PREVENCE NÁSILÍ VE VÝCHOVĚ DĚTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREVENCE NÁSILÍ VE VÝCHOVĚ DĚTÍ"

Transkript

1 PREVENCE NÁSILÍ VE VÝCHOVĚ DĚTÍ Příručka pro rodiče Eva Vaníčková Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti FNM ÚVODEM Každý rodič si přeje být dobrým, úspěšným rodičem a na svoji novou životní roli rodiče se nedočkavě těší. Rodičovská role mu přináší velké uspokojení, přestože jde o roli velmi náročnou. Podaří-li se rodičům vyladit vztah k dítěti založený na vzájemné úctě, respektu a lásce, podporovat rozvoj jeho osobnosti a naplňovat jeho potřeby, mohou zažívat neopakovatelné pocity osobní pohody a blaha. Obtížnost rodičovské role nutí rodiče neustále vyhledávat nové informace o výchově dítěte, a to jak v televizních programech, na internetu, v různých kurzech a také na nekončících regálech knih napsaných na téma výchovy dětí. To předpokládá schopnost orientovat se v terminologii, řadě teorií a to dokonce protichůdných. Rodiče si mohou vybírat mezi výchovou demokratickou, efektivní, pozitivní, kontaktní, aktivní, přirozenou, vědomou, angažovanou a dalšími. Pravda, je, že každý rodič podle svých hodnot, typu osobnosti a životního stylu se může přiklonit k jedné z teorií, nicméně platí, že pro výchovu dítěte jsou klíčové stejné principy. Žádný způsob výchovy dítěte nebude ale úspěšný, nebudou-li mu rodiče věnovat dostatek času a snahy k vytvoření vzájemného pozitivního, respektovaného vztahu. Odborníci se shodují, že klíčem výchovy je vzájemný respekt, společné trávení volného času hrou, sportem, zábavou, povzbuzováním dítěte a vytváření klidného citového zázemí včetně ochrany před násilím. Dítě se někdy může stát obětí násilí mimo svoji rodinu. Pro rodiče je důležité vědět, že stejně jako učí svého předškoláka plavat a přecházet přes silnici, musí ho učit jak od sebe odvrátit nebezpečí zneužití, týrání nebo šikany. Současně je třeba vést děti k tomu, aby své rodiče informovaly v případě, že se něco obdobného vskutku přihodí. Tabuizací tohoto tématu rodiče své děti neochrání, naopak je prokazatelně zjištěno, že neinformovanost dětí zvyšuje jejich zranitelnost. Dětem musí být jasné, jak lze přivolat pomoc, jak se mají chovat v nejasných situacích, že mají právo nenechat si líbit chování, které se jim nelíbí a na koho se mohou obrátit. Každý rodič je odpovědný za způsob a návod pro chování v nebezpečných situacích, který pomůže svému dítě+ti osvojit. Je nutné si přiznat, že násilí nezná žádné hranice a dítě se s ním může setkat i ve své rodině, v každé společenské vrstvě, v každém prostředí a ve všech lidských rasách.

2 CO DÍTĚ NEJVÍCE POTŘEBUJE Ochranu, kterou představuje mateřská náruč jako pomyslný přístav bezpečí, ochrany před nejistotou a jistoty v úzkosti zaštítěná otcovskou autoritou a zájmem. S nadhledem můžeme říci, že potřebou dítěte je bezvýhradné přijetí svými rodiči. Důležitý vliv má klima v rodině, vztah mezi rodiči, komunikace mezi rodiči, mezi rodiči a prarodiči i širší rodinou, do kterého se často vkládají negativní pocity a hříchy rodičů, které spouští spirálu utrpení, které může zasáhnout také do života dětí a způsobit jim bolestné šrámy na duši. Dítě také potřebuje neustálý čas a zájem svých rodičů. To může ohrozit stres způsobený např. náročnou profesí, nezaměstnaností, tíživou sociální situací, přítomnosti člena rodiny s těžkou dlouhodobou nemocí či s určitým zdravotním handicapem, ale také přítomností rodiče, který nadužívá alkohol či nelegální drogu a v neposlední řadě také rodinná dysfunkce často končící rozvodovým konfliktem, který může přerůst v porozvodový spor. Přední světoví odborníci klasifikovali základní potřeby dětí tak, aby byly srozumitelné pro každého rodiče : Zde je jejich přehled : Biologické základní potřeby dítěte odpovídající výživa dle věku, uspokojování hygienických požadavků, ochrana před nemocemi a úrazy, stimulace a respekt biologického kolísání funkcí Psychické základní potřeby dítěte podnětné prostředí, smysluplnost světa, potřeba jistoty, potřeba vědomí vlastní identity a potřeba otevřené budoucnosti Emocionální základní potřeby dítěte bezpodmínečná akceptace dítěte a pozitivní výchova, jeden emocionální průvodce dětstvím, schopnost empatie, ochrana před všemi formami násilí, potřeba zvládat stresové situace, pocit sounáležitosti a pocit jistoty v očekávání sociální podpory Sociální základní potřeby dítěte zajištění jeho osobního prostoru v rámci bydlení rodiny, rozvoj sociálních kompetencí, vzory chování v rodině, škole atd. a porozumění intrakulturním a interkulturním rozdílům. Duchovní základní potřeby dítěte hierarchie životních hodnot, hledání smyslu života, víra v něco, co nás přesahuje a životní příběh.

3 INTERPERSONÁLNÍ NÁSILÍ Násilí na dětech je vždy neospraveditelné a neomluvitelné, protože dětem bere výsostné právo a potřebu šťastného a spokojeného dětství. Světová zdravotnická organizace rozlišuje tři typy násilí : interpersonální, např. mezi rodičem a dítětem, násilí namířené proti sobě samému (sebevražedné chování a záměrné sebepoškozování), které bývá někdy důsledkem vyvrcholení a nezvládnutí traumatu způsobeného interpersonálním násilím a do třetice je to násilí organizované, např. občanská válka, hladomor, obchod s lidmi. Násilí se v každém sociálním prostředí, tedy i rodině, kromě způsobené bolesti a traumatu také šíří. Transfer násilí se děje třemi cestami : 1. řetězcem rodinného násilí, 2. transgeneračním přenosem a 3. impresí vzorců sociálního chování. U dítěte, které bylo vystavené násilí můžeme rozpoznat v krátkodobém horizontu změny chování, např. dítě je smutné, pláče, trápí se, pociťuje lítost anebo v něm kontakt s násilím vyvolává naopak hněv, vztek a zlobu. V závislosti na tom, jaká byla intenzita zranění dítěte, zda šlo o jednorázovou nebo opakovanou událost, jaká osoba vůči dítěti násilí použila, zda se dítěti dostalo pozitivní podpory od své klíčové osoby nebo alespoň od jednoho rodiče se mohou po určité době objevit změny v rovině chování, o kterých hovoříme jako o dlouhodobých indikátorech násilí. Tyto indikátory jsou nespecifické a objevují se u dětí, které byly vystavené jakékoli formě interpersonálního násilí. Mezi nespecifické indikátory násilí patří : zvýšená úzkostnost a strach, obranné reakce, snížené sebehodnocení dítěte, neochota a rozladěnost před návratem domů, náhle zhoršený školní prospěch, záškoláctví, výbuchy hněvu, agresivní chování, obtíže v sociální komunikaci, vyhýbavé chování, depresivní symptomatologie, lhaní, zvýšená konzumace tabáku, alkoholu, nelegálních drog a rozmanité somatické stesky. Dobrý rodič by si měl změn včas povšimnout a odhalit jejich příčinu, ať je jakákoli. Dítě takovou situaci samo, bez pomoci dospělé osoby, nezvládne a nedokáže řešit. Osobní zkušenost s násilím v dětství znamená pro dítě celoživotní trauma a vysoce pravděpodobně snížený pocit osobní pohody a kvality života, tedy něco, co je v příkrém rozporu s prvotním přáním všech rodičů.

4 OCHRANA PŘED ZANEDBÁVÁNÍM Zcela jasná a jednoduchá rada : naplňovat základní potřeby dítěte s ohledem na jeho vývojová a osobnostní specifika, mít pro něho a věnovat mu vždy dostatek času a angažované pozornosti, budovat a rozvíjet rodičovský vztah, vytvořit příjemné bytové prostředí s vůní domova, přizpůsobovat životní styl rodiny věkovým zvláštnostem svých dětí s ohledem na sourozeneckou konstelaci, a také podporovat komunikaci a vztah k prarodičům. Zejména role babiček, ale i dědečků je ve výchově dítěte nezastupitelná. Patnáct obecných rad sloužících jako prevence zanedbávání dětí : 1. pravidelná návštěva preventivních lékařských prohlídek 2. návštěva mateřské nebo základní školy 3. v případě potřeby včasné vyhledání psychologické podpory a konzultace 4. rodinné denní, týdenní a další rituály (např. společné stravování) 5. rozdělení rolí a úkolů při zabezpečení rodinného života a provozu domácnosti 6. participace dítěte na chodu rodiny a jasná pravidla 7. spolupráce dítěte na péči o domácí zvířata jasná informace a kontakt na osobu, na kterou se může dítě v nepřítomnosti rodičů obrátit o pomoc 9. podpora budování přátelských a kamarádských vztahů s vrstevníky 10. podpora zájmů a koníčků (např. sport, hra na hudební nástroj, kroužky atd.) 11. návštěvy širší rodiny, přátel, kamarádů a společné oslavy (např. narozeniny) 12. expozice různými sociálními prostředími a zkušenostmi (koncert, divadlo atd.) 13. společně trávený čas rodiny sport, hry, výlety, zábava, dovolená apod. 14. čtení knížek, časopisů, práce s encyklopediemi apod. 15. učení dítěte finanční odpovědnosti formou kapesného Je jednoznačně prokázané, že naopak není vhodné nahrazovat rodičovskou pozornost a čas odkládáním dětí před televizní obrazovky a počítačový monitor. Na druhou stranu je vhodné, aby rodiče strávili společně s dítětem také určitý čas u vhodně zvoleného televizního programu tak, aby viděli jak dítě prožívá obsah, mohli mu ho vysvětlit a diskutovat o něm. Sledování TV a internetové zábavy by u dětí nikdy nemělo sklouznout na hranici prvoplánové zábavy s cílem zahnání nudy. A závěrem si přiznejme, že děti velmi ocení, když si rodiče umí najít čas a jen tak si s nimi povídají o svém dětství, práci, životě a světě.

5 OCHRANA PŘED TĚLESNÝM TÝRÁNÍM Tělesné týrání je podle expertů Světové zdravotnické organizace také každý tělesný trest, který se děje za použití předmětu, když rány míří na citlivou část těla (hlava, břicho, oblast genitálií, dlaně a plosky nohou) nebo když po úderu zůstane na těle stopa v podobě modřin, škrábanců apod. Podle výboru OSN pro práva dítěte, je každý tělesný trest násilím, protože působí bolest, porušuje tělesnou integritu, útočí na lidskou důstojnost, je nevýchovný a učí děti, že násilí je vhodná strategie k řešení konfliktů či donucení lidí k určitému způsobu chování. Prevence tělesného týrání má své kořeny v osobní historii rodičů dítěte, stejně jako i ostatní formy násilí v rodině. Je proto důležité, aby se nastávající rodiče domluvili předem na způsobu výchovy, formách odměn a trestů a vzájemně zcela jasně deklarovali odmítnutí tělesné agrese v rodině. Otázka tělesné agrese často souvisí s nedostatečným zvládáním stresu a proto je důležité, aby si rodiče tuto schopnost osvojili a pomohli i svému dítěti naučit se vyrovnávat se stresem v různých situacích. Je třeba mít na paměti, že pro dítě je chování rodičů vzorem a tedy i jejich zvládání stresu. Třetím prvkem prevence tělesného týrání je úcta a respekt vůči dítěti jako lidské bytosti, čtvrtým pak řešení partnerských neshod a konfliktů. Rodiče by měli vědět, zda se jejich partner setkal ve své primární rodině s domácím násilím tak, aby mohli buď včas vyhledat odbornou pomoc nebo se sami naučili rozpoznat rizikovou situaci, kterou ještě umí sami zastavit. Eliminace tělesných trestů ve výchově významně snižuje možnost týrání : Kojenec ochrana, selžeme-li v ochraně, pak je třeba, abychom v nebezpečné situaci místo úderu, dítě pevně uchopili a důrazně řekli NE. Batole usměrňování tím, že mu pomůžeme v tom, aby bylo hodné a mohlo plnit vaše příkazy. Vytrvalé dohadování je třeba rázně ukončit třeba silným tlesknutím. Jednou vyřčené NE musí platit. Předškolák ukazování a vysvětlování, dítěti je třeba věnovat více pozornosti když je hodné a zavádět důležité hodnoty. Zlobení lze ukončit vtipem, ignorováním nebo slovním varováním. Školák příklad, vzájemný respekt, vyžaduje upřímnost. Když dítě zlobí, vezměme ho za ruku, dívejme se mu do očí a komunikujme s ním. Má svoji chybu napravit.

6 OCHRANA PŘED SEXUÁLNÍM ZNEUŽÍVÁNÍM Sexuální zneužívání je kontaktní a nekontaktní (např. kontakt s exhibicionistou, vystavování dítěte sledování pornografie). Malé dítě si nedokáže představit, co je to sexuální zneužívání a není jednoduché s ním hovořit na toto téma. Pro dítě je to obtížné proto, že nemá dostatečnou slovní zásobu a nedokáže se samo dobře vyjadřovat. Přesto je nutné s ním včas mluvit, aby znalo nebezpečí zneužití stejně jako nebezpečí úrazů v dopravě. Sexuální výchova se v rodině vyvíjí přirozeně při příležitosti všedních událostí života, jako je dodržování osobní hygieny nebo ukládání k spánku, které umožní rodiči mluvit s dítětem o sexualitě. Není správné zbytečně dítě ochraňovat nebo ignorovat možná nebezpečí. Platí zlatá střední cesta, což znamená vést dítě k samostatnosti, ale bdít nad jeho bezpečím. Rodiče mají vědět, že lépe informované děti se s menší pravděpodobností stanou obětí a mají je naučit hledat řešení v komplikovaných situacích bez paniky. Tak jako malé dítě učí, aby nestrkalo prstíčky do elektrické zásuvky, tak se starším si mohou hrát různé hry zaměřené na řešení nenadálých situací, typu Když ztratíš klíč, co uděláš?, Když tě někdo pozve do auta, co uděláš? atd. Tím rodiče zvýší sebevědomí dítěte, které si bude důvěřovat. Bude-li se méně bát dospělých, lépe se obhájí. Základ tvoří osobní bezpečnostní plán dítěte, který mu rodič pomáhá osvojit a je třeba férově dítěti přiznat, že ho může použít i vůči osobě známé, dokonce velmi blízké. Zde je : dítě má právo odmítnout jakýkoli návrh dospělé osoby a právo říci komukoli NE, není nezdvořilé, když si dál nebude takové osoby všímat a komunikovat s ní, vždy by si mělo potom pospíšit k nějaké skupině lidí nebo vejít do nejbližšího obchodu či se uzamknout ve svém pokoji, může si telefonicky zavolat pomoc, dítě má znát svoji adresu a telefon na rodiče či jinou dospělou osobu. Podle osobnosti svého dítěte mu rodiče doporučí některá jednoduchá pravidla chování v nebezpečné situaci. Součástí osobního bezpečnostního plánu je seznam míst, na která by samo dítě nemělo chodit a hrát si tam. Rodiče si nedovedou představit jak je pro děti obtížné svěřit se s tím, že je známá nebo blízká osoba sexuálně obtěžovala. Většina pachatelů sexuálního zneužití si je vědoma vysoké trestnosti svého činu a proto svým obětem vyhrožuje brutálními následky, když někomu cokoli řeknou. Z obavy z naplnění výhružek dětské oběti sexuálního zneužití blízkou známou osobou většinou mlčí.

7 OCHRANA PŘED PSYCHICKÝM NÁSILÍM Psychické násilí je velmi široká kategorie a zahrnuje takové chování dospělé osoby, které má negativní vliv na citový vývoj dítěte a jeho chování. Může mít podobu verbálních útoků na sebevědomí dítěte, opakovaného ponižování či jeho zavrhování. Dále jde o omezování dítěte, vyvolávání strachu a nejistoty, nepřiměřené ambice dospělých členů rodiny nebo udržování rodičovské rovnováhy na úkor dítěte. Odborníci člení psychické násilí do několika kategorií : 1. ústrky a odmítání 2. terorizování 3. využívání a korumpování 4. odmítání citové odezvy 5. izolace 6. nezájem o výchovu Mezi nejrizikovější situaci patří dysfunkce a rozpad rodiny, pro který je ve většině případů typický konglomerát psychického násilí, s jistou nadsázkou lze konstatovat, že všech uvedených kategorií psychického násilí lze během rozvodového konfliktu identifikovat. V takové situaci se dítě stává svědkem domácího násilí (většinou psychického, ale často i sociálního, ekonomického a tělesného) se všemi negativními dopady na jeho zdraví a chování. Zákeřnou formou psychického násilí je vztahový incest, kdy rodič opačného pohlaví povýší své dítě do role svého partnera či partnerky. Následky v emocionalitě těchto dětí jsou celoživotně destruktivní a významně ovlivňují kvalitu jejich života. Jako základ prevence psychického násilí je vzájemná úcta a respekt v rodině, zvládnutý způsob řešení konfliktů, zvládání stresu a osobnost rodičů. Proto investice obou rodičů do posilování a podpory rozvoje osobnosti partnera a stejně tak i do partnerského vztahu jsou samozřejmým příspěvkem k prevenci násilí a ochraně dětí. Je samozřejmé, že plně spokojený rodič nemá potřebu žádným způsobem kompenzovat svoji nespokojenost ani komplexy, nehýčká si žádné emocionální trauma jako žárlivost, závist, nenávist apod., které mohou postupně ovlivňovat jeho rodičovské kompetence i lidské vlastnosti.

8 OCHRANA PŘED ŠIKANOU Dítě se může stát předmětem šikany v jakémkoli prostředí, a to jak ve vertikální rovině, tak horizontální-vrstevnické. Šikana je obtížně prožívána, protože je vnímána jako nespravedlnost, křivda a jen málokdy se oběti dostává podpory okolí. Odborníci popisují, že se se šikanou setkává velká část dětí přímo ve škole. Výzkumy ukazují, že obětí se často stávají děti, které mají ze své vlastní rodiny osobní zkušenost s jinou formou násilí a zdá se, jakoby role oběti prostupovala sociálními prostředími. Prevence školní šikany patří jednomyslně do školy, do každé třídy, do rukou každého pedagoga. Přesto je důležitá i role rodičů. Rodiče by se měli na začátku školního roku zajímat o prevenci šikany na konkrétní škole a způsobech řešení tak, aby dítě vědělo, že panuje vzájemná shoda mezi školou a rodinou, na koho se může obrátit a jaký postup bude následovat. O šikaně a jejím řešení je třeba opakovaně a hlasitě hovořit, nejen ve škole, ale i doma, protože šikana, stejně jako i jiné formy násilí, nemá ráda jasné světlo a postupy. Rodiče by se měli o svého školáka zajímat, zajímat se o jeho spolužáky, ty nejbližší pozvat domů, aby je poznali. Rodiče by měli věnovat pozornost odchodu svého dítěte do školy, stejně tak i jeho návratu (dítě samo či jaký doprovod, změna, nálada), změně jeho chování, např. opakovaným ztrátám či poničení věcí, nebývalé útratě kapesného, hladu, ztrátě či změně kamarádů, úbytku telefonních kontaktů a návštěv, apod. jestliže rodiče u dítěte pozorují změnu nálady a chování ve smyslu minus, je vhodné najít způsob ke komunikaci s dítětem, dát mu jasnou podporu a informaci, že může samo za ním kdykoli přijít se svým problémem. Prevencí šikany je naplňování všech potřeb dítěte, protože silná pozitivní osobnost se sice může stát obětí šikany také, ale pravděpodobnost je výrazně nižší. Zejména mohou silné pozitivní osobnosti z řad dětí přispět k pozitivnímu klimatu ve třídě, které je nejlepší ochranou před šikanou. Šikanující děti bývají totiž často slaboši, kteří na ochranu své osobnosti, za kterou se stydí, používají nefér praktiku šikany. Pozitivní klima jim nepřeje, a proto se šikanou nezačínají. Je dobré vědět, že k šikaně nestačí jen oběť a pachatel, ale je třeba ještě třetí činitel, a tím je právě sociální klima. Sociální klima sice může učitel formou různých dramatických technik a jasných pravidel ovlivňovat, ale základní vklad si přináší každé dítě z domova.

9 OCHRANA PŘED RIZIKOVOU VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACÍ Agresivní chování se přenáší z reálného života také do virtuální komunikace a ukazuje se, že riziková virtuální komunikace je velmi rozšířená a mají s ní zkušenost minimálně dvě třetiny dětí. Kyberšikana je šikana prostřednictvím mobilu a nových informačních technologií, agresorovi dává větší anonymitu bez zpětné vazby způsobené bolesti. Sexting je elektronické rozesílání rozmanitých zpráv, fotografií či videí se sexuálním obsahem. Kybergrooming je manipulativní chování s cílem donutit druhou osobu k osobní schůzce, na které bude vyvíjena snaha o sexuální aktivitu/zneužití. Kyberstalking je pronásledování druhé osoby prostřednictvím mobilu nebo nových informačních technologií. Prevence spočívá v mediální informační kampani, edukativních počítačových hrách, v nastavení jasných pravidel používání mobilu a nových technologií v rodině i ve škole a kontrola jejich dodržování. Rodičům se doporučují různé technologické blokační programy, seznámení se s chováním v nových informačních médiích a sepsání smlouvy s dítětem o bezpečném používání počítače, jejíž obsah by měl odpovídat věku dítěte a pravidlům bezpečné komunikace. Je vhodné ukázat dítěti na příkladu co se stalo a mohlo by se stát i jemu, kdyby nerespektovalo pravidla. Jak opakovaně ukazují výzkumné studie, české děti na Internetu více riskují než děti v ostatních evropských státech. Do jisté míry to lze přičíst na vrub právě nedostatečné prevenci, nízkému povědomí a nižší počítačové gramotnosti dospělé populace. Každého napadne, když už se nějaký donehestující či diskriminující obsah objeví, je potřeba tento obsah zablokovat. Blokace je tedy prevencí sekundární škody. Samozřejmě, že obdobně jako u šikany, platí i pro rizikovou virtuální komunikaci dětí prevence spočívající v naplňování jejich potřeb, zájmu ze strany rodičů a budování vzájemné důvěry.

10 DESATERO Děti se učí tím, jak žijí Dítě, které : je nadměrně kritizované vyrůstá v nedostatečně laskavém prostředí bývá vystavované posměchu je ponižované je obklopené tolerancí je chválené se kterým se jedná čestně vyrůstá v přátelské atmosféře žije s pocitem bezpečí je bezvýhradně akceptované a milované se učí odsuzovat se učí prát, zápasit a bojovat se začíná stydět ztrácí sebedůvěru se učí trpělivosti získává sebedůvěru se učí spravedlnosti se naučí laskavosti se učí důvěře prožívá láskyplné vztahy

11 OBSAH Úvodem.. 1 Co dítě nejvíce potřebuje... 2 Interpersonální násilí. 3 Ochrana před zanedbáváním Ochrana před tělesným týráním Ochrana před sexuálním zneužíváním. 6 Ochrana před psychickým násilím.. 7 Ochrana před šikanou... 8 Ochrana před rizikovou virtuální komunikací. 9 Desatero. 10

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Vím, co smím a musím?

Vím, co smím a musím? Vím, co smím a musím? Svoboda a odpovědnost jsou dvě strany téže mince. Václav Havel Celoroční školní projekt Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Sláva Cingelová Dítě, které je milováno, je schopno lásky

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Kyberšikana a bezpečnost dětí

Kyberšikana a bezpečnost dětí ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kyberšikana a bezpečnost dětí Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. Prevence rizikového chování

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Slovy nelze popsat, co jsem cítila - izolaci, odmítání, nejistotu, depresi a další pocity. Myslím, že nejhorší

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Informace k vyhodnocení situace dítěte

Informace k vyhodnocení situace dítěte Informace k vyhodnocení situace dítěte Datum zahájení, přijetí do péče Om/Nom Poznámka: Pokud vyplňujete formulář elektronicky, textová pole se rozšíří tak, aby korespondovala s vaším textem. Tam, kde

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Specifika. l Omezená verbální komunikace. l Narůstající rozumová vyspělost. l Faktor rodičů kdo je klientem?

Specifika. l Omezená verbální komunikace. l Narůstající rozumová vyspělost. l Faktor rodičů kdo je klientem? Komunikace s dětmi Specifika l Omezená verbální komunikace l Narůstající rozumová vyspělost l Faktor rodičů kdo je klientem? Obvyklé chyby l Podcenění rozumové úrovně dítěte, nebo l nerozlišení dítě/dospělý

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle)

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Školní rok 2014-2015 Hlavní cíle: - prosazování zdravého životního stylu dětí a potažmo jejich rodin - rozvíjení protidrogových postojů

Více

Školní třída jako sociální skupina. Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010

Školní třída jako sociální skupina. Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010 Školní třída jako sociální skupina Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010 A: ŠKOLNÍ TŘÍDA JAKO SOCIÁLNÍ SKUPINA 1. Vztahová síť ve školní třídě 2. 3. Potřeby jednotlivce a potřeby

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Vztahy v rodině Žák: popíše ideální rodinu, domov uvědomuje si roli matky a otce v rodině podílí se na vytváření pozitivních vztahů v rodině - role v rodině, mužský (otcovský) vzor, ženský

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče!

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče! Milí rodiče! Předpokládáme, že jste důkladně zvážili, zda je vaše dítě natolik zralé, aby o něj pečovala jiná osoba. Nyní stojíte před rozhodováním, komu dítě svěříte. Pečující osoba se svým způsobem stane

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví 5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: Člověk a zdraví Zdeňka Říhovská 1./3 VkeZ 6. roč. VZTAHY MEZI LIDMI

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Zaostřeno na zdraví Žák: uplatňuje zásady zdravého způsobu života předvede kompenzační a relaxační cvičení vhodné k překonání únavy a stresu jedná citlivě a ohleduplně s handicapovanými

Více

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ HROZBY A PREVENCE PRO MLADÉ UŽIVATELE Z POHLEDU NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU ING. JIŘÍ PALYZA CYBER SECURITY 2014, 4. ÚNORA 2014 RIZIKA SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM INTERNETU

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci

Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci aneb Nikdy není pozdě na podporu zdraví Hana Janatová Státní zdravotní ústav, Praha 1 Zdraví Nikdy není pozdě na podporu zdravého stárnutí Není nepřítomnost

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy Školní program proti šikanování Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, Zavadilská 2472, Tábor Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství Preventivní program školy 2015 / 16 I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství 1. Jednorázové aktivity a) činnost výchovné a kariérní poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň - pomoc

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více