Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky"

Transkript

1 Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PRÁVNÍ PŘEDPISY Ostrava, září 2006 Doc. Ing. Václav Vrána, CSc., Ing. Ctirad Koudelka

2 UPOZORNĚNÍ NA NĚKTERÁ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Úplný přehled nařízení vlády k provedení zákona č. 22/1997 Sb., která jsou účinná i po (některá z nich platila již před tímto datem) 1. Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb., nařízení vlády č. 78/1999 Sb., nařízení vládyč. 323/2000 Sb. a nařízení vlády č. 329/2002 Sb. 2. Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku, ve znění nařízení vlády č. 585/2002 Sb. 3. Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE 4. Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů 5. Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. (1995/5/ES) 6. Nařízení vlády č. 179/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení (96/57/ES) 7. Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 337/2001 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. (90/385/EHS) 8. Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (75/324/EHS) 9. Nařízení vlády č. 286/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (98/79/ES) 10. Nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 416/2003 Sb. (93/15/EHS) 11. Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku (86/594/EHS, 2000/14/ES) 12. Nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob (2000/9/ES) 13. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 14. Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. (89/106/EHS) 15. Nařízení vlády č. 326/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností (90/384/EHS) 16. Nařízení vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb. (98/34/ES) 17. Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (73/23/EHS) 2

3 18. Nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (89/336/EHS) 19. Nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky (88/378/EHS) 20. Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby (87/404/EHS) 21. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (89/686/EHS) 22. Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv (90/396/EHS) 23. Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (94/9/EHS) 24. Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení (98/37/ES) 25. Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 126/2004 Sb. (92/42/EHS) 26. Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení (97/23/ES) 27. Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb. (95/16/ES) 28. Nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. (99/36/ES) 29. Nařízení vlády č. 270/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části (94/25/ES) 30. Nařízení vlády č. 25/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky (93/42/EHS) 31. Nařízení vlády č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (90/385/EHS, ve znění 93/42/EHS a 93/68/EHS) 32. Nařízení vlády č. 179/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky (84/539/EHS, ve znění 93/42/ES) Poznámka: V závorkách jsou uvedena čísla směrnic ES, které daná nařízení vlády přejímají. Stav k V únoru 2000 byl jako částka 9/2003 Sbírky zákonů rozeslán soubor nařízení vlády č. 17 až 27 k provádění příslušných paragrafů zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění. Těmito nařízeními se stanoví technické požadavky na jednotlivé druhy výrobků. Nařízení se týkají zejména posuzování shody. 3

4 Tato nařízení nabyla platnosti dnem přístupu ČR k EU, tj. 1. května 2003, kdy se jimi také zrušila dříve platná (do ) nařízení vlády: z r. 1997: č. 168 až 172 a č.175 až 177, z r. 1999: č. 14,15, 80, 180, 182, 227, z r. 2000: č. 281 až 287, 289 až 290 a 292. Zákon č. 59/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku V případě škody vzniklé v důsledku vady výrobku odpovídá za ni výrobce poškozenému. Výrobce se může odpovědnosti zprostit pouze tehdy, prokáže-li, že vada neexistovala v době, kdy byl výrobek uveden na trh, nebo že stav znalostí v době uvedení výrobku na trh neumožnil zjistit jeho vadu (popř. další okolnosti). Za výrobce se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo výrobek vyrobí nebo na něm uvede své jméno, ochrannou známku apod. Kromě toho je to ten, kdo výrobek doveze za účelem prodeje. Pokud výrobce není znám, považuje se a něj ten, kdo výrobek dodal. Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), stanovuje obecnou povinnost uvádět na trh pouze bezpečné výrobky a předepisuje opatření pro splnění této povinnosti. Za bezpečný se přitom považuje výrobek splňující požadavky zvláštního právního předpisu a mezinárodních smluv. Uvedeným právním předpisem je právě zákon č. 22/1997 Sb. na nějž navazují nařízení vlády s požadavky na výrobky. Zákonem č. 102/2001 Sb. se v zákoně č. 22/1997 Sb. ruší 8. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci: Nařízení však stanoví především rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení, minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnanců, rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných nápojů a hygienické požadavky na pracovní prostředí a pracoviště. 6 odst. (3) stanovuje: "Místní odsávání musí být v provozu souběžně s technickým výrobním zařízením a musí být zabezpečeno tak, aby při vypnutí odsávacího zařízení bylo souběžně zastaveno technické výrobní zařízení." Toto ustanovení platí pro nová zařízení provedená po Příloha 4, část A, bod 7 "Větrací zařízení a zařízení k místnímu odsávání, u kterých by porucha funkce mohla způsobit vzestup koncentrace chemických látek v pracovním ovzduší, musí být vybavena signalizací chodu a signalizací jakékoliv poruchy řídícího systému" Toto ustanovení platí pro a/ nová zařízení provedená po , b/ zařízení zřízená předtím musí odpovídat tomuto ustanovení po (viz 31 písmeno a)). V tomto nařízení vlády je také stanoveno, že osvětlení pracovišť musí odpovídat požadavkům daným příslušnou ČSN. Pracoviště, kde je při výpadku umělého osvětlení zvýšené nebezpečí úrazu, musí být vybavena dostačujícím nouzovým osvětlením ( 3). 4

5 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (doplňující zákoník práce): 3 kromě jiných požadavků na bezpečný provoz stanoví v čl. (1) odstavcích: f) požadavek na ochranu zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím a před jevy vyvolanými účinky elektřiny, g) ochranu zařízení, které může být vystaveno účinkům atmosférické elektřiny, zejména zasažením bleskem, h) bezpečné umístění(mimo nebezpečné prostory), provedení, označení ovládacích prvků v dalších odstavcích pak vybavení ovládači pro spouštění, bezpečné zastavení celého nebo části zařízení podle druhu rizika a zařízeními pro bezpečné odpojení, v čl. (2) podmínky pro provádění opravy (při odpojení zařízení), v čl. (3) zajištění nebezpečných prostorů, aby se v nich nenacházeli zaměstnanci, v čl. (4) požadavky na ochranná zařízení (konstrukce, umístění, blokování), v čl. (5) požadavky na zdvihací, dopravní a skladovací zařízení. 4 uvádí, že - kontrola bezpečnosti provozu před uvedením zařízení do provozu se provádí podle průvodní dokumentace výrobce nebo (není-li dokumentace k dispozici) podle místního provozního bezpečnostního předpisu zaměstnavatele, - zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací uchovávanou po celou dobu života zařízení, - následná kontrola se musí provádět nejméně jednou za dvanáct měsíců (nestanoví-li jiný předpis jinak). Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů (v souladu se Směrnicí Rady 92/58/EHS) uvádí základní požadavky na provedení bezpečnostních značek - v podstatě shodně s normou ČSN ISO 3864 ( ) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. Kromě toho jsou doplněna některá další ustanovení - např. že značky a zařízení určené k vysílání světelných signálů vyžadující dodávku elektrické energie musí být vybaveny nouzovým zdrojem pro případ přerušení dodávky energie a že informativní značky pro únik a evakuaci osob musí být viditelné a rozpoznatelné i při přerušení dodávky elektrické energie po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. V příloze nařízení jsou uvedeny základní značky podle ČSN ISO 3864 ( ), které jsou v některých případech doplněny i o specifická provedení. Kromě toho jsou zde i kódy zvukových signálů, signály rukou a hlasové signály. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 75/2002 Sb. o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti 5

6 prováděné hornickým způsobem stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. Kromě toho vyhláška stanoví požadavky na kvalifikaci pracovníků, kteří na elektrickém zařízení pracují. Vyhláška definuje známé termíny, jako jsou revize a zpráva o revizi, uvedení elektrického zařízení do provozu i třídy ochrany elektrických zařízení. Vedle tříd ochrany rozlišuje vyhláška elektrická zařízení: - třídy A - v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu (plynů, par a prachů), silová elektrická zařízení, elektrická zařízení těžních zařízení a zařízení pro ochranu před bleskem a statickou elektřinou, - třídy B - zařízení držená v ruce, přenosná a nepřenosná silová zařízení a pohyblivé přívody a šňůrová vedení (je to zařízení AC do 690 V a DC do 440 V. Elektrická zařízení třídy A podléhají provádění výchozích, pravidelných, popř. i mimořádných revizí revizním technikem s osvědčením příslušného rozsahu. Elektrická zařízení třídy B podléhají provádění pravidelných, popř. i mimořádných kontrol osobou s elektrotechnickou kvalifikací alespoň pracovníka znalého. Elektrická zařízení třídy A se podle míry ohrožení bezpečnosti práce zařazují sestupně do skupin A1 až A4 tak, že vyšší číslo představuje menší míru rizika. Obdobně se dělí do skupin B1 až B4 elektrické zařízení třídy B. Dále pak je uvedeno podrobnější zařazení jednotlivých zařízení do skupin. Kromě požadavků na revize elektrických zařízení vyhláška předepisuje požadavky na bezpečnost provozovaných elektrických zařízení. Stav elektrických zařízení se posuzuje podle předpisů a norem platných v době, kdy bylo zařízení uvedeno do provozu, rekonstruováno nebo modernizováno. V přílohách uvádí podklady nezbytné pro provedení revize, co se při revizi kontroluje a co má obsahovat zpráva o revizi elektrického zařízení. Vyhláška stanoví, že elektrická zařízení třídy A je dovoleno provozovat jen, pokud je zajištěno provádění jejich pravidelných revizí, a elektrická zařízení třídy B, jen, pokud je zajištěno provádění jejich pravidelných kontrol. Přitom elektrická zařízení, u nichž se zjistí stav ohrožující bezpečnost, je nutno neprodleně odpojit od zdroje a zajistit proti připojení. Vyhláška také stanoví požadavky na odbornou způsobilost. Názvy stupňů odborné způsobilosti - pracovník seznámený. poučený, znalý, a znalý s vyšší kvalifikací - jsou stejné jako ve vyhlášce č. 50/1978 Sb., jenom to, k jakým pracím jsou tito pracovníci určeni, je dáno podmínkami pro práci v dolech. Zvláštní pozornost je věnována kvalifikaci revizního technika. Vyhláška nabývá účinnosti Vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních stanoví, která technická zařízení při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a při pracích s těmito činnostmi souvisejícími se považují za vyhrazená elektrická zařízení. Vyhláška dále blíže vymezuje předpoklady kladené na odbornou způsobilost organizací provozujících vyhrazené elektrické zařízení, a to z hlediska potřebného technického vybavení a odborné způsobilosti jejich zaměstnanců. Vyhrazeným elektrickým zařízením je: a) elektrické zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu plynů a par, elektrické zařízení v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu prachů nebo výbušnin, elektrické zařízení v prostorech z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných a elektrické zařízení v plynujících dolech a uhelných dolech a také zařízení, kterým je v souvislosti s těmito 6

7 prostory a doly zajištěna ochrana před bleskem a před nebezpečnými účinky statické elektřiny, b) silové elektrické zařízení v ostatních prostorech a spínací a řídicí zařízení, které s tímto silovým elektrickým zařízením souvisí, spolu s příslušnými ovládacími a řídicími obvody. Za vyhrazené elektrické zařízení se nepovažuje: a) elektrické zařízení do 400 V (DC 440 V) držené v ruce, b) přenosné i nepřenosné elektrické zařízení do 400 V (DC 440 V), pokud není pevně připojené k elektrické síti, c) pohyblivé přívody a šňůrová vedení pro elektrická zařízení do 400 V (DC 440 V) s průřezem fázového (krajního) vodiče do < >6 mm 2 včetně, které nejsou pevně připojeny k elektrické síti. Odborně způsobilou pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení je organizace, která splňuje požadavky stanovené vyhláškou 75/2002 Sb. a která má k této činnosti platné oprávnění vydané obvodním báňským úřadem. Žádost o vydání se podává u místně příslušného báňského úřadu. Dále vyhláška stanoví, co musí organizace žádající o prověření odborné způsobilosti a vydání oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení prokázat (kvalifikaci osob, technické vybavení a prostory) a co musí v žádosti uvést (jméno, sídlo, identifikační číslo atd.). V příloze vyhlášky jsou uvedeny rozsahy oprávnění a jejich označení rozlišovacími znaky (pode napětí - E0 až E3 a podle zařízení C0 až C9). Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. V souladu s evropskými směrnicemi se upravují požadavky 134a odst. 2 (bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků atd.) a 134e odst. 2 (způsob organizace práce a pracovních postupů) zákona č. 65/1965 Sb. (zákoníku práce) pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Nařízení stanoví povinnosti zaměstnavatele provést technická nebo organizační opatření k předcházení vzniku výbušné atmosféry, zabránění její iniciace a ke snížení škodlivých účinků výbuchu tak, aby bylo zajištěno zdraví a bezpečnost zaměstnanců.místa vstupu do prostoru s nebezpečím výbuchu se označí značkami výstrahy s černými písmeny EX (označení upravené nařízením vlády č. 405/2004 Sb., kterým se mění od 1. září NV č. 11/2002 Sb.). Klasifikace prostorů s nebezpečím výbuchu je shodná s klasifikací uvedenou v příslušných technických normách (ČSN EN a ČSN EN 50281).Mezi organizační opatření pro zajištění bezpečnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu patří školení zaměstnanců a písemné pokyny a příkazy k provedení prací. Obsluhou zařízení a systémů v prostoru s nebezpečím výbuchu pověřuje zaměstnavatel pouze zaměstnance, jejichž znalosti a dovednosti pro tuto činnost byly prokazatelně ověřeny. Tam, kde je to v dokumentaci stanoveno, smí být činnosti v uvedených prostorech prováděny pouze na základě písemného příkazu - "příkazu V". Zařízení a ochranné systémy pro prostory s nebezpečím výbuchu musí být zvoleny na základě kategorií podle NV č. 23/2003 Sb.: kategorie M 1 a M 2 pro podzemí dolů a kategorie 1 - nejvyšší - až 3 - nejnižší - pro průmysl. Přitom v zóně 0 (plyny a páry) nebo 20 (prachy) se smí používat zařízení kategorie 1, v zóně 1 nebo 21, zařízení kategorie 1 a 2, v zóně 2 nebo 22 zařízení kategorie 1, 2 a 3. 7

8 Nařízení vlády 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí provádí 134 zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb.), zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství (Směrnici Rady 89/654/EHS) a upravuje podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním prostředí. Toto nařízení se nevztahuje na pracoviště v dopravních prostředcích, užívané při hornické činnosti nebo na plavidlech. Nařízením nejsou dotčeny obecné požadavky na výstavbu (podle zákona č. 50/1976 Sb.), zvláštní požadavky na pracoviště z hlediska veřejného zdraví (podle zákona č. 258/ 2000 Sb.), na uvedení výrobků na trh a do provozu (podle zákona č. 22/1997 Sb.), na činnosti spojené s jadernou energií a prevencí závažných havárií (způsobených chemickými látkami) a na požární ochranu (stanovených zvláštními předpisy). Podle tohoto nařízení musí být pracoviště udržována ve stavu neohrožujícím bezpečnost a zdraví osob,- zaměstnavatel přitom musí vycházet z hodnocení rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti (omezení rizikových faktorů, účinků škodlivin), uvedena do provozu a používání mohou být pracoviště jen když odpovídají příslušným zákonům (stavebnímu, o ochraně zdraví a technických požadavcích na výrobky) a požadavkům tohoto nařízení. Před uvedením pracoviště do provozu a používání je nutné zajistit - aby zaměstnanci byli chráněni před nepříznivými povětrnostními vlivy a škodlivými účinky pracovních postupů a procesů,- aby byly určeny osoby zajišťující bezpečný provoz pracoviště,- aby byl stanoven obsah a způsob vedení provozní dokumentace včetně záznamů o vybavení pracoviště a aby byla určena osoba odpovědná za její vedení,- umístění, uspořádání a instalace výrobních a pracovních prostředků a zařízení, skladových prostor, komunikačních ploch a dopravních komunikací a vymezení pracovního místa,- náležité a bezpečné upevnění technického vybavení pracoviště a výrobních a pracovních prostředků a zařízení,- opatření k ochraně zdraví na pracovištích, na kterých se používají zdraví škodlivé látky a přípravky,- opatření pro zvládání mimořádných událostí a pravidla pro chování zaměstnanců při jejich evakuaci,- zabezpečení proti vniknutí nepovolaných osob.výrobní a pracovní prostředky (stroje a technická zařízení) se umísťují tak, že se soustřeďují pokud možno prostředky se stejnými nebo obdobnými účinky z hlediska vlastností škodlivin a vlivů na okolí. Zaměstnavatel - zajistí stanovení termínů lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukcí technického vybavení pracoviště včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení,- zajistí dodržování termínů a lhůt pro provádění těchto činností (tj. kontrol, zkoušek, revizí),- určí osobu zajišťující jejich provádění, - zajistí takové vedení termínů, lhůt a rozsahů uvedených činností a záznamů z těchto činností a dalších údajů o stavu zařízení, které umožní jejich uchovávání a využívání po stanovenou dobu (v písemné nebo elektronické podobě), aby byly k dispozici osobám na zařízení pracujícím a dozorovým a kontrolním orgánům. Další podrobnější požadavky jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení. V příloze je pro elektrické instalace stanoveno, že 8

9 - elektrická zařízení pro vnitřní a venkovní rozvody elektrické energie musí být navržena, vyrobena, odborně prověřena a vyzkoušena před uvedením do provozu a provozována tak, aby se nemohla stát zdrojem požáru nebo výbuchu; - zaměstnanci musí být odpovídajícím způsobem chráněni před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, obloukem nebo účinky statické elektřiny, - všechny části instalace musí být mechanicky pevné, spolehlivě upevněné a nesmějí nepříznivě ovlivňovat jiná zařízení; musí být dostatečně dimenzovány a chráněny před účinky zkratových proudů a přetížení, - instalace musí být možno podle potřeby vypnout, - instalace ohrožující život nebo zdraví osob musí být bez zbytečného odkladu odpojeny a zajištěny, - instalace musí být přehledné, jejich průchody stěnami a konstrukcemi nesmí poškozovat instalaci ani stavbu, vzdálenosti vodičů a kabelů navzájem, od částí staveb, nosných a jiných konstrukcí musí být voleny podle izolace a způsobu uložení, - pohyblivé a poddajné přívody musí být kladeny a používány tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození, byly zajištěny proti posunutí nebo vytržení a zabezpečeny proti zkroucení žil; při používání rozpojitelných spojů nesmějí být v rozpojeném stavu napětí na kontaktech vidlic, - elektrická zařízení, která se napojují pohyblivým přívodem, musí být při přemísťování odpojena od sítě, pokud nejsou určena k tomu, aby jimi bylo možno pod napětím pohybovat, - prozatímní instalace nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používány vypnuty (kromě částí, jejichž vypnutí by mohlo ohrozit bezpečnost osob nebo provozu výrobních a pracovních prostředků a zařízení); nesmějí se zřizovat v prostředí s nebezpečím výbuchu; jejich hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně a trvale označený, - přenosné světelné zdroje musí být odolné proti nárazu. Rozvody, vedení a sítě - musí být chráněny proti mechanickému nebo tepelnému namáhání a korozi, - průlezné nebo průchodné kanály, otvory a kolektory, v nichž je nutné provádět pravidelnou kontrolu, údržbu a opravy, musí být větratelné, podle potřeby odvodněné a bezpečně přístupné, včetně zajištění dostatku prostoru pro práci v nich a dostatečného osvětlení. Únikové cesty a východy - musí odpovídat požadavkům předpisů o požární ochraně, musí zůstat trvale volné, bez překážek a vést nejvhodnější cestou k východu do volného prostoru nebo na bezpečné místo, - druh a počet únikových cest a dveří, kterými prochází úniková cesta, jejich kapacita, provedení a vybavení závisí na způsobu používání, vybavení a povaze pracoviště, i na maximálním počtu osob, které mohou na pracovišti být; tam, kde je to technicky vhodné, je možné použít k jejich označení systémy z materiálů s dostatečným dosvitem nutným na 9

10 opuštění budovy, - únikové cesty musí být dostatečně osvětleny a vybaveny i nouzovým osvětlením. Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci musí být na dostupném místě a musí být vhodně označeny. Další ustanovení se týkají přístupnosti střech, příček, stěn a stropů, podlah, dveří, vrat a průlezných otvorů, pracovišť s výskytem prachu a škodlivin, dopravních komunikací, nakládacích a vykládacích ramp, pracovišť pro výrobu a údržbu dopravních prostředků, venkovních pracovišť, skladů pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv. Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce. Tento zákon upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností. Zřizuje se Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce. Sídlem úřadu je Opava. Označení, sídla a územní obvody inspektorátů jsou uvedeny v příloze k zákonu. Úřad je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí. V čele úřadu je generální inspektor. Inspektoráty jsou řízeny úřadem. V čele inspektorátů jsou vedoucí inspektoři. "výtah z oznámení ČÚBP" (www.cubp.cz) ze v souvislosti s vydáním zákonů č. 251/2005 Sb. o inspekci práce a zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb. Oba zákony nabývají účinnosti dnem 1. července Zřizují se: Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě (dále SÚIP), adresa: Janská 785/ Opava tel.: , fax: mail: a detašovaným pracovištěm v Praze, adresa: Ve Smečkách Praha 1 Oblastní inspektoráty práce, jejichž sídla zůstávají na původních adresách. SÚIP a oblastní inspektoráty tvoří systém SÚIP. Výkon práv a závazků Českého úřadu bezpečnosti práce přechází na Státní úřad inspekce práce. Výkon práv a závazků inspektorátů bezpečnosti práce přechází na oblastní inspektoráty práce. Kontroly a správní řízení zahájené přede dnem se dokončí podle dosavadních předpisů a přechází dle nástupnictví uvedeného výše. Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. V oblasti práv a povinností v pracovně právních vztazích kontrolují dodržování předpisů týkajících se odměňování zaměstnanců, náhrady mzdy, nebo 10

11 platu, pracovní doby a doby odpočinku. Kontrolují rovněž dodržování kolektivních smluv a vnitřních předpisů týkajících se mzdy a odměn, cestovních náhrad. Dále zákon stanoví základní organizačně právní zajištění činností vyplývajících ze zákona, práva a povinnosti inspektorů při kontrole i výšku peněžitých pokut, které lze za jednotlivé přestupky a správní delikty proti ustanovením zákona uložit. Např. fyzickým osobám za - diskriminaci nebo znevýhodnění zaměstnance až Kč, - porušení povinností při vzniku, změnách, skončení pracovního poměru až Kč, - neposkytnutí zaměstnanci mzdy nebo platu nebo příplatku za práci až Kč, - nedostatky v určování pracovní doby, zaměstnávání mladistvých přesčas až Kč, - nezajištění bezpečnosti osob na pracovišti až Kč, - přenesení nákladů na zajištění bezpečnosti práce na zaměstnance, za nedodržení povinností při zajišťování bezpečnosti práce, za neumístění bezpečnostní značky až Kč, - nezajištění prohlídek, revizí nebo zkoušek, za provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek až Kč atd. V podstatě stejné maximální výše pokut jsou uvedeny za správní delikty právnických osob. Zákonem se zrušují ČÚBP a IBP. Výkon práv a povinností z pracovně právních vztahů zaměstnanců v ČÚBP přechází na Státní úřad inspekce práce, obdobně výkon práv a povinností zaměstnanců v IBP přechází na příslušné inspektoráty práce. Zákon nabývá účinnosti 1. července V souvislosti s přijetím zákona č. 251/2005 Sb. byl přijat zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony: Mění se zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (ruší a upravují se ustanovení týkající se orgánů a organizací státního odborného dozoru nad bezpečností práce). Ze zákona byla vypuštěna ustanovení týkající se Českého úřadu bezpečnosti práce a inspektorátů bezpečnosti práce. Tyto orgány zanikly a výkon práv a závazků přecházejí na nově vzniklé orgány státní správy Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce. Zákon č. 174/1968 Sb. tedy v současné době řeší pouze kompetence a činnost organizace státního dozoru Institutu technické inspekce, který je podřízen Státnímu úřadu inspekce práce. Dále se mění tyto zákony: č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, č. 65/1965 Sb., zákoník práce, č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, zákon č. 18/1997 Sb. (atomový zákon) a některé další zákony. 11

12 12

A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů. (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče)

A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů. (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Jakou funkci plní ze zákona č. 174/1968 Sb. Institut technické

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ 1. Úvod 2. Základní požadavky dle ČSN 33 2000-1

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady

Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady Ing. Viktor Brach Kulatý stůl Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Praha 17. dubna 2013 Základní dokumenty

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Všeobecné bezpečnostní pokyny o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými. Pro splnění povinností při obsluze el. zařízení

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) -

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zkapalněné ropné plyny (LPG) OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při práci ve výškách... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení Název: PŘÍRUČKA ŘÍZENÉHO SYSTÉMU BOZP Revize č.: 0 Vydána dne: 16. 4. 2014 Platí od: 16. 4. 2014 Obsah BEZPEČNOST PRÁCE SE STROJI A ZAŘÍZENÍM...

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA ze dne

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA ze dne 23. 9. 2008 Pracovní návrh N á v r h VYHLÁŠK ze dne.. 2009 o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a bližších podmínkách úrovně jejich bezpečnosti (vyhrazená

Více

Vláda nařizuje podle 134a odst. 2 a 134e odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Vláda nařizuje podle 134a odst. 2 a 134e odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 406/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. června 2004 o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Vláda nařizuje podle 134a odst. 2 a 134e odst.

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

Více

73/2010 Sb. VYHLÁŠKA

73/2010 Sb. VYHLÁŠKA 73/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. března 2010 o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Stanovení obsahu a způsob vedení provozní dokumentace a stanovení termínů, lhůt, rozsahu kontrol,

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Změny dispozice 2NP budovy C Část: D.1.4g Silnoproudá elektrotechnika Stupeň : Dokumentace pro provedení stavby D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA BRNO prosinec 2015 strana 1. Předmět projektu 3 2. Použité podklady

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ Základní pojmy Obsluha elektrického

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

BOZP. Státní odborný dozor

BOZP. Státní odborný dozor Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Drážní vozidlo Akumulátorová lokomotiva Zhotovil: Místní provozní

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ODBORNÁ ZPŮBILOST V ELEKTROTECHNICE 1. Vyhláška č. 50/178 Sb.. Požadované vzdělání a praxe 3. Činnosti

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Vodárenská akciová společnost a.s., technická divize, Soběšická 156, Brno, tel SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Vodárenská akciová společnost a.s., technická divize, Soběšická 156, Brno, tel SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Splašková kanalizace Pravice 4 SO 04 Přípojka NN 4.1 TEXTOVÁ ČÁST 4.1.2 SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 4.1.2.1 SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM Číslo normy ČSN 33 0050-26 50(101) 50(111) 50(131)+A1 50(131A)

Více

Nebezpečí úrazu el. proudem

Nebezpečí úrazu el. proudem Nebezpečí úrazu el. proudem V čem spočívá nebezpečí K průchodu elektrického proudu dojde při dotyku dvou bodů s rozdílným elektrickým potenciálem holými resp. nedostatečně izolovanými částmi těla současně.

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

Vyhláška č. 21/1979 Sb.

Vyhláška č. 21/1979 Sb. Vyhláška č. 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002,

NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002, NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002, kterým se stanoví zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu Rada Jihočeského kraje vydává, podle 7 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Více

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.: Strana 3314 Sbírka zákonů č. 268 / 2011 Částka 95 268 VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

Rozsah platnosti. Vyhrazená plynová zařízení

Rozsah platnosti. Vyhrazená plynová zařízení 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

253/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce ČÁST PRVNÍ

253/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce ČÁST PRVNÍ 253/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005,

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna

Více

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti

Více

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel.

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel. Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Elektrické ovládání oken v tělocvičně ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova ul. 933, Mor. Budějovice

Více

PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH

PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH 1. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ ODBĚRNÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů [ 28, odst. 2)

Více

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost

Více

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Pokuty na úseku bezpečnosti práce

Pokuty na úseku bezpečnosti práce 5.6.2.1. Pokuty na úseku bezpečnosti práce http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/zakladni-povinnostizamestnavatele-v-oblasti-bozp/pokuty-na-useku-bezpecnosti-prace Zákon č. 251/2005 Sb. rozděluje přestupky

Více

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravě

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.040.20 Únor 2010 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty Fire protection of buildings Industrial buildings Sécurité des bâtimens contre l,incendie

Více

Poř. č.. Osamělá 40, Brno

Poř. č.. Osamělá 40, Brno Příručka praktického rádce pro výstavbu a provoz v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí Poř. č.. Pro ENERGIS 92, s.r.o. zhotovil: a provoz v oblasti

Více

Revize vyhrazených elektrických technických zařízení. Pavel Kraják (ČENES)

Revize vyhrazených elektrických technických zařízení. Pavel Kraják (ČENES) Revize vyhrazených elektrických technických zařízení Pavel Kraják (ČENES) Sytém (energetické) legislativy zákony vyhlášky ústředních orgánů (MPO, ERÚ) (PPPS + PPDS) technické normy Vyhrazená technická

Více

Bezpečnost strojních zařízení

Bezpečnost strojních zařízení Bezpečnost strojních zařízení????? Elektrotechnické semináře jaro 2015 19. května 2015 PŠIS Nymburk 1 Elektrické instalace Zhotovení podle dokumentace a v souladu s ČSN Schválení do užívání výchozí revize

Více

Bezpečnost BPS (rizika výbuchu)

Bezpečnost BPS (rizika výbuchu) Bezpečnost BPS (rizika výbuchu) Strašák obyvatelstva - zápach - výbuch - močůvka - hluk - doprava Rizika spojená s provozem bioplynových stanic Cena nemovitostí? DER SPIEGEL 29/2012 Situace v Německu Nádoby

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů

A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů 1) Má osvědčení vydané organizací státního odborného dozoru k činnostem na vyhrazených technických zařízeních omezenou platnost? A) Ano B) Ne C) Není

Více

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali.

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali. Příloha č. V.3 OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb. Výběr otázek do jednotlivých obálek bude proveden podle zkušebních

Více

5.6.16.7.4.2. Výtahy http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-zdvihacizarizeni/vytahy Technické požadavky na výtahy stanovuje

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 2540 SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení Storage equipment. Electrical equipment Matériel de stockage. Equipement

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.20; 91.140.60 Duben 2009 ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb Kabelové rozvody Fire protection of buildings Cable line Sécurité des bâtiments contre l,incendie Ligne de

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.260.20 Srpen 2010 ČSN 33 2340 ed. 2 Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin Electrical apparatus for use in areas endangered by fire or explosion

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Helena Ondriášová - vzdělávání Kollárova 12, Ostrava-Mariánské Hory , ,

Helena Ondriášová - vzdělávání Kollárova 12, Ostrava-Mariánské Hory , , OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a

Více

ŽD E. Provozní dokumentace elektrického zařízení. Účinnost od 1.6.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis:

ŽD E. Provozní dokumentace elektrického zařízení. Účinnost od 1.6.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis: Provozní dokumentace elektrického zařízení Účinnost od 1.6.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 1.3.2012 Podpis: 2 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1 Změna Předpis

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO Obsah 1. Identifikace stavby...2 2. Předmět projektu...2 3. Obecné informace...2 3.1. Ochrana před nebezpečným dotykem...4 3.2. Ochrana před přepětím...5 3.3. Protipožární opatření...5

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Nakladač Zhotovil: Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Více

DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM podle platných právních a ostatních předpisů ČR

DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM podle platných právních a ostatních předpisů ČR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM podle platných právních a ostatních předpisů ČR Investor: Objednavatel: Posuzovaný objekt: Typ hodnocené činnosti: Datum a místo posouzení objektu: Ústav jaderného výzkumu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice Citace pův. předpisu: 50/1978 Sb. Částka: 11/1978 Sb. Datum přijetí:

Více

Seznam p oužitých p rá vních p ře d p is ů...12

Seznam p oužitých p rá vních p ře d p is ů...12 Obsah Obsah Ú vod... 11 Seznam p oužitých p rá vních p ře d p is ů...12 ČÁST I. - B e zpečn o st a o chra n a z d ra v í p ři p rá c i...25 1. O dborně způsobilá osoba... 26 1.1 Ú vod...26 1.2 Povinnosti

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice vodíku do motorových vozidel

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice vodíku do motorových vozidel zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice vodíku do motorových vozidel OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)...

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1978. Uverejnené: 22.05.1978 Účinnosť od: 01.01.1979

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1978. Uverejnené: 22.05.1978 Účinnosť od: 01.01.1979 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1978 Uverejnené: 22.05.1978 Účinnosť od: 01.01.1979 50 V Y H L Á Š K A Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 4, díl 4, kapitola 1, str. 1 4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. ze dne 26. ledna 2005, o podrobnějších požadavcích

Více

Výstup č. 38 Odbornost v elektrotechnice, vyhl.50/78sb.

Výstup č. 38 Odbornost v elektrotechnice, vyhl.50/78sb. Silnoproudá zařízení a elektroenergetika Výstup č. 38 Odbornost v elektrotechnice, vyhl.50/78sb. Odbornost v elektrotechnice Potřebné vzdělání a rozsah zkoušek pro různé druhy činností na elektrickém zařízení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 83 Rozeslána dne 13. července 2016 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 83 Rozeslána dne 13. července 2016 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 83 Rozeslána dne 13. července 2016 Cena Kč 46, O B S A H : 215. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické

Více

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60 Základní pravidlo: nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné, a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Důležité pojmy:

Více

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III 9. Vzájemné spojení ochranného vodiče, uzemňovacího přívodu, kovového potrubí, kovových konstrukčních částí a kovových konstrukčních výztuží, se nazývá a/ ochrana nevodivým okolím b/ pracovní uzemnění

Více

Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice

Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova 933, Mor. Budějovice, na

Více

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby, Vyhláška č. 19/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Obsluha

Více

Metodika pro koordinátora pro práce na staveništích

Metodika pro koordinátora pro práce na staveništích Metodika pro koordinátora OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)... 1-1 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této příručce... 1-1 1.2 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Jiří Mlýnek, Oddělení správy, bezpečnosti, revizí a energetiky Ing. Aleš Pék, vedoucí technického odboru Ing. Milan Bukač, kvestor

Jiří Mlýnek, Oddělení správy, bezpečnosti, revizí a energetiky Ing. Aleš Pék, vedoucí technického odboru Ing. Milan Bukač, kvestor UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č.4/2011 Věc Zajištění revizí a kontrol elektrických zařízení, hromosvodů a elektrických spotřebičů během používání na Univerzitě Pardubice Působnost všechny útvary univerzity

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Balicí linka práškových detergentů Zhotovil: Místní provozní

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II

Více

19/1979 Sb. VYHLÁŠKA

19/1979 Sb. VYHLÁŠKA 19/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR 1. Obecná definice českých norem označených ČSN 2. Systém označování norem 3. Normalizační

Více

povinnost mít osvědčení vydané orgánem dozoru pro výkon zkušebního orgánu sankce v rozsahu - 20, 33 ZIP

povinnost mít osvědčení vydané orgánem dozoru pro výkon zkušebního orgánu sankce v rozsahu - 20, 33 ZIP Tabulka - Přehled o úkonech a činnostech na VTZ (Příloha č. 1 k Metodickému pokynu generálního inspektora SUIP č. 1/2007) Vyhláška č. 18/1979 Sb. - tlaková zařízení 1. 1 - působnost 2. 4 / 2 3. 4 / 4 4.

Více