Makromycety přírodní rezervace Lípa a národní přírodní rezervace Kohoutov (CHKO Křivoklátsko)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Makromycety přírodní rezervace Lípa a národní přírodní rezervace Kohoutov (CHKO Křivoklátsko)"

Transkript

1 Bohemia centralis, Praha, 31: , 2011 Makromycety přírodní rezervace Lípa a národní přírodní rezervace Kohoutov (CHKO Křivoklátsko) Macrofungi in the Lípa Nature Reserve and Kohoutov National Nature Reserve (the Křivoklátsko Protected Landscape Area) Rostislav Fellner 1 a Jaroslav Landa 2 1 Svatojánská kolej vyšší odborná škola pedagogická, Svatý Jan pod Skalou 1, p. Beroun; 2 Bouřilova 1104, Praha 9; Abstract. The article presents macrofungi species found in the western part of the Křivoklátsko Protected Landscape Area (Central Bohemia). It summarizes the results of mycological research in the Lípa Nature Reserve and Kohoutov National Nature Reserve carried out in In total, 12 out of 231 macrofungi taxa found in the Lípa Nature Reserve and 17 out of 159 taxa recorded in the Kohoutov Nature Reserve are briefly discussed, along with notes on conservation management in both the small-size Specially Protected Areas. Key words: Fungi, Mycetes, mycofloristics, Central Bohemia, broad-leaved forests, Red List, Hericium erinaceus Úvod Z území CHKO Křivoklátsko bylo dosud publikováno poměrně málo mykologických prací ve srovnání například s mnohem více navštěvovaným sousedním územím CHKO Český kras. Svrček (1965) sice uvádí, že v tomto území mykologicky pracovali např. již Domin, Gintl, Herink, Hilitzer, Pouzar, Příhoda, Smotlacha a Vacek, ale z tohoto staršího období byly publikované jen 121

2 BOHEMIA CENTRALIS 31 souhrnnější práce Velenovského ( ) a Svrčka (1953). Později odtud publikovali své dílčí výzkumy rovněž Příhoda a Machulková (1978), Machulková (1979, 1981), Fellner a Landa (1990) a v poslední době Holec (2009). Řada dalších výsledků mykologického výzkumu z území CHKO Křivoklátsko ještě čeká na své uveřejnění. Předložený příspěvek, ve kterém je věnována pozornost makromycetům dvou území v nejzápadnější části CHKO Křivoklátsko, a to PR Lípa a NPR Kohoutov, je jedním z nich. V rámci území PR Lípa nebyl, pokud je nám známo, zatím realizován žádný mykologický výzkum; v rámci NPR Kohoutov uskutečnili mykologické průzkumy Machulková (1981) a Svrček (1988), ale výsledky jejich výzkumu zůstaly převážně nepublikované. Přehled častěji uváděných zkratek ČR Česká republika ČS červený seznam DD data deficient (kategorie z ČS)?EX extinct (kategorie z ČS) CHKO chráněná krajinná oblast leg. legit (sbíral) NPR národní přírodní rezervace NT near threatened (kategorie z ČS) PR přírodní rezervace VU vulnerable (kategorie z ČS) Přírodní rezervace Lípa se nachází na severovýchodním úbočí vrchu Lípa (503,5 m n. m.) v nadmořské výšce m v katastru obce Ostrovec v okrese Rokycany (cca 3 km východně od obce Podmokly), v polesí Vlastec, spravovaném Lesní a rybniční správou Zbiroh Ing. Jerome Colloredo-Mansfelda. Rezervace byla vyhlášena v roce 1990 a má rozlohu 24,91 ha. V roce 2006 pro ni Správa CHKO Křivoklátsko nově zpracovala plán péče. PR Lípa představuje vrcholový skalní masiv nad zaklesnutým meandrem Zbirožského (Skryjského) potoka, který přechází do suťových až balvanitých společenstev habrových až lipových javořin. Podle katalogu biotopů (Chytrý et al. 2001) jsou v rámci území rezervace vymapovány následující jednotky: L4 suťové lesy; L3.1 hercynské dubohabřiny; L6.5B acidofilní teplomilné doubravy; L2.2B údolní jasanovo-olšové luhy; X9A lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami; X11 paseky s nitrofilní vegetací; na samém okraji rezervace také L7.1 suché acidofilní doubravy. V souladu s údaji publikovanými z území PR Lípa (srv. Ložek et al. 2005) lze konstatovat, že většinu plochy porůstají habrové javořiny (Aceri- Carpinetum). Na mírnějších svazích se uplatňují kyselé a habrové doubravy (Luzulo albidae-quercetum a Melampyro nemorosi-carpinetum). Ve vrcholové části se vyskytuje rovněž skalní vegetace s kostřavou sivou náležející k podvazu Allyso-Festucenion pallentis, coby suchomilná společenstva skalních štěrbin. Dominantní dřevinou je habr obecný (Carpinus betulus), přimísen je javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia 122

3 Rostislav Fellner a Jaroslav Landa: Makromycety PR Lípa a NPT Kohoutov (CHKO Křivoklátsko) cordata) i velkolistá (T. platyphyllos), spíše v severní části rezervace jedle bělokorá (Abies alba) a spíše v okrajových částech též dub zimní (Quercus petraea), dále sporadicky i buk lesní (Fagus sylvatica), borovice lesní (Pinus sylvestris), smrk ztepilý (Picea abies), javor babyka (Acer campestre), podél potoka olše lepkavá (Alnus glutinosa) a další dřeviny (osika, vrba aj.). V keřovém patru je místy významná líska obecná (Corylus avellana). Území leží ve Vlastecké vrchovině náležející ke Křivoklátské vrchovině, geologický podklad utvářejí vyvřelé horniny křivoklátsko-rokycanského pásma dacity, jež úspěšně vzdorují zvětrávání. Pedologicky převažují mezobazické kambizemě s přechody do rankerů (Ložek et al. 2005). První z autorů tohoto příspěvku navštívil v letech v období od června do října území PR Lípa 8 v rámci jejího inventarizačního průzkumu (Fellner 2006a, 2007a), z toho 4 v doprovodu druhého z autorů; jedné exkurze v roce 2007 se zúčastnil též Ing. Pavel Svoboda. Při jednotlivých návštěvách byly vždy zapisovány všechny nalezené položky hub, spolu s údaji o jejich lokalitě, biotopu, substrátu nebo hostiteli a abundanci. Větší část nalezených položek byla sebrána a usušena jako herbářový doklad. Při výzkumu, který byl zaměřen na tzv. velké houby (makromycety), byla k determinaci používána jak běžná určovací literatura (Moser et Jülich: Kleine Kryptogamenflora; Breitenbach et Kränzlin: Pilze der Schweiz; Courtecuisse: Guide des Champignons de France et d Europe; Bas et al.: Flora Agaricina Neerlandica; Hansen et Knudsen: Nordic Macromycetes, Legon et Henrici: Checklist of the British & Irish Basidiomycota aj.), tak i speciální monografie a jednotlivé příspěvky. Souhrnné poznámky k zajímavějším nálezům v PR Lípa z let Amylostereum chailletii (Pers.) Boidin pevník jedlový, lignikolní saprofyt fruktifikující zejména na mrtvých kmenech jedlí. Druh uváděný v červeném seznamu (dále ČS) např. v Nizozemí. Na ležícím kmenu Abies alba, 5.X.2006 a opět 14.X.2007, leg. R. Fellner. Vzácnější druh přirozených lesů zpravidla vyšších horských poloh. Auricularia mesenterica (Dicks.: Fr.) Pers. boltcovitka mozkovitá, lignikolní saprofyt fruktifikující zejména na mrtvých kmenech jilmů a jasanů. Druh uváděný v ČS např. v Polsku. V PR Lípa roste dosti hojně na celém území rezervace, zejména na ležících kmenech Carpinus betulus. Vzácnější druh přirozených lesů, hojnější v lužních lesích. Fayodia leucophylla (Alb. et Schwein.) M. Lange et Sivertsen = Gamundia leucophylla (Gillet) Bigelow kalichovka bledolupenná, druh někdy ztotožňovaný s druhem G. striatula (Kühner) Raithelh., jenž byl pod jménem Fayodia pseudoclusilis zařazen i do Červené knihy ČR (Kotlaba 1995) a pod jménem Gamundia striatula byl zařazen i do ČS ČR (Holec et Beran 2006). 1 nález v detritu, 1.IX.2006, leg. R. Fellner et J. Landa. Druh uváděný pod jménem Fayodia leucophylla je např. v ČS v Německu. Velmi vzácný druh; lze jej interpretovat buď jako prvonález druhu Gamundia leucophylla (Gillet) Bigelow pro ČR nebo jako asi osmý nález druhu G. striatula (Kühner) Raithelh. v ČR (cf. Antonín 2004). Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Gray korálovec bukový, lignikolní saprofyt fruktifikující na mrtvých kmenech buků, velmi zřídka i jiných dřevin. Velmi ozdobný druh uváděný v různých kategoriích ohrožení v mnoha ČS v Evropě (Dánsko, Litva, Německo, 123

4 BOHEMIA CENTRALIS 31 Nizozemí, Norsko, Polsko, Švédsko); u nás je považován za poněkud častější druh, který je pro přirozené bučiny s dostatkem padlých kmenů typický a o jeho přímém zařazení do ČS ČR se neuvažuje. V PR Lípa byl v roce 2006 nalezen pouze jednou, a to na ležícím kmenu zřejmě Carpinus betulus v okrajové části rezervace; v roce 2007 nebyl registrován. Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. korálovec ježatý, lignikolní parazit až saprotrof fruktifikující na živých i mrtvých kmenech a pařezech listnáčů, zejména dubů a buků. Velmi ozdobný druh uváděný v různých kategoriích ohrožení v mnoha ČS v Evropě. U nás je známý asi z 50 lokalit, z toho asi z 20 z poslední doby; častější je v teplejších oblastech. V PR Lípa byl nalezen jen 1x ve východní části rezervace na bázi živého kmene Quercus petraea, 2.IX.2007, leg. R. Fellner et J. Landa. Byl zařazen do ČS ČR (Holec et Beran 2006) jako zranitelný druh (VU) a je v současnosti navrhován k zákonné ochraně jak v ČR, tak i v celé Evropě v rámci dodatku Bernské konvence. Hyphodontia paradoxa (Schrad.: Fr.) E.Langer et Vesterh. pórnovitka různopórá, lignikolní saprofyt fruktifikující na dřevě listnáčů. Na větvi Corylus avellana, 19.X.2006, leg. R. Fellner et J. Landa. Vzácnější druh převážně přirozených lesů chladnějších poloh. Hygrophorus leporinus Fr. šťavnatka zaječí, mykorizní druh fruktifikující pod listnáči, zejména pod duby, buky a lískou. V PR Lípa byl v roce 2007 nalezen v severním cípu rezervace 14.X.2007, leg. R. Fellner. V ČR je známo asi jen 9 lokalit. Druh byl zařazen do ČS ČR (Holec et Beran 2006). Inocybe griseolilacina J.E.Lange vláknice nafialovělá, mykorizní druh fruktifikující pod listnáči, zejména pod buky. Druh uváděný v ČS např. v Norsku a Polsku. V PR Lípa byl v roce 2006 sbírán opakovaně na jedné lokalitě v blízkosti Skryjského potoka východně od kóty 292 m n.m. pod Carpinus betulus. Vzácnější druh převážně přirozených lesů. Mycena thymicola Velen. helmovka mateřídoušková, herbikolní saprofyt fruktifikující ve vazbě na mateřídoušku. V PR Lípa byl v roce 2006 sbírán jednou ve vrcholové části PR v keříčcích mateřídoušky Thymus pulegioides v acidofilních trávnících na okraji vrcholových skalních výchozů, 475 m n.m, 19.X.2006, leg. R. Fellner et J. Landa. Vzácnější druh přirozených acidofilních trávníků s mateřídouškou. Phellinus hartigii (Allesch. et Schnabl) Pat. ohňovec Hartigův, lignikolní parazit a saprofyt fruktifikující na živých a mrtvých kmenech jedlí a smrků. Druh uváděný v ČS např. v Německu. Opakovaně na ležících kmenech Abies alba (2 3 nálezy v rezervaci). Méně častý druh převážně přirozených lesů. Phellinus robustus (P.Karst.) Bourdot et Galzin ohňovec statný, lignikolní parazit a saprofyt fruktifikující na živých a mrtvých kmenech dubů. Druh uváděný v ČS např. v Dánsku, Nizozemí a Norsku. Opakovaně na stojících i ležících kmenech Quercus petraea (více než 5 nálezů v rezervaci). Hojný druh převážně přirozených lesů. Russula cremeoavellanea Singer holubinka krémově oříšková, mykorizní druh fruktifikující pod břízami. Druh uváděný na ČS např. ve Finsku či Litvě. Na 2 3 mikrolokalitách při jihovýchodní hranici PR, 1.IX.2006, leg. R. Fellner et J. Landa. Vzácný acidofilní druh, který má v ČR zřejmě méně než 10 lokalit. Opětně sbírán tamtéž 2.IX.2007, leg. R. Fellner et J. Landa. 124

5 Rostislav Fellner a Jaroslav Landa: Makromycety PR Lípa a NPT Kohoutov (CHKO Křivoklátsko) Diskuze a závěry z mykologického výzkumu v PR Lípa v letech V rámci orientačního mykologického průzkumu v PR Lípa bylo v letech determinováno celkem 231 taxonů (Fellner 2006a, 2007a), což lze hodnotit jako sice značně vysoký, ale přesto spíše průměrný počet, vezmeme-li v úvahu, že území zahrnuje kromě dominantních habrových javořin také údolní olšiny i rovněž výše položené habrové doubravy a vrcholové kyselé doubravy. Z těchto 231 taxonů je 12 druhů považováno za pozoruhodné nálezy. Mezi ně se řadí např.: pevník jedlový (Amylostereum chailletii), boltcovitka mozkovitá (Auricularia mesenterica), kalichovka bledolupenná (Fayodia = Gamundia leucophylla), korálovec bukový (Hericium coralloides), korálovec ježatý (H. erinaceus), šťavnatka zaječí (Hygrophorus leporinus), pórnovitka různopórá (Hyphodontia paradoxa), vláknice nafialovělá (Inocybe griseolilacina), helmovka mateřídoušková (Mycena thymicola), ohňovec Hartigův (Phellinus hartigii), ohňovec statný (P. robustus) a holubinka krémově oříšková (Russula cremeoavellanea). Jde povětšinou o druhy hub zařazené do červených seznamů v různých evropských zemích, a rovněž do červeného seznamu makromycetů ČR (Holec et Beran 2006). Většina těchto druhů má současně také vysokou bioindikační hodnotu jako typické druhy přirozených lesů. Z ochranářského hlediska je zřejmě nejvýznamnější nález druhů kalichovka bledolupenná Fayodia leucophylla (Alb. et Schwein.) M. Lange et Sivertsen, korálovec ježatý Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. a šťavnatka zaječí Hygrophorus leporinus Fr. Předpokladem výskytu i dalšího zachování těchto často bioindikačně a ochranářsky významných druhů hub v PR Lípa je dostatek stojící a ležící dřevní hmoty v různých stadiích rozkladu a nenarušený vývoj původních lesních společenstev. Z hlediska dalšího managementu by proto stav přirozeného vývoje lesa měl být na této lokalitě co nejvíce zachován. Národní přírodní rezervace Kohoutov se nachází na severovýchodně orientovaném svahu vrchu Vrána (572,7 m n.m.) v nadmořské výšce m v katastru obce Ostrovec v okrese Rokycany (cca 3 km východně od zmíněné obce), v polesí Vlastec, spravovaném rovněž Lesní a rybniční správou Zbiroh Ing. Jerome Colloredo- Mansfelda. Rezervace byla vyhlášena již v roce 1966, má rozlohu 30,05 ha. V roce 2006 pro ni Správa CHKO Křivoklátsko nově zpracovala plán péče. Motivem ochrany je historický bukový porost, označovaný též jako pralesovitá bučina s vtroušenou lípou, javorem, klenem, jedlí, břízou a habrem. Jedná se o nejníže položený pralesovitý porost buku v Českém masivu s nepřerušeným vývojem lesa s přirozenou druhovou skladbou. Podle katalogu biotopů (Chytrý et al. 2001) jsou v rámci území rezervace vymapovány následující jednotky: L4 suťové lesy; L5.1 květnaté bučiny; L5.4 acidofilní 125

6 BOHEMIA CENTRALIS 31 bučiny; X9A lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami; na hranicích rezervace také jednotky L2.2A údolní jasanovo-olšové luhy a L6.5B acidofilní teplomilné doubravy. Přestože na podkladových mapách jsou nejrozsáhlejší mapovanou jednotkou v rezervaci květnaté bučiny (L5.1), následované jen omezeně rozšířenými enklávami acidofilních bučin (L5.4), je současná podoba území fakticky odlišná: ve velké části rezervace je dominantní Fagetum nudum bez jakéhokoliv podrostu. Výraznější podrost je v současnosti patrný hlavně na místech, kde se shromažďují dosti početná stáda zvěře, což má za následek nástup nitrofilní vegetace (Urtica aj.). To je nakonec i v souladu s publikovanými údaji (Kučera 1993, Ložek et al. 2005) uvádějícími, že většinu ploch porůstají chudé bikové bučiny (Luzulo-Fagetum). Pouze okrajově se uplatňují květnaté bučiny (Tilio cordatae-fagetum a Dentario enneaphylli-fagetum). Ve vrcholové části se na samé hranici rezervace vyskytuje kyselá doubrava (Luzulo albidae-quercetum), ve spodní části svahu je kromě toho vyvinuta i bučina s kostřavou lesní (Festuco altissimae-fagetum). Výrazně dominantní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), přimísen je dub zimní (Quercus petraea) a javor mléč (Acer platanoides), pomístně též javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulus) aj.; živé dospělé jedle bělokoré (Abies alba) již v rezervaci nelze spatřit. Ve světlinách však bylo přikročeno k podsadbám jedlí uvnitř oplocenek, které chrání jedle před okusem zvěří. Území leží ve Vlastecké vrchovině náležející ke Křivoklátské vrchovině v komplexu křivoklátsko-rokycanského pásma. Geologický podklad je tvořen vulkanity svrchního kambria ryolity a ryolitovými tufy. Pedologicky převažují rankery a humózní kamenité kambizemě, na spodním okraji pseudogleje, místy i zbahnělé gleje (Ložek et al. 2005). První z autorů tohoto příspěvku navštívil území NPR Kohoutov v rámci jejího inventarizačního průzkumu v letech v období od června do října 8 (Fellner 2006b, 2007b), z toho dvakrát v doprovodu druhého z autorů; jedné exkurze v roce 2006 se zúčastnil též pan Jiří Hák. Souhrnné poznámky k zajímavějším nálezům v NPR Kohoutov z let Antrodiella hoehnelii (Bres.) Niemelä outkovečka Höhnelova, lignikolní saprofyt fruktifikující zejména na mrtvých kmenech buků. Druh uváděný jako vzácný (R, DD) na červených seznamech (dále ČS) např. v Polsku nebo na Slovensku. V NPR Kohoutov se v roce vyskytoval rovněž jen zřídka. Z území jej uvádí již Machulková (1981). Nepříliš hojný druh přirozených lesů: v některých územích častější, jinde chybí. Conocybe ambigua Watling čepičatka pochybná, lignikolní saprofyt fruktifikující na silně tlejícím dřevě. Druh uváděný jako kriticky ohrožený (E) na ČS v Polsku. Byl zařazen do ČS ČR (Holec et Beran 2006) v kategorii?ex. Opakovaně v dolní části rezervace. Velmi vzácný druh přirozených lesů. Entoloma (Leptonia) placidum (Fr.: Fr.) Noordel. závojenka (trávnička) buková, saprotrof fruktifikující vzácně na tlejícím dřevě listnáčů, zejména buků a dubů. Byl zařazen do ČS 126

7 Rostislav Fellner a Jaroslav Landa: Makromycety PR Lípa a NPT Kohoutov (CHKO Křivoklátsko) ČR (Holec et Beran 2006) v kategorii NT. Druh byl sbírán na tlejícím kmenu dubu v západním hraničním bodu NPR, 550 m n.m, 4.X.2007, leg. R. Fellner. Vzácný druh přirozených lesů, uváděný např. též z rezervace Chynínské buky v Brdech (Holec 2005). Flammulaster carpophilus (Fr.) Earle kržatka plodomilná, saprofyt na bukvicích a bukovém listí. Druh uváděný jako vzácný (R) na ČS v Polsku, u nás v bučinách častěji nalézaný druh, 5.X.2006, leg. R. Fellner. Typický druh přirozených bučin. Cortinarius balteatocumatilis R.Henry ex P.D.Orton pavučinec hnědofialový, mykorizní symbiont rostoucí pod listnáči. Byl zařazen i do ČS ČR (Holec et Beran 2006) v kategorii VU. Druh z taxonomicky poněkud problematické skupiny z okruhu Cortinarius balteatus (Fr.) Fr., který však je sám rovněž zařazen do ČS ČR v kategorii DD. I při odlišné interpretaci rozhodně druh, který do ČS ČR náleží. 21.IX.2007, leg. R. Fellner et J. Landa. Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Gray korálovec bukový, lignikolní saprofyt fruktifikující na mrtvých kmenech buků. Velmi ozdobný druh uváděný v různých kategoriích ohrožení na mnoha ČS v Evropě (Dánsko, Litva, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Švédsko); u nás je považován za poněkud častější druh, který je pro přirozené bučiny s dostatkem padlých kmenů typický a o jeho přímém zařazení v ČS ČR se neuvažuje. V NPR Kohoutov se v roce 2006 i 2007 vyskytoval zřídka. Hericium erinaeus (Bull.: Fr.) Pers. korálovec ježatý, lignikolní saprofyt (ale i parazit) fruktifikující na mrtvých i živých kmenech buků a dubů. Velmi ozdobný druh uváděný jako silně ohrožený na mnoha ČS v Evropě (Dánsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Slovensko, Rakousko, Španělsko, Švédsko); je rovněž zařazen do ČS ČR (Holec et Beran 2006) v kategorii VU. V NPR Kohoutov byl v roce 2006 sbírán pouze jednou v dolní části rezervace na ležícím kmenu Fagus sylvatica, 17.X.2006, leg. R. Fellner et J. Landa. Velmi vzácný druh navržený k zákonné ochraně (Holec et Beran 2004), Evropským výborem pro ochranu hub byl navržen k zařazení do dodatku Bernské konvence. Hypholoma subviride (Berk. et. M.A.Curtis) Dennis třepenitka drobná, lignikolní saprofyt, ležící kmen Fagus sylvatica, 17.X.2006, leg. R. Fellner et J. Landa. Méně častý druh přirozených i kulturních lesů (cf. Holec 2005). Lenzites betulina (L.: Fr.) Fr. lupeník březový, lignikolní saprofyt fruktifikující na mrtvých kmenech buků, bříz a dalších listnáčů. Opakovaně v dolní části rezervace na ležících kmenech buků. V některých územích zcela schází, jinde nepříliš vzácný druh. Marasmus alliaceus (Jacq.: Fr.) Fr. špička cibulová, lignikolní, ale i humikolní saprofyt fruktifikující někdy velmi hojně na tlejících větvičkách, listí a rozkládajícím se dřevě buků. Opakovaně, hojněji zejména v dolní části rezervace. Typický druh přirozených bučin spíše vyšších poloh. Mycena crocata (Schrad.: Fr.) P.Kumm. helmovka šafránová, lignikolní, ale i humikolní saprofyt fruktifikující na tlejících větvičkách, v detritu a na rozkládajícím se dřevě buků. Druh ronící šafránově zbarvené mléko, uváděný v různých kategoriích ohrožení na ČS v Evropě (Nizozemí, Norsko, Polsko); u nás je považován za poněkud častější druh, který je pro přirozené bučiny typický. Opakovaně, častěji v dolní části rezervace. Pholiotina intermedia (A.H.Smith) Singer čepičatka prostřední, lignikolní saprofyt fruktifikující na silně tlejícím dřevě. Druh uváděný jako potenciálně ohrožený (VU) na ČS v Německu. jeden nález v dolní části rezervace, 17.X.2006, leg. R. Fellner et J. Landa. Vzácný druh přirozených lesů, známý na obdobném typu stanoviště např. z horské bučiny v PR Přimda (Fellner 2004). 127

8 BOHEMIA CENTRALIS 31 Pluteus griseoluridus P.D.Orton štítovka šedožlutavá, lignikolní saprofyt fruktifikující na mrtvém dřevě listnáčů. jeden nález na dřevě Fagus sylvatica, 17.X.2006, leg. R. Fellner et J. Landa. Velmi vzácný druh. Pluteus hispidulus (Fr.) Gillet štítovka huňatá, lignikolní saprofyt fruktifikující na mrtvých kmenech listnáčů, zejména buků. Druh uváděný na několika ČS v Evropě (Dánsko, Německo, Nizozemí, Polsko); je rovněž zařazen do ČS ČR (Holec et Beran 2006) v kategorii VU. V NPR Kohoutov byl v roce 2006 sbírán opakovaně v horní i v dolní části rezervace na ležícím kmenu Fagus sylvatica. Vzácný druh přirozených lesů, známý na obdobném typu stanoviště např. z bučiny v PR Kokšín (Fellner 2005). Pluteus umbrosus (Pers.: Fr.) P.Kumm. štítovka stinná, lignikolní saprofyt fruktifikující na mrtvých kmenech listnáčů, zejména buků a jilmů. Druh uváděný na několika ČS v Evropě (Dánsko, Norsko, Rakousko, Švédsko); je rovněž zařazen do ČS ČR (Holec et Beran 2006) v kategorii VU. V NPR Kohoutov byl v roce 2006 i 2007 sbírán opakovaně v horní i v dolní části rezervace na ležícím kmenu Fagus sylvatica. Vzácnější typický druh přirozených lesů. Simocybe centunculus (Fr.) P.Karst. kržatka hnědoolivová, lignikolní saprofyt fruktifikující na mrtvých kmenech listnáčů, zejména buků. jeden nález v dolní části rezervace na ležícím kmenu Fagus sylvatica, 17.X.2006, leg. R. Fellner et J. Landa. Vzácnější dřevožijný druh. Tricholoma ustaloides Romagn. čirůvka opálená, mykorizní symbiont listnáčů. Je zařazen do ČS ČR (Holec et Beran 2006) v kategorii DD. V NPR Kohoutov byl v roce 2007 sbírán opakovaně ve východní části rezervace pod buky a habry, 21.IX.2007, leg. R. Fellner et J. Landa. Vzácný druh převážně přirozených lesů. Diskuze a závěry z mykologického výzkumu v NPR Kohoutov v letech V rámci orientačního mykologického průzkumu v NPR Kohoutov bylo v letech determinováno celkem 159 taxonů (Fellner 2006b, 2007b). Tento počet lze hodnotit ještě jako průměrný, i když je pravda, že na obdobných lokalitách lze při dvouletém výzkumu zjistit i dvojnásobný počet druhů makromycetů. Například z bukových rezervací Chynínské buky a Jelení vrch uvádí Holec (2005) z orientačního jednoletého průzkumu ve srážkově příznivém roce celkem 177 a 134 druhů, podobně z bukové rezervace Kokšín uvádí Fellner (2005) z jednoletého výzkumu celkem 178 druhů (vše Plzeňský kraj). Ze 159 registrovaných taxonů je 17 druhů považováno za pozoruhodné nálezy. Mezi tyto druhy se řadí například: outkovečka Höhnelova (Antrodiella hoehnelii), čepičatka pochybná (Conocybe ambigua), pavučinec hnědofialový (Cortinarius balteatocumatilis), závojenka (trávnička) buková (Entoloma = Leptonia placidum), kržatka plodomilná (Flammulaster carpophilus), korálovec bukový (Hericium coralloides), korálovec ježatý (H. erinaceus), třepenitka drobná (Hypholoma subviride), lupeník březový (Lenzites betulina), špička cibulová (Marasmus alliaceus), helmovka šafránová (Mycena crocata), 128

9 Rostislav Fellner a Jaroslav Landa: Makromycety PR Lípa a NPT Kohoutov (CHKO Křivoklátsko) čepičatka prostřední (Pholiotina intermedia), štítovka šedožlutavá (Pluteus griseoluridus), štítovka huňatá (P. hispidulus), štítovka stinná (P. umbrosus), kržatka hnědoolivová (Simocybe centunculus) a čirůvka opálená (Tricholoma ustaloides). 1 ) Jde většinou opět o druhy hub zařazené do červených seznamů v různých evropských zemích, a rovněž do Červeného seznamu makromycetů ČR (Holec et Beran 2006). Většina těchto druhů má současně také vysokou bioindikační hodnotu jako typické druhy přirozených lesů. Z ochranářského hlediska je bezpochyby nejvýznamnější nález druhu Hericium erinaeus (Bull.: Fr.) Pers. korálovec ježatý, který je současně navrhován k zákonné ochraně jak u nás, tak i v celé Evropě zařazením do dodatku Bernské konvence. Předpokladem výskytu i dalšího zachování u většiny těchto bioindikačně a ochranářsky významných druhů hub na lokalitě je nejčastěji jako i v případě PR Lípa dostatek stojící a ležící dřevní hmoty (buku) v různých stadiích rozkladu. Z hlediska dalšího managementu by proto stav přirozeného pralesovitého vývoje lesa měl být na této významné studijní lesnické ploše rozhodně zachován. Souhrn Příspěvek k mykoflóře západní části CHKO Křivoklátsko, informuje o výsledcích mykologického inventarizačního výzkumu v PR Lípa a NPR Kohoutov z let Je krátce komentováno 12 z 231 taxonů evidovaných v uvedené dvouleté periodě na území PR Lípa. Mezi pozoruhodné nebo ochranářsky významné druhy se tu řadí např. pevník jedlový (Amylostereum chailletii), boltcovitka mozkovitá (Auricularia mesenterica), kalichovka bledolupenná (Fayodia leucophylla = Gamundia leucophylla), korálovec bukový (Hericium coralloides), korálovec ježatý H. erinaceus, šťavnatka zaječí (Hygrophorus leporinus), pórnovitka různoporá (Hyphodontia paradoxa), vláknice nafialovělá (Inocybe griseolilacina), helmovka mateřídoušková (Mycena thymicola), ohňovec Hartigův (Phellinus hartigii), ohňovec statný (P. robustus) a holubinka krémově oříšková (Russula cremeoavellanea). Obdobně je komentováno i 17 ze 159 taxonů evidovaných v téže době v NPR Kohoutov. Mezi pozoruhodné nebo ochranářsky významné druhy se tu řadí např. outkovečka Höhnelova (Antrodiella hoehnelii), čepičatka pochybná (Conocybe ambigua), pavučinec hnědofialový (Cortinarius balteatocumatilis), závojenka (trávnička) buková (Entoloma placidum = Leptonia placidum), 1 ) Jako další pozoruhodný druh pro NPR Kohoutov lze označit nedávný nález smolokorky bukové (Ischnoderma resinosum), kterou na mrtvém kmenu buku sbíral 13.XI.2010 pan J. Jaňour a která byla po revizi RNDr. F. Kotlabou, CSc. (in litt.) uložena do herbáře Národního muzea (PRM). 129

10 BOHEMIA CENTRALIS 31 kržatka plodomilná (Flammulaster carpophilus), korálovec bukový (Hericium coralloides), korálovec ježatý (H. erinaceus), třepenitka drobná (Hypholoma subviride), lupeník březový (Lenzites betulina), špička cibulová (Marasmius alliaceus), helmovka šafránová (Mycena crocata), čepičatka prostřední (Pholiotina intermedia), štítovka šedožlutavá (Pluteus griseoluridus), štítovka huňatá (P. hispidulus), štítovka stinná (P. umbrosus), kržatka hnědoolivová (Simocybe centunculus) a čirůvka opálená (Tricholoma ustaloides). V rámci ochranářského managementu je na obou těchto územích prioritní zachovat dostatek stojící a ležící dřevní hmoty v různých stadiích rozkladu. Bylo zaregistrováno celkem 10 druhů makromycetů zařazených do Červeného seznamu hub ČR, přičemž korálovec ježatý (Hericium erinaeus), druh navrhovaný k ochraně v rámci Bernské konvence, byl nalezen v obou studovaných územích. Literatura Antonín V. (2004): Komentovaný klíč k určování evropských druhů kalichovek z rodů Fayodia, Gamundia a Myxomphalia (Tricholomataceae, Agaricales). Mykol. Listy, no : Bas C. et al. ( ): Flora Agaricina Neerlandica 1 4. Balkema, Rotterdam. Breitenbach J. et Kränzlin F. ( ): Pilze der Schweiz, 1 6. Mykologia, Luzern. Courtecuisse R. (1994): Guide des Champignons de France et d Europe. Paris. Fellner R. (2004): Mykologický průzkum PR Přimda (2004). Mykologický monitoring, Praha. Výzkumná zpráva depon. in: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, 26 s., přílohy. Fellner R. (2005): Mykologický průzkum PR Kokšín (2005). Mykologický monitoring, Praha. Výzkumná zpráva depon. in: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, 24 s., přílohy. Fellner R. (2006a): Inventarizační průzkum PR Lípa z oboru mykologie (vyšší houby makromycety). Výzkumná zpráva depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Správa CHKO Křivoklátsko, 16 s., přílohy. Fellner R. (2006b): Inventarizační průzkum NPR Kohoutov z oboru mykologie (vyšší houby makromycety). Výzkumná zpráva depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Správa CHKO Křivoklátsko, 12 s., přílohy. Fellner R. (2007a): Inventarizační průzkum PR Lípa z oboru mykologie (vyšší houby makromycety). Výzkumná zpráva depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Správa CHKO Křivoklátsko, 25 s., přílohy. Fellner R. (2007b): Inventarizační průzkum NPR Kohoutov z oboru mykologie (vyšší houby makromycety). Výzkumná zpráva depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Správa CHKO Křivoklátsko, 22 s., přílohy. Fellner R. et Landa J. (1990): Poznatky z mykologického výzkumu v CHKO Křivoklátsko. In: Rivola M. [ed.]: Současný stav a cíle botanického výzkumu v CHKO Křivoklátsko, SSPPOP Středočeského kraje, Praha, s Hansen I. et Knudsen H. (1992): Nordic Macromycetes 2. Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales. Nordsvamp, Kopenhagen, 474 pp. Holec J. (2005): Zajímavější nálezy makromycetů z přírodních rezervací Chynínské buky a Jelení vrch v Plzeňském kraji. Mykol. Listy, no. 94: Holec J. (2009): Red-listed macrofungi in Central Bohemia (Czech Republic), with taxonomic notes on Entoloma mougeotii, Lentinellus ursinus and Pluteus phlebophorus. Journal of the National Museum (Prague), Natural History series, 177 (11):

11 Rostislav Fellner a Jaroslav Landa: Makromycety PR Lípa a NPT Kohoutov (CHKO Křivoklátsko) Holec J. et Beran M. (2004): Seznam druhů hub na doplnění vyhlášky o zvláště chráněných druzích organizmů. Mykol Listy, no. 87: 4 14; 88: Holec J. et Beran M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda 24: Chytrý M.. [ed.]) (2001): Katalog biotopů České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 307 pp. Jülich W. (1984): Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. In: Kleine Kryptogamenflora, Bd IIb/1. Jena. Kotlaba F. [ed.] (1995): Červená kniha ohrozených a vzácných druhov rastlín a živočíchov SR a ČR. Vol. 4. Sinice a riasy. Huby. Lišejníky. Machorasty. Príroda, Bratislava, 221 pp. Kučera T. (1993): Flóra a vegetace NPR Kohoutov po patnácti letech. Erica, Plzeň, 2: Legon N.W. et Henrici A. et al. (2005): Checklist of the British & Irish Basidiomycota. Royal Botanical Gardens, Kew. Ložek V. et al. (2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. et Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 904 pp. Machulková A. (1979): Mykologický výzkum na Křivoklátsku. Lesn. Práce 58: Machulková A. (1981): Mykologický průzkum SPR Kohoutov. In: Sborník referátů z konference Funkce lesních rezervací, ČVTS, , Plzeň. Moser M. (1983): Die Röhrlinge und Blätterpilze. In: Kleine Kryptogamenflora. Bd Iib/2. Jena. Příhoda A. et Machulková A. (1980): Houby přírodních rezervací na Křivoklátsku v roce Bohemia centralis 9: Svrček M. (1953): Mykoflora údolí potoka Klíčavy na Křivoklátsku. Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 122/2: Svrček M (1965): Současný stav mykologického výzkumu Československa. Čes. Mykol. 19: 85 99, Svrček M. (1988): Kohoutov. Inventarizace mykofyt. Rukopis. [depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Správa CHKO Křivoklátsko] Velenovský J. ( ): České houby. Vol Praha. Recenzovali: RNDr. František Kotlaba, CSc. Prom. biol. Zdeněk Pouzar, CSc. RNDr. Jan Holec, Ph.D. 131

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

Mykologický průzkum jedliny na lokalitě U Kamenného stolu (navrhovaný lom Stařechov) u Ratají nad Sázavou

Mykologický průzkum jedliny na lokalitě U Kamenného stolu (navrhovaný lom Stařechov) u Ratají nad Sázavou Mykologický průzkum jedliny na lokalitě U Kamenného stolu (navrhovaný lom Stařechov) u Ratají nad Sázavou Dílčí zpráva za květen-červen 2009 Mgr. Jan Holec, Dr. Na Vyšším Hrádku 253/1, Brandýs nad Labem,

Více

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Příloha A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Název zvláště chráněného území: Habrová seč Předměty

Více

nedaleko Rychnova nad Kněžnou

nedaleko Rychnova nad Kněžnou Orlické hory a Podorlicko 17: 128 132, 163 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 Zajímavé nálezy hub z lesa V Poustkách nedaleko Rychnova nad Kněžnou Tereza Tejklová 1 a Jan Kramoliš 2 1 Muzeum

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Vítězslav Plášek, 2013 Lokality a termíny návštěv na jednotlivých lokalitách Černá Ostravice 1 střední Staré Hamry 14.9.2013 Černá Ostravice 2 horní Staré Hamry

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň Dřeviny Širší stupeň Bučin tj. vyšších středních poloh Pozn.: Do širšího stupně bučin v přírodě zasahují dřeviny nižších poloh i druhy smrčin, uvedené v dalších souborech. V tomto souboru jsou uvedeny

Více

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přírodní památka Jílovské tisy Na pravém břehu Jílovského potoka nedaleko obce Jílové, v těžko přístupných, strmých skalnatých a suťovitých svazích vrchu Výrovna, je v lesních

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin VLS Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

Věčko 1-18, Rozeznat vybrané typy hub

Věčko 1-18, Rozeznat vybrané typy hub Věčko 1-18, Rozeznat vybrané typy hub Pravidla: Z vybraných 10 hub rozeznat alespoň 9 a určit jedlá/nejedlá/jedovatá, popřípadě znát houbu se, kterou se dá zaměnit Hřib kovář Roste v jehličnatých, smíšených

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska Foliovníky Václav Klíma vedoucí

Více

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I.

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Mapa struktury porostu na TVP 5 v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová

Více

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U HAMRŮ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále též jen zákon ) Název zvláště chráněného území:

Více

lesních dřevin 2015-2019 Výhled potřeby sadebního materiálu

lesních dřevin 2015-2019 Výhled potřeby sadebního materiálu Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin 201-2019 Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin VLS ČR, s. p. 201 2019 Sumář výhledu spotřeby sadebního materiálu v jednotlivých letech bez

Více

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1258 kategorie ochrany: přírodní

Více

Biodiverzita hub a její ochrana na vybraných lokalitách

Biodiverzita hub a její ochrana na vybraných lokalitách Biodiverzita hub a její ochrana na vybraných lokalitách Přírodní památka (PP) Luží u Lovětína Celková doposud zjištěná diverzita makromycetů v litorálech rybníků i v luční části chráněného území a jeho

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Libochovka

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Plán péče o přírodní památku Budačina. na období 2015-2025

Plán péče o přírodní památku Budačina. na období 2015-2025 Plán péče o přírodní památku Budačina na období 2015-2025 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2436 kategorie ochrany: přírodní památka název území:

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Přírodní rezervace Černý důl

Přírodní rezervace Černý důl Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ust. 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a 4 vyhlášky

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1.

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1. Téma: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1. Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Les autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Více

lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu

lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin VLS ČR, s.p. 2014 2018 Sumář výhledu spotřeby sadebního materiálu v jednotlivých letech bez

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Blaník Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Přístup k informacím... 5 2.1.1 Rejstřík uznaných zdrojů

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: CZ0614134 Údolí Jihlavy NPR, PR, PP Kód typu přírodního stanoviště/kód Název stanoviště/název Kód a název biotopu

Více

Kde houby rostou? ekosystém.

Kde houby rostou? ekosystém. Kde houby rostou? Obecně řečeno, prakticky všude. Houbaře a milovníka přírody obyčejně jako první napadne, že největší spektrum velkých i malých druhů hub samozřejmě najdeme v lese. Ovšem není les jako

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Lesní půdy

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Lesní půdy MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Ekologie lesa Lesní půdy Vztah lesní vegetace a lesních půd Vztah vegetace a půd je výrazně obousměrný, s řadou zpětných vazeb.

Více

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu... 5 2.1.1 Zdroje reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný...

Více

Příspěvek lesů Krkonoš pro klima v budoucnosti. Otakar Schwarz

Příspěvek lesů Krkonoš pro klima v budoucnosti. Otakar Schwarz Příspěvek lesů Krkonoš pro klima v budoucnosti Otakar Schwarz Význam lesů pro klima - Dendromasa je obnovitelným zdrojem energie a může přispět ke snížení emisí skleníkových plynů (palivo, stavebnictví)

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 8:

EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 8: EKOLOGIE LESA Pracovní sešit do cvičení č. 8: Ekologická stabilita v lesních ekosystémech Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Revitalizace zeleně na vybraných veřejných. prostranstvích městysu Okříšky. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.

TEXTOVÁ ČÁST. Revitalizace zeleně na vybraných veřejných. prostranstvích městysu Okříšky. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia. Zpracovatel:Atregia s.r.o. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.cz Investor:Městys Okříšky Jihlavská 1, 675 21 Okříšky email: rysavy@ou.okrisky.cz tel.: 724 287 708 HIP: Ing. Barbora

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz Natura 2000 Natura 2000 1 Údolí Oslavy a Chvojnice Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

Hodnocení stavu a návrh péče o maloplošné zvláště chráněné území

Hodnocení stavu a návrh péče o maloplošné zvláště chráněné území Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav tvorby a ochrany krajiny Hodnocení stavu a návrh péče o maloplošné zvláště chráněné území Diplomová práce 202 Bc. Hana Kubíčková Prohlašuji,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika pozemku Projekt Revitalizaci sídelní zeleně v obci Lhotka bude probíhat v intravilánu obce, na katastrálním

Více

139/2004 Sb. VYHLÁŠKA

139/2004 Sb. VYHLÁŠKA 139/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů

Více

Analýza potenciálního rozšíření dřevin v lesích Šumavy 1 Zuzana Černíková

Analýza potenciálního rozšíření dřevin v lesích Šumavy 1 Zuzana Černíková Analýza potenciálního rozšíření dřevin v lesích Šumavy 1 Zuzana Černíková Abstract This thesis deals with the natural potential vegetation of forests in the Šumava Mts. A species distribution model was

Více

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek 397 01 Písek, Lesnická 55 tel.: 382 506 111, fax: 382 506 102, e-mail: lespi@lespi.cz DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice Obsah Obsah... 1 Průvodní zpráva... 2 Technická zpráva... 4 Přírodní podmínky... 4 Geomorfologické a geologické poměry... 4 Půdní poměry... 4 Klimatické poměry... 4 Hydrologické poměry... 4 Biogeografické

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

Rozmístění památných stromů a alejí s památnými stromy. Zdroj: Drusop AOPK ČR.

Rozmístění památných stromů a alejí s památnými stromy. Zdroj: Drusop AOPK ČR. Památné stromy správního obvodu Čelákovic Čelákovice jako pověřený obecní úřad zajišťují na svém správním území (zahrnujícím Čelákovice, Lázně Toušeň, Mochov, Nehvizdy, Svémyslice, Vyšehořovice a Zeleneč)

Více

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA EVALUATION OF PRESENT STATE AND MANEGEMENT OF FOREST PROTECTED AREAS OF UHERSKOHRADIŠŤSKO Kateřina Rebrošová, Jiří Schneider ABSTRAKT

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Salašské pěnovce návrh na vyhlášení

Salašské pěnovce návrh na vyhlášení Plán péče o přírodní památku Salašské pěnovce návrh na vyhlášení na období 2013 2023 Projekt NATURA 2000 ve Zlínském kraji, 09028956 Projekt je spolufinancován Evropskou unií Evropským fondem pro regionální

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 pro maloodběratele JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice

Více

Písečný přesyp u Píst

Písečný přesyp u Píst Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Písečný přesyp u Píst CZ0210064 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Písečný přesyp u Píst Kód lokality: CZ0210064

Více

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ Woodproject s.r.o., Karlštejnská 122, 252 17 Tachlovice, kancelář: Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19,woodproject@woodproject.cz, www.woodproject.cz, tel.:605 938 648, 733 770 615, IČ:26709589 DIČ:CZ26709589

Více

MYKOLOGICKÝ PRŮZKUM vybraných lokalit v rámci EVL Doupovské hory

MYKOLOGICKÝ PRŮZKUM vybraných lokalit v rámci EVL Doupovské hory MYKOLOGICKÝ PRŮZKUM vybraných lokalit v rámci EVL Doupovské hory ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Zpracováno v souladu s Metodikou provádění mykologického průzkumu (Antonín V. a kol., 2012, ČVSM) listopad 2013 ZÁZNAM

Více

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU

SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU SYSTÉMY LESNÍHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LUŽNÍHO LESA V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ NA PŘÍKLADU LESA V MAJETKU STÁTU Jiří Eichler Abstrakt Příspěvek popisuje systémy lesnického hospodaření a obnovu lesa v lužních

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

Archeologie starého dřeva a spálenišť

Archeologie starého dřeva a spálenišť MINIATLAS obsahuje dvě části. MINIATLAS mikroskopie dřeva a uhlíků pro učitele a studenty Příloha k úloze Archeologie starého dřeva a spálenišť První obsahuje výběr z anatomických obrázků různých pozorovacích

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

VY_12_INOVACE_05_PRIRODNI_ZDROJE_VEROVIC. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 27. 4. 2012

VY_12_INOVACE_05_PRIRODNI_ZDROJE_VEROVIC. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 27. 4. 2012 Kód materiálu: VY_12_INOVACE_05_PRIRODNI_ZDROJE_VEROVIC Název materiálu: Předmět: Přírodní zdroje Veřovic Zeměpis, environmentální výchova Ročník: 7. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 27. 4. 2012 Jméno

Více

Česko-slovenská vědecká mykologická konference

Česko-slovenská vědecká mykologická konference Česko-slovenská vědecká mykologická konference Ve dnech 27.-29. srpna 2009 se uskutečnila v Brně v budově Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity "Česko-slovenská vědecká mykologická konference", pořádaná

Více

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis Vodní tok: Ondřejnice vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis břehové porosty doprovodné porosty v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba červ enav á (Salix

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v Krkonošském NP Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek

Více

Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika)

Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika) Elateridarium 4 (Supplementum): 1-253, 2.2.2010 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické

Více