Období katecheze Órigenés (přelom 2. a 3. stol.), řecký církevní učitel a teolog, byl nejznámějším a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Období katecheze Órigenés (přelom 2. a 3. stol.), řecký církevní učitel a teolog, byl nejznámějším a"

Transkript

1 Patristika Charakteristika období Období patristiky začíná víceméně současně s naším letopočtem, respektive se vznikem křesťanství (přibližně rok 30 po Kr.) a končí zhruba v století. základní dělení patristiky: 1. období apologetické 2. období katecheze 3. období formace dogmat Již před samotným vznikem křesťanství, či souběžně s ním vznikají podobné filosofické směry (např. stoicismus), proto je důležité vymezit oblasti ve kterých se dosavadní filosofie s křesťanstvím shoduje a kde se navzájem rozchází. Vztah Boha a člověka V Řecku existují různé představy; Aristoteles - "první hybatel", panteistický bůh u stoiků. Křesťanský Bůh je naproti tomu stvořitel všeho - svět tvoří z ničeho. Původní jejen on sám, vše ostatní je jeho dílo. Člověk jako stvoření má plnit jeho vůli, která mu je zjevována. Bůh je také plně osobní; existuje tu tedy vztah osoba - osoba, ne osoba - něco. Je také milosrdný a vysvobozující, což je pro antiku něco zcela nového. Vztah člověk - člověk Všechny požadavky mezilidských vztahů jsou obsaženy ve větě: Miluj bližního svého jako sám sebe. A dále jsou rozvíjeny 4. až 10. přikázáním Desatera. I díky tomu bylo zpočátku křesťanství populárnější u spodních sociálních vrstev. Vztah člověk - svět Smysl života leží zcela mimo tento svět, přestože má být světská vrchnost poslouchána ( co je císařovo císaři), sama však není bohy (odmítnutí uctívání císaře jako boha byl důvod pronásledování křesťanů). Bůh se však v Kristu Ježíši stal plně člověkem a proto má i pozemský svět svou jedinečnost a neopakovatelnost (narozdíl od indických náboženství, kdy se zánik a vznik světů střídá). Výlučnost křesťanství je převzatá z židovství, kdy společenství křesťanů na sebe přebírá vyvolení izraelského národa Bohem. I díky tomuto silnému pocitu se nerozmělnilo v dobovýchduchovních proudech. Období Apologetiky (apologet - obránce) Období formace a krystalizace církevní nauky. Zpočátku byli hlavními učiteli církve tzv. Apoštolové - učedníci Krista, kteří měli hlavní slovo při řešení sporů. Jejich pravomoci pak přebírali a přebírají biskupové jednotlivých měst, územních celků. Nejznámější apoštolové - Petr, reprezentuje konzervativnější křídlo, 1. papež; Pavel - nejprve pronásleduje pak se stává horlivým kazatelem, podniká několik cest po středomoří, působí havně mezi nežidy. Justin žil ve 2. století po Kr. Původně pohan, později konvertoval. Zabýval se dialogem, polemikou, s řeckými směry (stoicismus, aristotelismus, pythagorismus). Tertullianus (přelom 2. a 3. stol.) je nejvýznamnější latinsky píšící křesťanský spisovatel přelomu 2. a 3. století, který je považován za autora základní křesťanské terminologie v latinském jazyce. Období katecheze Órigenés (přelom 2. a 3. stol.), řecký církevní učitel a teolog, byl nejznámějším a

2 nejvýznamnějším představitelem alexandrijské školy. Navazuje na novoplatonismus, vztah Otce a Syna představuje jako světlo a záři. Jeroným (4. a 5. stol.) významný překaldatel Bible do latiny - Vulgáta. Formace záladních dogmat Vlivem okolníchmyšlenkových a duchovních proudů dochází k mísení s křesťanstvím. Aby bylo základní učení církve vydáno černé na bílém a ve snaze předcházet tzv. herezím svolávaly se koncily (setkání biskupů). Hlavní hereze této doby jsou: Gnosticismus, který se zabývá otázkou poznání, gnose. Vzniká poměrně brzo (2. stol.) a mísí v sobě prvky perské, syrské, židovské, myšlenky Platóna, Pythagory a dalších. Základní charakteristické rysy: Teodicea - otázka původu zla ve světě. Gnostikové tedy rozlišují Boha stvořitele a Vykupitele, kterému je ten první podřízený. Tím se však dostávají na scénu bozi dva. Gnose jako poznání - člověk si musí uvědomit neustálý souboj Dobra a Zla (Stvořitele a Vykupitele) Gnose jako mystika - Gnostické poznání Boha není rozumové poznání, ale mystické. Manicheismus je velmi podobný gnosi, odmítá židovské kořena a spojuje pohanské (perské a indické) ideje s křesťanstvím. Objevují se tu také Otec světla a Otec temnoty, Ježíš je vykupitelem člověka pocházející z říše světla. Manichejská etika vyžaduje přísnou až budhistickou askesi, která je charakteristická pro vyvolené (vegetariánství, pohlavní abstinence, žádné nízké práce), kteří jsou více než obyčejní posluchači. Od křesťanství se tedy manichejci liší hlavně zavržením Starého zákona, dualistickou naukou a odlišnou ideou vykoupení. Arianismus představuje další oblast, ve které vznikaly třenice, totiž podstatu Božské Trojice a vztahem mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým. Arius vychází z Origena a říká, že Syn není soupodstatný s Otcem, ale je mu podřízen a je prostředníkem mezi Bohem a člověkem. Jeho hlavním odpůrcem byl Athanasius, který tvrdil přesný opak. Augustinus Aurelius (4.stol.) Největší filosof své doby, pocházel ze severní Afriky a po velice bouřlivém mládí, kdy studoval řečnictví a filosofii, konvertuje ve svých zhruba třiceti letech ke křesťanství. Nejznámější díla jsou O svobodě vůle, O Trojici O Obci Boží a Vyznání. Sám Augustin je ovlivněn především Platónem a novoplatoniky a tento směr si zachovává celá patristika a do Alberta Magna i scholastika. Zpřesňuje církevní nauku především v oblasti svobody vůle a tzv. predestinace (předurčení) člověka. Polemizuje s anglickým mnichem Pelagiem, který tvrdí, že se člověk může spasit sám, svou činností. To však Augustin na základě vlastní zkušenosti popírá. Říká, že pouze Adam byl plně svobodný, ostatní lidé jsou vlivem dědičného hříchu podstatně nakloněni pro zlé. Církev však šla střední cestou a to sice tak, že Bůh nevykoupil, ani nezavrhl lidi předem, porotože je však vševědoucí, ví jak to dopadne. Augustin rozlišuje 3 stupně poznání. smyslové - nejméňe spolehlivé rozumové - mohu zobecňovat intuitivní - poznávám Boha Podle Augustina vzniká čas společně se stvořením světa a je sám závislý na proměně světa. Celé dějiny se odehrávají podle Božího plánu, zlo si vysvětluje jako nepřítomnost dobra. Koncil v Niceji - odsouzení Aria, koncil v Konstantinopoli - 3 základní dogmata

3 Scholastika Důraz se přenáší z kodifikace základních dogmat na prohlubování pochopení zjevené pravdy pomocí rozumu. Oproti patrisrice dává scholastika, zvláště ve svém vrcholném a pozdním období důraz na Aristotela, ovšem až po jakémsi usmíření nominalistů a realistů Abelardem. Období: raná scholastika vrcholná scholastika pozdní scholastika Základním sporem rané scholastiky se stává spor o univerzálie. Jedná se o střet dvou myšlenkových proudů, nominalismu a realismu. Realisté tvrdí, že univerzálie (něco jako Platónova idea) jsou před samotným stvořeným, nominalisté pak že nejprve je věc a poté až univerzálie. Představitelé realismu: Jan Scotus Eriguena (9.stol.) Tvrdí, že pravé náboženství je zároveň také pravou filosofií a proto mají být náboženské pochybnosti vyvráceny filosofií. Pod vlivem novoplatonismu tvrdí, že v Bohu jsou předlohy všech stvořených věcí (božské myšlenky, pravzory všech věcí) z kterých vycházejí jednotliviny, jednotlivé bytosti a věci. Anselm z Canterbury(12.stol.) Pocházel ze severní itálie a přes Paříž se dostal do Anglie, kde byl později zvolen arcibiskupem. Říká: věřím, abych pochopil. Používá tzv. ontologickou metodu důkazu. To znamená, že z pouhého pojmu nějaké věci, mohu dokázat, že je. To bylo ostře napadeno jeho protivníky, vždyť se dá takto dokázat i existence pohádkových bytostí (Roscelinus). Vilém ze Champeaux Byl extrémním realistou, protože tvrdil, že reálné bytí náleží pouze obecným druhovým pojmům. Člověčenskost (lidskost) by tedy existovala, i kdyby nebylo lidí. Později však Vilém svůj radikalismus zmírňuje. Představitelé nominalismu: Roscellinus Podle něj jsou obecniny pouze člověkem vymyšlená jména, která shrnují podobné obecniny, podle jejich společných znaků. Svým prohlášením že božská substance je pouhým shrnutím tří samostatných osob, čímž by padl jeden Bůh, se dostává do sporu s církví. Neexistoval by totiž jeden trojjedinný bůh, ale tři. Toto učení musel odvolat. Abealard Jako studen se seznamuje s nominalismem i realismem. Provedl syntézu realistických a nominalistických názorů tvrzením: universalia in rebus. Tedy: lidé se jmenují lidé nejen kvůli společným znakům ale také obecné se vyskytuje v člověku, ne mimo ně. Dle svých slov, se zabýval tím, aby byly základy křesťanské víry srozumitelné rozumu. Vrcholná scholastika V období vrcholné scholastiky se středověký svět začíná seznamovat s dílem a myšlenkami Aristotela a to především díky překladům z arabštiny a hebrejštiny. Velkou novinkou se také staly univerzity, které se staly nejvýznamějšími středisky vzdělanosti své doby. Velký vliv na myšlení měly také nově vzniklé řády dominikánů a františkánů. Oblíbenou literární formou filosofických spisů se staly tzv. summy - so hrny vědění na dané téma, jakési první encyklopedie.

4 Albert Veliký (Albertus Magnus) Německý dominikán, který studoval přírodovědu, medicínu a později i teologii, byl uznáván nejen jako teolog a filosof, ale také jako přírodovědec. Začal studovat Aristotela a seznámil s ním i svého žáka Tomáše Akvinského. Je propagátorem Aristotela na universitách. Byl velice oblíbeným učitelem, často musel pro nával posluchačů přednášet pod širým nebem. Svými současníky byl označován jako doctor universalis - univerzální učenec. Byl velice plodný autor, vydání z roku 1651 zaplňuje 21 velkých svazků. Zpracovával dostupné komentáře k Aristotelovi a to i od arabských a židovských autorů, sám se je snažil zdokonalovat. Tomáš Akvinský Pocházel z Itálie, v mládí studoval u benediktinů v Monte Cassinu, a ještě jako chlapec začal studovat svobodná umění na univerzitě v Neapoli. V 17 vstoupil k dominikánům, přestože tím moc nenadchl své příbuzné. V Paříži se setkal s Albertem Velikým a stal se jeho věrným žákem a pokračovatelem. Spojuje Aristotela a křesťanskou nauku. Snažil se o sjednocení víry a rozumu a vytvoření společného teologicko - filosofického systému. Jho dílo můžeme členit do techto tematických celků: 1. Komentáře k Aristotelovi 2. Menší filosofické spisy 3. Souhrné toelogické výklady (Teologická summa) 4. Quaestiones (zápisy disputací) 5. Křesťanská dogmatika 6. Apologetické spisy 7. Spisy k filosofii práva, státu a vlády 8. Spisy týkající se řádu 9. Exegetické spisy (výklad Bible) Člověk poznává dvěma způsoby rozumem a vírou. Rozumem a smysly může člověk objektivně poznat skutečnost, může pochopit i to, že Bůh existuje a že je jen jeden, i když většina lidí se k tomu pro lenost nikdy nedopracuje. Tuto podle Tomáše přirozenou pravdu poznává filosofie (pravda lidského rozumu). Existuje ještě jedna pravda pravda nadpřirozená tuto pravdu hledá teologie. K této pravdě se člověk nemůže dostat pouze intelektuální cestou, člověk ji může přijmout na základě víry. Nadpřirozená pravda = zjevená pravda= křesťanská pravda, která rozum přesahuje. Vlastní tajemství křesťanské víry, trojjedinost Boha, vtělení Pána Ježíše a vzkříšení těla, se vymyká filosofickému zkoumání, jde o nadpřirozené pravdy, které můžeme přijmout jen na základě víry jako obsah Božího zjevení. => křesť. pravda rozum přesahuje, ale není s ní v rozporu. Pravda může být jen jedna, neboť pochází od Boha. Filosofie nemůže sama prokázat nadpřirozenou pravdu, ale pouze oslabovat protikladné argumenty.protože naše víra rozum přesahuje, nelze ji rozumovými důvody dokázat; protože je však pravdivá, a tedy s rozumem nikoli v rozporu, nemůže být takovými rozumovými důvody ani vyvrácena. Existence a esence Boha - Boží existenci lze dokázat rozumem (odmítá důkaz pouze z pojmu,ontologický důkaz Anselma z Canterbury)

5 - Suma teologická hl. dílo, obsahuje 5 bezprostředně souvisejících důkazů Boží existence. 1. důkaz pohybu: vše,co je pohybováno, musí být pohybováno něčím jiným,ale nelze takto postupovat do nekonečna => první hybatel = Bůh 2. důkaz příčiny: ve smyslovém světě nalézáme řád působících příčin, nenalezneme případ, kdy by něco bylo působící příčinou sebe sama, neboť pak by to muselo být dříve, než to samo je.nelze jít proti proudu příčin do nekonečna => příčina sebe sama = Bůh 3. důkaz nahodilého a nutného: nelze opět jít do nekonečna, kdy něco nutného má svou v daném případě svou nutnost => něco musí mít svou nutnost ze sebe sama = Bůh 4. důkaz ze stupňů bytí: pravé dokonalé bytí =Bůh Ostatní skutečnosti jsou stvořené, mají účast na tomto bytí, stvořené není dokonalé, jsou skutečnosti složené z látky a formy. Vše stvořené existuje z stavu možnosti a uskutečnění.( z roviny možnosti přechází do konkrétního bytí) 5. důkaz teleologický: vychází z účelného uspořádání celé přírody. => Existuje rozumová bytost, která všechny přírodní věci nařizuje k cíli = Bůh Výklad Boží bytnosti ( esence): Hledá střední cestu mezi zlidšťujícím pojetím Boha a novoplatónským názorem, že Bůh je mimo tento svět, Je nepoznatelný. Poznání Boha lze charakterizovat třemi rysy: 1. je nepřímé: je zprostředkováno účinky Boha v přírodě 2. je analogické: na základě vztahu podobnosti mezi Tvůrcem a tvorem 3. je složené: esenci Boží, tj. nekonečně dokonalou bytnost jsme schopni uchopit jen po částech z různých stran, poznání nás učí vidět Boha jako souhrn dokonalého bytí Zjevení nás učí vidět Boha jako stvořitele univerza (stvoření je poznatelné rozumem) Ve stvoření Bůh realizuje své božské ideje. Člověk a duše Tomáš j e ovlivněn Aristotelovým pojetím látky a formy. Látku nazývá bytností - tj. to, čím pasivní látka je a formu nazývá existencí, ta je aktivní a je dána od Boha. Boha vnímá jako čistou formu bez látky, stejně jako lidskou duši čistá forma bez látky, nezávislá na látce, je netělesná => nesmrtelná. Lidskou touhu po nesmrtelnosti chápe jako důkaz nesmrtelnosti duševní substance. Rozlišuje 3 stupně duší: 1. vegetativní 2. smyslová 3. intelektuální (rozumová)

6 Jak získáváme poznání? Poznání získáváme zkušeností na základě smyslového vnímání ( empirik).ze smyslů pochází pouze materiál, který utváří rozum.smyslová zkušenost nám ukazuje pouze jednotlivinu, ale vlastním objektem rozumu je však bytnost( esence) existující v jednotlivých věcech. Aby je duch poznal, musí vzít na pomoc fantazii Etika Navazuje na řecké ctnosti ( 4) řecké ctnosti 1. rozumnost 2. statečnost 3. uměřenost 4. spravedlivost + 3 křesťanské 5. víra 6. láska 7. naděje Rozum je pro člověka přirozeností. Co je proti rozumu, to je proti přirozenosti. Dobrý člověk je ten, který má dobrou vůli. Ke spáse je třeba vědět, v co věřit vědět, co žádat vědět, co činit Pozn.: Jako je dobré milovat přítele, protože je přítelem, tak je špatné milovat nepřítele, pokud je nepřítelem.dobré je ale milovat nepřítele, pokud je od Boha Milovat přítele jako přítele a nepřítele jako nepřítele: to by bylo něco rozporného.ale milovat přítele i nepřítele, pokud jsou oba od Boha, to není rozporné. A proto je vzhledem k tomu, co je pod námi, poznání vznešenější než láska, proto filosof staví výše ctnosti poznání než ctnosti mravní. Avšak vzhledem k tomu, co je nad námi, vzhledem k Bohu, stojí láska výše než poznání. A proto láska převyšuje víru. Dílo Dodnes je v křesťanství dílo Tomáše Akvinského vysoce ceněno,od roku 1879 je tomismus oficiální filosofií katolické církve. Svá díla psal přehledně, jasně a čistou latinou. Svými komentáři opatřil většinu Aristotelových děl. ROGER BACON ( )

7 - anglický františkán ( v tomto řádu tomismus narážel na odpor ) - velmi vzdělaný (matematika,medicína,teologie,filosofie) - znalost všech oborů tehdejší doby- MAT,medicíny, teologie, filosofie (Oxford, Paříž ) - Spisy : Chtel vytvořit encyklopedii, nicméně k tomu nedošlo. Větší dílo, Menší dílo, Třetí dílo výtky proti tehdy ještě vládnoucímu tomismu, proti Albertovi - Podle Bacona jsou největšími filosofy předešlé doby, 3 pohané: Aristotelés, Avicenna (perský filosof a lékař, nejvýznam. filosof islámského Východu. Svět je věčný a Bůh v něm vytváří nové formy) a Averroes ( filosof islámského Západu, Koránu každý rozumí svým způsobem) - 3 závažné výtky proti Albertovi a Tomášovi jako mistrům vrcholné scholastiky a jejich filosofii. 1. neznalost cizích jazyků: překlady( Bible, filosof. díla) obsahují řadu nepochopení.tomáš neuměl dostatečně řečtinu, arabštinu, nemohl tedy řádně porozumět Aristotelovi 2. nedostatečná znalost matematiky, která je základem všech věd 3. kritika scholastické metody zkoumání - vše řešili tím, že se odvolávali na Bibli, Aristotela, církevní otce a z toho logickou dedukcí vyvozovali závěry. Nová vědecká metoda by měla vycházet z bezprostřední zkušenosti (pozorování a dotazování přírody prostřednictvím experimentu). Zabýval se především fyzikou ( optikou) O užitečnosti věd, vypracoval řadu přírodovědeckých a technických idejí.jeho experimenty vyvolaly podezření církve a řádu. Své objevy nesměl zapisovat ani sdělovat ostatním, musel přejít do exilu( 10 let ve Francii), po návratu do Anglie byl uvězněn, i když ve svých spisech tvrdí, že chce vypracovat takovou filosofii, která by sloužila jako opora víry ( lépe než tomistická). DUNS SCOTUS ( ) - anglický františkán - profesor teologie ( Oxford, Paříž, Kolín ) - doctor subtilis precizní - dokonalý soulad mezi teologií a aristotelskou filosofií není možný, jak to tvrdil Tomáš.

8 Určitá věta může být z filosof. hlediska pravdivá, ale z teologického nepravdivá a naopak. Vcelku ale neshledává mezi oběma oblastmi žádný protiklad, a to především proto, že teologii přikládá převážně praktický charakter, filosofie je čistá teorie. - zabývá se vztahem myšlení a vůle. Kritizuje Tomáše, který nadřazuje intelekt vůli. Vůle následuje rozum, neboť ten vůli ukáže, co je nejlepší.( zárodky empirismu ) - vůle je nadřazena rozumu. Je svobodná, rozum ji poskytuje materiál.to je významné pro teorii poznání,kde zdůrazňuje aktivitu, samostatnost myšlení vůči pasivnímu, receptivnímu intelektu Tomášovu. - svět je stvořen tak, jak je, pouze proto,že se Boží vůli zalíbilo jej takto stvořit. Neexistuje nic, co by bylo dobré nebo nutné samo o sobě ( Tomáš). Dobré je něco jen proto, že Bůh to chtěl. Lidská vůle je tedy dobrá, když se zcela podřizuje Boží vůli. Jednání je dobré, protože Bůh je chce a předpisuje. WILLIAM OCCAM ( ) - Scotův žák - Vyučoval na Oxfordu, v Paříži - Doctor invincibilis- neporazitelný - Důsledně odděluje teologii a filosofii => oddělení víry a vědění => dvojí pravda, tato rozdvojenost prostupuje celou moderní kulturou - Vůle je svobodná a rozum je v jejím područí. MISTR ECKHART ) - dominikánský kazatel ( dosáhl v tomto řádu nejvyššího postavení) - své učení musel odvolat ( velmi obecně ) - jeho učení papežem odsouzeno jako kacířství (znovu přivádí k životu novoplatonismus tvrzením, že trojjedinný Bůh je pouze první emanace původního božství) - představitel něm. mystiky ( pravé, tvůrčí poznání pochází z vnitřních pramenů, z intuice) - panteista - zárodky budoucí romantické něm. filosofie - Je nutno odlišit božství a Boha.

9 - v pojetí Boha se objevují myšlenky novoplatónismu. Bůh je absolutně dobrý, jediný,absolutní a nad světem, tento Bůh, který je mimo tento svět nazývá božstvím -> nezpřírodněná (nestvořená) příroda. Je to bezobsažná novoplatónská božská prapodstata, věčná temnota, v níž božství je neznámo samo sobě. Bůh se začíná vyvíjet sebepoznáním božství. Sebepoznání se projevuje tvořením. Bůh se zjevuje sám sobě ve stvořených, jsoucích věcech.bytí a poznávání je totéž. Věci stvořené jsou slova Boha. Slovo JSEM může být vysloveno pouze Bohem, věci stvořené mají svou existenci pouze v něm. jednota Boha a duše: duše je vytvořena podle obrazu Boha. Duše je trojjediná jako Bůh. Splynutí duše s Bohem, tzn. zříci se hříchu, který nás odděluje od Boha, dále dosáhnout klidu a vnitřního uvolnění odloučením se od všech pozemských věcí a nakonec i od vlastního já, vzdát se vlastní vůle a vejít do vůle Boží.Tak se duše stane rovnou Bohu.

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

6. Středověká filosofie 81 6. S T Ř E D O V Ě K Á F I L O S O F I E V této kapitole poznáte: Rozdělení středověké filosofie. Myšlenky nejvýznamnějšího představitele patristiky Augustina Aurelia. Co bylo

Více

STŘEDOVĚKÁ FILOSOFIE 3.1.2013 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA CYKLICKÉ POJETÍ ČASU

STŘEDOVĚKÁ FILOSOFIE 3.1.2013 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA CYKLICKÉ POJETÍ ČASU STŘEDOVĚKÁ FILOSOFIE Úvodní informace OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Od počátku našeho letopočtu do r. 1453 (popř. 1492) Vnitřní charakteristika: Filosofie je úzce spjata s teologií = křesťanská filosofie. Vychází

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Středověká a renesanční filosofie

Středověká a renesanční filosofie Středověká a renesanční filosofie Mgr. Vlasta Christovová, PhD. (KPF) Anotace: Přednášky a práce v seminářích jsou zaměřeny na specifiku středověkého pojetí bytí, pravdy, dobra a smyslu lidského života,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Dějiny filosofie 1 (antika a středověk) KFI/KDFAS

Dějiny filosofie 1 (antika a středověk) KFI/KDFAS Pedagogika volného času [NMgr.] Studijní opory pro kombinované studium Dějiny filosofie 1 (antika a středověk) KFI/KDFAS Garant předmětu Mgr. Lukáš Novák, Ph.D. kancelář: TF JU, Kněžská 8, dveře č. 4.31

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Aristoteles Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika) Život 384

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Období klasické řecká filosofie II. Zuzana Svobodová

Období klasické řecká filosofie II. Zuzana Svobodová Období klasické řecká filosofie II Zuzana Svobodová Platón (428/7-348/7 př. Kr.) vl. jm. Aristoklés, Platon přezdívka daná učitelem gymnastiky (platys široký) aristokrat (na rozdíl od Sokrata) snaha o

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Shrnutí problematiky předsokratovské filosofie prostřednictvím písemného testu. Vytvořeno 19. 1. 2013 Určeno pro

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Shrnutí problematiky předsokratovské filosofie prostřednictvím písemného testu. Vytvořeno 19. 1. 2013 Určeno pro VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

a) Sofisté a sofistika kašle na to, co bylo před ní zájem o člověka jako individuum, předpoklad pro rozvoj (athénské) demokracie

a) Sofisté a sofistika kašle na to, co bylo před ní zájem o člověka jako individuum, předpoklad pro rozvoj (athénské) demokracie A) Dějiny filosofie 1. Předsokratovská filosofie a) Mílétská škola jedna arché, proměnlivá, proměňující se ve věci a zpět = vznik a zánik; zcela samozřejmé přijímání pohybu pohyb náleží arché samotné hledání

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru (Vzdělávací obsah je koncipován jako východisko pro povinný předmět na církevních základních školách) Charakteristika: Obor Římskokatolické

Více

Obsah. II. Povaha dějin filosofie... 15 III. Jak studovat dějiny filosofie... 20 IV. Antická filosofie... 22

Obsah. II. Povaha dějin filosofie... 15 III. Jak studovat dějiny filosofie... 20 IV. Antická filosofie... 22 Předmluva... 5 Autorova předmluva k revidovanému vydání... 10 Kapitola I. Úvod... 11 I. Proč studovat historii filosofie?... 11 II. Povaha dějin filosofie... 15 III. Jak studovat dějiny filosofie... 20

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth. 1632-1704 1704 Anglický filosof, lékal kař a politik Politická filosofie Teorie poznání 1 Narodil se v puritánsk nské rodině (puritanismus) Navštěvoval voval kláš ášterní školu v Westminsteru 1652 Univerzitní

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti Otázka: Osvícenská filozofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): susinka filozofie se dotýká celé společnosti v Anglii má empirický nádech otázky: Reforma katolické církve, svoboda člověka Francie

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

ANTICKÁ FILOSOFIE, pracovní list

ANTICKÁ FILOSOFIE, pracovní list ANTICKÁ FILOSOFIE, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ANTICKÁ FILOSOFIE Lidé si od počátku svých dějin kladli otázky

Více

Implikace letitá, ale stále atraktivní dáma

Implikace letitá, ale stále atraktivní dáma Implikace letitá, ale stále atraktivní dáma Jan Kábrt Proč se zajímat o logiku a v ní právě o implikaci? Mimo jiné pro souvislost s takovými oblastmi lidského myšlení, jako jsou matematika, ostatní přírodní

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti

FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti Otázka: Filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): jirka223 FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti Evropské myšlení ve smyslu lásky k moudrosti se zrodilo na

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Středověký školský systém 1. Typy škol Nižší farní školy; vyšší katedrální a klášterní školy; univerzity.

Středověký školský systém 1. Typy škol Nižší farní školy; vyšší katedrální a klášterní školy; univerzity. ÚVOD DO SCHOLASTIKY Obecné informace 1. Vznik Evropy jako jednotného kulturního prostoru, civilizace, ve které se na křesťanských základech přijímala antická vzdělanost (císařství, papežství). 2. Náboženský,

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

Výbor textů k moderní logice

Výbor textů k moderní logice Mezi filosofií a matematikou 5 Logika 20. století: mezi filosofií a matematikou Výbor textů k moderní logice K vydání připravil a úvodními slovy opatřil Jaroslav Peregrin 2006 Mezi filosofií a matematikou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: VY_32_INOVACE_4B_05_Renesance, reformace

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

Jane WHARAM, Emoční inteligence: Cesta do středu sebe sama,

Jane WHARAM, Emoční inteligence: Cesta do středu sebe sama, Jane WHARAM, Emoční inteligence: Cesta do středu sebe sama, Praha: Práh, 2014, 198 s., ISBN 978-80-7252-542-3. 5 204 Od celkem nedávné doby, kdy se v psychologii zvýšil zájem o tematiku emocí, kromě jiného

Více

Základy filozofie. Filozofické disciplíny a vybrané filozofické pojmy

Základy filozofie. Filozofické disciplíny a vybrané filozofické pojmy Základy filozofie Filozofické disciplíny a vybrané filozofické pojmy Podstatou filozofie je věčné, nikdy neuzavřené tázání a hledání odpovědí na filozofické (obecněji formulované) otázky. Platón považoval

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Členové Vídeňského filosofického kroužku diskutovali a rozvíjeli především teoretické práce:

Členové Vídeňského filosofického kroužku diskutovali a rozvíjeli především teoretické práce: Filozofie 05 Otázka číslo: 1 " Na přísné formulaci kauzálního zákona: známe-li přesně přítomnost, můžeme vypočítat budoucnost, není nesprávná druhá věta, ale věta první. Přítomnost ve všech stupních její

Více

J A N S C O T U S E R I U G E N A

J A N S C O T U S E R I U G E N A JAN SCOTUS ERIUGENA Jan Scotus Eriugena Homilie a Komentář k Janovu evangeliu VYŠEHRAD Tato publikace je výsledkem badatelské činnosti v rámci výzkumného záměru/grantu MSM0021620802 Hermeneutika křesťanské,

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více