věci, je třeba doložit kopii dokladu od Policie ČR nebo orgánu činného v trestním řízení o oznámení odcizení karty a osobních věcí. Nahradí pojišťovna ztrátu věcí i v případě, že k ní dojde mimo ČR? Ano, Pojištění osobních věcí a platební karty se vztahuje i na události, které se staly v zahraničí, a platí po celém světě. Když ale dojde k odcizení osobní věci v zahraničí, pojišťovně doložíte kopii dokladu o oznámení události policii nebo jinému příslušnému orgánu s překladem do českého jazyka. Může si Pojištění osobních věcí a platební karty sjednat cizinec? Ano, pojištěný klient nemusí být občanem ČR. V případě, že pojištěný ztratí tašku, ve které byly i sluneční brýle, klíče od bytu a doklady, vyplatí mu pojišťovna náklady na znovupořízení všech těchto odcizených věcí? Ano. Limit pojistného plnění pro takovou událost je stanoven jako sdružený limit ve výši Kč, přičemž pojistitel poskytne pojistné plnění maximálně za dvě pojistné události v kalendářním roce. Plnění za odcizení mobilní telefon (ať osobní, nebo služební) maximálně jedenkrát v kalendářním roce. Kdy pojišťovna potřebuje IMEI a kde ho najdu? Přijdete-li v důsledku krádeže také o svůj mobil nebo tablet, musíte pojišťovně doložit doklad o blokaci IMEI odcizeného mobilu nebo tabletu provádí klient na Policii ČR. Policii ČR vlastnictví mobilu, případně tabletu taky musíte prokázat, buď nákupním dokladem, nebo krabičkou od mobilu, případně tabletu, kde je IMEI uvedeno. IMEI je jedinečný kód používaný k identifikaci každého mobilního telefonu, příp. tabletu, který je používán v rámci GSM sítě. 9

12 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEPIP 1/2016 Smlouvu uzavírají společnosti: GE Money Bank, a.s., 1) dále jen pojistník, se sídlem: Praha 4-Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ , IČ , DIČ CZ , zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka č. 5403, zastoupená: Tomášem Spurným, předsedou představenstva, a Janem Novotným, členem představenstva, na straně jedné a BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., dále jen pojistitel, se sídlem: Plzeňská 3217/16, Smíchov, Praha 5, IČO: , DIČ: CZ , zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka č. 4327, zastoupená: Tomášem Kadlecem, předsedou představenstva, a Martinem Steinerem, místopředsedou představenstva, na straně druhé. Obsah smlouvy Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Výklad pojmů Článek 3 Doba platnosti této smlouvy Článek 4 Soubor pojištění Článek 5 Podmínky pro pojištění, vznik pojištění Článek 6 Pojistné období, počátek a konec pojištění Článek 7 Pojistné Článek 8 Podmínky pro likvidaci pojistné události Článek 9 Pojistné události a pojistné plnění Článek 10 Povinnosti pojistníka Článek 11 Povinnosti pojistitele Článek 12 Zánik jednotlivého pojištění Článek 13 Závěrečná ustanovení Přílohy Příloha I: Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 11/2014 Článek 1 Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník touto smlouvou, se řídí právním řádem České republiky a platí pro něj ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 11/2014, které tvoří přílohu č. I této smlouvy (dále také Všeobecné pojistné podmínky nebo VPP ) a dále ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen zákon o ochraně osobních údajů ), jakož i dalších obecně závazných právních předpisů. 1) Od MONETA Money Bank, a. s. 10

13 Článek 2 Výklad pojmů Pro účely této smlouvy se dílčí pojmy vymezují takto: 2.1 Pojištěný klient pojistníka, který je majitelem běžného účtu u pojistníka, ze kterého je placena úhrada za pojištění, a kterému bylo přiděleno číslo pojištění, pokud splnil podmínky uvedené v čl. 5 této smlouvy (dále také klient pojistníka ). 2.2 Pojistné plnění (dále také plnění ) plnění, které poskytne pojistitel za podmínek uvedených v čl. 9 této smlouvy oprávněné osobě. 2.3 Pojistná událost nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění dle čl. 9 této smlouvy. 2.4 Oprávněná osoba pojištěný, kterému v případě pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. 2.5 Pojistná doba doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. Pojistná doba je pro každého pojištěného odlišná, začíná dnem počátku pojištění a končí zánikem pojištění. 2.6 Debetní karta platební prostředek vydaný pojistníkem klientovi pojistníka, který je majitelem běžného účtu, a/nebo držiteli platební karty, na základě smluvního vztahu mezi pojistníkem a klientem pojistníka. Debetní kartou se také rozumí plastová platební karta, bezkontaktní platební nálepka nebo přívěsek a platební karta v mobilu (NFC). 2.7 Kreditní karta je prostředek sloužící k čerpání spotřebitelského úvěru vydaný pojistníkem klientovi pojistníka, který je majitelem běžného účtu, a/nebo držiteli platební karty, na základě smluvního vztahu mezi pojistníkem a klientem pojistníka. Kreditní kartou se také rozumí plastová platební karta, bezkontaktní platební nálepka nebo přívěsek, platební karta v mobilu (NFC), bezkontaktní platební náramek, pokud slouží k čerpání spotřebitelského úvěru. 2.8 Platební karta debetní nebo kreditní karta. 2.9 Smlouva o bankovních produktech a službách smlouva, uzavřená mezi pojistníkem a klientem pojistníka, která stanoví práva a povinnosti mezi pojistníkem a klientem pojistníka při sjednávání bankovních produktů a služeb Dispozice ke smlouvě o bankovních produktech a službách nebo Dispozice smlouva, která je součástí Smlouvy o bankovních produktech a službách a která obsahuje sjednané konkrétní parametry jednotlivých produktů a služeb Držitel debetní karty třetí osoba, které klient pojistníka (který je majitelem běžného účtu vedeného pojistníkem a bylo mu přiděleno číslo pojištění) udělil dispoziční právo k nakládání s prostředky uloženými na běžném účtu takového klienta vedeného u pojistníka a které byla na základě smluvního vztahu pojistníka a klienta pojistníka (majitele běžného účtu) pojistníkem vydána debetní karta, kterou tato osoba může provádět finanční transakce s finančními prostředky uloženými na daném běžném účtu klienta pojistníka, který nevlastní Držitel kreditní karty třetí osoba, které klient pojistníka (který je majitelem běžného účtu vedeného pojistníkem a bylo mu přiděleno číslo pojištění) udělil dispoziční právo k čerpání revolvingového úvěru a které byla na základě smluvního vztahu pojistníka a klienta pojistníka vydána kreditní karta, prostřednictvím které může tato osoba čerpat prostředky z úvěrového účtu klienta pojistníka Držitel platební karty společně držitel debetní karty a držitel kreditní karty Číslo pojištění jedinečný kód přidělený pojistníkem jeho klientovi majiteli běžného účtu, který je jednoznačným identifikátorem klienta pojistníka pro účely pojištění dle této smlouvy a identifikátorem pojištění dle této smlouvy Pojistné nebezpečí nahodilá událost stanovená touto smlouvou nebo Všeobecnými pojistnými podmínkami, která může být příčinou vzniku pojistné události násilné přepadení; odcizení hotovosti; odcizení nebo ztráta osobních věcí; zneužití mobilního telefonu; odcizení služebních věcí; zneužití platební karty; nucený výběr Internet banka produkt přímého bankovnictví, jehož podmínky jsou stanoveny v obchodních podmínkách pojistníka, prostřednictvím kterého je klient pojistníka oprávněn provádět platební transakce a další 11

14 pojistníkem uveřejněné či v obchodních podmínkách stanovené tzv. aktivní operace šperky dekorační věci sloužící k ozdobě, jako např. náušnice, náramky, řetízky, prsteny apod., ve výlučném vlastnictví pojištěného inhalátor přenosný přístroj, který se používá pro vdechování léčiv určených k léčbě astmatu Časový kupon časový jízdní doklad vydaný na určité časové období (minimálně 1 týden), opravňující pojištěného k pravidelné přepravě v rámci systému městské hromadné dopravy nebo veřejné dopravy (vlaky, autobusy, trolejbusy apod.), který současně obsahuje osobní údaje pojištěného. Časovým kuponem není jednotlivá jízdenka Naslouchátko elektroakustický přístroj sloužící ke zlepšení sluchu při částečné hluchotě zesilováním a modulací zvuku okolního prostředí stravenky papírová poukázka určená k nepřímé platbě za jídlo, poskytnutá pojištěnému jeho zaměstnavatelem (např. Sodexo, Ticket Restaurant, La Cheque Déjeuner, Accor) hodinky hodinky, včetně tzv. chytrých hodinek. Chytré hodinky jsou nositelné náramkové elektronické zařízení s operačním systémem, který umožňuje více funkcí než jen sledování času, například propojení se službami mobilního telefonu nebo sportovní funkce Doklady nad rámec ustanovení článku 2.19 VPP se za doklady dle této smlouvy považuje i kartička zdravotní pojišťovny a časový kupon Čtečka samostatné přenosné zařízení určené ke čtení elektronických knih Pojištění nuceného výběru pojištění pro případ nuceného výběru z bankomatu učiněného pod hrozbou fyzického násilí pojištěnému nebo jeho osobě blízké anebo odcizení z bankomatu vybrané hotovosti při násilném přepadení, pokud k odcizení dojde při výběru z bankomatu nebo v době do 12 hodin od výběru z bankomatu Služební věci služební mobilní telefon, notebook nebo tablet svěřený zaměstnavatelem pojištěného pojištěnému klientovi pojistníka za účelem výkonu zaměstnání Osobní věci peněženka, taška, klíče, doklady, brýle, inhalátor, mobilní telefon, naslouchátko, čtečka, šperky, přehrávač, tablet, notebook, fotoaparát, hodinky, parfém, stravenky, to vše ve vlastnictví pojištěného Příslušenstvím příslušenství osobní věci ve smyslu občanského zákoníku Kód IMEI je zkratka pro International Mobile Equipment Identity. Je to jedinečný kód používaný k identifikaci každého mobilního telefonu, příp. tabletu, který je používán v rámci GSM sítě. Je uvedeno na nákupním dokladu nebo krabičce od mobilního telefonu, příp. tabletu Cashback výběr hotovosti u pokladny obchodníka. Pro výklad obsahu této smlouvy není rozhodující, zda jsou vymezené pojmy užívány s velkým či malým počátečním písmenem. Článek 3 Doba platnosti této smlouvy 3.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem Trvání a účinnost této smlouvy končí, není-li dále stanoveno jinak, dne Trvání a účinnost této smlouvy bude automaticky prodloužena vždy o další 1 kalendářní rok, nedojde-li z jedné či druhé strany k oznámení, že tato smluvní strana nemá zájem o prodloužení trvání a účinnosti této smlouvy. Takové oznámení musí být zasláno druhé smluvní straně formou doporučeného dopisu a musí být doručeno druhé smluvní straně nejpozději 6 měsíců před datem, od kterého by se trvání a účinnost této smlouvy automaticky prodlužovala. 3.2 Ukončením trvání a účinnosti této smlouvy dojde k ukončení možnosti nabízet a sjednávat nová pojištění dle této smlouvy. Dle výslovné dohody stran ukončením trvání a účinnosti této smlouvy nezanikají práva a povinnosti smluvních stran z jednotlivých pojištění vzniklých dle této smlouvy do posledního dne trvání této smlouvy a trvají až do doby sjednaného zániku pojištění v souladu s ustanovením čl. 12 této smlouvy, přičemž se práva a závazky účastníků pojištění řídí nadále touto smlouvou. 12

15 3.3 Ukončení či zánik jednotlivého či jednotlivých pojištění vzniklých na základě této smlouvy nemá vliv na trvání této smlouvy, jakož i na platnost ostatních pojištění vzniklých na základě této smlouvy. Článek 4 Soubor pojištění 4.1 Na základě této smlouvy se sjednává pojištění klientů pojistníka, kteří přistoupí k pojištění prostřednictvím vyjádření souhlasu s pojištěním dle čl. 5 této smlouvy, a to v rozsahu Pojištění osobních věcí a platební karty (dále také pojištění ), které zahrnuje následující druhy pojištění: pojištění pro případ odcizení nebo ztráty peněženky a/nebo tašky a/nebo klíčů a/nebo dokladů a/nebo brýlí a/nebo inhalátoru, které vlastní klient pojistníka; pojištění pro případ odcizení mobilního telefonu a/nebo tabletu a/nebo notebooku a/nebo přehrávače a/nebo čtečky a/nebo parfému a/nebo naslouchátka a/nebo stravenek a/nebo fotoaparátu a/nebo šperků a/nebo hodinek, které vlastní klient pojistníka; pojištění nuceného výběru klienta pojistníka; pojištění pro případ zneužití mobilního telefonu ve vlastnictví klienta pojistníka; pojištění pro případ odcizení služebních věcí klienta pojistníka; pojištění odcizení hotovosti klienta pojistníka; pojištění pro případ zneužití platební karty v důsledku ztráty nebo odcizení platební karty klienta pojistníka; pojištění pro případ zneužití platební karty s použitím PIN kódu v důsledku ztráty nebo odcizení platební karty klienta pojistníka; pojištění pro případ zneužití platební karty při internetové transakci v důsledku ztráty nebo odcizení platební karty klienta pojistníka; pojištění pro případ zneužití platební karty v důsledku ztráty nebo odcizení platební karty držitele karty; pojištění pro případ zneužití platební karty s použitím PIN kódu v důsledku ztráty nebo odcizení platební karty držitele karty; pojištění pro případ zneužití platební karty při internetové transakci v důsledku ztráty nebo odcizení platební karty držitele karty. 4.2 Klienti pojistníka přistupují k pojištění a pojištění vzniká vyslovením souhlasu s pojištěním, které se řídí touto smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami způsobem dle čl. 5 této smlouvy. Klienti pojistníka jsou povinni seznámit s podmínkami pojištění držitele platební karty Článek 5 Podmínky pro pojištění, vznik pojištění 5.1 Pojištění osobních věcí a platební karty vznikne, pokud fyzická osoba klient pojistníka který je majitelem běžného účtu, ze kterého je placena úhrada za pojištění a kterému bylo přiděleno číslo pojištění vedeného u pojistníka: i. vyjádřil souhlas s touto smlouvou a VPP vlastnoručním podpisem souhlasu s pojištěním a současně vlastnoručním podpisem Dispozice, která obsahuje článek Pojištění osobních věcí a platební karty, nebo ii. vyjádřil souhlas s touto smlouvou a VPP v rámci Internet banky elektronickým podpisem souhlasu s pojištěním a Dispozice, která obsahuje článek Pojištění osobních věcí a platební karty prostřednictvím internet banky za podmínky identifikace klienta pojistníka a jednoznačného uchovatelného a uchovaného projevu vůle o vzniku pojištění, nebo iii. ústně prostřednictvím telefonu na základě nabídky ze strany pojistníka vyjádřil výslovnou vůli být pojištěn dle této smlouvy a VPP, vyslovil souhlas s pojištěním a článkem Pojištění osobních věcí a platební karty a současně odsouhlasil, že Dispozici obsahující článek Pojištění osobních věcí a platební karty v písemné listinné podobě obdrží od pojistníka. 13

16 5.2 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že vyjádřením souhlasu klienta pojistníka s pojištěním dle této smlouvy je dán pojistný zájem pojistníka na pojištění dle této smlouvy ve smyslu ustanovení 2762 občanského zákoníku. 5.3 Dle této smlouvy lze sjednat jen jedno pojištění jednotlivého pojištěného klienta pojistníka, tedy pod jedním číslem pojištění může být vedeno jen jedno Pojištění osobních věcí a platební karty. Pojištění pro případ zneužití platební karty se vztahuje na všechny aktivované platební karty klienta pojistníka a aktivované platební karty držitele platební karty. 5.4 Pojištění se nevztahuje na události zneužití platební karty, k nimž došlo před převzetím platební karty pojištěným nebo držitelem platební karty. Článek 6 Pojistné období, počátek a konec pojištění 6.1 Není-li stanoveno jinak, je pojistným obdobím kalendářní měsíc. První pojistné období začíná dnem počátku pojištění a končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastal počátek pojištění. Poslední pojistné období začíná 1. dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastala skutečnost, se kterou tato smlouva, Všeobecné pojistné podmínky či právní předpis spojují zánik pojištění, a končí zánikem pojištění. 6.2 Počátek pojištění (tedy vzniklého souboru Pojištění osobních věcí a platební karty) se stanoví na 00:00 hod. dne následujícího po přistoupení k pojištění dle čl. 5.1 této smlouvy. Pojištění pro případ zneužití jednotlivé platební karty začne platit v okamžiku aktivace příslušné platební karty. 6.3 Konec pojištění (jako celku) se stanoví na hodin dne zrušení běžného účtu, ze kterého je placena úhrada za pojištění, pokud není stanoveno v čl. 12 této smlouvy jinak. 6.4 Délka pojistného období nemá vliv na výši pojistného tak, jak je sjednáno v čl. 7 této smlouvy, a pojistitel má právo na pojistné v plné výši bez ohledu na skutečnou délku pojistného období. Článek 7 Pojistné 7.1 Výše běžného měsíčního pojistného Pojištění osobních věcí a platební karty činí 79 Kč. 7.2 Pojistník je povinen uhradit pojistné v české měně za každého pojištěného a každé jednotlivé pojištění dle této smlouvy na účet pojistitele nejpozději do 18. dne kalendářního měsíce následujícího po pojistném období, za které je pojistné placeno. 7.3 Pojistitel má právo na příslušné pojistné ve výši dle odst. 7.1 této smlouvy za každé jednotlivé pojistné období a jednotlivé pojištění bez ohledu na skutečnou délku trvání takového jednotlivého pojistného období. 7.4 Pojistitel má právo v souladu s občanským zákoníkem upravit výši běžného pojistného na další pojistné období v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného, jako např. průměrná výše pojistného plnění, negativní škodní průběh, vyšší pravděpodobnost vzniku pojistné události, průměrná doba trvání jednotlivého pojištění, průměrný počet karet vydaných k jednomu účtu apod. Pokud pojistník nebo jednotlivý pojištěný se změnou výše pojistného nesouhlasí, a svůj nesouhlas uplatní do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně dozvěděl, pojištění nebo pouze pojištění jednotlivého pojištěného, který vyjádřil takový nesouhlas, zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno. Článek 8 Podmínky pro likvidaci pojistné události 8.1 V případě, že dojde ke škodní události, a to i v případě, že dojde ke zneužití platební karty držitele platební karty, pojištěný bez zbytečného odkladu kontaktuje pojistitele a poskytne mu vyplněný formulář Oznámení pojistné události, a dále tyto prvotní doklady nutné pro posouzení nároku na pojistné plnění: kopii dokladu od Policie ČR nebo orgánu činného v trestním řízení 14

17 o oznámení odcizení platební karty a osobních věcí a/nebo služebních věcí a/nebo o odcizení hotovosti a/nebo násilném přepadení a/ nebo zneužití platební karty a/nebo mobilního telefonu (v případě, že k pojistné události došlo v zahraničí, kopii dokladu o oznámení události úřednímu místu k tomu určenému s překladem do českého jazyka); kopii výpisu z karetního účtu s vyznačením neoprávněných transakcí; kopii formuláře sepsaného na Policii ČR v souvislosti s blokací odcizeného mobilního telefonu a SIM karty; podrobný výpis vyčerpaných služeb elektronických komunikací s vyznačením neoprávněných transakcí; doklad prokazující existenci nákladů vzniklých v souvislosti s blokací SIM karty a s pořízením podrobného výpisu vyčerpaných služeb elektronických komunikací; potvrzení o blokaci platební karty; doklad o blokaci IMEI odcizení mobilního telefonu nebo tabletu (pokud má IMEI) provedené u Policie ČR; doklad o nákladech na blokaci mobilního telefonu a/nebo tabletu; originály dokladů za pořízení nových osobních věcí; doklad o vybrání odcizené hotovosti; doklad o pořízení původního (odcizeného, resp. ztraceného) mobilního telefonu, tabletu, notebooku, fotoaparátu, přehrávače, čtečky, parfému, inhalátoru, naslouchátka, hodinek, šperků, brýlí; potvrzení zaměstnavatele o vydání stravenek, které byly pojištěnému odcizeny; v případě odcizení služebních věcí doklad od zaměstnavatele, ze kterého plyne výše škody, kterou je povinen pojištěný jako zaměstnanec uhradit svému zaměstnavateli v důsledku odcizení služebních věcí, jakož i rozhodnutí zaměstnavatele o přiznání odpovědnosti za škodu pojištěnému jako zaměstnanci v souvislosti s odcizením služebních věcí, a dále doklad o tom, že došlo k uhrazení škody zaměstnavateli pojištěného. 8.2 Při hlášení škodní události je pojištěný povinen uvést číslo pojištění. 8.3 V případě odcizení platební karty je pojištěný nebo držitel platební karty povinen ihned oznámit odcizení pojistníkovi a požádat jej o blokaci platební karty. 8.4 V případě odcizení mobilního telefonu nebo tabletu je pojištěný povinen ihned provést jejich blokaci a blokaci SIM karty umístěné v odcizeném mobilu nebo tabletu a dále též blokaci IMEI (vždy u mobilního telefonu, u tabletu v případě, že má tablet IMEI). 8.5 V případě odcizení služebních věcí je pojištěný povinen ihned odcizení oznámit svému zaměstnavateli. 8.6 Další potřebné šetření je pojistitel povinen a zároveň oprávněn provádět přímo s pojištěným nebo oznamovatelem pojistné události. 8.7 Pojistitel si vyhrazuje právo požadovat i jiné než výše uvedené doklady, které považuje za potřebné, a dále sám přezkoumávat skutečnosti. 8.8 Pojištěný je povinen poskytnout pojistiteli součinnost v souladu s touto smlouvou v případě, že pojistitel uplatní oprávnění zjišťovat a přezkoumat skutečnosti důležité pro posouzení vzniku pojistné události a stanovení výše pojistného plnění. Článek 9 Pojistné události a pojistné plnění 9.1 Pojištění pro případ zneužití platební karty Pojistnou událostí je odcizení nebo ztráta platební karty (nebo více karet) pojištěného nebo platební karty, resp. karet držitele platební karty a její, resp. jejich, následné zneužití, včetně zneužití s použitím PIN kódu a zneužití při internetové transakci, a to zneužití, ke kterému dojde v důsledku ztráty nebo odcizení platební karty, za trvání pojištění. Nárok na plnění v případě pojistné události vznikne, došlo-li ke zneužití platební karty v době maximálně 96 hodin před telefonickým nahlášením ztráty/odcizení platební karty a požádáním o její zablokování, až do okamžiku, kdy pojistník přebírá zodpovědnost za případné zneužití platební karty. 15

18 Pojistné plnění bude poskytnuto ve výši vzniklé škody, včetně poplatků spojených s blokací platební karty a vydáním nové platební karty, v případě zneužití s použitím PIN kódu však maximálně ve výši Kč (slovy: sto tisíc korun českých) na jednu pojistnou událost. 9.2 Pojištění pro případ odcizení hotovosti Pojistnou událostí je odcizení hotovosti, kterou pojištěný klient pojistníka vybral z účtu, jehož je majitelem a ke kterému je vedena platební karta pojištěného klienta pojistníka, za podmínky, že k odcizení došlo nejpozději do 48 hodin od výběru hotovosti z účtu na pobočce banky nebo z bankomatu. Pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši odcizené hotovosti, a to maximálně do výše Kč. Pojištění hotovosti se nad rámec definice dle čl Všeobecných pojistných podmínek poskytuje i v případě, že k výběru došlo v rámci služby cashback. 9.3 Pojištění nuceného výběru Pojistnou událostí je odcizení hotovosti při násilném přepadení pojištěného při výběru z bankomatu nebo v důsledku nuceného výběru z bankomatu učiněného pojištěným pod hrozbou fyzického násilí jemu nebo jeho osobě blízké nebo odcizení z bankomatu pojištěným vybrané hotovosti při násilném přepadení nebo pod hrozbou fyzického násilí, pokud k odcizení dojde při výběru z bankomatu nebo v době do 12 hodin od výběru z bankomatu. Nárok na plnění v případě pojistné události vznikne, pokud k odcizení dojde při výběru z bankomatu nebo v době do 12 hodin od výběru z bankomatu, došlo-li k odcizení hotovosti při násilném přepadení pojištěného v přímé souvislosti s výběrem hotovosti z bankomatu za použití platební karty pojištěného nebo v důsledku nuceného výběru z bankomatu prostřednictvím platební karty pojištěného učiněného pod hrozbou fyzického násilí pojištěnému nebo osobě blízké. K odcizení musí dojít nejpozději v době do 12 hodin od výběru z bankomatu. 9.4 Pojištění pro případ ztráty nebo odcizení osobních věcí pojištěného Pojistnou událostí je ztráta nebo odcizení osobních věcí ve vlastnictví pojištěného klienta pojistníka majitele účtu. Odchylně od čl. 8.1 písm. d) Všeobecných pojistných podmínek není podmínkou, aby ke ztrátě nebo odcizení osobních věcí došlo v souvislosti se ztrátou nebo odcizením platební karty. Nárok na plnění v případě pojistné události ztráty nebo odcizení osobních věcí vznikne za splnění následujících podmínek: odcizený, resp. ztracený (pokud se pojištění dle této smlouvy vztahuje i ztrátu takové věci), notebook a/nebo fotoaparát a/nebo naslouchátko a/nebo čtečka a/nebo šperk a/nebo přehrávač a/nebo hodinky a/nebo tablet nesmí být starší než 3 roky v okamžiku pojistné události; odcizený mobilní telefon nesmí být starší než 2 roky v okamžiku pojistné události; znovu pořizovaná osobní věc musí být totožná nebo podobná co do rozsahu funkčnosti, ceny a kvality (parametrů) jako odcizená věc; pokud není možné splnit podmínku dle předchozí věty a nahradit odcizenou věc stejného typu, má pojištěný možnost znovu si pořídit novou věc co do rozsahu funkčnosti, kvality a ceny vyššího standardu s tím, že v takovém případě je pojistné plnění omezeno cenou odcizené věci a limitem pojistného plnění; pojištění se vztahuje pouze na maximálně jeden osobní mobilní telefon, tablet, notebook, který má pojištěný u sebe; pojištění se nevztahuje na příslušenství mobilního telefonu, notebooku, fotoaparátu, přehrávače, tabletu; pojištění se vztahuje jen na šperky a hodinky, pokud jsou pojištěnému odcizeny v době, kdy je má na sobě; pojištěný dodá pojistiteli veškeré požadované doklady uvedené v článku 8. 1 této smlouvy; v případě odcizení mobilního telefonu nebo tabletu (který IMEI má) došlo k blokaci IMEI; pojištění se nevztahuje na příslušenství osobních věcí. 16

19 V případě splnění podmínek pro vznik nároku na pojistné plnění poskytne pojistitel pojištěnému jako oprávněné osobě pojistné plnění ve výši nákladů na pořízení nových věcí, a to až do výše sdruženého limitu pojistného plnění dle čl. 9.7 této smlouvy. Pojištění dle této smlouvy se vztahuje pouze a jen na osobní věci vlastněné pojištěným, nikoliv držitelem karty. 9.5 Pojištění pro případ zneužití mobilního telefonu pojištěného Pojistnou událostí je zneužití mobilního telefonu pojištěného v důsledku jeho odcizení. Odchylně od čl. 8.1 písm. e) Všeobecných pojistných podmínek není podmínkou, aby ke zneužití mobilního telefonu došlo v souvislosti s odcizením platební karty. Pojistné plnění se rovná vzniklé škodě pojištěného, tedy ceně služeb odebraných prostřednictvím odcizeného mobilního telefonu a SIM karty v něm umístěné, pokud k jejich čerpání došlo po odcizení mobilního telefonu, maximálně však 24 hodin před nahlášením odcizení mobilního telefonu a žádostí o blokaci SIM karty a případně blokaci mobilního telefonu a dále nákladům spojeným s blokací mobilního telefonu a SIM karty a pořízením podrobného výpisu služeb, které je pojištěný povinen uhradit poskytovateli elektronických služeb. Nahlášení odcizení a blokace SIM karty může být provedena prostřednictvím mobilního operátora a blokace mobilního telefonu může být provedena též prostřednictvím Policie ČR. Pojištění zneužití mobilního telefonu se nevztahuje na poškození nebo ztrátu údajů nebo obsahu na SIM kartě a dále na zneužití SIM karty, nedošlo-li k její blokaci. 9.6 Pojištění pro případ odcizení služebních věcí Pojistnou událostí je odcizení služebních věcí oprávněně užívaných pojištěným na základě jeho zaměstnaneckého vztahu. Nárok na pojistné plnění z takové události vznikne, pokud vznikne pojištěnému odpovědnost za škodu na věci v důsledku odcizení služebních věcí vůči zaměstnavateli pojištěného za podmínky, že k odcizení služebních věcí došlo za trvání pojištění, ačkoliv k rozhodnutí o vzniku odpovědnosti pojištěného může dojít i po skončení trvání pojištění. Není podmínkou, aby k odcizení služebních věcí došlo v souvislosti s odcizením platební karty. Podmínkou vzniku nároku na pojistné plnění je, že pojištěný doloží výši škody, kterou je jako zaměstnanec povinen uhradit svému zaměstnavateli, doklad o skutečném zaplacení škody a dále prohlášení o tom, že škoda nebyla pokryta z jiného pojištění. Předmětem pojištění není odpovědnost pojištěného jako zaměstnance např. za jinou škodu než škodu na odcizené věci (tedy např. odpovědnost za data nebo údaje uložené v odcizené věci, ani žádné následné škody). Pojištění se nevztahuje na příslušenství služebních věcí. Pojištění se vztahuje vždy jen na jeden odcizený služební telefon, tablet nebo notebook, který má pojištěný při události odcizení u sebe. 9.7 Limit pojistného plnění Limit pojistného plnění je stanoven jako sdružený limit pro jednu pojistnou událost. Sdružený limit je stanoven pro události dle odst. 9.3 až 9.6 této smlouvy. Sdružený limit pojistného plnění je stanoven ve výši Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) na jednu pojistnou událost. 9.8 Maximální počet pojistných událostí Pojistitel poskytne pojistné plnění maximálně za 2 pojistné události dle čl. 9.1 až 9.6 této smlouvy v jednom kalendářním roce, bez ohledu na to, o jaké události se jedná; plnění za odcizený mobilní telefon (ať osobní, nebo služební) však poskytne pojistitel maximálně 1x v kalendářním roce. 9.9 Výluky z pojištění V případech, kdy Všeobecné pojistné podmínky v čl. 11 Výluky z pojištění hovoří o pojištěném, se pro účely pojištění dle této smlouvy a použití výluky má na mysli pojištěným i držitel platební karty. 17

20 Článek 10 Povinnosti pojistníka Pojistník je povinen: 10.1 Provést kalkulaci výše pojistného dle čl. 7 této smlouvy a platit pojistiteli pojistné Odpovědět pojistiteli pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy týkající se pojištění Na základě odůvodněného písemného požadavku pojistitele poskytovat pojistiteli další informace, přehledy, výkazy v této smlouvě neuvedené, které souvisí s pojištěním, jsou pojistníkovi běžně k dispozici, a nebude tak porušeno obchodní tajemství pojistníka nebo pojistníkova povinnost mlčenlivosti Informovat pojistitele o vzniklých a zaniklých pojištěních Na žádost pojistitele informovat o každé pojistné události, o které se dozví, zasláním následujících informací o pojištěném a jím uzavřeném pojištění: Příjmení, jméno, adresa, číslo pojištění, datum počátku pojištění, číslo platební karty Seznámit pojištěné s touto smlouvou i Všeobecnými pojistnými podmínkami; poskytovat pojištěným text této smlouvy i Všeobecných pojistných podmínek Marketingové materiály týkající se pojištění dle této smlouvy, jakož i materiály, které se odvolávají na pojistitele, předem odsouhlasit s pojistitelem. Článek 11 Povinnosti pojistitele Pojistitel je povinen: 11.1 Zabezpečit šetření každé pojistné události, o které se dozví, a písemně informovat oznamovatele o výsledku šetření Informovat neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dní, pojistníka o každé pojistné události, která mu byla nahlášena pojištěným, jeho právním nástupcem, a to s uvedením čísla přihlášky k pojištění, jména a příjmení pojištěného Poskytovat bezplatné školení pojistníkovi nebo jím zmocněným osobám, které vstupují do kontaktu se zájemci o pojištění a pojištěnými Poskytovat pojistníkovi bezplatně v případě plnění z pojistné události informace týkající se čísla smlouvy o bankovních produktech a službách, jména a příjmení pojištěného a jeho rodného čísla Zajistit s pojistníkem pravidelnou komunikaci včetně odpovědné osoby Na své náklady pro pojištěné, jakož i pro pojistníka zřídit a provozovat tzv. call centrum dle standardu pojistníka, kterým se pro účely této smlouvy rozumí telefonické spojení pojistitele, které bude možné využít pojistníkem a pojištěnými v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to v minimálním rozsahu během pracovních dní od 8 do 18 hodin. Článek 12 Zánik jednotlivého pojištění Pojištění zaniká (pojištěním se rozumí jednotlivé pojištění jednotlivého pojištěného): 12.1 Dnem, kdy je pojistníkovi doručena výpověď smlouvy, na základě které je veden běžný účet, ze kterého je mu placena úhrada pojištění ze strany pojištěného Dnem, kdy klient pojistníka přestane mít u pojistníka veden běžný účet, ze kterého je placena úhrada pojištění Posledním dnem platnosti platební karty (expirace platební karty), k níž se pojištění vztahuje, pokud nebyla vydána platební karta nová, a to v rozsahu pojištění pro případ zneužití platební karty Dnem, kdy došlo ke ztrátě či odcizení platební karty, k níž se pojištění vztahuje, pokud nebyla vydána platební karta nová, a to v rozsahu pojištění pro případ zneužití platební karty Dnem smrti pojištěného. 18

21 12.6 Dohodou: a) písemnou dohodou pojistníka a pojistitele o ukončení pojištění, ve které je určen okamžik zániku pojištění a způsob vzájemného vyrovnání závazků; b) písemnou dohodou pojistníka a pojištěného nebo ústní dohodou pojistníka a pojištěného uskutečněnou prostřednictvím telefonu za předpokladu jednoznačné identifikace pojistníka i pojištěného a uchovatelného a uchovaného záznamu projevu vůle pojistníka a pojištěného o ukončení pojištění a za předpokladu, že pojistník a pojištěný (klient pojistníka) současně odsouhlasili, že na základě ústní dohody dochází ke změně Dispozice a ruší se článek Pojištění osobních věcí a platební karty a že aktuální znění Dispozice v písemné listinné podobě obdrží pojištěný od pojistníka; v tomto případě pojištění zaniká ke dni, ve kterém je uzavřena dohoda o ukončení pojištění Okamžikem, kdy pojistitel nebo pojistník zjistí, že došlo k podvodnému jednání pojištěného nebo držitele platební karty v souvislosti s použitím platební karty Okamžikem, kdy pojistitel nebo pojistník zjistí, že došlo k podvodnému jednání pojištěného nebo držitele platební karty v souvislosti s použitím běžného účtu pojištěného Odstoupením od pojištění: pojistník je oprávněn od pojistné smlouvy odstoupit v případě, že mu pojistitel nebo jeho zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpoví písemné dotazy týkající se sjednávaného pojištění, pokud by v případě úplného nebo pravdivého zodpovězení dotazů pojištění nesjednal. Toto právo může být uplatněno nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl, jinak právo zanikne; pojištěný je oprávněn od jednotlivého pojištění odstoupit ve lhůtě 30 dnů od data přistoupení k pojištění písemným projevem vůle doručeným pojistníkovi anebo ústně prostřednictvím telefonu za předpokladu jednoznačné identifikace pojištěného i pojistníka a uchovatelného a uchovaného záznamu projevu vůle pojistníka a pojištěného o ukončení pojištění a za předpokladu, že pojistník a pojištěný (klient pojistníka) současně odsouhlasili, že na základě ústní dohody dochází ke změně Dispozice a ruší se článek Pojištění osobních věcí a platební karty a že aktuální znění Dispozice v písemné listinné podobě obdrží pojištěný od pojistníka; v takovém případě se pojištění ruší od počátku; odstoupením pojištěného v souladu s ustanovením čl Všeobecných pojistných podmínek; odstoupení pojištěného od jednotlivého pojištění se podává vždy písemně prostřednictvím pojistníka Jednostranným ukončením pojištění ze strany pojistníka v případě prodlení pojištěného s úhradou za pojištění alespoň ve dvou po sobě následujících měsících. Pojištění v takovém případě zaniká k poslednímu dni pojistného období, ve kterém bylo pojistníkem odesláno oznámení o ukončení pojištění adresované pojištěnému Dalšími způsoby stanovenými touto smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami a občanským zákoníkem. Zánik pojištění jen v částečném rozsahu nemá vliv na zánik pojištění jako celku, nestanoví-li tato smlouva jinak. V případě, že dojde k zániku pojištění od počátku, pojistitel je povinen vrátit pojistníkovi pojistné a pojistník je povinen pojištěnému vrátit úhradu za pojištění, a to do 30 dní ode dne, kdy došlo k události mající za důsledek zánik pojištění od počátku. Článek 13 Závěrečná ustanovení 13.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 11/2014, které tvoří přílohu I této smlouvy. VPP se vztahují i na pojištění pro případy v nich výslovně neuvedené, ale stanovené touto smlouvou. Ustanovení VPP, včetně výluk, se použijí obdobně i na pojištění osobních věcí ve VPP výslovně neuvedených, jakož i na pojištění služebních věcí. 19

22 13.2 V případě rozporu mezi textem této smlouvy a Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé neživotní pojištění č. 11/2014 má přednost text této smlouvy Pojistník není oprávněn převést svá práva a povinnosti z této pojistné smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu pojistitele Tato smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou stran, vyjma případné změny výše pojistného Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, neplatným či nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejblíže Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné právní síly, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. 20

Pojištění osobních věcí a platební karty. Jsem zvědav, jak z tý ztracený šrajtofle páníčkovi nahraděj tu mojí fotku.

Pojištění osobních věcí a platební karty. Jsem zvědav, jak z tý ztracený šrajtofle páníčkovi nahraděj tu mojí fotku. Pojištění osobních věcí a platební karty Jsem zvědav, jak z tý ztracený šrajtofle páníčkovi nahraděj tu mojí fotku. Úvod Obáváte se vzniku škody spojené se ztrátou či odcizením osobních věcí nebo zneužití

Více

Při nepříjemné ztrátě získáte naši plnou podporu

Při nepříjemné ztrátě získáte naši plnou podporu Pojištění karty a osobních věcí Při nepříjemné ztrátě získáte naši plnou podporu pro zneužití karty a ztrátu nebo odcizení vašich věcí nové věci až do 30 000 Kč nebo 50 000 Kč jednoduché sjednání Bojíte

Více

DODATEK č. 1 k RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ č. PIPEQ 1/2014. (dále jen Dodatek )

DODATEK č. 1 k RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ č. PIPEQ 1/2014. (dále jen Dodatek ) Dodatek uzavírají společnosti: DODATEK č. 1 k RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ č. PIPEQ 1/2014 (dále jen Dodatek ) Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ:

Více

Pojistná smlouva. č. MMB-TRAVEL 2/2017

Pojistná smlouva. č. MMB-TRAVEL 2/2017 Pojistná smlouva č. MMB-TRAVEL 2/2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. MMB-TRAVEL 2/2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ: CZ699003622 zapsána: v obchodním

Více

I. INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY PLATEBNÍCH KARET

I. INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY PLATEBNÍCH KARET I. INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY PLATEBNÍCH KARET ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Informace k pojištění ztráty platebních karet jsou určeny pro držitele debetních nebo kreditních karet (dále jen platební

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty)

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) MBFU 1/2010 POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) (Dodatky č. 1 a 2), účinné od 1.3.2015 Smlouvu uzavírají

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ OSOBNÍCH VĚCÍ, PLATEBNÍCH KARET A INTERNETOVÝCH RIZIK ELEKTRONICKÝCH PLATEB

POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ OSOBNÍCH VĚCÍ, PLATEBNÍCH KARET A INTERNETOVÝCH RIZIK ELEKTRONICKÝCH PLATEB POJIŠTĚNÍ OSOBNÍCH VĚCÍ, PLATEBNÍCH KARET A INTERNETOVÝCH RIZIK POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEB Obáváte se vzniku škody spojené se ztrátou či odcizením osobních věcí, zneužití Vašich platebních karet nebo

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. PIPEQ 1/2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1 a 2)

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. PIPEQ 1/2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1 a 2) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. PIPEQ 1/2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1 a 2) Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ: CZ47116102

Více

CIFU 1/2006. POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006

CIFU 1/2006. POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006 POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha

Více

MBPIP 1/2015. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. MBPIP 1/2015

MBPIP 1/2015. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. MBPIP 1/2015 MBPIP 1/2015 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. MBPIP 1/2015 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. MBPIP 1/2015 Smlouvu uzavírají společnosti: mbank S.A. společnost zapsaná ve Vnitrostátním soudním rejstříku pod číslem

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 100

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 100 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 100 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFU 1/2006 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 1/2009 16 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFU 1/2006 Úplné znění Pojistné

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIFUMC 1/2009

SMLOUVY/Pojistky č. CIFUMC 1/2009 CIFUMC 1/2009 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFUMC 1/2009 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFUMC 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova

Více

Dodatek č. 3 (dále jen Dodatek ) k Rámcové pojistné smlouvě č. KK 1/2011

Dodatek č. 3 (dále jen Dodatek ) k Rámcové pojistné smlouvě č. KK 1/2011 1 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se sídlem bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. B 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice

Více

Dodatek č. 4 (dále jen Dodatek ) k Rámcové pojistné smlouvě č. KK 1/2011

Dodatek č. 4 (dále jen Dodatek ) k Rámcové pojistné smlouvě č. KK 1/2011 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se sídlem bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice

Více

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty)

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) MBFU 1/2010 POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) (ve znění dodatku č. 1-3) platná od 1. 3. 2017 POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) (ve znění

Více

CIFUMC 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFUMC 1/2009

CIFUMC 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFUMC 1/2009 CIFUMC 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFUMC 1/2009 Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. CIFUMC 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank Europe plc společnost založená a existující

Více

Pojištění Vaší karty a osobních věcí. Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. KK 1/2011

Pojištění Vaší karty a osobních věcí. Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. KK 1/2011 Pojištění Vaší karty a osobních věcí Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. KK 1/2011 Všeobecné pojistné podmínky č. 3/2009 Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. KK 1/2011 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou

Více

Pojištění Vaší karty a osobních věcí

Pojištění Vaší karty a osobních věcí Pojištění Vaší karty a osobních věcí RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. KK 1/2011 Všeobecné pojistné podmínky č. 3/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. KK 1/2011 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PIPEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. PIPEQ 1/2014

PIPEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. PIPEQ 1/2014 PIPEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. PIPEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. PIPEQ 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO:

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel Pojistná smlouva č. 7721068065 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617 zapsaná

Více

Pojištění zneužití 100

Pojištění zneužití 100 Pojištění zneužití 100 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ KARTY CITIBUSINESS PLATINUM SELECT pojištění zneužití platební karty je automaticky zahrnuto (tj. bez nutnosti sjednání) u karty CitiBusiness Platinum Select pojištění

Více

Pojištění karty a osobních věcí pro klienty České spořitelny

Pojištění karty a osobních věcí pro klienty České spořitelny Pojištění karty a osobních věcí pro klienty České spořitelny Úvod Pojištění karty a osobních věcí Vás chrání při neoprávněných transakcích, odcizení hotovosti a odcizení či ztrátě osobních věcí. Nemusíte

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIFUMC 1/2009

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIFUMC 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIFUMC 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank Europe plc společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

MBPIP 1/2015. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. MBPIP 1/2015

MBPIP 1/2015. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. MBPIP 1/2015 MBPIP 1/2015 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. MBPIP 1/2015 (ve znění dodatku č. 1) platná od 1. 3. 2017 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. MBPIP 1/2015 (ve znění dodatku č. 1) platná od 1. 3. 2017 Smlouvu uzavírají

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

Pojištění ztráty, odcizení a zneužití platebních karet Československé obchodní banky, a. s.

Pojištění ztráty, odcizení a zneužití platebních karet Československé obchodní banky, a. s. Pojištění ztráty, odcizení a zneužití platebních karet Československé obchodní banky, a. s. Informační dokument o pojistném produktu Společnost: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Produkt: Pojištění

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8070457717 Smluvní strany, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice IČO: 45534306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. č. SBS 1/2018

POJISTNÁ SMLOUVA. č. SBS 1/2018 POJISTNÁ SMLOUVA č. SBS 1/2018 POJISTNÁ SMLOUVA POJISTNÁ SMLOUVA Č. SBS 1/2018 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Více

POJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ S VAŠÍ KARTOU

POJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ S VAŠÍ KARTOU POJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ S VAŠÍ KARTOU OBSAH Rámcová pojistná smlouva/pojistka č. CIFUMC 1/2009 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 10 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č.

Více

CIFUMC 1/2009 POJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ S VAŠÍ KARTOU

CIFUMC 1/2009 POJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ S VAŠÍ KARTOU CIFUMC 1/2009 POJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ S VAŠÍ KARTOU Rámcová pojistná smlouva / Pojistka č. CIFUMC 1/2009 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIFUMC 1/2009 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 3 Platnost pojištění... 3 Kdo je pojištěn... 3 Aktivace pojištění... 3 Úhradou nákladu na cestu se rozumí:... 3 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

SPIP 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SPIP 1/2014

SPIP 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SPIP 1/2014 SPIP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SPIP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SPIP 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Sberbank CZ, a.s. dále jen pojistník se sídlem: Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1724/129,

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8067203414 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 740 000 0003 (dále jen rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ:

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Pojistná smlouva/pojistka č. CIMCGO2 1/2009 3

Pojistná smlouva/pojistka č. CIMCGO2 1/2009 3 POJIŠTĚNÍ MOBILEO Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIMCGO2 1/2009 3 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č.CIMCGO2 1/2009 Úplné znění Pojistné smlouvy /Pojistky č. CIMCGO2 1/2009 uzavřené mezi smluvními stranami

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1 a 2)

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1 a 2) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1 a 2) Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ: CZ47116102

Více

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ), pojistnou smlouvu č

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ), pojistnou smlouvu č ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Cestovním pojištění č

Cestovním pojištění č SJNAL:. HČ: OČ: (HČ / OČ = interní evidenční číslo v ČSOB Pojišťovně a. s., členu holdingu ČSOB) Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích,

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo

Rámcová pojistná smlouva číslo Rámcová pojistná smlouva číslo 50 998 996 00 Smluvní strany : Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika IČ: 47116617 DIČ pro DPH : CZ699000955

Více

Pojištění osobních věcí a karty pro klienty České spořitelny

Pojištění osobních věcí a karty pro klienty České spořitelny Pojištění osobních věcí a karty pro klienty České spořitelny Úvod Pojištění osobních věcí a karty Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ odcizení nebo ztráty osobních věcí, karty a jejího zneužití.

Více

Příloha č. 1 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ KARTY A OSOBNÍCH VĚCÍ

Příloha č. 1 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ KARTY A OSOBNÍCH VĚCÍ Příloha č. 1 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ KARTY A OSOBNÍCH VĚCÍ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vztah pojistitele, pojistníka a pojištěného v souvislosti s pojištěním karty a osobních věcí se řídí (1) pojistnou

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

CIFU 1/2006 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 100

CIFU 1/2006 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 100 CIFU 1/2006 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 100 POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIFU 1/2006 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIFU 1/2006 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank

Více

CIMCGO2 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIMCGO2 1/2009

CIMCGO2 1/2009. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIMCGO2 1/2009 CIMCGO2 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIMCGO2 1/2009 Rámcová pojistná smlouva/pojistka č. CIMCGO2 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank Europe plc dále jen pojistník společnost založená

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel Pojistná smlouva č. 7721110401 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617 zapsaná

Více

SMEWAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014

SMEWAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 SMEWAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Smarty CZ a.s. se sídlem: Praha Nové Město, Politických vězňů 1272/21, okres

Více

Pojistná smlouva. č. SBH 1/2017

Pojistná smlouva. č. SBH 1/2017 Pojistná smlouva č. SBH 1/2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. SBH 1/2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Více

Pojištění osobních věcí a karty pro klienty České spořitelny

Pojištění osobních věcí a karty pro klienty České spořitelny Pojištění osobních věcí a karty pro klienty České spořitelny Úvod Pojištění osobních věcí a karty Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ odcizení nebo ztráty osobních věcí, karty a jejího zneužití.

Více

CFU 1/2007. RÁMCOVÁ SMLOUVA POJISTKA č. CFU 1/2007

CFU 1/2007. RÁMCOVÁ SMLOUVA POJISTKA č. CFU 1/2007 CFU 1/2007 RÁMCOVÁ SMLOUVA POJISTKA č. CFU 1/2007 POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CFU 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ: 25139886 DIČ:

Více

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY

POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY KREDITNÍ KARTY Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vašich výdajů na kreditní kartě v případě nenadálých nepříznivých situací, jako je ztráta zaměstnání nebo dlouhodobá

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 100

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 100 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 100 OBSAH Rámcová pojistná smlouva/pojistka č. CIFU 1/2006 2 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 10 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFU 1/2006

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BP 1/2011

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BP 1/2011 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BP 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dále jen pojistník se sídlem: bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100966/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet se společností Všeobecná úverová banka a.s. ve znění účinném od 23. 11. 2015 Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 2942318813 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Mgr. Hanou Zollmannovou,

Více

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CIFUG 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník, se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha 6, IČ 16190891

Více

MBT 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBT 1/2010

MBT 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBT 1/2010 MBT 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBT 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. MBT 1/2010 (CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ) VE ZNĚNÍ NÁSLEDNÝCH DODATKŮ Smlouvu uzavírají společnosti: BRE Bank Spółka

Více

tuto RÁMCOVOU POJISTNOU SMLOUVU (dále jen Smlouva ) pro pojištění DEFEND GAP v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 2

tuto RÁMCOVOU POJISTNOU SMLOUVU (dále jen Smlouva ) pro pojištění DEFEND GAP v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 2 Rámcová pojistná smlouva číslo pojistné smlouvy: 1700314 Acasta European Insurance Company Limited, 5/5 Crutchett s Ramp, X11 1AA, Gibraltar (dále jen pojistitel ) zastoupená společností: DEFEND INSURANCE

Více

č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011

č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 (ve znění dodatku č. 1, 2 a 3) znění platné od 2. 5. 2013 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 (ve znění dodatku

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PP 04/2013

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PP 04/2013 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ karty a osobních věcí pro klienty České spořitelny, a.s. PP 04/2013 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ karty a osobních věcí pro klienty České spořitelny, a.s. PP 04/2013 1.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIK 2/2006

SMLOUVY/Pojistky č. CIK 2/2006 CIK 2/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIK 2/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIK 2/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CIFUG 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník, se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha 6, IČ 16190891

Více

SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM ÚVĚRU č.

SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM ÚVĚRU č. SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM ÚVĚRU č. I. Smluvní strany CreditKasa s.r.o., IČO 048 23 541, se sídlem Hradecká 2526/3, Praha 3, Vinohrady, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8056417528 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná

Více

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Conore CZ s.r.o. se sídlem: Praha 10, K Učilišti 170, PSČ

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET KREDITNÍ KARTU CREDITSHIELD

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET KREDITNÍ KARTU CREDITSHIELD POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET KREDITNÍ KARTU CREDITSHIELD 2 OBSAH Rámcová pojistná smlouva/pojistka č. CIK 2/2006 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní pojištění č. 1/2005 Všeobecné pojistné

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění. Používání internetového portálu cestovni.hvp.cz

Informace pro klienta a zájemce o pojištění. Používání internetového portálu cestovni.hvp.cz Informace pro klienta a zájemce o pojištění Používání internetového portálu cestovni.hvp.cz Obsah dokumentu Strana 2............................. Informace pro klienta a zájemce o pojištění Strana 4.............................

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pojištění vyčerpané částky kreditní karty. Páníčkovi se to směje, ale mně docházej myši.

Pojištění vyčerpané částky kreditní karty. Páníčkovi se to směje, ale mně docházej myši. Pojištění vyčerpané částky kreditní karty Páníčkovi se to směje, ale mně docházej myši. Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vašich výdajů na kreditní kartě v případě nenadálých nepříznivých situací,

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění. Používání internetového portálu cizinci.pvzp.cz

Informace pro klienta a zájemce o pojištění. Používání internetového portálu cizinci.pvzp.cz Informace pro klienta a zájemce o pojištění Používání internetového portálu cizinci.pvzp.cz Obsah dokumentu Strana 2............................. Informace pro klienta a zájemce o pojištění Strana 3.............................

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8070430215 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Rámcová smlouva o platebních službách

Rámcová smlouva o platebních službách Rámcová smlouva o platebních službách uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ), a zákona č. 284/2009

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012. na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s.

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012. na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s. POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012 na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s. Smluvní strany: Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 00

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Zastupitelstvo obce Radostov dle usnesení č. 1/2017 ze dne 6. 2. 2017 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodlo o přidělení dotace: 1/ Obec Radostov

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-094-021-16 ze dne 17.10.2016 Pojistná smlouva č. 8603249273 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce - OS 8 mezi městskou částí Praha 12 a pojišťovnou

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo pojistné smlouvy:

Rámcová pojistná smlouva číslo pojistné smlouvy: Rámcová pojistná smlouva číslo pojistné smlouvy: 1200531 Lloyd s Syndicate 5820 of the Society of Lloyd's on behalf of the Association of Underwriters known as Lloyd's s výkonným agentem AmTrust Syndicates

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIFUG 1/2007

SMLOUVY/Pojistky č. CIFUG 1/2007 CIFUG 1/2007 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFUG 1/2007 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFUG 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova

Více

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o spolupráci (dálejen "Smlouva")

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o spolupráci (dálejen Smlouva) KUMSP00RMKKU imoravsk-oslř-zský KJftAJ - KRAJSKY ÚŘAD Číslo smlouvy: pořadí na pobočce/kód pobočky/rok, i-._ T por. c;sio zkr. odb. se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více