J E D N A C Í Ř Á D MĚSTSKÁ ČÁST BRNO NOVÝ LÍSKOVEC ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J E D N A C Í Ř Á D MĚSTSKÁ ČÁST BRNO NOVÝ LÍSKOVEC ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI"

Transkript

1 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O MĚSTSKÁ ČÁST BRNO NOVÝ LÍSKOVEC J E D N A C Í Ř Á D ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI květen 2011 (ve znění dle úpravy schválené na zasedáních ZMČ č. 6/6 dne a č. 6/24 dne 30. října 2013) 1

2 Obsah: 1 - Úvodní ustanovení Pravomoc zastupitelstva Zasedání zastupitelstva Příprava zasedání ZMČ Program zasedání Jednání na zasedáních ZMČ Změny programu v průběhu zasedání Hlasování Dotazy, připomínky, podněty členů ZMČ a občanů Zápis Závěrečná ustanovení 9 2

3 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád upravuje přípravu zasedání, svolání, průběh jednání, hlasování, zápis, jakož i další náležitosti související s jednáním Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec (dále jen ZMČ). 2. O záležitostech upravených tímto jednacím řádem a v ostatních věcech svého jednání rozhoduje ZMČ v souladu s platným právním řádem. Článek 2 Pravomoc zastupitelstva 1. Pravomoc ZMČ je vymezena na základě čl. 104 Ústavy ČR zejména zákonem o obcích a Statutem města Brna. Článek 3 Zasedání zastupitelstva 1. ZMČ se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za 2 měsíce, s výjimkou letních prázdnin. Zasedání zastupitelstva se konají zpravidla v termínech dle harmonogramu schváleného ZMČ na základě doporučení Rady městské části Brno-Nový Lískovec (dále jen RMČ). Zasedání svolává starosta městské části nebo jeho zástupce. 2. Starosta nebo jeho zástupce je povinen svolat zasedání ZMČ, požádá-li o to alespoň 1/3 členů ZMČ, primátor statutárního města Brna nebo hejtman Jihomoravského kraje. Zasedání ZMČ se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena městské části Brno- Nový Lískovec nebo starostovi. Žádost o svolání ZMČ se předává písemně s uvedením předmětu jednání. Starosta nebo jeho zástupce svolá zasedání také na základě předchozího usnesení ZMČ nebo RMČ k projednání naléhavých záležitostí nebo ke slavnostní příležitosti. 3. Zasedání ZMČ se konají na území městské části Brno-Nový Lískovec a jsou veřejná. Kromě členů ZMČ jsou na zasedání pravidelně zváni: - ředitelé příspěvkových organizací, které městská část zřídila, - vedoucí odborů a právník Úřadu městské části Brno-Nový Lískovec (dále jen ÚMČ); jejich účast je povinná při projednávání dotazů, připomínek a podnětů a dále při projednávání těch bodů programu, které se svým obsahem dotýkají předmětu činnosti příslušného odboru, Zasedání zastupitelstva se účastní tajemník ÚMČ, a to s hlasem poradním. Článek 4 Příprava zasedání ZMČ 1. Program zasedání ZMČ připravuje RMČ. Návrhy na zařazení jednotlivých bodů do programu zasedání ZMČ, konaného v termínu podle schváleného harmonogramu, musejí být předloženy písemně RMČ v termínu nejméně 21 dnů před termínem řádného zasedání ZMČ. 3

4 2. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání ZMČ mají jeho členové, RMČ a výbory ZMČ a občané podle 16 písm. f) zák. o obcích. 3. Zasedání ZMČ jsou svolávána písemným pozváním, doručeným spolu s programem navrženým RMČ, všem členům ZMČ nejpozději 7 dnů před předpokládaným datem konání. Ve stejném termínu je oznámena doba, místo a navržený program zasedání ZMČ veřejnosti vyvěšením na úřední desce ÚMČ a zveřejněním na oficiálních stránkách městské části na internetu. 4. Současně se svoláním budou veškeré materiály k jednotlivým navrženým bodům programu jednání doručeny členům ZMČ. Na základě souhlasu jednotlivých členů ZMČ budou materiály pro ně předány em pouze v elektronické podobě (bez písemných materiálů). Materiály ve zkrácené verzi (hlavní strana s návrhem usnesení a důvodová zpráva, případně přílohy) budou 4 dny před zasedáním ZMČ zveřejněny na oficiálních stránkách městské části na internetu a v průběhu zasedání ZMČ budou k dispozici veřejnosti k nahlédnutí v zasedací místnosti. Zveřejněné materiály nebudou obsahovat osobní údaje fyzických osob v souladu se zákonem. Článek 5 Program zasedání 1. Návrh programu zasedání ZMČ předkládá jménem RMČ předsedající zasedání v rámci Technického bodu. 2. Na zasedání ZMČ je předkládán na vědomí zápis z jednání výborů ZMČ. V případě, že výbor navrhuje ZMČ schválit usnesení, je tento návrh předložen předsedou výboru jako řádný bod programu jednání. 3. Na program každého zasedání konaného v termínu podle schváleného harmonogramu je zařazen bod Dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ a občanů, zpravidla jako poslední bod jednání. Článek 6 Jednání na zasedáních ZMČ 1. Jednací doba zasedání je od hod. max. do hod., přičemž přestávky vyhlašuje předsedající. Neskončí-li zasedání ZMČ do hod., navrhne předsedající hlasovat o pokračování, přerušení, nebo ukončení zasedání. 2. Členové ZMČ jsou povinni zúčastnit se každého zasedání ZMČ. Pokud se ze závažných důvodů na jednání nemohou dostavit, jsou povinni se omluvit starostovi popř. místostarostovi, a to i prostřednictvím tajemníka ÚMČ. Po druhé neomluvené nepřítomnosti tajemník ÚMČ zajistí zveřejnění jména neomluveného člena ZMČ na Úřední desce a v místním zpravodaji s tím, že svou neomluvenou nepřítomností blokuje činnost ZMČ. Předčasný odchod z jednání ZMČ je člen ZMČ povinen, spolu s omluvou, oznámit předsedajícímu. Čas odchodu člena ZMČ bude uveden v zápisu. 3. Přítomní členové ZMČ se podepisují do prezenční listiny s uvedením času příchodu. 4

5 4. Zasedání ZMČ řídí starosta, jeho zástupce, případně jiný pověřený člen ZMČ dále jen předsedající. 5. Předsedající nejprve zjistí přítomnost členů ZMČ a je-li přítomna nadpoloviční většina členů ZMČ, neprodleně zahájí zasedání. 6. Po zahájení zasedání určí předsedající zapisovatele a sčitatele. ZMČ schválí dva ověřovatele zápisu. ZMČ rozhodne o případných námitkách člena ZMČ podaných proti zápisu z předchozího zasedání ZMČ. Předsedající zkontroluje dříve uložené úkoly. Seznámí přítomné s programem zasedání navrženým RMČ. Návrhy na zařazení dalších bodů do programu zasedání ZMČ mohou být podány členy ZMČ Musejí mít písemnou formu a musí k nim být připraveny materiály obsahující minimálně návrh usnesení. O zařazení těchto bodů a jejich pořadí na programu rozhodne po zdůvodnění navrhovatelem ZMČ hlasováním bez rozpravy. O návrhu programu, ve znění přijatých změn, pak rozhodne ZMČ hlasováním bez další rozpravy. 7. Jednání o věci zařazené na pořad zasedání může uvést její předkladatel nebo zpracovatel. Poté předsedající zahájí rozpravu. 8. Právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem mají: a) členové ZMČ, b) občané městské části, kteří dosáhli věku 18 let, c) fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost, d) fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními příslušníky, jsou v městské části přihlášeny k pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena, e) mluvčí organizované skupiny občanů k dané problematice, f) dotčení ředitelé příspěvkových organizací zřízených městskou částí, g) vedoucí zaměstnanci ÚMČ, příp. zaměstnanci pověření svým nadřízeným. Dále může být na návrh některého z členů ZMČ uděleno slovo kterémukoliv hostu, jestliže o udělení slova ZMČ rozhodne hlasováním. Osoby uvedené pod písm. b) až f) mohou vystoupit k projednávané záležitosti pouze jednou, přičemž délka vystoupení je maximálně 5 minut. O tom, zda může být uděleno slovo vícekrát, rozhodne zastupitelstvo hlasováním. Tímto ustanovením není dotčeno právo občana MČ uplatnit na zasedání ZMČ ústně připomínky k návrhu rozpočtu MČ a k vyúčtování jeho hospodaření za uplynulý rok ve smyslu ust. 16 odst. 2 písm. d) zákona o obcích. 9. Členové ZMČ a ostatní osoby uvedené v odstavci 7 tohoto článku se mohou hlásit o slovo v průběhu rozpravy zvednutím ruky. 10 Předsedající dává slovo nejdříve přihlášeným členům ZMČ a následně ostatním přihlášeným osobám, a to zpravidla v pořadí jak se do diskuse přihlásili. 11. Zpracovateli předkládaného materiálu je udělováno slovo a možnost vystoupení po dobu projednávání jím předloženého bodu programu. 12. Ten, komu předsedající neudělil slovo, se slova nemůže ujmout. 5

6 13. Ten, komu bylo předsedajícím slovo uděleno, musí mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od projednávaného tématu nebo překročí-li stanovenou řečnickou lhůtu, může na to být předsedajícím upozorněn a po opětovném upozornění mu může být slovo předsedajícím odňato. 14. Členové ZMČ mohou v rozpravě přednášet k projednávaným otázkám protinávrhy, pozměňovací a doplňující návrhy. Tyto návrhy musí mít bezprostřední logickou návaznost na obsah projednávané věci a musí z nich být zřejmé, o čem se má ZMČ usnést. Předsedající může řečníka požádat, aby svůj návrh upřesnil. O případné námitce některého člena ZMČ, že pozměňovací či doplňující návrh usnesení - ani po případném upřesnění - neodpovídá obsahu projednávané věci, dá předsedající hlasovat bez rozpravy. Předkladatel návrhu při projednávání daného bodu musí předsedajícímu předložit své návrhy na usnesení písemně před zahájením hlasování. 15. Jestliže je v rozpravě přednesen pozměňovací návrh, může zpracovatel nebo předkladatel navrhnout přerušení projednávání věci. O návrhu na přerušení projednávání rozhodne ZMČ hlasováním bez rozpravy. 16. Dokud ZMČ nepřikročí k hlasování o původním, pozměňovacím či doplňujícím návrhu, může předkladatel svůj návrh vzít zpět. 17. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen ZMČ. O tomto návrhu nechá předsedající hlasovat bez rozpravy po předchozím oznámení, kdo je ještě do rozpravy přihlášen. Po rozhodnutí o ukončení rozpravy již mají právo na udělení slova pouze ti, kdo byli přihlášeni do rozpravy před jejím ukončením a členové ZMČ, kteří dosud k projednávanému bodu nediskutovali. Předkladatel nebo zpracovatel mají přitom právo na závěrečné slovo. 18. Člen zastupitelstva, který se v průběhu rozpravy (popř. hlasování) přihlásí pomocí rukou s naznačením písmene T k technické poznámce, na ni dostane neprodleně slovo, ale jeho vystoupení nesmí překročit dobu jedné minuty. Překročí-li tuto dobu nebo nemá-li jeho vystoupení charakter technické poznámky, předsedající mu odejme slovo. Stejným způsobem udělí předsedající slovo tomu členovi ZMČ, který upozorňuje na porušení Jednacího řádu ZMČ. 19. V průběhu hlasování se již nelze hlásit o slovo a vznášet technické poznámky. 20. Ruší-li někdo opakovaně zasedání, může být předsedajícím vykázán ze zasedací síně, nejde-li o člena ZMČ. Pokud nedojde k obnovení pořádku, může předsedající zasedání na nezbytně nutnou dobu zasedání přerušit. 21. Člen ZMČ, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu či škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání o věci zastupitelstvu. O tom, zda existuje důvod vyloučení z projednávání a rozhodování v této věci, hlasuje zastupitelstvo bez rozpravy. 6

7 Veřejný funkcionář je povinen při jednání ZMČ, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. Oznámení podává příslušný veřejný funkcionář ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než ZMČ přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání. 22. Předsedající přeruší jednání ZMČ: a) na základě rozhodnutí ZMČ, b) v případě podle odst. 19 toho článku, c) po uplynutí stanoveného času, nebyl-li projednán celý schválený program zasedání ZMČ a zastupitelstvo neodhlasovalo ukončení zasedání a přesunutí neprojednaných bodů na příští zasedání; předsedající rozhodne, ve kterém z následujících 15 dnů se bude v jednání pokračovat. 23. Předsedající ukončí zasedání ZMČ: a) jestliže není možné zahájit jednání ZMČ z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny všech členů ZMČ ani po 20 minutách po stanovené době zahájení, b) pokud není v průběhu jednání ZMČ přítomna nadpoloviční většina všech členů ZMČ. Náhradní zasedání, které svolá starosta, se koná do l5 dnů. c) byl-li program jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo, d) v případě, že zastupitelstvo schválí ukončení jednání, aniž byl vyčerpán program, přičemž schválí přesun zbývajících neprojednaných bodů na další zasedání ZMČ. Článek 7 Změny programu v průběhu zasedání 1. Návrh na změnu programu v průběhu zasedání může podat člen ZMČ, a to písemně s odůvodněním, v případě: a) zařazení již projednaného bodu programu znovu do programu zasedání b) zařazení nového bodu programu, který vyplynul z dosavadního průběhu jednání nebo má mimořádnou povahu a nesnese odkladu c) změny pořadí projednávaných bodů oproti schválenému programu 2. O návrhu rozhodne ZMČ hlasováním bez rozpravy. Článek 8 Hlasování 1. K platnému usnesení nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů ZMČ. 2. O každém návrhu na usnesení rozhoduje ZMČ hlasováním. Před ním upozorní předsedající, že bude přikročeno k hlasování. Návrhy na usnesení se podávají písemně před zahájením hlasování. Po zahájení hlasování se již k jednotlivým návrhům nevede další rozprava. 3. Právo hlasovat o projednávaných otázkách mají pouze členové ZMČ. 4. Na návrh člena ZMČ se hlasuje o jednotlivých částech návrhu usnesení odděleně. 7

8 5. Byly-li k předloženému návrhu usnesení předloženy protinávrhy či pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí, v jakém byly podány. Není-li přijat žádný protinávrh nebo pozměňovací návrh, hlasuje se o předloženém základním návrhu usnesení. Poté se hlasuje o případných doplňujících návrzích usnesení, která nerozporují ani jinak nepozměňují přijatý návrh usnesení. Vylučuje-li přijatý návrh usnesení další pozměňovací návrhy, pak se o nich již nehlasuje. 6. ZMČ hlasuje veřejně. Tajně hlasuje ve všech případech týkajících se postavení člena ZMČ, nestanoví-li volební řád jinak. Při hlasování o zvláště důležitých rozhodnutích, na návrh více než 1/5 členů ZMČ, bude výsledek zaznamenán do zápisu o jednání ZMČ jmenovitě. 7. Veřejně se hlasuje zvednutím ruky, a to v pořadí: pro, proti, zdržel se hlasování. 8. Vznese-li kterýkoliv člen zastupitelstva bezprostředně po hlasování pochybnost o správnosti součtu hlasů, opakuje předsedající hlasování. V případě opakované námitky proti výsledku hlasování o téže věci rozhodne ZMČ o oprávněnosti této námitky hlasováním. 9. Sčitatelé oznámí výsledky hlasování - počet hlasů odevzdaných pro návrh i proti návrhu a počet členů zastupitelstva, kteří se zdrželi hlasování. Předsedající současně sdělí, zda bylo usnesení přijato nebo zda zastupitelstvo návrh nepřijalo. 10. Výsledky voleb vyhlašuje předseda volební komise oznámením celkového počtu platných hlasů a počtu hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty. Článek 9 Dotazy, připomínky, podněty členů ZMČ a občanů 1. V rámci tohoto bodu mají členové ZMČ, resp. občané, právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na RMČ a její jednotlivé členy, na výbory ZMČ, na členy ZMČ, na vedoucí odborů ÚMČ, na ředitele příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Nový Lískovec. 2. Adresát dotazu, připomínky či podnětu, pokud je přítomen, zaujme stanovisko nebo podá vysvětlení. Adresátům, na něž jsou dotaz, připomínka či podnět směřovány, uděluje předsedající slovo bez hlasování, i když se nejedná o členy ZMČ. 3. V případě, že člen ZMČ, resp. občan, přihlášený do tohoto bodu nestihne z časových důvodů přednést svůj dotaz, připomínku či podnět, předá jej osobně v písemné formě zapisovatelce, a to nejpozději do konce zasedání ZMČ. 4. Pokud obsah dotazu, připomínky či podnětu vyžaduje, aby záležitost byla prošetřena, popř. není-li adresát na zasedání přítomen anebo je o to požádán, musí písemně odpovědět nejpozději do 30 dnů po zasedání ZMČ. 5. Odpovědi je nutno podat vždy, pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění. 6. Pokud zastupitel vysloví nespokojenost s vyřízením dotazu podnětu nebo připomínky, rozhodne o námitce zastupitelstvo hlasováním 8

9 7. Dotazy, připomínky či podněty přednesené a předané na zasedání ZMČ se zaznamenávají v zápisu a je o nich i o jejich vyřízení vedena evidence tajemníkem ÚMČ. Písemné odpovědi na dotazy, podněty a připomínky jsou zasílány na vědomí členům ZMČ současně se svoláním následujícího ZMČ. Článek 10 Zápis 1. O průběhu zasedání ZMČ se do 10 dnů pořizuje zápis, který je po ověření zvolenými ověřovateli podepsán starostou a poskytnut všem členům ZMČ a zveřejněn na oficiálních stránkách městské části na internetu. Ověřovatelé zápisu se společně dostaví na sekretariát ÚMČ k ověření zápisu v termínu dohodnutém zapisovatelkou s ověřovateli. Po ověření zápisu, nejpozději do 15 dnů od skončení zasedání ZMČ, je zápis rozeslán členům ZMČ. 2. Zápis obsahuje údaje o termínu, místě konání, o přítomných členech ZMČ, hostech, o průběhu zasedání, zejména pak o předložených návrzích usnesení, protinávrzích, pozměňovacích návrzích včetně jména navrhovatele. V zápise musí být uvedeny výsledky všech hlasování a přijatá usnesení. Obsah rozpravy se zpravidla nezapisuje, s výjimkou dotazů v bodě Dotazy, připomínky, podněty členů ZMČ a občanů. Pokud člen ZMČ požaduje, aby jeho vystoupení v rámci rozpravy k projednávanému bodu programu bylo součástí zápisu, oznámí tuto skutečnost předsedajícímu a předloží písemnou formulaci svého vystoupení, která bude věcně odpovídat obsahu jeho vystoupení v rozpravě, a to před zahájením hlasování. 3. Usnesení se zasílají kromě adresátů zápisu i všem subjektům, kterých se usnesení týkají nebo kterým jsou usnesením uloženy úkoly, případně doporučení. 4. Ze zasedání ZMČ se pořizuje zvukový záznam, který se archivuje do vyřešení všech připomínek k zápisu. 5. Originál zápisu ze zasedání je uložen u tajemníka ÚMČ, kopie k nahlédnutí je uložena na sekretariátě ÚMČ. Zvukový záznam ze zasedání ZMČ bez osobních údajů se zveřejní na webu městské části. Článek 11 Závěrečná ustanovení 1. Změny, doplňky či vydání nového Jednacího řádu ZMČ podléhají schválení ZMČ. 2. Tento Jednací řád ZMČ ruší dosavadní Jednací řád ZMČ, schválený na zasedání ZMČ č. 6-1/2010 dne Tento Jednací řád ZMČ byl schválen na zasedání ZMČ 6/5 dne a nabývá účinnosti dnem schválení. 9

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení 1. Jednací řád zastupitelstva města (dále jen ZM) v Rýmařově je vydáván na základě zákonného zmocnění daného

Více

Návrh na schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 10 včetně jednacího řádu jeho výborů

Návrh na schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 10 včetně jednacího řádu jeho výborů Návrhový výbor ZMČ Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 10 včetně jednacího řádu jeho výborů Důvod předložení:

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád zastupitelstva města Zastupitelstvo města se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE Zastupitelstvo obce Zašová se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní ustanovení

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo obce Chrášťany se podle 96 zákona 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ), usneslo na tomto svém jednacím řádu

Více

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory Vysočina zastupitelstvo komise a výbory 2012 2016, 26. vydání leden 2015 Vážená paní, vážený pane, ráda bych Vám poblahopřála k Vašemu ustanovení do funkce člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, člena výboru

Více

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva Jednací řád Zastupitelstvo městyse (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle ustanovení 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, na tomto jednacím řádu

Více

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení Příloha č. 2 Stanov International Police Association, sekce České republiky JEDNACÍ ŘÁD International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení 1 Jednací řád International

Více

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ s. 1/10 I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Řád pro přípravu Výročního zasedání Pionýra (dále jen VZP) upravuje postupy přípravy VZP na všech organizačních úrovních

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA

ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA s. 1/9 07/2013 RVP ze dne 23. 11. 2013 Řád pro přípravu a jednání Výročního zasedání Pionýra, kterou se mění Řád pro přípravu a jednání Výročního zasedání

Více

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA Jednací řád valné hromady České komory architektů 2014 JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

Více

Obsah Úvodní ustanovení

Obsah Úvodní ustanovení Důvodová zpráva ke změně jednacího řádu VH ADK: Většina změn provedená v jednacím řádu je dána změnou stanov spolku, ke které došlo na mimořádné VH, která se konala 23.11.2013 v Nymburce, jakož i o opravu

Více

Část II. DAŇOVÝ PORADCE

Část II. DAŇOVÝ PORADCE STANOVY Komory daňových poradců České republiky Valná hromada Komory daňových poradců České republiky dne 7. 11. 2008 podle 11 písm. d) zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců

Více

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 JEDNACÍ ŘÁD REVIDOVANÉ ZNĚNÍ ÚČINNÉ K 9. 12. 2011 Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje (dále jen KPDM) se dne 29. září 2005 usnesl na tomto jednacím řádu: Článek 1. Úvodní

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s.

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. Republiková rada Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Svaz ) vydává podle 17 odst. 5 písm. c) Stanov Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Stanovy )

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Založení a vznik společnosti. Článek II. Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek III. Trvání společnosti

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Založení a vznik společnosti. Článek II. Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek III. Trvání společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení a vznik společnosti 1. Akciová společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ (dále jen společnost ) byla založena jednorázově Městem Česká Lípa se sídlem v České Lípě, nám.

Více

ČÁST II ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ČÁST II ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI STANOVY společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově Fondem národního

Více

Návrh znění stanov společnosti B.I.B.S., a.s.

Návrh znění stanov společnosti B.I.B.S., a.s. 22016 Příloha č. 1 Návrh znění stanov společnosti B.I.B.S., a.s. I. Založení společnosti 1. Akciová společnost B.I.B.S, a.s. (dále jen společnost ) byla založena v roce 1998 2. Společnost je zapsána do

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti. Strojírna Sedlice, a.s.

S T A N O V Y. akciové společnosti. Strojírna Sedlice, a.s. S T A N O V Y akciové společnosti Strojírna Sedlice, a.s. I. Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Strojírna Sedlice, a.s. byla založena na základě privatizačního

Více

Představenstvo společnosti

Představenstvo společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti RWE Grid Holding, a.s. IČ: 243 10 573 se sídlem: Praha 10 Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Uveřejnění stanoviska představenstva TZP, a.s ke změně stanov, která bude projednávána na valné hromadě konané dne 22. května 2014 od 10.30 hod.

Uveřejnění stanoviska představenstva TZP, a.s ke změně stanov, která bude projednávána na valné hromadě konané dne 22. května 2014 od 10.30 hod. Uveřejnění stanoviska představenstva TZP, a.s ke změně stanov, která bude projednávána na valné hromadě konané dne 22. května 2014 od 10.30 hod. Představenstvo obdrželo dne 9. května 2014 protinávrh akcionáře

Více

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s.

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s. N Á V R H Stanov akciové společnosti BG Technik cs, a.s. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložek ač. 7742 Firma společnosti zní: BG Technik cs, a.s. Sídlo

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více