Teorie nových médií a transformace prostředku na subjekt?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teorie nových médií a transformace prostředku na subjekt?"

Transkript

1 132 Jan KOŘENSKÝ Abstrakt Teorie nových médií akcentuje sílu mediačních technologií jako akcelerátoru významných společenských proměn v důsledku transformace těchto technologií z instrumentu na subjekt. V akcentu na jejich revolučnost často pomíjí skutečnost, že již dříve existovala řada poznatků, kterými nyní zdánlivě zcela nově teorie nových médií disponuje. Klíčová slova typy komunikačních schémat, zprostředkovaná komunikace, nová média, teorie nových médií Kontakt Slovní spojení teorie nových médií se v současnosti užívá v zásadě v dvojím smyslu. V užším pojetí jde pouze o nové technologie, které se objevují v souvislostech se zdokonalováním mobilních telefonů, počítačů a televizního vysílání, sociálních sítí. V širších souvislostech má jít o celkovou proměnu nikoli jen mediačních technologií ve vlastním slova smyslu, ale o celkovou proměnu společenského vědomí a bytí interdependentně danou těmito technologiemi. Má tedy jít nejen o stroje a technologie, ale i o sociální konstrukce, ideologie, integrující procesy vytváření emergenčních systémů a sítí. Děje se tak v širokém a mnohostranném kontextu postmoderně laděného diskurzu o dehumanizaci člověka a humanizaci strojů. A právě tento širší pohled na současnou technologicky zprostředkovanou komunikaci v kontextu posthumanistických a transhumanistických vizí žádá kritickou reflexi. Teorie nových médií v širším smyslu tedy vycházejí z předpokladu, že důsledkem rychlého sledu technologických proměn mediačních faktorů jednotlivých typů komunikačních vztahů je nový vzájemný poměr technických, přírodních a humanitních věd. Tímto prostřednictvím má být překonán tradiční vztah mezi teoretickým myšlením a praktickými činnostmi a dochází i ke změnám v charakteru humanitních i přírodních věd. Nelze ovšem již na tomto místě nepoznamenat, že společenská praxe jako noetická procedura je již dávno známý faktor ve filosofii a teoretické ekonomii v opozici nazíravé vědomí jako laboratorní aktivita svobodného, nazíravě omnipotentního subjektu praktické společenské vědomí, společenská interakce, aktivita vůči světu jednajícího dějinného subjektu integrálně přítomného v tomto světě.

2 Registre jazyka a jazykovedy 133 Zjišťuje se, že právě v souvislostech daných dynamikou vývoje mediačních technologií vzniká řada nových teoretických disciplín jako mediální, informační a komunikační studia, tzv. digitální humanitní vědy apod. Podstatou celého problému má být skutečnost, že nejde již jen o substanční a metodologickou konfrontaci technických, přírodních věd a praktických činností na jedné straně a tzv. humanitních věd na straně druhé, nejde pouze o konfrontaci technického a kulturního myšlení (včetně diskursu humanitních věd), ale především jde o to, postihnout, jak nové technologie zasahují do humanitního myšlení a naopak, jak tradiční humanitní myšlení svou objednávkou ovlivňuje ony technologie. Má jít o integrativní pojetí světa techniky a technologií a světa humanitního myšlení s respektem k roli dynamiky technologií v kontextu této integrity. Objevuje se snaha mluvit o filosofii věcí na rozdíl od tradiční filosofie bytí, vědomí a jazyka. Již na tomto místě nelze opět přehlédnout, že ani filosofie věcí není historicky vzato novum: lze pro náš účel zjednodušeně charakterizovat význam slova věc takto: a) věci relativně stabilní, materiální/ideální systém kvalit b) věc těleso (teoretická fyzika) c) přesahuje těleso ve smyslu a., nebo v nějakém jiném smyslu. Vymezení významu slova věc se navíc komplikují v souvislosti s konceptuálními relacemi nominalismus realismus a idealismus - materialismus, ale i monismus dualismus. Ono novum má být dále spatřováno ve skutečnosti, že věci v širokém smyslu pojetí, jsoucí výsledkem vědecko-technického vývoje (objekty, sítě-aktérů, technologie, ), jsou reflektovány jako autonomní, jednající, poznatelné člověkem pouze interakcí, jednáním. Předpokládá se, že jedině touto cestou lze reflektovat jejich účinnosti v lidském světě. Radikální podoba teorie nových médií tedy zdůrazňuje neantropocentrické aspekty současných technologických změn, které mají emergenční důsledky při propojování společnosti, přírody a technologií. Zároveň jde ovšem o akcentaci faktorů antropomorfických. Radikálně se mění představa o lidské společnosti ve smyslu řešení otázky, zda je to jen struktura lidí a jejich vztahů přirozeně že fungující v kontextu s přírodou, nebo struktura konceptuálně širší, zahrnující v podobě jednajících subjektů i rezultáty lidské tvůrčí aktivity zamýšlené původně jako instrumenty. (Objevuje se dále myšlenka sporu dvou kultur, což má být v tomto případě institucionalizovaný spor vzniklý v prostředí novopozitivistického myšlení a obecného obratu k jazyku především v oblasti humanitních věd, který spočívá v jakémsi konfliktu stupňů relevance umělých a přirozených jazyků. Na jedné straně stojí autorita umělých formálních jazyků nezávislých na společnosti, kultuře a přírodě (novopozitivistický instrumentalismus), na druhé straně autorita každo-

3 134 denního přirozeného jazyka, v němž se vlastně v závislosti na společnosti, kultuře, jazyce a přírodě uskutečňuje každá noetická aktivita. Nelze opět pominout připomenutí skutečnosti, že vztah umělých a přirozených jazyků v současné podobě je dán jinými příčinami totiž rozvojem formálně korektních vědních metodologií zejména v oblasti matematiky a logiky, v oblasti přírodních věd, nikoli však pouze. Tento vztah je již relativně dlouho reflektován samotným vývojem novopozitivistického myšlení v podobě vývoje analytických filosofií.) Není pochyb o tom, že dynamika inovačních procesů v těchto souvislostech je mimořádná a významná i tím, že do značné míry bezprostředně ovlivňuje životní způsoby velkého množství lidí. To je srovnatelné s dynamikou výrobních sil, zejména výrobních prostředků v delší historické perspektivě. Každý z kroků v oblasti dynamiky mediačních technologií se vyznačuje následujícími konsekvencemi: Dochází ke vzniku popř. modifikaci příslušných komunikačních schémat, neboť každá z těchto změn podstatně zasahuje do té části komunikačního schématu, kde tradičně rozlišujeme kanál, médium a substanční komponentu kódu. Je v této souvislosti třeba připomenout, že s narůstající složitostí mediačních složek dochází průběžně k vzájemné strukturní integraci uvedených složek schématu. Mediační inovace má dvě fáze: nejprve v podstatě paralelně k dosavadnímu repertoáru komunikačních schémat a modelů vznikne nové schéma. Následuje integrace nového mediačního prostředku i do stávajících schémat a modelů, což má za následek jejich modifikace a proměny. Inovací mediační technologie a následným obohacením soustavy způsobů komunikace dojde k institucionalizaci, tj. dojde ke vzniku nového subjektu v společenském smyslu, zpravidla v podobě nového typu právnických osob. Právě tento proces nás již opravňuje k tomu, abychom si uvědomovali míru a závažnost společenských důsledků těchto procesů. Abychom mohli přijmout ideu revolučního charakteru těchto technologických proměn jako radikální události v oblasti filosofie, sémiotiky, v oblasti vztahů mezi přírodními, technickými a humanitními vědami atd., zcela tak, jak to předvídá výše připomenutá teorie nových médií, musíme přijmout za své zjištění, že dochází k proměně instrumentu v jednající subjekt jaksi primárně, tedy nikoli sekundárně pouze v historicko-společenském smyslu. Jinými slovy, že dochází k zásadní změně systémové kvality, přičemž tato změna zásadně překonává fakt, že mediační technologie je vytvořena společenským člověkem a v strukturním smyslu zůstává pod jeho zajisté, že selektivní kontrolou. Jinými slovy nepostačí zjištění institucionalizace v sociálním a právním smyslu, ta byla a je vždy společensky významnou složkou provázející technologické proměny. Zůstaneme-li v oblasti mediačních technologií, pak takový charakter měl již vznik radiotelegrafie, radia, televize atd. Měl by to tedy být nejen tento společenský důsledek, ale i důsledek spočívající v tom, že dochází k společensky a vědecky nekontrolovatelné transfor-

4 Registre jazyka a jazykovedy 135 maci instrumentu, prostředku v jednající subjekt (aktéra), jehož aktivity jsou poznatelné a kontrolovatelné toliko interakcí, tedy způsobem, jakým společenský člověk poznává a kontroluje přírodu a společnost. Tudíž aby bylo prokazatelné, že jde o zcela novou situaci, že podobné procesy nebyly spojeny i se staršími fázemi rozvoje technologií vůbec a mediačních technologií zvláště. Rovněž je třeba prokázat, že ke sbližování přírodních, technických a humanitních věd nedochází z žádných jiných příčin. Lze dovodit, že toto sbližování mající především metodologický charakter, má své jiné původní příčiny: je to patrné viděno z hlediska základních trajektorií z vlivu matematiky, obecné teorie informace na humanitní vědy, stejně tak jako z vlivu sémiotiky v lingvistickém smyslu, popř. fenomenologie na biologickou genetiku (biosémiotika), z vlivu lingvistického strukturalismu na kulturní antropologii atp. Teorie nových médií v širším užití tohoto slovního spojení kategoricky připomíná sílu mediačních technologií jakožto akcelerátoru společenských proměn a jejich filosofické, sociologické i kulturologické reflexe. Připomíná jejich strukturotvornou potenci nejen v sociálním smyslu. Zároveň však v akcentu na její intelektuální revolučnost a novost zpravidla pomíjí skutečnost, že filosofie a sociologie již dříve připomínaly řadu poznatků, kterými tato teorie údajně zcela nově disponuje. Je třeba zároveň připomenout i etickou stránku těchto procesů: nelze se zříci lidské odpovědnosti za jednání a působení technologií vytvořených původně jako instrumenty, ale objektivně tendujících k charakteru subjektu. Seznam bibliografických odkazů: KERA, D.: The Genius Malignus in the Methodology of New Media Research. In: Southen Review, 2002, roč. 35, č. 3, s KERA, D.: Globální sítě a mashupy lidí, věcí a dat: Antropomorfizace technologie a dehumanizace lidí. [Global networks and mash-ups of people, things and data: the anthropomorphization of technology and dehumanization of people] In: Antropoweb, 2007, s Dostupné na: <http://antropologie.zcu.cz/globalni-site-a-mashupy-lidi-veci-a-dat-a> KOŘENSKÝ, J.: Sémiotika sdělování a její terminologické problémy. [Semiotics of communication and its terminological problems.] In: Média dnes reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2008, s KOŘENSKÝ, J.: Sémiotické parametry vývoje mezilidské komunikace. [Semiotic parameters of development of human communication.] In: Komunikace styl text. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s LATOUR, B.: We have never been modern. Cambridge: Harvard University LATOUR, B.: Politics of Nature: How to bring the Sciences into Democracy. Cambridge: Harvard University 2004.

5 136 Resumé The theory of new media and the transformation of the means into the subject The theory of new media emphasizes the strength of mediating technologies as an accelerator of social changes resulting from transformation of this technology from instrument into subject. While emphasizing its revolutionary nature, we often forget that beforehand there existed a large body of knowledge which these new theories do not seem to fully pay heed to.

Pojem tradice v kontextu teorie reflexivní modernizace

Pojem tradice v kontextu teorie reflexivní modernizace UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Lucie Kondrátová Pojem tradice v kontextu teorie reflexivní modernizace Diplomová práce Praha 2013 Autor práce: Lucie Kondrátová

Více

SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI

SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI 21 SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI DAVID GREGER, KAREL ČERNÝ Anotace: Tato studie se zabývá vztahem mezi rozsáhlou sociální transformací vyspělých společností směrem ke společnosti vědění (případně

Více

Matouš Hrdina FSV UK Praha

Matouš Hrdina FSV UK Praha Mediální Studia / Media Studies III/2013 TECHNOLOGIE NENÍ APOLITICKÁ: POZNÁMKY KE STUDIU POLITICKÉ KOMUNIKACE V NOVÝCH MÉDIÍCH 1 // Technology is not apolitical: Notes on study of political communication

Více

ELEKTRONICKÁ KOPIE MONOGRAFIE

ELEKTRONICKÁ KOPIE MONOGRAFIE ELEKTRONICKÁ KOPIE MONOGRAFIE VLIV ICT NA PRÁCI UČITELE 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Martina Maněnová Vědecká ediční rada - ExtraSYSTEM Praha Tajemník: Ing. Miloš Sobek Praha, CZ Členové: prof. Ing. Radomír

Více

Učební text pro vyberové semináre filologickych oboru. Analyza komunikačního procesu a textu. Edice Qfwfq

Učební text pro vyberové semináre filologickych oboru. Analyza komunikačního procesu a textu. Edice Qfwfq Učební text pro vyberové semináre filologickych oboru Analyza komunikačního procesu a textu Edice Qfwfq 2 Jan Kořenský Jana Hoffmannová Olga Müllerová Tato publikace vychází v rámci grantu Inovace studia

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR) Udržitelný rozvoj a jeho vztah k EVVO, definice kompetencí k udržitelnému jednání a analýza klíčových kompetencí

Více

Techniky sociologického výzkumu

Techniky sociologického výzkumu Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Techniky sociologického výzkumu Studijní opora Anna Papřoková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula

Více

Mediální obraz sociálního podnikání v České republice. Bc. Kateřina Kropáčová

Mediální obraz sociálního podnikání v České republice. Bc. Kateřina Kropáčová Mediální obraz sociálního podnikání v České republice Bc. Kateřina Kropáčová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá mediálním obrazem sociálního podnikání v České republice. Jejím hlavním

Více

Úvod do sociální a masové komunikace

Úvod do sociální a masové komunikace Vysoká škola J. A. Komenského Tržiště 20, Praha 1 Malá Strana 118 43 Úvod do sociální a masové komunikace Dr. Josef Musil, CSc. Praha září 2004 1 Obsah 1. Komunikace jako (vše)lidský fenomén a její reflexe

Více

VÝCHOVA K MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI:

VÝCHOVA K MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI: MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií VÝCHOVA K MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI: Vybrané problémy vzhledem k proměnám mediálního prostředí (Diplomová práce) Radka Salyková Brno 2007 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta. Inovace a znalosti. Eva Grublová Jiří Franek

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta. Inovace a znalosti. Eva Grublová Jiří Franek Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Inovace a znalosti Eva Grublová Jiří Franek Olomouc 2014 Oponenti: prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. Ing. Pavel Adámek, Ph.D. Publikace byla vytvořena

Více

Kapitoly z obecné pedagogiky

Kapitoly z obecné pedagogiky Kapitoly z obecné pedagogiky PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. Fenomén X-sportů a aktivit

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. Fenomén X-sportů a aktivit Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Fenomén X-sportů a aktivit Olomouc 2013 Oponenti: doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D. doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. Kniha je spolufinancována Evropským

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Studijní opora Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Obsah 1 Sociální pedagogika jako vědní obor... 3 1.1 Vymezení

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR WHO Library Cataloguing-in-Publication Data International Classification of Functioning, Disability and Health : ICF 1. Human development, 2. Body constitution, 3. Health status, 4. Disability evaluation,

Více

LIDÉ ZDROJ KVALITY, ZNALOSTÍ A PODNIKOVÝCH VÝKONŮ PEOPLE SOURCE OF QUALITY, KNOWLEDGE AND ENTERPRICE PERFORMANCE. Růžena Petříková

LIDÉ ZDROJ KVALITY, ZNALOSTÍ A PODNIKOVÝCH VÝKONŮ PEOPLE SOURCE OF QUALITY, KNOWLEDGE AND ENTERPRICE PERFORMANCE. Růžena Petříková LIDÉ ZDROJ KVALITY, ZNALOSTÍ A PODNIKOVÝCH VÝKONŮ PEOPLE SOURCE OF QUALITY, KNOWLEDGE AND ENTERPRICE PERFORMANCE Růžena Petříková Dům techniky Ostrava, spol. s r.o., Mariánské náměstí 480/5, 709 28 Ostrava

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky. Religionistika. Jakub Havlíček CESTY BOŽSTEV

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky. Religionistika. Jakub Havlíček CESTY BOŽSTEV Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky Religionistika Jakub Havlíček CESTY BOŽSTEV Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku Disertační práce Vedoucí práce:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ VÝZNAM OBRAZU NA KONCI PSANÉHO SLOVA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ VÝZNAM OBRAZU NA KONCI PSANÉHO SLOVA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS VÝZNAM OBRAZU NA KONCI PSANÉHO SLOVA THE MEANING OF THE IMAGE AT THE END OF THE WRITTEN WORD DISERTAČNÍ

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Učební text: Základy podvojného účetnictví Ing. Lenka Vlková Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Sborník. Vzdělávání napříč teorií a praxí. z konference projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc

Sborník. Vzdělávání napříč teorií a praxí. z konference projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Sborník z konference projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc CZ.1.07/2.2.00/07.0197 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc

Více

Společenská odpovědnost firem a andragogika

Společenská odpovědnost firem a andragogika Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Společenská odpovědnost firem a andragogika Autoreferát k disertační práci PhDr. Dana Pokorná Školitelka: doc. et doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

Více

KATEGORIE CÍLE, KOMPETENCE, JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH A VÝZNAM PRO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU SOUČASNOSTI

KATEGORIE CÍLE, KOMPETENCE, JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH A VÝZNAM PRO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU SOUČASNOSTI 7 KATEGORIE CÍLE, KOMPETENCE, JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH A VÝZNAM PRO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU SOUČASNOSTI JARMILA SKALKOVÁ Anotace: Studie vychází ze základních soudobých školských dokumentů. Soustřeďuje

Více

* TVORBA VIZUÁLNÍHO ZOBRAZENÍ

* TVORBA VIZUÁLNÍHO ZOBRAZENÍ .Vančát Jaroslav. * TVORBA VIZUÁLNÍHO ZOBRAZENÍ gnozeologický a komunikační aspekt výtvarného umění ve výtvarné výchově Karolinum, Praha 2000. 167 stran 1. ASPEKTY REFLEXE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE VÝTVARNÉ

Více

Z obsahu. Vážení čtenáři,

Z obsahu. Vážení čtenáři, Vážení čtenáři, Pro zdravotníky a pacienty není rozhodně jednoduché se orientovat ve spleti různých a často vzájemně si odporujících návrhů na reformy, změny organizace a financování zdravotnických systémů.

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DYNAMICKÁ PERSONALIZACE ON-LINE OBSAHU disertační práce Autor: Školitelka: Ing, Jitka Pokorná Prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D., katedra řízení

Více

Ženská práva v islámu: postavení žen v muslimské společnosti optikou evoluční teorie

Ženská práva v islámu: postavení žen v muslimské společnosti optikou evoluční teorie MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Obor Mezinárodní vztahy Ženská práva v islámu: postavení žen v muslimské společnosti optikou evoluční teorie

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce Jakékoliv užití tohoto díla podléhá autorskému zákonu a povinnosti užití platných citačních norem Diskriminace z důvodu

Více

Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula Tomáš Janík, Petr Knecht, Veronika Najvarová (eds.)

Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula Tomáš Janík, Petr Knecht, Veronika Najvarová (eds.) Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula Tomáš Janík, Petr Knecht, Veronika Najvarová (eds.) 1 263. publikace 2 PŘÍSPĚVKY K TVORBĚ A VÝZKUMU KURIKULA Tomáš Janík, Petr Knecht, Veronika Najvarová (eds.) 3

Více