Období katecheze Órigenés (přelom 2. a 3. stol.), řecký církevní učitel a teolog, byl nejznámějším a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Období katecheze Órigenés (přelom 2. a 3. stol.), řecký církevní učitel a teolog, byl nejznámějším a"

Transkript

1 Patristika Charakteristika období Období patristiky začíná víceméně současně s naším letopočtem, respektive se vznikem křesťanství (přibližně rok 30 po Kr.) a končí zhruba v století. základní dělení patristiky: 1. období apologetické 2. období katecheze 3. období formace dogmat Již před samotným vznikem křesťanství, či souběžně s ním vznikají podobné filosofické směry (např. stoicismus), proto je důležité vymezit oblasti ve kterých se dosavadní filosofie s křesťanstvím shoduje a kde se navzájem rozchází. Vztah Boha a člověka V Řecku existují různé představy; Aristoteles - "první hybatel", panteistický bůh u stoiků. Křesťanský Bůh je naproti tomu stvořitel všeho - svět tvoří z ničeho. Původní jejen on sám, vše ostatní je jeho dílo. Člověk jako stvoření má plnit jeho vůli, která mu je zjevována. Bůh je také plně osobní; existuje tu tedy vztah osoba - osoba, ne osoba - něco. Je také milosrdný a vysvobozující, což je pro antiku něco zcela nového. Vztah člověk - člověk Všechny požadavky mezilidských vztahů jsou obsaženy ve větě: Miluj bližního svého jako sám sebe. A dále jsou rozvíjeny 4. až 10. přikázáním Desatera. I díky tomu bylo zpočátku křesťanství populárnější u spodních sociálních vrstev. Vztah člověk - svět Smysl života leží zcela mimo tento svět, přestože má být světská vrchnost poslouchána ( co je císařovo císaři), sama však není bohy (odmítnutí uctívání císaře jako boha byl důvod pronásledování křesťanů). Bůh se však v Kristu Ježíši stal plně člověkem a proto má i pozemský svět svou jedinečnost a neopakovatelnost (narozdíl od indických náboženství, kdy se zánik a vznik světů střídá). Výlučnost křesťanství je převzatá z židovství, kdy společenství křesťanů na sebe přebírá vyvolení izraelského národa Bohem. I díky tomuto silnému pocitu se nerozmělnilo v dobovýchduchovních proudech. Období Apologetiky (apologet - obránce) Období formace a krystalizace církevní nauky. Zpočátku byli hlavními učiteli církve tzv. Apoštolové - učedníci Krista, kteří měli hlavní slovo při řešení sporů. Jejich pravomoci pak přebírali a přebírají biskupové jednotlivých měst, územních celků. Nejznámější apoštolové - Petr, reprezentuje konzervativnější křídlo, 1. papež; Pavel - nejprve pronásleduje pak se stává horlivým kazatelem, podniká několik cest po středomoří, působí havně mezi nežidy. Justin žil ve 2. století po Kr. Původně pohan, později konvertoval. Zabýval se dialogem, polemikou, s řeckými směry (stoicismus, aristotelismus, pythagorismus). Tertullianus (přelom 2. a 3. stol.) je nejvýznamnější latinsky píšící křesťanský spisovatel přelomu 2. a 3. století, který je považován za autora základní křesťanské terminologie v latinském jazyce. Období katecheze Órigenés (přelom 2. a 3. stol.), řecký církevní učitel a teolog, byl nejznámějším a

2 nejvýznamnějším představitelem alexandrijské školy. Navazuje na novoplatonismus, vztah Otce a Syna představuje jako světlo a záři. Jeroným (4. a 5. stol.) významný překaldatel Bible do latiny - Vulgáta. Formace záladních dogmat Vlivem okolníchmyšlenkových a duchovních proudů dochází k mísení s křesťanstvím. Aby bylo základní učení církve vydáno černé na bílém a ve snaze předcházet tzv. herezím svolávaly se koncily (setkání biskupů). Hlavní hereze této doby jsou: Gnosticismus, který se zabývá otázkou poznání, gnose. Vzniká poměrně brzo (2. stol.) a mísí v sobě prvky perské, syrské, židovské, myšlenky Platóna, Pythagory a dalších. Základní charakteristické rysy: Teodicea - otázka původu zla ve světě. Gnostikové tedy rozlišují Boha stvořitele a Vykupitele, kterému je ten první podřízený. Tím se však dostávají na scénu bozi dva. Gnose jako poznání - člověk si musí uvědomit neustálý souboj Dobra a Zla (Stvořitele a Vykupitele) Gnose jako mystika - Gnostické poznání Boha není rozumové poznání, ale mystické. Manicheismus je velmi podobný gnosi, odmítá židovské kořena a spojuje pohanské (perské a indické) ideje s křesťanstvím. Objevují se tu také Otec světla a Otec temnoty, Ježíš je vykupitelem člověka pocházející z říše světla. Manichejská etika vyžaduje přísnou až budhistickou askesi, která je charakteristická pro vyvolené (vegetariánství, pohlavní abstinence, žádné nízké práce), kteří jsou více než obyčejní posluchači. Od křesťanství se tedy manichejci liší hlavně zavržením Starého zákona, dualistickou naukou a odlišnou ideou vykoupení. Arianismus představuje další oblast, ve které vznikaly třenice, totiž podstatu Božské Trojice a vztahem mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým. Arius vychází z Origena a říká, že Syn není soupodstatný s Otcem, ale je mu podřízen a je prostředníkem mezi Bohem a člověkem. Jeho hlavním odpůrcem byl Athanasius, který tvrdil přesný opak. Augustinus Aurelius (4.stol.) Největší filosof své doby, pocházel ze severní Afriky a po velice bouřlivém mládí, kdy studoval řečnictví a filosofii, konvertuje ve svých zhruba třiceti letech ke křesťanství. Nejznámější díla jsou O svobodě vůle, O Trojici O Obci Boží a Vyznání. Sám Augustin je ovlivněn především Platónem a novoplatoniky a tento směr si zachovává celá patristika a do Alberta Magna i scholastika. Zpřesňuje církevní nauku především v oblasti svobody vůle a tzv. predestinace (předurčení) člověka. Polemizuje s anglickým mnichem Pelagiem, který tvrdí, že se člověk může spasit sám, svou činností. To však Augustin na základě vlastní zkušenosti popírá. Říká, že pouze Adam byl plně svobodný, ostatní lidé jsou vlivem dědičného hříchu podstatně nakloněni pro zlé. Církev však šla střední cestou a to sice tak, že Bůh nevykoupil, ani nezavrhl lidi předem, porotože je však vševědoucí, ví jak to dopadne. Augustin rozlišuje 3 stupně poznání. smyslové - nejméňe spolehlivé rozumové - mohu zobecňovat intuitivní - poznávám Boha Podle Augustina vzniká čas společně se stvořením světa a je sám závislý na proměně světa. Celé dějiny se odehrávají podle Božího plánu, zlo si vysvětluje jako nepřítomnost dobra. Koncil v Niceji - odsouzení Aria, koncil v Konstantinopoli - 3 základní dogmata

3 Scholastika Důraz se přenáší z kodifikace základních dogmat na prohlubování pochopení zjevené pravdy pomocí rozumu. Oproti patrisrice dává scholastika, zvláště ve svém vrcholném a pozdním období důraz na Aristotela, ovšem až po jakémsi usmíření nominalistů a realistů Abelardem. Období: raná scholastika vrcholná scholastika pozdní scholastika Základním sporem rané scholastiky se stává spor o univerzálie. Jedná se o střet dvou myšlenkových proudů, nominalismu a realismu. Realisté tvrdí, že univerzálie (něco jako Platónova idea) jsou před samotným stvořeným, nominalisté pak že nejprve je věc a poté až univerzálie. Představitelé realismu: Jan Scotus Eriguena (9.stol.) Tvrdí, že pravé náboženství je zároveň také pravou filosofií a proto mají být náboženské pochybnosti vyvráceny filosofií. Pod vlivem novoplatonismu tvrdí, že v Bohu jsou předlohy všech stvořených věcí (božské myšlenky, pravzory všech věcí) z kterých vycházejí jednotliviny, jednotlivé bytosti a věci. Anselm z Canterbury(12.stol.) Pocházel ze severní itálie a přes Paříž se dostal do Anglie, kde byl později zvolen arcibiskupem. Říká: věřím, abych pochopil. Používá tzv. ontologickou metodu důkazu. To znamená, že z pouhého pojmu nějaké věci, mohu dokázat, že je. To bylo ostře napadeno jeho protivníky, vždyť se dá takto dokázat i existence pohádkových bytostí (Roscelinus). Vilém ze Champeaux Byl extrémním realistou, protože tvrdil, že reálné bytí náleží pouze obecným druhovým pojmům. Člověčenskost (lidskost) by tedy existovala, i kdyby nebylo lidí. Později však Vilém svůj radikalismus zmírňuje. Představitelé nominalismu: Roscellinus Podle něj jsou obecniny pouze člověkem vymyšlená jména, která shrnují podobné obecniny, podle jejich společných znaků. Svým prohlášením že božská substance je pouhým shrnutím tří samostatných osob, čímž by padl jeden Bůh, se dostává do sporu s církví. Neexistoval by totiž jeden trojjedinný bůh, ale tři. Toto učení musel odvolat. Abealard Jako studen se seznamuje s nominalismem i realismem. Provedl syntézu realistických a nominalistických názorů tvrzením: universalia in rebus. Tedy: lidé se jmenují lidé nejen kvůli společným znakům ale také obecné se vyskytuje v člověku, ne mimo ně. Dle svých slov, se zabýval tím, aby byly základy křesťanské víry srozumitelné rozumu. Vrcholná scholastika V období vrcholné scholastiky se středověký svět začíná seznamovat s dílem a myšlenkami Aristotela a to především díky překladům z arabštiny a hebrejštiny. Velkou novinkou se také staly univerzity, které se staly nejvýznamějšími středisky vzdělanosti své doby. Velký vliv na myšlení měly také nově vzniklé řády dominikánů a františkánů. Oblíbenou literární formou filosofických spisů se staly tzv. summy - so hrny vědění na dané téma, jakési první encyklopedie.

4 Albert Veliký (Albertus Magnus) Německý dominikán, který studoval přírodovědu, medicínu a později i teologii, byl uznáván nejen jako teolog a filosof, ale také jako přírodovědec. Začal studovat Aristotela a seznámil s ním i svého žáka Tomáše Akvinského. Je propagátorem Aristotela na universitách. Byl velice oblíbeným učitelem, často musel pro nával posluchačů přednášet pod širým nebem. Svými současníky byl označován jako doctor universalis - univerzální učenec. Byl velice plodný autor, vydání z roku 1651 zaplňuje 21 velkých svazků. Zpracovával dostupné komentáře k Aristotelovi a to i od arabských a židovských autorů, sám se je snažil zdokonalovat. Tomáš Akvinský Pocházel z Itálie, v mládí studoval u benediktinů v Monte Cassinu, a ještě jako chlapec začal studovat svobodná umění na univerzitě v Neapoli. V 17 vstoupil k dominikánům, přestože tím moc nenadchl své příbuzné. V Paříži se setkal s Albertem Velikým a stal se jeho věrným žákem a pokračovatelem. Spojuje Aristotela a křesťanskou nauku. Snažil se o sjednocení víry a rozumu a vytvoření společného teologicko - filosofického systému. Jho dílo můžeme členit do techto tematických celků: 1. Komentáře k Aristotelovi 2. Menší filosofické spisy 3. Souhrné toelogické výklady (Teologická summa) 4. Quaestiones (zápisy disputací) 5. Křesťanská dogmatika 6. Apologetické spisy 7. Spisy k filosofii práva, státu a vlády 8. Spisy týkající se řádu 9. Exegetické spisy (výklad Bible) Člověk poznává dvěma způsoby rozumem a vírou. Rozumem a smysly může člověk objektivně poznat skutečnost, může pochopit i to, že Bůh existuje a že je jen jeden, i když většina lidí se k tomu pro lenost nikdy nedopracuje. Tuto podle Tomáše přirozenou pravdu poznává filosofie (pravda lidského rozumu). Existuje ještě jedna pravda pravda nadpřirozená tuto pravdu hledá teologie. K této pravdě se člověk nemůže dostat pouze intelektuální cestou, člověk ji může přijmout na základě víry. Nadpřirozená pravda = zjevená pravda= křesťanská pravda, která rozum přesahuje. Vlastní tajemství křesťanské víry, trojjedinost Boha, vtělení Pána Ježíše a vzkříšení těla, se vymyká filosofickému zkoumání, jde o nadpřirozené pravdy, které můžeme přijmout jen na základě víry jako obsah Božího zjevení. => křesť. pravda rozum přesahuje, ale není s ní v rozporu. Pravda může být jen jedna, neboť pochází od Boha. Filosofie nemůže sama prokázat nadpřirozenou pravdu, ale pouze oslabovat protikladné argumenty.protože naše víra rozum přesahuje, nelze ji rozumovými důvody dokázat; protože je však pravdivá, a tedy s rozumem nikoli v rozporu, nemůže být takovými rozumovými důvody ani vyvrácena. Existence a esence Boha - Boží existenci lze dokázat rozumem (odmítá důkaz pouze z pojmu,ontologický důkaz Anselma z Canterbury)

5 - Suma teologická hl. dílo, obsahuje 5 bezprostředně souvisejících důkazů Boží existence. 1. důkaz pohybu: vše,co je pohybováno, musí být pohybováno něčím jiným,ale nelze takto postupovat do nekonečna => první hybatel = Bůh 2. důkaz příčiny: ve smyslovém světě nalézáme řád působících příčin, nenalezneme případ, kdy by něco bylo působící příčinou sebe sama, neboť pak by to muselo být dříve, než to samo je.nelze jít proti proudu příčin do nekonečna => příčina sebe sama = Bůh 3. důkaz nahodilého a nutného: nelze opět jít do nekonečna, kdy něco nutného má svou v daném případě svou nutnost => něco musí mít svou nutnost ze sebe sama = Bůh 4. důkaz ze stupňů bytí: pravé dokonalé bytí =Bůh Ostatní skutečnosti jsou stvořené, mají účast na tomto bytí, stvořené není dokonalé, jsou skutečnosti složené z látky a formy. Vše stvořené existuje z stavu možnosti a uskutečnění.( z roviny možnosti přechází do konkrétního bytí) 5. důkaz teleologický: vychází z účelného uspořádání celé přírody. => Existuje rozumová bytost, která všechny přírodní věci nařizuje k cíli = Bůh Výklad Boží bytnosti ( esence): Hledá střední cestu mezi zlidšťujícím pojetím Boha a novoplatónským názorem, že Bůh je mimo tento svět, Je nepoznatelný. Poznání Boha lze charakterizovat třemi rysy: 1. je nepřímé: je zprostředkováno účinky Boha v přírodě 2. je analogické: na základě vztahu podobnosti mezi Tvůrcem a tvorem 3. je složené: esenci Boží, tj. nekonečně dokonalou bytnost jsme schopni uchopit jen po částech z různých stran, poznání nás učí vidět Boha jako souhrn dokonalého bytí Zjevení nás učí vidět Boha jako stvořitele univerza (stvoření je poznatelné rozumem) Ve stvoření Bůh realizuje své božské ideje. Člověk a duše Tomáš j e ovlivněn Aristotelovým pojetím látky a formy. Látku nazývá bytností - tj. to, čím pasivní látka je a formu nazývá existencí, ta je aktivní a je dána od Boha. Boha vnímá jako čistou formu bez látky, stejně jako lidskou duši čistá forma bez látky, nezávislá na látce, je netělesná => nesmrtelná. Lidskou touhu po nesmrtelnosti chápe jako důkaz nesmrtelnosti duševní substance. Rozlišuje 3 stupně duší: 1. vegetativní 2. smyslová 3. intelektuální (rozumová)

6 Jak získáváme poznání? Poznání získáváme zkušeností na základě smyslového vnímání ( empirik).ze smyslů pochází pouze materiál, který utváří rozum.smyslová zkušenost nám ukazuje pouze jednotlivinu, ale vlastním objektem rozumu je však bytnost( esence) existující v jednotlivých věcech. Aby je duch poznal, musí vzít na pomoc fantazii Etika Navazuje na řecké ctnosti ( 4) řecké ctnosti 1. rozumnost 2. statečnost 3. uměřenost 4. spravedlivost + 3 křesťanské 5. víra 6. láska 7. naděje Rozum je pro člověka přirozeností. Co je proti rozumu, to je proti přirozenosti. Dobrý člověk je ten, který má dobrou vůli. Ke spáse je třeba vědět, v co věřit vědět, co žádat vědět, co činit Pozn.: Jako je dobré milovat přítele, protože je přítelem, tak je špatné milovat nepřítele, pokud je nepřítelem.dobré je ale milovat nepřítele, pokud je od Boha Milovat přítele jako přítele a nepřítele jako nepřítele: to by bylo něco rozporného.ale milovat přítele i nepřítele, pokud jsou oba od Boha, to není rozporné. A proto je vzhledem k tomu, co je pod námi, poznání vznešenější než láska, proto filosof staví výše ctnosti poznání než ctnosti mravní. Avšak vzhledem k tomu, co je nad námi, vzhledem k Bohu, stojí láska výše než poznání. A proto láska převyšuje víru. Dílo Dodnes je v křesťanství dílo Tomáše Akvinského vysoce ceněno,od roku 1879 je tomismus oficiální filosofií katolické církve. Svá díla psal přehledně, jasně a čistou latinou. Svými komentáři opatřil většinu Aristotelových děl. ROGER BACON ( )

7 - anglický františkán ( v tomto řádu tomismus narážel na odpor ) - velmi vzdělaný (matematika,medicína,teologie,filosofie) - znalost všech oborů tehdejší doby- MAT,medicíny, teologie, filosofie (Oxford, Paříž ) - Spisy : Chtel vytvořit encyklopedii, nicméně k tomu nedošlo. Větší dílo, Menší dílo, Třetí dílo výtky proti tehdy ještě vládnoucímu tomismu, proti Albertovi - Podle Bacona jsou největšími filosofy předešlé doby, 3 pohané: Aristotelés, Avicenna (perský filosof a lékař, nejvýznam. filosof islámského Východu. Svět je věčný a Bůh v něm vytváří nové formy) a Averroes ( filosof islámského Západu, Koránu každý rozumí svým způsobem) - 3 závažné výtky proti Albertovi a Tomášovi jako mistrům vrcholné scholastiky a jejich filosofii. 1. neznalost cizích jazyků: překlady( Bible, filosof. díla) obsahují řadu nepochopení.tomáš neuměl dostatečně řečtinu, arabštinu, nemohl tedy řádně porozumět Aristotelovi 2. nedostatečná znalost matematiky, která je základem všech věd 3. kritika scholastické metody zkoumání - vše řešili tím, že se odvolávali na Bibli, Aristotela, církevní otce a z toho logickou dedukcí vyvozovali závěry. Nová vědecká metoda by měla vycházet z bezprostřední zkušenosti (pozorování a dotazování přírody prostřednictvím experimentu). Zabýval se především fyzikou ( optikou) O užitečnosti věd, vypracoval řadu přírodovědeckých a technických idejí.jeho experimenty vyvolaly podezření církve a řádu. Své objevy nesměl zapisovat ani sdělovat ostatním, musel přejít do exilu( 10 let ve Francii), po návratu do Anglie byl uvězněn, i když ve svých spisech tvrdí, že chce vypracovat takovou filosofii, která by sloužila jako opora víry ( lépe než tomistická). DUNS SCOTUS ( ) - anglický františkán - profesor teologie ( Oxford, Paříž, Kolín ) - doctor subtilis precizní - dokonalý soulad mezi teologií a aristotelskou filosofií není možný, jak to tvrdil Tomáš.

8 Určitá věta může být z filosof. hlediska pravdivá, ale z teologického nepravdivá a naopak. Vcelku ale neshledává mezi oběma oblastmi žádný protiklad, a to především proto, že teologii přikládá převážně praktický charakter, filosofie je čistá teorie. - zabývá se vztahem myšlení a vůle. Kritizuje Tomáše, který nadřazuje intelekt vůli. Vůle následuje rozum, neboť ten vůli ukáže, co je nejlepší.( zárodky empirismu ) - vůle je nadřazena rozumu. Je svobodná, rozum ji poskytuje materiál.to je významné pro teorii poznání,kde zdůrazňuje aktivitu, samostatnost myšlení vůči pasivnímu, receptivnímu intelektu Tomášovu. - svět je stvořen tak, jak je, pouze proto,že se Boží vůli zalíbilo jej takto stvořit. Neexistuje nic, co by bylo dobré nebo nutné samo o sobě ( Tomáš). Dobré je něco jen proto, že Bůh to chtěl. Lidská vůle je tedy dobrá, když se zcela podřizuje Boží vůli. Jednání je dobré, protože Bůh je chce a předpisuje. WILLIAM OCCAM ( ) - Scotův žák - Vyučoval na Oxfordu, v Paříži - Doctor invincibilis- neporazitelný - Důsledně odděluje teologii a filosofii => oddělení víry a vědění => dvojí pravda, tato rozdvojenost prostupuje celou moderní kulturou - Vůle je svobodná a rozum je v jejím područí. MISTR ECKHART ) - dominikánský kazatel ( dosáhl v tomto řádu nejvyššího postavení) - své učení musel odvolat ( velmi obecně ) - jeho učení papežem odsouzeno jako kacířství (znovu přivádí k životu novoplatonismus tvrzením, že trojjedinný Bůh je pouze první emanace původního božství) - představitel něm. mystiky ( pravé, tvůrčí poznání pochází z vnitřních pramenů, z intuice) - panteista - zárodky budoucí romantické něm. filosofie - Je nutno odlišit božství a Boha.

9 - v pojetí Boha se objevují myšlenky novoplatónismu. Bůh je absolutně dobrý, jediný,absolutní a nad světem, tento Bůh, který je mimo tento svět nazývá božstvím -> nezpřírodněná (nestvořená) příroda. Je to bezobsažná novoplatónská božská prapodstata, věčná temnota, v níž božství je neznámo samo sobě. Bůh se začíná vyvíjet sebepoznáním božství. Sebepoznání se projevuje tvořením. Bůh se zjevuje sám sobě ve stvořených, jsoucích věcech.bytí a poznávání je totéž. Věci stvořené jsou slova Boha. Slovo JSEM může být vysloveno pouze Bohem, věci stvořené mají svou existenci pouze v něm. jednota Boha a duše: duše je vytvořena podle obrazu Boha. Duše je trojjediná jako Bůh. Splynutí duše s Bohem, tzn. zříci se hříchu, který nás odděluje od Boha, dále dosáhnout klidu a vnitřního uvolnění odloučením se od všech pozemských věcí a nakonec i od vlastního já, vzdát se vlastní vůle a vejít do vůle Boží.Tak se duše stane rovnou Bohu.

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Středověká filozofie

Středověká filozofie Středověká filozofie Patristika období od 1. do 7. stol., v němž křesťanství do sebe vstřebává prvky antické moudrosti a zároveň se s ní kriticky vyrovnává první filosofické reflexe křesťanské víry vztah

Více

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Scholastika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše) Periodizace

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

-stanovení dogmat (základní články víry, učení nezpochybnitelné a neměnné)

-stanovení dogmat (základní články víry, učení nezpochybnitelné a neměnné) Otázka: Patristika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Patristika (charakteristika a periodizace, představitelé, vztah křesťanství a pohanské filosofie, apologeti, myšlení sv. Augustina)

Více

Obsah. 1. Boěthiova učitelská mise Komparace dvou současníků Tajemné Divišovo autorství 49. Slovo ke čtenáři 11.

Obsah. 1. Boěthiova učitelská mise Komparace dvou současníků Tajemné Divišovo autorství 49. Slovo ke čtenáři 11. Obsah Předmluva ke druhému vydání 9 Slovo ke čtenáři 11 Prolog 13 ODDÍL PRVNÍ: Počátky středověké filosofie 15 I. Přehled duchovních proudů pozdní antiky a dílo Aurelia Augustina 15 II. Anicius Manlius

Více

6. Středověká filosofie 81 6. S T Ř E D O V Ě K Á F I L O S O F I E V této kapitole poznáte: Rozdělení středověké filosofie. Myšlenky nejvýznamnějšího představitele patristiky Augustina Aurelia. Co bylo

Více

STŘEDOVĚKÁ FILOSOFIE 3.1.2013 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA CYKLICKÉ POJETÍ ČASU

STŘEDOVĚKÁ FILOSOFIE 3.1.2013 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA CYKLICKÉ POJETÍ ČASU STŘEDOVĚKÁ FILOSOFIE Úvodní informace OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Od počátku našeho letopočtu do r. 1453 (popř. 1492) Vnitřní charakteristika: Filosofie je úzce spjata s teologií = křesťanská filosofie. Vychází

Více

Středověká a renesanční filosofie

Středověká a renesanční filosofie Středověká a renesanční filosofie Mgr. Vlasta Christovová, PhD. (KPF) Anotace: Přednášky a práce v seminářích jsou zaměřeny na specifiku středověkého pojetí bytí, pravdy, dobra a smyslu lidského života,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka)

filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka) Otázka: Pojetí filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petr Novák filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka) klade si otázky ohledně smyslu všeho a zkoumá

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Racionalismus. Představitelé jsou René Descartes, Benedikt Spinoza, G. W. Leibnitz.

Racionalismus. Představitelé jsou René Descartes, Benedikt Spinoza, G. W. Leibnitz. Racionalismus poznání vyrůstá z racionálního myšlení je to učení, které vyzvedá přirozené poznání člověka zdůrazňuje význam vědy, vzdělání, osvěty a kultury hlásá suverenitu lidského rozumu. Představitelé

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

VET středověk a novověk (po 18. století)

VET středověk a novověk (po 18. století) VET středověk a novověk (po 18. století) Co nás čeká Křesťanství a jeho představitelé Renesance Racionalismus a empirismus, Kant Merkantelismus, Karmelismus Křesťanství Po dlouho dobu křesťanství uchovatel

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Duše, duch a tělo v hebrejském a řeckém kontextu

Duše, duch a tělo v hebrejském a řeckém kontextu Duše, duch a tělo v hebrejském a řeckém kontextu http://www.phil.muni.cz/~horinkov/religionistika/nefesruachasarx.doc Lenka Kouřilová kombinace Ph-Vn ročník III. Východiskem řeckého myšlení je dualismus

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE

NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE ÚKOL 1 Kdo byl předchůdcem německé klasické filosofie? Která filosofická témata řešil? NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOSOFIE jeden ze základních proudů v evropské filosofické tradici konec

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Německá klasická filosofie I Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Dějinný kontext a charakteristika Jedná se o období přelomu 18. a 19. století a 1. poloviny 19.

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

A) Sjednocená teorie Všeho?

A) Sjednocená teorie Všeho? OBSAH BUĎ SVĚTLO! 13 A) Sjednocená teorie Všeho? 1. ZÁHADA SKUTEČNOSTI 16 Dvojí záhada 17 Nový model světa: Koperník, Kepler, Galilei 18 Církev proti přírodním vědám 19 Vítězství přírodních věd 21 2. FYZIKÁLNÍ

Více

Filosofie novověk. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014

Filosofie novověk. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 Filosofie novověk Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: leden 2014 Ročník: 3. ročník střední zdravotnická

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů Přednáška s besedou V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů od pravěku, přes starověk, středověk a renesanci do současnosti Přednáška seznamuje s historií vývoje hudebních nástrojů, sleduje jejich

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

Dějiny filosofie 1 (antika a středověk) KFI/KDFAS

Dějiny filosofie 1 (antika a středověk) KFI/KDFAS Pedagogika volného času [NMgr.] Studijní opory pro kombinované studium Dějiny filosofie 1 (antika a středověk) KFI/KDFAS Garant předmětu Mgr. Lukáš Novák, Ph.D. kancelář: TF JU, Kněžská 8, dveře č. 4.31

Více

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Osvícenství období i myšlenkový směr 17.-18. století, věk rozumu a osvěty

Více

1. Přednáška K čemu je právní filosofie?

1. Přednáška K čemu je právní filosofie? 1. Přednáška K čemu je právní filosofie? Osnova přednášky: a) Co je filosofie a filosofování b) Proč vznikla právní filosofie c) Předmět a funkce právní filosofie Co znamená slovo filosofie? slovo filosofie

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Aristoteles Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika) Život 384

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Filozofie, etika 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr.

Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr. Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr. Jaroslav Knesl Dějiny sociologie - periodizace 1. Protosociologie: Antika 40 léta 19.stol.

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Mgr. Jiří Pokorný Číslo VY_32_INOVACE_13_ZSV_2.01_Periodizace antické filozofie

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Studenti si vylosují dvě otázky, jednu z I. části souboru otázek z filosofie a teologie (ot.1-10), druhou

Více

OBSAH. Předmluva 17.

OBSAH. Předmluva 17. OBSAH Předmluva 17 1 UVEDENÍ 21 1.1 K dějinám disciplíny 22 1.2 K významu literárního úvodu jako vědeckého podoboru 32 1.3 Předběžné hermeneutické úvahy: Funkce jazyka 33 1.3.1 Jazyk jako organizování

Více

CESTA K HRANICÍM A ZA NĚ. Filosofie náboženství

CESTA K HRANICÍM A ZA NĚ. Filosofie náboženství CESTA K HRANICÍM A ZA NĚ Filosofie náboženství 2 Průvodce: filosofie náboženství - 1.část 7.1 ÚVOD: ČLOVĚK JE KONEČNÁ BYTOST 7.2 ZROD FILOSOFIE NÁBOŽENSTVÍ Z KRIZE VĚROHODNOSTI MÝTICKÉHO VÝKLADU SVĚTA

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

06 Klasicismus, osvícenství

06 Klasicismus, osvícenství 06 Klasicismus, osvícenství Otázka číslo: 1 Klasicismus se datuje do období: 16./17. století 17./18. století 18./19. století Otázka číslo: 2 Centrem klasicismu je: Anglie Itálie Francie Otázka číslo: 3

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková Ict9- D- 15 JAN HUS (asi 1371-6. 7. 1415) Vypracovala Tereza Zalabáková KNĚZ KAZATEL SPISOVATEL MYSLITEL MLÁDÍ Narodil se v Husinci u Prachatic Studoval na pražské univerzitě, kde později i přednášel Kolem

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Úvod do filozofie Jana Kutnohorská

Úvod do filozofie Jana Kutnohorská Úvod do filozofie Jana Kutnohorská Úvod Etymologie Předmět filozofie Ontologie Prameny filozofického tázání Filozofické disciplíny Etymologie Filozofie z řečtiny PHILEIN - milovat SOPHA - moudrost V doslovném

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše http://www.spqr.cz/content/plat%c3%b3n-faid%c3%b3n-o-nesmrtelnosti-du%c5%a1e Faidón dle mého názoru patří k jedněm z nejpozoruhodnějších Platónových děl. Po stránce

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ FILOSOFIE 1. Filosofie, její hlavní disciplíny, vztah ke speciálním vědám 2. Orientální myšlení, zejména staré Indie

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Shrnutí problematiky předsokratovské filosofie prostřednictvím písemného testu. Vytvořeno 19. 1. 2013 Určeno pro

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Shrnutí problematiky předsokratovské filosofie prostřednictvím písemného testu. Vytvořeno 19. 1. 2013 Určeno pro VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Obsah. II. Povaha dějin filosofie... 15 III. Jak studovat dějiny filosofie... 20 IV. Antická filosofie... 22

Obsah. II. Povaha dějin filosofie... 15 III. Jak studovat dějiny filosofie... 20 IV. Antická filosofie... 22 Předmluva... 5 Autorova předmluva k revidovanému vydání... 10 Kapitola I. Úvod... 11 I. Proč studovat historii filosofie?... 11 II. Povaha dějin filosofie... 15 III. Jak studovat dějiny filosofie... 20

Více

Období klasické řecká filosofie II. Zuzana Svobodová

Období klasické řecká filosofie II. Zuzana Svobodová Období klasické řecká filosofie II Zuzana Svobodová Platón (428/7-348/7 př. Kr.) vl. jm. Aristoklés, Platon přezdívka daná učitelem gymnastiky (platys široký) aristokrat (na rozdíl od Sokrata) snaha o

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Fundament a jeho strukturace

Fundament a jeho strukturace Fundament a jeho strukturace Fundamentální teologie ThLic. Mgr. Denisa Červenková Obsah 1. Místo fundamentální teologie v celku teologické reflexe 2. Fundament-základ teologie, jeho strukturace A. Předmět

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

Úvod do teologie. Teo-logie řeč (věda) o Bohu/bohu. Fundamentální teologie

Úvod do teologie. Teo-logie řeč (věda) o Bohu/bohu. Fundamentální teologie Teo-logie řeč (věda) o Bohu/bohu Teologie, v původním znění theologia, je složení řeckých výrazů theos kai logos, Bůh a slovo. Lépe řečeno rozhovor o Bohu, Bůh a studium. Platon užívá výrazu teologie ve

Více

Dle Heideggera nestačí zkoumat jednolivá jsoucna, ale je třeba se ptát, co umožňuje existenci jsoucen tzn. zkoumat... bytí

Dle Heideggera nestačí zkoumat jednolivá jsoucna, ale je třeba se ptát, co umožňuje existenci jsoucen tzn. zkoumat... bytí Filozofie 06 Základní zadání k sérii otázek: V uvedených charakteristikách a tezích týkajících se moderní filosofie doplňte z nabízených adekvátní pojem, termín či slovo. Otázka číslo: 1 MARTIN HEIDEGGER

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth. 1632-1704 1704 Anglický filosof, lékal kař a politik Politická filosofie Teorie poznání 1 Narodil se v puritánsk nské rodině (puritanismus) Navštěvoval voval kláš ášterní školu v Westminsteru 1652 Univerzitní

Více

Praktická filosofie a etika. Zuzana Svobodová

Praktická filosofie a etika. Zuzana Svobodová Praktická filosofie a etika Zuzana Svobodová Co Vás motivuje studovat? Jaké hodnoty se projevují v této Vaší motivaci? Co je to (spokojenost, život, láska, statečnost, ) důstojnost ctnost hodnota? Hodnoty

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru (Vzdělávací obsah je koncipován jako východisko pro povinný předmět na církevních základních školách) Charakteristika: Obor Římskokatolické

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Student si vylosuje dvě otázky. První z části Otázky z filosofie a teologie, druhou z části Otázky z

Více

a) Sofisté a sofistika kašle na to, co bylo před ní zájem o člověka jako individuum, předpoklad pro rozvoj (athénské) demokracie

a) Sofisté a sofistika kašle na to, co bylo před ní zájem o člověka jako individuum, předpoklad pro rozvoj (athénské) demokracie A) Dějiny filosofie 1. Předsokratovská filosofie a) Mílétská škola jedna arché, proměnlivá, proměňující se ve věci a zpět = vznik a zánik; zcela samozřejmé přijímání pohybu pohyb náleží arché samotné hledání

Více

teorie lidských práv (J.Locke) Zopakování minulé přednášky: starověké právní myšlení 1. Přirozený zákon - zákon přirozeného řádu světa

teorie lidských práv (J.Locke) Zopakování minulé přednášky: starověké právní myšlení 1. Přirozený zákon - zákon přirozeného řádu světa Přednáška č.5. Teorie přirozeného práva - první pokus o vysvětlení jak funguje právo ve společnosti. 1. Změna tázání: přechod od otázky "co je právo" k otázce "jak právo funguje": kritika starověkého pojetí

Více

Křesťanská sociální etika. M. Martinek

Křesťanská sociální etika. M. Martinek Křesťanská sociální etika Jabok 2008 2008. . Úvod, literatura, definice, témata, metoda, biblické a historické inspirace 2008. 2 Předmět křesťanská sociální etika Je součástí teologické etiky, která se

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

Průvodce tématem estetika -1.část

Průvodce tématem estetika -1.část Lukáš Ondra ODKUD SE BERE KRÁSA? 6. Estetika Průvodce tématem estetika -1.část 6.1 ÚVOD: CO JE TO ESTETIKA? 6.2 PLATÓNOVO POJETÍ KRÁSY 6.3 NIETZSCHOVO POJETÍ ŽIVOTA JAKO UMĚLECKÉHO DÍLA 6.4 PŘIROZENÁ KRÁSA

Více