Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny"

Transkript

1 Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny 1

2 Zařazení mechaniky tekutin 2

3 Rozdělení tekutin 3

4 Základní pojmy Tekutina je pojem zahrnující kapaliny a plyny. Je to spojité prostředí, které je homogenní a izotropní (jeho vlastnosti jsou ve všech směrech stejné). Kapaliny se odlišují od plynů a par konstantní či téměř konstantní měrnou hmotností, tj. hustotou ( = konst ) a jsou tedy nestlačitelné či velmi málo stlačitelné. Zavádí se pojem kapaliny ideální, což je kapalina bez vnitřního tření a nestlačitelná. Fyzikální vlastnosti tekutin rovnicí ve tvaru pv = mrt p/rt (R je plynová konstanta) 4

5 5

6 se změnou teploty se mění také hustota vztah: ρ = ρ 0. ( 1 - β T) voda je mezi kapalinami výjimkou z hlediska závislosti objemu na teplotě ze závislosti objemu na teplotě vyplývá, že hustota vody se od teploty 0 C do 4 C zvětšuje a teprve nad touto teplotou se zmenšuje tato odlišná změna hustoty se nazývá anomálie vody Velký význam v přírodě : ve 4 C má voda největší ρ, drží se u dna, v zimě při zamrzání rybníků voda začíná zamrzat na hladině, ale u dna je voda stále kapalná (vysvětlením je dvojí struktura vody a její shlukování do klastrů, 6 viz např.

7 7

8 Stlačitelnost 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Povrchová vrstva kapalin volný povrch kapaliny se chová stejně jako tenká pružná blána, kolem každé molekuly je tzv. sféra molekulového působení, poloměr (r m ) řádově 1 nm je-li molekula i její sféra uvnitř kapaliny výslednice přitažlivých sil je nulová, jiná situace u molekul, jejichž vzdálenost od volného povrchu je menší než r m - výslednice F přitažlivých sil je kolmá k volnému povrchu a má směr dovnitř kapaliny, vrstva molekul, jejíž vzdálenost od volného povrchu je menší než r m = povrchová vrstva kapaliny 13

14 Na každou molekulu ležící v povrchové vrstvě kapaliny působí sousední molekuly výslednou přitažlivou silou, která směřuje dovnitř kapaliny a je kolmá na volný povrch. povrchová vrstva má povrchovou energie (molekuly povrchové vrstvy mají větší E p než molekuly uvnitř kapaliny), povrchová energie jednou ze složek vnitřní energie, kapalina má tendenci nabývat takového tvaru, aby obsah jejího povrchu byl co nejmenší a tím byla minimální povrchová energie při daném objemu má nejmenší obsah povrchu koule, proto se tvoří kapky (deformují se účinkem tíhové síly) 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 Měření povrchového napětí na základě povrchových jevů Hladina kapaliny v úzké trubici: -není rovinná, - povrch se zakřivuje, tvoří meniskus (dutý nebo vypouklý), - při vydutém vystoupí kapalina výše (kapilární elevace), - při vypouklém stojí kapalina níže (kapilární deprese) Při elevaci zdvižený sloupec kapaliny h visí svou povrchovou blanou na vnitřní stěně trubičky. Svislá složka povrchového napětí při krajovém úhlu je cos. 19

20 Na celý vnitřní obvod trubice o poloměru R připadá síla 2.R.cos, - ta udržuje v rovnováze tíhu.r 2..h.g zdviženého sloupce kapaliny o hustotě Z rovnosti obou sil pro příslušné povrchové napětí plyne: = Krajový úhel je tak malý, že je možno položit cos = 1 Potom lze vztahu použít k měření povrchového napětí z výšky výstupu h v úzké trubičce známého vnitřního průměru. Stejný vztah platí i pro kapilární depresi. 20

21 Úhel θ se nazývá stykový úhel θ = 0 dokonale smáčí stěny θ =180 dokonale nesmáčí stěny 0 < θ < 90 smáčí stěny 90 < θ < 180 nesmáčí stěny zakřivení povrchu kapaliny při stěnách nádoby,v kapilárách, u kapek a bublin způsobuje vznik přídavného tlaku v kapalinách. Tento tlak se nazývá kapilární tlak o pod vypuklým povrchem je tlak větší o kapilární tlak než tlak uvnitř kapaliny, o pod dutým je o tento tlak menší o pokud má volný povrch tvar kulového vrchlíku (koule), kde je povrchové napětí a R je poloměr kulového povrchu pak vztah pro kapilární tlak je: P k = 2 σ / R o u mýdlové bubliny ( 2 povrchy) je to: 21 P k = 4 σ / R

22 h.ρ.g = 2 σ / R h = 2 σ / R.ρ.g při daném poloměru kapiláry je výška h tím větší, čím větší má kapalina povrchové napětí Stejné vztahy platí i pro kapilární depresi 22

23 Uplatnění v praxi: voda stoupá v půdě a vypařuje se vzlínavost, zabraňuje se mu rozrušením kapilár orbou, okopáváním rostlin, apod., naopak stlačováním půdy se kapiláry v půdě nevytvářejí, to umožňuje vzlínání vody k povrchu se zasetými semeny, kapilární elevací se kapalina nasává do knotů, vysává se pórovitými látkami( dřevo,cukr, cihly,.), vzlíná do stěn domů při špatné izolaci proti vlhkosti, vzlínavost v cévách rostlin umožňuje pronikání živých roztoků z kořenů až do vrcholku rostlin. 23

24 24

25 Hydrostatika Nauka o rovnováze kapalin a jejich účinků na tuhá tělesa v klidu. Kapalina je v rovnováze v klidu, jestliže se její částečky nepohybují vzhledem ke stěnám nádoby, v níž se nachází. Je li nádoba vůči zemi v klidu a kapalina se nepohybuje, hovoříme o absolutní rovnováze. Pohybuje li se nádoba a kapalina je vůči stěnám v klidu, hovoříme o relativní rovnováze. Tlak Vyjadřuje plošný účinek síly a je určen silou působící kolmo na jednotku plochy. 25

26 Tlak v kapalině vyvozený vnější silou Na povrch kapaliny se přenáší účinek vnějších sil jako tlak působící na kapalinu z vnějšku tzv. vnější tlak p v Vnější tlak může být vyvozen: 26

27 c) Tlakem vzdušného obalu Země atmosférickým (barometrickým) tlakem působícím na hladinu otevřených nádob p b Plocha, na kterou působí atmosférický tlak se nazývá volná hladina. Plocha, na kterou působí jiný než atmosférický tlak, se nazývá napjatá hladina. Neuvažujeme li působení tíhového pole Země, platí Pascalův zákon: Tlak v celém objemu kapaliny je stejný, v kapalině se šíří rovnoměrně všemi směry a působí vždy kolmo na ponořená tělesa (stěny). 27

28 Pascalův zákon Tlak vyvolaný vnější silou, která působí na kapalinu v uzavřené nádobě, je ve všech místech kapaliny stejný (platí i pro plyny) Tlaková síla působící na rovinnou plochu: Podle Pascalova zákona je tlak v celém objemu kapaliny stejný, tlaková energie je proto rovna součinu objemu a tlaku. 28

29 Aplikace Pascalova zákona Hydraulická zařízení p F S 1 1 p F S 2 2 F1 S 1 F S 2 2 F S 1 1 F S

30 Aplikace Pascalova zákona Pneumatická zařízení Pracují na stejném principu jako hydraulická zařízení, rozdíl je v tom, že tlak se přenáší stlačeným vzduchem 30

31 Hydrostatická tlaková síla Hydrostatickou tlakovou silou působí kapalina na dno a na stěny nádoby a na všechna tělesa ponořená v kapalině F h G m. g V S. h m V. F h S. h.. g 31

32 Tlak na dno nádoby 32

33 Statický tlak Souhrnný účinek tlaku vyvozeného působením vnějších sil a hydrostatického tlaku nazýváme tlakem statickým. p s = p v + p h Působí li na volnou hladinu otevřené nádoby pouze atmosférický tlak, pak statický tlak se rovná p b p s = p b + p h 33

34 Spojené nádoby užití spojených nádob: plavební komory, kapalinové manometry, vodoznaky (např.: cisternách a nádržích), hadicové libely, sifóny, rozvod vody, 34

35 Hydrostatické paradoxon Velikost hydrostatické tlakové síly nezávisí na tvaru a celkovém objemu nádoby 35

36 Atmosférický tlak p a nedá se určit podle vztahu p = h.ρ.g, protože hustota vzduchu není stálá Rovná se hydrostatickému tlaku rtuťového sloupce v Torricelliho trubici 36

37 Torricelliho pokus 37

38 Torricelliho pokus 38

39 Torricelliho pokus Atmosférický tlak p a je v rovnováze s hydrostatickým tlakem p h = h.ρ.g rtuťového sloupce Normální atmosférický tlak p n = 101,325 kpa 39

40 Hydrostatický vztlak 40

41 Archimédův zákon Vztlaková síla v kapalinách těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, jejíž velikost se rovná tíze kapaliny stejného objemu, jako je objem ponořené části tělesa 41

42 Chování těles ponořených v kapalině Částečně ponořené těleso 42

43 Zcela ponořené těleso 43

44 Nadlehčování těles v plynu Platí také Archimédův zákon, ale vzhledem k malé hustotě plynů je vztlaková síla menší než u kapalin 44

45 Proudění tekutin Proudnice = trajektorie jednotlivých částic proudící kapaliny Turbulentní proudění tvoří se nepravidelné víry Laminární proudění nejjednodušší druh proudění, proudnice jsou souběžné a navzájem se neprotínají, vzniká při malé rychlosti proudění Každým průřezem proudové trubice prochází za jednotku času stejné mn. Tekutiny Za jednotku času projde průřezem mn.tekutiny objemu V 1 =S 1 v 1 o hmotnosti m=v 1 1 =S 1 v 1 1 V jiném místě m=v 2 2 =S 2 v 2 2 Platí obecně pro libovolný průřez Sv=konst. 45

46 Proudění tekutin Ustálené proudění ideální kapaliny je charakterizováno stálou rychlostí a stálým tlakem v určitém libovolně zvoleném místě toku Objemový průtok Q V = objem kapaliny, který proteče daným průřezem za jednotku času Q V = S. v S..průřez.m 2 v rychlost proudění.m/s Q V.objemový průtok m 3 /s 46

47 Rovnice kontinuity Kapalina se při proudění nemůže hromadit v trubici, proto dojde-li ke zúžení nebo rozšíření proudící trubice zůstává objemový průtok konstantní 47

48 Rovnice kontinuity Při ustáleném proudění ideální kapaliny je součin obsahu průřezu S a rychlosti proudění v v každém místě trubice stejný S 1.v 1 = S 2.v 2 S. v = konst. V menším průřezu má kapalina větší rychlost než ve větším průřezu 48

49 Proudění kapaliny Mění-li se rychlost proudící kapaliny ve vodorovné trubici, mění se její kinetická energie. V užší části má kapalina větší kinetickou energii a podle zákona zachování energie má menší potenciální energii tlakovou projeví se snížením tlaku 49

50 Bernoulliova rovnice Vyjadřuje zákon zachování energie proudící tekutiny Kinetická energie kapaliny o jednotkovém objemu Ek V 1 2 m. v. V Potenciální energie tlaková kapaliny o jednotkovém objemu E p V Pro ustálené proudění nestlačitelné tekutiny ještě člen p tlaková energie 2 m. g. h V 1. v 2 2. g. h 50

51 Bernoulliova rovnice Součet kinetické, potenciální a tlakové energie kapaliny o jednotkovém objemu je ve všech místech vodorovné trubice stejný v 1 1h g p v 2 2h2 2 g p v h g p konst Úpravu provedeme dělením rovnice konstantními veličinami g, Tento tvar se uplatňuje hlavně v technické praxi, všechny tři sčítance mají rozměr délky a mají následující význam: 51

52 udává výšku, ze které by těleso muselo padat, aby dosáhlo rychlosti v, nazývá se rychlostní výška Určuje výšku, kterou musí mít sloupec tekutiny, aby měl hydrostatický tlak p, nazývá se tlaková výška h udává tzv. místní výšku uvažovaného místa (proudnice nad nulovou hladinou potenciální energie), nazývá se potenciální výška Slovní vyjádření rovnice: Součet výšky rychlostí, tlakové a místní je v každém místě ustáleného proudového pole nestlačitelné tekutiny stálý Proudí-li kapalina vodorovnou trubicí, potom je místní výška h stálá a rovnice nabývá tvaru: v p v p v2 2 p konst 52

53 Vysvětlení některých jevů, se kterými se setkáme v praxi 1) Proudění tekutiny trubicí, jejíž průřez se mění V místě zúžení trubice pokles tlaku uvnitř tekutiny. V místě širokého průřezu je rychlost malá a tlak velký, v zúženém místě se rychlost zvětší a tlak je menší Je-li v takto zúženém místě otvor ve stěně trubice, nejenže kapalina otvorem nevytéká, ale naopak nasává do trubice okolní vzduch Využití vodní vývěva, rozprašovače kapalin, plynový kahan, v přírodě potom zvednutí střechy při silném větru, nadzvedávání aut při rychlé jízdě, vznik vodních vln na hladině, obtížné dýchání při silném větru Dosavadní předpoklad: Při proudění kapalin a plynů nepůsobí žádné vnitřní tření. Při pohybu kapaliny trubicí pracujeme s předpokladem, že kapalina se ve všech místech průřezu pohybuje stejnou rychlostí. Zkušenost: Rychlost proudění v celém průřezu trubice není stejná. Při stěně je rovna nule, s rostoucí vzdáleností od stěny se postupně zvyšuje. Největší v ose trubice. Příčina: V proudící tekutině vznikají tečné síly, tzv. síly vnitřního tření (vznikají mezi sousedními vrstvami tekutiny, mají směr tečny k povrchu vrstvy a způsobují zpomalení rychlejších vrstev a zrychlení pomalejších vrstev. 53

54 Důsledkem vnitřního tření je odpor, který kapaliny kladou pohybu tuhých těles. Při velmi malých rychlostech a hladkém tvaru tělesa odpor vyvolán pouze viskozitou kapaliny, obtékání těles je laminární, potom pro odpor těles platí Stokesův zákon: Odpor je přímo úměrný prvé mocnině rychlosti, dynamické viskozitě a lineárním rozměrům tělesa. Pro těleso tvaru koule platí pro odpor vztah: F = 6 rv kde r je poloměr koule a v je její rychlost 54

55 Řešme situaci: V tekutině o viskozitě padá koule o poloměru r. Její rychlost v se bude zpočátku zvětšovat, tím bude růst i odpor tekutiny. Koule nabude konečné rychlosti, tzv. mezní rychlosti v m, při níž se síla zrychlující (tíha koule zmenšená o vztlakovou sílu) právě vyrovná síle brzdné (odporu tekutiny). 55

56 Tělískový viskozimetr Viskozimetry tohoto typu jsou založeny na rychlosti pádu tělíska, nejčastěji hladké koule ve zkoumané tekutině. Předpokládejme, že se koule o průměru d a hustoty k pohybuje ustálenou rychlostí w (tato rychlost se také nazývá sedimentační nebo pádová) vlastní tíhou v kapalině, kapalina má hustotu v a dynamickou viskozitu. Na pohybující se kouli podle obr. působí tíhová síla G, vztlaková síla F v a odporová síla F o 56

57 Definujme Reynoldsovo číslo sedimentace Je-li Re 1, potom se jedená o laminární otékání koule a součinitel odporu podle Stokese je definován rovnicí S využitím posledních dvou rovnic pro odporovou sílu dostaneme vztah, označovaný také jako Stokesův zákon Z rovnic pro dynamickou viskozitu po jednoduchých úpravách odvodíme rovnici 57

58 Viskozimetr Stokesův patří mezi nejjednodušší tělískové viskozimetry. Je to v podstatě skleněný válec naplněný měřenou kapalinou, na válci jsou vyznačeny dvě rysky, jejich vzdálenost je L, stopkami se změří čas průchodu kuličky mezi dvěma ryskami a z rovnice se pro známou hustotu kuličky a měřené kapaliny vypočítá velikost dynamické viskozity. Celé zařízení je možné vhodně temperovat a potom se dá měřit dynamická viskozita i jako funkce teploty. U tohoto viskozimetru je třeba dodržet podmínku, že průměr kulička je výrazně menší, než je průměr válce. 58

59 Budeme-li měřit pádovou rychlost kuličky jako proběhnutou dráhu za čas potom lze předcházející rovnice pro dynamickou viskozitu upravit na tvar Z této rovnice můžeme vypočítat velikost dynamické viskozity tekutiny, za předpokladu, že změříme čas potřebný pro proběhnutí kuličky na dráze L. Pro danou vzdálenost L a průměr kuličky d se předcházející rovnice zjednoduší kde k je konstanta viskozimetru 59

60 Měření viskozity se provádí dvojím způsobem: relativní měření v tomto případě se viskozity měřené kapaliny stanoví relativně s viskozitou známé kapaliny. Do stojánku podle obr. C se vloží několik trubiček se známou viskozitou a současně se vloží trubička s měřenou kapalinou, stojánek se otočí o 180 o, vzduchové bubliny se přesunou nahoru, pak se stojánek s trubičkami otočí zpět o 180 o a sleduje se pohyb bublin v trubičkách, měřená kapalina má pak viskozitu stejnou jako má kapalina v trubičce, ve které bubliny proběhla dráhu 100 m za stejný čas jako u měřené kapaliny. Viskozimetr obsahuje cca 20 trubiček s kapalinou známé, ale rozdílné viskozity, dá se tedy relativně stanovit viskozita měřené kapaliny. Když se vzduchová bublina pohybuje rychleji než bublina ve vzorku, potom má měřená kapalina viskozitu menší a naopak. absolutní měření v tomto případě se měří doba, za kterou vzduchová bublina projde mezi dvěma ryskami 27 a 100 mm, tj., za jaký čas urazí dráhu 73 mm. Viskozita se stanoví tak, že 1 sekunda odpovídá viskozitě 1Stokes. U viskozimetru se dá očekávat následující relativní nejistota chyba: Vliv teploty změna o 1 o C.. relativní chyba 10% Vliv sklonu trubky o 5 o..relativní chyba 10% Vliv výšky hladin 0,1 mm..relativní chyba 2% 60

61 Höpplerův viskozimetr - pád kuličky ve skleněné trubici skloněné od vertikály o 10 o Výměna kuličky je velmi snadná, viskozimetr se vyznačuje jednoduchou konstrukcí, snadnou obsluhou při měření, relativně vysokou přesností a opakovatelností měření. Skládá z kalibrované skleněné trubice, ve které padá kulička v měřené kapalině, trubice je opatřena dvěma ryskami, mezi kterými se měří doba průchodu kuličky známého průměru. Kuličky jsou skleněné nebo kovové, různého průměru, tím je umožněno měření v širokém intervalu viskozity. 61

62 Pro rovnováhu sil pří pohybu kuličky v šikmé trubce podle obr. B po dosazení za jednotlivé síly a úpravách provedených v části o Stokesově viskozimetru je dynamická viskozita dána vztahem po dosazení za jednotlivé síly a úpravách provedených v části o Stokesově viskozimetru je dynamická viskozita dána vztahem Protože průměr kuličky a měřící trubice se od sebe příliš neliší, výpočet podle této rovnice je zatížen velkou chybou, dynamická viskozita se proto vypočítá z rovnice kde - dynamická viskozita k - konstanta viskozimetru, je stanovena pro každou kuličku výrobcem, nebo je stanovena cejchováním v kapalině známé viskozity v, k - hustota kulička a měřené kapaliny Pro snadnější manipulaci - hlavice viskozimetru je otočná okolo vodorovné osy, tím je umožněno po měření přesunout kuličku do horní polohy a měření opakovat, aniž je nutné kuličku z měřící trubice vyndávat. 62

63 Podtlak Při značném zúžení trubice může poklesnout tlak kapaliny tak, že je menší než atmosférický. Ve zúženém místě vzniká podtlak a do manometrické trubice se nasává vzduch 63

64 Vytékání kapaliny otvorem v nádobě Tlaková energie objemové jednotky se mění v energii kinetickou v h.. g v 2. h. g 64

65 Obtékání těles tekutinou 1. Tekutina proudí, těleso je v klidu 2. Tekutina je v klidu, těleso se pohybuje Vznikají odporové síly, působící proti pohybu tělesa Hydrodynamická odporová síla v kapalině Aerodynamická odporová síla v plynu 65

66 Odporové síly odpor prostředí O jejich velikosti rozhodují: rozměry a tvar tělesa hustota tekutiny vzájemná rychlost tělesa a tekutiny 66

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Mechanika kapalin a plynů Hydrostatika - studuje podmínky rovnováhy kapalin. Aerostatika - studuje podmínky rovnováhy

Více

6. Mechanika kapalin a plynů

6. Mechanika kapalin a plynů 6. Mechanika kapalin a plynů 1. Definice tekutin 2. Tlak 3. Pascalův zákon 4. Archimedův zákon 5. Rovnice spojitosti (kontinuity) 6. Bernoulliho rovnice 7. Fyzika letu Tekutiny: jejich rozdělení, jejich

Více

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník KAPALINY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník Kapaliny Krátkodosahové uspořádání molekul. Molekuly kmitají okolo rovnovážných poloh. Při zvýšení teploty se zmenšuje doba setrvání v rovnovážné

Více

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D. BIOMECHANIKA 8, Disipativní síly II. (Hydrostatický tlak, hydrostatický vztlak, Archimédův zákon, dynamické veličiny, odporové síly, tvarový odpor, Bernoulliho rovnice, Magnusův jev) Studijní program,

Více

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny Struktura a vlastnosti kapalin Vlastnosti kapalin, Povrchová vrstva kapaliny Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny Kapilární jevy, Teplotní objemová roztažnost Vlastnosti kapalin Kapalina - tvoří

Více

LOGO. Struktura a vlastnosti kapalin

LOGO. Struktura a vlastnosti kapalin Struktura a vlastnosti kapalin Povrchová vrstva kapaliny V přírodě velmi často pozorujeme, že se povrch kapaliny, např. vody, chová jako pružná blána, která unese např. hmyz Vysvětlení: Molekuly kapaliny

Více

Mechanika kapalin a plynů

Mechanika kapalin a plynů Mechanika kapalin a plynů Petr Pošta pposta@karlin.mff.cuni.cz 24. listopadu 2010 Obsah Tekutiny Tlak Tlak v kapalině vyvolaný vnější silou Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou Tlak v kapalině vyvolaný

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN Struktura kapalin je něco mezi plynem a pevnou látkou Částice kmitají ale mohou se také přemísťovat Zvýšením teploty se a tím se zvýší tekutost kapaliny Malé vzdálenosti

Více

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů Mechanika tekutin Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů Vlastnosti kapalin a plynů Tekutiny = kapaliny + plyny Ideální kapalina - dokonale tekutá - bez vnitřního tření - zcela

Více

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika Mechanika tekutin Hydrostatika Hydrodynamika Hydrostatika Kapalinu považujeme za kontinuum, můžeme využít předchozí úvahy Studujeme kapalinu, která je v klidu hydrostatika Objem kapaliny bude v klidu,

Více

2 Jevy na rozhraní Kapilární tlak Kapilární jevy Objemová roztažnost kapalin 7

2 Jevy na rozhraní Kapilární tlak Kapilární jevy Objemová roztažnost kapalin 7 Obsah Obsah 1 Povrchová vrstva 1 2 Jevy na rozhraní 3 2.1 Kapilární tlak........................... 4 2.2 Kapilární jevy........................... 5 3 Objemová roztažnost kapalin 7 1 Povrchová vrstva

Více

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika 7. - statika 7.1. Základní vlastnosti tekutin Obecným pojem tekutiny jsou myšleny. a. Mají společné vlastnosti tekutost, částice jsou od sebe snadno oddělitelné, nemají vlastní stálý tvar apod. Reálné

Více

Struktura a vlastnosti kapalin

Struktura a vlastnosti kapalin Struktura a vlastnosti kapalin (test version, not revised) Petr Pošta pposta@karlin.mff.cuni.cz 24. listopadu 2010 Obsah Povrchová vrstva Jevy na rozhraní Kapilární tlak Kapilární jevy Objemová roztažnost

Více

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Hydrostatika

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Hydrostatika Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Hydrostatika OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0220, "Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. = (pascal) tlak je skalár!!! F p = =

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. = (pascal) tlak je skalár!!! F p = = MECHANIKA TEKUTIN I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tekutiny zahrnují kapaliny a plyny. Společnou vlastností tekutin je, že částice mohou být snadno od sebe odděleny (nemají vlastní

Více

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda KAPALINY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Vlastnosti molekul kapalin V neustálém pohybu Ve stejných vzdálenostech, nejsou ale vázány Působí na sebe silami: odpudivé x přitažlivé Vlastnosti kapalin

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Modelování termohydraulických jevů 3.hodina Hydraulika Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Letní semestr 008/009 Pracovní materiály pro výuku předmětu.

Více

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako 1. Pojem tekutiny je A) synonymem pojmu kapaliny B) pojmem označujícím souhrnně kapaliny a plyny C) synonymem pojmu plyny D) označením kapalin se zanedbatelnou viskozitou 2. Příčinou rozdílné tekutosti

Více

5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY

5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY Laboratorní cvičení z předmětu Reologie potravin a kosmetických prostředků 5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY 1. TEORIE: Měření viskozity pomocí padající kuličky patří k nejstarším metodám

Více

1 Vlastnosti kapalin a plynů

1 Vlastnosti kapalin a plynů 1 Vlastnosti kapalin a plynů hydrostatika zkoumá vlastnosti kapalin z hlediska stavu rovnováhy kapalina je v klidu hydrodynamika zkoumá vlastnosti kapalin v pohybu aerostatika, aerodynamika analogicky

Více

Teoretické otázky z hydromechaniky

Teoretické otázky z hydromechaniky Teoretické otázky z hydromechaniky 1. Napište vztah pro modul pružnosti kapaliny (+ popis jednotlivých členů a 2. Napište vztah pro Newtonův vztah pro tečné napětí (+ popis jednotlivých členů a 3. Jaká

Více

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení... 34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon... 2 35_Tlak - příklady... 2 36_Hydraulické stroje... 3 37_PL: Hydraulické stroje - řešení... 4 38_Účinky gravitační síly Země na kapalinu... 6 Hydrostatická

Více

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou... 4. 2.4 Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou... 4. 2.4 Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5 Obsah 1 Tekutiny 1 2 Tlak 2 2.1 Tlak v kapalině vyvolaný vnější silou.............. 3 2.2 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou............. 4 2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou............. 4

Více

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I Ústav fyziky a měřicí techniky Pohodlně se usaďte Přednáška co nevidět začne! Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I Web ústavu: ufmt.vscht.cz : @ufmt444 1 Otázka 8 Rovinná rotace, valení válce po nakloněné

Více

Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika

Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika Vlastnosti kapalných látek nemají vlastní tvar, mění tvar podle nádoby jsou tekuté, dají se přelévat jejich povrch je vodorovný se Zemí jsou téměř nestlačitelné

Více

Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles

Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles Hydrodynamika Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles Opakování: Osnova hodin 1. a 2. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles reálnou tekutinou Využití energie proudící tekutiny Archimédes

Více

Hydromechanické procesy Hydrostatika

Hydromechanické procesy Hydrostatika Hydromechanické procesy Hydrostatika M. Jahoda Hydrostatika 2 Hydrostatika se zabývá chováním tekutin, které se vzhledem k ohraničujícímu prostoru nepohybují - objem tekutiny bude v klidu, pokud výslednice

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

1. Molekulová stavba kapalin

1. Molekulová stavba kapalin 1 Molekulová stavba kapalin 11 Vznik kapaliny kondenzací Plyn Vyjdeme z plynu Plyn je soustava molekul pohybujících se neuspořádaně všemi směry Pohybová energie molekul převládá nad energii polohovou Každá

Více

Mechanika tekutin Tekutost Nemají stálý tvar pružné při změně objemu stlačitelné Kapaliny stálý objem, málo stlačitelné volnou hladinu Plyny nemají

Mechanika tekutin Tekutost Nemají stálý tvar pružné při změně objemu stlačitelné Kapaliny stálý objem, málo stlačitelné volnou hladinu Plyny nemají Mechanika tekutin FyzikaII základní pojmy Mechanika tekutin studuje podmínky rovnováhy a zákonitosti pohybu kapalin, plynů a pevných těles do nich ponořených Vlastnosti: Částice tekutiny jsou od sebe ve

Více

Fyzika kapalin. Hydrostatický tlak. ρ. (6.1) Kapaliny zachovávají stálý objem, nemají stálý tvar, jsou velmi málo stlačitelné.

Fyzika kapalin. Hydrostatický tlak. ρ. (6.1) Kapaliny zachovávají stálý objem, nemají stálý tvar, jsou velmi málo stlačitelné. Fyzika kapalin Kapaliny zachovávají stálý objem, nemají stálý tvar, jsou velmi málo stlačitelné. Plyny nemají stálý tvar ani stálý objem, jsou velmi snadno stlačitelné. Tekutina je společný název pro kapaliny

Více

Síla, vzájemné silové působení těles

Síla, vzájemné silové působení těles Síla, vzájemné silové působení těles Síla, vzájemné silové působení těles Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_07_02_01 Vytvořeno Leden 2014 Síla, značka a jednotka síly, grafické znázornění

Více

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin Mechanika kontinua Mechanika elastických těles Mechanika kapalin Mechanika kontinua Mechanika elastických těles Mechanika kapalin a plynů Kinematika tekutin Hydrostatika Hydrodynamika Kontinuum Pro vyšetřování

Více

VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ

VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ TEORETICKÝ ÚVOD V proudící reálné tekutině se projevuje mezi elementy tekutiny vnitřní tření. Síly tření způsobí, že rychlejší vrstva tekutiny se snaží zrychlit vrstvu pomalejší

Více

čas t s 60s=1min rychlost v m/s 1m/s=60m/min

čas t s 60s=1min rychlost v m/s 1m/s=60m/min TEKUTINOVÉ MECHANIMY UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU MECHATRONIKY OBAH: Hydraulika... 3 Základní veličiny a jednotky... 3 Molekulové vlastnosti tekutin... 3 Tlak v kapalinách... 4 Hydrostatický tlak... 6 Atmosférický

Více

Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S

Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ. Co už víme o plynech? Vlastnosti ply nů: 1) jsou snadno stlačitelné a rozpínavé 2) nemají vlastní tvar ani vlastní objem 3) jsou tekuté 4) jsou složeny z částic, které se neustále

Více

12. VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ

12. VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ 12. VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ 12.1 TEORETICKÝ ÚVOD V proudící reálné tekutině se projevuje mezi elementy tekutiny vnitřní tření. Síly tření způsobí, že rychlejší vrstva tekutiny se snaží zrychlit vrstvu

Více

15 MECHANIKA IDEÁLNÍCH TEKUTIN. Hydrostatika ideální kapaliny Hydrodynamika ideální tekutiny

15 MECHANIKA IDEÁLNÍCH TEKUTIN. Hydrostatika ideální kapaliny Hydrodynamika ideální tekutiny 125 15 MECHANIKA IDEÁLNÍCH TEKUTIN Hydrostatika ideální kapaliny Hydrodynamika ideální tekutiny Na rozdíl od pevných látek, které zachovávají při pohybu svůj tvar, setkáváme se v přírodě s látkami, které

Více

Dynamika tekutin popisuje kinematiku (pohyb částice v času a prostoru) a silové působení v tekutině.

Dynamika tekutin popisuje kinematiku (pohyb částice v času a prostoru) a silové působení v tekutině. Dynamika tekutin popisuje kinematiku (pohyb částice v času a prostoru) a silové působení v tekutině. Přehled proudění Vazkost - nevazké - vazké (newtonské, nenewtonské) Stlačitelnost - nestlačitelné (kapaliny

Více

FYZIKA. Hydrodynamika

FYZIKA. Hydrodynamika Brno 2007 1 Jak je z obrázku patrné, původní studijní pomůcka (opora) vznikla v roce 1992 pro opakování středoškolské fyziky. Pro výrobu byl použit autorský systém Genie, jehož výstupem jsou DOSové aplikace.

Více

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček: Molekulová fyzika zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, pohybu a vzájemného působení částic, ze kterých se látky skládají. Termodynamika se zabývá zákony přeměny různých forem energie

Více

1141 HYA (Hydraulika)

1141 HYA (Hydraulika) ČVUT v Praze, fakulta stavební katedra hydrauliky a hydrologie (K4) Přednáškové slidy předmětu 4 HYA (Hydraulika) verze: 09/008 K4 Fv ČVUT Tato webová stránka nabízí k nahlédnutí/stažení řadu pdf souborů

Více

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Hustota toku Zatím jsme studovali pouze soustavy, které byly v rovnovážném stavu není-li soustava v silovém poli, je hustota částic stejná

Více

8. Mechanika kapalin a plynů

8. Mechanika kapalin a plynů 8. Mechanika kapalin a plynů 8. Vlastnosti kapalin a plynů Základní vlastností je tekutost. Tekutost je, když částečky se po sobě velmi snadno a velmi dobře pohybují (platí to pro tekutiny i plyny). Díky

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D07_Z_OPAK_M_Mechanika_kapalin_a_plynu_T Člověk a příroda Fyzika Mechanika kapalin

Více

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Vladislav Válek MGV_F_SS_1S2_D16_Z_MECH_Proudeni_kapalin_bernoulliho_ rovnice_realna_kapalina_aerodynamika_kridlo_pl

Více

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Fyzika - Kvinta, 1. ročník - Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k učení Učivo fyzikální

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 06_5_ Struktura a vlastnosti kapalin

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 06_5_ Struktura a vlastnosti kapalin Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 06_5_ Struktura a vlastnosti kapalin Ing. Jakub Ulmann 5 Struktura a vlastnosti kapalin 5.1 Povrchové napětí

Více

11. Mechanika tekutin

11. Mechanika tekutin . Mechanika tekutin.. Základní poznatky Pascalův zákon Působí-li na tekutinu vnější tlak pouze v jednom směru, pak uvnitř tekutiny působí v každém místě stejně velký tlak, a to ve všech směrech. Hydrostatický

Více

Hydromechanické procesy Fyzikální vlastnosti tekutin

Hydromechanické procesy Fyzikální vlastnosti tekutin Hydromechanické procesy Fyzikální vlastnosti tekutin M. Jahoda Zařazení mechaniky tekutin 2 Obecná mechanika Mechanika kontinua Mechanika tuhých těles Mechanika tekutin Mechanika zemin Hydromechanika (kapaliny)

Více

Úvod. K141 HYAR Úvod 0

Úvod. K141 HYAR Úvod 0 Úvod K141 HYAR Úvod 0 FYZIKA MECHANIKA MECH. TEKUTIN HYDRAULIKA HYDROSTATIKA HYDRODYNAMIKA Mechanika tekutin zabývá se mechanickými vlastnostmi tekutin (tj. silami v tekutinách a prouděním tekutin) poskytuje

Více

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Úloha č. XIX Název: Pád koule ve viskózní kapalině Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 16 dne:

Více

p gh Hladinové (rovňové) plochy Tlak v kapalině, na niž působí pouze gravitační síla země

p gh Hladinové (rovňové) plochy Tlak v kapalině, na niž působí pouze gravitační síla země Hladinové (rovňové) plochy Plochy, ve kterých je stálý statický tlak. Při posunu po takové ploše je přírůstek tlaku dp = 0. Hladinová plocha musí být všude kolmá ke směru výsledného zrychlení. Tlak v kapalině,

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

MECHANIKA TEKUTIN TEKUTINY

MECHANIKA TEKUTIN TEKUTINY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 28. 3. 2013 Název zpracovaného celku: MECHANIKA TEKUTIN TEKUTINY Tekutiny jsou společný název pro kapaliny a plyny. Společná vlastnost tekutin

Více

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK A KAPALIN

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK A KAPALIN STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK A KAPALIN 18. POVRCHOVÁ VRSTVA KAPALIN, KAPILÁRNÍ ELEVACE, DEPRESE Autor: Ing. Eva Jančová DESS SOŠ a SOU spol. s r. o. POVRCHOVÉ NAPĚTÍ - Povrchové napětí je efekt, při kterém

Více

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova renata.holubov@upol.cz. Viskózní tok, turbulentní proudění, Poiseuillův zákon, Reynoldsovo číslo.

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova renata.holubov@upol.cz. Viskózní tok, turbulentní proudění, Poiseuillův zákon, Reynoldsovo číslo. PROMOTE MSc POPIS TÉMATU FYZKA 1 Název Tematický celek Jméno a e-mailová adresa autora Cíle Obsah Pomůcky Poznámky Proudění viskózní tekutiny Mechanika kapalin Renata Holubova renata.holubov@upol.cz Popis

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Věda, která oisuje kaaliny v klidu se nazývá Věda, která oisuje kaaliny v ohybu se nazývá Věda, která oisuje lyny v klidu se nazývá Věda, která oisuje lyny v ohybu se nazývá VLATNOTI

Více

Struktura a vlastnosti kapalin

Struktura a vlastnosti kapalin I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 7 Struktura a vlastnosti kapalin

Více

MECHANIKA HYDROSTATIKA A AEROSTATIKA Implementace ŠVP

MECHANIKA HYDROSTATIKA A AEROSTATIKA Implementace ŠVP Projekt Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MECHANIKA HYDROTATIKA A AEROTATIKA Implementace ŠVP

Více

VLASTNOSTI KAPALIN. Část 2. Literatura : Otakar Maštovský; HYDROMECHANIKA Jaromír Noskijevič; MECHANIKA TEKUTIN František Šob; HYDROMECHANIKA

VLASTNOSTI KAPALIN. Část 2. Literatura : Otakar Maštovský; HYDROMECHANIKA Jaromír Noskijevič; MECHANIKA TEKUTIN František Šob; HYDROMECHANIKA HYDROMECHANIKA LASTNOSTI KAPALIN Část 2 Literatura : Otakar Maštovský; HYDROMECHANIKA Jaromír Noskijevič; MECHANIKA TEKUTIN František Šob; HYDROMECHANIKA lastnosti kapalin: Molekulární stavba hmoty Příklad

Více

, Brno Připravil: Tomáš Vítěz Petr Trávníček. Úvod do předmětu

, Brno Připravil: Tomáš Vítěz Petr Trávníček. Úvod do předmětu 7..03, Brno Připravil: Tomáš Vítěz Petr Trávníček Mechanika tekutin Úvod do předmětu strana Mechanika tekutin Zabývá se podmínkami rovnováhy kapalin a plynu v klidu, zákonitostmi pohybu kapalin a plynu,

Více

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok - Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice - laminární tok - Základní pojmy 2 Tekutina nemá vlastní tvar působením nepatrných tečných sil se částice tekutiny snadno uvedou do pohybu (výjimka některé

Více

LEE: Stanovení viskozity glycerolu pomocí dvou metod v kosmetickém produktu

LEE: Stanovení viskozity glycerolu pomocí dvou metod v kosmetickém produktu LEE: Stanovení viskozity glycerolu pomocí dvou metod v kosmetickém produktu Jsi chemikem ve farmaceutické společnosti, mezi jejíž činnosti, mimo jiné, patří analýza glycerolu pro kosmetické produkty. Dnešní

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

3.3 Částicová stavba látky

3.3 Částicová stavba látky 3.3 Částicová stavba látky Malé (nejmenší) částice látky očekávali nejprve filozofové (atomisté) a nazvali je atomy (z řeckého atomos = nedělitelný) starověké Řecko a Řím. Mnohem později chemici zjistili,

Více

Mechanika tekutin je nauka o rovnováze a makroskopickém pohybu tekutin a o jejich působení na tělesa do ní ponořená či jí obtékaná.

Mechanika tekutin je nauka o rovnováze a makroskopickém pohybu tekutin a o jejich působení na tělesa do ní ponořená či jí obtékaná. Mechanika tekutin je nauka o rovnováze a makroskopickém pohybu tekutin a o jejich působení na tělesa do ní ponořená či jí obtékaná. Popisuje chování tekutin makroskopickými veličinami, které jsou definovány

Více

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamika zkoumá příčiny pohybu těles Nejdůležitější pojmem dynamiky je síla Základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony Síla se projevuje vždy při

Více

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky 3. ZÁKLADY DYNAMIKY Dynamika zkoumá příčinné souvislosti pohybu a je tedy zdůvodněním zákonů kinematiky. K pojmům používaným v kinematice zavádí pojem hmoty a síly. Statický výpočet Dynamický výpočet -

Více

Měření povrchového napětí

Měření povrchového napětí Měření povrchového napětí Úkol : 1. Změřte pomocí kapilární elevace povrchové napětí daných kapalin při dané teplotě. 2. Změřte pomocí kapkové metody povrchové napětí daných kapalin při dané teplotě. Pomůcky

Více

4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU

4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU Laboratorní cvičení z předmětu Reologie potravin a kosmetických prostředků 4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU (KAPILÁRNÍ VISKOZIMETR UBBELOHDE) 1. TEORIE: Ve všech kapalných látkách

Více

Výsledný tvar obecné B rce je ve žlutém rámečku

Výsledný tvar obecné B rce je ve žlutém rámečku Vychází N-S rovnice, kterou ovšem zjednodušuje zavedením určitých předpokladů omezujících předpokladů. Bernoulliova rovnice v základním tvaru je jednorozměrný model stacionárního proudění nevazké a nestlačitelné

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP RNDr. Jan Z a j í c, CSc., 2004 5. M E C H A N I K A T E K U T I N

Více

FYZIKA. Hydrostatika. KAPALINY Vlastnosti kapalin P1 Pascalův zákon Hydrostatický tlak P2 P3 P4 P5 Archimédův z. P6 P7 P8 P9 P10 Karteziánek

FYZIKA. Hydrostatika. KAPALINY Vlastnosti kapalin P1 Pascalův zákon Hydrostatický tlak P2 P3 P4 P5 Archimédův z. P6 P7 P8 P9 P10 Karteziánek Brno 2007 1 Jak je z obrázku patrné, původní studijní pomůcka (opora) vznikla v roce 1992 pro opakování středoškolské fyziky. Pro výrobu byl použit autorský systém Genie, jehož výstupem jsou DOSové aplikace.

Více

Cvičení Na těleso působí napětí v rovině xy a jeho napěťový stav je popsán tenzorem napětí (

Cvičení Na těleso působí napětí v rovině xy a jeho napěťový stav je popsán tenzorem napětí ( Cvičení 11 1. Na těleso působí napětí v rovině xy a jeho napěťový stav je popsán tenzorem napětí ( σxx τ xy τ xy σ yy ) (a) Najděte vyjádření tenzoru napětí v soustavě souřadnic pootočené v rovině xy o

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 1 Mechanika 1.1 Pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kružnici 1.2 Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě, gravitace 1.3 Mechanická

Více

Krevní oběh. Helena Uhrová

Krevní oběh. Helena Uhrová Krevní oběh Helena Uhrová Z hydrodynamického hlediska uzavřený systém, složený ze: srdce motorický orgán, zdroj mechanické energie cév rozvodný systém, tvořený elastickými roztažitelnými a kontraktilními

Více

Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF

Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF Václav Uruba uruba@fst.zcu.cz home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF 0.11.14 Mechanika tekumn 1/13 1 Mechanika teku,n - přednášky 1. Úvod, pojmy, definice.

Více

Kapka kapaliny na hladině kapaliny

Kapka kapaliny na hladině kapaliny JEVY NA ROZHRANÍ TŘÍ PROSTŘEDÍ Kapka kapaliny na hladině kapaliny Na hladinu (viz obr. 11) kapaliny (1), nad níž je plynné prostředí (3), kápneme kapku jiné kapaliny (2). Vzniklé tři povrchové vrstvy (kapalina

Více

Měření povrchového napětí kapalin a kontaktních úhlů

Měření povrchového napětí kapalin a kontaktních úhlů 2. Přednáška Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem Měření povrchového napětí kapalin a kontaktních úhlů Eva Kuželová Košťáková KCH, FP, TUL 2019 ADHEZE KAPALIN K PEVNÝM LÁTKÁM Povrchové napětí

Více

TERMODYNAMIKA Ideální plyn TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TERMODYNAMIKA Ideální plyn TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. TERMODYNAMIKA Ideální plyn TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Ideální plyn je zjednodušená představa skutečného plynu. Je dokonale stlačitelný

Více

Fyzikální vlastnosti tekutin. M. Jahoda

Fyzikální vlastnosti tekutin. M. Jahoda MECHANIKA TEKUTIN Fyzikální vlastnosti tekutin M. Jahoda Zařazení mechaniky tekutin 2 Obecná mechanika Mechanika kontinua Mechanika tuhých těles Mechanika tekutin Mechanika zemin Hydromechanika (kapaliny)

Více

Mechanika plynů. Vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. Měření tlaku

Mechanika plynů. Vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. Měření tlaku Mechanika plynů Vlastnosti plynů Molekuly plynu jsou v neustálém pohybu, pronikají do všech míst nádoby plyn je rozpínavý. Vzdálenosti mezi molekulami jsou větší než např. v kapalině. Zvýšením tlaku je

Více

5. Duté zrcadlo má ohniskovou vzdálenost 25 cm. Jaký je jeho poloměr křivosti? 1) 0,5 m 2) 0,75 m 3) Žádná odpověď není správná 4) 0,25 m

5. Duté zrcadlo má ohniskovou vzdálenost 25 cm. Jaký je jeho poloměr křivosti? 1) 0,5 m 2) 0,75 m 3) Žádná odpověď není správná 4) 0,25 m 1. Vypočítejte šířku jezera, když zvuk šířící se ve vodě se dostane k druhému břehu o 1 s dříve než ve vzduchu. Rychlost zvuku ve vodě je 1 400 m s -1. Rychlost zvuku ve vzduchu je 340 m s -1. 1) 449 m

Více

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE Výtok z nádoby, Průtok potrubím beze ztrát Příklad č. 1: Určete hmotnostní průtok vody (pokud otvor budeme považovat za malý), která vytéká z válcové nádoby s průměrem

Více

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Dagmar Horká MGV_F_SS_1S3_D17_Z_MOLFYZ_Jevy_na_rozhrani_pevneho_tel esa_a_kapaliny_pl Člověk a příroda Fyzika

Více

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9. 9. Tření a stabilita 9.1 Tření smykové v obecné kinematické dvojici Doposud jsme předpokládali dokonale hladké povrchy stýkajících se těles, kdy se silové působení přenášelo podle principu akce a reakce

Více

Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid

Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid Mezi krystalické látky patří: a) grafit b) diamant c) jantar d) modrá skalice Mezi krystalické látky patří: a) rubín

Více

5. Stavy hmoty Kapaliny a kapalné krystaly

5. Stavy hmoty Kapaliny a kapalné krystaly a kapalné krystaly Vlastnosti kapalin kapalných krystalů jako rozpouštědla Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti kapaliny nestálé atraktivní interakce (kohezní síly) mezi molekulami,

Více

FYZIKA Mechanika tekutin

FYZIKA Mechanika tekutin Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. FYZIKA Mechanika

Více

Základní pojmy a jednotky

Základní pojmy a jednotky Základní pojmy a jednotky Tlak: p = F S [N. m 2 ] [kg. m. s 2. m 2 ] [kg. m 1. s 2 ] [Pa] (1) Hydrostatický tlak: p = h. ρ. g [m. kg. m 3. m. s 2 ] [kg. m 1. s 2 ] [Pa] (2) Převody jednotek tlaku: Bar

Více

Vakuová fyzika 1 1 / 40

Vakuová fyzika 1 1 / 40 Měření tlaku Měření celkových tlaků Měření parciálních tlaků Rozdělení měřících metod Vakuová fyzika 1 1 / 40 Absolutní metody - hodnota tlaku je určena přímo z údaje měřícího přístroje, nebo výpočtem

Více

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2. PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -. Řešené příklady z hydrodynamiky 1) Příklad užití rovnice kontinuity Zadání: Vodorovným

Více

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM Místní ztráty, Tlakové ztráty Příklad č. 1: Jistá část potrubí rozvodného systému vody se skládá ze dvou paralelně uspořádaných větví. Obě potrubí mají průřez

Více

Rozumíme dobře Archimedovu zákonu?

Rozumíme dobře Archimedovu zákonu? Rozumíme dobře Archimedovu zákonu? BOHUMIL VYBÍRAL Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové K formulaci Archimedova zákona Archimedův zákon platí za podmínek, pro které byl odvozen, tj. že hydrostatické

Více

Potenciální proudění

Potenciální proudění Hydromechanické procesy Potenciální proudění + plíživé obtékání koule M. Jahoda Proudění tekutiny Pohyby elementu tekutiny 2 čas t čas t + dt obecný pohyb posunutí lineární deformace rotace úhlová deformace

Více

Příklady z teoretické mechaniky pro domácí počítání

Příklady z teoretické mechaniky pro domácí počítání Příklady z teoretické mechaniky pro domácí počítání Doporučujeme spočítat příklady za nejméně 30 bodů. http://www.physics.muni.cz/~tomtyc/mech-prik.ps http://www.physics.muni.cz/~tomtyc/mech-prik.pdf 1.

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA V

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA V STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA V HYDROMECHANIKA PRACOVNÍ SEŠIT Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více