Období katecheze Órigenés (přelom 2. a 3. stol.), řecký církevní učitel a teolog, byl nejznámějším a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Období katecheze Órigenés (přelom 2. a 3. stol.), řecký církevní učitel a teolog, byl nejznámějším a"

Transkript

1 Patristika Charakteristika období Období patristiky začíná víceméně současně s naším letopočtem, respektive se vznikem křesťanství (přibližně rok 30 po Kr.) a končí zhruba v století. základní dělení patristiky: 1. období apologetické 2. období katecheze 3. období formace dogmat Již před samotným vznikem křesťanství, či souběžně s ním vznikají podobné filosofické směry (např. stoicismus), proto je důležité vymezit oblasti ve kterých se dosavadní filosofie s křesťanstvím shoduje a kde se navzájem rozchází. Vztah Boha a člověka V Řecku existují různé představy; Aristoteles - "první hybatel", panteistický bůh u stoiků. Křesťanský Bůh je naproti tomu stvořitel všeho - svět tvoří z ničeho. Původní jejen on sám, vše ostatní je jeho dílo. Člověk jako stvoření má plnit jeho vůli, která mu je zjevována. Bůh je také plně osobní; existuje tu tedy vztah osoba - osoba, ne osoba - něco. Je také milosrdný a vysvobozující, což je pro antiku něco zcela nového. Vztah člověk - člověk Všechny požadavky mezilidských vztahů jsou obsaženy ve větě: Miluj bližního svého jako sám sebe. A dále jsou rozvíjeny 4. až 10. přikázáním Desatera. I díky tomu bylo zpočátku křesťanství populárnější u spodních sociálních vrstev. Vztah člověk - svět Smysl života leží zcela mimo tento svět, přestože má být světská vrchnost poslouchána ( co je císařovo císaři), sama však není bohy (odmítnutí uctívání císaře jako boha byl důvod pronásledování křesťanů). Bůh se však v Kristu Ježíši stal plně člověkem a proto má i pozemský svět svou jedinečnost a neopakovatelnost (narozdíl od indických náboženství, kdy se zánik a vznik světů střídá). Výlučnost křesťanství je převzatá z židovství, kdy společenství křesťanů na sebe přebírá vyvolení izraelského národa Bohem. I díky tomuto silnému pocitu se nerozmělnilo v dobovýchduchovních proudech. Období Apologetiky (apologet - obránce) Období formace a krystalizace církevní nauky. Zpočátku byli hlavními učiteli církve tzv. Apoštolové - učedníci Krista, kteří měli hlavní slovo při řešení sporů. Jejich pravomoci pak přebírali a přebírají biskupové jednotlivých měst, územních celků. Nejznámější apoštolové - Petr, reprezentuje konzervativnější křídlo, 1. papež; Pavel - nejprve pronásleduje pak se stává horlivým kazatelem, podniká několik cest po středomoří, působí havně mezi nežidy. Justin žil ve 2. století po Kr. Původně pohan, později konvertoval. Zabýval se dialogem, polemikou, s řeckými směry (stoicismus, aristotelismus, pythagorismus). Tertullianus (přelom 2. a 3. stol.) je nejvýznamnější latinsky píšící křesťanský spisovatel přelomu 2. a 3. století, který je považován za autora základní křesťanské terminologie v latinském jazyce. Období katecheze Órigenés (přelom 2. a 3. stol.), řecký církevní učitel a teolog, byl nejznámějším a

2 nejvýznamnějším představitelem alexandrijské školy. Navazuje na novoplatonismus, vztah Otce a Syna představuje jako světlo a záři. Jeroným (4. a 5. stol.) významný překaldatel Bible do latiny - Vulgáta. Formace záladních dogmat Vlivem okolníchmyšlenkových a duchovních proudů dochází k mísení s křesťanstvím. Aby bylo základní učení církve vydáno černé na bílém a ve snaze předcházet tzv. herezím svolávaly se koncily (setkání biskupů). Hlavní hereze této doby jsou: Gnosticismus, který se zabývá otázkou poznání, gnose. Vzniká poměrně brzo (2. stol.) a mísí v sobě prvky perské, syrské, židovské, myšlenky Platóna, Pythagory a dalších. Základní charakteristické rysy: Teodicea - otázka původu zla ve světě. Gnostikové tedy rozlišují Boha stvořitele a Vykupitele, kterému je ten první podřízený. Tím se však dostávají na scénu bozi dva. Gnose jako poznání - člověk si musí uvědomit neustálý souboj Dobra a Zla (Stvořitele a Vykupitele) Gnose jako mystika - Gnostické poznání Boha není rozumové poznání, ale mystické. Manicheismus je velmi podobný gnosi, odmítá židovské kořena a spojuje pohanské (perské a indické) ideje s křesťanstvím. Objevují se tu také Otec světla a Otec temnoty, Ježíš je vykupitelem člověka pocházející z říše světla. Manichejská etika vyžaduje přísnou až budhistickou askesi, která je charakteristická pro vyvolené (vegetariánství, pohlavní abstinence, žádné nízké práce), kteří jsou více než obyčejní posluchači. Od křesťanství se tedy manichejci liší hlavně zavržením Starého zákona, dualistickou naukou a odlišnou ideou vykoupení. Arianismus představuje další oblast, ve které vznikaly třenice, totiž podstatu Božské Trojice a vztahem mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým. Arius vychází z Origena a říká, že Syn není soupodstatný s Otcem, ale je mu podřízen a je prostředníkem mezi Bohem a člověkem. Jeho hlavním odpůrcem byl Athanasius, který tvrdil přesný opak. Augustinus Aurelius (4.stol.) Největší filosof své doby, pocházel ze severní Afriky a po velice bouřlivém mládí, kdy studoval řečnictví a filosofii, konvertuje ve svých zhruba třiceti letech ke křesťanství. Nejznámější díla jsou O svobodě vůle, O Trojici O Obci Boží a Vyznání. Sám Augustin je ovlivněn především Platónem a novoplatoniky a tento směr si zachovává celá patristika a do Alberta Magna i scholastika. Zpřesňuje církevní nauku především v oblasti svobody vůle a tzv. predestinace (předurčení) člověka. Polemizuje s anglickým mnichem Pelagiem, který tvrdí, že se člověk může spasit sám, svou činností. To však Augustin na základě vlastní zkušenosti popírá. Říká, že pouze Adam byl plně svobodný, ostatní lidé jsou vlivem dědičného hříchu podstatně nakloněni pro zlé. Církev však šla střední cestou a to sice tak, že Bůh nevykoupil, ani nezavrhl lidi předem, porotože je však vševědoucí, ví jak to dopadne. Augustin rozlišuje 3 stupně poznání. smyslové - nejméňe spolehlivé rozumové - mohu zobecňovat intuitivní - poznávám Boha Podle Augustina vzniká čas společně se stvořením světa a je sám závislý na proměně světa. Celé dějiny se odehrávají podle Božího plánu, zlo si vysvětluje jako nepřítomnost dobra. Koncil v Niceji - odsouzení Aria, koncil v Konstantinopoli - 3 základní dogmata

3 Scholastika Důraz se přenáší z kodifikace základních dogmat na prohlubování pochopení zjevené pravdy pomocí rozumu. Oproti patrisrice dává scholastika, zvláště ve svém vrcholném a pozdním období důraz na Aristotela, ovšem až po jakémsi usmíření nominalistů a realistů Abelardem. Období: raná scholastika vrcholná scholastika pozdní scholastika Základním sporem rané scholastiky se stává spor o univerzálie. Jedná se o střet dvou myšlenkových proudů, nominalismu a realismu. Realisté tvrdí, že univerzálie (něco jako Platónova idea) jsou před samotným stvořeným, nominalisté pak že nejprve je věc a poté až univerzálie. Představitelé realismu: Jan Scotus Eriguena (9.stol.) Tvrdí, že pravé náboženství je zároveň také pravou filosofií a proto mají být náboženské pochybnosti vyvráceny filosofií. Pod vlivem novoplatonismu tvrdí, že v Bohu jsou předlohy všech stvořených věcí (božské myšlenky, pravzory všech věcí) z kterých vycházejí jednotliviny, jednotlivé bytosti a věci. Anselm z Canterbury(12.stol.) Pocházel ze severní itálie a přes Paříž se dostal do Anglie, kde byl později zvolen arcibiskupem. Říká: věřím, abych pochopil. Používá tzv. ontologickou metodu důkazu. To znamená, že z pouhého pojmu nějaké věci, mohu dokázat, že je. To bylo ostře napadeno jeho protivníky, vždyť se dá takto dokázat i existence pohádkových bytostí (Roscelinus). Vilém ze Champeaux Byl extrémním realistou, protože tvrdil, že reálné bytí náleží pouze obecným druhovým pojmům. Člověčenskost (lidskost) by tedy existovala, i kdyby nebylo lidí. Později však Vilém svůj radikalismus zmírňuje. Představitelé nominalismu: Roscellinus Podle něj jsou obecniny pouze člověkem vymyšlená jména, která shrnují podobné obecniny, podle jejich společných znaků. Svým prohlášením že božská substance je pouhým shrnutím tří samostatných osob, čímž by padl jeden Bůh, se dostává do sporu s církví. Neexistoval by totiž jeden trojjedinný bůh, ale tři. Toto učení musel odvolat. Abealard Jako studen se seznamuje s nominalismem i realismem. Provedl syntézu realistických a nominalistických názorů tvrzením: universalia in rebus. Tedy: lidé se jmenují lidé nejen kvůli společným znakům ale také obecné se vyskytuje v člověku, ne mimo ně. Dle svých slov, se zabýval tím, aby byly základy křesťanské víry srozumitelné rozumu. Vrcholná scholastika V období vrcholné scholastiky se středověký svět začíná seznamovat s dílem a myšlenkami Aristotela a to především díky překladům z arabštiny a hebrejštiny. Velkou novinkou se také staly univerzity, které se staly nejvýznamějšími středisky vzdělanosti své doby. Velký vliv na myšlení měly také nově vzniklé řády dominikánů a františkánů. Oblíbenou literární formou filosofických spisů se staly tzv. summy - so hrny vědění na dané téma, jakési první encyklopedie.

4 Albert Veliký (Albertus Magnus) Německý dominikán, který studoval přírodovědu, medicínu a později i teologii, byl uznáván nejen jako teolog a filosof, ale také jako přírodovědec. Začal studovat Aristotela a seznámil s ním i svého žáka Tomáše Akvinského. Je propagátorem Aristotela na universitách. Byl velice oblíbeným učitelem, často musel pro nával posluchačů přednášet pod širým nebem. Svými současníky byl označován jako doctor universalis - univerzální učenec. Byl velice plodný autor, vydání z roku 1651 zaplňuje 21 velkých svazků. Zpracovával dostupné komentáře k Aristotelovi a to i od arabských a židovských autorů, sám se je snažil zdokonalovat. Tomáš Akvinský Pocházel z Itálie, v mládí studoval u benediktinů v Monte Cassinu, a ještě jako chlapec začal studovat svobodná umění na univerzitě v Neapoli. V 17 vstoupil k dominikánům, přestože tím moc nenadchl své příbuzné. V Paříži se setkal s Albertem Velikým a stal se jeho věrným žákem a pokračovatelem. Spojuje Aristotela a křesťanskou nauku. Snažil se o sjednocení víry a rozumu a vytvoření společného teologicko - filosofického systému. Jho dílo můžeme členit do techto tematických celků: 1. Komentáře k Aristotelovi 2. Menší filosofické spisy 3. Souhrné toelogické výklady (Teologická summa) 4. Quaestiones (zápisy disputací) 5. Křesťanská dogmatika 6. Apologetické spisy 7. Spisy k filosofii práva, státu a vlády 8. Spisy týkající se řádu 9. Exegetické spisy (výklad Bible) Člověk poznává dvěma způsoby rozumem a vírou. Rozumem a smysly může člověk objektivně poznat skutečnost, může pochopit i to, že Bůh existuje a že je jen jeden, i když většina lidí se k tomu pro lenost nikdy nedopracuje. Tuto podle Tomáše přirozenou pravdu poznává filosofie (pravda lidského rozumu). Existuje ještě jedna pravda pravda nadpřirozená tuto pravdu hledá teologie. K této pravdě se člověk nemůže dostat pouze intelektuální cestou, člověk ji může přijmout na základě víry. Nadpřirozená pravda = zjevená pravda= křesťanská pravda, která rozum přesahuje. Vlastní tajemství křesťanské víry, trojjedinost Boha, vtělení Pána Ježíše a vzkříšení těla, se vymyká filosofickému zkoumání, jde o nadpřirozené pravdy, které můžeme přijmout jen na základě víry jako obsah Božího zjevení. => křesť. pravda rozum přesahuje, ale není s ní v rozporu. Pravda může být jen jedna, neboť pochází od Boha. Filosofie nemůže sama prokázat nadpřirozenou pravdu, ale pouze oslabovat protikladné argumenty.protože naše víra rozum přesahuje, nelze ji rozumovými důvody dokázat; protože je však pravdivá, a tedy s rozumem nikoli v rozporu, nemůže být takovými rozumovými důvody ani vyvrácena. Existence a esence Boha - Boží existenci lze dokázat rozumem (odmítá důkaz pouze z pojmu,ontologický důkaz Anselma z Canterbury)

5 - Suma teologická hl. dílo, obsahuje 5 bezprostředně souvisejících důkazů Boží existence. 1. důkaz pohybu: vše,co je pohybováno, musí být pohybováno něčím jiným,ale nelze takto postupovat do nekonečna => první hybatel = Bůh 2. důkaz příčiny: ve smyslovém světě nalézáme řád působících příčin, nenalezneme případ, kdy by něco bylo působící příčinou sebe sama, neboť pak by to muselo být dříve, než to samo je.nelze jít proti proudu příčin do nekonečna => příčina sebe sama = Bůh 3. důkaz nahodilého a nutného: nelze opět jít do nekonečna, kdy něco nutného má svou v daném případě svou nutnost => něco musí mít svou nutnost ze sebe sama = Bůh 4. důkaz ze stupňů bytí: pravé dokonalé bytí =Bůh Ostatní skutečnosti jsou stvořené, mají účast na tomto bytí, stvořené není dokonalé, jsou skutečnosti složené z látky a formy. Vše stvořené existuje z stavu možnosti a uskutečnění.( z roviny možnosti přechází do konkrétního bytí) 5. důkaz teleologický: vychází z účelného uspořádání celé přírody. => Existuje rozumová bytost, která všechny přírodní věci nařizuje k cíli = Bůh Výklad Boží bytnosti ( esence): Hledá střední cestu mezi zlidšťujícím pojetím Boha a novoplatónským názorem, že Bůh je mimo tento svět, Je nepoznatelný. Poznání Boha lze charakterizovat třemi rysy: 1. je nepřímé: je zprostředkováno účinky Boha v přírodě 2. je analogické: na základě vztahu podobnosti mezi Tvůrcem a tvorem 3. je složené: esenci Boží, tj. nekonečně dokonalou bytnost jsme schopni uchopit jen po částech z různých stran, poznání nás učí vidět Boha jako souhrn dokonalého bytí Zjevení nás učí vidět Boha jako stvořitele univerza (stvoření je poznatelné rozumem) Ve stvoření Bůh realizuje své božské ideje. Člověk a duše Tomáš j e ovlivněn Aristotelovým pojetím látky a formy. Látku nazývá bytností - tj. to, čím pasivní látka je a formu nazývá existencí, ta je aktivní a je dána od Boha. Boha vnímá jako čistou formu bez látky, stejně jako lidskou duši čistá forma bez látky, nezávislá na látce, je netělesná => nesmrtelná. Lidskou touhu po nesmrtelnosti chápe jako důkaz nesmrtelnosti duševní substance. Rozlišuje 3 stupně duší: 1. vegetativní 2. smyslová 3. intelektuální (rozumová)

6 Jak získáváme poznání? Poznání získáváme zkušeností na základě smyslového vnímání ( empirik).ze smyslů pochází pouze materiál, který utváří rozum.smyslová zkušenost nám ukazuje pouze jednotlivinu, ale vlastním objektem rozumu je však bytnost( esence) existující v jednotlivých věcech. Aby je duch poznal, musí vzít na pomoc fantazii Etika Navazuje na řecké ctnosti ( 4) řecké ctnosti 1. rozumnost 2. statečnost 3. uměřenost 4. spravedlivost + 3 křesťanské 5. víra 6. láska 7. naděje Rozum je pro člověka přirozeností. Co je proti rozumu, to je proti přirozenosti. Dobrý člověk je ten, který má dobrou vůli. Ke spáse je třeba vědět, v co věřit vědět, co žádat vědět, co činit Pozn.: Jako je dobré milovat přítele, protože je přítelem, tak je špatné milovat nepřítele, pokud je nepřítelem.dobré je ale milovat nepřítele, pokud je od Boha Milovat přítele jako přítele a nepřítele jako nepřítele: to by bylo něco rozporného.ale milovat přítele i nepřítele, pokud jsou oba od Boha, to není rozporné. A proto je vzhledem k tomu, co je pod námi, poznání vznešenější než láska, proto filosof staví výše ctnosti poznání než ctnosti mravní. Avšak vzhledem k tomu, co je nad námi, vzhledem k Bohu, stojí láska výše než poznání. A proto láska převyšuje víru. Dílo Dodnes je v křesťanství dílo Tomáše Akvinského vysoce ceněno,od roku 1879 je tomismus oficiální filosofií katolické církve. Svá díla psal přehledně, jasně a čistou latinou. Svými komentáři opatřil většinu Aristotelových děl. ROGER BACON ( )

7 - anglický františkán ( v tomto řádu tomismus narážel na odpor ) - velmi vzdělaný (matematika,medicína,teologie,filosofie) - znalost všech oborů tehdejší doby- MAT,medicíny, teologie, filosofie (Oxford, Paříž ) - Spisy : Chtel vytvořit encyklopedii, nicméně k tomu nedošlo. Větší dílo, Menší dílo, Třetí dílo výtky proti tehdy ještě vládnoucímu tomismu, proti Albertovi - Podle Bacona jsou největšími filosofy předešlé doby, 3 pohané: Aristotelés, Avicenna (perský filosof a lékař, nejvýznam. filosof islámského Východu. Svět je věčný a Bůh v něm vytváří nové formy) a Averroes ( filosof islámského Západu, Koránu každý rozumí svým způsobem) - 3 závažné výtky proti Albertovi a Tomášovi jako mistrům vrcholné scholastiky a jejich filosofii. 1. neznalost cizích jazyků: překlady( Bible, filosof. díla) obsahují řadu nepochopení.tomáš neuměl dostatečně řečtinu, arabštinu, nemohl tedy řádně porozumět Aristotelovi 2. nedostatečná znalost matematiky, která je základem všech věd 3. kritika scholastické metody zkoumání - vše řešili tím, že se odvolávali na Bibli, Aristotela, církevní otce a z toho logickou dedukcí vyvozovali závěry. Nová vědecká metoda by měla vycházet z bezprostřední zkušenosti (pozorování a dotazování přírody prostřednictvím experimentu). Zabýval se především fyzikou ( optikou) O užitečnosti věd, vypracoval řadu přírodovědeckých a technických idejí.jeho experimenty vyvolaly podezření církve a řádu. Své objevy nesměl zapisovat ani sdělovat ostatním, musel přejít do exilu( 10 let ve Francii), po návratu do Anglie byl uvězněn, i když ve svých spisech tvrdí, že chce vypracovat takovou filosofii, která by sloužila jako opora víry ( lépe než tomistická). DUNS SCOTUS ( ) - anglický františkán - profesor teologie ( Oxford, Paříž, Kolín ) - doctor subtilis precizní - dokonalý soulad mezi teologií a aristotelskou filosofií není možný, jak to tvrdil Tomáš.

8 Určitá věta může být z filosof. hlediska pravdivá, ale z teologického nepravdivá a naopak. Vcelku ale neshledává mezi oběma oblastmi žádný protiklad, a to především proto, že teologii přikládá převážně praktický charakter, filosofie je čistá teorie. - zabývá se vztahem myšlení a vůle. Kritizuje Tomáše, který nadřazuje intelekt vůli. Vůle následuje rozum, neboť ten vůli ukáže, co je nejlepší.( zárodky empirismu ) - vůle je nadřazena rozumu. Je svobodná, rozum ji poskytuje materiál.to je významné pro teorii poznání,kde zdůrazňuje aktivitu, samostatnost myšlení vůči pasivnímu, receptivnímu intelektu Tomášovu. - svět je stvořen tak, jak je, pouze proto,že se Boží vůli zalíbilo jej takto stvořit. Neexistuje nic, co by bylo dobré nebo nutné samo o sobě ( Tomáš). Dobré je něco jen proto, že Bůh to chtěl. Lidská vůle je tedy dobrá, když se zcela podřizuje Boží vůli. Jednání je dobré, protože Bůh je chce a předpisuje. WILLIAM OCCAM ( ) - Scotův žák - Vyučoval na Oxfordu, v Paříži - Doctor invincibilis- neporazitelný - Důsledně odděluje teologii a filosofii => oddělení víry a vědění => dvojí pravda, tato rozdvojenost prostupuje celou moderní kulturou - Vůle je svobodná a rozum je v jejím područí. MISTR ECKHART ) - dominikánský kazatel ( dosáhl v tomto řádu nejvyššího postavení) - své učení musel odvolat ( velmi obecně ) - jeho učení papežem odsouzeno jako kacířství (znovu přivádí k životu novoplatonismus tvrzením, že trojjedinný Bůh je pouze první emanace původního božství) - představitel něm. mystiky ( pravé, tvůrčí poznání pochází z vnitřních pramenů, z intuice) - panteista - zárodky budoucí romantické něm. filosofie - Je nutno odlišit božství a Boha.

9 - v pojetí Boha se objevují myšlenky novoplatónismu. Bůh je absolutně dobrý, jediný,absolutní a nad světem, tento Bůh, který je mimo tento svět nazývá božstvím -> nezpřírodněná (nestvořená) příroda. Je to bezobsažná novoplatónská božská prapodstata, věčná temnota, v níž božství je neznámo samo sobě. Bůh se začíná vyvíjet sebepoznáním božství. Sebepoznání se projevuje tvořením. Bůh se zjevuje sám sobě ve stvořených, jsoucích věcech.bytí a poznávání je totéž. Věci stvořené jsou slova Boha. Slovo JSEM může být vysloveno pouze Bohem, věci stvořené mají svou existenci pouze v něm. jednota Boha a duše: duše je vytvořena podle obrazu Boha. Duše je trojjediná jako Bůh. Splynutí duše s Bohem, tzn. zříci se hříchu, který nás odděluje od Boha, dále dosáhnout klidu a vnitřního uvolnění odloučením se od všech pozemských věcí a nakonec i od vlastního já, vzdát se vlastní vůle a vejít do vůle Boží.Tak se duše stane rovnou Bohu.

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Aristoteles Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika) Život 384

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth. 1632-1704 1704 Anglický filosof, lékal kař a politik Politická filosofie Teorie poznání 1 Narodil se v puritánsk nské rodině (puritanismus) Navštěvoval voval kláš ášterní školu v Westminsteru 1652 Univerzitní

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Svatý Augustin. Dilige, et quod vis fac. Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil.

Svatý Augustin. Dilige, et quod vis fac. Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil. Svatý Augustin Dilige, et quod vis fac Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil. 4, 11-12 Život *354-430 AD Narozen v Thagaste (severní Afrika) Vzdělanec učitel

Více

1. Teorie společnosti a státu v antické/středověké/ renesanční a moderní politické filosofii

1. Teorie společnosti a státu v antické/středověké/ renesanční a moderní politické filosofii Otázka: Společnost a stát v dějinách myšlení Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťoula 1. Teorie společnosti a státu v antické/středověké/ renesanční a moderní politické filosofii 2. Vývoj

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Vztah filozofie a ošetřovatelství 1. Filozofie a ošetřovatelství. Filozofické směry 1. Filozofické směry 2. Filozofické směry 3

Vztah filozofie a ošetřovatelství 1. Filozofie a ošetřovatelství. Filozofické směry 1. Filozofické směry 2. Filozofické směry 3 Filozofie a ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vztah filozofie a ošetřovatelství 1 Filozofie má vliv na život, chování, jednání a práci člověka Filozofie tím do značné míry

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Maturitní okruhy ZSV

Maturitní okruhy ZSV Maturitní okruhy ZSV 1. a) Filozofie předmět filozofie, základní pojmy, vztah filozofie a náboženství, vztah filozofie a speciálních věd disciplíny filozofie gnozeologie, ontologie, etika základní filozofické

Více

Pokyny k vyplňování dotazníku

Pokyny k vyplňování dotazníku Recepce filosofie na českých středních školách v souvislosti s užitými způsoby výuky Pokyny k vyplňování dotazníku Dotazník je původně určen k vyplnění přímo v hodinách za mojí asistence (s případným pokusem

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

J A N S C O T U S E R I U G E N A

J A N S C O T U S E R I U G E N A JAN SCOTUS ERIUGENA Jan Scotus Eriugena Homilie a Komentář k Janovu evangeliu VYŠEHRAD Tato publikace je výsledkem badatelské činnosti v rámci výzkumného záměru/grantu MSM0021620802 Hermeneutika křesťanské,

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Dějiny pedagogiky. počátky výchovy, výchova v antice. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Dějiny pedagogiky. počátky výchovy, výchova v antice. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Dějiny pedagogiky počátky výchovy, výchova v antice Vznik výchovy výchova provází lidstvo od nepaměti o nejranějším období vývoje lidské společnosti a způsobu výchovy nemáme písemné záznamy Okolnosti,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny antické politické myšlení považováno za základ evropského myšlení coby celku model řeckého městského státu

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA 1. Obsahové vymezení poznání SYSTÉMu LATINSKÉ GRAMATIKY, jejíž osvojení výrazně přispívá k rozvoji logického myšlení ODBORNÁ JAZYKOVÁ TERMINOLOGIE připravuje ke studiu filologických

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Výbor textů k moderní logice

Výbor textů k moderní logice Mezi filosofií a matematikou 5 Logika 20. století: mezi filosofií a matematikou Výbor textů k moderní logice K vydání připravil a úvodními slovy opatřil Jaroslav Peregrin 2006 Mezi filosofií a matematikou

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Základy ekonomie, managmentu a marketingu Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Přednášky: Po 15,00-16,30 U5 Konzultační hodiny: Po 13,30 15,00 Budova U2 Email: 21302@mail.muni.cz Zkouška: písemná (ústní) Kostra

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Úvod do psychologie předmět a metody psychologie; psychologická odvětví; směry v psychologii;

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Renesanční pedagogika (14. 16. stol.) intenzivní kulturní a hospodářský rozvoj v Evropě nové možnosti pro lidi, vznik nových manufaktur, oslabení vlivu církve, objevné cesty (Asie, Afrika, Amerika); rozvoj

Více

Kompendium. katechismu katolické církve

Kompendium. katechismu katolické církve Kompendium katechismu katolické církve Italský originál: Catechismo della Chiesa Cattolica, Compendio Libreria Editrice Vaticana 2005 Překlad z italštiny: Josef Koláček Text neprošel jazykovou úpravou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu občanská nauka 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět občanská nauka je zařazen mezi všeobecné předměty a spolu s předměty dějepis, psychologie a základy práva tvoří

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd

Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obor vzdělávání: -41-M/01 Strojírenství 6-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyučovacích

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství 2. Charakteristika předmětu Obor přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více